VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a podle 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Znojmo, říjen 2013

2 Seznam zpracovatelů Část A - Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová držitelka autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí číslo autorizace: 9748/ENV/07 Část B - Vyhodnocení vlivů územního plánu na území natura 2000 Část C - Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech Část D - Vyhodnocení vlivů územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území Část E - Vyhodnocení vlivů územního plánu k naplnění priorit územního plánování Část F - Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Ing. arch. Jaroslav Poláček držitel autorizace pro obor územní plánování držitel autorizace pro obor architektura číslo autorizace: ČKA Strana 2

3 Obsah A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA... 4 A.0. ÚVOD... 4 A.I. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚP, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM... 4 A.II. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚP K CÍLŮM OCHRANY ŽP PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI... 6 A.II.1 Národní strategie a programy... 6 A.II.2 Regionální strategie a programy... 7 A.II.3 Vybrané cíle ochrany ŽP... 7 A.III. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽP V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYL UPLATNĚN ÚP A.III.1 Klima A.III.2 Vodní poměry A.III.3 Geologické a geomorfologické poměry A.III.4 Půda A.III.5 Biogeografická charakteristika a biotopy A.IV. CHARAKTERISTIKY A SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽP, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚP VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY A.IV.1 Územní systém ekologické stability A.IV.2 Zvláště chráněná území, přírodní parky A.IV.3 Evropsky významné lokality, ptačí oblasti A.IV.4 Významné krajinné prvky A.IV.5 Zvláště chráněné druhy A.IV.6 Území historického, kulturního nebo archeologického významu A.V. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚP NA ŽP A.V.1 Vyhodnocení jednotlivých ploch a koridorů A.V.2 Souhrnné vyhodnocení vlivů ÚP včetně vlivů kumulativních a synergických A.VI. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ A.VII. OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽP.. 36 A. VIII. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽP DO ÚP A.IX. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚP NA ŽP A.X. NÁVRH UKAZATELŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE VLIVŮ NA ŽP A.XI. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ A.XII. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ STANOVISKA K ÚP A.XIII. POUŽITÉ ZKRATKY A.XIV. ZPRACOVATEL B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH D. VLIV NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA JINÉ SKUTEČNOSTI, NEŽ NA TY, KTERÉ BYLY ZJIŠTĚNY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NEBYL ZAZNAMENÁN. VYHODNOCENÍ VLIVU NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH JE OBSAŽENO V PŘEDCHOZÍ KAPITOLE E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V PÚR A ZÚR F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ Strana 3

4 A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA A.0. Úvod Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace Územní plán Únanov na životní prostředí je zpracováno podle 10i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu podle přílohy k tomuto zákonu. Návrh územního plánu byl zpracován Ing. arch. Jaroslavem Poláčkem, Pražská 1743/44, Znojmo v červnu Posouzení vlivů na životní prostředí je zpracováno na základě Zadání pro vypracování územního plánu Únanov zpracovaného Městským úřadem Znojmo, odborem rozvoje v dubnu 2013: Příslušný dotčený orgán (odbor životního prostředí Krajského úřadu Jm kraje) vyloučil významný vliv Územního plánu Únanov na evropsky významné lokality či ptačí oblasti. Dotčený orgán hájící veřejné zájmy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je rovněž odbor životního prostředí Krajského úřadu Jm kraje, však uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP Únanov na životní prostředí. Důvodem je požadavek prověřit a vymezit v ÚP Únanov blíže nespecifikované nové plochy výroby. Tento požadavek a jeho případné řešení může mít významný negativní vliv na složky životního prostředí a veřejné zdraví obyvatel. Vyhodnocení bude zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. Zaměří se zejména na problematiku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a na možné negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví související s budoucím využitím návrhových ploch výroby. Návrhové plochy budou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. Dotčený orgán neuplatňuje požadavek na zpracování variantního řešení. Vyhodnocení bude obsahovat kapitolu Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých návrhových ploch a koridorů a schválení ÚP Únanov, popřípadě navrhne a doporučí podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Předmětem posouzení je návrh územního plánu Únanov. Návrh je zpracován v jedné variantě a posouzen vůči tzv. nulové variantě (tzn. stávajícímu stavu). Územní plán řeší území samosprávné obce Únanov, které se sestává z jednoho katastrálního území o rozloze 1215 ha. Toto území je dále označováno jako "zájmové území". Území leží 6 km severně od města Znojma a s 1184 obyvateli patří ke středně velkým sídlům regionu. A.I. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů ÚP, vztah k jiným koncepcím Hlavním cílem Územního plánu Únanov je vyhodnocení platného územního plánu z hlediska využitelnosti navržených rozvojových ploch, vytipování nových rozvojových ploch tak, aby byl Strana 4

5 zajištěn harmonický rozvoj území. Obec Únanov se bude nadále rozvíjet jako ucelený venkovský útvar. Ve volné krajině nebudou vznikat nová sídla, usedlosti ani výrobní areály. ÚP si klade následující cíle: chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví upřednostňovat komplexní řešení před uplatněním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území respektovat hodnoty území a vytvářet předpoklady pro zvyšování kvality života obyvatel a hospodářský rozvoj území vytvářet podmínky pro nové pracovní příležitosti vytvářet předpoklady pro polyfunkční využití nevyužívaných ploch a přispívat k hospodárnému využití zastavěného území vytvářet v zastavěném území i v zastavitelných plochách podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod stanovením intenzity zastavění Obec Únanov má platný územní plán schválený k 1. lednu Důvodem k pořízení nového územního plánu je rovněž nová právní úprava v oblasti územního plánování vymezená stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. (Územní plán obce schválený před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá platnosti.) Územní plán přebírá některé zastavitelné plochy vymezené v současně platné územně plánovací dokumentaci a doplňuje je o nové rozvojové plochy. Rozvoj obce je navržen především v návaznosti na stávající zastavěné území. ÚP rovněž vytváří předpoklady pro polyfunkční využití nevyužitého areálu bývalého statku v obci a navrhuje jeho přestavbu s využitím smíšeným obytným. V územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy bydlení, občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, výroby a skladování, těžby nerostů, zahrad a sadů a plochy zeleně. Územní plán rovněž vymezuje místa pro realizaci územního systému ekologické stability a protierozních opatření a to na plochách smíšených nezastavitelných a na plochách přírodních. Jednotlivé plochy jsou blíže popsány v kapitole vyhodnocení vlivů záměrů na životní prostředí. Bydlení je navrženo v návrhových plochách rodinného bydlení a plochách smíšených obytných. Návrhové plochy jsou převzaty ze stávajícího ÚP a jsou rovněž navrženy nové plochy. Zastavitelné plochy pro bydlení mají zajistit kapacitu bydlení pokrývající dlouhodobou potřebu obce s ohledem na reálné demografické podmínky a zároveň zajistit provázanost veřejné infrastruktury rozvojových ploch na stávající strukturu sídla. Návrhová plocha občanského vybavení má přispět ke zlepšení podmínek společenské činnosti v obci a je navržena s ohledem na dostupnost od lokalit bydlení. Tato plocha je převzata z předchozího ÚP. Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zejména vedení cestní sítě mezi zemědělskými pozemky. Plochy technické infrastruktury vymezují především koridor pro vedení výtlačného řadu splaškové kanalizace z obce Plaveč. Plochy s převažující výrobní nebo smíšenou funkcí jsou umisťovány v místech dobré dopravní obslužnosti zejména v okrajové části obce při komunikaci na Znojmo. Rozvojové plochy pro výrobu jsou z větší části vymezeny na nových plochách, pouze část z nich je převzata ze stávajícího ÚP. Nové plochy pro těžbu nerostů jsou vymezeny jihozápadně od sídla a navazují na stávající lokality těžby kaolinu. Vymezení ploch pro výrobu a těžbu má zajistit předpoklady pro hospodářský rozvoj území. Územní plán respektuje obecné priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, které vyplývají z Politiky územního rozvoje České republiky Politika územního Strana 5

6 rozvoje nestanovuje na zájmovém území žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy, území rovněž neleží v žádné specifické oblasti ani není dotčeno žádnou trasou koridorů. V současné době neexistuje žádná platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem, která by se dotýkala řešeného území, neboť Zásady územní rozvoje Jihomoravského kraje, které nabyly účinnosti , byly rozsudkem Nejvyššího správního soudu ke dni zrušeny. Z koncepce JMK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JMK vyplývá požadavek na vymezení koridoru pro přívodní řad splaškové kanalizace od obce Plaveč s napojením na systém splaškové kanalizace obce Únanov. Tento koridor je v návrhu ÚP vymezen a navazuje na koridor vymezený v ÚP obce Plaveč. Součástí územního plánu je i plán místního ÚSES, který navazuje na generely místního ÚSES sousedních katastrů (Plaveč, Tvorihráz, Kuchařovice, Přímětice, Hluboké Mašůvky). Nadregionální a regionální ÚSES dle odvětvového podkladu orgánů ochrany přírody Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES na katastr Únanov nezasahuje. V zájmovém území byly provedeny Komplexní pozemkové úpravy (schválené v roce 1995), jejíž součástí je i plán společných zařízení, který vymezuje plochy pro skladebné prvky ÚSES. Uspořádání krajiny dané schváleným Plánem společných zařízení ÚP dodržuje. A.II. Zhodnocení vztahu ÚP k cílům ochrany ŽP přijatým na vnitrostátní úrovni V následujících kapitolách je uveden výčet koncepcí přijatých na národní a regionální úrovni a vymezujícím cíle v oblasti ochrany ŽP. U vybraných koncepčních dokumentů se vztahem k životnímu prostředí je pak stručně popsán jejich obsah a uveden výčet relevantních cílů. A.II.1 Národní strategie a programy Státní politika životního prostředí ČR Akční plán České republiky pro zdraví a životní prostředí (NEHAP) Dopravní politika ČR Národní program zlepšování kvality ovzduší Koncepce ochrany před povodněmi (duben 2000) Národní lesnický program Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdroj energie Národní program snižování emisí ČR Národní rozvojový plán ČR Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období Národní strategický referenční rámec Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti Plán odpadového hospodářství ČR Strana 6

7 Politika územního rozvoje ČR Program rozvoje venkova ČR na období Státní surovinová politika Strategie hospodářského růstu ČR Strategie udržitelného rozvoje České republiky Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Národní program na zmírnění dopadu změny klimatu v ČR (MŽP, 2004) Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta (MMR, 2006) A.II.2 Regionální strategie a programy Generel dopravy Jihomoravského kraje (2006) Generel krajských silnic Jihomoravského kraje (2006) Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (2003) Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (2008) Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje Koncepce rozvoje vinařství Koncepce rozvoje ovocnictví v JMK Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2004) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení (2005) Integrovaný krajský program snižování emisí znečišťujících látek Jihomoravského kraje (2004) Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (2006) Program rozvoje Jihomoravského kraje (2010) Povodňový plán Jihomoravského kraje (2009) Program rozvoje lesního hospodářství (2009) A.II.3 Vybrané cíle ochrany ŽP Státní politika životního prostředí ČR (MŽP, 2012) Dokument vymezuje konsensuální rámec pro dlouhodobé a střednědobé směřování vývoje environmentálního rozměru udržitelného rozvoje ČR. Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak k zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově. Státní politika ŽP je zaměřena na oblasti ochrany a udržitelného Strana 7

8 využívání zdrojů, ochrany klimatu a zlepšování kvality ovzduší, ochrany přírody a krajiny a bezpečnosti prostředí. SPŽP stanovuje priority, cíle a opatření v jednotlivých oblastech včetně jejich naléhavosti. Přehled vybraných cílů: dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod snížit podíl skládkování na celkovém odstraňování odpadů zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin snižovat ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány zvýšení ekologické stability krajiny omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury Strategie udržitelného rozvoje ČR (Rada vlády pro udržitelný rozvoj, 2004) Strategie je východiskem pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů) a pro strategické rozhodování v rámci státní správy a územní veřejné správy a pro jejich spolupráci se zájmovými skupinami. Strategie reaguje na potřebu koordinovaného vývoje a vzájemné rovnováhy sociální, ekonomické a environmentální oblasti, přičemž jejím obecným cílem je zajišťovat co nejvyšší kvalitu života obyvatel a současně i vytvářet příznivé podmínky pro kvalitní život generací budoucích. Přehled vybraných cílů: Udržet stabilitu ekonomiky ČR a zajistit její odolnost vůči vnějším i vnitřním negativním vlivům (mimo jiné zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu - zlepšení nevyhovujících parametrů dopravní infrastruktury na regionální a místní úrovni). Podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního prostředí a zajišťující udržitelné financování veřejných služeb (udržitelnou ekonomiku). Rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech a zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a služeb. Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a fungování jejich základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím generacím, a zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost. Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného (mimo jiné minimalizovat v oblasti výstavby dopravní infrastruktury nutné zábory území a technickými opatřeními omezovat vliv liniových staveb na složky životního prostředí). Zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského půdního fondu). Podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů. Strana 8

9 Podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury. Politika územního rozvoje České republiky (MMR, 2008) Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie. Určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Přehled vybraných cílů: Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch. Vyvážený všestranný rozvoj s ohledem na zachování kulturních, přírodních a užitných hodnot; V územním plánování upřednostňovat komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území). Zachování veřejné zeleně včetně minimalizace její fragmentace. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rozvojových oblastech vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy). Akční plán zdraví a životního prostředí ČR Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP ČR) je národní aplikací Evropského akčního plánu (EHAPE), který dohromady tvoří plány jednotlivých států Evropy. Dokument obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů životního prostředí a koncepční podpory zdraví. Na NEHAP ČR navazují místní Akční plány zdraví a životního prostředí (LEHAP). Přehled vybraných cílů: ochrana biologické a krajinné rozmanitosti Strana 9

10 ochrana klimatu cestou snižování emisí "skleníkových" plynů ochrana ozónové vrstvy Země postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní erozi zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení přírodní infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, horninové prostředí, půdy a klimatu a snižování hlučnosti) zvyšovat kvalitu ovzduší snižováním emisí škodlivin, včetně tzv. skleníkových plynů chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích funkcí zastavit nárůst hluku, zejména dopravního snižovat expozici hluku prostředky územního plánování Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2004) Cílem koncepce je v souladu se zákonem a v souladu s principy Státního programu ochrany přírody a krajiny vytvořit funkční koncepční systém ochrany přírody a krajiny, tj. stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje. Přehled vybraných cílů a opatření: Optimalizace vymezení a průběžné hodnocení ÚSES regionální a místní úrovně Zachování stávající plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa Podpora zvyšování ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa, zvláště na méně lesnatých částech území kraje (Znojemsko, Břeclavsko) Zabezpečení rozvoje a údržby segmentů venkovské krajiny sloužících ke zvýšení biodiverzity krajiny Optimalizace vývoje přírodního prostředí antropogenně podmíněných stanovišť ostatních ploch Zachování a ochrana biotopů volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin Minimalizace přímých ztrát živočichů v důsledku lidských aktivit Účinné uplatňování ochrany krajinného rázu Integrovaný krajský program snižování emisí (2010) Program je vydán Radou Jihomoravského kraje jako krajské nařízení podle 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Jeho cílem je zlepšení kvality ovzduší zejména dosažením imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin. Přehled vybraných priorit a opatření: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 (Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů, Vymístění zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti) Snížení emisí oxidů dusíku (Omezování emisí oxidů dusíku z dopravy) Strana 10

11 Snížení emisí těkavých organických látek A.III. Údaje o současném stavu ŽP v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyl uplatněn ÚP A.III.1 Klima Zájmové území leží dle Quitta (1971) na rozhraní dvou klimatických oblastí. Větší část katastru náleží k mírně teplé oblasti MT11, východní okraj území pak k teplé oblasti T2. MT11 T2 Počet letních dnů Počet dnů s teplotou vyšší než 10 C Počet mrazových dnů Počet ledových dnů Průměrná teplota v lednu ( C) Průměrná teplota v dubnu ( C) Průměrná teplota v červenci ( C) Průměrná teplota v říjnu ( C) Počet dnů se srážkami 1mm a více Úhrn srážek ve vegetačním období Úhrn srážek v zimním období Počet dnů se sněhovou pokrývkou Počet zamračených dnů Počet jasných dnů Tabulka: Charakteristiky klimatických oblastí ČR (Quitt, 1971) Pro oblast MT11 je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto. Má krátké přechodné období s mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou, tedy i krátké trvání sněhové pokrývky. Oblast T2 je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem. Typické je velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkým trváním sněhové pokrývky. V letech 2009 až 2011 docházelo na zájmovém území k překračování cílových imisních limitů pro troposférický ozón z hlediska ochrany zdraví lidí i vegetace (AOT40). Ostatní imisní limity v uvedeném období překračovány nebyly. Porovnání imisních limitů (příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší) s vypočtenými pětiletými průměry imisí za roky 2007 až 2011 (zdroj ČHMU) jsou uvedeny v následující tabulce. Strana 11

12 veličina imise v území imisní limit NO 2 oxid dusičitý, roční průměr (μg/m3) 9,2 40 PM 10 částice PM 10, roční průměr (μg/m3) 21,4-22,9 40 PM 10 - m36 částice PM 10, 36. max. 24hod. průměr (μg/m3) 39-41,6 50 PM 2,5 jemné částice PM 2,5, roční průměr (μg/m3) 15,6-16,9 25 BZN benzen, roční průměr (μg/m3) 0,6 5 BaP benzo(a)pyren, roční průměr (ng/m3) 0,42-0,54 1 SO 2 - m4 oxid siřičitý, 4. max. 24hod. průměr (μg/m3) 10,3-11,4 125 As arsen, roční průměr (ng/m3) 0,62-0,75 6 Pb olovo, roční průměr (μg/m3) 0,0072-0,0074 0,5 Ni nikl, roční průměr (ng/m3) 0,6-0,9 20 Cd kadmium, roční průměr (ng/m3) 0,24-0,28 5 Tabulka: Srovnání imisních limitů s imisemi v zájmovém území (průměry za roky ). Dominantním zdrojem hluku ve venkovním prostředí v zájmovém území je silniční doprava. Rozložení sítě hlavních pozemních komunikací v území je patrné z mapy z prováděného sčítání dopravy (ŘSD, 2010), jehož výsledky byly podkladem pro zpracování Strategických hlukových map (pro zájmové území zpracovány nebyly). Největší intenzita dopravy byla zaznamenána na komunikaci č. 399 v centru obce a směrem na Znojmo: celkem 3300 vozidel za 24 hod. Strana 12

13 Obrázek: Zatížení zájmového území silniční dopravou (ŘSD, 2010). A.III.2 Vodní poměry Řešené území patří k povodí Dunaje, jeho přítoku Moravy, dílčího povodí Dyje. V zájmovém území se nenachází žádné významné vodní plochy. Vodní plochy v katastru tvoří 9 ha, což odpovídá pouze 0,7% rozlohy území. Severně od sídla Únanov pramení vodní tok Únanovka, který zájmové území odvodňuje do řeky Jevišovky. Potok Únanovka opouští zájmové území v jeho západní části a dále protéká Tvořihrázským lesem a následně obcemi Těšetice, Bantice a Práče a na katastru Lechovice se vlévá do Jevišovky. Únanovka má jeden pravobřežní přítok a to bezejmenný tok pramenící na zájmovém území JZ od sídla Únanov. V Tvořihrázském lese se na Únanovce nachází dvě významnější vodní nádrže: Bohunický rybník a vodní nádrž Těšetice. Retenční schopnost povodí je oslabená, hlavně z důvodu deficitu souvislých komplexů lesních porostů nebo luk v údolní nivě potoka (výjimku tvoří pouze Tvořihrázský les). Jevišovka je významný levostranný přítok Dyje, měří 83 km a její povodí zabírá 779 km². Pramení západně u Komárovic u Moravských Budějovic ve výšce 560 m.n.m., ústí zprava do Dyje u Jevišovky v 171 m.n.m. Průměrný průtok u ústí činí 1,0 m3/s. Tok plocha povodí (km2) spec. odtok (l/s/km) prům. průtok (l/s) Q355 (l/s) Jevišovka (Výrovice) 385 1,33 0,51 0,05 Jevišovka (Božice) 651 1,23 0,8 0,05 Únanovka (ústí) 37 1,35 0,05 Tabulka: Hydrologické charakteristiky vodních toků. Na zájmovém území se nenachází žádná významná vodní nádrž. U západní hranice katastru leží na Únanovce bezejmenný rybník, další malá vodní nádrž se nachází v rekultivované části lomu JZ od sídla. Při JV okraji obce je umístěna čistírna odpadních vod, ze které bylo v roce 2012 vypuštěno 43 tisíc m3 odpadních vod do potoka Únanovka (max. povolené množství vypuštěné odpadní vody 64 tisíc m3/ rok). Pitnou vodou je obec zásobována z úpravny vody Znojmo. Celé zájmové území náleží do hydrogeologického rajónu Krystalinikum v povodí Dyje (ID 6540). V katastru Únanov není vymezeno žádné záplavové území ani ochranné pásmo vodních zdrojů. Podle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech je katastrální území Únanov zařazeno z hlediska ochrany vod mezi zranitelné oblasti. A.III.3 Geologické a geomorfologické poměry Geomorfologicky zájmového území náleží k Českomoravské vrchovině (dle Demek, J.): celek: Jevišovická pahorkatina podcelek: Znojemská pahorkatina Strana 13

14 okrsek: okrsek: Únanovská sníženina IIC-7D-6 (většina zájmového území) Výrovická pahorkatina IIC-7D-5 (pouze SV okraj zájmového území) Únanovská sníženina je protáhlá sníženina v žulách a granodioritech dyjského masivu s neogenními usazeninami (neogenními jíly, písky a pískovci). Pod neogenními sedimenty se uchovaly mocné tropické zvětraliny (kaoliny) z třetihor, které jsou částečně poškozeny recentní těžbou. Výrovická pahorkatina je soustavou plochých protáhlých hřbetů a plochých protáhlých sníženin prořezaných hlubokým údolím Jevišovky. Reliéf je svažitý se svahy různých orientací. V geologické stavbě území má dominantní postavení těleso bítešské ortoruly vystupující v jeho centrální části, a další redukované jednotky dyjské klenby moravika, které v rámci geologické stavby Českého masívu patří k jeho nejstarší části. Ortoruly vznikly jako porfyrická granitoidní intruze do vulkanosedimentárního komplexu, jenž byl následně tektonizován. Hlavní tektonometamorfní vývoj proběhl již v proterozoiku (cca 800 mil. let), kdy vznikla šupinovitá stavba a břidličnatost hornin. Převládající směr zbřidličnění hornin (metamorfní foliace) je SV-JZ a její sklon k SZ. Substrát tvoří vápnité spraše a sprašové hlíny; okrajově sem zasahují z podloží křídové sedimenty. Kolem vodních toků (Únanovky a jejího přítoku) převládají smíšené nezpevněné sedimenty (s převážně jemnozrnou zrnitostí) a nezpevněné nivní sedimenty (hlína, písek a štěrk inudované za vyšších vodních stavů). Na zájmovém území se nachází několik výhradních ložisek nerostných surovin a chráněných ložiskových území (CHLÚ) : Výhradní ložisko živcového kaolínu Únanov Liščí díra (ev. č. ložiska ). Stanoveno CHLÚ Únanov II. Dosud netěženo. Výhradní ložisko živcového kaolínu Únanov Tvořihráz (ev. č. ložiska ). Stanoveno CHLÚ Únanov I. Dosud netěženo. Výhradní ložisko kaolínu Únanov Sever 3 (ev. č. ložiska ). Druh těžby dřívější povrchová. Výhradní ložisko kaolínu Únanov Východ (ev. č. ložiska ). Stanoveno CHLÚ Únanov Východ. Dosud netěženo. Výhradní ložisko živcového kaolínu Únanov (ev. č. ložiska ). Stanovený dobývací prostor Únanov je ze zákona CHLÚ. Druh těžby těžené, těžba povrchová. Je stanoven dobývací prostor Únanov, způsob těžby je povrchový, těženou surovinou je kaolín. A.III.4 Půda Z celkové výměry katastru 1215 ha tvoří zemědělská půda 87,7% (1029 ha) a lesní půda pouze 1,4% (17 ha). Složení zemědělského půdního fondu ukazuje následující tabulka. využití výměra (ha) % zemědělský půda orná půda chmelnice 0 0 Strana 14

15 využití výměra (ha) % vinice 28 2,7 zahrady 24 2,4 ovocné sady 6 0,6 trvalé travní porosty 14 1,4 Tabulka: Složení ZPF v katastru Únanov. Převážnou část půd představují hnědozemě a hnědé půdy zastoupené přibližně ve stejném poměru. Zbytek ploch tvoří z části nivní půdy a mělké hnědé půdy. Větší část zájmového území pokrývají vysoce bonitní půdy (1. a 2. stupně ochrany). Nejkvalitnějšími půdami jsou hnědozemě na spraši, které místy překrývají jiné horniny. Dle bonitovaně půdněekologických podmínek (BPEJ) se na zájmovém území vyskytují tyto hlavní půdní jednotky: HPJ 01 - Černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem HPJ 08 - Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti; středně těžké HPJ 10 Hnědozemě (typické, černozemí), včetně slabě oglejených forem na spraši; středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem HPJ 12 Hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě oglejených forem na svahových hlínách; středně těžké s těžší spodinou; vláhové poměry jsou příznivé, ve spodině se projevuje místy převlhčení HPJ 22 Hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo středně těžké, s vodním režimem poněkud příznivějším než předchozí HPJ 78 Hluboké strže nad 3 m hloubky - nevhodné pro zemědělskou půdu HPJ 29 Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry HPJ 32 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách a výlevných kyselých horninách; většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách HPJ 56 - Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry HPJ 37 Mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí) HPJ 39 Nevyvinuté půdy na všech horninách, s velmi mělkou humusovou vrstvou (do 0,1 m) na málo zvětralé skále; většinou (kromě vlhkých oblastí) výsušné HPJ 40 Svažité půdy (nad 12 o ) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách Strana 15

16 HPJ 56 Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry HPJ 58 Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé HPJ 50 Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) s výjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené HPJ 23 Hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích, uložených na slínech a jílech; lehké v ornici a velmi těžké ve spodině, vodní režim je kolísavý - od výsušného až po převlhčení podle výše srážek Z hlediska potenciálu ohrožení vodní erozí patří půdy v katastru Únanov mezi půdy náchylné (2. nejnižší kategorie na šestibodové stupnici). Problematické z hlediska ohrožení vodní erozí jsou pouze půdy na svažitých pozemcích v JZ části zájmového území. V zájmovém území se nachází pozemky, na kterých bylo v minulosti vybudováno odvodnění. A.III.5 Biogeografická charakteristika a biotopy Dle biogeografického členění ČR (Culek 1996) leží zájmové území v provincii severopanonské, biogeografickém regionu 1.23 Jevišovickém. Na zájmové území zasahují následující biochory: 2BS Erodované plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 2. v.s. 2BE Erodované plošiny na spraších v suché oblasti 2. v.s. 2RN Plošiny na zahliněných píscích 2. v.s. 2UR Výrazná údolí v kyselých plutonitech v suché oblasti 2. v.s. 2BR Erodované plošiny na kyselých plutonitech v suché oblasti 2. v.s. 2RE Plošiny na spraších v suché oblasti 2. v.s. Bioregion Jevišovický se prakticky shoduje s geomorfologickým celkem Jevišovická pahorkatina. Je tvořen plošinami na krystalických břidlicích, které mají charakter málo členitých plošin s výškovou členitostí m, rozřezaných skalnatými údolími. Typická výška bioregionu je m. Podnebí bioregionu je mírně teplé, nejteplejší jihovýchodní část, kde leží národní park, náleží do teplé oblasti T2. V bioregionu se projevuje srážkový stín, který graduje k východu (Znojmo 8,8 C, 564 mm). Vlivy mediteránního klimatu se projevují přívalovými dešti. Říční údolí charakterizuje teplotní inverze střídající se s extrémně teplými a suchými polohami na jižních svazích. Vyskytuje se 1. dubový až 4. bukový vegetační stupeň. Lesy v údolích mají dodnes přirozenou skladbu a jsou velmi hodnotné (údolí Dyje), na plošinách převažuje orná půda. Primární bezlesí tvoří více typů. Na skalách je komplex vegetací skalní, xerotermní a lemové. V nexerotermních polohách se nachází primární bezlesí na sutích. Přirozená náhradní vegetace má při východním okraji bioregionu charakter xerotermních trávníků. Převážně silně zkulturnělá krajina východního předhůří Českomoravské vrchoviny hostí ochuzenou faunu, silně ovlivňovanou sousedstvím severopanonské podprovincie. Tento vliv se silně projevuje zejména průnikem mediteránního a pontomediteránního prvku směrem do vnitra Českomoravské vrchoviny údolími západomoravských řek. Strana 16

17 Podle mapy potenciální přirozené vegetace by se na zájmovém území pravděpodobně přirozeně vyskytovaly černýšové dubohabřiny, případně by na něj od východu ještě zasahovaly dubohabřiny prvosenkové. Hranice není v území nikterak ostrá. Hercynské dubohabřiny (černýšové dubohabřiny): Lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus), dubu zimního a letního (Quercus petraea s. lat. a Q. robur) a častou příměsí lípy srdčité (Tilia cordata). V keřovém patře se vyskytují nižší jedinci dřevin stromového patra a dále např. svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana) a zimolez obecný (Lonicera xylosteum). V bylinném patře má významnější indikační hodnotu zejména jaterník podléška (Hepatica nobilis) a dále se vyskytují hájové druhy, jako např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), jestřábník zední (Hieracium murorum), lecha jarní (Lathyrus vernus), strdivka nící (Melica nutans), lipnice hajní (Poa nemoralis), Pulmonaria officinalis s. lat. a řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum). Mechové patro je vyvinuto spíše sporadicky. Druhové složení bylinného patra je proměnlivé hlavně v závislosti na vlhkosti a půdní reakci. Kromě typických porostů zahrnuje tato podjednotka různé přechodné porosty k tvrdým luhům, teplomilným doubravám, acidofilním doubravám a květnatým bučinám. Panonské dubohabřiny (prvosenkové dubohabřiny): Lesy s převahou habru (Carpinus betulus), dubu zimního a letního (Quercus petraea s. lat. a Q. robur) a s poměrně častou příměsí javoru babyky (Acer campestre) a jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v nižší úrovni stromového patra. V keřovém patře jsou význačně zastoupeny teplomilné keře svída dřín (Cornus mas), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) aj. Bylinné patro nemá většinou výraznější dominanty, snad s výjimkou strdivky jednokvěté (Melica uniflora) v některých porostech. Dále se vyskytují běžné hájové druhy, např. zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), konvalinka vonná (Convallaria majalis), srha hajní (Dactylis polygama), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), mařinka vonná (Galium odoratum), hrachor lecha (Lathyrus vernus), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), lipnice hajní (Poa nemoralis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) a violka lesní (Viola reichenbachiana). Významné zastoupení mají teplomilné druhy ostřice Michellova (Carex michelii), dymnivka nízká (Corydalis pumila), hrachor černý (Lathyrus niger), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), prvosenka jarní (Primula veris), plicník měkký (Pulmonaria mollis) a violka divotvárná (Viola mirabilis), které v ostatních typech dubohabřin spíše chybějí. Mechové patro je vyvinuto málo nebo schází. A.IV. Charakteristiky a současné problémy a jevy ŽP, které by mohly být uplatněním ÚP významně ovlivněny Terén zájmového území je zvlněný a poměrně členitý. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje krajina v severní části území pod vrcholem Příčník (356 m n. m.) a naopak nejnižším bodem území je místo, kde potok Únanovka opouští ve východní části katastr Únanov (274 m n. m.). Do krajinné struktury se v zájmovém území významněji promítají přírodní formace vodní toků s doprovodnou zelení a geomorfologické formace Velký kopec, Rula a Losolosy. Z dominant sídla je to především kostel sv. Prokopa. Krajinný ráz je významně ovlivněn některými antropogenními zásahy. Jedná se zejména o těžbu kaolinu v povrchovém dole jižně od sídla a těleso skládky tuhého komunálního odpadu Únanov ležící při východním okraji území. Krajinný ráz je také negativně ovlivněn objekty zemědělského družstva a objekty fotovoltaické elektrárny, které se nachází při jižním okraji sídla a pohledově se uplatňují především z komunikace od Znojma. Strana 17

18 Převážná část zájmového území je v současnosti intenzivně zemědělsky využívána, je bez přirozené vegetace. Kvalitní půdy (I. a II. stupně ochrany) se nachází přibližně na ¾ rozlohy katastru. Převládajícím krajinným prvkem zájmového území je zemědělská půda rozdělená do rozměrných bloků, oddělených navzájem přímými dlouhými polními cestami a silnicemi s doprovodem ovocných stromů. Dominuje především orná půda (79% území), naopak lesní porosty tvoří na katastru Únanova pouhých 1,4% území. Lesy vytvářejí pouze nepatrné a navzájem oddělené segmenty na strmých svazích, kolem vodních toků nebo v místech, kde dříve byly těženy nerosty. Jejich dřevinná skladba je značně pozměněná s hojným akátem, borovicí, jasanem, topoly a lipami. Pouze nivní lesíky mají dřevinnou skladbu bližší přirozené, neboť v nich dominují topoly a vrby, místy olše. Významnější lesní plochy na zájmové území zasahují jen okrajově ze sousedních katastrů. Na východě je to evropsky významná lokalita Tvořihrázský les, na severozápadě pak Bábovecký les. Plochy vinic, zahrad a sadů jsou vymezeny na necelých 5% území. Ve skutečnosti je však jejich zastoupení menší, protože rozsáhlejší pozemky JZ od sídla evidované jako vinice jsou v současnosti využívány jako orná půda. Menší sad se vyskytuje jen v lokalitě Losolosy (zastoupeny jsou především švestky a třešně). Vodní plochy a trvalé travní porosty jsou v území zastoupeny jen minimálně. Územím protékají dva drobné vodní toky (Únanovka a její pravostranný přítok), které v něm zároveň pramení. Toky protékající především mezi poli jsou obklopeny především zaplevelenými příkopy. Jediný menší rybník se v území nachází v lokalitě U mlýnku (východní okraj katastru). Z přírodovědného hlediska jsou zajímavější vodní tůně po těžbě kaolinu v jihozápadní části území. Důležitými menšími lokalitami se stepní vegetací jsou lokality Kopečky u Únanova a Losolosy, kde se vyskytují chráněné druhy. Koeficient ekologické stability zájmového území je 0,09 (podle Míchal, 1985). Sledované území je z hlediska míry ekologické stability charakterizováno jako území s maximálním narušením přírodních struktur. Základní ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy. Je však třeba dodat, že pokud by bylo území posuzováno v širším kontextu, je míra jeho ekologické stability podstatně větší a to především s ohledem na lesní komplexi navazující na k. ú. Únanov na východě (Tvořihrázský les), severovýchodě (Ruda) a severozápadě (Bábovecký les). využití výměra (ha) % celková výměra orná půda ,8 chmelnice 0 0 vinice 28 2,3 zahrady 24 2,0 ovocné sady 6 0,5 trvalé travní porosty 14 1,2 lesní půda 17 1,4 vodní plochy 9 0,7 zastavěné plochy 19 1,6 ostatní plochy ,6 Strana 18

19 Tabulka: Složení pozemků v katastru Únanov (zdroj: ČSÚ k ). A.IV.1 Územní systém ekologické stability Problematika ÚSES byla řešena souběžně s prací na návrhu ÚP Únanov, tedy souběžně s řešením využití území. ÚP řeší způsob vymezení skladebných částí ÚSES a dále koordinuje návaznost se skladebnými prvky ÚSES sousedních obcí. Ze skladebných částí vyšší úrovně zájmovým územím neprochází žádný národní ani nadregionální biokoridor ani zde není vymezeno žádné regionální nebo nadregionální biocentrum. Plán místního ÚSES navazuje na generely místního ÚSES sousedních katastrů (Plaveč, Tvořihráz, Kuchařovice, Přímětice, Hluboké Mašůvky). Místní systém ekologické stability navržený pro zájmové území na ZPF a PUPFL sestává celkem z 31 prvků. Místní ÚSES je v zájmovém území reprezentován třemi souvislými větvemi biokoridorů. První větev prochází od SZ z biocentra C01 koridory v suché řadě K01 až do biocentra C02, pokračuje koridorem K05 - K08 do katastru Plavče. V suché a mezofilní řadě je veden koridor K18 K22, vloženo je biocentrum C08 Losolosy. Třetí větev z biocentra C03 je koridorem K10-K11 v suché řadě vedena do nově vymezeného biocentra C05. Ve vlhké řadě pak přechází K12 do biocentra C06 a dále po toku Únanovky do katastru Tvořihráze. Funkci interakčních prvků budou plnit doprovodná vegetace vodotečí, komunikací, protierozní meze, větrolamy a další přírodě blízké formace. Mezi významné interakční prvky v území patří travnaté sady, břehové porosty a křovinatá společenstva na mezích. A.IV.2 Zvláště chráněná území, přírodní parky Na zájmovém území západně od sídla se nachází přírodní památka Losolosy (ev. č. 2150), která je zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V území byla rovněž nově vyhlášena přírodní památka Kopečku u Únanova ležící SV od obce. Předmětem ochrany jsou suchomilná a teplomilná rostlinná společenstva s řadou vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů (viz dále EVL). Evropsky významné lokality Kopečky u Únanova, Tvořihrázský les a Kaolínka Únanov (viz dále) jsou navrženy do kategorie přírodní památka a přírodní rezervace. PP Losolosy Lokalita se nachází 0,6 km Z od obce Únanov. Celkový rozsah chráněného území je 6,5 ha. Charakteristika lokality: Předmět ochrany: Svažité pozemky s různou expozicí na pestrém geologickém podkladu. Motivem ochrany jsou teplomilná rostlinná společenstva s výskytem chráněných druhů rostlin, např. prstnatce bezového, vstavače obecného či koniklece velkokvětého. Lokalita je v zemědělské krajině útočištěm četných druhů živočichů, např. ťuhýka obecného, křepelky polní a pěnice vlašské. Rozloha: Nadmořská výška: m Bioregion: Jevišovický Fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny Geomorfologická jednotka: Jevišovická pahorkatina Strana 19

20 Klimatická oblast: mírně teplá 11 (MT11) Přírodní lesní oblast: Předhoří Českomoravské vrchoviny Obrázek: Vymezení maloplošného chráněného území PP Losolosy. A.IV.3 Evropsky významné lokality, ptačí oblasti Na zájmovém území se v jeho severovýchodní části nachází evropsky významná lokalita Kopečky u Únanova (ev. č.: CZ ). Na zájmové území v jeho východním a severovýchodním okraji zasahuje rozsáhlá evropsky významná lokalita Tvořihrázský les (ev. č.: CZ ). Dále v blízkosti jihozápadní hranice k. ú. Únanov na katastru Přímětice leží EVL Kaolinka Únanov (ev. č.: CZ ). EVL Kopečky u Únanova Lokalita se nachází na dvou stepních pahorcích 1,4 km SSV od obce Únanov, cca 6 km na S od Znojma. Celkový rozsah chráněného území je 8,4 ha. Charakteristika lokality: Biogeografická oblast: kontinentální Rozloha: ha Navrhovaná kategorie: přírodní památka Typy naturových přírodních stanovišť: o Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) Druhy: koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Katastrální území: Únanov Strana 20

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 18. 7. 2014 Č. j.: 51501/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

CZ.1.07/1.1.00/14.0143

CZ.1.07/1.1.00/14.0143 PŮDNÍ TYPY CZ.1.07/1.1.00/14.0143 TATO PREZENTACE SLOUŽÍPOUZE K PROMÍTNUTÍV HODINĚJAKO PODPORA VÝKLADU, NENÍ MOŽNÉ JI ZVEŘEJŇOVAT, ŠÍŘIT NEBO UPRAVOVAT. Mgr. Monika Hodinková KLASIFIKACE PŮDP půdní druhy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více