II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12)"

Transkript

1 II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12) Ježíš zvěstuje evangelium (Mt 4,12-17; L 4,14-15) 1,14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: 15 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Ad 1,14: Herodes Antipas (4 př. Kr.-36 po Kr.), tetrarcha v Galilei a Perei, dává zatknout Jana. Více viz 6, Janovo prorocké kázání na poušti končí, přichází Ježíšovo kázání v úrodné Galilei. Za Janem lidé přicházejí na poušť, Ježíš lidi v úrodné zemi vyhledává. Iz 8,23 Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulón a země eftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů. Mt 4, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Země Zabulón a eftalím,... Galilea pohanů - lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Ad 1,15: Naplnil se čas nikoli chronos, čas fyzikálních změn, ale kairos, okamžik naplnění dlouho připravovaného Božího záměru. Boží království se přiblížilo. Změňte své smýšlení a věřte této radostné zvěsti. Boží království vstupuje do království tohoto světa i do království satana. Království satana království Boží: hřích odpuštění; nemoc uzdravení; posedlost osvobození; smrt vzkříšení. Na začátku zve Ježíš posluchače k pokání, ke změně smýšlení, k novému pohledu na svůj život. Pak už zve jen k následování. Hlásání prvotní církve známe ze Sk: Sk 2,38 Petr jim odpověděl: Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého... Jinak řečeno: Uvěřte, že Ježíš je Kristus, který vám přinesl spásu v odpuštění hříchů a on vám dá i sílu podle této víry žít. Nejste už odkázáni jen na plnění zákona. Nyní se plní starozákonní zaslíbení: Jr 31,33 Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Ez 36,26n A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 27 Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Povolání učedníků (Mt 4,18-22; L 5,1-11) 1,16 Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 17 Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. 18 Ihned opustili sítě a šli za ním. 19 O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. 20 Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. tchýně. Ad 1,16: Šimon a Ondřej pocházeli z Betsaidy (J 1,44), ale bydleli v Kafarnaum (1,21) u Šimonovy Ad 1,17-18: Je zde analogie s povoláváním proroků, jako např. Eliáš a Elizeus:

2 1 Kr 19,19-21 (Elijáš) odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před ním dvanáct spřežení a on sám při dvanáctém. Elijáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. 20 Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Elijášem a řekl: Dovol, ať políbím otce a matku. Pak půjdu za tebou. On mu řekl: Jdi a vrať se! ezapomeň, co jsem ti učinil. 21 Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je. Maso uvařil na dříví z jejich jha a dal je lidu, a ti jedli. Potom vstal, šel za Elijášem a přisluhoval mu. Učedníci uvěřili Ježíšovu slovu a šli ihned za ním. Na této víře jsou založeny i prvokřesťanské obce. Ježíšovo pozvání je jediným důvodem jejich existence a vytrvalosti při pronásledování od Židů i od Římanů. Lze se na toto slovo spolehnout? Odpovědí je Markův popis uzdravení člověka posedlého nečistým duchem ničivou sílou (viz dále). Ukazuje sílu a moc Božího slova v Ježíšově slově. Ad 1,19: Jakub spolu s Janem jsou později nazváni synové hromu. Účastní se spolu s Petrem/Šimonem důležitých akcí (5,37; 9,2; 13,3; 14,33). Podle Sk 12,1-3 byl Jakub Herodem Agrippou I. popraven. V tradici je nazýván Jakub Starší. Kromě něj vystupují v Markově evangeliu ještě tři další Jakubové: 1. Jakub, syn Alfeův, jeden z Dvanácti (Mk 3,18); 2. Jakub jmenovaný na prvním místě mezi bratry Páně, tedy nejstarší (Mk 6,3); je jedním z pilířů církve v Jeruzalémě (Ga 1,19), zvaný také Jakub Spravedlivý; 3. Jakub, syn Marie, matky Jakuba a Josefa, která se objevuje u kříže (Mk 15,40) a u hrobu (Mk 16,1). Ad 1,20: Opustit otce znamenalo pro čtenáře Markova evangelia kulturní a náboženský šok Dt 5,16 Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,... Dt 27:16 Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku. Př 23,22 Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla. Ez 22:7 Otce i matku v tobě zlehčují, bezdomovce uprostřed tebe utlačují, sirotka a vdovu v tobě utiskují. Sír 3, Kdo opouští otce, jako by se rouhal Bohu,... Šimon a Ondřej jsou chudí rybáři, mají jen sítě, zatímco Zebedeovci mají i loď. Patřili k rybářské smetánce. Text 1,21-1,45 popisuje jeden Mistrův den Uzdravení posedlého v Kafarnaum (L 4,31-37) 1,21 Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. 22 I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. 23 V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: 24 Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím kdo jsi. Jsi Svatý Boží. 25 Ale Ježíš mu pohrozil: Umlkni a vyjdi z něho! 26 Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. 27 Všichni užasli a jeden druhého se ptali: Co to je, nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho. 28 A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině Ad 1,21: V evangeliích představuje Kafarnaum centrum veřejného Ježíšova působení v Galileji (Mt 4,12-17). Podle 2,1 nebo 9,33 je tam Ježíš doma. Tam také uzdravuje setníkova služebníka (Mt 8,5-17). Když tam výzvy k pokání nenalézají odezvu, tvrdě je i další nekající města napomíná a varuje (Mt 11,20-24).

3 Synagóga (shromáždění) je budova, v níž se studuje Zákon a koná se bohoslužba. Ta je tvořena čtením Zákona a Proroků, modlitbou a požehnáním. Ježíš učil zpočátku v synagógách, ale poté, co byl odmítnut v synagóze v Nazaretě (6,2), do synagógy nevstoupil a učil po domech (např. 7,17; 9, ; 10,10-12), nebo pod otevřeným nebem (např. 2,13; 3,32; 4,1; 10,1). Je možné, že zde Mk podává obraz, jak probíhalo vyučování v jeho obci: učení v domácích církvích pro členy obce a misijní kázání venku. Ad 1,22: Rabíni učili podle tradice otců, drželi se ji doslova. Ježíš učí podle vůle Otce, jako ten, kdo má moc. Jeho slovo má moc i nad nečistým duchem. U Marka se vyskytuje poměrně málo učení: podobenství (4,1-34) a apokalyptická řeč (13,1-37). Je to spíše evangelium činu. Učení převažuje u Matouše a Lukáše. Ad 1,23-26: Démoni nečistí duchové byli v očích Ježíšových současníků temné, ničivé síly, ohrožující každý lidský život. (Nikde se neříká, že by sváděli ke hříchu.) Proto byla zvěst o vyhánění démonů skutečně evangeliem. I když nemocný nepřišel s touhou po uzdravení, Ježíš ho uzdravuje. Je pln soucitu (Mt 20,34). Ad 1,24: Nadpřirozené síly vědí, kdo je Ježíš. Duch se brání, nechce odejít. I my máme tutéž zkušenost s našimi špatnými postoji a návyky. Co je za našimi špatnými zvyky, že se jich tak těžko zbavujeme? Titul Svatý Boží se vyskytuje pouze zde (viz také Lk 4,34) a v Petrově vyznání (J 6,69). Je to opak nečistého ducha. Je to poměrně nezřetelná charakterizace Mesiáše tajemství zůstává. Ad 1,25: Ježíš zakazuje démonu, aby prozrazoval jeho mesiášské poslání. Ještě není čas. Ad 1,26: zalomcoval poslední projev síly; z něho vyšel oddělení zla od zlého člověka. Ad 1,27: Mk nezaměřuje pozornost na osobu Ježíše, ale na jeho učení, plné moci. Ad 1,28: Západní část Galileje je judaistická, východní je helénistická pohanská, Dekapole. Činnost v Kafarnaum (Mt 8,14-17; L 4,38-44) 1,29 Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. 30 Šimonova tchýně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31 Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. 32 Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. 33 Celé město se shromáždilo u dveří. 34 I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. 35 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. 36 Šimon a jeho druhové se pustili za ním. 37 Když ho nalezli, řekli mu: Všichni tě hledají. 38 Řekne jim: Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. 39 A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Petr? Ad 1,30: 1 K 9,5 emáme právo brát s sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové i bratři Páně i

4 Ad 1,32: Po skončení sabatu Ježíš uzdravoval. Proto ho kafarnaumští chtěli mít jen pro sebe. Ad 1,35: Každodenní ranní modlitba byla součástí zbožnosti Židů (viz Ž 5,3n; 88,14; 119,147). Jinak víme o Ježíšově modlitbě večer (6,46) a v Getsemane (14,32-42). Ježíš nabádá učedníky k modlitbě (9,29; 11,24-25; 13,18; 14,38), ale kritizuje dlouhé modlitby učitelů Zákona (12,40). Ad 1,38: Ježíš ukazuje, hlásá a žije Boží lásku. Tomu je podřízeno vše. Nemůže zůstat na jednom místě. Boží láska je klíčem k pochopení Ježíšova života, celého jeho díla. Galileu. Ad 1,39: Ježíš začíná kázat v Kafarnaum, postupuje do sousedních vesnic a nakonec jde o celou Uzdravení malomocného (Mt 8,1-4; L 5,12-16) 1,40 Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: Chceš-li, můžeš mě očistit. 41 Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. 42 A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. 43 Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč 44 a nařídil mu: Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. 45 On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad. Ad 1,40: Předpisy Starého Zákona jsou pro Židy Božím slovem, upřímná snaha o jejich zachovávání je přirozená a pochopitelná; také předpis o malomocenství zde šlo i o kultickou čistotu: Lv 13,2n.45n Když se někomu objeví na kůži otok nebo vyrážka či bělavá skvrna a na jeho kůži bude příznak malomocenství, bude přiveden ke knězi... 3 Kněz mu prohlédne postižené místo na kůži. Když chloupky na postiženém místě zbělely a ono je napohled hlubší než okolní kůže, je postižen malomocenstvím. Kněz ho prohlédne a prohlásí jej za nečistého Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na hlavě neupravené, vousy zahalené a bude volat:» ečistý, nečistý!«46 Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý... Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor. Ad 1,41: Místo Ježíš se slitoval se překládá Ježíš se rozhněval. Je to těžší čtení, jeho výklad je obtížný. Uzdravení nenastává dotekem, ale slovem. Dotek je projev solidarity, soucitu. Činí ovšem Ježíše nečistým. Ad 1,42: Malomocný je bílý, jako by byl mrtev. Uzdravit jej bylo jako vzkřísit jej z mrtvých: 2 Kr 5,6n Izraelskému králi přinesl dopis: Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka aamána, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl: Jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? V celém SZ jsou jen dva případy uzdravení z malomocenství Mirjam a Naaman: u 12,10-15 Když oblak od stanu odstoupil, hle, Mirjam byla malomocná, bílá jako sníh I volal Mojžíš k Hospodinu: Bože, prosím uzdrav ji, prosím! 14 Hospodin Mojžíšovi odvětil: Kdyby jí otec naplil

5 do tváře, nenesla by hanbu po sedm dní? Sedm dní bude vyloučena z tábora, potom se zase připojí. 15 Tak byla Mirjam sedm dní vyloučena z tábora a lid netáhl dál, dokud se Mirjam nepřipojila. 2 Kr 5,14 On ( aaman) tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího (Elíši). A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Ad 1,44: Ježíš uzdravenému přikazuje dodržet předpis o kontrole uzdravení Lv 14:2-31 Toto je řád týkající se malomocného v den jeho očišťování: Bude přiveden ke knězi. 3 Kněz vyjde ven z tábora a prohlédne ho. Je-li rána malomocenství na malomocném zhojena, 4 rozkáže kněz, aby vzal pro očišťování dva živé čisté ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop.... Ad 1,45: Ježíš zakazuje uzdravenému rozhlašovat zázrak. On to rozhlašoval, a tím znemožnil Ježíši v tom kraji hlásat evangelium. Nejednáme někdy také tak svými svědectvími? Ježíš zůstává na opuštěných místech; je světlem v temnotách, nalézají ho. Po jednom Mistrově dnu následuje pět galilejských sporů (2,1-3,6) 1. spor: Uzdravení ochrnutého. Záminka: Odpuštění hříchů Reakce: Farizeové v duchu uvažovali 2. spor: Povolání celníka. Záminka: Stolování s hříšníky Reakce: Farizeové řekli učedníkům 3. spor: Spor o půst. Záminka: Dobrovolný půst Reakce: Farizeové se obracejí na Ježíše 4. spor: Spor o sobotu. Záminka: Učedníci mnou zrní Reakce: Činí Ježíše odpovědným 5. spor: Uzdravení v sobotu. Záminka: Dobrý skutek v sobotu Reakce: Úmluva s herodiány o zabití Ježíše Uzdravení ochrnutého (Mt 9,1-8; L 5,17-26) 2,1 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. 2 Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. 3 Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. 4 Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. 5 Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. 6 Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: 7 Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? 8 Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim: Jak to, že tak uvažujete? 9 Je snadnější říci ochrnutému: Odpouštějí se ti hříchy, anebo říci: Vstaň, vezmi své lože a choď? 10 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy řekne ochrnutému: 11 Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů! 12 On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Ad 2,2: Mnoho lidí, viz také 3,20; 4,1; 5,21; 6,31; 7,14 atd. Mluví k lidem. Mk zdůrazňuje, že Ježíš učil, i když o Ježíšově učení má ve své knize poměrně málo. Zde ukazuje, že důležitější je hlásání, než zázraky. nečistoty: Ad 2,3: Přinášeli nemocného, (viz také 1,32; 6,55; 7,32; 8,22; 9,17). Ochrnutí bylo jistou formou

6 Lv 21,17-19 Mluv k Áronovi: Když se v pokoleních tvého potomstva vyskytne muž, který by měl nějakou vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha. 18 epřiblíží se žádný muž s vadou: nikdo slepý nebo kulhavý... Ad 2,5: Uzdravuje pro víru těch, co ho přinášeli. Role víry při uzdravení viz 2,1-12; 5, ; 5,25-34; 9,14-29; 10; Zde má víra nejen význam důvěry a naděje v Boha, ale i oddanosti, lásky k bližnímu. Odpuštění hříchů je vlastní uzdravení; uzdravení těla je důsledek. Hřích je zlo. Mezi hříchem a nemocí nemusí být souvislost viz J 9,2n. Hřích člověka ale vždy oslabuje a ztěžuje uzdravení. Uzdravení a odpuštění je Boží spása, která je už zde, nejen v zaslíbení: Ž 103,2-4 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, Ad 2,6: Zákoníci opisovači Písma, překladatelé z hebrejštiny do živé aramejštiny, vykladači Zákona, učitelé; byli zastoupeni i ve veleradě; byli vážení; uvažovali v srdci je to vnitřní odpor. Ad 2,7: Rouhání se trestalo ukamenováním: Lv 24,16 Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí zemřít. Celá pospolitost ho ukamenuje. Ježíš je prostředníkem odpuštění jako Služebník: Iz 53,10-12 Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.... Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.... On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Ad 2,8: 1Kr 8,39 Vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a odpusť, učiň a odplať každému podle všech jeho cest, neboť znáš jeho srdce - vždyť ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů -,... Jr 11,20 Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, ty zkoumáš ledví i srdce,... Ř 8,27 Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Ad 2,9: Dilema pro zákoníky: vyslovit odpuštění se zdá snazší než způsobit, aby ochrnutý chodil to druhé lze ihned ověřit. Nazvat odpuštění snadnějším je rouhání, urážka Boha. Nazvat uzdravení snadnějším, pak musí souhlasit s Božím působením v Ježíšově konání. Ad 2,12: Všichni žasli (viz také 5,42; 6,51) a chválili Boha. Tím se vyvrací tvrzení o rouhání. Povolání celníka (Mt 9,9-13; L 5,27-32) 2,13 Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. 14 A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: Pojď za mnou! On vstal a šel za ním. 15 Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho

7 následovali. 16 Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: Jak to, že jí s celníky a hříšníky? 17 Ježíš to uslyšel a řekl jim: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Ad 2,13-14: Paralela s 1, V Matoušově evangeliu se celník nazývá Matouš (Mt 9,9-13). Mezi učedníky se vyskytuje Jakub Alfeův (3,18). O vzájemném vztahu mezi těmito postavami existuje mnoho názorů. Ad 2,15-16: Hříšník znamenal člověka, který žije trvale v rozporu se Zákonem, a to zásadním způsobem. Pro Ježíše jsou hříšníci lidé potřebující uzdravení. Společenství stolu bylo pro Žida posvátné. Bylo základem a výrazem pravého společenství mezi Bohem a lidmi i mezi lidmi navzájem. Stolovat s hříšníky znamenalo solidarizovat se s jejich způsobem života. Ježíš nabízí nové společenství, v němž se všichni navzájem obohacují svými dary (1K 12,7). Ad 2,16: Farizeové: vydělili se v době makabejských válek (po roce 163 př. Kr.) v boji za víru otců, proti názoru, že v současnosti už nelze brát vážně starou víru, protože doba se změnila. Aby tento boj byl úspěšný, spojovali se do skupin. V Ježíšově době jich bylo asi a představovali duchovní vůdce Izraele. Kladli veliký důraz na zachovávání sabatu a na očišťování. Velmi si vážili Zákona Tóry (Pentateuch), ale i ústní tradice a chápali ji stejně jako Zákon sám. Na rozdíl od kněží vytvářejí teologii učitelů v synagógách. V židovském národě požívali velikou úctu. Vyžadovali důsledné a nekompromisní dodržování předpisů a také podle toho žili. Měli pro dodržování předpisů dobré zdůvodnění: Každé porušení zákona umenšuje šálóm blaho světa; např. každá lež umenšuje důvěru k bližnímu; každé neuvážené slovo bez lásky zraňuje, atd. Každý hříšník ničí Boží dobré stvoření, a tím se stává Božím odpůrcem. Proto je styk s ním nemožný do doby, než se obrátí. Celníci (publikáni) jako státní úředníci rozbíjeli národní jednotu, pracovali pro okupační mocnost, stýkali se s pohany, okrádali, jsou nekající hříšníci Ad 2,17: Spravedliví jsou ti, jejichž způsob života je řádný jak ve vztahu k Bohu, tak ve vztahu k lidem. Jelikož zákon je zjevením Boží spravedlnosti, ti, kdo stojí již ze zvyku mimo Zákon jako celníci, nejsou považováni za spravedlivé, ale za hříšníky. Ježíš bere hříšníka jako nemocného, který potřebuje uzdravení. Zprostředkovává uzdravení stejně, jako v předchozí situaci zprostředkovával odpuštění. Přes společné stolování hledá hříšníky a zve je k následování. To činili i proroci: 2 S 12,13 David átanovi řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu. átan Davidovi pravil: Týž Hospodin hřích s tebe sňal.. 1Kr 21,28n I stalo se slovo Hospodinovo k Elijášovi Tišbejskému:29 Viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnů, ale uvedu je na jeho dům za dnů jeho syna. Jr 31,18-20 Zřetelně jsem slyšel Efrajima, jak si stýská:»potrestal jsi mě a byl jsem ztrestán,... Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. 19 Po svém návratu chci činit pokání, po svém poučení budu se bít v prsa, stydět se a hanbit, že nesu potupu svého mládí.«- 20 Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě

8 mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův. Spor o půst (Mt 9,14-17; L 5,33-39) 2,18 Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? 19 Ježíš jim řekl: Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. 20 Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom, v ten den, se budou postit. 21 Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. 22 A nikdo nedává nové víno do starých měchů, jinak víno roztrhne staré měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů! Ad 2,18: Janovi učedníci se mohli postit v souvislosti s vězněním Jana. Půst: byl předepsán jen jednou do roka na den smíření: Lv 16,29 To bude pro vás provždy platné nařízení. Desátého dne sedmého měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. Farizeové se postili dobrovolně dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek. Důvodů postu bylo několik: po neštěstí: 2 S 1,11n David uchopil svůj šat a roztrhl jej, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním. 12 aříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula a pro jeho syna Jónatana i pro Hospodinův lid, pro dům izraelský, že padli mečem. za účelem smíření: Jo 3,4-9 Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: Ještě čtyřicet dní, a inive bude vyvráceno. 5 I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. příprava k naslouchání Hospodinu; prostředek, jak se otevřít Božímu slovu: Ex 34,28 A byl tam (Mojžíš) s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. Da 9,2... v tom prvním roce jeho kralování jsem já Daniel porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách. 3 Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žíněném rouchu a popelu.... ale také v boji proti zlým duchům: Mk 9,29 Řekl jim: Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem Pro Ježíše je nepřijatelné farizejské pojetí postu, vyjádřené např. v jeho vyprávění: Lk 18,10-12 Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. 11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Ad 2,19: Nyní už skutečně nastala zcela nová situace. Bůh se přiklonil k člověku a jakékoli zásluhy, nabízené Bohu formou postu apod. jsou zbytečné. Bůh nabízí svoji spásu bez předběžných podmínek. Zve

9 nás na svatební hostinu. Jeho nabídka je nová látka a nové víno. Hospodin nás pozval na svatební hostinu, kterou sám připravil. Nežádá dary, ale ochotu přijít a chovat se tak, aby se všichni dobře cítili. V SZ je Bůh obrazně označován za manžela Izraele: Oz 2,18 V onen den, je výrok Hospodinův, budeš ke mně volat Můj muži a nenazveš mě už: Můj Baale. Iz 54,5-6 Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů,... 6 Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti, jež byla zavržena, praví Bůh tvůj. Jr 2,2 Jdi a provolávej v Jeruzalémě: Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. V NZ se používá tento vztah pro obraz Krista a církve: Mt 22,2-14 S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.... 2K 11,2 Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. Ef 5,21-23 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: 22 ženy svým mužům jako Pánu, 23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ad 2,21n: Časy se změnily. Nová situace vyžaduje nové řešení. Boží slovo vyžaduje obnovu; zanechat staré návyky, aby nebránily realizaci nového. Spor o sobotu (Mt 12,1-8; L 6,1-5) 2,23 Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. 24 Farizeové mu řekli: Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí! 25 Odpověděl jim: Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, co byli s ním? 26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli? 27 A řekl jim: Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. 28 Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou. Ad 2,23: Možná že učedníci jedli zrní, tj. jídlo, které nebylo připraveno před sabatem. Svěcení sabatu je přikázání Desatera. V kněžské redakci je to svatý den pro Hospodina: Ex 20,8-11 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Sabat v deuteronomické redakci je svatý den pro člověka a tvorstvo: Dt 5,12-15 Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. Po návratu z exilu se klade stále větší důraz na pojetí dané v Exodu. Ex 31,12-17 Hospodin řekl Mojžíšovi: 13 Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. 14 Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. 15 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den

10 odpočinku, musí zemřít. 16 Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu. 17 To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si. V židovství platí: Prosby o pozemské statky, jakkoli vážně jsou brány po celý týden, musí o sabatu zamlknout. Bůh je zde šest dní pro člověka. Člověk by měl být zde alespoň sedmého dne zcela pro Boha. Ad 2,25n: Ježíš se odvolává na událost, která se netýká sabatu, ale popisuje Davidovo nakládání s příkazem Zákona o posvátných chlebech. Podobně může jednat i Davidův potomek. 1S 21,2-7 I přišel David do óbu ke knězi Achímelekovi... 4 yní však mi dej, co máš po ruce, pět chlebů, či co se najde. 5 Kněz Davidovi odpověděl takto: emám po ruce obyčejný chléb, je tu jenom svatý chléb... 7 Kněz mu tedy dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, totiž jenom chléb předkladný, který byl od Hospodinovy tváře odložen, aby tam byl položen čerstvý chléb... Ad 2,27n: To, co patří Hospodinu, smí změnit jen Syn člověka. On zákon naplňuje v jeho pravém smyslu. Uzdravení v sobotu (Mt 12,9-14; L 6,6-11) 3,1 Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou. 2 Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali. 3 On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: Vstaň a pojď doprostřed! 4 Pak se jich zeptal: Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit? Ale oni mlčeli. 5 Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: Zvedni ruku! Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá. 6 Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí. Ad 3,2: Chování farizeů je pochopitelné v tom, že hlídali posvátnost zákona Ad 3,4: Ježíš zde otázku sabatu klade do nové roviny: dobro zlo. Je přesvědčen, že Bůh ani o sabatu nečeká od člověka nic jiného, než že bude činit dobro a zachraňovat život. Svým chováním o sabatu Ježíš ukazuje, že Bůh myslí v první řadě jen na blaho člověka a nevyžaduje přednost pro sebe. Ad 3,5: Farizeové museli znát správnou odpověď na Ježíšovu otázku, ale mlčí. To Ježíše rmoutí a zlobí. Teprve zde vystupuje neochota farizeů. Zatvrzelost srdce, označující lidi, kteří se uzavřeli Božímu slovu, kontrastuje s Božím milosrdenstvím, které uzdravuje. Uzdravení se děje bez jakéhokoli zjevného slova uzdravení, jen na příkaz Zvedni ruku! Ad 3,6: Herodiáni se v NZ vyskytují jen zde a v 12,13. Jedná se patrně o stoupence Heroda Antipy, který vládl v Galileji v době Ježíšova veřejného působení (viz 6,21). Jejich účast na plánech zabití Ježíše spojuje Ježíšův osud s osudem Jana Křtitele, zavražděného Herodem (viz 6,14-29). Toto je první ze čtyř předzvěstí Ježíšovy budoucí smrti (viz 11,18; 12,12; 14,11), vrcholící v rozhodnutí v 15,1, podobném rozhodnutí v 3,6. Je ironií, že na zabití se domlouvají o sabatu, čímž jej sami znesvěcují. Uzdravování na břehu jezera (Mt 10,1-4; L 6,12-16) 3,7 Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska, 8

11 Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. 9 Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. 10 Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. 11 A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: Ty jsi Syn Boží! 12 On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. Ad 3,7n: Ježíš se uchyluje k moři, vyhýbá se konfrontaci s židovskou representací. Přicházejí za ním židé i pohané, když slyšeli, co činí. Jde jim hlavně o tělesné uzdravení. Moře je u Marka často prostředím Ježíšova učení a mocných činů (1,16; 2,13; 4,1; 5,21; 7,31-32). Oblasti, z nichž přicházejí lidé, jsou s výjimkou Idumeje v dosahu Ježíšova působení. Idumea je řecký název pro starozákonní Edom. Idumejcem byl Herodes Veliký. Ježíš působil i v polopohanské oblasti Týru a Sidonu (7,24.31). Ad 3,9: Loď sehrává významnou roli na Ježíšových cestách v Mk 4-8. Z lodi učí (viz 4,1), pomocí lodě prchá před zástupy (viz 6,32) apod. Ad 3,11n: Ježíš nepřijímá svědectví od nečistých duchů. Titul Syn Boží z úst nečistých duchů může být chápán jako titul císaře, nebo jiného božského panovníka.

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Evangelium podle Marka 01

Evangelium podle Marka 01 Evangelium podle Marka 01 Pro Trans World Radio napsal John Vernon McGee Pro české vysílání TWR přeložil Daniel Zeman a upravil Petr Raus Pro biblické hodiny maminek s miminky ve Vršovicích upravil Jozef

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Misie, která překračuje hranice

Misie, která překračuje hranice Týden od 16. do 22. srpna 8 Texty na tento týden J 4,7 10; 12,20 23; L 7,3 9; 17,11 16; Mk 5,15 19 Základní verš Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Ježíš v evangeliu podle Marka

Ježíš v evangeliu podle Marka Ježíš v evangeliu podle Marka Komentář k Markovu evangeliu pro maminky s miminky, Vršovice 20011-12 Jozef Nagy Předběžné úvahy Slovo evangelium znamená v češtině radostná zvěst. Stejným slovem jsou označovány

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2013 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2013 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2013 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Modlitba, uzdravení a obnova

Modlitba, uzdravení a obnova Týden od 14. do 20. prosince 12 Texty na tento týden Jk 5,13 20 Základní verš Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Více

místo aby byl sedmý den lidem k pomoci. Farizeové Pánu Ježíši dokonce bránili v sobotu pomáhat lidem, uzdravovat nemocné. Pro jim Pán Ježíš s hněvem

místo aby byl sedmý den lidem k pomoci. Farizeové Pánu Ježíši dokonce bránili v sobotu pomáhat lidem, uzdravovat nemocné. Pro jim Pán Ježíš s hněvem V dnešní relaci Světem Bible chceme otevřít text základního textu Božího Zákona, slova Desatera. Vernon McGee hned na začátku upozorňuje, že se Desatero skládá ze dvou základních částí. První z nich se

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy)

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2012 6. ročník / 2. číslo Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Týden od 29. března do 4. dubna 2015 1 Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Základní verš Neboť u Boha není nic nemožného. (L 1,37) Lukáš napsal své evangelium především pro pohany. I

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2009 3. ročník /11. číslo... jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude

Více

Učedníci a nemocní lidé

Učedníci a nemocní lidé Týden od 26. ledna do 1. února 5 Texty na tento týden Iz 53,4; Mt 6,25 34; 8,16.17; J 9,1 3; 11,25.26; Mk 2,1 12; 1K 12,7 9 Základní verš Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky,

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2010 4. ročník / 6. číslo...on je chléb, který přišel z nebe, aby utišil náš hlad po životě. Ukázal nám Tvou lásku a dal za nás svůj život, jako

Více

13 SPOLEČENSTVÍ S JEŽÍŠEM

13 SPOLEČENSTVÍ S JEŽÍŠEM Týden od 20. do 26. března 2011 13 SPOLEČENSTVÍ S JEŽÍŠEM Texty na tento týden: Mk 1,21 35; L 4,31 42; Mt 6,14.15; 25,34 46; 26,36 44; Ž 31,25 Základní verš Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více