PDF created with pdffactory trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com"

Transkript

1 TAJEMSTVÍ INSPIRACE Kázání D.Kučery , Bratislava Dnes budeme přemýšlet o tom, jak probíhala inspirace kdysi u proroků a apoštolů a jak probíhá dnes při nás? Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha (doslova je vdechnuté Bohem ) A je dobré k učení, usvědčování, nápravě, k výchově ve spravedlnosti. 2 Tim 3,16 Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé poslaní od Boha. 2 P 1,21 Smysl kazatelny Kdykoliv se scházíme k Božímu slovu, potřebujeme se soustředit především na Boží poselství, ne na své zážitky a pocity to nechme jiných zábavným pořadům. Naším úkolem v kázání není mluvit o svých dojmech, emocích, zážitcích a ty dokonce stavět na odiv, nebo je představovat jako vzor individuální reakce na náboženské vjemy a zaměstnávat druhé sebou. Zajímá nás, co platí jako pravda objektivně co bylo Bohem zjeveno, co inspirováno, jak tomu můžeme dnes rozumět my osobně? V kázání Božího Slova se snažíme pochopit vztah, co se děje mezi námi a Bohem? Jak se něco božského může dít v nás lidech? Jak můžeme být my inspirování, osvíceni a vtaženi do jiného světa myšlenek? Umíme tuto zkušenost pak přenést do dnešní doby, společnosti, církve, sboru? Vdechnuté Bohem? To je vlastně stvořitelský čin připomínající Boha, který vdechuje život do nového člověka. Inspiruje člověka, ne přímo slova, styl. Ten je lidský. Ale jsou to slova lidí poslaných od Boha. Princip Připomeňme si tří základní kroky daného jevu: Zjevení bez Boží milosti a ochoty se nám zjevit, bychom nevěděli nic. Inspirace duchovní způsob přenesení či sdělení Božího poselství na člověka Iluminace osvícení, uschopnění člověka poselství pochopit a předat dál tak, aby to bylo osobní svědectví skrze D.sv. Stejnou podporu Ducha potřebujeme i my jako posluchači. Důležité si je uvědomit, že křesťanská církev nevěří ve verbální - doslovnou inspiraci, jakýsi Boží diktát, ale věříme v inspiraci osoby, člověka, který pak svými slovy podává svědectví své víry a svého porozumění. Patrné je to zvláště při překladech a výkladech Písma. Tak také my lidé můžeme lépe porozumět Božímu sdělení, které nám předává člověk v lidských souvislostech. Ačkoliv Boží poselství předává člověk, je to poselství, které obdržel shůry, které by jinak neměl, neznal. Je-li tomu tak, pak - Chvalme Boha za jeho zjevení - Chvalme Boha za inspiraci jeho poselstvím. To se už stalo. - Ale nyní prosme Boha o jeho dar iluminace, abychom co nejlépe rozuměli Bohu a jeho sdělení pro nás. A to je práce pro současnost.to je přímo těžká duševní a intelektuální činnost. Vyžaduje pečlivé studium, modlitby, trpělivost, systematičnost Pozorné naslouchání bylo potřeba už v ráji. I před pádem do hříchu došlo k nepochopení a zamlžení Božího sdělení. Oč víc potřebujeme pozorně sledovat Boží slova dnes po pádu do hříchu, kdy je naše mysl a život poznamenán různými neduhy! Jedinou pomoc najdeme v tom, že se můžeme seznámit s tím,

2 jak textu rozuměli lidé před námi v jejich situaci a době. My však musíme pochopit Boží slova pro sebe dnes, v naší situaci pomocí současného výraziva. Mluvíme o dvou tajemstvích: Jedna se zde váže Boží moc s lidskou schopností. Pojí se tu Boží slovo s lidským slovem, nebeské s pozemským. A to vrcholí v tajemství pobožnosti = inkarnace, ztělesnění Slova, kdy Bůh se stal člověkem, kdy Boží slovo se stává tělem v Ježíši Kristu. Příklad evangelisty Matouše prostřednictvím obrazu Matouš zaznamenal slova, činy a události ze života JKrista. V jeho době však u toho nebyl žádný reportér s nahrávacím zařízení. Nebyla přítomna žádná televize ani novináři. Nemáme žádnou přímou reportáž. Zatímco apoštol Pavel psal asi 30 let po smrti Krista, kdy se setkal se Vzkříšeným, evangelista Matouš psal téměř 50 let po Kristu! A přesto věříme, že je to ten samý Ježíš, kdo k nám promlouvá skrze evangelia! JAK? Pokusíme se dnes tento jev osvětlit na příkladu jednoho uměleckého díla. Pohleďme na původní olejomalbu Rembradta z r. 1661s názvem Svatý Matouš s andělem. Plátno je dnes k vidění v galerii v Louvru v Paříži. Obraz nám pomůže vnímat umělecká díla i biblické spisy. Chceme-li porozumět Písmu, musíme nejprve poznat autora (Boha jistě) pisatele. U obrazu musíme poznat malíře. Chceme-li vyložit evangelia, musíme si uvědomit, že v Novém zákoně máme čtyři evangelia! A nejsou identická. Každé je jiné, jsou mezi nimi rozdíly. Každý evangelista má svůj pohled. Matouš má specifický pohled a záměr Marek psal spíše pro Řeky, podává historické informace, předává událostí jednu za druhou a věnuje se převážně činy JK. Nemá nijak vytříbený sloh. Píše stručně a jednoduše, aby evangelium sloužilo misijně. Všímá si také toho, jak lidé na Ježíše reagovali. Lukáš je vypravěč příběhů. Působí až umělecky. Má vztah k historii, všímá si specifických příběhů. Napsal také spis Skutky apoštolů. Jan je velmi vzletný teolog. nepopisuje tolik jednotlivé příběhy jako jejich význam, hloubku, symboliku. Chce oslovit gnostiky tak, aby obhájil evangelium a Kristovo božství. A Matouš? Snaží se obhájit Krista jako Mesiáše, který byl zaslíben ve Starém zákoně. Oslovuje tedy především Židy. Matouš je velmi učitelský pisatel. Snaží se navazovat na starozákonní proroctví a ukázat jejích naplnění na Kristu. Všímá si starozákonním podobností s Kristem (5 hlavních řečí jako 5 knih Mojžíšových, narození Krista je spojeno s útěkem do Egypta, na pušt 40 dní, vjezd do Jeruzaléma, oběť apod. a nakonec světový misijní dopad). Píše své evangelium asi v letech 80-95, tedy už po židovské válce, kdy národ byl rozprášen, Jeruzalém zničen, chrám vypálen, svatyně zničena, bez obětí, bez kněží, bez truhly smlouvy. Co napsat Židům, kteří hledají nový domov v diaspoře? Na co se mohou nyní spolehnout, na čem stavět svou víru, čemu věřit?

3 Rembrandtův pohled Rembrandt musel nejprve najít pro svůj obraz osobnost Matouše. Nemohl by to být rabín? Nemusel chodit daleko, aby nějakého našel. Rembrandt navštívil židovské ghetto v Amsterdamu. Holandský mistr rád chodíval úzkými uličkami města, dělal si nákresy, pozoroval lidi, život, nechal se inspirovat, hledal své objekty a pracoval s nimi. Musel vidět řadu rabínů, kteří studovali Toru, modlili se, diskutovali a hledali Boží vůli. Viděl je gestikulovat při aplikaci Boží vůli pro každodenní život židů. Vždyť byli tak daleko od Izraelské půdy, bez chrámu, bez truhly smlouvy jen s Torou v synagoze. Patrně jednoho z těchto rabínů si Rembrandt zvolil jako vzor pro svůj portrét Matouše. Proč je namalován Matouš s andělem? Námět pochází původně ze Zj 4 kap., kde se hovoří o bytostech kolem Božího trůnu. Mezi starci to byl ještě lev býk orel + bytost s lidským obličejem (anděl). V 7.. stoleti došlo k přiřazení symbolů k jednotlivým evangelistům: Marek získal symbol lva, protože začíná psát o poušti, kde kázal Jan, a kde také bylo slyšet řev zvěře. Lukáš dostal symbol býka, protože začíná psát o obětí v chrámu. Jan získal symbol orla pro svůj vzletný styl myšlení. Matoušovi byl přiřazen symbol anděla, aby se dokumentoval lidský původ Krista. Během středověku byly symboly spíše jakousi dekorací, ozdobou evangelijních postav. Sám Rembrandt kdysi maloval i Matouše a jiné evangelisty, kde tyto symboly byly jen na okraji jako nějaká ozdůbka bez hlubšího záměru. Ve svém raném období obliboval kudrlinky a orientální ozdůbky, dramatické efekty. Ne však ve svém zralém věku a během své vyzrálé

4 umělecké tvorby. Od určité doby se Rembrandt vyhýbal všem zbytečnostem a doplňkům na obraze. Když maloval jiné evangelisty nezabýval se lvem, orlem či býkem. Proč tedy u Matouše namaloval anděla? Historik umění se tím musí zabývat. Také teolog musí pátrat po smyslu všech detailů v Písmu. Musí se často chovat až jako detektiv a ptát se, proč je to v Bibli právě tak a ne jinak? V dřívějších nákresech, skicách a obrázcích sice maloval také Rembrandt anděla s Matoušem, ale ten anděl byl vždy jen pouhou ozdobou, okrasou, jen držel knihu, do které Matouš psal evangelium. Proč najednou je anděl tak přímou součástí Matouše? Má k němu velmi úzký vztah vidíte to na obraze? Úloha anděla a Matouše Anděl se lehce se dotýká rukou Matoušova ramene. Jakoby mu to evangelium šeptal do ucha.a tu jsme u našeho tématu. Anděl mu text nediktuje. Nepřikazuje mu, co psát. Ani sám nepíše. Nevede Matoušovu ruku mechanicky. Skutečně nevěříme v doslovnou verbální inspiraci, ale v inspiraci myšlenkovou. Tomu ten obraz dobře odpovídá. Autor evangelia nebyl mechanickým písařem, který by psal cosi zjeveného jen tak pasivně, bezhlavě, bez citu, bez své víry a postoje. Matouš nebyl otrokem Božím. Byl živým Božím svědkem, který psal to, čemu nakonec on sám uvěřil. Psal tak, jak poselství pochopil. Psal to, čemu bytostně věřil a jak tomu rozuměl. Třeba všemu nerozuměl úplně, ale nemohl si dovolit to zamlčet! Boží zjevení a inspirované poselství prochází Matoušem. Přátelé, podobné je to s námi. I my, když čteme Písmo, vykládáme jej, působní Boží Duch přes nás jako člověka, přes naší osobnost, využívá naši charakteristiky, vzdělání. Bůh nás nevede k pasivnímu předávání bez ohledu na naše dobové spojitosti a osobní přístup! Vycházíme z toho, že Bůh je Bohem svobody a přeje si, abychom mu dobře porozuměli a následovali ho dobrovolně na základě svého rozhodnutí a dostupných informací. Matouš naslouchá Matouš naslouchá celou svou bytostí, pozorně. Je vidět na obrazu, že je zamyšlen, vtažen do dění, jakoby se byl znovu přímým účastníkem Ježíšova příběhu a učení. Naslouchá ale jakoby zevnitř. Nedívá se na toho anděla slyší ho nějak zezadu, jakoby hlas odněkud jinud. Ještě i to slyšené sám promýšlí. Není obyčejnou sekretářkou která může psát nezaujatě. Nejen anděl, ale i on Matouš je svědkem Ježíše je to evangelium podle sv. Matouše! Nepřepisuje pouze svitky spadlé z nebe To jeho psaní má jeho osobní zvláštnosti, znaky, přirovnání, údaje, podrobnosti, pohledy. Píše to a tak, jak už nikdo v Bibli. Přesto je to kniha inspirovaná. Nepíše totiž jen to, co si on myslí, co mu jeho srdce říká, jeho emoce, jeho zkušenosti, výchova, učitele, farizeové, řečtí myslitelé tehdy tak obdivovaní, Josefu Flávius, římský Cicero, ceasar, atd. Jeho oči jsou otevřené (znak všech proroků!) Co Matouše mohlo ovlivňovat? Samozřejmě, že vedle Boží inspirace ho ovlivňovalo jeho okolí, lidé, situace. Politicky psal po pádu Jeruzaléma. Národ byl poražen. Prožíval národní katastrofu. Národnostně ztráta samostatnosti, Židé byly rozprášeni jako cizinci po okolních zemích. Nábožensky židovství bylo téměř poraženo. Ztratili přece základní viditelné symboly své, víry. Jak vysvětlí svou situaci? Jak se vyrovnají s římskou okupací? Byli zde i osobnosti, které ho určitě ovlivnily: Josephus Flavius žid, který se stal Římanem, Vzdělanec, farizej původně rozhodnutý poznat židovské směry a sekty, aby poznal pravdu. Nakonec se vzdal Římanům a proslavil se jako historik.

5 Jochannan ben Zakkai rabi, který založil rabínskou škola. Zachránil svitky Tory, uchovával a zařídil nové opisy a nové studium v nové situaci. Zasloužil se o upevnění starozákonního kánonu. Díky tomu bylo zachováno Písmo pro apoštola Pavla, Timotea atd. No a pak co on sám jako Matouš prožíval s Bohem, s Kristem? Obraz ani evangelium neříká jen to, co je vidět. Pravda je skryta ještě hlouběji za Biblí. Na to musíme myslet při překladu i výkladu. Jedno říká text, něco více kontext. Ptáme se, o čem hovoří, co obsahuje za poselství v těch slovech. Čemu věřil autor, jak on sám rozuměl Bohu? CO řekl a co chtěl tím říci? Ne vždy je to zřejmé na první pohled. Proto dochází často k nedorozumění. Je velmi riskantní zacházet s Biblí mechanicky, protože on tak nevznikla! Jak jsme osvíceni my? Proto si dovolujeme říci, že Boží slovo je za Bibli, je v Bibli obsaženo. Boží slovo se v nás teprve musí stát. Boží slovo se stává! (a stalo se slovo Hospodinovo )Je to poklad, který je často skryt hluboko. Kdo však hledá, najde. Kdo tluče, bude mu otevřeno. Musíme se proto každodenně ptát, pátrat, přemýšlet, meditovat, modlit se a nalézat na základě zaslíbení, že kdo hledá nalézá, porozumí tajemství zbožnosti, zaslechne Boží hlas, pochopí vedení Duchem Studium Písma musí probíhat v klidu. Dejme si na to vždy čas. Nemůžeme získat to nejhlubší osvícení ze souvislostí v každodenním spěchu a v hluku, v emočním prostředí. To se medituje velmi těžko! Vnitřní zápas Malíř nenamaloval tento obraz najednou napoprvé jedním tahem. Není to žádný snímek! Obraz vznikal postupně - na několikrát. Výklad nemůže být výsledkem toho, co nás právě napadlo, co si tak jako myslíme Rembrandt obraz maloval několikrát. Zjistilo se to prosvícením malby rentgenovými paprsky. Ukázalo se, že mistr s pojetím obrazu dlouho zápasil. Ano s Bohem a jeho slovem se vede určitý zápas! Jinak je ten výsledek dost mizerný, nemá valnou hodnotu a cenu ani pro čtenáře ani pro posluchače. Poprvé Rembrandt namaloval Matouše příliš zarmouceného, utrápeného (patrně pro ty již zmíněné dramatické události v té době). Poté však ztrápený obraz Matouše překryl obličejem velmi zaujatým, soustředěným, velmi neklidným, rozrušeným, šokujícím. V této fází viděl malíř Matouše jako emočního svědka. Současná verze obrazu je již třetí (ačkoliv si diváci mohou myslet, že je původní a jediný ) Tento obličej Matouše je vážný, seriózní, pozorný. Obličej odráží vnitřní rozjímání a duchovní zápas, jaký prožívali židé po židovské válce, Aplikace pro naši práci s textem Výklad Písma je jakýmsi uměleckým dílem. Je to náš pokus o pochopení jeho poselství. Formulujeme jej novým a čerstvým výrazivem, aktuálním podáním, aktuálními aplikacemi, poučením z minulosti, navázáním na to, co už víme od dřívějších svědků (které je ovšem třeba znát), a co ještě můžeme přidat, jak růst, zrát ve vztahu k Bohu. Z Rembradtova obrazu vyplývá, že není zamýšlen jen jako pouhá ilustrace, ozdoba - obraz na stěnu aby nebyla tak prázdná. Za obrazem je znám vnitřní zápas, hledání smyslu, snaha o co nejlepší vyjádření poselství a co nejlepší porozumění podstatě evangelia. Výklad Bible tedy musí být pečlivý, seriózní. Musí být myšlen vážně. A to si musíme stále připomínat, protože přirozeně nám tento přístup není až tak vlastní a ne vždy se nám to právě hodí a sedí s s moderním trendem kázání a bohoslužeb. Matouš musel uvědomit to, co my. Není první, kdo se pokouší sepsat evangelium a vyložit jej.

6 V r. 65 už to před ním udělal Marek. Bude od něj opisovat, Napíše plagiát? Matouš znal Marka, jeho evangelium už existovalo od roku 65. Znal jistě i ostatní tradice o Kristu. Co on napíše? Bude to něco přínosného ještě? Srovnání mezi evangelisty ukazuje, že Matouš se ujal své úlohy zodpovědně. Ano, někdy něco převzal od jiných, jindy vynechal a také převyprávěl a hlavně i přidal něco zcela osobního a originálního. Matouš je rozšířenou verzí Marka! Podobně je to s Lukášovým evangeliem -. Velmi mnoho podobného, ale také velmi mnoho látky nové. Matouš tedy sepsal materiál, který nemá nikdo jiný, jen on. Vykladač zde není tiskařským strojem, mašinou, která chrlí biblické texty jako kopírkou stiskem knoflíku předávající strojově, pasivně to, co slyší Matouš interpretuje. On sám je živým svědkem Božího slova jak on tomu rozumí, slyší, věří, tak to předává. Jeho zamyšlený obličej se může vztahovat rovněž k tomu, že se především soustředil na citace SZ textů s úmyslem ukázat, v čem došly naplnění. Musel je tedy znát. Jinak i my těžko porozumíme evangeliu a NZ. A my musíme projít s biblí podobnou cestu, podstoupit stejný zápas znovu se setkat se Vzkříšeným a přemýšlet, co uděláme s Božím poselstvím ve svém životě tady a teď. O tom Matouš neměl tušení, v tom nám moc neporadí, co budeme muset prožívat my dnes. Ale pokud bychom hledali odpověd na otázku po smyslu a významu Mesiáše v JK, pak čtěme Matouše. Ten vyučuje, učí, káže, přednáší, vede postupně, ale jistě k vrcholu, že JK je z Nazareta, naplněním SZ a nakonec Spasitel celého světa na věky. Pokud chceme zaslechnout Boží slovo, musíme je pozorně poslouchat, vážně, v klidu, abychom uslyšeli i tichý hlas Ducha anděla. Potřebujeme prostor k tomu, abychom to slyšené mohl zpracovat sami v sobě se svými myšlenkami, sklony, pocity a emocemi. S otevřenýma očima jej pak můžeme vsunout do současného děni a života. Aby slovo Boží se stalo živým slovem. Amen I. Božská Iniciativa Boha zjevit, zdělit zpsobem možným, srozumitelným ač riskantním Původ od Boha od něj, jeho poselství pro a o nás o sobě, o svém pohledu, hodnocení, Božská autorita, - člověk by si nevymyslel, neznal by, neměl by odkud opsat.. - ve věcech víry, spasení, nebeského zjevení, Božího království (ne všech oborů. Zde nepíší své názory naopak! - Je náboženská kniha! Ostatní tedy jen okrajově a druhotně, nebo vůbec. II. Lidská Ač pochází od Boha nenapsáno přímo na papír, není CD, rozhlas, kamery = předáno člověku, a teprve on napsal - typ člověka (stručně (Marek), básnicky (David), filozificky (Šalomoun) symbolicky (Jan), - kultura výrazivo, přirovnání srozumitelná pro dobu a prostředí posluchače - druh zjevení: - historie, zkušenost, apokalyptická vidění, proroctví, píseň, báseň? - Jazyk hebr, aramejský x řecký - Použité další prameny Q evangelií, ústí podání, Lk shrnuje!

7 = dva prvky, faktory, vlivy (járo v obalu), obraz v nějakém rámu) = neodlučitelný (i Desatero v nějakém jazyce, v dané chvílí (Egypt) věčnou pravdu pro všechny = nelze odpreparovat a podat čisté, extrakt možná pak už zase nesrozumitelné A když se Bůh o to pokusil člověk neměl slov to popsat (něco jako, symboly, přirovnání, jak to na něj působilo, co prožil, co cítil, nějak vyjádřil jistě že to podstatné, ale skrze své služebníky!!! Podstatnější druhotný - třeba o historii, ale nakonec jde o víc, než jen historii poučení, příklad, typ, podobenství Proto Bibli musíme studovat historicky, osobně, dobově, opatrně, vážně, seriózně = hledat Boží slovo, poselství, porozumět, pochopit Stranou, jak vznikala biblická sbírka kanon - text - kontext - obsah, poselsví - hledat aplikaci s Božím Duchem a na modlitbě, pokorou a otevřeností odvahou říci, co máme říci, ne co kdo chce slyšet.. Setkáváme se s Písmem - s pisatelem, lidmi, kteří tam vystupují, situací, zvyky, názory, reakcemi - hledat za tím poselství Boha - i když může Bůh oslovit přímo vždy přes jeho myšlení, city, srdce, poznání, osobní rozhodnutí, k tomu čas, možnost rozmyslet, srovnat, studovat okolní myslitelé, biblické knihy, církev jinde, podobné zkušenosti + nové! - I my dostat do podobné situace (ne Bibli) ale v oslovení Bohem, slovem, Duchem rozum, vzdělání, studium, přemýšlení, rozhovor, hledání jádra ne emocemi, podléhaní svým přáním, manipulací druhého = odvážný moment, náročný, závažný, dobrodružný, silný, i nebezpečný sžírá, pudí, roste, odlišit, pochopit předat?

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte:

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: INTERNET, KNIHY A ROBINSON. Dobré dopoledne, 11.5.2014 Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: Při četbě Písma jsem se snažil, aby Pátek porozumněl jeho smyslu tak dobře jako já, a on

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL

čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL čtení z bible VÝBĚR TEXTŮ ZE STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA USPOŘÁDAL JAN SOKOL ILUSTROVAL VÁCLAV SOKOL Česká biblická společnost a Vyšehrad 2014 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy české republiky

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Gospels3a (Vznik evangelií) Význam tématu: liturgický teologický historický literární K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Raně křesťanské

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Historie výkladů a současné přístupy k Bibli

Historie výkladů a současné přístupy k Bibli Historie výkladů a současné přístupy k Bibli Výklad Bible během staletí Během staletí se vedly vášnivé debaty o významu Písma. Ve skutečnosti bylo svoláno mnoho církevních koncilů, aby ukončily to, co

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Ježíš Kristus: příklad růstu

Ježíš Kristus: příklad růstu 2. lekce' Ježíš Kristus: příklad růstu Pamatuješ si na chvíle, kdy jsi doopravdy potěšil rodiče nebo učitele něčím, CO svědčilo o tvém růstu? Viděl jsi někdy malého chlapce, který se snažil výškově srovnávat

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Úvod do Skutků apoštolských

Úvod do Skutků apoštolských Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více