za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2014 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovena s účinností od 10. října 2006 městysem. IČ DIČ Název Obec, č.p. PSČ, pošta Údaje o organizaci CZ Městys Prosiměřice Prosiměřice č.p Prosiměřice Telefon Fax www stránky I. Vedení účetnictví II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech V. Zadluženost městyse XXI. Přílohy Kontaktní údaje VI. Přehled operací z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru VII. Rozpočet a jeho plnění VII. 1. Daňové příjmy (tř. 1) VII. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VII. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) VII. 4. Přijaté transfery (tř. 4) VII. 5. Běžné výdaje (tř. 5) VII. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím IX. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí X. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím XI. Poskytnuté půjčky XII. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi XIII. Opravy majetku dodavatelským způsobem XIV. Sociální fond XV. Majetek XVI. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření a majetku vloženého do dobrovolných svazků obce XVII. Inventarizace majetku XVIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice XIX. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice Obsah závěrečného účtu XX. Seznam výkazů a dokumentů, z kterých se vycházelo při sestavování závěrečného účtu Stránka 1 z 26

2 I. Vedení účetnictví Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví podle: * Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. * Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS ) č. 701 až 710. * Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu. Městys Prosiměřice je od plátcem DPH. Městys Prosiměřice v roce 2014 neprovozoval hospodářskou činnost. Náklady celkem Výnosy celkem II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty ,72 Kč ,04 Kč Výsledek hospodaření pod zdanění Daň z příjmu právnických osob Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření před zdaněním zisk zisk ,32 Kč ,00 Kč ,32 Kč III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu A. 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř výkazu Fin 2-12 M) 2. Změna stavu fondů (ř výkazu Fin 2-12 M) 3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2014 (součet řádků 1 a 2) 4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení položek 24) 5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) b) investiční (seskupení položek 64) ,79 Kč ,50 Kč ,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výsledek hospodaření za běžný rok Výsledek hospodaření k Celkový výsledek hospodaření k schodek přebytek přebytek ,29 Kč ,65 Kč ,94 Kč B. Popis 1. Základní běžný účet 2. Dlouhodobé termínované vklady z účelových fondů 3. Cizí a mylné platby k ZBÚ 4. Návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - poskytnuté ze ZBÚ jiné obci 5. Přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - poskytnuté ze ZBÚ obce 6. Přechodné výpomoci podnikatelským subjektům - poskytnuté ze ZBÚ obce 7. Přechodné výpomoci ostatním organizacím - poskytnuté ze ZBÚ obce 8. Přechodné výpomoci fyzickým osobám - poskytnuté ze ZBÚ obce SU Stav k ,58 Kč 069 0,00 Kč 377 0,00 Kč 316, 462 0,00 Kč 316, 462 0,00 Kč 316, 462 0,00 Kč 316, 462 0,00 Kč 377, 469 0,00 Kč Stránka 2 z 26

3 CELKEM AKTIVA 9. Přijaté návatné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KÚ, obce, SR, SFŽP 10. Krátkodobý úvěr - převedený na ZBÚ, čerpací krátkodobý úvěr 11. Mylné platby k ZBÚ 12. Jiné závazky k ZBÚ 13. Dlouhodobý úvěr - převod na ZBÚ, čerpací dlouhodobý úvěr 14. Dlouhodobé přijaté zálohy k ZBÚ (přijaté mimo rozpočtovou skladbu na položku 8901) 15. Ost. dlouhodobé závazky k ZBÚ (přijaté mimo rozpočtovou skladbu na položku 8901) KAUCE přijatá v roce Závazek k Finančnímu úřadu - DPH - za přenesenou daňovou povinnost - položka 8901 k (+) CELKEM PASIVA ,58 Kč 326, 452 0,00 Kč 326, 452 0,00 Kč 378 0,00 Kč 378 0,00 Kč 451 0,00 Kč 455 0,00 Kč ,00 Kč 343 (část) ,64 Kč ,64 Kč Celkový výsledek hospodaření k přebytek ,94 Kč IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech SUAU ZBÚ u Komerční banky ZBÚ - účet dotace u ČNB ZBÚ u České spořitelny Běžný účet sociálního fondu u KB Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,62 Kč ,51 Kč 7 117,88 Kč 6 054,25 Kč 6 874,58 Kč 8 228,82 Kč ,75 Kč ,25 Kč Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem ,83 Kč ,83 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků Dlouhodobý úvěr od ČS na akci "Zateplení VÚZ Prosiměřice" V. Zadluženost městyse SUAU Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,66 Kč 0,00 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem ,66 Kč 0,00 Kč Přehled čerpání a splátek úvěrů ODPA pol. schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost Přijaté úvěry (+) ,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů (-) , , ,66 Splátky úroků z úvěrů (-) xxxx , , ,90 VI. Přehled operací z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Přehled operací z peněžních účtů organizace závazek schválený upravený ODPA pol. nemající charakter příjmů a výdajů vládního na SU rozpočet rozpočet skutečnost položka 8901 k celkem (+/-) ,00 0, ,13 z toho: Přijatá KAUCE - nájem stánku - položka 8901 v roce 2014 (+/-) ,00 0,00 0,00 DPH - za přenesenou daňovou povinnost - položka 8901 k (+/-) ,00 0, ,77 Rozdíl = Závazek k FÚ za DPH za přenesenou daňovou povinnost (dle daňového přiznání za poslední čtvrtletí běžného roku odvedeno FÚ do následujícího roku) ,00 0, ,64 Stránka 3 z 26

4 Přehled rozpočtových opatření: Poř. číslo Datum proveden í RO Datum schválen í v ZM Usnesen í Příjmy Výdaje Financování 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Rozpočtová opatření celkem , , ,00 Rozpočet a jeho plnění VII. Rozpočet a jeho plnění Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne usnesením č. 56/2014 pro rok 2014 schodkový rozpočet. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu v členění na OdPa byl zveřejněn v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce od do Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do doby schválení rozpočtu na rok 2014 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne usnesením č. 220/2013. Zastupitelstvo stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje). Zastupitelstvo vydalo starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse. Zastupitelstvo vydalo starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena na prvním zasedání zastupitelstva městyse následujícího roku. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/ /2014. Rozpočtová opatření byla průběžně projednána a schválena v zastupitelstvu městyse. % plnění SR % plnění UR schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost tř. 1 - daňové příjmy 109,67 99, , , ,30 tř. 2 - nedaňové příjmy 100,45 98, , , ,04 tř. 3 - kapitálové příjmy 140,94 98, , , ,00 tř. 4 - přijaté dotace 215,23 187, , , ,78 Příjmy celkem 126,33 115, , , ,12 konsolidace příjmů: pol převody z rozpočtových účtů , , ,39 Příjmy po konsolidaci celkem 109,25 99, , , ,73 tř. 5 - běžné výdaje 114,61 111, , , ,74 tř. 6 - kapitálové výdaje 99,43 85, , , ,59 Výdaje celkem 111,45 105, , , ,33 konsolidace výdajů: pol převody do sociálního fondu , , ,00 pol převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,39 Výdaje po konsolidaci celkem 95,10 90, , , ,94 Financování , , ,79 Stránka 4 z 26

5 z toho: položka financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní činnost ,23-35, , , ,50 financování - změna stavu na BÚ - sociální fond ,79-4, , , ,50 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček ,00 100, , , ,66 operace z peněžních účtů organiz. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,00 0, ,13 Financování celkem součet za třídu , , ,79 Přehled za rok VII. 1. Daňové příjmy (tř. 1) pol. Skutečnost Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,18 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ , , ,46 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,25 Daň z příjmu právnických osob , , ,79 Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0,00 129,00 Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa ,00 0,00 0,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,13 Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitých věcí , , ,49 Daňové příjmy celkem , , ,30 * Od změna rozpočtového určení dani - zvýšené daňové příjmy. S touto změnou souvisí současně snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a snížení příjmy od obcí - neinvestiční příspěvky na žáky, kteří plní v ZŠ Prosiměřice povinnou školní docházku a na děti, které navštěvují MŠ Prosiměřice. ROK 2014 pol. schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,18 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ , , ,46 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,25 Daň z příjmu právnických osob , , ,79 Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 100,00 129,00 Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa ,00 0,00 0,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,13 Správní poplatky , , ,00 Daň z nemovitých věcí , , ,49 Daňové příjmy celkem , , ,30 Stránka 5 z 26

6 Přehled za rok pol. Skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,14 Příjmy z prodeje zboží , , ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 0,00 Odvody příspěvkových organizací , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí , ,00 0,00 Příjmy z úroků , , ,34 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0,00 0,00 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi , ,00 0,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , ,00 0,00 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,56 Neidentifikované příjmy , ,00 0,00 Nedaňové příjmy celkem , , ,04 ROK 2014 pol. schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,14 Příjmy z prodeje zboží , , ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 0,00 Odvody příspěvkových organizací , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 0,00 0,00 Příjmy z úroků , , ,34 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0,00 0,00 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , ,00 0,00 Přijaté neinvestiční dary , , ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,56 Neidentifikované příjmy ,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy celkem , , ,04 Přehled za rok VII. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VII. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) pol. Skutečnost Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 ROK 2014 pol. schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku , , ,00 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 Stránka 6 z 26

7 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 VII. 4. Přijaté transfery (tř. 4) Přehled za rok pol. Skutečnost Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR ,80 0, ,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , , ,00 Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a do vlastních rozpočt. účtů) , , ,39 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,91 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , ,48 Investiční přijaté dotace od krajů ,00 0, ,00 Přijaté dotace celkem , , ,78 ROK 2014 pol. schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , , ,00 Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a do vlastních rozpočt. účtů) , , ,39 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,91 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , ,48 Investiční přijaté dotace od krajů , , ,00 Přijaté transfery celkem , , ,78 z toho: Přijaté neinvestiční dotace od obcí ODPA Pol. příspěvek od obcí na neinvestiční výdaje ŠJ Prosiměřice za rok příspěvek od obcí na společnou jednotku požární ochrany za rok Přijaté neinvestiční dotace od obcí celkem Kč , , ,00 Vyúčtování neinvestičních výdajů školských příspěvkových organizací za rok 2014 ODPA Pol. skutečné náklady PO připadající na obce přijaté příspěvky od obcí - zálohy finanční vypořádání vyúčtování neinvestičních výdajů školských zařízení sloužících ZŠ Prosiměřice - ŠJ ,00 0, ,00 Finančí vypořádání mezi obcemi za rok 2014 celkem (bude příjmem roku 2015) ,00 0, ,00 * Od již obce nehradí neinvestiční příspěvky na žáky, kteří plní v ZŠ Prosiměřice povinnou školní docházku a na děti, které navštěvují MŠ Prosiměřice, přispívají pouze na výdaje školských zařízení (školní jídelna ) sloužící základní škole. Stránka 7 z 26

8 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) nepodléhá finančnímu vypořádání. Od souhrnný dotační vztah neobsahuje příspěvek na žáky, tento je změnou rozpočtového určení daní nahrazen daňovými příjmy. Účelové neinvestiční a investiční dotace dle ÚZ pol. ÚZ poskytnuto v Kč skutečně použito v Kč nevyčerpaná výše dotace Neinv.dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do obec.zastupitelstev a Senátu PČR. Nevyužité fin.prostředky byly vráceny na účet JMK , , ,35 Neinv. dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Nevyužité finanční prostředky byly vráceny na účet JMK , ,00 232,00 Neinv.dotace z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - OP LZZ (85% prostředky EU, 15% SR). Skutečné výdaje byly ve výši 418 tis. Kč, částka 44 tis. Kč bude příjmem roku , ,00 0,00 Neinv.dotace JMK na nákup požární výstroje a výzbroje , ,00 0,00 Neinv.dotace JMK na udržení akceschopnosti J SDH , ,00 0,00 Inv.dotace - SZIF - EZFRV prostředky SZIF na akci "Vícečelová plocha Prosiměřice"-ve výdajích v roce , ,00 0,00 Inv.dotace - SZIF - EZFRV prostředky EU na akci "Vícečelová plocha Prosiměřice"-ve výdajích v roce , ,00 0,00 Doplatek inv.dotace ze SFŽP - OPŽP ( ) Udržitelé využívání zdrojů na akci "Zateplení VÚZ Prosiměřice" - ve výdajích v roce , ,91 0,00 Doplatek inv.dotace ERDF/FS na akci Zateplení VÚZ Prosiměřice - ve výdajích v roce , ,48 0,00 Inv.dotace JMK na akci "Rekonstrukce výtahu v Domě s pečovatelskou službou Prosiměřice" , ,00 0,00 Přijaté účelové a neúčelové dotace celkem , , ,35 Stránka 8 z 26

9 VII. 5. Běžné výdaje (tř. 5) Skutečnost Přehled za rok Pol Platy a podobné související výdaje (z toho v 2014 roce 2014 hrazeno ,- Kč z dotace ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti - OP LZZ /85% prostředky EU, 15% SR/; 3.100,- Kč z dotace JMK na zabezpečení akceschopnosti JSDH - UZ 14004; ,- Kč z dotace na volby do obec. zastupitelstev a Senátu PČR - UZ 98187; ,- Kč z dotace na volby do Evropského parlamentu - UZ ) 50xx , , ,20 Neinvest. nákupy a související výdaje (z toho v roce 2014 hrazeno ,- Kč z dotace JMK na nákup požární výstroje a výzbroje - UZ 551; 7.002,- Kč z dotace JMK na zabezpečení akceschopnosti JSDH - UZ 14004; 3.352,65 Kč z dotace na volby do obec. zastupitelstev a Senátu PČR - UZ 98187; 3.554,- Kč z dotace na volby do Evropského parlamentu - UZ 98348) 51xx , , ,94 z toho: Nákup materiálu 513x , , ,25 Úroky a ostatní finanční výdaje 514x 0, , ,90 Nákup vody, paliv a energie 515x , , ,56 Nákup služeb 516x , , ,04 Ostatní nákupy (především opravy a udržování) 517x , , ,79 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (včetně výdajů na dopravní obslužnost) 519x , , ,40 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 52xx , , ,20 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 53xx , , ,40 z toho: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím a DSO) 532x , , ,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokový transfer z jiných veřejných rozpočtů do příspěvkových organizací přes rozpočet zřizovatele) ,80 0,00 0,00 Převody sociálnímu fondu , , ,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,39 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (zejména platby daní a poplatků; výdaje na finanční vypořádání minulých let) 536x , , ,01 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54xx , , ,00 Ostatní neinvestiční výdaje (zejména vratky příjmů z minulých let - kupní ceny za pozemek - odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě) 59xx ,00 200, ,00 Nedaňové výdaje celkem , , ,74 Stránka 9 z 26

10 ROK 2014 ODPA Pol. schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost Lesní hospodářství xxx 8 500, , ,00 Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE xxx 6 400, ,00 0,00 Vnitřní obchod xxx , ,00 0,00 Ostatní služby (DANÍŽ, Znojemské vinařství) xxx , , ,00 Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách (výdaje na odborné posudky hrazené stavebním úřadem) xxx 4 000, , ,00 Silnice xxx , , ,35 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy...) xxx , , ,80 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka, dopravní obslužnost IDS JMK) xxx , , ,60 Pitná voda xxx , , ,69 Odvádění a čistění odpadních vod xxx , , ,00 Úpravy drobných vodních toků (mlýnský náhon) xxx , , ,21 Mateřská škola xxx , , ,00 Základní škola xxx , , ,00 Knihovna xxx , , ,09 Ostatní záležitosti kultury (kronika...) xxx , , ,00 Místní rozhlas xxx 7 500, , ,00 Kulturní dům xxx , , ,58 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ, den dětí, posvícení...) xxx , , ,36 Sportovní zařízení v majetku městyse (fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště...) xxx , , ,64 Ostatní tělovýchovná činnost xxx , , ,00 Dětské hřiště xxx , , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace xxx , , ,00 Zdravotní středisko xxx , , ,27 Bytové hospodářství xxx , , ,92 Nebytové hospodářství xxx , , ,99 Veřejné osvětlení xxx , , ,11 Pohřebnictví xxx , , ,52 Komunální služby a územní rozvoj xxx , , ,32 Sběr a svoz nebezpečných odpadů xxx , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů xxx , , ,20 Sběr a svoz ostatních odpadů xxx , , ,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - komunitní kompostárna xxx , , ,82 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xxx , , ,93 Dům s pečovatelskou službou xxx , , ,50 Ochrana obyvatelstva xxx , ,00 0,00 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni xxx 0, ,00 842,00 Bezpečnost a veřejný pořádek xxx 0, , ,53 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů xxx , , ,59 Zastupitelstvo městyse xxx , , ,80 Volby do zastupitelstvev obcí a Senátu PČR xxx 0, , ,65 Volby do Evropského parlamentu xxx 0, , ,00 Činnost místní správy xxx , , ,47 Obec.výdaje z fin.operací - bankovní poplatky xxx , , ,20 Pojištění funkčně nespecifikované xxx , , ,00 Převody vlastním fondům xxx , , ,39 Ostatní fin. operace - daň z příjmu práv. osob za městys, daň silniční, DPH xxx , , ,01 Finanční vypořádání minulých let xxx , , ,00 Ostatní činnosti j.n xxx 6 000, , ,20 Stránka 10 z 26

11 Nedaňové výdaje celkem , , ,74 VII. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) ROK 2014 ODPA pol. org. schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Úprava prostoru u ZS - chodník od bytovek, parkoviště , , ,75 Kompostárna - zpevněná plocha , , ,00 Víceúčelová plocha Prosiměřice , , ,00 Autobusová zastávka u bufetu ,00 0,00 0,00 Rozšíření vodojemu , ,00 0,00 Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Prosiměřice - investiční příspěvek DSO VaK Znojemsko , ,00 0,00 Dešťová kanalizace od OÚ k ZS , ,00 0,00 Socha sv. Jana Nepomuckého , , ,00 KD vinárna - přestavba na sklad , ,00 0,00 Veřejné osvětlení směr Práče a k ČOV , ,00 0,00 Veřejné osvětlení přechodu pro chodce u ZS , , ,58 Přeložka veřejného osvětlení u ZS , , ,08 Pořízení pozemků , , ,00 Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměice , , ,80 ÚM - elektronický zabezpečovací systém , , ,53 SDH - držák dýchacích přístrojů, osvětlovací stožár ,00 0,00 0,00 Služební auto , , ,10 TZ budovy úřadu městyse - počítačová síť + zasíťování elektronického zabezpečovacího systému , , ,75 ÚM - centrální počítač ,00 0,00 0,00 Kapitálové výdaje celkem , , ,59 VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím ODPA pol. ORJ Město Znojmo - příspěvek na přestupkové řízení dle veřejnoprávní smlouvy Kč 5 500,00 Poskytnuté neinvestiční transfery obcím celkem 5 500,00 IX. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí ODPA pol. ORJ DANÍŽ Hnanice - členský příspěvek VAK Znojemsko - členský příspěvek Městys Prosiměřice je členem výše uvedených DSO a poskytl neinvestiční příspěvky v celkové výši: Kč 8 010, , ,00 Stránka 11 z 26

12 X. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Název příjemce - účel poskytnutí příspěvku (dotace) ODPA pol. org. Kč TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne ,00 TJ SOKOL Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje související s činností družstev mládeže a údržbu kabin dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Český svaz chovatelů Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje spojené s činností základní organizace ČSCH Prosiměřice dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Klub cestovatelů "GLOBE" Prosiměřice - příspěvek určený především na činnost Klubu v roce 2014, zejména na uspořádání druhého ročníku odborné tématické konference CEST 2014 dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne ,00 Spolek pro obnovu venkova - členský přísp ,00 Svaz měst a obcí - členský příspěvek ,20 Energoregion členský příspěvek ,00 Znojemské vinařství - o.s. - členský příspěvek ,00 Znojemské vinařství - o.s. - mimořádné členské příspěvky ,00 Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem Zůstatky poskytnutých půjčených peněžních prostředků XI. Poskytnuté půjčky SUAU ,20 hodnocení podmínek čerpání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v plné výši v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v plné výši v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v plné výši v souladu se smlouvou Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k ,00 0,00 Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem 0,00 0,00 schválený upravený Přehled poskyntutných a splacených půjček ODPA pol. skutečnost rozpočet rozpočet Poskytnuté půjčky (+) xx 0,00 0,00 0,00 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (-) ,00 0,00 0,00 Splátky úroků z poskytnutných půjček (-) ,00 0,00 0,00 XII. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ODPA pol. ÚZ Vratka nevyčerpané účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR Kč ,00 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem ,00 Stránka 12 z 26

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více