Děti v nemocnici dostaly spoustu dárků čtěte na straně 8 a 9. Naše porodnice je útulná a moderní. Zvláštní úkol: chovat narozené děti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děti v nemocnici dostaly spoustu dárků čtěte na straně 8 a 9. Naše porodnice je útulná a moderní. Zvláštní úkol: chovat narozené děti"

Transkript

1 2 / 2012 / č II Čpi Flt cic Plzň Nš pic j útl čtět tě 4 5 Zlšt úl: ct zé ěti čtět tě 6 7 zp ýzé léř čtět tě 3, Děti cici tl pt ů čtět tě 8 9

2 Pé pžit čc tů, t l ě štět, pjti pf i žitě c 2013 přj Ig. Jl řitl FN Plzň clý gt FN Plzň Plp zl é izit icé ct S t tčt ž ějý č l zřjé, ž pz p lj S, l lcté l Flt cic Plzň ěc ěj. Zčl ttiž přpé t pc přě 9. litp ltš l z účti t iit l Pz pf cl Hpl lšc ýzýc tů, čtě ět iit p ýz é šlt g. Tš H, pit ět Plzě g. ti Bx ip plzňé icéz. Ftiš Ré, ě Léřé flt Plzi c. D. Bi zg, CSc., zřjě též řitl plzňé flt cic Ig. Jl é ltě plž plp zl izit icé ct. z 2000 ttů flt. Siplž tticýc útů c ltř, pc pggů lšc pt. c Biicé ct p pct tý zěřé přš ýz lti gc gů. D tiit Ct ptpě zpj 110 ýzů lšc ýc pců. Dě Bi zg j přěčý, ž pliý ýz, tý t pět, při ě ř ýc pztů té ptřé fic ě p. Přl plzň flt é zřz Rgg. Léř flt Plzi, t é zlž tl l iticýc ptě cěýc jtc, ci p č l přt čt é pů ýc. Stš, z icž ěté lž fltě již clýc 65 lt, l půě č jié účl ý ipzič řš j pžů ý ýz. P izlizc pjt ýt é iip Léřé flt Plzi, p ž jj pcci i tti lét tžili, zč tt tčt. Přišl t l čý, ž j l ěřili, ž ě j, zůzil ě flt Bi zg. St fi již til ři t ic, zň tě pěl zcý clgicý půz. Ojili pzůtt žlzé, třil t i j šl S ě Nplýc l, pzil zjé t ě. p čti l, t jř, j é l pět tticýc útů flt ě zijc Biicé ct. Plzňý gi, tý ý přžě j tcicý, t z pcit ýc přc léřýc ě ýz ěřjc zlpš léřé péč, řl pf. cl Hpl, t. Zýš pcit šl, lpš pt p tt při t ýzě c ě - šic ýů. P ýt flt ccp, ě ppt, ptž č j c, t lpš úň ý, jřil č ě zg. N iftt plž p ý šc l cp těý pt t pl ýt léřé flt Plzi zil již 50. létc. Stčt tj é tilt é ticilt j j, ž š czjc gc ěc přc té lš, zil úě it ě LF Plzi c. D. Jl tý, CSc. Pit Bx jřil ěji, ž ět Plzň ž pý pjtů přt lžit č itci š ět ptřict přlžitti lti icé ýz pět zi ci. Přti li i lš ztpci Léřé flt Plzi, ztpci ztitl t lš té. Sé pž ělil zijc izit icé ct ip plzňé icéz. Ftiš Rý. St ěl ýt př ž jř ř- 2 Nš cic

3 Ncé ěti i žil tč č čů j c čé ž HAIA PLZEŇ, té p ět pc t. Dlci tt ž, přš zt t léři půc Ht-lgicé ěl Děté lii Flt cic Plzň i zli z cl zlitě žit c ptižýc ět. Sžj č z zl ě, ti, či pf, ič přtl ět cě léi té lši lgicýi cěi ěté ě, ř Jl Gjc z ž HAIA. T j žčě připil p é ěřc č, ttt přp pě tč tp tlté ti St Bllt. St Bllt i p č připil přp pě tč pz" Děti ět. Htl Pů, l, ě cl zplil tčci ěti přlčýi z lé Stcl. Přté ěti jjic ič tli tčci é ztté ět ftzi š. Nll lý ptl.šici, i p plčě žili č ité, ý tc ěčů fc. Přč pč plil é č ěti pl jů zjl č ýc ů, ppij Jl Gjc. HAIA i p pc ět pc - t-lt Plzň D FN Plzň, Htlgicé ěl, Alj S 80, Plzň HAIA Plzň l zlž c 2000, při tlgicé ěl Děté lii Flt cic Plzň, z pp lii léřé pl. plě pl-pci ptižý ět, i HAIA Plzň tj ěli zlc clů, z icž jpttějši j: zlitě léč ptc pcit j i l tž léč pc při t l žit. (j) Pg tpltc t řě, tý zčl li z pll pčj ý piř ěl Pl Ji l J z jýzějšc lt, té ltš c zl žit Flt cic Plzň t ěž zl t li p clé š zi l út ýzé ti plzňé ic, piř Htlgic-lgicé ěl D. li z. Ptc tt ýzé léř, tý tl při z pg tpltc t řě tz l ěl pějc c ž pli šc těct ýů Čé plic, ěj jště t tt čpi. Přiš ě pf lét z ltši cti lt fg Čé git ců řě Nc p tpltc t řě jicž z plčě lg léři, ěli pcit jjic ii tl. Tt lét připil li z jř ltš. J ýz úct ě pc pů zi txt, z zě. Ntpc li z zšl z ýěé řz. Stl j D. Pl Ji, P.D., tý l j lltý ztpc. S D. li z j plpcl é tp Htlgic-lgicé ěl c I ž ýz plpcl lpň pc ltc é pc přý. Spš j žil ěj c jc čit. t j pčl i fci j ztpc, t j l Df t, ž j l ý ž ž p é icé tc é, l žé zt j pci. Ptic žé š plě it p lié tc. li z ttiž l j ýjičý, l přš ýjičý člě p šc tc, ýz l tit přjc ic š ěl. Ntpit p ě fc piř ěl j j t jcé ziěé: př ýě é tlgiclgicé ěl špičý tpltč pg. Oěl lti li ýc é pci, ť j léř, t či lt. N t š j úl li zzjc, ť čitě lé tt ijc é é l zjt l p ic. Při ě š zěé j ý cl přš žt zl tiit c ěl j z li ptů icýc, t z li tžěji ěřitlýc, l tjě ůlžitýc ptů lc, t li zjé zt pcit-léř. J i ě t, ž tt j plitlé pz při zc ptti ptiilit lti š Htlgic-lgicé ěl. Z piit tž pžji ž filzfi týé plpc j itř pl ěl, l i zt š l, jž i plpcjc gizc, týi j Nc p tpltc t řě Čý git ců řě. D. Pl Ji, P.D. Piř HOO FN Plzň Pč t Nš cic 3

4 P pj, ěž přiczj ěti ět, tté cil zřz t, j t přiét tě ět O j př c j tři ti lt pil Slc. N ě l 6. Splčě j t pžl p lti pič z zé. St č č přišl - plcl z z šl. Stjý pčt l pji. ii přižli j j zit j tl, z j př. P lůž plčé l l ěl pýi ztěi t pl pcé. Nj i, té l t, l i zticý pl ěl př pěti lt při přc ýc pt Glgic- picé lii lcté l FN Plzň pcit, ž citli ji. Ptř j D j čti lii, zčé j p l, 6 ptýc, ýc, lxě ýc pjů, té připj c ptř. Szřjě útř čt j plc picé lůž, l c zřz štř tět, řé lůž p zc, žé pji j cil zz it, ž pcý t,, té lj ič pc lt, lůž p pt. ipzici t j c připj itt. I p pěti ltc é tř j jlép é pciště é tz, ttj přt lii Dc. D. Zě Ntý CSc. útlé tti ůž p cl p pýt i ý pt ji lz. Pté j t ěti tě útlé, tě i tě é pj. Nt j jlůžé, c ic cil zz. žý pj tl řl, lič, řě l ěc, é lůži přj ýz. P itt lž pěti p št pc xů, tž ětši i t lit t lx, ž ž i, jjž ěťt ý ět, ji p itt. přpě, ž ě tř, p itt př ji ič z ét lgi, t i t l. A léř pcpitlě cl ct ěťt ět zj, l, ýt přt žé p. P j půě fzilgicý,j p žii p itt, l léř j přip přpě tti zt. t ýý lti j pc itt, t léřů, j tý, tý plpcj ůž z j ě plt, zůzňj přt. Rič i t ci p zřjě p tic lt ic zěil, l pci žj těc jějšc t ppěc ič i tět. P ši tpýi ti. ž itcgficý zz, tý lj j č čit tět tčiě ělz, t i ělž tc t. přpě pzřlé it ipzici i lš přtj, té přl l, ž ii l, jště těl t, tt l. N t ůž cl gt t, ž t přz ljš, tzé č l ptcti it j p č cřý řz, ětlj D. Jiř T. Oé j p tě přé tlgů, tř Jtc itzi citč péč ěj xil ž péči. A t plt i přpě ět, té il j šé, př tý t p. Dti ětši pů, týc j plzňé Glgic-picé liic čě př 3000, š p z plic. Ž t tl přiěj é pt ět přžě licý způ, l t c pc lůž žňj i ltti pl při p, přl přp pt p. Jié p,té t pěj, j. i ý přpý p pýj p pji zčt p ž p pp. Npřl i lšťý p ůž ýt tt p lůž, přpě tti ůž ič t tt óz. I pjc p t ěti, p pýj ž é c z š lii- 4 Nš cic

5 , j i ii, t ltě ž žt zě zců, zůzňj j z pjů lš p, D. A Hc. t léři, tř přiěj ěti ět, tl zělj. N Jiř T A Hc účtili cltt fc, t zýl tli ifci ijci tětt, p péč tě p p. Npřl čité zě lti pitlgicé péč týj t tětt. Nj lé, l j z z. Nš úl j zit ši zýi pzt j š lg, l při lt t i šc glg z Plzňé gi, tř ě pj zj, zůzňj Jiř T. cj i pé Glgic-pic lii j jýzějš zřz é Plzňé ji. N pčt pů, té tt gi pj, pl 57%. Péč, t t ič jjic ět ctě ět ptj, j tli lš, ž jz it i ž z lc giů. J připi Zě Ntý i čý t, p j é třt, l i p tět př ššc ěýc tgi ěj ji zýš pzt. i pit i p ět žitl g, té žl přiýj. li i c přš t, ž š zřz ůc zil. Dipj p tčý t i zp týc pcišť. Flt cic cz xilě třc i pžcc ě přtjů t, c ipli tl těi jljši. ž i š lti pc itt léřů. Nš tý pcilizj t zšj lit jjic pc. ci ptgl ý léřů ž t t, l zjiště iizl ic zi pč l č. Pcj t i l, ž t, c ě tý š ztict- citlié j pcit š přp. Ž t ct ř, j pjé j t iět i t, ž cj, cl přt Zě Ntý. Txt: J ř Pci FN Plzň lj ct, j xilě cit ič Bě p tl lič tět, té ět, p ztj z (pi) j t, pt zi pš c č cz jčtějš p pě. Rltiě čt j ž při p ptiž tlii z pc l tl itic či, plů tlic lši přjýi zti l j tp pc gů, ptži xl žitě. J z itýc žt j l cě z iiilizé přtp piitii, tz. tři z. Léři Glgic-picé liic FN Plzň cě ič zěčé fzi p itziě ěj. Tý piř D. li liš, PD. P piři, ůžt š cl přit? St p půě gil p. Při fil čti p léř pěě té t zžt šé žé tpé picé itc, ltti, z j pét, ppřpě tý tp žt jé z z j ct. ipzici přit li té t j ěli ifc. Hl čt clé plx přtp, tý zý, j tzé cě z z picýc itc tl tři z, piiti. J t j t cě z? ž přp, ž p ifc tét tě šřil z Itli lšc pýc z již é tlt š ltpčt. Ný šc těct itc j š jjic tžý čt li lý tcicý ppi, tý čt l pé pžit, pý ži, či tjý t l připi úplě jié tp čitýc léřýc pc. šl zl t tl šci jějš itéi? éř t zé Eic- ici, t pčt půě 80.lt ilé tlt, šc lié čiti icě zčl přct ěc ct. T tl i přpě l cě z, zp Ep zjšil c tzý - ff, pi -. H- ff z, ž žé cě z pě, -pi z, ž té pě, l přpě, ž p p itt j, ž ějé ětš pě šl, t p c přilž j - z, ž j č cě z pě. Ni l pcifil, té cli, jý způ. C l t t cě z l xilě přňt? čé ě xitj pz 3 ti, té j z j tlgic pé icž j zlž cl pic pliti zp ět. ž j j š ůlě ptli, zjitili j, ž j ic zžé tt, ptž itptc j tž pc li lžit. Dt čt i zš léři p itt jjic zlě pčt, té ýc čtc ýt tpti. Pt š tý přitpil jjic přc z zcl přýi p. J f? Szřjě l jé, ž ůž ptpt f licé ti, ť c li tit pp t zčé pčt pcit jště j ltt t, týc c cě z ůc pěli t, icž. zil žý ticý plé c pcit tý ptp jitě lil. Zlili j pt ct plic picipů ici. č pč? Připili j plpci lg gl J z NTIS ( Nzilé tclgi p ifč plčt při Fltě pliýc ě ZČ) pčtčý l z ci p, té j cpi ilt p z pžit, t z cě, p cě z pt jtlié ific cě z. N l ůlžité pt j lit lič pl jj p, p, lit z. Při tci čé fz p ě p p, plpci zi j pt zj ůž jtlié pt. Silc ptz i plc jtliýc ptů, p ctit ž ýš zj, jé ži j lt pět z. jý zěů jt šli? Silc pzj, ž p j pt p pě lž ř p é zi j pt, pět z ič ci p ůž t Pč t. 8 Nš cic 5

6 Cc tt ět zě ěčil Ntlgicé ěl FN Plzň j li ýc ýlů péči přčě zé ěti, týc žl tl přiý. Ztů p j jějš tci, l i li citliý přtp jjic lý pcitů. Il Hti J i ň lé ptýlc z, p tc ň, ž ž zpll. t š ěžě pz tt Il přiti ě ď t, j t ěll i. A j p plči. J JIP Ntlgicé ěl FN Plzň štřtl Il Hti t ž čttý pcj t řjc j cc itt. Nětř zci, té t, j š, ětř c, c j cli plt, ztčě ill. P j z ěc l tp, cl zli, ppij Il Hti. Szřjě ěl i jié pc- c ii štř, plňj til, tý t ptřj p i ji ěl, p l t přl,. Střj ž čttý pci cc tt, Il ěl i j ě ůž clit. Piř Ntlgicé ěl D. Jiř Dt pžj zřz těct pcilc itt z li ý. T j j tlgii cl ýj př, jř j zcňli přčě zé ěti, l, ž j t zlli, zlili j úil, přžli ř, ěl těž ptiž. Pté j š pcišti ( ji plic ž jště t itziě ) přijli t, tý ěj š ýji těct zců, té lě péč, lit jjic š ýj l c jlpš, ětlj piř. Bj j těl, l i ši Ntlgicé ěl FN Plzň j é jějš přtj tci, t zjišťj přžit, zj fc ttčě zité gi, jjic ptřý ýj. N j l ěž t, ěti, ž t, l té cilě pcic př. J té i ěit, ž ši l pciti, tři i čtři ěc ř. C ji pt ř týů itělž ýj, tý přtj zpčé ptř zé pt, š, tpl, ě, t l - z t ptř j tě l tžé ět. it j ětl, l, přjé pět, c ě i, t tě. ž t ělz, ct pl t z jj cť, lš iči l, tlt jj c, t šc j c, zůzňj Jiř Dt. D ž j ttčě pzé, ž př p tc p p j jůlžitějš z li ýj z tět. Stt zé tě j pl p fci z. P tě t čité pět, zpc j, j til t, l z l jt čit ct pcilizl. Jtliž š tt pět c, t zřjě p c i t tt. Pt j zli, ž xilě žit pt přizé ptř. zj, ž čité fzi ýj šé ěti tě ptřj přý tělý tt. P j, j lié, ž j š pc, zli. Ř i pl piř zřjě ž žti ýi ii, čt i ř ěců, ěl pýt, jié lpň czj. J š i té, té z jůzějšc ůů (žij l, ptt lš ěti) štěj ěti zř t ptě ctěj ýt. P zý, ž j it. Zt t i při jlpš ůli j t, ii pcl, při é čé pci t č. I c t Bc. D Špil i j li ř ě, ž pc týc žit tě fj clý žit. C zčt é žit pti t, ůž clý žit cět. ět i, ž ši l pciti i ptěžt, t j ětš ěti pěl. N řct, c ji. lj š čité igl, té čit t. ž př t, ž zplč t ž j špté- zě ýz tř, pl. l i, l lě, lj c t. Oě é tě Ntlgicé ěl j zj cc itt t pct ěčil. Pě žitě pzj, c i- 6 Nš cic

7 i ptřj. Děl t ž čttý, člě z zšt, tž, c j, ž j přl l řš. Nt, ž c l lt pc, t itc tl, l j zt t léři, ř Il Hti. O i š l ýě, j tét pc jl. Nj pt, ž cl ě ěti, té ž tď ůtj, l j lě pj c t,, tjě j jj lgě, ptě ě. Rilitč t J ěz té zl, j jlp ůž ěti ct, tl ši pci zltj. Sclil, c j cl, i ž plč. J pti cič, ůzé pl, j ětič plt, ji t ěll ř ilitli, ř itt. šc ii, t JIP Ntlgicé ěl pýj, přpě ptř či Il Htié citj, šc pc, z ji š zliňjc lů. O li ž z t čtři tl! N i, ž j ět c přit ci l t, ž z, ž l ppj. Tř Ptič ě zp, l t l z i, lš clpč t lžl té ěc, ěl žič ř i l ý jčt pz czl, ěřj štřtl, ž p j t č l, zě i i igé pj, ýi lňt pýj. I t ii i pc, lě z ilitč ů ii i cli pp. O té čt ptřj liit, zřjě, ž j é přčě zé ěti tc, tý zptýlit, přiz. Pcl ptěšil N FN Plzň l ilitč iř p zt t ilitč t J ěz z Ntlgicé ěl ě zůzil, j c j zcc z JIP iět lý úči c. Při ilitcc j lěějš, zl tli ptičt. Szřjě, p j ůz, I H ž ptpj pě, ž lš ěti zl tli plt, j ř. ž l pcl t z ic, j t p lé pzz, ptj D Špil. Txt: J ř P ěil Ojži l li žé, tý cil p. D j šlé zěl, zl ýc přcůň ipzici jějš přtj, l ý přitt tě ět ji zůtl. S pci či pš pl š p itt tjě žě j p z ilýc. A ž jic l pčtě, ěj c t Glgic-picé lii Bc. ě H. Ntpil lii p č šl c P tě, jž p j l, l lčič cl. S lt i pcj, ř. Jj lgě, Bc. I H pě zšil tři t lt li p i ž půě ctěl tt ic, i zlitl, ž tl p itt. it z pziti ýl, t j i jůlžitějš. t t z ii, té jt přil ět i z ti jjic i. A tj zcě ié - jé ic j pil tři c i jj č, ěřj. c il přtj P ztict j cl př. Nl zřjě i pict. Zll j ši pci ř. I ž l ipzici š přtj, ěl j šc lti, té jil tčiě řiš př p tz. c. Szřjě přtj žňj tětýi jště ětš tl, ůž tčě i zctit, ž ěc p t, j ěl, zůzňj ě H. té přpě p itt, t p, žitě l léř. T j p l, tl přt. plzňé flt cici fzilgicé p pti jiý pic p itt. Rič lj ži jj přijt p l, t i, j. Léř, p j šc př, přicz ž té cl p, ětlj ě H t, ž p i t š i přj, pz léř clý p. Al l p itt ii tti, j i řš, léř, ž lz ět, cp z př p ittc, štřil. T ůž ptěšit, p ěťt př tlgi, tý j štř z i t, z j př, plňj I H. P li pclg Pc p itt čitě jc j pcic č. t ýt cl ý pclg t, j té ic ct. Ž pz ětši pt. t jt způ j jt i. Nětý ž tčě ičc p, půž j tt z ptl, půj pc, ž j z, j j lc p t j j tčě p. Nětř j l přti j pt, ž t, ř i I H. ě H i j té li ifé. j ůzý žit tl i ůzé pž. Něté i přj ž ici, tři, ifz, liz. J připi i ltti p, přl ě. J p ěl, pčt c t. ž j itt Oě i p pzc t, ž j t j pěé, ž i přijt pčé, t š šc ifc, té ěj ittýc tc j pfil li, c j zcňt, ž ž jj c tě j přc igil. Nějté i t, ž čtl, ž ěc ěl ělt t t t žj t. A přit pě t ét přtp j jjic přpě žt, pzc i ě H. I H při zšt j z, t čl ž třt tě. S těi ě přczi ěl žý plé i tětt, i při p. P jil itt. li přišl žl ů, ěl pčtč ll ll. žl z t l tici. Zlšť ž ji ě třicté tý pl čtýc zšt jiýc ž pl, ž ž 12. tý tc cl, jj tě ůž ýt pšzé. Tětt štět čil té l p zé tětě, l t ztčé! T j itt př Z lý př pžj p itt j přp z, té Glgic-picé liic FN Plzň pj, l i tzý P pl. Nj šic wýc tc. i li přčt, tit, ž přij p, t přlž při přj p ittc. T ii ůž jtlié pitl li zt, c j žé c. Stjě t ji léř ůž ětlit, c j žé p i c p tě. Spl p jt plč ct, p pěl c jpřizěji, zůzňj zě c t ě H. Txt: J ř Nš cic 7

8 25-30%. Nůž š zcl jzčě řci, ž c téěř čtti z, ž tjé pct ž pl těžýc pc pě, t jště l jit. Bt t ůj l l zlt? čitě. Pčtčý l j zt ltiě jcý, l tl j. Dlš zpt ilc přé li liš zě lič pl, t pcz. čti šc l ětě pžj pz li, l zzit lý t, lit pl lič. D t pt cpi ztit, jtli pžit lšc pti p ůž přiét jště ětš ž pět z t, cě z p p. jt š li i lš úpěc cě ič, c zi D pic itc, t š tý tř ýc ýzc, j ýz piziti, t cigicé tři z, tý p, p j t zté, ci é p, ůli zětš gil t p ějš půc lič tět ět. Tt způ j zý iilě 270 lt, z čž plc téěř ti ltc clý zitý ět zěřj pz 2 zl tp piziti t pě t l č, (iltl) tř, př ě č (il). ž j zčli lzt il č litt, šli j š úi t, ž ci ůzýc zc i p j t ý tp iltl piziti, t j pž Epě, přtj ěc zcl lišé. C t p zl? Zěřili j tčě fil fzi p, cž p i ěll, tili j pzici piiti. Tt piiti l pě pz iiýc přpc, ili tiě. Slli j, j li j p přpé ětš pě. ýl t l éi ěli člů, té clil ltš pli j z jptižějšc glgicýc čpiů BJOG (Biti Jl f Gclg Ottic), j ppli šc tp piiti, té j čé ě ipzici. Nj 2 tp, l 7 tpů, z icž ěté j tiě pž. li čt i ét léři či p itt ěj, ž pžj jiý tp piiti, ž tý pté lj. Tt čl l BJOG čl ěc l zřz pi F 1000, t zj 2% jlpšc plic ilgii icě. J t tzi tét pi. Z t jt jitě ěli l t Szřjě. ůc j ttiž čli, ž té z. Přplli j zčt, ž pt ýl, té j pzt zp Epě ltě céě š ýz šl zcl pti p. J ě i, ž lé ýz lt tě piiti j již přěčili ř ttů, ů. čé ě c př p clé Epě tzé wp cě z t, jý způ ěl piiti pět. Li j přšli Li Biig, lt jř icě, zř ž tlé Bi. N přšt plý Dli. Nli ýl šic ýzů Glgic-picé liic FN Plzň žt př pxi t, ž p p l c jř př? Ojži t šici ř picip pi c, t piě lžit t j žě, t těti. ýl š l j jzčý pl pě piiti půě plc 12 lt. Pčt pěýc třiů z p 30% gilc pů j j z čýc fltc cic jjic jižš pčt. čé ě pžj z jzč iici p piiti pz tz ftl tň- t z t, cz ž pl ptřj clit p fil fzi t, ii ic tl l l c jš žé. D čt, ž žit é tci cě z, jjž úl j té p tě plžt, ěž ž žc zcl zýš zpčti fil fz p. Dlš ti j lti cě z t jj tři lšc picýc ptpů lt p xil zlitě š péč. Txt: J ř Olč p ii i pltl Plté ěté lč litc, té připj pš lč p, přil Ntlgicé ěl Flt cic Plzň J S z liticé třé ct Lit. T plčě tti ži gizl tt lč, té lž přčě zý ět. žý ěc ěl 50 ž 60 šýc ět. Njš z ic přišl ět pé 24. tý tětt jjic t, tž ž i půl ilg. "Dět i jjic i plté lč ě p. Děti ic ě zřj, tž j lpš pp ptci té ji t c lš," těš z žé c t Ntlgicé ěl D Špil. "ětši lč, té ěti, j i, ič ůz č či zj ž. t l liě i lš lč. šc žij. J i přtt t žé i, ž i ůž é ii lét lišit j t ttc, i ž jj tě t tl ětši č it," ětlj D Špil. Důlžité j, lč l š, té tě tlčit, ěl ýt zté z l p ěti. Důlžitý j j t, l i čpič. "ětši i ptl, z j ýt lč p liti lč p. P t zé šé tě, ůc i t D Špil J S přtit, j j přčě zé ii lé," ětlj J S. Ntlgicé ěl plzňé flt cic př ýc ptc pcilizé Ct ýjé péč, ěž tř ci z ůzýc ů ic, tř ž šl ě pilě lj ýj přčě zýc ět, iiž ič p czj. (j) 8 Nš cic

9 Dil DIOCH l ět Dil pl DIOCH z Stř přl ětě pzi tič č ýtýc půc p lé pcit pitlizé Děté liic Flt cic Plzň. D ět DIOCH přiš ž t lt j z jtljšc pzů tt pciště. Lt zl ěti č tě ti tic. "Pz j zli z lé tpé z c zé Dil," ř c cticé H Cl. Njěčějši j ýté ptř - é pp, ptl, lpil či ůž. "Rič j š, ž t cli ěl p téěř j šlc. Sž ěti pct zptýlit j, ž j zůtt cici," ř L R, j z pfilc c tpt, té cici pů. přč tičě přišj ět lii té z lš - tti zticýc šl, fi či jtlici. N j zcci člé il pl DIOCH při př ů ě ěté lii. N pc řčýc žil pciti čj Plzň (j) Otit čc plé pc žlč, ýl či řčýc žil přil léřů Flt cic Plzň. D pžý jějš pč ptpů, plt zz přl jt itzi péč plpcjcc ů ic j pciti pě flt cici jětš z zpčti cigicýc ýů gi l. Stl zlpšj péči š pcit, tž ž jějšc ptpů j p zřjt. Té zlj pt š lii, c ctili ř, ř pf lil Třš, přt Cigicé lii z lcté čti plzňé flt cic. Pl li é jé zi pcit é lýi čci i plé ý z š i tté Cigicé ěl, té pů é čti flt cic. Lié jz z pci žlč, řčýc žil lši ý. é úz, z ěž lié přijžěj. zl, ž jlpš pč j pě pjt šic pcitů třct šic léřů, přiz cl, piř é cigicé ěl. Oě pciště j zň ji é gi, té přpě plic zjitit t p cé lůž jtc itzi péč, či plt pcilit z jiýc ů z tti přz jié cic. řčé žl i ěll ž p p p c, tž j téěř přtžitě il lt, li lé ě. Jt pci lt zčt ět l pt zt litji. N lé ř j ctil ýě, p čtřictilt tři Hš z Plzě t, ž jc l jiz, lé zt z p. Léř i pil, c jéě tý cil li přé lc, ž p i iitlé jiz či pigté tř. A ptž jště lš tý pšl, ž zčl tčě lt pč, liě j i p lé ě lél ii, j ž. Pě pžit jějš tci ifč lc při tň ixů i pclj i pf Třš. J t čé ě p š pcit jplějš t, t ůž t. ž při tp štř lci é pč tcic pcit l, tž ůž i př t, plě t l žit t i pt lci z izi zi jiz, ětlj lil Třš. Lié jc fzic č pci p pci ztj přiližě ěc. zi pcit, tř ptp pc řčýc žil j ž i ži. Opc j tticý, l i icý ýz. Nléčé řčé žl zi tů izi lizc, zi écýc řů či cě lfticé té i cicé žil ttčti. Otě žil ttčti lz přczt iziů, t tt c přiš. Rzě c zijci řčýi žili j t l, přiz pf Třš, tý pcilizj pě cé cigii. S cě cé té i i lš přj tž, t ptij li pti ě, š t zůt pě j ix přlž, j i. Té tt přpě j ztčé lě špté lt ště léř léč. Blt c pzjc pzň ýt přz i zžějšc cě. Jil tlici j, ěl člě lt léř zčt plé řšit. t ětš lljš ptž, j lil Třš t, ž ci j cigi j žé pét iil pt flt cici z č i tt ý. Ptic z čcc j žé cigicýc pcištc Flt cic Plzň ptpit i plé pc žlč ýl. D ý t léč ptpé tci šic pt ůž i pt ptic li. Nši léři j té zšti, pcti pci t i zl. Pt té zj flt cici t, zůzňj cl. S j l l i pf Třš. Stč pz přijt iič lc š lii, t j žý čtt i lcté l flt cic přz c B, l i t ý, přňj přt lcté lii. P cý z p léč é čti flt cic, ěž tč, přišl li pc é lc přz cigicé pil, ptp štř léři t pc. Př pl pc pcit ptřj pz pé přpč štř é pticé léř. Nš cic 9

10 Clpč lčič pěl Z ct lt é xitc pl Nc p tpltci t řě Čý git ců ptit tpltc t řě FN Plzň př t ětě. šc plzňé Flt cic pšl plc tiltc clý ýj, ltý š t pc tpl ptic z l cl j tlgi. Přit ř tl ýš. lý pc j ě špičýc pců Htlgicé ěl i Nc p tpltc t řě Čý git ců t řě, té tt c zšj ct lt é čiti. ůč p ůč Zčt l ě é. c 1986 l pě třé I.It liic FN Plzň lcté l člě čt, zý tlgi. Přtt i t t, ž lůžé ěl lžli přl pciti lf lš Hgi c, č cý léi. Ott ěli it igóz j lti i, c zč čt třili c, tý řl c cili, li iři, té i l ctěl tt. Htlgii t třil čtřic pcitů, té j c ěli č účiě léčit, zp piř š Htlgic-lgicé ěl D. li z. Nicéě é ptě li ůč p ůč řil z tlgi třit ttý. lčý ži p l zřjě litp Ozlště p pliě 90. lt j z zt žili žt, té zl, zůzňj. Z tlgi ptpě přil t špičé pcilizé pciště, zěřé přš, t tlgii. ýzý t j p , ttil. ýjičt j i zé itc, týi ůž pšit žé jié é pciště zc ýlé ýc l. Z j t Z lčé pžj piř Htlgiclgicé ěl ě ěci. P, jc z iitl, j tčt, ž p pliě týc lt zli tlgé ptit tpltč pg. P tpltci j pli c Bl t t čtřictilt pcit J, jž ěl t řň jj t. Bl t p piýýc pc, z pžit tilů, léů, filtů ůzýc lšc p, ýc tř li. O t c i c, ž žij ř j ř, ilcj li z. tt c l HOO tplt ji. D j t z t li čě, t z týě. Nj, ž j li ě ět, t zčli tl tpltt ř, p ct, té tt pg třl p pělé plic, l š j pttě j z jětšc tpltčc ct, té Č pli, piř O tg CT Z ý ýzý t pilř pžj li z pičé ltř. Při zpc zčt ěž. Ppiji t j ct čjé tg p jějš CT. Ltř tlgii zlčě ptř. J t úplě ji pc, zj, ň, tůč, ž ž ct ttp l jt i P. Řšt plé ét pcit lůž. it j i, j cj, z j přé é pl t l řt léč. Při tt tté tlgi FN Plzň i jj tc l t c j lt. Ději, ž j i tějš lé ě l ctilt tti, l, té j ěěl, ž j j špič lt j lic ý, ě ětý pcitý člě. Lě Fé j z žitě ěčý j tt ěji. Pf cl Čpl ji člil itě j tt, pz, ž třict lt tý ipp. t zl cý j liii. tt j ptpě li řňi zýi z flgi, lěýi pipti, té j ě zli Té l zčt. š ltři Htlgic-lgicé ěl pcj t jějš tci ěli t li. J z pc S p tpltc t řě i tlgé plzňé Flt cic ěili li ftjc tčt, ž přiližě p j z čtř ýc pcitů jt c t zi iýi přlš, zýjc š ci léčit. Nštět té ě pělýc zc zčli zlt git ců t řě j zě tlli. Čý git ců t řě l zlž c 1992 ptřil p ětě. J t pg, tý j pliý j ic, gizčě, pě, tic, l i fičě. Bl ýc l ilz, ž té ě jště člý tt l fict. Pt j pllě git zlžili i gizci z Nc p tpltc t řě, jňj li z. Tt ě gizc, tý ř clpč lčič pě j cti ělj é zltli t. Nc p git p fič tc. tzi titic titic čýc li, týi pilě ij. Zět j itt čtčý úz účt, l t plpců p clé plic. Ptř zi š jětš jůěějš c. třil lit w-w, j citti čit gizt zt lé, l i lé pz. N ši čit t pz lýc fů iitt ztict. šc připětlů i li ž, i těc lýc, p té pti z lt p z ěť. A j, ž ji z ě pzt, ž i ji z Čé git tl jětš gizc é ýc ýlé žlzé p. Opěě i tf tit, ž j tlý, i lpš git ž j zě tlé pčt čýc tl, j j R, D, Fi, Šýc. D př 40 tic špičě štřýc ců t řě, iž j pě l t přzýc tpltc čě t j Plzi lšc tpltčc ctc plic, l řě z ět. žňj pět z pli čé tpltč pg t řě. N jj čit j pš i jj llt pti Lii l, Jiři Ji il ill l. Aitc j z Čý git ců t řě l p li přé pěc j čttý ětě (p SA, lé Bitii Fcii) ziě itý Sět gizc ců t řě. T zčj zi itě přiz lit, tit. Pg t z ct lt é xitc tl l, ž j ůc il, přiz piř. Ně c tfj j zp p plzňý tpltč pg p JACIE itc, ěl Ep tpltč plčt zi plčt p ěč tpii li př ipc tě, pět ji zc ýlé ýc l. O t, ž j fl cě, ěč i jié pl új z ité pé tpltč git, té j pilě cltitlě lš tpltč ýl. Aité lii j 14% lpš lé přžit ýc pcitů ž lii ité, cž j ttlý př p š pcit, zůzňj li z. N t i, ž Htlgic-lgicé ěl FN Plzň jz z léč ě šic i ř cýc z zič. Tpltci t řě ď př é zt pjišť, p j jjic zě čl E, j pltci. Nc p tpltc t řě ptj té ié přlš pcitů, c i té pcit, tř jz Plzě tl. Pt pě př pěti třl ici lcté l cic ct Pů, ltifč zřz, té žňj tět li t z lic c t ptic pět it té HOO. Stč- 10 Nš cic

11 čt lů p j lš čit ct, j lit tlé lž, tc, př šl iřů, iýc l, ýt ltc čů., ětlj li z. Ot lš ct cý ž Htlgic-lgicé ěl FN Plzň tili z t, ž ji tpltli t řň zé c. A ci git Čé git li šci žit pcitů š plic, l i řě z ět. Př clět plpci téěř 20 iliů ců gitýc zi ti, p ěté cé ý štěp žl j j zi z tt ět jt. Př ě pt zčli HOO t úplě jié tpltci. J tzé pliticé tpltc p cé, tř j é c t řě. J t p pl pitl tpltc, l j t tři ěc, j ů p tt z pptili p c. Čtřit j ilýc ltc til léi, jj g l li lé p pé léčě, j ll tpltci t ř é c šl t. N izl, j c jt i jějši, llě ilgicýi tcii, té p j pž ň zi ili zýc ě. Tď j t, žij l žit, zř piř. pč. Oěřili i, zřjě j p, ž plitic tpltc ůž zt ěji p cé, tř i ě čj. Č zřjě jště l ct pcp, pč t ěj j ptpt, l j t lic ptiti ic, t l tt ěl lgů lš tilt ptt žitč pci zň špičý ýz. Přtt i t t, j ž čé ě, př zžj pé ptř, přt t zc j. Nt pč, l l tč. li z i j ě, ž p pc ýc zštc přijt z, l ěř, z j př přt p p úpěšě léčé pcitc lt lš. Tt ň čitě cti žé jt, žit, ěc ptřé čit čit žt liic j přp šitý těl ét cé. Nj při ýc tpltcc, l lé cti gti icě přl ět pit ci jiz p ift, zlpšit t pcitů š léz, žiit ň pjc izl cýc it, j piř přěčý. Olč přt ýt S ýl lš icý zj i i lš pl, tý j t řjc ě. Př ějý č li z pl, ž l úžé ptit třš pil B, př ětýi pcišti Htlgic-lgicé ěl tpltč ct. Nš š ěl, j půěžě zil p tž z It lii, j zěl p ůzýc ptc pilc cic. Bě přl 500 tů z, c ělli z 2 i lýz lůžé pt ěěl, j léčě pčt. A j j i j ěil, ž šii jti itzi péč, ti lůž pě, j pz třc p. t tři j iěl é tpltč ct těct zšýc ptc, té ěl ptt j lit tpltč lc, ptž t z týc lt, zň zz ltř git, přiližj ct piř. Ř Olč. Ptž li z i l šl čiů, lil ětz citt čé pů E Jiřič, z jj lý cittic clř l pjt jt. Ntli ji šl ptl, ž žitě lil. N čj pjt clé t. N zčt l tz, z tjc t. šc pzt pé zš pzl, ž. N žt žé, pj clý ěl. ěř, ž é tpltč ct př ptit c jř, ptj E Jiřič. Plzň t ůž lé ě pšit p jpš i pl t pt š tpli z jj l. Důlžité j tét ilti zůzit lš tčti t fic z pěz Nc p tpltc t řě p é č t jt Flt cic Plzň. A přš jště lép lžit pcitů žýi ci t z Plzňé j, l čt i ě z l. Né Nc p tpltc t řě i Čý git ců řě plň iz piř li z pčj. Splčě Flt cic Plzň připj pl, té t p c t lš l pl týjc j ž. žé přpě j tz jiělý pjt. Txt: J ř Jiě č ž, jé zt l pé, řl D. li z, piř Htlgic - lgicé ěl plzňé flt cic. Nl, ště zělý, citicý léř šiý icý zl, zli ic, žé ě ýté ě. li z tl zčt 90. lt ilé tlt při pg tpltc t řě Čé plic tl ětě zý. J pů icě lc přl ý ýz ic Plzňé j i Čé pli, l ětě ptý. D. li z il 4. čc 1954 Plzi. tl Léř flt izit l pcilizl itř léřt tlgii. O 1979 půil plzňé flt cici ěl liicé tlgi p zi tté Htlgic-lgicé ěl c 1994 tl j piř. c 1991 zjil pg tpltc t řě p ipžé cici. O pzěji plzlžil Nci p tpltc t řě, t zřil zčl fict Čý git ců řě. pll ct lt git j zp téěř 40 tic lů ctýc t té ň zé člě, tř pčé ci plt, pci při zcě j žit. Pg tpltc t řě zšřil z přzýc i přzé, té pj cý, jž lzli é c řě zi čl i. Nc ptř jětš júpěšějš tz. Rgit piř řzé ěl zl ětě jšš itc lit, té š, j li ě zpý, l i ztů pcitů ptj jšš z zpčti lit tpltč pg. Č zl, ž j l zt pé. Piř li z zli j pciti j ělé, iřě é léř. Pě ic pcit l p ě lč z, při lé zlti ic, czl při l přči ci ýc způů léč. Zl t přěů pcitů jjic i, ěl czt ilti, té ji iěli. Dzl é lg, léř tt zt ct p ýi izi tli, ž ěl čě p př t přzýc tpltc t řě, cž j c ž pli tt pg tz. žňj t žit li, tř ci plli. Bl čl ř čýc zičc ýc plčt, pll é zili léčě žl ýlé é pzit icil Gč Ri. zě 2011 přl Čý git ců řě T NOA pň Zpišt ě žit, jjž cl l zt lé lii git ců t řě. J z tř tét pě l i li z. S p piř š pl, š úpěšé icé zpl žit ticů pcitů, jjic i, plpců, pptlů lšc. Zřl 17. č 2012 ě žitýc 58 lt. Rt p Jš Nš cic 11

12 Flt cic Plzň j J Hřjš P D O c - p Zp 28. řj Pl T N Šl J Jic š t R c ě t Rštj šiř 1PEF %WPSZ l c lý B R ji N R č J t ič ř St ič lz Ž Dtět i Rlč Žit Dl p li P R C ř P p lýic é- Pilř Spl N Slě l- D Jtč Dc c- z R Si N Pli l St Z N Týc D t t l Úl B S. Rc Zliř Š tc Füg P St ž N R é ř cé ř. Aglic Šf Agli é řiž řž Di. S F tiš t lč S 5. ět ic D i-i ů t Pěttř ic Šipc Pt Šp Jg - B R c R J P š tý i i ř ř - Jzc Pš i-,bs i E l # B FSB OB S 4LSét ÁPW B 28. řj tcl- Pl ic Li J P il é ic Li P ř T ř Tžiště p H i- z l S Sl li R lt Pl i P c z š SpN jc N Přč c J St Jč ět C S P tř N Bl t Pi j J il j Jč Sp ět C ř lc č c S N lc é ř. z l H H Cic Z lý Pů l J A Čc Ri B B p B Oc c Ré ělic ůt t R P N p N ic l Úl Cj C ř Š l Tp Sl R P Hj S Pl clicé ězňů R i ýc Dl Přž P p ic Č ic Rl Rčic Tř Lic c Ncič Přštic tř. lt Sét lt tř. ci Scwz Hř lé Scwz Nějc p Břň l č E tic 7µ$)0%/ 1 &%. 45 P l H R i B Slic R l P P li tř ř. t cz F c R Sl l P Btti g Č lc S j t tř. L Z ě ěč J Hěz -0# Pi Gz l P l ž D z L l j Stič G. l W Sl Lď Pi Nš cic, pic 2012 S l Ú B Z %06%-&7$& Pl č l R ň R t ž š z Dlc ěj lic l G Šp l P Jz Šp l Sté c L t l i Sl Úl čc Jitř z P tz P Š lč R ž c l Rpli N Úl i Pc D Těš Ptz B il N Pz ct c P Šii ŠPlzň - Hl ž Z Ltiště ř ž lj D Op S Sli- S lil l - č Z Sc Rc C O t zi W g - c l z L N Li Ž p lic Těš H c S lz é Ltř. cš t i j Pz lé Aic š B E izit l Op Jtč ž D lc pcé D ř Zpč. izit š B E c Č itl 1BDIÁIP ž #PSTL¹ QPF Np ct B pl B Fl FN Plzň-B +*j/ D. E. Bš 13 1 &% Plzň B,"3-07 tlf: fx: Žiž l ř. c L Hlč z zič Žl Úl G N WB l Jgll Sl p. B B Přtlt T. G. č Rj t š š ěž N ň Plzň Hl Jž R 1&530)3"% i t P Ú Již D l T N Přět l ilšé ti šč c R B c Tti H. Ré z R š t z N J Pl Zčic Bl T R H A.x P l Hř Sll. t š Tělc ič Čýc T Čl Sic Hl tř é é Cé zé Blz. zi N C Rlicé c Štfi Ci T. Z. lřc Plz ů Zi tl l St l H é H ř Wit H L Ji T F Pl Bz. c t l N Dé š 7:f&)3"% J l L ž N Č i N lc N Ppý c HězěH š ť g J p iš ic t N š H Č tlšpi S Alš Sšic c t Dž lic Lili t S Č N- Z B lt t Sl Lili ép Žiž t S tl j č žh J š ic. D Čp J B c týl. S t pit ý l j 17. litp týl t Olš Sit ěz BttigH Olš #03: Sl ůž N R l j N "3 št B R či Al Pl St Ji j Hl j š plř l i L Řč H D ř ř Sz c Ot Oř é c Hl Sl Př t Útšic B lt lj R i Sl lt é. p N l 4-07"/: il Hé Bý p l 7FL¹ Přic Ši Š )PNPLB j Spt p i l J Plzň S N l p - Dlc B lc P Hz P J Hé lcé čic 1-;&ª Aic P c tc c D š T ig E Plzň - Sň tti žlicé D Pll Z p P N pě ý N Nil P Sl ž Pž Gt ti c St Plcé Lč Pt Ú žlic D Běl Lip é š li B Otý D č L l C 1 &%/ 306%/ Úz Lzt 306%/ Pl Rig Dřě. Pš Rpli Zjic Bzč t PWB Tl i P ši tý Lc t pic é úl Dil H S H Tl Sl c H. Eil Š H. c é il CAN B ll Pě Pl ic S Tl Přl Plcé. 1FDJIS¹ D Pitt L ž c l ň jpic lc řž N Pi i iic čic Šl N. J N t ž J Š Tic l Dl Nýc zc J. P ůc Stř řiic - š T N Oji C p. ý t jpi c řr ª"/: - N /B 3PEOÁ T R-lř ltů 5. l t ět ll P- ýtiště ž žlž t c Bl P R N F é R é Lip ž lic N Přč N B Pci Jtč S P P Z t g. Ptt 6,BJLPWTLÁIP NÕOB ži N H Lct Řp FN Plzň-Lct lj S Plzň Lct tlf: B fx: JLLB ;"%/ 306%/ ýtiště Plzň - Bl H 4&7&3/ 1 &%. 45 ž ;"7"%*-," ilc N Z Dělic lil lé cý p. Bl č Nž Yct cl t zi Bzc # - )03" Št N l- Ř lý lcý Bř Liši l Stžic z S lěs lý lcý J č é Ž Plipfi é Léř Lctý p St flt Plzi Dět, H 3 Bzc tlf: Btic c z lj SZOO pjtl: i iic P l. l Liic pjtl: Št js ti Bž Něcé li cc B ě Bě j Z ;¹NFÀFL l l Sětlé J t z f J L lti Liši li č ilé Bl Růž Sé N C Břcl žic é lj S t 7*/*$& Eliš H Stř Dl H c -0$)05 / t 4ZW¹OTLÕ WSDI L- t J j. l l Jž - Oj tc Tl p P ců Spj F čz B Liz l t P ti Cičišů tě Fi ic Ot Dljš c š L Š š B l l é l P H- P DI l ic l S Cil Pl IČO: , DIČ: CZ Stt c Účt: S ČSOB, čl účt /0300 Stt Pc Titic - P t St G c Stt lé š Bř t č c Z Žlti."-µ #0-&7&$ N Ú Ný ř p P š t Blc š ěš /B 7FLÕDI LTFDI,0f65," ži T P #0-&7&$ Nště i p řjt: š i,, t i D ř l: Flt cic Plzň. Npjé. E. čl ČR E Z A c: FN Plzň, D. E. Bš 13, Plzň-B, tlf: +420 l , fx: , -il: é Ú FTLÁ ÒEPÅ Pt Č p Jš Šéft: g. Rt ět zl ů ž Čé úl Čš Opě t: g. J ř, Splpc, t: g. Pl Il Rz Sp Rč : Ig. Bc. A š, BA, c. D. E l, CSc., c. D. Bi zg, CSc., pf. D. ti tějič, P.D., D. Jiř Š, pf. D. lil Třš, DSc. lů ý Pp: EROERLAG, pl..., Blz 5, Plzň, gfi: I Hlč, tlf: , -il: t S N B P l zň ct tř. t c S t L Sp él R P l Z Z ůc H c L c lc P lt c N H c p ýl Bř i c i é Sil Č c zi Ř l z Ú ti D c N p š č B L P é N t z zě S B N #36 tic zi $IN Tšů NH tě iš c i lc N t jc ýlpřtlů ptů Flt cic Plzň, lic ěj š ilý pzů, &$)6307 P Tšý tř fič pp pj zji cic zlpš šic lž. N

Ženy v medicíně dokážou být úspěšné čtěte na straně 8 a 9. Naše Miss sestřička mezi novorozenci. Moderní urologie šikovné ruce a technika

Ženy v medicíně dokážou být úspěšné čtěte na straně 8 a 9. Naše Miss sestřička mezi novorozenci. Moderní urologie šikovné ruce a technika 1 / 2011 / č I Čpi Flt cic Plzň Nš i třič zi zci čtět tě 2 lgi šié c tci čtět tě 4 5 Riigti é l čtět tě 7 Ž icě ž ýt úpěšé čtět tě 8 9 ici třič ill Blž ii z přlé l ěil S Bc. ill Blž j i jj pcišti, jtc

Více

Fodermayerův pavilon. Oddělení Onkologické a radioterapeutické oddělení

Fodermayerův pavilon. Oddělení Onkologické a radioterapeutické oddělení Ait ct FN lzň Ct ité pc Ct plx péč ěti izi p ýj Ct léčb blti Ct p ct ic cici Ct p liizč cě ji zětli ptiž é té Ct p plx péči pcit pi tz čtě filicé ct Ct p cé céi zýi při Ct p cig b p žlz Ct p tpltci t řě

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

naše nemocnice Operace oka jsou velký zázrak čtěte na straně 4-5 Máme první JACIE Podzimní Velké prádlo virózy trápí v nemocnici čtěte na straně 3

naše nemocnice Operace oka jsou velký zázrak čtěte na straně 4-5 Máme první JACIE Podzimní Velké prádlo virózy trápí v nemocnici čtěte na straně 3 š cic 5 / 2008 / č III Čpi Flt cic Plzň p JACIE čtět tě 3 Pzi iózy tp čtět tě 8 Vlé pl cici čtět tě 9-10 Opc j lý zz čtět tě 4-5 il čtři, ticý zě ltš přil žit š flt cic ěli iřýc lt j ptěšitlé, ž ty jůlžitějš

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty 2 / 2010 / č V Čpi Flt cic Plzň Sl lity š cici čtět tě 6 Oč lii t lé pcity čtět tě 10-11 Tý ztů pěl ftbl čtět tě 15 plx péč lgicé liic čtět tě 4-5 7 Léř flt lil ýzé ýč Slt z ěcé y léřé flty přl ě c. MD.

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Celostátní garance DVPP

Celostátní garance DVPP Výč é P j č j i f 5 j 3 ř i 4 4 l ž j ů 7 iž é ř l iř 6 j i Mi j ř é i i é 3 ř ý i i l jj l č f 5 ič l šl i l l, š lš l j Č ř R ž ů lgi l é i l l B ú Pg lů Mi M ili ý š ilů ř č é l l š I č l l Pš T C I

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Noviny, které jsou Vám blízko

Noviny, které jsou Vám blízko N é j V lí JNT MEDIA... 2010 www.g.c V P 1. říj 2010 N N REGION N žé c Rglí jí ř g í Ví lč. N ýc c gj 73% čřů. R ůž í íc íů. N REGION ř V é čřů. Cíl l lí říj lí clí ž č lc. N REGION j cc lý lů jí ý č l

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ž é č é í ĚŽ í ě Ž í í ž í Ž í Ť š í Ť ě ž Ť ě Ó í í Ž ě Ť é ě ě í ž ě ž Ť í ě í í í í Í Š é č é š í ě é ž éč ě é é é í é č é ě í ě Ů í í ě Ť í í í é š í é ě í Í ž č í ě é š í Ť Ž é ě š í í é č í í í č

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

ě Í ž ř ě ě ě š ř ů ě ý ě é ř ě š Č Č š š ř ě é éž Č ř é ř Č ě é éž Ř Ě ř ě ř é ř ř ě é š ň Č ř ý ř ž ž ý ř ř ě ů š é Š ň é é ř Č ě ě ř ě ř ř ě ř ůú Ž ů ř é ě ě ř š ý ř Í ř ě ů ý Š ň Ú ě ě ř Ž ů ň ř ř

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Á Í Ů É ě ě š í é é š é ž í ý říž í říž ž ů í ý říž í čí ž ř ž říž č říž ě é ě í í ř ě ý říž ž ě ží é í í ě é ě í ý říž ž ř í í ř ž Š é é é é í í ě ě ší č ý Ý ů é éč í ž é ě í ě í é í ň č ě žší č é š ý

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

Á č é č č ě ěž Ř ě ě ě Í ý Ž Řč č ý ě éš č Ž Í Ů Š ÍŘ ú š é š ě é č Í é č Í Š ň Ř ě Ř ě ú Ř ě ú č ěž é é é ě ň č é Í Ř Á Ě Ž é ú Š č é Ž ý ě č Ž š é Ů é ě ý Ů ě ú Ž č Ž é ú ý Í č ú Ž ý Í Ž éí é ý ěž ý

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Ě Í É č Á Í č Ě Ě Í É ř ř č Ě Í Í É Á Á Á ú ě Úč ů ě Úč ě ě č ó ě ě ú ěž ě ý č ě úč č řó ř ř ý š ň č Ý ě č ě ě ě č č ě ž č Ž č ěž ě Ž š Š Š Š š Š ě ř č ě š Š č Ž ýš ě Ž ř š č č š ě ú ě ú Ž ž ý ý ě ý ř

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Č ý Á Ě Á Á ě ř č ř é é é ř č ř š ž ř č ě ř č ř ý ě ě š ř ů č č š ě č ř ů š ř č ň š ž ň č ě ň ú Č č ě ě ŠÍ ř ů ů ř ý č ý š š ř ý č é ř é ř š ď ůž č ž ď é ůž ý š ý ň ď ď ž ž ú č ý š ý ž ů ý ě ý ď ř é ž

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více