3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto"

Transkript

1 Junák - Okres Brno - mìsto Èeská Brno Tel/fax: 05 / www: 3/2002 Tajemník P o Út, Pá Èt Hospodáøka St Vyšlo INFORMACE Z ÚRJ AKREDITACE A KVALIFIKACE pro vùdce letních táborù. Vzhledem k množícím se dotazùm na akreditaci kvalifikace pro vùdce letních táborù vám pøedkládáme následující informace. Od roku 1999 Junák usiluje o akreditování svého vzdìlávacího systému jako celku u MŠMT ÈR, což se prozatím nepodaøilo, ale jednání nadále pokraèují. Na podporu této snahy, Junák vìdomì nežádal o akreditaci pro vùdce letních táborù. Odbor pro mládež MŠMT ÈR situaci v roce 2001 vyøešil udìlením výjimky. S ohledem na vzrùstající nervozitu v hnutí zahájila VRJ soubìžnì s jednáním na MŠMT jednání s Institutem dìtí a mládeže (IDM) povìøeným MŠMT ÈR vyøizováním agendy kvalifikací vedoucích letních táborù, a na základì dohody s pracovníky IDM se pøipravují podklady pro získání akreditace vùdcù letních táborù. Z dosavadních jednání vyplývá, že vùdcovská zkouška plnì pokrývá požadavky na kvalifikaci vùdcù letních táborù a tedy není dùvod ke znepokojení a šíøení poplašných zpráv. ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA ná bližší specifikace kursu není v zákonì ani vyhlášce definována. 5) Junáku v roce 1990 bylo pøiznáno právo organizovat vlastní zdravotnické kurzy, pøedepsané pro zdravotníky zotavovacích akcí a pøiznávat na základì zkoušky jejich absolventùm kvalifikaci zdravotníka pouze pro zotavovací akce poøádané Junákem. Toto povolení není èasové omezeno. Vzhledem ke znìní zákona 258/2000 však nevyplývá žádná povinnost Junáku, stejnì jako ostatním organizacím, mít jakékoli povolení k poøádání vlastních zdravotních kurzù. Závìr: - Základním požadavkem na kvalifikaci zdravotníkù v Junáku je zajištìní zdraví našich skautù a skautek. - Zdravotní kurzy poøádané Junákem plnì pokrývají zákonné požadavky na kvalifikaci zdravotníkù na veškeré akce Junáka. - Na akce kratší než ètyøi dny není ze zákona požadován zdravotník. - Tato kvalifikace platí pouze pro akce poøádané Junákem.V pøípadì školení i èlenù jiných organizací musí osvìdèení o proškolení potvrdit jejich vlastní organizace. Jinou otázkou ovšem zùstává systém vzdìlávání lékaøù instruktorù v Junáku. Vzdìlávání lékaøù instruktorù probíhá kontinuálnì od roku V posledních dvou letech bylo komplikováno zdravotním stavem a posléze úmrtím zpravodajky pro zdravotní výchovu ses. Šebestové. VRJ v souèasné dobì pracuje na sestavení nového odboru, který bude øešit systém vzdìlávání OÈK, oprávnìní, atd. Z uvedených fakt vyplývá, že rozhodnì není nutno vstupovat do jednání s Ministerstvem zdravotnictví. Stávající zákonný stav je pro nás vcelku pøíznivý a veškerá další omezení èi pøísnìjší kritéria by vedla k omezení suverenity Junáka ze strany státu. Vzhledem k množícím se dotazùm ohlednì platnosti zdravotních kurzù a zkoušek poøádaných Junákem vám pøedkládáme následující informace. 1) Funkci a nutnost zdravotníka na zotavovacích akcích (v našem pøípadì akcích Junáka) definuje zákon 258/2000 Sb. a vyhláška 106/ ) Zákon definuje zotavovací akci, jako organizovaný pobyt 20 a více dìtí do 15 let na dobu delší než 4 dny. 3) Pøi organizovaném pobytu dìtí v poètu menším než 20, nebo po dobu kratší než 4 dny zákon výslovnì nevyžaduje pøítomnost zdravotníka. 4) Zákon definuje zdravotníka jako fyzickou osobu, František Šmajcl Riki která absolvovala kurs první pomoci se zamìøením starosta Junáka na zdravotnickou èinnost pøi zotavovací akci. Žád- STRANA 1 AKTUALITY BRJ 3/2002

2 AKCE V BØEZNU Pá 1 So 2 VK DK BRJ Ne 3 Po 4 Út 5 KLŠ DK BRJ St 6 Èt 7 KRJ - pøedsednictvo Pá 8 So 9 Ne 10 Po 11 Út 12 St 13 Èt 14 Pá 15 Odevzdání registrací na BRJ So 16 Ne 17 Po 18 Út 19 St 20 PBRJ BRJ Èt 21 Pá 22 So 23 Zdr. kurz Hybešova 49 Ne 24 Zdr. kurz Hybešova 49 Po 25 V BØEZNU SLAVÍ 50 Let: Hana MACHOLDOVÁ, èlenka 8. kmene OS, 9. støedisko 45 Let: Zdenìk SOUÈEK, èlen 13. kmene OS, 13. støedisko 35 Let: Martin POLÁÈEK, èlen 113. skautského oddílu, 10. støedisko 30 Let: Josef KUÈERA, èlen 65. kmene OS, výchovný zpravodaj 27. støediska 25 Let: Jiøí HUDEC, vùdce 14. skautského oddílu, 10. støedisko Petr MALIŠ, vùdce 15. støediska Pavel MAHOVSKÝ, èlen 15. skautského oddílu, 15. støedisko Radka SOŠKOVÁ, hospodáøka 15. oddílu svìtlušek, 15. støedisko Vojtìch KRMÍÈEK, zástupce vùdce 12. smeèky vlèat Michal LUKEŠ, èlen 69. koedukovaného oddílu, 2. støedisko Tomáš RICHTER, èlen 69. koedukovaného oddílu, 2. støedisko Jiøí SMETANA, èlen 28. kmene roverù, 8. støedisko Martin JAKUBIÈKA, hospodáø 32. skautského oddílu, 10. støedisko Jitka HUNKOVÁ, èlenka 26. skauského oddílu, 1. støedisko Kristýna BROŽKOVÁ, zástupkynì vùdce 8. koedukovaného oddílu, 20. støedisko Alžbìta SUKAÈOVÁ, èlenka 28. roverského kmene, 8. støediskio Eliška HANZLOVÁ, zástupkynì vùdce 70. koedukovaného oddílu, 10. støedisko INFORMACE Z ÚRJ DEN DOBRÉ VÙLE v letošním roce probìhne Žádáme všechny zájemce, kteøí se budou chtít úèastnit letošního DDV, aby se ozvali do SO KUJ, nejlépe em na adresu ústøedí Uveïte prosím kontaktní osobu, adresu, , telefon (pevný i mobilní), organizaèní jednotku Junáka (støedisko) a pøedbìžný odhadnutý poèet srdíèek, která byste chtìli nabízet. Jakmile budeme znát další informace ozveme se. Pøedem dìkujeme. Josef Výprachtický Jose2 AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 2

3 SKRIPTA Z MINULÝCH ROÈNÍKÙ MIKU- LÁŠSKÉHO SEMINÁØE Dovolujeme si opìtovnì upozornit, že odbor pro výchovu roverù a rangers vydal skripta s texty pøednášek posledních dvou roèníkù Mikulášského semináøe pro úèastníky semináøe a roverské kmeny na témata Obèanská spoleènost a Duchovní rozmìr života. Skripta byla rozdávána na semináøi. Upozornìte RS kmeny na vašich støediscích. Pokud si roveøi nevyzvedli skripta na semináøi, ozvìte se, prosím, do kanceláøe ústøedí Junáka - nejlépe elektronicky Josef Výprachtický Jose2 HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY pro správu www stránek. Opakovanì nabízíme zájemcùm možnost spolupracovat a spolupodílet se na tvorbì oficiálních www stránek Junáka. Ozvìte se prosím do kanceláøe ústøedí UPOZORNÌNÍ - POZOR DÙLEŽITÉ! Všem krajským, okresním, mìstským a støediskovým radám. Výkonná rada Junáka ve snaze pomoci se zajištìním prostorù pro èinnost oddílù a všech dalších složek hnutí Vám pøedkládá tuto informaci: Z jednání s ministrem obrany ÈR Ing. Jaroslavem Tvrdíkem vyplynula tato nabídka: Ministerstvo obrany v souèasné dobì uvolòuje k odprodeji nebo pøevodu jiným organizacím øadu pro nìj nadbyteèných objektù, dosud využívaných armádou po celém území ÈR. Pøehled nemovitého, takto uvolòovaného majetku, je postupnì zveøejòován na internetových stránkách www. army. cz v kapitole Ministerstva obrany, odbor pro nakládání s nepotøebným majetkem pøedbìžné nabídky a aktuální nabídky. Tento pøehled je k zpracován pro objekty vìtšího rozsahu. Existují však i objekty menšího rozsahu, napø. malé místní strážní objekty, sklady munice nebo PHM apod., které jsou rozmístìny po celé republice a které by se mohly hodit pro èinnost Vašich oddílù, LK, LŠ, víkendovou rekreaci a pod. Žádáme Vás, pokud v obvodu své pùsobnosti objevíte objekty využitelné oddíly, støedisky, lesními školami apod. a máte zájem o jejich pøevzetí do vlastnictví ve stávajícím stavu formou odkupu za minimální cenu (napø. 1,- Kè) nebo bezúplatného pøevodu, o urychlené sdìlení Vašeho zájmu. Váš první požadavek musí obsahovat: 1) Který právní subjekt má o objekt zájem a bude se o nìj starat a min. 10 let jej využívat k nekomerèním úèelùm pro potøeby výchovy dìtí (prosíme kontaktní adresu a veškeré možné spojení na urèitou osobu pro naši potøebu). 2) Kde se objekt nachází katastr a èísla parcel nejlépe snímek katastrální mapy 3) Velmi struèný popis objektu a pøedstavy jeho využití 4) Po projevení vážného zájmu pro Vás mùžeme zajistit povolení prohlídky pøed dalším jednáním Tyto podklady potøebujeme pro zahájení jednání s Ministerstvem obrany. Mìjte na pamìti kdo døív pøijde, ten døív mele! Naše kontaktní adresa: Støecha nad hlavou Junák svaz skautù a skautek ÈR, Senovážné nám. 24, Praha S pøípadnými dotazy se prosím obracejte na br. Václava Ludvíka, tel.0737/ František Šmajcl Riki starosta Junáka INFORMACE Z BRJ CIVILNÍ SLUŽBA NA BRJ Rejskova civilka se pøekulila do druhé poloviny. Pøi této pøíležitosti je dobre si pøpomenout, že v záøí budeme potøebovat nového civiláka. Pøípadní zájemci nech kontaktují Rejska. Ještìr INFORMACE PRO KOORDINÁTORY DNE OTEVØENÝCH KLUBOVEN Na DOK je v Brnì pøihlášeno 20 míst ze 16 støedisek. Snahou BRJ je akci podpoøit mediálnì a propagaènì. Výlep plakátù: Dle informací z TDC budou plakáty distribuovány od 4.3., formát je A2. ORJ zadá výlep plakátù v centru Brna (od výstavištì po Lužánky) v poètu 60 ks s dopsanými adresami kluboven. Vzhledem k nedostatku místa, bylo nutné adresu maximálnì zkrátit nebo uvést výchozí místo, odkud si cestu musíte oznaèit. Výlep bude na plochách Kulturního a informaèního centra pøevážnì na pìších zónách. V okruhu tìchto plakátù je témìø polovina otevøených kluboven. Ostatní klubovny si musí zajistit plakáty ve svém okruhu pùsobnosti (ten znáte jen vy) sami. Pøedsednictvo BRJ dùraznì žádá støediska, aby se vyvarovala nelegálního výlepu plakátù! Nelegální je každý výlep bez souhlasu vlastníka (pøípadnì takový, který vede k poškození plochy). U fy. Plakátování Kopeèná 39 je možné zadat výlep plakátù i ve vymezeném regionu, minimální STRANA 3 AKTUALITY BRJ 3/2002

4 poèet není stanoven, cena za formát A2 na 14 dnù je 12 Kè (na týden 9 Kè). Plakáty je zapotøebí dodat 10 dnù pøedem, otevøeno od 7 do 15,30, platba hotovì pøi pøedání plakátù. Další plakátovací plochy mají jednotlivé kulturní agentury, obecní úøady (ÚMÈ) apod. Další možností jsou nástìnky ve školách, na úøadech, výlohy obchodù vždy po pøedchozí domluvì! Záleží na tom, koho chcete oslovit. Nezapomeòte vèas dát zprávu do Zpravodaje mìstské èásti, lokální kabelové televize,. Seznam kluboven byl také zaslán do novin Halo Brno, ale jeho vyjití zde není zaruèeno. Dùležitým údajem pøi lokální propagaci je èas otevøení (od do). U každé klubovny je jiný a na centrální plakát se nevejde. SBÍRKA POMOZTE DÌTEM Podle neúplných informací reagovalo na zapojení do této sbírky velmi málo brnìnských kluboven. Odrazuje pøedevším urèitá složitost vyøizování sbírky a nìkde i pocit proè dìlat nìco zadarmo pro jiné, když bychom sami potøebovali vybírat také na sebe. 1) Veøejná sbírka musí splòovat pomìrnì pøísné podmínky nového zákona o veøejných sbírkách, jehož úèelem je zamezit zneužití podobných akcí. Žádná jiná veøejná sbírka již nebude jednoduší. Berme to jako pøíležitost nauèit se dìlat veøejnou sbírku, kterou pøíštì mùžeme využit i pro sebe. Nadace rozvoje obèanské spoleènosti (NROS) je profesionální nadace, uème se u profesionálù! 2) Díky partnerství s NROS bylo možné na akci získat sponzory a mediální partnery vèetnì televize! Veškeré tištìné materiály dostáváte díky sponzorùm zadarmo. Bez tohoto partnerství by podobná podpora vùbec nebyla možná. NROS a Pomozte dìtem je zavedená a známá s vysokým kreditem. Propagace DOK a sbírky je spoleèná a zvyšuje kredit Junáka. Na druhé stranì je zapotøebí si uvìdomit, že vìtší neúèast na Pomozte dìtem nám mùže právì díky této propagaci i uškodit. Pøedsednictvo BRJ žádá støediska, aby se sbírky Pomozte dìtem pokud možno úèastnili a to zejména tam, kde je možné pøípravou sbírky povìøit èinovníky starší 18-ti let, kteøí nepracují pravidelnì s dìtmi. Otevøeny budou tyto klubovny Junáka: (text pro media a plakáty, prosím o kontrolu) PSÈ adresa nebo výchozí místo otevøeno Kopeèná 21 9,00 16, Údolní 24 14,00 17, Kampelíkova 13 9,00 18, Nám. Míru 7 14,00 17, Pivovarská 9 9,00 15, Trýbova 1a 10,00 16, Jiráskova 51 9,00 17, Lužánky, doprav. høištì 9,30 18, Milady Horákové 19 9,00 16, Slovinská 41 9,30 16, Merhautova ,00 16, Slatinská, vrchol 13,00 18, Hrozòatova 20 13,00 18, Jundrovský most, +500 m 14,00 18, Prumperk 3 9,00 16, Elišky Pøemyslovny 27 9,00 13, Velkopavlovická 13 13,00 18, MŠ Š ouraèova 10,00 17, Vaculíkova 6 14,00 17, Køivánkovo nám ,00 17,00 koordinátor DOK v Brnì Ivo Brzobohatý - Ještìr tiskový zpravodaj JUNÁK A VEØEJNÉ SBÍRKY Tento èlánek navazuje na èlánek ve Skautingu è.5/ 2002 na stranì 21. Úèelem je zdùvodnit, proè ÚRJ (svým usnesením XXXV/5 ze dne ) nepodpoøila celostátnì úèast Junáka na akci Kvìtinový den. Junák podpoøil celostátnì pouze sbírky ve prospìch nadací. Pokusím se problém vysvìtlit v obecné rovinì porovnáním nadací (napø. Nadace rozvoje obèanské spoleènosti poøadatel veøejné sbírky Pomozte dìtem) a obèanských sdružení (napø. Liga proti rakovinì - poøadatel veøejné sbírky Kvìtinový den). Nadace je úèelové sdružení majetku s trvalým zøizovacím úèelem. Velmi zjednodušenì lze øíci, že nadace patøí sama sobì a svému poslání. Lidé, kteøí nadaci øídí, jsou pouze jejími správci a vždy se musí podøizovat poslání nadace. Nadace sama o sobì nevykonává èinnost, pro kterou je zøízena, ale svoje poslání naplòuje tím, že rozdìluje prostøedky tøetím osobám. Prostøedky k rozdìlování získává z výnosù svého jmìní, darù, pøípadnì sbírek, které mùže poøádat. Nadace jsou øízeny velmi pøísným zákonem a jsou veøejnì kontrolovatelné. 1. Nadace se (podobnì jako obchodní spoleènosti) zapisují do obchodního rejstøíku. Tento je veøejnì pøístupný a lze z nìj zjistit poslání nadace, složení správní rady, kdo za nadaci jedná a velikost nadaèního jmìní. Obchodní rejstøík je volnì pøístupný na adrese 2. Nadace si musí (v rámci možností zákona) stanovit pravidlo na omezení vlastních nákladù. Toto pravidlo je souèástí statutu nadace, který veøejnou listinou uloženou u krajského soudu, kde je nadace registrovaná. Veøejná listina znamená, že každý má prá- AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 4

5 vo do ní v místì uložení nahlédnout. Øada nadací zveøejòuje svùj statut také na svých www stránkách. 3. Nadace musí (ze zákona) vydávat svoji výroèní zprávu s pøísnì stanovenými pravidly, co má tato zpráva obsahovat. Hospodaøení nadace, vèetnì splnìní pravidla na omezení nákladù musí být ovìøeno auditem. Výroèní zpráva vèetnì hospodaøení a výroku auditora je také veøejnou listinou. 4. Pøi zániku nadace se finanèní vklad do nadaèního jmìní nemùže vrátit zakladatelùm, ale pøejde na jinou nadaci s podobným úèelem. Nadaèní jmìní je navždy urèeno úèelu. 5. Nadace ve svém názvu vždy musí mít slovo nadace. Nadací je u nás Nadace nesmí podnikat, majetek nadaèního jmìní nesmí být zastaven. 7. Nadace mají svoji asociaci Fórum dárcù (www.czechdonors.cz). Pro èleny Fóra dárcù je závazný jejich vlastní Etický kodex nadací. Obèanská sdružení (dále jen spolky) jsou sdružením osob k vykonávání nìjaké èinnosti. Vše, co spolek dìlá, jak a s èím hospodaøí, závisí jen na rozhodnutí jeho èlenù. Postavení spolkù upravuje velmi benevolentní zákon z roku 1990, který nezaruèuje veøejnou kontrolovatelnost spolkù naopak jim dává žádoucí svobodu. 1. Neexistuje veøejnì pøístupný rejstøík spolkù. Spolky èasto obtížnì prokazují svoji vlastní existenci a zpùsob zastupování (kdo podepisuje). Toto nelze prakticky ovìøit z nezávislého zdroje. 2. Spolek má pro svoji èinnost k dispozici veškerý svùj majetek. Stanovy, na základì kterých je spolek registrován na Ministerstvu vnitra, jsou vnitøním dokumentem spolku. Pøi registraci se zkoumá pouze, zda nejsou v rozporu se zákonem. Záleží na vùli spolku zda a jak stanovy zpøístupní. 3. Pravidla hospodaøení spolku jsou urèena pouze obecným zákonem o hospodaøení a hospodaøení podléhá pouze vnitøní kontrole spolku. Stát zasahuje až v pøípadì trestního oznámení. Spolky nemají povinnost vydávat výroèní zprávu ani ovìøovat svoje hospodaøení auditem. 4. V pøípadì zániku spolku rozhodují o majetku èlenové. 5. Obèanská sdružení nejsou ve svém názvu nijak oznaèena. V ÈR je registrováno spolkù. 6. Spolky mohou mít vlastní podnikatelskou výdìleènou (ale také prodìleènou) èinnost. 7. Pokud vznikají spojenectví spolkù, tak spíše jako partner vùèi státní správì, prosazování vlastních zájmù. Obdoba etického kodexu mi není známa. Z povìøení PBRJ sepsal Ještìr (autor je pøedsedou správní rady Skautské nadace JF) KVÌTINOVÝ DEN Èlánkem Junák a veøejné sbírky není v žádném pøípadì omezeno právo støedisek úèastnit se Kvìtinového dne, pøípadnì jiných sbírek. PBRJ však nebude Kvìtinový den organizaènì podporovat. Informace o Lize proti rakovinì lze najít na adrese Ještìr DEN DOBRÉ VÙLE se bude konat Junák je partnerem výboru dobré vùle - Nadace Olgy Havlové (www.vdv.cz). Veøejná sbírka je spojena s prodejem èervených srdíèek a výtìžek sbírky slouží na pomoc opuštìným dìtem. Prosím oddíly, které se úèastnili loni, aby na BRJ nahlásili poèet prodaných srdíèek a všechny ostatní zájemce o pøedbìžnou objednávku srdíèek pro letošní rok. Ještìr KAPKA 2002 Kapka nadìje je humanitární akce poøádaná Nadací pro transplantaci kostní døenì a RK Šambala Plzeò. Jejím cílem je propagace registru dárcù kostní døenì, který Nadace buduje a získání finanèních prostøedkù, jež jsou užity právì na budování registru. Akce je urèena hlavnì pro roverské kmeny. V urèený den v roce obsadí skauti benzínky, které si pøedem domluví. Umývají skla aut a rozdávají letáky, které informují o èinnosti Nadace a registru dárcù kostní døenì. Øidièi za umytí oken pøispívají do zapeèetìných pokladnièek. Den D bude letos 21. èervna. Vzhledem k tomu, že název Kapka nadìje si zaregistroval Nadaèní fond kapka nadìje, jmenuje se letos akce již jen Kapka Více informací lze najít na nebo na Brno se zúèastní potøetí. Loni se nám podaøilo obsadit 8 benzínových pump. Do tøetího roèníku bychom rádi získali další spolupracovníky. Rozhodne li se nìjaký roverský kmen, jednotlivci nebo spøátelená skupina akce zúèastnit (i neskauti), kontaktujte prosím koordinátorku Evu Malíøovou Dajdu : tel , 0604/ Adresa: Elplova Brno. PBRJ je pøipraveno pøípravu akce dle potøeby podporovat. Prosíme pøijemce Aktualit, aby pøedali tuto informaci svým R+R. Bìtka, Ještìr KAPKA ÈERVEN 2002 Roverská humanitární akce Tento materiál je urèen pro roverky a rovery po celé Èeské republice STRANA 5 AKTUALITY BRJ 3/2002

6 Definice akce 4. celostátní roèník roverské humanitární akce. Probíhá ve prospìch Nadace pro transplantace kostní døenì a Èeského národního registru dárcù kostní døenì Cíle akce Zisk prostøedkù pro èinnost NTKD a ÈNRDD. Propagace èinnosti NTKD a dárcovství kostní døenì. Propagace Junáka jako prospìšné organizace. Rozvoj roveringu v regionech Popis akce Uskuteèòuje se na pøedem sjednaných èerpacích stanicích. Probíhá v jeden den (pøípadnì po celý víkend) po celé ÈR. Dobrovolníci jsou z øad pøihlášených roverských skupin. R+R umývají skla aut, rozdávají letáky, vybírají pøíspìvky. Organizátorùm nabízíme Metodický materiál pro efektivní pøípravu akce. Dopisy pro oslovení majitelù èerpacích stanic. Dopisy pro snadné oslovení místních médií. Propagaèní materiály KAPKY Trièko KAPKY 2002 pro každého dobrovolníka. Zkušenosti z poøádání pøedchozích roèníkù Informaèní servis KAPKY únorová èísla Skautingu a Roverského kmene tel. : 0732/ Na spolupráci se tìší CO NÁS ÈEKÁ Petr Vanìk, Permoník ROVERSKÝ LESNÍ KURZ SURSUM Již 7. roèník Roverského kurzu Ekumenické Lesní školy. Je urèen pro starší rovery a rangers (od 17 - ti let). Nabízí hledání roverských cest, zamìøené na možnosti služby a rozvoj osobnosti. Pøináší námìty k èinnosti kmene (skautská praxe, poznávání pøírody, nároèné hry...) Vedle inspirace cestami apoštola Pavla je pøipraven i alternativní duchovní program. Soubìžnì probíhají dva oddìlené kurzy - zvláš pro dívèí i chlùapecký kmen, èást programu je spoleèná. Jarní setkání kurzu se koná ve dnech Kurz pak pokraèuje letním táborem v Tyrolském srubu u Sla inan ve dnech Na nìj pak navazuje podzimní setkání v první polovinì øíjna. Pøihlášky (a pøípadné dotazy) mùžete zasílat do na adresu: Alžbìta Sládeèková, J. Faimonové 13, Brno. tel.: Alžbìta Sládeèková SETONÙV ZÁVOD KRJ pionýra si vás dovoluje pozvat na XII.roèník tábornické soutìže hlídek, oblastní kolo tábornické stezky 2002 Termín : sobota 27.dubna 2002 Prostor : Holedná Poøadatel : Sdružení pionýrských tábornických oddílù Brno z povìøení VV KRP JmK Organizátor : 176.PTO Vlèata Bystrc Systém: Soutìž tøíèlenných hlídek ve stanovených kategoriích N roèník narození 1993, 1994, 1995 M roèník narození 1990, 1991, 1992 S roèník narození 1987, 1988, 1989 R roèník narození 1984, 1985, 1986 Pro zaøazení do kategorie rozhoduje roèník narození nejstaršího èlena hlídky. V každé vìkové kategorii je zvláš kategorie dívek a zvláš kategorie hochù; je-li v hlídce nejménì 1 hoch, startuje hlídka automaticky v kategorii hochù; do finále mùže postoupit a putovní cenu získat i takto koedukovaná hlídka. Hlídka je zpravidla složená z jednoho PTO (PO); hlídka složená ze èlenù více oddílù mùže rovnìž startovat, mùže se i pøihlásit pøímo na startu, mùže i zvítìzit a získat cenu, nikoliv však postoupit do republikového finále ani získat putovní cenu; její výsledek též není žádnému z oddílù zapoèítán do Zelené ligy. Poèet hlídek z jednoho oddílu není omezen.setonùv závod je postupovou soutìží; je oblastním kolem Tábornické stezky, do jejíhož republikového finále postupují tøi nejúspìšnìjší hlídky v každé z kategorií N, M, S, R bez ohledu na pohlaví. Pøedpis:Soutìží se podle platné verze pravidel Tábornické stezky. Pravidly povolené odchylky a technické detaily budou zveøejnìny v pøíštích Aktualitách a na webové stránce poøadatele Diskvalifikace: Hlídka je vylouèena z hodnocení, jestliže: pøijme cizí pomoc nedojde ke kontrole nebo do cíle kompletní ztratí èi svévolnì poškodí startovní prùkaz jinak naruší prùbìh soutìže Hlídka, která vynechá kontrolu není diskvalifikovaná, ale umístí se v poøadí až za poslední hlídkou, která absolvovala všechna kontrolní stanovištì. Tratì: Tra soutìže vede pøevážnì po lesních cestách, v nìkterých úsecích kategorií S a R též volnì lesním terénem; hlídka obdrží na startu mapku prostoru Délka tratí : N + M do 5 km, S do 10 km, R do 12 km Výstroj: Obleèení musí krýt kolena a lokty, obuv libovolná kromì tretrù s høeby a kopaèek se špunty, doporuèena úèast v tábornických krojích. Dle poèa- AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 6

7 STRANA 7 AKTUALITY BRJ 3/2002

8 sí též vhodné obleèení pro pøípad deštì èi jiné nepohody. Výzbroj: Povinnì každá hlídka tužku èi propisku a každý èlen hlídky uzlovaèku. Doporuèeno a povoleno : mapa, KPZ, zavírací (!) kudla, vlastní buzola, jídlo a pití Èasový rozvrh závodu: Náèelníci pøihlášených oddílù obdrží od poøadatele spolu s popisem pøístupových cest též èasový údaj pøíchodu k prezenci (08:15 až 11:00). Nutno poèítat s volným èasem hlídek pøed startem i po dokonèení soutìže; rádci si pøipraví program pro èleny svých oddílù. V prostoru startu a cíle bude k dispozici drobné obèerstvení péèí 10.PTO Severka (èaj + teplý mls). Všechny kategorie startují soubìžnì. Poøadatel prùbìžnì zveøejòuje výsledky soutìže. Celkovì bude soutìž vyhodnocena do 29 minut po dokonèení soutìže poslední hlídkou nástupem s vyhlášením výsledkù a pøedáním cen. Pøedpokládané ukonèení nástupu cca 17:30 hodin Ceny: Soutìž je dotována cenami z rozpoètu KR Pionýra Jihomoravského kraje. Nejménì první tøi hlídky v každé z osmi kategorii obdrží tábornické ceny. Nejlepší nesložená hlídka z brnìnských PTO obdrží putovní totemky a placky, vìnované Sdružením PTO Protesty: Do 15 minut po skonèení závodu s vkladem 50,- Kè øediteli soutìže, jeho rozhodnutí je koneèné. Pøi negativním verdiktu øeditele soutìže vklad propadá ve prospìch soutìže Startovné: 50,- Kè za èlena hlídky, splatné pøi prezenci. Ve startovném je kromì 30,- Kè na ceny též 15,- Kè na obèerstvení (viz výše) a tradiènì také 5,- Kè na sbírku Pomozte dìtem. Nesoutìžící platí pouze 20,- Kè (obèerstvení + sbírka). Spolu se startovným odevzdá povìøený èlen oddílu též soupisky hlídek dle kategorií. Formuláøe soupisek obdržíte spolu s Pokyny (viz podrobnosti níže). Pøihlášky: pokud možno ihned øediteli soutìže osobnì, poštou, em nebo pøímo z webové stránky Sdružení PTO Brno Uzávìrka oddílových pøihlášek je 26.bøezna 2002 Upozornìní: Poøadatel nereflektuje na pøihlášky po termínu (deadline 26/03/2002). Èlenové nepøihlášených oddílù, dostaví-li se na akci, budou považováni za diváky , , , , Lužánky, Lidická 50, Brno Jan Ondroušek øeditel soutìže TIP NA VYHLÍDKOVOU ZÁKLADNU na zahradì sousedící s chránìným územím jílových vrstev, mezi Bohunicemi a Štýøicemi v Brnì. Zahradu pronajímá mìstká èást pøes ZO - ÈZS Nad Cihelnou, Brno, FÚ Brno, Pøíkop Povìøený jednáním: Mgr. Igor Kadeøávek, Foustkova 13, Brno tel.: Igor Kadeøávek KONTAKT MLÝN Jan Odehnal Horní Mlýn Ochoz u Brna 235 Tel.: 05/ Uzávìrka pøíštích Aktualit je Vydává Okresní rada Junáka. Náklad 130 výtiskù, 81 elektronicky. Pøedplatit Aktuality je možno na BRJ nebo objednat v elektronické formì (PDF) na adrese (zdarma). AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 8

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 05/32 19 31 68 E-mail: brj@junak.cz www.volny.cz/brj 5/2002 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník P o 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více