Dodatek č.1 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, DODATEK č. 1. k ŠVP ZV Do života s jedničkou,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č.1 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. DODATEK č. 1. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012"

Transkript

1 DODATEK č. 1 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, Škola: Dokument byl projednán na pedagogické radě dne Dokument byl schválen školskou radou dne Dokument byl zapsán pod č.j. 340/2013 Platnost dokumentu: od Razítko školy Podpis ředitele školy 1

2 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 od takto: 1) Další cizí jazyk a jeho zařazení z volitelných předmětů do vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Jde pouze o formální změnu, druhý cizí jazyk už byl do učebního plánu zařazen od roku 2009 ve stejném rozsahu tak, jak je požadováno. Změny: V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny. Tyto dvě hodiny, které byly využity na druhý cizí jazyk, se zařazují do vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace při zachování stávající organizace, charakteristiky, výstupů a obsahu učiva. Učební plán se mění takto: Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročník Minimum Součet Disp. Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Druhý cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Chemie Člověk a příroda Fyzika Přírodopis

3 Zeměpis Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Disponibilní dotace (součet žlutých) Volitelné Minimální dotace Součet Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků mění sdělení: Další cizí jazyk další cizí jazyk je v učebním plánu od 7. ročníku do 9. ročníku po 2 hodinách týdně (celkem 6 hodin) jako další cizí jazyk škola nabízí německý a ruský jazyk, případně jiný jazyk podle personálního obsazení, návaznosti a vhodnosti. 3

4 2) Do učiva vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace na 1. stupni doplněna problematika desetinných čísel a zlomků. 3) Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byla doplněna problematika zdraví, bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce a obrany státu. 4) Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a do vzdělávacího oboru Výchova k občanství byla vložena problematika finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce a obrany státu. 5) Do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a do vzdělávacího oboru Přírodopis a zeměpis byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí. 6) Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví byla začleněna problematika zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných událostí, dopravní výchovy a sexuální výchovy. 7) Do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Dějepis byla začleněna problematika korupce a obrany státu. 8) Do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie byla začleněna problematika zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných událostí. 9) Problematika zdraví, bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy je včleněna do obsahu aktivit projektového dne prevence. Projektový den je organizován pro všechny žáky. 10) Problematika finanční gramotnosti je také součástí obsahu učiva vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v 8.ročníku. 11) V kapitole 6 jsem byla zrušena podkapitola 6.2. Autoevauluace školy. 12) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, nahrazují, mění nebo doplňují takto: 4

5 Ad 2) Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika, 4. ročník a 5. ročník se nahrazují: (nový text je zvýrazněn barevně) 4. ROČNÍK - DOTACE: 4+5, POVINNÝ ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE ČPO využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení ČPO provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel ČPO zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, stovky, tisíce a desetitisíce ČPO provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel ČPO řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel 0 až ČPO modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku, ČPO porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel čtení a zápis čísel posloupnost čísel, číselná osa porovnávání čísel pamětné sčítání, odčítání (čísel majících nejvýše 2 číslice různé od 0) násobení, dělení ( písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem, písemné dělení jednociferným číslem, dělení se zbytkem dělenec, dělitel, neúplný podíl, zbytek) asociativnost, komutativnost sčítání a násobení zpaměti i písemně využití závorek písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení a kontrola zaokrouhlování čísel na desítky, sta, tisíce, desetitisíce řešení a utváření slovních úloh na porovnávání čísel, početní výkony vztahy o n více (méně), n-krát více (méně) 5

6 řešení složených slovních úloh (na 2 3 početní výkony) aplikace osvojených početních operací celek, část, zlomek, vyznačení poloviny, čtvrtin celku, čitatel, jmenovatel, zlomková čára porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY ZVPD vyhledává, sbírá a třídí data ZVPD čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy učivo popisování jednoduchých závislostí z praktického života závislosti a jejich vlastnosti jednoduchá tabulka a schéma čtení, orientace, doplnění sestavení vlastní tabulky GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU GRP sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran GRP sestrojí rovnoběžky a kolmice GRP rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru GRP narýsuje a znázorní čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici, učivo čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice znázornění a rýsování pomocí jednoduchých konstrukcí (strany, vrcholy) úsečka - měření, grafický součet, rozdíl lomená čára - délka 6

7 užívá jednoduché konstrukce obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran jednotky délky a jejich převody (mm, cm, dm, m, km) úlohy z praxe, slovní úlohy rýsování rovnoběžek pomocí dvou pravítek, kolmic pomocí trojúhelníku s ryskou osa souměrnosti, poznávání a kreslení souměrných útvarů jednoduché vymodelování krychle, kvádru, koule, rozlišení jednotlivých těles z běžné praxe NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ PROBLÉMY A ÚLOHY NAÚP řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky učivo jednoduché praktické slovní úlohy a problémy číselné a obrázkové řady magické čtverce počtářské oříšky 7

8 5. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE ČPO využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení ČPO provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel ČPO řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel ČPO zaokrouhluje přirozená čísla na statisíce, miliony, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel ČPO přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty ČPO porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose učivo posloupnost čísel, číselná osa, porovnávání čísel větších než počítání zpaměti: sčítání, odčítání (jednoduché případy) vlastnosti početních operací, využití závorek písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení - kontrola dělení dvojciferným číslem písemné algoritmy početních operací odhady výsledků početních operací užití kapesního kalkulátoru zaokrouhlování čísel na miliony, statisíce řešení slovních úloh a utváření vlastních slovních úloh aplikace osvojených početních operací zlomky se jmenovatelem 10,100 a jejich zápis desetinným číslem, zápis a čtení desetinných čísel řádů desetin a setin, sčítání, odčítání a zaokrouhlování desetinných čísel kladné a záporné číslo, zobrazení celých kladných a záporných čísel na číselné ose (teploměru, modelu) 8

9 ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY výstupy ZVPD vyhledává, sbírá a třídí data ZVPD čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy učivo vyhledávání a sbírání dat (literatura, noviny, vlastní měření, jízdní řády, ceník), třídění dat jednoduchá tabulka čtení, orientace, doplnění dat sestavení vlastní tabulky, grafu, diagramu GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU výstupy GRP narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce GRP určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu GRP rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru učivo polohy přímek čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice (střed S, poloměr r) jednoduchá konstrukce trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran, obvody obrazců (čtverec, obdélník, trojúhelník) jednotky délky a jejich převody (mm, cm, dm, m, km) slovní úlohy, úlohy z praxe určení obsahu čtverce, obdélníku pomocí čtvercové sítě, výpočet obsahu čtverce, obdélníku základní jednotky obsahu (mm2, cm2, dm2, m2) 9

10 rozlišení, znázornění osově souměrných útvarů ve čtvercové síti osa souměrnosti daného útvaru rozeznání a pojmenování těles krychle, kvádr, koule, jehlan, kužel, válec vymodelování a popis jednoduchých těles příklady z běžného života NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ PROBLÉMY A ÚLOHY výstupy NAÚP řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky učivo jednoduché praktické slovní úlohy problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky magické čtverce, počtářské oříšky číselné a obrázkové rady prostorová představivost 10

11 Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika, 1. až 5. ročník se doplňují o učivo finanční gramotnosti: Matematika 1. ročník Školní výstupy - chápe roli peněz, umí manipulovat s papírovými peněz - zná základní produkty a základní operace s penězi Finanční gramotnost Hra na obchod, početní operace v oboru do 20 - umí zaplatit zboží a spočítá sumu, kterou mu obchodník vrátí - uvědomuje si, že půjčenou částku je třeba včas a v plné výši vrátit - zná měnu, kterou se platí v ČR - zná i možnost platby v Matematika 2. ročník Školní výstupy - rozumí termínům plat, příjem, výdaj, dluh - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Finanční gramotnost Aplikace početních operací a jejich grafické znázornění 11

12 - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose - umí spořit, plánovat výdaje, určit priority i při omezeném rozpočtu (hospodaření s kapesným) - popisuje jednoduché závislosti z praktického života Dodatek č.1 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, Matematika 3. ročník Školní výstupy - posoudí náklady na vzdělávání, kroužky, trávení volného času Finanční gramotnost - umí spořit, plánovat výdaje, určit priority i při omezeném rozpočtu (hospodaření s kapesným) - popisuje jednoduché závislosti z praktického života Matematika 4. ročník Školní výstupy 12

13 - chápe širší finanční souvislosti - umí nakládat s vlastním kapesným, spočítat příjmy a výdaje - chápe záporná čísla, ví, co je dluh Finanční gramotnost Porovnávání čísel v souborech, zápis vztahů pomocí symbolů Orientace na číselné ose - dokáže přečíst na teploměru záporné hodnoty Matematika 5. ročník Školní výstupy - umí zapsat výsledky do jednoduchých tabulek (zisk, ztráta, splácení půjček) Finanční gramotnost - orientuje se v jednoduchých diagramech, tabulkách, dokáže přečíst a zapsat správné hodnoty - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 13

14 Ad 3) Učební osnovy předmětů vzdělávací oblasti člověk a svět na 1.stupni se doplňují: 1. stupeň Ročník: první Prvouka - využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času - je tolerantní k přirozeným odlišnostem spolužáků a jiných lidí - okolí školy a domova - hry dětí - třída a škola - vztahy spolužáků ve třídě - jiné národnosti žijící u nás Tematické okruhy průřezového tématu Multikulturní výchova - lidské vztahy Přesahy TEV (1. ročník): každodenní pohyb, hygiena a bezpečí v TV 1. stupeň Ročník: druhý Prvouka - rozezná nebezpečí různého charakteru - je tolerantní k přirozeným odlišnostem spolužáků a jiných lidí, jejich přednostem a nedostatkům - osobní bezpečí - úrazy - nebezpečí v přírodě - soužití lidí - chování lidí Tematické okruhy průřezového tématu Multikulturní výchova - kulturní diference - etnický původ Přesahy ČEJ (2. ročník) : komunikační žánry 14

15 1. stupeň Ročník: třetí Prvouka - ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek - ovládá základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu - nácvik dovednosti při komunikaci s operátory národních a mezinárodních linek - telefonní čísla 150,155,158, dopravní značky - základní pravidla pro chodce Tematické okruhy průřezového tématu Přesahy ČEJ (3. ročník): mluvený projev ANJ (3. ročník): Slovní zásoba TEV (3. ročník) : turistika a chování v přírodě 1. stupeň Ročník: čtvrtý Vlastivěda a Přírodověda - vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista - charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácení peněz - kolo a jeho povinná výbava - řešení základních dopravních situací - neživá příroda - voda, vzduch - ceny zboží - kapesné - cvičení odhadu Tematické okruhy průřezového tématu Enviromentální výchova - lidské aktivity a problémy životního prostředí Přesahy MAT (4. ročník): vyhledávání a sbírání dat ČEJ (4. ročník): zážitkové čtení a naslouchání MAT (4. ročník): řešení a tvoření slovních úloh 15

16 1. stupeň Ročník: pátý Vlastivěda a přírodověda. - ukáže na příkladu možnost realizace všech chtěných nákupů - osobní rozpočet - rozpočet domácnosti Tematické okruhy průřezového tématu Přesahy MAT (5. ročník): neobvyklé slovní úlohy - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy - v modelové situaci ukáže, jak je možné se účinně chránit při mimořádných událostech - rozpozná život ohrožující zranění - využití kapesného - seznámení s možnostmi spoření - bankovnictví - člověk a zdraví - požární poplach, evakuace - úrazy první pomoc - základní životní funkce - přivolání pomoci - ochrana svého zdraví OSV - seberegulace a sebeorganizace - řešení problémů a rozhodovací dovednosti ČEJ (5. ročník): komunikační žánry 16

17 Ad 4) Učební osnovy vyučovacího předmětu Výchova k občanství se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý Výchova k občanství - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje - rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu 2. stupeň Ročník: sedmý Výchova k občanství - posoudí, jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu - porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany - rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje - diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání - popíše výhody spolupráce mezi státy - rozpočet rodiny, rodinné příjmy a výdaje - armáda ČR, její úkoly Průřezová témata Přesahy Průřezová témata Přesahy - lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi - hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana - hospodaření s penězi OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - protiprávní jednání a postihy OSV protiprávního jednání včetně korupce Komunikace - mezinárodní a bezpečnostní spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích 17

18 2. stupeň Ročník: osmý Výchova k občanství - zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele - diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání - objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru Průřezová témata Přesahy - hospodaření s penězi OSV - rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti - banky a jejich služby aktivní a pasivní operace - principy tržního hospodářství tvorba ceny, inflace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - lidská práva 7. ročník lidská práva - protiprávní jednání a postihy, OSV základní práva spotřebitele Komunikace - bezpečnostní spolupráce mezi státy 18

19 2. stupeň Ročník: devátý Výchova k občanství - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu Dodatek č.1 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, Průřezová témata Přesahy - aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků - úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing - popíše vliv inflace na hodnotu peněz - tvorba ceny, inflace - uvede příklady dávek a příspěvků, - sociální dávky které ze státního rozpočtu získávají občané - přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele - základní práva spotřebitele OV 8. ročník Lidská práva - diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání - protiprávní jednání druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost OSV Mezilidské vztahy 19

20 Ad 5) Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý přírodopis - uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi Průřezová témata Přesahy - ochrana a využití přírodních zdrojů, vlivy klimatických změn na organismy, mimořádné události způsobené přírodními vlivy, ochrana před nimi 2. stupeň Ročník: devátý přírodopis - objasní význam zdravého způsobu života Průřezová témata Přesahy - epidemie, prostředí a životní styl 20

21 Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý zeměpis - uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, v modelových situacích dodržuje zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech Průřezová témata Přesahy - ochrana a využití přírodních zdrojů, vlivy klimatických změn na organismy, mimořádné události způsobené přírodními vlivy, ochrana před nimi 2. stupeň Ročník: devátý zeměpis - objasní význam zdravého způsobu života Průřezová témata Přesahy - epidemie, prostředí a životní styl 21

22 Ad 6) Učební osnovy vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý Výchova ke zdraví - respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy - aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí - uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí - usiluje v rámci možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví Průřezová témata Přesahy - tělesné, duševní a společenské změny, problémy těhotenství a rodičovství mladistvých -dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě - psychická onemocnění - násilí mířené proti sobě samému - rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky předměty, nebezpečný internet) - násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání - trestná činnost - klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události - pitný režim - vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví - podpora zdravého životního stylu OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti ZV 8. ročník ZV 8. ročník 22

23 2. stupeň Ročník: devátý Výchova ke zdraví -respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli -chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy -aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí - v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc - uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí Průřezová témata Přesahy - sexuální dospívání a reprodukční zdraví zdraví reprodukční soustavy - sexualita jako součást formování osobnosti, - předčasná sexuální zkušenost - promiskuita - zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost - poruchy pohlavní identity - ochrana před přenosnými chorobami - základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence - rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) - ochrana člověka za mimořádných událostí, klasifikace mimořádných událostí, prevence vzniku mimořádných událostí - rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet), - násilné chování - těžké životní situace a jejich zvládán -trestná činnost - základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí základní úkoly ochrany, prevence vzniku mimořádných událostí OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV Sebepoznání a sebepojetí 23

24 Ad 7) Učební osnovy vyučovacího předmětu Dějepis se doplňují: 6. ročník Dějepis Školní výstupy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy a poznámky - uvede konkrétní příklady nebezpečí válečných konfliktů mezi národy a jejich dopad na obyvatelstvo, včetně důvodů a důsledků týkajících se obrany vlasti Řecko - perské války Peloponéská válka Obrana vlasti - charakterizuje rozdílné postavení jednotlivých společenských vrstev a podstatu římského "republikánského" systému; popíše nebezpečí různých forem korupce pro demokratický systém vlády Život Římanů v době republiky - republikánská vláda a její principy, soukromý život Římanů VDO - formy participace občanů v politickém životě (demokratické volby a politika); korupce 9. ročník Dějepis Školní výstupy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy a poznámky 24

25 - uvede základní fakta týkající se 2. světové války (chronologické vymezení, nepřátelské strany, významné osobnosti atd.), na příkladech demonstruje zneužití techniky ve válkách a jeho důsledky, na příkladech vyloží rasismus a jeho nepřijatelnost z hlediska lidských práv; charakterizuje situaci v protektorátu Čechy a Morava a různé postoje Čechů k okupantům, popíše dopad války na civilní obyvatelstvo; popíše různé formy ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a různé možnosti obrany vlasti Nejničivější válka - nebezpečí vyhlazení celých národů - nepřátelské strany a světová válčiště, odpor proti zlu, vědci a technici pro válku nebo mír, přepadení SSSR, boje mimo Evropu, závěrečná fáze války, konečně mír. České země za války - Češi a Slováci po Mnichově, pod vládou hákového kříže, zločinci a jejich oběti, domácí a zahraniční odboj, osvobození. MdV - fungování a vliv médií ve společnosti (role médií v politickém životě i životě občanů; propaganda); Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Obrana vlasti - vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce; umí se orientovat v základní problematice finanční gramotnosti a dopravní problematiky současného světa Svět po skončení studené války - změny vztahů mezi supervelmocemi Finanční gramotnost, dopravní výchova EGS - objevujeme Evropu a svět (naše vlast a Evropa) Korupce, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - prokáže základní orientaci v problémech současného světa a politickém dění v ČR Krize a pád komunistických režimů Česká republika a Evropa na přelomu tisíciletí; NATO MV - multikulturalita (multikulturalita současného světa) 25

26 Ad 8) Učební osnovy vyučovacího předmětu Chemie se doplňují: Chemie - dodatky Školní výstupy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy a poznámky 8. ročník Halogeny únik chloru Kyseliny a hydroxidy - ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 9. ročník Uhlovodíky methan, propan - butan - ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 26

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1.Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Předmět Matematika je koncipován na základě

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Obsahové, časové a organizační vymezení Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Matematika je na 1. stupni založena na vlastních zkušenostech žáka,učí ho porozumět problému

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1. ročník... 4 hodiny týdně 2.

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Matematika 2. období 5. ročník R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (2. díl) (Alter) R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (3. díl) (Alter) J. Jurtová:

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Základní škola, Učební osnovy I. Sekaniny1804 Matematika I Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Kaplice, Školní 226 Ředitel školy: Mgr. Ludvík Bartyzal Koordinátor ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Matematika Ročník: 1. Výstupy kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Číslo a početní operace VDO Občanská společnost a škola Obor

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více