BOŽÍ JEDNÁNÍ S PŘÍRODOU A SKRZ NI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOŽÍ JEDNÁNÍ S PŘÍRODOU A SKRZ NI"

Transkript

1 HARVEST INTERNATIONAL BIBLE UNIVERSITY BOŽÍ JEDNÁNÍ S PŘÍRODOU A SKRZ NI (B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E) ing. Martin Kop Liberec 2003

2 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracoval sám pouze s použitím uvedené literatury. ing. Martin Kop Poděkování Chci poděkovat Mgr. Michalu Krchňákovi za jeho pomoc při tvorbě této práce. Hlavně však chci poděkovat své manželce Janě za její pomoc, trpělivost a podporu, bez níž by tato práce nemohla vzniknout.

3 3 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 2 Úvod... 4 Bůh a příroda... 4 Biblický pohled na stvoření... 4 Pohled církevních otců... 5 Svět stvořený z ničeho... 6 Udržování stvoření... 7 Shrnutí pohledu na stvoření... 8 Přírodní živly... 9 Slunce... 9 Hvězdy Oheň Vítr Voda, déšť, sucho, rosa Voda, déšť Rosa Voda Bouře Zemětřesení Zvířata Shrnutí živlů Požehnání z věrnosti zákonu 26: Varování před pohrdáním zákonem 26: Konkrétní příklady Božího jednání s člověkem skrz přírodu Starozákonní příklady Potopa za Noeho (Gn 6:1-8:22) Zničení Sodomy a Gomory (Gn 18 19) Egyptské rány (Ex 7:1 12:36) Průchod Rudým mořem (Ex 14) a přejití Jordánu (Joz 3) Hrnce masa a křepelky (Nu 11) Kórachova vzpoura a Áronova rozkvetlá hůl (Nu 16 a 17) Oslice promluvila (Nu 22) Slunce pohybující se zpět (2Kr 20:8-11) a slunce stojící (Joz 10:10-15) Prorok a lev (1Kr 13) Elijáš a Boží moc Novozákonní příklady Hvězda mudrců (Mt 2:1-12) Voda ve víno (J 2:1-11) Zázračný rybolov (L 5:1-11) Utišení bouře (Mk 4:35 41, Mt 8:23-27 a L 8:22-25) Chůze po moři (Mt 14:22-33, Mk 6:45-52, J 6:15-21) Proroctví o hladu (Sk 11:27-30) Boží jednání s člověkem skrze přírodu a dnešek Shrnutí Literatura... 78

4 4 Úvod Cílem této práce je prozkoumat Boží jednání s přírodou a skrze přírodu, jak je zaznamenáno v Písmu a jak se projevuje v dějinách církve. Budeme hledat, jak to, co je v Bibli zaznamenáno, souvisí s námi a událostmi okolo nás. Nejdříve prozkoumáme souvislosti mezi přírodou a Bohem. Tato kapitola by nám měla dát jasný základ pro další biblické studium, v němž budeme postupně procházet jednotlivé živly a jednotlivé biblické záznamy o Bohu a jeho jednání v přírodě. Toto studium doplníme o zkušenosti církve v dějinách. Zkusíme stanovit jasné závěry našeho biblického studia a pozorování a tyto výsledky diskutovat. Výsledky diskuse nám umožní jasný pohled na Boha a přírodu okolo nás. Začněme tedy zkoumat základní vztahy mezi Bohem a přírodou. Bůh a příroda Pro celý popis v této kapitole budeme vycházet z následujícího předpokladu. Biblický pohled na stvoření Vírou rozumíme, že výrokem Božím byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Žd 11:3 (KMS) Základem našeho pochopení je prohlášení vírou rozumíme. Přistupujeme tedy k Bohu na základě víry v jeho moc a v to, že je všemohoucí a svrchovaný. Je tedy schopen stvořit tento svět. Otázka, zdali lze, či nelze posoudit vědecky tento názor, přesahuje rozsah této kapitoly. 1 Pro nás je důležitý samotný pohled Písma a svědectví církevních otců. Mimo první dvě kapitoly knihy Genesis, kde je zaznamenáno stvoření světa, jsou jasné zmínky i v každé další části Písma. V Žalmech je stvoření popsáno takto: Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní. Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Budou zde přebývat synové tvých služebníků, jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. Ž 102:26-29 (CEP) Podobně v prorocích: "K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?" Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo"? Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel 1 Pro podrobnější studium této otázky lze doporučit následující NBS, Návrat Domů, 1996, str , Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str , Erich Sauer, Svítání spásy světa, Alef 1993, str. 9-21, Stanley M. Horton, Systematická teologie, Křesťanský život, 2001, str

5 5 končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Iz 40:26-28 (CEP) Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů. Am 4:13 (CEP) Svědectví Nového zákona udává už první verš. Zmiňme ještě následující. V prologu Janova evangelia můžeme číst následující výpověď: Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. J 1:3 (KMS) V epištolách najdeme mimo jiná pojmenování Boha i následující pojmenování: vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. Ř 1:25 (KMS) Jednoznačný pohled přináší i kniha Zjevení: "Hoden jsi, Pane a Bože náš, Svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny." Zj 4:11 (KMS) Ze všech předchozích veršů je zřejmé, že Bůh je stvořitel přírody a vůbec všeho kolem nás. Do stvoření je zahrnuto vše viditelné i neviditelné. Děje se z Jeho vůle, ne z donucení, ale dobrovolně na základě svého rozhodnutí. Je pozoruhodné, že u každé osoby Boha vidíme, že je při stvoření aktivní: - Otec my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho. 1 K 8:6 (KMS) - Syn Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. J 1:1-3 (KMS) - Duch Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách? Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádce a vedl ho k poznání? Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva, naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti? Iz 40:12-14 (CEP) Pohled církevních otců Písmo podává jednoznačné svědectví o Bohu jako Stvořiteli a podobně svědčí i církevní otcové. Mnozí otcové, a mezi nimi i Augustin, biskup z Hippo Regia žijící na přelomu 4. a 5. století (De Civ. Dei 12,24), prohlašuje: není dovoleno věřit a říkat, že tvůrcem kterékoli stvořené věci, byť sebemenší věci, je někdo jiný nežli Bůh. Lyonský biskup Ireneus z druhého století (Adv. haer. III 8,3): On všechno učinil svobodně a jak chtěl. Hermas ve svém Pastýři uvádí jako důležité (Past. mand. 1,1): První ze všeho věř, že je jeden Bůh, který

6 6 všechno stvořil a dokonal a z ničeho učinil všechno, aby bylo. Severoafrický biskup Tertullianus uvádí (Apol. 17): Co ctíme, je Bůh jeden, který celou tu hmotu... slovem, kterým rozkázal...z ničeho učinil. 2 Zjištěná tvrzení Písma i církevních otců lze shrnout vyznáním víry. Nikajsko cařihradské vyznání uvádí: Věříme v jednoho Boha, Otce všemohoucího, učinitele nebe i země, všech (věcí) viditelných i neviditelných. Apoštolské vyznání víry říká stručněji Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. 3 Pro lepší pochopení a poznání významu stvoření zmiňme, jak vykládal Martin Luther tento článek Apoštolského vyznání víry. Co to znamená? Věřím, že mě Bůh stvořil, stejně jako všechno ostatní tvorstvo. Dal mi tělo i duši, oči uši a všecky údy, rozum a všecky smysly a s tím vším mě neustále zachovává. Každopádně mi také štědře dává oděv a obuv, pokrm a nápoj, příbytek a domov, manželku a děti, pole dobytek a ostatní jmění a vůbec všecko, co potřebuji k tělesnému životu. Chrání mě před nebezpečím a zachovává od všeho zlého. To všecko činí jen a jen ze své božské dobrotivosti a milosrdenství, bez jakýchkoliv zásluh a práv. Proto jsem povinen mu za všecko děkovat, jej chválit, jemu sloužit a jeho poslouchat. To je jistě věrná pravda. 4 V citacích z církevních otců a i v výkladu Martina Luthera zaznívají dva důrazy: stvoření z ničeho a udržování stvoření. Těmito dvěmi body se nyní budeme zabývat podrobněji. Svět stvořený z ničeho Podle zprávy Gn 1 spisu stvořil (heb. bárá) Bůh na počátku nebe a zemi (Gn 1:1). Sloveso bárá se v SZ používá pouze pro božské stvoření. Obsahuje dokonalou bezobtížnost tohoto tvoření a myšlenku creatio ex nihilo (stvoření z ničeho), neboť není nikdy spojeno s udáním látky. 5 V popisu stvoření není přímo řečeno z ničeho, ale zmíněné užití slovesa bárá, ale i další biblické výpovědi ukazují k stvoření z ničeho. Jasně se k tomu vyjadřuje David v jednom za svých žalmů: Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Ž 33:6-9 (CEP) Můžeme zde vidět, že toto učení pozitivně ukazuje na Boží svobodnou a svrchovanou transcendentnost a také na naprostou závislost všech věcí na něm. Negativně znamená toto: 1. Bůh neučinil vesmír z již existující základní hmoty, i když opačná myšlenka sahá v západním myšlení až k Platónovu dialogu Timaeus. Platónův pohled rozlišuje dva principy, které představují základ světa Boha a primární hmotu. Proti všemu takovému dualismu biblické učení o stvoření trvá na výhradní příčinnosti Boha. 2 citace převzaty z 3 citace kréd je z modulu pro Theophilos3 4 Martin Luther, O dobrých skutcích, Kalich, 1987, str Horst Georg Pohlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, Mlýn, 2002, str 147. Pro podrobnější studium lze doporučit kazety z Evangelikální teologické konference s Richardem L. Prattem o Stvoření.

7 7 2. Bůh neučinil svět z ničeho. Někteří učenci vykládají samotnou formulaci stvoření z ničeho tak, aby znamenala, že nic bylo nějakou entitou, původním opakem, který Bůh ve svém díle stvoření přemohl. Tento bezdůvodný dohad nemá žádnou podporu v biblických textech o stvoření. 3. Bůh nestvořil svět ze sebe. Svět není prodloužením Božího bytí; Bůh mu dal skutečnou nezávislost existence. Stvoření ex nihilo tedy stojí proti všem podobám pantheismu. To má vážné dopady pro náš výklad zla, neboť jestliže tento svět je prodloužením Boha, pak buď (a) zlo a dobro jsou stejnou měrou nejvyšší, nebo (b) neexistuje konečný rozdíl mezi dobrem a zlem: cokoliv je, je dobré. Tím prvním se řídí zoroastrianismus, tím druhým hinduismus. Jak dále uvidíme, existují také důsledky pro naše zkoumání světa. 4. Stvoření z ničeho, které můžeme nazývat primární stvoření, nepokrývá každou událost stvoření. Písmo používá výraz stvoření také ve vztahu k tomu, co bychom mohli nazvat druhotným stvořením, při kterém Bůh při své tvůrčí práci použil dříve stvořené materiály, jak tomu bylo při stvoření člověka (Gn 2:7) nebo zvěře a ptactva (Gn 2:19). 6 Udržování stvoření Je zde vyjádřeno, že Bůh se svým stvořením neskončil, ale dál se o něj zajímá. Písmo tento názor podporuje na mnoha místech. Jedním z nich je 2. Petrova 3:5-8: Úmyslně totiž pomíjejí to, že nebesa byla již odedávna a země povstala Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Ta nynější nebesa a země jsou pak tímtéž slovem zachována a střežena pro oheň, ke dni soudu a záhuby bezbožných lidí. Tato jedna věc ať vám však není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. (NBK) Petr zde zdůrazňuje, že svět byl stvořen slovem Božím, ale také je jím zachováván a střežen. 7 Svět neexistuje Bohem stvořen a zanechán sám sobě napospas. Bůh ho stále drží a zachovává do daného času. Bruce Milne to vyjadřuje takto: Tuto neustálou tvořivou činnost je možné doložit na způsobu, jakým Bible mluví o tom, co my nazýváme přírodní řád. Hvězdy a roční doby (Jb 38:31-33; Iz 40:26; Sk 14:17), změny počasí (Jb 38; Mt 5:45), životní běh těch nejnižších stvoření (Jb 39; Mt 6:28-30), celý cyklus lidského života (Ž 104: ) to vše je vztaženo k Božímu dílu. Podobně je tomu s lidskými dovednostmi, jako jsou zemědělství (Iz 28:24n), práce s kovy (Iz 54:16) a další řemesla (Ex 31:25-5) válčení nevyjímaje (Ž 144:1). Řečeno filozofičtěji to znamená, že Bůh povolal vesmír k bytí z ničeho, a ten proto v každé chvíli visí nad propastí neexistence. Kdyby Bůh odňal své udržující Slovo, pak by se všechno bytí, duchovní i hmotné, okamžitě zřítilo do ničeho a přestalo existovat. Pokračování 6 Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str :7 BY THE SAME WORD: Peter expands his prophetic look from the world that then existed to the heavens and the earth which now exist. Water was the chief element in the world before the Flood; fire is the destructive force in the present universe. But as the water of the preflood world was under the control of God, so the fire of the present age is kept in store (in restraint) by that same word. The fire is just as literal as the water was in v. 5. Since the explosion of the hydrogen bomb men have little reason to doubt this prediction. We cannot take for granted that our environment will continue to support human life forever. Everywhere scripture predicts a coming day of judgment when the ungodly will be made to submit forever to the horror they have chosen of existence without God. Ray C. Stedman: Commentary on 2 Peter, Web pages from the net,e:\pbc\2peter3.html

8 8 vesmíru od jedné chvíle ke druhé je tedy stejně veliký zázrak a plně Boží dílo, jako jím byl i jeho vznik na počátku. V tomto hlubokém smyslu všichni žijeme každý okamžik jen Boží milostí. 8 Z toho, že stvoření závisí na Božím zachovávajícím jednání, můžeme říct, Bůh přírodu řídí a stanovuje přírodní zákony. Jinak řečeno: Neexistují zákony přírody, nýbrž jen Boží zvyklosti. 9 Přírodní zázraky jsou pak Boží rozhodnutí, jak udělat věci jinak, než je zvykem. 10 Shrnutí pohledu na stvoření Skutečnost, že Bůh je Stvořitel, má praktické důsledky: 1. Svět by neměl být odmítán. Je to Boží svět, který pochází od něj. Ovšem, je velice pokažen hříchem, ale hřích ho nevytrhl z Božích rukou, ani mu jej naprosto neodcizil. Měli bychom tedy odmítat myšlenku, že existence v čase a prostoru je bezcenná, že obecné lidské snažení, kulturní zájmy, umělecká tvořivost, sociální nebo politická práce, sportovní úspěchy atd. nemají z křesťanského hlediska žádnou cenu, nebo že na lidské sexualitě je něco z podstaty nedůstojného. Takové popření světa odráží neuznání Boha jako stvořitele, nebo mylné oddělování Boha stvoření od Boha vykoupení. Bůh má hmotu rád. Vždyť ji vynalezl. (C. S. Lewis). 2. Svět by neměl být zbožňován. Má svůj původ v Bohu, ale není Bohem. Byl zasažen účinky pádu, a proto by neměl být přeceňován. Naše nejvyšší věrnost je vyhrazena samému Bohu, kterého hledáme mimo stvořené skutečnosti, i když se s ním ve stvořeném občas setkáváme. Z toho důvodu nás svět nikdy nemůže úplně uspokojit. Jsme stvořeni Bohem pro Boha, a tak řečeno citovanými Augustinovými slovy - naše srdce jsou neklidná, dokud nenaleznou svůj odpočinek v tobě. Proto pokud naše životní zkušenost v tomto světě není konečně uspokojivá, pokud nám uniká jeho úspěch, pokud skrze nějaké tragické okolnosti ztrácíme schopnost ho oceňovat, nebo je ohrožen náš život v něm, nemáme být zcela sklíčeni. Bůh sám je naším cílem a uspokojením; znát ho nyní a v budoucnu je nejvyšším uskutečněním naší existence. 3. Svět se má používat. Bůh stvořil svět ke svému vlastnímu záměru jako divadlo své slávy. V tomto časoprostorovém světě se vtělil a ukázal ve své slávě, a stejně tak my máme používat svět v tomto smyslu tím, že budeme Boha uctívat, sloužit mu a zvěstovat ho v celých našich životech. Tento křesťanský pohled je základem pro správné pochopení světa, uctivé spravování jeho zdrojů, otevřené uznání jeho omezení a radostný a svobodný život na něm ke slávě Boha Stvořitele. 11 Jistě by se šlo zabývat vztahem k ekologii a stvoření, ale to přesahuje zaměření této práce. 12 Pro naše další zkoumání je důležité, že Bůh jedná se stvořením dále a Písmo se ukázalo bohatým zdrojem pro zkoumání Nejdříve se zaměříme na vnímání jednotlivých přírodních živlů a v další kapitole se podíváme, jak to vypadá, když Bůh děla věci jinak, neboli zázraky. 8 Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str Pro podrobnější studium Richard L. Pratt O Stvoření, kazety z evangelikální teologické konference. 11 Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str Pro další studium lze doporučit Jan Heller, Pozdní sklizeň, Advent Orion, 2000 str , Péče o stvoření,

9 9 Přírodní živly V této kapitole se budeme zabývat jednotlivými přírodními živly. Podíváme se na jednotlivé přírodní živly, stvoření a projevy, jako jsou vítr, hvězdy, slunce, hvězdy, sucho, voda, déšť, zvířata či stromy. V odstavcích věnovaných jednotlivým jevům se podíváme nejprve na jednotlivý jev z hlediska Písma a poté přidáme názory či zkušenosti z církevních dějin. Začněme sluncem a hvězdami. Slunce 13 Slova použité pro slunce v bibli jsou ve SZ šemeš a v NZ helios. Slunce je používáno jednak ve významu čistě fyzikálním. Umožňuje růst plodům země (Dt 33:14), působí vadnutí nedostatečně zakořeněných rostlin (Mt 13:6), poškozuje tělo (Ž 121:6) a probouzí touhu po životě (Kaz 11:7). Žalmisté popisují slunce jako symbol stálosti Jednou jsem přísahal na svou svatost. Cožpak bych lhal Davidovi? Jeho potomstvo potrvá navěky, i jeho trůn přede mnou bude jako slunce. Ž 89:36-37 (CEP) Bůh sám je nazván sluncem v Ž 84:12. Žalmista tak odkazuje jednak na Boží stálost a věrnost, ale také na Boha jako zdroj života. Podobně i tvář Ježíšova na hoře proměnění byla podobna (Mt 17:12) zářícímu slunci a Ježíšův vzhled je ve Zjevení přirovnán k slunci zářícímu v plné síle. Pro naše studium jsou důležitější následující biblické výroky. Slunce spolu s ostatním stvořením Boha chválí: Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy. Ž 148:3 (CEP) Slunce tedy není něčím, co by se mohlo stát objektem uctívání, ale samo svou září na obloze Boha chválí. Bůh jednoznačně ukazuje svou vládu nad sluncem. Je to patrné jednak ve dvou slunečních zázracích (Joz 10:12-14, Iz 38:7n, 2Kr 20:8-11), kdy Bůh mění pořádek pohybu slunce po obloze 14, ale i v konání soudu. Bůh popisuje skrze proroky následující: Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Jl 2:10 (CEP) Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Jl 3:3-3:4 (CEP) V onen den způsobím, je výrok Panovníka Hospodina, že slunce zapadne v poledne, tmou zahalím zemi za jasného dne. Am 8:9 (CEP) Nejedná se jen o starozákonní obraz. Podobně Bůh vystupuje i Novém zákoně. Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Mt 24:29 (CEP) Při studiu slunce byl jako hlavní referenční zdroj použit Nový biblický slovník, Praha 1996,Návrat Domů a Vine's Expository Dictionary of Biblical Words,1985, Thomas Nelson Publishers. 14 Podrobněji probereme tyto zázraky v následující kapitole. 15 Podobně i Mk 13:24-25, Lk 21:25, Lk 23:44

10 10 Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; Sk 2:20 (CEP) A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl Zj 6:12 (CEP) 16 Na základě svědectví těchto veršů můžeme konstatovat, že Bůh si slunce používá jako ukázku své moci a vlády. Bůh zasahuje do slunečního svitu i kvůli svým dětem. V deníku Johna Wesleye lze najít i následující zápis. 17 Pondělí, 2. července Jel jsem do Durhamu a v jednu hodinu jsem šel na louku u řeky, kde jsem kázal před dvěma lety. Shromáždění teď bylo o polovinu větší. Slunce mi však pálilo tak na hlavu, že jsem skoro nemohl mluvit. Ustal jsem na chvilku a prosil Boha o stín, bude-li to sloužit k jeho oslavení. Za malou chvilku dal odpověď: mrak zakryl slunce, takže nás už nerušilo. Měla by chtěná pokora zamlčet tyto hmatatelné důkazy, že Bůh vyslýchá modlitby? Úterý, 9. června Kázal jsem v devět hodin, musel jsem však stát venku, protože bylo příliš mnoho lidí. Slunce mi pražilo přímo do tváře, po krátké modlitbě mi však už nevadilo. Hvězdy 18 Hvězdy (heb. kóchavím, ř. asteres) znamenají v bibli nebeská tělesa či planety, jsou tak označována světelná tělesa kromě slunce a měsíce. Na hvězdy se někdy pohlíží poeticky jako na velkolepý projev Boží jinakosti vzhledem k člověku. Jen on je vytváří, ovládá a počítá. V Ž 147:4 je to popsáno následovně: On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Ž 147:4 (CEP) Vede si o nich přehled a chová se k nim jako velitel ke své armádě. Hvězdy ukazují Boží velikost a moc. Nikdy s ním nejsou ztotožňovány. Bůh se staví proti jevu, který se vícekrát objevuje, a to jejich uctívání. Mojžíš jasně říká: abys nepovznášel své zraky k nebesům, a když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy, všechen nebeský zástup, nedal se svést a neklaněl se jim a nesloužil tomu, co dal Hospodin, tvůj Bůh, jako podíl všem národům pod celým nebem. Dt 4:19 (CEP) V tomto verši je zmiňován nebeský zástup. Nebeským zástupem jsou míněni andělé a ti sami jsou v Písmu spojováni s hvězdami Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán klíč od jícnu bezedné propasti. Zj 9:1 (KMS) Jasnější odkazy pro spojení s hvězdami jsou 16 Podobně i Zj 8:12, Zj 9:2, Zj 16:12 17 Hans Jakob Reimers, John Wesley a modlitba,, str. 8-11,ECM, Při studiu slunce byl jako hlavní referenční zdroj použit Nový biblický slovník, Praha 1996,Návrat Domů, New Ungers Bible Dictonary, Moody Press of Chicago, Illinois, 1988.

11 11 zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? Jb 38:7 (CEP) Jeho ocas vleče třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. Zj 12:4 (KMS) Na základě těchto veršů se dá najít spojitost mezi anděly a hvězdami. Minimálně lze říci, že hvězdy jsou symbolem andělů. 19 Hlavní symbolické užití ukazuje na Boží velikost. Lze ho vidět například v ukázání Boží velkosti a nepatrnosti člověka. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Ž 8:4-8:5 (CEP) Nebo jiný oddíl ukazující Boží velikost: Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí, povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin. Am 5:8 (CEP) Můžeme najít i jiné užití než alegorické. Předzvěstí Božích činů v závěru dějin jsou astronomická znamení. Prorok Joel uvádí následující: Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Jl 2:10 (CEP) Slunce a měsíc zatmí se, a hvězdy potratí blesk svůj. Jl 3:15 (KR) Je zde popsán konec světa, den Hospodinův. Nejde jen o nějaký imaginární náhlý soud, který by se udál z ničeho nic. Je zde pohyb hvězd a posuny všude okolo nás. V evangeliích lze najít verše, které ukazují stejným směrem. "Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nevydá svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se otřesou. Mt 24:29 (KMS) Boží jednání s hvězdami coby znamením konce je zřetelně vykresleno v Zj 6:13. A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky. Zj 6:13 (KMS) Všechny tyto obrazy jednání s hvězdami jsou pro mě těžko představitelné, a pokud si je představím, nahánějí hrůzu a bázeň. Bůh používá hvězdy jako ukázku své moci a vlády nad světem. Nejsou užity jen jako znamení poslední doby, ale v Matoušově evangeliu kap. 2 můžeme číst o hvězdě na východu, jež vedla mudrce. Tato hvězda je sama o sobě tak zajímavá, že se jí budeme podrobně zaobírat v kapitole o jednotlivých Božích skutcích. Lze říci, že hvězdy odráží Boží velikost, moudrost a moc, a zároveň je Bůh ovládá, tak aby zjevil na světě své záměry. 19 Viz J. Hedánek. Zjevení, přepis záznamu biblických hodin, poznámka k Zj 12:4, Průvodce životem, Zjevení, Luxpress, str.22, Praha, 1997

12 12 Oheň 20 Je evidentní, že v Písmu lze najít mnoho zmínek o ohni ve vztahu k Bohu. Bůh se zjevuje jako ohnivá pec, když uzavírá smlouvu s Abramem (Gn 15:17). Při povolání Mojžíše se zjevuje v hořícím keři, který neubývá (Ex 3:2). Při krupobití v Egyptě padá i oheň (Ex 9:23-24). Můžeme říci, že oheň si Bůh zvláště používá. Je odznakem moci. To můžeme vidět, když uzavíral smlouvu s Izraelem Celá hora Sínaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Ex 19:18 (CEP) Tenkrát jste se přiblížili a stáli pod horou. Hora planula ohněm až do samých nebes a kolem byla tma, oblak a mrákota. I promluvil k vám Hospodin zprostředku ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli; slyšeli jste jen hlas. Dt 4:11-12 (CEP) Když si Izrael připomíná smlouvu ze Sinaje, často připomíná Boha jako toho, kdo mluví zprostřed ohně. Bůh se často zjevuje s ohněm, a dokonce se k němu přirovnává. neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující. Dt 4:24 (CEP) Dnes poznáš, že Hospodin, tvůj Bůh, který jde před tebou, je jako sžírající oheň. On je vyhladí a on je před tebou pokoří, takže si je podrobíš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin slíbil. Dt 9:3 (CEP) Nesmírně vyvýšen rozmetáš útočníky, vysíláš své rozhorlení, jako oheň strniště je pozře. Ex 15:7 (CEP) Zjevuje, tak povahu své lásky, horlivost. Bůh také ohněm čistí a pročišťuje. Obhajuje jím svou svatost. Ukazuje to na příkladu kněží. Áronovi synové Nádab a Abihú obětují cizí oheň (Lv 10) a jsou zabiti ohněm, podobně dopadá i vzpoura Kóracha a Dátana. Země otevřela svůj chřtán a pohltila je i Kóracha. Tehdy ta skupina zhynula a oheň pozřel dvě stě padesát mužů. Stali se výstražným znamením. Nu 26:10 (CEP) Bůh soudí svým ohněm hřích, jednak mezi svým lidem, ale oheň z nebe padal i na Sodomu a Gomoru (Gn 19:24) nebo padá při soudech sedmiletého soužení (Zj 8:7, 18:8). V Písmu však najdeme příklady, kdy ohněm zjevuje svou moc a přízeň. Můžeme to vidět tehdy, když vede svůj lid oblakovým sloupem ve dne a ohnivým v noci (Ex 13:21-22) nebo nechává sestoupit oheň, aby spálil oběti při zasvěcení stánku Mojžíš s Áronem nato vešli do stanu setkávání. Když vyšli, dali lidu požehnání. Vtom se ukázala všemu lidu Hospodinova sláva. Od Hospodina vyšel oheň a pozřel na oltáři zápalnou oběť i obětovaný tuk. Všechen lid to spatřil, zajásal a padli na tvář. Lv 9:23-9:24 (CEP) Podobně jedná později s Gedeónem (Sd 6:21), při zasvěcení chrámu Šalamounem (2Par 7:1-3) nebo při Elijášově souboji na Karmelu (1Kr 18:38). Zvláštní situace je, když Elijáš nechává sestoupit oheň na vojáky, kteří ho mají zatknout (2Kr 1:1-12) a později opouští zemi v ohnivém voze (2Kr 2:11). Zvláštní je i případ ochrany Šadraka, Mešaka a Abednega v rozpálené peci, kdy jim žár a oheň neublížily (Da 3). 20 Při studiu byl jako hlavní referenční zdroj použit Nový biblický slovník, Praha 1996,Návrat Domů, New Torrey Topical Text Book, zpracování pro Theophilos Library3. A, Novotný, Biblický slovník, Kalich, Praha, 1992

13 13 V NZ je oheň spojován, jak jsme již zmínili, s událostmi poslední doby, s věčným odsouzením hříšníků (Mt 13:42; 25:41), ale i s událostí letnic. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Sk 2:3-2:4 (CEP) Znamení ohně při seslání Ducha svatého nalezneme i při některých probuzeních z nedávné minulosti, například při námi uváděném probuzení na Timoru 21. Můžeme to shrnout slovy, že Bůh projevuje svou moc ohněm někdy jako znamení své moci, jindy jako soudu. Zároveň se představuje i jako ten, který je schopen jím provést. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Iz 43:2 (CEP) Vítr 22 Vítr (heb. Rúach, supa) je v prostředí Izraele jedním z hlavních činitelů určujících počasí. Větry se dělí podle světových stran do čtyř úhlů. Lze o tom najít zmínku například ve Zjevení. Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví. Zj 7:1 (CEP) Dá se říci, že pro Izrael vanutí větru z různých světových stran přinášelo různé počasí a znamenalo požehnání nebo pohromu. Vítr ze severu přinášel chlad, a pokud přicházel ze severovýchodu, tak déšť (Př 25:3). Jižní vítr má různé účinky, ale převážně působí nepříjemně, jak uvádí Pán Ježíš, když mluví o rozpoznávání časů. a vane-li jižní vítr, říkáte: `Bude vedro - a bývá. L 12:55 (CEP) Nebo jak je ukázáno v příběhu proroka Jonáše. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: "Lépe abych umřel, než abych žil." Jon 4:8 (CEP) Východní vítr má podobné, a ještě ničivější důsledky než jižní. Prorok Jeremiáše, když popisuje soud nad Judou, se vyjadřuje následovně: V onen čas bude řečeno tomuto lidu i Jeruzalému: "Žene se žhoucí vítr přes holá návrší v poušti na dceru mého lidu, nebude převívat, nebude pročišťovat. Jr 4:11 (CEP) Vítr je popsán jako žhnoucí, protože přichází z pouště. Je suchý, vysušující a zabíjející. Západní vítr je jeho protikladem. Arabové ho nazývají otec deště. Protože přichází od moře, přináší déšť. Krásně je to vidět v Elijášově příběhu na Karmelu 21 Popis vylití Ducha zahrnující i znamení ohně z Probuzení na Timoru uvádíme v kapitolce o větru. 22 Při studiu byl jako hlavní referenční zdroj použit Nový biblický slovník, Praha 1996,Návrat Domů, New Ungers Bible Dictonary, Moody Press of Chicago, Illinois, A, Novotný, Biblický slovník, Kalich, Praha, 1992

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords...

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords... OBSAH ÚVOD.... 5 1 CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ V PÍSMU A V DĚJINÁCH... 7 1.1 Chvála a uctívání jako modlitba.. 7 1.2 Chvála a uctívání v Písmu.. 12 1.2.1 Chvála... 13 1.2.2 Uctívání.. 17 1.2.3 Chvála a uctívání

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra spirituální teologie Mgr. Lenka Klosová Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života Diplomová

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzy stát. Zj.3,11 Přijdu

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010

OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Prosinec 2010 Velice srdečně zdravím vás všechny, moji milovaní bratři a sestry v celém světě, slovem z 1.Tes.2:13: Proto i my

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH RADUJTE SE V PÁNU. http://zod.reformace.cz nebo http://www.reformace.cz. Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2

ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH RADUJTE SE V PÁNU. http://zod.reformace.cz nebo http://www.reformace.cz. Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2 ZÁPAS O DUŠI 102 OBSAH Radujte se v Pánu 1 Pád Jericha 2 království 7 Cesty duchovního formování 15 Židovství Ježíše z Nazareta 28 Omluva redakce 35 Biblický model duchovního vedení 35 Martin Luther Napsali

Více

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. FARNÍ INFORMÁTOR 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. SRPNA 2008 Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. J. E. Tomáš kardinál Špidlík S.J. promlouvá ke spoluobčanům, 7. srpna 2005 MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry,

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Z ráje do ráje ŽIVOT V BUDOUCÍM SVĚTĚ. časopis pro svobodný život

Z ráje do ráje ŽIVOT V BUDOUCÍM SVĚTĚ. časopis pro svobodný život časopis pro svobodný život číslo 4 2006 Z ráje do ráje RR_4_2006.indd 1 Z ráje do ráje Sklenice mléka Jakou váhu má modlitba? Jak chutná důvěra Národ, který už neměl existovat Nová tolerance a výchova

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap...

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19619&start_paragrap... z 104 19.4.2013 19:22 Zkratky a názvy v hranatých závorkách označují česká vydání s udáním roku vydání. V knize jsou použity citace z ČEP z roku 1985. Pokud je použit jiný překlad, je to uvedeno formou

Více

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více