Boží pravda v mém život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží pravda v mém život"

Transkript

1 Boží pravda v mém život Kázání CB Vsetín, "Já jsem sv tlo sv ta; kdo m následuje, nebude chodit ve tm, ale bude mít sv tlo života." (J 8,12). Prosím, p ihlaste se, kdo z vás už n kdy etl nebo slyšel tento Ježíš v výrok. kuji, vidím že v tšina. žete, prosím, n kdo nahlas íci, co se vám vybaví, když se ekne Ježíš je sv tlo, p ípadn jak byste to n komu vysv tlili v jedné v? Nesty te se.... Díky za odvahu, dovolím si na úvod íci jeden p íb h z p edminulého týdne, který se váže k tomuto Ježíšovu výroku. V podve er jsem naložil d ti do auta a vyrazili jsme spole na nákup. Staník, náš syn, který má te t i roky a sedm m síc, prohlásil, že v aut je tma. Opravdu to tak bylo, protože se venku již seše ilo. Ujistil jsem ho, že to nevadí, protože p ed autem je sv tlo, nebo auto je vybaveno sv tlomety a také svítí pouli ní lampy. Takže já vidím na cestu a to je hlavní. V té chvíli se mi vybavil p ed chvíli citovaný verš z Bible, a tak jsem tem za al vypráv t, že Ježíš o sob íká, že je sv tlem. A že to neznamená, že Ježíš je jaká lampa u silnice nebo sv tlomet automobilu. Ale že nám ukazuje cestu, abychom v život nebloudili. Chvíli na to Staník pronesl v tu, kterou mne velmi pobavil. ekl n co v tomto smyslu: On (myšleno Ježíš) nám pom že najít cestu do Kauflandu. Když jsem o tom p emýšlel více, uv domil jsem si, jak úžasné je to, že Staník mne poslouchal. A ješt úžasn jší je to, že se snažil najít praktickou aplikaci toho, co se práv dozv l.... Ospravedln ní a posv cení Minulou ned li jsme si v kázání p ipomínali p íb h o tom, jak Ježíš myl svým u edník m nohy. Když cht l mýt nohy Petrovi, tak tomu to p išlo divné a cht l v tom Ježíšovi zabránit. ipome me si jak to probíhalo, p tu verše 8-10 z 13. kapitoly Janova evangelia. Petr mu ekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpov l: "Jestliže t neumyji, nebudeš mít se mnou podíl."9 ekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!" 10 Ježíš mu ekl: "Kdo je vykoupán, nepot ebuje než nohy umýt, nebo je celý istý. I vy jste istí, ale ne všichni." Karel Fáber mluvil o tom, že když uv íme v Ježíše Krista, tak jsme umyti, jsme vykoupáni. Bible a teologové to popisují termínem ospravedln ní. Jenže jak tak krá íme sv tem, tak si ob as ušpiníme nohy. V našich podmínkách to zase tolik nezažíváme, ale v prvním století lidé chodili asto v sandálech nebo bosi a o asfaltových silnicích si mohli nechat jen zdát. Takže nohy byly opravdu asto špinavé. Tento p íb h ale není kritikou silnic v ímské íši, ale ukazuje mimo jiné na to, že a koli jsme byli ospravedln ni, tak stále pot ebujeme odpušt ní h ích, které se na nás tak snadno p ichytí (Žd 12,1). Pot ebujeme odpušt ní, prom nu našich charakter i duchovní r st. Tuto oblast k es anova života Bible a teologové popisují termínem posv cení. Posv cení a prom na našeho života je celoživotní proces. -1-

2 Ježíš se ve své poslední modlitb p ed tím, než byl zat en, modlil za své u edníky. Za ty, s kterými strávil pár let života, ale i za ty, kte í ho za nou následovat až n kdy v budoucnu. Modlil se takto. Jan 17:15 Neprosím, abys je vzal ze sv ta, ale abys je zachoval od zlého. 16 Nejsou ze sv ta, jako ani já nejsem ze sv ta. 17 Posv je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18 Jako ty jsi mne poslal do sv ta, tak i já jsem je poslal do sv ta. 19 Sám sebe za n posv cuji, aby i oni byli v pravd posv ceni. 20 Neprosím však jen za n, ale i za ty, kte í skrze jejich slovo ve mne uv í; 21 aby všichni byli jedno jako ty, Ot e, ve mn a já v tob, aby i oni byli v nás, aby tak sv t uv il, že jsi m poslal. 22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - 23 já v nich a ty ve mn ; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a sv t aby poznal, že ty jsi m poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Ježíš touží po tom, aby jeho u edníci byli posv ceni. Aby byli posv ceni pravdou. Co je pravda? (J 18,38) Mimochodem, víte, kdo v Bibli pronesl tuto otázku? Co je pravda? ekl to Pilát v reakci na Ježíšovo prohlášení, že p išel na sv t, aby vydal sv dectví pravd. (J 18,37). Kde nalézt pravdu? Ježíš nám dává na tuto otázku dvojí odpov. Ve své modlitb, kterou jsme p ed chvíli etli, íká: tvoje slovo je pravda. P i rozhovoru s u edníky zase ekl: Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nep ichází k Otci než skrze mne (J 14,6) Chceme-li nalézt pravdu pro sv j život, pot ebujeme znát Boží slovo Bibli a pot ebujeme mít vztah s Ježíšem. Známe-li pravdu, Boží pohled na v c, m žeme a máme hledat jak se to týká našeho praktického života. Máme o tom, co o Bohu víme, p emýšlet podobn jako o tom emýšlel Staník tenkrát v aut cestou do obchodu. Jeho záv r byl ur it pravdivý, B h nám m že pomoci najít cestu do obcho áku, B h nám že pomoci v mali kých každodenních v cech. Jeho záv r však byl omezený, protože B h nám m že a chce pomoci i ve v cech daleko složit jších. A zárove on nás o ekává, že my se jím dáme vést. V ím, že pokud máme vztah s Bohem a pokud známe Boží slovo v jeho ší i, tak se m žeme snáze vyvarovat chybných nebo omezených záv. Pro pot ebujeme znát pravdu? h touží po našem posv cení, po našem dor stání do podoby Kristovy. Po tom, abychom se milovali navzájem a tak oslavili Boha. Aby skrze nás sv t poznal Boha. Na druhé stran je tady ábel, který se snaží o pravý opak. O to, abychom neuctívali Boha, abychom neodráželi jeho lásku a aby lidé Boha odmítli. V 8. kapitole Janova evangelia Ježíš íká o áblu toto: On byl vrah od po átku a nestál v pravd, pon vadž v n m pravda není. Když mluví, nem že jinak než lhát, protože je lhá a otec lži. (J 8,44) ábel miluje lež a nestydí se ani p ekrucovat Boží slovo. Již ve t etí kapitole Bible m žeme íst o tom, jak ábel jednal. -2-

3 Genesis 3:1 Nejzchytralejší ze vší polní zv e, kterou Hospodin B h u inil, byl had. ekl žen : "Jakže, B h vám zakázal jíst ze všech strom v zahrad?" 2 Žena hadovi odv tila: "Plody ze strom v zahrad jíst smíme. 3 Jen o plodech ze stromu, který je uprost ed zahrady, B h ekl:»nejezte z n ho, ani se ho nedotkn te, abyste nezem eli.«" 4 Had ženu ujiš oval: "Nikoli, nepropadnete smrti.5 B h však ví, že v den, kdy z n ho pojíte, otev ou se vám o i a budete jako B h znát dobré i zlé." ábel, zde p edstavovaný hadem, nep išel s n jakou okatou lží, ale p ekrucuje Boží slovo: Jakže, B h vám zakázal jíst ze všech strom v zahrad?" B h p itom ekl toto: Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17 Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z n ho pojedl, propadneš smrti. (Gn 2,16-17) Malé p ekroucení Božího slova. Eva se však dala nachytat a za ala pochybovat o tom, že Boží zákaz je dobrý a že B h je dobrý. Nakonec Boží zákaz porušila a jedla ze stromu poznání dobrého i zlé. D sledky známe všichni známe dobro, ale známe také zlo. Zlo, utrpení, smrt... p ed tím nás B h chránil, ale my jsme si vybrali jinou cestu. Na po átku byla malá lež, malé p ekroucení Božího slova. Na za átku byla malá lež, ale dnes je sv t kolem nás plný lží o Bohu, o život, o církvi i o nás samotných. Každý den se na nás valí spousta myšlenek a informací, z nichž mnohé trochu nebo zcela odporují Bohu a Boží pravd. Probíhá boj o naši mysl, o to emu ve skute nosti íme. Nebo to, emu v íme, nakonec ur í jak budeme jednat, jaký bude náš život. Apoštol Pavel psal církvi do Efezu toto: Efezským 6:10 A tak, brat í, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat áblovým svod m. 12 Nevedeme sv j boj proti lidským nep átel m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento v k tmy, proti nadzemským duch m zla. 13 Proto vezm te na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno p ekonat a obstát. 14 St jte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrn ni pancí em spravedlnosti, 15 obuti k pohotové služb evangeliu pokoje 16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé st ely toho Zlého. 17 P ijm te také `p ílbu spasení a `me Ducha, jímž je slovo Boží. 18 V každý as se v Duchu svatém modlete a proste, bd te na modlitbách a vytrvale se p imlouvejte za všechny bratry i za mne Pot ebujeme Boží zbroj, abychom odolali áblovým svod m. První sou ástí této zbroje je pravda. Pot ebujeme znát a aplikovat Boží pravdu ve svém život, abychom dor stali do podoby Ježíše Krista, abychom byli posv cování. Pot ebujeme také me Ducha, slovo Boží. Moc Božího slova Božího slovo totiž má moc. Má moc nás ochránit od lži. Bible o Božím slov íká mimojiné toto: Boží slovo proniká a rozsuzuje Žid m 4:12 Slovo Boží je živé, mocné a ost ejší než jakýkoli dvouse ný me ; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Boží slovo prom uje Když se apoštol Pavel lou il se staršími sboru v Efezu, tak jim íká toto: -3-

4 Nyní vás sv uji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás prom nit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posv ceni. (Skutky apoštolské 20:32 ) Pavel ví, že je více na sv nespat í, že je osobn už nikdy nepovzbudí a nebude vyu ovat. Ale ví, že mají Boha a mají Boží slovo a že to sta í. Mají Boží slovo, které má moc je prom nit. Boží slovo, které je m že prom nit. Boží slovo p ináší spasení i ovliv uje každou oblast života Když apoštol Pavel píše sv j poslední list svému milovanému Timoteovi, tak píše o Božím slov : 2 Timoteovi 3:14 Ty však setrvávej v tom, emu ses nau il a o em jsi p esv en. Víš, od koho ses tomu nau il. 15 Od d tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k ení, k usv ování, k náprav, k výchov ve spravedlnosti, 17 aby Boží lov k byl náležit ipraven ke každému dobrému inu. Timoteus má z stávat v Božím slov, v Písmu, které vede k spasení a také nás vychovává. Timoteus má nejen setrvat v tom, co zná, ale Pavel ho zap ísahá, aby hlásal Boží slovo: 2 Hlásej slovo Boží, a p ijdeš vhod i nevhod, usv uj, domlouvej, napomínej v trp livém vyu ování. (2Tm 4,2) Boží slovo má moc prom nit naše životy. Boží slovo nám zjevuje pravdu do našich životních situací. Když vznikla církev, když první tisíce lidí uv ili v Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, tak co d lali? Vytrvale poslouchali u ení apoštol, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42) V prvé ad poslouchali u ení apoštol, sytili se Božím slovem. Bible nás vyzývá k prom naší mysli: A nep izp sobujte se tomuto v ku, nýbrž prom ujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je v le Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. ( 12,2) K této prom pot ebujeme sycení se Božím slovem, abychom mohli rozpoznat lži, které ovliv ují naše životy a nahradit je Boží pravdou. Také v našem sboru si uv domujeme pot ebu sytit se Božím slovem, a tak nabízíme r zné možnosti: kázání v rámci ned lního shromážd ní, biblické hodiny, domácí skupinky. Jak moc se sytíš Božím slovem Ty? Díky Bohu žijeme v zemi, kde máme náboženskou svobodu. M žeme vlastnit Bibli a nic nám za to nehrozí. Dokonce máme n kolik p eklad Bible v našem vlastním jazyce. Existují voln dostupné audio nahrávky Bible. Máme možnost poslouchat kázání a vyu ování v rádiu nebo na internetu, navšt vovat r zné seminá e i konference. Máme nebývalé množství možností. P esto se T chci zeptat: Jak moc ovliv ovalo Boží slovo Tv j život v tomto týdnu? Jaká pravda z Božího slova zam stnává Tvou mysl v posledních dnech, v posledním m síci? Kterou v c jsi u inil nebo naopak neu inil v posledním m síci jen kv li tomu, že víš co o dané v ci íká B h ve svém slov? -4-

5 Jak se sytit Božím slovem? Kázání CB Vsetín, Možná je tu n kdo, kdo si uv domuje, že pot ebuje r st v sycení se Božím slovem. Je skv lé, že posloucháš kázání, protože poslech Božího slova a jeho výkladu je jedním ze zp sobu jak se sytit. Dovolím si malou ilustraci dalších zp sob jak se m žeme sytit Božím slovem. Kdo máte s sebou Bibli, zkuste ji uchopit a udržet ve vzduchu jedním prstem. Vážn, zkuste to. Nebo zkuste udržet sv j mobil, ve kterém máte Bibli. Jde vám to? Mn moc ne. Pokud bych jen zašel as od asu nebo t eba i pravideln do shromážd ní a poslouchal kázání nebo vyu ování, tak sice se sytím, ale m že být dost obtížné udržet správný sm r po celý zbytek týdne, podobn jako je obtížné udržet Bibli ve vzduchu jedním prstem. Zkuste Bibli podržet ve vzduchu dv ma prsty. Je to o n co lepší? Ur it. Pokud p idáme k poslechu kázání vlastní tení Bible, pom že nám to snáze udržet správný sm r. idejte t etí prst. Wou. Te už Bible drží p kn ve vzduchu, že? Když nez staneme jen u tení, ale za neme studovat Bibli do hloubky, zvýší se naše porozum ní tomu, co B h chce. Uchopte Bibli ty mi prsty u me se verše nebo celé oddíly zpam ti. Sev eme ji všemi p ti prsty v nujme as rozjímání nad jednotlivými verši, nad jednotlivými oddíly nebo celými knihami. P emýšlejme nad tím jak zapadají do celkového kontextu. Hledejme jak se jednotlivé pravdy Božího slova týkají našeho života. Dovolme Bohu, aby se moc jeho slova projevila naplno v našich životech. Máš-li n jaký oblíbený zp sob sycení se Božím slovem, n co co d láš pravideln, tak je to skv lé. Chci T povzbudit, abys v tom vytrval a abys k tomu p idal n který z dalších zp sob, které jsem zmínil. Posloucháš jen kázání? Zkus za ít íst Bibli sám doma. Pokud budeš pot ebovat n co vysv tlit, o n em diskutovat, obra se na kohokoli z k es an které znáš. Nebo pokud máš , nechej si zasílat vypracované otázky k ned lním kázáním a zkus si je doma p i modlitb zodpov t. Máš tendenci hlavn pravideln íst, ideáln kapitolu nebo více najednou? Zkus se n kdy zastavit u jednoho verše, oddílu a zkus p emýšlet, kde se v Bibli mluví o podobných nebo naopak o opa ných v cech. Jdi do hloubky, využij poznámek v Bibli nebo n jakou podp rnou literaturu. Je p t týdn do Velikonoc, tak chci každého vyzvat, abychom po t ch p t týdn p idali k tomu, jak se sytíme nyní, aspo jeden ze zp sob, který nám není úpln blízký a dovolme tak Bohu k nám nov promluvit. 5 zp sob naslouchání, tení, studium, u ení se zpam ti, rozjímání. Do kterého se pustíš Ty? Praktická aplikace V úvodním p íb hu jsem zmi oval, že Staník hledal praktickou aplikaci toho, co se práv dozv l. Dnes jsme si znovu p ipomínali to, že B h touží po našem r stu, po našem -5-

6 posv cení. Že se k tomu pot ebujeme sytit pravdou, kterou najdeme v Bibli Božím slov, protože probíhá boj o naši mysl, o to, emu v íme. A že Boží slovo má moc prom nit naše životy a taky má co íci do našich každodenních situací. Jak se projevuje Boží pravda v mém život? Jak se projevila tento týden? Jak se projevuje práv dnes? A jak se m že projevit p íští týden? Rád bych se pro praktickou aplikaci podíval na t i oblasti života, ve kterých asto elíme áblovým lžím. Otázka spasení Možná je tu n kdo, kdo v í, že Boha a jeho odpušt ní nepot ebuje, protože je dost dobrý. Nebo naopak že Boha a jeho odpušt ní pot ebuje, ale že jeho viny a h íchy jsou tak veliké, že h není schopen mu je odpustit. Pokud n emu z toho v íš a díky tomu nep icházíš k Bohu, tak poslouchej, co k tomu íká Bible.... všichni, židé i pohané, jsou pod mocí h íchu, jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden ( 3,9-10) Každý z nás, i Ty, pot ebuje Boží odpušt ní. Když starov ký Izrael, vyvolený Boží lid, zapomn l na svého Boha, když lidé páchali zlo, když jejich ruce byly od krve, tehdy je B h vyzval, aby se vydali na cestu dobra, aby p estali páchat zlo a p išli k n mu. B h jim zaslíbil, že jim odpustí: I kdyby vaše h íchy byly jako šarlat, zb lejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18). B h neodmítl Izrael navzdory jeho obrovských h ích m. Pokud opravdov toužíš odvrátit se od h íchu, p ijmout vírou o išt ní, které Ježíš Kristus p ipravil na k íži a p ijít k Bohu, neodmítne ani Tebe a už je tvá vina sebev tší. Tak k n mu b ž. Oblast vzájemných vztah Možná je tu n kdo, koho roz ilují lidi kolem n j tím, že mají jiné d razy, preferují jiný styl hudby, mají jiný názor, cht jí zm nu nebo naopak necht jí zm nu, prost jsou jiní. My všichni jsme stvo eni k obrazu Božímu. A každý jsme jedine ní. T eba kriminalisté jsou za jedine nost lidí a jejich otisk prst vd ni. Co já? Jsem vd ný za odlišnost druhých? Pokud nás odlišnost druhých vede k tomu, že se od nich odtahujeme, že narušuje naše vztahy, potom možná pot ebujeme p emýšlet nad t mito pravdami Božího slova. h stvo il každého lov ka a rozumí i tomu, emu my t eba nerozumíme nebo nechceme porozum t: Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 14 ze svého pevného tr nu shlíží na všechny, kdo obývají zemi.15 On utvo il srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutk m. (Žalm 33:13-15) h každého z nás stvo il odlišn a každému z nás dal odlišné dary nikoli proto, aby nás to rozd lovalo, ale aby nás to budovalo. Vždy o církvi píše toto: -6-

7 11 To všechno p sobí jeden a týž Duch, který ud luje každému zvláštní dar, jak sám chce T lo není jeden úd, nýbrž mnoho úd Kdyby celé t lo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé t lo nebylo než sluch, kde by byl ich? 18 Ale B h dal t lu údy a každému z nich ur il úkol, jak sám cht l. 19 Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se pod lo lo? Oko nem že íci ruce: "Nepot ebuji t!" Ani hlava nem že íci nohám: "Nepot ebuji vás!" Vy jste t lo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho úd. (1K 12) To, že jsme odlišní, máme jiný názor, jiný d raz, je naprosto v po ádku. Náš postoj k životu Spole nost kolem nás je konzumní a íká nám, že k radosti v život pot ebujeme to nebo ono, eba nový mobil, prát prádlo ve správném prášku na praní, nemít oby ejné auto ale auto s velkým A atd. Spole nost kolem nás je hektická a asto jsme ve stresu, nestíháme, máme málo asu. Žijeme ve sv, kde známe dobro, ale kde zažíváme také zlo. Možná je tu n kdo, koho toto všechno p ipravilo o radost a vede ho to k depresi, malomyslnosti i ztrát nad je. Dovolil jsi áblu, aby Ti život zane ádil tak, že nemáš chu za n j Bohu d kovat nebo nemáš touhu Boha oslavovat? Pavel v listu Efezským píše: On (myšleno Ježíš) je ten, v n mž se nám od Boha, jenž všechno sobí rozhodnutím své v le, dostalo podílu na p edem daném poslání, 12 abychom my, kte í jsme na Krista upnuli svou nad ji, stali se chválou jeho slávy. (Ef 1,11-12) Jsme stvo eni k chvále našeho Boha. Jsi stvo en k chvále svého Stvo itele! Pokud jsi ztratil radost ze života a radost z Boha, vyznej to Bohu jako h ích a p emýšlej nad biblickými texty ukazující velikost Boha, jeho lásky a pé e o nás. D kuj mu za všechny dobré ci, které Ti ve Tvém život dal. Žádej ho o to, aby naplnil Tv j život pokojem a radostí. Odevzdej mu své starosti. Vždy k tomu nás Bible vyzývá: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitb a prosb d kujte a p edkládejte své žádosti Bohu. 7 A pokoj Boží, p evyšující každé pomyšlení, bude st ežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (F 4,6-7) Záv r h touží po našem r stu, po našem posv cení. Abychom mohli r st, pot ebujeme se sytit pravdou, kterou najdeme v Bibli Božím slov. Pot ebujeme se sytit pravdou, protože probíhá boj o naši mysl, o to emu ve skute nosti v íme. Nebo to, emu v íme, nakonec ur í jak budeme jednat, jaký bude náš život. Boží slovo má moc prom nit naše životy a taky má co íci do našich každodenních situací. A tak p ijímejme Boží slovo poslechem, etbou, studiem, ením se ho zpam ti i rozjímáním nad Biblí. Pokud p i tom uvidíme, že n která oblast našeho života neodpovídá Boží pravd, vyznejme to Bohu jako h ích a s jeho pomocí za me pracovat na zm. Náš r st a naše posv cení je možné, vždy je to Boží v le pro naše životy. Spolehn me se na to. -7-

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III.

P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III. P íprava rodi s d tmi na první svaté p ijímání JMÉNO: verze III. 0 Základní modlitby Milí rodi e, Prosím vás, za n te se s d tmi postupn modlit tyto modlitby tak, aby je d ti um ly. Za ínáme znamením k

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN 1 Prolog Za alo to vše velkým t eskem. Nebo si to alespo v tšina v dc myslí. A už to bylo jakkoliv, o n jaký as pozd ji se

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brn I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený kostel) Opletalova 6, 602 00 Brno, tel: 542 211 453, 542 210 332 email:

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

LEDEN 2013. Ješt k po átk m modlitby And l Pán

LEDEN 2013. Ješt k po átk m modlitby And l Pán 2011 noviny LEDEN 2013 XV Ješt k po átk m modlitby And l Pán Práv roku 1220 Práv se p roku epravuje se na p epravuje St ední 1220 Východ na St ední a Východ na- a nahrazuje p ítomnost Františka. Klade

Více

COM MUNIO Laienforum 2007 2007

COM MUNIO Laienforum 2007 2007 COM MUNIO Laienforum 2007 2007 ...nech sv j dar p ed oltá em a jdi se nejprve smí it se svým bratrem... ( Mt 5, 24a) slovo na cestu Milé sestry a milí brat i, jsou slova, která jako by asem ztratila sv

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Hlásím se o Nobelovu cenu

Hlásím se o Nobelovu cenu Vlastimil Marek Hlásím se o Nobelovu cenu Další fejetony o dob, ženách a jiném myšlení Praha 2008 1 Vydáno vlastním nákladem Praha 2008, 1. vydání Grafická úprava: studio Green Mango Tisk: GEMI s.r.o.

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Závislost žen na alkoholu Kristýna Bolková Bakalá ská práce 2011 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracoval samostatn a použil jsem pouze uvedených pramen

Více

Ro ník 1. íslo 2. Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové. Obsah, aneb rozcestník:

Ro ník 1. íslo 2. Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové. Obsah, aneb rozcestník: Ro ník 1 íslo 2. Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové Obsah, aneb rozcestník: - Chlebí ek po druhé - Básn ní - Novinky z Orlové i Haví ova - Zamyšlení - Oznámení, pozvánky a n co malého navíc Chlebí

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Vlastimil Marek. Kusanec št stí. Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení

Vlastimil Marek. Kusanec št stí. Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení Vlastimil Marek Kusanec št stí Další fejetony o duchovnosti, hudb jinak, ženách a jiném myšlení Vlastimil Marek Vydáno vlastním nákladem Praha 2010 Fotografie: Václav Adámek (p ední strana obálky) a Milan

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

T etí íslo asopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu 2014. Vydává o. s. Kulturní studia, p i oboru Hospodá ská a kulturní studia, PEF ZU

T etí íslo asopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu 2014. Vydává o. s. Kulturní studia, p i oboru Hospodá ská a kulturní studia, PEF ZU T etí íslo asopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu 2014 Vydává o. s. Kulturní studia, p i oboru Hospodá ská a kulturní studia, PEF ZU Kolektivizace venkova o ima pam tník Kolektivizace venkova o

Více

Vlastimil Marek. Co je za hudbou? Fejetony o hudb, dob, hluku, mantrách a zvuku

Vlastimil Marek. Co je za hudbou? Fejetony o hudb, dob, hluku, mantrách a zvuku Vlastimil Marek Co je za hudbou? Fejetony o hudb, dob, hluku, mantrách a zvuku Vlastimil Marek Vydáno vlastním nákladem Praha 2009 Fejetony o hudb a o všem, co s ní souvisí, jsem psával jen jako jakýsi

Více

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK Sborník zem pisných metod pro základní a st ení školu (tento rozpracovaný text neprošel korekturou) Ji í Vorlí ek Kontakt: Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova 365 676 19

Více

Úvodní slovo. Utrpení Kristovo posilni nás!

Úvodní slovo. Utrpení Kristovo posilni nás! 2 Úvodní slovo Utrpení Kristovo posilni nás! Tisíce a tisíce poutník a turist prošlo um lecky ztvárn nou k ížovou cestou na Svatém Hostýn. V ícího lov ka vede rozjímání k ížové cesty do hlubin božské lásky.

Více

DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU. Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne 29.11.2003

DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU. Zápis z ve ejné lenské výro ní sch ze SLEA dne 29.11.2003 Existenciáln -analytické sebezkušenostní okénko DIALOGOS OB ASNÍK SPOLE NOSTI PRO LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZU Jakou barvu, barvy, melodii, tvar... má moje existence? Co je pro mne v poslední dob

Více

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX ÍSLO!!!

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX ÍSLO!!! Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX tu, teš, teme ÍSLO!!! Pár slov z klobouku Co p ísloví ne íkají - Mladý stromek lehce se ohýbá. Však v mládí když se ohne, t žko se ve stá í narovnává. -

Více