BOŽÍ JEDNÁNÍ S PŘÍRODOU A SKRZ NI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOŽÍ JEDNÁNÍ S PŘÍRODOU A SKRZ NI"

Transkript

1 HARVEST INTERNATIONAL BIBLE UNIVERSITY BOŽÍ JEDNÁNÍ S PŘÍRODOU A SKRZ NI (B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E) ing. Martin Kop Liberec 2003

2 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracoval sám pouze s použitím uvedené literatury. ing. Martin Kop Poděkování Chci poděkovat Mgr. Michalu Krchňákovi za jeho pomoc při tvorbě této práce. Hlavně však chci poděkovat své manželce Janě za její pomoc, trpělivost a podporu, bez níž by tato práce nemohla vzniknout.

3 3 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 2 Úvod... 4 Bůh a příroda... 4 Biblický pohled na stvoření... 4 Pohled církevních otců... 5 Svět stvořený z ničeho... 6 Udržování stvoření... 7 Shrnutí pohledu na stvoření... 8 Přírodní živly... 9 Slunce... 9 Hvězdy Oheň Vítr Voda, déšť, sucho, rosa Voda, déšť Rosa Voda Bouře Zemětřesení Zvířata Shrnutí živlů Požehnání z věrnosti zákonu 26: Varování před pohrdáním zákonem 26: Konkrétní příklady Božího jednání s člověkem skrz přírodu Starozákonní příklady Potopa za Noeho (Gn 6:1-8:22) Zničení Sodomy a Gomory (Gn 18 19) Egyptské rány (Ex 7:1 12:36) Průchod Rudým mořem (Ex 14) a přejití Jordánu (Joz 3) Hrnce masa a křepelky (Nu 11) Kórachova vzpoura a Áronova rozkvetlá hůl (Nu 16 a 17) Oslice promluvila (Nu 22) Slunce pohybující se zpět (2Kr 20:8-11) a slunce stojící (Joz 10:10-15) Prorok a lev (1Kr 13) Elijáš a Boží moc Novozákonní příklady Hvězda mudrců (Mt 2:1-12) Voda ve víno (J 2:1-11) Zázračný rybolov (L 5:1-11) Utišení bouře (Mk 4:35 41, Mt 8:23-27 a L 8:22-25) Chůze po moři (Mt 14:22-33, Mk 6:45-52, J 6:15-21) Proroctví o hladu (Sk 11:27-30) Boží jednání s člověkem skrze přírodu a dnešek Shrnutí Literatura... 78

4 4 Úvod Cílem této práce je prozkoumat Boží jednání s přírodou a skrze přírodu, jak je zaznamenáno v Písmu a jak se projevuje v dějinách církve. Budeme hledat, jak to, co je v Bibli zaznamenáno, souvisí s námi a událostmi okolo nás. Nejdříve prozkoumáme souvislosti mezi přírodou a Bohem. Tato kapitola by nám měla dát jasný základ pro další biblické studium, v němž budeme postupně procházet jednotlivé živly a jednotlivé biblické záznamy o Bohu a jeho jednání v přírodě. Toto studium doplníme o zkušenosti církve v dějinách. Zkusíme stanovit jasné závěry našeho biblického studia a pozorování a tyto výsledky diskutovat. Výsledky diskuse nám umožní jasný pohled na Boha a přírodu okolo nás. Začněme tedy zkoumat základní vztahy mezi Bohem a přírodou. Bůh a příroda Pro celý popis v této kapitole budeme vycházet z následujícího předpokladu. Biblický pohled na stvoření Vírou rozumíme, že výrokem Božím byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Žd 11:3 (KMS) Základem našeho pochopení je prohlášení vírou rozumíme. Přistupujeme tedy k Bohu na základě víry v jeho moc a v to, že je všemohoucí a svrchovaný. Je tedy schopen stvořit tento svět. Otázka, zdali lze, či nelze posoudit vědecky tento názor, přesahuje rozsah této kapitoly. 1 Pro nás je důležitý samotný pohled Písma a svědectví církevních otců. Mimo první dvě kapitoly knihy Genesis, kde je zaznamenáno stvoření světa, jsou jasné zmínky i v každé další části Písma. V Žalmech je stvoření popsáno takto: Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní. Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Budou zde přebývat synové tvých služebníků, jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. Ž 102:26-29 (CEP) Podobně v prorocích: "K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?" Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo"? Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel 1 Pro podrobnější studium této otázky lze doporučit následující NBS, Návrat Domů, 1996, str , Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str , Erich Sauer, Svítání spásy světa, Alef 1993, str. 9-21, Stanley M. Horton, Systematická teologie, Křesťanský život, 2001, str

5 5 končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Iz 40:26-28 (CEP) Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů. Am 4:13 (CEP) Svědectví Nového zákona udává už první verš. Zmiňme ještě následující. V prologu Janova evangelia můžeme číst následující výpověď: Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. J 1:3 (KMS) V epištolách najdeme mimo jiná pojmenování Boha i následující pojmenování: vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. Ř 1:25 (KMS) Jednoznačný pohled přináší i kniha Zjevení: "Hoden jsi, Pane a Bože náš, Svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny." Zj 4:11 (KMS) Ze všech předchozích veršů je zřejmé, že Bůh je stvořitel přírody a vůbec všeho kolem nás. Do stvoření je zahrnuto vše viditelné i neviditelné. Děje se z Jeho vůle, ne z donucení, ale dobrovolně na základě svého rozhodnutí. Je pozoruhodné, že u každé osoby Boha vidíme, že je při stvoření aktivní: - Otec my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho. 1 K 8:6 (KMS) - Syn Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. J 1:1-3 (KMS) - Duch Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách? Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádce a vedl ho k poznání? Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva, naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti? Iz 40:12-14 (CEP) Pohled církevních otců Písmo podává jednoznačné svědectví o Bohu jako Stvořiteli a podobně svědčí i církevní otcové. Mnozí otcové, a mezi nimi i Augustin, biskup z Hippo Regia žijící na přelomu 4. a 5. století (De Civ. Dei 12,24), prohlašuje: není dovoleno věřit a říkat, že tvůrcem kterékoli stvořené věci, byť sebemenší věci, je někdo jiný nežli Bůh. Lyonský biskup Ireneus z druhého století (Adv. haer. III 8,3): On všechno učinil svobodně a jak chtěl. Hermas ve svém Pastýři uvádí jako důležité (Past. mand. 1,1): První ze všeho věř, že je jeden Bůh, který

6 6 všechno stvořil a dokonal a z ničeho učinil všechno, aby bylo. Severoafrický biskup Tertullianus uvádí (Apol. 17): Co ctíme, je Bůh jeden, který celou tu hmotu... slovem, kterým rozkázal...z ničeho učinil. 2 Zjištěná tvrzení Písma i církevních otců lze shrnout vyznáním víry. Nikajsko cařihradské vyznání uvádí: Věříme v jednoho Boha, Otce všemohoucího, učinitele nebe i země, všech (věcí) viditelných i neviditelných. Apoštolské vyznání víry říká stručněji Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. 3 Pro lepší pochopení a poznání významu stvoření zmiňme, jak vykládal Martin Luther tento článek Apoštolského vyznání víry. Co to znamená? Věřím, že mě Bůh stvořil, stejně jako všechno ostatní tvorstvo. Dal mi tělo i duši, oči uši a všecky údy, rozum a všecky smysly a s tím vším mě neustále zachovává. Každopádně mi také štědře dává oděv a obuv, pokrm a nápoj, příbytek a domov, manželku a děti, pole dobytek a ostatní jmění a vůbec všecko, co potřebuji k tělesnému životu. Chrání mě před nebezpečím a zachovává od všeho zlého. To všecko činí jen a jen ze své božské dobrotivosti a milosrdenství, bez jakýchkoliv zásluh a práv. Proto jsem povinen mu za všecko děkovat, jej chválit, jemu sloužit a jeho poslouchat. To je jistě věrná pravda. 4 V citacích z církevních otců a i v výkladu Martina Luthera zaznívají dva důrazy: stvoření z ničeho a udržování stvoření. Těmito dvěmi body se nyní budeme zabývat podrobněji. Svět stvořený z ničeho Podle zprávy Gn 1 spisu stvořil (heb. bárá) Bůh na počátku nebe a zemi (Gn 1:1). Sloveso bárá se v SZ používá pouze pro božské stvoření. Obsahuje dokonalou bezobtížnost tohoto tvoření a myšlenku creatio ex nihilo (stvoření z ničeho), neboť není nikdy spojeno s udáním látky. 5 V popisu stvoření není přímo řečeno z ničeho, ale zmíněné užití slovesa bárá, ale i další biblické výpovědi ukazují k stvoření z ničeho. Jasně se k tomu vyjadřuje David v jednom za svých žalmů: Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Ž 33:6-9 (CEP) Můžeme zde vidět, že toto učení pozitivně ukazuje na Boží svobodnou a svrchovanou transcendentnost a také na naprostou závislost všech věcí na něm. Negativně znamená toto: 1. Bůh neučinil vesmír z již existující základní hmoty, i když opačná myšlenka sahá v západním myšlení až k Platónovu dialogu Timaeus. Platónův pohled rozlišuje dva principy, které představují základ světa Boha a primární hmotu. Proti všemu takovému dualismu biblické učení o stvoření trvá na výhradní příčinnosti Boha. 2 citace převzaty z 3 citace kréd je z modulu pro Theophilos3 4 Martin Luther, O dobrých skutcích, Kalich, 1987, str Horst Georg Pohlmann, Kompendium evangelické dogmatiky, Mlýn, 2002, str 147. Pro podrobnější studium lze doporučit kazety z Evangelikální teologické konference s Richardem L. Prattem o Stvoření.

7 7 2. Bůh neučinil svět z ničeho. Někteří učenci vykládají samotnou formulaci stvoření z ničeho tak, aby znamenala, že nic bylo nějakou entitou, původním opakem, který Bůh ve svém díle stvoření přemohl. Tento bezdůvodný dohad nemá žádnou podporu v biblických textech o stvoření. 3. Bůh nestvořil svět ze sebe. Svět není prodloužením Božího bytí; Bůh mu dal skutečnou nezávislost existence. Stvoření ex nihilo tedy stojí proti všem podobám pantheismu. To má vážné dopady pro náš výklad zla, neboť jestliže tento svět je prodloužením Boha, pak buď (a) zlo a dobro jsou stejnou měrou nejvyšší, nebo (b) neexistuje konečný rozdíl mezi dobrem a zlem: cokoliv je, je dobré. Tím prvním se řídí zoroastrianismus, tím druhým hinduismus. Jak dále uvidíme, existují také důsledky pro naše zkoumání světa. 4. Stvoření z ničeho, které můžeme nazývat primární stvoření, nepokrývá každou událost stvoření. Písmo používá výraz stvoření také ve vztahu k tomu, co bychom mohli nazvat druhotným stvořením, při kterém Bůh při své tvůrčí práci použil dříve stvořené materiály, jak tomu bylo při stvoření člověka (Gn 2:7) nebo zvěře a ptactva (Gn 2:19). 6 Udržování stvoření Je zde vyjádřeno, že Bůh se svým stvořením neskončil, ale dál se o něj zajímá. Písmo tento názor podporuje na mnoha místech. Jedním z nich je 2. Petrova 3:5-8: Úmyslně totiž pomíjejí to, že nebesa byla již odedávna a země povstala Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Ta nynější nebesa a země jsou pak tímtéž slovem zachována a střežena pro oheň, ke dni soudu a záhuby bezbožných lidí. Tato jedna věc ať vám však není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. (NBK) Petr zde zdůrazňuje, že svět byl stvořen slovem Božím, ale také je jím zachováván a střežen. 7 Svět neexistuje Bohem stvořen a zanechán sám sobě napospas. Bůh ho stále drží a zachovává do daného času. Bruce Milne to vyjadřuje takto: Tuto neustálou tvořivou činnost je možné doložit na způsobu, jakým Bible mluví o tom, co my nazýváme přírodní řád. Hvězdy a roční doby (Jb 38:31-33; Iz 40:26; Sk 14:17), změny počasí (Jb 38; Mt 5:45), životní běh těch nejnižších stvoření (Jb 39; Mt 6:28-30), celý cyklus lidského života (Ž 104: ) to vše je vztaženo k Božímu dílu. Podobně je tomu s lidskými dovednostmi, jako jsou zemědělství (Iz 28:24n), práce s kovy (Iz 54:16) a další řemesla (Ex 31:25-5) válčení nevyjímaje (Ž 144:1). Řečeno filozofičtěji to znamená, že Bůh povolal vesmír k bytí z ničeho, a ten proto v každé chvíli visí nad propastí neexistence. Kdyby Bůh odňal své udržující Slovo, pak by se všechno bytí, duchovní i hmotné, okamžitě zřítilo do ničeho a přestalo existovat. Pokračování 6 Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str :7 BY THE SAME WORD: Peter expands his prophetic look from the world that then existed to the heavens and the earth which now exist. Water was the chief element in the world before the Flood; fire is the destructive force in the present universe. But as the water of the preflood world was under the control of God, so the fire of the present age is kept in store (in restraint) by that same word. The fire is just as literal as the water was in v. 5. Since the explosion of the hydrogen bomb men have little reason to doubt this prediction. We cannot take for granted that our environment will continue to support human life forever. Everywhere scripture predicts a coming day of judgment when the ungodly will be made to submit forever to the horror they have chosen of existence without God. Ray C. Stedman: Commentary on 2 Peter, Web pages from the net,e:\pbc\2peter3.html

8 8 vesmíru od jedné chvíle ke druhé je tedy stejně veliký zázrak a plně Boží dílo, jako jím byl i jeho vznik na počátku. V tomto hlubokém smyslu všichni žijeme každý okamžik jen Boží milostí. 8 Z toho, že stvoření závisí na Božím zachovávajícím jednání, můžeme říct, Bůh přírodu řídí a stanovuje přírodní zákony. Jinak řečeno: Neexistují zákony přírody, nýbrž jen Boží zvyklosti. 9 Přírodní zázraky jsou pak Boží rozhodnutí, jak udělat věci jinak, než je zvykem. 10 Shrnutí pohledu na stvoření Skutečnost, že Bůh je Stvořitel, má praktické důsledky: 1. Svět by neměl být odmítán. Je to Boží svět, který pochází od něj. Ovšem, je velice pokažen hříchem, ale hřích ho nevytrhl z Božích rukou, ani mu jej naprosto neodcizil. Měli bychom tedy odmítat myšlenku, že existence v čase a prostoru je bezcenná, že obecné lidské snažení, kulturní zájmy, umělecká tvořivost, sociální nebo politická práce, sportovní úspěchy atd. nemají z křesťanského hlediska žádnou cenu, nebo že na lidské sexualitě je něco z podstaty nedůstojného. Takové popření světa odráží neuznání Boha jako stvořitele, nebo mylné oddělování Boha stvoření od Boha vykoupení. Bůh má hmotu rád. Vždyť ji vynalezl. (C. S. Lewis). 2. Svět by neměl být zbožňován. Má svůj původ v Bohu, ale není Bohem. Byl zasažen účinky pádu, a proto by neměl být přeceňován. Naše nejvyšší věrnost je vyhrazena samému Bohu, kterého hledáme mimo stvořené skutečnosti, i když se s ním ve stvořeném občas setkáváme. Z toho důvodu nás svět nikdy nemůže úplně uspokojit. Jsme stvořeni Bohem pro Boha, a tak řečeno citovanými Augustinovými slovy - naše srdce jsou neklidná, dokud nenaleznou svůj odpočinek v tobě. Proto pokud naše životní zkušenost v tomto světě není konečně uspokojivá, pokud nám uniká jeho úspěch, pokud skrze nějaké tragické okolnosti ztrácíme schopnost ho oceňovat, nebo je ohrožen náš život v něm, nemáme být zcela sklíčeni. Bůh sám je naším cílem a uspokojením; znát ho nyní a v budoucnu je nejvyšším uskutečněním naší existence. 3. Svět se má používat. Bůh stvořil svět ke svému vlastnímu záměru jako divadlo své slávy. V tomto časoprostorovém světě se vtělil a ukázal ve své slávě, a stejně tak my máme používat svět v tomto smyslu tím, že budeme Boha uctívat, sloužit mu a zvěstovat ho v celých našich životech. Tento křesťanský pohled je základem pro správné pochopení světa, uctivé spravování jeho zdrojů, otevřené uznání jeho omezení a radostný a svobodný život na něm ke slávě Boha Stvořitele. 11 Jistě by se šlo zabývat vztahem k ekologii a stvoření, ale to přesahuje zaměření této práce. 12 Pro naše další zkoumání je důležité, že Bůh jedná se stvořením dále a Písmo se ukázalo bohatým zdrojem pro zkoumání Nejdříve se zaměříme na vnímání jednotlivých přírodních živlů a v další kapitole se podíváme, jak to vypadá, když Bůh děla věci jinak, neboli zázraky. 8 Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str Pro podrobnější studium Richard L. Pratt O Stvoření, kazety z evangelikální teologické konference. 11 Bruce Milne, Poznejte Pravdu, Návrat Domů, 1999, str Pro další studium lze doporučit Jan Heller, Pozdní sklizeň, Advent Orion, 2000 str , Péče o stvoření,

9 9 Přírodní živly V této kapitole se budeme zabývat jednotlivými přírodními živly. Podíváme se na jednotlivé přírodní živly, stvoření a projevy, jako jsou vítr, hvězdy, slunce, hvězdy, sucho, voda, déšť, zvířata či stromy. V odstavcích věnovaných jednotlivým jevům se podíváme nejprve na jednotlivý jev z hlediska Písma a poté přidáme názory či zkušenosti z církevních dějin. Začněme sluncem a hvězdami. Slunce 13 Slova použité pro slunce v bibli jsou ve SZ šemeš a v NZ helios. Slunce je používáno jednak ve významu čistě fyzikálním. Umožňuje růst plodům země (Dt 33:14), působí vadnutí nedostatečně zakořeněných rostlin (Mt 13:6), poškozuje tělo (Ž 121:6) a probouzí touhu po životě (Kaz 11:7). Žalmisté popisují slunce jako symbol stálosti Jednou jsem přísahal na svou svatost. Cožpak bych lhal Davidovi? Jeho potomstvo potrvá navěky, i jeho trůn přede mnou bude jako slunce. Ž 89:36-37 (CEP) Bůh sám je nazván sluncem v Ž 84:12. Žalmista tak odkazuje jednak na Boží stálost a věrnost, ale také na Boha jako zdroj života. Podobně i tvář Ježíšova na hoře proměnění byla podobna (Mt 17:12) zářícímu slunci a Ježíšův vzhled je ve Zjevení přirovnán k slunci zářícímu v plné síle. Pro naše studium jsou důležitější následující biblické výroky. Slunce spolu s ostatním stvořením Boha chválí: Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy. Ž 148:3 (CEP) Slunce tedy není něčím, co by se mohlo stát objektem uctívání, ale samo svou září na obloze Boha chválí. Bůh jednoznačně ukazuje svou vládu nad sluncem. Je to patrné jednak ve dvou slunečních zázracích (Joz 10:12-14, Iz 38:7n, 2Kr 20:8-11), kdy Bůh mění pořádek pohybu slunce po obloze 14, ale i v konání soudu. Bůh popisuje skrze proroky následující: Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Jl 2:10 (CEP) Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Jl 3:3-3:4 (CEP) V onen den způsobím, je výrok Panovníka Hospodina, že slunce zapadne v poledne, tmou zahalím zemi za jasného dne. Am 8:9 (CEP) Nejedná se jen o starozákonní obraz. Podobně Bůh vystupuje i Novém zákoně. Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Mt 24:29 (CEP) Při studiu slunce byl jako hlavní referenční zdroj použit Nový biblický slovník, Praha 1996,Návrat Domů a Vine's Expository Dictionary of Biblical Words,1985, Thomas Nelson Publishers. 14 Podrobněji probereme tyto zázraky v následující kapitole. 15 Podobně i Mk 13:24-25, Lk 21:25, Lk 23:44

10 10 Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; Sk 2:20 (CEP) A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl Zj 6:12 (CEP) 16 Na základě svědectví těchto veršů můžeme konstatovat, že Bůh si slunce používá jako ukázku své moci a vlády. Bůh zasahuje do slunečního svitu i kvůli svým dětem. V deníku Johna Wesleye lze najít i následující zápis. 17 Pondělí, 2. července Jel jsem do Durhamu a v jednu hodinu jsem šel na louku u řeky, kde jsem kázal před dvěma lety. Shromáždění teď bylo o polovinu větší. Slunce mi však pálilo tak na hlavu, že jsem skoro nemohl mluvit. Ustal jsem na chvilku a prosil Boha o stín, bude-li to sloužit k jeho oslavení. Za malou chvilku dal odpověď: mrak zakryl slunce, takže nás už nerušilo. Měla by chtěná pokora zamlčet tyto hmatatelné důkazy, že Bůh vyslýchá modlitby? Úterý, 9. června Kázal jsem v devět hodin, musel jsem však stát venku, protože bylo příliš mnoho lidí. Slunce mi pražilo přímo do tváře, po krátké modlitbě mi však už nevadilo. Hvězdy 18 Hvězdy (heb. kóchavím, ř. asteres) znamenají v bibli nebeská tělesa či planety, jsou tak označována světelná tělesa kromě slunce a měsíce. Na hvězdy se někdy pohlíží poeticky jako na velkolepý projev Boží jinakosti vzhledem k člověku. Jen on je vytváří, ovládá a počítá. V Ž 147:4 je to popsáno následovně: On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Ž 147:4 (CEP) Vede si o nich přehled a chová se k nim jako velitel ke své armádě. Hvězdy ukazují Boží velikost a moc. Nikdy s ním nejsou ztotožňovány. Bůh se staví proti jevu, který se vícekrát objevuje, a to jejich uctívání. Mojžíš jasně říká: abys nepovznášel své zraky k nebesům, a když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy, všechen nebeský zástup, nedal se svést a neklaněl se jim a nesloužil tomu, co dal Hospodin, tvůj Bůh, jako podíl všem národům pod celým nebem. Dt 4:19 (CEP) V tomto verši je zmiňován nebeský zástup. Nebeským zástupem jsou míněni andělé a ti sami jsou v Písmu spojováni s hvězdami Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán klíč od jícnu bezedné propasti. Zj 9:1 (KMS) Jasnější odkazy pro spojení s hvězdami jsou 16 Podobně i Zj 8:12, Zj 9:2, Zj 16:12 17 Hans Jakob Reimers, John Wesley a modlitba,, str. 8-11,ECM, Při studiu slunce byl jako hlavní referenční zdroj použit Nový biblický slovník, Praha 1996,Návrat Domů, New Ungers Bible Dictonary, Moody Press of Chicago, Illinois, 1988.

11 11 zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? Jb 38:7 (CEP) Jeho ocas vleče třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. Zj 12:4 (KMS) Na základě těchto veršů se dá najít spojitost mezi anděly a hvězdami. Minimálně lze říci, že hvězdy jsou symbolem andělů. 19 Hlavní symbolické užití ukazuje na Boží velikost. Lze ho vidět například v ukázání Boží velkosti a nepatrnosti člověka. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Ž 8:4-8:5 (CEP) Nebo jiný oddíl ukazující Boží velikost: Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí, povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin. Am 5:8 (CEP) Můžeme najít i jiné užití než alegorické. Předzvěstí Božích činů v závěru dějin jsou astronomická znamení. Prorok Joel uvádí následující: Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Jl 2:10 (CEP) Slunce a měsíc zatmí se, a hvězdy potratí blesk svůj. Jl 3:15 (KR) Je zde popsán konec světa, den Hospodinův. Nejde jen o nějaký imaginární náhlý soud, který by se udál z ničeho nic. Je zde pohyb hvězd a posuny všude okolo nás. V evangeliích lze najít verše, které ukazují stejným směrem. "Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nevydá svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se otřesou. Mt 24:29 (KMS) Boží jednání s hvězdami coby znamením konce je zřetelně vykresleno v Zj 6:13. A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky. Zj 6:13 (KMS) Všechny tyto obrazy jednání s hvězdami jsou pro mě těžko představitelné, a pokud si je představím, nahánějí hrůzu a bázeň. Bůh používá hvězdy jako ukázku své moci a vlády nad světem. Nejsou užity jen jako znamení poslední doby, ale v Matoušově evangeliu kap. 2 můžeme číst o hvězdě na východu, jež vedla mudrce. Tato hvězda je sama o sobě tak zajímavá, že se jí budeme podrobně zaobírat v kapitole o jednotlivých Božích skutcích. Lze říci, že hvězdy odráží Boží velikost, moudrost a moc, a zároveň je Bůh ovládá, tak aby zjevil na světě své záměry. 19 Viz J. Hedánek. Zjevení, přepis záznamu biblických hodin, poznámka k Zj 12:4, Průvodce životem, Zjevení, Luxpress, str.22, Praha, 1997

12 12 Oheň 20 Je evidentní, že v Písmu lze najít mnoho zmínek o ohni ve vztahu k Bohu. Bůh se zjevuje jako ohnivá pec, když uzavírá smlouvu s Abramem (Gn 15:17). Při povolání Mojžíše se zjevuje v hořícím keři, který neubývá (Ex 3:2). Při krupobití v Egyptě padá i oheň (Ex 9:23-24). Můžeme říci, že oheň si Bůh zvláště používá. Je odznakem moci. To můžeme vidět, když uzavíral smlouvu s Izraelem Celá hora Sínaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Ex 19:18 (CEP) Tenkrát jste se přiblížili a stáli pod horou. Hora planula ohněm až do samých nebes a kolem byla tma, oblak a mrákota. I promluvil k vám Hospodin zprostředku ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli; slyšeli jste jen hlas. Dt 4:11-12 (CEP) Když si Izrael připomíná smlouvu ze Sinaje, často připomíná Boha jako toho, kdo mluví zprostřed ohně. Bůh se často zjevuje s ohněm, a dokonce se k němu přirovnává. neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující. Dt 4:24 (CEP) Dnes poznáš, že Hospodin, tvůj Bůh, který jde před tebou, je jako sžírající oheň. On je vyhladí a on je před tebou pokoří, takže si je podrobíš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin slíbil. Dt 9:3 (CEP) Nesmírně vyvýšen rozmetáš útočníky, vysíláš své rozhorlení, jako oheň strniště je pozře. Ex 15:7 (CEP) Zjevuje, tak povahu své lásky, horlivost. Bůh také ohněm čistí a pročišťuje. Obhajuje jím svou svatost. Ukazuje to na příkladu kněží. Áronovi synové Nádab a Abihú obětují cizí oheň (Lv 10) a jsou zabiti ohněm, podobně dopadá i vzpoura Kóracha a Dátana. Země otevřela svůj chřtán a pohltila je i Kóracha. Tehdy ta skupina zhynula a oheň pozřel dvě stě padesát mužů. Stali se výstražným znamením. Nu 26:10 (CEP) Bůh soudí svým ohněm hřích, jednak mezi svým lidem, ale oheň z nebe padal i na Sodomu a Gomoru (Gn 19:24) nebo padá při soudech sedmiletého soužení (Zj 8:7, 18:8). V Písmu však najdeme příklady, kdy ohněm zjevuje svou moc a přízeň. Můžeme to vidět tehdy, když vede svůj lid oblakovým sloupem ve dne a ohnivým v noci (Ex 13:21-22) nebo nechává sestoupit oheň, aby spálil oběti při zasvěcení stánku Mojžíš s Áronem nato vešli do stanu setkávání. Když vyšli, dali lidu požehnání. Vtom se ukázala všemu lidu Hospodinova sláva. Od Hospodina vyšel oheň a pozřel na oltáři zápalnou oběť i obětovaný tuk. Všechen lid to spatřil, zajásal a padli na tvář. Lv 9:23-9:24 (CEP) Podobně jedná později s Gedeónem (Sd 6:21), při zasvěcení chrámu Šalamounem (2Par 7:1-3) nebo při Elijášově souboji na Karmelu (1Kr 18:38). Zvláštní situace je, když Elijáš nechává sestoupit oheň na vojáky, kteří ho mají zatknout (2Kr 1:1-12) a později opouští zemi v ohnivém voze (2Kr 2:11). Zvláštní je i případ ochrany Šadraka, Mešaka a Abednega v rozpálené peci, kdy jim žár a oheň neublížily (Da 3). 20 Při studiu byl jako hlavní referenční zdroj použit Nový biblický slovník, Praha 1996,Návrat Domů, New Torrey Topical Text Book, zpracování pro Theophilos Library3. A, Novotný, Biblický slovník, Kalich, Praha, 1992

13 13 V NZ je oheň spojován, jak jsme již zmínili, s událostmi poslední doby, s věčným odsouzením hříšníků (Mt 13:42; 25:41), ale i s událostí letnic. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Sk 2:3-2:4 (CEP) Znamení ohně při seslání Ducha svatého nalezneme i při některých probuzeních z nedávné minulosti, například při námi uváděném probuzení na Timoru 21. Můžeme to shrnout slovy, že Bůh projevuje svou moc ohněm někdy jako znamení své moci, jindy jako soudu. Zároveň se představuje i jako ten, který je schopen jím provést. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Iz 43:2 (CEP) Vítr 22 Vítr (heb. Rúach, supa) je v prostředí Izraele jedním z hlavních činitelů určujících počasí. Větry se dělí podle světových stran do čtyř úhlů. Lze o tom najít zmínku například ve Zjevení. Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví. Zj 7:1 (CEP) Dá se říci, že pro Izrael vanutí větru z různých světových stran přinášelo různé počasí a znamenalo požehnání nebo pohromu. Vítr ze severu přinášel chlad, a pokud přicházel ze severovýchodu, tak déšť (Př 25:3). Jižní vítr má různé účinky, ale převážně působí nepříjemně, jak uvádí Pán Ježíš, když mluví o rozpoznávání časů. a vane-li jižní vítr, říkáte: `Bude vedro - a bývá. L 12:55 (CEP) Nebo jak je ukázáno v příběhu proroka Jonáše. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: "Lépe abych umřel, než abych žil." Jon 4:8 (CEP) Východní vítr má podobné, a ještě ničivější důsledky než jižní. Prorok Jeremiáše, když popisuje soud nad Judou, se vyjadřuje následovně: V onen čas bude řečeno tomuto lidu i Jeruzalému: "Žene se žhoucí vítr přes holá návrší v poušti na dceru mého lidu, nebude převívat, nebude pročišťovat. Jr 4:11 (CEP) Vítr je popsán jako žhnoucí, protože přichází z pouště. Je suchý, vysušující a zabíjející. Západní vítr je jeho protikladem. Arabové ho nazývají otec deště. Protože přichází od moře, přináší déšť. Krásně je to vidět v Elijášově příběhu na Karmelu 21 Popis vylití Ducha zahrnující i znamení ohně z Probuzení na Timoru uvádíme v kapitolce o větru. 22 Při studiu byl jako hlavní referenční zdroj použit Nový biblický slovník, Praha 1996,Návrat Domů, New Ungers Bible Dictonary, Moody Press of Chicago, Illinois, A, Novotný, Biblický slovník, Kalich, Praha, 1992

14 14 Když to bylo posedmé, řekl: "Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň." Elijáš mu řekl: "Vystup vzhůru a vyřiď Achabovi:»Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť!«"1 Kr 18:44 (CEP) Ale i ve slovech Pána Ježíše: Také zástupům řekl: "Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: `Přijde déšť - bývá tak; L 12:54 (CEP) Vítr byl pro Izrael důležitý a podle slov proroka Ámose byl stvořen Bohem. Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů. Am 4:13 (CEP) Bůh je ten, kdo ho ovládá: Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Ž 107:25 (CEP) Bůh používá vítr při svých zjeveních lidem. Při rozdělení Rákosového moře: Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Ex 14:21(CEP) Elijáše odnáší na voze ve vichřici (2Kr 2:1), při zjevení Boha na Chorebu Bůh používá vítr (1Kr 19:8-18). Je součástí Božího zjevení v soudu. Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela; Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. Za 9:14 (CEP) Také je však použit jako symbol a zdůraznění vylití Ducha svatého. Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Sk 2:1-2:2 (KMS) Můžeme tedy říci, že vítr určuje počasí. Je ovládán Bohem a je používán k soudu či požehnání, nebo jako znamení Boží moci. Mel Tara uvádí, že při vylití Ducha zažili manifestaci s větrem. Tu noc, kdy jsme se společně modlili, přišel najednou Duch svatý právě tak jako o letnicích. Ve 2. kap. Skutků čteme, že přišel z nebe jako mocný prudký vítr.a tu noc, jak jsem tak seděl vedle své sestry, slyšel jsem mocný prudký zvuk. Znělo to, jakoby v kostele byla malá smršť. Podíval jsem se kolem sebe a nic jsem neviděl. Otočil jsem se na svou sestru. Slyšíš ten podivný hluk? zeptal jsem se. Ano, odpověděla, slyším. Ale zapomeň na ten zvuk a pojďme se modlit. Začala se modlit a v tu chvíli jsem slyšel, že se začalo modlit mnoho dalších. Víte, my jsme se v našem sboru vždycky modlili podle určeného pořádku, jeden po druhém. Protože stačilo, aby se v našem kostele modlila jen jedna osoba, neboť jsme měli všechno napsáno před sebou. Když se mělo modlit mnoho lidí, museli jsme napsat celou řadu modliteb. Ale tu

15 15 noc začali tito presbyteriáni zapomínat na psaný pořádek i na předepsané modlitby a začali se modlit v Duchu. Nejdřív jeden po druhém, a než jsem si to uvědomil, začali se všichni modlit najednou. Můj drahý Ježíši, co se to děje v našem kostele? řekl jsem. Jak se tak všichni modlili, podíval jsem se na pastory. Můj ty světe jak úzkostný výraz měli ve tvářích. Seděli vpředu v kostele na stupínku a nevěděli, jak si poradit s těmi dvěma sty lidí. Oni také slyšeli mocný prudký vítr. Znovu jsem se rozhlédl a stále se nic nehýbalo byl to jen zvuk. Potom jsem slyšel zvonit hlasitě a rychle požární zvon. Přes ulici naproti kostelu byla policejní stanice a požární zvonice. Muž na policejní stanici viděl, že náš kostel hoří, a tak rozezněl zvonec, aby oznámil lidem ze vsi, že mají rychle přijít, protože hoří. V Indonésii a zvláště na Timoru nemáme hasičské vozy. Prostě zazvoníme na zvonec a lidé si uvědomí, že hoří, a přijdou z celé vesnice s kbelíky vody a dalšími věcmi, aby pomohli požár uhasit. Když se dostali ke kostelu, viděli plameny, ale kostel nehořel. Místo přirozeného ohně to byl oheň Boží. Proto mnoho lidí přijalo Ježíše Krista jako svého Spasitele a také křest ve svatém Duchu. 23 John Wesley také ve svých denících uvádí zprávu o tom, že Bůh ovládá vítr. Sobota, 9. dubna Mezi devátou a desátou hodinou jsme šli na palubu nákladní lodi Clermont. Avšak až do neděle, 10. dubna do deseti hodin, bylo na moři mrtvé ticho. Cestující mě požádali, abych kázal. Po kázání jsem se modlil, aby nám Bůh dal příznivou a brzkou plavbu. Ještě jsem nedomluvil, když se zvedl vítr a za dvanáct hodin nás dopravil do dublinského zálivu. Nevyslýchá Bůh stále ještě modlitby? Úterý, 14. srpna Vypluli jsme při dobrém větru a doufali, že odpoledne budeme na ostrově Guernsey. Vítr se však stočil do opačného směru a zesílil tak, že to bylo nemožné. Pokládali jsme za nejlepší přistát na ostrově Alderney; v zálivu jsme však téměř ztroskotali. Když jsme byli uprostřed skal, cele vydáni napospas vlnám, vítr se úplně utišil. Kdyby to tak bylo zůstalo, jistě by nás to hodilo na tu nebo onu skálu. Začali jsme se proto modlit a najednou se zvedl vítr. Přistáli jsme při západu slunce, a ač jsme měli pět lůžek v jedné místnosti, spali jsme pokojně. Čtvrtek 6. září Ráno jsme šli za příznivého, mírného větru na palubu. Sotva jsme však vstoupili na loď, vítr ustal. Volali jsme k Bohu o pomoc a hned nato se zvedl příhodný vítr a neustal, dokud nás nedopravil do zálivu Penzance. (Adam Clarke píše, že Wesley četl ve své kabině, když se doslechl, že vítr ustal. Hned svolal své přátele k modlitbě. Když se Coke, Bradford a Clarke pomodlili, modlil se Wesley v pevné víře: Přikaž těmto větrům, aby poslechly tebe, a doveď nás rychle a bezpečně do přístavu, kde máme být. Všichni pociťovali moc jeho modlitby. Vstal pak od modlitby bez poznámky, vzal knihu a pokračoval ve čtení. Clark šel na palubu a byl překvapen, že loď jela správným směrem při stálém větru. L VII, Boží zásahy do vanutí větrů se dějí i ve dvacátem století, jak popisuje Gösta Öman svou zkušenost s Tajfunem na Filipínách. Bratr Romeo Corpuz k nám přišel s vážnou jobovskou zvěstí: Přijde hrozný tajfun. Směřuje přímo na Manilu. 23 ŽV ročník /5, str Hans Jakob Reimers, John Wesley a modlitba, 2001, str 8-11,ECM

16 16 Vzpomeňte si, jakou dohodu jsme udělali s Pánem. Nic nesmí narušovat jediné shromáždění nebo měnit plány, které jsme udělali před Bohem. Abyste mohli posoudit naše jednání, musíte brát tohle na vědomí. Když Romeo přichází a informuje nás o nevyhnutelném nebezpečí, o nešťastné hříčce přírody, která zničí zbytek našeho plánování, tak se ho spontánně ptám: Myslíš, že ten tajfun přichází od Boha? Nevím, odkud přichází. Vím jenom, ŽE PŘICHÁZÍ, odpovídá Romeo. Ale něco se ve mně vzepřelo. Byl jsem přesvědčen: Ten tajfun nepřichází od Boha, ale zřejmě s jeho povolením. Po třiceti minutách přichází Romeo znovu: Nyní před přicházejícím tajfunem varují v rádiu každou čtvrthodinu. Přichází s velkou rychlostí přímo na Manilu. Ale ty si myslíš, že mu máme dovolit přijít? Neumíte si představit, jaký výraz se mu objevil v obličeji ani se nebudu snaží hádat, co všechno to znamenalo. Za čtvrthodiny byl zase zpátky. Bydleli jsme na druhé straně ulice naproti jeho domu. Nyní před tajfunem varují každou pátou minutu a dávají všemožné rady, co dělat, abychom jeho účinky pokud možno co nejvíce omezili. Teď už se ve mně probudil nezkrotný hněv proti mocnostem, které zamýšlely zničit naši sérii shromáždění. S velkou silou jsem uhodil pěstí do stolu a řekl: Ne, ten nepřijde. Já ti říkám ve jménu Ježíše, ten nepřijde. Obrátí se na jinou stranu. Asi o půl hodiny později přichází Romeo dovnitř. Jásá a říká: Nebezpečí pominulo! Ten tajfun asi 800 metrů od Manily změnil směr. Teď je na Čínském moři! Všichni jsme jásali. Bůh znovu ukázal svou věrnost. Haleluja!!! 25 Bůh zachraňuje, zjevuje svou slávu, ale i varuje a soudí, jak uvádí apokryfní kniha Sírachovec: Jsou větry stvořené k trestání, a on z nich ve svém rozlícení udělal pohromy, v hodině dovršení se prudce rozběsní a ukojí rozlícenost svého Stvořitele. Sírachovec 39:28 (JB) Podobně se vyjadřuje i Norberth Leith v článku Smrště jako boží poslové?. 26 V hurikánovém období v roce 1998 řádilo nadprůměrné množství smrští a napáchalo miliardové škody. Podle odhadu pojišťovacího koncernu, mnichovského Rücku, jsou škody způsobené národnímu hospodářství jen u smršti George vyšší než 10 miliard dolarů. George se řítil asi tři týdny Karibikem a americkou pevninou. Pojistné škody se odhadují na tři až čtyři miliardy dolarů. Dvanáct tropických smrští, od Alexe po Lisu, řádilo od června do října. Tak se zvedl počet smrští nad dlouhodobý průměr 10. Pojišťovna se obává, že v nejhorším případě by mohl hurikán na východním pobřeží USA napáchat škody na objektech pojištěných na 80 miliard dolarů. V Evropě byla nejvyšší smrští napáchaná škoda 30 miliard dolarů. Ustavičně se množící hurikány, smrště a záplavy chápeme jako zvláštní Boží řeč k našim současníkům: oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo. (Ž 148:8). V době, kdy lidé nechtějí naslouchat Božímu slovu, hovoří Pán Bůh přírodními silami, které pomáhají naplnit jeho slovo: Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití (Ž 107:25). Hospodin sice mlčel, když Jonáš utíkal od Ninive, ale bouří jasně promluvil: I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi 25 Gösta Öman, Podivuhodné zázraky, Postila, Brno 2001, str Volání uprostřed noci, leden 1999, str19

17 17 hrozilo ztroskotání (Jon 1:4). Boží řeč skrze mohutnou bouři přispěla k tomu, že se pohanští námořníci začali ptát po Pánu Bohu a Jonáše přivedla k určenému cíli. Pán Ježíš jasně řekl svým učedníkům, že právě katastrofy, které se dají do pohybu, jsou Boží řečí v poslední době a mají přispět k tomu, aby uvedly jeho návrat v slávě: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko (L 31:25-28). Máme naslouchat tomu, jemuž je dána všeliká moc na nebi a na zemi, který drží větry ve své ruce, neboť tito předchůdci velikého soužení a apokalyptických událostí poslední doby hovoří zřetelnou řečí. Voda, déšť, sucho, rosa 27 Voda (heb. majim, ř. hudor) je jednou ze základních substancí světa. Bůh, když mluví k Jobovi z bouře, se ho provokativně ptá: Má snad déšť otce? Kdo zplodil krůpěje rosy? Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní? Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tůně. Jb 38:28-30 (CEP) Otázky jsou řečnické. Ve verších, které předchází tomuto výroku, se Bůh zjevuje jako ten, kdo má vodu a jevy s ní související jednoznačně pod kontrolou. V této kapitolce s budeme věnovat některým z jevů popsaných v těchto verších. Voda, déšť V předchozí části jsme popisovali postoje Izraelitů k větru v závislosti na tom, zda přináší déšť, nebo ne. V Izraeli je velká závislost na vodě. Dobře to vystihuje Gerhard Kroll. 28 Roční srážkový průměr od r do r byl v Sodomě 51 mm, v Beer-šebě (Bérsabé) 200 mm, v Tel Avivu (Jaffa) na středomořském pobřeží 519 mm, v Tiberiadě u Genezaretského jezera 442 mm, v Har Kenaanu v horní Galileji 728 mm. V Jeruzalémě byl roční průměr 509 mm. Srovnáme-li s tím průměrné hodnoty srážek v Praze 491 mm, Berlíně 580 mm, Římě 800 mm a v Moskvě 530 mm, zjistíme ke svému překvapení, že na tom Jeruzalém se svým ročním průměrem vůbec není tak špatně. O rozhodujícím činiteli, který určuje klimatické poměry v Palestině, však toto srovnání mnoho neříká. Celkové množství srážek v Jeruzalémě spadne v 56 dnech a rozloží se tak, že asi 68 procent všech srážek připadne na prosinec a leden. Tak určuje déšť hranice mezi ornou půdou a stepními pastvinami, mezi stepí a pouští. Jelikož Palestina leží na nejzazším okraji srážkového pásma Středozemního moře a na prahu pouště, je pro srážky důležitá i sebemenší odchylka v nadmořské výšce. Už malé zvýšení nadmořské výšky dokáže vyvolat vytoužený déšť, kdežto sebemenší snížení může znamenat, že mraky plují beze změny dál. Tak v Bét-elu prší vždy dříve než v Jeruzalémě, který leží asi o 90 m níž a přitom je vzdálen jen 16 km. V samotném Jeruzalémě je západní 27 Při studiu slunce byl jako hlavní referenční zdroj použit Nový biblický slovník, Praha 1996,Návrat Domů, New Ungers Bible Dictonary, Moody Press of Chicago, Illinois, A, Novotný, Biblický slovník, Kalich, Praha, 1992, Vine's Expository Dictionary of Biblical Words,1985, Thomas Nelson Publishers 28 Gerhard Kroll, Po stopách Ježíšových, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002, str 38-42

18 18 polovina vlhčí než východní. Často nastávají dny, kdy se z dešťových mraků spustí déšť na Olivovou horu, zatímco v Betanii ležící více na východ se oráči stydí, zakrývají si hlavu, neboť v zemi nenastává doba dešťů (Jer 14:4). Ať jsou to zalesněné výšiny Karmelu a pahorky Galileje nebo holá úbočí Judské pouště, platí tu jako všeobecné pravidlo, že východní strana je už sušší než západní a jižní strana je vzhledem k velkému vypařování sušší než severní. Voda je vzácná a má bohatou symboliku, ale zároveň se Bůh jednoznačně staví do pozice vládce vod. Ovládá ji svým slovem: Když vydá hlas, bouří se vody v nebesích, dává vystupovat mlze z končin země, působí blesky pro déšť, ze svých skladů vyvádí vítr. Jer 10:13 Když vydá hlas, bouří se voda v nebesích, dává vystupovat mlze z končin země, činí blesky pro déšť, ze svých skladů vyvádí vítr. Jer 51:16 Dává ji nalézt Hagar, když prchá od Sáry a Abrahama (Gn 21:14-20). Uzdravuje vodu, když se nedá pít, jak můžeme vidět u hořkých vod v Maře (viz Ex 15:23-26). Lidé prosí proroka Elíšu, aby uzdravil jejich pramen vody, a on to činí (2Kr 2:19-22). Izrael je závislý na vodě a na tom, že Bůh dává svůj déšť. Déšť je projevem Boží přízně a Bůh Izrael vyzývá k tomu, aby prosil o déšť. Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, bylinu na poli dopřeje každému. Za 10:1 (CEP) Synové Sijónu, jásejte a radujte se z Hospodina, svého Boha, protože vám dal učitele spravedlnosti, seslal vám déšť, podzimní i jarní déšť jako na počátku. Jl 2:23 Déšť požehnání je i součástí uzavření Nové smlouvy s Izraelem v Ezechielově proroctví. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odstraním ze země dravou zvěř, takže i na poušti budou moci bezpečně sídlit a spát v divočině. Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání. Polní stromoví vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a budou na své roli v bezpečí. I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují. Ez 34:25-27 (CEP) Přemíra vody, povodně 29 (Gen 6-8), nebo přívaly vod a krupobití (Ez 38:22) jsou symbolem Božího soudu. Jako příklad může posloužit následující verš, kdy Bůh skrz Ezechiele prorokuje soud národům. Řekni těm, kteří nahazují stěnu omítkou: Padne! Spustí se lijavec, který spláchne všechno. Nechám padat kroupy jako kameny, rozpoutá se bouřlivá vichřice. Ez 13:11 (CEP) Obraz povodní a množství vod se používá i k obraznému popisu Božího soudu: Hle, Panovníkův silný a udatný přijde jako příval krupobití, jako zhoubná bouře; jako příval vod, jak dravé proudy je srazí pěstí k zemi. Iz 28:2 (CEP) 29 Biblickou potopou a povodněmi se budeme podrobněji zabývat v další kapitole.

19 19 Sucho jako důsledek nedostatku vody je taktéž označováno jako Boží soud. Můžeme zmínit několik příkladů: sucho ze proroka Elijáše a jeho zápas o déšť na hoře Karmel ( 1Kr 17-18), nebo také slova proroků. Ámos zmiňuje následující: Ačkoliv jsem vám odepřel déšť, když byly ještě tři měsíce do sklizně, na jedno město jsem seslal déšť a na druhé jsem neseslal; na jedno pole pršelo a pole, na které nepršelo, uschlo. Am 4:7 Podobně i Joel zmiňuje podobné ničící sucho: Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo. Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží. K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen. Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň. Jl 1:17-20 (CEP) Lze tedy říci, že Bůh vládne deštěm a vodou. Je ten, kdo ji dává i bere. Je nástrojem soudu i požehnání. Krásně nám to pomohou dokreslit následující příběhy Johna Wesleye. Úterý, 17. února Odpoledne jsem přišel do Oxfordu, zanechal zde svého koně a šel pěšky do Stanton Harcourtu. Asi za hodinu mě překvapila tma a začalo silně pršet. Byl jsem promoklý a unavený a neznal jsem cestu. Nemohl jsem jinak než se modlit v srdci (ač jsem se styděl, že jsem nebyl cele odevzdán do Boží vůle): Kéž bys zavřel průduchy nebes nebo mi dal alespoň světlo či poctivého průvodce, nebo pomoc, kterou uznáš za vhodnou! Tu najednou přestalo pršet, vysvitl měsíc a nějaký laskavý pán mě dohonil, posadil na svého koně a sám šel pěšky vedle mne, až jsme přišli k domu pana Gambolda. Úterý, 1. července Večer jsem kázal v Moretonu poblíž Buckinghamu. Blesky spolu s hustým lijákem nás hrozily připravit o celé shromáždění. Volali jsme k Bohu. Blesky a déšť ustaly a měli jsme jasný, slunný večer. Sešel se velký počet lidí, někteří ušli dvanáct nebo čtrnáct mil. A neztratili svou odměnu, neboť Bůh doprovodil své slovo projevy svého Ducha. 30 Dave Jackson uvádí jeden příběh za života Watchmana Nee, který se udál v Číně v první polovině 20. století. Příběh se dotýká Boží moci nad přírodou, zvláště pak nad deštěm, proto ho jistě stojí zato uvést. Sváteční oslavy v čínské vesnici Meihua byly v plném proudu. Rodiny se scházely k obřadním návštěvám a pálily kadidlo svým předkům. Lidé se smáli a hráli hazardní hry. Pořádaly se velkolepé oslavy a přinášely se oběti domácím bůžkům.. V noci ozařovaly oblohu ohňostroje. Watchman Nee se spolu s dalšími šesti mladými kazateli snažili hlučnému svátečnímu davu přinést evangelium. Kázali po celé vesnici na nárožích ulic. Několik venkovanů se sice zastavilo a zaposlouchalo se, většina lidí ale spěchala dál. Nakonec devátého dne Li Kuo-ching, nejmladší z kazatelů, který sám teprve nedávno uvěřil, v zoufalství zakřičel na zástup: Co se to děje? Proč tomu nevěříte? 30 Hans Jakob Reimers, John Wesley a modlitba,,ecm 2001, str. 8-11

20 20 Jeden z vesničanů pokrčil rameny. A proč bychom měli? Máme svého vlastního boha, Ta-wanga (Velkého Krále). Jeho svátek bude za dva dny. Celých 286 let Ta-wang bez výjimky zajišťoval na tento svátek slunečně počasí. Je velmi spolehlivý. V tom případě vám slibuji, zakřičel Li, že náš Bůh, který je skutečným Bohem, způsobí, že bude na Ta-wangův svátek pršet. To okamžitě vzbudilo u vesničanů zájem. Byla to pro ně hra, soutěž. Dobrá! volali. Pokud bude na Ta-wangův svátek pršet, je Ježíš skutečně Bohem. Potom si o něm rádi poslechneme. Zpráva o Liově výzvě se rychle rozšířila po celé vesnici. Když se to dověděl Watchman Nee, zhrozil se. Li byl mladý a nezkušený. Dal neuváženě v sázku Boží čest. Co když se Bůh rozhodne, že o svátku pršet nebude? Pokud by se tak stalo, nikdo už jejich kázání o Ježíši nebude v budoucnu naslouchat. Ale když se toho večera mladík modlil, cítil Watchman, jak mu Bůh říká: Kde je Elijášův Bůh? Watchman si vzpomněl, že v Bibli se píše, jak prorok Elijáš vyzval Baalovy kněze k podobnému souboji. Jak Elijáš, tak pohanští kněží postavili oltář a obětovali na něm zvíře. Elijáš dokonce vylil na svou oběť vědra vody. Nakonec však jedině Elijášův Bůh, jediný pravý Bůh, seslal oheň, aby oběť shořela. Všech sedmi mladíků se zmocnilo nadšení. Byli si jistí, že Elijášův Bůh, o němž kázali, sešle o Ta-wangově svátku déšť. Když se skupinka kazatelů ráno o Ta-wangově svátku vzbudila, okny pronikaly sluneční paprsky. Watchman byl v pokušení modlit se: Ach Pane, prosím, sešli déšť! Tichý, jemný hlas však řekl: Kde je Elijášův Bůh? A tak se namísto úpěnlivých proseb mladíci posadili, aby se nasnídali. Ve chvíli, kdy sklonili hlavy, aby Bohu poděkovali za jídlo, na okenní rám dopadly první dešťové kapky. Než dojedli první misku rýže, rozpršelo se naplno. Během druhé misky už lilo jako z konve. S prvními dešťovými kapkami někteří vesničané zvolali: Ježíš je Bůh! Už ne Tawang! Ta-wangovi následovníci však trvali na tom, že dál ponesou svou modlu v procesí. Jejich bůh o svém svátku déšť jistě zastaví! V té době však už byly ulice zaplavené a účastníkům pochodu podklouzávaly nohy. Nakonec se zřítila i modla a pádem se jí rozbila hlava a levá ruka. Celá vesnice najednou chtěla naslouchat evangeliu. Pádem modly byla zlomena Satanova moc. 31 Gösta Öman uvádí následující zkušenost s modlitbou za déšť v Izraeli: Muž řekl: Nemůžete požádat, aby se tito muži modlili za pořádný déšť? Přece už mnoho měsíců pořádně nezapršelo! Pán ke mně znovu promluvil: Ano, udělej, co žádá. Tak jsem se muže zeptal: Kdy chcete, aby pršelo? Co nejdříve, odpověděl. Zeptal jsem se ho, kde bydlí, kdy pojede domů a kdy si myslí, že tam přijede. Pojedeme domů autobusem a doma budeme nejpozději kolem páté hodiny. Zeptal jsem se: Jestli bude pršel ve čtvrt na šest, bude vám to vyhovovat? Ano, to bude dobré! Tak se zařiďte, abyste byl doma ve čtvrt na šest, protože tehdy to propukne. Ne, že bych se bál deště, ale budu se snažit, abych byl doma. Vyzýval jsem je, aby věřili v Ježíše Krista, On je Boží Syn, Spasitel Izraele! Ano, od tohoto dne v něj věřit budu, odpověděl muž. Ty tři křesťanské sestry chválily Boha s velkou radostí, že další židé uvěřili v Ježíše. Rozešli jsme se ve velké radosti a chválili jsme Boha. To se stalo mezi dvanáctou a třináctou hodinou. Když jsem šli na večeři, asi v 17:20, zapomněli jsme si pláštěnky. Zatímco jsme utíkali těch padesát metrů mezi bydlištěm a 31 Dave a Neta Jacksonovi, Hrdinové víry, Samuel, Praha 2002, str

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel)

Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel) Týden od 4. do 20. dubna 3 Texty na tento týden Jl, 4.2 20; 2,.5; 3, 5; 4,6 2; Sk 2, 4.4 3 Základní verš Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil Proč mě Bůh stvořil... člověka? Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil otázku: Proč mě Bůh stvořil... člověka? Tuhle otázku už jste určitě v nějaké podobě slyšeli, možná o ní dokonce

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

HORA KARMEL KDO JE BŮH?

HORA KARMEL KDO JE BŮH? BRNO KOUNICOVA 22. 7. 2012 Biblické hory 10. část HORA KARMEL KDO JE BŮH? O lidském kulhání a Boží žárlivosti První čtení: 2 Korintským 6,11-16 / 1 Tm 3-2,3-6 Text kázání: 1 Královská 18,17-40 PRVNÍ ČTENÍ

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více