INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE"

Transkript

1 INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO , DIČ CZ , Tel , fax , Standard č. 10 Profesní rozvoj zaměstnanců Směrnice pro hodnocení zaměstnanců Předmětem směrnice je stanovení způsobu hodnocení zaměstnanců pro potřeby profesního rozvoje, finančního a morálního oceňování zaměstnanců. Směrnice upravuje vykonávání hodnocení zaměstnanců v návaznosti na kriteria standardů kvality sociální služeb č Profesní rozvoj zaměstnanců. ICSS Odlochovice má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace. Usilujeme o profesní rozvoj pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, jejich dovedností a schopností potřebných pro splnění závazků zařízení i osobních cílů našich uživatelů. Uvědomujeme si, že osobní profesní rozvoj dodává našim zaměstnancům potřebnou jistotu, že odvádějí kvalitní a odbornou práci ve vztahu k uživatelům naší služby. Umožňujeme zaměstnancům zapojit se do rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb, je uplatňován systém obousměrné komunikace. Pracovníci v přímé péči se scházejí se svým nadřízeným pracovníkem ( vedoucí domácnosti, vedoucí sociálních služeb ) v pravidelných intervalech jedenkrát za půl roku, k individuální schůzce, jejímž předmětem je zhodnocení jejich práce a plánování rozvoje na další období. Hodnocení pracovníka Hodnocení pracovníka je prováděno nadřízeným pracovníkem pravidelně vždy za uplynulé období šesti měsíců. Schůzky jsou plánovány hodnotitelem v souladu s možnostmi hodnoceného v měsících červen a prosinec daného roku ( s vyjimkou opodstatněných překážek nemoc, dlouhodobá nepřítomnost,..). Hodnocení je prováděno na individuální schůzce mezi hodnoceným a hodnotitelem. Hodnotitel si může předem zpracovat dokument a na schůzce hodnoceného s výsledky seznámit nebo provádí hodnocení společně na schůzce, včetně vyplňování dokumentu. Dokument Hodnocení zaměstnance se skládá jednak z hodnocení podle kriterií a ze slovního hodnocení, které stručně shrnuje a upřesňuje výsledky bodového hodnocení. Hodnocení podle kriterií se provádí na pětistupňové škále, kdy 3 znamená žádoucí stav hodnotícího kriteria podle pracovní smlouvy a pracovní náplně. Hodnocení 1 znamená stav kriteria mimo sjednanou úroveň. Hodnocení 5 znamená mimořádný konkrétní kvalitativní nebo kvantitativní přínos pracovníka v dané oblasti. Hodnocení 1 a 5 musí být konkrétně doloženo ( např. zápisy v knize denního hlášení, zápis ze schůzky domácnosti, písemné napomenutí pracovníka, vytýkací dopis, navržená odměna pro pracovníka s konkrétním odůvodněním,..) Hodnocený pracovník má právo se k hodnocení vyjádřit písemně do příslušného oddílu dokumentu. Dokument podepisují hodnocený i hodnotitel. Ihned je ofocen, originál dokumentu je uložen u hodnotitele, nahlížení do něj a skartace se řídí dle příslušných směrnic ICSS Odlochovice. Kopie dokumentu je odevzdána hodnocenému pracovníkovi. Příloha č. 1 formulář Hodnocení pracovníka

2 Individuální rozvojový plán pracovníka Je zpracováván na konci kalendářního roku na schůzce, která je v rámci pravidelného hodnocení zaměstnanců. 1) Zhodnocení naplňování individuálního rozvojového plánu uplynulého roku hodnocený s hodnotitelem společně podle plánu, zpracovaného na končící kalendářní rok zhodnotí, jakým způsobem byl naplněn, popřípadě, co způsobilo, že některé oblasti naplněny nebyly, důsledky, které byly z neplnění individuálního plánu vyvozeny. Výstupy zapíše hodnotitel do příslušného oddílu dokumentu Individuální rozvojový plán pracovníka příloha č. 2 2) Vytvoření individuálního rozvojového plánu na příští kalendářní rok Plán obsahuje oblasti, kde se chce hodnocený rozvíjet v dalším roce, nadřízený pracovník koriguje oblasti podle toho, aby byl rozvoj pracovníka v souladu s plánem rozvoje sociální služby Předmětem dalšího rozvoje může být např. další vzdělávání a výcviky v oblasti, která bude přínosná pro jeho práci, aktivní činnost při zavádění např. alternativní komunikace, bazální stimulace, muzikoterapie a dalších aktivit, které zvýší úroveň života klientů, pomoc při realizaci nových možností integrace klientů,. Cíl individuálního rozvoje musí být měřitelný a jasně daný např. projdu školením muzikoterapie, nabídnu aktivitu klientům domácnosti, v případě zájmu některého z nich budu době své služby docházet s klientem na muzikoterapii, budu svým kolegům dávat doporučení, jakým způsobem aktivitu s klientem realizovat, budu kontrolovat, jestli je mu aktivita poskytována v souladu s jeho potřebami a povedu příslušnou dokumentaci ( pokud je jedná o větší projekt, do kterého je zapojeno více klientů domácnosti nebo týká-li se aktivita většího počtu klientů domácnosti, může mít i několik pracovníků domácnosti totožný Individuální plán rozvoje pracovníka. Je vždy na vedoucím pracovníkovi, aby objektivně zhodnotil, jestli je to přínosné pro uživatele a rozvoj kvality služby. Podpora ze strany zařízení obsahuje popis úkolů pro zařízení. Např. pracovník se chce rozvíjet ve znalostech alternativní komunikace tak, aby poskytl klientovi XY možnost komunikovat se svým okolím ( v minulosti v jiném zařízení již klient používal program, se kterým uměl pracovat a zatím na domácnosti není využíván). Pracovník potřebuje možnost navštívit pracoviště, aby viděl využití programu v praxi, vyhledá si jej a požádá o možnost návštěvy vrámci dalšího vzdělávání pracovníků. Předmětem podpory ze strany zařízení je zprostředkování návštěvy, popř. nabídka alternativního řešení. Zápis výstupů je prováděn do dokumentu Individuální rozvojový plán pracovníka příloha č. 2 Příloha č. 2 formulář Individuální rozvojový plán pracovníka Tento dokument vstupuje v platnost dne schválil Ing. Jan Cihlář ředitel ICSS Odlochovice Zpracovala: Bc. Lučanová

3 Příloha č. 1 Hodnocení zaměstnance Hodnocený zaměstnanec: Pracovní zařazení: Hodnotitel: Hodnocené období: Datum hodnocení: Kriteria hodnocení odbornost (znalost a dodržování vnitřních předpisů, poslání služby, své náplně práce) zdokonalování se (přijímání nových způsobů práce, školení, zdokonalování v informatice) vnímání potřeb klientů ( rozvoj jejich schopností, snaha o integraci ) zvládání úlohy klíčového pracovníka ( zpracování individuálních/rizikových plánů, kontrola jejich plnění,) práce v týmu ( důslednost, pečlivost, spolupráce s ostatními členy pracovního kolektivu ) osobnostní předpoklady (odolnost vůči těžkostem, ovládání emocí, vědomi vlastní úlohy, klid) přehled (vyhledávání nových informací a postupů, znalost soc. problematiky a práce) komunikativnost (předávání informací, nezamlčování, otevřenost) organizační schopnosti, praktičnost (flexibilita řešení problémů, racionálnost, samostatnost rozhodování) spolehlivost, dochvilnost aktivita, činnost nad rámec sjednaných povinností pozitivita postojů, snaha o pozitivní řešení problémů mezilidské vztahy na pracovišti

4 Vysvětlivky: 1 stav kriteria mimo sjednanou úroveň 3 žádoucí stav 5 mimořádný konkrétní kvalitativní nebo kvantitativní přínos Slovní hodnocení Podpis hodnotitele: Hodnocený byl s hodnocením seznámen dne: Vyjádření hodnoceného: Podpis hodnoceného

5 Příloha č. 2 Individuální rozvojový plán pracovníka Hodnocení splnění Individuálního rozvojového plánu na rok Oblast/-i individuálního rozvoje pracovníka pro rok. Cíl individuálního rozvojového plánu: Podpora ze strany organizace: Datum: Podpis pracovníka: Podpis nadřízeného pracovníka:

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

II / Ochrana práv osob

II / Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Příklady postupů auditora v návaznosti na ISQC 1

Příklady postupů auditora v návaznosti na ISQC 1 Metodická pomůcka k vytváření podmínek pro zajištění kvality auditorské profese Příklady postupů auditora v návaznosti na ISQC 1 Obsah Příloha 1 Příklad postupů vedoucích k dodržení etických požadavků...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o. Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : nahrazuje: OŘ001-02 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti závaznost dokumentu:

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více