Boží návštěva Přijde i k VÁM?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží návštěva Přijde i k VÁM?"

Transkript

1 Casopis Ceské evangelické luteránské církve listopad - prosinec 2011 Pečeť víry Citáty pro vánoční čas Návrhy na vánoční dárky Nepříteli: odpuštění. Odpůrci: pochopení. Příteli: své srdce. Potřebnému: štědrost. Všem: lásku. Dítěti: dobrý příklad. Sobě: úctu. Byly jen jedny Vánoce. Ty ostatní jsou výročí. Boží návštěva Přijde i k VÁM? Přichází doba Adventu a blíží se čas Vánoc. Jejich hlavní téma by se dalo shrnout dvěma slovy: Boží návštěva. A jaká že to tenkrát byla návštěva! Vůbec se nepodobala ani jen návštěvě prezidenta či populárního herce. Žádný luxus. Žádný přepych. Žádné ohňostroje. Naopak. Chudá, neznámá dívka. Obyčejná stáj. Prosté jesličky. Pastýři a andělé. A to nejúžasnější: malé, bezbranné dítě. Bůh v těle. Ježíšek. A v něm naplněné dávné proroctví o příchodu Immanuela. Ježíš je ten slíbený Bůh s námi s námi všemi, tedy i s tím nejposlednějším z nás. Proto přišel: aby byl s námi, aby nás utěšil, poučil, bránil a zachránil ve chvílích životních zkoušek, v čase těžkostí, v hodině smrti a ve dni soudu. Ježíš je Bůh s námi až na věčnost. Ale to všechno dává člověku smysl a je mu to přínosem, jen pokud Ježíši věří. K čemu je vám, máte-li po ruce mocného přítele, když ho ignorujete a spoléháte na sebe? A přitom blízko tebe je slovo, je v tvých ústech a ve tvém srdci; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Přichází doba, kdy i VY můžete uvěřit ve svém srdci a vyznat svými ústy, že to dítě, kdysi narozené v Betlémě a později vzkříšené z hrobu, poslal právě pro VÁS milující Bůh, aby VÁS zachránil po sebe. Požehnaný Advent a pokojné Vánoce! Vždyť s námi je Bůh! Petr Krákora,Váš pastor Pokud nenajdete vánoční Dar ve svém srdci, nenajdete ho ani pod stromečkem. Vánoční svíčka je půvabná věc. Nevydá hlásku, ale dává sebe. Nesobecky směřuje k zániku. A přitom světu dává světlo. Zdroj: Wikiquote Kam patřím?

2 Napište si do kalendáře TLUČNÁ (Sbor sv. Petra) Oslavy 10 let tlučenského sboru - pátek 2. prosince, 17 hod. Štědrovečerní bohoslužba - sobota 24. prosince, 24 hod. Pravidelné bohoslužby - neděle od 8:30 hod. ROCHLOV (Zámecká kaple) Předvánoční slovo prosince, od 15 hod. Štědrovečerní bohoslužba - středa 24. prosince, 22 hod. Neděle od 10 hod. je poslední bohoslužba, které budou přítomni manželé Scheweovi - chcete-li jim spolu s námi poděkovat za jejich působení u nás, přijďte! Novoroční rozjímání - bohoslužba 1.1. se koná od 17 hodin! Termíny vánočních bohoslužeb, aktivit a zpívání dětí: PLZEŇ (Sbor sv. Pavla) STALO SE... Vzpomínka na oslavu dvaceti let působení mise 1. adventní - neděle 27. listopadu, 18 hod. (zpívají děti ze 4.A + 4.B, ZŠML a učitelé a hosté) 2. adventní - neděle 4. prosince, 10 hod. (zpívají děti ze 2.A + 2.B ZŠML) 3. adventní - neděle 11. prosince, 10 hod. (zpívají děti ze 1.A + 1.B ZŠML) 4. adventní - neděle 18. prosince, 18 hod. (zpívají děti ze 3.A + 3.B, KDG Frogs + Suns ZŠML) Štědrovečerní bohoslužba - sobota 24. prosince, 22 hod. Novoroční bohoslužba - neděle 1. ledna, 17 hod.!!! (účastní se i sbory z Tlučné a H. Břízy) HORNÍ BŘÍZA (Sbor sv. Kříže) Pravidelné bohoslužby - každou druhou neděli, od 17 hod. 2

3 HISTORIE BIBLE III. Napsal Paul Zell, profesor na Wisconsin Lutheran Seminary Věk apoštolů Svatá křesťanská církev spočívá na impozantním základě. Je stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci (Ef 2:20). Apoštolové psali poté, co Ježíš vstoupil na nebesa. Ale které knihy jsou opravdu autorským dílem apoštolů? Které z psaných textů z doby vzniku Nového zákona se staly základem pro církev? Sbírka se pomalu objevuje Kdykoli svatí prvního století obdrželi posvátné spisy a dopisy od apoštolů, četli je nahlas ve svých shromážděních. Rozmlouvali o jejich obsahu, ručně je opisovali, dělili se o ně s věřícími v dalších městech. Ale zdá se, že nebylo naléhavě nutné sbírat všechny texty apoštolů, protože samotní apoštolové byli s nimi. Kromě toho církve v prvním století byly na mnoha různých a vzdálených místech a nemohly si mezi sebou snadno sdělovat, jaké texty kdo obdržel. Foto ze křtu Bartoloměje Václava Pecháčka (11/9) - Přejeme Bártovi radost a požehnání shůry! Vždyť kdo uvěří a přijme křest, bude spasen! (Marek 16:16a) Dnes, v době ů a textových zpráv, můžete poslat zprávu na druhou stranu zeměkoule a očekávat, že dorazí během okamžiku. Avšak v době apoštolů mohlo trvat i několik let, než se jedna církev dozvěděla o jiných dopisech od apoštolů a obdržela jejich kopii. Existuje ale dostatek důkazů, že se sebírání spisů opravdu odehrávalo. Apoštol Jan zemřel na konci prvního století. O jednu generaci později byla už každá kniha Nového zákona citována ve spisech nejméně jednoho z tehdejších církevních otců. Kolem roku 175 po Kristu Tacián ze Sýrie sestavil Diatessaron, ve kterém sladil Matouše, Marka, Lukáše a Jana do jednoho svazku. První syrské překlady Nového zákona vznikaly krátce poté. Tyto překlady obsahovaly všechny texty dnešního Nového zákona kromě 2. listu Petrova, 2. a 3. listu Janova, listu Judova a Zjevení Janova. Zhruba v té době vznikající první latinské překlady zahrnovaly všechny knihy kromě listu Židům, listu Jakubova a 1. a 2. listu Petrova. Zdá se však, že žádný ze sborů nevlastnil kompletní sbírku Nového zákona. Celý proces potřeboval ještě čas. Kolem roku 340 si Eusebios z Kaisareie všímá, že 26 apoštolských knih všechny kromě Zjevení je považováno za pravé apoštolské knihy. V roce 367 píše Atanáš Alexandrijský, že není těžké mluvit o knihách Nového zákona, a zmiňuje přitom 27 knih, kte- 3

4 ré používáme dnes. Dodává: Jsou to fontány spásy, aby ten, kdo žízní, mohl být uspokojen živými slovy v nich obsaženými. Krátce nato vyjadřuje svůj souhlas i Augustin z Hippo. Objevují se i nepravé spisy a skryté texty Určitě si dovedete spočítat, že uplynuly tři celá století od doby, kdy žili apoštolové, až do doby, kdy Atanáš, Augustin a místní církevní sněmy pronesli své schvalující výroky. Proč církvi trvalo tak dlouho, než se shodla na tom, že Nový zákon má dnešních 27 knih? Průtahy nebyly způsobeny jen velkou vzdáleností a pomalou komunikací, ale také pečlivým zkoumáním a tříbením. Od počátků byli věřící bombardováni stovkami pseudoepigrafů, neboli lživě psaných spisů. Napodobeniny evangelií a epištol byly běžně v oběhu a mnohé z nich nesly nadpisy, kterými si nárokovaly apoštolský původ. Raní věřící se rovněž museli probrat svazky, jako byly Skutky Janovy, Skutky Ondřejovy a Skutky Tomášovy. Skutky Petrovy např. vypráví známý příběh o tom, jak apoštol Petr žádal, aby byl ukřižován hlavou dolů. Prvotní křesťané přesto nahlíželi na tuto knihu jako na sbírku pověstí. Byli to už sami apoštolové, kteří připravovali církev na takové podvodné spisy. Pavel radil Tesalonickým, aby se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás (2. Tesalonickým 2:2). Jan zase dostal pokyn, aby pochválil křesťany v Efezu, protože vyzkoušeli ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledali, že jsou lháři (Zjevení 2:2). Některým textům byla nějaký čas věnována vážná pozornost, nakonec však byly vyřazeny. Tyto texty se nazývají novozákonní apokryfy neboli skryté texty, protože bylo běžné skrývat tyto knihy před všemi kromě kněží. Například někteří z raných věřících zbožně četli Pastýře Hermasova. Přesto většina tento spis odmítala, protože budil pochybnosti o tom, zda Ježíš Kristus měl fyzické tělo a skutečně zemřel na kříži. Skutky Pavla a Tekly rozvíjejí líčení o ženě, která se obrátila na víru, když slyšela apoštola kázat v Ikoniu (Skutky 14). Příběh Tekly poutal představivost čtenářů, jelikož Tekla byla údajně ušetřena smrti sérií úžasných zázraků. Nicméně nakonec většina chápala knihu jen jako romantickou fikci. Didaché (nebo-li Učení) Apoštolů byl dokument užitečný pro vyučování před křtem, avšak není v něm sebemenší náznak od jeho neznámého autora, že by byl napsán samotnými apoštoly. 4 Otázky přetrvávaly Církev v raných dobách pečlivě vyhlížela pravé apoštolské spisy a opatrně přijímala texty za Slovo od Boha. U listů Židům a 2. a 3. Janově listu přetrvávaly otázky týkající se identity jejich autorů. Jakubův list způsobil obavy u některých církevních otců, že v ní obsažený důraz na ovoce víry by mohl zatemnit chápání spásy jako daru, který Bůh uděluje z milosti. Druhý list Petrův měl také své kritiky, protože jeho styl je odlišný od 1. Petrova listu a také proto, že byl poměrně málo citovaný církevními otci. List Judův byl pranýřován za to, že v jednom verši pisatel cituje fiktivní židovský text zvaný První Enochův. Někteří z prvotních věřících byli znepokojeni i nad knihou Zjevení, protože falešní učitelé ji používali k rozšiřování představy, že až se Kristus vrátí, vytvoří tisícileté království na zemi. Historikové popisují tyto spisy jako antilegomena neboli sporné spisy ( proti-mluvené, protože někteří mluvili proti nim). Přesto koncem 4. století věřící docílili shody. I všech těchto sedm sporných spisů bylo považováno za Boží Slovo. Dostávalo se jim stejné vážnosti jako dvaceti textům Nového zákona, které byly bez výjimky uznávány, jakmile se v církvích objevily. Duch a život Knihy Nového zákona vyprávějí o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše, našeho Spasitele. Popisují růst církve. Odhalují to, čemu křesťané mají věřit a co mají dělat. Jde o neocenitelné texty! Krom toho, že přezkoumáte historii Písma svatého, na základě čeho si však můžete být jisti, že čtete záznamy, které Bůh opravdu chce, abyste četli jako slovo od Něho? Stačí se do nich zaposlouchat. Číst je trpělivě. A přitom zjistíte, že Slovo Boží je živé a mocné (Židům 4:12). Poznáte, že evangelium, dobrá zpráva o spáse v Kristu, nepřichází pouze ve slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti (1. Tesalonickým 1:5). Ježíš prohlásil: Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život (Jan 6:63). Evangelia a epištoly Nového zákona mají v sobě moc od Boha přesvědčit své čtenáře, že Duch svatý v nich říká Boží životodárnou pravdu. Konec konců naše důvěra v Písmo není založena na doporučeních církevních otců a není výsledkem historického zkoumání. Důvěřujeme Písmu, protože důvěřujeme Bohu. Ten, který tak miloval umírající svět, že obětoval svého jediného Syna, aby zachránil hříšníky, je stále věrný. A tak dokončil a uchoval základ, kterým jsou apoštolové a proroci Nový zákon stejně jako Starý zákon jakožto pevný základ Jeho církve. Age of the Apostles. Forward in Christ, Vol. 98, 10/2010, 2010 Forward in Christ, adm. by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.) Přeložila Pavla Boorová.

5 PŘEDPOTOPNÍ ZRŮDY, NADLIDÉ, HYBRIDI nebo jen OBROVITÍ TYRANI A RVÁČI? Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy (nefilim), ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři (válečníci, mocní) dávnověku, mužové pověstní. Genesis 6:1-4 OTÁZKA: Kdo byli ti synové božští, dcery lidské a nefilim, které zmiňuje Bible v Genesis 6? Jak tito nefilim přežili potopu? ODPOVĚĎ: Autor: Forrest L. Bivens, Q&A, Forvard in Christ, Volume 97, October 2010, Copyrighted by WELS, Forward in Christ 2009 Zmíněné verše už vyvolaly mezi čtenáři Bible mnoho obrazotvorných interpretací a staly se líhništěm bezpočtu fantastických spekulací. Dovolím si zde zmínit dvě základní možnosti a svůj komentář k nim. BIZARDNĚJŠÍ, ZATO MÉNĚ PRAVDĚPODOBNÁ MOŽNOST Nejméně věrohodná, a přesto stále populární představa je, že v Genesis 6 se mluví o padlých andělech ( synové božští ), kteří oplodnili vybrané krásné ženy ( dcery lidské ). Jejich démonsky- -lidské potomstvo ( nefilim, v Českém ekumenickém překladu přeloženo zrůdy ) byly obry, žijícími v době před potopou. Protože se ale mluví o nefilim také po potopě (Numeri 13:33 Viděli jsme tam zrůdy Anákovci totiž patří ke zrůdám a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví. ), znamená to, že tihle obři nějak přežili potopu, nebo začali znovu existovat po další, popotopní invazi démonů, sexuálně se stýkajících s lidmi. Takový scénář samozřejmě přitahuje pozornost lidí. Nadlidští obři! Hybridní kreatury! A je nutno otevřeně přiznat, že čistě gramaticky a lingvisticky vzato je možné k tomuto závěru na základě četby textu v Genesis 6 dojít. Nicméně takový pohled je naprosto zjevně v rozporu se zbytkem Písma. MÉNĚ BIZARDNÍ, ZATO PRAVDĚPODOBNĚJŠÍ MOŽNOST Méně exotické vysvětlení, zato kompatibilní se vším ostatním, co Bible zjevuje, říká, že mužští potomci Adama a Evy skrze jejich syna Šéta (z hlavní linie věřících; odtud synové boží ) se začali ženit s atraktivně vyhlížejícími ženskými potomky Kaina (z hlavní linie nevěřících; odtud dcery lidí ). Výsledkem byla degenerace zbožnosti ve smíšených manželstvích a také agresivní děti, které čněly nad ostatními nefilim. Výraz nefilim (nephilim) s největší pravděpodobností pochází z hebrejského kmene npl ( padat nebo také napadat ) a popisuje padlé lidi, tj. buď bezbožné rebely, nebo agresivní tyrany, kteří napadali a přepadali druhé a poráželi je. Nefilim může pocházet také z kmene pl ( být děsivý, úžas vyvolávající ). Tenhle název by pak zdůrazňoval, že šlo o lidi vyčnívající svým tělesným vzrůstem a konstitucí, svými výkony a úspěchy, věhlasem, a to i díky (vezmou-li se v úvahu i dávné tradice) tyranizování druhých v roli podobné dnešním vyděračům a mafiánům. Prvotní nefilim zahynuli při potopě (Genesis 7:21 A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk. ), ale další obrovití lidé se rodili po potopě. Nefilim se nutně nemusí vázat ke konkrétní rase či kmeni, ale spíše popisuje lidi, kteří nesli stejné obecné charakteristiky. Mezi nimi byli Anákovci, Refájci a Emejci zmínění v Numeri 13:33, Deuteronomiu 3:11 ( Předtím v něm sídlili Emejci, veliký a početný lid, vysoký jako Anákovci. ) a 2:10 ( Neboť právě bášanský král Óg zůstal ze zbytku Refájců. Hle, jeho lože, lože železné, je v Rabě Amónovců. Je dlouhé devět loket a široké čtyři lokte, měřeno běžným loktem. ). Pelištejský (filištínský) bojovník Goliáš je pravděpodobně nejznámějším příkladem agresivního giganta (1. Samuelova 17:4 I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký šest loket a jednu píď. ), ale existují svědectví, že lidé výjimečné velikosti žili v různých částech světa během skoro celé historie lidstva. KTERÉ MOŽNOSTI DÁT PŘEDNOST? Obě nastíněné možnosti interpretace textu v Genesis 6 jsou možné. Důvod, proč uvádím ten druhý scénář jako pravděpodobnější, je ten, že představa andělů, kteří jsou schopni, mají zájem a je jim Bohem dovoleno oplodňovat lidské ženy, je naprosto cizí zbytku Písma. Slova Ježíše v Markovi 12:25 ( Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. ) nás vedou k závěru, že andělé nejsou pohlavní bytosti jako lidé. Teorie o andělsko-lidských hybridech pochází z pozdějších, mimo-biblických zdrojů. Existuje i další důvod, proč preferovat druhý pohled. Odpovídá vzorci, před kterým jsme na stránkách Písma často varováni, přestože se opakuje v dalších a dalších generacích. Bůh varuje věřící před činěním kompromisů ve své víře skrze špatné volby, včetně volby životního partnera. Tento důvod pro druhé vysvětlení však pramení spíše z obecné teologie Písma, než ze samotného textu a jeho výkladu. 5

6 Liturgie bohoslužby část 5. V tomto vydání Pečetě víry pokračujeme v sérii článků přibližujících části bohoslužebné liturgie. Naposledy jsme se věnovali vyznání víry, zpívání chval a významu kázání. Nyní přichází na řadu obecná modlitba, chvalozpěv a vybírání darů Bohu. VYSLYŠ SVOU NEVĚSTU, PANE! Již jsme se zmiňovali o úvodní modlitbě před čtením z Písma, které se také říká modlitba dne či kolekta. Ta shrnuje prosby přítomných věřících a odráží základní téma pro daný den či období. Modlitbě po kázání se pak zpravidla říká obecná modlitba nebo také modlitba církve. To napovídá, že se v ní shromáždění (= církev) pod vedením pastora obvykle modlí za církev, za svět i za individuální potřeby věřících. Církev zde vlastně koná svou kněžskou roli přímluvců. Modlitby za církev obsahují prosby, aby poselství Božího Slova právě čteného z Písma a vyloženého v kázání zasáhlo srdce přítomných a působilo v nich to, k čemu je Bůh poslal. Vyskytují se zde i prosby za ochranu církve ve světě, za církevní a misijní pracovníky, apod. V obecné modlitbě se také jako křesťané přimlouváme za svět. Prosíme Boha za pokoj a právo doma a ve světě, za mocné šíření evangelia o smíření v Kristu blízko i daleko, za Boží požehnání pro naši zemi, kraj i město a jejich vládní představitele. To vše v souladu s výzvou apoštola Pavla: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1. Timoteovi 2:1-4) V obecné modlitbě je prostor i pro individuální potřeby věřících. Jsou zde předkládány prosby za nemocné či hospitalizované, za jednotlivce či rodiny procházející těžkým obdobím (např. truchlící nad úmrtím svých blízkých), za opuštěné či jinak přehlížené mezi námi. Vyjadřujeme tu však i vděčnost Bohu za různá konkrétní požehnání, jako jsou výročí, svatby, narození dětí, aj. Příchozí na bohoslužbu také mohou na lístek k tomu určený (je k dispozici v předsíni kostela) napsat jména osob, za které se chtějí společně a veřejně pomodlit, připojit popis situace či konkrétní důvod prosby a lístek ještě před bohoslužbou předat pastorovi. Někdy se během této obecné modlitby nechává i časový prostor pro tichou individuální modlitbu. Ačkoli to není v našich sborech zvykem, všechny tyto prosebné, přímluvné a děkovací modlitby mohou mít antifonní formát. Tj. na každou jednotlivou část modlitby, předloženou Bohu ústy pastora, reaguje shromáždění slovy, kterými ukazuje, že jde také o jejich prosby a modlitby. Příkladem jsou repliky: Pane, vyslyš nás. Pane, smiluj se. Pane, slyš naše modlitby. Závěrečná slova obvykle zmiňují jméno, díky němuž máme odvahu přijít Bohu se svými modlitbami na oči. Modlíme se VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA, Tvého Syna a našeho Pána. VZDEJME CHVÁLU PÍSNÍ I DARY! Po obecné modlitbě přichází na řadu dva způsoby chvály a děkování: jednak skrze píseň a jednak skrze dary Bohu. Oboje je odpovědí naší víry na nám zvěstované Boží sliby, nám dané Boží dary, nám zjevenou Boží dobrotu, nám udělená Boží požehnání. Nabízíme Bohu své srdce a své životy, aby nás On sám učinil horlivé a odhodlané konat Jeho vůli ve slovech i skutcích. S vděčností vybíráme dary směřované Bohu a určené na práci Jeho církve, na šíření Jeho poselství, na podporu chudých a potřebných, které On nepřehlíží. Ošatka darů Bohu koluje v lavicích, aby všichni měli možnost chválit Boha svým darem, věnovaným ochotně a s radostí. Vždyť víme, že kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: `Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky. (2. Korintským 9:6-9) Dary jsou nakonec přineseny na oltář jako znamení, že jen vracíme Pánu část z toho, co nám On sám daroval jako když dítě věnuje dárek rodičům pořízený za peníze, které od nich dostalo. Pastor pronese děkovnou modlitbu a prosí o požehnání přinesených darů, aby se staly zdrojem ke konání Božího díla mezi lidmi. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. Předchozí díly naleznete na internetu >> Sbory >> Pečeť víry CZ: 1: 5-6/2010; 2: 7-8/2010; 3: 11-12/2010; 4: 5-6/2011. Výsledky sbírky 9-10/2011 V plzeňském sboru sv. Pavla darovali návštěvníci a členové sboru během měsíců září a října celkem Kč. Díky všem za dary, které slouží na podporu šíření evangelia skrze naše sbory a školu! Soli Deo Gloria! Za práci na tomto vydání Pečetě víry děkujeme pastoru Petru Krákorovi, Pavle Boorové a Milanu Karasovi ml. 6

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Prosíme, pozvěte proto ke společnému slavení Ekumenické neděle sestry a bratry z jiných církví, i přátele ze sekulární společnosti!

Prosíme, pozvěte proto ke společnému slavení Ekumenické neděle sestry a bratry z jiných církví, i přátele ze sekulární společnosti! Vážené sestry, vážení bratři, Ekumenická rada církví v České republice a Česká biskupská konference již několik let vyzývají křesťany všech církví, aby se vždy čtvrtou neděli v září sešli ke společným

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2)

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň Anotace: 1. Vlastní jméno pro touhu či lidské hledání je naděje: Pokušení proti naději: domněnky a skepse.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Přesně, co to znamená otevřít své srdce k Bohu a Jeho jednorozeného Syna člověka Ježíše? No, je to opravdu docela jednoduché, pokud se nad tím

Přesně, co to znamená otevřít své srdce k Bohu a Jeho jednorozeného Syna člověka Ježíše? No, je to opravdu docela jednoduché, pokud se nad tím Pozvání -------------- Hle, Ježíš stojí u dveří vašeho srdce a klepe. Máte-li slyšet jeho hlas a otevře své srdce, jeho ducha a Boží Duch přijde a bydlí se svým duchem a vy se stane jedním s nimi. Pomohou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více