Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy"

Transkript

1

2

3 OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme se a získáváme dovednosti při práci v kuchyni 14 4 Zeleninová polévka 17 5 Bramborové tiskátko 21 6 Odpadový materiál - CD 25 7 Žabákovy úkoly 28 8 Výrobky z kukuřičného šustí 31 9 Jablíčkové úkoly Stromový kalendář Odpadový materiál Plastové ryby Zápichy 55 Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

4 O NÁPADNÍKU 2 O NÁPADNÍKU Předškolní věk někteří autoři označují jako zlatý věk dětské hry, protože právě v tomto období se dětská hra stává dominantní činností dítěte, prostřednictvím níž dochází k rozvoji jeho osobnosti. Rodiče se zpravidla v tomto období začínají intenzivněji zajímat o to, co, kdy a jak u svého dítěte rozvíjet, kde najít relevantní informace, metodický materiál, pomůcky, odbornou literaturu, aj. Velkou oporou jim mohou být v tomto snažení pedagogičtí pracovníci předškolních a poradenských zařízení. Náš autorský kolektiv se předškolní přípravou dlouhodobě zabývá a z tohoto důvodu se v rámci realizace projektu Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP registrační číslo: CZ.1.07/1.2.15/ snažil poskytnout metodické vedení a náměty rodičům při přípravě jejich dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na zahájení povinné školní docházky. V rámci tohoto projektu vzniklo mimo jiné mnoho metodických a vzdělávacích materiálů, které byly ve spolupráci s rodiči dětí a samotnými dětmi pilotně ověřeny, následně upraveny a poskytnuty nejen cílové skupině projektu, ale i dalším zájemcům. Tyto materiály byly zaměřeny zejména na rozvoj jemné motoriky, řečových a jazykových dovedností a myšlenkových a číselných operací. I když byly tyto materiály primárně určeny dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, projevila o ně zájem celá řada rodičů, kteří nebyli zapojeni do realizace projektu a jejichž děti neměly specifické vzdělávací potřeby. Právě tento neočekávaný zájem dal vzniknout myšlence Nápadníku, který by poskytoval nejen rodičům, ale i dalším zájemcům o řešenou problematiku, nové a inovované náměty zpracované formou hry, s cílem podpořit osobnostní rozvoj dítěte v přímé návaznosti na předškolní a mladší školní věk. Nápadník lze využít nejen v rámci předškolní přípravy, ale lze z něj čerpat náměty i při zahájení povinné školní docházky, protože rozvoj dítěte nekončí při vstupu do školy, naopak, v novém prostředí, které dítě doposud neznalo, je nezbytná další cílená podpora. Z tohoto důvodu byly do Nápadníku zařazeny i náměty využitelné u žáků mladšího školního věku. Věříme, že náměty Nápadníku ocení nejen rodiče jako podpůrný prostředek, ale i zájemci o řešenou problematiku jako zdroj inspirace a zejména děti jako zdroj příjemné zábavy.

5 VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ UVEDENÝCH NÁMĚTŮ 3 VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ UVEDENÝCH NÁMĚTŮ Výběr a způsob, jakým bylo zpracováno 12 námětů, byl podřízen 5 základním kritériím, které jsme stanovili v souladu s didaktickými zásadami při respektování specifických požadavků dítěte předškolního a mladšího školního věku, ekonomické dostupnosti a celoroční využitelnosti námětů. 1) Hra jako prostředek pro splnění uvedených cílů. 2) Postupy vyhovující z hlediska bezpečnosti a hygieny. 3) Materiální prostředky, které jsou finančně nenáročně a běžně dostupné. 4) Motivační prvky jako prostředek ke vzbuzení zájmu dítěte a jeho následné setrvání v činnosti, kterou úspěšně dokončí. 5) Nabídka námětů, které je možné zařazovat průběžně po celý rok i námětů vhodných pro určité období nebo pro určitý den (Vánoce, Den matek, oslava narozenin člena rodiny aj.). Aby bylo dosaženo požadavku na komplexní osobnostní rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku po všech stránkách, bylo stanoveno kromě konkrétních vzdělávacích cílů, které jsou reprezentovány třemi vzájemně provázanými okruhy v přímé návaznosti na RVP PV a RVP ZV, tzv. 5P vyšších cílů, které jsou více méně prostoupeny každým námětem a posilují kladný vztah dítěte k rodině a přírodnímu prostředí, což považujeme za předpoklad pro jeho harmonický a tudíž komplexní rozvoj. 1) Posilování sounáležitosti k ostatním členům rodiny a rozvíjení smyslu pro vytváření příjemného rodinného prostředí, např. výrobou dárků, gratulací. 2) Procvičování schopnosti naslouchat, sdělovat a obhajovat svoje názory v prostředí rodiny nebo známých. 3) Posilování vzájemné spolupráce s dalšími členy rodiny při domácích pracích a získávání dovedností, které umožní hlubší poznání domova. 4) Prohlubování vztahu dítěte k přírodě. 5) Používání vhodných odpadních materiálů a získávání informací podporujících environmentální výchovu dítěte.

6 JAK S NÁPADNÍKEM PRACOVAT 4 JAK S NÁPADNÍKEM PRACOVAT Nápadník je zpracován formou herních činností do jednotlivých námětů v souladu s požadavky RVP PV a RVP ZV na integrovaný přístup a vzdělávací oblasti, které by měly být u dítěte v předškolním a mladším školním věku rozvíjeny. V praxi se jedná o propojení učiva herní formou v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Dítě tak nezískává izolované poznatky nebo dovednosti, ale komplexní zkušenost, která se stává pro dítě prakticky využitelná v běžném životě a na jejímž základě rozvíjí svoji osobnost. Náměty Nápadníku jsou prostoupeny třemi vzájemně provázanými okruhy, které vychází ze vzdělávacích oblastí RVP PV v přímé návaznosti na RVP ZV, jedná se o: řečové a jazykové dovednosti; myšlenkové a číselné operace; motorické dovednosti. Při zpracovávání jednotlivých námětů se nám naskýtalo nepřeberné množství materiálních prostředků, které by bylo možné v rámci jednotlivých námětů využít. Jednou z poměrně zajímavých možností, jak rozvíjet výše uvedené okruhy, je využití odpadového a zbytkového materiálu, protože je běžně dostupný a může sloužit i k nápravě některých nedostatků v oblasti jemné motoriky a smyslového vnímání. V současné době bývá odpadový materiál zcela běžně používán v rámci výtvarných, praktických či jiných činností. Touto problematikou se zabývala již celá řada autorů. O využití odpadového a zbytkového materiálu pojednává podrobně publikace Praktické činnosti III, viz Použitá literatura a další zdroje informací. Cílem Nápadníku proto není seznámit čtenáře s dosud nepublikovanými náměty, ale s možností, jak využít tyto náměty při komplexním rozvoji osobnosti dítěte. Z těchto důvodů je do některých námětů zahrnuto právě využití odpadového materiálu. Pod námětem si lze představit například téma, Vaříme polévku. Dítě se seznamuje s vybranými druhy zeleniny, které se učí rozeznávat a použít při přípravě ingrediencí (přísad) na polévku a samotném vaření polévky. Do této činnosti jsou formou hry začleněny výše uvedené tři okruhy. Dítě tak při poznávání a manipulaci se zeleninou mimo jiné: ź porovnává a počítá množství, ź rozvíjí své smyslové vnímání, ź učí se logické posloupnosti, ź rozvíjí své motorické schopnosti ź řečové dovednosti.

7 JAK S NÁPADNÍKEM PRACOVAT 5 Každý námět zpravidla obsahuje stručný popis svého obsahu, co je jeho cílem, co je u dítěte rozvíjeno; orientační délku trvání; materiální prostředky v případě, že při realizaci námětu jsou nezbytné pomůcky atp.; postup, který není pro mentora závazný, ale může ho alespoň v počátcích při práci s Nápadníkem využít jako vodítka;poznámky, které například upozorňují na případná úskalí, možnost obměny jednotlivých úkolů, dodatečné informační zdroje, které jsou označovány pomocí číselných odkazů v chronologické posloupnosti; přílohy, které jsou souhrnně uvedeny v závěru Nápadníku a jsou rovněž číslovány v chronologickém pořadí. Pro usnadnění orientace v jednotlivých námětech jsou použity shodné grafické značky, pro přehlednost uvádíme jejich výčet. Základní informace o námětu Čas: Materiální prostředky: Postup: Poznámky:

8 KOMU JE NÁPADNÍK URČEN 6 KOMU JE NÁPADNÍK URČEN Jak již bylo uvedeno, Nápadník je určen zejména rodičům dětí, ale i zájemcům o řešenou problematiku a dalším čtenářům, kteří chtějí rozvíjet osobnost a schopnosti předškoláků a začínajících školáků, ať již z důvodu jejich specifických vzdělávacích potřeb, anebo jen v rámci upevnění již osvojených dovedností dětí této cílové skupiny. S ohledem na různorodost každého dítěte nelze zcela jednoznačně vymezit věkovou skupinu předškoláků a začínajících školáků, v rámci níž by měl být Nápadník využíván. Lze ale s jistotou říci, že díky novým schopnostem, které v předškolním a mladším školním věku dítě získává, ať už ve větší nebo menší míře s ohledem na specifické vzdělávací potřeby, má dítě alespoň v omezené míře potřebu něco zvládnout, vytvořit, má chuť zkoumat různé materiály, zanechávat za sebou pomocí různých materiálů stopy, výtvory. To vše je nápomocno k jeho celkovému dynamickému rozvoji. Proto je důležité v tomto období uspokojovat tyto potřeby a v případě potřeby podpořit jejich rozvoj, například právě prostřednictvím Nápadníku. A proto, kdokoliv, kdo se rozhodne využít alespoň některý z námětů v praxi, by měl mít na mysli, že přestává být rodičem, pedagogem, anebo třeba starším sourozencem, ale bere na sebe roli mentora, která vystihuje podstatu vzájemné spolupráce. Přistupovat k dítěti jako v řeckém mýtu Mentór k Télemachovi, být mu oporou, rádcem, ale i kamarádem.

9 12 NÁPADNÍKOVÝCH NÁMĚTŮ 7 DVANÁCT NÁPADNÍKOVÝCH NÁMĚTŮ

10 CO MÁME DOMA V KUCHYNI 8 Co máme doma v kuchyni Základní informace o námětu: Cílem námětu je především rozvoj myšlenkových, číselných a řečových dovedností. V rámci něho je procvičována slovní zásoba, určování množství a jeho porovnávání, prostorová orientace, druhy technických materiálů, kritické myšlení a motorické dovednosti. Náročnost níže popsaných aktivit je třeba podřídit individuálním schopnostem dítěte a jeho ochotě spolupracovat. Předpokladem pro efektivní spolupráci je zařazení vhodných motivačních prvků, např.: Průvodce a návštěvník V rámci těchto rolí seznamuje průvodce návštěvníka s vybavením kuchyně. Tento motivační prvek lze úspěšně využít v případě, že se již dítě s rolí průvodce setkalo např. při návštěvě hradu, muzea, atp. Obě role si můžeme s dítětem vzájemně vyměnit. Paní učitelka (Pan učitel) Zpravidla každé dítě předškolního věku si na školu nebo paní učitelku, pana učitele, již hrálo, a proto bývá zařazení tohoto motivačního prvku časté. Paní učitelka, pan učitel, seznamuje žáka s vybavením kuchyně a opakují, co již o kuchyni ví. Obě role lze rovněž zaměňovat dle potřeby. Při hře se mohou jako další návštěvníci nebo žáci uplatnit oblíbené dětské hračky panenky, zvířátka, aj., které dítě rozmístí po kuchyni na vhodné místo. Důležité je dítě nejen povzbuzovat k činnosti, ale nechat mu při všech níže popsaných aktivitách dostatečný prostor pro iniciativu, vyjadřování vlastního názoru, zdůvodňování postupu práce a tím ho vést ke kritickému myšlení. Čas Asi dvě hodiny, avšak časová náročnost je podmíněna konkrétní představou o rozsahu a zařazování jednotlivých úkolů, vybavením domácnosti a zájmem dítěte. Doporučujeme proto činnost rozdělit na několik kratších částí, popřípadě rozvrhnout do dvou dnů. Materiální prostředky Použité materiální prostředky závisí na vybavení konkrétní domácnosti. Jejich rozsah je nutné přizpůsobit dosavadním zkušenostem, získaným znalostem a individuálním schopnostem dítěte. Bezpečnost při manipulaci s nádobím, příbory a dalším zařízením by měla být vždy nadřazena veškerým činnostem. Při tvorbě koláže je možné použít obrázky z časopisů, reklamních letáků nebo internetu, chybějící obrázky lze dokreslit, popř. vyfotografovat část skutečné kuchyně a vytisknout. K této činnosti je potom zapotřebí lepidlo, podkladový papír, nůžky a další výtvarný materiál dle vlastního uvážení.

11 CO MÁME DOMA V KUCHYNI 9 Postup Dítě motivujeme jednou z uvedených možností. Popsané motivační role bychom se měli nejprve ujmout my, aby dítě pochopilo podstatu činností a jeho roli. Prohlédneme si s dítětem zařízení a vybavení domácí kuchyně. Společně pojmenujeme nábytek, spotřebiče a vybavení. Je-li to vhodné, můžeme seznámit dítě prostřednictvím obrázků nebo internetu i s dalšími spotřebiči, které nejsou v reálné kuchyni k dispozici. Při této činnosti diskutujeme s dítětem pomocí návodových otázek o využití jednotlivých spotřebičů, kuchyňského nábytku a vybavení. Např. Co servírujeme na desertní talířek? Dort. K čemu slouží dřez? K mytí nádobí. K čemu používáme lednici? Na chlazení potravin. K čemu slouží sporák? Na vaření. V čem si můžeme ohřát vodu? V rychlovarné konvici. Co dáváme zpravidla do prosklené skříňky? Skleničky. K čemu se používá myčka na nádobí? K mytí nádobí. Při popisu kuchyňského zařízení a vybavení lze zařadit i jednoduché početní operace, porovnávání množství, prostorovou orientaci a poznávání technických materiálů, vše je samozřejmě závislé na individuálních schopnostech dítěte. ź Početní operace při manipulaci s nádobím nebo jiným vybavením, může dítě počítat množství hrnečků, talířků a dalšího nádobí. ź Porovnávání množství dítě může řadit nádobí, příbory či jiné vybavení dle jejich počtu. Lze tak vytvořit vzestupné a sestupné skupiny. Při této činnosti můžeme předem vybrat soubory prvků o rozdílném počtu tak, aby odpovídaly početní představivosti dítěte. Jednodušší variantou této činnosti je porovnávání velikosti dle druhu, např. talířek pod šálek, desertní talířek, hluboký talíř, tác. ź Prostorová orientace pomocí návodových otázek lze procvičovat orientaci v prostoru, např. Kde jsou uloženy hrnce? Dole. Kde jsou umístěny příbory? Uprostřed. Co je napravo od talířů? Skleničky. Co je nad dřezem? - Vodovodní baterie. ź Technické materiály při popisu lze určovat i materiál, ze kterého je vybavení a zařízení vyrobeno, např. Z čeho je vyrobena sklenička? - Ze skla. Z čeho je vyrobena PET láhev? - Z plastu. Z čeho je vyroben sporák? - Z kovu. Navazující aktivitou může být tvorba koláže z vystřižených propagačních materiálů, na nichž je zobrazeno kuchyňské vybavení a zařízení. Výslednou koláž je vhodné porovnat se skutečnou kuchyní a pomoci dítěti formulovat případné úpravy, které by se mu v reálné kuchyni líbily a proč. Lze ji rovněž tvořit s obrázkem lednice, myčky na nádobí, případně si nakreslit vlastní obrázek (obr. 1), a vysvětlit, proč se na určité místo dávají určité druhy potravin, anebo proč se na určité místo dávají určité druhy nádobí.

12 CO MÁME DOMA V KUCHYNI 10 Poznámky Námět lze realizovat s dítětem opakovaně a role lze měnit dle potřeby i v rámci dílčích úkolů. Pro zvýšení motivačního faktoru lze přizvat i další členy rodiny a uspořádat představení. Další náměty na činnosti s dítětem v prostředí domácnosti a podrobnější informace o této problematice lze nalézt v příspěvku: VODÁKOVÁ, J. U nás doma. In KOCIÁNOVÁ, L. A KOL. Praktické činností pro ročník základních škol. Praha: Fortuna, 1997, s ISBN Obr. 1 Kuchyň

13 HRY S POTRAVINAMI 11 Hry s potravinami Základní informace o námětu: Hry spojené s přiměřeným experimentováním jsou nejen zábavné, ale také poučné. Mohou navazovat nebo předcházet jiným aktivitám, např. vlastním činnostem s potravinami a s přípravou jednoduchých pokrmů. Uvedené hry rozvíjí především smyslové poznávání dítěte zrakem, hmatem, čichem a chutí. Manipulací se semeny dochází ke zpřesňování různých typů úchopů, především úchop nehtový 1 a úchop špetkový. Získané poznatky dítě vyjadřuje slovním projevem, popisuje, co vidí - tvar, barvu, velikost; co vnímá hmatem na povrchu a uvnitř hladký, drsný, měkký, tvrdý, suchý, mokrý; porovnává množství, velikost a určuje počet. Slovní projev tak přispívá k rozvoji řečových, ale i myšlenkových a matematických dovedností. Rozlišování potravin čichem a chutí je vhodné zařadit spíše u starších a zkušenějších dětí, nutné je mít přitom na paměti případné riziko alergické reakce, např. křen, zelí, ředkvička, kapusta. Čichem může dítě hodnotit a slovy vyjádřit například, jak potravina voní (nasládle, ostře, kysele ) a který pokrm mu vůně připomíná. Při ochutnávce potravin dítě obvykle hodnotí míru chutnosti, tedy, co mu chutná hodně, málo, vůbec, atp. Své pocity a hodnocení může dítě vyjádřit nejen slovy, ale též pomocí grafického záznamu. Za tímto účelem lze použít pracovní list se smajlíky, příloha č Dítě svoje hodnocení vyjádří čárkou k potravině a vybranému smajlíku. Zpočátku je vhodné pracovat se zeleninou a ovocem. Lze u nich vnímat a hodnotit shodné a rozdílné znaky zrakem a hmatem; u ovoce navíc chuť; u zeleniny a koření i vůni. Pokud činnost dítě zaujala, lze použít i další potraviny, např. smíchat fazole s hrachem a zahrát si na Popelku. Při třídění luštěnin se rozvíjí hlavně jemná motorika a koordinace oko-ruka. Čas Asi 1 hodina, ale v případě potřeby lze námět rozdělit na několik dílčích částí. Materiální prostředky Jednoduché hry s potravinami lze uskutečnit v každé běžně vybavené domácí kuchyni. Variantnost hry je závislá na množství aktuálně dostupných potravin. Při manipulaci s potravinami lze použít papírové nebo plastové misky, sáčky, aj. vybavení kuchyně.

14 HRY S POTRAVINAMI 12 Postup Vzorky ovoce a zeleniny pro vlastní hru vybereme tak, aby byly jejich vlastnosti pro hodnocené druhy charakteristické a rozdíly mezi nimi byly dobře patrné, nezbytné je vzít v úvahu i dosavadní zkušenosti a znalosti dítěte. Případné množství jednotlivých vzorků je nutné stanovit s ohledem na početní představivost dítěte. Vybrané vzorky pečlivě očistíme, jak jsme zvyklí při jejich používání v domácnosti. Motivačním faktorem pro hry s potravinami je již samotná přítomnost dítěte v kuchyni a novost hry, proto není zpravidla nutné zařazovat specifické motivační prvky, vyjma třídění luštěnin. Poznávání zrakem Od každého vybraného druhu ovoce a zeleniny zařadíme jeden nebo více kusů. Jejich směs rozložíme na podnos, plochou misku atp., aby byly jednotlivé kusy přehledně uspořádány. Jednodušší variantou je vybrat pouze zeleninu nebo ovoce a teprve později je kombinovat. Při manipulaci s vybranými vzorky dítě: ź vybere a pojmenuje jednotlivé druhy ovoce a zeleniny a položí je odděleně na určené místo, pokud je u některého druhu více odrůd, uloží je společně; ź popíše charakteristické znaky tvar a barvu; ź vzorky zeleniny a ovoce roztřídí podle druhu do připravených misek a porovná množství uspořádáním vzestupné nebo sestupné řady misek. Poznávání hmatem Mladším dětem a případně i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nejdříve vzorky vybraných druhů ukážeme, společně pojmenujeme a necháme ohmatat. Poznávání hmatem je proto vhodné zařadit až po poznávání zrakem. Cílem hmatového vnímání je správně pojmenovat tvar (kulovitý, hranatý, špičatý ) a povrch (hladký, hrubý, suchý, tvrdý, měkký ). Velikost vzorků je nutné volit s ohledem na velikost ruky, aby dítě bez problémů vybraný vzorek udrželo. Rovněž je možné, aby dítě použilo pro uchopení vzorků obě ruce. Zvyšuje se tím nejen pravděpodobnost, že dítě se špatně koordinovanými pohyby udrží vzorek v rukou, ale i rozsah vjemů, což má velký význam pro dítě s oslabeným pocitovým vnímáním. Do pevného sáčku, kabely nebo zakrytého košíku umístíme vybrané vzorky ovoce nebo zeleniny, případně jejich směs. Dítě sáhne do obalu se vzorky: ź vybere libovolný vzorek, pečlivě ho ohmatá a zkusí popsat, co zjistilo tvar, povrch; ź na základě zjištěných faktů se pokusí určit druh vzorku; ź vyjme vzorek z obalu a zkontroluje, zda byl jeho popis a určení druhu správný; ź vzorek položí na předem připravenou a označenou misku se stejným druhem. V případě potřeby lze činnost opakovat nejen pro upevnění, ale rovněž lze touto činností poznat nebo potvrdit lateralitu rukou dítěte, tedy preferenci pravé nebo levé ruky.

15 HRY S POTRAVINAMI 13 Hra na popelku Tříděním luštěnin lze procvičit správnou tvorbu úchopu dvěma, případně i třemi prsty, postačí proto směs dvou vzorků semen odlišné barvy. Úchop třemi prsty je nezbytným předpokladem pro správný nácvik psaní. Volba luštěnin by měla být podmíněna znalostmi dítěte a náročnost velikostí a barvou semen. Při této hře bývají nejčastěji používána semena fazole a hrachu. Velikost fazole se pohybuje v závislosti na odrůdě a rovněž barva může být velmi různorodá. Úchop semen čočky je poměrně náročný, proto se tato luštěnina zařazuje méně často. Počet semen zvolíme podle vlastního uvážení tak, aby se úchopy procvičily, ale náročnost na dokončení práce děti neodrazovala. K třídění luštěnin lze dítě motivovat pohádkou o Popelce nebo prosbou o pomoc s pomíchanou luštěninou. Při samotné činnosti může dítě sedět, nebo stát, dle vlastního uvážení. Předem je třeba připravit stabilní nádobu na směs semen, kterou umístíme na pevnou základnu a barevně odlišené nádoby na vytříděná semena, která by měla být v dosahu tak, aby nehrozilo jejich převrhnutí při samotné činnosti. Při třídění luštěnin bychom měli dbát na to, aby dítě používalo správné typy úchopu v závislosti na druhu a velikosti semen, v případě potřeby můžeme demonstrovat úchop. Při činnosti je vhodné zpívat nebo říkat různé básničky a říkanky, tím posilujeme sociální vazby, řečové dovednosti, paměť a zároveň udáváme rytmus práce. Tříděná semena dítě pojmenuje a může porovnat jejich množství. Poznámky 1 Úchop nehtový - při tomto úchopu se nehet palce a ukazováku dotýká. Úchop je důležitý pro procvičování jemné motoriky ruky, pro sbírání drobnějších předmětů, například semen zeleniny. Úchop špetkový spočívá ve vytvoření špetkového pohybu palcem, ukazovákem a prostředníkem, tzv. uchopení třemi prsty, nejčastěji lze úchop využít při solení polévky, ale i při sbírání drobných předmětů. 2 Pracovní list je rozdělen do čtvercové sítě. V horní části jsou umístěni tři smajlíci, kteří symbolizují úroveň hodnocení a v levé části jsou prázdná okénka, která slouží pro dokreslení konkrétní potraviny. Vzhledem k tomu, že každý rodič může zvolit potravinu dle svého vlastního uvážení, není předkreslena. V případě potřeby lze obrázky stáhnout z internetu, vystřihnout a vlepit. Obrázky smajlíků nejsou označeny konkrétním typem hodnocení, protože je využití pracovního listu podmíněno předmětem hodnoceného vůně, chuť. S dítětem si můžeme na třístupňové škále smajlíků určit vlastní typ hodnocení, například: chutná mi, nevím, nechutná mi; voní mi, nevím, nevoní mi.

16 UČÍME SE A ZÍSKÁVÁME DOVEDNOSTI PŘI PRÁCI V KUCHYNI 14 Učíme se a získáváme dovednosti při práci v kuchyni Základní informace o námětu: 1 Domácí výroba moučníků, či pečiva, se v současnosti často nahrazuje jejich zakoupením nebo přípravou z průmyslově vyráběných směsí. Pro vytvoření příjemné rodinné atmosféry, na kterou mohou děti později vzpomínat, je vhodná tradiční výroba moučníků a pečiva. Jejich příprava může být spojena s určitými svátky (např. vánoční a velikonoční pečivo), s výročím některého z členů rodiny (narozeniny), s rodinnými oslavami aj. Tím je zajištěna potřebná motivace ke spolupráci dětí. ź Činnosti při výrobě domácích moučníků, anebo pečiva lze také využít k rozvoji níže popsaných dovedností: ź řečové a jazykové dovednosti si dítě prohlubuje při pojmenování použitých surovin, kuchyňského vybavení a zařízení, pracovních operací, atp.; ź při odměřování, vážení potravin a při dělení těsta se dítě seznamuje po praktické stránce s matematickými a číselnými operacemi; ź činnosti spojené s výrobou moučníků a pečiva přispívají k rozvoji jemné motoriky; ź vytváření základních geometrických tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh) je zpravidla přirozenou součástí práce s těstem. Při přípravě moučníku, anebo pečiva, doporučujeme zařadit výrobu vlastního těsta, protože zakoupené těsto omezuje rozsah vzdělávacích aktivit a motivační faktor se snižuje. Při výrobě vlastního těsta je nezbytné mít na paměti časovou, materiální a technologickou náročnost na výrobu, proto je vhodné vybrat některé z jednodušších těst. V rámci námětu je níže popsána výroba taštiček z tzv. třetinového těsta. Výhodou tohoto těsta je, že ho lze uplatnit při výrobě moučníků, ale i sladkého a slaného pečiva různých tvarů, chutí a náplní. Čas Asi 3 hodiny, avšak vzhledem k tomu, že těsto je nutné nechat asi 20 až 30 minut odpočinut a pečení trvá přibližně stejnou dobu, nezabere samotná činnost více jak dvě hodiny. Aby nedošlo ke snížení motivace dítěte, můžeme námět rozdělit například na tyto části: přípravná část, kdy připravujeme těsto; přestávka, kdy necháme těsto odpočinout; hlavní část, kdy těsto zpracováváme; přestávka, kdy pečeme moučník; závěrečná část, kdy zdobíme a porcujeme moučník.

17 UČÍME SE A ZÍSKÁVÁME DOVEDNOSTI PŘI PRÁCI V KUCHYNI 15 Materiální prostředky Název třetinové těsto byl patrně odvozen ze stejného poměru tří hlavních surovin (hladká mouka, tuk na pečení a tvaroh), ze kterých se toto těsto vyrábí, přičemž množství lze zvolit dle individuální potřeby. Těsto: 250g hladké mouky, 250g tuku na pečení, 250g tvarohu, moučkový cukr na posypání. Nádivka: dle chuti (maková, povidlová, ořechová, atp.), v případě zájmu o domácí nádivku lze použít např. některý z internetových receptů. Kuchyňské zařízení: váha, mísa nebo vál na přípravu těsta, vál nebo jiná podložka na rozválení, váleček, potřeby na krájení těsta (nůž, pravítko, atp.), štětec na potření připraveného pečiva, potřeby pro pečení. Použité materiální prostředky závisí na vybavení konkrétní domácnosti. Jejich použití je nutné přizpůsobit individuálním schopnostem dítěte, lze tak například nahradit nůž za radýlko. Bezpečnost při manipulaci s kuchyňským zařízením by měla být vždy nadřazena veškerým činnostem. Postup Připravíme suroviny a kuchyňské potřeby. Společně je pojmenujeme a v případě zájmu můžeme doplnit základní informace o použitých surovinách z čeho se vyrábí, jak se v domácnosti dají zužitkovat. ź Odvážíme stejné množství tvarohu, tuku a mouky, nebo použijeme balené potraviny o určité váze, pak odvážíme pouze odpovídající množství mouky. Dítě se může přesvědčit o stejné hmotnosti potěžkáním a kontrolou číselných hodnot na váze prostým výčtem jako dva, pět, nula. V případě zájmu můžeme dítě informovat o měrných jednotkách, např. 250 g je čtvrt kila, jedna vanička tvarohu je čtvrt kila. ź Všechny tři suroviny zpracujeme v míse nebo na válu tak, abychom získali tvárné těsto. Pokud není těsto dostatečně tuhé, aby je bylo možné rozválet, přidáme mouku. Stává se to při použití řidšího tvarohu. Při této činnosti může dítě dle svých fyzických schopností pomáhat se zpracováním těsta, avšak zpravidla činnost spíše pozoruje a komentuje postupnou přeměnu surovin v kompaktní hmotu, které by si mělo všimnout na základě zrakového a hmatového vjemu. ź Zakryté těsto uložíme na 20 až 30 minut do ledničky nebo na jiné chladné místo. Říká se, že ho dáme odpočinout. V případě zájmu můžeme dítěti vysvětlit, že se to dělá proto, aby v těstě zbobtnal lepek (bílkoviny v pšeničné mouce) a těsto bylo tvárné. ź Odpočinuté těsto rozválíme na plát asi 3 až 5 mm vysoký. V případě, že bude tuto činnost dítě vykonávat převážně samo, zjistí, že je rovnoměrnost tloušťky závislá na intenzitě a plynulosti tlaku válečku na těsto. Musíme proto počítat s několikerým opakováním, avšak tato zkušenost je pro dítě cenná. ź Podle pravítka rozkrájíme podélné pruhy (dlouhé obdélníky) 4 až 6 cm široké a ty potom příčně na čtverce. Při rozkrajování může dítě popisovat vznikající geometrické tvary, v případě, že bude dítě činnost vykonávat samo, doporučujeme radýlko.

18 UČÍME SE A ZÍSKÁVÁME DOVEDNOSTI PŘI PRÁCI V KUCHYNI 16 ź Na polovinu čtverců umístíme nádivku ve směru úhlopříčky, na další polovinu souběžně s jednou stranou, obr. 2. ź Okraje naplněných čtverců přeložíme tak, že vzniknou trojúhelníky nebo obdélníky. Dítě může nejprve hádat, jaký geometrický tvar vznikne přeložením a následně se přesvědčit. ź Okraje těsta pevně stiskneme, aby nádivka nevytékala. ź Připravené syrové pečivo opatrně potřeme oslazenou vodou, aby jeho povrch při pečení zezlátnul a rozložíme ho na plech. ź Naplněný plech vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme při 180 až 200 C asi 20 až 30 minut. Upečené taštičky by měly mít na povrchu zlatavou barvu. Tuto činnost by mělo dítě pouze pozorovat z bezpečné vzdálenosti. ź Vychladlé taštičky pocukrujeme. Dítě by mělo zpozorovat změnu ve skupenství těsta a s rodičem tuto změnu zdůvodnit. ź Při servírování taštiček na podnos, může dítě využít svých nápadů a zajímavým způsobem je uspořádat. Poznámky 1 V textu označují použité termíny (moučník a pečivo) stejné výrobky. Jakákoliv činnost spojená s přípravou pokrmů bývá pro dítě, zejména v předškolním a mladším školním věku, silně motivující, a proto lze díky zájmu dítěte efektivně rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Kromě popsaných taštiček můžeme připravit i další tvary pečiva, jak ukazuje obr. 3. Kroužky s krémem uprostřed se označují jako paštičky Obr. 2 Výroba taštiček Obr. 3 Moučník

19 ZELENINOVÁ POLÉVKA 17 Zeleninová polévka Základní informace o námětu: Námět Vaříme zeleninovou polévku zahrnuje dva na sebe vzájemně navazující úkoly. V rámci prvního se dítě seznamuje s různými druhy zeleniny a v druhém se učí zeleninu zpracovávat při přípravě polévky. Prostřednictvím tohoto námětu jsou u dítěte rozvíjeny: ź myšlenkové a číselné operace (porovnávání množství, číselné řady od 1 do 5, nové pojmy a jejich zařazení do myšlenkové struktury dítě poznává nové druhy zeleniny a připravuje ji na polévku dle množství; ź smyslové vnímání (zrak, chuť, hmat, čich) dítě rozeznává druhy zeleniny; ź motorika (úchop předmětů, manipulace s kuchyňským vybavením, stříhání); ź logické myšlení dítě si procvičuje souslednost činností; ź řečové a jazykové dovednosti dítě si osvojuje názvy zeleniny. Čas Časová náročnost na rozeznávání druhů zeleniny je asi 1 hodina, na přípravu a vaření zeleninové polévky asi 2 hodiny, proto doporučujeme zařadit mezi uvedené činnosti přestávku, anebo námět rozložit do dopoledního a odpoledního bloku, popřípadě dvou dnů. Materiální prostředky Při práci s první částí námětu: Určujeme druhy zeleniny, budeme potřebovat námi vybrané z běžně dostupné zeleniny, které máme k dispozici; šátek nebo jinou látku na zakrytí očí; Zeleninové pexeso, příloha č. 2; nůžky. Při přípravě zeleninové polévky, která je součástí druhé části námětu, budeme potřebovat tyto suroviny: 1 cibule, 3 střední brambory, 5 výhonků bílého chřestu, 2 rajčata, 1 lžíce másla, 1 lžíce olivového oleje, špetka soli, špetka pepře, špetka muškátového květu, trochu petrželky, vhodné polévkové koření a toto vybavení: prkénko na krájení, nůž na krájení, nůž na loupání, škrabka, síto, hrnec asi na 5 litrů, vařečka, lžíce, hrnek, 5 misek na zeleninu. Postup Níže budou samostatně popsány úkoly Určujeme druhy zeleniny a Připravujeme polévku. Určujeme druhy zeleniny Cílem je osvojit si názvy vybrané zeleniny, rozvíjet slovní zásobu a postřeh. Dítě motivujeme k rozeznávání zeleniny hrou: Když se naučíš rozeznávat zeleninu, budeš moci více pomáhat mamince při vaření. Ukážeme dítěti a společně pojmenuje všechnu vybranou zeleninu, kterou máme k dispozici. Následuje hra: Poznej se zavázanýma očima!, ve které dítě poznává hmatem a případně i chutí zeleninu. Kontrolujeme a hodnotíme úspěšnost dítěte. Poznávání zeleniny, ale i čehokoli jiného, je bez zrakového vjemu náročné, a proto tento úkol nemusí zvládnout každé dítě. Rozlišování potravin chutí je podmíněno dostatečnými zkušenostmi dítěte a je nutné mít na paměti případné riziko alergické reakce, např. křen, zelí, ředkvička, kapusta.

20 ZELENINOVÁ POLÉVKA 18 Při hře se Zeleninovým pexesem ho s dítětem nejdříve rozstříháme a společně pojmenujeme každý obrázek, je-li to možné, dítě přiřadí obrázky ke skutečné zelenině. Tím se ujistíme, že dítě na obrázcích zeleninu poznává. Následuje samotná hra s pexesem. V Zeleninovém pexesu je zastoupena pouze nejznámější zelenina, viz přehled níže. V případě potřeby lze počet kartiček pexesa redukovat, anebo rozšířit přimalováním dalších kartiček s obrázky zeleniny, např. okurka, meloun, řepa, aj. Pokud dítě hru zvládá dobře, můžeme zařadit i určování barev a počet. Dítě najde dva shodné obrázky, popíše barvy, určí množství na obrázku. Zelenina dle skupiny se zpravidla u této věkové skupiny dětí neurčuje. Připravujeme polévku Cílem tohoto bloku je rozeznávat druhy zeleniny; užívat v praxi matematické pojmy více, méně, stejně a číselnou řadu 1 až 5; rozvíjet motorické schopnosti; logické myšlení. Dítě motivujeme možností pomáhat při vaření zeleninové polévky, tedy při přípravě ingrediencí. Typ zeleninové polévky, kterou budeme s dítětem vařit, je zcela na našem zvážení. Měl by být ale vybrán takový recept, který nebude na přípravu a vlastní realizaci náročný a množství ingrediencí bude odpovídat početní představivosti dítěte vzhledem k cíli přípravy porovnávat množství. Pro potřeby této přípravy byl zvolen recept na přípravu Zeleninové polévky s chřestem, jednotky hmotnosti byly nahrazeny kusy, avšak pro úplnost je množství v gramech uvedeno v závorce. Chřest lze rovněž nahradit jiným druhem zeleniny, např. 5 kusů růžičkové kapusty nebo 5 růžiček květáku. Dítěti přečteme recept a následně spolu připravíme požadované množství zeleniny a dalších ingrediencí. Až je vše připraveno, vybídneme dítě, aby překontrolovalo množství zeleniny. Při kontrole zeleniny bychom měli dbát na to, aby dítě správně určovalo počet kusů od 1 do 5. Zeleninová polévka s chřestem ź 1 cibule ź 3 střední brambory (400 g) ź 3 menší mrkve (300 g) ź 5 výhonků bílého chřestu (300 g) ź 2 rajčata ź 1 lžíce másla ź 1 lžíce olivového oleje ź 5 hrníčků vody (1 l) ź špetka soli ź špetka pepře ź špetka muškátového květu ź trochu petrželky ź vhodné polévkové koření

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět Metodická příručka KA 01 Poznáváme svět 1. ročník Hana Burešová Úvod Tato metodická příručka má sloužit učitelům nižšího stupně základních škol při práci se stavebnicí obsahující jednotlivé kostičky i

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Origami (Práce s papírem, skládanka vánoční hvězda) 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Origami - historie Origami je téměř tisíc let

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol.

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝROBA 3D OBJEKTŮ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Táborové aktivity Milena Matějková a kol. Jihočeského a Plzeňského kraje Místo konání Tábor 2012

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

DYNAMIC SPACE-plánovač zón. Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru. www.dynamicspace.com

DYNAMIC SPACE-plánovač zón. Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru. www.dynamicspace.com DYNAMIC SPACE-plánovač zón Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru www.dynamicspace.com Váš osobní zónový plánovač DYNAMIC SPACE speciálně pro předměty, uložené ve Vaší kuchyni Kolik úložného prostoru

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka magnetických

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Násobení přirozených čísel. a) Násobení v oboru násobilek

Násobení přirozených čísel. a) Násobení v oboru násobilek Násobení přirozených čísel a) Násobení v oboru násobilek Zvládnutí operace násobení a základních spojů násobilky je pro děti dobrým východiskem pro zvládání dalšího učiva, kterým je dělení, dělení se zbytkem,

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

TEXTILNÍ BARVY. Pro práci s textilními barvami musíme dodržet 2 důležitá pravidla:

TEXTILNÍ BARVY. Pro práci s textilními barvami musíme dodržet 2 důležitá pravidla: TEXTILNÍ BARVY Textilní barvy mohou sloužit nejen ke zkrášlování nového oblečení, ale třeba i k záchraně oblečení na kterém jsme si pořídili nějakou nevypratelnou skvrnu. Pro práci s textilními barvami

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ A JEJICH Kapitola poukazuje na činnosti v šachové výuce zaměřené na rozvíjení kognitivních procesů znázorněné pomocí diagramů. Příklady

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce)

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Rovinné obrazce Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol.

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků CESTA DO POHÁDKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé a rukodělné aktivity Karolína Lepíková a kol. Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více