ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY K REGULAČNÍM POPLATKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY K REGULAČNÍM POPLATKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY K REGULAČNÍM POPLATKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ OBECNĚ K REGULAČNÍM POPLATKŮM Platím zdravotní pojištění a k tomu nyní i regulační poplatky. Není to nespravedlivé? Zákon č. 261/2007 Sb., kterým byl mj. novelizován zákon č. 48/1997 Sb., obsahuje ustanovení tzv. regulačních poplatků, které byly zavedeny od To nejsou poplatky za zdravotní péči. To, co platí zaměstnanci každý měsíc ze své výplaty je pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je základem takového systému zdravotnictví, ve kterém se všichni občané povinně skládají do zvláštního fondu, z něhož je pak financována zdravotní péče. Odvody do zdravotního pojištění si zdravotní péči nepředplácíme, ani si tak "nešetříme" na svoji léčbu. Odvádíme všichni stejné procento, přestože každý budeme čerpat jinou péči za velmi rozdílné peníze. Odvody totiž především vyjadřujeme svoji solidaritu, svoji připravenost pomoci si navzájem. Solidarizujeme se my všichni zdraví, nebo občas lehce nemocní s chronicky a vážně nemocnými. Nikdy ale nevíme, kdy budeme tuto solidaritu sami potřebovat. Léčba některých nemocí je natolik drahá, že by si na ni nedokázali našetřit ani velmi bohatý člověk. Jestliže zaměstnanec přispěje do zdravotního pojištění za svých deset pracovních let částkou 250 až 300 tisíc korun, pak se tato částka může rozplynout během deseti, ale také během jediného dne, například na ARO oddělení. Regulační poplatky nejsou tedy jakousi nespravedlivou platbou navíc ke zdravotnímu pojištění, ale byly zavedeny jako naopak společensky úsporný a prospěšný krok. Jak z názvu vyplývá, aby regulovaly (snížily) jak v České republice enormně vysokou spotřebu léků, tak i především počet návštěv pacientů u lékaře (na jednoho obyvatele České republiky připadne průměrně 13 návštěv u lékaře ročně, tj. více než jedna návštěva měsíčně). Takto vysoká frekvence kontaktů s lékařem představuje nejen plýtvání prostředky veřejného zdravotního pojištění, s rizikem následné finanční nerovnováhy celého systému, ale má nepříznivý dopad i na samotný způsob poskytování zdravotní péče. Lékař totiž při vysoké návštěvnosti ordinací pacientovi může věnovat jenom velmi krátký čas, což má právě zavedení regulačních poplatků pozitivně změnit. Ministerstvo zdravotnictví očekává díky poplatkům nárůst celkových příjmů systému veřejného zdravotního pojištění o 3,5 až 4 miliardy korun a současně dosažení úspory celkových výdajů tohoto systému o další 4 miliardy korun. Každá koruna, která se změnou chování pacientů ušetří, zůstane ve zdravotnictví - ve svém důsledku tedy půjde ve prospěch buď léčby vážně nemocných lidí a drahých život zachraňujících lékařských výkonů, nebo na zlepšení kvality poskytovaných služeb. 1

2 Mohu poprosit o kompletní znění zákona 261/2007 Sb.? Nevím, kde si zákon k regulačním poplatkům ve zdravotnictví stáhnout. V práci se na internet nedostanu a doma jej nemám. Zákon si lze pročíst v jakékoli větší veřejné knihovně, kde bude jistě i možno vybrané partie zkopírovat. Stejně je tomu v knihovně při Ministerstvu zdravotnictví. Zde se platí manipulační poplatek 2,50 Kč za 1 stránku. Zákon je samozřejmě též k zakoupení (v Praze asi v deseti prodejnách, např. LINDE, Opletalova 35, ale i v dalších vybraných prodejnách ve větších městech České republiky, které jsou i s kontakty uvedeny v tiráži na zadní straně každé Sbírky zákonů). Proč ztěžují poplatky ve zdravotnictví situaci chronicky nemocných? Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře, představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě. Nejedná se tedy v žádném případě o ztížení situace chronicky nemocných pacientů. Naopak, nově zaváděný limit započitatelných poplatků a započitatelných doplatků má za cíl zlepšit situaci právě těchto pacientů, kteří dosud například na léky dopláceli bez jakéhokoliv omezení. Poplatky zavedené ve zdravotnictví od za "užití zdravotních služeb" mám za jednostranné, působící v neprospěch občanů. Ti by totiž měli mít naopak sami nárok na ušlý zisk, a to pokaždé, když je "zákazník" přijat lékařem se zpožděním. Nedodržení orientačního termínu, na který byl pacient ošetřujícím lékařem pozván k vyšetření, je provozní či organizační záležitostí daného zdravotnického zařízení a není to právní titul, na základě kterého by bylo možné uplatňovat náhradu škody ve smyslu občanského nebo obchodního zákoníku, jak se mylně domníváte. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje obrátit se v případě, kdy bude pacient opakovaně a neodůvodněně dlouho čekat na ošetření u lékaře, se zcela adresnou stížností na vedoucího daného zdravotnického zařízení nebo na jeho zřizovatele a vyžadovat zjednání nápravy. Podle mých dosavadních zkušeností pochybuji o regulační funkci poplatků u lékaře. Nesvádějí naopak lékaře posílat pacienty na zbytečná vyšetření? Ministerstvo zdravotnictví nepřipouští, že by nastala popisovaná situace, za které by lékaři cílevědomě, kvůli vybírání regulačních poplatků, posílali pojištěnce zbytečně na různá vyšetření. 2

3 Onemocnění našeho dítěte zavinila konkrétní nemocnice, jak je tedy řešeno placení regulačních poplatků za vyšetření související s jeho onemocněním? Způsobí-li nemocnice poškození zdraví pacienta s vážnými zdravotními následky, pacient se může obrátit na soud. Ten rozhodne o výši případné náhrady, pokud dojde k závěru, že zdravotnické zařízení skutečně poškození zdraví pacienta zavinilo. Soud pak rozhodne o povinnosti nemocnice uhradit všechny náklady, spojené s nutnou léčbou v důsledku poškození pacienta, včetně úhrady regulačních poplatků. Jakým způsobem a v jaké míře se dotýkají platby regulačních poplatků také vojáků z povolání? Musí platit poplatky u svého vojenského doktora? Povinnost hradit regulační poplatky se vztahuje na všechny pojištěnce, tedy i na vojáky z povolání. Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým byl s účinností od novelizován zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se nemění ustanovení 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., které upravuje úhrady za zdravotní péči poskytnutou vojákům v činné službě takto: Za vojáky v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení, a za žáky vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, uhradí Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské zdravotní pojišťovny rozdíl mezi výší úhrady zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí (pozn.: Tyto věty zní: Základní zdravotní péči jim poskytuje posádkové zařízení zdravotní péče nebo není-li zřízeno, jiné zdravotnické zařízení, s nímž Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Navazující ambulantní nebo ústavní péči poskytuje zdravotnické zařízení určené lékařem, který poskytl základní zdravotní péči), která je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických výrobků, preventivní péči poskytnutou nad rámec preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění podle 29 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany. 3

4 OSVOBOZENÍ OD REGULAČNÍCH POPLATKŮ Které kategorie pacientů neplatí žádné regulační poplatky? Z 16a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. vyplývá, že žádné regulační poplatky neplatí pojištěnci: 1) umístění v dětských domovech a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 2) při ochranném léčení nařízeném soudem, 3) při léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit, nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu, 4) kteří se prokáží rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dodávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu. Co je to hmotná nouze? Hmotná nouze je označení pro situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi a je upravena příslušným zákonem o pomoci v hmotné nouzi. Při hmotné nouzi osoba nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit. Stejný přístup má zákon i k takzvaným společně posuzovaným osobám, což jsou vesměs osoby trvale žijící spolu a společně uhrazující náklady na své potřeby tedy rodiče a děti, manželé, jiné osoby užívající společný byt. V českém systému existují tři dávky pomoci v hmotné nouzi: 1) příspěvek na živobytí, 2) doplatek na bydlení 3) mimořádná okamžitá pomoc. Při stanovení nároku na tyto dávky se mimo jiné vychází z výše existenčního a životního minima a stanoví se individuálně pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb. Bližší informace na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: Mají čestní dárci krve úlevu od placení regulačních poplatků? Dárci krve regulační poplatek neplatí pouze, jde-li o vyšetření lékařem transfúzní služby. Dárci krve však hradí regulační poplatky za všechny ostatní úkony, stejně jako ostatní pojištěnci. 4

5 Co je to dispenzarizace? Dispenzarizace je aktivní sledování zdravotního stavu pacienta, ohroženého nebo trpícího onemocněním, které v době zařazování do dispenzární péče nevyžaduje poskytování akutní zdravotní péče, ale z předpokládaného vývoje nemoci lze důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zachycení může mít zásadní význam pro další léčbu a vývoj onemocnění a včasné zjištění nepříznivého vývoje zdravotního stavu pacienta. Podle zákona pojištěnce zařazuje do dispenzarizace dle odborných kriterií jeho registrující lékař, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče. Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře. Například těhotná žena je pro těhotenství dispenzarizována pouze u gynekologa. Kdo je z dispenzarizovaných pacientů osvobozen od placení regulačních poplatků? : Osvobozeny jsou pouze děti od 1 roku do 18 let a rovněž těhotné ženy. Vždy však osvobození od placení regulačních poplatků platí jen u dispenzarizujícího lékaře v souvislosti s dispenzarizací (těhotné ženy jen v souvislosti s těhotenstvím). Pokud tedy bude těhotná žena např. ošetřena na chirurgii se zlomenou nohou nebo navštíví zubního lékaře a nebude se jednat o preventivní prohlídku, a nepůjde o osobu pobírající dávky v hmotné nouzi, bude regulační poplatky v těchto případech hradit. Těhotná žena poslaná na pracoviště lékařské genetiky regulační poplatek na lékařské genetice hradí, pokud jí bylo provedeno klinické vyšetření. Těhotná žena u gynekologa, dostaví-li se zdravotním problémem, který nelze považovat za související s těhotenstvím, regulační poplatek hradí. Těhotná žena rovněž hradí regulační poplatky 30 Kč za položku na receptu, 90 Kč za pohotovostní službu (LSPP i ÚPS) stejně jako 60 Kč při hospitalizaci - a to i v případě, že má zdravotní problémy související s těhotenstvím. Totéž platí při návštěvě dítěte u jiného lékaře, než je lékař, který ho dispenzarizuje. Pokud dítě navštíví lékaře s jiným onemocněním, než je jeho onemocnění, pro které je dispenzarizováno, je tato návštěva zpoplatněna. Kde jsou uvedeny nemoci, pro které je možné pojištěnce dispenzarizovat? Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče a označení specializace dispenzarizujícího lékaře stanovuje vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 386/2007 Sb., která nahradila vyhlášku č. 60/1997 Sb. Dispenzární prohlídky provádějí lékaři v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pojištěnce, nejméně však jedenkrát ročně. 5

6 Nespadá chronické astma jako diagnóza do kategorie tzv. "dispenzarizovaných dětí"? Mezi nemoci, u nichž se poskytuje dětem dispenzární péče, jsou zařazeny mimo jiné závažné alergie a závažné obtížně léčitelné formy astma bronchiale. Neplatí dispenzarizované dítě za návštěvu dispenzarizujícího lékaře regulační poplatek 30 Kč nikdy? Podle vyhlášky č. 386/2007 Sb., o dispenzární péči, děti ve věku 1 18 let, zařazené do dispenzarizace, nehradí pouze regulační poplatek u dispenzarizujícího lékaře - a to jen u diagnózy, pro kterou jsou dispenzarizovány. Pokud tedy dítě navštíví dispenzarizujícího lékaře s jiným onemocněním, než je onemocnění, pro které je u něho dispenzarizováno, je tato návštěva (pokud bylo provedeno klinické vyšetření) zpoplatněna 30 Kč regulačního poplatku. Jaké náležitosti má proces dispenzarizace? Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře. Pojištěnce do dispenzární péče zařazuje podle odborných kritérií jeho registrující lékař, tj. praktický lékař. Dispenzarizaci provádí registrující lékař nebo jiný ošetřující lékař, kterému byl pojištěnec registrujícím lékařem předán do péče. Platí děti z Klokánku regulační poplatky, nebo toto zařízení lze považovat za dětský domov? Klokánek není zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve smyslu zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, ani dětským domovem podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Proto děti umístěné v Klokánku nelze zařadit podle 16a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, mezi pojištěnce, kteří regulační poplatky neplatí. Regulační poplatky zdravotnickému zařízení je za ně povinen uhradit jejich zákonný zástupce. Neučiní-li tak, vzniká zdravotnickému zařízení pohledávka za touto osobou. 6

7 K PLATBÁM U LÉKAŘE Podle brožury vydané Ministerstvem zdravotnictví "Návod na použití českého zdravotnictví v roce 2008" platit regulační poplatek 30 Kč v ordinaci by lidé neměli, když je lékař nevyšetří. Pokud pacienti chodí například na injekce na alergologii nebo na sérii infuzí při onkologické léčbě, neměli by přece platit, když je lékař vůbec neviděl a sestra jim dala jen injekci či infuzi? Připomínáme, že klinické vyšetření je buď komplexní, cílené, kontrolní nebo konziliární a je vykázáno příslušnými výkony v dané odbornosti podle Seznamu výkonů. Začíná pohovorem s pacientem ke zjištění vývoje jeho zdravotních potíží. Lékař posoudí průběh onemocnění, stanoví diagnostický a léčebný postup, zajistí další potřebná vyšetření, případně předepíše léky, vysvětlí pacientovi další diagnostický a léčebný postup a provede administrativní činnosti související s výkonem. K dotazu, který se také týká zaplacení regulačního poplatku ve výši 30 Kč za aplikaci injekce na alergologii, konstatujeme, že Česká společnost alergologie a klinické imunologie zveřejnila dne 14. ledna 2008 na stanovisko, že každé injekční aplikaci alergenové imunoterapie musí předcházet kontrolní klinické vyšetření, které je zpoplatněno regulačním poplatkem ve výši 30 Kč. Podobně je třeba postupovat při aplikaci imunoglobulinů. V případě ostatní injekční imunoterapie (např. transfer faktor) je možné v závislosti na zdravotním stavu a snášenlivosti léčby provádět aplikace i bez kontrolního klinického vyšetření provedeného lékařem (a tudíž bez zaplacení regulačního poplatku). Avšak za injekci, kterou by pacientovi aplikovala zdravotní sestra, se regulační poplatek ve výši 30 Kč neplatí. Platí se regulační poplatek i při kontrole v průběhu nemocenské? Pokud bude praktický (registrující) lékař pacienta klinicky vyšetřovat, není rozhodující, zda je na nemocenské či ne, i tak zaplatí pacient 30 Kč. Pokud mu však lékař předepíše jen lék na recept, částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění, platit nic nebude. Platí se u lékaře regulační poplatek za měření krevního tlaku? Pokud lékař pacienta (klinicky) nevyšetřuje, ale pouze mu například zdravotní sestra měří krevní tlak (nejedná se o klinické vyšetření), platit poplatek 30 Kč pacient nebude. Pokud je ale měření tlaku součástí klinického vyšetření, platit regulační poplatek pacient bude. 7

8 Platí se regulační poplatek za ambulantní psychoterapii? Záleží na tom, kdo ji provádí. Pokud praktický lékař, pak pacient nic neplatí. Pokud psychoterapii provádí klinický psycholog nebo psychiatr, a ještě provedou též klinické vyšetření, potom zaplatí pacient 30 Kč. Za psychoterapii samotnou ovšem nikoli. Platí se regulační poplatek 30 Kč za vyšetření spojené s darováním kostní dřeně? V souladu s ust. 16a odst. 3 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 2008, se za vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru, mimo jiné, kostní dřeně, regulační poplatek ve výši 30 Kč neplatí. Jak se platí regulační poplatky za děti na ortodoncii? Při kontrole léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu se regulační poplatek ve výši 30 Kč platí 1x za čtvrtletí s tím, že kontroly zahrnují 2x kontrolní vyšetření, 3x převázání oblouku a 1x navázání celého oblouku. Zdravotnické zařízení zdravotní pojišťovně vykazuje výkon č s frekvencí 1x za čtvrtletí. Zda a kolikrát se platí regulační poplatek 30 Kč při vypichování žilek na chirurgii (cévní poradna)? Pokud je výkon vypichování žilek hrazen z veřejného zdravotního pojištění - a před ním navštíví pojištěnec lékaře, který provede klinické vyšetření - uhradí za toto vyšetření regulační poplatek ve výši 30 Kč. Za samotný výkon se regulační poplatky nehradí. Platí se regulační poplatek za návštěvu poradny, kdy lékař - homeopat provádí pouze pohovor a nikoli klinické vyšetření? Homeopatická léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, proto se za ni žádné regulační poplatky neplatí. 8

9 Ošetřující lékař odešle pacienta na laboratorní vyšetření, jak je tomu s regulačním poplatkem za tento úkon? Za laboratorní nebo diagnostická vyšetření vyžádaná ošetřujícím lékařem, není-li zároveň provedeno klinické vyšetření, se žádné regulační poplatky nehradí. Platí se poplatek 30 Kč při vytahování stehů po zákroku odstranění bradavic? Regulační poplatek 30 Kč pojištěnec (nebo za něj jeho zákonný zástupce) hradí podle ust. 16a odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, za návštěvu u lékaře, při které je mu provedeno klinické vyšetření. Pokud při odstraňování stehů nebude provedeno klinické vyšetření, regulační poplatek 30 Kč se nehradí. Jak poznám, co je klinické vyšetření? Zjednodušeně řečeno, klinické vyšetření začíná pohovorem s pacientem ke zjištění vývoje jeho zdravotních potíží. Lékař posoudí průběh onemocnění, stanoví a vysvětlí diagnostický a léčebný postup, zajistí další potřebná vyšetření, případně předepíše léky a provede administrativní činnosti související s výkonem. Na chirurgické ambulanci zaplatím regulační poplatek 30 Kč, ale rovnou z vyšetření jsem hospitalizován. Druhý den odcházím domů. Jak je to s placením? Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním hrazené péče hradit zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči poskytlo, regulační poplatek 30 Kč - mimo jiné za návštěvu u lékaře, poskytujícího specializovanou ambulantní péči. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě návštěvy pojištěnce u lékaře, kdy je mu provedeno klinické vyšetření a uhradí regulační poplatek 30 Kč, i když je následně hospitalizován, nebude mu regulační poplatek 30 Kč vrácen, protože byl vybrán v souladu se zmíněným zákonem. Nesmí se ale jednat o příjmové vyšetření k hospitalizaci, které se provádí na příjmové ambulanci příslušného lůžkového zdravotnického zařízení. Pojištěnec v uvedeném případě zaplatí regulační poplatek ve výši 30 Kč za návštěvu lékaře na ambulanci, kdy mu bylo provedeno klinické vyšetření, a pak regulační poplatek ve výši 60 Kč za dva dny hospitalizace, protože první a poslední den hospitalizace se počítají jako 1 den. 9

10 Na pohotovosti mi dali nohu do sádry a poslali mne domů. Kdyby mne ale hospitalizovali, jak by to bylo s regulačním poplatkem za pohotovostní službu 90 Kč? Regulační poplatek ve výši 90 Kč je hrazen bez ohledu na to, zda bylo provedeno klinické vyšetření, nebo nebylo tedy např. pouze aplikována injekce či provedeno RTG vyšetření atd. Poplatek ve výši 90 Kč ve zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní pohotovostní službu nebude však pojištěnec platit v případě, že dojde k jeho následnému přijetí do ústavní péče (k hospitalizaci). V tomto případě by ovšem hradil regulační poplatek 60 Kč za každý den hospitalizace. Jak je to s regulačními poplatky mého šestiletého syna na logopedii? Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním hrazené péče hradit zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči poskytlo, regulační poplatek mimo jiné 30 Kč za návštěvu u klinického logopeda, při které bylo provedeno klinické vyšetření. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud logoped provede dítěti klinické vyšetření, tak regulační poplatek 30 Kč požaduje oprávněně. Provádí-li ale logopedickou terapii bez klinického vyšetření, regulační poplatek se nehradí. Platí se regulační poplatek při vystavení lázeňského návrhu? Ano, protože klinickým vyšetřením je též vyšetření pojištěnce spojené s vystavením návrhu na komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči. 10

11 ÚSTAVNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ Platí se 60 Kč u příspěvkové a samoplátecké lázeňské péče? U lázeňské péče samoplátce regulační poplatek 60 Kč denně platit nebude, stejně jako při příspěvkové lázeňské péči. Regulační poplatek 60 Kč se platí jen komplexní u lázeňské péče. Jak se vypočítává platba 60 Kč za dny strávené na lůžku v nemocnici, když hospitalizace pacienta trvala od 1. ledna do 13. ledna 2008? Regulační poplatek 60 Kč se hradí za každý den pobytu. Den, ve kterém je pacient přijat do nemocnice, a den, ve kterém mu bylo poskytování zdravotní péče v této nemocnici ukončeno, se počítají v souhrnu jako jeden den. V daném případě tedy pacient zaplatí 720 Kč (12 x 60 Kč). Ve kterých zdravotnických zařízeních se platí 60 Kč za hospitalizaci? V nemocnicích, v odborných léčebných ústavech (OLÚ), v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), v dětských odborných léčebnách nebo v ozdravovnách a při komplexní lázeňské péči (KLP). Jak je tomu s pobytem v nemocnici a komerčním připojištěním? Zákon č. 261/2007 Sb., v části, která novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., obsahuje regulační poplatky, které se hradí pouze v souvislosti s péčí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Pacient bude od komerční pojišťovny dostávat určitou částku, na kterou se u ní pojistil na pobyt v nemocnici. Regulační poplatek 60 Kč za den bude platit zdravotnickému zařízení. Tento poplatek je příjmem tohoto zařízení. Z toho vyplývá, že klient komerční pojišťovny není v žádném případě od placení regulačního poplatku v nemocnici osvobozen, ale tím, že se komerčně pojistil, si zmírnil dopad poplatků. 11

12 Jak máme prokazovat u lékaře či lékárníka, že přicházíme s dětmi z dětského domova, a že jsou tudíž osvobozeny od regulačního poplatku? Vzhledem k tomu, že do dětského domova byly děti umístěny na základě soudního rozhodnutí, můžete vystavit na základě tohoto rozhodnutí pro účely návštěvy u lékaře doklad např. ve formě Prohlášení. Budu hospitalizován na infekčním oddělení nemocnice s diagnózou lymská borelióza. Tedy 60 Kč platit nemusím? V souladu s ustanovením 16a odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., pojištěnec neplatí regulační poplatek m. j. při léčení infekčního onemocnění, kterému je povinen se podrobit, při nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo při nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví v souladu se zák. č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Je nutné zdůraznit, že borelióza mezi tato onemocnění nepatří. Platí se regulační poplatky ve výši 30 Kč, pokud je pacient hospitalizovaný ve zdravotnickém zařízení? Regulační poplatek 30 Kč se nehradí při vyšetření hospitalizovaného pacienta, o které žádá lůžkové zdravotnické zařízení. Není rozhodující, zda je vyžadovaná péče poskytována ve stejném zdravotnickém zařízení, kde je pacient hospitalizován, nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Vždy je nutné, aby vyžadovaná péče byla předepsána na dokladu 06 Poukaz na vyšetření/ošetření, kde žádajícím pracovištěm je pracoviště s písmenkovou odborností (týká se všech zdravotnických zařízení uvedených v ust. 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 12

13 Jaký je rozdíl mezi jednodenní péčí na lůžku a jedním dnem hospitalizace? Jednodenní péče na lůžku je podle vyhlášky č. 331/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, taková péče, kdy po provedení plánovaného invazivního nebo operačního výkonu se vykáže tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště OD Regulační poplatek 60 Kč se nehradí. Pokud se před plánovaným zákrokem provádí klinické vyšetření v rámci návštěvy u lékaře, pojištěnec hradí regulační poplatek 30 Kč. Budou-li provedena dvě klinická vyšetření, např. gynekologem a anesteziologem, pak je hrazen poplatek 2 x 30 Kč. Jeden den hospitalizace, kdy se hradí regulační poplatek 60 Kč, je pobyt pojištěnce ve zdravotnickém zařízení trvající z různých důvodů (např. po provedených vyšetřeních se zjistí, že není nutná další hospitalizace, nebo je pojištěnec překládán na vyšší pracoviště, nebo odchází na revers nebo dojde k úmrtí apod.) od několika hodin do 24 hodin, a to v každém zdravotnickém zařízení, ve kterém byl pacient hospitalizován, což znamená, že byl vykázán příslušný ošetřovací den (den přijetí a den propuštění se počítá jako jeden den) a vybrán regulační poplatek 60 Kč. Klientce - důchodkyni je od června 2007 poskytována lékařská a ošetřovatelská péče ve zdravotnickém zařízení, kde platí poplatek ve výši 100 Kč za den ode dne přijetí. Jak je to tedy v jejím případě s regulačním poplatkem 60 Kč denně? Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neumožňoval do vybírání poplatků za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění ani v souvislosti s jejím poskytováním. Z dotazu však není jasné, zda se poplatek ve výši 100 Kč týká zdravotní péče a zda se např. nejedná o sociální službu poskytovanou za úhradu ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Za podmínky, že jde o zdravotnické zařízení, které má uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, mohou nastat dva případy: 1) Pojištěnci je poskytována ústavní péče - pak platí 60 Kč za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče ( 16a odst. 1 písm. f) uvedeného zákona); 2) Pojištěnci je poskytována zvláštní ambulantní péče ( 22 písm. c) uvedeného zákona) - regulační poplatek 60 Kč za každý den pojištěnec neplatí. Pokud je pacient umístěn ve zdravotnickém zařízení ústavní péče z jiných než zdravotních důvodů, bude platit regulační poplatky za čerpání ambulantní péče. To znamená, že pokud půjde o návštěvu u lékaře, při které je provedeno klinické vyšetření, bude hradit regulační poplatek ve výši 30 Kč. Regulační poplatek 30 Kč bude hradit i při výdeji jedné položky léku, plně nebo částečně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, předepsaného na receptu. 13

14 Jsme nestátní lůžkové zdravotnické zařízení, které zajišťuje péči o nemocné s roztroušenou sklerózou, nemáme žádná další oddělení, např. oční, internu, chirurgii, gynekologii, ORL či zubní. Tuto službu zajišťujeme našim pacientům pomocí specializovaných soukromých ordinací. V našem zařízení platí pacienti denně regulační poplatek 60 Kč. Měli by ještě platit 30 Kč, pokud budou odesláni na vyšetření na jiné oddělení? Regulační poplatek se nehradí při vyšetření hospitalizovaného pacienta, o které žádá lůžkové zdravotnické zařízení. Není rozhodující, zda je vyžadovaná péče poskytována ve stejném zdravotnickém zařízení, kde je pacient hospitalizován, nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Vždy je nutné, aby vyžadovaná péče byla předepsána na dokladu 06 Poukaz na vyšetření/ošetření, kde žádajícím pracovištěm je pracoviště s písmenkovou odborností (týká se všech zdravotnických zařízení uvedených v ust. 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Nastupuji na rehabilitaci do léčebny. Kolik mne budou stát regulační poplatky? V případě, že pacient podstoupí rehabilitaci hrazenou z veřejného zdravotního pojištění v některém odborném léčebném ústavu, bude platit regulační poplatek ve výši 60 Kč za každý den pobytu v tomto zdravotnickém zařízení. (Den nástupu do zdravotnického zařízení a den ukončení hospitalizace se počítají jako jeden den.) 14

15 PLATBY ZA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU Po 17. hodině platím v lůžkovém zdravotnickém zařízení vždy 90 Kč regulační poplatek (za pohotovost)? Za pohotovostní službu se platí regulační poplatek 90 Kč. Provozovatel takového zdravotnického zařízení se ale může sám rozhodnout, že posune běžnou ordinační dobu až za 17. hodinu, a pak se za návštěvu i po této době platí pouze 30 Kč, pokud při návštěvě u lékaře bylo provedeno klinické vyšetření. Provozovatel ale musí jasně v ambulanci označit, zda se jedná o ordinační dobu ambulance nebo od 17 hodin již pouze o ústavní pohotovostní službu. Při návštěvě pohotovosti v nemocnici od mne vybrali 90 Kč a poslali mne na další ambulanci v téže nemocnici, kde vyžadovali rovněž 90 Kč. Totéž se opakovalo i ve třetí ambulanci. ODPOVÉĎ Správné bylo inkasování jen prvních 90 Kč, jako regulační poplatek za pohotovostní službu. Ostatní platby požadovala nemocnice neprávem, a po předložení zaplacených účtů by mělo zdravotnické zařízení peníze pacientovi vrátit. Pacient zaplatil v pátek večer 90 Kč za nemocniční pohotovost při první návštěvě, ale lékař jej odeslal domů s pozváním následující den (sobota) ke kontrole. Druhý den tedy pacient opět zaplatil, bezprostředně však následovala hospitalizace. Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit regulační poplatek ve výši 90 Kč za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou službu první pomoci (LSPP) včetně LSPP poskytované zubními lékaři nebo ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek. Po celých 24 hodin, a v pracovních dnech v době od 17:00 do 7:00, pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče. Regulační poplatek 90 Kč se platí za pohotovostní službu, což znamená, že pacient zaplatí jedenkrát 90 Kč v rámci jednoho zdravotnického zařízení a jednoho dne a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření, či zda je například pouze aplikována injekce. Pokud pacient druhý den při návštěvě ústavní pohotovostní služby s následnou hospitalizací zaplatil regulační poplatek 90 Kč, byla částka vybrána neoprávněně. Měl zaplatit 60 Kč za den hospitalizace (První a poslední den se počítají jako jeden den) 15

16 VÝJEZD K PACIENTOVI Platí se za výjezd lékařské služby první pomoci regulační poplatek 90 Kč? Podle ustanovení 16a odst. 1 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pojištěnec (nebo za něj jeho zákonný zástupce) hradí regulační poplatek 90 Kč za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím - lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci poskytované zubními lékaři, - ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek (po celých 24 hodin) a v pracovních dnech v době od 17:00 hod. do 7:00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče. Z uvedeného vyplývá, že za výjezd lékařské služby první pomoci se regulační poplatek 90 Kč hradí, ať je provedeno klinické vyšetření nebo je jen např. aplikována injekce. Prý pacient platí dosti vysoký poplatek za výjezd záchranky? Za výjezd zdravotnické záchranné služby se při život ohrožujícím stavu regulační ani jiný poplatek neplatí. Podléhá výjezd lékařské služby první pomoci (LSPP) k zemřelému poplatku 90 Kč? V případě, že na místo úmrtí pojištěnce (jedná se o ohledání mrtvého mimo lůžkové zařízení - výkon číslo 09527)) vyjede lékař LSPP a provede ohledání, nejde o poskytnutí pohotovostní služby pojištěnci, která podléhá poplatku ve výši 90 Kč, ale pouze o provedení prohlídky zemřelého, jejímž účelem je zjistit úmrtí a jeho příčiny. Proto se poplatek ve výši 90 Kč nehradí. 16

17 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY Jak je tomu s prevencí a regulačními poplatky u stomatologa? Neplatíte za preventivní prohlídku, která se u dospělých provádí 1x ročně. Pokud najde lékař při této prohlídce kaz, který v rámci prevence ošetří, regulační poplatek ve výši 30 Kč se neplatí. I u zubaře se platí regulační poplatek 30 Kč jen v případě, že je provedeno klinické vyšetření. Co je preventivní prohlídka a kdy se provádí? Obsahem preventivních prohlídek je zjištění údajů nutných pro posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platí se regulační poplatek 30 Kč u gynekologa při každoroční preventivní prohlídce? V případě, že lékař provádí preventivní prohlídku, regulační poplatek 30 Kč se neplatí. Obsahem preventivních prohlídek je zjištění údajů nutných pro posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17

18 LÉKY Kdy se regulační poplatek za výdej léku nehradí? Regulační poplatek 30 Kč za výdej léku se nehradí při: - vydávání léků předepsaných na recept, avšak nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (například antikoncepce), - pokud lékař na receptu vyznačí hradí pacient, - vydávání léků, které nejsou předepsány na receptu a plně je hradí pacient. Co je opakovaný recept? ODPOVĚD Jestliže se má výdej léčivého přípravku opakovat, na receptu lékař, kromě běžných údajů, uvede pokyn k opakovanému výdeji (zpravidla Repetatur ) a číslicí a slovy údaj o celkovém počtu výdejů, přičemž recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Jestliže lékárník vydává humánní léčivý přípravek předepsaný na lékařský předpis určený k opakovanému výdeji, a je-li humánní léčivý přípravek předepisován na účet veřejného zdravotního pojištění a alespoň zčásti hrazen, výdej tohoto léčivého přípravku vždy vyznačí na receptu razítkem lékárny a pro potřebu vyúčtování zdravotním pojišťovnám pořídí výpis z receptu. Každý jednotlivý výdej je zpoplatněn regulačním poplatkem 30 Kč. Proč platí omezení počtu balení na receptu, které je dáno na 3 krabičky od každého druhu léku? Podle Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví, odboru farmacie 1/2008, který je platný až do nabytí účinnosti vyhlášek o předepisování a o správné lékárenské praxi, je-li léčivý přípravek předepisován na účet veřejného zdravotního pojištění, na jeden recepturní tiskopis lze předepsat více než jedno balení jednoho druhu léčivého přípravku, pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle však na dobu tří měsíců, zpravidla do počtu tří balení. 18

19 POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ REGULAČNÍHO POPLATKU Když lékař nevydá automaticky doklad o příjmu regulačního poplatku, jde mu poplatek přijatý od pacienta takříkajíc do kapsy a uniká tak i zdanění? Lékař není povinen podle 16a, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, automaticky vydat doklad o zaplacení regulačního poplatku, ale musí tak učinit na vyžádání pacientem. Lékař každé vyšetření zapíše do zdravotnické dokumentace pro kontrolu zdravotní pojišťovny. Regulační poplatek je řádným příjmem zdravotnického zařízení a jako každý jiný příjem zdravotnického zařízení neuniká zdanění. 19

20 ROČNÍ LIMIT 5000 KČ Jak funguje tzv. roční limit Kč - a co se mi do něho počítá? Částku, o kterou překročí součet občanem uhrazených započitatelných regulačních poplatků a započitatelných doplatků limit Kč, je mu zdravotní pojišťovna povinna uhradit do 60 dnů po ukončení kalendářního čtvrtletí, v němž byl limit překročen. Za tímto účelem zdravotní pojišťovna, u které je občan pojištěn, sleduje naplňování tohoto limitu na základě informací zdravotnických zařízení a zařízení lékárenské péče o vybraných regulačních poplatcích ve výši 30 Kč a do limitu započitatelných doplatcích na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Jak si mám uhlídat limit Kč ročně, když mi často v ordinaci ani nedají doklad o zaplacení 30 Kč regulačního poplatku? Vydání dokladu máte právo ze zákona vyžadovat. Ale i tak nemusíte mít obavy. Sledování úhrad regulačních poplatků, naplňování limitu i vracení finančních prostředků při jeho překročení zákon ukládá zdravotním pojišťovnám. Zdravotní pojišťovna, u které je klient pojištěn, je povinna naplňování limitu Kč hlídat a po jeho překročení pacientovi započitatelné částky, o které byl překročen, v zákonem stanoveném termínu (do 60 dnů po skončení příslušného čtvrtletí) vrátit. Dála je povinna na jeho vyžádání poskytnout jedenkrát ročně bezplatně výpis z osobního účtu, kde budou mimo jiné uvedeny všechny zaplacené regulační poplatky a doplatky za částečné hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, včetně těch, které se započítávají do limitu. 20

Časté otázky na téma REGULAČNÍ POPLATKY (zdroj: webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz)

Časté otázky na téma REGULAČNÍ POPLATKY (zdroj: webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz) Časté otázky na téma REGULAČNÍ POPLATKY (zdroj: webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz) Obecně k regulačním poplatkům Podle mých dosavadních zkušeností pochybuji o regulační funkci poplatků

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

I. Regulační poplatek (dále jen poplatek ) se od 1. 1. 2008 vybírá:

I. Regulační poplatek (dále jen poplatek ) se od 1. 1. 2008 vybírá: Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb.

Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

I. Regulační poplatek (dále jen poplatek ) se od 1. 1. 2008 vybírá:

I. Regulační poplatek (dále jen poplatek ) se od 1. 1. 2008 vybírá: Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Účinnost od 1. dubna 2009

Účinnost od 1. dubna 2009 Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Sněmovní tisk č.222 novela zákona č.48/1997 Změny zákona o veřejném zdravotním pojištění

Sněmovní tisk č.222 novela zákona č.48/1997 Změny zákona o veřejném zdravotním pojištění Sněmovní tisk č.222 novela zákona č.48/1997 Změny zákona o veřejném zdravotním pojištění Tyto změny by měly vstoupit v účinnost ke dni 1.1.2008. S největší pravděpodobností dojde i ke schválení Senátem

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 979/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 979/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 979/0 Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Alfréda Michalíka, Pavla Antonína, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

* * * (1) Pojištěnec má právo

* * * (1) Pojištěnec má právo Platné znění částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (1) Pojištěnec

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014 Novýzákonozdravotnických prostředcíchazdravotnípojišťovny JanBeneš předsedakomiseprozpszpčr Praha,19.11.2014 1 2 (1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí... (2) Při splnění obecného vymezení podle odstavce

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4658 Sbírka zákonů č. 369 / 2011 Částka 129 369 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 86, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 86, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 86, O B S A H : 369. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a

Více

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči V Praze dne 26.června 2013 Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči Vážení kolegové, dovolte nám, abychom reagovali na mnohé žádosti

Více

Název IČO MUDr.Zdeňka Hanzlíková. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr.Zdeňka Hanzlíková. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 8 6 5 9 5 3 2 6 IČZ smluvního ZZ 0 9 4 2 5 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 9 A 4 2 5 Název IČO MUDr.Zdeňka Hanzlíková PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 2 8 6 0 1 IČZ smluvního ZZ 0 1 2 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 1 A 2 8 0 Název IČO Městská poliklinika Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období II. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016.

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. A) Hodnota bodu a výše úhrad 1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Dodatek č. CU/1/2011 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče Dohoda o ceně - varianta 60 (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou se sídlem

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015 Příloha č. 1 k protokolu z DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS pro rok 2016 14.7.2015 Návrh zástupců ZZ segmentu AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2016 pro jednání 14.7.2015

Více

REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST

REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ Národohospodářský ústav Praha, 25. 04. 2007 OBSAH DNEŠNÍ PREZENTACE Poplatky jako součást reformy zdravotnictví Situace v ČR a srovnání s Evropou Návrh

Více

Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady

Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištěn 13 (1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008. Consumption of Health Services in the years 2005 2008

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008. Consumption of Health Services in the years 2005 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 11. 2009 63 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005 2008 Consumption of Health Services in the years 2005

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3. Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.2010 spirála zdravotnických zákon konů 2005 2003... 1994 1991

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a.s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 3 4 4 6 4 8 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 X 0 0 2 Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 G 4 2 8 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 7 9 3 4 9 0 IČZ smluvního ZZ 8 7 0 1 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 7 N 0 0 5 Název IČO Karvinská hornická nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 5 3 1 4 2 2 IČZ smluvního ZZ 7 1 0 8 8 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 1 A 0 2 9 Název IČO IATREIA - MD s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 0 7 2 6 6 3 6 IČZ smluvního ZZ 8 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice ATLAS,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VYHLÁŠKA. č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

VYHLÁŠKA. č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol VYHLÁŠKA č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol ze dne 25. března 2008 Ministerstvo obrany stanoví podle 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více