Název: Chrám matky Boţí v Paříţi Autor: Victor Hugo Nakladatelství: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Chrám matky Boţí v Paříţi Autor: Victor Hugo Nakladatelství: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955"

Transkript

1 Název: Chrám matky Boţí v Paříţi Autor: Victor Hugo Nakladatelství: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955 Je tomu několik let, co autor této knihy objeví při jedné návštěvě nebo spíše dŧkladné prohlídce chrámu Matky Boţí v temném zákoutí jedné věţe zvláštní, lidskou rukou do zdi vyryté slovo: 'ANÁTKH Tato velká řecká písmena, stářím zčernalá a dosti hluboko do kamene vtesaná, zvláštní a pro gotickou kaligrafii tak pří značné znaky, jeţ svými tvary i svou polohou jako by chtěly dokázat, ţe to byla ruka střectévlká, která je sem vepsala, zvláště pak pochmurný a osudový jejich smysl, to všechno spi sovatele ţivě zaujalo. Vyptával se, snaţil se uhodnout, kdo byla ona zourala duse, která nechtěla opustit tento svět, aniţ zanechala po sobina čele starobylého chrámu toto znamení zločinu nebo neštěstí. Od té doby zeď zalícili, moţná téţ oškrábali (nevím jiz, která to byla) a nápis zmizel. Neboú takto se nakládá po více neţ dvě stě let s nádhernými kostely středověkými. Jsou mrza-čeny se všech stran, zvenčí i zevnitř. Kněz je natírá, archi tekt je oškrabuje; pak přijde lid a poboří je. Tak se stalo, ţe dnes uţ nezŧstalo nic ze zahaaneho slova vyrytého do temné věţe chrámu Matky Boţí, nic z nezná mého osudu, jehoţ smutek tak dokonale vyjadřovalo, nic kro mě prchavé vzpomínky, kterou mu zde věnuje autor teto knihy Člověk, který vepsal ono slovo do zdi, zmizel před ně kolika staletími se světa ţivých, zmizelo i slovo vyryté do zdi kostela a kostel sám asi brzy zmizí s povrchu zemského. A o tom slově byla napsána tato kniha. Březen 1831 KNIHA PRVNÍ Velký sál Dnes je tomu tři sta Čtyřicet osm let, šest měsícŧ a devatenáct dní, co se Paříţané probudili za hlaholu všech zvonŧ, vyzvánějících na plno v okruhu trojitých hradeb Sta rého města, Universitní čtvrti a Nového města. A přece onen 6. leden 1482 není nijak historicky památný. Nebylo nic výjimečného na události, jeţ tak rozhýbala od sa mého rána paříţské zvony i měšťany. Nebyl to ani útok Pikar-ďanŧ nebo Burguncfanŧ, ani procesí nesoucí schránku s ostat ky svatých, ani vzpoura ţákŧ na vinici Laasově, ani vjezd "našeho nejmilostivéjnho, tak velice obávaného pana krále", dokonce ani ne nějaké povedené věšení zlodějŧ a zlodějek na Soudním náměstí v Paříţi. Nebyl to ani nenadálý, v patnác tém století tak častý příjezd cizího poselstva, vyšňořeného a s vlajícími chocholy. Vţdyť sotva před dvěma dny vjel do Paříţe poslední takový prŧvod, druţina vyslancŧ vlámských, pověřených uzavřít sňatek dauphina s Markétou Flanderskou, k veliké rozmrzelosti pana kardinála Bourbonského, který, aby se zalíbil králi, musil přívětivě uvítat celou tu venkov skou tlupu vlámských purkmistrŧ a vyčastovat je ve svém Bourbonském paláci "obzvláště pěknou mravoličnou hrou, šprýmem a fraškou", zatím co mu zuřivý déšť smáčel překrásné koberce, rozvěšené u vrat jeho paláce. Byly to dvě slavnosti, sloučené jiţ od nepaměti na jeden den, svátek Tří králŧ a slavnost bláznŧ, které onoho 6. ledna "vzrušily všechen paříţský lid", jak vypráví Jehan de Troyes. Toho dne měl být vypálen ohňostroj na náměstí Grěve, zasazena máje před kaplí Braquovou a v Soudním paláci se rněly provozovat mystérie. V předvečer to rozhlásili a vytrou bili na všech křiţovatkách biřici pana královského hejtmana v krásných vyšívaných kabátcích z fialového harasu s vel kými bílými kříţi na prsou. Domy i krámy byly zavřeny a dav měšťanŧ a měšťanek proudil jiţ od rána se všech stran na některé ze tří jmenova ných míst. Kaţdý si vybral něco: někdo ohňostroj, někdo sta vění

2 máje, někdo mystérie. Ke cti a chvále starého dobrého vkusu paříţských zevlounŧ je třeba říci, ţe většina tohoto davu zamířila k ohňostroji, který se dobře hodil do oné roční doby, nebo na mystérie, jeţ se měly konat ve velké síni Soud ního paláce, dobře kryté a dobře uzavřené; a ţe zvědavci se svorně shodli a nechali ubohou máj s nepodařenými kvítky chvěti se samotinkou pod lednovým nebem na hřbitově kaple Braquovy. Lid se valil zvláště těmi ulicemi, jeţ vedou k Soudnímu pa láci, neboť se vědělo, ţe vlámští vyslanci, kteří předevčírem dorazili, rozhodli se účastnit se mystérií i volby papeţe bláz nŧ, jeţ se měla konat rovněţ ve velkém sále. Nebylo právě snadné proniknout toho dne do velké síně, přestoţe byla prohlašována v oněch dobách za největší kry tou prostoru na světě. (Je ovšem pravda, ţe Sauval ještě ne změřil velký sál na zámku v Montargisu.) Zvědavcŧm, kteří přihlíţeli z oken, jevilo se přeplněné náměstí před Soudním palácem jako moře, do něhoţ pět nebo šest ulic, podobných ústím řek, vrhalo kaţdým okamţikem nové a nové přívaly hlav. Vlny davu, neustále mohutnějící, naráţely na rohy domŧ, které tu a tam vyčnívaly jako mysy do nepravidelné nádrţe náměstí. Uprostřed vysokého gotického"' prŧčelí paláce bylo velké schodiště, po němţ bez přestání vystupoval a sestupo val dvojí proud: pod středním odpočívadlem se vţdy roz dvojil a rozléval se pak v širokých vlnách po obou stranách; velké schodiště, jak jsem jiţ řekl, šumělo neustále do náměstí jako vodopád do jezera. Výkřiky, smích a dupot těch tisícŧ * Gotický - slovo gotický ve smyslu, jak se ho dnes všeobecn ^ uţívá, je zcela nevhodné, ale zcela vţité. Přijímáme je tedy a označujeme jim jako všichni ostatní architekturu druhé poloviny středověku, jejímţ charakteris tickým znakem je lomený oblouk a jeţ následuje po architektuře první poloviny, zaloţené na plném oblouku. (Poznámka autorova.) 10 nohou zpŧsobovaly veliký hluk a veliký povyk. Co chvíli se tento povyk a hluk zdvojnásobil; proud, který hnal celý ten ohromný dav k velkému schodišti, čas od času se zarazil, za kolísal, zavířil na místě. To kdyţ pro udrţení pořádku ně který lučištník vrazil někomu štulec nebo kŧň některého hejt manova biřice začal kolem sebe kopat; podivuhodná to tra dice, kterou hejtmanská správa odkázala vojenské správě, vo jenská správa bývalému jízdnímu četnictvu a jízdní četnictvo našemu četnictvu paříţskému. Ve dveřích, v oknech, ve vikýřích, na střechách hemţilo se na tisíce dobráckých tváří mírných a počestných měšťanŧ; po zorovali palác, pozorovali dav a nepřáli si nic víc; neboť mnoho lidí v Paříţi se spokojuje podívanou na diváky a pou há zeď, za kterou se cosi děje, je pro nás uţ velkou zajímavostí. Kdyby nám, lidem z roku 1830, bylo dopřáno vmísit se v duchu mezi tyto Paříţany patnáctého století a vstoupit s nimi v té úţasné tlačenici, strkanici a motanici do ohrom ného sálu paláce, tak těsného onoho 6. ledna 1482, naskytla by se nám podívaná, jeţ by nepostrádala ani zajímavosti, ani pŧvabu, a třebaţe bychom kolem sebe viděli jen věci staré, při padaly by nám zcela nové. Souhlasí-li čtenář, pokusíme se vyvolat alespoň dojem, který by byl s námi zakusil, kdyby přestoupil práh onoho obrov ského sálu, ztracen v tom hlučícím mnoţství vojenských ka bátcŧ, vyšívaných suknic a svrchnic. V první chvíli jsme ohlušeni, oslepeni. Nad našimi hlavami se zdvíhá dvojitá kříţová klenba s vyřezávanými dřevěnými ozdobami, vymalovaná blankytně modře, se zlatými liliovými květy; pod nohama dlaţba, v níţ se střídá bílý mramor s čer ným. Několik krokŧ před námi ohromný pilíř, pak druhý, pak ještě jeden; celkem sedm pilířŧ po celé délce sálu, jeţ pod pírají konce ţeber dvojité klenby. Kolem prvních čtyř pilířŧ kramářské stánky, kde se blýskají skleněné tretky a rŧzné cetky, okolo tří posledních lavice z dubového dřeva, ošoupané a oleštěné kalhotami těch, kteří se tu soudili, a taláry prokurátorŧ. Kolem dokola sálu, podél vysokých >tén, mezi dveřmi, mezi okny, mezi pilíři nekonečná řada soch všech 11

3 francouzských králŧ, počínajíc Faramondem; králové slaboši s rukama spuštěnýma a očima sklopenýma; králové chrabří a bojovní s hlavou i rukama směle vztyčenýma k nebesŧm. Pak vysoká gotická okna, jejichţ skla září tisíci barvami; v ši rokých východech ze sálu nádherné, jemně vyřezávané dveře; a to všechno, klenba, pilíře, stěny, římsy, vykládané dveře, sochy to vše odshora aţ dolŧ ztopeno v nádherném modro-zlatém koloritu, který v době, o níţ vyprávíme, byl uţ po někud zašlý a který později téměř úplně zmizel pod prachem a pavučinami léta Páně 1549, kdy ho Du Breul ještě tradičné obdivoval. Představme si nyní tuto ohromnou protáhlou síň, ozáře nou bledým světlem lednového dne, zavalenou tím pestrým hlučícím davem, který se tlačí kolem stěn a točí se kolem sedmi pilířŧ, a budeme mít uţ nejasnou představu o celkovém obrazu, jehoţ zajímavé podrobnosti pokusíme se vám vylíčit přesněji. Je jisté, ţe kdyby Ravaillac nebyl zavraţdil Jindřicha IV., nebyla by bývala akta Ravaillacova procesu uloţena v kance láři Soudního paláce; nebylo by spoluvinníkŧ, kteří měli zá jem na tom, aby tato akta zmizela; nebylo by tedy ani ţhářŧ, kteří z nedostatku lepšího prostředku byli nuceni zapálit kan celář, aby mohli spálit akta, a aby mohli zapálit kancelář, za pálit Soudní palác; z Čehoţ konečně plyne, ţe by nebylo došlo k poţáru roku Starý palác by dosud stál i se svou sta robylou velkou síní a já bych mohl řícrčtenáři: "Jdi se na ni podívat." Byli bychom tak oba ušetřeni práce; já bych ji ne-musil popisovat a čtenář by ledajaký popis nemusil číst. Coţ dokazuje novou pravdu: ţe veliké události mívají ná sledky nevypočitatelné. Je ovšem zcela dobře moţné, ţe Ravaillac neměl spoluvin-níky, dále, ţe tito spoluvinníci, jestli náhodou nějaké měl, ne měli s poţárem roku 1618 nic společného. Jsou známy ještě dva jiné výklady, velmi pravděpodobné. První vypráví o ve liké hořící hvězdě, stopu široké a loket vysoké, jeţ spadla s nebe na palác, jak kaţdý ví, 7. března po pŧlnoci. Druhé vysvětlení podává čtyřverší Theofilovo: 12 To jsme si v Paříţi poplakali: Tak paní justici podmazali, ţe uklouzla a byla v plameni a shořela, ač je přec z kamení. Ať uţ si myslíme cokoliv o tomto trojím politicko-fysi-kálně-básnickém výkladu poţáru Soudního paláce roku 1618, smutnou jistotou bohuţel je, ţe palác shořel. Dík této katastrofě a zejména nejrŧznějším pozdějším opravám, které dokonaly, co ona ušetřila, zbývá dnes jen velice málo z tohoto prvního sídla francouzských králŧ, z paláce staršího neţ Louvre, který byl jiţ v dobách Filipa Sličného tak starý, ţe v něm hledali zbytky nádherných staveb, jeţ dal postavit král Robert a popsal Helgaldus. Zmizelo téměř všechno. Kam se poděla síň kancléřství, kde Ludvík Svatý "uskutečnil své man ţelství"} Zahrada, kde soudil "oblečen v harasovou suknici, svrchní šat z hrubého vlněného sukna bez rukávŧ a v plášť z černého santalu, odpočívaje na kobercích s Joinvillem"? Co se stalo s komnatou císaře Zikmunda? Kde je komnata Karla IV. a komnata Jana Bezzemka? Kam se podělo scho diště, s něhoţ Karel VI. vyhlásil svŧj omilostňovací edikt? Dlaţdice, kde Marcel zardousil v přítomnosti dauphinově Roberta z Clermontu a maršálka ze Champagne? Kam přišla branka, kde byly roztrhány bully vzdoropapeţe Benedikta a odkud ti, kdoţ je přinesli, odešli potupně vystrojeni v slav nostních ornátech a biskupských mitrách, aby konali veřejné pokání přes celou Paříţ? A kde je velká síň se svým zlacením, blankytným stropem, se svými lomenými oblouky, sochami a pilíři a se svou ohromnou klenbou, posázenou řezbářskými ozdobami? A zlatá komnata? A kamenný lev, který seděl u dveří s hlavou skloněnou a ocasem mezi tlapami jako lvi u trŧnu Šalamounova, v pokorném postoji, jak se sluší síle před spravedlností? A krásné portály? A nádherná barevná okna? A tepané kování, jeţ přivádělo do rozpakŧ Biscornetta? A pře-jemné truhlářské práce du Hancyho?... Co učinil čas, co udě lali lidé s těmito zázraky? Co nám bylo dáno za to všechno, za celé ty gallské dějiny, za celé to gotické umění? Těţkopád-

4 13 né, sraţené oblouky pana Brosse, toho nešikovného stavitele portálu svatého Gerváse, pokud se týče umění; a pokud jde o historii, máme jen uţvaněné vzpomínky od tlustého pilíře, který ještě dnes zní ozvěnou řečí takových tlachalŧ, jako byl Patru. To není právě mnoho. Vraťme se však k pŧvodní velké síni skutečného starého paláce. Oba konce tohoto obrovského rovnoběţnostěnu byly vy plněny: na jednom konci byla umístěna pověstná mramorová deska z jediného kusu, tak dlouhá, tak široká a tak tlustá, ţe podle svědectví starých zemanských zápisŧ, psaných slohem, který by byl podráţdil apetit Gargantuŧv,, nikdo nikdy ne spatřil "na světě takový krajíc mramoru"; na druhém konci pak byla kaple, v níţ se dal vytesat Ludvík XI., jak klečí před sv. Pannou, a kam dal přenést sochy Karla Velikého a Lud víka Svatého, dvou světcŧ, o nichţ byl přesvědčen, ţe z fran couzských králŧ jsou v nebi nejlépe zapsáni, a nestaral se při tom vŧbec o to, ţe v řadě královských soch zŧstanou tak dva výklenky prázdné. Tato kaple, ještě nová, postavená sotva před šesti léty, byla celá zbudována v onom rozkošném slohu, který se vyznačuje jemnou architekturou, překrásnými řez-bářskými ozdobami a hlubokým přejemným tepáním, coţ vše chno je u nás tak příznačné pro konec období gotického, ale udrţuje se dále, aţ do poloviny století šestnáctého v kouzel ných fantasiích renesančních. Malá okenní rŧţice nad portá lem byla obzvláště mistrovským dílem pro svŧj křehký pŧ vab; vypadala jako hvězda utkaná z krajek. Uprostřed sálu, přímo proti hlavním dveřím, bylo vyvý šené pódium, potaţené zlatým brokátem, vzadu přisunuta aţ ke zdi, se zvláštním vchodem: tvořilo jej okno z chodby zlaté komnaty. Toto pódium bylo postaveno pro vlámské vyslance a pro ostatní vynikající osobnosti pozvané na mystérie. Podle starého obyčeje měly se mystérie předvádět na oné mramorové desce. Byla k tomu přichystána jiţ od rána; na její nádherné mramorové ploše, kříţem kráţem poškrábané podpatky soudních písařŧ, bylo vztyčeno dosti vysoké prkenné lešení v podobě klece: horní plocha, viditelná z celého sálu, měla slouţit za jeviště, kdeţto vnitřek, zakrytý zvenčí ko berci, byl určen za šatnu pro herce; ţebřík, naivně přistavený zvenku, měl tvořit spojení mezi scénou a šatnou; po jeho tu hých, neohebných příčkách se na jeviště vystupovalo i s je viště odcházelo. Ţádná sebeneočekávanější postava, ţádné pře kvapující rozuzlení, ţádný dramatický obrat děje nemohly se obejít bez tohoto ţebříku. Jak prostinký a úctu vzbuzující byl tento dětský věk umění a techniky! Čtyři biřici správce paláce, kteří měli za úkol starat se o po řádek při všech lidových zábavách, při slavnostech právě tak jako při popravách, stáli kaţdý u jednoho ze čtyř rohŧ mra morové desky. Představení mělo začít, teprve aţ velký orloj na paláci od bije dvanáctou hodinu polední. Doba zajisté velmi pozdní pro divadelní představení; bylo však třeba přizpŧsobit se vy-. slancŧm. A tak celé to mnoţství lidí čekalo tu uţ od rána. Slušná řádka těch počestných zvědavcŧ drkotala zuby uţ od úsvitu před velkým schodištěm paláce; někteří dokonce tvrdili, ţe proseděli celou noc u velkých vrat, aby měli jistotu, ţe se do stanou dovnitř první. Dav houstl kaţdým okamţikem a jako přetékající voda stoupal ponenáhlu podél zdí, kupil se kolem pilířŧ, počal se rozlévat po římsách jednotlivých sloupŧ, po římsách i podpěrách okenních, zaplavil všechny výstupky této bohaté architektury, všechny sochařské reliéfy. Nepohodlí, netrpělivost, dlouhá chvíle, nevázanost tohoto dne bezuzdného bláznění, hádky, jeţ propukaly kaţdou chvíli pro štulec lok tem nebo šlápnutí okovaným střevícem, únava z dlouhého če kání to vše dodávalo celé té vřavě lidí, neprodyšně zavře ných, stěsnaných a namačkaných aţ k udušení, přízvuk jisté podráţděnosti a hořkosti uţ dávno před ohlášeným příchodem vyslancŧ. Bylo slyšet jen samé nářky a kletby proti Vlámŧm, proti purkmistrovi, proti kardinálu Bourbonskému, proti správci paláce, proti paní Markétě Rakouské, proti

5 biřicŧm s holemi; hubovalo se na zimu, na teplo, na špatné počasí, na biskupa pa říţského, na papeţe bláznŧ, na pilíře, na sochy, na to, ţe tyhle dveře byly zavřené a tam to okno otevřené. To všechno k nc- 15 malému potěšení studentŧ a lokajŧ, roztroušených po skupin kách v davu, kteří mísili do vší té nespokcjenosti všelijaké vti py a zlomyslné ţerty a zrovna jako jehlami podpichovali vše obecnou rozmrzelost. Několik takových čertovských chlapíkŧ, kteří nejdříve vy razili v okně tabuli, usadilo se odváţně na okenní předprseň a odtud pozorně vyhlíţelo hned ven, hned dovnitř a častovalo svými vtipy dav v sále i na náměstí. Jejich posměšné posuňky, hlasitý smích a ţertovné pokřikování, jímţ se dorozumívali s kamarády na druhém konci sálu, svědčily jasně, ţe tihle mladí studenti naprosto nesdílí nudu a únavu ostatních di vákŧ a ţe z podívané, která se jim naskýtala, dovedou velmi dobře vytěţit pro svou potěchu divadlo, jeţ jim ukracovalo čekání na divadlo další. "Na mou věru, to jste vy, Johanes Frollo de Molendino," křičel jeden z nich na jakéhosi světlovlasého mladíka s hez kým vychytralým obličejem, zavěšeného na akantových lis tech sloupové hlavice. "Mají pravdu, kdyţ vám říkají Jan ze Mlýna, vţdyť vaše paţe a nohy vypadají jako čtyři lopaty větrného mlýna. Jak dlouho uţ tam visíte?" "Pro milosrdenství ďáblovo," odpověděl Johanes Frollo, "trčím tu uţ čtyři hodiny a doufám pevně, ţe mi budou za počteny v očistci. Slyšel jsem první verš hrubé mše zpívané zpěváky krále sicilského o sedmé hodině ranní ve Svaté kapli." "Pěkní zpěváci," opáčil druhý, "mají hlasy ještě ostřejší neţ špičky svých baretŧ! Dřív neţ král zaloţil mši ke cti svatého Jana, měl napřed pořádně vyzvědět, má-li svatý Jan rád la tinské ţalmy prozpěvované provensálským přízvukem!" "Udělal to jen proto, aby ty zpropadené zpěváky krále sicilského zaměstnal!" vykřikla zlostně jakási stará ţena z davu pod oknem. "Jenom si představte! Tisíc paříţských liber za jednu mši! A kvŧli tomu zavedli v paříţských trţni cích zvláštní daň na mořské ryby!" "Ticho, stará," vpadl jí do řeči jakýsi tlustý a dŧstojný muţ, ucpávaje si nos, neboť stál právě vedle obchodnice s ry bami. "Mše se musila zaloţit. Nebo chcete, aby král znovu onemocněl?" 16 "Výborně jste to řekl, pane Kašpare Rohatý, královský mistře koţišnický," křičel studentík křečovitě se drţící hlavice sloupu. Nešťastné jméno ubohého královského mistra koţišnického přijal výbuch smíchu ze všech studentských hrdel. "Rohatý! Kašpar Rohatý!" křičeli jedni. "Cornutus et hirsutus" volal druhý. "Ha, ha, to se ví," pokračoval čertovský mladík na sloupu. "Copak je vám k smíchu? Počestný muţ Kašpar Rohatý, bratr mistra Jana Rohatého, správce královského domu, syn_ mistra Matěje Rohatého, prvního lesního ve Vincenneském lese. všichni měšťané paříţští, všichni ţenatí, s pokolení na po kolení!" Veselost se zdvojnásobila. Tlustý koţišník ani nehlesl a dělal vše moţné, aby se vyhnul pohledŧm, jeţ naň dotíraly se všech stran; potil se a funěl, ale nadarmo: jako kdyţ se klín zaráţí do dřeva, jeho pokusy nevedly k ničemu jinému, neţ ţe jeho široká, zlostí a hněvem zbrunátnělá tvář ještě těsněji zapadala mezi ramena sousedŧ. Konečně mu přispěchal na pomoc jeden soused, tlustý, malý a dŧstojný jako on. "Hrŧza! Takhle mluví školáci s ctihodným měšťanem! Za mých časŧ by je byli zmrskali metlami a pak by je na těch metlách upálili!" Celá banda vyprskla v smích. "Holá hej, kdopak -tu takhle krákorá? Kdo je ten sýček, co přivolává neštěstí?"

6 "Počkej, poznávám ho," zapištěl jeden, "to je mistr Ondřej Musnier." "Jeden z příseţných knihkupcŧ university!" volal druhý. "Všechno je v této síni čtvermo," křičel třetí, "čtyři náro dy, čtyři fakulty, čtyři svátky, čtyři prokurátoři, čtyři voliči, čtyři knihkupci." "Nuţe dobrá," opáčil Jan Frollo, "musíme jim provést také čtyřikrát nějakou čertovinu!" "Musniere, spálíme ti knihy!" "Musniere, zbijeme ti sluhu!" 17 "Musniere, pomuchláme ti ţenu!" "Hodnou a tlustou pannu Oudardu!" "Která je tak svěţí a tak veselá, jako by byla vdovou." "Ať vás všechny čert vezme," zabručel mistr Ondřej Mus-nier. "Mistře Ondřeji," zvolal opět Jan, stále zavěšený na hlavici svého sloupu, "buď zticha, nebo ti spadnu na hlavu." Mistr Ondřej zvedl oči, jako by na okamţik měřil výšku pilíře a váhu šprýmaře, znásobil v duchu tuto váhu čtvercem rychlosti a zmlkl. Jan, opanovav bojiště, pokračoval vítězoslavně: "A taky bych to udělal, třebaţe mám bratra arcijáhnem!" "Pěkní vašnostové, ti naši páni z university. Nedokázali zjed nat váţnost našim privilegiím ani v takový den, jako je dnes! V Novém městě je máje a ohňostroj; na Starém městě mystérie, papeţ bláznŧ a vyslanci vlámští; a v Universitní čtvrti nic!" "A přece je Maubertovo náměstí dost veliké!" pokračoval jeden ze studentŧ, kteří se uvelebili na okenní desce. "Pryč s rektorem, s voliči i prokurátory," křičel Johanes. "Dnes večer musíme uspořádat na Veselém poli slavnostní oheň z knih mistra Ondřeje," dodal jiný. "A z pultŧ písařŧ!" dodal sousední student. "A z holí pedelŧ!" "A z plivátek děkanŧ!" "A z chlebových truhel voličŧ!" "A z rektorovy podnoţky!" "Ať zhynou!" vřeštěl umíněně malý Jan. "Ať zhyne mistr Ondřej, pedelové i písaři; theologové, medikové i právníci; prokurátoři, voliči i rektor!" "Ale to je přece konec světa!" šeptal mistr Ondřej, zacpávaje si uši. "2e je řeč o rektorovi, vida ho, právě kráčí po náměstí," zvolal jeden z těch na okně. Všichni se obrátili směrem k náměstí. "Je to opravdu náš ctihodný rektor mistr Thibaut?" ptal se Jan Frollo ze Mlýna, neboť byl zavěšen na jednom z vnitř ních pilířŧ a nemohl vidět, co se děje venku. "Ano, ano," odpovídali ostatní; "je to opravdu on, mistr Thibaut, rektor." Byl to vskutku rektor a za ním všichni universitní hodnos táři; šli v slavnostním prŧvodu naproti vyslancŧm a v tomto okamţiku kráčeli právě přes Soudní náměstí. Studenti namač kaní v okně vítali je posměšky a ironickým potleskem. Rek tor, kráčející v čele druţiny, dostal první salvu; a byla po řádná. "Dobrý den, pane rektore! Holá bej! Dobrý den!" "Jak to, ţe je tady, ten starý hráč? Coţpak opustil své kostky?" "A jak si kluše na své oslici! Uši má delší neţ ona!" "Holá hej! Dobrý den, mistře rektore Thibaute! Tybalde aleatorel Starý hlupáku! Falešný hráči!" "Bŧh s vámi! Padly vám dnes v noci často oči?" "Ach, ta vetchá tvář, jak je zsinalá, přepadlá a ztrhaná láskou ke hře a ke kostkám!"

7 "Kampak si to takhle vykračujete, Thibaute, Tybalde vrh-cábníku, místo na universitu cupitáte k městu?" "Jde si asi hledat byt v ulici,u vrhcábŧ'," vykřikl Jan ze Mlýna. Celá tlupa opakovala tuto slovní hříčku za hromového řevu a zuřivého potlesku. "Vy si jdete hledat byt v ulici,u vrhcábŧ', není-li pravda, pane rektore, vy čertŧv hráči?" Pak přišli na řadu ostatní hodnostáři. "Pryč s pedely! Pryč s ţezlonoši!" "Poslyš, Robině Vejraţko, kdopak je tamhle ten?" "To je Gilbert de Suilly, Gilbertus de Soliaco, kancléř ko leje autunské." "Víš co? Ty se lépe trefíš, tu máš mŧj střevíc hoď mu ho do tváře!" "Saturnalitias mittimus ecce nuces!" "Ať zhyne těch šest theologŧ i se svými bílými komţemi!" "To jsou theologové? Já myslil, ţe je to Šest bílých hus, které věnovala městu svatá Jenovefa za roognyské léno!" "Ať zhynou lékaři!" 19 "Pryč s filosofickými a theologickými disputacemi!" "Ať tě hrom bací, kancléři od svaté Jenovefy! Tys mi ukřiv dil! To se ví, dal mé místo, které patřilo NormancTanŧm, ma lému Ascaniovi Falzaspadovi z bourgeské provincie, poněvadţ je Ital!" "To je bezpráví," volali všichni studenti. "Pryč s kanclé řem od svaté Jenovefy!" "Holá, holá, mistře Joachime de Ladehors! Holá, Louisi Dahuille! Hej, Lamberte Hoctemente!" "Ať ďábel zardoucí prokurátora národa německého!" "A kaplany ze Svaté kaple i s jejich šedivými koţíšky, cum tunicis grisis!" "Seu de pellibm grisis fourratis!" "Holá, hej,, mistři svobodných umění! Vy všichni v těch parádních černých talárech! A vy v těch červených talárech!" "Děláte pěknou vlečku rektorovi!" "Člověk by řekl, ţe dóţe benátský jde slavit zásnuby s mo řem!" "Podívej se, Jene! Kanovníci od svaté Jenovefy!" "Ať jdou k čertu všichni kanovníci!" "Hej, opate Klaudie Choarte! Doktore Choarte! Nehledáte náhodou Marii Giffardovou?" "Je v ulici Glatigny!" "Připravuje loţe králi smilníkŧ!" "Platí své čtyři grošíky; quatuor denarios." "Aut unum bombum." "Chcete, aby vám je vysázela pod nos?" "Přátelé! Mistr Simin Sanguin, volič z Pikardie, co tahá všude svou ţenu v zápřeţi!" "Post equitem sedět atra cura." "Jen směle, mistře Simoně!" "Dobrý den, pane voliči!" "Dobrou noc, paní voličová!" "Ti mají ale štěstí, ţe to všechno vidí," povzdechl si Jo hanes de Molendino, stále ještě skrčený v listech sloupové hla vice. Tu se příseţný knihkupec university mistr Ondřej Musnier sklonil k uchu Kašpara Rohatého, královského mistra koţiš-nického.

8 "Jak říkám, pane, to je konec světa. Takovéhle spuštění stavu studentského svět ještě neviděl. To ty prokleté vynálezy našeho století přivedly všechno do zkázy. Dělostřelectvo, nová děla, tarasnice a především knihtisk, ten nový mor, co k nám přišel z Německa. Uţ nebude rukopisŧ, uţ nebude knih! Knih tisk zabije knihařskou ţivnost. Nastává konec světa." "Já to dobře pozoruju podle toho, jak roste zájem o same tové látky," přizvukoval mu koţišník. V tom okamţiku tlouklo poledne "~~^ "Ach!" vzdychl dav jakoby jedněmi ústy. Studenti zmlkli. Pak nastal veliký zmatek; veliké šoupání nohou a natahování hlav; veliký všeobecný výbuch kašle a smrkání; kaţdý se narovnal, našel si své místečko, stoupl si na špičky a připojil se k některé skupince. Pak zavládlo hro bové ticho; všichni stáli s nataţenými krky, s otevřenými ústy, s očima upřenýma na mramorovou desku... Neobjevilo se na ní nic. Čtyři biřici správce paláce stáli pořád na svých mís tech, ztrnulí a nehybní jako čtyři pomalované sochy. Zraky všech se obracely k pódiu, vyhrazenému vlámským vyslan cŧm. Leč dvířka zŧstávala zavřená a pódium prázdné. Shro máţděný dav čekal jiţ od rána na tři věci: na poledne, na vlámské poselstvo a na mystérie. Jenom poledne přišlo včas. To uţ bylo příliš silné. Čekali minutu, dvě, tři, pět minut, čtvrt hodiny; nic se ne dělo. Pódium zŧstávalo prázdné, jeviště němé. Netrpělivost vystřídal však hněv. Rozčilená slova běţela od úst k ústŧm, zatím ještě potichu. Mystérie! Mystérie! mručel dav tem ně. V hlavách všech to vřelo. Bouře, dosud jakoby z dálky hučící, vznášela se nad hlavami davu. První zápalná jiskra vylétla od Jana ze Mlýna: "Chceme mystérie, a Vlámy ať vezme čert!" vykřikl z plných plic, zkroucen jako had kolem hlavice svého sloupu. Dav zatleskal. "Mystérie," opakovali všichni hlasitě, "a Vlámové ať jdou ke všem čertŧm!" 21 "Chceme mystérie, a hned," zvolal opět student; "anebo dávám návrh, abychom místo veselohry a mravoličné truchlo-hry oběsili správce paláce!" "Výborně," křičel lid, "a začněme pověšením biřicŧ!" Následoval bouřlivý potlesk. Čtyři zmínění nešťastníci zbledli a dívali se úkradkem jeden na druhého. Shromáţdění se nebezpečně hnulo směrem k nim a oni v hrŧze uţ viděli, jak křehké dřevěné zábradlí, které je oddělovalo od lidí, povoluje a praská pod tlakem davu. Okamţik byl kritický. "Jen do nich, jen do nich," ozývalo se se všech stran. V tom okamţiku se poodhrnul koberec, který přikrýval šatnu jak jsme se o tom jiţ dříve zmínili, a ze šatny vy šla postava, která svou pouhou přítomností dav rázem zasta vila a jako kouzelným proutkem změnila jeho hněv ve zvě davost. "Ticho! Ticho!" Postava, ostatně velmi nejistá a třesoucí se po celém těle, došla aţ na kraj mramorové desky, při čemţ se stále uctivě ukláněla; čím více se blíţila, tím hlouběji se ukláněla, takţe se zdálo, jako by poklekávala. Shromáţdění se pomaloučku opět uklidnilo. Bylo slyšet jen onen lehounký šum, který vţdy provází mlčení davu. "Veleváţení páni měšťané a počestné paní měšťanky," pra vila postava, "dostalo se nám cti přednášeti a provozovati před Jeho Eminencí panem kardinálem velice krásnou mravo učnou hru, která se jmenuje Dobrotivé rozsouzení Panny Marie. Já hraju Jupitera. Jeho Eminence doprovází v této chvíli velectěné poselstvo pana vévody Rakouského, pozdrţe né uvítacím projevem pana rektora naší university, jemuţ právě nyní naslouchá u Baudetské brány. Jakmile se dostaví nejmilostivější pan kardinál, začneme."

9 Je jisté, ţe toto nenadálé zakročení Jupiterovo zcela posta čilo, aby byli zachráněni čtyři nebozí biřici správce paláce. Kdybychom sami šťastně vymysleli tuto nanejvýš pravdivou příhodu a měli se za ni také odpovídat před Její Výsostí paní kritikou, nemohl by se nikdo v této chvíli dovolávat proti 22 nám klasického přísloví: Nec deus intersit! Ostatně úbor pana Jupitera byl překrásný a přispěl nemálo k uklidnění davu, neboť upoutal všechnu jeho pozornost. Jupiter měl na sobě krunýř, potaţený černým sametem se zlatými sponami; na hlavě měl čapku s kuklou sahající aţ na ramena, s knoflíky z pozlaceného stříbra; a kdyby nebylo červeně na jeho tvá řích, jeţ kryla pŧl obličeje, a jeho mohutného vousu, který přikrýval druhou pŧlku, a kdyby nebyl drţel v ruce svitek pozlaceného papíru, posázený cetkami a polepený ostny z fa lešného zlata, v kterémţto předmětu cvičené oko snadno roz poznalo blesk, kdyby jeho nohy přirozené tělové barvy nebyly obuty v řemínkové sandály, zašněrované po řeckém zpŧsobu, byl by snesl pro svŧj dŧstojný zevnějšek srovnání s bretaň-ským lučištníkem osobní stráţe pana du Berry. II Petr Gringoire Leč zatím co řečnil, obdiv i uspokojení nad jeho oble kem vyprchávalo, jak přibývalo slov; a kdyţ dospěl k ono-, mu nešťastnému závěru: "Jakmile se dostaví Jeho Eminence pan kardinál, začneme," zanikl jeho hlas v bouřlivém po vyku. "Začněte ihned! Mystérie! Chceme mystérie hned!" křičel lid. A nade všechny hlasy vynikal hlas Johana de Molendino, který proráţel tím děsným rámusem jako píšťalka při nějaké pouliční taškařině v Nímes. "Začněte hned!" ječel student. "Pryč s Jupiterem a kardinálem Bourbonským," hulákal Robin Vejraţka i ostatní studenti, natlačení v okenním vý klenku jako na hradě. "Začněte ihned hru!" opakoval dav. "Hned! Okamţitě! Na šibenici s herci i s kardinálem!" Nebohý Jupiter, vyjevený, zděšený a pod svým červeným ličidlem na smrt bledý, upustil blesk a sňal si kuklu; pak se uklonil, a všecek se třesa, koktal: "Jeho Eminence... vyslan- 23 ci... paní Markéta Flanderská..." Nevěděl, co by řekl. V duchu se bál, ţe bude pověšen. Pověšen buď chátrou za to, ţe čekal, nebo kardinálem za to, ţe nečekal; s obou stran viděl jen propast šibenici. Na štěstí ho jakýsi muţ vysvobodil z nesnází a vzal odpo vědnost na sebe. Onen muţ stál před zábradlím ve volném prostoru kolem mramorové desky aţ dosud bez povšimnutí, neboť jeho vy soká a štíhlá postava byla před kaţdým pohledem zcela skryta tloušťkou pilíře, o který se opíral. Byl veliký, vyhublý a ble dý, světlovlasý, ještě mladý, ačkoliv na čele i na tvářích měl vrásky; oči mu zářily, ústa se usmívala; na sobě měl černý šerkový oděv, stářím ošumělý a oleštěný. Přiblíţil se k mra morové desce a pokynul ubohému trpiteli. Ten však, celý po pletený, neviděl. Nový příchozí popošel ještě o krok a zvolal: "Jupitere! Milý Jupitere!" Neslyšel. Nakonec, pozbývaje trpělivosti, křikl mu světlovlasý dlou-hán přímo do ucha: "Michale Giborne!" "Kdo mě volá?" ptal se Jupiter, jako kdyby ho najednou někdo probudil ze sna. "Já," odpověděla postava v černém. "Ach," zvolal Jupiter. "Začněte hned hrát," pravil muţ. "Uspokojte obecenstvo! Já si beru na starost uchlácholit správce paláce a ten uchlá cholí pana kardinála." Jupiter si oddychl. "Velectění páni měšťané," zakřičel z plných plic do davu, který stále ještě hulákal, "začneme okamţitě!"

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Tři legendy o krucifixu tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1987 (ZEYER, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. Praha :

Více

V NÍŢ SE POSTUPNĚ PROZRAZUJÍ POVAHY A NÁRODNOST JEDNAJÍCÍCH OSOB

V NÍŢ SE POSTUPNĚ PROZRAZUJÍ POVAHY A NÁRODNOST JEDNAJÍCÍCH OSOB Číňanovy trampoty v Číně Jules Verne KAPITOLA I. V NÍŢ SE POSTUPNĚ PROZRAZUJÍ POVAHY A NÁRODNOST JEDNAJÍCÍCH OSOB "A přesto nutno přiznat, ţe ţivot je dobrá věc!" zvolal jeden ze stolovníkŧ, opřený o postranice

Více

Autorem portrétu Aloise Jiráska na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Aloise Jiráska na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Filosofská historie tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (JIRÁSEK, Alois. Filosofská historie. 2. vydání v ČS. Praha : Československý

Více

TOMÁŠ Z CELANA PRVNÍ ŢIVOT A PODIVUHODNÉ ČINY SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI

TOMÁŠ Z CELANA PRVNÍ ŢIVOT A PODIVUHODNÉ ČINY SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI TOMÁŠ Z CELANA PRVNÍ ŢIVOT A PODIVUHODNÉ ČINY SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI Přes nepochybné svědectví díla samého, ţe se odhodlal psát Františkův ţivotopis»na příkaz slavného pana papeţe Řehoře«, nevíme,

Více

WarCraft Válka prastarých KNIHA PRVNÍ Studna věčnosti RICHARD A. KNAAK

WarCraft Válka prastarých KNIHA PRVNÍ Studna věčnosti RICHARD A. KNAAK WarCraft Válka prastarých KNIHA PRVNÍ Studna věčnosti RICHARD A. KNAAK Slovo překladatele Nechci a nebudu vás dlouho zdrţovat, protoţe máte před sebou spoustu hodin úţasné zábavy. Ovšem aby ta zábava nebyla

Více

Poslední Stráţce. Jeff Grubb

Poslední Stráţce. Jeff Grubb Poslední Stráţce Jeff Grubb Aegwynn jako by stiskla v ruce vzduch a další tři démoni vybuchli, neboť jejich vnitřnosti se proměnily v hmyz, který je sţíral zevnitř. Tihle ani neměli čas řvát, neboť jejich

Více

V DEVĚT HODIN BYLO HLEDIŠTĚ VARIETÉ JEŠTĚ PRÁZDNÉ. V první řadě přízemí se objevili dva mladíci. Zastavili se a dívali.

V DEVĚT HODIN BYLO HLEDIŠTĚ VARIETÉ JEŠTĚ PRÁZDNÉ. V první řadě přízemí se objevili dva mladíci. Zastavili se a dívali. Nana Émile Zola PRVNÍ KAPITOLA. V DEVĚT HODIN BYLO HLEDIŠTĚ VARIETÉ JEŠTĚ PRÁZDNÉ. Na balkóně a v přízemí bylo tu a tam vidět ojedinělé návštěvníky, jak v matném světle ještě stažených plaménků lustru

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 2 3 / I. Alexandre Dumas MUŠKETÝŘI

K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 2 3 / I. Alexandre Dumas MUŠKETÝŘI K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 2 3 / I Alexandre Dumas TŘI MUŠKETÝŘI Tři mušketýři, nejslavnější a také nejlepší dílo Alexandra Dumase, vznikli v roce 1844 a měli úspěch tak

Více

Jeho podobizna, otiskovaná pod jeho tovární známkou na milionech zeleně pečetěných lahvích, s nimi totiž koluje snad po všech koutech světa.

Jeho podobizna, otiskovaná pod jeho tovární známkou na milionech zeleně pečetěných lahvích, s nimi totiž koluje snad po všech koutech světa. Trosečník z Cynthie Jules Verne I. KAPITOLA Přítel pana Malaria Není v Evropě, a snad ani na celém světě, učence, jehož tvář by byla všeobecněji známa než doktora Svaryenkrony ze Stockholmu. Jeho podobizna,

Více

ISBN 978-80-242-2270 7

ISBN 978-80-242-2270 7 Michael Scott The Magician The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel 2008 by Michael Scott Translation Zuzana Zabrodskâ, 2008 Jacket Illustration 2008 by Michael Wagner ISBN 978-80-242-2270 7 Pro Courtney

Více

W i t o l d M a k o w i e c k i TŘI ÚTĚKY Z K O R I N T U S T Á T N Í N A K L A D A T E L S T V Í P R A H A

W i t o l d M a k o w i e c k i TŘI ÚTĚKY Z K O R I N T U S T Á T N Í N A K L A D A T E L S T V Í P R A H A 1 2 W i t o l d M a k o w i e c k i TŘI ÚTĚKY Z K O R I N T U S T Á T N Í N A K L A D A T E L S T V Í DĚTSKÉ KNIHY P R A H A 1 9 6 1 3 Translation Věra Jersáková 1961 Ilustrations Miroslav Váša 1961 4

Více

KAPITOLA I. Tato vzácná ukázka výmluvnosti končila několika nabubřelými, velmi dlouhými větami, z nichţ vyznívalo předsedovo vlastenectví.

KAPITOLA I. Tato vzácná ukázka výmluvnosti končila několika nabubřelými, velmi dlouhými větami, z nichţ vyznívalo předsedovo vlastenectví. Pět neděl v balónu Jules Verne KAPITOLA I KONEC PROSLOVU, KTERÉMU SE VELMI TLESKALO - PŘEDSTAVUJE SE DOKTOR FERGUSSON - EXCELSIOR - DOKTORŦV PORTRÉT V ŢIVOTNÍ VELIKOSTI - PŘESVĚDČENÝ FATALISTA - OBĚD V

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Verne_Jules-Tajemstvi_Vilema_Storitze.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Verne_Jules-Tajemstvi_Vilema_Storitze.pdb PDB Name: Verne Jules-Tajemství Viléma St Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 2.5.2007 Modification Date: 2.5.2007 Last Backup Date: 1.1.1970 Modification Number:

Více

Legendy Alfů SPRAVEDLIVÝ HNĚV MARKUS HEITZ

Legendy Alfů SPRAVEDLIVÝ HNĚV MARKUS HEITZ Legendy Alfů SPRAVEDLIVÝ HNĚV MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2009 by Markus Heitz, represented by AVA international Gmbh, Germany, www.ava-international.de Original published 2009 by Piper Verlag

Více

Oktáva A se pomalu loučí

Oktáva A se pomalu loučí Oktáva A se pomalu loučí a VV připravuje sborník literárních textů, které vznikly jako přímý či vedlejší produkt hodin ČJL od tercie aţ po maturitní písemky. Zatím jen malá ochutnávka. 1. DOMÁCÍ SLOH OTVÍRÁM

Více

ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA

ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA MILAN KUNDERA ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA Milan Kundera 1967 ISBN 80-7108-007-1 ŢERT DÍL PRVNÍ/LUDVÍK DÍL DRUHÝ /HELENA DÍL TŘETÍ/LUDVÍK DÍL ČTVRTÝ / JAROSLAV DÍL PÁTÝ/LUDVÍK DÍL

Více

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 I. Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku, leţícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin, kam před třiceti roky sotva

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Toto autorské dílo nesmí být šířeno v tiskové podobě a dále nesmí být překládáno do cizích jazyků bez výslovného a předchozího souhlasu autora.

Toto autorské dílo nesmí být šířeno v tiskové podobě a dále nesmí být překládáno do cizích jazyků bez výslovného a předchozího souhlasu autora. Toto autorské dílo může být kýmkoliv volně šířeno v elektronické formě, na území kteréhokoliv státu, a to za předpokladu, že nedojde ke změně díla, že zůstane zachováno označení autora díla, jeho ISBN,

Více

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1 Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1965 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 2 Translation Jarmila Rosíková 1965 Illustralions Josef Novák 1965 3 Tuto knihu připisuji svému mladšímu bratru Tomáši Melvillovi,

Více

Autorem portrétu Jana Nerudy na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Jana Nerudy na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Povídky malostranské tak, jak bylo vydáno v Mladé frontě v roce 1954 (NERUDA, Jan. Povídky malostranské. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1954. 255 s. Národní klasikové,

Více

Grafická úprava: Kameel Machart ilustrace Štěpán Janík, 2011 text Otomar Dvořák ISBN: 978-80-87517-14-7

Grafická úprava: Kameel Machart ilustrace Štěpán Janík, 2011 text Otomar Dvořák ISBN: 978-80-87517-14-7 Vydalo nakladatelství Machart v roce 2011 jako svoji 36. publikaci www. machart-books.cz Grafická úprava: Kameel Machart ilustrace Štěpán Janík, 2011 text Otomar Dvořák ISBN: 978-80-87517-14-7 kapitola

Více

ZÁZRAČNÝ COP LABUŽNÍK. dvě čínské novely

ZÁZRAČNÝ COP LABUŽNÍK. dvě čínské novely ZÁZRAČNÝ COP LABUŽNÍK dvě čínské novely Publikace vychází s přispěním Mezinárodního sinologického centra Ťiang Ťing-kuovy nadace při Karlově univerzitě v Praze KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Více

WarCraft VÁLKA PRASTARÝCH KNIHA TŘETÍ ROZDĚLENÍ RICHARD A. KNAAK

WarCraft VÁLKA PRASTARÝCH KNIHA TŘETÍ ROZDĚLENÍ RICHARD A. KNAAK WarCraft VÁLKA PRASTARÝCH KNIHA TŘETÍ ROZDĚLENÍ RICHARD A. KNAAK V jiném místě se řady démonů rozestoupily, aby udělaly místo dvěma pekelníkům valícím se přímo proti hrotu jednoho ze ţivých klínů. Vojáci,

Více

Pustinka 5 (Lída Švecová)

Pustinka 5 (Lída Švecová) PUSTINKA - 5. díl Lída Švecová (Zachařová) 1. kapitola Skončil jsem studium na všeobecně vzdělávací akademii. Je mi téměř jednadvacet let a nevím ještě, čím budu. Jediný ze všech těch, kteří studovali

Více

Karel May SYN LOVCE MEDVĚDŮ. Povídka z Dalekého západu PRAHA ALBATROS

Karel May SYN LOVCE MEDVĚDŮ. Povídka z Dalekého západu PRAHA ALBATROS 1 2 Karel May SYN LOVCE MEDVĚDŮ Povídka z Dalekého západu PRAHA ALBATROS 3 T r a n s l a t i o n V í tězslav Kocou r e k 1 9 5 8 1 9 6 9 I l l u s t r a t i o n s Z d e ně k B u r i a n 1 9 5 8 1 9 6 9

Více

K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 1 7 0 / I. Alexandre Dumas SALVATOR

K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 1 7 0 / I. Alexandre Dumas SALVATOR K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 1 7 0 / I Alexandre Dumas SALVATOR Romány Alexandra Dumase poskytují čtenáři vždy znovu a znovu vzrušující četbu. Na historickém pozadí se odvíjejí

Více

Loňského roku se však nečekaně stala poručnicí své sedmnáctileté sestřenice Melissy. Jejich matky byly sestry a obě se provdaly za armádní

Loňského roku se však nečekaně stala poručnicí své sedmnáctileté sestřenice Melissy. Jejich matky byly sestry a obě se provdaly za armádní PRVNÍ KAPITOLA Anna Southwellová zamyšleně pozorovala obrovské vločky, které již celé dvě hodiny vířily za oknem kočáru. Nebyla to sice žádná velká chumelenice, ale sníh vytrvale houstl a houstl. O co,

Více