Boží pravda v mém život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží pravda v mém život"

Transkript

1 Boží pravda v mém život Kázání CB Vsetín, "Já jsem sv tlo sv ta; kdo m následuje, nebude chodit ve tm, ale bude mít sv tlo života." (J 8,12). Prosím, p ihlaste se, kdo z vás už n kdy etl nebo slyšel tento Ježíš v výrok. kuji, vidím že v tšina. žete, prosím, n kdo nahlas íci, co se vám vybaví, když se ekne Ježíš je sv tlo, p ípadn jak byste to n komu vysv tlili v jedné v? Nesty te se.... Díky za odvahu, dovolím si na úvod íci jeden p íb h z p edminulého týdne, který se váže k tomuto Ježíšovu výroku. V podve er jsem naložil d ti do auta a vyrazili jsme spole na nákup. Staník, náš syn, který má te t i roky a sedm m síc, prohlásil, že v aut je tma. Opravdu to tak bylo, protože se venku již seše ilo. Ujistil jsem ho, že to nevadí, protože p ed autem je sv tlo, nebo auto je vybaveno sv tlomety a také svítí pouli ní lampy. Takže já vidím na cestu a to je hlavní. V té chvíli se mi vybavil p ed chvíli citovaný verš z Bible, a tak jsem tem za al vypráv t, že Ježíš o sob íká, že je sv tlem. A že to neznamená, že Ježíš je jaká lampa u silnice nebo sv tlomet automobilu. Ale že nám ukazuje cestu, abychom v život nebloudili. Chvíli na to Staník pronesl v tu, kterou mne velmi pobavil. ekl n co v tomto smyslu: On (myšleno Ježíš) nám pom že najít cestu do Kauflandu. Když jsem o tom p emýšlel více, uv domil jsem si, jak úžasné je to, že Staník mne poslouchal. A ješt úžasn jší je to, že se snažil najít praktickou aplikaci toho, co se práv dozv l.... Ospravedln ní a posv cení Minulou ned li jsme si v kázání p ipomínali p íb h o tom, jak Ježíš myl svým u edník m nohy. Když cht l mýt nohy Petrovi, tak tomu to p išlo divné a cht l v tom Ježíšovi zabránit. ipome me si jak to probíhalo, p tu verše 8-10 z 13. kapitoly Janova evangelia. Petr mu ekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpov l: "Jestliže t neumyji, nebudeš mít se mnou podíl."9 ekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!" 10 Ježíš mu ekl: "Kdo je vykoupán, nepot ebuje než nohy umýt, nebo je celý istý. I vy jste istí, ale ne všichni." Karel Fáber mluvil o tom, že když uv íme v Ježíše Krista, tak jsme umyti, jsme vykoupáni. Bible a teologové to popisují termínem ospravedln ní. Jenže jak tak krá íme sv tem, tak si ob as ušpiníme nohy. V našich podmínkách to zase tolik nezažíváme, ale v prvním století lidé chodili asto v sandálech nebo bosi a o asfaltových silnicích si mohli nechat jen zdát. Takže nohy byly opravdu asto špinavé. Tento p íb h ale není kritikou silnic v ímské íši, ale ukazuje mimo jiné na to, že a koli jsme byli ospravedln ni, tak stále pot ebujeme odpušt ní h ích, které se na nás tak snadno p ichytí (Žd 12,1). Pot ebujeme odpušt ní, prom nu našich charakter i duchovní r st. Tuto oblast k es anova života Bible a teologové popisují termínem posv cení. Posv cení a prom na našeho života je celoživotní proces. -1-

2 Ježíš se ve své poslední modlitb p ed tím, než byl zat en, modlil za své u edníky. Za ty, s kterými strávil pár let života, ale i za ty, kte í ho za nou následovat až n kdy v budoucnu. Modlil se takto. Jan 17:15 Neprosím, abys je vzal ze sv ta, ale abys je zachoval od zlého. 16 Nejsou ze sv ta, jako ani já nejsem ze sv ta. 17 Posv je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18 Jako ty jsi mne poslal do sv ta, tak i já jsem je poslal do sv ta. 19 Sám sebe za n posv cuji, aby i oni byli v pravd posv ceni. 20 Neprosím však jen za n, ale i za ty, kte í skrze jejich slovo ve mne uv í; 21 aby všichni byli jedno jako ty, Ot e, ve mn a já v tob, aby i oni byli v nás, aby tak sv t uv il, že jsi m poslal. 22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - 23 já v nich a ty ve mn ; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a sv t aby poznal, že ty jsi m poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Ježíš touží po tom, aby jeho u edníci byli posv ceni. Aby byli posv ceni pravdou. Co je pravda? (J 18,38) Mimochodem, víte, kdo v Bibli pronesl tuto otázku? Co je pravda? ekl to Pilát v reakci na Ježíšovo prohlášení, že p išel na sv t, aby vydal sv dectví pravd. (J 18,37). Kde nalézt pravdu? Ježíš nám dává na tuto otázku dvojí odpov. Ve své modlitb, kterou jsme p ed chvíli etli, íká: tvoje slovo je pravda. P i rozhovoru s u edníky zase ekl: Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nep ichází k Otci než skrze mne (J 14,6) Chceme-li nalézt pravdu pro sv j život, pot ebujeme znát Boží slovo Bibli a pot ebujeme mít vztah s Ježíšem. Známe-li pravdu, Boží pohled na v c, m žeme a máme hledat jak se to týká našeho praktického života. Máme o tom, co o Bohu víme, p emýšlet podobn jako o tom emýšlel Staník tenkrát v aut cestou do obchodu. Jeho záv r byl ur it pravdivý, B h nám m že pomoci najít cestu do obcho áku, B h nám že pomoci v mali kých každodenních v cech. Jeho záv r však byl omezený, protože B h nám m že a chce pomoci i ve v cech daleko složit jších. A zárove on nás o ekává, že my se jím dáme vést. V ím, že pokud máme vztah s Bohem a pokud známe Boží slovo v jeho ší i, tak se m žeme snáze vyvarovat chybných nebo omezených záv. Pro pot ebujeme znát pravdu? h touží po našem posv cení, po našem dor stání do podoby Kristovy. Po tom, abychom se milovali navzájem a tak oslavili Boha. Aby skrze nás sv t poznal Boha. Na druhé stran je tady ábel, který se snaží o pravý opak. O to, abychom neuctívali Boha, abychom neodráželi jeho lásku a aby lidé Boha odmítli. V 8. kapitole Janova evangelia Ježíš íká o áblu toto: On byl vrah od po átku a nestál v pravd, pon vadž v n m pravda není. Když mluví, nem že jinak než lhát, protože je lhá a otec lži. (J 8,44) ábel miluje lež a nestydí se ani p ekrucovat Boží slovo. Již ve t etí kapitole Bible m žeme íst o tom, jak ábel jednal. -2-

3 Genesis 3:1 Nejzchytralejší ze vší polní zv e, kterou Hospodin B h u inil, byl had. ekl žen : "Jakže, B h vám zakázal jíst ze všech strom v zahrad?" 2 Žena hadovi odv tila: "Plody ze strom v zahrad jíst smíme. 3 Jen o plodech ze stromu, který je uprost ed zahrady, B h ekl:»nejezte z n ho, ani se ho nedotkn te, abyste nezem eli.«" 4 Had ženu ujiš oval: "Nikoli, nepropadnete smrti.5 B h však ví, že v den, kdy z n ho pojíte, otev ou se vám o i a budete jako B h znát dobré i zlé." ábel, zde p edstavovaný hadem, nep išel s n jakou okatou lží, ale p ekrucuje Boží slovo: Jakže, B h vám zakázal jíst ze všech strom v zahrad?" B h p itom ekl toto: Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17 Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z n ho pojedl, propadneš smrti. (Gn 2,16-17) Malé p ekroucení Božího slova. Eva se však dala nachytat a za ala pochybovat o tom, že Boží zákaz je dobrý a že B h je dobrý. Nakonec Boží zákaz porušila a jedla ze stromu poznání dobrého i zlé. D sledky známe všichni známe dobro, ale známe také zlo. Zlo, utrpení, smrt... p ed tím nás B h chránil, ale my jsme si vybrali jinou cestu. Na po átku byla malá lež, malé p ekroucení Božího slova. Na za átku byla malá lež, ale dnes je sv t kolem nás plný lží o Bohu, o život, o církvi i o nás samotných. Každý den se na nás valí spousta myšlenek a informací, z nichž mnohé trochu nebo zcela odporují Bohu a Boží pravd. Probíhá boj o naši mysl, o to emu ve skute nosti íme. Nebo to, emu v íme, nakonec ur í jak budeme jednat, jaký bude náš život. Apoštol Pavel psal církvi do Efezu toto: Efezským 6:10 A tak, brat í, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat áblovým svod m. 12 Nevedeme sv j boj proti lidským nep átel m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento v k tmy, proti nadzemským duch m zla. 13 Proto vezm te na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno p ekonat a obstát. 14 St jte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrn ni pancí em spravedlnosti, 15 obuti k pohotové služb evangeliu pokoje 16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé st ely toho Zlého. 17 P ijm te také `p ílbu spasení a `me Ducha, jímž je slovo Boží. 18 V každý as se v Duchu svatém modlete a proste, bd te na modlitbách a vytrvale se p imlouvejte za všechny bratry i za mne Pot ebujeme Boží zbroj, abychom odolali áblovým svod m. První sou ástí této zbroje je pravda. Pot ebujeme znát a aplikovat Boží pravdu ve svém život, abychom dor stali do podoby Ježíše Krista, abychom byli posv cování. Pot ebujeme také me Ducha, slovo Boží. Moc Božího slova Božího slovo totiž má moc. Má moc nás ochránit od lži. Bible o Božím slov íká mimojiné toto: Boží slovo proniká a rozsuzuje Žid m 4:12 Slovo Boží je živé, mocné a ost ejší než jakýkoli dvouse ný me ; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Boží slovo prom uje Když se apoštol Pavel lou il se staršími sboru v Efezu, tak jim íká toto: -3-

4 Nyní vás sv uji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás prom nit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posv ceni. (Skutky apoštolské 20:32 ) Pavel ví, že je více na sv nespat í, že je osobn už nikdy nepovzbudí a nebude vyu ovat. Ale ví, že mají Boha a mají Boží slovo a že to sta í. Mají Boží slovo, které má moc je prom nit. Boží slovo, které je m že prom nit. Boží slovo p ináší spasení i ovliv uje každou oblast života Když apoštol Pavel píše sv j poslední list svému milovanému Timoteovi, tak píše o Božím slov : 2 Timoteovi 3:14 Ty však setrvávej v tom, emu ses nau il a o em jsi p esv en. Víš, od koho ses tomu nau il. 15 Od d tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k ení, k usv ování, k náprav, k výchov ve spravedlnosti, 17 aby Boží lov k byl náležit ipraven ke každému dobrému inu. Timoteus má z stávat v Božím slov, v Písmu, které vede k spasení a také nás vychovává. Timoteus má nejen setrvat v tom, co zná, ale Pavel ho zap ísahá, aby hlásal Boží slovo: 2 Hlásej slovo Boží, a p ijdeš vhod i nevhod, usv uj, domlouvej, napomínej v trp livém vyu ování. (2Tm 4,2) Boží slovo má moc prom nit naše životy. Boží slovo nám zjevuje pravdu do našich životních situací. Když vznikla církev, když první tisíce lidí uv ili v Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, tak co d lali? Vytrvale poslouchali u ení apoštol, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42) V prvé ad poslouchali u ení apoštol, sytili se Božím slovem. Bible nás vyzývá k prom naší mysli: A nep izp sobujte se tomuto v ku, nýbrž prom ujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je v le Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. ( 12,2) K této prom pot ebujeme sycení se Božím slovem, abychom mohli rozpoznat lži, které ovliv ují naše životy a nahradit je Boží pravdou. Také v našem sboru si uv domujeme pot ebu sytit se Božím slovem, a tak nabízíme r zné možnosti: kázání v rámci ned lního shromážd ní, biblické hodiny, domácí skupinky. Jak moc se sytíš Božím slovem Ty? Díky Bohu žijeme v zemi, kde máme náboženskou svobodu. M žeme vlastnit Bibli a nic nám za to nehrozí. Dokonce máme n kolik p eklad Bible v našem vlastním jazyce. Existují voln dostupné audio nahrávky Bible. Máme možnost poslouchat kázání a vyu ování v rádiu nebo na internetu, navšt vovat r zné seminá e i konference. Máme nebývalé množství možností. P esto se T chci zeptat: Jak moc ovliv ovalo Boží slovo Tv j život v tomto týdnu? Jaká pravda z Božího slova zam stnává Tvou mysl v posledních dnech, v posledním m síci? Kterou v c jsi u inil nebo naopak neu inil v posledním m síci jen kv li tomu, že víš co o dané v ci íká B h ve svém slov? -4-

5 Jak se sytit Božím slovem? Kázání CB Vsetín, Možná je tu n kdo, kdo si uv domuje, že pot ebuje r st v sycení se Božím slovem. Je skv lé, že posloucháš kázání, protože poslech Božího slova a jeho výkladu je jedním ze zp sobu jak se sytit. Dovolím si malou ilustraci dalších zp sob jak se m žeme sytit Božím slovem. Kdo máte s sebou Bibli, zkuste ji uchopit a udržet ve vzduchu jedním prstem. Vážn, zkuste to. Nebo zkuste udržet sv j mobil, ve kterém máte Bibli. Jde vám to? Mn moc ne. Pokud bych jen zašel as od asu nebo t eba i pravideln do shromážd ní a poslouchal kázání nebo vyu ování, tak sice se sytím, ale m že být dost obtížné udržet správný sm r po celý zbytek týdne, podobn jako je obtížné udržet Bibli ve vzduchu jedním prstem. Zkuste Bibli podržet ve vzduchu dv ma prsty. Je to o n co lepší? Ur it. Pokud p idáme k poslechu kázání vlastní tení Bible, pom že nám to snáze udržet správný sm r. idejte t etí prst. Wou. Te už Bible drží p kn ve vzduchu, že? Když nez staneme jen u tení, ale za neme studovat Bibli do hloubky, zvýší se naše porozum ní tomu, co B h chce. Uchopte Bibli ty mi prsty u me se verše nebo celé oddíly zpam ti. Sev eme ji všemi p ti prsty v nujme as rozjímání nad jednotlivými verši, nad jednotlivými oddíly nebo celými knihami. P emýšlejme nad tím jak zapadají do celkového kontextu. Hledejme jak se jednotlivé pravdy Božího slova týkají našeho života. Dovolme Bohu, aby se moc jeho slova projevila naplno v našich životech. Máš-li n jaký oblíbený zp sob sycení se Božím slovem, n co co d láš pravideln, tak je to skv lé. Chci T povzbudit, abys v tom vytrval a abys k tomu p idal n který z dalších zp sob, které jsem zmínil. Posloucháš jen kázání? Zkus za ít íst Bibli sám doma. Pokud budeš pot ebovat n co vysv tlit, o n em diskutovat, obra se na kohokoli z k es an které znáš. Nebo pokud máš , nechej si zasílat vypracované otázky k ned lním kázáním a zkus si je doma p i modlitb zodpov t. Máš tendenci hlavn pravideln íst, ideáln kapitolu nebo více najednou? Zkus se n kdy zastavit u jednoho verše, oddílu a zkus p emýšlet, kde se v Bibli mluví o podobných nebo naopak o opa ných v cech. Jdi do hloubky, využij poznámek v Bibli nebo n jakou podp rnou literaturu. Je p t týdn do Velikonoc, tak chci každého vyzvat, abychom po t ch p t týdn p idali k tomu, jak se sytíme nyní, aspo jeden ze zp sob, který nám není úpln blízký a dovolme tak Bohu k nám nov promluvit. 5 zp sob naslouchání, tení, studium, u ení se zpam ti, rozjímání. Do kterého se pustíš Ty? Praktická aplikace V úvodním p íb hu jsem zmi oval, že Staník hledal praktickou aplikaci toho, co se práv dozv l. Dnes jsme si znovu p ipomínali to, že B h touží po našem r stu, po našem -5-

6 posv cení. Že se k tomu pot ebujeme sytit pravdou, kterou najdeme v Bibli Božím slov, protože probíhá boj o naši mysl, o to, emu v íme. A že Boží slovo má moc prom nit naše životy a taky má co íci do našich každodenních situací. Jak se projevuje Boží pravda v mém život? Jak se projevila tento týden? Jak se projevuje práv dnes? A jak se m že projevit p íští týden? Rád bych se pro praktickou aplikaci podíval na t i oblasti života, ve kterých asto elíme áblovým lžím. Otázka spasení Možná je tu n kdo, kdo v í, že Boha a jeho odpušt ní nepot ebuje, protože je dost dobrý. Nebo naopak že Boha a jeho odpušt ní pot ebuje, ale že jeho viny a h íchy jsou tak veliké, že h není schopen mu je odpustit. Pokud n emu z toho v íš a díky tomu nep icházíš k Bohu, tak poslouchej, co k tomu íká Bible.... všichni, židé i pohané, jsou pod mocí h íchu, jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden ( 3,9-10) Každý z nás, i Ty, pot ebuje Boží odpušt ní. Když starov ký Izrael, vyvolený Boží lid, zapomn l na svého Boha, když lidé páchali zlo, když jejich ruce byly od krve, tehdy je B h vyzval, aby se vydali na cestu dobra, aby p estali páchat zlo a p išli k n mu. B h jim zaslíbil, že jim odpustí: I kdyby vaše h íchy byly jako šarlat, zb lejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18). B h neodmítl Izrael navzdory jeho obrovských h ích m. Pokud opravdov toužíš odvrátit se od h íchu, p ijmout vírou o išt ní, které Ježíš Kristus p ipravil na k íži a p ijít k Bohu, neodmítne ani Tebe a už je tvá vina sebev tší. Tak k n mu b ž. Oblast vzájemných vztah Možná je tu n kdo, koho roz ilují lidi kolem n j tím, že mají jiné d razy, preferují jiný styl hudby, mají jiný názor, cht jí zm nu nebo naopak necht jí zm nu, prost jsou jiní. My všichni jsme stvo eni k obrazu Božímu. A každý jsme jedine ní. T eba kriminalisté jsou za jedine nost lidí a jejich otisk prst vd ni. Co já? Jsem vd ný za odlišnost druhých? Pokud nás odlišnost druhých vede k tomu, že se od nich odtahujeme, že narušuje naše vztahy, potom možná pot ebujeme p emýšlet nad t mito pravdami Božího slova. h stvo il každého lov ka a rozumí i tomu, emu my t eba nerozumíme nebo nechceme porozum t: Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 14 ze svého pevného tr nu shlíží na všechny, kdo obývají zemi.15 On utvo il srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutk m. (Žalm 33:13-15) h každého z nás stvo il odlišn a každému z nás dal odlišné dary nikoli proto, aby nás to rozd lovalo, ale aby nás to budovalo. Vždy o církvi píše toto: -6-

7 11 To všechno p sobí jeden a týž Duch, který ud luje každému zvláštní dar, jak sám chce T lo není jeden úd, nýbrž mnoho úd Kdyby celé t lo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé t lo nebylo než sluch, kde by byl ich? 18 Ale B h dal t lu údy a každému z nich ur il úkol, jak sám cht l. 19 Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se pod lo lo? Oko nem že íci ruce: "Nepot ebuji t!" Ani hlava nem že íci nohám: "Nepot ebuji vás!" Vy jste t lo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho úd. (1K 12) To, že jsme odlišní, máme jiný názor, jiný d raz, je naprosto v po ádku. Náš postoj k životu Spole nost kolem nás je konzumní a íká nám, že k radosti v život pot ebujeme to nebo ono, eba nový mobil, prát prádlo ve správném prášku na praní, nemít oby ejné auto ale auto s velkým A atd. Spole nost kolem nás je hektická a asto jsme ve stresu, nestíháme, máme málo asu. Žijeme ve sv, kde známe dobro, ale kde zažíváme také zlo. Možná je tu n kdo, koho toto všechno p ipravilo o radost a vede ho to k depresi, malomyslnosti i ztrát nad je. Dovolil jsi áblu, aby Ti život zane ádil tak, že nemáš chu za n j Bohu d kovat nebo nemáš touhu Boha oslavovat? Pavel v listu Efezským píše: On (myšleno Ježíš) je ten, v n mž se nám od Boha, jenž všechno sobí rozhodnutím své v le, dostalo podílu na p edem daném poslání, 12 abychom my, kte í jsme na Krista upnuli svou nad ji, stali se chválou jeho slávy. (Ef 1,11-12) Jsme stvo eni k chvále našeho Boha. Jsi stvo en k chvále svého Stvo itele! Pokud jsi ztratil radost ze života a radost z Boha, vyznej to Bohu jako h ích a p emýšlej nad biblickými texty ukazující velikost Boha, jeho lásky a pé e o nás. D kuj mu za všechny dobré ci, které Ti ve Tvém život dal. Žádej ho o to, aby naplnil Tv j život pokojem a radostí. Odevzdej mu své starosti. Vždy k tomu nás Bible vyzývá: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitb a prosb d kujte a p edkládejte své žádosti Bohu. 7 A pokoj Boží, p evyšující každé pomyšlení, bude st ežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (F 4,6-7) Záv r h touží po našem r stu, po našem posv cení. Abychom mohli r st, pot ebujeme se sytit pravdou, kterou najdeme v Bibli Božím slov. Pot ebujeme se sytit pravdou, protože probíhá boj o naši mysl, o to emu ve skute nosti v íme. Nebo to, emu v íme, nakonec ur í jak budeme jednat, jaký bude náš život. Boží slovo má moc prom nit naše životy a taky má co íci do našich každodenních situací. A tak p ijímejme Boží slovo poslechem, etbou, studiem, ením se ho zpam ti i rozjímáním nad Biblí. Pokud p i tom uvidíme, že n která oblast našeho života neodpovídá Boží pravd, vyznejme to Bohu jako h ích a s jeho pomocí za me pracovat na zm. Náš r st a naše posv cení je možné, vždy je to Boží v le pro naše životy. Spolehn me se na to. -7-

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

TIENS Program životního stylu

TIENS Program životního stylu TIENS Program životního stylu P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN TAXUS International s.r.o., Praha Tel.: 800 182 987 (8001TAXUS) E-mail: taxus@taxus.cz Po íta ová sazba a grafická úprava: MASHA Press, s.r.o. Jazyková

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

4. Ned le velikono ní

4. Ned le velikono ní 4. Ned le velikono ní Pánem a Mesiášem ustanovil B h práv toho Ježíše, kterého jste vy uk ižovali." Po n kolika málo dnech je to obrat o 180. Nejenže se už apoštolové nebojí ve ejn vystoupit. Ješt navíc

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 ijímací zkouška z ESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO P EHLEDU pond lí 23. 4. 2012 Dopl te vynechané pravopisné jevy v etn interpunkce. Na n která

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

ze sv ta vína 60 WINE & Degustation

ze sv ta vína 60 WINE & Degustation ze sv ta vína 60 WINE & Degustation Patrick Piuze a Tereza Němeček Kanaďan a Češka v Chablis Prahu nedávno opět navštívil osobitý vinař z Chablis Patrick Piuze. Pamatuji si dodnes na první návštěvu u něj.

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více