PDF created with pdffactory trial version

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com"

Transkript

1 TAJEMSTVÍ INSPIRACE Kázání D.Kučery , Bratislava Dnes budeme přemýšlet o tom, jak probíhala inspirace kdysi u proroků a apoštolů a jak probíhá dnes při nás? Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha (doslova je vdechnuté Bohem ) A je dobré k učení, usvědčování, nápravě, k výchově ve spravedlnosti. 2 Tim 3,16 Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé poslaní od Boha. 2 P 1,21 Smysl kazatelny Kdykoliv se scházíme k Božímu slovu, potřebujeme se soustředit především na Boží poselství, ne na své zážitky a pocity to nechme jiných zábavným pořadům. Naším úkolem v kázání není mluvit o svých dojmech, emocích, zážitcích a ty dokonce stavět na odiv, nebo je představovat jako vzor individuální reakce na náboženské vjemy a zaměstnávat druhé sebou. Zajímá nás, co platí jako pravda objektivně co bylo Bohem zjeveno, co inspirováno, jak tomu můžeme dnes rozumět my osobně? V kázání Božího Slova se snažíme pochopit vztah, co se děje mezi námi a Bohem? Jak se něco božského může dít v nás lidech? Jak můžeme být my inspirování, osvíceni a vtaženi do jiného světa myšlenek? Umíme tuto zkušenost pak přenést do dnešní doby, společnosti, církve, sboru? Vdechnuté Bohem? To je vlastně stvořitelský čin připomínající Boha, který vdechuje život do nového člověka. Inspiruje člověka, ne přímo slova, styl. Ten je lidský. Ale jsou to slova lidí poslaných od Boha. Princip Připomeňme si tří základní kroky daného jevu: Zjevení bez Boží milosti a ochoty se nám zjevit, bychom nevěděli nic. Inspirace duchovní způsob přenesení či sdělení Božího poselství na člověka Iluminace osvícení, uschopnění člověka poselství pochopit a předat dál tak, aby to bylo osobní svědectví skrze D.sv. Stejnou podporu Ducha potřebujeme i my jako posluchači. Důležité si je uvědomit, že křesťanská církev nevěří ve verbální - doslovnou inspiraci, jakýsi Boží diktát, ale věříme v inspiraci osoby, člověka, který pak svými slovy podává svědectví své víry a svého porozumění. Patrné je to zvláště při překladech a výkladech Písma. Tak také my lidé můžeme lépe porozumět Božímu sdělení, které nám předává člověk v lidských souvislostech. Ačkoliv Boží poselství předává člověk, je to poselství, které obdržel shůry, které by jinak neměl, neznal. Je-li tomu tak, pak - Chvalme Boha za jeho zjevení - Chvalme Boha za inspiraci jeho poselstvím. To se už stalo. - Ale nyní prosme Boha o jeho dar iluminace, abychom co nejlépe rozuměli Bohu a jeho sdělení pro nás. A to je práce pro současnost.to je přímo těžká duševní a intelektuální činnost. Vyžaduje pečlivé studium, modlitby, trpělivost, systematičnost Pozorné naslouchání bylo potřeba už v ráji. I před pádem do hříchu došlo k nepochopení a zamlžení Božího sdělení. Oč víc potřebujeme pozorně sledovat Boží slova dnes po pádu do hříchu, kdy je naše mysl a život poznamenán různými neduhy! Jedinou pomoc najdeme v tom, že se můžeme seznámit s tím,

2 jak textu rozuměli lidé před námi v jejich situaci a době. My však musíme pochopit Boží slova pro sebe dnes, v naší situaci pomocí současného výraziva. Mluvíme o dvou tajemstvích: Jedna se zde váže Boží moc s lidskou schopností. Pojí se tu Boží slovo s lidským slovem, nebeské s pozemským. A to vrcholí v tajemství pobožnosti = inkarnace, ztělesnění Slova, kdy Bůh se stal člověkem, kdy Boží slovo se stává tělem v Ježíši Kristu. Příklad evangelisty Matouše prostřednictvím obrazu Matouš zaznamenal slova, činy a události ze života JKrista. V jeho době však u toho nebyl žádný reportér s nahrávacím zařízení. Nebyla přítomna žádná televize ani novináři. Nemáme žádnou přímou reportáž. Zatímco apoštol Pavel psal asi 30 let po smrti Krista, kdy se setkal se Vzkříšeným, evangelista Matouš psal téměř 50 let po Kristu! A přesto věříme, že je to ten samý Ježíš, kdo k nám promlouvá skrze evangelia! JAK? Pokusíme se dnes tento jev osvětlit na příkladu jednoho uměleckého díla. Pohleďme na původní olejomalbu Rembradta z r. 1661s názvem Svatý Matouš s andělem. Plátno je dnes k vidění v galerii v Louvru v Paříži. Obraz nám pomůže vnímat umělecká díla i biblické spisy. Chceme-li porozumět Písmu, musíme nejprve poznat autora (Boha jistě) pisatele. U obrazu musíme poznat malíře. Chceme-li vyložit evangelia, musíme si uvědomit, že v Novém zákoně máme čtyři evangelia! A nejsou identická. Každé je jiné, jsou mezi nimi rozdíly. Každý evangelista má svůj pohled. Matouš má specifický pohled a záměr Marek psal spíše pro Řeky, podává historické informace, předává událostí jednu za druhou a věnuje se převážně činy JK. Nemá nijak vytříbený sloh. Píše stručně a jednoduše, aby evangelium sloužilo misijně. Všímá si také toho, jak lidé na Ježíše reagovali. Lukáš je vypravěč příběhů. Působí až umělecky. Má vztah k historii, všímá si specifických příběhů. Napsal také spis Skutky apoštolů. Jan je velmi vzletný teolog. nepopisuje tolik jednotlivé příběhy jako jejich význam, hloubku, symboliku. Chce oslovit gnostiky tak, aby obhájil evangelium a Kristovo božství. A Matouš? Snaží se obhájit Krista jako Mesiáše, který byl zaslíben ve Starém zákoně. Oslovuje tedy především Židy. Matouš je velmi učitelský pisatel. Snaží se navazovat na starozákonní proroctví a ukázat jejích naplnění na Kristu. Všímá si starozákonním podobností s Kristem (5 hlavních řečí jako 5 knih Mojžíšových, narození Krista je spojeno s útěkem do Egypta, na pušt 40 dní, vjezd do Jeruzaléma, oběť apod. a nakonec světový misijní dopad). Píše své evangelium asi v letech 80-95, tedy už po židovské válce, kdy národ byl rozprášen, Jeruzalém zničen, chrám vypálen, svatyně zničena, bez obětí, bez kněží, bez truhly smlouvy. Co napsat Židům, kteří hledají nový domov v diaspoře? Na co se mohou nyní spolehnout, na čem stavět svou víru, čemu věřit?

3 Rembrandtův pohled Rembrandt musel nejprve najít pro svůj obraz osobnost Matouše. Nemohl by to být rabín? Nemusel chodit daleko, aby nějakého našel. Rembrandt navštívil židovské ghetto v Amsterdamu. Holandský mistr rád chodíval úzkými uličkami města, dělal si nákresy, pozoroval lidi, život, nechal se inspirovat, hledal své objekty a pracoval s nimi. Musel vidět řadu rabínů, kteří studovali Toru, modlili se, diskutovali a hledali Boží vůli. Viděl je gestikulovat při aplikaci Boží vůli pro každodenní život židů. Vždyť byli tak daleko od Izraelské půdy, bez chrámu, bez truhly smlouvy jen s Torou v synagoze. Patrně jednoho z těchto rabínů si Rembrandt zvolil jako vzor pro svůj portrét Matouše. Proč je namalován Matouš s andělem? Námět pochází původně ze Zj 4 kap., kde se hovoří o bytostech kolem Božího trůnu. Mezi starci to byl ještě lev býk orel + bytost s lidským obličejem (anděl). V 7.. stoleti došlo k přiřazení symbolů k jednotlivým evangelistům: Marek získal symbol lva, protože začíná psát o poušti, kde kázal Jan, a kde také bylo slyšet řev zvěře. Lukáš dostal symbol býka, protože začíná psát o obětí v chrámu. Jan získal symbol orla pro svůj vzletný styl myšlení. Matoušovi byl přiřazen symbol anděla, aby se dokumentoval lidský původ Krista. Během středověku byly symboly spíše jakousi dekorací, ozdobou evangelijních postav. Sám Rembrandt kdysi maloval i Matouše a jiné evangelisty, kde tyto symboly byly jen na okraji jako nějaká ozdůbka bez hlubšího záměru. Ve svém raném období obliboval kudrlinky a orientální ozdůbky, dramatické efekty. Ne však ve svém zralém věku a během své vyzrálé

4 umělecké tvorby. Od určité doby se Rembrandt vyhýbal všem zbytečnostem a doplňkům na obraze. Když maloval jiné evangelisty nezabýval se lvem, orlem či býkem. Proč tedy u Matouše namaloval anděla? Historik umění se tím musí zabývat. Také teolog musí pátrat po smyslu všech detailů v Písmu. Musí se často chovat až jako detektiv a ptát se, proč je to v Bibli právě tak a ne jinak? V dřívějších nákresech, skicách a obrázcích sice maloval také Rembrandt anděla s Matoušem, ale ten anděl byl vždy jen pouhou ozdobou, okrasou, jen držel knihu, do které Matouš psal evangelium. Proč najednou je anděl tak přímou součástí Matouše? Má k němu velmi úzký vztah vidíte to na obraze? Úloha anděla a Matouše Anděl se lehce se dotýká rukou Matoušova ramene. Jakoby mu to evangelium šeptal do ucha.a tu jsme u našeho tématu. Anděl mu text nediktuje. Nepřikazuje mu, co psát. Ani sám nepíše. Nevede Matoušovu ruku mechanicky. Skutečně nevěříme v doslovnou verbální inspiraci, ale v inspiraci myšlenkovou. Tomu ten obraz dobře odpovídá. Autor evangelia nebyl mechanickým písařem, který by psal cosi zjeveného jen tak pasivně, bezhlavě, bez citu, bez své víry a postoje. Matouš nebyl otrokem Božím. Byl živým Božím svědkem, který psal to, čemu nakonec on sám uvěřil. Psal tak, jak poselství pochopil. Psal to, čemu bytostně věřil a jak tomu rozuměl. Třeba všemu nerozuměl úplně, ale nemohl si dovolit to zamlčet! Boží zjevení a inspirované poselství prochází Matoušem. Přátelé, podobné je to s námi. I my, když čteme Písmo, vykládáme jej, působní Boží Duch přes nás jako člověka, přes naší osobnost, využívá naši charakteristiky, vzdělání. Bůh nás nevede k pasivnímu předávání bez ohledu na naše dobové spojitosti a osobní přístup! Vycházíme z toho, že Bůh je Bohem svobody a přeje si, abychom mu dobře porozuměli a následovali ho dobrovolně na základě svého rozhodnutí a dostupných informací. Matouš naslouchá Matouš naslouchá celou svou bytostí, pozorně. Je vidět na obrazu, že je zamyšlen, vtažen do dění, jakoby se byl znovu přímým účastníkem Ježíšova příběhu a učení. Naslouchá ale jakoby zevnitř. Nedívá se na toho anděla slyší ho nějak zezadu, jakoby hlas odněkud jinud. Ještě i to slyšené sám promýšlí. Není obyčejnou sekretářkou která může psát nezaujatě. Nejen anděl, ale i on Matouš je svědkem Ježíše je to evangelium podle sv. Matouše! Nepřepisuje pouze svitky spadlé z nebe To jeho psaní má jeho osobní zvláštnosti, znaky, přirovnání, údaje, podrobnosti, pohledy. Píše to a tak, jak už nikdo v Bibli. Přesto je to kniha inspirovaná. Nepíše totiž jen to, co si on myslí, co mu jeho srdce říká, jeho emoce, jeho zkušenosti, výchova, učitele, farizeové, řečtí myslitelé tehdy tak obdivovaní, Josefu Flávius, římský Cicero, ceasar, atd. Jeho oči jsou otevřené (znak všech proroků!) Co Matouše mohlo ovlivňovat? Samozřejmě, že vedle Boží inspirace ho ovlivňovalo jeho okolí, lidé, situace. Politicky psal po pádu Jeruzaléma. Národ byl poražen. Prožíval národní katastrofu. Národnostně ztráta samostatnosti, Židé byly rozprášeni jako cizinci po okolních zemích. Nábožensky židovství bylo téměř poraženo. Ztratili přece základní viditelné symboly své, víry. Jak vysvětlí svou situaci? Jak se vyrovnají s římskou okupací? Byli zde i osobnosti, které ho určitě ovlivnily: Josephus Flavius žid, který se stal Římanem, Vzdělanec, farizej původně rozhodnutý poznat židovské směry a sekty, aby poznal pravdu. Nakonec se vzdal Římanům a proslavil se jako historik.

5 Jochannan ben Zakkai rabi, který založil rabínskou škola. Zachránil svitky Tory, uchovával a zařídil nové opisy a nové studium v nové situaci. Zasloužil se o upevnění starozákonního kánonu. Díky tomu bylo zachováno Písmo pro apoštola Pavla, Timotea atd. No a pak co on sám jako Matouš prožíval s Bohem, s Kristem? Obraz ani evangelium neříká jen to, co je vidět. Pravda je skryta ještě hlouběji za Biblí. Na to musíme myslet při překladu i výkladu. Jedno říká text, něco více kontext. Ptáme se, o čem hovoří, co obsahuje za poselství v těch slovech. Čemu věřil autor, jak on sám rozuměl Bohu? CO řekl a co chtěl tím říci? Ne vždy je to zřejmé na první pohled. Proto dochází často k nedorozumění. Je velmi riskantní zacházet s Biblí mechanicky, protože on tak nevznikla! Jak jsme osvíceni my? Proto si dovolujeme říci, že Boží slovo je za Bibli, je v Bibli obsaženo. Boží slovo se v nás teprve musí stát. Boží slovo se stává! (a stalo se slovo Hospodinovo )Je to poklad, který je často skryt hluboko. Kdo však hledá, najde. Kdo tluče, bude mu otevřeno. Musíme se proto každodenně ptát, pátrat, přemýšlet, meditovat, modlit se a nalézat na základě zaslíbení, že kdo hledá nalézá, porozumí tajemství zbožnosti, zaslechne Boží hlas, pochopí vedení Duchem Studium Písma musí probíhat v klidu. Dejme si na to vždy čas. Nemůžeme získat to nejhlubší osvícení ze souvislostí v každodenním spěchu a v hluku, v emočním prostředí. To se medituje velmi těžko! Vnitřní zápas Malíř nenamaloval tento obraz najednou napoprvé jedním tahem. Není to žádný snímek! Obraz vznikal postupně - na několikrát. Výklad nemůže být výsledkem toho, co nás právě napadlo, co si tak jako myslíme Rembrandt obraz maloval několikrát. Zjistilo se to prosvícením malby rentgenovými paprsky. Ukázalo se, že mistr s pojetím obrazu dlouho zápasil. Ano s Bohem a jeho slovem se vede určitý zápas! Jinak je ten výsledek dost mizerný, nemá valnou hodnotu a cenu ani pro čtenáře ani pro posluchače. Poprvé Rembrandt namaloval Matouše příliš zarmouceného, utrápeného (patrně pro ty již zmíněné dramatické události v té době). Poté však ztrápený obraz Matouše překryl obličejem velmi zaujatým, soustředěným, velmi neklidným, rozrušeným, šokujícím. V této fází viděl malíř Matouše jako emočního svědka. Současná verze obrazu je již třetí (ačkoliv si diváci mohou myslet, že je původní a jediný ) Tento obličej Matouše je vážný, seriózní, pozorný. Obličej odráží vnitřní rozjímání a duchovní zápas, jaký prožívali židé po židovské válce, Aplikace pro naši práci s textem Výklad Písma je jakýmsi uměleckým dílem. Je to náš pokus o pochopení jeho poselství. Formulujeme jej novým a čerstvým výrazivem, aktuálním podáním, aktuálními aplikacemi, poučením z minulosti, navázáním na to, co už víme od dřívějších svědků (které je ovšem třeba znát), a co ještě můžeme přidat, jak růst, zrát ve vztahu k Bohu. Z Rembradtova obrazu vyplývá, že není zamýšlen jen jako pouhá ilustrace, ozdoba - obraz na stěnu aby nebyla tak prázdná. Za obrazem je znám vnitřní zápas, hledání smyslu, snaha o co nejlepší vyjádření poselství a co nejlepší porozumění podstatě evangelia. Výklad Bible tedy musí být pečlivý, seriózní. Musí být myšlen vážně. A to si musíme stále připomínat, protože přirozeně nám tento přístup není až tak vlastní a ne vždy se nám to právě hodí a sedí s s moderním trendem kázání a bohoslužeb. Matouš musel uvědomit to, co my. Není první, kdo se pokouší sepsat evangelium a vyložit jej.

6 V r. 65 už to před ním udělal Marek. Bude od něj opisovat, Napíše plagiát? Matouš znal Marka, jeho evangelium už existovalo od roku 65. Znal jistě i ostatní tradice o Kristu. Co on napíše? Bude to něco přínosného ještě? Srovnání mezi evangelisty ukazuje, že Matouš se ujal své úlohy zodpovědně. Ano, někdy něco převzal od jiných, jindy vynechal a také převyprávěl a hlavně i přidal něco zcela osobního a originálního. Matouš je rozšířenou verzí Marka! Podobně je to s Lukášovým evangeliem -. Velmi mnoho podobného, ale také velmi mnoho látky nové. Matouš tedy sepsal materiál, který nemá nikdo jiný, jen on. Vykladač zde není tiskařským strojem, mašinou, která chrlí biblické texty jako kopírkou stiskem knoflíku předávající strojově, pasivně to, co slyší Matouš interpretuje. On sám je živým svědkem Božího slova jak on tomu rozumí, slyší, věří, tak to předává. Jeho zamyšlený obličej se může vztahovat rovněž k tomu, že se především soustředil na citace SZ textů s úmyslem ukázat, v čem došly naplnění. Musel je tedy znát. Jinak i my těžko porozumíme evangeliu a NZ. A my musíme projít s biblí podobnou cestu, podstoupit stejný zápas znovu se setkat se Vzkříšeným a přemýšlet, co uděláme s Božím poselstvím ve svém životě tady a teď. O tom Matouš neměl tušení, v tom nám moc neporadí, co budeme muset prožívat my dnes. Ale pokud bychom hledali odpověd na otázku po smyslu a významu Mesiáše v JK, pak čtěme Matouše. Ten vyučuje, učí, káže, přednáší, vede postupně, ale jistě k vrcholu, že JK je z Nazareta, naplněním SZ a nakonec Spasitel celého světa na věky. Pokud chceme zaslechnout Boží slovo, musíme je pozorně poslouchat, vážně, v klidu, abychom uslyšeli i tichý hlas Ducha anděla. Potřebujeme prostor k tomu, abychom to slyšené mohl zpracovat sami v sobě se svými myšlenkami, sklony, pocity a emocemi. S otevřenýma očima jej pak můžeme vsunout do současného děni a života. Aby slovo Boží se stalo živým slovem. Amen I. Božská Iniciativa Boha zjevit, zdělit zpsobem možným, srozumitelným ač riskantním Původ od Boha od něj, jeho poselství pro a o nás o sobě, o svém pohledu, hodnocení, Božská autorita, - člověk by si nevymyslel, neznal by, neměl by odkud opsat.. - ve věcech víry, spasení, nebeského zjevení, Božího království (ne všech oborů. Zde nepíší své názory naopak! - Je náboženská kniha! Ostatní tedy jen okrajově a druhotně, nebo vůbec. II. Lidská Ač pochází od Boha nenapsáno přímo na papír, není CD, rozhlas, kamery = předáno člověku, a teprve on napsal - typ člověka (stručně (Marek), básnicky (David), filozificky (Šalomoun) symbolicky (Jan), - kultura výrazivo, přirovnání srozumitelná pro dobu a prostředí posluchače - druh zjevení: - historie, zkušenost, apokalyptická vidění, proroctví, píseň, báseň? - Jazyk hebr, aramejský x řecký - Použité další prameny Q evangelií, ústí podání, Lk shrnuje!

7 = dva prvky, faktory, vlivy (járo v obalu), obraz v nějakém rámu) = neodlučitelný (i Desatero v nějakém jazyce, v dané chvílí (Egypt) věčnou pravdu pro všechny = nelze odpreparovat a podat čisté, extrakt možná pak už zase nesrozumitelné A když se Bůh o to pokusil člověk neměl slov to popsat (něco jako, symboly, přirovnání, jak to na něj působilo, co prožil, co cítil, nějak vyjádřil jistě že to podstatné, ale skrze své služebníky!!! Podstatnější druhotný - třeba o historii, ale nakonec jde o víc, než jen historii poučení, příklad, typ, podobenství Proto Bibli musíme studovat historicky, osobně, dobově, opatrně, vážně, seriózně = hledat Boží slovo, poselství, porozumět, pochopit Stranou, jak vznikala biblická sbírka kanon - text - kontext - obsah, poselsví - hledat aplikaci s Božím Duchem a na modlitbě, pokorou a otevřeností odvahou říci, co máme říci, ne co kdo chce slyšet.. Setkáváme se s Písmem - s pisatelem, lidmi, kteří tam vystupují, situací, zvyky, názory, reakcemi - hledat za tím poselství Boha - i když může Bůh oslovit přímo vždy přes jeho myšlení, city, srdce, poznání, osobní rozhodnutí, k tomu čas, možnost rozmyslet, srovnat, studovat okolní myslitelé, biblické knihy, církev jinde, podobné zkušenosti + nové! - I my dostat do podobné situace (ne Bibli) ale v oslovení Bohem, slovem, Duchem rozum, vzdělání, studium, přemýšlení, rozhovor, hledání jádra ne emocemi, podléhaní svým přáním, manipulací druhého = odvážný moment, náročný, závažný, dobrodružný, silný, i nebezpečný sžírá, pudí, roste, odlišit, pochopit předat?

TAJEMSTVÍ INSPIRACE Kázání D.Kučery 16.února 2008

TAJEMSTVÍ INSPIRACE Kázání D.Kučery 16.února 2008 TAJEMSTVÍ INSPIRACE Kázání D.Kučery 16.února 2008 Dnes budeme přemýšlet o tom, jak probíhala inspirace kdysi u proroků a apoštolů a jak probíhá dnes při nás? Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha (doslova

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Duch svatý a Boží slovo

Duch svatý a Boží slovo Týden od 1. do 7. ledna 2017 1 Texty na tento týden 2Pt 1,20.21; 1K 2,11 14; Ž 119,159.160; J 5,36.46.47; 7,37.38 Základní verš Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění symbolické formě řeči POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM Žák je

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Týden od 8. do 14. dubna 2007 BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Texty na tento týden: Mt 4,4 10; 21,42; 22,29; 26,54.56; Ga 1,11.12; 2 Pt 3,16 Základní verš Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Porozumění literárním stylům nebo žánrům biblických knih

Porozumění literárním stylům nebo žánrům biblických knih Porozumění literárním stylům nebo žánrům biblických knih Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se musíme naučit, abychom mohli správně studovat, vykládat a vyučovat Písmo je porozumět tomu, že Bůh si nejen

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Fundament a jeho strukturace

Fundament a jeho strukturace Fundament a jeho strukturace Fundamentální teologie ThLic. Mgr. Denisa Červenková Obsah 1. Místo fundamentální teologie v celku teologické reflexe 2. Fundament-základ teologie, jeho strukturace A. Předmět

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Obsah služby Boží autoritu

Obsah služby Boží autoritu Příkladná služba Skutky ap. 20,19 27 ~ 1 ~ Apoštol Pavel, inspirován Bohem, ukázal pohled zpátky na svoji službu, když stál uprostřed starších z Efezu, kteří byli shromážděni kolem něho. Byl to přehled

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více