Boží návštěva Přijde i k VÁM?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží návštěva Přijde i k VÁM?"

Transkript

1 Casopis Ceské evangelické luteránské církve listopad - prosinec 2011 Pečeť víry Citáty pro vánoční čas Návrhy na vánoční dárky Nepříteli: odpuštění. Odpůrci: pochopení. Příteli: své srdce. Potřebnému: štědrost. Všem: lásku. Dítěti: dobrý příklad. Sobě: úctu. Byly jen jedny Vánoce. Ty ostatní jsou výročí. Boží návštěva Přijde i k VÁM? Přichází doba Adventu a blíží se čas Vánoc. Jejich hlavní téma by se dalo shrnout dvěma slovy: Boží návštěva. A jaká že to tenkrát byla návštěva! Vůbec se nepodobala ani jen návštěvě prezidenta či populárního herce. Žádný luxus. Žádný přepych. Žádné ohňostroje. Naopak. Chudá, neznámá dívka. Obyčejná stáj. Prosté jesličky. Pastýři a andělé. A to nejúžasnější: malé, bezbranné dítě. Bůh v těle. Ježíšek. A v něm naplněné dávné proroctví o příchodu Immanuela. Ježíš je ten slíbený Bůh s námi s námi všemi, tedy i s tím nejposlednějším z nás. Proto přišel: aby byl s námi, aby nás utěšil, poučil, bránil a zachránil ve chvílích životních zkoušek, v čase těžkostí, v hodině smrti a ve dni soudu. Ježíš je Bůh s námi až na věčnost. Ale to všechno dává člověku smysl a je mu to přínosem, jen pokud Ježíši věří. K čemu je vám, máte-li po ruce mocného přítele, když ho ignorujete a spoléháte na sebe? A přitom blízko tebe je slovo, je v tvých ústech a ve tvém srdci; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Přichází doba, kdy i VY můžete uvěřit ve svém srdci a vyznat svými ústy, že to dítě, kdysi narozené v Betlémě a později vzkříšené z hrobu, poslal právě pro VÁS milující Bůh, aby VÁS zachránil po sebe. Požehnaný Advent a pokojné Vánoce! Vždyť s námi je Bůh! Petr Krákora,Váš pastor Pokud nenajdete vánoční Dar ve svém srdci, nenajdete ho ani pod stromečkem. Vánoční svíčka je půvabná věc. Nevydá hlásku, ale dává sebe. Nesobecky směřuje k zániku. A přitom světu dává světlo. Zdroj: Wikiquote Kam patřím?

2 Napište si do kalendáře TLUČNÁ (Sbor sv. Petra) Oslavy 10 let tlučenského sboru - pátek 2. prosince, 17 hod. Štědrovečerní bohoslužba - sobota 24. prosince, 24 hod. Pravidelné bohoslužby - neděle od 8:30 hod. ROCHLOV (Zámecká kaple) Předvánoční slovo prosince, od 15 hod. Štědrovečerní bohoslužba - středa 24. prosince, 22 hod. Neděle od 10 hod. je poslední bohoslužba, které budou přítomni manželé Scheweovi - chcete-li jim spolu s námi poděkovat za jejich působení u nás, přijďte! Novoroční rozjímání - bohoslužba 1.1. se koná od 17 hodin! Termíny vánočních bohoslužeb, aktivit a zpívání dětí: PLZEŇ (Sbor sv. Pavla) STALO SE... Vzpomínka na oslavu dvaceti let působení mise 1. adventní - neděle 27. listopadu, 18 hod. (zpívají děti ze 4.A + 4.B, ZŠML a učitelé a hosté) 2. adventní - neděle 4. prosince, 10 hod. (zpívají děti ze 2.A + 2.B ZŠML) 3. adventní - neděle 11. prosince, 10 hod. (zpívají děti ze 1.A + 1.B ZŠML) 4. adventní - neděle 18. prosince, 18 hod. (zpívají děti ze 3.A + 3.B, KDG Frogs + Suns ZŠML) Štědrovečerní bohoslužba - sobota 24. prosince, 22 hod. Novoroční bohoslužba - neděle 1. ledna, 17 hod.!!! (účastní se i sbory z Tlučné a H. Břízy) HORNÍ BŘÍZA (Sbor sv. Kříže) Pravidelné bohoslužby - každou druhou neděli, od 17 hod. 2

3 HISTORIE BIBLE III. Napsal Paul Zell, profesor na Wisconsin Lutheran Seminary Věk apoštolů Svatá křesťanská církev spočívá na impozantním základě. Je stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci (Ef 2:20). Apoštolové psali poté, co Ježíš vstoupil na nebesa. Ale které knihy jsou opravdu autorským dílem apoštolů? Které z psaných textů z doby vzniku Nového zákona se staly základem pro církev? Sbírka se pomalu objevuje Kdykoli svatí prvního století obdrželi posvátné spisy a dopisy od apoštolů, četli je nahlas ve svých shromážděních. Rozmlouvali o jejich obsahu, ručně je opisovali, dělili se o ně s věřícími v dalších městech. Ale zdá se, že nebylo naléhavě nutné sbírat všechny texty apoštolů, protože samotní apoštolové byli s nimi. Kromě toho církve v prvním století byly na mnoha různých a vzdálených místech a nemohly si mezi sebou snadno sdělovat, jaké texty kdo obdržel. Foto ze křtu Bartoloměje Václava Pecháčka (11/9) - Přejeme Bártovi radost a požehnání shůry! Vždyť kdo uvěří a přijme křest, bude spasen! (Marek 16:16a) Dnes, v době ů a textových zpráv, můžete poslat zprávu na druhou stranu zeměkoule a očekávat, že dorazí během okamžiku. Avšak v době apoštolů mohlo trvat i několik let, než se jedna církev dozvěděla o jiných dopisech od apoštolů a obdržela jejich kopii. Existuje ale dostatek důkazů, že se sebírání spisů opravdu odehrávalo. Apoštol Jan zemřel na konci prvního století. O jednu generaci později byla už každá kniha Nového zákona citována ve spisech nejméně jednoho z tehdejších církevních otců. Kolem roku 175 po Kristu Tacián ze Sýrie sestavil Diatessaron, ve kterém sladil Matouše, Marka, Lukáše a Jana do jednoho svazku. První syrské překlady Nového zákona vznikaly krátce poté. Tyto překlady obsahovaly všechny texty dnešního Nového zákona kromě 2. listu Petrova, 2. a 3. listu Janova, listu Judova a Zjevení Janova. Zhruba v té době vznikající první latinské překlady zahrnovaly všechny knihy kromě listu Židům, listu Jakubova a 1. a 2. listu Petrova. Zdá se však, že žádný ze sborů nevlastnil kompletní sbírku Nového zákona. Celý proces potřeboval ještě čas. Kolem roku 340 si Eusebios z Kaisareie všímá, že 26 apoštolských knih všechny kromě Zjevení je považováno za pravé apoštolské knihy. V roce 367 píše Atanáš Alexandrijský, že není těžké mluvit o knihách Nového zákona, a zmiňuje přitom 27 knih, kte- 3

4 ré používáme dnes. Dodává: Jsou to fontány spásy, aby ten, kdo žízní, mohl být uspokojen živými slovy v nich obsaženými. Krátce nato vyjadřuje svůj souhlas i Augustin z Hippo. Objevují se i nepravé spisy a skryté texty Určitě si dovedete spočítat, že uplynuly tři celá století od doby, kdy žili apoštolové, až do doby, kdy Atanáš, Augustin a místní církevní sněmy pronesli své schvalující výroky. Proč církvi trvalo tak dlouho, než se shodla na tom, že Nový zákon má dnešních 27 knih? Průtahy nebyly způsobeny jen velkou vzdáleností a pomalou komunikací, ale také pečlivým zkoumáním a tříbením. Od počátků byli věřící bombardováni stovkami pseudoepigrafů, neboli lživě psaných spisů. Napodobeniny evangelií a epištol byly běžně v oběhu a mnohé z nich nesly nadpisy, kterými si nárokovaly apoštolský původ. Raní věřící se rovněž museli probrat svazky, jako byly Skutky Janovy, Skutky Ondřejovy a Skutky Tomášovy. Skutky Petrovy např. vypráví známý příběh o tom, jak apoštol Petr žádal, aby byl ukřižován hlavou dolů. Prvotní křesťané přesto nahlíželi na tuto knihu jako na sbírku pověstí. Byli to už sami apoštolové, kteří připravovali církev na takové podvodné spisy. Pavel radil Tesalonickým, aby se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás (2. Tesalonickým 2:2). Jan zase dostal pokyn, aby pochválil křesťany v Efezu, protože vyzkoušeli ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledali, že jsou lháři (Zjevení 2:2). Některým textům byla nějaký čas věnována vážná pozornost, nakonec však byly vyřazeny. Tyto texty se nazývají novozákonní apokryfy neboli skryté texty, protože bylo běžné skrývat tyto knihy před všemi kromě kněží. Například někteří z raných věřících zbožně četli Pastýře Hermasova. Přesto většina tento spis odmítala, protože budil pochybnosti o tom, zda Ježíš Kristus měl fyzické tělo a skutečně zemřel na kříži. Skutky Pavla a Tekly rozvíjejí líčení o ženě, která se obrátila na víru, když slyšela apoštola kázat v Ikoniu (Skutky 14). Příběh Tekly poutal představivost čtenářů, jelikož Tekla byla údajně ušetřena smrti sérií úžasných zázraků. Nicméně nakonec většina chápala knihu jen jako romantickou fikci. Didaché (nebo-li Učení) Apoštolů byl dokument užitečný pro vyučování před křtem, avšak není v něm sebemenší náznak od jeho neznámého autora, že by byl napsán samotnými apoštoly. 4 Otázky přetrvávaly Církev v raných dobách pečlivě vyhlížela pravé apoštolské spisy a opatrně přijímala texty za Slovo od Boha. U listů Židům a 2. a 3. Janově listu přetrvávaly otázky týkající se identity jejich autorů. Jakubův list způsobil obavy u některých církevních otců, že v ní obsažený důraz na ovoce víry by mohl zatemnit chápání spásy jako daru, který Bůh uděluje z milosti. Druhý list Petrův měl také své kritiky, protože jeho styl je odlišný od 1. Petrova listu a také proto, že byl poměrně málo citovaný církevními otci. List Judův byl pranýřován za to, že v jednom verši pisatel cituje fiktivní židovský text zvaný První Enochův. Někteří z prvotních věřících byli znepokojeni i nad knihou Zjevení, protože falešní učitelé ji používali k rozšiřování představy, že až se Kristus vrátí, vytvoří tisícileté království na zemi. Historikové popisují tyto spisy jako antilegomena neboli sporné spisy ( proti-mluvené, protože někteří mluvili proti nim). Přesto koncem 4. století věřící docílili shody. I všech těchto sedm sporných spisů bylo považováno za Boží Slovo. Dostávalo se jim stejné vážnosti jako dvaceti textům Nového zákona, které byly bez výjimky uznávány, jakmile se v církvích objevily. Duch a život Knihy Nového zákona vyprávějí o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše, našeho Spasitele. Popisují růst církve. Odhalují to, čemu křesťané mají věřit a co mají dělat. Jde o neocenitelné texty! Krom toho, že přezkoumáte historii Písma svatého, na základě čeho si však můžete být jisti, že čtete záznamy, které Bůh opravdu chce, abyste četli jako slovo od Něho? Stačí se do nich zaposlouchat. Číst je trpělivě. A přitom zjistíte, že Slovo Boží je živé a mocné (Židům 4:12). Poznáte, že evangelium, dobrá zpráva o spáse v Kristu, nepřichází pouze ve slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti (1. Tesalonickým 1:5). Ježíš prohlásil: Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život (Jan 6:63). Evangelia a epištoly Nového zákona mají v sobě moc od Boha přesvědčit své čtenáře, že Duch svatý v nich říká Boží životodárnou pravdu. Konec konců naše důvěra v Písmo není založena na doporučeních církevních otců a není výsledkem historického zkoumání. Důvěřujeme Písmu, protože důvěřujeme Bohu. Ten, který tak miloval umírající svět, že obětoval svého jediného Syna, aby zachránil hříšníky, je stále věrný. A tak dokončil a uchoval základ, kterým jsou apoštolové a proroci Nový zákon stejně jako Starý zákon jakožto pevný základ Jeho církve. Age of the Apostles. Forward in Christ, Vol. 98, 10/2010, 2010 Forward in Christ, adm. by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.) Přeložila Pavla Boorová.

5 PŘEDPOTOPNÍ ZRŮDY, NADLIDÉ, HYBRIDI nebo jen OBROVITÍ TYRANI A RVÁČI? Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy (nefilim), ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři (válečníci, mocní) dávnověku, mužové pověstní. Genesis 6:1-4 OTÁZKA: Kdo byli ti synové božští, dcery lidské a nefilim, které zmiňuje Bible v Genesis 6? Jak tito nefilim přežili potopu? ODPOVĚĎ: Autor: Forrest L. Bivens, Q&A, Forvard in Christ, Volume 97, October 2010, Copyrighted by WELS, Forward in Christ 2009 Zmíněné verše už vyvolaly mezi čtenáři Bible mnoho obrazotvorných interpretací a staly se líhništěm bezpočtu fantastických spekulací. Dovolím si zde zmínit dvě základní možnosti a svůj komentář k nim. BIZARDNĚJŠÍ, ZATO MÉNĚ PRAVDĚPODOBNÁ MOŽNOST Nejméně věrohodná, a přesto stále populární představa je, že v Genesis 6 se mluví o padlých andělech ( synové božští ), kteří oplodnili vybrané krásné ženy ( dcery lidské ). Jejich démonsky- -lidské potomstvo ( nefilim, v Českém ekumenickém překladu přeloženo zrůdy ) byly obry, žijícími v době před potopou. Protože se ale mluví o nefilim také po potopě (Numeri 13:33 Viděli jsme tam zrůdy Anákovci totiž patří ke zrůdám a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví. ), znamená to, že tihle obři nějak přežili potopu, nebo začali znovu existovat po další, popotopní invazi démonů, sexuálně se stýkajících s lidmi. Takový scénář samozřejmě přitahuje pozornost lidí. Nadlidští obři! Hybridní kreatury! A je nutno otevřeně přiznat, že čistě gramaticky a lingvisticky vzato je možné k tomuto závěru na základě četby textu v Genesis 6 dojít. Nicméně takový pohled je naprosto zjevně v rozporu se zbytkem Písma. MÉNĚ BIZARDNÍ, ZATO PRAVDĚPODOBNĚJŠÍ MOŽNOST Méně exotické vysvětlení, zato kompatibilní se vším ostatním, co Bible zjevuje, říká, že mužští potomci Adama a Evy skrze jejich syna Šéta (z hlavní linie věřících; odtud synové boží ) se začali ženit s atraktivně vyhlížejícími ženskými potomky Kaina (z hlavní linie nevěřících; odtud dcery lidí ). Výsledkem byla degenerace zbožnosti ve smíšených manželstvích a také agresivní děti, které čněly nad ostatními nefilim. Výraz nefilim (nephilim) s největší pravděpodobností pochází z hebrejského kmene npl ( padat nebo také napadat ) a popisuje padlé lidi, tj. buď bezbožné rebely, nebo agresivní tyrany, kteří napadali a přepadali druhé a poráželi je. Nefilim může pocházet také z kmene pl ( být děsivý, úžas vyvolávající ). Tenhle název by pak zdůrazňoval, že šlo o lidi vyčnívající svým tělesným vzrůstem a konstitucí, svými výkony a úspěchy, věhlasem, a to i díky (vezmou-li se v úvahu i dávné tradice) tyranizování druhých v roli podobné dnešním vyděračům a mafiánům. Prvotní nefilim zahynuli při potopě (Genesis 7:21 A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk. ), ale další obrovití lidé se rodili po potopě. Nefilim se nutně nemusí vázat ke konkrétní rase či kmeni, ale spíše popisuje lidi, kteří nesli stejné obecné charakteristiky. Mezi nimi byli Anákovci, Refájci a Emejci zmínění v Numeri 13:33, Deuteronomiu 3:11 ( Předtím v něm sídlili Emejci, veliký a početný lid, vysoký jako Anákovci. ) a 2:10 ( Neboť právě bášanský král Óg zůstal ze zbytku Refájců. Hle, jeho lože, lože železné, je v Rabě Amónovců. Je dlouhé devět loket a široké čtyři lokte, měřeno běžným loktem. ). Pelištejský (filištínský) bojovník Goliáš je pravděpodobně nejznámějším příkladem agresivního giganta (1. Samuelova 17:4 I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký šest loket a jednu píď. ), ale existují svědectví, že lidé výjimečné velikosti žili v různých částech světa během skoro celé historie lidstva. KTERÉ MOŽNOSTI DÁT PŘEDNOST? Obě nastíněné možnosti interpretace textu v Genesis 6 jsou možné. Důvod, proč uvádím ten druhý scénář jako pravděpodobnější, je ten, že představa andělů, kteří jsou schopni, mají zájem a je jim Bohem dovoleno oplodňovat lidské ženy, je naprosto cizí zbytku Písma. Slova Ježíše v Markovi 12:25 ( Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. ) nás vedou k závěru, že andělé nejsou pohlavní bytosti jako lidé. Teorie o andělsko-lidských hybridech pochází z pozdějších, mimo-biblických zdrojů. Existuje i další důvod, proč preferovat druhý pohled. Odpovídá vzorci, před kterým jsme na stránkách Písma často varováni, přestože se opakuje v dalších a dalších generacích. Bůh varuje věřící před činěním kompromisů ve své víře skrze špatné volby, včetně volby životního partnera. Tento důvod pro druhé vysvětlení však pramení spíše z obecné teologie Písma, než ze samotného textu a jeho výkladu. 5

6 Liturgie bohoslužby část 5. V tomto vydání Pečetě víry pokračujeme v sérii článků přibližujících části bohoslužebné liturgie. Naposledy jsme se věnovali vyznání víry, zpívání chval a významu kázání. Nyní přichází na řadu obecná modlitba, chvalozpěv a vybírání darů Bohu. VYSLYŠ SVOU NEVĚSTU, PANE! Již jsme se zmiňovali o úvodní modlitbě před čtením z Písma, které se také říká modlitba dne či kolekta. Ta shrnuje prosby přítomných věřících a odráží základní téma pro daný den či období. Modlitbě po kázání se pak zpravidla říká obecná modlitba nebo také modlitba církve. To napovídá, že se v ní shromáždění (= církev) pod vedením pastora obvykle modlí za církev, za svět i za individuální potřeby věřících. Církev zde vlastně koná svou kněžskou roli přímluvců. Modlitby za církev obsahují prosby, aby poselství Božího Slova právě čteného z Písma a vyloženého v kázání zasáhlo srdce přítomných a působilo v nich to, k čemu je Bůh poslal. Vyskytují se zde i prosby za ochranu církve ve světě, za církevní a misijní pracovníky, apod. V obecné modlitbě se také jako křesťané přimlouváme za svět. Prosíme Boha za pokoj a právo doma a ve světě, za mocné šíření evangelia o smíření v Kristu blízko i daleko, za Boží požehnání pro naši zemi, kraj i město a jejich vládní představitele. To vše v souladu s výzvou apoštola Pavla: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1. Timoteovi 2:1-4) V obecné modlitbě je prostor i pro individuální potřeby věřících. Jsou zde předkládány prosby za nemocné či hospitalizované, za jednotlivce či rodiny procházející těžkým obdobím (např. truchlící nad úmrtím svých blízkých), za opuštěné či jinak přehlížené mezi námi. Vyjadřujeme tu však i vděčnost Bohu za různá konkrétní požehnání, jako jsou výročí, svatby, narození dětí, aj. Příchozí na bohoslužbu také mohou na lístek k tomu určený (je k dispozici v předsíni kostela) napsat jména osob, za které se chtějí společně a veřejně pomodlit, připojit popis situace či konkrétní důvod prosby a lístek ještě před bohoslužbou předat pastorovi. Někdy se během této obecné modlitby nechává i časový prostor pro tichou individuální modlitbu. Ačkoli to není v našich sborech zvykem, všechny tyto prosebné, přímluvné a děkovací modlitby mohou mít antifonní formát. Tj. na každou jednotlivou část modlitby, předloženou Bohu ústy pastora, reaguje shromáždění slovy, kterými ukazuje, že jde také o jejich prosby a modlitby. Příkladem jsou repliky: Pane, vyslyš nás. Pane, smiluj se. Pane, slyš naše modlitby. Závěrečná slova obvykle zmiňují jméno, díky němuž máme odvahu přijít Bohu se svými modlitbami na oči. Modlíme se VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA, Tvého Syna a našeho Pána. VZDEJME CHVÁLU PÍSNÍ I DARY! Po obecné modlitbě přichází na řadu dva způsoby chvály a děkování: jednak skrze píseň a jednak skrze dary Bohu. Oboje je odpovědí naší víry na nám zvěstované Boží sliby, nám dané Boží dary, nám zjevenou Boží dobrotu, nám udělená Boží požehnání. Nabízíme Bohu své srdce a své životy, aby nás On sám učinil horlivé a odhodlané konat Jeho vůli ve slovech i skutcích. S vděčností vybíráme dary směřované Bohu a určené na práci Jeho církve, na šíření Jeho poselství, na podporu chudých a potřebných, které On nepřehlíží. Ošatka darů Bohu koluje v lavicích, aby všichni měli možnost chválit Boha svým darem, věnovaným ochotně a s radostí. Vždyť víme, že kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: `Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky. (2. Korintským 9:6-9) Dary jsou nakonec přineseny na oltář jako znamení, že jen vracíme Pánu část z toho, co nám On sám daroval jako když dítě věnuje dárek rodičům pořízený za peníze, které od nich dostalo. Pastor pronese děkovnou modlitbu a prosí o požehnání přinesených darů, aby se staly zdrojem ke konání Božího díla mezi lidmi. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. Předchozí díly naleznete na internetu >> Sbory >> Pečeť víry CZ: 1: 5-6/2010; 2: 7-8/2010; 3: 11-12/2010; 4: 5-6/2011. Výsledky sbírky 9-10/2011 V plzeňském sboru sv. Pavla darovali návštěvníci a členové sboru během měsíců září a října celkem Kč. Díky všem za dary, které slouží na podporu šíření evangelia skrze naše sbory a školu! Soli Deo Gloria! Za práci na tomto vydání Pečetě víry děkujeme pastoru Petru Krákorovi, Pavle Boorové a Milanu Karasovi ml. 6

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Gospels3a (Vznik evangelií) Význam tématu: liturgický teologický historický literární K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Raně křesťanské

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012?

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? leden a únor 2012 VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. Z OBSAHU TOHOTO VYDÁNÍ Manželství jako jednota Ze

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Svátek tříkrálový. Pozoruhodný svátek Tří králů. Časopis české evangelické luteránské církve leden - únor 2009

Svátek tříkrálový. Pozoruhodný svátek Tří králů. Časopis české evangelické luteránské církve leden - únor 2009 Časopis české evangelické luteránské církve leden - únor 2009 Pečeť víry Bohoslužby v našich sborech: Plzeň - neděle 10:00 Tlučná - neděle 8:30 Horní Bříza - neděle: 17:00 Křesťanské informační centrum

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

VYJDĚTE A NESTE SVĚTLO, CO PŘEMÁHÁ TMU

VYJDĚTE A NESTE SVĚTLO, CO PŘEMÁHÁ TMU červenec a srpen 2012 Nedělní bohoslužby v našich sborech v červenci a srpnu POZOR DŮLEŽITÉ! Tlučná 8,30 hod. KAŽDOU NEDĚLI Plzeň 10 hod. NEDĚLE 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8. (OSTATNÍ NEDĚLE JSTE ZVÁNI

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více