Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, SOKOLA TŮMY 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Školní vzdělávací program Obor M/02 Obchodní akademie Dálkové studium Název ŠVP: Obchodní akademie DS Český Těšín Kód a název vzdělávacího programu: M/02 Obchodní akademie Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání: pětileté dálkové Způsob ukončení: maturitní zkouška Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost: od Rozhodnutí MŠMT č. j.: 3880/ ze dne Ředitelka školy Ing. Kristina Bončková Koordinátor: Ing. Ivana Zúbková 2010/2011

2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 6 UČEBNÍ PLÁN 11 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU: 12 UČEBNÍ OSNOVA 14 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 43 SPOLUPRÁCE NAŠÍ ŠKOLY S PARTNERY 47 ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 2 Obsah

3 Identifikační údaje Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Název ŠVP: Kód a název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: Obchodní akademie DS Český Těšín M/02 Obchodní akademie střední vzdělání s maturitní zkouškou pětileté dálkové maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Platnost: od Rozhodnutí MŠMT č. j.: 3880/ ze dne Ředitelka školy Ing. Kristina Bončková razítko školy podpis ředitelky školy ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 3 Profil absolventa

4 Profil absolventa Název ŠVP: Obchodní akademie DS Český Těšín Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Délka a forma studia: pětileté dálkové Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost: od počínaje 1. ročníkem Rozhodnutí MŠMT č. j.: 3880/ ze dne Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace. Vzdělávací program klade důraz na kvalitní všeobecné i ekonomické vzdělání. Absolvent se vyznačuje odbornými a klíčovými kompetencemi: - Orientuje se v příslušných právních předpisech, v právních normách a právním systému České republiky. Pracuje se zdroji právních informací. Získané poznatky prakticky aplikuje na typické situace. - Vypočítá a interpretuje základní ekonomické a statistické charakteristiky a ukazatelé, správně používá pojmy kvantifikujícího charakteru, volí pro řešení úkolů vhodné algoritmy, odpovídající matematické postupy a techniky. - Chápe základní daňové pojmy, orientuje se v daňové soustavě ČR, rozumí významu daní pro státní politiku, vyplňuje daňová přiznání, vypočítává daně. - Eviduje a účtuje o majetku a zdrojích krytí účetní jednotky, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Transformuje výsledek hospodaření na základ daně z příjmu a vypočítává daně. Účtuje ručně i na počítači v syntetické a analytické evidenci, vystavuje a likviduje potřebné dokumenty. - Vysvětluje princip fungování finančního trhu, rozlišuje úročení a diskontování, srovnává výhodnost jednotlivých variant úvěrů, definuje nástroje finančního řízení, sestavuje účetní výkazy. - Ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou, využívá editační funkce textového editoru. Vyhotovuje základní druhy písemností v normalizované úpravě bez gramatických chyb. - Zpracovává podklady a písemnosti při sjednávání a ukončení pracovního poměru, zpracovává doklady související s hotovostním i bezhotovostním platebním stykem. - Pracuje na počítači, uživatelsky ovládá operační systém. Samostatně zpracovává grafické aplikace, využívá kancelářský software a vzájemné propojení všech jeho částí k řešení ekonomických úloh. Komunikuje v systémech, přenáší data pomocí počítačových sítí (Intranet, Extranet, Internet). Pracuje s dalším běžným aplikačním programovým vybavením, ovládá základy práce s účetním programem Abra G3. Vyhledává a vyhodnocuje informace z otevřených zdrojů. - Zpracovává, třídí a prezentuje geografické informace, srovnává rozdíly v hospodářské vyspělosti jednotlivých regionů. Čte mapu, chápe souvislosti přírodních a společenských vlivů na hospodářský vývoj světa. - Formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury, vytvoří text podle zadaných kritérií, orientuje se v komunikační situaci, nalezne v textu požadované informace, dovede využít získaných informací, oddělí informace podstatné od nepodstatných, uplatňuje zásady kompoziční výstavby textu, vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 4 Obsah

5 a koherentní text, dovede funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu, využívá znalostí jazykové normy a kodifikace, ovládá pravidla českého pravopisu, rozumí celému textu i jeho částem, orientuje se ve vývoji české a světové literatury, analyzuje umělecký i neumělecký text. - Ovládá na příslušné úrovní 2 cizí jazyky čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení. Seznamuje se s reáliemi a kulturou zemí studovaného jazyka a získává znalosti odborného jazyka a obchodní korespondence. - Uplatňuje zásady demokracie v praktickém životě, rozumí základním pojmům z oboru politologie, psychologie, sociologie a filosofie. Orientuje se ve světovém náboženství a zná problematiku sekt. Orientuje se v problematice sociálních skupin, dokáže se začlenit do společenského života, vyjadřuje svoje vlastní názory v souladu s principy tolerance a společného soužití. Orientuje se v lidských právech a svobodách, umí vysvětlit negativa totalitních systémů. Absolvent tohoto oboru se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Absolvent je rovněž připraven ke studiu v některé z forem terciárního vzdělávání, zejména na vysokých školách ekonomického zaměření. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 5 Profil absolventa

6 Charakteristika školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Obchodní akademie DS Český Těšín Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Délka a forma studia: pětileté dálkové Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost: od počínaje 1. ročníkem Rozhodnutí MŠMT č. j.: 3880/ ze dne Celkové pojetí vzdělávání Cílem vzdělávání v oboru Obchodní akademie je vybavit absolventa tohoto oboru kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení. Vzdělávací program klade důraz na kvalitní ekonomické vzdělání a důkladné propojení vědomostí. Podporuje rozvoj všeobecných a odborných kompetencí, které umožňují zvládat nároky pracovního prostředí a usnadňují zaměstnatelnost absolventů. Cílem je, aby si žáci osvojovali učivo ve vzájemných souvislostech. Důraz se klade na rozvíjení klíčových kompetencí a na osvojování dovedností před získáváním vědomostí, které mají časově omezenou platnost. Všeobecné kompetence vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale v obchodní akademii ve velké míře též odborným obsahem vzdělání. Odborné kompetence zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání. Obor M/02 Obchodní akademie je na naší škole zaměřen na mezinárodní obchod a spolupráci. Rozšířena je proto výuka cizích jazyků s cílem dosáhnout co nejlepší komunikační pohotovosti ve dvou cizích jazycích. V oblasti informačních technologií je program zaměřen na efektivní využívání kancelářského a aplikačního softwaru tak, aby naši absolventi odcházeli do praxe se znalostí aktuálně používaných aplikací. Koncepce jazykového vzdělávání. V oblasti mateřského jazyka je kladen důraz na sdělný a kultivovaný jazykový projev, upevňování pravopisné normy a literární znalosti. Je rozšířena výuka cizích jazyků. Zvýšená je hodinová dotace jazyka anglického 162 konzultačních hodin během studia rozšíření se týká konverzace v prvním a druhém ročníku a odborné konverzace a obchodní korespondence ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku. Současně je anglická terminologie zaváděna do odborných předmětů ekonomiky, obchodní korespondence, informatiky a účetnictví. Druhý cizí jazyk je vyučován v dotaci 126 konzultačních hodin za studium a výuka nepředpokládá žádné dřívější znalosti. Žák si volí z nabídky německý jazyk nebo ruský jazyk. V oblasti jazyka německého vzdělávací možnosti rozšiřuje exklusivní smlouva s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a Goethe Institutem v Praze (podepsána ) v rámci projektu Školy partneři budoucnosti. Z projektu je dotováno vybavení jazykových učeben školy, výukové materiály a moderní učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti metodiky a výuky jazyka německého. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 6 Charakteristika školního vzdělávacího programu

7 Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Rozšířená je výuka samotného předmětu informační technologie s možností získat v průběhu studia mezinárodní certifikát ECDL (tzv. počítačový řidičák - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) uznávaný zaměstnavateli v zemích EU. Počítačová učebna PC1 má certifikát TESTOVACÍ MÍSTNOST ECDL. Při testování spolupracujeme s testovacím střediskem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Žák si během studia tohoto předmětu osvojí vědomosti a dovednosti pro zjišťování a vyhledávání informací a jejich zpracování. Naučí se efektivně vytvářet textové dokumenty, prezentace, pracovat s ekonomickými informacemi v prostředí tabulkového procesoru. Naučí se pracovat s informacemi v databázovém prostředí, s počítačovou grafikou, tvorbou webových stránek. Seznámí se s tvorbou programů, naučí se analyzovat problém a vytvořit algoritmus jako základ pro tvorbu programu, efektivně propojovat všechny moduly softwarového balíku Office. V předmětu písemná a elektronická komunikace se žáci učí zvládat hmatovou metodou (v programu ZAV) psaní na klávesnici počítače. Žák pracuje samostatně, je veden programem, průběžně je hodnocen na základě postupů ve výše uvedeném programu a pravidelných testů. V předmětu účetnictví na PC žák pomocí účetního programu ABRA vede účetnictví, zpracovává účetní doklady, připravuje podklady pro daňová přiznání. Žákům umožňujeme využívat moderní informační systémy ve výuce i v jejich volném čase. Volný přístup k internetu, nácvik hmatové metody v psaní v programu ZAV a vedení účetní evidence je umožněn v ranních hodinách před vyučováním každý den a jeden krát v týdnu v odpoledních hodinách po vyučování. V tomto čase je vždy zajištěn odborný dozor v učebnách. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, ekonomiky. Novým předmětem v daném oboru je předmět základy přírodních věd, který nahrazuje předmět zbožíznalství. Tento předmět přispívá k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí v přírodě i v každodenním životě, učí žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. V prvním ročníku jsou obsahem studia základní znalosti z oblasti chemie, fyziky a biologie potřebné pro praktický život struktura látek a jejich fyzikální vlastnosti, fyzikální jednotky, objasňování jevů v přírodě, v každodenním životě na základě fyzikálního poznávání, řešení jednoduchých fyzikálních problémů na základě opatřených informací a posuzování jejich dopadu na životní prostředí a zdraví člověka. Ve druhém ročníku je obsah výuky zaměřen na ekonomické a současně ekologické aspekty, podmínky a požadavky výrob v různých odvětvích. Je kladen důraz na ekologii a její odraz v práci a chování člověka, využívání poznatků o vzájemných přeměnách různých forem energií, zhodnocení výhod a nevýhod využívání různých energetických zdrojů z hlediska ekonomického i vlivu na životní prostředí. Chceme, aby budoucí ekonomové uměli získávat informace o stavu životního prostředí v našem průmyslovém regionu, aby se naučili pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, následně zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje na PC, matematizovat reálné situace, tvořit grafy a diagramy, prezentovat výsledky své práce. Specializovaná výuka probíhá v nové interaktivní učebně, kterou škola vybavila z grantu z Fondu Zelená energie Skupiny ČEZ. Matematika je vyučována v prvním až čtvrtém ročníku. V pátém, maturitním ročníku si žáci volí podle svého dalšího zájmu seminář z matematiky nebo společenskovědní seminář. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 7 Charakteristika školního vzdělávacího programu

8 Realizace průřezových témat v jednotlivých vyučovacích předmětech: Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Cizí jazyky Společenské vědy Dějepis Hospodářský zeměpis Právo Účetnictví Písemná a elektronická komunikace Právo Ekonomika Základy přírodních věd Ekonomika Hospodářský zeměpis Statistika Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Účetnictví na PC Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni předmětů, zda se jedná o předměty, jejichž učivo si lze osvojit samostudiem, nebo zda vyžaduje nácvik pod vedením učitele. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 8 Charakteristika školního vzdělávacího programu

9 Přijímací řízení Studium je určeno uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku. Uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením zdravotních požadavků jdoucích nad rámec požadavků na středoškolské studium. Přijímání ke studiu je v souladu s 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění kritérií přijímacího řízení podle pravidel stanovených pro příslušný školní rok. Způsob ukončování studia Studium oboru Obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou. Škola připravuje žáky tak, aby si v rámci společné části maturitní zkoušky (konané od roku 2012) mohli zvolit jednu ze tří zkoušek: matematiku (v obou úrovních obtížnosti), občanský a společenskovědní základ (v obou úrovních obtížnosti) a informatiku (v obou úrovních obtížnosti). V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů formou písemné práce (na PC), ústní zkoušky z předmětů - ekonomika, účetnictví, dále z cizího jazyka nebo matematiky podle volby ve společné části maturitní zkoušky. Dále mohou žáci vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (maximálně 4), volit si žák může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelkou školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. Organizace výuky Výuka je realizována v rámci systému konzultačních hodin. Uplatňuje se projektové vyučování, větší podíl samostatné práce žáků a týmová práce. Tyto metody simulují životní a pracovní situace a problémy, ve kterých si žák musí vyhledat potřebné informace a rozhodnout se o řešení sám nebo ve spolupráci s ostatními. Konzultačním dnem je čtvrtek v době od 13:30 do 18:30. Celkový počet konzultací v jednom školním roce je 34. Hodnocení žáků K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka, popř. k diagnostikovaným specifickým poruchám učení. Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků žáka získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické), didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami. U písemné formy zkoušení musí být žák seznámen s kritérií hodnocení. Učitel žákům sdělí škálu bodového hodnocení jednotlivých úkolů a z něho vyplývající výsledné známkování. U ústní formy zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, zhodnotí klady odpovědi a její nedostatky. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 9 Charakteristika školního vzdělávacího programu

10 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Všichni žáci jsou na začátku každého školního roku na třídnických hodinách seznamováni se školním řádem a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V každé odborné učebně jsou žáci proškoleni vyučujícím o provozním řádu učebny. Všechna provedená školení jsou zaznamenávána v třídní knize. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 10 Charakteristika školního vzdělávacího programu

11 Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma studia: Stupeň vzdělání: Platnost: Obchodní akademie DS Český Těšín M/02 Obchodní akademie pětileté dálkové střední vzdělání s maturitní zkouškou od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předmět Značka Zkratka Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk ANJ Druhý cizí jazyk NEJ/RUJ Společenské vědy SPV Dějepis DEJ Matematika MAT Ekonomika EKO Účetnictví UCE Informační technologie INT Písemná a elektronická komunikace PEK Hospodářský zeměpis HOZ Právo PRA Statistika STA Hospodářské výpočty HOV Základy přírodních věd ZPV Účetnictví na PC UPC Konverzace v ANJ KAN Odborná ANJ OAN Společenskovědní seminář Matematický seminář volitelné semináře SVS SMT Celkem x ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 11 Učební plán

12 Poznámky k učebnímu plánu: Východiska pro navržený učební plán: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání; výsledky šetření, které bylo provedeno mezi žáky 4. a 5. ročníku dálkového studia; zohledněno, zda se jedná o předměty, jejichž učivo si lze osvojit samostudiem, nebo zda je nutný nácvik pod vedením učitele nebo v odborných učebnách; zohledněny specifické rysy této kategorie žáků. Žáci dálkového studia jsou zralejší, celkově zkušenější, je zapotřebí větší individualizace (individuální tempo učení nebo individualizace závěrečného hodnocení). Učitel působí jako konzultant a rádce při samostatné práci. zadávání úkolů, poskytování informačních zdrojů pomocí sítě Internet Zdůvodnění přidělené dotace hodin a organizace výuky Český jazyk a literatura maturitní předmět, plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní schopnosti žáků v mateřském jazyce, posiluje kultivační a výchovné vlivy na žáky. Podtrhuje význam mimouměleckého estetična jako důležitého faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím děl jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků, rovněž přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Anglický jazyk maturitní předmět, významné posílení dotace hodin. Konzultace každý týden, zajistit pravidelnost výuky. Žáci dálkového studia musí dosáhnout úroveň jazyka B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Druhý cizí jazyk zůstává na stejné úrovni, dotace 82 konzultačních hodin v prvních třech letech studia zajišťuje nastartování výuky druhého cizího jazyka. Vzdělávání v druhém cizím jazyce směřuje k dosažení minimální úrovně A2. Společenské vědy + dějepis maturitní předmět, žák si v pátém ročníku volí společenskovědní seminář. Žák si osvojuje učivo samostudiem pod vedením učitele; Matematika maturitní předmět, posílení dotace konzultačních hodin. V pátém ročníku možnost volby matematického semináře. Ekonomika maturitní předmět. 34 hodin v prvním ročníku k zabezpečení výuky dalších odborných předmětů (účetnictví, informatika, písemná a elektronická komunikace). Ve druhém až pátém ročníků snížena dotace hodin na 17 (samostudium). Účetnictví + účetnictví na PC maturitní předmět, výrazné posílení dotace hodin na základě připomínek žáků dálkového studia. Ve čtvrtém a pátém ročníků je výuka organizována v počítačové učebně PC2. Informační technologie maturitní předmět, posílení dotace hodin na základě připomínek žáků. Výuka předmětu je koncipována tak, aby žáci mohli získat certifikát ECDL (řidičák na PC). Výuka je organizována v počítačové učebně. Skupina maximálně 16 žáků. Výuka je organizována v počítačové učebně PC1 nebo PC3. Písemná a elektronická komunikace v prvním ročníku cíl ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou. Individuální výuka pomocí programu ZAV. Výuka je ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 12 Učební plán

13 organizována v počítačové učebně PEK nebo PC2. Skupina maximálně 16 žáků. Pokud žák nemá doma počítač, bude mu umožněno pracovat s programem ve škole. Harmonogram individuálního cvičení po vzájemné dohodě s vyučujícími daného předmětu. Ve druhém až pátém ročníku zpracování písemností. Základy přírodních věd nový vyučovací předmět. Výuka realizována formou samostudia, zpracováním samostatných prací (referáty, šetření a výzkum). ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 13 Učební plán

14 Učební osnova Český jazyk a literatura Cizí jazyky Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v anglickém jazyce Práce s odborným anglickým textem Společenské vědy Společenské vědy Společenskovědní seminář Dějepis Matematika Ekonomika Účetnictví, účetnictví na počítači Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Hospodářský zeměpis Právo Statistika Hospodářské výpočty Základy přírodních věd Seminář z matematiky ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 14 Učební osnova

15 Český jazyk a literatura Ve výuce je kladen důraz na: - motivaci žáka pro studium mateřského jazyka a literatury; - přípravu k úspěšné profesionální dráze, k dalšímu celoživotní učení. Vzdělávání v českém jazyce vede k tomu, aby žák: - kultivoval svůj mateřský jazyk, znal základy jeho vývoje, měl k němu úctu jako k základní duchovní hodnotě; - formuloval srozumitelně a souvisle své myšlenky ústně i písemně; - dovedl jednat s lidmi; - porozuměl zadání úkolu a určil jádro problému; - pracoval s informacemi a uměl je vyhledávat. Literární výchova má velké možnosti přispět k rozvoji klíčových kompetencí, především komunikativních a sociálních. Žák by měl umět: - přečíst text s porozuměním a interpretovat jej; - aktivně se zúčastnit diskuze; - formulovat a obhajovat své názory; - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky; - vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu; - řešit zadané úkoly samostatně; - získávat informace z otevřených zdrojů, především z internetu; - efektivně pracovat s informacemi a kriticky je hodnotit. Žák je veden k tomu, aby: - uplatňoval ve svém životním stylu estetická kritéria; - chápal význam umění pro člověka; - byl tolerantní k estetickému cítění a vkusu jiných lidí; - podporoval hodnoty regionální, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořený pozitivní vztah. Koordinátor: Mgr. Blanka Němčanská Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Na Na Na Na Na Maturitní předmět Český jazyk a literatura je předmět společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují následující dílčí zkoušky: ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 15 Český jazyk a literatura

16 1. dílčí ústní zkouška (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky); 2. didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný); 3. písemná práce (centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky). Žák si může zvolit základní, nebo vyšší úroveň obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci). Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti Žák je veden k tomu, aby dokázal: - ukázat společenské a kulturní události a politickou atmosféru doby, v níž autor tvořil, a uvést, jak se promítla v jeho tvorbě; - rozpoznat etické a umělecké hodnoty díla, přiblížit vzory mravnosti, rozumu, spravedlnosti, ušlechtilosti a lidskosti; - uvést příklady umělecké výpovědi, např. o válkách, nedemokratických režimech, o egoismu, touze po moci, a tyto umělecké výpovědi interpretovat; - orientovat se v masmédiích, kriticky hodnotit jejich informace, být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci; - jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; - angažovat se i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; - vážit si materiálních a duchovních hodnot, chránit je a zachovat pro budoucí generace; - být tolerantní a respektovat tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí; - aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie; - vytvářet si objektivní a celkově pozitivní vztah ke společenskému dění, umění a kultuře; - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, jejich kulturní specifika, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě; - podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Člověk a životní prostředí Žák je veden k tomu, aby dokázal: - aktivně se zapojit do sledování a ochrany životního prostředí, vnímat stav životního prostředí, pečovat o zdravé životní prostředí, na základě různých druhů umění vnímat krásu přírody v proměnách času a uvědomovat si spojitost člověka a životního prostředí; - poznávat svět a učit se mu rozumět; - chápat význam strategie udržitelného rozvoje světa; - být zodpovědným za své zdraví. Informační a komunikační technologie Žák je veden k tomu, aby: ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 16 Český jazyk a literatura

17 - používal internet pro vyhledávání doplňujících informací; - využíval elektronické učebnice literatury a doporučených www stránek pro domácí samostudium a sebevzdělávání. Mezipředmětové vztahy Dějepis, hospodářský zeměpis, informační technologie, společenské vědy, písemná a elektronická komunikace, ekonomika, základy přírodních věd. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků zaváděním autodidaktických metod, které vedou žáky k individuální práci, odpovídající jeho schopnostem, volbou vhodné strategie a individuálně modifikovaných metod, které vedou k úspěšným studijním výsledkům. Pravidla pro hodnocení Důraz je kladen na informativní a výchovnou funkci hodnocení. Žáci budou vedeni, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení. Významnou roli rovněž hraje metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Způsoby hodnocení: kombinace známkování a slovního hodnocení, využívání bodového systému či procentuálního vyjádření. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou. Definice úrovně vědomostí, které odpovídají jednotlivým stupňům známek, vychází ze školního a klasifikačního řádu školy. Při hodnocení je kladen důraz na řečové dovednosti, porozumění textu, dovednosti interpretovat text. Přihlíží se ke gramatické a lexikální správnosti i v písemném projevu. Zohledňován je rovněž rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 17 Český jazyk a literatura

18 Cizí jazyky Ve výuce je kladen důraz na: - motivaci žáka pro studium cizích jazyků a přípravu na život v multikulturní Evropě; - přípravu pro další studium na vysokých školách, zejména ekonomického zaměření. Vzdělávání v prvním cizím jazyce směřuje k dosažení minimální úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Vzdělávání v druhém cizím jazyce směřuje k dosažení minimální úrovně A2 až B1. Obsah učiva je rozdělen do čtyř složek. 1. Řečové dovednosti rozvíjejí se komplexně / receptivně, produktivně, interaktivně/ na základě osvojování slovní zásoby v tematických okruzích a rozšiřováním poznatků o anglicky (německy, rusky) mluvících zemích. 2. Jazykové prostředky zvuková stránka jazyka, pravopis, gramatika a slovní zásoba. 3. Tematické okruhy a komunikační situace- vztahují se k oblastem osobního, společenského a pracovního života. 4. Reálie poznatky o anglicky (německy, rusky) mluvících zemích, z oblasti kultury, národních zvyků a tradic, historie, politiky a geografie. Strategické cíle (klíčové kompetence) V rámci přínosu k rozvoji klíčových kompetencí je žák veden k tomu, aby byl schopen: Komunikativní kompetence - formulovat své myšlenky přehledně, souvisle, srozumitelně a jazykově správně v ústním i písemném projevu; - aktivně diskutovat, vyjadřovat se přiměřeně účelu a komunikační situaci formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata; - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí. Personální kompetence - získat pozitivní přístup k cizímu jazyku a dále se vzdělávat; - být motivován a veden k osvojování si různých technik samostatného učení a k práci odpovídající jeho schopnostem; - přijímat radu, hodnocení i kritiku svých výsledků ze strany jiných lidí a být veden k sebehodnocení prostřednictvím Evropského jazykového portfolia. Sociální kompetence - pracovat v týmu, přijímat a zodpovědně plnit svěřené úkoly; - nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám; - vytvářet si objektivní a celkově pozitivní vztah ke společenskému dění, umění a kultuře anglicky (německy, rusky) mluvících zemí. Kompetence k pracovnímu uplatnění - vědět, že na trhu práce je řada prosperujících zahraničních firem, u kterých je možné najít pracovní uplatnění; ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 18 Cizí jazyky

19 - dokázat se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce, tj. umět napsat žádost o místo, životopis, jednoduchý úřední dopis, pracovní hodnocení, fax, a umět se zorientovat při služebním jednání apod. Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti Žák je veden k tomu, aby: - se dokázal orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, být odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci; - uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; - byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; - vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace; - byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí; - aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Člověk a životní prostředí Žák je veden k tomu, aby: - poznával svět a učil se mu rozumět; - chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti; - chápal a respektoval nutnost logického chování v souvislosti s lidským zdravím. Informační a komunikační technologie Žák je veden k tomu, aby: - používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti; - využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium. Mezipředmětové vztahy Český jazyk a literatura, dějepis, hospodářský zeměpis, informační technologie, společenské vědy, písemná a elektronická komunikace, ekonomika, základy přírodních věd. Pravidla pro hodnocení Důraz je kladen na informativní funkci hodnocení. Žáci jsou vedeni k objektivně kritickému sebehodnocení. Významnou roli rovněž hraje metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Učitelé motivují a podporují žáky k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které jim umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělávání dosáhli. Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému či procentuálního vyjádření. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1-5. Definice úrovně vědomostí odpovídajících jednotlivým stupňům známek vychází z klasifikačního řádu školy. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 19 Cizí jazyky

20 Při hodnocení je kladen důraz na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu či textu, dovednost interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech, schopnost aplikovat osvojené společenské fráze. Přihlíží se ke gramatické a lexikální správnosti i v písemném projevu. Zohledňován je rovněž rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 20 Cizí jazyky

21 Anglický jazyk Koordinátor: Ing. Dagmar Jašková Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Ja Ja Ja Ja Ja Maturitní předmět Státní maturitní zkouška. Německý jazyk Koordinátor : Mgr. Lenka Schajerová Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Sj /Ki Sj /Ki Sj /Ki Sj /Ki Sj/Ki Maturitní předmět Státní maturitní zkouška. Ruský jazyk Koordinátor: Mgr. Eva Finkeová Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Fn Fn Fn Fn Fn Maturitní předmět Státní maturitní zkouška. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 21 Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk

22 Konverzace v anglickém jazyce Strategické cíle Výuka předmětu konverzace v anglickém jazyce navazuje na předmět anglický jazyk. Prohlubuje způsobilost žáků k funkčnímu užívání anglického jazyka, pohotovým reakcím v situacích běžného rodinného, společenského, kulturního i pracovního života, vede k získání jistoty v osvojení jazyka a vytvoření návyků samostatného dorozumívání v běžných řečových situacích. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli získávat informace o světě a získané poznatky využívali ke komunikaci. Vede je k chápání a respektování tradic, zvyků a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných národů a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky. Koordinátor: Ing. Dagmar Jašková Ročník Hodinová dotace 4 4 x x x Odpovědná osoba Ja Ja x x x Mezipředmětové vztahy Český jazyk a literatura, hospodářský zeměpis, společenské vědy. Pravidla pro hodnocení Učitel hodnotí přímo i nepřímo v ústním projevu úspěšnost v zadaných úkolech, rozsah slovní zásoby, potřebu pomocí komunikačního partnera, rozvoj v tematických celcích, celkovou pohotovost, obratnost a dovednost vyjadřovat se, odpovědi na dotazy, schopnost vést rozhovory, diskutovat, schopnost delší promluvy, používání složitějších a rozmanitějších lexikálních a gramatických prostředků, zvládnutí závěrečného opakování po dokončení tématu, iniciativu v hodinách, gramatickou přesnost a výslovnost, práci na projektech. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 22 Konverzace v anglickém jazyce

23 Práce s odborným anglickým textem Strategické cíle Předmět navazuje na základní výuku anglického jazyka a předpokládá určitou úroveň jazykových znalostí. Rozšiřuje jazykovou a komunikativní způsobilost a zvyšuje tak možnost uplatnění žáků na trhu práce, posiluje jejich sebevědomí pro kultivovanou komunikaci v cizojazyčném prostředí. Seznamuje žáky s politickými a kulturními předpoklady soužití ve sjednocené Evropě. Učí je využívat znalostí anglického jazyka k pracovním a studijním účelům i k dalšímu odbornému sebevzdělávání a rozvíjení svých dovedností. Vzdělávání v anglickém jazyce (prvním cizím jazyce) směřuje k osvojení minimální úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a k aktivaci obecně odborné a odborné terminologie v rozsahu minimálně 460 lexikálních jednotek. Výuka předmětu je obsahově zaměřena na: - práci s odbornými texty; - samostatné tematicky a situačně zaměřené ústní vyjadřování; - práci s úředními a obchodními písemnostmi. Koordinátor: Ing. Dagmar Jašková Ročník Hodinová dotace x x Odpovědná osoba x x Ja Ja Ja Mezipředmětové vztahy Ekonomika, písemná a elektronická komunikace, hospodářský zeměpis. Pravidla pro hodnocení Učitel hodnotí samostatnost žáka při četbě, poslechu a reprodukci odborného textu. Prověřuje kvalitní osvojení odborné slovní zásoby v ústním i písemném projevu. Hodnotí srozumitelnost, přesnost, adekvátnost. Hodnotí samostatný písemný projev vztahující se k příslušnému oboru. Vede žáky k sebehodnocení. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 23 Práce s odborným anglickým textem

24 Společenské vědy Společenské vědy Společenskovědní seminář Výuka předmětu společenské vědy je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Vede je k orientaci v soudobém světě, k přehledu v mnoha humanitních oborech, které jsou součástí velkého celku, který pojem Společenské vědy zastřešuje (psychologie, sociologie, politologie, filozofie, náboženství, dějiny umění apod.). Dobrá orientace v těchto oborech umožňuje žákům pokračovat v dalším studiu na mnoha vyšších či vysokých školách nejrůznějšího zaměření. Ve výuce je kladen důraz na přípravu do života, všeobecný přehled o aktuálním dění, na komunikaci a vzájemnou toleranci. Cílem tohoto předmětu je, aby žák: - dovedl jednat s lidmi; - pracoval s informacemi, uměl je vyhledávat a kriticky k nim přistupovat; - formuloval své myšlenky, názory, životní postoje a cíle; - chápal a toleroval názory a životní postoje ostatních. Výuka je organizována ve třídách a dle možností na veřejných místech mimo školu. Ve vyučovací hodině je plně využito frontálního vyučování, výkladu, diskuze, vše ve vazbě na práci s textem, který je prezentován pomocí videa, počítače nebo klasickou četbou (učebnice, ostatní materiály, denní tisk). Nemalou měrou jsou zahrnuty do předmětu soutěže, testy, referáty, pracovní listy, projekty. Koordinátor : Mgr. Silvie Niewdana Společenské vědy Ročník Hodinová dotace x Odpovědná osoba Nd Nd Nd Nd x Společenskovědní seminář Ročník Hodinová dotace x x X x 18 Odpovědná osoba x x x x Nd Společenské vědy jsou součástí státní maturitní zkoušky a obsahují následující části: - didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný) Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti Žák je veden k tomu, aby: - dokázal jednat s lidmi, diskutovat na různá témata, hledat a přistupovat na kompromisy; - se zajímal o aktuální společenské, politické dění u nás i ve světě; - znal zákony, dodržoval je, pomáhal slabším a nespravedlivě pronásledovaným; - byl tolerantní, respektoval zvyky, tradice a kulturu jiných národů; ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 24 Společenské vědy

25 - vystupoval proti rasismu, xenofobii a diskriminaci. Člověk a životní prostředí Žák je veden k tomu, aby: - znal zásady života v demokratické společnosti; - znal a dodržoval lidská práva a občanská práva všech lidí bez rozdílu věku, pohlaví, názoru, náboženství a přesvědčení; - rozeznával jednotlivé ideologie a typy demokracie; - rozuměl trestní a právní odpovědnosti; - chránil a dodržoval práva a povinnosti občanů. Informační a komunikační technologie Žák je veden k tomu, aby: - v rámci přípravy na hodiny společenských věd vyhledával doplňující informace pomocí internetu; - uměl tyto informace správně klasifikovat, tj. rozpoznat a kriticky zhodnotit, které informace získané touto cestou jsou pravdivé a které jsou eventuálně zkreslené či přímo nepravdivé. Mezipředmětové vztahy Dějepis, hospodářský zeměpis, informační technologie, ekonomika, základy přírodních věd (ekologie). Pravidla pro hodnocení Hodnocení úrovně znalostí a přehledu probíhá na základě ústního a písemného projevu, diskuze, aktivity v hodinách a dle zpracování prací, referátů a projektů, které jsou součástí výuky. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 25 Společenské vědy

26 Dějepis Strategické cíle (klíčové kompetence) Žák je veden k tomu, aby byl schopen:: - rozvíjet své vyjadřovacích schopností; - vést diskuzi a formulovat vlastní stanovisko; - zpracovat jednoduchý text; - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; - efektivně se učit a pracovat; - přijímat hodnocení svých výsledků, radu i kritiku; - porozumět zadání úkolu, určit jádro problému; - získat potřebné informace, kriticky je hodnotit a užívat pro řešení úloh a problémů; - rozvíjet svoji funkční gramotnost. Koordinátor: Mgr. Renata Poloková Ročník Hodinová dotace 8 x x x x Odpovědná osoba Pk x x x x Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti Žák je veden k tomu, aby: - měl úctu k materiálním a duchovním hodnotám; - chápal nutnost zachování těchto hodnot pro budoucí generace; - toleroval odlišné názory; - se orientoval v globálních problémech současného světa. Mezipředmětové vztahy Základy společenských věd, český jazyk a literatura, hospodářský zeměpis, cizí jazyky. Pravidla pro hodnocení - samostatné, správné a logické vyjadřování; - práce s historickou mapou a dokumentem; - aplikace obecných poznatků na dějiny regionu; - kultivovanost verbálního projevu; - sebehodnocení vlastní práce. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 26 Dějepis

27 Matematika Strategické cíle Matematické vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uměli: - číst s porozuměním matematický text, užívat správné matematické terminologie a symboliky; - porozumět obsahu potřebných matematických pojmů a vztahů mezi nimi, užít je při řešení úloh; - používat běžné metody a algoritmické početní postupy, pro řešení konkrétní situace umět vybrat vhodný a optimální z nich; - v praktických úlohách provádět jednoduché výpočty zpaměti, náročnější za použití kalkulátoru; - rozvíjet prostorovou představivost; - analyzovat zadanou úlohu, postihnout v něm matematický problém a úlohu vyřešit; - provádět odhad a kontrolu správnosti výsledku; - formulovat matematické myšlenky slovně a písemně; - získávat informace z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek, odborné literatury a internetu), třídit je, analyzovat, při řešení problému postupovat přehledně a systematicky; - vyjádřit vztah mezi dvěma a více proměnnými, správně je interpretovat a prakticky použít, zachytit je tabulkou, grafem, případně rovnicí. Koordinátor : Mgr. Ivana Heczková Ročník Hodinová dotace x Odpovědná osoba He He He He x Mezipředmětové vztahy Statistika, ekonomika, účetnictví, právo, hospodářský zeměpis, informační technologie, přírodní vědy. Pravidla pro hodnocení K hodnocení se používá různých forem zjišťování úrovně znalosti: - ústní zkoušení; - písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, čtvrtletní písemné práce). Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému. Hodnotí se: - správnost, přesnost, pečlivost při řešení matematických úloh; - schopnost samostatného úsudku; - schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 27 Matematika

28 Ekonomika Strategické cíle Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli: - pracovat s obecnými pojmy; - ekonomicky myslet; - efektivně hospodařit s finančními prostředky; - orientovat se v činnostech bank, pojišťoven; - provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku; - stanovit daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů; - vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění; - základní ekonomické dovednosti, které využijí ve své praxi i v běžném životě; - provádět typické podnikové činnosti; - provádět základní mzdové výpočty; - zabezpečovat hlavní činnost oběžným majetkem, popř. dlouhodobým majetkem, - provádět základní výpočty odpisů, využití kapacity dlouhodobého majetku, efektivnosti investic; - zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku; - vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti. Koordinátor : Ing. Renata Świderová Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Sw Kz Nv Ot Sw Studium je ukončeno maturitní zkouškou. V rámci školní části maturitní zkoušky žáci konají ústní maturitní zkoušku z ekonomiky. Podíl na realizaci průřezových témat Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáka znalostmi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Proto je třeba naučit žáky: - vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu; - vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů; - pochopit základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy. Mezipředmětové vztahy Účetnictví, právo, statistika, písemná a elektronická komunikace, fiktivní firma, hospodářský zeměpis, hospodářské výpočty, základy přírodních věd. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 28 Ekonomika

29 Účetnictví, účetnictví na počítači Strategické cíle Absolventi by měli: - umět se orientovat v právní úpravě ČR, vyhledávat a aplikovat příslušné právní předpisy pro správné řešení konkrétních hospodářských případů; - vyhledávat a pracovat s informacemi z různých zdrojů, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních systémů; - dodržovat při své práci stanovené normy (standardy) a předpisy související s vedením účetnictví; - zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činností; - provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob; - provádět výpočty odpisů dlouhodobého majetku; - provádět základní mzdové výpočty a výpočty odvodů sociálního a zdravotního pojištění; - sestavovat kalkulace; - stanovit daňovou povinnost k DPH, k daním z příjmů i k dalším daním; - účtovat o pohledávkách, závazcích, nákladech, výnosech; - provádět účetní závěrku a uzávěrku; - využívat při své práci osobní počítače a další prostředky ICT; - vést účetní evidenci na PC s účetním programem Abra G3. Koordinátor: UCE Ing. Uršula Recmaniková UPC Ing. Alice Bednárková UCE Ročník Hodinová dotace x Odpovědná osoba x Rc Bd Rc Pt UPC Ročník Hodinová dotace x x x Odpovědná osoba x x x Bd Bd Podíl na realizaci průřezových témat Člověk a svět práce: - charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, mzda, její složky a výpočet, pracovní doba); - soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, nejčastější formy podnikání; - orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku. Předmět účetnictví a účetnictví na PC je stěžejním odborným předmětem na škole. Absolventi vykonávají ústní maturitní zkoušku z předmětu účetnictví a tento předmět je také součástí praktické zkoušky z odborných předmětů. V hodinách se řeší konkrétní účetní operace, žáci tak poznávají pracovní náplň ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 29 Účetnictví, účetnictví na počítači

30 profese účetní, seznamují se a poznávají charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní doba, mzda). Mezipředmětové vztahy Odborné ekonomické předměty dávají žákům potřebné odborné znalosti a dovednosti, které budou potřebovat k výkonu své profese. Mezi všemi odbornými předměty je vzájemné propojení. Informace z účetnictví využívají žáci především v předmětech informatika, statistka a ekonomika. V hodinách účetnictví využívají žáci znalosti a dovednosti získané v hodinách ekonomiky, práva, písemné a elektronické komunikace. Pravidla pro hodnocení účetních testů (index chyb) 0,00-0,10 výborný 0,11-0,20 chvalitebný 0,21-0,35 dobrý 0,36-0,49 dostatečný 0,50 1,00 nedostatečný ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 30 Účetnictví, účetnictví na počítači

31 Informační technologie Strategické cíle Absolvent by měl: - umět se orientovat v odborné terminologii z oblasti informatiky, využívat osvojených pojmů při řešení praktických úkolů; - pracovat samostatně s prostředky informačních a komunikačních technologií; - využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav nastavitelných vlastností a použití funkcí programové nápovědy; - efektivně využívat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uživatelském prostředí; - znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a složky tak, že budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení; - používat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a používat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům; - pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého typu; - využívat vestavěných možností textového editoru pro zlepšení efektivity práce; - používat různé formátování textů a znát související užitečné návyky; - připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci; - tvůrčím způsobem vytvářet grafické soubory a ukládat je v souborových formátech různého typu; - pochopit odlišná zobrazení prezentace, volit různá rozvržení snímků a jejich vzhled; - vkládat a upravovat obrázky, kliparty, symboly a kreslené objekty; - pochopit, co je Internet a znát běžné výrazy související s internetem včetně změn nastavení internetového prohlížeče; - efektivně pracovat s informacemi získanými z Internetu; - ukládat internetové stránky a stahovat soubory z internetu, kopírovat obsah internetových stránek do dokumentů; - respektovat zákon o autorských právech, posuzovat validitu informačních zdrojů; - komunikovat pomocí Internetu; - uvědomovat si etická a bezpečnostní hlediska při používání elektronické pošty na internetu; - pracovat s tabulkami a ukládat je v souborech různých typů; - zadávat data do buněk a používat užitečné návyky pro vytváření tabulek. Vybírat, řadit a kopírovat, přesouvat a mazat data; - vytvářet matematické a logické vzorce využívající standardní funkce tabulkového procesoru; - vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací; - pochopit, co je to databáze, jaká je struktura databáze a jak se s ní pracuje; - vytvořit jednoduchou databázi, dotazy, formuláře a sestavy; - výsledky své práce správně interpretovat a prezentovat; - osvojit si formu algoritmizovaného myšlení, chápat jednotlivé etapy tvorby programu; - dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 31 Informační technologie

32 Koordinátor: Ing. Jana Aertsová Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Ji Zu Ae Ro Zu Projekty, akce Žáci mají možnost získat certifikát ECDL. ECDL (European Computer Driving Licence) evropský řidičák na počítač. Testy se konají 2x ročně. V měsících listopadu a v březnu organizujeme testování v akreditované počítačové učebně. Dva týdny před zkouškou probíhají pro přihlášené žáky konzultace, vedené učiteli informatiky. Maturitní předmět Zkouška z informatiky je součásti praktické maturitní zkoušky. Průřezová téma Informační a komunikační technologie jsou realizovány celou řadou vyučovacích předmětů. Stěžejním předmětem je právě předmět informační technologie. V rámci daného předmětu žáci zdokonalují své schopnosti a dovednosti efektivně používat prostředky informačních a komunikačních technologií jak v běžném každodenním životě, tak i při studiu, či výkonu povolání. Dovednosti získané v tomto předmětu mají podpůrný charakter ve vztahu ke všem složkám kurikula. Pravidla pro hodnocení Hodnotí se vypracování zadané úlohy na počítači. Jednotlivé úkoly jsou bodově ohodnoceny a výsledné hodnocení je stanoveno procentem chyb (poměr bodů za nesplněné nebo chybně vypracované úkoly k celkovému počtu bodů*100). Procento chybovosti: 0 10% výborný 11 20% chvalitebný 21 35% dobrý 36 50% dostatečný % nedostatečný ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 32 Informační technologie

33 Písemná a elektronická komunikace Strategické cíle Absolventi by měli: - ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou; - využívat editační funkce textového editoru; - stylizovat základní druhy písemností v normalizované úpravě, zejména z hlediska odborné, logické, věcné a především gramatické správnosti; - zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním stykem; - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; - vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace. Koordinátor: Ing. Dagmar Vitásková Ročník Hodinová dotace Odpovědná osoba Vt Vt Vt Vt Vt Podíl na realizaci průřezových témat Občan a svět práce - osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře; - uvědomění si významu vzdělání pro život, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu; - informační a komunikační technologie; - zdokonalovat se ve schopnosti efektivně používat prostředky výpočetní techniky v běžném životě a zvláště v profesním životě. Člověk v demokratické společnosti - dovednost jednat s lidmi; - přijímat odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání a chování. Mezipředmětové vztahy Informační technologie, účetnictví, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk a literatura, právo, ekonomika. Organizace výuky V prvním ročníku žák pracuje samostatně, učí se ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou pomocí programu ZAV, který si žáci mohou zakoupit za zvýhodněnou cenu a nainstalovat na domácí počítače. Pomocí přenosových hesel minimálně jednou za měsíc přenáší výsledky domácí výuky na školní počítače. Žák, který nemá doma počítač, domluví si individuální konzultace v počítačových učebnách školy. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 33 Písemná a elektronická komunikace

34 Pravidla pro hodnocení Základem pro hodnocení výkonu v psaní jsou písemné zkoušky, ve kterých se posuzuje rychlost a přesnost podle limitů. Při klasifikaci na konci klasifikačních období se přihlíží k počtu napsaných cvičení výukového programu ZAV. Pro opis platí tyto vzorce pro výpočet přesnosti a rychlosti psaní: Vzorce pro výpočet přesnosti a rychlosti Přesnost = počet chyb x 100 (procento chyb) počet hrubých úhozů Tabulka pro hodnocení přesnosti Známka % chyb 1 0,00-0,20 2 0,21-0,40 3 0,41-0,60 4 0,61-0,80 Rychlost (počet čistých úhozů = počet úhozů (počet chyb x 10) za minutu) čas Počet čistých úhozů za minutu je rozdělen podle měsíců a ročníků. Na konci prvního ročníku mají žáci stanovenou rychlost 160 čistých úhozů za minutu a na konci druhého ročníku 200 a více čistých úhozů za minutu. U vyhotovovaných písemností se hodnotí věcný obsah, stylizace, pravopis a formální úprava podle normy. Pro hodnocení prací jsou stanovena kritéria, co považujeme za hrubou a co za drobnou chybu a tomu odpovídající bodové ohodnocení. Maximální počet bodů za bezchybnou práci je 10. Za hrubou chybu se považuje: - záměna příjemce a odesílatele; - nesprávné uvedení odvolacích údajů, které musí být vyplněny podle zadání, tj. buď všechny, nebo bez prvního údaje, tj. Váš dopis - nesprávné napsání odvolacích údajů, u řádkových nejsou pod prvním písmenem předtisku, sloupcové nejsou ve svislici podle prvního údaje; - slovo VĚC se nepředtiskuje, ani nedopisuje, musí být vždycky v levé svislici, a to pouze znění věci, zvýrazněně, bez tečky; - oslovení není napsáno v 5. pádě; - opakování, že jste dopis obdrželi a že na něj odpovídáte. Písemnost se vyhotovuje za konkrétní podnik, instituci, proto nelze psát Jakožto sekretářka firmy žádám pro vedoucího, Naše firma děkuje Vaší firmě za Stylizujeme v 1. os. množného čísla, popř. v 1. os. jednotného čísla; - gramatické chyby (aby jste, váš, záměna i x y, s x z); - nesprávné koncovky zájmena Vaši -Vaší a naši-naší; ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 34 Písemná a elektronická komunikace

35 - číselná hodnota a značka měn a jednotek není napsána na stejném řádku; - neuvedení příloh nebo podstatné náležitosti; - neobratná stylizace; - při psaní na hlavičkový papír nejsou uvedeny všechny údaje dle normy; - vyplnění záhlaví dopisu. Za drobnou chybu se považuje: - chybné uvedení příloh; - schází oslovení (konkrétní osoba uvedena v zadání a v adrese); - za oslovením není čárka, ale jiné interpunkční znaménko, popř. žádné znaménko; - používán podmiňovací způsob (pokud se mu nelze vyhnout dle obsahu); - jednohláskové předložky a spojky uvedeny na konci řádků např. s, z, k, v, u, i, a; - chybné řádkování pod věcí, pod oslovením, mezi odstavci, před pozdravem; - psaní kalendářních dat není dle normy, tj. sestupně, kdy jednotlivé údaje jsou psány dvoumístně (rok čtyřmístně) a spojují se spojovníkem, popř. vzestupně, tj. den a měsíc dvoumístně, čísla oddělit tečkou bez mezer; - nesprávně napsaný znak, záměna písmen, drobná gramatická chyba; - velikost písma je menší než 10 bodů; - nedodržení pravého okraje (2 cm); - neodstranění hypertextového odkazu při psaní ové adresy. Opakované stejné chyby se započtou jen jednou. Tabulka pro bodové hodnocení Známka Body 1 9 a více bod = 1 hrubá chyba = 2 drobné chyby Maximální počet bodů je 10. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 35 Písemná a elektronická komunikace

36 Hospodářský zeměpis Strategické cíle (klíčové kompetence) - chápe a popisuje vliv geografické polohy na vývoj hospodářství; - vysvětlí hlavní trendy vývoje současné světové ekonomiky; - orientuje se v globálních problémech lidstva; - popisuje základy regionální politiky a regionálního rozvoje; - srovnává makroregiony dle různých hledisek; - porovnává regiony v rámci světového hospodářství podle produkce, přírodních zdrojů, odvětví, hlavních výrobců; - orientuje se v důvodech vzniku mezinárodního obchodu; - popisuje základní opatření státu v rámci mezinárodního obchodu; - vysvětlí postavení ČR v rámci ekonomické integrace; - pracuje s mapami. Koordinátor : Ing. Ivana Nováková Ročník Hodinová dotace 8 x x x x Odpovědná osoba Nv x x x x Projekty: Žáci zpracovávají samostatné projekty na téma: - ekonomické integrační celky /evropské, asijské, americké, africké/; - srovnávání světových regionů; - mezinárodní organizace ekonomické, politické, vojenské /NATO, OSN, MMF aj./; - krizové oblasti. Podíl na realizaci průřezových témat: Občan v demokratické společnosti Žák se orientuje v oblasti: - stát, politický systém, politika, soudobý svět; - společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství; - historický vývoj (především v 19. a 20. století); - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů. Člověk a životní prostředí Žák chápe: - souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezilokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; - postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; - souvislosti mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty - ve vztahu k udržitelnému rozvoji; - principy udržitelného rozvoje. Hodnocení Písemné a ústní zkoušení posouzení znalostí a orientování se v daných problémech, práce s mapou; kvalita, prezentace zpracovaného projektu na zadané téma. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 36 Hospodářský zeměpis

37 Právo Strategické cíle (klíčové a odborné kompetence) Absolvent: - orientuje se v právních normách a v právním systému ČR; - dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí; - samostatně vyhledává a správně interpretuje právní informace; - pracuje se zdroji právních informací, dokáže získané poznatky prakticky aplikovat na typické situace; - rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních aspektech soukromého podnikání; - uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; - zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevenci; - zná systém péče státu o zdraví pracujících. Koordinátor: Ing. Alena Nowaková Ročník Hodinová dotace x x x 8 10 Odpovědná osoba x x x- Nk Nk Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti Vést žáky k tomu, aby: - si osvojili potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život; - se dovedli orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotili a optimálně využívali pro své různé potřeby; - byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci; - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti. Člověk a svět práce - zorientovat žáky ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, naučit je hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady; - naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich; - vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy. Mezipředmětové vztahy Ekonomika, účetnictví, společenské vědy. Hodnocení ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 37 Právo

38 Statistika Strategické cíle Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli: - uplatňovat při řešení problémů metodu logického myšlení; - provádět reálný odhad výsledku dané úlohy; - formulovat získané výsledky srozumitelně a souvisle; - osvojit si dovednosti potřebné pro práci s informacemi. Koordinátor: Ing. Halina Konečná Ročník Hodinová dotace x x 8 x x Odpovědná osoba x x Ko x x Podíl na realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni aby: - se orientovali v mediálních obsazích, kriticky je hodnotili a optimálně využívali masová média; - si vážili materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit. Člověk a životní prostředí: Žáci jsou vedeni aby: - respektovali principy udržitelného rozvoje. Mezipředmětové vztahy Informační technologie, písemná a elektronická komunikace, matematika, hospodářské výpočty, ekonomika, účetnictví. Pravidla pro hodnocení Hodnotí se písemný i ústní projev v teoretickém učivu výstižnost a obsažnost projevu. Důraz je kladen na praktické dovednosti. Každý tematický celek je zakončen prověřovací prací. Hodnotí se: - správnost postupu výpočtu a přesnost; - správná interpretace odpovědí a vyvození patřičných závěrů. ŠVP Obor M/02 Obchodní akademie 38 Statistika

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 technologie Délka modulu 66 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-H-3/1-5 technologie Délka modulu 45 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 1. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PSANÍ NA KLÁVESNICI VŠEMI DESETI. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu PSANÍ NA KLÁVESNICI VŠEMI DESETI. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu PSANÍ NA KLÁVESNICI VŠEMI DESETI Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Psaní na klávesnici všemi deseti

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-E-2/1-4 technologie Délka modulu 49 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-E-3/1-4 Délka modulu 30 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE (KFJ) Obor vzdělání: 3-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více