ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY K REGULAČNÍM POPLATKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY K REGULAČNÍM POPLATKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY K REGULAČNÍM POPLATKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ OBECNĚ K REGULAČNÍM POPLATKŮM Platím zdravotní pojištění a k tomu nyní i regulační poplatky. Není to nespravedlivé? Zákon č. 261/2007 Sb., kterým byl mj. novelizován zákon č. 48/1997 Sb., obsahuje ustanovení tzv. regulačních poplatků, které byly zavedeny od To nejsou poplatky za zdravotní péči. To, co platí zaměstnanci každý měsíc ze své výplaty je pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je základem takového systému zdravotnictví, ve kterém se všichni občané povinně skládají do zvláštního fondu, z něhož je pak financována zdravotní péče. Odvody do zdravotního pojištění si zdravotní péči nepředplácíme, ani si tak "nešetříme" na svoji léčbu. Odvádíme všichni stejné procento, přestože každý budeme čerpat jinou péči za velmi rozdílné peníze. Odvody totiž především vyjadřujeme svoji solidaritu, svoji připravenost pomoci si navzájem. Solidarizujeme se my všichni zdraví, nebo občas lehce nemocní s chronicky a vážně nemocnými. Nikdy ale nevíme, kdy budeme tuto solidaritu sami potřebovat. Léčba některých nemocí je natolik drahá, že by si na ni nedokázali našetřit ani velmi bohatý člověk. Jestliže zaměstnanec přispěje do zdravotního pojištění za svých deset pracovních let částkou 250 až 300 tisíc korun, pak se tato částka může rozplynout během deseti, ale také během jediného dne, například na ARO oddělení. Regulační poplatky nejsou tedy jakousi nespravedlivou platbou navíc ke zdravotnímu pojištění, ale byly zavedeny jako naopak společensky úsporný a prospěšný krok. Jak z názvu vyplývá, aby regulovaly (snížily) jak v České republice enormně vysokou spotřebu léků, tak i především počet návštěv pacientů u lékaře (na jednoho obyvatele České republiky připadne průměrně 13 návštěv u lékaře ročně, tj. více než jedna návštěva měsíčně). Takto vysoká frekvence kontaktů s lékařem představuje nejen plýtvání prostředky veřejného zdravotního pojištění, s rizikem následné finanční nerovnováhy celého systému, ale má nepříznivý dopad i na samotný způsob poskytování zdravotní péče. Lékař totiž při vysoké návštěvnosti ordinací pacientovi může věnovat jenom velmi krátký čas, což má právě zavedení regulačních poplatků pozitivně změnit. Ministerstvo zdravotnictví očekává díky poplatkům nárůst celkových příjmů systému veřejného zdravotního pojištění o 3,5 až 4 miliardy korun a současně dosažení úspory celkových výdajů tohoto systému o další 4 miliardy korun. Každá koruna, která se změnou chování pacientů ušetří, zůstane ve zdravotnictví - ve svém důsledku tedy půjde ve prospěch buď léčby vážně nemocných lidí a drahých život zachraňujících lékařských výkonů, nebo na zlepšení kvality poskytovaných služeb. 1

2 Mohu poprosit o kompletní znění zákona 261/2007 Sb.? Nevím, kde si zákon k regulačním poplatkům ve zdravotnictví stáhnout. V práci se na internet nedostanu a doma jej nemám. Zákon si lze pročíst v jakékoli větší veřejné knihovně, kde bude jistě i možno vybrané partie zkopírovat. Stejně je tomu v knihovně při Ministerstvu zdravotnictví. Zde se platí manipulační poplatek 2,50 Kč za 1 stránku. Zákon je samozřejmě též k zakoupení (v Praze asi v deseti prodejnách, např. LINDE, Opletalova 35, ale i v dalších vybraných prodejnách ve větších městech České republiky, které jsou i s kontakty uvedeny v tiráži na zadní straně každé Sbírky zákonů). Proč ztěžují poplatky ve zdravotnictví situaci chronicky nemocných? Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře, představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě. Nejedná se tedy v žádném případě o ztížení situace chronicky nemocných pacientů. Naopak, nově zaváděný limit započitatelných poplatků a započitatelných doplatků má za cíl zlepšit situaci právě těchto pacientů, kteří dosud například na léky dopláceli bez jakéhokoliv omezení. Poplatky zavedené ve zdravotnictví od za "užití zdravotních služeb" mám za jednostranné, působící v neprospěch občanů. Ti by totiž měli mít naopak sami nárok na ušlý zisk, a to pokaždé, když je "zákazník" přijat lékařem se zpožděním. Nedodržení orientačního termínu, na který byl pacient ošetřujícím lékařem pozván k vyšetření, je provozní či organizační záležitostí daného zdravotnického zařízení a není to právní titul, na základě kterého by bylo možné uplatňovat náhradu škody ve smyslu občanského nebo obchodního zákoníku, jak se mylně domníváte. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje obrátit se v případě, kdy bude pacient opakovaně a neodůvodněně dlouho čekat na ošetření u lékaře, se zcela adresnou stížností na vedoucího daného zdravotnického zařízení nebo na jeho zřizovatele a vyžadovat zjednání nápravy. Podle mých dosavadních zkušeností pochybuji o regulační funkci poplatků u lékaře. Nesvádějí naopak lékaře posílat pacienty na zbytečná vyšetření? Ministerstvo zdravotnictví nepřipouští, že by nastala popisovaná situace, za které by lékaři cílevědomě, kvůli vybírání regulačních poplatků, posílali pojištěnce zbytečně na různá vyšetření. 2

3 Onemocnění našeho dítěte zavinila konkrétní nemocnice, jak je tedy řešeno placení regulačních poplatků za vyšetření související s jeho onemocněním? Způsobí-li nemocnice poškození zdraví pacienta s vážnými zdravotními následky, pacient se může obrátit na soud. Ten rozhodne o výši případné náhrady, pokud dojde k závěru, že zdravotnické zařízení skutečně poškození zdraví pacienta zavinilo. Soud pak rozhodne o povinnosti nemocnice uhradit všechny náklady, spojené s nutnou léčbou v důsledku poškození pacienta, včetně úhrady regulačních poplatků. Jakým způsobem a v jaké míře se dotýkají platby regulačních poplatků také vojáků z povolání? Musí platit poplatky u svého vojenského doktora? Povinnost hradit regulační poplatky se vztahuje na všechny pojištěnce, tedy i na vojáky z povolání. Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým byl s účinností od novelizován zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se nemění ustanovení 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., které upravuje úhrady za zdravotní péči poskytnutou vojákům v činné službě takto: Za vojáky v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení, a za žáky vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, uhradí Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské zdravotní pojišťovny rozdíl mezi výší úhrady zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí (pozn.: Tyto věty zní: Základní zdravotní péči jim poskytuje posádkové zařízení zdravotní péče nebo není-li zřízeno, jiné zdravotnické zařízení, s nímž Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Navazující ambulantní nebo ústavní péči poskytuje zdravotnické zařízení určené lékařem, který poskytl základní zdravotní péči), která je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických výrobků, preventivní péči poskytnutou nad rámec preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění podle 29 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany. 3

4 OSVOBOZENÍ OD REGULAČNÍCH POPLATKŮ Které kategorie pacientů neplatí žádné regulační poplatky? Z 16a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. vyplývá, že žádné regulační poplatky neplatí pojištěnci: 1) umístění v dětských domovech a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 2) při ochranném léčení nařízeném soudem, 3) při léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit, nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu, 4) kteří se prokáží rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dodávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu. Co je to hmotná nouze? Hmotná nouze je označení pro situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi a je upravena příslušným zákonem o pomoci v hmotné nouzi. Při hmotné nouzi osoba nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit. Stejný přístup má zákon i k takzvaným společně posuzovaným osobám, což jsou vesměs osoby trvale žijící spolu a společně uhrazující náklady na své potřeby tedy rodiče a děti, manželé, jiné osoby užívající společný byt. V českém systému existují tři dávky pomoci v hmotné nouzi: 1) příspěvek na živobytí, 2) doplatek na bydlení 3) mimořádná okamžitá pomoc. Při stanovení nároku na tyto dávky se mimo jiné vychází z výše existenčního a životního minima a stanoví se individuálně pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb. Bližší informace na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: Mají čestní dárci krve úlevu od placení regulačních poplatků? Dárci krve regulační poplatek neplatí pouze, jde-li o vyšetření lékařem transfúzní služby. Dárci krve však hradí regulační poplatky za všechny ostatní úkony, stejně jako ostatní pojištěnci. 4

5 Co je to dispenzarizace? Dispenzarizace je aktivní sledování zdravotního stavu pacienta, ohroženého nebo trpícího onemocněním, které v době zařazování do dispenzární péče nevyžaduje poskytování akutní zdravotní péče, ale z předpokládaného vývoje nemoci lze důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zachycení může mít zásadní význam pro další léčbu a vývoj onemocnění a včasné zjištění nepříznivého vývoje zdravotního stavu pacienta. Podle zákona pojištěnce zařazuje do dispenzarizace dle odborných kriterií jeho registrující lékař, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče. Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře. Například těhotná žena je pro těhotenství dispenzarizována pouze u gynekologa. Kdo je z dispenzarizovaných pacientů osvobozen od placení regulačních poplatků? : Osvobozeny jsou pouze děti od 1 roku do 18 let a rovněž těhotné ženy. Vždy však osvobození od placení regulačních poplatků platí jen u dispenzarizujícího lékaře v souvislosti s dispenzarizací (těhotné ženy jen v souvislosti s těhotenstvím). Pokud tedy bude těhotná žena např. ošetřena na chirurgii se zlomenou nohou nebo navštíví zubního lékaře a nebude se jednat o preventivní prohlídku, a nepůjde o osobu pobírající dávky v hmotné nouzi, bude regulační poplatky v těchto případech hradit. Těhotná žena poslaná na pracoviště lékařské genetiky regulační poplatek na lékařské genetice hradí, pokud jí bylo provedeno klinické vyšetření. Těhotná žena u gynekologa, dostaví-li se zdravotním problémem, který nelze považovat za související s těhotenstvím, regulační poplatek hradí. Těhotná žena rovněž hradí regulační poplatky 30 Kč za položku na receptu, 90 Kč za pohotovostní službu (LSPP i ÚPS) stejně jako 60 Kč při hospitalizaci - a to i v případě, že má zdravotní problémy související s těhotenstvím. Totéž platí při návštěvě dítěte u jiného lékaře, než je lékař, který ho dispenzarizuje. Pokud dítě navštíví lékaře s jiným onemocněním, než je jeho onemocnění, pro které je dispenzarizováno, je tato návštěva zpoplatněna. Kde jsou uvedeny nemoci, pro které je možné pojištěnce dispenzarizovat? Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče a označení specializace dispenzarizujícího lékaře stanovuje vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 386/2007 Sb., která nahradila vyhlášku č. 60/1997 Sb. Dispenzární prohlídky provádějí lékaři v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pojištěnce, nejméně však jedenkrát ročně. 5

6 Nespadá chronické astma jako diagnóza do kategorie tzv. "dispenzarizovaných dětí"? Mezi nemoci, u nichž se poskytuje dětem dispenzární péče, jsou zařazeny mimo jiné závažné alergie a závažné obtížně léčitelné formy astma bronchiale. Neplatí dispenzarizované dítě za návštěvu dispenzarizujícího lékaře regulační poplatek 30 Kč nikdy? Podle vyhlášky č. 386/2007 Sb., o dispenzární péči, děti ve věku 1 18 let, zařazené do dispenzarizace, nehradí pouze regulační poplatek u dispenzarizujícího lékaře - a to jen u diagnózy, pro kterou jsou dispenzarizovány. Pokud tedy dítě navštíví dispenzarizujícího lékaře s jiným onemocněním, než je onemocnění, pro které je u něho dispenzarizováno, je tato návštěva (pokud bylo provedeno klinické vyšetření) zpoplatněna 30 Kč regulačního poplatku. Jaké náležitosti má proces dispenzarizace? Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře. Pojištěnce do dispenzární péče zařazuje podle odborných kritérií jeho registrující lékař, tj. praktický lékař. Dispenzarizaci provádí registrující lékař nebo jiný ošetřující lékař, kterému byl pojištěnec registrujícím lékařem předán do péče. Platí děti z Klokánku regulační poplatky, nebo toto zařízení lze považovat za dětský domov? Klokánek není zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve smyslu zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, ani dětským domovem podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Proto děti umístěné v Klokánku nelze zařadit podle 16a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, mezi pojištěnce, kteří regulační poplatky neplatí. Regulační poplatky zdravotnickému zařízení je za ně povinen uhradit jejich zákonný zástupce. Neučiní-li tak, vzniká zdravotnickému zařízení pohledávka za touto osobou. 6

7 K PLATBÁM U LÉKAŘE Podle brožury vydané Ministerstvem zdravotnictví "Návod na použití českého zdravotnictví v roce 2008" platit regulační poplatek 30 Kč v ordinaci by lidé neměli, když je lékař nevyšetří. Pokud pacienti chodí například na injekce na alergologii nebo na sérii infuzí při onkologické léčbě, neměli by přece platit, když je lékař vůbec neviděl a sestra jim dala jen injekci či infuzi? Připomínáme, že klinické vyšetření je buď komplexní, cílené, kontrolní nebo konziliární a je vykázáno příslušnými výkony v dané odbornosti podle Seznamu výkonů. Začíná pohovorem s pacientem ke zjištění vývoje jeho zdravotních potíží. Lékař posoudí průběh onemocnění, stanoví diagnostický a léčebný postup, zajistí další potřebná vyšetření, případně předepíše léky, vysvětlí pacientovi další diagnostický a léčebný postup a provede administrativní činnosti související s výkonem. K dotazu, který se také týká zaplacení regulačního poplatku ve výši 30 Kč za aplikaci injekce na alergologii, konstatujeme, že Česká společnost alergologie a klinické imunologie zveřejnila dne 14. ledna 2008 na stanovisko, že každé injekční aplikaci alergenové imunoterapie musí předcházet kontrolní klinické vyšetření, které je zpoplatněno regulačním poplatkem ve výši 30 Kč. Podobně je třeba postupovat při aplikaci imunoglobulinů. V případě ostatní injekční imunoterapie (např. transfer faktor) je možné v závislosti na zdravotním stavu a snášenlivosti léčby provádět aplikace i bez kontrolního klinického vyšetření provedeného lékařem (a tudíž bez zaplacení regulačního poplatku). Avšak za injekci, kterou by pacientovi aplikovala zdravotní sestra, se regulační poplatek ve výši 30 Kč neplatí. Platí se regulační poplatek i při kontrole v průběhu nemocenské? Pokud bude praktický (registrující) lékař pacienta klinicky vyšetřovat, není rozhodující, zda je na nemocenské či ne, i tak zaplatí pacient 30 Kč. Pokud mu však lékař předepíše jen lék na recept, částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění, platit nic nebude. Platí se u lékaře regulační poplatek za měření krevního tlaku? Pokud lékař pacienta (klinicky) nevyšetřuje, ale pouze mu například zdravotní sestra měří krevní tlak (nejedná se o klinické vyšetření), platit poplatek 30 Kč pacient nebude. Pokud je ale měření tlaku součástí klinického vyšetření, platit regulační poplatek pacient bude. 7

8 Platí se regulační poplatek za ambulantní psychoterapii? Záleží na tom, kdo ji provádí. Pokud praktický lékař, pak pacient nic neplatí. Pokud psychoterapii provádí klinický psycholog nebo psychiatr, a ještě provedou též klinické vyšetření, potom zaplatí pacient 30 Kč. Za psychoterapii samotnou ovšem nikoli. Platí se regulační poplatek 30 Kč za vyšetření spojené s darováním kostní dřeně? V souladu s ust. 16a odst. 3 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 2008, se za vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru, mimo jiné, kostní dřeně, regulační poplatek ve výši 30 Kč neplatí. Jak se platí regulační poplatky za děti na ortodoncii? Při kontrole léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu se regulační poplatek ve výši 30 Kč platí 1x za čtvrtletí s tím, že kontroly zahrnují 2x kontrolní vyšetření, 3x převázání oblouku a 1x navázání celého oblouku. Zdravotnické zařízení zdravotní pojišťovně vykazuje výkon č s frekvencí 1x za čtvrtletí. Zda a kolikrát se platí regulační poplatek 30 Kč při vypichování žilek na chirurgii (cévní poradna)? Pokud je výkon vypichování žilek hrazen z veřejného zdravotního pojištění - a před ním navštíví pojištěnec lékaře, který provede klinické vyšetření - uhradí za toto vyšetření regulační poplatek ve výši 30 Kč. Za samotný výkon se regulační poplatky nehradí. Platí se regulační poplatek za návštěvu poradny, kdy lékař - homeopat provádí pouze pohovor a nikoli klinické vyšetření? Homeopatická léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, proto se za ni žádné regulační poplatky neplatí. 8

9 Ošetřující lékař odešle pacienta na laboratorní vyšetření, jak je tomu s regulačním poplatkem za tento úkon? Za laboratorní nebo diagnostická vyšetření vyžádaná ošetřujícím lékařem, není-li zároveň provedeno klinické vyšetření, se žádné regulační poplatky nehradí. Platí se poplatek 30 Kč při vytahování stehů po zákroku odstranění bradavic? Regulační poplatek 30 Kč pojištěnec (nebo za něj jeho zákonný zástupce) hradí podle ust. 16a odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, za návštěvu u lékaře, při které je mu provedeno klinické vyšetření. Pokud při odstraňování stehů nebude provedeno klinické vyšetření, regulační poplatek 30 Kč se nehradí. Jak poznám, co je klinické vyšetření? Zjednodušeně řečeno, klinické vyšetření začíná pohovorem s pacientem ke zjištění vývoje jeho zdravotních potíží. Lékař posoudí průběh onemocnění, stanoví a vysvětlí diagnostický a léčebný postup, zajistí další potřebná vyšetření, případně předepíše léky a provede administrativní činnosti související s výkonem. Na chirurgické ambulanci zaplatím regulační poplatek 30 Kč, ale rovnou z vyšetření jsem hospitalizován. Druhý den odcházím domů. Jak je to s placením? Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním hrazené péče hradit zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči poskytlo, regulační poplatek 30 Kč - mimo jiné za návštěvu u lékaře, poskytujícího specializovanou ambulantní péči. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě návštěvy pojištěnce u lékaře, kdy je mu provedeno klinické vyšetření a uhradí regulační poplatek 30 Kč, i když je následně hospitalizován, nebude mu regulační poplatek 30 Kč vrácen, protože byl vybrán v souladu se zmíněným zákonem. Nesmí se ale jednat o příjmové vyšetření k hospitalizaci, které se provádí na příjmové ambulanci příslušného lůžkového zdravotnického zařízení. Pojištěnec v uvedeném případě zaplatí regulační poplatek ve výši 30 Kč za návštěvu lékaře na ambulanci, kdy mu bylo provedeno klinické vyšetření, a pak regulační poplatek ve výši 60 Kč za dva dny hospitalizace, protože první a poslední den hospitalizace se počítají jako 1 den. 9

10 Na pohotovosti mi dali nohu do sádry a poslali mne domů. Kdyby mne ale hospitalizovali, jak by to bylo s regulačním poplatkem za pohotovostní službu 90 Kč? Regulační poplatek ve výši 90 Kč je hrazen bez ohledu na to, zda bylo provedeno klinické vyšetření, nebo nebylo tedy např. pouze aplikována injekce či provedeno RTG vyšetření atd. Poplatek ve výši 90 Kč ve zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní pohotovostní službu nebude však pojištěnec platit v případě, že dojde k jeho následnému přijetí do ústavní péče (k hospitalizaci). V tomto případě by ovšem hradil regulační poplatek 60 Kč za každý den hospitalizace. Jak je to s regulačními poplatky mého šestiletého syna na logopedii? Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním hrazené péče hradit zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči poskytlo, regulační poplatek mimo jiné 30 Kč za návštěvu u klinického logopeda, při které bylo provedeno klinické vyšetření. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud logoped provede dítěti klinické vyšetření, tak regulační poplatek 30 Kč požaduje oprávněně. Provádí-li ale logopedickou terapii bez klinického vyšetření, regulační poplatek se nehradí. Platí se regulační poplatek při vystavení lázeňského návrhu? Ano, protože klinickým vyšetřením je též vyšetření pojištěnce spojené s vystavením návrhu na komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči. 10

11 ÚSTAVNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ Platí se 60 Kč u příspěvkové a samoplátecké lázeňské péče? U lázeňské péče samoplátce regulační poplatek 60 Kč denně platit nebude, stejně jako při příspěvkové lázeňské péči. Regulační poplatek 60 Kč se platí jen komplexní u lázeňské péče. Jak se vypočítává platba 60 Kč za dny strávené na lůžku v nemocnici, když hospitalizace pacienta trvala od 1. ledna do 13. ledna 2008? Regulační poplatek 60 Kč se hradí za každý den pobytu. Den, ve kterém je pacient přijat do nemocnice, a den, ve kterém mu bylo poskytování zdravotní péče v této nemocnici ukončeno, se počítají v souhrnu jako jeden den. V daném případě tedy pacient zaplatí 720 Kč (12 x 60 Kč). Ve kterých zdravotnických zařízeních se platí 60 Kč za hospitalizaci? V nemocnicích, v odborných léčebných ústavech (OLÚ), v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), v dětských odborných léčebnách nebo v ozdravovnách a při komplexní lázeňské péči (KLP). Jak je tomu s pobytem v nemocnici a komerčním připojištěním? Zákon č. 261/2007 Sb., v části, která novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., obsahuje regulační poplatky, které se hradí pouze v souvislosti s péčí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Pacient bude od komerční pojišťovny dostávat určitou částku, na kterou se u ní pojistil na pobyt v nemocnici. Regulační poplatek 60 Kč za den bude platit zdravotnickému zařízení. Tento poplatek je příjmem tohoto zařízení. Z toho vyplývá, že klient komerční pojišťovny není v žádném případě od placení regulačního poplatku v nemocnici osvobozen, ale tím, že se komerčně pojistil, si zmírnil dopad poplatků. 11

12 Jak máme prokazovat u lékaře či lékárníka, že přicházíme s dětmi z dětského domova, a že jsou tudíž osvobozeny od regulačního poplatku? Vzhledem k tomu, že do dětského domova byly děti umístěny na základě soudního rozhodnutí, můžete vystavit na základě tohoto rozhodnutí pro účely návštěvy u lékaře doklad např. ve formě Prohlášení. Budu hospitalizován na infekčním oddělení nemocnice s diagnózou lymská borelióza. Tedy 60 Kč platit nemusím? V souladu s ustanovením 16a odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., pojištěnec neplatí regulační poplatek m. j. při léčení infekčního onemocnění, kterému je povinen se podrobit, při nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo při nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví v souladu se zák. č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Je nutné zdůraznit, že borelióza mezi tato onemocnění nepatří. Platí se regulační poplatky ve výši 30 Kč, pokud je pacient hospitalizovaný ve zdravotnickém zařízení? Regulační poplatek 30 Kč se nehradí při vyšetření hospitalizovaného pacienta, o které žádá lůžkové zdravotnické zařízení. Není rozhodující, zda je vyžadovaná péče poskytována ve stejném zdravotnickém zařízení, kde je pacient hospitalizován, nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Vždy je nutné, aby vyžadovaná péče byla předepsána na dokladu 06 Poukaz na vyšetření/ošetření, kde žádajícím pracovištěm je pracoviště s písmenkovou odborností (týká se všech zdravotnických zařízení uvedených v ust. 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 12

13 Jaký je rozdíl mezi jednodenní péčí na lůžku a jedním dnem hospitalizace? Jednodenní péče na lůžku je podle vyhlášky č. 331/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, taková péče, kdy po provedení plánovaného invazivního nebo operačního výkonu se vykáže tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště OD Regulační poplatek 60 Kč se nehradí. Pokud se před plánovaným zákrokem provádí klinické vyšetření v rámci návštěvy u lékaře, pojištěnec hradí regulační poplatek 30 Kč. Budou-li provedena dvě klinická vyšetření, např. gynekologem a anesteziologem, pak je hrazen poplatek 2 x 30 Kč. Jeden den hospitalizace, kdy se hradí regulační poplatek 60 Kč, je pobyt pojištěnce ve zdravotnickém zařízení trvající z různých důvodů (např. po provedených vyšetřeních se zjistí, že není nutná další hospitalizace, nebo je pojištěnec překládán na vyšší pracoviště, nebo odchází na revers nebo dojde k úmrtí apod.) od několika hodin do 24 hodin, a to v každém zdravotnickém zařízení, ve kterém byl pacient hospitalizován, což znamená, že byl vykázán příslušný ošetřovací den (den přijetí a den propuštění se počítá jako jeden den) a vybrán regulační poplatek 60 Kč. Klientce - důchodkyni je od června 2007 poskytována lékařská a ošetřovatelská péče ve zdravotnickém zařízení, kde platí poplatek ve výši 100 Kč za den ode dne přijetí. Jak je to tedy v jejím případě s regulačním poplatkem 60 Kč denně? Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neumožňoval do vybírání poplatků za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění ani v souvislosti s jejím poskytováním. Z dotazu však není jasné, zda se poplatek ve výši 100 Kč týká zdravotní péče a zda se např. nejedná o sociální službu poskytovanou za úhradu ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Za podmínky, že jde o zdravotnické zařízení, které má uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, mohou nastat dva případy: 1) Pojištěnci je poskytována ústavní péče - pak platí 60 Kč za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče ( 16a odst. 1 písm. f) uvedeného zákona); 2) Pojištěnci je poskytována zvláštní ambulantní péče ( 22 písm. c) uvedeného zákona) - regulační poplatek 60 Kč za každý den pojištěnec neplatí. Pokud je pacient umístěn ve zdravotnickém zařízení ústavní péče z jiných než zdravotních důvodů, bude platit regulační poplatky za čerpání ambulantní péče. To znamená, že pokud půjde o návštěvu u lékaře, při které je provedeno klinické vyšetření, bude hradit regulační poplatek ve výši 30 Kč. Regulační poplatek 30 Kč bude hradit i při výdeji jedné položky léku, plně nebo částečně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, předepsaného na receptu. 13

14 Jsme nestátní lůžkové zdravotnické zařízení, které zajišťuje péči o nemocné s roztroušenou sklerózou, nemáme žádná další oddělení, např. oční, internu, chirurgii, gynekologii, ORL či zubní. Tuto službu zajišťujeme našim pacientům pomocí specializovaných soukromých ordinací. V našem zařízení platí pacienti denně regulační poplatek 60 Kč. Měli by ještě platit 30 Kč, pokud budou odesláni na vyšetření na jiné oddělení? Regulační poplatek se nehradí při vyšetření hospitalizovaného pacienta, o které žádá lůžkové zdravotnické zařízení. Není rozhodující, zda je vyžadovaná péče poskytována ve stejném zdravotnickém zařízení, kde je pacient hospitalizován, nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Vždy je nutné, aby vyžadovaná péče byla předepsána na dokladu 06 Poukaz na vyšetření/ošetření, kde žádajícím pracovištěm je pracoviště s písmenkovou odborností (týká se všech zdravotnických zařízení uvedených v ust. 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Nastupuji na rehabilitaci do léčebny. Kolik mne budou stát regulační poplatky? V případě, že pacient podstoupí rehabilitaci hrazenou z veřejného zdravotního pojištění v některém odborném léčebném ústavu, bude platit regulační poplatek ve výši 60 Kč za každý den pobytu v tomto zdravotnickém zařízení. (Den nástupu do zdravotnického zařízení a den ukončení hospitalizace se počítají jako jeden den.) 14

15 PLATBY ZA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU Po 17. hodině platím v lůžkovém zdravotnickém zařízení vždy 90 Kč regulační poplatek (za pohotovost)? Za pohotovostní službu se platí regulační poplatek 90 Kč. Provozovatel takového zdravotnického zařízení se ale může sám rozhodnout, že posune běžnou ordinační dobu až za 17. hodinu, a pak se za návštěvu i po této době platí pouze 30 Kč, pokud při návštěvě u lékaře bylo provedeno klinické vyšetření. Provozovatel ale musí jasně v ambulanci označit, zda se jedná o ordinační dobu ambulance nebo od 17 hodin již pouze o ústavní pohotovostní službu. Při návštěvě pohotovosti v nemocnici od mne vybrali 90 Kč a poslali mne na další ambulanci v téže nemocnici, kde vyžadovali rovněž 90 Kč. Totéž se opakovalo i ve třetí ambulanci. ODPOVÉĎ Správné bylo inkasování jen prvních 90 Kč, jako regulační poplatek za pohotovostní službu. Ostatní platby požadovala nemocnice neprávem, a po předložení zaplacených účtů by mělo zdravotnické zařízení peníze pacientovi vrátit. Pacient zaplatil v pátek večer 90 Kč za nemocniční pohotovost při první návštěvě, ale lékař jej odeslal domů s pozváním následující den (sobota) ke kontrole. Druhý den tedy pacient opět zaplatil, bezprostředně však následovala hospitalizace. Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit regulační poplatek ve výši 90 Kč za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou službu první pomoci (LSPP) včetně LSPP poskytované zubními lékaři nebo ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek. Po celých 24 hodin, a v pracovních dnech v době od 17:00 do 7:00, pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče. Regulační poplatek 90 Kč se platí za pohotovostní službu, což znamená, že pacient zaplatí jedenkrát 90 Kč v rámci jednoho zdravotnického zařízení a jednoho dne a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření, či zda je například pouze aplikována injekce. Pokud pacient druhý den při návštěvě ústavní pohotovostní služby s následnou hospitalizací zaplatil regulační poplatek 90 Kč, byla částka vybrána neoprávněně. Měl zaplatit 60 Kč za den hospitalizace (První a poslední den se počítají jako jeden den) 15

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

* * * (1) Pojištěnec má právo

* * * (1) Pojištěnec má právo Platné znění částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (1) Pojištěnec

Více

48/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 7. března 1997

48/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 7. března 1997 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

Právní úprava zdravotních pojišťoven v ČR

Právní úprava zdravotních pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Právní úprava zdravotních pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Petráková Ekonomika a management zdravotních

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 979/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 979/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 979/0 Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Alfréda Michalíka, Pavla Antonína, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Prosinec 2004 Průvodce systémem zdravotní

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Zdravotní pojišťovny jako subjekty právního vztahu zdravotního pojištění Alena KOLOROSOVÁ 2008

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Financování zdravotnictví a regulační poplatky v České republice

Financování zdravotnictví a regulační poplatky v České republice 214 Volume 16 Issue 1 ISSN 1212-4117 (print) ISSN 184-7122 (on-line) právní a ekonomické obory v lékařských a sociálních vědách KONTAKT 3 (214) 221 228 Available online at www.sciencedirect.com journal

Více

Popis a srovnání zdravotních pojišťoven v ČR

Popis a srovnání zdravotních pojišťoven v ČR SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s. r. o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Popis a srovnání zdravotních pojišťoven

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a Jak být pacientem v České republice a zachovat si důstojnost Medicínské právo v otázkách a odpovědích E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K a t e ř i n a Č e r v e n á M i c h a e

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více