Matematicko-fyzika lní gramotnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematicko-fyzika lní gramotnost"

Transkript

1 1 Matematicko-fyzika lní gramotnost Metodika pro inovovanou výuku v přírodovědných předmětech Mgr. Lucie Písařová, Jana Hanáková

2 2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Proces výuky... 4 Cíle výuky... 5 Obsah výuky a rozvoj příslušných kompetencí... 7 Motivace žáků v přírodovědných předmětech Navrhované výukové metody Prezentace Pracovní návody Pracovní listy Realizace inovované výuky v přírodovědných předmětech a zpětná vazba Závěr Použitá literatura... 31

3 3 Úvod Tato metodika se zaměřuje na motivaci žáků a uplatnění prostředků, které zatraktivní přírodní vědy ve výuce na střední škole. Cílem je poskytnout učitelům průvodce, který by jim pomohl zařadit aktivizující metody do běžné výuky těchto předmětů. Hlavním cílem je inovace výuky přírodních věd na školách pro rozvoj klíčových kompetencí žáků se zaměřením na podporu matematicko-fyzikální gramotnosti žáků a pro zvýšení jejich motivace ke vzdělávání v těchto oborech. Dalším cílem je podpoření environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci výuky přírodovědných předmětů. Tato podpora bude uskutečněna díky praktickému vyučování a díky lepšímu využití mezipředmětových vazeb. První kapitola bude zaměřena na výuku jako výchovně vzdělávací proces. V dalších kapitolách budou stanoveny výukové cíle, obsah výuky a začlenění motivačních metod. Dále budou navrženy metody a formy pro inovaci v přírodovědných předmětech. V poslední kapitole se zaměříme na samotnou realizaci těchto metod a jejich zpětnou vazbu.

4 4 Proces výuky Výuka je proces, který můžeme rozčlenit na jednotlivé fáze. Tyto sekvence se však vzájemně doplňují, prolínají a střídají se, a proto je v žádném případě nelze vnímat jako izolované. Fáze výuky v rámci vyučovacího procesu jsou následující [5]: motivace (získání zájmu žáka a jeho odhodlání učit se); expozice (zprostředkování nového učiva žákům); fixace (upevňování osvojených vědomostí a dovedností u žáků); diagnóza (zkoušení a prověřování znalostí a dovedností žáků, jejich hodnocení a známkování); aplikace (využití získaných vědomostí a dovedností v praktické činnosti). Tyto fáze v uvedeném pořadí vyjadřují ideální posloupnost na sebe navazujících činností celého vyučovacího procesu. V praxi se jejich pořadí může měnit podle vzdělávacích cílů, podmínek výuky i aktuální situace ve výuce. Jednotlivé fáze se mohou vzájemně prolínat a doplňovat. V každé výukové jednotce mohou být buď všechny fáze, nebo jen některé, podle cíle dané vyučovací hodiny. Z hlediska řešené problematiky je pro nás stěžejní otázka zařazení prostředků k podpoře zájmu o přírodovědné vzdělání. Tedy mezi podstatné fáze vyučovacího procesu se řadí vstupní motivace k získání znalostí a jejich převedení v aplikační fázi na dovednosti týkající se praktického využití poznatků. Nové metody využívání pracovní listů se mohou uplatnit jak v motivační tak i fixační fázi vyučovacího procesu. Pracovní listy zaměřené na laboratorní měření a pozorování se řadí do aplikační fáze výuky. Inovace bude spočívat v zavedení moderních výukových metod a činností pro zvýšení úrovně a kvality výuky přírodních věd. Samotná výuka se posune směrem k větší názornosti, efektivnosti, praktičnosti a kvalitě a bude splňovat kritéria potřeb společnosti. Implementace výukového programu a témat EVVO umožní aktivní zapojení žáků do výuky a podpoří změnu přístupu žáků ke svému vzdělávání.

5 5 Cíle výuky Každá učební činnost musí mít jednoznačně dán výukový cíl, což je výsledek, ke kterému učitel s žáky směřuje. Bez určení cíle by nešlo prakticky hodnotit úspěšnost edukačního procesu. Výukové cíle můžeme rozdělit do dvou základních oblastí[1]: vzdělávací cíle; výchovné cíle. V běžné výuce ve škole nelze plnění těchto skupin cílů oddělit. Proto také často hovoříme o výchovně vzdělávacích cílech. Výchovné cíle se podílejí na rozvoji a formování charakterových vlastností žáků a vzdělávací cíle jsou zaměřeny na osvojování učiva. Dalším faktorem pro dělení výchovně vzdělávacích cílů je jejich vymezení podle doby jejich naplnění[1]: nižší (konkrétnější, krátkodobější); vyšší (obecnější, dlouhodobější). Nižší cíle jsou uskutečňovány během konkrétní vyučovací hodiny. Pokud jsou naplněny, můžeme je rozvinout ve vyšší cíle. K uskutečnění vyšších cílů dochází až po delší době, může to být až po absolvování celého středoškolského studia. Konkrétní příklady cílů v naší problematice přírodovědných předmětů jsou uvedeny níže. Nižší cíle můžeme vyjádřit následovně: získání zájmu žáků o probíranou problematiku konkrétního vyučovaného předmětu; uskutečnění laboratorního měření a konfrontace výsledků s obecně platnými zákony; vedení žáků k uvědomování si důležitosti poznatků konkrétního vyučovaného předmětu;

6 6 získání zájmu pro konkrétní přírodovědný předmět. Vyšší cíle zahrnují: získání zájmu žáků o přírodovědné obory; motivování žáků k dalšímu studiu přírodovědných oborů; uvědomění si velkého významu přírodních věd v lidském životě. Vzdělávací cíle by měly splňovat následující požadavky 0: komplexnost slučuje v sobě funkce cílů kognitivních (vzdělávací, poznávací), afektivních (postojové) a psychomotorických (výcvikové neboli dovednostní); konzistentnost (soudržnost) zachovávají logickou posloupnost učiva; přiměřenost výukové metody i učivo je přizpůsobeno věku, vyspělosti i nadání žáků, množství informací předkládaných žákům je takové, aby je nepřetěžovalo; kontrolovatelnost lze snadno zjistit, zda bylo či nebylo cíle dosaženo. Stanovení vzdělávacích cílů se odvíjí od toho, jakou kompetenci chceme v průběhu edukačního procesu u žáků rozvíjet. Se stanovenými cíly úzce souvisí i struktura a obsah výukový materiálů.

7 7 Obsah výuky a rozvoj příslušných kompetencí Obsah přírodovědného vzdělávání je dán Rámcovým vzdělávacím programem pro střední školy. Konkrétně se jedná o následující dvě vzdělávací oblasti: Přírodovědné vzdělávání; Matematické vzdělávání. Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů. Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. Vyučování přírodních věd směřuje k tomu, aby žáci uměli: využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí; logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy; pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje; komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice; porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje; posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.

8 8 V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali: motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti; pozitivní postoj k přírodě; motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti. Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Vzdělávání v matematice směřuje k tomu, aby žáci dovedli: využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech; aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání; matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem k realitě; zkoumat a řešit problémy, včetně diskuse výsledků jejich řešení; číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů, grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat; používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby. V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace; motivaci k celoživotnímu vzdělávání; důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.

9 9 Výuka v obou vzdělávacích oblastech směřuje také k utváření a rozvíjení obecných tedy tzv. klíčových kompetencí. V následujícím textu se zaměříme na výčet těchto kompetencí. Jejich rozdělení bude odpovídat Rámcovému vzdělávacímu programu pro střední školy. Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

10 10 Personální a sociální kompetence ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Občanské kompetence a kulturní povědomí chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. Matematické kompetence správně používat a převádět běžné jednotky; používat pojmy kvantifikujícího charakteru; provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.

11 11 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet. Motivační metody budou rozvíjet i kompetence pedagogů: odborné pedagogické kompetence; kompetence sociální a personální; komunikativní. Celkově by tyto metody měli přispět ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi žáky a učiteli. Výše citované výstupy je nutné naplňovat s pomocí metod aktivní práce žáků (aktivizujících metod výuky). Začlenění těchto metod do výuky se může stát i mocným nástrojem při získávání zájmů žáků o příslušné přírodovědné disciplíny.

12 12 Motivace žáků v přírodovědných předmětech Motivace je souhrn činitelů, které podněcují, orientují a udržují chování člověka. Na motivaci působí mnoho aspektů, z nich lze ovlivnit následující: míra nejistoty, průvodní pocity, úspěch, zájem, znalosti výsledků vlastní práce, vnitřní a vnější motivace, smysl učiva [2]. Míra nejistoty Mírná úroveň nejistoty vyučujícího v otázkách, zda žáci porozuměli výkladu, požadovaným úkolům, je žádoucí k dalšímu projevovanému úsilí učitele. Pokud by učitel nabyl dojmu plné jistoty v těchto otázkách, bude sám směřovat k pasivitě. Pozitivní dopad má i nejistota, k jakému závěru během laboratorní práce žáci dospějí. Tyto aspekty aktivují činnosti pedagoga a následně i samotných žáků. Průvodní pocity Průvodní pocity v sobě zahrnují to, jak se žák cítí v určité situaci. Vliv na pozitivní pocity má okolní prostředí, jako např. dostatek světla, tepla a času na vlastní práci. Úspěch Pocit úspěchu po splnění určitého úkolu zvyšuje motivaci žáků. Úspěch nepociťujeme, pokud jsme něčeho dosáhli bez námahy. Tyto pocity jsou u každého žáka individuální, proto je dobré méně nadaným žákům dávat lehčí úkoly, naopak nadaným zvýšit laťku. Zájem Zájem o určitou oblast vědění není vrozený, ale získaný. Lze ho zvyšovat např. přiblížení učiva k běžnému životu žáka. Raději než popisovat pohyb hmotného bodu, je lepší tuto úlohu převést na pohyb něčeho konkrétního, např. automobilu, vlaku, letadla Další probuzení zájmu je možné pomocí vlastního měření v přírodě nebo v laboratoři a vyvození vlastních výsledků měření a porovnání s obecně platnými přírodními zákony.

13 13 Znalost výsledků vlastní práce U vlastního měření nebo u konkrétních výpočtů je třeba podat zpětnou informaci o úrovni správnosti a přesnosti řešení. Pokud žák ví, co dělá dobře a co by naopak měl zlepšit, měl by mít optimální podmínky k vlastní motivaci dosáhnout co nejlepších výsledků své práce. Vnitřní a vnější motivace Vnitřní motivace je vlastní zájem a touha žáka, učit se. V praxi tedy málo časté. O úplnou vnitřní motivaci se jedná, když se žák učí, protože ho to zajímá a baví. Žák je vtažen do probírané problematiky předmětu a sám chce učivu porozumět a dozvědět se třeba i více, než mu bylo zprostředkováno učitelem ve škole. Vnější motivace je v praxi mnohem častějším jevem. Žák se učí, aby dosáhl odměny za to, že se učí např. dobré známky, pochvaly, Ve výuce bychom měli od vnější motivace směřovat k vnitřní. Pokud se nám to podaří aspoň u pár jedinců ve třídě, můžeme to pokládat za úspěch. Smysl učiva Poznání vlastního smyslu učiva je asi nejdůležitějším aspektem podporující motivaci žáků. Pokud žáci vědí, že to co se v hodinách naučili, mohou využít v praktickém životě, mnohem zodpovědněji přistupují k vlastnímu učení. Každý způsob motivace může dovést žáky k tomu, že v nich přírodní vědy vzbudí zájem a budou uvažovat o jejich dalším studiu, nebo budou tímto směrem postupovat i při volbě svého budoucího povolání.

14 14 Navrhované výukové metody Výukovou metodou máme na mysli cílevědomou a záměrnou posloupnost činností učitele a žáků směřující k danému výukovému cíli. Učením si žáci pod vedením učitele osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale např. i postoje a rozvíjejí své schopnosti. Výukové metody můžeme rozdělovat podle různých kritérií. Jedním z nich je třídění metod podle zapamatovatelnosti učiva. Na základě statistických šetření, která se týkala efektivnosti při zapamatování učiva, se zjistilo, že si žáci pamatují[4]: 5 10 % z toho, co slyší; 15 % z toho, co vidí; 20 % z toho, co současně vidí a slyší; 40 % z toho, o čem diskutují; 80 % z toho, co přímo zažijí nebo sami dělají; 90 % z toho, co se pokouší naučit druhé. U každého jedince je navíc schopnost zapamatovat si probírané téma závislé na nejpreferovanějším stylu jeho učení. Podle toho rozdělujeme osoby na vizuální, auditivní, hapticko-kinestetické. Statistické rozdělení společnosti podle učebních stylů v současnosti vypadá takto[4]: vizuální typ 35 % populace; auditivní typ 20 % populace; hapticko-kinestetický typ 40 % populace. Podle tohoto šetření je patrné, že nejméně početnou skupinou jsou osoby, které se učí nejlépe z mluveného projevu. Tito žáci se tedy nejvíce naučí z přednášek, diskuzí a audio-materiálů. Početnější je skupina osob, která zahrnuje ty, co preferují zrakové vjemy. Žáci se tedy nejraději učí z textů a obrazových materiálů.

15 15 Nejpočetnější je skupina lidí, která při zapamatování učiva dává přednost pohybu a přímému kontaktu s věcmi. Žáci tedy nejvíce informací udrží v paměti pomocí realizace pokusů nebo prostřednictvím her, které podporují pohyb[3]. Prezentace Prezentace má většinou jednak aktivizační funkci v hodině, ale hlavně umožňuje žákům snáze a rychleji si zapamatovat podstatné informace z výkladu. Při tvorbě vlastní prezentace bychom měli dodržovat určitá pravidla, která pomohou optimálnímu zapamatování všeho podstatného. Jedním z prvních pravidel, která musíme dodržovat, je zápis textu. Text by měl obsahovat jednoduché věty nebo lepší a přehlednější je zapisovat text pomocí odrážek. Na každém slidu by nemělo být moc textu, vždy je lepší text rozdělit do několika stránek, aby orientace žáků v informacích byla lepší. Dále v prezentaci můžeme podpořit vizuální paměť studentů tak, že stránky budou obsahovat obrázky, fotografie, videa atd. Podstatná je také barevná skladba slidů. Zde platí pravidlo méně je více. Barva pozadí a samotného textu by měla být zvolena vhodně tak, aby byl text čitelný i z dálky. Zde se doporučuje vyzkoušet si prezentaci přímo na projektoru, barvy jsou trochu jiné než na displeji počítače. Při vkládání tabulek a grafů musíme mít na paměti, aby jednotlivé řádky byly barevně odlišené a grafické závislosti byly znázorněné kontrastními barvami. Celá prezentace by měla být konzistentní. Tedy na všech slidech by měl být zvolen určitý základní font, velikost písma a barva textu. Prezentace má při výkladu nového učiva funkci motivační a aktivizační. Měla by u žáků vzbudit zájem o danou problematiku, což můžeme ovlivnit vhodným výběrem obrázků. Dále by měla podpořit názornost a aktuálnost informací z přírodních věd. Tohoto se dá docílit jen pečlivou přípravou, protože poznatky z přírodních věd se neustále doplňují a upřesňují. Nemůžeme tedy připravit prezentaci a nedoplňovat o nové informace. Naopak musíme doplňovat probíranou teoretickou látku o praktické využití nejlépe v běžném životě nebo aspoň o využití na poli vědeckého výzkumu. Většinu žáků totiž nejvíce zajímá, kde se s daným zákonem mohou setkat v praxi. Tímto propojením teorie s praxí dosáhneme mnohem větší motivace ze strany žáků a vzbuzení jejich

16 16 zájmu o přírodní vědy. V prezentaci by na závěr měli být odkazy nejen na zdroje, ze kterých se čerpaly informace, ale také odkazy na další literaturu, kde se žáci mohou dočíst další podrobnosti. Tyto odkazy přispívají k větší informovanosti žáků v dané problematice. Pracovní návody Pracovním návodem by měl být srozumitelný a přehledný text, pomocí kterého žáci zvládnou vypracovat pracovní list na dané téma nebo provést laboratorní měření včetně výpočtů. Tento text by měli mít žáci dostupný dříve, než začnou se samotným laborováním nebo vypracováním pracovního listu. Součástí každého návodu by mělo být téma, kterým se návod zabývá. Dále by měl být uveden cíl, čeho by měli žáci po nastudování návodu a jeho realizaci dosáhnout. Nedílnou součástí je seznam pomůcek, které budou potřebovat pro optimální dosažení stanovených cílů. Dále by měl být přehledně zpracovaný teoretický úvod, ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné zákonitosti přírodních věd a také vzorce, pro výpočet jednotlivých veličin. Na samém konci pracovního návodu by měl být popsán pracovní postup, který by měli žáci dodržet, aby dosáhli cíle zkoumané problematiky. Pracovní listy Pracovní listy podporují kromě vizuálních také haptické dovednosti. Měli by se stát podstatnými nositeli informací o probíraném tématu. Jejich využití může být ve všech fázích výukového procesu. Vlastní koncepce pracovních listů se odvíjí od využití daného listu v konkrétní fázi výuky. Pracovní listy jako motivační prvek před probíranou látkou Tyto listy předpokládají samostatnou nebo skupinovou činnost žáků, která by měla být realizována za pomocí dostupné literatury nebo s využitím internetových zdrojů. Žáci si podle požadavků v pracovním listě zjišťují a postupně třídí potřebné informace. Takové pracovní listy mají funkci opory pro samostudium. Výsledkem motivačních listů by měl být ucelený závěr, který by měl vzniknout na základě diskuzí s ostatními žáky. Jak by to vypadalo v praxi? Žáci by buď pracovali samostatně, nebo v malých skupinkách vyhledávali informace, které by doplňovali do pracovních listů. Každá skupina žáků by pracovala nezávisle na jiných skupinách. Výsledkem by ovšem nemohl být jen vyplněný list danou skupinou. U této práce

17 17 je nejpodstatnější porovnání zjištěných informací napříč pracovními skupinami. Vždy by po samotném vyplňování listů měla být diskuze, která by vedla k jednotnému závěru. Pomocí motivačních pracovních listů se u žáků prohlubuje schopnost vyhledávat a třídit informace. Dále to žáky posiluje v kontrole a ověřování dostupných zdrojů, na internetu se nedá věřit všemu, co je napsáno. V neposlední řadě to formuje žáky ke spolupráci a k nácviku vlastního vysvětlování probírané látky mezi samotnými žáky. Žáci si tedy probíranou látku osvojí během výuky ve škole a většinu informací uchovají v paměti mnohem lépe, než po běžné vyučovací hodině. Učitel je tedy postaven do role pouhého koordinátora, který dohlíží nad prací žáků a v případě vzniklých problémů posouvá žáky správným směrem. Pracovní listy určení k procvičování probírané problematiky Tyto listy mohou procvičovat získané poznatky na konkrétních praktických příkladech. Konkrétně se může jednat o zajímavý příklad z fyziky, který by měli žáci vyřešit. Určitě radši a ochotněji budou pracovat na výpočtu pohybu a popisu chování konkrétního dopravního prostředku, než jen pouhého hmotného bodu. Tento příklad může být také motivován nějakou zajímavostí ze sportu, nových technologií v dopravě nebo pohybu v samotném vesmíru. Témat, která zaujmou žáky je nepřeberné množství, stačí si jen vybrat a zapracovat takové téma do pracovního listu. V biologii a chemii se takové listy mohou týkat environmentální výchovy a výchovy ke zdraví. Podpora ekologického pohledu na svět je velice důležitá. Hlavní je, aby si sami žáci uvědomili, jak svojí činností mohou prospět přírodě. Technický pokrok nezastavíme a to ani nechceme, ale můžeme zmírnit následky, které zanechává v prostředí kolem nás. V matematice se také můžeme zaměřit na úlohy, které využijí nacvičenou strategii řešení typových úloh, v praktické rovině života. Konkrétně se může jednat o podporu a rozvoj finanční gramotnosti. V dnešní společnosti se bez těchto aplikací matematiky nemůžeme bez závažných následků pohybovat. Ať už se jedná o uzavření hypotéky nebo jen samotná orientace ve slevách a akcích různých obchodních řetězců. Další a velice zajímavou problematikou, která má okamžitý a velice důležitý (významný) vliv na běžný život je statistika. S pomocí jejích nástrojů můžeme zpracovat různá témata o životě obyvatel a tato témata ve formě konkrétních výsledků a grafů prezentovat dál. Tímto způsobem se podporují i mezipředmětové vztahy.

18 18 Pracovní listy k domácí přípravě žáků Tyto pracovní listy by měly být doplněny pracovním návodem, aby se eliminovalo nepochopení požadavků ze strany žáků. Cílem těchto pracovních listů může být jak procvičování probraného učiva nebo na aplikace teoretických poznatků do praktického života. Pracovní listy pro laboratorní měření Takový pracovní list rozvíjí nejvíce psychomotorických dovedností pro práci s pomůckami, přístroji a nástroji. Dále podporuje samostatnost žáků a umožňuje jim opakovat, prohlubovat a rozšiřovat učivo. Velice důležitá je schopnost formulovat závěry z praktického měření a jejich porovnání s předpokládanou teorií. Po každé nemusí vyjít měřená hodnota přesně podle teoretické znalosti, v tomto případě je potřeba zjistit, čím je odlišnost způsobena. Důvodů může být několik, chyba měření způsobená špatnou prací žáků, nepřesnost způsobená nedostatečně citlivým měřícím zařízením, nebo vliv okolní jevů na měřenou skutečnost. Tyto otázky prohlubují u žáků vlastní přemýšlení o platnostech přírodních zákonitostí a odůvodňování vzniklých anomálií v měřených jevech. Při pokusu je vždy zapojeno více smyslů, a proto se žáci za pomoci experimentů učí efektivněji, než bez něho.

19 19 Realizace inovované výuky v přírodovědných předmětech a zpětná vazba Realizace inovované výuky spočívala ve výběru a zpracování 18 témat pro rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti a 6 témat podporující EVVO. Ke všem tématům byl vytvořen nejprve vstupní dotazník, který byl rozdán cílové skupině studentů a na jehož základě byly vytvářeny výstupy podporující inovovanou výuku. Všechny vytvořené výstupy, jsou umístěny na webu a na CD nosiči. Výstupy pro inovovanou výuku jsou přehledně rozděleny do kategorií a seřazeny od nejnovějšího po nejstarší. Všichni pedagogové mají možnost tyto materiály stahovat a využívat je při výuce. Seznam vytvořených materiálů v jednotlivých předmětech Biologie OBLASTI NÁZEV ČÍSLO TYP VÝSTUPU NÁZEV LISTU POŘADOVÉ ČÍSLO TÉMATU KÓD LISTU Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML-B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 VP Ochrana přírody v ČR 1 VP-B1/1 Ekosystémy 2 PL Ekosystémy 1 PL-B2/1 Ekosystémy 2 ML Ekosystémy 1 ML-B2/1 Ekosystémy 2 VP Ekosystémy 1 VP-B2/1 Vlastnosti půdy a její ovlivňování lidskou 3 PL Půda 1 PL-B3/1 činností Vlastnosti půdy a její ovlivňování lidskou 3 ML Půda 1 ML-B3/1 činností Vlastnosti půdy a její ovlivňování lidskou 3 VP Půda 1 VP-B3/1 činností Toxické látky v Voda a toxické látky 4 PL prostředí v ní 1 PL-B4/1 Toxické látky v 4 ML Voda a toxické látky 1 ML-B4/1 prostředí Toxické látky v prostředí 4 VP v ní Voda a toxické látky v ní 1 VP-B4/1

20 20 Chemie OBLASTI POŘADOVÉ NÁZEV ČÍSLO TYP VÝSTUPU NÁZEV LISTU ČÍSLO TÉMATU KÓD LISTU Plasty 1 PL Vlastnosti plastů 1 PL-CH1/1 Plasty 1 ML Vlastnosti plastů 1 ML-CH1/1 Plasty 1 VP Vlastnosti plastů 1 VP-CH1/1 Voda 2 PL Vlastnosti vody 1 PL-CH2/1 Voda 2 ML Vlastnosti vody 1 ML-CH2/1 Elektrotechnika OBLASTI POŘADOVÉ NÁZEV ČÍSLO TYP VÝSTUPU NÁZEV LISTU ČÍSLO TÉMATU KÓD LISTU Elektřina 1 PL Faradayovy zákony 1 PL-F1/1 Elektřina 1 ML Faradayovy zákony 1 ML-F1/1 Elektřina 1 PL Kirchhoffovy zákony 2 PL-F1/2 Elektřina 1 ML Kirchhoffovy zákony 2 ML-F1/2 Elektřina 1 PL Ohmův zákon 3 PL-F1/3 Elektřina 1 ML Ohmův zákon 3 ML-F1/3 Elektřina 1 PL Zdroje elektrického napětí 4 PL-F1/4 Elektřina 1 ML Zdroje elektrického napětí 4 ML-F1/4 Fyzika OBLASTI TYP VÝSTUPU POŘADOVÉ ČÍSLO TÉMATU NÁZEV ČÍSLO NÁZEV LISTU KÓD LISTU Mechanika 1 PL Energie, výkon, účinnost 1 PL-F1/1 Mechanika 1 ML Energie, výkon, účinnost 1 ML-F1/1 Mechanika 2 PL Newtonův gravitační zákon 2 PL-F2/2 Mechanika 2 ML Newtonův gravitační zákon 2 ML-F2/2 Mechanika 2 PL Rovnoměrně zpomalený pohyb 3 PL-F2/3 Mechanika 2 ML Rovnoměrně zpomalený pohyb 3 ML-F2/3 Mechanika 2 PL Zákon zachování hybnosti 4 PL-F2/4 Mechanika 2 ML Zákon zachování hybnosti 4 ML-F2/4 Optika 3 PL Oko a oční vady 1 PL-F3/1 Optika 3 ML Oko a oční vady 1 ML-F3/1 Optika 3 VP Oko a oční vady 1 VP-F3/1 Optika 3 T Oko a oční vady 1 T-F3/1

21 21 Matematika OBLAST POŘADOVÉ NÁZEV ČÍSLO TYP VÝSTUPU NÁZEV LISTU ČÍSLO TÉMATU KÓD LISTU Analytická geometrie 1 PL Metrické úlohy v rovině 1 PL-M1/1 Analytická geometrie 1 ML Metrické úlohy v rovině 1 ML-M1/1 Analytická geometrie 1 PL Obsahy geometrických útvarů 2 PL-M1/2 Analytická geometrie 1 ML Obsahy geometrických útvarů 2 ML-M1/2 Funkce 2 PL Grafy funkcí 1 PL-M2/1 Funkce 2 ML Grafy funkcí 1 ML-M2/1 Funkce 2 PL Průběh funkce 2 PL-M2/2 Funkce 2 ML Průběh funkce 2 ML-M2/2 Funkce 2 PL Vlastnosti funkcí 3 PL-M2/3 Funkce 2 ML Vlastnosti funkcí 3 ML-M2/3 Planimetrie 3 PL Konstrukce trojúhelníku 1 1 PL-M3/1 Planimetrie 3 PL Konstrukce trojúhelníku 2 2 PL-M3/2 Planimetrie 3 PL Tvorba plakátu k rovinným útvarům 3 PL-M3/3 Planimetrie 3 PL Mnohoúhelníky 4 PL-M3/4 Rovnice a nerovnice 4 PL Počítání s rovnicemi a nerovnicemi 1 PL-M4/1 Rovnice a nerovnice 4 ML Počítání s rovnicemi a nerovnicemi 1 ML-M4/1 Rovnice a nerovnice 4 PL Slovní úlohy s nerovnicemi 2 PL-M4/2 Rovnice a nerovnice 4 ML Slovní úlohy s nerovnicemi 2 ML-M4/2 Rovnice a nerovnice 4 PL Slovní úlohy s rovnicemi 3 PL-M4/3 Rovnice a nerovnice 4 MP Slovní úlohy s rovnicemi 3 MP-M4/3 Statistika 5 PL Základy statistiky 1 PL-M5/1 Statistika 5 ML Základy statistiky 1 ML-M5/1 Statistika 5 VP Základy statistiky 1 VP-M5/1 Stereometrie 6 PL Objemy těles 1 PL-M6/1 Stereometrie 6 ML Objemy těles 1 ML-M6/1 Stereometrie 6 PL Povrch a objemy těles 2 PL-M6/2 Stereometrie 6 ML Povrch a objemy těles 2 ML-M6/2 Stereometrie 6 PL Řezy na tělesech 3 PL-M6/3 Stereometrie 6 ML Řezy na tělesech 3 ML-M6/3 Úpravy výrazů 7 PL Vzorce s třetí mocninou 1 1 PL-M7/1 Úpravy výrazů 7 ML Vzorce s třetí mocninou 1 1 ML-M7/1 Úpravy výrazů 7 PL Vzorce s třetí mocninou 2 2 PL-M7/2 Úpravy výrazů 7 ML Vzorce s třetí mocninou 2 2 ML-M7/2 Úpravy výrazů 7 VP Úvodní prezentace 1 VP-M7/1 Základní poznatky 8 PL Negace výroků 1 PL-M8/1 Základní poznatky 8 ML Negace výroků 1 ML-M8/1 Základní poznatky 8 PL Počítání se zlomky 2 PL-M8/2 Základní poznatky 8 ML Počítání se zlomky 2 ML-M8/2 Základní poznatky 8 PL Vennovy diagramy 3 PL-M8/3 Základní poznatky 8 ML Vennovy diagramy 3 ML-M8/3

SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK. Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1. Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1

SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK. Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1. Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1 SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK Biologie a Ekologie Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 VP Ochrana přírody v

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Kompetence k řešení problému: správně používat a převádět běžné jednotky;

Kompetence k řešení problému: správně používat a převádět běžné jednotky; 1. Elektrotechnika - fyzika 4. Zdroje elektrického napětí Cíle Ověřit, že galvanickým článkem může být libovolný druh ovoce a zeleniny. Cílová skupina 2. ročník Kompetence k řešení problému: spolupracovat

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 34 (1 hodina 2. ročník) Platnost: od

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-E-3/1-2 Délka modulu 30 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

1. Faradayovy zákony elektrolýzy Cíle Ověřit platnost Faradayových zákonů elektrolýzy. Cílová skupina 2. ročník Klíčové kompetence

1. Faradayovy zákony elektrolýzy Cíle Ověřit platnost Faradayových zákonů elektrolýzy. Cílová skupina 2. ročník Klíčové kompetence 1. Faradayovy zákony elektrolýzy Cíle Ověřit platnost Faradayových zákonů elektrolýzy. Kompetence k řešení problému: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení); volit prostředky a

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-E-1/1-3 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník (2

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Profil absolventa Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více