Boží pravda v mém život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží pravda v mém život"

Transkript

1 Boží pravda v mém život Kázání CB Vsetín, "Já jsem sv tlo sv ta; kdo m následuje, nebude chodit ve tm, ale bude mít sv tlo života." (J 8,12). Prosím, p ihlaste se, kdo z vás už n kdy etl nebo slyšel tento Ježíš v výrok. kuji, vidím že v tšina. žete, prosím, n kdo nahlas íci, co se vám vybaví, když se ekne Ježíš je sv tlo, p ípadn jak byste to n komu vysv tlili v jedné v? Nesty te se.... Díky za odvahu, dovolím si na úvod íci jeden p íb h z p edminulého týdne, který se váže k tomuto Ježíšovu výroku. V podve er jsem naložil d ti do auta a vyrazili jsme spole na nákup. Staník, náš syn, který má te t i roky a sedm m síc, prohlásil, že v aut je tma. Opravdu to tak bylo, protože se venku již seše ilo. Ujistil jsem ho, že to nevadí, protože p ed autem je sv tlo, nebo auto je vybaveno sv tlomety a také svítí pouli ní lampy. Takže já vidím na cestu a to je hlavní. V té chvíli se mi vybavil p ed chvíli citovaný verš z Bible, a tak jsem tem za al vypráv t, že Ježíš o sob íká, že je sv tlem. A že to neznamená, že Ježíš je jaká lampa u silnice nebo sv tlomet automobilu. Ale že nám ukazuje cestu, abychom v život nebloudili. Chvíli na to Staník pronesl v tu, kterou mne velmi pobavil. ekl n co v tomto smyslu: On (myšleno Ježíš) nám pom že najít cestu do Kauflandu. Když jsem o tom p emýšlel více, uv domil jsem si, jak úžasné je to, že Staník mne poslouchal. A ješt úžasn jší je to, že se snažil najít praktickou aplikaci toho, co se práv dozv l.... Ospravedln ní a posv cení Minulou ned li jsme si v kázání p ipomínali p íb h o tom, jak Ježíš myl svým u edník m nohy. Když cht l mýt nohy Petrovi, tak tomu to p išlo divné a cht l v tom Ježíšovi zabránit. ipome me si jak to probíhalo, p tu verše 8-10 z 13. kapitoly Janova evangelia. Petr mu ekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpov l: "Jestliže t neumyji, nebudeš mít se mnou podíl."9 ekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!" 10 Ježíš mu ekl: "Kdo je vykoupán, nepot ebuje než nohy umýt, nebo je celý istý. I vy jste istí, ale ne všichni." Karel Fáber mluvil o tom, že když uv íme v Ježíše Krista, tak jsme umyti, jsme vykoupáni. Bible a teologové to popisují termínem ospravedln ní. Jenže jak tak krá íme sv tem, tak si ob as ušpiníme nohy. V našich podmínkách to zase tolik nezažíváme, ale v prvním století lidé chodili asto v sandálech nebo bosi a o asfaltových silnicích si mohli nechat jen zdát. Takže nohy byly opravdu asto špinavé. Tento p íb h ale není kritikou silnic v ímské íši, ale ukazuje mimo jiné na to, že a koli jsme byli ospravedln ni, tak stále pot ebujeme odpušt ní h ích, které se na nás tak snadno p ichytí (Žd 12,1). Pot ebujeme odpušt ní, prom nu našich charakter i duchovní r st. Tuto oblast k es anova života Bible a teologové popisují termínem posv cení. Posv cení a prom na našeho života je celoživotní proces. -1-

2 Ježíš se ve své poslední modlitb p ed tím, než byl zat en, modlil za své u edníky. Za ty, s kterými strávil pár let života, ale i za ty, kte í ho za nou následovat až n kdy v budoucnu. Modlil se takto. Jan 17:15 Neprosím, abys je vzal ze sv ta, ale abys je zachoval od zlého. 16 Nejsou ze sv ta, jako ani já nejsem ze sv ta. 17 Posv je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18 Jako ty jsi mne poslal do sv ta, tak i já jsem je poslal do sv ta. 19 Sám sebe za n posv cuji, aby i oni byli v pravd posv ceni. 20 Neprosím však jen za n, ale i za ty, kte í skrze jejich slovo ve mne uv í; 21 aby všichni byli jedno jako ty, Ot e, ve mn a já v tob, aby i oni byli v nás, aby tak sv t uv il, že jsi m poslal. 22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - 23 já v nich a ty ve mn ; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a sv t aby poznal, že ty jsi m poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Ježíš touží po tom, aby jeho u edníci byli posv ceni. Aby byli posv ceni pravdou. Co je pravda? (J 18,38) Mimochodem, víte, kdo v Bibli pronesl tuto otázku? Co je pravda? ekl to Pilát v reakci na Ježíšovo prohlášení, že p išel na sv t, aby vydal sv dectví pravd. (J 18,37). Kde nalézt pravdu? Ježíš nám dává na tuto otázku dvojí odpov. Ve své modlitb, kterou jsme p ed chvíli etli, íká: tvoje slovo je pravda. P i rozhovoru s u edníky zase ekl: Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nep ichází k Otci než skrze mne (J 14,6) Chceme-li nalézt pravdu pro sv j život, pot ebujeme znát Boží slovo Bibli a pot ebujeme mít vztah s Ježíšem. Známe-li pravdu, Boží pohled na v c, m žeme a máme hledat jak se to týká našeho praktického života. Máme o tom, co o Bohu víme, p emýšlet podobn jako o tom emýšlel Staník tenkrát v aut cestou do obchodu. Jeho záv r byl ur it pravdivý, B h nám m že pomoci najít cestu do obcho áku, B h nám že pomoci v mali kých každodenních v cech. Jeho záv r však byl omezený, protože B h nám m že a chce pomoci i ve v cech daleko složit jších. A zárove on nás o ekává, že my se jím dáme vést. V ím, že pokud máme vztah s Bohem a pokud známe Boží slovo v jeho ší i, tak se m žeme snáze vyvarovat chybných nebo omezených záv. Pro pot ebujeme znát pravdu? h touží po našem posv cení, po našem dor stání do podoby Kristovy. Po tom, abychom se milovali navzájem a tak oslavili Boha. Aby skrze nás sv t poznal Boha. Na druhé stran je tady ábel, který se snaží o pravý opak. O to, abychom neuctívali Boha, abychom neodráželi jeho lásku a aby lidé Boha odmítli. V 8. kapitole Janova evangelia Ježíš íká o áblu toto: On byl vrah od po átku a nestál v pravd, pon vadž v n m pravda není. Když mluví, nem že jinak než lhát, protože je lhá a otec lži. (J 8,44) ábel miluje lež a nestydí se ani p ekrucovat Boží slovo. Již ve t etí kapitole Bible m žeme íst o tom, jak ábel jednal. -2-

3 Genesis 3:1 Nejzchytralejší ze vší polní zv e, kterou Hospodin B h u inil, byl had. ekl žen : "Jakže, B h vám zakázal jíst ze všech strom v zahrad?" 2 Žena hadovi odv tila: "Plody ze strom v zahrad jíst smíme. 3 Jen o plodech ze stromu, který je uprost ed zahrady, B h ekl:»nejezte z n ho, ani se ho nedotkn te, abyste nezem eli.«" 4 Had ženu ujiš oval: "Nikoli, nepropadnete smrti.5 B h však ví, že v den, kdy z n ho pojíte, otev ou se vám o i a budete jako B h znát dobré i zlé." ábel, zde p edstavovaný hadem, nep išel s n jakou okatou lží, ale p ekrucuje Boží slovo: Jakže, B h vám zakázal jíst ze všech strom v zahrad?" B h p itom ekl toto: Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17 Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z n ho pojedl, propadneš smrti. (Gn 2,16-17) Malé p ekroucení Božího slova. Eva se však dala nachytat a za ala pochybovat o tom, že Boží zákaz je dobrý a že B h je dobrý. Nakonec Boží zákaz porušila a jedla ze stromu poznání dobrého i zlé. D sledky známe všichni známe dobro, ale známe také zlo. Zlo, utrpení, smrt... p ed tím nás B h chránil, ale my jsme si vybrali jinou cestu. Na po átku byla malá lež, malé p ekroucení Božího slova. Na za átku byla malá lež, ale dnes je sv t kolem nás plný lží o Bohu, o život, o církvi i o nás samotných. Každý den se na nás valí spousta myšlenek a informací, z nichž mnohé trochu nebo zcela odporují Bohu a Boží pravd. Probíhá boj o naši mysl, o to emu ve skute nosti íme. Nebo to, emu v íme, nakonec ur í jak budeme jednat, jaký bude náš život. Apoštol Pavel psal církvi do Efezu toto: Efezským 6:10 A tak, brat í, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat áblovým svod m. 12 Nevedeme sv j boj proti lidským nep átel m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento v k tmy, proti nadzemským duch m zla. 13 Proto vezm te na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno p ekonat a obstát. 14 St jte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrn ni pancí em spravedlnosti, 15 obuti k pohotové služb evangeliu pokoje 16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé st ely toho Zlého. 17 P ijm te také `p ílbu spasení a `me Ducha, jímž je slovo Boží. 18 V každý as se v Duchu svatém modlete a proste, bd te na modlitbách a vytrvale se p imlouvejte za všechny bratry i za mne Pot ebujeme Boží zbroj, abychom odolali áblovým svod m. První sou ástí této zbroje je pravda. Pot ebujeme znát a aplikovat Boží pravdu ve svém život, abychom dor stali do podoby Ježíše Krista, abychom byli posv cování. Pot ebujeme také me Ducha, slovo Boží. Moc Božího slova Božího slovo totiž má moc. Má moc nás ochránit od lži. Bible o Božím slov íká mimojiné toto: Boží slovo proniká a rozsuzuje Žid m 4:12 Slovo Boží je živé, mocné a ost ejší než jakýkoli dvouse ný me ; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Boží slovo prom uje Když se apoštol Pavel lou il se staršími sboru v Efezu, tak jim íká toto: -3-

4 Nyní vás sv uji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás prom nit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posv ceni. (Skutky apoštolské 20:32 ) Pavel ví, že je více na sv nespat í, že je osobn už nikdy nepovzbudí a nebude vyu ovat. Ale ví, že mají Boha a mají Boží slovo a že to sta í. Mají Boží slovo, které má moc je prom nit. Boží slovo, které je m že prom nit. Boží slovo p ináší spasení i ovliv uje každou oblast života Když apoštol Pavel píše sv j poslední list svému milovanému Timoteovi, tak píše o Božím slov : 2 Timoteovi 3:14 Ty však setrvávej v tom, emu ses nau il a o em jsi p esv en. Víš, od koho ses tomu nau il. 15 Od d tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k ení, k usv ování, k náprav, k výchov ve spravedlnosti, 17 aby Boží lov k byl náležit ipraven ke každému dobrému inu. Timoteus má z stávat v Božím slov, v Písmu, které vede k spasení a také nás vychovává. Timoteus má nejen setrvat v tom, co zná, ale Pavel ho zap ísahá, aby hlásal Boží slovo: 2 Hlásej slovo Boží, a p ijdeš vhod i nevhod, usv uj, domlouvej, napomínej v trp livém vyu ování. (2Tm 4,2) Boží slovo má moc prom nit naše životy. Boží slovo nám zjevuje pravdu do našich životních situací. Když vznikla církev, když první tisíce lidí uv ili v Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, tak co d lali? Vytrvale poslouchali u ení apoštol, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42) V prvé ad poslouchali u ení apoštol, sytili se Božím slovem. Bible nás vyzývá k prom naší mysli: A nep izp sobujte se tomuto v ku, nýbrž prom ujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je v le Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. ( 12,2) K této prom pot ebujeme sycení se Božím slovem, abychom mohli rozpoznat lži, které ovliv ují naše životy a nahradit je Boží pravdou. Také v našem sboru si uv domujeme pot ebu sytit se Božím slovem, a tak nabízíme r zné možnosti: kázání v rámci ned lního shromážd ní, biblické hodiny, domácí skupinky. Jak moc se sytíš Božím slovem Ty? Díky Bohu žijeme v zemi, kde máme náboženskou svobodu. M žeme vlastnit Bibli a nic nám za to nehrozí. Dokonce máme n kolik p eklad Bible v našem vlastním jazyce. Existují voln dostupné audio nahrávky Bible. Máme možnost poslouchat kázání a vyu ování v rádiu nebo na internetu, navšt vovat r zné seminá e i konference. Máme nebývalé množství možností. P esto se T chci zeptat: Jak moc ovliv ovalo Boží slovo Tv j život v tomto týdnu? Jaká pravda z Božího slova zam stnává Tvou mysl v posledních dnech, v posledním m síci? Kterou v c jsi u inil nebo naopak neu inil v posledním m síci jen kv li tomu, že víš co o dané v ci íká B h ve svém slov? -4-

5 Jak se sytit Božím slovem? Kázání CB Vsetín, Možná je tu n kdo, kdo si uv domuje, že pot ebuje r st v sycení se Božím slovem. Je skv lé, že posloucháš kázání, protože poslech Božího slova a jeho výkladu je jedním ze zp sobu jak se sytit. Dovolím si malou ilustraci dalších zp sob jak se m žeme sytit Božím slovem. Kdo máte s sebou Bibli, zkuste ji uchopit a udržet ve vzduchu jedním prstem. Vážn, zkuste to. Nebo zkuste udržet sv j mobil, ve kterém máte Bibli. Jde vám to? Mn moc ne. Pokud bych jen zašel as od asu nebo t eba i pravideln do shromážd ní a poslouchal kázání nebo vyu ování, tak sice se sytím, ale m že být dost obtížné udržet správný sm r po celý zbytek týdne, podobn jako je obtížné udržet Bibli ve vzduchu jedním prstem. Zkuste Bibli podržet ve vzduchu dv ma prsty. Je to o n co lepší? Ur it. Pokud p idáme k poslechu kázání vlastní tení Bible, pom že nám to snáze udržet správný sm r. idejte t etí prst. Wou. Te už Bible drží p kn ve vzduchu, že? Když nez staneme jen u tení, ale za neme studovat Bibli do hloubky, zvýší se naše porozum ní tomu, co B h chce. Uchopte Bibli ty mi prsty u me se verše nebo celé oddíly zpam ti. Sev eme ji všemi p ti prsty v nujme as rozjímání nad jednotlivými verši, nad jednotlivými oddíly nebo celými knihami. P emýšlejme nad tím jak zapadají do celkového kontextu. Hledejme jak se jednotlivé pravdy Božího slova týkají našeho života. Dovolme Bohu, aby se moc jeho slova projevila naplno v našich životech. Máš-li n jaký oblíbený zp sob sycení se Božím slovem, n co co d láš pravideln, tak je to skv lé. Chci T povzbudit, abys v tom vytrval a abys k tomu p idal n který z dalších zp sob, které jsem zmínil. Posloucháš jen kázání? Zkus za ít íst Bibli sám doma. Pokud budeš pot ebovat n co vysv tlit, o n em diskutovat, obra se na kohokoli z k es an které znáš. Nebo pokud máš , nechej si zasílat vypracované otázky k ned lním kázáním a zkus si je doma p i modlitb zodpov t. Máš tendenci hlavn pravideln íst, ideáln kapitolu nebo více najednou? Zkus se n kdy zastavit u jednoho verše, oddílu a zkus p emýšlet, kde se v Bibli mluví o podobných nebo naopak o opa ných v cech. Jdi do hloubky, využij poznámek v Bibli nebo n jakou podp rnou literaturu. Je p t týdn do Velikonoc, tak chci každého vyzvat, abychom po t ch p t týdn p idali k tomu, jak se sytíme nyní, aspo jeden ze zp sob, který nám není úpln blízký a dovolme tak Bohu k nám nov promluvit. 5 zp sob naslouchání, tení, studium, u ení se zpam ti, rozjímání. Do kterého se pustíš Ty? Praktická aplikace V úvodním p íb hu jsem zmi oval, že Staník hledal praktickou aplikaci toho, co se práv dozv l. Dnes jsme si znovu p ipomínali to, že B h touží po našem r stu, po našem -5-

6 posv cení. Že se k tomu pot ebujeme sytit pravdou, kterou najdeme v Bibli Božím slov, protože probíhá boj o naši mysl, o to, emu v íme. A že Boží slovo má moc prom nit naše životy a taky má co íci do našich každodenních situací. Jak se projevuje Boží pravda v mém život? Jak se projevila tento týden? Jak se projevuje práv dnes? A jak se m že projevit p íští týden? Rád bych se pro praktickou aplikaci podíval na t i oblasti života, ve kterých asto elíme áblovým lžím. Otázka spasení Možná je tu n kdo, kdo v í, že Boha a jeho odpušt ní nepot ebuje, protože je dost dobrý. Nebo naopak že Boha a jeho odpušt ní pot ebuje, ale že jeho viny a h íchy jsou tak veliké, že h není schopen mu je odpustit. Pokud n emu z toho v íš a díky tomu nep icházíš k Bohu, tak poslouchej, co k tomu íká Bible.... všichni, židé i pohané, jsou pod mocí h íchu, jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden ( 3,9-10) Každý z nás, i Ty, pot ebuje Boží odpušt ní. Když starov ký Izrael, vyvolený Boží lid, zapomn l na svého Boha, když lidé páchali zlo, když jejich ruce byly od krve, tehdy je B h vyzval, aby se vydali na cestu dobra, aby p estali páchat zlo a p išli k n mu. B h jim zaslíbil, že jim odpustí: I kdyby vaše h íchy byly jako šarlat, zb lejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18). B h neodmítl Izrael navzdory jeho obrovských h ích m. Pokud opravdov toužíš odvrátit se od h íchu, p ijmout vírou o išt ní, které Ježíš Kristus p ipravil na k íži a p ijít k Bohu, neodmítne ani Tebe a už je tvá vina sebev tší. Tak k n mu b ž. Oblast vzájemných vztah Možná je tu n kdo, koho roz ilují lidi kolem n j tím, že mají jiné d razy, preferují jiný styl hudby, mají jiný názor, cht jí zm nu nebo naopak necht jí zm nu, prost jsou jiní. My všichni jsme stvo eni k obrazu Božímu. A každý jsme jedine ní. T eba kriminalisté jsou za jedine nost lidí a jejich otisk prst vd ni. Co já? Jsem vd ný za odlišnost druhých? Pokud nás odlišnost druhých vede k tomu, že se od nich odtahujeme, že narušuje naše vztahy, potom možná pot ebujeme p emýšlet nad t mito pravdami Božího slova. h stvo il každého lov ka a rozumí i tomu, emu my t eba nerozumíme nebo nechceme porozum t: Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 14 ze svého pevného tr nu shlíží na všechny, kdo obývají zemi.15 On utvo il srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutk m. (Žalm 33:13-15) h každého z nás stvo il odlišn a každému z nás dal odlišné dary nikoli proto, aby nás to rozd lovalo, ale aby nás to budovalo. Vždy o církvi píše toto: -6-

7 11 To všechno p sobí jeden a týž Duch, který ud luje každému zvláštní dar, jak sám chce T lo není jeden úd, nýbrž mnoho úd Kdyby celé t lo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé t lo nebylo než sluch, kde by byl ich? 18 Ale B h dal t lu údy a každému z nich ur il úkol, jak sám cht l. 19 Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se pod lo lo? Oko nem že íci ruce: "Nepot ebuji t!" Ani hlava nem že íci nohám: "Nepot ebuji vás!" Vy jste t lo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho úd. (1K 12) To, že jsme odlišní, máme jiný názor, jiný d raz, je naprosto v po ádku. Náš postoj k životu Spole nost kolem nás je konzumní a íká nám, že k radosti v život pot ebujeme to nebo ono, eba nový mobil, prát prádlo ve správném prášku na praní, nemít oby ejné auto ale auto s velkým A atd. Spole nost kolem nás je hektická a asto jsme ve stresu, nestíháme, máme málo asu. Žijeme ve sv, kde známe dobro, ale kde zažíváme také zlo. Možná je tu n kdo, koho toto všechno p ipravilo o radost a vede ho to k depresi, malomyslnosti i ztrát nad je. Dovolil jsi áblu, aby Ti život zane ádil tak, že nemáš chu za n j Bohu d kovat nebo nemáš touhu Boha oslavovat? Pavel v listu Efezským píše: On (myšleno Ježíš) je ten, v n mž se nám od Boha, jenž všechno sobí rozhodnutím své v le, dostalo podílu na p edem daném poslání, 12 abychom my, kte í jsme na Krista upnuli svou nad ji, stali se chválou jeho slávy. (Ef 1,11-12) Jsme stvo eni k chvále našeho Boha. Jsi stvo en k chvále svého Stvo itele! Pokud jsi ztratil radost ze života a radost z Boha, vyznej to Bohu jako h ích a p emýšlej nad biblickými texty ukazující velikost Boha, jeho lásky a pé e o nás. D kuj mu za všechny dobré ci, které Ti ve Tvém život dal. Žádej ho o to, aby naplnil Tv j život pokojem a radostí. Odevzdej mu své starosti. Vždy k tomu nás Bible vyzývá: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitb a prosb d kujte a p edkládejte své žádosti Bohu. 7 A pokoj Boží, p evyšující každé pomyšlení, bude st ežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (F 4,6-7) Záv r h touží po našem r stu, po našem posv cení. Abychom mohli r st, pot ebujeme se sytit pravdou, kterou najdeme v Bibli Božím slov. Pot ebujeme se sytit pravdou, protože probíhá boj o naši mysl, o to emu ve skute nosti v íme. Nebo to, emu v íme, nakonec ur í jak budeme jednat, jaký bude náš život. Boží slovo má moc prom nit naše životy a taky má co íci do našich každodenních situací. A tak p ijímejme Boží slovo poslechem, etbou, studiem, ením se ho zpam ti i rozjímáním nad Biblí. Pokud p i tom uvidíme, že n která oblast našeho života neodpovídá Boží pravd, vyznejme to Bohu jako h ích a s jeho pomocí za me pracovat na zm. Náš r st a naše posv cení je možné, vždy je to Boží v le pro naše životy. Spolehn me se na to. -7-

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš.

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš. Týden od 9. do 15. srpna 2009 Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10 Základní verš Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími,

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Mary Burnsová KŘESŤANSKÝ VOJÁK Lekce pro děti mladšího školního věku (9-12 let) BOŽÍ ZBROJ

Mary Burnsová KŘESŤANSKÝ VOJÁK Lekce pro děti mladšího školního věku (9-12 let) BOŽÍ ZBROJ Poznámka: Vizuální pomůcky, které jsou součástí této lekce, je možno vybarvit, vystřihnout a nalepit na flanel, plst nebo vlisalín tak, aby držely na flanelové tabuli. BOŽÍ ZBROJ Oddíly z Písma: Ef 6,10-18;

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr)

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr) NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr) PAVLÍKŮV STUDIJNÍ PŘEKLAD Čtenářům a především studentům Písma se tímto dostává do rukou vydání Bible, které jim umožní nahlédnout do příběhů a poselství této knihy jinak a

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Bůh mě má rád. Ježíš je můj Pán. Dvouletý učební plán pro vyučování dětí od 3 do 6 let. Ráchel Bícová a kol.

Bůh mě má rád. Ježíš je můj Pán. Dvouletý učební plán pro vyučování dětí od 3 do 6 let. Ráchel Bícová a kol. Bůh mě má rád a Ježíš je můj Pán Dvouletý učební plán pro vyučování dětí od 3 do 6 let Ráchel Bícová a kol. Druhé doplněné vydání 2009 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN původního vydání: Bůh mě má rád:

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Plody rostlin Časový rozsah lekce Dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 4.ročník Vzdělávací

Více

Deset nebezpe í teistické evoluce

Deset nebezpe í teistické evoluce Deset nebezpe í teistické evoluce (Die zehn Gefahren der Theistischen Evolution ) Werner Gitt, Braunschweig Übersetzung ins Tschechische: Zdenek Karásek Ateistická formule na evoluci je: Evoluce = hmota

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat

Více

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Komunikace s

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Týden od 23. března do 29. března 2008

Týden od 23. března do 29. března 2008 Týden od 23. března do 29. března 2008 Texty na tento týden: Mt 14,14; 15,32; 20,34; Mk 1,41; L 6,12.13; 16,19 31; 17,4.5; 18,9 14; Ko 1,14; 1 Tm 5,16 Základní verš Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte

Více

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Týden od 2. do 8. prosince 10 Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Základní verš Podle toho víme, že jsme ho (Ježíše Krista) poznali, jestliže zachováváme

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Obsah ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA... 188 REJSTŘÍK... 190 PODĚKOVÁNÍ... 192

Obsah ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA... 188 REJSTŘÍK... 190 PODĚKOVÁNÍ... 192 Obsah ÚVOD............................... 6 1. Otevřete se lásce síla myšlenky...... 12 2. Uzdravte svou minulost............. 38 3. Zamilujte se sami do sebe........... 58 4. Zvolte si svou budoucnost...........

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc: ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Davida Grossmanna, jehož název je záměrně vypuštěn. Není-li

Více

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY Úvodní slovo Žákovský

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě Kocourek Modroočko literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě POMŮCKY: obrázky zavřené oči, otevřené modré oči, hlava kocourka

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-6-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 6. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

4. Připoutejte se, začínáme!

4. Připoutejte se, začínáme! 4. Připoutejte se, začínáme! Pojďme si nyní zrekapitulovat základní principy spreadů, které jsme si vysvětlili v předcházejících kapitolách. Řekli jsme si, že klasický spreadový obchod se skládá ze dvou

Více

PŘÍPRAVA BESEDY S PAMĚTNÍKEM

PŘÍPRAVA BESEDY S PAMĚTNÍKEM PŘÍPRAVA BESEDY S PAMĚTNÍKEM Každý starý člověk, který zemře, je jako knihovna, která shoří. Amadou Hampâté Bâ Klíčové otázky: Proč a jak se správně připravit na rozhovor s pamětníkem? Jak takový rozhovor

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

Kralická Bible Ř 8,28 Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, [totiž] těm, kteříž podlé uložení [jeho] povoláni jsou.

Kralická Bible Ř 8,28 Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, [totiž] těm, kteříž podlé uložení [jeho] povoláni jsou. Kladno 4.3.2012 strana 1 Slovo na cestu 28-29 Víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těch, kteří Boha milují. Ti jsou podle jeho vůle povoláni, aby získali podobu Božího Syna. Mají se stát jeho rodinou

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem

1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem 1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem životě důležitá? (Zakroužkujte v každém řádku příslušné číslo podle míry důležitosti ve Vašem životě. Platí,

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

průvodce bezpečnějším braním

průvodce bezpečnějším braním průvodce bezpečnějším braním Tento průvodce je určen výhradně lidem drogově závislým. Proto prosíme náhodné čtenáře, aby se nad ním nepohoršovali, neboť jeho obsahem pouze reagujeme na realitu drogové

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

LIST EFEZSKÝM. Příručka pro učitele. Copyright 1992 Community Bible Study All rights reserved. C O M M U N I T Y

LIST EFEZSKÝM. Příručka pro učitele. Copyright 1992 Community Bible Study All rights reserved. C O M M U N I T Y LIST EFEZSKÝM Příručka pro učitele Copyright 1992 Community Bible Study All rights reserved. C O M M U N I T Y C O M M U N I T Y Copyright 1992 Community Bible Study All rights reserved. Tyto příručky

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

NECHTE DĚTI PŘIJÍT KE MNĚ

NECHTE DĚTI PŘIJÍT KE MNĚ LEKCE 12 Zdroje: L 18,15 17; DA 511 517 Verš k zapamatování: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. L 18,16 Cíle Děti budou: Vědět, že děti jsou u Ježíše vítané.

Více

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu Krize ve vztahu Krize ke vztahům neodmyslitelně patří. Mění se naše nálady, mění se naše preference, měníme se v průběhu života sami o sobě. A nyní to vynásobte dvěma. Ještě je nutné podotknout, že tyto

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

TIP 13 NAJDĚTE SI, CO VÁM VYHOVUJE

TIP 13 NAJDĚTE SI, CO VÁM VYHOVUJE TIP 13 NAJDĚTE SI, CO VÁM VYHOVUJE Kdesi na pokraji vašich schopností existuje místo, kde se učíte nejlépe a nejrychleji. To je to pravé, co vám vyhovuje. Toto místo najdete následujícím způsobem: [Komfortní

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

P ed zaslíbenou zemí

P ed zaslíbenou zemí P ed zaslíbenou zemí Dt 1011 Viktor Ber ned le ETS, 30. kv tna 2010, CB Kladno Co p edcházelo Otevíráme dnes knihu moºná málo tenou, která je p esto ozna ována za skute nou pokladnici biblické teologie.

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Stezka písmáků ročník 2012

Stezka písmáků ročník 2012 Výsledky soutěže ve znalosti Bible Stezka písmáků ročník 2012 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví adventistů sedmého dne. * 1. kolo se

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Rebeka Gn 24,1-29.49-59.67

Rebeka Gn 24,1-29.49-59.67 Rebeka Gn 24,1-29.49-59.67 Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal. I řekl Abraham služebníku, správci svého domu, který vládl vším, co mu patřilo: "Polož ruku na můj klín. Zavazuji

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Myšlenkové mapy pro děti

Myšlenkové mapy pro děti Zamysli se nad tím, o kolik jednodušší a zábavnější bude tvůj život: můžeš ohromovat kamarády tím, že budeš vědět, kdo vstřelil který gól v jakémkoli zápase tvého oblíbeného týmu; nezůstaneš na holičkách,

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Včely jsou víc než med a náš život je s nimi spojený

Včely jsou víc než med a náš život je s nimi spojený PLZEŇ PRO VČELY Včely jsou víc než med a náš život je s nimi spojený VČELY Včela medonosná nedokáže žít sama jako jedinec, ale vytváří superorganismus, tvořený královnou, včelami a trubci. V úlu je jich

Více

Budoucnost je opravdu blízko!

Budoucnost je opravdu blízko! Budoucnost je opravdu blízko! Je načase se ptát KDE JSOU MOJE PENÍZE a MILIONOVÝ POTENCIÁL? Internetem dnešních dnů k nám všem z různých stran proudí otázky a odpovědi na témata» Je lepší být expertem,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

P O K Y N Y P R O ZADAVATELE

P O K Y N Y P R O ZADAVATELE P O K Y N Y P R O ZADAVATELE A. Činnosti vykonávané KAŽDÝ DEN KONÁNÍ ZKOUŠEK PŘED JEJICH ZAPOČETÍM Dostavte se před konáním zkoušek dle jednotného zkušebního schématu do místnosti, kde proběhne předání

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

O kritériu II (metodické okénko)

O kritériu II (metodické okénko) O kritériu II (metodické okénko) Kritérium II. Autor: Blanka Munclingerová (Netopilová) Úvod Když se poprvé v naší krátké debatní historii objevil koncept "kritérium", byl význam, smysl a účel tohoto konceptu

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 1. 2012 až 30. 4. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé DOBA VÁNOČNÍ ČAS VÁNOC NEDĚLE - 1. 1. 2012 JMÉNA JEŽÍŠ Když pastýři spatřili děťátko v jeslích, pověděli, co jim bylo řečeno o tom

Více

Pot ebujete pomoc? Cena pomoci Úvod edstavte si, že...pracujete pro sebe, ur ujete si po et hodin, žijete a pracujete kdekoliv chcete, trávíte

Pot ebujete pomoc? Cena pomoci Úvod edstavte si, že...pracujete pro sebe, ur ujete si po et hodin, žijete a pracujete kdekoliv chcete, trávíte celé dopoledne. Úvod Dobré dopoledne přátelé, dnes bych rád zakončil sérii, kterou jsem nazval potřebujete pomoc? Předpokládám, že vám do schránek chodí takové ty různé reklamní letáky nejrůznějších obchodů.

Více

Boží moudrost. Texty na tento týden Př 8,10.11.22 29.30 36; 9,1.5 10.13.17.18

Boží moudrost. Texty na tento týden Př 8,10.11.22 29.30 36; 9,1.5 10.13.17.18 Týden od 18. do 24. ledna 4 Texty na tento týden Př 8,10.11.22 29.30 36; 9,1.5 10.13.17.18 Základní verš Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. (Př 8,22) V 8. a 9. kapitole

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Pohádkové počítání,sčítání a odčítání do 20-typ příkladů 10+4, 14-4, reedukační pracovní listy Autor: Mgr.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET ČESKÉHO JAZYKA

Více

Rychlokurz Rychločtení

Rychlokurz Rychločtení 1 Rychlokurz Rychločtení Publikace je chráněna autorským právem Václav Posolda 2015 2 Rychločtení Představte si, že byste za stejný čas, ve kterém přečtete jednu knihu, dokázali přečíst ne jednu knihu,

Více