Provádění řemeslných prací v Německu (Stav )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provádění řemeslných prací v Německu (Stav 28.10.2010)"

Transkript

1 Provádění řemeslných prací v Německu (Stav ) Následující informace platí pro podniky ze států EU, které poskytují řemeslné, montážní a jiné služby v Německu a nemají zde pobočku. Je nutno učinit následující kroky: 1. Oznámit výkon činnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací; u koncesovaných živností vyčkat udělení povolení. 2. Prověřit, zda není vyžadováno povolení k výkonu činnosti (smlouva o dílo). (Platí pro podniky ze států EU, které přistoupily k EU od roku 2004, pokud chtějí do Německa vyslat své zaměstnance.) 3. Nahlásit vyslané pracovníky Spolkovému finančnímu ředitelství Západ, Köln (Bundesfinanzdirektion West, Köln). 4. Dodržovat v Německu stanovenou výši minimální mzdy, vést odpovídající evidenci. 5. Prověřit, zda není v Německu nutná registrace k dani z přidané hodnoty (Umsatzsteuer); popř. registrace. 6. Při provádění stavebních prací prověřit, zda neexistuje povinnost platit příspěvky do sociálního fondu stavebnictví SOKA-BAU. 1

2 7. Pokud je pro výkon činnosti do Německa dovezeno zboží/materiál, prověřit, zda nemusí být dodržovány německé normy. 8. Dodržovat ustanovení německého zákona o vysílání pracovníků. Připravit všechny podklady, které mohou být v Německu vyžadovány. Doplnění: 9. Základní informace k zakládání poboček Podrobný výklad k jednotlivým bodům s odkazy: Následující výklad platí pro případ, že chcete v Německu poskytovat služby bez toho, abyste zde založili pobočku. 1. Oznámit výkon činnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací; u koncesovaných živností vyčkat udělení povolení. Občané států EU/EHP a Švýcarska, kteří v Německu nezakládají pobočku, zde mohou přechodně poskytovat služby, pokud jsou v členském státě původu oprávněni k výkonu srovnatelné činnosti. a) Činnosti v Německu poskytované bez povolení / bez koncese: žádná oznamovací povinnost Odkaz na činnosti bez koncese: příloha B1 / B2 b) Činnosti v Německu koncesované, tak zvaná řemesla s registrační povinností (s povolením) podle přílohy A živnostenského řádu (Handwerksordnung, HwO): Odkaz na přílohu A živnostenského řádu: Pro tyto činnosti je vyžadováno písemné oznámení o výkonu činnosti příslušné řemeslnické komoře (Handwerkskammer, HWK), v jejímž okrsku leží místo prvního poskytování služeb. Odkaz na seznam německých řemeslnických komor: 2

3 hlandkarte-handwerkskammern.html: Odkaz na formulář: Odkaz na Řemeslnickou komoru Dolní Bavorsko-Horní Falc: Předpoklady: státní příslušnost EU/EHP nebo Švýcarska, dočasný nebo příležitostný výkon činnosti bez pobočky v Německu, činnost v řemesle s registrační povinností (s povolením) přílohy A řemeslnického řádu (http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a_195.html), navrhovatel v zemi původu právoplatně usazen (vyžadována formální ekvivalence, tj. činnost musí být srovnatelná), Není-li v zemi původu k provozování předmětné činnosti vyžadována určitá kvalifikace nebo vzdělání, musí být činnost v zemi původu provozována minimálně 2 roky. osvědčení uznávacího orgánu v zemi původu, tzv. osvědčení EU, popř. osvědčení EHP. Ve zdravotnických řemeslech č. 33 až 37 podle přílohy A živnostenského řádu (oční optik, mechanik sluchových pomůcek, ortopedický technik, výrobce ortopedické obuvi, zubní technik) a v kominickém řemesle může řemeslnická komora nařídit zkoušku odborné způsobilosti. Po doručení oznámení o výkonu činnosti vydá řemeslnická komora osvědčení o provedení oznámení, náklady 25 až 35 EUR. Toto osvědčení je platné pro celé území Německa na období 1 roku. Po uplynutí jednoho roku je potřeba oznámení opakovat (tzv. následné oznámení). Jeho vyřízení je bez poplatku. Odkaz na formulář: Činnost může být vykonávána okamžitě, není třeba vyčkat osvědčení řemeslnické komory (výjimka: zdravotnická řemesla, kominictví). 3

4 2. Prověřit, zda není vyžadováno povolení k výkonu činnosti (smlouva o dílo). (Platí pro podniky ze států EU, které přistoupily k EU od roku 2004, pokud chtějí do Německa vyslat své zaměstnance.) Podniky ze starých států EU mohou bez omezení vykonávat v Německu činnost na základě směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (popř. na základě směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb nebo směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu). Podniky ze zemí, které přistoupily k EU od roku 2004, mohou v Německu vykonávat činnost pouze v rámci smluv o dílo s podnikateli; na každý jednotlivý případ potřebují povolení vybraných úřadů práce (Agentur für Arbeit): pro Polsko a Lotyšsko: Agentur für Arbeit Duisburg Telefon: +49 (0) Internet: pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko: Agentur für Arbeit Frankfurt/Main Telefon: +49 (0) Internet: pro Slovinsko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Makedonii, Srbsko, Turecko: Agentur für Arbeit Stuttgart Telefon: +49 (0) Internet: Informace k tomu naleznete v následujících prospektech: lišta Veröffentlichungen Merkblätter 16: Werkverträge - Beschäftigung ausländische Arbeitnehmer Nicht- EU-Staaten (16; Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, Turecko) Werkverträge - Beschäftigung ausländische Arbeitnehmer neue EU-Staaten (16a; Polsko, Lotyšsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Bulharsko) popř. pod Unternehmen >Arbeitskräftebedarf > Beschäftigung > Ausländer > Werkvertragsarbeitnehmer 4

5 3. Nahlásit vysílané pracovníky Spolkovému finančnímu ředitelství Západ, Köln (Bundesfinanzdirektion West, Köln) Všichni zaměstnanci pracující na stavbách musí být nahlášeni na odpovídajícím formuláři Spolkovému finančnímu ředitelství Západ (Bundesfinanzdirektion West, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS), Wörthstraße 1-3, D Köln, Fax: + 49 (0) , a to před začátkem prací. Nahlášení podléhají i pozdější změny uvedených údajů. Odkaz na formulář: Zvláštní ustanovení pro úklid budov Hlášení pracovních rozvrhů 4. Dodržovat v Německu stanovenou výši minimální mzdy, vést odpovídající evidenci. Pro určité živnosti musí být pracovníkům vysílaným do Německa vypláceny minimální mzdy. Do výše minimální mzdy se nezahrnuje odvod zaměstnavatele na sociální pojištění. Výplaty musí být dokládány mzdovými doklady (viz níže). Učňové nepodléhají ustanovením o minimální mzdě. Minimální mzdy pro: stavební řemesla, elektro řemesla, malířství a lakýrnictví, pokrývačství, úklid budov, praní prádla (služby prádelen poskytované převážně pro podnikatelské, veřejnoprávní nebo církevní subjekty); Podle mzdových skupin, tarifních oblastí, časových období; Odkaz: fo_ag/b0_mindestlohn/index.html nebo: mindestloehne aent g uebersicht.html 5

6 5. Prověřit, zda není v Německu nutná registrace k dani z přidané hodnoty (Umsatzsteuer); příp. registrace. Pro pouhé dodání zboží platí jednotná pravidla EU. Práce poskytované soukromým osobám podléhají německé dani z přidané hodnoty; je nutná registrace u příslušného německého cizineckého finančního úřadu. Odkaz: Stavební řemesla a dokončovací stavební práce prováděné na nemovitosti v Německu, podléhají rovněž německé dani z přidané hodnoty. Při poskytování služeb pro podnikatele s přiděleným daňovým číslem, (Ust.-IdNr.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Value added tax identification number)) přechází daňová povinnost na příjemce služeb (zadavatele). 6. Při provádění stavebních prací prověřit, zda neexistuje povinnost platit příspěvky do sociálního fondu stavebnictví SOKA-BAU. Fond pro dovolené a mzdová vyrovnání (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse ULAK) německého stavebnictví je vyrozuměn hlášeními orgánu Finanzkontrolle Schwarzarbeit ( FKS, orgán německé celní správy, viz 3.). Jestliže vysílající podnik poskytuje služby, které spadají do oblasti platnosti německé tarifní smlouvy pro oblast stavebnictví, jsou vyžadovány příspěvky do Fondu pro dovolené a mzdová vyrovnání (ULAK) (v současné době 14,7 % hrubé mzdy). Informace pod SOKA-BAU - Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) - - Zusatzversorungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) - Wettinerstraße 7 D Wiesbaden Telefon: +49 (0) Jestliže jsou již v zemi původu za vysílané zaměstnance hrazeny srovnatelné příspěvky a existuje uznávací dohoda s fondem ULAK, je možné v Německu osvobození od povinnosti úhrad příspěvků do fondu ULAK. 6

7 Je nutno prověřit: spadá v Německu vykonávaná činnosti do oblasti platnosti německé tarifní smlouvy pro stavebnictví? Je pracovní doba ve vysílajícím podniku využívána z více než 50 % pro provádění stavebních činností? 7. Pokud je pro výkon činnosti do Německa dovezeno zboží / materiál, prověřit, zda nemusí být dodržovány německé normy. Pro všechno zboží (např. materiály, stavební výrobky, technické komponenty), pro které neexistuje harmonizovaná evropská norma, platí v Německu národní německé normy Informace: LGA / TÜVRheinland een, Tillystrasse 2, Nürnberg, +49 (0) Fax +49 (0) , Dodržovat ustanovení německého zákona o vysílání pracovníků (Arbeitnehmerentsendegesetz, AEntG). Připravit všechny podklady, které mohou být v Německu vyžadovány. Platí pro stavební a montážní práce v nejširším slova smyslu, dále pak pro zahradnické práce a krajinné úpravy, pro úklid budov. Vedení výkazů pracovní doby: Zaměstnavatelé jsou povinni zapisovat začátek (zapsat okamžitě při nástupu do práce) přestávky v práci konec a trvání denní pracovní doby zaměstnance a tyto výkazy uchovávat minimálně dva roky. Výkazy musí být na stavbě vždy k dispozici. Pro úklid budov existují zvláštní ustanovení. Pohotovost podkladů Zaměstnavatelé se sídlem v Německu a v zahraničí musí mít vždy v Německu a v německém jazyce pohotově k dispozici pro případ kontroly dodržování pracovních podmínek následující doklady 7

8 požadované německým zákonem o vysílání pracovníků (Arbeitnehmerentsende-gesetz, AEntG): pracovní smlouvy, popř. jejich dodatky týkající se úhrady německých minimálních mezd vyúčtování mezd doklady o uskutečněných výplatách mezd (od 15. následujícího měsíce). doklady o sociálním pojištění:důchodové pojištění: A 1(dříve E 101), průkaz zdravotního pojištění (čipovou kartu) Při zavedení pružné pracovní doby musí být dále k dispozici: písemná dohoda o pružné pracovní době vyrovnávací konto (pro každého zaměstnance), případně oddělené výkazy hodin pro nové spolkové země/staré spolkové země doklad o zajištění vyrovnávacího konta (např. bankovní záruka, vázaný účet). Zdánlivá samostatná výdělečná činnost: V sociálním pojištění jsou osoby výdělečně činné (pracující osoby) rozděleny na osoby samostatně výdělečně činné a na zaměstnance. Příslušnost k jedné nebo druhé skupině se řídí zásadami stanovenými prvotně soudním rozhodnutím. Objednatel díla musí prověřit tak jako každý zaměstnavatel u svých pracovníků, jestli zhotovitel díla u něj pracuje v závislé činnosti nebo samostatně. Pokud se objednatel díla domnívá, že se v konkrétním případě nejedná o závislou činnost, nic nezařizuje. Posoudí-li ovšem orgán důchodového pojištění při kontrole podniku situaci odlišně, dojde k dodatečnému vymáhání pojistného, které musí uhradit sám zaměstnavatel. Posuzují se následující kritéria: Osoba výdělečně činná nezaměstnává v souvislosti se svou činností žádného zaměstnance. Osoba výdělečně činná pracuje trvale a převážně pouze pro jednoho zákazníka (zadavatele díla). Zadavatel díla nebo srovnatelný zadavatel díla vykonává odpovídající činnosti prostřednictvím zaměstnanců. Činnost se nevyznačuje typickými znaky podnikatelské činnosti. Činnost vnějšími znaky odpovídá činnosti, které osoba výdělečně činná pro stejného zadavatele díla vykonávala předtím v závislé činnosti. Pokud má zadavatel díla pochybnosti o existenci pojišťovací povinnosti 8

9 nebo pokud se chtějí účastníci právně zajistit, mohou požádat Německý svaz důchodového pojištění v Berlíně (Deutsche Rentenversicherung Bund, DRV Bund) o stanovisko k právnímu postavení (statutu) osoby výdělečně činné ( 7a Sozialgesetzbuch IV, SGB IV). Odkaz na stránky Německého svazu důchodového pojištění s ostatními odkazy na zjištění právního postavení (statutu), žádosti, vysvětlivky atd.: ng/_drvb_paket_versicherung_statusfeststellung.html?nn=38546 Přenechání zaměstnanců: K přenechání zaměstnanců dochází tehdy, zapůjčí-li podnikatel své zaměstnance jinému podnikateli k výkonu práce (nebudou tedy působit v rámci vyslání na základě smlouvy o dílo). Přenechání zaměstnanců podléhá v Německu povolení. Informace pod: Unternehmen vpravo nahoře Suche (hledání) zadat Arbeitnehmerüberlassung pravá kolonka Weitere Informationen : Informationen zur Arbeitnehmerüberlassung ; Kindergeld/A091-steuerrechtliche- Leistungen/Allgemein/Arbeitnehmerueberlassung.html Zmocněnec pro doručování Podle 3 zákona o vysílání pracovníků (AEntG) je v Německu vyžadován zmocněnec pro doručování, pokud není totožný s osobou v Německu odpovědně jednající (např. polír na stavbě). Tento musí mít v Německu bydliště. Sociální pojištění V zásadě platí právo o sociálním pojištění vysílajícího státu EU; důkaz formulářem A1 (dříve E 101), vystaveným správou sociálního pojištění země původu. Pro zaměstnance, kteří pracují v Německu nepřetržitě déle než 24 měsíců, se mění pojišťovací povinnost na Německo. Pro samotného podnikatele neexistuje v Německu povinnost sociálního pojištění, pokud je odpovídajícím způsobem pojištěn v zemi původu (důkaz formulářem A1 (dříve E 101)). 9

10 Daň ze mzdy: Platí úprava o 183 dnech: Pokud se zaměstnanec zdržuje v Německu déle než 183 dní za rok, podléhá zde dani ze mzdy. Pendleři (osoby bydlící v oblasti vzdálené do 30 km od německé hranice a vracející se každý den do své vlasti) jsou plátci daně ze mzdy vždy v zemí původu. Pro vysílání pracovníků do Německa v rámci poskytování služeb platí: Zaměstnanci ze států EU/EHP mimo států, které přistoupily k EU od roku 2004, nepotřebují žádná povolení k pobytu ani pracovní povolení. Zaměstnanci ze států EU, které přistoupily k EU od roku 2004, mohou být do Německa vysláni tehdy, pokud jsou ve vysílajícím podniku regulérně zaměstnáni. Pro vyslání je ovšem vyžadováno povolení (viz výše). Pro zaměstnance ze třetích zemí musí být na německém velvyslanectví ve vysílající zemi ještě před vysláním zažádáno o vízum. Žádost musí být podána osobně. Dostavit se musí každý jednotlivý žadatel osobně. Doplnění: 9. Základní informace k zakládání poboček Občané EU/EHP a Švýcarska, kteří nechtějí působit v Německu pouze přechodně, ale zakládají zde pobočku nebo chtějí působit jako vedoucí provozu firmy se sídlem v Německu, musí prokázat zde požadovanou odbornou kvalifikaci v případě, že chtějí vykonávat koncesovanou živnost (živnost s registrační povinností). Činnost v řemesle s registrační povinností podle přílohy A řemeslnického řádu (Handwerksordnung, HwO) (http://www.gesetze-iminternet.de/hwo/anlage_a_195.html) je podmíněna zápisem do živnostenského rejstříku (Handwerksrolle) tzn. seznamu vedeného místní řemeslnickou komorou. Předpoklady zápisu: a) Zahraniční vysokoškolské studium: 10

11 Zahraniční diplom (minimálně 3-leté studijní obory) z vysoké školy, univerzity nebo srovnatelného zařízení EU/EHP/Švýcarska zpravidla opravňuje k zápisu do živnostenského rejstříku. b) Srovnatelný zahraniční mistrovský titul: Dohoda o rovnosti vzdělání existuje s následujícími zeměmi: Rakousko (26 řemesel), odkaz na předpis Německo/Rakousko: Francie (10 řemesel), odkaz na předpis Německo/Francie: c) Uznání praxe v oboru: Výjimka pro zápis do živnostenského rejstříku je povolena tomu (mimo zdravotnických řemesel, viz výše), odkaz na přílohu A živnostenského řádu (Handwerksordnung, HwO) kdo může prokázat osvědčením vydaným příslušnou institucí, že získal následující kvalifikaci v rámci EU/EHP nebo Švýcarska: 6 let samostatné výdělečné činnosti 3 roky samostatné výdělečné činnosti + 3 roky vzdělání 4 roky samostatné výdělečné činnosti + 2 roky vzdělání 3 roky samostatné výdělečné činnosti + 5 let jako zaměstnanec 5 let ve vedoucím postavení, z toho min. 3 roky jako technický vedoucí oddělení (ne pro kadeřníky), nebo d) Uznání dokladů o vzdělání a odborné způsobilosti. 11

12 Upozornění: Tato příručka byla zpracována podle nejlepších vědomostí a na základě podkladů a informací, které byly k dispozici. Obsah této příručky je neustále upravován. Přesto nemůžeme převzít záruku za správnost, aktuálnost a úplnost uvedených údajů, za doslovné znění a platnost uváděných předpisů. Zde platí vždy jejich aktuálně platné úřední znění uveřejňované v oficiálních k tomuto účelu určených prostředcích. za správnost a zákonnost obsahu internetových stránek, na které je příručce odkazováno. Obsah internetových stránek je dynamický a může být neustále měněn; proto ho výslovně nepřebíráme. Případné právní odkazy a informace jsou nezávazné. Neposkytujeme žádné právní poradenství. Bez písemného souhlasu Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc (Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz) není dovoleno tuto příručku nebo její části prodávat, zpracovávat, rozmnožovat nebo dále rozšiřovat. říjen 2010 Jednotné kontaktní místo Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falc Einheitlicher Ansprechpartner Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 12

Jak podnikat ve službách na území Německa?

Jak podnikat ve službách na území Německa? Jak podnikat ve službách na území Německa? Obsah Obsah...1 Seznam zkratek...4 Úvod...5 1. Pobyt a pracovní povolení...6 1.1 Pobyt...6 1.2 Pracovní povolení...8 2. Volný pohyb služeb...14 2.1 Přenechání

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR člen sítě Enterprise Europe Network Vinohradská 46,

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá European Commission Enterprise and Industry Jednotný vnitřní trh Je dle Smlouvy o fungování EU (dříve Smlouvy o založení Evropských

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Tento informační list platí pro české podniky poskytující řemeslnické, montážní a ostatní služby v Rakousku bez

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

Pekař oplatek z Karlových Varů by rád otevřel filiálku v Plauen

Pekař oplatek z Karlových Varů by rád otevřel filiálku v Plauen Scénář: Pekař oplatek z Karlových Varů by rád otevřel filiálku v Plauen Živnostník (Pekař oplatek z Karlových Varů) z České republiky by rád v Plavně otevřel nezávislou pobočku, příp. stálou provozovnu

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská. daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 23. 11. 2007 Obsah 1. Občan EU

Více

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU

Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Postavení cizinců na vnitřním trhu EU 1 Postavení cizinců na vnitřním trhu EU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha 2007 2 Publikace je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ

VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ VSTUP A POBYT CIZINCE NA ÚZEMÍ V ČR, stejně jako v celé EU, se v současné době cizinecký režim rozděluje podle toho, zda osoba je občanem EU nebo občanem státu mimo EU (občané tzv. třetích zemí). Základní

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU / GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Leden 2008 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Sedm kroků k založení vašeho podniku jednoho vlastníka 1. Poradenství ohledně založení a financování a právní poradenství

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kreuzplatz 20 8008 Zürich, Schweiz 044 933 07 33 Fax: 044 932 52 03 info@pazdera.ch www.pazdera.ch Kapitoly článku Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Prosinec 2007 Sedm kroků k založení vašeho

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRŮVODCE ŘÍZENÍM VĚDECKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Employment of Foreigners in the Area of Research and Technological Development Jana Mittnerová, Anna Mittnerová,

Více

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice SACHSEN Přeshraniční pracovníci v česko-německo-polském- příhraničních Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice Ochrana před výpovědí Příspěvky na sociální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne

Více