Matematicko-fyzika lní gramotnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematicko-fyzika lní gramotnost"

Transkript

1 1 Matematicko-fyzika lní gramotnost Metodika pro inovovanou výuku v přírodovědných předmětech Mgr. Lucie Písařová, Jana Hanáková

2 2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Proces výuky... 4 Cíle výuky... 5 Obsah výuky a rozvoj příslušných kompetencí... 7 Motivace žáků v přírodovědných předmětech Navrhované výukové metody Prezentace Pracovní návody Pracovní listy Realizace inovované výuky v přírodovědných předmětech a zpětná vazba Závěr Použitá literatura... 31

3 3 Úvod Tato metodika se zaměřuje na motivaci žáků a uplatnění prostředků, které zatraktivní přírodní vědy ve výuce na střední škole. Cílem je poskytnout učitelům průvodce, který by jim pomohl zařadit aktivizující metody do běžné výuky těchto předmětů. Hlavním cílem je inovace výuky přírodních věd na školách pro rozvoj klíčových kompetencí žáků se zaměřením na podporu matematicko-fyzikální gramotnosti žáků a pro zvýšení jejich motivace ke vzdělávání v těchto oborech. Dalším cílem je podpoření environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci výuky přírodovědných předmětů. Tato podpora bude uskutečněna díky praktickému vyučování a díky lepšímu využití mezipředmětových vazeb. První kapitola bude zaměřena na výuku jako výchovně vzdělávací proces. V dalších kapitolách budou stanoveny výukové cíle, obsah výuky a začlenění motivačních metod. Dále budou navrženy metody a formy pro inovaci v přírodovědných předmětech. V poslední kapitole se zaměříme na samotnou realizaci těchto metod a jejich zpětnou vazbu.

4 4 Proces výuky Výuka je proces, který můžeme rozčlenit na jednotlivé fáze. Tyto sekvence se však vzájemně doplňují, prolínají a střídají se, a proto je v žádném případě nelze vnímat jako izolované. Fáze výuky v rámci vyučovacího procesu jsou následující [5]: motivace (získání zájmu žáka a jeho odhodlání učit se); expozice (zprostředkování nového učiva žákům); fixace (upevňování osvojených vědomostí a dovedností u žáků); diagnóza (zkoušení a prověřování znalostí a dovedností žáků, jejich hodnocení a známkování); aplikace (využití získaných vědomostí a dovedností v praktické činnosti). Tyto fáze v uvedeném pořadí vyjadřují ideální posloupnost na sebe navazujících činností celého vyučovacího procesu. V praxi se jejich pořadí může měnit podle vzdělávacích cílů, podmínek výuky i aktuální situace ve výuce. Jednotlivé fáze se mohou vzájemně prolínat a doplňovat. V každé výukové jednotce mohou být buď všechny fáze, nebo jen některé, podle cíle dané vyučovací hodiny. Z hlediska řešené problematiky je pro nás stěžejní otázka zařazení prostředků k podpoře zájmu o přírodovědné vzdělání. Tedy mezi podstatné fáze vyučovacího procesu se řadí vstupní motivace k získání znalostí a jejich převedení v aplikační fázi na dovednosti týkající se praktického využití poznatků. Nové metody využívání pracovní listů se mohou uplatnit jak v motivační tak i fixační fázi vyučovacího procesu. Pracovní listy zaměřené na laboratorní měření a pozorování se řadí do aplikační fáze výuky. Inovace bude spočívat v zavedení moderních výukových metod a činností pro zvýšení úrovně a kvality výuky přírodních věd. Samotná výuka se posune směrem k větší názornosti, efektivnosti, praktičnosti a kvalitě a bude splňovat kritéria potřeb společnosti. Implementace výukového programu a témat EVVO umožní aktivní zapojení žáků do výuky a podpoří změnu přístupu žáků ke svému vzdělávání.

5 5 Cíle výuky Každá učební činnost musí mít jednoznačně dán výukový cíl, což je výsledek, ke kterému učitel s žáky směřuje. Bez určení cíle by nešlo prakticky hodnotit úspěšnost edukačního procesu. Výukové cíle můžeme rozdělit do dvou základních oblastí[1]: vzdělávací cíle; výchovné cíle. V běžné výuce ve škole nelze plnění těchto skupin cílů oddělit. Proto také často hovoříme o výchovně vzdělávacích cílech. Výchovné cíle se podílejí na rozvoji a formování charakterových vlastností žáků a vzdělávací cíle jsou zaměřeny na osvojování učiva. Dalším faktorem pro dělení výchovně vzdělávacích cílů je jejich vymezení podle doby jejich naplnění[1]: nižší (konkrétnější, krátkodobější); vyšší (obecnější, dlouhodobější). Nižší cíle jsou uskutečňovány během konkrétní vyučovací hodiny. Pokud jsou naplněny, můžeme je rozvinout ve vyšší cíle. K uskutečnění vyšších cílů dochází až po delší době, může to být až po absolvování celého středoškolského studia. Konkrétní příklady cílů v naší problematice přírodovědných předmětů jsou uvedeny níže. Nižší cíle můžeme vyjádřit následovně: získání zájmu žáků o probíranou problematiku konkrétního vyučovaného předmětu; uskutečnění laboratorního měření a konfrontace výsledků s obecně platnými zákony; vedení žáků k uvědomování si důležitosti poznatků konkrétního vyučovaného předmětu;

6 6 získání zájmu pro konkrétní přírodovědný předmět. Vyšší cíle zahrnují: získání zájmu žáků o přírodovědné obory; motivování žáků k dalšímu studiu přírodovědných oborů; uvědomění si velkého významu přírodních věd v lidském životě. Vzdělávací cíle by měly splňovat následující požadavky 0: komplexnost slučuje v sobě funkce cílů kognitivních (vzdělávací, poznávací), afektivních (postojové) a psychomotorických (výcvikové neboli dovednostní); konzistentnost (soudržnost) zachovávají logickou posloupnost učiva; přiměřenost výukové metody i učivo je přizpůsobeno věku, vyspělosti i nadání žáků, množství informací předkládaných žákům je takové, aby je nepřetěžovalo; kontrolovatelnost lze snadno zjistit, zda bylo či nebylo cíle dosaženo. Stanovení vzdělávacích cílů se odvíjí od toho, jakou kompetenci chceme v průběhu edukačního procesu u žáků rozvíjet. Se stanovenými cíly úzce souvisí i struktura a obsah výukový materiálů.

7 7 Obsah výuky a rozvoj příslušných kompetencí Obsah přírodovědného vzdělávání je dán Rámcovým vzdělávacím programem pro střední školy. Konkrétně se jedná o následující dvě vzdělávací oblasti: Přírodovědné vzdělávání; Matematické vzdělávání. Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů. Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. Vyučování přírodních věd směřuje k tomu, aby žáci uměli: využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí; logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy; pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje; komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice; porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje; posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.

8 8 V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali: motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti; pozitivní postoj k přírodě; motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti. Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Vzdělávání v matematice směřuje k tomu, aby žáci dovedli: využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech; aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání; matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem k realitě; zkoumat a řešit problémy, včetně diskuse výsledků jejich řešení; číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů, grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat; používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby. V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace; motivaci k celoživotnímu vzdělávání; důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.

9 9 Výuka v obou vzdělávacích oblastech směřuje také k utváření a rozvíjení obecných tedy tzv. klíčových kompetencí. V následujícím textu se zaměříme na výčet těchto kompetencí. Jejich rozdělení bude odpovídat Rámcovému vzdělávacímu programu pro střední školy. Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

10 10 Personální a sociální kompetence ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Občanské kompetence a kulturní povědomí chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. Matematické kompetence správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.

11 11 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet. Motivační metody budou rozvíjet i kompetence pedagogů: odborné pedagogické kompetence; kompetence sociální a personální; komunikativní. Celkově by tyto metody měli přispět ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi žáky a učiteli. Výše citované výstupy je nutné naplňovat s pomocí metod aktivní práce žáků (aktivizujících metod výuky). Začlenění těchto metod do výuky se může stát i mocným nástrojem při získávání zájmů žáků o příslušné přírodovědné disciplíny.

12 12 Motivace žáků v přírodovědných předmětech Motivace je souhrn činitelů, které podněcují, orientují a udržují chování člověka. Na motivaci působí mnoho aspektů, z nich lze ovlivnit následující: míra nejistoty, průvodní pocity, úspěch, zájem, znalosti výsledků vlastní práce, vnitřní a vnější motivace, smysl učiva [2]. Míra nejistoty Mírná úroveň nejistoty vyučujícího v otázkách, zda žáci porozuměli výkladu, požadovaným úkolům, je žádoucí k dalšímu projevovanému úsilí učitele. Pokud by učitel nabyl dojmu plné jistoty v těchto otázkách, bude sám směřovat k pasivitě. Pozitivní dopad má i nejistota, k jakému závěru během laboratorní práce žáci dospějí. Tyto aspekty aktivují činnosti pedagoga a následně i samotných žáků. Průvodní pocity Průvodní pocity v sobě zahrnují to, jak se žák cítí v určité situaci. Vliv na pozitivní pocity má okolní prostředí, jako např. dostatek světla, tepla a času na vlastní práci. Úspěch Pocit úspěchu po splnění určitého úkolu zvyšuje motivaci žáků. Úspěch nepociťujeme, pokud jsme něčeho dosáhli bez námahy. Tyto pocity jsou u každého žáka individuální, proto je dobré méně nadaným žákům dávat lehčí úkoly, naopak nadaným zvýšit laťku. Zájem Zájem o určitou oblast vědění není vrozený, ale získaný. Lze ho zvyšovat např. přiblížení učiva k běžnému životu žáka. Raději než popisovat pohyb hmotného bodu, je lepší tuto úlohu převést na pohyb něčeho konkrétního, např. automobilu, vlaku, letadla Další probuzení zájmu je možné pomocí vlastního měření v přírodě nebo v laboratoři a vyvození vlastních výsledků měření a porovnání s obecně platnými přírodními zákony.

13 13 Znalost výsledků vlastní práce U vlastního měření nebo u konkrétních výpočtů je třeba podat zpětnou informaci o úrovni správnosti a přesnosti řešení. Pokud žák ví, co dělá dobře a co by naopak měl zlepšit, měl by mít optimální podmínky k vlastní motivaci dosáhnout co nejlepších výsledků své práce. Vnitřní a vnější motivace Vnitřní motivace je vlastní zájem a touha žáka, učit se. V praxi tedy málo časté. O úplnou vnitřní motivaci se jedná, když se žák učí, protože ho to zajímá a baví. Žák je vtažen do probírané problematiky předmětu a sám chce učivu porozumět a dozvědět se třeba i více, než mu bylo zprostředkováno učitelem ve škole. Vnější motivace je v praxi mnohem častějším jevem. Žák se učí, aby dosáhl odměny za to, že se učí např. dobré známky, pochvaly, Ve výuce bychom měli od vnější motivace směřovat k vnitřní. Pokud se nám to podaří aspoň u pár jedinců ve třídě, můžeme to pokládat za úspěch. Smysl učiva Poznání vlastního smyslu učiva je asi nejdůležitějším aspektem podporující motivaci žáků. Pokud žáci vědí, že to co se v hodinách naučili, mohou využít v praktickém životě, mnohem zodpovědněji přistupují k vlastnímu učení. Každý způsob motivace může dovést žáky k tomu, že v nich přírodní vědy vzbudí zájem a budou uvažovat o jejich dalším studiu, nebo budou tímto směrem postupovat i při volbě svého budoucího povolání.

14 14 Navrhované výukové metody Výukovou metodou máme na mysli cílevědomou a záměrnou posloupnost činností učitele a žáků směřující k danému výukovému cíli. Učením si žáci pod vedením učitele osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale např. i postoje a rozvíjejí své schopnosti. Výukové metody můžeme rozdělovat podle různých kritérií. Jedním z nich je třídění metod podle zapamatovatelnosti učiva. Na základě statistických šetření, která se týkala efektivnosti při zapamatování učiva, se zjistilo, že si žáci pamatují[4]: 5 10 % z toho, co slyší; 15 % z toho, co vidí; 20 % z toho, co současně vidí a slyší; 40 % z toho, o čem diskutují; 80 % z toho, co přímo zažijí nebo sami dělají; 90 % z toho, co se pokouší naučit druhé. U každého jedince je navíc schopnost zapamatovat si probírané téma závislé na nejpreferovanějším stylu jeho učení. Podle toho rozdělujeme osoby na vizuální, auditivní, hapticko-kinestetické. Statistické rozdělení společnosti podle učebních stylů v současnosti vypadá takto[4]: vizuální typ 35 % populace; auditivní typ 20 % populace; hapticko-kinestetický typ 40 % populace. Podle tohoto šetření je patrné, že nejméně početnou skupinou jsou osoby, které se učí nejlépe z mluveného projevu. Tito žáci se tedy nejvíce naučí z přednášek, diskuzí a audio-materiálů. Početnější je skupina osob, která zahrnuje ty, co preferují zrakové vjemy. Žáci se tedy nejraději učí z textů a obrazových materiálů.

15 15 Nejpočetnější je skupina lidí, která při zapamatování učiva dává přednost pohybu a přímému kontaktu s věcmi. Žáci tedy nejvíce informací udrží v paměti pomocí realizace pokusů nebo prostřednictvím her, které podporují pohyb[3]. Prezentace Prezentace má většinou jednak aktivizační funkci v hodině, ale hlavně umožňuje žákům snáze a rychleji si zapamatovat podstatné informace z výkladu. Při tvorbě vlastní prezentace bychom měli dodržovat určitá pravidla, která pomohou optimálnímu zapamatování všeho podstatného. Jedním z prvních pravidel, která musíme dodržovat, je zápis textu. Text by měl obsahovat jednoduché věty nebo lepší a přehlednější je zapisovat text pomocí odrážek. Na každém slidu by nemělo být moc textu, vždy je lepší text rozdělit do několika stránek, aby orientace žáků v informacích byla lepší. Dále v prezentaci můžeme podpořit vizuální paměť studentů tak, že stránky budou obsahovat obrázky, fotografie, videa atd. Podstatná je také barevná skladba slidů. Zde platí pravidlo méně je více. Barva pozadí a samotného textu by měla být zvolena vhodně tak, aby byl text čitelný i z dálky. Zde se doporučuje vyzkoušet si prezentaci přímo na projektoru, barvy jsou trochu jiné než na displeji počítače. Při vkládání tabulek a grafů musíme mít na paměti, aby jednotlivé řádky byly barevně odlišené a grafické závislosti byly znázorněné kontrastními barvami. Celá prezentace by měla být konzistentní. Tedy na všech slidech by měl být zvolen určitý základní font, velikost písma a barva textu. Prezentace má při výkladu nového učiva funkci motivační a aktivizační. Měla by u žáků vzbudit zájem o danou problematiku, což můžeme ovlivnit vhodným výběrem obrázků. Dále by měla podpořit názornost a aktuálnost informací z přírodních věd. Tohoto se dá docílit jen pečlivou přípravou, protože poznatky z přírodních věd se neustále doplňují a upřesňují. Nemůžeme tedy připravit prezentaci a nedoplňovat o nové informace. Naopak musíme doplňovat probíranou teoretickou látku o praktické využití nejlépe v běžném životě nebo aspoň o využití na poli vědeckého výzkumu. Většinu žáků totiž nejvíce zajímá, kde se s daným zákonem mohou setkat v praxi. Tímto propojením teorie s praxí dosáhneme mnohem větší motivace ze strany žáků a vzbuzení jejich

16 16 zájmu o přírodní vědy. V prezentaci by na závěr měli být odkazy nejen na zdroje, ze kterých se čerpaly informace, ale také odkazy na další literaturu, kde se žáci mohou dočíst další podrobnosti. Tyto odkazy přispívají k větší informovanosti žáků v dané problematice. Pracovní návody Pracovním návodem by měl být srozumitelný a přehledný text, pomocí kterého žáci zvládnou vypracovat pracovní list na dané téma nebo provést laboratorní měření včetně výpočtů. Tento text by měli mít žáci dostupný dříve, než začnou se samotným laborováním nebo vypracováním pracovního listu. Součástí každého návodu by mělo být téma, kterým se návod zabývá. Dále by měl být uveden cíl, čeho by měli žáci po nastudování návodu a jeho realizaci dosáhnout. Nedílnou součástí je seznam pomůcek, které budou potřebovat pro optimální dosažení stanovených cílů. Dále by měl být přehledně zpracovaný teoretický úvod, ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné zákonitosti přírodních věd a také vzorce, pro výpočet jednotlivých veličin. Na samém konci pracovního návodu by měl být popsán pracovní postup, který by měli žáci dodržet, aby dosáhli cíle zkoumané problematiky. Pracovní listy Pracovní listy podporují kromě vizuálních také haptické dovednosti. Měli by se stát podstatnými nositeli informací o probíraném tématu. Jejich využití může být ve všech fázích výukového procesu. Vlastní koncepce pracovních listů se odvíjí od využití daného listu v konkrétní fázi výuky. Pracovní listy jako motivační prvek před probíranou látkou Tyto listy předpokládají samostatnou nebo skupinovou činnost žáků, která by měla být realizována za pomocí dostupné literatury nebo s využitím internetových zdrojů. Žáci si podle požadavků v pracovním listě zjišťují a postupně třídí potřebné informace. Takové pracovní listy mají funkci opory pro samostudium. Výsledkem motivačních listů by měl být ucelený závěr, který by měl vzniknout na základě diskuzí s ostatními žáky. Jak by to vypadalo v praxi? Žáci by buď pracovali samostatně, nebo v malých skupinkách vyhledávali informace, které by doplňovali do pracovních listů. Každá skupina žáků by pracovala nezávisle na jiných skupinách. Výsledkem by ovšem nemohl být jen vyplněný list danou skupinou. U této práce

17 17 je nejpodstatnější porovnání zjištěných informací napříč pracovními skupinami. Vždy by po samotném vyplňování listů měla být diskuze, která by vedla k jednotnému závěru. Pomocí motivačních pracovních listů se u žáků prohlubuje schopnost vyhledávat a třídit informace. Dále to žáky posiluje v kontrole a ověřování dostupných zdrojů, na internetu se nedá věřit všemu, co je napsáno. V neposlední řadě to formuje žáky ke spolupráci a k nácviku vlastního vysvětlování probírané látky mezi samotnými žáky. Žáci si tedy probíranou látku osvojí během výuky ve škole a většinu informací uchovají v paměti mnohem lépe, než po běžné vyučovací hodině. Učitel je tedy postaven do role pouhého koordinátora, který dohlíží nad prací žáků a v případě vzniklých problémů posouvá žáky správným směrem. Pracovní listy určení k procvičování probírané problematiky Tyto listy mohou procvičovat získané poznatky na konkrétních praktických příkladech. Konkrétně se může jednat o zajímavý příklad z fyziky, který by měli žáci vyřešit. Určitě radši a ochotněji budou pracovat na výpočtu pohybu a popisu chování konkrétního dopravního prostředku, než jen pouhého hmotného bodu. Tento příklad může být také motivován nějakou zajímavostí ze sportu, nových technologií v dopravě nebo pohybu v samotném vesmíru. Témat, která zaujmou žáky je nepřeberné množství, stačí si jen vybrat a zapracovat takové téma do pracovního listu. V biologii a chemii se takové listy mohou týkat environmentální výchovy a výchovy ke zdraví. Podpora ekologického pohledu na svět je velice důležitá. Hlavní je, aby si sami žáci uvědomili, jak svojí činností mohou prospět přírodě. Technický pokrok nezastavíme a to ani nechceme, ale můžeme zmírnit následky, které zanechává v prostředí kolem nás. V matematice se také můžeme zaměřit na úlohy, které využijí nacvičenou strategii řešení typových úloh, v praktické rovině života. Konkrétně se může jednat o podporu a rozvoj finanční gramotnosti. V dnešní společnosti se bez těchto aplikací matematiky nemůžeme bez závažných následků pohybovat. Ať už se jedná o uzavření hypotéky nebo jen samotná orientace ve slevách a akcích různých obchodních řetězců. Další a velice zajímavou problematikou, která má okamžitý a velice důležitý (významný) vliv na běžný život je statistika. S pomocí jejích nástrojů můžeme zpracovat různá témata o životě obyvatel a tato témata ve formě konkrétních výsledků a grafů prezentovat dál. Tímto způsobem se podporují i mezipředmětové vztahy.

18 18 Pracovní listy k domácí přípravě žáků Tyto pracovní listy by měly být doplněny pracovním návodem, aby se eliminovalo nepochopení požadavků ze strany žáků. Cílem těchto pracovních listů může být jak procvičování probraného učiva nebo na aplikace teoretických poznatků do praktického života. Pracovní listy pro laboratorní měření Takový pracovní list rozvíjí nejvíce psychomotorických dovedností pro práci s pomůckami, přístroji a nástroji. Dále podporuje samostatnost žáků a umožňuje jim opakovat, prohlubovat a rozšiřovat učivo. Velice důležitá je schopnost formulovat závěry z praktického měření a jejich porovnání s předpokládanou teorií. Po každé nemusí vyjít měřená hodnota přesně podle teoretické znalosti, v tomto případě je potřeba zjistit, čím je odlišnost způsobena. Důvodů může být několik, chyba měření způsobená špatnou prací žáků, nepřesnost způsobená nedostatečně citlivým měřícím zařízením, nebo vliv okolní jevů na měřenou skutečnost. Tyto otázky prohlubují u žáků vlastní přemýšlení o platnostech přírodních zákonitostí a odůvodňování vzniklých anomálií v měřených jevech. Při pokusu je vždy zapojeno více smyslů, a proto se žáci za pomoci experimentů učí efektivněji, než bez něho.

19 19 Realizace inovované výuky v přírodovědných předmětech a zpětná vazba Realizace inovované výuky spočívala ve výběru a zpracování 18 témat pro rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti a 6 témat podporující EVVO. Ke všem tématům byl vytvořen nejprve vstupní dotazník, který byl rozdán cílové skupině studentů a na jehož základě byly vytvářeny výstupy podporující inovovanou výuku. Všechny vytvořené výstupy, jsou umístěny na webu a na CD nosiči. Výstupy pro inovovanou výuku jsou přehledně rozděleny do kategorií a seřazeny od nejnovějšího po nejstarší. Všichni pedagogové mají možnost tyto materiály stahovat a využívat je při výuce. Seznam vytvořených materiálů v jednotlivých předmětech Biologie OBLASTI NÁZEV ČÍSLO TYP VÝSTUPU NÁZEV LISTU POŘADOVÉ ČÍSLO TÉMATU KÓD LISTU Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML-B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 VP Ochrana přírody v ČR 1 VP-B1/1 Ekosystémy 2 PL Ekosystémy 1 PL-B2/1 Ekosystémy 2 ML Ekosystémy 1 ML-B2/1 Ekosystémy 2 VP Ekosystémy 1 VP-B2/1 Vlastnosti půdy a její ovlivňování lidskou 3 PL Půda 1 PL-B3/1 činností Vlastnosti půdy a její ovlivňování lidskou 3 ML Půda 1 ML-B3/1 činností Vlastnosti půdy a její ovlivňování lidskou 3 VP Půda 1 VP-B3/1 činností Toxické látky v Voda a toxické látky 4 PL prostředí v ní 1 PL-B4/1 Toxické látky v 4 ML Voda a toxické látky 1 ML-B4/1 prostředí Toxické látky v prostředí 4 VP v ní Voda a toxické látky v ní 1 VP-B4/1

20 20 Chemie OBLASTI POŘADOVÉ NÁZEV ČÍSLO TYP VÝSTUPU NÁZEV LISTU ČÍSLO TÉMATU KÓD LISTU Plasty 1 PL Vlastnosti plastů 1 PL-CH1/1 Plasty 1 ML Vlastnosti plastů 1 ML-CH1/1 Plasty 1 VP Vlastnosti plastů 1 VP-CH1/1 Voda 2 PL Vlastnosti vody 1 PL-CH2/1 Voda 2 ML Vlastnosti vody 1 ML-CH2/1 Elektrotechnika OBLASTI POŘADOVÉ NÁZEV ČÍSLO TYP VÝSTUPU NÁZEV LISTU ČÍSLO TÉMATU KÓD LISTU Elektřina 1 PL Faradayovy zákony 1 PL-F1/1 Elektřina 1 ML Faradayovy zákony 1 ML-F1/1 Elektřina 1 PL Kirchhoffovy zákony 2 PL-F1/2 Elektřina 1 ML Kirchhoffovy zákony 2 ML-F1/2 Elektřina 1 PL Ohmův zákon 3 PL-F1/3 Elektřina 1 ML Ohmův zákon 3 ML-F1/3 Elektřina 1 PL Zdroje elektrického napětí 4 PL-F1/4 Elektřina 1 ML Zdroje elektrického napětí 4 ML-F1/4 Fyzika OBLASTI TYP VÝSTUPU POŘADOVÉ ČÍSLO TÉMATU NÁZEV ČÍSLO NÁZEV LISTU KÓD LISTU Mechanika 1 PL Energie, výkon, účinnost 1 PL-F1/1 Mechanika 1 ML Energie, výkon, účinnost 1 ML-F1/1 Mechanika 2 PL Newtonův gravitační zákon 2 PL-F2/2 Mechanika 2 ML Newtonův gravitační zákon 2 ML-F2/2 Mechanika 2 PL Rovnoměrně zpomalený pohyb 3 PL-F2/3 Mechanika 2 ML Rovnoměrně zpomalený pohyb 3 ML-F2/3 Mechanika 2 PL Zákon zachování hybnosti 4 PL-F2/4 Mechanika 2 ML Zákon zachování hybnosti 4 ML-F2/4 Optika 3 PL Oko a oční vady 1 PL-F3/1 Optika 3 ML Oko a oční vady 1 ML-F3/1 Optika 3 VP Oko a oční vady 1 VP-F3/1 Optika 3 T Oko a oční vady 1 T-F3/1

21 21 Matematika OBLAST POŘADOVÉ NÁZEV ČÍSLO TYP VÝSTUPU NÁZEV LISTU ČÍSLO TÉMATU KÓD LISTU Analytická geometrie 1 PL Metrické úlohy v rovině 1 PL-M1/1 Analytická geometrie 1 ML Metrické úlohy v rovině 1 ML-M1/1 Analytická geometrie 1 PL Obsahy geometrických útvarů 2 PL-M1/2 Analytická geometrie 1 ML Obsahy geometrických útvarů 2 ML-M1/2 Funkce 2 PL Grafy funkcí 1 PL-M2/1 Funkce 2 ML Grafy funkcí 1 ML-M2/1 Funkce 2 PL Průběh funkce 2 PL-M2/2 Funkce 2 ML Průběh funkce 2 ML-M2/2 Funkce 2 PL Vlastnosti funkcí 3 PL-M2/3 Funkce 2 ML Vlastnosti funkcí 3 ML-M2/3 Planimetrie 3 PL Konstrukce trojúhelníku 1 1 PL-M3/1 Planimetrie 3 PL Konstrukce trojúhelníku 2 2 PL-M3/2 Planimetrie 3 PL Tvorba plakátu k rovinným útvarům 3 PL-M3/3 Planimetrie 3 PL Mnohoúhelníky 4 PL-M3/4 Rovnice a nerovnice 4 PL Počítání s rovnicemi a nerovnicemi 1 PL-M4/1 Rovnice a nerovnice 4 ML Počítání s rovnicemi a nerovnicemi 1 ML-M4/1 Rovnice a nerovnice 4 PL Slovní úlohy s nerovnicemi 2 PL-M4/2 Rovnice a nerovnice 4 ML Slovní úlohy s nerovnicemi 2 ML-M4/2 Rovnice a nerovnice 4 PL Slovní úlohy s rovnicemi 3 PL-M4/3 Rovnice a nerovnice 4 MP Slovní úlohy s rovnicemi 3 MP-M4/3 Statistika 5 PL Základy statistiky 1 PL-M5/1 Statistika 5 ML Základy statistiky 1 ML-M5/1 Statistika 5 VP Základy statistiky 1 VP-M5/1 Stereometrie 6 PL Objemy těles 1 PL-M6/1 Stereometrie 6 ML Objemy těles 1 ML-M6/1 Stereometrie 6 PL Povrch a objemy těles 2 PL-M6/2 Stereometrie 6 ML Povrch a objemy těles 2 ML-M6/2 Stereometrie 6 PL Řezy na tělesech 3 PL-M6/3 Stereometrie 6 ML Řezy na tělesech 3 ML-M6/3 Úpravy výrazů 7 PL Vzorce s třetí mocninou 1 1 PL-M7/1 Úpravy výrazů 7 ML Vzorce s třetí mocninou 1 1 ML-M7/1 Úpravy výrazů 7 PL Vzorce s třetí mocninou 2 2 PL-M7/2 Úpravy výrazů 7 ML Vzorce s třetí mocninou 2 2 ML-M7/2 Úpravy výrazů 7 VP Úvodní prezentace 1 VP-M7/1 Základní poznatky 8 PL Negace výroků 1 PL-M8/1 Základní poznatky 8 ML Negace výroků 1 ML-M8/1 Základní poznatky 8 PL Počítání se zlomky 2 PL-M8/2 Základní poznatky 8 ML Počítání se zlomky 2 ML-M8/2 Základní poznatky 8 PL Vennovy diagramy 3 PL-M8/3 Základní poznatky 8 ML Vennovy diagramy 3 ML-M8/3

SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK. Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1. Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1

SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK. Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1. Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1 SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK Biologie a Ekologie Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 VP Ochrana přírody v

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník (2

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl\vyučovacího předmětu V předmětu Počítačové sítě a komunikace mají žáci získat základní znalosti administrace stanice a a ekonomické povědomí o nárocích na

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: MATEMATICKÁ CVIČENÍ (MAC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: od 1. 9.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 187, příspěvková organizace Název modulu Fyzika Kód modulu Fy H 2/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více