Boží návštěva Přijde i k VÁM?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží návštěva Přijde i k VÁM?"

Transkript

1 Casopis Ceské evangelické luteránské církve listopad - prosinec 2011 Pečeť víry Citáty pro vánoční čas Návrhy na vánoční dárky Nepříteli: odpuštění. Odpůrci: pochopení. Příteli: své srdce. Potřebnému: štědrost. Všem: lásku. Dítěti: dobrý příklad. Sobě: úctu. Byly jen jedny Vánoce. Ty ostatní jsou výročí. Boží návštěva Přijde i k VÁM? Přichází doba Adventu a blíží se čas Vánoc. Jejich hlavní téma by se dalo shrnout dvěma slovy: Boží návštěva. A jaká že to tenkrát byla návštěva! Vůbec se nepodobala ani jen návštěvě prezidenta či populárního herce. Žádný luxus. Žádný přepych. Žádné ohňostroje. Naopak. Chudá, neznámá dívka. Obyčejná stáj. Prosté jesličky. Pastýři a andělé. A to nejúžasnější: malé, bezbranné dítě. Bůh v těle. Ježíšek. A v něm naplněné dávné proroctví o příchodu Immanuela. Ježíš je ten slíbený Bůh s námi s námi všemi, tedy i s tím nejposlednějším z nás. Proto přišel: aby byl s námi, aby nás utěšil, poučil, bránil a zachránil ve chvílích životních zkoušek, v čase těžkostí, v hodině smrti a ve dni soudu. Ježíš je Bůh s námi až na věčnost. Ale to všechno dává člověku smysl a je mu to přínosem, jen pokud Ježíši věří. K čemu je vám, máte-li po ruce mocného přítele, když ho ignorujete a spoléháte na sebe? A přitom blízko tebe je slovo, je v tvých ústech a ve tvém srdci; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Přichází doba, kdy i VY můžete uvěřit ve svém srdci a vyznat svými ústy, že to dítě, kdysi narozené v Betlémě a později vzkříšené z hrobu, poslal právě pro VÁS milující Bůh, aby VÁS zachránil po sebe. Požehnaný Advent a pokojné Vánoce! Vždyť s námi je Bůh! Petr Krákora,Váš pastor Pokud nenajdete vánoční Dar ve svém srdci, nenajdete ho ani pod stromečkem. Vánoční svíčka je půvabná věc. Nevydá hlásku, ale dává sebe. Nesobecky směřuje k zániku. A přitom světu dává světlo. Zdroj: Wikiquote Kam patřím?

2 Napište si do kalendáře TLUČNÁ (Sbor sv. Petra) Oslavy 10 let tlučenského sboru - pátek 2. prosince, 17 hod. Štědrovečerní bohoslužba - sobota 24. prosince, 24 hod. Pravidelné bohoslužby - neděle od 8:30 hod. ROCHLOV (Zámecká kaple) Předvánoční slovo prosince, od 15 hod. Štědrovečerní bohoslužba - středa 24. prosince, 22 hod. Neděle od 10 hod. je poslední bohoslužba, které budou přítomni manželé Scheweovi - chcete-li jim spolu s námi poděkovat za jejich působení u nás, přijďte! Novoroční rozjímání - bohoslužba 1.1. se koná od 17 hodin! Termíny vánočních bohoslužeb, aktivit a zpívání dětí: PLZEŇ (Sbor sv. Pavla) STALO SE... Vzpomínka na oslavu dvaceti let působení mise 1. adventní - neděle 27. listopadu, 18 hod. (zpívají děti ze 4.A + 4.B, ZŠML a učitelé a hosté) 2. adventní - neděle 4. prosince, 10 hod. (zpívají děti ze 2.A + 2.B ZŠML) 3. adventní - neděle 11. prosince, 10 hod. (zpívají děti ze 1.A + 1.B ZŠML) 4. adventní - neděle 18. prosince, 18 hod. (zpívají děti ze 3.A + 3.B, KDG Frogs + Suns ZŠML) Štědrovečerní bohoslužba - sobota 24. prosince, 22 hod. Novoroční bohoslužba - neděle 1. ledna, 17 hod.!!! (účastní se i sbory z Tlučné a H. Břízy) HORNÍ BŘÍZA (Sbor sv. Kříže) Pravidelné bohoslužby - každou druhou neděli, od 17 hod. 2

3 HISTORIE BIBLE III. Napsal Paul Zell, profesor na Wisconsin Lutheran Seminary Věk apoštolů Svatá křesťanská církev spočívá na impozantním základě. Je stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci (Ef 2:20). Apoštolové psali poté, co Ježíš vstoupil na nebesa. Ale které knihy jsou opravdu autorským dílem apoštolů? Které z psaných textů z doby vzniku Nového zákona se staly základem pro církev? Sbírka se pomalu objevuje Kdykoli svatí prvního století obdrželi posvátné spisy a dopisy od apoštolů, četli je nahlas ve svých shromážděních. Rozmlouvali o jejich obsahu, ručně je opisovali, dělili se o ně s věřícími v dalších městech. Ale zdá se, že nebylo naléhavě nutné sbírat všechny texty apoštolů, protože samotní apoštolové byli s nimi. Kromě toho církve v prvním století byly na mnoha různých a vzdálených místech a nemohly si mezi sebou snadno sdělovat, jaké texty kdo obdržel. Foto ze křtu Bartoloměje Václava Pecháčka (11/9) - Přejeme Bártovi radost a požehnání shůry! Vždyť kdo uvěří a přijme křest, bude spasen! (Marek 16:16a) Dnes, v době ů a textových zpráv, můžete poslat zprávu na druhou stranu zeměkoule a očekávat, že dorazí během okamžiku. Avšak v době apoštolů mohlo trvat i několik let, než se jedna církev dozvěděla o jiných dopisech od apoštolů a obdržela jejich kopii. Existuje ale dostatek důkazů, že se sebírání spisů opravdu odehrávalo. Apoštol Jan zemřel na konci prvního století. O jednu generaci později byla už každá kniha Nového zákona citována ve spisech nejméně jednoho z tehdejších církevních otců. Kolem roku 175 po Kristu Tacián ze Sýrie sestavil Diatessaron, ve kterém sladil Matouše, Marka, Lukáše a Jana do jednoho svazku. První syrské překlady Nového zákona vznikaly krátce poté. Tyto překlady obsahovaly všechny texty dnešního Nového zákona kromě 2. listu Petrova, 2. a 3. listu Janova, listu Judova a Zjevení Janova. Zhruba v té době vznikající první latinské překlady zahrnovaly všechny knihy kromě listu Židům, listu Jakubova a 1. a 2. listu Petrova. Zdá se však, že žádný ze sborů nevlastnil kompletní sbírku Nového zákona. Celý proces potřeboval ještě čas. Kolem roku 340 si Eusebios z Kaisareie všímá, že 26 apoštolských knih všechny kromě Zjevení je považováno za pravé apoštolské knihy. V roce 367 píše Atanáš Alexandrijský, že není těžké mluvit o knihách Nového zákona, a zmiňuje přitom 27 knih, kte- 3

4 ré používáme dnes. Dodává: Jsou to fontány spásy, aby ten, kdo žízní, mohl být uspokojen živými slovy v nich obsaženými. Krátce nato vyjadřuje svůj souhlas i Augustin z Hippo. Objevují se i nepravé spisy a skryté texty Určitě si dovedete spočítat, že uplynuly tři celá století od doby, kdy žili apoštolové, až do doby, kdy Atanáš, Augustin a místní církevní sněmy pronesli své schvalující výroky. Proč církvi trvalo tak dlouho, než se shodla na tom, že Nový zákon má dnešních 27 knih? Průtahy nebyly způsobeny jen velkou vzdáleností a pomalou komunikací, ale také pečlivým zkoumáním a tříbením. Od počátků byli věřící bombardováni stovkami pseudoepigrafů, neboli lživě psaných spisů. Napodobeniny evangelií a epištol byly běžně v oběhu a mnohé z nich nesly nadpisy, kterými si nárokovaly apoštolský původ. Raní věřící se rovněž museli probrat svazky, jako byly Skutky Janovy, Skutky Ondřejovy a Skutky Tomášovy. Skutky Petrovy např. vypráví známý příběh o tom, jak apoštol Petr žádal, aby byl ukřižován hlavou dolů. Prvotní křesťané přesto nahlíželi na tuto knihu jako na sbírku pověstí. Byli to už sami apoštolové, kteří připravovali církev na takové podvodné spisy. Pavel radil Tesalonickým, aby se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás (2. Tesalonickým 2:2). Jan zase dostal pokyn, aby pochválil křesťany v Efezu, protože vyzkoušeli ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledali, že jsou lháři (Zjevení 2:2). Některým textům byla nějaký čas věnována vážná pozornost, nakonec však byly vyřazeny. Tyto texty se nazývají novozákonní apokryfy neboli skryté texty, protože bylo běžné skrývat tyto knihy před všemi kromě kněží. Například někteří z raných věřících zbožně četli Pastýře Hermasova. Přesto většina tento spis odmítala, protože budil pochybnosti o tom, zda Ježíš Kristus měl fyzické tělo a skutečně zemřel na kříži. Skutky Pavla a Tekly rozvíjejí líčení o ženě, která se obrátila na víru, když slyšela apoštola kázat v Ikoniu (Skutky 14). Příběh Tekly poutal představivost čtenářů, jelikož Tekla byla údajně ušetřena smrti sérií úžasných zázraků. Nicméně nakonec většina chápala knihu jen jako romantickou fikci. Didaché (nebo-li Učení) Apoštolů byl dokument užitečný pro vyučování před křtem, avšak není v něm sebemenší náznak od jeho neznámého autora, že by byl napsán samotnými apoštoly. 4 Otázky přetrvávaly Církev v raných dobách pečlivě vyhlížela pravé apoštolské spisy a opatrně přijímala texty za Slovo od Boha. U listů Židům a 2. a 3. Janově listu přetrvávaly otázky týkající se identity jejich autorů. Jakubův list způsobil obavy u některých církevních otců, že v ní obsažený důraz na ovoce víry by mohl zatemnit chápání spásy jako daru, který Bůh uděluje z milosti. Druhý list Petrův měl také své kritiky, protože jeho styl je odlišný od 1. Petrova listu a také proto, že byl poměrně málo citovaný církevními otci. List Judův byl pranýřován za to, že v jednom verši pisatel cituje fiktivní židovský text zvaný První Enochův. Někteří z prvotních věřících byli znepokojeni i nad knihou Zjevení, protože falešní učitelé ji používali k rozšiřování představy, že až se Kristus vrátí, vytvoří tisícileté království na zemi. Historikové popisují tyto spisy jako antilegomena neboli sporné spisy ( proti-mluvené, protože někteří mluvili proti nim). Přesto koncem 4. století věřící docílili shody. I všech těchto sedm sporných spisů bylo považováno za Boží Slovo. Dostávalo se jim stejné vážnosti jako dvaceti textům Nového zákona, které byly bez výjimky uznávány, jakmile se v církvích objevily. Duch a život Knihy Nového zákona vyprávějí o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše, našeho Spasitele. Popisují růst církve. Odhalují to, čemu křesťané mají věřit a co mají dělat. Jde o neocenitelné texty! Krom toho, že přezkoumáte historii Písma svatého, na základě čeho si však můžete být jisti, že čtete záznamy, které Bůh opravdu chce, abyste četli jako slovo od Něho? Stačí se do nich zaposlouchat. Číst je trpělivě. A přitom zjistíte, že Slovo Boží je živé a mocné (Židům 4:12). Poznáte, že evangelium, dobrá zpráva o spáse v Kristu, nepřichází pouze ve slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti (1. Tesalonickým 1:5). Ježíš prohlásil: Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život (Jan 6:63). Evangelia a epištoly Nového zákona mají v sobě moc od Boha přesvědčit své čtenáře, že Duch svatý v nich říká Boží životodárnou pravdu. Konec konců naše důvěra v Písmo není založena na doporučeních církevních otců a není výsledkem historického zkoumání. Důvěřujeme Písmu, protože důvěřujeme Bohu. Ten, který tak miloval umírající svět, že obětoval svého jediného Syna, aby zachránil hříšníky, je stále věrný. A tak dokončil a uchoval základ, kterým jsou apoštolové a proroci Nový zákon stejně jako Starý zákon jakožto pevný základ Jeho církve. Age of the Apostles. Forward in Christ, Vol. 98, 10/2010, 2010 Forward in Christ, adm. by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.) Přeložila Pavla Boorová.

5 PŘEDPOTOPNÍ ZRŮDY, NADLIDÉ, HYBRIDI nebo jen OBROVITÍ TYRANI A RVÁČI? Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy (nefilim), ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři (válečníci, mocní) dávnověku, mužové pověstní. Genesis 6:1-4 OTÁZKA: Kdo byli ti synové božští, dcery lidské a nefilim, které zmiňuje Bible v Genesis 6? Jak tito nefilim přežili potopu? ODPOVĚĎ: Autor: Forrest L. Bivens, Q&A, Forvard in Christ, Volume 97, October 2010, Copyrighted by WELS, Forward in Christ 2009 Zmíněné verše už vyvolaly mezi čtenáři Bible mnoho obrazotvorných interpretací a staly se líhništěm bezpočtu fantastických spekulací. Dovolím si zde zmínit dvě základní možnosti a svůj komentář k nim. BIZARDNĚJŠÍ, ZATO MÉNĚ PRAVDĚPODOBNÁ MOŽNOST Nejméně věrohodná, a přesto stále populární představa je, že v Genesis 6 se mluví o padlých andělech ( synové božští ), kteří oplodnili vybrané krásné ženy ( dcery lidské ). Jejich démonsky- -lidské potomstvo ( nefilim, v Českém ekumenickém překladu přeloženo zrůdy ) byly obry, žijícími v době před potopou. Protože se ale mluví o nefilim také po potopě (Numeri 13:33 Viděli jsme tam zrůdy Anákovci totiž patří ke zrůdám a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví. ), znamená to, že tihle obři nějak přežili potopu, nebo začali znovu existovat po další, popotopní invazi démonů, sexuálně se stýkajících s lidmi. Takový scénář samozřejmě přitahuje pozornost lidí. Nadlidští obři! Hybridní kreatury! A je nutno otevřeně přiznat, že čistě gramaticky a lingvisticky vzato je možné k tomuto závěru na základě četby textu v Genesis 6 dojít. Nicméně takový pohled je naprosto zjevně v rozporu se zbytkem Písma. MÉNĚ BIZARDNÍ, ZATO PRAVDĚPODOBNĚJŠÍ MOŽNOST Méně exotické vysvětlení, zato kompatibilní se vším ostatním, co Bible zjevuje, říká, že mužští potomci Adama a Evy skrze jejich syna Šéta (z hlavní linie věřících; odtud synové boží ) se začali ženit s atraktivně vyhlížejícími ženskými potomky Kaina (z hlavní linie nevěřících; odtud dcery lidí ). Výsledkem byla degenerace zbožnosti ve smíšených manželstvích a také agresivní děti, které čněly nad ostatními nefilim. Výraz nefilim (nephilim) s největší pravděpodobností pochází z hebrejského kmene npl ( padat nebo také napadat ) a popisuje padlé lidi, tj. buď bezbožné rebely, nebo agresivní tyrany, kteří napadali a přepadali druhé a poráželi je. Nefilim může pocházet také z kmene pl ( být děsivý, úžas vyvolávající ). Tenhle název by pak zdůrazňoval, že šlo o lidi vyčnívající svým tělesným vzrůstem a konstitucí, svými výkony a úspěchy, věhlasem, a to i díky (vezmou-li se v úvahu i dávné tradice) tyranizování druhých v roli podobné dnešním vyděračům a mafiánům. Prvotní nefilim zahynuli při potopě (Genesis 7:21 A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk. ), ale další obrovití lidé se rodili po potopě. Nefilim se nutně nemusí vázat ke konkrétní rase či kmeni, ale spíše popisuje lidi, kteří nesli stejné obecné charakteristiky. Mezi nimi byli Anákovci, Refájci a Emejci zmínění v Numeri 13:33, Deuteronomiu 3:11 ( Předtím v něm sídlili Emejci, veliký a početný lid, vysoký jako Anákovci. ) a 2:10 ( Neboť právě bášanský král Óg zůstal ze zbytku Refájců. Hle, jeho lože, lože železné, je v Rabě Amónovců. Je dlouhé devět loket a široké čtyři lokte, měřeno běžným loktem. ). Pelištejský (filištínský) bojovník Goliáš je pravděpodobně nejznámějším příkladem agresivního giganta (1. Samuelova 17:4 I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký šest loket a jednu píď. ), ale existují svědectví, že lidé výjimečné velikosti žili v různých částech světa během skoro celé historie lidstva. KTERÉ MOŽNOSTI DÁT PŘEDNOST? Obě nastíněné možnosti interpretace textu v Genesis 6 jsou možné. Důvod, proč uvádím ten druhý scénář jako pravděpodobnější, je ten, že představa andělů, kteří jsou schopni, mají zájem a je jim Bohem dovoleno oplodňovat lidské ženy, je naprosto cizí zbytku Písma. Slova Ježíše v Markovi 12:25 ( Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. ) nás vedou k závěru, že andělé nejsou pohlavní bytosti jako lidé. Teorie o andělsko-lidských hybridech pochází z pozdějších, mimo-biblických zdrojů. Existuje i další důvod, proč preferovat druhý pohled. Odpovídá vzorci, před kterým jsme na stránkách Písma často varováni, přestože se opakuje v dalších a dalších generacích. Bůh varuje věřící před činěním kompromisů ve své víře skrze špatné volby, včetně volby životního partnera. Tento důvod pro druhé vysvětlení však pramení spíše z obecné teologie Písma, než ze samotného textu a jeho výkladu. 5

6 Liturgie bohoslužby část 5. V tomto vydání Pečetě víry pokračujeme v sérii článků přibližujících části bohoslužebné liturgie. Naposledy jsme se věnovali vyznání víry, zpívání chval a významu kázání. Nyní přichází na řadu obecná modlitba, chvalozpěv a vybírání darů Bohu. VYSLYŠ SVOU NEVĚSTU, PANE! Již jsme se zmiňovali o úvodní modlitbě před čtením z Písma, které se také říká modlitba dne či kolekta. Ta shrnuje prosby přítomných věřících a odráží základní téma pro daný den či období. Modlitbě po kázání se pak zpravidla říká obecná modlitba nebo také modlitba církve. To napovídá, že se v ní shromáždění (= církev) pod vedením pastora obvykle modlí za církev, za svět i za individuální potřeby věřících. Církev zde vlastně koná svou kněžskou roli přímluvců. Modlitby za církev obsahují prosby, aby poselství Božího Slova právě čteného z Písma a vyloženého v kázání zasáhlo srdce přítomných a působilo v nich to, k čemu je Bůh poslal. Vyskytují se zde i prosby za ochranu církve ve světě, za církevní a misijní pracovníky, apod. V obecné modlitbě se také jako křesťané přimlouváme za svět. Prosíme Boha za pokoj a právo doma a ve světě, za mocné šíření evangelia o smíření v Kristu blízko i daleko, za Boží požehnání pro naši zemi, kraj i město a jejich vládní představitele. To vše v souladu s výzvou apoštola Pavla: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1. Timoteovi 2:1-4) V obecné modlitbě je prostor i pro individuální potřeby věřících. Jsou zde předkládány prosby za nemocné či hospitalizované, za jednotlivce či rodiny procházející těžkým obdobím (např. truchlící nad úmrtím svých blízkých), za opuštěné či jinak přehlížené mezi námi. Vyjadřujeme tu však i vděčnost Bohu za různá konkrétní požehnání, jako jsou výročí, svatby, narození dětí, aj. Příchozí na bohoslužbu také mohou na lístek k tomu určený (je k dispozici v předsíni kostela) napsat jména osob, za které se chtějí společně a veřejně pomodlit, připojit popis situace či konkrétní důvod prosby a lístek ještě před bohoslužbou předat pastorovi. Někdy se během této obecné modlitby nechává i časový prostor pro tichou individuální modlitbu. Ačkoli to není v našich sborech zvykem, všechny tyto prosebné, přímluvné a děkovací modlitby mohou mít antifonní formát. Tj. na každou jednotlivou část modlitby, předloženou Bohu ústy pastora, reaguje shromáždění slovy, kterými ukazuje, že jde také o jejich prosby a modlitby. Příkladem jsou repliky: Pane, vyslyš nás. Pane, smiluj se. Pane, slyš naše modlitby. Závěrečná slova obvykle zmiňují jméno, díky němuž máme odvahu přijít Bohu se svými modlitbami na oči. Modlíme se VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA, Tvého Syna a našeho Pána. VZDEJME CHVÁLU PÍSNÍ I DARY! Po obecné modlitbě přichází na řadu dva způsoby chvály a děkování: jednak skrze píseň a jednak skrze dary Bohu. Oboje je odpovědí naší víry na nám zvěstované Boží sliby, nám dané Boží dary, nám zjevenou Boží dobrotu, nám udělená Boží požehnání. Nabízíme Bohu své srdce a své životy, aby nás On sám učinil horlivé a odhodlané konat Jeho vůli ve slovech i skutcích. S vděčností vybíráme dary směřované Bohu a určené na práci Jeho církve, na šíření Jeho poselství, na podporu chudých a potřebných, které On nepřehlíží. Ošatka darů Bohu koluje v lavicích, aby všichni měli možnost chválit Boha svým darem, věnovaným ochotně a s radostí. Vždyť víme, že kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: `Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky. (2. Korintským 9:6-9) Dary jsou nakonec přineseny na oltář jako znamení, že jen vracíme Pánu část z toho, co nám On sám daroval jako když dítě věnuje dárek rodičům pořízený za peníze, které od nich dostalo. Pastor pronese děkovnou modlitbu a prosí o požehnání přinesených darů, aby se staly zdrojem ke konání Božího díla mezi lidmi. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. Předchozí díly naleznete na internetu >> Sbory >> Pečeť víry CZ: 1: 5-6/2010; 2: 7-8/2010; 3: 11-12/2010; 4: 5-6/2011. Výsledky sbírky 9-10/2011 V plzeňském sboru sv. Pavla darovali návštěvníci a členové sboru během měsíců září a října celkem Kč. Díky všem za dary, které slouží na podporu šíření evangelia skrze naše sbory a školu! Soli Deo Gloria! Za práci na tomto vydání Pečetě víry děkujeme pastoru Petru Krákorovi, Pavle Boorové a Milanu Karasovi ml. 6

Sv. Petra - Tlučná. Sv. Pavla - Plzeň. Sv. Kříže - Hor. Bříza. kaple v Rochlově. listopad a prosinec 2012 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:

Sv. Petra - Tlučná. Sv. Pavla - Plzeň. Sv. Kříže - Hor. Bříza. kaple v Rochlově. listopad a prosinec 2012 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: listopad a prosinec 2012 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: Sv. Petra - Tlučná 1. 4. ADVENTNÍ každou neděli od 8,30 hod. ŠTĚDROVEČERNÍ 24. prosince od 24 hod. Sv. Pavla - Plzeň 1. ADVENTNÍ 2. prosince od 18

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2010 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2009 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012?

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? leden a únor 2012 VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. Z OBSAHU TOHOTO VYDÁNÍ Manželství jako jednota Ze

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Bohoslužebná agenda. Církve bratrské

Bohoslužebná agenda. Církve bratrské Bohoslužebná agenda Církve bratrské Agenda Církve bratrské Bohoslužebný řád Předmluva Církev bratrská měla doposud malou bohoslužebnou agendu uvnitř svého Řádu. Tato agenda obsahovala několik stručných

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords...

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords... OBSAH ÚVOD.... 5 1 CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ V PÍSMU A V DĚJINÁCH... 7 1.1 Chvála a uctívání jako modlitba.. 7 1.2 Chvála a uctívání v Písmu.. 12 1.2.1 Chvála... 13 1.2.2 Uctívání.. 17 1.2.3 Chvála a uctívání

Více

Apoštolé a proroci Apoštolská církev Novozákonní apoštolé

Apoštolé a proroci Apoštolská církev Novozákonní apoštolé Position Papers jsou oficiální stanoviska církve AoG, které byly vydány její Generální radou. Toto prohlášení o apoštolech a prorocích bylo přijato jako oficiální prohlášení Generální radou Assemblies

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele Jediný Bůh S abstraktní ideou trojjediného Boha jsem se nikdy úplně neztotožnil a nenalézám pro ni v Bibli dostatečnou podporu. Vždy mi připadalo nanejvýš podezřelé, že v Bibli není nikde idea trojjediného

Více

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER 2 OBSAH Co znamená, uctívat Boha?...1 Jak Bible popisuje uctívání?...5 Písně, jimiž je vyhlašováno evangelium...9 Bohoslužby, jimiž je vyhlašováno evangelium...12

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Heřmanův Městec Vánoce 2012 VÁNOČNÍ Je tu, přátelé, opět posvátný vánoční čas a tak se společně zamysleme nad historií a duchem

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? www.biblickaknihovna.cz

Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? www.biblickaknihovna.cz Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? www.biblickaknihovna.cz Obsah Kdo nevěří, že Ježíš je Bůh?.............................. 1 Proč je to tak důležité?.................................. 3 Co

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více