Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy"

Transkript

1

2

3 OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme se a získáváme dovednosti při práci v kuchyni 14 4 Zeleninová polévka 17 5 Bramborové tiskátko 21 6 Odpadový materiál - CD 25 7 Žabákovy úkoly 28 8 Výrobky z kukuřičného šustí 31 9 Jablíčkové úkoly Stromový kalendář Odpadový materiál Plastové ryby Zápichy 55 Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

4 O NÁPADNÍKU 2 O NÁPADNÍKU Předškolní věk někteří autoři označují jako zlatý věk dětské hry, protože právě v tomto období se dětská hra stává dominantní činností dítěte, prostřednictvím níž dochází k rozvoji jeho osobnosti. Rodiče se zpravidla v tomto období začínají intenzivněji zajímat o to, co, kdy a jak u svého dítěte rozvíjet, kde najít relevantní informace, metodický materiál, pomůcky, odbornou literaturu, aj. Velkou oporou jim mohou být v tomto snažení pedagogičtí pracovníci předškolních a poradenských zařízení. Náš autorský kolektiv se předškolní přípravou dlouhodobě zabývá a z tohoto důvodu se v rámci realizace projektu Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP registrační číslo: CZ.1.07/1.2.15/ snažil poskytnout metodické vedení a náměty rodičům při přípravě jejich dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na zahájení povinné školní docházky. V rámci tohoto projektu vzniklo mimo jiné mnoho metodických a vzdělávacích materiálů, které byly ve spolupráci s rodiči dětí a samotnými dětmi pilotně ověřeny, následně upraveny a poskytnuty nejen cílové skupině projektu, ale i dalším zájemcům. Tyto materiály byly zaměřeny zejména na rozvoj jemné motoriky, řečových a jazykových dovedností a myšlenkových a číselných operací. I když byly tyto materiály primárně určeny dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, projevila o ně zájem celá řada rodičů, kteří nebyli zapojeni do realizace projektu a jejichž děti neměly specifické vzdělávací potřeby. Právě tento neočekávaný zájem dal vzniknout myšlence Nápadníku, který by poskytoval nejen rodičům, ale i dalším zájemcům o řešenou problematiku, nové a inovované náměty zpracované formou hry, s cílem podpořit osobnostní rozvoj dítěte v přímé návaznosti na předškolní a mladší školní věk. Nápadník lze využít nejen v rámci předškolní přípravy, ale lze z něj čerpat náměty i při zahájení povinné školní docházky, protože rozvoj dítěte nekončí při vstupu do školy, naopak, v novém prostředí, které dítě doposud neznalo, je nezbytná další cílená podpora. Z tohoto důvodu byly do Nápadníku zařazeny i náměty využitelné u žáků mladšího školního věku. Věříme, že náměty Nápadníku ocení nejen rodiče jako podpůrný prostředek, ale i zájemci o řešenou problematiku jako zdroj inspirace a zejména děti jako zdroj příjemné zábavy.

5 VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ UVEDENÝCH NÁMĚTŮ 3 VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ UVEDENÝCH NÁMĚTŮ Výběr a způsob, jakým bylo zpracováno 12 námětů, byl podřízen 5 základním kritériím, které jsme stanovili v souladu s didaktickými zásadami při respektování specifických požadavků dítěte předškolního a mladšího školního věku, ekonomické dostupnosti a celoroční využitelnosti námětů. 1) Hra jako prostředek pro splnění uvedených cílů. 2) Postupy vyhovující z hlediska bezpečnosti a hygieny. 3) Materiální prostředky, které jsou finančně nenáročně a běžně dostupné. 4) Motivační prvky jako prostředek ke vzbuzení zájmu dítěte a jeho následné setrvání v činnosti, kterou úspěšně dokončí. 5) Nabídka námětů, které je možné zařazovat průběžně po celý rok i námětů vhodných pro určité období nebo pro určitý den (Vánoce, Den matek, oslava narozenin člena rodiny aj.). Aby bylo dosaženo požadavku na komplexní osobnostní rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku po všech stránkách, bylo stanoveno kromě konkrétních vzdělávacích cílů, které jsou reprezentovány třemi vzájemně provázanými okruhy v přímé návaznosti na RVP PV a RVP ZV, tzv. 5P vyšších cílů, které jsou více méně prostoupeny každým námětem a posilují kladný vztah dítěte k rodině a přírodnímu prostředí, což považujeme za předpoklad pro jeho harmonický a tudíž komplexní rozvoj. 1) Posilování sounáležitosti k ostatním členům rodiny a rozvíjení smyslu pro vytváření příjemného rodinného prostředí, např. výrobou dárků, gratulací. 2) Procvičování schopnosti naslouchat, sdělovat a obhajovat svoje názory v prostředí rodiny nebo známých. 3) Posilování vzájemné spolupráce s dalšími členy rodiny při domácích pracích a získávání dovedností, které umožní hlubší poznání domova. 4) Prohlubování vztahu dítěte k přírodě. 5) Používání vhodných odpadních materiálů a získávání informací podporujících environmentální výchovu dítěte.

6 JAK S NÁPADNÍKEM PRACOVAT 4 JAK S NÁPADNÍKEM PRACOVAT Nápadník je zpracován formou herních činností do jednotlivých námětů v souladu s požadavky RVP PV a RVP ZV na integrovaný přístup a vzdělávací oblasti, které by měly být u dítěte v předškolním a mladším školním věku rozvíjeny. V praxi se jedná o propojení učiva herní formou v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Dítě tak nezískává izolované poznatky nebo dovednosti, ale komplexní zkušenost, která se stává pro dítě prakticky využitelná v běžném životě a na jejímž základě rozvíjí svoji osobnost. Náměty Nápadníku jsou prostoupeny třemi vzájemně provázanými okruhy, které vychází ze vzdělávacích oblastí RVP PV v přímé návaznosti na RVP ZV, jedná se o: řečové a jazykové dovednosti; myšlenkové a číselné operace; motorické dovednosti. Při zpracovávání jednotlivých námětů se nám naskýtalo nepřeberné množství materiálních prostředků, které by bylo možné v rámci jednotlivých námětů využít. Jednou z poměrně zajímavých možností, jak rozvíjet výše uvedené okruhy, je využití odpadového a zbytkového materiálu, protože je běžně dostupný a může sloužit i k nápravě některých nedostatků v oblasti jemné motoriky a smyslového vnímání. V současné době bývá odpadový materiál zcela běžně používán v rámci výtvarných, praktických či jiných činností. Touto problematikou se zabývala již celá řada autorů. O využití odpadového a zbytkového materiálu pojednává podrobně publikace Praktické činnosti III, viz Použitá literatura a další zdroje informací. Cílem Nápadníku proto není seznámit čtenáře s dosud nepublikovanými náměty, ale s možností, jak využít tyto náměty při komplexním rozvoji osobnosti dítěte. Z těchto důvodů je do některých námětů zahrnuto právě využití odpadového materiálu. Pod námětem si lze představit například téma, Vaříme polévku. Dítě se seznamuje s vybranými druhy zeleniny, které se učí rozeznávat a použít při přípravě ingrediencí (přísad) na polévku a samotném vaření polévky. Do této činnosti jsou formou hry začleněny výše uvedené tři okruhy. Dítě tak při poznávání a manipulaci se zeleninou mimo jiné: ź porovnává a počítá množství, ź rozvíjí své smyslové vnímání, ź učí se logické posloupnosti, ź rozvíjí své motorické schopnosti ź řečové dovednosti.

7 JAK S NÁPADNÍKEM PRACOVAT 5 Každý námět zpravidla obsahuje stručný popis svého obsahu, co je jeho cílem, co je u dítěte rozvíjeno; orientační délku trvání; materiální prostředky v případě, že při realizaci námětu jsou nezbytné pomůcky atp.; postup, který není pro mentora závazný, ale může ho alespoň v počátcích při práci s Nápadníkem využít jako vodítka;poznámky, které například upozorňují na případná úskalí, možnost obměny jednotlivých úkolů, dodatečné informační zdroje, které jsou označovány pomocí číselných odkazů v chronologické posloupnosti; přílohy, které jsou souhrnně uvedeny v závěru Nápadníku a jsou rovněž číslovány v chronologickém pořadí. Pro usnadnění orientace v jednotlivých námětech jsou použity shodné grafické značky, pro přehlednost uvádíme jejich výčet. Základní informace o námětu Čas: Materiální prostředky: Postup: Poznámky:

8 KOMU JE NÁPADNÍK URČEN 6 KOMU JE NÁPADNÍK URČEN Jak již bylo uvedeno, Nápadník je určen zejména rodičům dětí, ale i zájemcům o řešenou problematiku a dalším čtenářům, kteří chtějí rozvíjet osobnost a schopnosti předškoláků a začínajících školáků, ať již z důvodu jejich specifických vzdělávacích potřeb, anebo jen v rámci upevnění již osvojených dovedností dětí této cílové skupiny. S ohledem na různorodost každého dítěte nelze zcela jednoznačně vymezit věkovou skupinu předškoláků a začínajících školáků, v rámci níž by měl být Nápadník využíván. Lze ale s jistotou říci, že díky novým schopnostem, které v předškolním a mladším školním věku dítě získává, ať už ve větší nebo menší míře s ohledem na specifické vzdělávací potřeby, má dítě alespoň v omezené míře potřebu něco zvládnout, vytvořit, má chuť zkoumat různé materiály, zanechávat za sebou pomocí různých materiálů stopy, výtvory. To vše je nápomocno k jeho celkovému dynamickému rozvoji. Proto je důležité v tomto období uspokojovat tyto potřeby a v případě potřeby podpořit jejich rozvoj, například právě prostřednictvím Nápadníku. A proto, kdokoliv, kdo se rozhodne využít alespoň některý z námětů v praxi, by měl mít na mysli, že přestává být rodičem, pedagogem, anebo třeba starším sourozencem, ale bere na sebe roli mentora, která vystihuje podstatu vzájemné spolupráce. Přistupovat k dítěti jako v řeckém mýtu Mentór k Télemachovi, být mu oporou, rádcem, ale i kamarádem.

9 12 NÁPADNÍKOVÝCH NÁMĚTŮ 7 DVANÁCT NÁPADNÍKOVÝCH NÁMĚTŮ

10 CO MÁME DOMA V KUCHYNI 8 Co máme doma v kuchyni Základní informace o námětu: Cílem námětu je především rozvoj myšlenkových, číselných a řečových dovedností. V rámci něho je procvičována slovní zásoba, určování množství a jeho porovnávání, prostorová orientace, druhy technických materiálů, kritické myšlení a motorické dovednosti. Náročnost níže popsaných aktivit je třeba podřídit individuálním schopnostem dítěte a jeho ochotě spolupracovat. Předpokladem pro efektivní spolupráci je zařazení vhodných motivačních prvků, např.: Průvodce a návštěvník V rámci těchto rolí seznamuje průvodce návštěvníka s vybavením kuchyně. Tento motivační prvek lze úspěšně využít v případě, že se již dítě s rolí průvodce setkalo např. při návštěvě hradu, muzea, atp. Obě role si můžeme s dítětem vzájemně vyměnit. Paní učitelka (Pan učitel) Zpravidla každé dítě předškolního věku si na školu nebo paní učitelku, pana učitele, již hrálo, a proto bývá zařazení tohoto motivačního prvku časté. Paní učitelka, pan učitel, seznamuje žáka s vybavením kuchyně a opakují, co již o kuchyni ví. Obě role lze rovněž zaměňovat dle potřeby. Při hře se mohou jako další návštěvníci nebo žáci uplatnit oblíbené dětské hračky panenky, zvířátka, aj., které dítě rozmístí po kuchyni na vhodné místo. Důležité je dítě nejen povzbuzovat k činnosti, ale nechat mu při všech níže popsaných aktivitách dostatečný prostor pro iniciativu, vyjadřování vlastního názoru, zdůvodňování postupu práce a tím ho vést ke kritickému myšlení. Čas Asi dvě hodiny, avšak časová náročnost je podmíněna konkrétní představou o rozsahu a zařazování jednotlivých úkolů, vybavením domácnosti a zájmem dítěte. Doporučujeme proto činnost rozdělit na několik kratších částí, popřípadě rozvrhnout do dvou dnů. Materiální prostředky Použité materiální prostředky závisí na vybavení konkrétní domácnosti. Jejich rozsah je nutné přizpůsobit dosavadním zkušenostem, získaným znalostem a individuálním schopnostem dítěte. Bezpečnost při manipulaci s nádobím, příbory a dalším zařízením by měla být vždy nadřazena veškerým činnostem. Při tvorbě koláže je možné použít obrázky z časopisů, reklamních letáků nebo internetu, chybějící obrázky lze dokreslit, popř. vyfotografovat část skutečné kuchyně a vytisknout. K této činnosti je potom zapotřebí lepidlo, podkladový papír, nůžky a další výtvarný materiál dle vlastního uvážení.

11 CO MÁME DOMA V KUCHYNI 9 Postup Dítě motivujeme jednou z uvedených možností. Popsané motivační role bychom se měli nejprve ujmout my, aby dítě pochopilo podstatu činností a jeho roli. Prohlédneme si s dítětem zařízení a vybavení domácí kuchyně. Společně pojmenujeme nábytek, spotřebiče a vybavení. Je-li to vhodné, můžeme seznámit dítě prostřednictvím obrázků nebo internetu i s dalšími spotřebiči, které nejsou v reálné kuchyni k dispozici. Při této činnosti diskutujeme s dítětem pomocí návodových otázek o využití jednotlivých spotřebičů, kuchyňského nábytku a vybavení. Např. Co servírujeme na desertní talířek? Dort. K čemu slouží dřez? K mytí nádobí. K čemu používáme lednici? Na chlazení potravin. K čemu slouží sporák? Na vaření. V čem si můžeme ohřát vodu? V rychlovarné konvici. Co dáváme zpravidla do prosklené skříňky? Skleničky. K čemu se používá myčka na nádobí? K mytí nádobí. Při popisu kuchyňského zařízení a vybavení lze zařadit i jednoduché početní operace, porovnávání množství, prostorovou orientaci a poznávání technických materiálů, vše je samozřejmě závislé na individuálních schopnostech dítěte. ź Početní operace při manipulaci s nádobím nebo jiným vybavením, může dítě počítat množství hrnečků, talířků a dalšího nádobí. ź Porovnávání množství dítě může řadit nádobí, příbory či jiné vybavení dle jejich počtu. Lze tak vytvořit vzestupné a sestupné skupiny. Při této činnosti můžeme předem vybrat soubory prvků o rozdílném počtu tak, aby odpovídaly početní představivosti dítěte. Jednodušší variantou této činnosti je porovnávání velikosti dle druhu, např. talířek pod šálek, desertní talířek, hluboký talíř, tác. ź Prostorová orientace pomocí návodových otázek lze procvičovat orientaci v prostoru, např. Kde jsou uloženy hrnce? Dole. Kde jsou umístěny příbory? Uprostřed. Co je napravo od talířů? Skleničky. Co je nad dřezem? - Vodovodní baterie. ź Technické materiály při popisu lze určovat i materiál, ze kterého je vybavení a zařízení vyrobeno, např. Z čeho je vyrobena sklenička? - Ze skla. Z čeho je vyrobena PET láhev? - Z plastu. Z čeho je vyroben sporák? - Z kovu. Navazující aktivitou může být tvorba koláže z vystřižených propagačních materiálů, na nichž je zobrazeno kuchyňské vybavení a zařízení. Výslednou koláž je vhodné porovnat se skutečnou kuchyní a pomoci dítěti formulovat případné úpravy, které by se mu v reálné kuchyni líbily a proč. Lze ji rovněž tvořit s obrázkem lednice, myčky na nádobí, případně si nakreslit vlastní obrázek (obr. 1), a vysvětlit, proč se na určité místo dávají určité druhy potravin, anebo proč se na určité místo dávají určité druhy nádobí.

12 CO MÁME DOMA V KUCHYNI 10 Poznámky Námět lze realizovat s dítětem opakovaně a role lze měnit dle potřeby i v rámci dílčích úkolů. Pro zvýšení motivačního faktoru lze přizvat i další členy rodiny a uspořádat představení. Další náměty na činnosti s dítětem v prostředí domácnosti a podrobnější informace o této problematice lze nalézt v příspěvku: VODÁKOVÁ, J. U nás doma. In KOCIÁNOVÁ, L. A KOL. Praktické činností pro ročník základních škol. Praha: Fortuna, 1997, s ISBN Obr. 1 Kuchyň

13 HRY S POTRAVINAMI 11 Hry s potravinami Základní informace o námětu: Hry spojené s přiměřeným experimentováním jsou nejen zábavné, ale také poučné. Mohou navazovat nebo předcházet jiným aktivitám, např. vlastním činnostem s potravinami a s přípravou jednoduchých pokrmů. Uvedené hry rozvíjí především smyslové poznávání dítěte zrakem, hmatem, čichem a chutí. Manipulací se semeny dochází ke zpřesňování různých typů úchopů, především úchop nehtový 1 a úchop špetkový. Získané poznatky dítě vyjadřuje slovním projevem, popisuje, co vidí - tvar, barvu, velikost; co vnímá hmatem na povrchu a uvnitř hladký, drsný, měkký, tvrdý, suchý, mokrý; porovnává množství, velikost a určuje počet. Slovní projev tak přispívá k rozvoji řečových, ale i myšlenkových a matematických dovedností. Rozlišování potravin čichem a chutí je vhodné zařadit spíše u starších a zkušenějších dětí, nutné je mít přitom na paměti případné riziko alergické reakce, např. křen, zelí, ředkvička, kapusta. Čichem může dítě hodnotit a slovy vyjádřit například, jak potravina voní (nasládle, ostře, kysele ) a který pokrm mu vůně připomíná. Při ochutnávce potravin dítě obvykle hodnotí míru chutnosti, tedy, co mu chutná hodně, málo, vůbec, atp. Své pocity a hodnocení může dítě vyjádřit nejen slovy, ale též pomocí grafického záznamu. Za tímto účelem lze použít pracovní list se smajlíky, příloha č Dítě svoje hodnocení vyjádří čárkou k potravině a vybranému smajlíku. Zpočátku je vhodné pracovat se zeleninou a ovocem. Lze u nich vnímat a hodnotit shodné a rozdílné znaky zrakem a hmatem; u ovoce navíc chuť; u zeleniny a koření i vůni. Pokud činnost dítě zaujala, lze použít i další potraviny, např. smíchat fazole s hrachem a zahrát si na Popelku. Při třídění luštěnin se rozvíjí hlavně jemná motorika a koordinace oko-ruka. Čas Asi 1 hodina, ale v případě potřeby lze námět rozdělit na několik dílčích částí. Materiální prostředky Jednoduché hry s potravinami lze uskutečnit v každé běžně vybavené domácí kuchyni. Variantnost hry je závislá na množství aktuálně dostupných potravin. Při manipulaci s potravinami lze použít papírové nebo plastové misky, sáčky, aj. vybavení kuchyně.

14 HRY S POTRAVINAMI 12 Postup Vzorky ovoce a zeleniny pro vlastní hru vybereme tak, aby byly jejich vlastnosti pro hodnocené druhy charakteristické a rozdíly mezi nimi byly dobře patrné, nezbytné je vzít v úvahu i dosavadní zkušenosti a znalosti dítěte. Případné množství jednotlivých vzorků je nutné stanovit s ohledem na početní představivost dítěte. Vybrané vzorky pečlivě očistíme, jak jsme zvyklí při jejich používání v domácnosti. Motivačním faktorem pro hry s potravinami je již samotná přítomnost dítěte v kuchyni a novost hry, proto není zpravidla nutné zařazovat specifické motivační prvky, vyjma třídění luštěnin. Poznávání zrakem Od každého vybraného druhu ovoce a zeleniny zařadíme jeden nebo více kusů. Jejich směs rozložíme na podnos, plochou misku atp., aby byly jednotlivé kusy přehledně uspořádány. Jednodušší variantou je vybrat pouze zeleninu nebo ovoce a teprve později je kombinovat. Při manipulaci s vybranými vzorky dítě: ź vybere a pojmenuje jednotlivé druhy ovoce a zeleniny a položí je odděleně na určené místo, pokud je u některého druhu více odrůd, uloží je společně; ź popíše charakteristické znaky tvar a barvu; ź vzorky zeleniny a ovoce roztřídí podle druhu do připravených misek a porovná množství uspořádáním vzestupné nebo sestupné řady misek. Poznávání hmatem Mladším dětem a případně i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nejdříve vzorky vybraných druhů ukážeme, společně pojmenujeme a necháme ohmatat. Poznávání hmatem je proto vhodné zařadit až po poznávání zrakem. Cílem hmatového vnímání je správně pojmenovat tvar (kulovitý, hranatý, špičatý ) a povrch (hladký, hrubý, suchý, tvrdý, měkký ). Velikost vzorků je nutné volit s ohledem na velikost ruky, aby dítě bez problémů vybraný vzorek udrželo. Rovněž je možné, aby dítě použilo pro uchopení vzorků obě ruce. Zvyšuje se tím nejen pravděpodobnost, že dítě se špatně koordinovanými pohyby udrží vzorek v rukou, ale i rozsah vjemů, což má velký význam pro dítě s oslabeným pocitovým vnímáním. Do pevného sáčku, kabely nebo zakrytého košíku umístíme vybrané vzorky ovoce nebo zeleniny, případně jejich směs. Dítě sáhne do obalu se vzorky: ź vybere libovolný vzorek, pečlivě ho ohmatá a zkusí popsat, co zjistilo tvar, povrch; ź na základě zjištěných faktů se pokusí určit druh vzorku; ź vyjme vzorek z obalu a zkontroluje, zda byl jeho popis a určení druhu správný; ź vzorek položí na předem připravenou a označenou misku se stejným druhem. V případě potřeby lze činnost opakovat nejen pro upevnění, ale rovněž lze touto činností poznat nebo potvrdit lateralitu rukou dítěte, tedy preferenci pravé nebo levé ruky.

15 HRY S POTRAVINAMI 13 Hra na popelku Tříděním luštěnin lze procvičit správnou tvorbu úchopu dvěma, případně i třemi prsty, postačí proto směs dvou vzorků semen odlišné barvy. Úchop třemi prsty je nezbytným předpokladem pro správný nácvik psaní. Volba luštěnin by měla být podmíněna znalostmi dítěte a náročnost velikostí a barvou semen. Při této hře bývají nejčastěji používána semena fazole a hrachu. Velikost fazole se pohybuje v závislosti na odrůdě a rovněž barva může být velmi různorodá. Úchop semen čočky je poměrně náročný, proto se tato luštěnina zařazuje méně často. Počet semen zvolíme podle vlastního uvážení tak, aby se úchopy procvičily, ale náročnost na dokončení práce děti neodrazovala. K třídění luštěnin lze dítě motivovat pohádkou o Popelce nebo prosbou o pomoc s pomíchanou luštěninou. Při samotné činnosti může dítě sedět, nebo stát, dle vlastního uvážení. Předem je třeba připravit stabilní nádobu na směs semen, kterou umístíme na pevnou základnu a barevně odlišené nádoby na vytříděná semena, která by měla být v dosahu tak, aby nehrozilo jejich převrhnutí při samotné činnosti. Při třídění luštěnin bychom měli dbát na to, aby dítě používalo správné typy úchopu v závislosti na druhu a velikosti semen, v případě potřeby můžeme demonstrovat úchop. Při činnosti je vhodné zpívat nebo říkat různé básničky a říkanky, tím posilujeme sociální vazby, řečové dovednosti, paměť a zároveň udáváme rytmus práce. Tříděná semena dítě pojmenuje a může porovnat jejich množství. Poznámky 1 Úchop nehtový - při tomto úchopu se nehet palce a ukazováku dotýká. Úchop je důležitý pro procvičování jemné motoriky ruky, pro sbírání drobnějších předmětů, například semen zeleniny. Úchop špetkový spočívá ve vytvoření špetkového pohybu palcem, ukazovákem a prostředníkem, tzv. uchopení třemi prsty, nejčastěji lze úchop využít při solení polévky, ale i při sbírání drobných předmětů. 2 Pracovní list je rozdělen do čtvercové sítě. V horní části jsou umístěni tři smajlíci, kteří symbolizují úroveň hodnocení a v levé části jsou prázdná okénka, která slouží pro dokreslení konkrétní potraviny. Vzhledem k tomu, že každý rodič může zvolit potravinu dle svého vlastního uvážení, není předkreslena. V případě potřeby lze obrázky stáhnout z internetu, vystřihnout a vlepit. Obrázky smajlíků nejsou označeny konkrétním typem hodnocení, protože je využití pracovního listu podmíněno předmětem hodnoceného vůně, chuť. S dítětem si můžeme na třístupňové škále smajlíků určit vlastní typ hodnocení, například: chutná mi, nevím, nechutná mi; voní mi, nevím, nevoní mi.

16 UČÍME SE A ZÍSKÁVÁME DOVEDNOSTI PŘI PRÁCI V KUCHYNI 14 Učíme se a získáváme dovednosti při práci v kuchyni Základní informace o námětu: 1 Domácí výroba moučníků, či pečiva, se v současnosti často nahrazuje jejich zakoupením nebo přípravou z průmyslově vyráběných směsí. Pro vytvoření příjemné rodinné atmosféry, na kterou mohou děti později vzpomínat, je vhodná tradiční výroba moučníků a pečiva. Jejich příprava může být spojena s určitými svátky (např. vánoční a velikonoční pečivo), s výročím některého z členů rodiny (narozeniny), s rodinnými oslavami aj. Tím je zajištěna potřebná motivace ke spolupráci dětí. ź Činnosti při výrobě domácích moučníků, anebo pečiva lze také využít k rozvoji níže popsaných dovedností: ź řečové a jazykové dovednosti si dítě prohlubuje při pojmenování použitých surovin, kuchyňského vybavení a zařízení, pracovních operací, atp.; ź při odměřování, vážení potravin a při dělení těsta se dítě seznamuje po praktické stránce s matematickými a číselnými operacemi; ź činnosti spojené s výrobou moučníků a pečiva přispívají k rozvoji jemné motoriky; ź vytváření základních geometrických tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh) je zpravidla přirozenou součástí práce s těstem. Při přípravě moučníku, anebo pečiva, doporučujeme zařadit výrobu vlastního těsta, protože zakoupené těsto omezuje rozsah vzdělávacích aktivit a motivační faktor se snižuje. Při výrobě vlastního těsta je nezbytné mít na paměti časovou, materiální a technologickou náročnost na výrobu, proto je vhodné vybrat některé z jednodušších těst. V rámci námětu je níže popsána výroba taštiček z tzv. třetinového těsta. Výhodou tohoto těsta je, že ho lze uplatnit při výrobě moučníků, ale i sladkého a slaného pečiva různých tvarů, chutí a náplní. Čas Asi 3 hodiny, avšak vzhledem k tomu, že těsto je nutné nechat asi 20 až 30 minut odpočinut a pečení trvá přibližně stejnou dobu, nezabere samotná činnost více jak dvě hodiny. Aby nedošlo ke snížení motivace dítěte, můžeme námět rozdělit například na tyto části: přípravná část, kdy připravujeme těsto; přestávka, kdy necháme těsto odpočinout; hlavní část, kdy těsto zpracováváme; přestávka, kdy pečeme moučník; závěrečná část, kdy zdobíme a porcujeme moučník.

17 UČÍME SE A ZÍSKÁVÁME DOVEDNOSTI PŘI PRÁCI V KUCHYNI 15 Materiální prostředky Název třetinové těsto byl patrně odvozen ze stejného poměru tří hlavních surovin (hladká mouka, tuk na pečení a tvaroh), ze kterých se toto těsto vyrábí, přičemž množství lze zvolit dle individuální potřeby. Těsto: 250g hladké mouky, 250g tuku na pečení, 250g tvarohu, moučkový cukr na posypání. Nádivka: dle chuti (maková, povidlová, ořechová, atp.), v případě zájmu o domácí nádivku lze použít např. některý z internetových receptů. Kuchyňské zařízení: váha, mísa nebo vál na přípravu těsta, vál nebo jiná podložka na rozválení, váleček, potřeby na krájení těsta (nůž, pravítko, atp.), štětec na potření připraveného pečiva, potřeby pro pečení. Použité materiální prostředky závisí na vybavení konkrétní domácnosti. Jejich použití je nutné přizpůsobit individuálním schopnostem dítěte, lze tak například nahradit nůž za radýlko. Bezpečnost při manipulaci s kuchyňským zařízením by měla být vždy nadřazena veškerým činnostem. Postup Připravíme suroviny a kuchyňské potřeby. Společně je pojmenujeme a v případě zájmu můžeme doplnit základní informace o použitých surovinách z čeho se vyrábí, jak se v domácnosti dají zužitkovat. ź Odvážíme stejné množství tvarohu, tuku a mouky, nebo použijeme balené potraviny o určité váze, pak odvážíme pouze odpovídající množství mouky. Dítě se může přesvědčit o stejné hmotnosti potěžkáním a kontrolou číselných hodnot na váze prostým výčtem jako dva, pět, nula. V případě zájmu můžeme dítě informovat o měrných jednotkách, např. 250 g je čtvrt kila, jedna vanička tvarohu je čtvrt kila. ź Všechny tři suroviny zpracujeme v míse nebo na válu tak, abychom získali tvárné těsto. Pokud není těsto dostatečně tuhé, aby je bylo možné rozválet, přidáme mouku. Stává se to při použití řidšího tvarohu. Při této činnosti může dítě dle svých fyzických schopností pomáhat se zpracováním těsta, avšak zpravidla činnost spíše pozoruje a komentuje postupnou přeměnu surovin v kompaktní hmotu, které by si mělo všimnout na základě zrakového a hmatového vjemu. ź Zakryté těsto uložíme na 20 až 30 minut do ledničky nebo na jiné chladné místo. Říká se, že ho dáme odpočinout. V případě zájmu můžeme dítěti vysvětlit, že se to dělá proto, aby v těstě zbobtnal lepek (bílkoviny v pšeničné mouce) a těsto bylo tvárné. ź Odpočinuté těsto rozválíme na plát asi 3 až 5 mm vysoký. V případě, že bude tuto činnost dítě vykonávat převážně samo, zjistí, že je rovnoměrnost tloušťky závislá na intenzitě a plynulosti tlaku válečku na těsto. Musíme proto počítat s několikerým opakováním, avšak tato zkušenost je pro dítě cenná. ź Podle pravítka rozkrájíme podélné pruhy (dlouhé obdélníky) 4 až 6 cm široké a ty potom příčně na čtverce. Při rozkrajování může dítě popisovat vznikající geometrické tvary, v případě, že bude dítě činnost vykonávat samo, doporučujeme radýlko.

18 UČÍME SE A ZÍSKÁVÁME DOVEDNOSTI PŘI PRÁCI V KUCHYNI 16 ź Na polovinu čtverců umístíme nádivku ve směru úhlopříčky, na další polovinu souběžně s jednou stranou, obr. 2. ź Okraje naplněných čtverců přeložíme tak, že vzniknou trojúhelníky nebo obdélníky. Dítě může nejprve hádat, jaký geometrický tvar vznikne přeložením a následně se přesvědčit. ź Okraje těsta pevně stiskneme, aby nádivka nevytékala. ź Připravené syrové pečivo opatrně potřeme oslazenou vodou, aby jeho povrch při pečení zezlátnul a rozložíme ho na plech. ź Naplněný plech vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme při 180 až 200 C asi 20 až 30 minut. Upečené taštičky by měly mít na povrchu zlatavou barvu. Tuto činnost by mělo dítě pouze pozorovat z bezpečné vzdálenosti. ź Vychladlé taštičky pocukrujeme. Dítě by mělo zpozorovat změnu ve skupenství těsta a s rodičem tuto změnu zdůvodnit. ź Při servírování taštiček na podnos, může dítě využít svých nápadů a zajímavým způsobem je uspořádat. Poznámky 1 V textu označují použité termíny (moučník a pečivo) stejné výrobky. Jakákoliv činnost spojená s přípravou pokrmů bývá pro dítě, zejména v předškolním a mladším školním věku, silně motivující, a proto lze díky zájmu dítěte efektivně rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Kromě popsaných taštiček můžeme připravit i další tvary pečiva, jak ukazuje obr. 3. Kroužky s krémem uprostřed se označují jako paštičky Obr. 2 Výroba taštiček Obr. 3 Moučník

19 ZELENINOVÁ POLÉVKA 17 Zeleninová polévka Základní informace o námětu: Námět Vaříme zeleninovou polévku zahrnuje dva na sebe vzájemně navazující úkoly. V rámci prvního se dítě seznamuje s různými druhy zeleniny a v druhém se učí zeleninu zpracovávat při přípravě polévky. Prostřednictvím tohoto námětu jsou u dítěte rozvíjeny: ź myšlenkové a číselné operace (porovnávání množství, číselné řady od 1 do 5, nové pojmy a jejich zařazení do myšlenkové struktury dítě poznává nové druhy zeleniny a připravuje ji na polévku dle množství; ź smyslové vnímání (zrak, chuť, hmat, čich) dítě rozeznává druhy zeleniny; ź motorika (úchop předmětů, manipulace s kuchyňským vybavením, stříhání); ź logické myšlení dítě si procvičuje souslednost činností; ź řečové a jazykové dovednosti dítě si osvojuje názvy zeleniny. Čas Časová náročnost na rozeznávání druhů zeleniny je asi 1 hodina, na přípravu a vaření zeleninové polévky asi 2 hodiny, proto doporučujeme zařadit mezi uvedené činnosti přestávku, anebo námět rozložit do dopoledního a odpoledního bloku, popřípadě dvou dnů. Materiální prostředky Při práci s první částí námětu: Určujeme druhy zeleniny, budeme potřebovat námi vybrané z běžně dostupné zeleniny, které máme k dispozici; šátek nebo jinou látku na zakrytí očí; Zeleninové pexeso, příloha č. 2; nůžky. Při přípravě zeleninové polévky, která je součástí druhé části námětu, budeme potřebovat tyto suroviny: 1 cibule, 3 střední brambory, 5 výhonků bílého chřestu, 2 rajčata, 1 lžíce másla, 1 lžíce olivového oleje, špetka soli, špetka pepře, špetka muškátového květu, trochu petrželky, vhodné polévkové koření a toto vybavení: prkénko na krájení, nůž na krájení, nůž na loupání, škrabka, síto, hrnec asi na 5 litrů, vařečka, lžíce, hrnek, 5 misek na zeleninu. Postup Níže budou samostatně popsány úkoly Určujeme druhy zeleniny a Připravujeme polévku. Určujeme druhy zeleniny Cílem je osvojit si názvy vybrané zeleniny, rozvíjet slovní zásobu a postřeh. Dítě motivujeme k rozeznávání zeleniny hrou: Když se naučíš rozeznávat zeleninu, budeš moci více pomáhat mamince při vaření. Ukážeme dítěti a společně pojmenuje všechnu vybranou zeleninu, kterou máme k dispozici. Následuje hra: Poznej se zavázanýma očima!, ve které dítě poznává hmatem a případně i chutí zeleninu. Kontrolujeme a hodnotíme úspěšnost dítěte. Poznávání zeleniny, ale i čehokoli jiného, je bez zrakového vjemu náročné, a proto tento úkol nemusí zvládnout každé dítě. Rozlišování potravin chutí je podmíněno dostatečnými zkušenostmi dítěte a je nutné mít na paměti případné riziko alergické reakce, např. křen, zelí, ředkvička, kapusta.

20 ZELENINOVÁ POLÉVKA 18 Při hře se Zeleninovým pexesem ho s dítětem nejdříve rozstříháme a společně pojmenujeme každý obrázek, je-li to možné, dítě přiřadí obrázky ke skutečné zelenině. Tím se ujistíme, že dítě na obrázcích zeleninu poznává. Následuje samotná hra s pexesem. V Zeleninovém pexesu je zastoupena pouze nejznámější zelenina, viz přehled níže. V případě potřeby lze počet kartiček pexesa redukovat, anebo rozšířit přimalováním dalších kartiček s obrázky zeleniny, např. okurka, meloun, řepa, aj. Pokud dítě hru zvládá dobře, můžeme zařadit i určování barev a počet. Dítě najde dva shodné obrázky, popíše barvy, určí množství na obrázku. Zelenina dle skupiny se zpravidla u této věkové skupiny dětí neurčuje. Připravujeme polévku Cílem tohoto bloku je rozeznávat druhy zeleniny; užívat v praxi matematické pojmy více, méně, stejně a číselnou řadu 1 až 5; rozvíjet motorické schopnosti; logické myšlení. Dítě motivujeme možností pomáhat při vaření zeleninové polévky, tedy při přípravě ingrediencí. Typ zeleninové polévky, kterou budeme s dítětem vařit, je zcela na našem zvážení. Měl by být ale vybrán takový recept, který nebude na přípravu a vlastní realizaci náročný a množství ingrediencí bude odpovídat početní představivosti dítěte vzhledem k cíli přípravy porovnávat množství. Pro potřeby této přípravy byl zvolen recept na přípravu Zeleninové polévky s chřestem, jednotky hmotnosti byly nahrazeny kusy, avšak pro úplnost je množství v gramech uvedeno v závorce. Chřest lze rovněž nahradit jiným druhem zeleniny, např. 5 kusů růžičkové kapusty nebo 5 růžiček květáku. Dítěti přečteme recept a následně spolu připravíme požadované množství zeleniny a dalších ingrediencí. Až je vše připraveno, vybídneme dítě, aby překontrolovalo množství zeleniny. Při kontrole zeleniny bychom měli dbát na to, aby dítě správně určovalo počet kusů od 1 do 5. Zeleninová polévka s chřestem ź 1 cibule ź 3 střední brambory (400 g) ź 3 menší mrkve (300 g) ź 5 výhonků bílého chřestu (300 g) ź 2 rajčata ź 1 lžíce másla ź 1 lžíce olivového oleje ź 5 hrníčků vody (1 l) ź špetka soli ź špetka pepře ź špetka muškátového květu ź trochu petrželky ź vhodné polévkové koření

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku

Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Seminární práce Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku Olga Hadáčková, o.hadackova@seznam.cz

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Náměty jsou využitelné po celý školní rok a podporují nenásilně také fantazii a představivost dětí.

Náměty jsou využitelné po celý školní rok a podporují nenásilně také fantazii a představivost dětí. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK PROFESE. Po úspěšném vydání publikace KAFOMETÍK POČASÍ, jsme vytvořili další soubor metodických a

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Tato monotematická publikace volně navazuje na úspěšné publikace KAFOMETÍK PROFESE a KAFOMETÍK POČASÍ.

Tato monotematická publikace volně navazuje na úspěšné publikace KAFOMETÍK PROFESE a KAFOMETÍK POČASÍ. Milé kolegyně, právě otevíráte složku tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK DOPRAVA A CESTOVÁNÍ, ve které naleznete jak metodické náměty pro činnosti a aktivity z oblasti poznávací,

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Meruňkové tvarohové knedlíky

Meruňkové tvarohové knedlíky Meruňkové tvarohové knedlíky Sladké ovocné knedlíky jsou spojeny hlavně v létě. Dají se připravit z kynutého těsta, tvarohového anebo také bramborového. Knedlíky plníme různým ovocem. Ingredience 200g

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1. Procvičování zručnost: HR2 Tři medvídci (zručnost manipulační hra) Dřevěné puzzle k rozvíjení zručnosti - manipulační hra. Obsahuje 16

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dětí: 5 6 let, běžná předškolní třída MŠ. Děti byly předem seznámeny s tématikou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro děti a rodiče

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR14 Barevná písmena na provlékání Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov. rozměr písmenkové

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Číselný obor do 20 Rozklad čísel na jednotky a desítky Autor: Mgr. Lucie Fajforvá Datum vzniku: 13. 4. 2015

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Český jazyk a literatura/jazyk a sloh pro nižší gymnázium

Český jazyk a literatura/jazyk a sloh pro nižší gymnázium Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Pracovní listy, pravítko, tužka, nůžky.

Pracovní listy, pravítko, tužka, nůžky. M-08..-. roč. PV VV Matematické domečky ü OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíčové pojmy: Pomůcky a potřeby: Od. třídy zaujala naše děti v matematice didaktická hra, při které si procvičujeme a upevňujeme

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba

TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba Autor: Martina Sumcová Název: VY_32_INOVACE_VV_21_růst

Více

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK

KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK KATALOG SPECIÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Služby osobní asistence v Centru FILIPOVKA 01 Puzzle písmena Puzzle s písmenky slouží k procvičování abecedy a skládání slov. Děti se tak učí formou hry. 02 Puzzle

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

VYTVÁŘÍME HERBÁŘ PĚSTITELSTVÍ I, II

VYTVÁŘÍME HERBÁŘ PĚSTITELSTVÍ I, II VYTVÁŘÍME HERBÁŘ 1. PĚSTITELSTVÍ I, II Vytvořila Mgr.D.Hůlová Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Úvod V tomto herbáři se zaměříme

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

stříháme levou i pravou

stříháme levou i pravou leváci a leváctví část č. 26 stříháme levou i pravou aneb několik rad a námětů ke stříhání nůžkami jako pracovní činnosti ivo vodička 2013 www.levactvi.cz 1 Stříháme levou i pravou název školy: autor:

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ A JEJICH Kapitola poukazuje na činnosti v šachové výuce zaměřené na rozvíjení kognitivních procesů znázorněné pomocí diagramů. Příklady

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

MĚŘENÍ HMOTNOSTI METODICKÝ LIST FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Tematický okruh MĚŘENÍ HMOTNOSTI. Učivo. Ročník 6., 7. 2 vyučovací hodiny.

MĚŘENÍ HMOTNOSTI METODICKÝ LIST FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Tematický okruh MĚŘENÍ HMOTNOSTI. Učivo. Ročník 6., 7. 2 vyučovací hodiny. METODICKÝ LIST 1/5 MĚŘENÍ HMOTNOSTI Tematický okruh Učivo Ročník Časová dotace Klíčové kompetence FYZIKÁLNÍ VELIČINY MĚŘENÍ HMOTNOSTI 6., 7. 2 vyučovací hodiny 1. Kompetence k učení - žák se naučí chápat

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR71 Věž dřevěná Postav si vysokou věž. Barevná skládačka dřevěné kroužky na tyči. Rozměr 10 x 10 x 22 cm, 9 ks. HR72 Puzzle dřevěné magnetické

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dě&: 5-6 let, běžná předškolní třída MŠ. Dě# byly předem seznámeny s téma#kou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro dě# a rodiče bylo

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

MATÝSKOVA MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA MTÝSKOV MTEMTIK PRO ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY DÍL učebnice podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV Vážení vyučující, nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY Pedagogická fakulta Brno Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 návrh projektu LIDSKÉ SMYSLY 16. 12. 2009 Pavla Pokorná DiS. 5. ročník, 9. semestr 174166 2009/2010 KS Učitelství pro 1.

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Prvouka Díl II. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Prvouka Díl II. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Prvouka Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 4 hodiny týdně. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více