za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2014 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovena s účinností od 10. října 2006 městysem. IČ DIČ Název Obec, č.p. PSČ, pošta Údaje o organizaci CZ Městys Prosiměřice Prosiměřice č.p Prosiměřice Telefon Fax www stránky I. Vedení účetnictví II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech V. Zadluženost městyse XXI. Přílohy Kontaktní údaje VI. Přehled operací z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru VII. Rozpočet a jeho plnění VII. 1. Daňové příjmy (tř. 1) VII. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VII. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) VII. 4. Přijaté transfery (tř. 4) VII. 5. Běžné výdaje (tř. 5) VII. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím IX. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí X. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím XI. Poskytnuté půjčky XII. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi XIII. Opravy majetku dodavatelským způsobem XIV. Sociální fond XV. Majetek XVI. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření a majetku vloženého do dobrovolných svazků obce XVII. Inventarizace majetku XVIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice XIX. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice Obsah závěrečného účtu XX. Seznam výkazů a dokumentů, z kterých se vycházelo při sestavování závěrečného účtu Stránka 1 z 26

2 I. Vedení účetnictví Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví podle: * Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. * Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS ) č. 701 až 710. * Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu. Městys Prosiměřice je od plátcem DPH. Městys Prosiměřice v roce 2014 neprovozoval hospodářskou činnost. Náklady celkem Výnosy celkem II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty ,72 Kč ,04 Kč Výsledek hospodaření pod zdanění Daň z příjmu právnických osob Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním zisk zisk ,32 Kč ,00 Kč ,32 Kč III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu A. 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř výkazu Fin 2-12 M) 2. Změna stavu fondů (ř výkazu Fin 2-12 M) 3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2014 (součet řádků 1 a 2) 4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení položek 24) 5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) b) investiční (seskupení položek 64) ,79 Kč ,50 Kč ,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výsledek hospodaření za běžný rok Výsledek hospodaření k Celkový výsledek hospodaření k schodek přebytek přebytek ,29 Kč ,65 Kč ,94 Kč B. Popis 1. Základní běžný účet 2. Dlouhodobé termínované vklady z účelových fondů 3. Cizí a mylné platby k ZBÚ 4. Návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - poskytnuté ze ZBÚ jiné obci 5. Přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - poskytnuté ze ZBÚ obce 6. Přechodné výpomoci podnikatelským subjektům - poskytnuté ze ZBÚ obce 7. Přechodné výpomoci ostatním organizacím - poskytnuté ze ZBÚ obce 8. Přechodné výpomoci fyzickým osobám - poskytnuté ze ZBÚ obce SU Stav k ,58 Kč 069 0,00 Kč 377 0,00 Kč 316, 462 0,00 Kč 316, 462 0,00 Kč 316, 462 0,00 Kč 316, 462 0,00 Kč 377, 469 0,00 Kč Stránka 2 z 26

3 CELKEM AKTIVA 9. Přijaté návatné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KÚ, obce, SR, SFŽP 10. Krátkodobý úvěr - převedený na ZBÚ, čerpací krátkodobý úvěr 11. Mylné platby k ZBÚ 12. Jiné závazky k ZBÚ 13. Dlouhodobý úvěr - převod na ZBÚ, čerpací dlouhodobý úvěr 14. Dlouhodobé přijaté zálohy k ZBÚ (přijaté mimo rozpočtovou skladbu na položku 8901) 15. Ost. dlouhodobé závazky k ZBÚ (přijaté mimo rozpočtovou skladbu na položku 8901) KAUCE přijatá v roce Závazek k Finančnímu úřadu - DPH - za přenesenou daňovou povinnost - položka 8901 k (+) CELKEM PASIVA ,58 Kč 326, 452 0,00 Kč 326, 452 0,00 Kč 378 0,00 Kč 378 0,00 Kč 451 0,00 Kč 455 0,00 Kč ,00 Kč 343 (část) ,64 Kč ,64 Kč Celkový výsledek hospodaření k přebytek ,94 Kč IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech SUAU ZBÚ u Komerční banky ZBÚ - účet dotace u ČNB ZBÚ u České spořitelny Běžný účet sociálního fondu u KB Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,62 Kč ,51 Kč 7 117,88 Kč 6 054,25 Kč 6 874,58 Kč 8 228,82 Kč ,75 Kč ,25 Kč Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem ,83 Kč ,83 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků Dlouhodobý úvěr od ČS na akci "Zateplení VÚZ Prosiměřice" V. Zadluženost městyse SUAU Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,66 Kč 0,00 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem ,66 Kč 0,00 Kč Přehled čerpání a splátek úvěrů ODPA pol. schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost Přijaté úvěry (+) ,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů (-) , , ,66 Splátky úroků z úvěrů (-) xxxx , , ,90 VI. Přehled operací z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Přehled operací z peněžních účtů organizace závazek schválený upravený ODPA pol. nemající charakter příjmů a výdajů vládního na SU rozpočet rozpočet skutečnost položka 8901 k celkem (+/-) ,00 0, ,13 z toho: Přijatá KAUCE - nájem stánku - položka 8901 v roce 2014 (+/-) ,00 0,00 0,00 DPH - za přenesenou daňovou povinnost - položka 8901 k (+/-) ,00 0, ,77 Rozdíl = Závazek k FÚ za DPH za přenesenou daňovou povinnost (dle daňového přiznání za poslední čtvrtletí běžného roku odvedeno FÚ do následujícího roku) ,00 0, ,64 Stránka 3 z 26

4 Přehled rozpočtových opatření: Poř. číslo Datum proveden í RO Datum schválen í v ZM Usnesen í Příjmy Výdaje Financování 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Rozpočtová opatření celkem , , ,00 Rozpočet a jeho plnění VII. Rozpočet a jeho plnění Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne usnesením č. 56/2014 pro rok 2014 schodkový rozpočet. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu v členění na OdPa byl zveřejněn v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce od do Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do doby schválení rozpočtu na rok 2014 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne usnesením č. 220/2013. Zastupitelstvo stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje). Zastupitelstvo vydalo starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse. Zastupitelstvo vydalo starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena na prvním zasedání zastupitelstva městyse následujícího roku. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/ /2014. Rozpočtová opatření byla průběžně projednána a schválena v zastupitelstvu městyse. % plnění SR % plnění UR schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost tř. 1 - daňové příjmy 109,67 99, , , ,30 tř. 2 - nedaňové příjmy 100,45 98, , , ,04 tř. 3 - kapitálové příjmy 140,94 98, , , ,00 tř. 4 - přijaté dotace 215,23 187, , , ,78 Příjmy celkem 126,33 115, , , ,12 konsolidace příjmů: pol převody z rozpočtových účtů , , ,39 Příjmy po konsolidaci celkem 109,25 99, , , ,73 tř. 5 - běžné výdaje 114,61 111, , , ,74 tř. 6 - kapitálové výdaje 99,43 85, , , ,59 Výdaje celkem 111,45 105, , , ,33 konsolidace výdajů: pol převody do sociálního fondu , , ,00 pol převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,39 Výdaje po konsolidaci celkem 95,10 90, , , ,94 Financování , , ,79 Stránka 4 z 26

5 z toho: položka financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní činnost ,23-35, , , ,50 financování - změna stavu na BÚ - sociální fond ,79-4, , , ,50 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček ,00 100, , , ,66 operace z peněžních účtů organiz. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,00 0, ,13 Financování celkem součet za třídu , , ,79 Přehled za rok VII. 1. Daňové příjmy (tř. 1) pol. Skutečnost Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,18 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ , , ,46 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,25 Daň z příjmu právnických osob , , ,79 Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0,00 129,00 Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa ,00 0,00 0,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,13 Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitých věcí , , ,49 Daňové příjmy celkem , , ,30 * Od změna rozpočtového určení dani - zvýšené daňové příjmy. S touto změnou souvisí současně snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a snížení příjmy od obcí - neinvestiční příspěvky na žáky, kteří plní v ZŠ Prosiměřice povinnou školní docházku a na děti, které navštěvují MŠ Prosiměřice. ROK 2014 pol. schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,18 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ , , ,46 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,25 Daň z příjmu právnických osob , , ,79 Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 100,00 129,00 Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa ,00 0,00 0,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,13 Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitých věcí , , ,49 Daňové příjmy celkem , , ,30 Stránka 5 z 26

6 Přehled za rok pol. Skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,14 Příjmy z prodeje zboží , , ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 0,00 Odvody příspěvkových organizací , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí , ,00 0,00 Příjmy z úroků , , ,34 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0,00 0,00 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi , ,00 0,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , ,00 0,00 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,56 Neidentifikované příjmy , ,00 0,00 Nedaňové příjmy celkem , , ,04 ROK 2014 pol. schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,14 Příjmy z prodeje zboží , , ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 0,00 Odvody příspěvkových organizací , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 0,00 0,00 Příjmy z úroků , , ,34 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0,00 0,00 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , ,00 0,00 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,56 Neidentifikované příjmy ,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy celkem , , ,04 Přehled za rok VII. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VII. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) pol. Skutečnost Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 ROK 2014 pol. schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku , , ,00 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 Stránka 6 z 26

7 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 VII. 4. Přijaté transfery (tř. 4) Přehled za rok pol. Skutečnost Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR ,80 0, ,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , , ,00 Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a do vlastních rozpočt. účtů) , , ,39 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,91 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , ,48 Investiční přijaté dotace od krajů ,00 0, ,00 Přijaté dotace celkem , , ,78 ROK 2014 pol. schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , , ,00 Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a do vlastních rozpočt. účtů) , , ,39 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,91 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , ,48 Investiční přijaté dotace od krajů , , ,00 Přijaté transfery celkem , , ,78 z toho: Přijaté neinvestiční dotace od obcí ODPA Pol. příspěvek od obcí na neinvestiční výdaje ŠJ Prosiměřice za rok příspěvek od obcí na společnou jednotku požární ochrany za rok Přijaté neinvestiční dotace od obcí celkem Kč , , ,00 Vyúčtování neinvestičních výdajů školských příspěvkových organizací za rok 2014 ODPA Pol. skutečné náklady PO připadající na obce přijaté příspěvky od obcí - zálohy finanční vypořádání vyúčtování neinvestičních výdajů školských zařízení sloužících ZŠ Prosiměřice - ŠJ ,00 0, ,00 Finančí vypořádání mezi obcemi za rok 2014 celkem (bude příjmem roku 2015) ,00 0, ,00 * Od již obce nehradí neinvestiční příspěvky na žáky, kteří plní v ZŠ Prosiměřice povinnou školní docházku a na děti, které navštěvují MŠ Prosiměřice, přispívají pouze na výdaje školských zařízení (školní jídelna ) sloužící základní škole. Stránka 7 z 26

8 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) nepodléhá finančnímu vypořádání. Od souhrnný dotační vztah neobsahuje příspěvek na žáky, tento je změnou rozpočtového určení daní nahrazen daňovými příjmy. Účelové neinvestiční a investiční dotace dle ÚZ pol. ÚZ poskytnuto v Kč skutečně použito v Kč nevyčerpaná výše dotace Neinv.dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do obec.zastupitelstev a Senátu PČR. Nevyužité fin.prostředky byly vráceny na účet JMK , , ,35 Neinv. dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Nevyužité finanční prostředky byly vráceny na účet JMK , ,00 232,00 Neinv.dotace z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - OP LZZ (85% prostředky EU, 15% SR). Skutečné výdaje byly ve výši 418 tis. Kč, částka 44 tis. Kč bude příjmem roku , ,00 0,00 Neinv.dotace JMK na nákup požární výstroje a výzbroje , ,00 0,00 Neinv.dotace JMK na udržení akceschopnosti J SDH , ,00 0,00 Inv.dotace - SZIF - EZFRV prostředky SZIF na akci "Vícečelová plocha Prosiměřice"-ve výdajích v roce , ,00 0,00 Inv.dotace - SZIF - EZFRV prostředky EU na akci "Vícečelová plocha Prosiměřice"-ve výdajích v roce , ,00 0,00 Doplatek inv.dotace ze SFŽP - OPŽP ( ) Udržitelé využívání zdrojů na akci "Zateplení VÚZ Prosiměřice" - ve výdajích v roce , ,91 0,00 Doplatek inv.dotace ERDF/FS na akci Zateplení VÚZ Prosiměřice - ve výdajích v roce , ,48 0,00 Inv.dotace JMK na akci "Rekonstrukce výtahu v Domě s pečovatelskou službou Prosiměřice" , ,00 0,00 Přijaté účelové a neúčelové dotace celkem , , ,35 Stránka 8 z 26

9 VII. 5. Běžné výdaje (tř. 5) Skutečnost Přehled za rok Pol Platy a podobné související výdaje (z toho v 2014 roce 2014 hrazeno ,- Kč z dotace ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - OP LZZ /85% prostředky EU, 15% SR/; 3.100,- Kč z dotace JMK na zabezpečení akceschopnosti JSDH - UZ 14004; ,- Kč z dotace na volby do obec. zastupitelstev a Senátu PČR - UZ 98187; ,- Kč z dotace na volby do Evropského parlamentu - UZ ) 50xx , , ,20 Neinvest. nákupy a související výdaje (z toho v roce 2014 hrazeno ,- Kč z dotace JMK na nákup požární výstroje a výzbroje - UZ 551; 7.002,- Kč z dotace JMK na zabezpečení akceschopnosti JSDH - UZ 14004; 3.352,65 Kč z dotace na volby do obec. zastupitelstev a Senátu PČR - UZ 98187; 3.554,- Kč z dotace na volby do Evropského parlamentu - UZ 98348) 51xx , , ,94 z toho: Nákup materiálu 513x , , ,25 Úroky a ostatní finanční výdaje 514x 0, , ,90 Nákup vody, paliv a energie 515x , , ,56 Nákup služeb 516x , , ,04 Ostatní nákupy (především opravy a udržování) 517x , , ,79 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (včetně výdajů na dopravní obslužnost) 519x , , ,40 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 52xx , , ,20 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 53xx , , ,40 z toho: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím a DSO) 532x , , ,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokový transfer z jiných veřejných rozpočtů do příspěvkových organizací přes rozpočet zřizovatele) ,80 0,00 0,00 Převody sociálnímu fondu , , ,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,39 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (zejména platby daní a poplatků; výdaje na finanční vypořádání minulých let) 536x , , ,01 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54xx , , ,00 Ostatní neinvestiční výdaje (zejména vratky příjmů z minulých let - kupní ceny za pozemek - odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě) 59xx ,00 200, ,00 Nedaňové výdaje celkem , , ,74 Stránka 9 z 26

10 ROK 2014 ODPA Pol. schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost Lesní hospodářství xxx 8 500, , ,00 Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE xxx 6 400, ,00 0,00 Vnitřní obchod xxx , ,00 0,00 Ostatní služby (DANÍŽ, Znojemské vinařství) xxx , , ,00 Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách (výdaje na odborné posudky hrazené stavebním úřadem) xxx 4 000, , ,00 Silnice xxx , , ,35 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy...) xxx , , ,80 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka, dopravní obslužnost IDS JMK) xxx , , ,60 Pitná voda xxx , , ,69 Odvádění a čistění odpadních vod xxx , , ,00 Úpravy drobných vodních toků (mlýnský náhon) xxx , , ,21 Mateřská škola xxx , , ,00 Základní škola xxx , , ,00 Knihovna xxx , , ,09 Ostatní záležitosti kultury (kronika...) xxx , , ,00 Místní rozhlas xxx 7 500, , ,00 Kulturní dům xxx , , ,58 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ, den dětí, posvícení...) xxx , , ,36 Sportovní zařízení v majetku městyse (fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště...) xxx , , ,64 Ostatní tělovýchovná činnost xxx , , ,00 Dětské hřiště xxx , , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace xxx , , ,00 Zdravotní středisko xxx , , ,27 Bytové hospodářství xxx , , ,92 Nebytové hospodářství xxx , , ,99 Veřejné osvětlení xxx , , ,11 Pohřebnictví xxx , , ,52 Komunální služby a územní rozvoj xxx , , ,32 Sběr a svoz nebezpečných odpadů xxx , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů xxx , , ,20 Sběr a svoz ostatních odpadů xxx , , ,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - komunitní kompostárna xxx , , ,82 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xxx , , ,93 Dům s pečovatelskou službou xxx , , ,50 Ochrana obyvatelstva xxx , ,00 0,00 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni xxx 0, ,00 842,00 Bezpečnost a veřejný pořádek xxx 0, , ,53 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů xxx , , ,59 Zastupitelstvo městyse xxx , , ,80 Volby do zastupitelstvev obcí a Senátu PČR xxx 0, , ,65 Volby do Evropského parlamentu xxx 0, , ,00 Činnost místní správy xxx , , ,47 Obec.výdaje z fin.operací - bankovní poplatky xxx , , ,20 Pojištění funkčně nespecifikované xxx , , ,00 Převody vlastním fondům xxx , , ,39 Ostatní fin. operace - daň z příjmu práv. osob za městys, daň silniční, DPH xxx , , ,01 Finanční vypořádání minulých let xxx , , ,00 Ostatní činnosti j.n xxx 6 000, , ,20 Stránka 10 z 26

11 Nedaňové výdaje celkem , , ,74 VII. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) ROK 2014 ODPA pol. org. schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Úprava prostoru u ZS - chodník od bytovek, parkoviště , , ,75 Kompostárna - zpevněná plocha , , ,00 Víceúčelová plocha Prosiměřice , , ,00 Autobusová zastávka u bufetu ,00 0,00 0,00 Rozšíření vodojemu , ,00 0,00 Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Prosiměřice - investiční příspěvek DSO VaK Znojemsko , ,00 0,00 Dešťová kanalizace od OÚ k ZS , ,00 0,00 Socha sv. Jana Nepomuckého , , ,00 KD vinárna - přestavba na sklad , ,00 0,00 Veřejné osvětlení směr Práče a k ČOV , ,00 0,00 Veřejné osvětlení přechodu pro chodce u ZS , , ,58 Přeložka veřejného osvětlení u ZS , , ,08 Pořízení pozemků , , ,00 Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměice , , ,80 ÚM - elektronický zabezpečovací systém , , ,53 SDH - držák dýchacích přístrojů, osvětlovací stožár ,00 0,00 0,00 Služební auto , , ,10 TZ budovy úřadu městyse - počítačová síť + zasíťování elektronického zabezpečovacího systému , , ,75 ÚM - centrální počítač ,00 0,00 0,00 Kapitálové výdaje celkem , , ,59 VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím ODPA pol. ORJ Město Znojmo - příspěvek na přestupkové řízení dle veřejnoprávní smlouvy Kč 5 500,00 Poskytnuté neinvestiční transfery obcím celkem 5 500,00 IX. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí ODPA pol. ORJ DANÍŽ Hnanice - členský příspěvek VAK Znojemsko - členský příspěvek Městys Prosiměřice je členem výše uvedených DSO a poskytl neinvestiční příspěvky v celkové výši: Kč 8 010, , ,00 Stránka 11 z 26

12 X. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Název příjemce - účel poskytnutí příspěvku (dotace) ODPA pol. org. Kč TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne ,00 TJ SOKOL Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje související s činností družstev mládeže a údržbu kabin dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Český svaz chovatelů Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje spojené s činností základní organizace ČSCH Prosiměřice dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Klub cestovatelů "GLOBE" Prosiměřice - příspěvek určený především na činnost Klubu v roce 2014, zejména na uspořádání druhého ročníku odborné tématické konference CEST 2014 dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Spolek pro obnovu venkova - členský přísp ,00 Svaz měst a obcí - členský příspěvek ,20 Energoregion členský příspěvek ,00 Znojemské vinařství - o.s. - členský příspěvek ,00 Znojemské vinařství - o.s. - mimořádné členské příspěvky ,00 Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem Zůstatky poskytnutých půjčených peněžních prostředků XI. Poskytnuté půjčky SUAU ,20 hodnocení podmínek čerpání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v plné výši v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v plné výši v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v plné výši v souladu se smlouvou Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,00 0,00 Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem 0,00 0,00 schválený upravený Přehled poskyntutných a splacených půjček ODPA pol. skutečnost rozpočet rozpočet Poskytnuté půjčky (+) xx 0,00 0,00 0,00 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (-) ,00 0,00 0,00 Splátky úroků z poskytnutných půjček (-) ,00 0,00 0,00 XII. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ODPA pol. ÚZ Vratka nevyčerpané účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR Kč ,00 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem ,00 Stránka 12 z 26

13 XIII. Opravy majetku dodavatelským způsobem schválený upravený ODPA pol. ORJ rozpočet rozpočet skutečnost Lesní hospodářství - oprava oplocenky , ,00 0,00 Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE , ,00 0,00 Silnice , , ,35 Chodníky, ostatní pozemní komunikace , , ,80 Autobusová zastávka , , ,00 Pitná voda , , ,29 Kanalizace , , ,00 Mlýnský náhon , , ,00 Obecní knihovna , ,00 108,31 Místní rozhlas , , ,00 Kulturní dům , , ,77 Sportovní zařízení v majetku městyse (fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště...) , ,00 0,00 Dětské hřiště , ,00 0,00 Zdravotní středisko , , ,54 Bytové hospodářství , , ,66 Nebytové hospodářství (č.p. 203, č.p. 209) , , ,61 Veřejné osvětlení , , ,11 Hřbitov , ,00 0,00 Komunální služby , , ,50 Komunitní kompostárna , , ,82 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,16 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,74 Zastupitelstvo městyse (služební auto) , , ,00 Úřad městyse , , ,63 Opravy majetku dodavatelským způsobem celkem , , ,29 XIV. Sociální fond schválený upravený ODPA pol. SUAU rozpočet rozpočet skutečnost Počáteční stav běžného účtu soc. fondu k , , ,75 tvorba sociálního fondu - příděl , , ,00 Zdroje sociálního fondu celkem , , ,75 Čerpání sociálního fondu: zastupitelstvo - příspěvek na stravování , , ,00 zastupitelstvo - příspěvek na ošatné , , ,00 zastupitelstvo - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 zaměstnanci - příspěvek na stravování , , ,50 zaměstnanci - příspěvek na ošatné , , ,00 zaměstnanci - věcné dary , , ,00 zaměstnanci - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 Čerpání sociálního fondu celkem , , ,50 Konečný stav běžného účtu sociálního fondu k ,25 Neuhrazené faktury ze sociálního fondu k x 1 166,00 Neuhrazené příspěvky na životní pojištění ze sociálního fondu k ,00 Zůstatek sociálního fondu k xx ,25 Stránka 13 z 26

14 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídily schváleným rozpočtem a směrnicemi č. 3/2013 a č. 2/2014 "Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu městyse Prosiměřice". XV. Majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Název Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,50 0,00 0, , Budovy a stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0, , Pozemky , , , , Kulturní předměty 0, ,00 0, , Majetek určený k prodeji , , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , , ,40 Přehled nedokončeného a pořizovaného majetku Název inv.č. Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k ZS - úprava středotlaké plynové přípojky č.p jen projekt 3 500,00 0,00 0, ,00 Úprava prostoru u OÚ (chodník u dětského hřiště, 109- parkoviště u ZŠ a garáží, parkoviště u bytovek, 114/HIM2 ostrůvek...) - akce dokončena, kolaudace leden 2014, zařazeno do užívání ,94 0, ,94 0,00 Úprava prostoru u ZS (Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS) - akce dokončena, probíhá kolaudace, (z počátečního stavu částka z roku 2008 za projekt na osvětlení přechodu pro chodce převedena na SUAU ve výši ,- Kč) , ,75 0, ,95 Výstavba chodníku Bohunice - jen projektové dokumentace ,00 0,00 0, ,00 Výstavba chodníku směr Práče - jen projektová dokumentace, poštovné, správní poplatek ,00 0,00 0, ,00 Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště - akce dokončena, kolaudace leden 2014, zařazeno do užívání ,67 0,00 0,00 dokončená investice, do užívání byl zařazen majetek v hodnotě ,01 Kč , 69, 79/HIM ,01 oprava cizího majetku z důvodu bezpečnosti občanů - oprava ostatních dlážděných ploch u Jednoty v hodnotě ,66 Kč - zaúčtováno do nákladů SUAU ,66 Kompostárna - zpevněná plocha - nedokončeno, jen panely a doprava panelů 0, ,00 0, ,00 Rekonstrukce kuchyně ZŠ - realizační dokumentace ,00 0,00 0, ,00 Stránka 14 z 26

15 Rozšíření vodojemu - (na vstupu je uplatňováno DPH) - zatím jen podklad pro projekt 0,00 0, ,00 Víceúčelová plocha Prosiměřice (vedle 108/HIM2 Buchtelových) - akce dokončena, kolaudace leden 2014, zařazeno do užívání , , ,19 0,00 Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů - projektová dokumentace ,-- (bezúplatně převedena z DSO DANÍŽ), podklad pro projekt ,00 0,00 0, ,00 KD vinárna - přestavba na sklad - jen projektové dokumentace 8 600,00 0,00 0, ,00 Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2014 byla předána k hospodaření DPS Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny přímo z účtu 042 0, , ,80 0,00 TZ budovy Úřadu městyse - počítačová síť a síť 29/HIM1 EZS - akce dokončena, zařazeno do užívání 0, , ,75 0,00 Osvětlení přechodu pro chodce - u ZS Prosiměřice 122/HIM2 - akce dokončena, zařazeno do užívání 0, , ,58 0,00 Přeložka veřejného osvětlení - u ZS Prosiměřice - 36/HIM2 akce dokončena, zařazeno do užívání jako TZ stávajícího VO (změna počtu lamp apod.) 0, , ,08 0,00 Služební auto - Fabia Combi Ambition - zařazeno 25/HIM6 do užívání 0, , ,10 0,00 Elektronický zabezpečovací systém v budově 26/HIM5 Úřadu městyse akce dokončena, zařazeno do užívání 0, , ,53 0,00 poz. p.č jen GP 1 200,00 0,00 0, ,00 poz. p.č. 382/4 - jen GP 600,00 0,00 0,00 600,00 poz. p.č. 397/4 - směna - zařazeno do užívání v 1529/POZ ceně uvedené ve směnné smlouvě a dalších souvisejících výdajích (GP, správní poplatek za návrh na vklad.) 600, , ,00 0,00 poz. p.č. 738/1 a 738/2 - jen GP 1 200,00 0,00 0, ,00 poz. p.č. 738/4,744/5 a 747/11 - jen GP 3 000,00 0,00 0, ,00 poz. p.č. 385/6, 738/3 a 738/5 - jen GP 2 400,00 0,00 0, ,00 Pozemek p.č směna - zařazeno do užívání 1519/POZ (oceněno dle znaleckého posudku č. 25/2014) 0,00 833,94 833,94 0,00 Pozemek p.č. 1343/3 - směna zařazeno do užívání 1520/POZ (oceněno dle znaleckého posudku č. 25/2014) zařazeno do užívání 0, , ,54 0,00 Pozemek p.č. 600/12 - kupní smlouva zařazeno do 1523/POZ užívání 0, , ,00 0,00 Ćást pozemku p.č. 748/1 - z toho p.č. 770/ m2 a 748/5-713 m2 - kupní smlouva - zařazeno do užívání /POZ ,00 0, , ,00 0,00 Socha sv. Jana Nepomuckého - zařazeno do 1/HIM32 užívání 0, , ,00 0,00 SU Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 SU Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SU Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 15 z 26

16 Pořízený majetek Název Invent. číslo Přírůstky Úbytky SU AU licence k užití fotografi - koupeno dne doúčtování do evidence majetku 40DDNM/OÚ , LIBERIS CODEXIS Silver - rozšíření programu - koupeno 38DDNM/OÚ , Počítačová síť a síť EZS - dokončená investice - zařazení do užívání - TZ budovy ÚM 29/HIM , dokončená investice "Vícečelová plocha Prosiměřice" - zařazeno do užívání 108/HIM , dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" - podélná stání pro OA - zařazeno do užívání 109/HIM , dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" - zpevněná plocha u ZŠ a garáží - zařazeno do užívání 110/HIM , dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" - chodník od pošty k Buchtelovým - zařazeno do užívání 111/HIM , dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" - vyvýšený ostrůvek u č.p zařazeno do užívání 112/HIM , dokončená investice "Úprava náměstí" - podélná stání pro OA - zařazeno do užívání 115/HIM , dokončená investice" Úprava náměstí"-zálivy autobusových zastávek - zařazeno do užívání 116/HIM , dokončená investice "Úprava náměstí" - parkoviště pro 8 OA - zařazeno do užívání 117/HIM , dokončená investice "Úprava náměstí" - chodník od VÚZ k parkovišti - zařazeno do užívání 118/HIM , dokončená investice "Úprava náměstí" - chodník od VÚZ k Jednotě - zařazeno do užívání 119/HIM , dokončená investice "Úprava náměstí" - chodník od Pranýře ke Šťastným -TZ - zařazeno do užívání 69/HIM , dokončená investice "Úprava náměstí" - chodník vedle pošty a VÚZ -TZ - zařazeno do užívání 79/HIM , venkovní osvětlení výbojkové - převod svěřeného majetku zpět z DPS do vlastnictví městyse 121/HIM , dokončená investice - přeložka VO u ZS - TZ - zařazeno do užívání 36/HIM , dokončená investice - osvětlení přechodu pro chodce - zařazeno do užívání 122/HIM , dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" - dešťová kanalizace u fotbalového hřiště - zařazeno do užívání 113/HIM , dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" - dešťová kanalizace u bytovek - zařazeno do užívání 114/HIM , dokončená investice "Úprava náměstí"-opěrná zeď s ocelovým zábradlím - zařazeno do užívání 120/HIM , ÚM - Elektronický zabezpečovací systém - dokončená investice - zařazení do užívání 26/HIM , Os.automobil Škoda Fabia COMBI - zařazení do užívání 25/HIM , Stránka 16 z 26

17 pila - koupeno 217/SDH , konzervátor a nabíječ baterií - koupeno 218/SDH , zásahový oblek Fireman - koupeno 219/SDH , výstroj a výzbroj - radiostanice. - koupeno /SDH , elektronický zabezpečovací systém - hasičská zbrojnice - koupeno 304/SDH , ks box na nářadí - koupeno /SDH2 366, hadice - koupeno /SDH , pračka Indesit - koupeno 305/SDH , gola klíče, svěrák, koš na prádlo, umývadlo UH - koupeno /SDH , x nýtovací kleště, 1x žebřík - koupeno /SDH , běhoun LUXOR - obřadní síň - koupeno 1248/OÚ , sekačka a odsávačka oleje - koupeno /OÚ , ručníky - ÚM, KD - koupeno /OÚ2 586, kompresor OK 1 OBRICO - koupeno 1255/OÚ , stěrka, hůl a držák mopu - koupeno /OÚ2 947, ks skládací drátěný koš - koupeno /OÚ2 484, míchačka - koupeno 1261/OÚ , čerpadlo HECHT - koupeno 1262/OÚ2 890, elektrocentrála - koupeno 1263/OÚ , sekera - koupeno 1264/OÚ2 149, čerpadlo Hecht - koupeno 1265/OÚ2 890, vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM 1266/OÚ2 687, vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM 1267/OÚ2 687, vysavač - koupeno 1268/OÚ , party stan Premiun 8*12 m - koupeno 1269/OÚ , forma na medaile - koupeno 1270/OÚ , vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM 1272/OÚ2 687, postřikovač - koupeno 1271/OÚ2 767, lopata - koupeno 1273/OÚ2 248, x křeslo Flin TEX 1+1 zdarma - z toho: 2 ks - koupeno /OÚ , x křeslo Flin TEX 1+1 zdarma - z toho: 2 ks - zdarma od jiné než vybrané ÚJ /OÚ , křeslo Flin TEX 1+1 zdarma - z toho: 1 ks - koupeno 1278/OÚ , křeslo Flin TEX 1+1 zdarma - z toho: 1 ks - zdarma od jiné než vybrané ÚJ 1279/OÚ , vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM 1281/OÚ2 687, telefon aut. Telco PH - koupeno 1280/OÚ2 455, vodoměr - výdej ze zásob - nový DDHM 1286/OÚ2 687, vodováha, stahovací lať, pila na porobeton - koupeno 1282, 1284, 1285/OÚ , Suchý-autoprodejna - nosič příčný střešní na osobní auto - koupeno 1287/OÚ , vodárna - 1 ks pumpa k sudu 50 l - koupeno 1288/OÚ2 260, kupní smlouva - koupě pozemku p.č. 770/10 (5208 m2) a p.č. 748/5 (713 m2) /POZ , směnná smlouva - nabytí pozemku p.č. 397/4 (100 m2) 1529/POZ , směnná smlouva - nabytí pozemku p.č (3 m2) 1519/POZ 833, směnná smlouva - nabytí pozemku p.č. 1343/3-73 m2 1520/POZ , kupní smlouva - koupě pozemku p.č. 600/12 (115 m2) 1523/POZ 6 750, Socha sv. Jana Nepomuckého - dokončená investice - zařazení do užívání 1/HIM , CELKEM ,42 0,00 Stránka 17 z 26

18 Vyřazený majetek - likvidace Název Invent. číslo Přírůstky Úbytky SU AU projektová dokumentace Revitalizace mlýnského náhonu - vyřazení, zastaralá, skartace 16DDNM/OÚ , projektová dokumentace Turistické centrum - vyřazení, zastaralá, skartace 19DDNM/OÚ , protipožární nádrž - odstranění stavby - zasypání - vyřazení - likvidace 5/HIM , koupaliště - odstranění stavby - zasypání - vyřazení - likvidace 19/HIM , x hadice ke kompresoru, 1x zdroj nabíjecí - vyřazení - likvidace 195, 196, 77/SDH , rukavice zásahové - vyřazení - likvidace 80/SDH2 958, ks čepice k PSII s nápisem "Hasiči" - vyřazení - likvidace 147,148,188/SDH 2 438, hladítko s pen.gumou - vyřazení - likvidace 152/SDH2 199, kalkulátor - vyřazení - nefunkční - likvidace 1250/OÚ1 170, inv.č. 1191/OÚ1 - čistící zóna, inv.č , 148, 152, 158, 162, 168/OÚ1 - židle - vyřazení - likvidace 1191/OÚ1 a , 148, 152, 158, 162, 2 383, x čistící zóna, 2x skříňka, 1x skříň - vyřazení - likvidace 732, 140, 699, 773/OÚ , chladnička, rozhlas.zař., kompresor, 2x kal.čerpadlo, pájka - vyřazení - likvidace 457, 458, 908, 1028, 1188, , židle, křesla - opotřebované - vyřazení - likvidace 46, 572, 687, 808/OÚ , čerpadlo HECHT - vyřazení - likvidace 1262/OÚ2 890, ks záclona - vyřazení - likvidace 1035, 1036/OÚ2 360, ubrus šedý - vyřazení - likvidace 1198/OÚ1 150, ks pumpa přečerpávací - vyřazení - likvidace /OÚ2 499, CELKEM 0, ,26 Vyřazený majetek - prodej, směna Název Důvod vyřazení Invent. číslo Přírůstky Úbytky (PC) SU AU prodej části pozemku p.č. 602/1 (602/ m2, st m2) prodej 1149/POZ 2 340, prodej os.auta Felicia kombi RZ BZN prodej 23/HIM , prodej pozemku p.č. 690/ m2 prodej 1319/POZ , prodej pozemku p.č. 690/ m2 prodej 1395/POZ , prodej pozemku p.č. 27/5-58 m2 směna 1501/POZ 660, prodej pozemku p.č. 27/3-330 m2 směna 1065/POZ 4 449, prodej pozemku p.č. 1339/34-53 m2 směna 1502/POZ 1 325, prodej pozemku p.č. 591/24 (část p.č. 591/ m2) prodej 1317/POZ 1 644, prodej pozemku p.č. 591/24 (část p.č. 591/ m2) prodej 1317/POZ 1 174, prodej pozemku p.č. 544/1-122 m2 a p.č. 552/5-200 m2 prodej 1480 a 1483/POZ 4 134, prodej pozemku p.č. st. 54/4-100 m2 směna 1011/POZ 3 500, prodej pozemku p.č m2 prodej 1521/POZ 5 495, prodej pozemku p.č. 591/ m2 prodej 1148/POZ 880, CELKEM 0, ,69 Stránka 18 z 26

19 Vyřazený majetek - bezúplatný převod do vlastnictví jiných vybraných účetních jednotek Název Invent. číslo Přírůstky Úbytky SU AU křeslo FLIN - bezúplatný převod do vlastnictví DPS 1277/OÚ , JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 406/6 o výměře 570 m2 1491/POZ 6 486, JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 406/8 o výměře 65 m2 1492/POZ 739, JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 417/2 o výměře 387 m2 1494/POZ 1 470, JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 419/3 o výměře 47 m2 1495/POZ 534, JMK - darovací smlouva - vyřazení pozemku p.č. 467/3 o výměře 344 m2 1496/POZ 3 914, CELKEM 0, ,48 Majetek - převody mezi účty Název Invent. číslo Přírůstky Úbytky SU AU OA Škoda Felicia - určeno k prodeji - převedeno na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD / dal /HIM , mobilní internet USB - převod DDHM z ÚM do knihovny - pův. inv.č. 1156/OÚ2, nové inv.č. 15/MLK2 15/MLK2 695, ks válenda; 2 ks přikrývka a polštář - převod DDHM z OÚ na střelnici, původní inv.č. 986,987,1022,1023/OÚ2, nové inv.č /střel /střel , válenda - převod DDHM z ÚM na střelnici, původní inv.č. 689/OÚ2, nové inv.č. 178/střel2 178/střel , stojan na jízdní kola - převod DDHM ze ZS na ÚM - původní inv.č. 23/ZS2, nové inv.č. 1289/OÚ2 23/ZS , ks válenda; 2 ks přikrývka a polštář - převod DDHM z OÚ na střelnici, původní inv.č. 986,987,1022,1023/OÚ2, nové inv.č /střel2 986, 987, 1022, 1023/OÚ , Vrácení pronajatého DDHM - KD vinárna - Bobek - převod SUAU / vše na SUAU , válenda - převod DDHM z ÚM na střelnici, původní inv.č. 689/OÚ2, nové inv.č. 178/střel2 689/OÚ , stojan na jízdní kola - převod DDHM ze ZS na ÚM - původní inv.č. 23/ZS2, nové inv.č. 1289/OÚ2 1289/OÚ , mobilní internet USB - převod DDHM z ÚM do knihovny - pův. inv.č. 1156/OÚ2, nové inv.č. 15/MLK2 1156/OÚ2 695, Vrácení pronajatého DDHM - KD vinárna - Bobek - převod SUAU / vše na SUAU , pozemek určený k prodeji - p.č. 27/5 (58 m2) / dal /POZ 660, pozemek určený k prodeji - p.č. 27/3 (330 m2) / dal /POZ 4 449, pozemek určený k prodeji - p.č. 591/24 (432 m2) / dal /POZ 2 818, Stránka 19 z 26

20 změna SUAU - nový pozemek p.č. 1339/30 (15m2) inv.č. 1518/POZ není zatížen VB, původní poz. p.č. 1339/3 inv.č. 1200/POZ - účtováno MD / dal /POZ 375, pozemek určený k prodeji - p.č. 1339/34 (53 m2) / dal /POZ 1 325, změna pozemku - původní pozemek - p.č. 602/1 inv.č. 1149/POZ, nová p.č. st.495 (11 m2) inv.č. 1524/POZ, účtováno MD / dal /POZ 55, pozemek určený k prodeji - p.č. 590/2 (94 m2) - inv.č. 1457/POZ - PC převedena na zvl. SUAU, ORG 100 (PC). MD / dal /POZ 951, pozemek určený k prodeji - p.č. 590/3 (3 m2) / dal /POZ 30, pozemek určený k prodeji - p.č. st.364 (7m2) / dal /POZ 245, pozemek určený k prodeji - p.č. st. 54/4 (100m2) / dal /POZ 3 500, pozemek určený k prodeji - p.č (157 m2) / dal /POZ 5 495, změna SUAU - směna z roku pozemky zatížené VB - inv.č. 1514/POZ - p.č. 235/5 (196 m2) - účtováno MD / dal /POZ 9 208, změna SUAU - směna z roku pozemky zatížené VB - inv.č. 1512/POZ - p.č. 236/5 (375 m2) - účtováno MD / dal /POZ , změna SUAU - směna z roku pozemky zatížené VB - inv.č. 1513/POZ - p.č. 236/6 (261 m2) - účtováno MD / dal /POZ , změna SUAU - nový poz. p.č. 1339/30 (15m2) inv.č. 1518/POZ není zatížen VB, původní poz. p.č. 1339/3 inv.č. 1200/POZ - účtováno MD / dal /POZ 375, změna SUAU - směna z roku pozemky zatížené VB - inv.č. 1514/POZ - p.č. 235/5 (196 m2) - účtováno MD / dal /POZ 9 208, změna SUAU - směna z roku pozemky zatížené VB - inv.č. 1512/POZ - p.č. 236/5 (375 m2) - účtováno MD / dal /POZ , změna SUAU - směna z roku pozemky zatížené VB - inv.č. 1513/POZ - p.č. 236/6 (261 m2) - účtováno MD / dal /POZ , pozemek určený k prodeji - p.č. 591/15 (176 m2) / dal /POZ 880, změna SUAU - směna z roku pozemky zatížené VB - inv.č. 1515/POZ - p.č. 235/1 (544 m2) - účtováno MD / dal /POZ 1 534, změna SUAU - směna z roku pozemky zatížené VB - inv.č. 1511/POZ - p.č. 236/4 (106 m2) - účtováno MD / dal /POZ 1 060, Stránka 20 z 26

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Rybitví ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274194 název Obec Rybitví ulice, č.p. Školní 180 obec Rybitví PSČ, pošta 533 54 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 Obec Jamolice Jamolice 8 672 01 Moravský Krumlov IČO: 00292907 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 1 ) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ za rok 2013 ( Výkaz FIN 2-12) : PŘÍJMY : Rozp. schv. Rozp.upr. Skutečnost % Daňové

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453.

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453. Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E R Y M I C E ZA ROK 2011 Závěrečný účet Obce Rymice je zpracován na základě ustanovení 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 ods. 1 až 7,

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hroznatín IČO 377261 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hroznatín čp. 4 Hroznatín

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Obecní zastupitelstvo dne 14.12.2005 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2006 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 30.1.2006 v celkové výši

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2013 Obec Bantice IČ: 00600113 Závěrečný účet obce za rok 2013 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 25. 06. 2014 Vypracovala: Žaneta Žiačková Starosta obce: Ing. Josef Šprencl Vyvěšeno: 06. 06. 2014 Zveřejněno

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Svazek obcí Prostějov venkov Bedihošť IČO 69651418 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prostějovská

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více