Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary"

Transkript

1 školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Masér sportovní a rekondiční Motivační název masér Datum Verze Platnost Forma studia první od počínaje prvním ročníkem denní forma vzdělávání Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP L/02 Masér sportovní a rekondiční Koordinátor Délka studia v letech: Mgr. Jaroslava Hrudkajová 4.0 Název školy Adresa Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Poěbradská 2, Karlovy Vary IČ REDIZO Kontakty Ředitel Marie Velichová Mgr. Hana Švejstilová Telefon Fax www zdravkakv.cz Zřizovatel Adresa Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88, Karlovy Vary IČ Telefon www Doplňující údaje Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 2

3 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Škola, Poěbradská 2, 360 Název ŠVP Masér sportovní a rekondiční Kód a název oboru RVP L/02 Masér sportovní a Délka studia v letech: 4.0 Platnost od počínaje prvním ročníkem Forma studia denní forma Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická v Karlových Varech vznikla v roce 1949 a je odbornou školou poskytující střední vzdělání s výučním listem, s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání a vzdělávání dospělých v různých zdravotnických oborech. Má významné místo v zajišťování vzdělanosti v našem kraji. Je centrem celoživotního učení, které poskytuje vzdělávání absolventům základních a středních škol, zdravotnickým pracovníkům a zájemcům o rekvalifikaci. Škola spolupracuje se zdravotnickými, lázeňskými a sociálními institucemi v regionu a s Úřadem práce. V Karlovarském kraji jsme jedinou školou tohoto rozsahu, úzce spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Chebu tak, aby naši absolventi pokryli potřebu jednotlivých pracovišť v celé oblasti. V současné době je kapacita střední školy 500 žáků a kapacita vyšší odborné školy 150 studentů. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v těchto oborech: Zdravotnický asistent (denní a dálková forma) Asistent zubního technika (denní forma) Nutriční asistent (denní forma) Zdravotnické lyceum (denní forma) Laboratorní asistent (denní forma) Masér sportovní a rekondiční (denní forma) Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v těchto oborech: Ošetřovatel (denní a večerní forma) Od školního roku 2010/2011 se u všech oborů střední školy počínaje prvním ročníkem zahajuje výuka podle školních vzdělávacích programů. Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech: Diplomovaný zubní technik (denní forma) Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma) Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma) Diplomovaná dentální hygienistka (denní forma) Diplomovaný nutriční terapeut (denní forma) Vyšší odborné studium je určené jak pro absolventy maturitních oborů středních zdravotnických škol, tak také jiných středních škol. 3

4 Profil absolventa 3 Profil absolventa Škola, Poěbradská 2, 360 Název ŠVP Masér sportovní a rekondiční Kód a název oboru RVP L/02 Masér sportovní a Délka studia v letech: 4.0 Platnost od počínaje prvním ročníkem Forma studia denní forma Název školy: Název ŠVP: Masér sportovní a rekondiční Kód a název oboru vzdělání:69-41-l/02 Délka a forma vzdělání: 4 roky, denní forma vzdělávání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje Adresa: Závodní 353/88, Karlovy Vary IČ: Telefon: www:http://www.kr-karlovarsky.cz Profil absolventa Uplatnění absolventa Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu masérské praxe. Je schopen samostatně provádět činnosti v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Absolvent je schopen poskytovat profesionální masérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a welness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače včetně práce s internnetem. Absolventi jsou v průběhu vzdělávání vedeni k přesnosti, k slušnému chování, k dodržování právních norem a etiky. Absolvent je vzdělán tak, aby: - rozuměl podstatě a principům podnikání, měl představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledával a posuzoval podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi, -měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, -měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomoval si význam celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, -chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje, -přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházel osobním konfliktům, nepodléhal předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým, -spolupracoval při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení), -pracoval v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. V oblasti odborného vzdělání absolvent: Přehled odborných kompetencí - volil vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, technologickými postupy a novými vědeckými poznatky, - obsluhoval dokonale přístrojové vybavení provozovny a prováděl běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek, - poskytoval poradenskou službu, propagovai nové postupy a přípravky pro masérské služby a doporučoval zdravý životní styl, - dodržoval pracovní kázeň, samostatně organizoval svou práci, - vedl kartotéku klientů, - sledoval nové předpisy vztahující se k jeho činnosti zákony, vyhlášky, předpisy, novely stávajících předpisů, - zvyšoval soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů a návštěvami odborných 4

5 Profil absolventa kurzů, seminářů a předváděcích akcí, - volil vhodné přípravky podle jejich vlastností a možností použití, - bezpečně manipuloval s přípravky a volil vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění, - dodržoval správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti, - sledoval průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem je doporučoval klientům, - udržoval pracoviště čisté, esteticky upravené a účelně zařízené, - posuzoval možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhodoval, kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře, - důsledně dodržoval zdravotně-hygienické přepisy a zásady osobní a provozní hygieny, - vystupoval profesionálně a kultivovaně ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům, - vhodně navazoval kontakt s klienty, uměl s nimi hovořit a naslouchat jim, - řešil nezvyklé a problémové situace ve styku s klienty, spolupracovníky i obchodními partnery, - uměl se vyrovnat se stresovými situacemi, reguloval své chování, aby nedocházelo ke konfliktům a napětí mezi lidmi, pečoval o své duševní zdraví, - pečoval soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu, - využíval marketingové nástroje k prezentaci firmy a nabídce masérských služeb, organizoval průzkum trhu a výsledky vyhodnocoval a aplikoval, - orientoval se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu, - sjednával nákup přípravků používaných při poskytování masérských služeb, - zhotovoval ceníky úkonů a kalkulovai spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků, - vyhotovoval obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou, - používal počítačové programy pro vedení kartotéky a výkon dalších administrativních prací, - chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem, - znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, - osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik, - znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměl uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce), - byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout, - chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, - dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, - dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana), - znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, - zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, - efektivně hospodařil s finančními prostředky, - nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Absolvent je veden k tomu, aby: v oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů - měl pozitivní vztah k vlastní budoucí profesi a tedy i ke vzdělávání, - ovládá různé techniky a metody učení, - vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, a to v projevech mluvených i psaných a v souladu s etikou kulturního vystupování absolventa, - své myšlenky formuluje srozumitelně, zřetelně, souvisle, spisovnou češtinou, v projevu písemném přehledně a v souladu s danými normami českého pravopisu, - srozumitelně formuluje svénázory, které aktivně obhajuje v diskuzích, zároveň respektuje názory druhých, - zhotovuje jednoduché texty na všeobecná i odborná témata s využitím tískané odborné terminologie, -písemně zaznamenavá podstatné myšlenky a údaje získané četbou nebo z ústních projevů, -podle svých reálně posouzených možností duševních i fyzických si stanoví cíle své pracovní orientace, ke kterým směřuje své vzdělání, - reálně si plánuje a řídí své učení, jehož výsledky průběžně vyhodnocuje, - za svěřenou práci přejímá plnou odpovědnost, 5

6 Profil absolventa - dostatečně se adaptuje na měnící se životní ipracovní podmínky a nepodléhá stereotypu v práci, - označí daný problém a vyhledá jeho řešení, oba procesy objektivně vyhodnotí a nacházívztahy mezi jevy a předměty problému, - ovládá cizí jazyk v souladu s životním a pracovním uplatněním, - pracuje s moderní informační a komunikační technologií svého oboru v souladu s pokrokem v této oblasti, - orientuje se v nových technologiích svého oboru a osvojí si zručnost i dovednost práce na moderních přístrojích - vzuý žívá moderní technologii ke zkvalitnění své práce, - volí vhodné informační zdroje informací, které kriticky vyhodnocuje a absorbuje ve své práci, - orientuje se v současných nabídkách na trhu práce a aktivně využívá možnosti v oblasti práce i dalšího vzdělávání, - zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, - rozumí podstatě podnikání se všemi jeho aspekty(právními, ekonomickými, administrativními, osobními) a posuzuje své podnikatelské možnosti i příležitosti reálně v souladu s vlastními předpoklady a v souladu s realitou tržního hospodářství, - vhodně komunikuje s potevciálními zaměstnavateli a prezentuje svůj odborný i profesní potenciál, - chrání životní prostředí, šetří energii a třídí odpad, - dodržuje hygienické předpisy. Způsob ukončení studia: Studium oboru je ukončeno maturitní zkouškou, jež se řídí školským zákonem a příslušným právním prováděcím předpisem. Dokladem o dosažení příslušného středního vzdělání s maturitou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Absolvent získá ukončením školy střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. null Klíčové kompetence Kompetence k učení cíl učení Kompetence k řešení problémů řešení problémů Komunikativní kompetence komunikace Personální a sociální kompetence kompetence personální a sociální Občanské kompetence a kulturní povědomí občanské kompetence Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám pracovní uplatnění a podnikatelské aktivity Matematické kompetence kompetence matematické Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi práce s počítačem Odborné kompetence Vykonávat odborné činnosti při poskytování masérských služeb odbornost 6

7 Profil absolventa Volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy volba a použití přípravků v souladu s technologickými postupy Uplatňovat zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování masérských služeb zdravotní hlediska a zásady hygieny Jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery jednání s klienty, spolupracovníky a obchodními partenery Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb kvalita práce Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje ekonomické jednání 7

8 Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Škola, Poěbradská 2, 360 Název ŠVP Masér sportovní a rekondiční Kód a název oboru RVP L/02 Masér sportovní a Délka studia v letech: 4.0 Platnost od počínaje prvním ročníkem Forma studia denní forma CHARAKTERISTIKA ŠVP 1. Identifikační údaje Škola: SZŠ a VOŠZ,Poděbradská 2, Karlovy Vary Obor vzdělání: L/02 Masér sportovní a rekondiční Stupeň, délka a forma: střední vzdělání s maturitní zkouškou, 4 roky denní Kontakty: telefon/fax: / Doba platnosti ŠVP: od Pojetí vzdělávání v ŠVP oboru Masér sportovní a rekondiční Nezbytné podmínky pro přijetí ke vzdělávání: Přijímání ke vzdělávání je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je: - úspěšné ukončení základního vzdělání - zdravotní způsobilost uchazeče - splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost Ke vzdělávání nemohou být přijímáni žáci se zdravotním omezením dle nařízení vlády č. 224/2007 Sb.v platném znění. Uchazeč nesmí trpět prognosticky závažnými onemocněními pohybového systému, zvláště pak páteře,trupu a končetin, chronickými nemocemi kůže a nekompenzovanými formami epilepsie. K posouzení zdravotního stavu je kompetentní pouze příslušný ošetřující lékař. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Obecným cílem vzdělávání v oboru je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání je koncipováno se záměrem připravit žáka k provozování masérské praxe. Ve vztahu k RVP je ŠVP rozšířený v oblasti jazykového a odborného vzdělávání. Teoretické předměty jsou posíleny tak, aby byla vyvážena složka teoretické a odborné přípravy. V průběhu vzdělávání se klade důraz na rozvíjení gramotnosti přírodovědné a matematické, jazykové a čtenářské,informační a počítačové, ekonomické a finanční, občanské, mediální a environmentální. Vzdělávání směřuje k rozvíjení takových klíčových kompetencí, všeobecných a odborných vědomostí a dovedností, které utvářejí studijní předpoklady žáka a podporují jeho motivaci k dalšímu vzdělávání na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Jazyková gramotnost schopnost komunikovat a pracovat kromě rodného jazyka také v jednom nebo více cizích jazycích. Informační gramotnost schopnost aktivně vyhledávat informace, porovnávat je, hodnotit a efektivně využívat. Ekonomická gramotnost znalost daného hospodářského prostředí nutná pro zvládání osobního i profesního života v různých funkcích, v nichž jedinec v tržní ekonomice současně působí (orientace v tržní ekonomice, umění využívat jejích příležitostí). Finanční gramotnost praktické dovednosti nutné k dlouhodobě úspěšnému hospodaření s osobním i rodinným majetkem v podmínkách tržní ekonomiky. Občanská gramotnost schopnost být platným občanem demokratické společnosti, orientovat se ve fungování politických mechanismů, znát a v praktickém životě uplatňovat svá práva. 8

9 Charakteristika ŠVP Mediální gramotnost orientace v mediální nabídce, schopnost pracovat s médii a maximálně je využívat pro své vzdělání, osobní rozvoj a uspokojení potřeb. Environmentální gramotnost úcta k živé i neživé přírodě, cílená ochrana a zlepšování přírodního a ostatního životního prostředí, jednání v duchu udržitelného rozvoje. Počítačová gramotnost schopnost komunikovat s počítačem, znalost základních operací, jež tuto komunikaci umožňují. Matematická gramotnost schopnost dělat dobře podložené úsudky a umění využít matematických znalostí a dovedností v praktickém životě, umění vymezit, formulovat a řešit problémy různých oblastí života. Přírodovědná gramotnost schopnost využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky a z daných skutečností vyvozovat závěry vedoucí k porozumění světu přírody a správnému rozhodování o něm a o změnách působených lidskou činností. Čtenářská gramotnost schopnost nejen zvládnout techniku čtení, ale i přemýšlet o smyslu přečtených textů a vyložit je. Absolvent je vybaven těmito odbornými a klíčovými kompetencemi: Odborné kompetence absolventa navazují na odbornou složku v profilu absolventa: - používá správnou odbornou terminologii v ústním i písemném projevu - dokonale obsluhuje přístrojové vybavení provozovny a provádí běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek - volí a používá přípravky v souladu s technologickými postupy, dodržuje správné dávkování, způsob uskladnění a sleduje nabídku nových přípravků - vede kartotéku klientů pomocí počítačových programů, zhotovuje ceníky úkonů, vyhotovuje obchodní písemnosti - organizuje efektivně svou pracovní dobu - zvyšuje soustavně svou odbornou úroveň vzděláváním z odborné literatury, časopisů a návštěvami odborných kurzů, seminářů a předváděcích akcí - sleduje nové předpisy vztahující se k jeho činnosti zákony, vyhlášky, předpisy, novely stávajících předpisů - jedná s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery profesionálně a kultivovaně, umí se vyrovnávat se stresovými situacemi - využívá efektivně zpracovávané materiály, energie a vodu a minimalizuje vznik odpadu - dodržuje zásady bezpečné práce a hygieny se zřetelem na zdraví a minimalizaci škodlivých vlivů na pracovní a životní prostředí - dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevenci a zásady osobní a provozní hygieny - uplatňuje při své práci kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti Klíčové kompetence absolventa: - má pozitivní a odpovědný vztah k vlastní budoucí profesi a tedy i ke vzdělávání - ovládá různé techniky a metody učení - vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, a to v projevech mluvených i psaných a v souladu s etikou kulturního vystupování absolventa - své myšlenky formuluje srozumitelně, zřetelně, souvisle, spisovnou češtinou, v projevu písemném přehledně a v souladu s danými normami českého pravopisu - srozumitelně formuluje své názory, které aktivně obhajuje v diskuzích, zároveň respektuje názory druhých - zhotovuje jednoduché texty na všeobecná i odborná témata s využitím získané odborné terminologie - písemně zaznamenává podstatné myšlenky a údaje získané četbou nebo z ústních projevů - podle svých reálně posouzených možností duševních i fyzických si stanoví cíle své pracovní orientace, ke kterým směřuje své vzdělání - reálně si naplánuje a řídí své učení, jehož výsledky průběžně vyhodnocuje - za svěřenou práci přejímá plnou odpovědnost - dostatečně se adaptuje na měnící se životní i pracovní podmínky a nepodléhá stereotypu v práci - označí daný problém a vyhledá jeho řešení, oba procesy objektivně vyhodnotí a nachází vztahy mezi jevy a předměty problému 9

10 Charakteristika ŠVP - ovládá cizí jazyk v souladu s životním a pracovním uplatněním - pracuje s moderní informační a komunikační technikou a s moderní technologií svého oboru v souladu s pokrokem v této oblasti - orientuje se v nových technologiích svého oboru a osvojí si zručnost i dovednost práce na moderních přístrojích - moderní technologii využívá ke zkvalitnění své práce - volí vhodné zdroje informací, které kriticky vyhodnocuje a absorbuje ve své práci - orientuje se v současných nabídkách na trhu práce a aktivně využívá možností v oblasti práce i dalšího vzdělávání - zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců - rozumí podstatě podnikání se všemi jeho aspekty (právními, ekonomickými, administrativními,osobními) a posuzuje své podnikatelské možnosti i příležitosti reálně v souladu s vlastními předpoklady a v souladu s realitou tržního hospodářství - vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli a prezentuje svůj odborný i profesní potenciál - chrání životní prostředí, šetří energii a třídí odpad - dodržuje hygienické předpisy Ve vzdělávání jsou uplatňovány aktivizační metody, které napomáhají vytvoření požadovaných dovedností, zvyšují motivaci žáků a pozitivně ovlivňují jejich vztah k učení a konkrétnímu vyučovacímu předmětu. Jsou to metody autodidaktické, problémového vyučování, dialogické metody, metody demonstrační,inscenační a simulační, metody projektového vyučování nebo týmové práce. Je kladen důraz na spolupráci s úřadem práce a sociálními partnery tak, aby bylo možno reagovat na požadavky pracovního trhu. 3. Organizace vzdělávání Vzdělání je organizováno jako čtyřleté denní. Teoretické vzdělávání žáků probíhá v učebnách, odborných učebnách a v učebnách vybavených audiovizuální technikou. Praktické vzdělávání je realizováno v odborných učebnách, ve státních i soukromých zdravotnických i nezdravotnických zařízeních pod vedením odborného učitele nebo pověřeného pracovníka. Je koncipováno tak, aby absolvent mohl vykonávat svoji profesi podle platných právních předpisů. Součástí praktického vzdělávání je odborná praxe, která je zajištěna Dohodou o zabezpečení odborné praxe žáků. Žák je při příchodu na praxi vybaven deníkem odborné praxe, hodnocením odborné praxe,obsahovou náplní odborné praxe a informacemi pro pracovníky pověřené vedením odborné praxe. Důraz je kladen na poučení žáků o BOZP a jejich pracovněprávním postavení v průběhu odborné praxe. 4. Charakteristika obsahových složek Jazykové vzdělávání Zaměřuje se na komunikativní dovednosti žáků, učí je kultivovaně se vyjadřovat v různých situacích osobního i pracovního charakteru. Důraz se klade také na dovednost pracovat s textem jako se zdrojem informací. Vzdělávání v cizím jazyce dává žákům možnost komunikovat v cizojazyčném prostředí i odborné oblasti v rámci jejich zaměření. Jazykové vzdělávání se realizuje zejména v předmětech český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk. Společenskovědní vzdělávání Obsahuje učivo vycházející z humanitních a společenskovědních disciplín historie, politologie, práva,sociologie, filozofie a etiky. Má výrazný informativní charakter, neboť směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků a zároveň plní průpravnou funkci směrem k odbornému vzdělávání žáků.vzdělávání se realizuje předmětech občanská nauka a dějepis. Přírodovědné vzdělávání Cílem přírodovědného vzdělávání je znalost faktů a získání schopností využívat poznatků přírodních věd v praktickém životě a chápat možnosti uplatnění přírodních věd ve zdravotnictví a ekologii. Důraz je kladen na rozvoj ekologického myšlení a chování žáků v osobním i pracovním životě a na výchovu žáků k péči o zdraví.přírodovědné vzdělávání se významně podílí na vytváření předpokladů pro další odborné vzdělávání.vzdělávání se realizuje v předmětech fyzika, chemie, biologie. V chemii se žáci naučí složení a funkce masérských gelů a olejů, ve fyzice porozumí funkci přístrojů. V biologii se předávají informace také z oblasti ekologie a životního prostředí. Matematické vzdělávání Podněcuje žáky k využívání matematických vědomostí a dovedností při řešení praktických problémů v zaměstnání i běžném životě, vyžadujících efektivní způsoby výpočtů a znalosti o geometrických 10

11 Charakteristika ŠVP statistickým údajům a informacím. Vzdělávání se realizuje v předmětu matematika. Estetické vzdělávání Formuje vztah žáků k uměleckým hodnotám a umění jako součásti životního stylu. Významně přispívá ke kultivaci osobnosti žáků v oblasti etické, emocionální, estetické a sociální. Uplatnění nachází i v předmětech odborného vzdělávání.vzdělávání se především realizuje v předmětu český jazyk a literatura. Vzdělávání pro zdraví Oblast vzdělávání se zaměřuje na podporu fyzického i psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti.cílem je vybavit žáky dovednostmi a znalostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz je kladen na získání kladného vztahu žáků k pohybovým a sportovním aktivitám. Dalším cílem je vést žáky k osvojení etických aspektů první pomoci,zvládnutí dovedností v předlékařské první pomoci a zásad bezpečného chování v situacích veřejného ohrožení. Žákům jsou dále zprostředkovány poznatky z oblasti zdravotní politiky a organizace řízení zdravotnictví.vzdělávání se realizuje v předmětech tělesná výchova a výchova ke zdraví. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávacím cílem je podpora počítačové gramotnosti žáků, jejich příprava na efektivní využívání prostředků informačních a komunikačních technologií v běžném osobním životě i pro pracovní účely.vzdělávání se realizuje v rámci samostatného vyučovacího předmětu informatika a využíváním práce s počítačem v celém vzdělávacím procesu. Ekonomické vzdělávání Vzdělávání směřuje k získání základních dovedností a vědomostí z oblasti ekonomie a schopnosti žáků orientovat se v ekonomických souvislostech reálného života.vzdělávání se realizuje v samostatném vyučovacím předmětu. Zdravověda Cílem vzdělávání tohoto obsahového okruhu je poskytnout žákům takové vědomosti, aby pochopili jednotu organizmu a prostředí ve zdraví a nemoci. Naučí se chápat nutnost aktivní účasti každého jedince při vytváření zdravého životního a pracovního prostředí Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti o stavbě a funkci lidského organizmu, žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali lidský organizmus jako produkt přírodního a sociálního prostředí.dále jim poskytuje znalosti z oblasti výživy, naučí je diferencovat stravování vzhledem k různým potřebám klientů pro jejich celkovou kondici.dalším cílem je připravit žáky na práci v prostředí se zvýšenými nároky na dodržování hygienických předpisů a prevenci infekčních onemocnění. Vzdělávání se realizuje v předmětech somatologie, základy epidemiologie a hygieny, základy patologie,základy civilizačních chorob,výživa a výchova ke zdraví. Rekondice a regenerace Vzdělávání poskytuje žákům znalosti z oblasti fyzikální terapie a balneologie, přístrojového vybavení provozovny. Seznámí žáky s principy, z nichž vychází sestavování preventivně rekondičních programů.důležité je, aby žáci pochopili význam těchto programů pro zdraví klienta.vzdělávání dále poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí základních technik a metod kompenzačních a relaxačních cvičení. Seznamuje žáky s principy sestavování kompenzačních a relaxačních cvičení. Má výrazný motivační a aplikační charakter, vede žáky k aktivnímu využívání získaných poznatků a dovedností v dalším vzdělávání a v odborné praxi.vzdělávání se realizuje v předmětu rekondice. Psychologie a komunikace ve službách Žáci jsou seznámeni s významem a způsoby komunikace ve službách. Jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování, profesního jednání a ke kultivovanému vystupování v přímém osobním styku i v písemném projevu s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky. Naučí se řešit problémové situace vzniklé v kontaktu s klienty, obchodními partnery a osobami vyžadující zvláštní péči.vzdělávání se realizuje v předmětu psychologie a komunikace. Masérská péče Vzdělávání je zaměřeno na získání teoretických a praktických znalostí a dovedností potřebných pro masérskou péči o klienta a na vytváření požadovaných profesních postojů. Má výrazný motivační a aplikační charakter, vede žáka k aktivnímu využívání získaných poznatků a dovedností v dalším vzdělávání a v odborné praxi. 11

12 Charakteristika ŠVP Vzdělávání se realizuje v předmětech masáže, nauka o pohybovém systému, vyšetřování pohybového systému, základy civilizačních chorob, vše je zaměřeno tak, aby byl žák schopen vytvářet a realizovat vhodné edukační, rekondiční a regenerační programy.v předmětu masáže se žáci teoreticky i prakticky seznámí s masážními postupy, masážními přípravky,vybavením provozovny, osvojí si dovednosti potřebné pro poskytování komplexní masérské péče. Předmět nauka o pohybovém systému je nezbytný vzhledem k zaměření oboru, kde je podrobná znalost kožního, kosterního a svalového aparátu nutností ke vzdělávání v předmětu masáže.v předmětu vyšetřování pohybového systému se žák naučí poznat kvalitu svalového aparátu a kůže klienta,posoudit vhodnost, či nevhodnost masáže podle aktuálního stavu klienta a rovněž na základě sdělených informací.předmět základy civilizačních chorob je důležitý proto, aby žák zvolil vhodný druh a postup masáže v souladu se zdravotním stavem a požadavky klienta, technologickými postupy a novými vědeckými poznatky. Odborné vzdělávání V této etapě vzdělávání se vědomosti a dovednosti žáků dále prohlubují. Žák absolvuje odbornou praxi v soukromých i státních zdravotnických i nezdravotnických zařízeních.cílem této praxe je seznámení žáka s pracovním prostředím, s organizací práce, s nároky na pracovníky a kontakt s klienty, se zaměstnanci i zaměstnavateli. 5. Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzdělávacím programem. Ve ŠVP Masér sportovní a rekondiční jsou zařazena čtyři průřezová témata. Občan v demokratické společnosti Vzdělávání k demokratickému občanství prostupuje celým ŠVP i děním ve škole. Jejím základním cílem je pozitivně působit na postoje a hodnotovou orientaci mládeže. Nezbytným předpokladem úspěšnosti výchovy žáků k demokratickému občanství je jednotné působení všech pracovníků školy, protože každý z nich se svým osobním postojem či reakcí na konkrétní problémy a situace podílí na výsledku procesu a spoluvytváří celkové klima školy. Při naplňování daného průřezového tématu je nutno sledovat následující cíle: - vzdělanost, informovanost a schopnost kritického úsudku - dodržování morálních hodnot - aktivní vzájemná tolerance - slušnost, zdvořilost, úcta i sebeúcta - respektování práv druhých - snaha pomáhat druhým - pomoc handicapovaným i soužití s nimi - aktivní účast na životě společnosti - zodpovědná ochrana kulturních, přírodních a materiálních hodnot Tyto cíle budou realizovány zařazením dané problematiky do vhodných tematických celků všech předmětů ve všech ročnících včetně praxe, budou součástí jednání v rámci třídnických hodin i studentské rady, dále součástí akcí organizovaných metodikem prevence sociálně-patologických jevů, výchovným poradcem i akcí mimo školu. Stanovená témata vzdělávání pro výchovu k občanství budou uplatňována především v předmětech občanská nauka, dějepis, český jazyk, literatura, cizí jazyky a psychologie. Jedná se o následující témata: - osobnostní a sociální výchova, jednání, komunikace - společnost, její struktura, kultura, náboženství - historický vývoj společnosti (především 19. a 20. stol.) - stát, politika, politický systém, současný svět - morální výchova, praktická etika - právní výchova Nový prvek vzdělávání mediální výchova (výchova k orientaci v masových médiích a kritickému přístupu)bude realizován jako součást předmětů český jazyk a literatura, občanská nauka a cizí jazyk. Pro realizaci úkolů vyplývajících z tématu budou využity všechny vhodné, především aktivizující metody a formy, např. diskuse, řízený rozhovor na aktuální témata a řešení modelových situací, mluvnická cvičení a písemné slohové práce (etické a morální okruhy, prosperita, hodnotová orientace), plánované exkurze (např. Židovská synagoga v Karlových Varech, veletrhy), přednášky, besedy a setkání, účast žáků v soutěžích (olympiády, literární soutěže, SOČ), účast na kulturních a sportovních akcích (soutěže, závody). K praktické realizaci úkolů bude sloužit celé klima školy, a to vztahy nejen mezi učiteli a žáky, ale i mezi žáky navzájem a učiteli navzájem. Pro všechny tyto vztahy by měly platit vzájemná tolerance, úcta,ochota pomoci. V rámci výuky i při mimoškolních akcích bude kladen důraz na respektování zdravotních,psychických, 12

13 Charakteristika ŠVP sociálních i etnických odlišností jednotlivých žáků. Autorita učitele bude zaručovat vzájemnou slušnost a zdvořilost. Škola se pravidelně účastní různých charitativních akcí (Bílá pastelka, Květinový den, Srdíčkový den,den s Emilem, Pomerančový den), žáci pravidelně navštěvují domovy seniorů s kulturním programem a drobnými dárky. Tyto aktivity slouží k poznávání odlišných prostředí a znevýhodněných lidí a učí vzájemné úctě i toleranci. V rámci tématu občan v demokratické společnosti je však nezbytné zaměřit se i na vztah žáků ke společnému majetku (vybavení školy, technické zázemí, pomůcky) a vymýtit všeobecně fungující anonymitu v otázce veřejného majetku. Je nutné vštěpovat žákům zodpovědnost při plnění jejich základních povinností (dodržování školního řádu, úklid učeben i laboratoří). Při vzdělávání i mimoškolních akcích jsou vedeni k zodpovědnosti za zdraví své i jiných (dodržování bezpečnosti,zdravotní osvěta, ochrana osobních údajů klientů) i za životní prostředí (třídění odpadu, starost o zeleň kolem školy atd.). K posílení hodnotového žebříčku bude i nadále přispívat nabídka představení divadel, popř.nabídka filmových cyklů pro středoškoláky. Vyhodnocení výsledků odborné praxe zohlední např. samostatnost,iniciativnost, schopnost řešit problémy. Při dnech otevřených dveří a na Výstavě středních škol reprezentují žáci školu, jsou aktivní, učí se jednat s dospělými. Ve studentské radě mají možnost prezentovat svoje názory, argumentovat, učí se diskutovat i o negativních jevech či problémech.to vše přispívá i k rozvoji klíčových kompetencí. Informační a komunikační technologie Průřezové téma informační a komunikační technologie (IKT) se během vzdělávání prolíná všemi vzdělávacími předměty, které mohou nějakým způsobem využívat informačně-komunikačních prostředků pro obohacení či zpestření své náplně. Schopnost využívání moderních technologií je důležitá pro budoucí úspěšnou integraci žáků do společnosti a jejich uplatnění na trhu práce.základním cílem vzdělávání je praktické ovládání a používání prostředků IKT ve vzdělání i v běžném životě. Žádanými dovednostmi v tématu IKT jsou: - schopnost ovládat počítač - schopnost používat běžné programové aplikace (kancelářské balíky) - schopnost učit se používat nové aplikace - schopnost komunikovat elektronickou poštou - schopnost vyhledávat informace na internetu - schopnost zpracovávat získané informace - orientovat se v nabídce oborových programových aplikací Výše uvedené kompetence žáci získávají v samotném předmětu informatika a výpočetní technika.jednotlivé složky IKT rozvíjejí znalosti v oblasti technického a programového vybavení počítačů. Po absolvování tohoto předmětu jsou žáci schopni využívat: - textové editory pro tvorbu i rozsáhlejších textů (práce SOČ, ročníkové práce apod.) - tvořit funkční tabulky a grafy v tabulkových procesorech - upravovat a vytvářet obrázky, pracovat s fotografiemi - tvořit prezentace - publikovat text doplněný obrázky na webových stránkách Žáci zvládají práci s Internetem: - umí vyhledávat a zpracovávat informace - umí komunikovat prostřednictvím u i online komunikačních programů - dbá na ochranu údajů, zvládá zabezpečovací systémy Všechny výše uvedené kompetence umožňují úspěšné začlenění do společnosti, poskytují možnost využití při práci v ostatních předmětech a zejména dobré uplatnění na trhu práce.schopnost využívat IKT představuje důležitou součást dnes již základních kompetencí všech pracovníků bez ohledu na obor činnosti. Proto vzdělávání IKT prostupuje všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech vzdělávání IKT vhodně doplňuje klasickou formu vzdělávání o nadstavbovou část (vyhledávání informací o událostech ve světě, zpracovávání poznatků,využívání multimediálních výukových programů pro vzdělávání cizích jazyků, komunikace s partnerskými školami v zahraničí apod.). V přírodovědných a odborných předmětech poskytuje IKT nezbytné znalosti a dovednosti pro zpracovávání protokolů, tabulek, grafů, SOČ, seminárních prací, ale také umožňuje získávat informace a tvořivě pracovat s informacemi z různých oblastí vědy a techniky. Ve vzdělávání IKT škola reaguje na požadavky praxe (seznámení žáků s odborným a ekonomicko-organizačním sofwarem firem). Člověk a svět práce Základním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je příprava takového absolventa, který má nejen odborný profil, ale který se díky němu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.hlavním cílem 13

14 Charakteristika ŠVP průřezového tématu je vybavit žáka znalostmi, které mu pomohou využít svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Uskutečňování tohoto cíle předpokládá: - vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře - zorientovat žáky ve světě práce, naučit je hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, seznámit je s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání - naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu - naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů - naučit žáky písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority - vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy - zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti, přivést je k účelnému využívání jejich informačního zázemí Jednotlivé obsahové celky budou začleněny do odpovídajících vyučovacích předmětů odborných i všeobecně vzdělávacích. Důležitým partnerem by měl být úřad práce, vhodné jsou exkurze i odborná praxe. Člověk a životní prostředí - absolvent oboru Masér sportovní a rekondiční je schopen formulovat své myšlenky týkající se problematiky ochrany životního prostředí - dovede uvést příklady problémů životního prostředí (globálních, regionálních, lokálních) a možnosti jejich řešení - v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí aplikuje poznatky z chemie, biologie, ekologie a příbuzných oborů - v oblasti nakládání s odpady umí charakterizovat jednotlivé druhy odpadů, orientuje se ve způsobech nakládání s odpady a s jejich ekologickou likvidací, ve škole se aktivně podílí na třídění odpadu (plast, sklo, odpad z chemické laboratoře) - v laboratořích dodržuje zásady bezpečnosti práce v souladu s laboratorním řádem, orientuje se v příslušných zákonech, vyhláškách a nařízeních, v praktických cvičeních usiluje o úspornost a šetrnost při práci s materiálem - na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného environmentálního problému (žákovský projekt) - zná význam recyklace materiálů 6. Další vzdělávací aktivity Matematický klokan: matematická soutěž pro žáky všech ročníků střední školy. Středoškolská odborná činnost: soutěž pro žáky středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků, jejich vedení k samostatnému a tvořivému přístupu a rozvíjení jejich odborného růstu. Je členěna podle oborů a koná se každoročně. Účast žáků je dobrovolná. Přírodovědný klokan: žáci řeší teoretické a praktické úlohy z různých biologických oborů. Kariérové poradenství: úřad práce, dny otevřených dveří, veletrh VŠ Gaudeamus. Prevence sociálních a patologických jevů: účast na besedách a přednáškách, návštěva K-centra Kroužky: jazykové kroužky, kroužek znakové řeči, sportovní kroužky (basketbal, volejbal, florbal, aerobik), Sportovní aktivity: žáci mají možnost zúčastnit se lyžařského výchovně - vzdělávacího kurzu Exkurze: ortopedická protetika, popáleninové centrum, Muzeum hygieny v Drážďanech,seznámení s hypoterapií. Kulturní akce: filmová a divadelní představení v rámci výuky i mimo výuku, žáci navštěvují výstavy a vzdělávací programy zaměřené na umění. Charitativní akce: Bílá pastelka, Světluška, Sluníčkový den, Svátek s Emilem, Píšťalka. 7. Způsob hodnocení žáků 14

15 Charakteristika ŠVP Kritéria pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou přesně stanovena ve školním řádu. Během hodnocení a pedagogické diagnostiky jsou dodržovány následující zásady: Hodnocení žáka má mít motivační charakter (má být hodnocen momentální výkon žáka a také v kontextu hodnocení třídy, žáci mají možnost porovnat své výkony navzájem). Zpětná vazba (je při hodnocení žáků nezastupitelná, hraje velkou roli, pravidla pro hodnocení výkonů žáků musí být stanovena předem, zvláště u samostatných prací,projektů). Práce s chybou (na chyby je třeba upozornit, ale nedělat z nich tragédii, žák se má z chyby poučit a chyby v budoucnu co nejméně opakovat. Je vhodné důkladně zvážit závažnost chyb. Odlišit chyby, které zásadně ovlivní výsledek snažení žáka a které celkový výsledek výrazně neovlivní, mají jen doprovodný charakter). Stanovit pravidla klasifikace předem (jednotná pravidla klasifikace vycházejí z klasifikačního řádu školy, slouží k základnímu přehledu žáků v této oblasti a umožňují předcházení zbytečných nedorozumění). Slovní hodnocení (nedílnou součástí hodnocení výkonů žáků je právě slovní hodnocení, které umožní zhodnotit předvedený výkon v širším kontextu. V tomto směru je pro posílení motivace žáka efektivnější pochvala něž veřejné pokárání za špatně provedený výkon). Hodnocení a diagnostika má být pro žáka návodem, jak se učit efektivně, jaké je třeba volit metody učení a opakování, jakých nedostatků se vyvarovat. Při hodnocení žáků se specifickými poruchami učení je nutné zvolit citlivý způsob hodnocení výkonu žáka. Je nezbytné žákům stanovit delší časový prostor pro vypracování zadaného úkolu a při hodnocení zvážit vynaložené úsilí žáka na splnění nebo částečné splnění zadaného úkolu. Hodnocení odborné praxe má specifický charakter a řídí se kriterii podrobně uvedenými ve školním řádě. OP 2.,3. a 4. ročníku, její průběh, hodnotí odborné učitelky, které ji průběžně kontrolují. Současně hodnotí teoretické znalosti a odborné činnosti. Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - dle 3,4,5,6 Vyhlášky MŠMT č.13/2005 a 69 školského zákona č.561/2004. Podmínky pro hodnocení: - žáci musí být seznámeni s obsahem učiva v jednotlivých čtvrtletích školního roku - žáci a jejich zákonní zástupci musí být seznámeni s pravidly hodnocení a ověřování znalosí, dovedností a kompetencí v jednotlivých předmětech na začátku školního roku - výsledná známka ze zkoušení (ústního, písemného apod.) musí být žákovi oznámena a zdůvodněna - žáci mají právo požadovat od vyučujícího odůvodnění klasifikace či hodnocení - žáci mají právo využívat sebehodnocení, srovnávání výsledků své činnosti - hodnocení a klasifikace musí odpovídat úrovni střední školy a pravidlům klasifikace stanoveným tímto programem - prospěch slabých žáků řešit individuálně ve spolupráci se zákonným zástupcem žáka, vyučujícími, výchovnou poradkyní, ředitelkou školy - známky jsou zapisovány elektronicky - ověřování znalostí musí být rovnoměrně rozloženo na celé klasifikační období - způsob hodnocení a váhu jednotlivých známek pro výsledné hodnocení stanoví vyučující jednotlivých předmětů podle vlastního uvážení a záměrů na začátku školního roku a žáky s tím seznámí - podrobná pravidla hodnocení jednotlivých předmětů jsou stanovena v úvodních charakteristikách příslušných předmětů Prospěch žáků v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech těmito stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Pravidla hodnocení žáka při ověřování znalostí hodnotí se: - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, zákonitostí a vzájemných souvislostí, schopnost vyjádřit se samostatná, ucelená, logická interpretace - kvalita a rozsah ústních dovedností a schopnost vykonávat je v souladu s dalšími požadavky - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických zadání - schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky při praktických činnostech, v mezipředmětových souvislostech - aktivita žáka, jeho přístup k činnostem, zájem o ně, vztah k nim - kvalita myšlení, logika, samostatnost, tvořivost, iniciativa, kreativita - přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu - kvalita výsledků činnosti - osvojení účinných metod samostatného studia 15

16 Charakteristika ŠVP Chování žáků se hodnotí těmito stupni hodnocení: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Chování se klasifikuje podle toho, jak žák dodržuje pravidla chování a školní řád. Celkové hodnocení žáků na vysvědčení je vyjádřeno stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) nehodnocen(a) Žák prospěl s vyznamenáním - není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. Žák prospěl není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný. Žák neprospěl je-li klasifikace v některém povinném předmětu hodnocena stupněm 5 nedostatečný. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který na konci II.pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci I.pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v I.pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Má-li žák nebo jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I.nebo II.pololetí, může do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitelku o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém písemně se žákem nebo jeho zákonným zástupcem. Při absenci vyšší než 20% hodin ze stanovených 100% učebními osnovami za klasifikační období, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy přezkoušen doklasifikován před třídou nebo ředitelka školy nařídí komisionální zkoušky před komisí. Zkouška bude složena z témat v daném klasifikačním období. Komisionální zkouška ( 69 zákona 561/2004 Sb., 6 vyhlášky č.13/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná.li opravné zkoušky b) koná-li komisionální přezkoušení (rozdílové zkoušky změna oboru, přijetí do vyššího ročníku,) c) požádá-li žák nebo jeho zákonný zástupce o komisionální přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení d) ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení e) ředitelka školy může nařídit komisionální přezkoušení žáka jestliže žák má prokazatelně nepřítomnost ve vyučování vyšší než 20% z celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaného předmětu stanovených platným učebním dokumentem a z celkového počtu odučených hodin (Školský zákon č. 561/2004 Sb., Školní řád, bod č. 13) Termín komisionální zkoušky určí ředitelka školy. V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka podle písmene c) nebo písm. d) může být žák v příslušném pololetí komisionálně přezkoušen z daného předmětu pouze jednou. Komisionální zkoušku může žák v jednom dni konat pouze jednu. Pravidla konání komisionální zkoušky: a) komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná - předseda ředitel školy nebo jím pověřený učitel - zkoušející učitel vyučující žáka v daném předmětu - přísedící učitel školy, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu členy komise jmenuje ředitel školy b) vyhlášení výsledků - výsledek komisionální zkoušky oznámí předseda žákovi po poradě komise po ukončení zkoušky 16

17 Charakteristika ŠVP - výsledek žákovi oznámí před celou komisí - písemně oznámí škola výsledek komisionální zkoušky následující den zasláním oznámení s podpisem ředitele školy c) podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitelka školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole Obecná kritéria kritéria klasifikace žáků a) Stupeň 1 (výborný) - žák samostatně, tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení zadaných úkolů - ovládá požadované poznatky (dle učebních osnov), fakta, zákonitosti a dokáže je bezchybně prezentovat - využívá mezipředmětových souvislostí, logicky odvozuje, aktivně se zapojuje do vyučovacího procesu - projev ústní i písemný je správný, přesný a výstižný - výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, chování kultivované, je schopen využívat samostudia b) Stupeň 2 (chvalitebný) - žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně, úplně - osvojené poznatky uplatňuje samostatně nebo na základě menších podnětů učitele - logicky odvozuje, chápe a uplatňuje mezipředmětové souvislosti na základě menších podnětů učitele - ústní a písemný projev s menšími nedostatky nebo nepřesnostmi, které na podnět učitele dokáže uvést na pravou míru - je schopen samostatně a produktivně pracovat - výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky c) Stupeň 3 (dobrý) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů a faktu mezery, které nejsou zásadní - požadované činnosti nevykonává přesně, chyby dokáže za pomoci učitele korigovat - chybí samostatnost, tvořivost, logická úvaha - ústní i písemný projev má nedostatky - je schopen pracovat podle návodu učitele - mezipředmětové souvislosti chápe, ale nedokáže je správně uplatnit - pracuje s dopomocí učitele d) Stupeň 4 (dostatečný) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů a pojmů závažné mezery - při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový, má značné nedostatky - v uplatňování osvojených poznatků a při řešení samostatných úkolů má závažné chyby - není schopen samostatné práce, opakuje chyby - v logickém myšlení má závažné nedostatky, není tvořivý - písemný a ústní projev se závažnými chybami a nepřesnostmi - pod vedením učitele není schopen některé nedostatky opravit - není schopen samostatného studia - není schopen mezipředmětových vazeb e) Stupeň 5 (nedostatečný) - žák si neosvojil požadované poznatky, ve znalostech má zásadní mezery - své vědomosti nedokáže uplatnit ani s pomocí učitele - není samostatný, aktivní - vyskytují se závažné chyby logického rázu - má závažné nedostatky v přesnosti, správnosti - kvalita výsledků jeho činnosti je nevyhovující a nesplňující požadavky stanovené učebním plánem - neprojevuje zájem o nápravu - nechápe mezipředmětové souvislosti Specifická kritéria hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou součástí charakteristiky těchto předmětů. 8. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Součástí teoretického i praktického vzdělávání je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,požární ochrany a hygieny práce. Ve škole jsou vytvořeny a dodržovány podmínky, které ustanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany zdraví žáků. Nebezpečné předměty a části využívaných prostor jsou označeny v souladu s příslušnými normami. Na začátku každého školního roku jsou žáci seznámeni se školním řádem, zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP. Vše je stvrzeno vlastními podpisy žáků, 17

18 Charakteristika ŠVP originál podpisové listiny je uložen u třídních učitelů. Pravidelně jedenkrát ročně probíhá cvičný požární poplach, zaměřený zejména na evakuaci osob a důležitých dokumentů. Škola zabezpečuje odborný dohled a přímý pedagogický dozor při teoretickém i praktickém vzdělávání a při školních aktivitách mimo vyučování. V laboratořích se dbá na nutnost používání ochranných pomůcek a dodržování laboratorních řádů. Registrovány a evidovány jsou veškeré školní úrazy i jejich odškodňování, je vedena statistika školní úrazovosti. Je dodržován soulad časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání. Škola zabezpečuje ochranu žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy. Usiluje o vytvoření prostředí a podmínek podporujících zdraví ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století. 9. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a navazujícími prováděcími vyhláškami v platném znění. Vzdělávací program je určen pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku, jsou zdravotně způsobilí ke studiu a kteří splnili kritéria přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou: - výsledky vzdělávání v 1. pololetí posledního ročníku základní školy - přijímací zkoušky z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky (testy scio) - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče Uchazeči jsou přijímáni v pořadí podle počtu bodů získaných za přijímací zkoušky a výsledky vzdělávání v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ do počtu stanoveného ředitelkou školy. 10. Způsob ukončení vzdělávání Studium oboru je ukončeno maturitní zkouškou, jež se řídí školským zákonem a příslušným právním prováděcím předpisem. Dokladem o dosažení příslušného středního vzdělání s maturitou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Absolvent získá ukončením školy střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. Ukončování studia žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a navazujícími prováděcími vyhláškami v platném znění. Maturitní zkouškase skládá ze společné části a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (žák si může zvolit pouze cizí jazyk, který je vyučován ve škole) nebo matematiky. Zkouška z českého a cizího jazyka se skládá ze tří částí. Obsahuje vždy část písemnou, didaktický test a část ústní. Zkouška z matematiky je konána formou didaktického testu. Profilovou část maturitní zkoušky tvoří praktická maturitní zkouška z předmětu Masáže a ústní zkouška z bloku předmětů Vyšetřování pohybového systému a Rekondice. Žák může vykonat navíc i nepovinnou zkoušku. V rámci nepovinné zkoušky má na výběr z předmětů Psychologie a komunikace a Somatologie. 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Škola se věnuje i vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SPU). To jsou ve smyslu školského zákona žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáci nadaní. Charakter naších studijních oborů neumožňuje vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Žáci s SPU Specifické poruchy učení jsou ve výuce zohledňovány na základě vyšetření a doporučení z pedagogicko psychologických poraden. Žáci s těmito poruchami a žáci se zdravotním znevýhodněním jsou vedeni v péči výchovné poradkyně, která má specializované studium pro práci s těmito žáky. Je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán (dále IVP), který obsahuje mimo jiné doporučené metody a formy výuky, které nejsou v rozporu s charakterem školy, (vychází ze Školského zákona 561/2006 a 6 Vyhlášky č. 73/2005). Cílem IVP je zaměřit se na charakter oboru vzdělání a požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání vzhledem k míře zdravotního znevýhodnění, přínos vzdělávání v daném oboru pro sociální uplatnění a možnost pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu. Žáci s SPU jsou však při výuce zohledňováni pouze v souladu s požadavky a charakterem státní maturitní zkoušky, a to vzhledem k tomu, že spadají do skupiny I-SPU-O, kde mají v podstatě pouze navýšen časový limit pro zpracování zkoušky o 25%.Třídní učitelé a všichni vyučující, kteří žáka učí, žák sám i rodiče jsou obeznámeni se specifickými postupy, které je nutno akceptovat, jejich používání povolí ředitelka školy a všechny strany stvrdí svým podpisem. Individuální vzdělávací plán se stává součástí dokumentace žáka. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi je velmi vysoký, a proto je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se SPU jsou významně ohroženi školní neúspěšností, neboť postižení je skryté. Proto je nutné volit vhodně nejen metody a formy výuky, ale 18

19 Charakteristika ŠVP i komunikace. Žáci by měli přicházet ze škol poskytujících základní vzdělání s vytvořeným systémem nápravných kompenzačních postupů. Nadaní žáci Cílem ŠVP je podchytit nadané žáky, podporovat je a soustavně s nimi pracovat, využívat samostudium, intenzivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Tito žáci mohou mít řadu problémů v sociálních vztazích. Typická je dysproporce v úrovni odlišných činností či různých oblastech vzdělávání. Pomalé tempo práce pro ně bývá demotivující. Tito žáci se projevují často jako silné osobnosti, což činí obtíže zejména v sociálně komunikativní oblasti. Konflikty v komunikaci mohou přerůst až v šikanu nadaného žáka nebo naopak v přizpůsobení se skupinovým normám a snížení výkonnosti a tím dalšího rozvoje žáka. Škola proto umožní vzdělávání žáka s výjimečnými schopnostmi podle IVP. Žáci se sociálním znevýhodněním Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídním učitelem i ostatními vyučujícími eviduje též žáky se sociálním znevýhodněním. Těmto žákům je umožněno půjčování základní studijní literatury z literárního fondu školy. V případě potřeby je žákovi poskytnuta pomoc ze Školské rady (např. příspěvek na lyžařský výcvik, bezplatné půjčování učebnic,ze školní knihovny, pomoc v náročné životní situaci spojené s finanční nouzí úmrtí rodičů, ztráty bydlení, atp.). Současně může být žákům poskytnuta jednorázová nevratná finanční pomoc z fondu Školské rady, pokud bude žákova žádost na schůzi Školské rady schválena. Žáci z jiného kulturního prostředí mohou mít např. komunikační problémy (nedostatečné znalosti češtiny, problémy s osvojováním nové slovní zásoby včetně odborné terminologie, s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky polytechnického a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních zkušeností, což může činit problémy v praktickém vyučování, zejména v odborném výcviku. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami. Specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky. Žáky s rizikovým chování nelze na zdravotnické škole vzdělávat vzhledem k zodpovědnosti, kterou k pacientům budou mít, a vzhledem k závažnosti následků, které by mohli svým nestandardním chováním způsobit. Soustavnou a cílenou pozornost je třeba věnovat prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků, např. besedami na vhodná témata. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněn, žáci se sociálním znevýhodněn i žáci ohrožení sociálně patologickými jevy. Tito žáci jsou zařazeni do běžné třídy a vzdělávají se podle IVP. Podobný přístup je i k žákům s vývojovými poruchami chování, zejména s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (syndrom ADHD). Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Všechny tyto skupiny žáků pracují podle IVP, který vypracuje výchovná poradkyně ve spolupráci se školským poradenským zařízeními, třídním učitelem a odbornými učiteli. Praktickou část vyučování je možné uzpůsobit podle individuálních potřeb žáka a možností školy. To ovšem pouze v případě, že uzpůsobené podmínky bude možné aplikovat na souvislou praxi ve zdravotnickém zařízení. Podmínky pro uskutečňování praktického vyučování jsou stanoveny právním předpisem. Problémem, se kterým se v poslední době setkáváme, je nízký zájem žáků o vzdělání a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu. To klade vysoké nároky nejen na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků, ale především na jejich rodiče, jak pomohou žákům vyrovnat se s novou životní situací, a jak jsou ochotni spolupracovat se školou. Tím se budou spolupodílet na vytváření pozitivního klimatu školy. 4.1 Podmínky realizace MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REALIZACE ŠVP Výuka žáků oboru Masér sportovní a rekondiční je realizována v budově školy Zahradní 21, výjimečně probíhá i v budově školy Poděbradská 2. Obě budovy jsou propojené krytou spojovací chodbou a přemístění studentů z jedné budovy do druhé je rychlé a snadné. Odborné praktické vzdělávání je realizováno ve dvou odborných učebnách, každá z nich disponuje... lehátky. 1.učebna pro výuku masáží a konceptu bazální stimulace, budova školy Zahradní 21 Tato odborná učebna je vybavena 8 masážními stoly, audiovizuální technikou video a DVD rekordér a dalšími pomůckami. Zázemí učebny tvoří WC, sprcha 2.učebna Komplex odborných učeben kromě lehátek je vybaven přístroji pro fyzikální terapii a pomůckami (solux, horské slunce, hot a kryopacky, soupravy měřidel pro antropometrii a goniometrii). Technické a materiální vybavení odborných učeben zaručuje vysokou úroveň odborného vzdělávání. Pomůcky a masážní prostředky jsou průběžně doplňovány o nové typy. 19

20 Charakteristika ŠVP 4.1 Podmínky realizace Učebna anatomie a fyziologie, budova školy Poděbradská 2 Učebna má kapacitu 30 míst. Je vybavena dostupnou audiovizuální technikou PC, dataprojektor, interaktivní tabule, DVD a videorekordér, vizualizér, plátno pro filmovou projekci. K dispozici je žákům řada výukových modelů lidského těla a jeho částí, videokazet, výukových CD a DVD disků, filmů s odbornou i všeobecnou tematikou. Při výuce mohou žácii využít i literaturu z odborné knihovny. Speciální pomůcky pro výuku jsou uloženy v kabinetu příslušejícímu k učebně. Žáktům je k dispozici kopírovací zařízení. Chemická a biochemická laboratoř, budova školy Poděbradská 2 Laboratoř má kapacitu 12 pracovních míst. Laboratoř je vybavena moderní výukovou technikou PC, dataprojektor, interaktivní tabule, vizualizér. K výuce slouží moderní výukové pomůcky. Zázemí laboratoře tvoří kabinet se speciálními pomůckami, kde jsou také pomůcky k výuce připravovány. Učebny informačních a komunikačních technologií Učebna IKT v budově školy Poděbradská 2 18 pracovních míst u PC s možností připojení na internet a tiskárnou. Vybavení doplňuje dataprojektor a videorekordér. Učebna IKT v budově školy Zahradní pracovních míst u PC s možností připojení na internet a tiskárnou. Jazykové učebny, obě v budově školy Poděbradská 2 1. jazyková učebna - 16 pracovních míst. Učebna je vybavena potřebnou audiovizuální výukovou technikou PC, DVD a videorekordér a propojením každého studenta s vyučujícím individuálně pomocí sluchátek. 2. jazyková učebna 22 pracovních míst. Učebna je také vybavena potřebnou audiovizuální výukovou technikou PC, videorekordér a propojením každého studenta s vyučujícím individuálně pomocí sluchátek. 3 odborné učebny se zaměřením na provoz ošetřovací jednotky po 16 pracovních místech, 2 výuková lůžka s příslušenstvím. Vybavení učebny je zaměřeno i na předlékařskou první pomoc. K výuce první pomoci slouží také modely dospělého a dítěte, u kterých díky připojení na PC si může každý žák ověřit kvalitu jím prováděné resuscitace. Vybavení učeben doplňuje televize, DVD a videorekordér, zpětný projektor. 2 tělocvičny standardní učebny B/ ÚDAJE O KNIHOVNĚ V rámci projektu Evropské unie - Rozvoj lidských zdrojů škola vybudovala v roce 2004 Informační a komunikační centrum pro globální výuku ve zdravotnictví. Součástí tohoto centra je odborná knihovna, která slouží žákům všech oborů střední školy a vyučujícím. Je dostupným zdrojem odborných publikací a informací ke studiu, umožňuje rozšiřování poznatků o nové trendy ve zvoleném oboru, které jsou publikovány ve studijní literatuře a odborných periodikách. Vedle oficiální studijní literatury jsou zde zařazeny úspěšné absolventské práce oborů VOŠ sloužící jako rozšiřující studijní materiál. Dále jsou k dispozici výukové CD, DVD, vlastní zpracované odborné prezentace. Kapacita knihovny V současné době knihovna obsahuje 3025 odborných publikací mimo odborné časopisy, absolventské práce, CD, DVD a další studijní materiál. Kapacita knihovny je v podstatě neomezená. Připojení k Internetu umožňuje spojení s databází krajské knihovny, poskytuje možnost vyhledávání informací, pořizování kopií a přehled o veškeré možné dostupné literatuře. V knihovně je možno nalézt také cizojazyčné studijní materiály, převážně v anglickém a německém jazyce. Technická vybavenost a dostupnost knihovny, přístup na Internet V knihovně je instalováno 6 PC s připojením na Internet. Každý student má své přístupové heslo a má možnost kdykoliv využívat jak PC, tak studijní literaturu. Veškeré studijní materiály knihovny si studenti mohou zapůjčit domů k samostudiu. Další přístup na Internet mají studenti ve dvou moderních učebnách IKT, kde je jim k dispozici celkem 28 PC a dataprojektor. I zde je volný přístup v době mimo výuku. Místní počítačovou síť studenti běžně využívají k přípravě seminářů, zpracování seminárních prací, tvorbě prezentací zpracovávaných úkolů. V současné době škola ověřuje využívání elearningu a etwinningu a jejich přínos ve vzdělávání. 20

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Masér sportovní a rekondiční 69

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více