ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 Přílohy k ŠVP č. j. 514/2012/Re-Me Platnost od

2 PŘÍLOHY: Obsah Příloha č. 1: Organizace přijímacího řízení... 3 Příloha č. 2: Maturitní zkouška... 9 Příloha č. 3: Standardy pro základní vzdělávání Příloha č. 4: Přehled laboratorních prací Příloha č. 5: Autoevaluace žáka žákovské portfolio úvodní dotazník Příloha č. 6: Autoevaluace žáka žákovské portfolio dotazník za pololetí Příloha č. 7: Autoevaluace žáka žákovské portfolio manuál pro třídního učitele Příloha č. 8: Podklady pro hodnocení učitelů Příloha č. 9: Přehled vyučovacích metod Příloha č. 10: Učitelský dotazník Příloha č. 11: Žákovský dotazník Příloha č. 12: Adaptační kurz prima Příloha č. 13: Lyžařský výcvikový kurz sekunda Příloha č. 14: Projekt Tým Příloha č. 15: Projekt Škola trochu jinak Příloha č. 16: Plán EVVO Gymnázia Česká Třebová Číslo jednací: 547/2015/Re-Me Platnost příloh ŠVP ZV: od Podpis ředitele: Razítko školy 2

3 Příloha č. 1: Organizace přijímacího řízení Pro školní rok 2015/2016 plánuje MŠMT opět vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení, které má být téměř shodné jako ve školním roce 2014/2015. Po zveřejnění oficiálních informací poskytnutých MŠMT uvedeme aktualizovanou podobu organizace přijímacího řízení. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělávání ukončovaných maturitní zkouškou využít pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů ve znění Dodatku č. 1 (č. j.: MSMT-23913/2014-5) ze dne a Dodatku č. 2 (č. j.: MSMT-23913/2014-6) ze dne Čl. 1 Účel a cíle pilotního ověřování (1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje v souladu s 171 odst. 1 školského zákona pilotní ověřování přijímacího řízení konaného pro uchazeče přijímané do skupin oborů vzdělání stanovených v čl. 2 odst. 2 (dále jen ověřování ) 1. (2) Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou. (3) Základní cíle ověřování: a) ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů; b) získat poznatky o působení použití jednotných testů v přijímacím řízení a pro proces rozhodování ředitelů středních škol při přijímacím řízení; c) získat podklady pro budoucí úpravu právních předpisů upravujících systém přijímacího řízení. 1 Pilotní ověřování je vyhlášeno jako pokusné ověřování podle 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 3

4 (4) Realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání pro vybrané skupiny oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (uvedené v čl. 2 odst. 2) je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum ). Centrum navrhuje, připravuje a zabezpečuje výrobu testových zadání, jejich distribuci, vyhlašuje metodiku pro konání jednotných testů, zabezpečuje vyhodnocení testů a předává výsledky přihlášeným středním školám s obory vzdělání ukončenými maturitní zkouškou (dále jen střední školy ). Čl. 2 Organizace ověřování (1) Ověřování se uskuteční ve školním roce 2014/2015. (2) Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají v uvedeném školním roce přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do prvního ročníku oborů vzdělání kategorie: - K (obory vzdělání skupiny 79 Obecná příprava /kmenový obor Gymnázium/), - M (tzv. maturitní obory SOŠ), - L0 (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik), včetně uchazečů, kteří v daném roce v období plnění povinné školní docházky ukončí pátý nebo sedmý ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceleté střední školy (viz 61 odst. 2 školského zákona) a kteří splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky ( 59 odst. 1 školského zákona). (3) Ověřování se týká pouze oborů vzdělání v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Netýká se přijímacího řízení v oborech vzdělání s talentovou zkouškou skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a v kmenovém oboru Gymnázium se sportovní přípravou, v nástavbovém studiu a zkráceném studiu ( 62, 63, 83 až 85 školského zákona), a při přijímání do jiné než denní formy vzdělávání ( 25 odst. 2 písm. b), c), d), a e) školského zákona). (4) V rámci ověřování budou ověřovány jednotné testy pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace v rozsahu RVP ZV. (5) Jednotné testy z uvedených zkušebních předmětů budou pro školy, které se účastní ověřování, poskytnuty bezplatně. (6) Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy. (7) Ověřování je pro střední školy dobrovolné (do doby nové právní úpravy novelou školského zákona). (8) Ověřování se koná ve středních školách, které se prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 15. října Krajské úřady vedou seznamy přihlášených středních škol všech zřizovatelů. Krajské úřady předají seznamy přihlášených středních škol Centru do 31. října (9) Jednotné testy pro oba zkušební předměty jsou zpracovány: a) Ve variantách po uchazeče přijímané do prvního ročníku osmiletých gymnázií, šestiletých gymnázií a čtyřletých oborů vzdělání středních škol. b) Jednotně pro všechny kategorie dosaženého vzdělání (uvedené v bodě 2). c) Samostatně pro zkoušky konané v řádném a náhradním termínu. 4

5 Čl. 3 Organizace přijímacích zkoušek (1) Ředitel střední školy, která se přihlásila do ověřování, zohlední tuto okolnost ve vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna. (2) Uchazeči podávají přihlášky ke střednímu vzdělávání (dále jen přihláška ) středním školám k přijímacímu řízení do dotčených maturitních oborů vzdělání do 15. března. (3) Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený ministerstvem (a zveřejněný na Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná jednotné testy ve škole uvedené v druhém pořadí. (4) Střední škola, které uchazeč přihlášku podal, vyznačí ve formuláři evidenční číslo přihlášky v rozsahu 1 až 999. Ředitel školy, na niž uchazeč podal přihlášku, nebo jím pověřená osoba přihlásí uchazeče do informačního systému Centra importem datové tabulky v požadované struktuře. Import bude proveden samostatně pro skupiny uchazečů zejména z jednotlivých ročníků základní školy, tedy samostatně pro žáky 5., 7. a 9. ročníků (a další přihlášené uchazeče na tato přijímací řízení). Bližší podrobnosti zveřejní Centrum v termínu podle čl. 3 odst. 13. (5) Střední škola, která se přihlásila k ověřování, předá prostřednictvím informačního systému (IS CERTIS) do 25. března Centru údaje o uchazečích, kteří se hlásí do oborů vzdělání uvedených v čl. 2 odst. 2, pro náhradní termín testů do 24. dubna. (6) Centrum zašle do 13. dubna zadání testů, prezenční listinu a záznamové archy (zkušební dokumentaci) pro řádné termíny testů v zabezpečeném balení pro každého přihlášeného žáka do distribučního místa v každém kraji. Distribučním místem v kraji je místně příslušný krajský úřad, pro Prahu a Středočeský kraj je distribučním místem sídlo CZVV, Jankovcova 933/63, Praha 7 - Holešovice. (7) Ředitelé škol si v distribučních místech vyzvednou zkušební dokumentaci před konáním jednotných testů 14. dubna 2015, popř. 15. dubna 2015, pokud konají jednotný test pouze pro uchazeče do oborů vzdělání v délce 6 a 8 roků. Distribuce zkušební dokumentace pro náhradní termín 14. května 2015 bude provedena elektronicky. (8) Česká školní inspekce koná namátkové kontroly řádného průběhu jednotných testů, zejména kontroly neporušení pečetě před otevřením balení zkušební dokumentace. (9) Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční v jednom řádném termínu, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu společném pro obě skupiny středních škol. (10) Konkrétně se budou jednotné testy konat u maturitních oborů ve dnech: Studium Řádný termín testů Náhradní termín testů Čtyřleté Šestileté a osmileté (11) Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase. Přesné termíny zahájení zkoušek budou stanoveny Centrem v termínu podle čl. 3 odst. 13. O prodloužení doby na zpracování testu pro uchazeče se 5

6 speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce. (12) Záznamové archy budou neprodleně po ukončení jednotného testu skenovány a odeslány pomocí duplexního skeneru datového digitalizačního terminálu (DDT) do Centra. Vyhodnocení výsledků testů provede Centrum na základě zaslaných záznamových archů. Výsledky testů zašle Centrum středním školám do čtyř dnů po obdržení záznamových archů. (13) Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotného testu zveřejní Centrum do 15. září. (14) Centrum nabídne ve spolupráci s NIDV školám přihlášeným do ověřování školení pro ředitele a zadavatele jednotných testů, které se uskuteční v termínu stanoveném Centrem od 13. do 30. ledna. Čl. 4 Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení (1) Ředitel střední školy stanoví v rámci vyhlašovaných kritérií podle čl. 3 odst. 1 podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče. (2) Ředitel střední školy stanoví hranici úspěšnosti každého z jednotných testů pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené Centrem. (3) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna. (4) Hranici úspěšnosti jednotného testu a podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazečů střední škola zveřejní spolu s vyhlášením výsledků přijímacího řízení. (5) Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu pro konání testů proběhne samostatně. Ředitel školy ponechá pro tento případ odpovídající počet volných míst. (6) Výsledky jednotných testů uchazeče obdrží od Centra škola uvedená uchazečem v přihlášce na druhém místě (pokud je přihlášena do ověřování) podle čl. 3 odst. 12. (7) Ve školách, které se ověřování neúčastní, bude stanoveno pořadí přijímaných uchazečů způsobem podle 59 až 60b školského zákona. Pokud se uchazeč hlásil na první školu v pořadí, která se nepřihlásila do ověřování, a na druhou školu v pořadí, která se přihlásila do ověřování, absolvuje jednotné testy přijímací zkoušky ve druhé škole v řádném termínu. (8) Zápisový lístek může uchazeč uplatnit ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem školy bez rozdílu, zda se škola přihlásila nebo nepřihlásila do ověřování. (9) Ředitel školy rozhodne o uplatnění výsledků jednotných testů v dalších kolech přijímacího řízení a zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení. Čl. 5 Vyhodnocení ověřování Závěrečnou zprávu a vyhodnocení ověřování zpracuje Centrum do 31. srpna

7 Hodnocení uchazečů Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení vycházejí z 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že v jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle: a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena, c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Toto ustanovení obsahuje výčet kritérií přijímacího řízení (a to pro všechna kola přijímacího řízení) taxativním způsobem. Ředitel střední školy tedy nesmí v rámci přijímacího řízení žádnou z těchto skutečností vynechat. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Pro případnou shodu výsledků hodnocení uchazečů ředitel školy stanoví vhodná doplňková kritéria. Čtyřleté obory vzdělání Ředitel střední školy stanoví v rámci vyhlašovaných kritérií podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče. Ředitel střední školy stanoví hranici úspěšnosti každého z jednotných testů pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené Centrem. Způsob hodnocení prospěchu uchazeče z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, stanoví ředitel školy: hodnocení prospěchu prospěch z českého jazyka, prvního cizího jazyka, matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu a dějepisu za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy, vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče úspěchy v soutěžích organizovaných MŠMT (nutno doložit např. diplomem). Doplňkové kritérium v případě shody výsledků hodnocení uchazečů: absolutní prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Osmiletá gymnázia Ředitel střední školy stanoví v rámci vyhlašovaných kritérií podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče. Ředitel střední školy stanoví hranici úspěšnosti každého z jednotných testů pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené Centrem. Způsob hodnocení prospěchu uchazeče z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, stanoví ředitel školy: hodnocení prospěchu prospěch z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy za 1. pololetí 5. ročníku základní školy (v případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím předmětem, započte se známka z tohoto předmětu dvakrát), vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče úspěchy v soutěžích organizovaných MŠMT (nutno doložit např. diplomem). Doplňkové kritérium v případě shody výsledků hodnocení uchazečů: absolutní prospěch za 1. pololetí 5. ročníku základní školy. Další kola přijímacího řízení Uchazeči jsou ke vzdělávání přijímáni na základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení. Ředitel školy rozhodne o uplatnění výsledků jednotných testů v dalších kolech přijímacího řízení a zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení. 7

8 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: Gymnázium, čtyřleté studium (79-41-K/41) 30 žáků Gymnázium, osmileté studium (79-41-K/81) 30 žáků Přihlášky ke studiu se podávají do 15. března příslušného kalendářního roku přímo ředitelství školy. Aktuální informace k přijímacímu řízení pro daný školní rok jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy 8

9 Příloha č. 2: Maturitní zkouška Maturitní zkouška dle zákona č. 561/2004 Sb. ( 77 82), v platném znění. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné a profilové. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně vykonat povinné zkoušky obou těchto částí. Struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016: SPOLEČNÁ ČÁST 2 povinné zkoušky Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo Matematika didaktický test písemná práce ústní zkouška didaktický test písemná práce ústní zkouška didaktický test max. 2 nepovinné zkoušky Cizí jazyk Matematika didaktický test písemná práce ústní zkouška didaktický test 9

10 PROFILOVÁ ČÁST 2 povinné zkoušky Cizí jazyk nelze v případě volby ve společné části maturitní zkoušky Další cizí jazyk Biologie Dějepis Dějiny umění podmínkou je absolvování tohoto volitelného předmětu Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie Informatika Latina Matematika nelze v případě volby ve společné části maturitní zkoušky Základy společenských věd Zeměpis podmínkou je absolvování Semináře ze zeměpisu ústní zkouška před zkušební maturitní komisí max. 2 nepovinné zkoušky Cizí jazyk Další cizí jazyk Biologie Dějepis Dějiny umění Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Latina Matematika Matematika+ Občanský a společenskovědní základ Výtvarná výchova Zeměpis ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Poznámky: V případě, že si žák vybere ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z matematiky, čeká ho povinná zkouška z cizího jazyka nebo dalšího cizího jazyka v části profilové. Do nabídky povinných zkoušek profilové části lze zařadit pouze předměty, jejichž celková doba podle učebního plánu ŠVP činí po dobu vzdělávání nejméně 144 hodin. Obsahem zkoušky může být i více obsahově příbuzných předmětů ŠVP. Obsah profilové zkoušky nemůže být totožný s obsahem zkoušky společné části. 10

11 Příloha č. 3: Standardy pro základní vzdělávání Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Očekávané výstupy 2. stupeň Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. Indikátory 1. Po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, které vyjadřují některý z názorů pisatele textu; 2. si nad informačním zdrojem odpoví na otázku o jeho důvěryhodnosti, u získaného údaje hledá další pramen pro ověření. 1. Odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od faktů; 2. najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), které naznačují, co chce komunikační partner svou promluvou říct, kam směřuje. 1. Najde výrazný prostředek manipulace v textu; 2. rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu; 3. zaujme kritický postoj k cílům manipulace (k záměrům manipulátora). 1. Najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci a nahradí je vhodnějším; 2. rozhodne podle komunikační situace, zda je namístě mluvit spisovně; 3. změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč kultivovanou, se stylově neutrálními a společensky přijatelnými výrazy a s uspořádanou stavbou výpovědí, když se obrací k osobě váženější a v situacích formálních. 1. Vybere z nabízených možností text, který je pro danou komunikační situaci nejvhodnější; 2. v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je výrazy spisovnými; 3. nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační záměr výrazy vhodnějšími. 1. Zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil přiměřeným tempem, zda vhodně frázoval, zda jeho intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova zřetelně vyslovoval; 2. po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o způsobu přednesení pronese souvislou a převážně spisovnou řečí krátké sdělení o něčem, čemu by ostatní měli podle 11

12 Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování. Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. něho věnovat pozornost; 3. pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje soukromě a jak je vhodné mluvit na veřejnosti. 1. Formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu; 2. se bez konfliktů a podstatných nedorozumění zapojí do řízené diskuse. 1. Vyhledá v krátkém textu klíčová slova; 2. posoudí, zda je daná informace obsažena v textu; 3. vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku; 4. vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého textu nebo vybere hlavní informaci z nabízených možností. 1. Uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická návaznost či dějová posloupnost; 2. vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se svou myšlenkou nebo pocitem a s vlastním záměrem osloví adresáta, kterého si sám zvolí; délku textu přizpůsobí potřebě svého sdělení. 1. Najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, stylistickou chybu) a navrhne vhodnou úpravu; 2. rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho soudržnost, a navrhuje úpravu; 3. před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu správnosti pomocí příruček, konzultací a dalších/jiných zdrojů; 4. rozpozná, zda předložený text nese převážně znaky stylu odborného, publicistického (žurnalistického), uměleckého, či prostěsdělovacího; 5. vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je určen a jaký záměr má vyjádřit; svoje tvrzení doloží konkrétními jazykovými prostředky užitými v textu. Český jazyk a literatura Jazyková výchova Očekávané výstupy 2. stupeň Žák spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště Indikátory 1. Umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova. 1. Pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná; 2. k danému slovu doplní slova odvozená; 3. vytvoří slova složená a rozliší je od slov 12

13 ve frazémech. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě i v souvětí. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. odvozených; 4. nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty; 5. vybere z nabídky slovo, které je přeneseným pojmenováním; 6. prokáže schopnost interpretovat význam / porozumět významu přeneseného pojmenování; 7. ovládá zásady tvoření slov. 1. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. 1. Přiřadí slovo ke slovnímu druhu; 2. určí slovní druh u slov odvozených od stejného základového slova; 3. užije ve větách slova v náležitých tvarech množného čísla (slova jsou uvedena v č. j. v 1. p.); 4. zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům (stejné slovo může mít ve větě různou slovnědruhovou platnost). 1. Využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném. 1. Spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic; 2. nahradí jednoduchý větný člen větným členem několikanásobným, správně doplní interpunkční znaménko nebo spojku; 3. doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a určí doplněný větný člen (podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení místa, času, způsobu); 4. vybere z několika vzorců ten, který odpovídá zadanému souvětí; žák vybere k zadanému vzorci z několika souvětí to, které je jím znázorněno. 1. Píše bez pravopisných chyb. 1. V textu odliší jazykové prostředky útvarů národního jazyka (např.: spisovný jazyk x obecná čeština; spisovný jazyk x dialekt apod.); 2. nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným; 3. posoudí vhodnost, či nevhodnost užití jazykových prostředků různých útvarů národního jazyka např. v umělecké literatuře, divadelní hře, veřejném projevu apod. 13

14 Český jazyk a literatura Literární výchova Očekávané výstupy 2. stupeň Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele. Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Porovnává různá ztvárnění téhož námětu Indikátory 1. Jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy přečteného příběhu, řekne, kde se odehrává, stručně vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se proplétají odliší vedlejší děj od hlavního; 2. v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor vypravěče a kde je vyjádřen pohled nebo názor postavy; 3. rozpozná v textu místa, která se liší od běžného dorozumívání svou formou nebo významem, a vysvětlí, jak na něj místo působí (i bez použití termínů); 4. vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního, filmového, divadelního). 1. Rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se úryvek liší od neutrálního, neprofesionálního podání nějaké situace. 1. Sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, proč se mu líbilo či nelíbilo, nebo čeho si na díle cení a proč. 1. Vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se zajímavým tématem a působivým vyjadřováním, které odpovídá tématu i záměru žáka jako autora, svůj záměr a volbu žánrové formy vysvětlí jako dodatek k textu. 1. Posoudí a zdůvodní, co v literárním textu považuje za hodnotné a proč. 1. Uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží svůj názor několika příklady, nejlépe z vlastní četby; 2. navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit čtený text; 3. odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo drama; 4. vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního textu, filmu, divadelního kusu). 1. Posoudí, zda je text svým podáním spíše realistický, nebo romantický, spíše starobylý, nebo moderní, spíše citový, nebo intelektuální. Ke zjištění přidá jako příklad jméno některého autora píšícího podobně a uvede přibližné období jeho působení (určí půlstoletí). 1. Uvede, proč upřednostňuje filmové 14

15 v literárním, dramatickém i filmovém zpracování. zpracování díla nebo literární četbu, případně proč přijímá obojí. Anglický jazyk cizí jazyk Očekávané výstupy 2. stupeň Poslech s porozuměním Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat. Mluvení Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. 15 Indikátory 1. Zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o osobách, prostředí, v němž žije, o každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 1. Porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu). 1. Zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci; 2. zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje; 3. zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje; 4. zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje; 5. poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá) za použití slovních spojení a vět. 1. Krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou). Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 1. Popíše sebe samého, další osoby,

16 osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Čtení s porozuměním Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět; 2. vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec; 3. popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec; 4. popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec. 1. Najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě. 1. Porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující obsah daného textu); 2. odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu; 3. porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů. 1. Zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává. 1. Sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec; 2. napíše jednoduchý text (např. dopis, e- mail, vzkaz) vyjadřující např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět; 3. napíše jednoduchý příběh jako sled 16

Standardy pro základní vzdělávání

Standardy pro základní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Standardy pro základní vzdělávání Standardy jsou určeny pro 5. a 9. ročník. Hlavním účelem standardů je pomoc školské praxi a účinná

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Standardy pro základní vzdělávání

Standardy pro základní vzdělávání Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace čj. zssev/ 310 / 2012 Standardy pro základní vzdělávání součást Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( Opatření ministra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov Č.j. 48/06/var ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola při VÚ a SVP Klíčov Obsah : I. Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, pojetí a cíle vzdělávacího programu A. Obecné cíle a priority ŠVP

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Realizací vyhlášeného pilotního ověřování MŠMT pověřilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum ).

Realizací vyhlášeného pilotního ověřování MŠMT pověřilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum ). BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI KONÁNÍ JEDNOTNÉHO TESTU V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU S VYUŽITÍM CENTRÁLNĚ ZADÁVANÝCH JEDNOTNÝCH TESTŮ

Více

INFORMACE K ORGANIZACI JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

INFORMACE K ORGANIZACI JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 2015 INFORMACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ INFORMACE K ORGANIZACI V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Převzetí ZD od KÚ Konání jednotných

Více

INFORMACE K ORGANIZACI JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

INFORMACE K ORGANIZACI JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 2015 INFORMACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ INFORMACE K ORGANIZACI V RÁMCI PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Převzetí ZD od KÚ Konání jednotných

Více

1.1. Oficiální název ŠVP... 3

1.1. Oficiální název ŠVP... 3 1. Identifikační údaje............3 1.1. Oficiální název ŠVP... 3 2. Charakteristika školy........4 2.1. Velikost školy... 4 2.2. Vybavení školy... 4 2.3. Hygienické podmínky... 5 2.4. Charakteristika

Více

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Očekávané výstupy předmětů (OVP) Postoje. Znalosti. Dovednost

Očekávané výstupy předmětů (OVP) Postoje. Znalosti. Dovednost i Český jazyk a lit. 2013 1 kompeten průřezové ce ho slova ovednost 1 Čj čtení SkN,rv učit se EGS 3. 1. systém Žák čte pozorně slabiky, slova, věty, přiměřené texty a rozumí jim. čtení s porozuměním, pozorné

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Ročník: 1 Téma Učivo Očekávané výstupy. Komunikační a slohová výchova Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Ročník: 1 Komunikační a slohová výchova čtení naslouchání mluvený projev písemný projev zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

VOLBA POVOLÁNÍ 2014-2015

VOLBA POVOLÁNÍ 2014-2015 VOLBA POVOLÁNÍ 2014-2015 - podávají se 2 přihlášky (na každé napsané obě ) - termín podání přihlášek 15.3.2015 ( umělecké 30.11.2014) - zřizovatel kraj = pilotní testování na první napsané škole - povinné

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Otevřená škola I pro nižší ročníky osmiletého studia z důvodu realizace úsporných

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk 5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny 5. Učební osnovy - II. stupeň 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura Hodinová dotace: 6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny Vzdělávací

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více