II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12)"

Transkript

1 II. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE TADY (1,14-3,12) Ježíš zvěstuje evangelium (Mt 4,12-17; L 4,14-15) 1,14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: 15 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Ad 1,14: Herodes Antipas (4 př. Kr.-36 po Kr.), tetrarcha v Galilei a Perei, dává zatknout Jana. Více viz 6, Janovo prorocké kázání na poušti končí, přichází Ježíšovo kázání v úrodné Galilei. Za Janem lidé přicházejí na poušť, Ježíš lidi v úrodné zemi vyhledává. Iz 8,23 Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulón a země eftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů. Mt 4, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Země Zabulón a eftalím,... Galilea pohanů - lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Ad 1,15: Naplnil se čas nikoli chronos, čas fyzikálních změn, ale kairos, okamžik naplnění dlouho připravovaného Božího záměru. Boží království se přiblížilo. Změňte své smýšlení a věřte této radostné zvěsti. Boží království vstupuje do království tohoto světa i do království satana. Království satana království Boží: hřích odpuštění; nemoc uzdravení; posedlost osvobození; smrt vzkříšení. Na začátku zve Ježíš posluchače k pokání, ke změně smýšlení, k novému pohledu na svůj život. Pak už zve jen k následování. Hlásání prvotní církve známe ze Sk: Sk 2,38 Petr jim odpověděl: Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého... Jinak řečeno: Uvěřte, že Ježíš je Kristus, který vám přinesl spásu v odpuštění hříchů a on vám dá i sílu podle této víry žít. Nejste už odkázáni jen na plnění zákona. Nyní se plní starozákonní zaslíbení: Jr 31,33 Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Ez 36,26n A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 27 Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Povolání učedníků (Mt 4,18-22; L 5,1-11) 1,16 Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 17 Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. 18 Ihned opustili sítě a šli za ním. 19 O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. 20 Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. tchýně. Ad 1,16: Šimon a Ondřej pocházeli z Betsaidy (J 1,44), ale bydleli v Kafarnaum (1,21) u Šimonovy Ad 1,17-18: Je zde analogie s povoláváním proroků, jako např. Eliáš a Elizeus:

2 1 Kr 19,19-21 (Elijáš) odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před ním dvanáct spřežení a on sám při dvanáctém. Elijáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. 20 Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Elijášem a řekl: Dovol, ať políbím otce a matku. Pak půjdu za tebou. On mu řekl: Jdi a vrať se! ezapomeň, co jsem ti učinil. 21 Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je. Maso uvařil na dříví z jejich jha a dal je lidu, a ti jedli. Potom vstal, šel za Elijášem a přisluhoval mu. Učedníci uvěřili Ježíšovu slovu a šli ihned za ním. Na této víře jsou založeny i prvokřesťanské obce. Ježíšovo pozvání je jediným důvodem jejich existence a vytrvalosti při pronásledování od Židů i od Římanů. Lze se na toto slovo spolehnout? Odpovědí je Markův popis uzdravení člověka posedlého nečistým duchem ničivou sílou (viz dále). Ukazuje sílu a moc Božího slova v Ježíšově slově. Ad 1,19: Jakub spolu s Janem jsou později nazváni synové hromu. Účastní se spolu s Petrem/Šimonem důležitých akcí (5,37; 9,2; 13,3; 14,33). Podle Sk 12,1-3 byl Jakub Herodem Agrippou I. popraven. V tradici je nazýván Jakub Starší. Kromě něj vystupují v Markově evangeliu ještě tři další Jakubové: 1. Jakub, syn Alfeův, jeden z Dvanácti (Mk 3,18); 2. Jakub jmenovaný na prvním místě mezi bratry Páně, tedy nejstarší (Mk 6,3); je jedním z pilířů církve v Jeruzalémě (Ga 1,19), zvaný také Jakub Spravedlivý; 3. Jakub, syn Marie, matky Jakuba a Josefa, která se objevuje u kříže (Mk 15,40) a u hrobu (Mk 16,1). Ad 1,20: Opustit otce znamenalo pro čtenáře Markova evangelia kulturní a náboženský šok Dt 5,16 Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,... Dt 27:16 Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku. Př 23,22 Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla. Ez 22:7 Otce i matku v tobě zlehčují, bezdomovce uprostřed tebe utlačují, sirotka a vdovu v tobě utiskují. Sír 3, Kdo opouští otce, jako by se rouhal Bohu,... Šimon a Ondřej jsou chudí rybáři, mají jen sítě, zatímco Zebedeovci mají i loď. Patřili k rybářské smetánce. Text 1,21-1,45 popisuje jeden Mistrův den Uzdravení posedlého v Kafarnaum (L 4,31-37) 1,21 Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. 22 I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. 23 V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: 24 Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím kdo jsi. Jsi Svatý Boží. 25 Ale Ježíš mu pohrozil: Umlkni a vyjdi z něho! 26 Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. 27 Všichni užasli a jeden druhého se ptali: Co to je, nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho. 28 A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině Ad 1,21: V evangeliích představuje Kafarnaum centrum veřejného Ježíšova působení v Galileji (Mt 4,12-17). Podle 2,1 nebo 9,33 je tam Ježíš doma. Tam také uzdravuje setníkova služebníka (Mt 8,5-17). Když tam výzvy k pokání nenalézají odezvu, tvrdě je i další nekající města napomíná a varuje (Mt 11,20-24).

3 Synagóga (shromáždění) je budova, v níž se studuje Zákon a koná se bohoslužba. Ta je tvořena čtením Zákona a Proroků, modlitbou a požehnáním. Ježíš učil zpočátku v synagógách, ale poté, co byl odmítnut v synagóze v Nazaretě (6,2), do synagógy nevstoupil a učil po domech (např. 7,17; 9, ; 10,10-12), nebo pod otevřeným nebem (např. 2,13; 3,32; 4,1; 10,1). Je možné, že zde Mk podává obraz, jak probíhalo vyučování v jeho obci: učení v domácích církvích pro členy obce a misijní kázání venku. Ad 1,22: Rabíni učili podle tradice otců, drželi se ji doslova. Ježíš učí podle vůle Otce, jako ten, kdo má moc. Jeho slovo má moc i nad nečistým duchem. U Marka se vyskytuje poměrně málo učení: podobenství (4,1-34) a apokalyptická řeč (13,1-37). Je to spíše evangelium činu. Učení převažuje u Matouše a Lukáše. Ad 1,23-26: Démoni nečistí duchové byli v očích Ježíšových současníků temné, ničivé síly, ohrožující každý lidský život. (Nikde se neříká, že by sváděli ke hříchu.) Proto byla zvěst o vyhánění démonů skutečně evangeliem. I když nemocný nepřišel s touhou po uzdravení, Ježíš ho uzdravuje. Je pln soucitu (Mt 20,34). Ad 1,24: Nadpřirozené síly vědí, kdo je Ježíš. Duch se brání, nechce odejít. I my máme tutéž zkušenost s našimi špatnými postoji a návyky. Co je za našimi špatnými zvyky, že se jich tak těžko zbavujeme? Titul Svatý Boží se vyskytuje pouze zde (viz také Lk 4,34) a v Petrově vyznání (J 6,69). Je to opak nečistého ducha. Je to poměrně nezřetelná charakterizace Mesiáše tajemství zůstává. Ad 1,25: Ježíš zakazuje démonu, aby prozrazoval jeho mesiášské poslání. Ještě není čas. Ad 1,26: zalomcoval poslední projev síly; z něho vyšel oddělení zla od zlého člověka. Ad 1,27: Mk nezaměřuje pozornost na osobu Ježíše, ale na jeho učení, plné moci. Ad 1,28: Západní část Galileje je judaistická, východní je helénistická pohanská, Dekapole. Činnost v Kafarnaum (Mt 8,14-17; L 4,38-44) 1,29 Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. 30 Šimonova tchýně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31 Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. 32 Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. 33 Celé město se shromáždilo u dveří. 34 I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. 35 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. 36 Šimon a jeho druhové se pustili za ním. 37 Když ho nalezli, řekli mu: Všichni tě hledají. 38 Řekne jim: Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. 39 A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Petr? Ad 1,30: 1 K 9,5 emáme právo brát s sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové i bratři Páně i

4 Ad 1,32: Po skončení sabatu Ježíš uzdravoval. Proto ho kafarnaumští chtěli mít jen pro sebe. Ad 1,35: Každodenní ranní modlitba byla součástí zbožnosti Židů (viz Ž 5,3n; 88,14; 119,147). Jinak víme o Ježíšově modlitbě večer (6,46) a v Getsemane (14,32-42). Ježíš nabádá učedníky k modlitbě (9,29; 11,24-25; 13,18; 14,38), ale kritizuje dlouhé modlitby učitelů Zákona (12,40). Ad 1,38: Ježíš ukazuje, hlásá a žije Boží lásku. Tomu je podřízeno vše. Nemůže zůstat na jednom místě. Boží láska je klíčem k pochopení Ježíšova života, celého jeho díla. Galileu. Ad 1,39: Ježíš začíná kázat v Kafarnaum, postupuje do sousedních vesnic a nakonec jde o celou Uzdravení malomocného (Mt 8,1-4; L 5,12-16) 1,40 Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: Chceš-li, můžeš mě očistit. 41 Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. 42 A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. 43 Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč 44 a nařídil mu: Ne abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. 45 On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad. Ad 1,40: Předpisy Starého Zákona jsou pro Židy Božím slovem, upřímná snaha o jejich zachovávání je přirozená a pochopitelná; také předpis o malomocenství zde šlo i o kultickou čistotu: Lv 13,2n.45n Když se někomu objeví na kůži otok nebo vyrážka či bělavá skvrna a na jeho kůži bude příznak malomocenství, bude přiveden ke knězi... 3 Kněz mu prohlédne postižené místo na kůži. Když chloupky na postiženém místě zbělely a ono je napohled hlubší než okolní kůže, je postižen malomocenstvím. Kněz ho prohlédne a prohlásí jej za nečistého Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na hlavě neupravené, vousy zahalené a bude volat:» ečistý, nečistý!«46 Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý... Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor. Ad 1,41: Místo Ježíš se slitoval se překládá Ježíš se rozhněval. Je to těžší čtení, jeho výklad je obtížný. Uzdravení nenastává dotekem, ale slovem. Dotek je projev solidarity, soucitu. Činí ovšem Ježíše nečistým. Ad 1,42: Malomocný je bílý, jako by byl mrtev. Uzdravit jej bylo jako vzkřísit jej z mrtvých: 2 Kr 5,6n Izraelskému králi přinesl dopis: Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka aamána, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl: Jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? V celém SZ jsou jen dva případy uzdravení z malomocenství Mirjam a Naaman: u 12,10-15 Když oblak od stanu odstoupil, hle, Mirjam byla malomocná, bílá jako sníh I volal Mojžíš k Hospodinu: Bože, prosím uzdrav ji, prosím! 14 Hospodin Mojžíšovi odvětil: Kdyby jí otec naplil

5 do tváře, nenesla by hanbu po sedm dní? Sedm dní bude vyloučena z tábora, potom se zase připojí. 15 Tak byla Mirjam sedm dní vyloučena z tábora a lid netáhl dál, dokud se Mirjam nepřipojila. 2 Kr 5,14 On ( aaman) tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího (Elíši). A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Ad 1,44: Ježíš uzdravenému přikazuje dodržet předpis o kontrole uzdravení Lv 14:2-31 Toto je řád týkající se malomocného v den jeho očišťování: Bude přiveden ke knězi. 3 Kněz vyjde ven z tábora a prohlédne ho. Je-li rána malomocenství na malomocném zhojena, 4 rozkáže kněz, aby vzal pro očišťování dva živé čisté ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop.... Ad 1,45: Ježíš zakazuje uzdravenému rozhlašovat zázrak. On to rozhlašoval, a tím znemožnil Ježíši v tom kraji hlásat evangelium. Nejednáme někdy také tak svými svědectvími? Ježíš zůstává na opuštěných místech; je světlem v temnotách, nalézají ho. Po jednom Mistrově dnu následuje pět galilejských sporů (2,1-3,6) 1. spor: Uzdravení ochrnutého. Záminka: Odpuštění hříchů Reakce: Farizeové v duchu uvažovali 2. spor: Povolání celníka. Záminka: Stolování s hříšníky Reakce: Farizeové řekli učedníkům 3. spor: Spor o půst. Záminka: Dobrovolný půst Reakce: Farizeové se obracejí na Ježíše 4. spor: Spor o sobotu. Záminka: Učedníci mnou zrní Reakce: Činí Ježíše odpovědným 5. spor: Uzdravení v sobotu. Záminka: Dobrý skutek v sobotu Reakce: Úmluva s herodiány o zabití Ježíše Uzdravení ochrnutého (Mt 9,1-8; L 5,17-26) 2,1 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. 2 Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. 3 Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. 4 Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. 5 Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. 6 Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: 7 Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? 8 Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim: Jak to, že tak uvažujete? 9 Je snadnější říci ochrnutému: Odpouštějí se ti hříchy, anebo říci: Vstaň, vezmi své lože a choď? 10 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy řekne ochrnutému: 11 Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů! 12 On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Ad 2,2: Mnoho lidí, viz také 3,20; 4,1; 5,21; 6,31; 7,14 atd. Mluví k lidem. Mk zdůrazňuje, že Ježíš učil, i když o Ježíšově učení má ve své knize poměrně málo. Zde ukazuje, že důležitější je hlásání, než zázraky. nečistoty: Ad 2,3: Přinášeli nemocného, (viz také 1,32; 6,55; 7,32; 8,22; 9,17). Ochrnutí bylo jistou formou

6 Lv 21,17-19 Mluv k Áronovi: Když se v pokoleních tvého potomstva vyskytne muž, který by měl nějakou vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha. 18 epřiblíží se žádný muž s vadou: nikdo slepý nebo kulhavý... Ad 2,5: Uzdravuje pro víru těch, co ho přinášeli. Role víry při uzdravení viz 2,1-12; 5, ; 5,25-34; 9,14-29; 10; Zde má víra nejen význam důvěry a naděje v Boha, ale i oddanosti, lásky k bližnímu. Odpuštění hříchů je vlastní uzdravení; uzdravení těla je důsledek. Hřích je zlo. Mezi hříchem a nemocí nemusí být souvislost viz J 9,2n. Hřích člověka ale vždy oslabuje a ztěžuje uzdravení. Uzdravení a odpuštění je Boží spása, která je už zde, nejen v zaslíbení: Ž 103,2-4 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, Ad 2,6: Zákoníci opisovači Písma, překladatelé z hebrejštiny do živé aramejštiny, vykladači Zákona, učitelé; byli zastoupeni i ve veleradě; byli vážení; uvažovali v srdci je to vnitřní odpor. Ad 2,7: Rouhání se trestalo ukamenováním: Lv 24,16 Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí zemřít. Celá pospolitost ho ukamenuje. Ježíš je prostředníkem odpuštění jako Služebník: Iz 53,10-12 Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.... Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.... On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Ad 2,8: 1Kr 8,39 Vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a odpusť, učiň a odplať každému podle všech jeho cest, neboť znáš jeho srdce - vždyť ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů -,... Jr 11,20 Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, ty zkoumáš ledví i srdce,... Ř 8,27 Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Ad 2,9: Dilema pro zákoníky: vyslovit odpuštění se zdá snazší než způsobit, aby ochrnutý chodil to druhé lze ihned ověřit. Nazvat odpuštění snadnějším je rouhání, urážka Boha. Nazvat uzdravení snadnějším, pak musí souhlasit s Božím působením v Ježíšově konání. Ad 2,12: Všichni žasli (viz také 5,42; 6,51) a chválili Boha. Tím se vyvrací tvrzení o rouhání. Povolání celníka (Mt 9,9-13; L 5,27-32) 2,13 Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. 14 A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: Pojď za mnou! On vstal a šel za ním. 15 Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho

7 následovali. 16 Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: Jak to, že jí s celníky a hříšníky? 17 Ježíš to uslyšel a řekl jim: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Ad 2,13-14: Paralela s 1, V Matoušově evangeliu se celník nazývá Matouš (Mt 9,9-13). Mezi učedníky se vyskytuje Jakub Alfeův (3,18). O vzájemném vztahu mezi těmito postavami existuje mnoho názorů. Ad 2,15-16: Hříšník znamenal člověka, který žije trvale v rozporu se Zákonem, a to zásadním způsobem. Pro Ježíše jsou hříšníci lidé potřebující uzdravení. Společenství stolu bylo pro Žida posvátné. Bylo základem a výrazem pravého společenství mezi Bohem a lidmi i mezi lidmi navzájem. Stolovat s hříšníky znamenalo solidarizovat se s jejich způsobem života. Ježíš nabízí nové společenství, v němž se všichni navzájem obohacují svými dary (1K 12,7). Ad 2,16: Farizeové: vydělili se v době makabejských válek (po roce 163 př. Kr.) v boji za víru otců, proti názoru, že v současnosti už nelze brát vážně starou víru, protože doba se změnila. Aby tento boj byl úspěšný, spojovali se do skupin. V Ježíšově době jich bylo asi a představovali duchovní vůdce Izraele. Kladli veliký důraz na zachovávání sabatu a na očišťování. Velmi si vážili Zákona Tóry (Pentateuch), ale i ústní tradice a chápali ji stejně jako Zákon sám. Na rozdíl od kněží vytvářejí teologii učitelů v synagógách. V židovském národě požívali velikou úctu. Vyžadovali důsledné a nekompromisní dodržování předpisů a také podle toho žili. Měli pro dodržování předpisů dobré zdůvodnění: Každé porušení zákona umenšuje šálóm blaho světa; např. každá lež umenšuje důvěru k bližnímu; každé neuvážené slovo bez lásky zraňuje, atd. Každý hříšník ničí Boží dobré stvoření, a tím se stává Božím odpůrcem. Proto je styk s ním nemožný do doby, než se obrátí. Celníci (publikáni) jako státní úředníci rozbíjeli národní jednotu, pracovali pro okupační mocnost, stýkali se s pohany, okrádali, jsou nekající hříšníci Ad 2,17: Spravedliví jsou ti, jejichž způsob života je řádný jak ve vztahu k Bohu, tak ve vztahu k lidem. Jelikož zákon je zjevením Boží spravedlnosti, ti, kdo stojí již ze zvyku mimo Zákon jako celníci, nejsou považováni za spravedlivé, ale za hříšníky. Ježíš bere hříšníka jako nemocného, který potřebuje uzdravení. Zprostředkovává uzdravení stejně, jako v předchozí situaci zprostředkovával odpuštění. Přes společné stolování hledá hříšníky a zve je k následování. To činili i proroci: 2 S 12,13 David átanovi řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu. átan Davidovi pravil: Týž Hospodin hřích s tebe sňal.. 1Kr 21,28n I stalo se slovo Hospodinovo k Elijášovi Tišbejskému:29 Viděl jsi, že se Achab přede mnou pokořil? Protože se přede mnou pokořil, nedopustím to zlo za jeho dnů, ale uvedu je na jeho dům za dnů jeho syna. Jr 31,18-20 Zřetelně jsem slyšel Efrajima, jak si stýská:»potrestal jsi mě a byl jsem ztrestán,... Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. 19 Po svém návratu chci činit pokání, po svém poučení budu se bít v prsa, stydět se a hanbit, že nesu potupu svého mládí.«- 20 Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě

8 mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův. Spor o půst (Mt 9,14-17; L 5,33-39) 2,18 Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? 19 Ježíš jim řekl: Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. 20 Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom, v ten den, se budou postit. 21 Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. 22 A nikdo nedává nové víno do starých měchů, jinak víno roztrhne staré měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů! Ad 2,18: Janovi učedníci se mohli postit v souvislosti s vězněním Jana. Půst: byl předepsán jen jednou do roka na den smíření: Lv 16,29 To bude pro vás provždy platné nařízení. Desátého dne sedmého měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. Farizeové se postili dobrovolně dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek. Důvodů postu bylo několik: po neštěstí: 2 S 1,11n David uchopil svůj šat a roztrhl jej, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním. 12 aříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula a pro jeho syna Jónatana i pro Hospodinův lid, pro dům izraelský, že padli mečem. za účelem smíření: Jo 3,4-9 Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: Ještě čtyřicet dní, a inive bude vyvráceno. 5 I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. příprava k naslouchání Hospodinu; prostředek, jak se otevřít Božímu slovu: Ex 34,28 A byl tam (Mojžíš) s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. Da 9,2... v tom prvním roce jeho kralování jsem já Daniel porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách. 3 Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žíněném rouchu a popelu.... ale také v boji proti zlým duchům: Mk 9,29 Řekl jim: Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem Pro Ježíše je nepřijatelné farizejské pojetí postu, vyjádřené např. v jeho vyprávění: Lk 18,10-12 Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. 11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Ad 2,19: Nyní už skutečně nastala zcela nová situace. Bůh se přiklonil k člověku a jakékoli zásluhy, nabízené Bohu formou postu apod. jsou zbytečné. Bůh nabízí svoji spásu bez předběžných podmínek. Zve

9 nás na svatební hostinu. Jeho nabídka je nová látka a nové víno. Hospodin nás pozval na svatební hostinu, kterou sám připravil. Nežádá dary, ale ochotu přijít a chovat se tak, aby se všichni dobře cítili. V SZ je Bůh obrazně označován za manžela Izraele: Oz 2,18 V onen den, je výrok Hospodinův, budeš ke mně volat Můj muži a nenazveš mě už: Můj Baale. Iz 54,5-6 Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů,... 6 Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti, jež byla zavržena, praví Bůh tvůj. Jr 2,2 Jdi a provolávej v Jeruzalémě: Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. V NZ se používá tento vztah pro obraz Krista a církve: Mt 22,2-14 S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.... 2K 11,2 Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. Ef 5,21-23 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: 22 ženy svým mužům jako Pánu, 23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ad 2,21n: Časy se změnily. Nová situace vyžaduje nové řešení. Boží slovo vyžaduje obnovu; zanechat staré návyky, aby nebránily realizaci nového. Spor o sobotu (Mt 12,1-8; L 6,1-5) 2,23 Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. 24 Farizeové mu řekli: Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí! 25 Odpověděl jim: Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, co byli s ním? 26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli? 27 A řekl jim: Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. 28 Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou. Ad 2,23: Možná že učedníci jedli zrní, tj. jídlo, které nebylo připraveno před sabatem. Svěcení sabatu je přikázání Desatera. V kněžské redakci je to svatý den pro Hospodina: Ex 20,8-11 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Sabat v deuteronomické redakci je svatý den pro člověka a tvorstvo: Dt 5,12-15 Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. Po návratu z exilu se klade stále větší důraz na pojetí dané v Exodu. Ex 31,12-17 Hospodin řekl Mojžíšovi: 13 Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. 14 Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. 15 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den

10 odpočinku, musí zemřít. 16 Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu. 17 To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si. V židovství platí: Prosby o pozemské statky, jakkoli vážně jsou brány po celý týden, musí o sabatu zamlknout. Bůh je zde šest dní pro člověka. Člověk by měl být zde alespoň sedmého dne zcela pro Boha. Ad 2,25n: Ježíš se odvolává na událost, která se netýká sabatu, ale popisuje Davidovo nakládání s příkazem Zákona o posvátných chlebech. Podobně může jednat i Davidův potomek. 1S 21,2-7 I přišel David do óbu ke knězi Achímelekovi... 4 yní však mi dej, co máš po ruce, pět chlebů, či co se najde. 5 Kněz Davidovi odpověděl takto: emám po ruce obyčejný chléb, je tu jenom svatý chléb... 7 Kněz mu tedy dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, totiž jenom chléb předkladný, který byl od Hospodinovy tváře odložen, aby tam byl položen čerstvý chléb... Ad 2,27n: To, co patří Hospodinu, smí změnit jen Syn člověka. On zákon naplňuje v jeho pravém smyslu. Uzdravení v sobotu (Mt 12,9-14; L 6,6-11) 3,1 Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou. 2 Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali. 3 On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: Vstaň a pojď doprostřed! 4 Pak se jich zeptal: Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit? Ale oni mlčeli. 5 Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: Zvedni ruku! Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá. 6 Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí. Ad 3,2: Chování farizeů je pochopitelné v tom, že hlídali posvátnost zákona Ad 3,4: Ježíš zde otázku sabatu klade do nové roviny: dobro zlo. Je přesvědčen, že Bůh ani o sabatu nečeká od člověka nic jiného, než že bude činit dobro a zachraňovat život. Svým chováním o sabatu Ježíš ukazuje, že Bůh myslí v první řadě jen na blaho člověka a nevyžaduje přednost pro sebe. Ad 3,5: Farizeové museli znát správnou odpověď na Ježíšovu otázku, ale mlčí. To Ježíše rmoutí a zlobí. Teprve zde vystupuje neochota farizeů. Zatvrzelost srdce, označující lidi, kteří se uzavřeli Božímu slovu, kontrastuje s Božím milosrdenstvím, které uzdravuje. Uzdravení se děje bez jakéhokoli zjevného slova uzdravení, jen na příkaz Zvedni ruku! Ad 3,6: Herodiáni se v NZ vyskytují jen zde a v 12,13. Jedná se patrně o stoupence Heroda Antipy, který vládl v Galileji v době Ježíšova veřejného působení (viz 6,21). Jejich účast na plánech zabití Ježíše spojuje Ježíšův osud s osudem Jana Křtitele, zavražděného Herodem (viz 6,14-29). Toto je první ze čtyř předzvěstí Ježíšovy budoucí smrti (viz 11,18; 12,12; 14,11), vrcholící v rozhodnutí v 15,1, podobném rozhodnutí v 3,6. Je ironií, že na zabití se domlouvají o sabatu, čímž jej sami znesvěcují. Uzdravování na břehu jezera (Mt 10,1-4; L 6,12-16) 3,7 Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska, 8

11 Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. 9 Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. 10 Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. 11 A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: Ty jsi Syn Boží! 12 On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. Ad 3,7n: Ježíš se uchyluje k moři, vyhýbá se konfrontaci s židovskou representací. Přicházejí za ním židé i pohané, když slyšeli, co činí. Jde jim hlavně o tělesné uzdravení. Moře je u Marka často prostředím Ježíšova učení a mocných činů (1,16; 2,13; 4,1; 5,21; 7,31-32). Oblasti, z nichž přicházejí lidé, jsou s výjimkou Idumeje v dosahu Ježíšova působení. Idumea je řecký název pro starozákonní Edom. Idumejcem byl Herodes Veliký. Ježíš působil i v polopohanské oblasti Týru a Sidonu (7,24.31). Ad 3,9: Loď sehrává významnou roli na Ježíšových cestách v Mk 4-8. Z lodi učí (viz 4,1), pomocí lodě prchá před zástupy (viz 6,32) apod. Ad 3,11n: Ježíš nepřijímá svědectví od nečistých duchů. Titul Syn Boží z úst nečistých duchů může být chápán jako titul císaře, nebo jiného božského panovníka.

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Bolestný růženec - Věřím v Boha...

Bolestný růženec - Věřím v Boha... Bolestný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který se pro nás krví potil. - Otče náš... 1. Ježíš se odebral se svými učedníky do Getsemanské zahrady. - Zdrávas Maria... 2. Když přišli na místo, řekl jim:

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

evangelium Lukáše 1.kapitola

evangelium Lukáše 1.kapitola CB Kladno 20. března 2011 strana 1 evangelium Lukáše 1.kapitola předpověď narození Jana Křtitele předpověď narození Ježíše setkání Marie a Alžběty, chvalozpěv Marie narození Jana Křtitele, chvalozpěv Zachariáše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. "VYŠEHRAD", SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. VYŠEHRAD, SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M ŽIV O T JEŽÍŠE Veškerá práva vyhrazena KRISTA V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M Aut orisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž S 33 pttvodními fotografiekými snímky autorovými

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8)

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) ČESKY Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne,

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

30) Jaký je mechanismus šíření spásy? 31) Mluví Bůh přímo ke všem věřícím lidem?

30) Jaký je mechanismus šíření spásy? 31) Mluví Bůh přímo ke všem věřícím lidem? Dobrý večer paní M., 30) Jaký je mechanismus šíření spásy? 31) Mluví Bůh přímo ke všem věřícím lidem? Nedělám si žádné nároky na originalitu. Originální je pouze Bůh a Jeho Slovo. To mi stačí. Mým posláním

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Introitus: # Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! Matoušovo evangelium 21:9#

Introitus: # Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! Matoušovo evangelium 21:9# Introitus: Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! Matoušovo evangelium 21:9 Čtení ze Staré smlouvy: Exodus 12:1-13 Čtení z epištol: Efezským 2,1-7

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více