3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto"

Transkript

1 Junák - Okres Brno - mìsto Èeská Brno Tel/fax: 05 / www: 3/2002 Tajemník P o Út, Pá Èt Hospodáøka St Vyšlo INFORMACE Z ÚRJ AKREDITACE A KVALIFIKACE pro vùdce letních táborù. Vzhledem k množícím se dotazùm na akreditaci kvalifikace pro vùdce letních táborù vám pøedkládáme následující informace. Od roku 1999 Junák usiluje o akreditování svého vzdìlávacího systému jako celku u MŠMT ÈR, což se prozatím nepodaøilo, ale jednání nadále pokraèují. Na podporu této snahy, Junák vìdomì nežádal o akreditaci pro vùdce letních táborù. Odbor pro mládež MŠMT ÈR situaci v roce 2001 vyøešil udìlením výjimky. S ohledem na vzrùstající nervozitu v hnutí zahájila VRJ soubìžnì s jednáním na MŠMT jednání s Institutem dìtí a mládeže (IDM) povìøeným MŠMT ÈR vyøizováním agendy kvalifikací vedoucích letních táborù, a na základì dohody s pracovníky IDM se pøipravují podklady pro získání akreditace vùdcù letních táborù. Z dosavadních jednání vyplývá, že vùdcovská zkouška plnì pokrývá požadavky na kvalifikaci vùdcù letních táborù a tedy není dùvod ke znepokojení a šíøení poplašných zpráv. ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA ná bližší specifikace kursu není v zákonì ani vyhlášce definována. 5) Junáku v roce 1990 bylo pøiznáno právo organizovat vlastní zdravotnické kurzy, pøedepsané pro zdravotníky zotavovacích akcí a pøiznávat na základì zkoušky jejich absolventùm kvalifikaci zdravotníka pouze pro zotavovací akce poøádané Junákem. Toto povolení není èasové omezeno. Vzhledem ke znìní zákona 258/2000 však nevyplývá žádná povinnost Junáku, stejnì jako ostatním organizacím, mít jakékoli povolení k poøádání vlastních zdravotních kurzù. Závìr: - Základním požadavkem na kvalifikaci zdravotníkù v Junáku je zajištìní zdraví našich skautù a skautek. - Zdravotní kurzy poøádané Junákem plnì pokrývají zákonné požadavky na kvalifikaci zdravotníkù na veškeré akce Junáka. - Na akce kratší než ètyøi dny není ze zákona požadován zdravotník. - Tato kvalifikace platí pouze pro akce poøádané Junákem.V pøípadì školení i èlenù jiných organizací musí osvìdèení o proškolení potvrdit jejich vlastní organizace. Jinou otázkou ovšem zùstává systém vzdìlávání lékaøù instruktorù v Junáku. Vzdìlávání lékaøù instruktorù probíhá kontinuálnì od roku V posledních dvou letech bylo komplikováno zdravotním stavem a posléze úmrtím zpravodajky pro zdravotní výchovu ses. Šebestové. VRJ v souèasné dobì pracuje na sestavení nového odboru, který bude øešit systém vzdìlávání OÈK, oprávnìní, atd. Z uvedených fakt vyplývá, že rozhodnì není nutno vstupovat do jednání s Ministerstvem zdravotnictví. Stávající zákonný stav je pro nás vcelku pøíznivý a veškerá další omezení èi pøísnìjší kritéria by vedla k omezení suverenity Junáka ze strany státu. Vzhledem k množícím se dotazùm ohlednì platnosti zdravotních kurzù a zkoušek poøádaných Junákem vám pøedkládáme následující informace. 1) Funkci a nutnost zdravotníka na zotavovacích akcích (v našem pøípadì akcích Junáka) definuje zákon 258/2000 Sb. a vyhláška 106/ ) Zákon definuje zotavovací akci, jako organizovaný pobyt 20 a více dìtí do 15 let na dobu delší než 4 dny. 3) Pøi organizovaném pobytu dìtí v poètu menším než 20, nebo po dobu kratší než 4 dny zákon výslovnì nevyžaduje pøítomnost zdravotníka. 4) Zákon definuje zdravotníka jako fyzickou osobu, František Šmajcl Riki která absolvovala kurs první pomoci se zamìøením starosta Junáka na zdravotnickou èinnost pøi zotavovací akci. Žád- STRANA 1 AKTUALITY BRJ 3/2002

2 AKCE V BØEZNU Pá 1 So 2 VK DK BRJ Ne 3 Po 4 Út 5 KLŠ DK BRJ St 6 Èt 7 KRJ - pøedsednictvo Pá 8 So 9 Ne 10 Po 11 Út 12 St 13 Èt 14 Pá 15 Odevzdání registrací na BRJ So 16 Ne 17 Po 18 Út 19 St 20 PBRJ BRJ Èt 21 Pá 22 So 23 Zdr. kurz Hybešova 49 Ne 24 Zdr. kurz Hybešova 49 Po 25 V BØEZNU SLAVÍ 50 Let: Hana MACHOLDOVÁ, èlenka 8. kmene OS, 9. støedisko 45 Let: Zdenìk SOUÈEK, èlen 13. kmene OS, 13. støedisko 35 Let: Martin POLÁÈEK, èlen 113. skautského oddílu, 10. støedisko 30 Let: Josef KUÈERA, èlen 65. kmene OS, výchovný zpravodaj 27. støediska 25 Let: Jiøí HUDEC, vùdce 14. skautského oddílu, 10. støedisko Petr MALIŠ, vùdce 15. støediska Pavel MAHOVSKÝ, èlen 15. skautského oddílu, 15. støedisko Radka SOŠKOVÁ, hospodáøka 15. oddílu svìtlušek, 15. støedisko Vojtìch KRMÍÈEK, zástupce vùdce 12. smeèky vlèat Michal LUKEŠ, èlen 69. koedukovaného oddílu, 2. støedisko Tomáš RICHTER, èlen 69. koedukovaného oddílu, 2. støedisko Jiøí SMETANA, èlen 28. kmene roverù, 8. støedisko Martin JAKUBIÈKA, hospodáø 32. skautského oddílu, 10. støedisko Jitka HUNKOVÁ, èlenka 26. skauského oddílu, 1. støedisko Kristýna BROŽKOVÁ, zástupkynì vùdce 8. koedukovaného oddílu, 20. støedisko Alžbìta SUKAÈOVÁ, èlenka 28. roverského kmene, 8. støediskio Eliška HANZLOVÁ, zástupkynì vùdce 70. koedukovaného oddílu, 10. støedisko INFORMACE Z ÚRJ DEN DOBRÉ VÙLE v letošním roce probìhne Žádáme všechny zájemce, kteøí se budou chtít úèastnit letošního DDV, aby se ozvali do SO KUJ, nejlépe em na adresu ústøedí Uveïte prosím kontaktní osobu, adresu, , telefon (pevný i mobilní), organizaèní jednotku Junáka (støedisko) a pøedbìžný odhadnutý poèet srdíèek, která byste chtìli nabízet. Jakmile budeme znát další informace ozveme se. Pøedem dìkujeme. Josef Výprachtický Jose2 AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 2

3 SKRIPTA Z MINULÝCH ROÈNÍKÙ MIKU- LÁŠSKÉHO SEMINÁØE Dovolujeme si opìtovnì upozornit, že odbor pro výchovu roverù a rangers vydal skripta s texty pøednášek posledních dvou roèníkù Mikulášského semináøe pro úèastníky semináøe a roverské kmeny na témata Obèanská spoleènost a Duchovní rozmìr života. Skripta byla rozdávána na semináøi. Upozornìte RS kmeny na vašich støediscích. Pokud si roveøi nevyzvedli skripta na semináøi, ozvìte se, prosím, do kanceláøe ústøedí Junáka - nejlépe elektronicky Josef Výprachtický Jose2 HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY pro správu www stránek. Opakovanì nabízíme zájemcùm možnost spolupracovat a spolupodílet se na tvorbì oficiálních www stránek Junáka. Ozvìte se prosím do kanceláøe ústøedí UPOZORNÌNÍ - POZOR DÙLEŽITÉ! Všem krajským, okresním, mìstským a støediskovým radám. Výkonná rada Junáka ve snaze pomoci se zajištìním prostorù pro èinnost oddílù a všech dalších složek hnutí Vám pøedkládá tuto informaci: Z jednání s ministrem obrany ÈR Ing. Jaroslavem Tvrdíkem vyplynula tato nabídka: Ministerstvo obrany v souèasné dobì uvolòuje k odprodeji nebo pøevodu jiným organizacím øadu pro nìj nadbyteèných objektù, dosud využívaných armádou po celém území ÈR. Pøehled nemovitého, takto uvolòovaného majetku, je postupnì zveøejòován na internetových stránkách www. army. cz v kapitole Ministerstva obrany, odbor pro nakládání s nepotøebným majetkem pøedbìžné nabídky a aktuální nabídky. Tento pøehled je k zpracován pro objekty vìtšího rozsahu. Existují však i objekty menšího rozsahu, napø. malé místní strážní objekty, sklady munice nebo PHM apod., které jsou rozmístìny po celé republice a které by se mohly hodit pro èinnost Vašich oddílù, LK, LŠ, víkendovou rekreaci a pod. Žádáme Vás, pokud v obvodu své pùsobnosti objevíte objekty využitelné oddíly, støedisky, lesními školami apod. a máte zájem o jejich pøevzetí do vlastnictví ve stávajícím stavu formou odkupu za minimální cenu (napø. 1,- Kè) nebo bezúplatného pøevodu, o urychlené sdìlení Vašeho zájmu. Váš první požadavek musí obsahovat: 1) Který právní subjekt má o objekt zájem a bude se o nìj starat a min. 10 let jej využívat k nekomerèním úèelùm pro potøeby výchovy dìtí (prosíme kontaktní adresu a veškeré možné spojení na urèitou osobu pro naši potøebu). 2) Kde se objekt nachází katastr a èísla parcel nejlépe snímek katastrální mapy 3) Velmi struèný popis objektu a pøedstavy jeho využití 4) Po projevení vážného zájmu pro Vás mùžeme zajistit povolení prohlídky pøed dalším jednáním Tyto podklady potøebujeme pro zahájení jednání s Ministerstvem obrany. Mìjte na pamìti kdo døív pøijde, ten døív mele! Naše kontaktní adresa: Støecha nad hlavou Junák svaz skautù a skautek ÈR, Senovážné nám. 24, Praha S pøípadnými dotazy se prosím obracejte na br. Václava Ludvíka, tel.0737/ František Šmajcl Riki starosta Junáka INFORMACE Z BRJ CIVILNÍ SLUŽBA NA BRJ Rejskova civilka se pøekulila do druhé poloviny. Pøi této pøíležitosti je dobre si pøpomenout, že v záøí budeme potøebovat nového civiláka. Pøípadní zájemci nech kontaktují Rejska. Ještìr INFORMACE PRO KOORDINÁTORY DNE OTEVØENÝCH KLUBOVEN Na DOK je v Brnì pøihlášeno 20 míst ze 16 støedisek. Snahou BRJ je akci podpoøit mediálnì a propagaènì. Výlep plakátù: Dle informací z TDC budou plakáty distribuovány od 4.3., formát je A2. ORJ zadá výlep plakátù v centru Brna (od výstavištì po Lužánky) v poètu 60 ks s dopsanými adresami kluboven. Vzhledem k nedostatku místa, bylo nutné adresu maximálnì zkrátit nebo uvést výchozí místo, odkud si cestu musíte oznaèit. Výlep bude na plochách Kulturního a informaèního centra pøevážnì na pìších zónách. V okruhu tìchto plakátù je témìø polovina otevøených kluboven. Ostatní klubovny si musí zajistit plakáty ve svém okruhu pùsobnosti (ten znáte jen vy) sami. Pøedsednictvo BRJ dùraznì žádá støediska, aby se vyvarovala nelegálního výlepu plakátù! Nelegální je každý výlep bez souhlasu vlastníka (pøípadnì takový, který vede k poškození plochy). U fy. Plakátování Kopeèná 39 je možné zadat výlep plakátù i ve vymezeném regionu, minimální STRANA 3 AKTUALITY BRJ 3/2002

4 poèet není stanoven, cena za formát A2 na 14 dnù je 12 Kè (na týden 9 Kè). Plakáty je zapotøebí dodat 10 dnù pøedem, otevøeno od 7 do 15,30, platba hotovì pøi pøedání plakátù. Další plakátovací plochy mají jednotlivé kulturní agentury, obecní úøady (ÚMÈ) apod. Další možností jsou nástìnky ve školách, na úøadech, výlohy obchodù vždy po pøedchozí domluvì! Záleží na tom, koho chcete oslovit. Nezapomeòte vèas dát zprávu do Zpravodaje mìstské èásti, lokální kabelové televize,. Seznam kluboven byl také zaslán do novin Halo Brno, ale jeho vyjití zde není zaruèeno. Dùležitým údajem pøi lokální propagaci je èas otevøení (od do). U každé klubovny je jiný a na centrální plakát se nevejde. SBÍRKA POMOZTE DÌTEM Podle neúplných informací reagovalo na zapojení do této sbírky velmi málo brnìnských kluboven. Odrazuje pøedevším urèitá složitost vyøizování sbírky a nìkde i pocit proè dìlat nìco zadarmo pro jiné, když bychom sami potøebovali vybírat také na sebe. 1) Veøejná sbírka musí splòovat pomìrnì pøísné podmínky nového zákona o veøejných sbírkách, jehož úèelem je zamezit zneužití podobných akcí. Žádná jiná veøejná sbírka již nebude jednoduší. Berme to jako pøíležitost nauèit se dìlat veøejnou sbírku, kterou pøíštì mùžeme využit i pro sebe. Nadace rozvoje obèanské spoleènosti (NROS) je profesionální nadace, uème se u profesionálù! 2) Díky partnerství s NROS bylo možné na akci získat sponzory a mediální partnery vèetnì televize! Veškeré tištìné materiály dostáváte díky sponzorùm zadarmo. Bez tohoto partnerství by podobná podpora vùbec nebyla možná. NROS a Pomozte dìtem je zavedená a známá s vysokým kreditem. Propagace DOK a sbírky je spoleèná a zvyšuje kredit Junáka. Na druhé stranì je zapotøebí si uvìdomit, že vìtší neúèast na Pomozte dìtem nám mùže právì díky této propagaci i uškodit. Pøedsednictvo BRJ žádá støediska, aby se sbírky Pomozte dìtem pokud možno úèastnili a to zejména tam, kde je možné pøípravou sbírky povìøit èinovníky starší 18-ti let, kteøí nepracují pravidelnì s dìtmi. Otevøeny budou tyto klubovny Junáka: (text pro media a plakáty, prosím o kontrolu) PSÈ adresa nebo výchozí místo otevøeno Kopeèná 21 9,00 16, Údolní 24 14,00 17, Kampelíkova 13 9,00 18, Nám. Míru 7 14,00 17, Pivovarská 9 9,00 15, Trýbova 1a 10,00 16, Jiráskova 51 9,00 17, Lužánky, doprav. høištì 9,30 18, Milady Horákové 19 9,00 16, Slovinská 41 9,30 16, Merhautova ,00 16, Slatinská, vrchol 13,00 18, Hrozòatova 20 13,00 18, Jundrovský most, +500 m 14,00 18, Prumperk 3 9,00 16, Elišky Pøemyslovny 27 9,00 13, Velkopavlovická 13 13,00 18, MŠ Š ouraèova 10,00 17, Vaculíkova 6 14,00 17, Køivánkovo nám ,00 17,00 koordinátor DOK v Brnì Ivo Brzobohatý - Ještìr tiskový zpravodaj JUNÁK A VEØEJNÉ SBÍRKY Tento èlánek navazuje na èlánek ve Skautingu è.5/ 2002 na stranì 21. Úèelem je zdùvodnit, proè ÚRJ (svým usnesením XXXV/5 ze dne ) nepodpoøila celostátnì úèast Junáka na akci Kvìtinový den. Junák podpoøil celostátnì pouze sbírky ve prospìch nadací. Pokusím se problém vysvìtlit v obecné rovinì porovnáním nadací (napø. Nadace rozvoje obèanské spoleènosti poøadatel veøejné sbírky Pomozte dìtem) a obèanských sdružení (napø. Liga proti rakovinì - poøadatel veøejné sbírky Kvìtinový den). Nadace je úèelové sdružení majetku s trvalým zøizovacím úèelem. Velmi zjednodušenì lze øíci, že nadace patøí sama sobì a svému poslání. Lidé, kteøí nadaci øídí, jsou pouze jejími správci a vždy se musí podøizovat poslání nadace. Nadace sama o sobì nevykonává èinnost, pro kterou je zøízena, ale svoje poslání naplòuje tím, že rozdìluje prostøedky tøetím osobám. Prostøedky k rozdìlování získává z výnosù svého jmìní, darù, pøípadnì sbírek, které mùže poøádat. Nadace jsou øízeny velmi pøísným zákonem a jsou veøejnì kontrolovatelné. 1. Nadace se (podobnì jako obchodní spoleènosti) zapisují do obchodního rejstøíku. Tento je veøejnì pøístupný a lze z nìj zjistit poslání nadace, složení správní rady, kdo za nadaci jedná a velikost nadaèního jmìní. Obchodní rejstøík je volnì pøístupný na adrese 2. Nadace si musí (v rámci možností zákona) stanovit pravidlo na omezení vlastních nákladù. Toto pravidlo je souèástí statutu nadace, který veøejnou listinou uloženou u krajského soudu, kde je nadace registrovaná. Veøejná listina znamená, že každý má prá- AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 4

5 vo do ní v místì uložení nahlédnout. Øada nadací zveøejòuje svùj statut také na svých www stránkách. 3. Nadace musí (ze zákona) vydávat svoji výroèní zprávu s pøísnì stanovenými pravidly, co má tato zpráva obsahovat. Hospodaøení nadace, vèetnì splnìní pravidla na omezení nákladù musí být ovìøeno auditem. Výroèní zpráva vèetnì hospodaøení a výroku auditora je také veøejnou listinou. 4. Pøi zániku nadace se finanèní vklad do nadaèního jmìní nemùže vrátit zakladatelùm, ale pøejde na jinou nadaci s podobným úèelem. Nadaèní jmìní je navždy urèeno úèelu. 5. Nadace ve svém názvu vždy musí mít slovo nadace. Nadací je u nás Nadace nesmí podnikat, majetek nadaèního jmìní nesmí být zastaven. 7. Nadace mají svoji asociaci Fórum dárcù (www.czechdonors.cz). Pro èleny Fóra dárcù je závazný jejich vlastní Etický kodex nadací. Obèanská sdružení (dále jen spolky) jsou sdružením osob k vykonávání nìjaké èinnosti. Vše, co spolek dìlá, jak a s èím hospodaøí, závisí jen na rozhodnutí jeho èlenù. Postavení spolkù upravuje velmi benevolentní zákon z roku 1990, který nezaruèuje veøejnou kontrolovatelnost spolkù naopak jim dává žádoucí svobodu. 1. Neexistuje veøejnì pøístupný rejstøík spolkù. Spolky èasto obtížnì prokazují svoji vlastní existenci a zpùsob zastupování (kdo podepisuje). Toto nelze prakticky ovìøit z nezávislého zdroje. 2. Spolek má pro svoji èinnost k dispozici veškerý svùj majetek. Stanovy, na základì kterých je spolek registrován na Ministerstvu vnitra, jsou vnitøním dokumentem spolku. Pøi registraci se zkoumá pouze, zda nejsou v rozporu se zákonem. Záleží na vùli spolku zda a jak stanovy zpøístupní. 3. Pravidla hospodaøení spolku jsou urèena pouze obecným zákonem o hospodaøení a hospodaøení podléhá pouze vnitøní kontrole spolku. Stát zasahuje až v pøípadì trestního oznámení. Spolky nemají povinnost vydávat výroèní zprávu ani ovìøovat svoje hospodaøení auditem. 4. V pøípadì zániku spolku rozhodují o majetku èlenové. 5. Obèanská sdružení nejsou ve svém názvu nijak oznaèena. V ÈR je registrováno spolkù. 6. Spolky mohou mít vlastní podnikatelskou výdìleènou (ale také prodìleènou) èinnost. 7. Pokud vznikají spojenectví spolkù, tak spíše jako partner vùèi státní správì, prosazování vlastních zájmù. Obdoba etického kodexu mi není známa. Z povìøení PBRJ sepsal Ještìr (autor je pøedsedou správní rady Skautské nadace JF) KVÌTINOVÝ DEN Èlánkem Junák a veøejné sbírky není v žádném pøípadì omezeno právo støedisek úèastnit se Kvìtinového dne, pøípadnì jiných sbírek. PBRJ však nebude Kvìtinový den organizaènì podporovat. Informace o Lize proti rakovinì lze najít na adrese Ještìr DEN DOBRÉ VÙLE se bude konat Junák je partnerem výboru dobré vùle - Nadace Olgy Havlové (www.vdv.cz). Veøejná sbírka je spojena s prodejem èervených srdíèek a výtìžek sbírky slouží na pomoc opuštìným dìtem. Prosím oddíly, které se úèastnili loni, aby na BRJ nahlásili poèet prodaných srdíèek a všechny ostatní zájemce o pøedbìžnou objednávku srdíèek pro letošní rok. Ještìr KAPKA 2002 Kapka nadìje je humanitární akce poøádaná Nadací pro transplantaci kostní døenì a RK Šambala Plzeò. Jejím cílem je propagace registru dárcù kostní døenì, který Nadace buduje a získání finanèních prostøedkù, jež jsou užity právì na budování registru. Akce je urèena hlavnì pro roverské kmeny. V urèený den v roce obsadí skauti benzínky, které si pøedem domluví. Umývají skla aut a rozdávají letáky, které informují o èinnosti Nadace a registru dárcù kostní døenì. Øidièi za umytí oken pøispívají do zapeèetìných pokladnièek. Den D bude letos 21. èervna. Vzhledem k tomu, že název Kapka nadìje si zaregistroval Nadaèní fond kapka nadìje, jmenuje se letos akce již jen Kapka Více informací lze najít na nebo na Brno se zúèastní potøetí. Loni se nám podaøilo obsadit 8 benzínových pump. Do tøetího roèníku bychom rádi získali další spolupracovníky. Rozhodne li se nìjaký roverský kmen, jednotlivci nebo spøátelená skupina akce zúèastnit (i neskauti), kontaktujte prosím koordinátorku Evu Malíøovou Dajdu : tel , 0604/ Adresa: Elplova Brno. PBRJ je pøipraveno pøípravu akce dle potøeby podporovat. Prosíme pøijemce Aktualit, aby pøedali tuto informaci svým R+R. Bìtka, Ještìr KAPKA ÈERVEN 2002 Roverská humanitární akce Tento materiál je urèen pro roverky a rovery po celé Èeské republice STRANA 5 AKTUALITY BRJ 3/2002

6 Definice akce 4. celostátní roèník roverské humanitární akce. Probíhá ve prospìch Nadace pro transplantace kostní døenì a Èeského národního registru dárcù kostní døenì Cíle akce Zisk prostøedkù pro èinnost NTKD a ÈNRDD. Propagace èinnosti NTKD a dárcovství kostní døenì. Propagace Junáka jako prospìšné organizace. Rozvoj roveringu v regionech Popis akce Uskuteèòuje se na pøedem sjednaných èerpacích stanicích. Probíhá v jeden den (pøípadnì po celý víkend) po celé ÈR. Dobrovolníci jsou z øad pøihlášených roverských skupin. R+R umývají skla aut, rozdávají letáky, vybírají pøíspìvky. Organizátorùm nabízíme Metodický materiál pro efektivní pøípravu akce. Dopisy pro oslovení majitelù èerpacích stanic. Dopisy pro snadné oslovení místních médií. Propagaèní materiály KAPKY Trièko KAPKY 2002 pro každého dobrovolníka. Zkušenosti z poøádání pøedchozích roèníkù Informaèní servis KAPKY únorová èísla Skautingu a Roverského kmene tel. : 0732/ Na spolupráci se tìší CO NÁS ÈEKÁ Petr Vanìk, Permoník ROVERSKÝ LESNÍ KURZ SURSUM Již 7. roèník Roverského kurzu Ekumenické Lesní školy. Je urèen pro starší rovery a rangers (od 17 - ti let). Nabízí hledání roverských cest, zamìøené na možnosti služby a rozvoj osobnosti. Pøináší námìty k èinnosti kmene (skautská praxe, poznávání pøírody, nároèné hry...) Vedle inspirace cestami apoštola Pavla je pøipraven i alternativní duchovní program. Soubìžnì probíhají dva oddìlené kurzy - zvláš pro dívèí i chlùapecký kmen, èást programu je spoleèná. Jarní setkání kurzu se koná ve dnech Kurz pak pokraèuje letním táborem v Tyrolském srubu u Sla inan ve dnech Na nìj pak navazuje podzimní setkání v první polovinì øíjna. Pøihlášky (a pøípadné dotazy) mùžete zasílat do na adresu: Alžbìta Sládeèková, J. Faimonové 13, Brno. tel.: Alžbìta Sládeèková SETONÙV ZÁVOD KRJ pionýra si vás dovoluje pozvat na XII.roèník tábornické soutìže hlídek, oblastní kolo tábornické stezky 2002 Termín : sobota 27.dubna 2002 Prostor : Holedná Poøadatel : Sdružení pionýrských tábornických oddílù Brno z povìøení VV KRP JmK Organizátor : 176.PTO Vlèata Bystrc Systém: Soutìž tøíèlenných hlídek ve stanovených kategoriích N roèník narození 1993, 1994, 1995 M roèník narození 1990, 1991, 1992 S roèník narození 1987, 1988, 1989 R roèník narození 1984, 1985, 1986 Pro zaøazení do kategorie rozhoduje roèník narození nejstaršího èlena hlídky. V každé vìkové kategorii je zvláš kategorie dívek a zvláš kategorie hochù; je-li v hlídce nejménì 1 hoch, startuje hlídka automaticky v kategorii hochù; do finále mùže postoupit a putovní cenu získat i takto koedukovaná hlídka. Hlídka je zpravidla složená z jednoho PTO (PO); hlídka složená ze èlenù více oddílù mùže rovnìž startovat, mùže se i pøihlásit pøímo na startu, mùže i zvítìzit a získat cenu, nikoliv však postoupit do republikového finále ani získat putovní cenu; její výsledek též není žádnému z oddílù zapoèítán do Zelené ligy. Poèet hlídek z jednoho oddílu není omezen.setonùv závod je postupovou soutìží; je oblastním kolem Tábornické stezky, do jejíhož republikového finále postupují tøi nejúspìšnìjší hlídky v každé z kategorií N, M, S, R bez ohledu na pohlaví. Pøedpis:Soutìží se podle platné verze pravidel Tábornické stezky. Pravidly povolené odchylky a technické detaily budou zveøejnìny v pøíštích Aktualitách a na webové stránce poøadatele Diskvalifikace: Hlídka je vylouèena z hodnocení, jestliže: pøijme cizí pomoc nedojde ke kontrole nebo do cíle kompletní ztratí èi svévolnì poškodí startovní prùkaz jinak naruší prùbìh soutìže Hlídka, která vynechá kontrolu není diskvalifikovaná, ale umístí se v poøadí až za poslední hlídkou, která absolvovala všechna kontrolní stanovištì. Tratì: Tra soutìže vede pøevážnì po lesních cestách, v nìkterých úsecích kategorií S a R též volnì lesním terénem; hlídka obdrží na startu mapku prostoru Délka tratí : N + M do 5 km, S do 10 km, R do 12 km Výstroj: Obleèení musí krýt kolena a lokty, obuv libovolná kromì tretrù s høeby a kopaèek se špunty, doporuèena úèast v tábornických krojích. Dle poèa- AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 6

7 STRANA 7 AKTUALITY BRJ 3/2002

8 sí též vhodné obleèení pro pøípad deštì èi jiné nepohody. Výzbroj: Povinnì každá hlídka tužku èi propisku a každý èlen hlídky uzlovaèku. Doporuèeno a povoleno : mapa, KPZ, zavírací (!) kudla, vlastní buzola, jídlo a pití Èasový rozvrh závodu: Náèelníci pøihlášených oddílù obdrží od poøadatele spolu s popisem pøístupových cest též èasový údaj pøíchodu k prezenci (08:15 až 11:00). Nutno poèítat s volným èasem hlídek pøed startem i po dokonèení soutìže; rádci si pøipraví program pro èleny svých oddílù. V prostoru startu a cíle bude k dispozici drobné obèerstvení péèí 10.PTO Severka (èaj + teplý mls). Všechny kategorie startují soubìžnì. Poøadatel prùbìžnì zveøejòuje výsledky soutìže. Celkovì bude soutìž vyhodnocena do 29 minut po dokonèení soutìže poslední hlídkou nástupem s vyhlášením výsledkù a pøedáním cen. Pøedpokládané ukonèení nástupu cca 17:30 hodin Ceny: Soutìž je dotována cenami z rozpoètu KR Pionýra Jihomoravského kraje. Nejménì první tøi hlídky v každé z osmi kategorii obdrží tábornické ceny. Nejlepší nesložená hlídka z brnìnských PTO obdrží putovní totemky a placky, vìnované Sdružením PTO Protesty: Do 15 minut po skonèení závodu s vkladem 50,- Kè øediteli soutìže, jeho rozhodnutí je koneèné. Pøi negativním verdiktu øeditele soutìže vklad propadá ve prospìch soutìže Startovné: 50,- Kè za èlena hlídky, splatné pøi prezenci. Ve startovném je kromì 30,- Kè na ceny též 15,- Kè na obèerstvení (viz výše) a tradiènì také 5,- Kè na sbírku Pomozte dìtem. Nesoutìžící platí pouze 20,- Kè (obèerstvení + sbírka). Spolu se startovným odevzdá povìøený èlen oddílu též soupisky hlídek dle kategorií. Formuláøe soupisek obdržíte spolu s Pokyny (viz podrobnosti níže). Pøihlášky: pokud možno ihned øediteli soutìže osobnì, poštou, em nebo pøímo z webové stránky Sdružení PTO Brno Uzávìrka oddílových pøihlášek je 26.bøezna 2002 Upozornìní: Poøadatel nereflektuje na pøihlášky po termínu (deadline 26/03/2002). Èlenové nepøihlášených oddílù, dostaví-li se na akci, budou považováni za diváky , , , , Lužánky, Lidická 50, Brno Jan Ondroušek øeditel soutìže TIP NA VYHLÍDKOVOU ZÁKLADNU na zahradì sousedící s chránìným územím jílových vrstev, mezi Bohunicemi a Štýøicemi v Brnì. Zahradu pronajímá mìstká èást pøes ZO - ÈZS Nad Cihelnou, Brno, FÚ Brno, Pøíkop Povìøený jednáním: Mgr. Igor Kadeøávek, Foustkova 13, Brno tel.: Igor Kadeøávek KONTAKT MLÝN Jan Odehnal Horní Mlýn Ochoz u Brna 235 Tel.: 05/ Uzávìrka pøíštích Aktualit je Vydává Okresní rada Junáka. Náklad 130 výtiskù, 81 elektronicky. Pøedplatit Aktuality je možno na BRJ nebo objednat v elektronické formì (PDF) na adrese (zdarma). AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 8

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce 5 / 2008 n 1 n kvìten 5 / 2008 www.cstv.cz ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce n 2 n 5 / 2008 n 3 n l PØEDSTAVUJEME: REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ÈSTV BØECLAV l tomto èísle TP Zpravodaje

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni!

Svátek práce na Špilberku Všichni jsou srdeènì zváni! 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 27. dubna 2015 CENA: 6 KÈ 6 Nemovitost Na co si dát pozor pøi koupi domu 8 Danì Dokdy musí stát vrátit pøeplatek 9 11 Exekuce Proè mohou ohrozit každého

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Obsah. Rùzné Soukromá inzerce...13, 29 Slovník použitých pojmù a zkratek...38

Obsah. Rùzné Soukromá inzerce...13, 29 Slovník použitých pojmù a zkratek...38 Obsah Klubové zprávy Nìkolik vìt výkonného redaktora...2 Èerpání finanèních prostøedkù ÈRK za rok 1999...2 Rok 2000 nejen ve Vašem poèítaèi...3 Holice byly a budou...5 11. Mezinárodní setkání radioamatérù

Více

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù 5/2007 Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek Rozpoèet mìsta na rok 2007 Koneènì posílení poètu autobusù Pøivezli jsme zlatou medaili! Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti Regionova

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více