3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto"

Transkript

1 Junák - Okres Brno - mìsto Èeská Brno Tel/fax: 05 / www: 3/2002 Tajemník P o Út, Pá Èt Hospodáøka St Vyšlo INFORMACE Z ÚRJ AKREDITACE A KVALIFIKACE pro vùdce letních táborù. Vzhledem k množícím se dotazùm na akreditaci kvalifikace pro vùdce letních táborù vám pøedkládáme následující informace. Od roku 1999 Junák usiluje o akreditování svého vzdìlávacího systému jako celku u MŠMT ÈR, což se prozatím nepodaøilo, ale jednání nadále pokraèují. Na podporu této snahy, Junák vìdomì nežádal o akreditaci pro vùdce letních táborù. Odbor pro mládež MŠMT ÈR situaci v roce 2001 vyøešil udìlením výjimky. S ohledem na vzrùstající nervozitu v hnutí zahájila VRJ soubìžnì s jednáním na MŠMT jednání s Institutem dìtí a mládeže (IDM) povìøeným MŠMT ÈR vyøizováním agendy kvalifikací vedoucích letních táborù, a na základì dohody s pracovníky IDM se pøipravují podklady pro získání akreditace vùdcù letních táborù. Z dosavadních jednání vyplývá, že vùdcovská zkouška plnì pokrývá požadavky na kvalifikaci vùdcù letních táborù a tedy není dùvod ke znepokojení a šíøení poplašných zpráv. ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA ná bližší specifikace kursu není v zákonì ani vyhlášce definována. 5) Junáku v roce 1990 bylo pøiznáno právo organizovat vlastní zdravotnické kurzy, pøedepsané pro zdravotníky zotavovacích akcí a pøiznávat na základì zkoušky jejich absolventùm kvalifikaci zdravotníka pouze pro zotavovací akce poøádané Junákem. Toto povolení není èasové omezeno. Vzhledem ke znìní zákona 258/2000 však nevyplývá žádná povinnost Junáku, stejnì jako ostatním organizacím, mít jakékoli povolení k poøádání vlastních zdravotních kurzù. Závìr: - Základním požadavkem na kvalifikaci zdravotníkù v Junáku je zajištìní zdraví našich skautù a skautek. - Zdravotní kurzy poøádané Junákem plnì pokrývají zákonné požadavky na kvalifikaci zdravotníkù na veškeré akce Junáka. - Na akce kratší než ètyøi dny není ze zákona požadován zdravotník. - Tato kvalifikace platí pouze pro akce poøádané Junákem.V pøípadì školení i èlenù jiných organizací musí osvìdèení o proškolení potvrdit jejich vlastní organizace. Jinou otázkou ovšem zùstává systém vzdìlávání lékaøù instruktorù v Junáku. Vzdìlávání lékaøù instruktorù probíhá kontinuálnì od roku V posledních dvou letech bylo komplikováno zdravotním stavem a posléze úmrtím zpravodajky pro zdravotní výchovu ses. Šebestové. VRJ v souèasné dobì pracuje na sestavení nového odboru, který bude øešit systém vzdìlávání OÈK, oprávnìní, atd. Z uvedených fakt vyplývá, že rozhodnì není nutno vstupovat do jednání s Ministerstvem zdravotnictví. Stávající zákonný stav je pro nás vcelku pøíznivý a veškerá další omezení èi pøísnìjší kritéria by vedla k omezení suverenity Junáka ze strany státu. Vzhledem k množícím se dotazùm ohlednì platnosti zdravotních kurzù a zkoušek poøádaných Junákem vám pøedkládáme následující informace. 1) Funkci a nutnost zdravotníka na zotavovacích akcích (v našem pøípadì akcích Junáka) definuje zákon 258/2000 Sb. a vyhláška 106/ ) Zákon definuje zotavovací akci, jako organizovaný pobyt 20 a více dìtí do 15 let na dobu delší než 4 dny. 3) Pøi organizovaném pobytu dìtí v poètu menším než 20, nebo po dobu kratší než 4 dny zákon výslovnì nevyžaduje pøítomnost zdravotníka. 4) Zákon definuje zdravotníka jako fyzickou osobu, František Šmajcl Riki která absolvovala kurs první pomoci se zamìøením starosta Junáka na zdravotnickou èinnost pøi zotavovací akci. Žád- STRANA 1 AKTUALITY BRJ 3/2002

2 AKCE V BØEZNU Pá 1 So 2 VK DK BRJ Ne 3 Po 4 Út 5 KLŠ DK BRJ St 6 Èt 7 KRJ - pøedsednictvo Pá 8 So 9 Ne 10 Po 11 Út 12 St 13 Èt 14 Pá 15 Odevzdání registrací na BRJ So 16 Ne 17 Po 18 Út 19 St 20 PBRJ BRJ Èt 21 Pá 22 So 23 Zdr. kurz Hybešova 49 Ne 24 Zdr. kurz Hybešova 49 Po 25 V BØEZNU SLAVÍ 50 Let: Hana MACHOLDOVÁ, èlenka 8. kmene OS, 9. støedisko 45 Let: Zdenìk SOUÈEK, èlen 13. kmene OS, 13. støedisko 35 Let: Martin POLÁÈEK, èlen 113. skautského oddílu, 10. støedisko 30 Let: Josef KUÈERA, èlen 65. kmene OS, výchovný zpravodaj 27. støediska 25 Let: Jiøí HUDEC, vùdce 14. skautského oddílu, 10. støedisko Petr MALIŠ, vùdce 15. støediska Pavel MAHOVSKÝ, èlen 15. skautského oddílu, 15. støedisko Radka SOŠKOVÁ, hospodáøka 15. oddílu svìtlušek, 15. støedisko Vojtìch KRMÍÈEK, zástupce vùdce 12. smeèky vlèat Michal LUKEŠ, èlen 69. koedukovaného oddílu, 2. støedisko Tomáš RICHTER, èlen 69. koedukovaného oddílu, 2. støedisko Jiøí SMETANA, èlen 28. kmene roverù, 8. støedisko Martin JAKUBIÈKA, hospodáø 32. skautského oddílu, 10. støedisko Jitka HUNKOVÁ, èlenka 26. skauského oddílu, 1. støedisko Kristýna BROŽKOVÁ, zástupkynì vùdce 8. koedukovaného oddílu, 20. støedisko Alžbìta SUKAÈOVÁ, èlenka 28. roverského kmene, 8. støediskio Eliška HANZLOVÁ, zástupkynì vùdce 70. koedukovaného oddílu, 10. støedisko INFORMACE Z ÚRJ DEN DOBRÉ VÙLE v letošním roce probìhne Žádáme všechny zájemce, kteøí se budou chtít úèastnit letošního DDV, aby se ozvali do SO KUJ, nejlépe em na adresu ústøedí Uveïte prosím kontaktní osobu, adresu, , telefon (pevný i mobilní), organizaèní jednotku Junáka (støedisko) a pøedbìžný odhadnutý poèet srdíèek, která byste chtìli nabízet. Jakmile budeme znát další informace ozveme se. Pøedem dìkujeme. Josef Výprachtický Jose2 AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 2

3 SKRIPTA Z MINULÝCH ROÈNÍKÙ MIKU- LÁŠSKÉHO SEMINÁØE Dovolujeme si opìtovnì upozornit, že odbor pro výchovu roverù a rangers vydal skripta s texty pøednášek posledních dvou roèníkù Mikulášského semináøe pro úèastníky semináøe a roverské kmeny na témata Obèanská spoleènost a Duchovní rozmìr života. Skripta byla rozdávána na semináøi. Upozornìte RS kmeny na vašich støediscích. Pokud si roveøi nevyzvedli skripta na semináøi, ozvìte se, prosím, do kanceláøe ústøedí Junáka - nejlépe elektronicky Josef Výprachtický Jose2 HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY pro správu www stránek. Opakovanì nabízíme zájemcùm možnost spolupracovat a spolupodílet se na tvorbì oficiálních www stránek Junáka. Ozvìte se prosím do kanceláøe ústøedí UPOZORNÌNÍ - POZOR DÙLEŽITÉ! Všem krajským, okresním, mìstským a støediskovým radám. Výkonná rada Junáka ve snaze pomoci se zajištìním prostorù pro èinnost oddílù a všech dalších složek hnutí Vám pøedkládá tuto informaci: Z jednání s ministrem obrany ÈR Ing. Jaroslavem Tvrdíkem vyplynula tato nabídka: Ministerstvo obrany v souèasné dobì uvolòuje k odprodeji nebo pøevodu jiným organizacím øadu pro nìj nadbyteèných objektù, dosud využívaných armádou po celém území ÈR. Pøehled nemovitého, takto uvolòovaného majetku, je postupnì zveøejòován na internetových stránkách www. army. cz v kapitole Ministerstva obrany, odbor pro nakládání s nepotøebným majetkem pøedbìžné nabídky a aktuální nabídky. Tento pøehled je k zpracován pro objekty vìtšího rozsahu. Existují však i objekty menšího rozsahu, napø. malé místní strážní objekty, sklady munice nebo PHM apod., které jsou rozmístìny po celé republice a které by se mohly hodit pro èinnost Vašich oddílù, LK, LŠ, víkendovou rekreaci a pod. Žádáme Vás, pokud v obvodu své pùsobnosti objevíte objekty využitelné oddíly, støedisky, lesními školami apod. a máte zájem o jejich pøevzetí do vlastnictví ve stávajícím stavu formou odkupu za minimální cenu (napø. 1,- Kè) nebo bezúplatného pøevodu, o urychlené sdìlení Vašeho zájmu. Váš první požadavek musí obsahovat: 1) Který právní subjekt má o objekt zájem a bude se o nìj starat a min. 10 let jej využívat k nekomerèním úèelùm pro potøeby výchovy dìtí (prosíme kontaktní adresu a veškeré možné spojení na urèitou osobu pro naši potøebu). 2) Kde se objekt nachází katastr a èísla parcel nejlépe snímek katastrální mapy 3) Velmi struèný popis objektu a pøedstavy jeho využití 4) Po projevení vážného zájmu pro Vás mùžeme zajistit povolení prohlídky pøed dalším jednáním Tyto podklady potøebujeme pro zahájení jednání s Ministerstvem obrany. Mìjte na pamìti kdo døív pøijde, ten døív mele! Naše kontaktní adresa: Støecha nad hlavou Junák svaz skautù a skautek ÈR, Senovážné nám. 24, Praha S pøípadnými dotazy se prosím obracejte na br. Václava Ludvíka, tel.0737/ František Šmajcl Riki starosta Junáka INFORMACE Z BRJ CIVILNÍ SLUŽBA NA BRJ Rejskova civilka se pøekulila do druhé poloviny. Pøi této pøíležitosti je dobre si pøpomenout, že v záøí budeme potøebovat nového civiláka. Pøípadní zájemci nech kontaktují Rejska. Ještìr INFORMACE PRO KOORDINÁTORY DNE OTEVØENÝCH KLUBOVEN Na DOK je v Brnì pøihlášeno 20 míst ze 16 støedisek. Snahou BRJ je akci podpoøit mediálnì a propagaènì. Výlep plakátù: Dle informací z TDC budou plakáty distribuovány od 4.3., formát je A2. ORJ zadá výlep plakátù v centru Brna (od výstavištì po Lužánky) v poètu 60 ks s dopsanými adresami kluboven. Vzhledem k nedostatku místa, bylo nutné adresu maximálnì zkrátit nebo uvést výchozí místo, odkud si cestu musíte oznaèit. Výlep bude na plochách Kulturního a informaèního centra pøevážnì na pìších zónách. V okruhu tìchto plakátù je témìø polovina otevøených kluboven. Ostatní klubovny si musí zajistit plakáty ve svém okruhu pùsobnosti (ten znáte jen vy) sami. Pøedsednictvo BRJ dùraznì žádá støediska, aby se vyvarovala nelegálního výlepu plakátù! Nelegální je každý výlep bez souhlasu vlastníka (pøípadnì takový, který vede k poškození plochy). U fy. Plakátování Kopeèná 39 je možné zadat výlep plakátù i ve vymezeném regionu, minimální STRANA 3 AKTUALITY BRJ 3/2002

4 poèet není stanoven, cena za formát A2 na 14 dnù je 12 Kè (na týden 9 Kè). Plakáty je zapotøebí dodat 10 dnù pøedem, otevøeno od 7 do 15,30, platba hotovì pøi pøedání plakátù. Další plakátovací plochy mají jednotlivé kulturní agentury, obecní úøady (ÚMÈ) apod. Další možností jsou nástìnky ve školách, na úøadech, výlohy obchodù vždy po pøedchozí domluvì! Záleží na tom, koho chcete oslovit. Nezapomeòte vèas dát zprávu do Zpravodaje mìstské èásti, lokální kabelové televize,. Seznam kluboven byl také zaslán do novin Halo Brno, ale jeho vyjití zde není zaruèeno. Dùležitým údajem pøi lokální propagaci je èas otevøení (od do). U každé klubovny je jiný a na centrální plakát se nevejde. SBÍRKA POMOZTE DÌTEM Podle neúplných informací reagovalo na zapojení do této sbírky velmi málo brnìnských kluboven. Odrazuje pøedevším urèitá složitost vyøizování sbírky a nìkde i pocit proè dìlat nìco zadarmo pro jiné, když bychom sami potøebovali vybírat také na sebe. 1) Veøejná sbírka musí splòovat pomìrnì pøísné podmínky nového zákona o veøejných sbírkách, jehož úèelem je zamezit zneužití podobných akcí. Žádná jiná veøejná sbírka již nebude jednoduší. Berme to jako pøíležitost nauèit se dìlat veøejnou sbírku, kterou pøíštì mùžeme využit i pro sebe. Nadace rozvoje obèanské spoleènosti (NROS) je profesionální nadace, uème se u profesionálù! 2) Díky partnerství s NROS bylo možné na akci získat sponzory a mediální partnery vèetnì televize! Veškeré tištìné materiály dostáváte díky sponzorùm zadarmo. Bez tohoto partnerství by podobná podpora vùbec nebyla možná. NROS a Pomozte dìtem je zavedená a známá s vysokým kreditem. Propagace DOK a sbírky je spoleèná a zvyšuje kredit Junáka. Na druhé stranì je zapotøebí si uvìdomit, že vìtší neúèast na Pomozte dìtem nám mùže právì díky této propagaci i uškodit. Pøedsednictvo BRJ žádá støediska, aby se sbírky Pomozte dìtem pokud možno úèastnili a to zejména tam, kde je možné pøípravou sbírky povìøit èinovníky starší 18-ti let, kteøí nepracují pravidelnì s dìtmi. Otevøeny budou tyto klubovny Junáka: (text pro media a plakáty, prosím o kontrolu) PSÈ adresa nebo výchozí místo otevøeno Kopeèná 21 9,00 16, Údolní 24 14,00 17, Kampelíkova 13 9,00 18, Nám. Míru 7 14,00 17, Pivovarská 9 9,00 15, Trýbova 1a 10,00 16, Jiráskova 51 9,00 17, Lužánky, doprav. høištì 9,30 18, Milady Horákové 19 9,00 16, Slovinská 41 9,30 16, Merhautova ,00 16, Slatinská, vrchol 13,00 18, Hrozòatova 20 13,00 18, Jundrovský most, +500 m 14,00 18, Prumperk 3 9,00 16, Elišky Pøemyslovny 27 9,00 13, Velkopavlovická 13 13,00 18, MŠ Š ouraèova 10,00 17, Vaculíkova 6 14,00 17, Køivánkovo nám ,00 17,00 koordinátor DOK v Brnì Ivo Brzobohatý - Ještìr tiskový zpravodaj JUNÁK A VEØEJNÉ SBÍRKY Tento èlánek navazuje na èlánek ve Skautingu è.5/ 2002 na stranì 21. Úèelem je zdùvodnit, proè ÚRJ (svým usnesením XXXV/5 ze dne ) nepodpoøila celostátnì úèast Junáka na akci Kvìtinový den. Junák podpoøil celostátnì pouze sbírky ve prospìch nadací. Pokusím se problém vysvìtlit v obecné rovinì porovnáním nadací (napø. Nadace rozvoje obèanské spoleènosti poøadatel veøejné sbírky Pomozte dìtem) a obèanských sdružení (napø. Liga proti rakovinì - poøadatel veøejné sbírky Kvìtinový den). Nadace je úèelové sdružení majetku s trvalým zøizovacím úèelem. Velmi zjednodušenì lze øíci, že nadace patøí sama sobì a svému poslání. Lidé, kteøí nadaci øídí, jsou pouze jejími správci a vždy se musí podøizovat poslání nadace. Nadace sama o sobì nevykonává èinnost, pro kterou je zøízena, ale svoje poslání naplòuje tím, že rozdìluje prostøedky tøetím osobám. Prostøedky k rozdìlování získává z výnosù svého jmìní, darù, pøípadnì sbírek, které mùže poøádat. Nadace jsou øízeny velmi pøísným zákonem a jsou veøejnì kontrolovatelné. 1. Nadace se (podobnì jako obchodní spoleènosti) zapisují do obchodního rejstøíku. Tento je veøejnì pøístupný a lze z nìj zjistit poslání nadace, složení správní rady, kdo za nadaci jedná a velikost nadaèního jmìní. Obchodní rejstøík je volnì pøístupný na adrese 2. Nadace si musí (v rámci možností zákona) stanovit pravidlo na omezení vlastních nákladù. Toto pravidlo je souèástí statutu nadace, který veøejnou listinou uloženou u krajského soudu, kde je nadace registrovaná. Veøejná listina znamená, že každý má prá- AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 4

5 vo do ní v místì uložení nahlédnout. Øada nadací zveøejòuje svùj statut také na svých www stránkách. 3. Nadace musí (ze zákona) vydávat svoji výroèní zprávu s pøísnì stanovenými pravidly, co má tato zpráva obsahovat. Hospodaøení nadace, vèetnì splnìní pravidla na omezení nákladù musí být ovìøeno auditem. Výroèní zpráva vèetnì hospodaøení a výroku auditora je také veøejnou listinou. 4. Pøi zániku nadace se finanèní vklad do nadaèního jmìní nemùže vrátit zakladatelùm, ale pøejde na jinou nadaci s podobným úèelem. Nadaèní jmìní je navždy urèeno úèelu. 5. Nadace ve svém názvu vždy musí mít slovo nadace. Nadací je u nás Nadace nesmí podnikat, majetek nadaèního jmìní nesmí být zastaven. 7. Nadace mají svoji asociaci Fórum dárcù (www.czechdonors.cz). Pro èleny Fóra dárcù je závazný jejich vlastní Etický kodex nadací. Obèanská sdružení (dále jen spolky) jsou sdružením osob k vykonávání nìjaké èinnosti. Vše, co spolek dìlá, jak a s èím hospodaøí, závisí jen na rozhodnutí jeho èlenù. Postavení spolkù upravuje velmi benevolentní zákon z roku 1990, který nezaruèuje veøejnou kontrolovatelnost spolkù naopak jim dává žádoucí svobodu. 1. Neexistuje veøejnì pøístupný rejstøík spolkù. Spolky èasto obtížnì prokazují svoji vlastní existenci a zpùsob zastupování (kdo podepisuje). Toto nelze prakticky ovìøit z nezávislého zdroje. 2. Spolek má pro svoji èinnost k dispozici veškerý svùj majetek. Stanovy, na základì kterých je spolek registrován na Ministerstvu vnitra, jsou vnitøním dokumentem spolku. Pøi registraci se zkoumá pouze, zda nejsou v rozporu se zákonem. Záleží na vùli spolku zda a jak stanovy zpøístupní. 3. Pravidla hospodaøení spolku jsou urèena pouze obecným zákonem o hospodaøení a hospodaøení podléhá pouze vnitøní kontrole spolku. Stát zasahuje až v pøípadì trestního oznámení. Spolky nemají povinnost vydávat výroèní zprávu ani ovìøovat svoje hospodaøení auditem. 4. V pøípadì zániku spolku rozhodují o majetku èlenové. 5. Obèanská sdružení nejsou ve svém názvu nijak oznaèena. V ÈR je registrováno spolkù. 6. Spolky mohou mít vlastní podnikatelskou výdìleènou (ale také prodìleènou) èinnost. 7. Pokud vznikají spojenectví spolkù, tak spíše jako partner vùèi státní správì, prosazování vlastních zájmù. Obdoba etického kodexu mi není známa. Z povìøení PBRJ sepsal Ještìr (autor je pøedsedou správní rady Skautské nadace JF) KVÌTINOVÝ DEN Èlánkem Junák a veøejné sbírky není v žádném pøípadì omezeno právo støedisek úèastnit se Kvìtinového dne, pøípadnì jiných sbírek. PBRJ však nebude Kvìtinový den organizaènì podporovat. Informace o Lize proti rakovinì lze najít na adrese Ještìr DEN DOBRÉ VÙLE se bude konat Junák je partnerem výboru dobré vùle - Nadace Olgy Havlové (www.vdv.cz). Veøejná sbírka je spojena s prodejem èervených srdíèek a výtìžek sbírky slouží na pomoc opuštìným dìtem. Prosím oddíly, které se úèastnili loni, aby na BRJ nahlásili poèet prodaných srdíèek a všechny ostatní zájemce o pøedbìžnou objednávku srdíèek pro letošní rok. Ještìr KAPKA 2002 Kapka nadìje je humanitární akce poøádaná Nadací pro transplantaci kostní døenì a RK Šambala Plzeò. Jejím cílem je propagace registru dárcù kostní døenì, který Nadace buduje a získání finanèních prostøedkù, jež jsou užity právì na budování registru. Akce je urèena hlavnì pro roverské kmeny. V urèený den v roce obsadí skauti benzínky, které si pøedem domluví. Umývají skla aut a rozdávají letáky, které informují o èinnosti Nadace a registru dárcù kostní døenì. Øidièi za umytí oken pøispívají do zapeèetìných pokladnièek. Den D bude letos 21. èervna. Vzhledem k tomu, že název Kapka nadìje si zaregistroval Nadaèní fond kapka nadìje, jmenuje se letos akce již jen Kapka Více informací lze najít na nebo na Brno se zúèastní potøetí. Loni se nám podaøilo obsadit 8 benzínových pump. Do tøetího roèníku bychom rádi získali další spolupracovníky. Rozhodne li se nìjaký roverský kmen, jednotlivci nebo spøátelená skupina akce zúèastnit (i neskauti), kontaktujte prosím koordinátorku Evu Malíøovou Dajdu : tel , 0604/ Adresa: Elplova Brno. PBRJ je pøipraveno pøípravu akce dle potøeby podporovat. Prosíme pøijemce Aktualit, aby pøedali tuto informaci svým R+R. Bìtka, Ještìr KAPKA ÈERVEN 2002 Roverská humanitární akce Tento materiál je urèen pro roverky a rovery po celé Èeské republice STRANA 5 AKTUALITY BRJ 3/2002

6 Definice akce 4. celostátní roèník roverské humanitární akce. Probíhá ve prospìch Nadace pro transplantace kostní døenì a Èeského národního registru dárcù kostní døenì Cíle akce Zisk prostøedkù pro èinnost NTKD a ÈNRDD. Propagace èinnosti NTKD a dárcovství kostní døenì. Propagace Junáka jako prospìšné organizace. Rozvoj roveringu v regionech Popis akce Uskuteèòuje se na pøedem sjednaných èerpacích stanicích. Probíhá v jeden den (pøípadnì po celý víkend) po celé ÈR. Dobrovolníci jsou z øad pøihlášených roverských skupin. R+R umývají skla aut, rozdávají letáky, vybírají pøíspìvky. Organizátorùm nabízíme Metodický materiál pro efektivní pøípravu akce. Dopisy pro oslovení majitelù èerpacích stanic. Dopisy pro snadné oslovení místních médií. Propagaèní materiály KAPKY Trièko KAPKY 2002 pro každého dobrovolníka. Zkušenosti z poøádání pøedchozích roèníkù Informaèní servis KAPKY únorová èísla Skautingu a Roverského kmene tel. : 0732/ Na spolupráci se tìší CO NÁS ÈEKÁ Petr Vanìk, Permoník ROVERSKÝ LESNÍ KURZ SURSUM Již 7. roèník Roverského kurzu Ekumenické Lesní školy. Je urèen pro starší rovery a rangers (od 17 - ti let). Nabízí hledání roverských cest, zamìøené na možnosti služby a rozvoj osobnosti. Pøináší námìty k èinnosti kmene (skautská praxe, poznávání pøírody, nároèné hry...) Vedle inspirace cestami apoštola Pavla je pøipraven i alternativní duchovní program. Soubìžnì probíhají dva oddìlené kurzy - zvláš pro dívèí i chlùapecký kmen, èást programu je spoleèná. Jarní setkání kurzu se koná ve dnech Kurz pak pokraèuje letním táborem v Tyrolském srubu u Sla inan ve dnech Na nìj pak navazuje podzimní setkání v první polovinì øíjna. Pøihlášky (a pøípadné dotazy) mùžete zasílat do na adresu: Alžbìta Sládeèková, J. Faimonové 13, Brno. tel.: Alžbìta Sládeèková SETONÙV ZÁVOD KRJ pionýra si vás dovoluje pozvat na XII.roèník tábornické soutìže hlídek, oblastní kolo tábornické stezky 2002 Termín : sobota 27.dubna 2002 Prostor : Holedná Poøadatel : Sdružení pionýrských tábornických oddílù Brno z povìøení VV KRP JmK Organizátor : 176.PTO Vlèata Bystrc Systém: Soutìž tøíèlenných hlídek ve stanovených kategoriích N roèník narození 1993, 1994, 1995 M roèník narození 1990, 1991, 1992 S roèník narození 1987, 1988, 1989 R roèník narození 1984, 1985, 1986 Pro zaøazení do kategorie rozhoduje roèník narození nejstaršího èlena hlídky. V každé vìkové kategorii je zvláš kategorie dívek a zvláš kategorie hochù; je-li v hlídce nejménì 1 hoch, startuje hlídka automaticky v kategorii hochù; do finále mùže postoupit a putovní cenu získat i takto koedukovaná hlídka. Hlídka je zpravidla složená z jednoho PTO (PO); hlídka složená ze èlenù více oddílù mùže rovnìž startovat, mùže se i pøihlásit pøímo na startu, mùže i zvítìzit a získat cenu, nikoliv však postoupit do republikového finále ani získat putovní cenu; její výsledek též není žádnému z oddílù zapoèítán do Zelené ligy. Poèet hlídek z jednoho oddílu není omezen.setonùv závod je postupovou soutìží; je oblastním kolem Tábornické stezky, do jejíhož republikového finále postupují tøi nejúspìšnìjší hlídky v každé z kategorií N, M, S, R bez ohledu na pohlaví. Pøedpis:Soutìží se podle platné verze pravidel Tábornické stezky. Pravidly povolené odchylky a technické detaily budou zveøejnìny v pøíštích Aktualitách a na webové stránce poøadatele Diskvalifikace: Hlídka je vylouèena z hodnocení, jestliže: pøijme cizí pomoc nedojde ke kontrole nebo do cíle kompletní ztratí èi svévolnì poškodí startovní prùkaz jinak naruší prùbìh soutìže Hlídka, která vynechá kontrolu není diskvalifikovaná, ale umístí se v poøadí až za poslední hlídkou, která absolvovala všechna kontrolní stanovištì. Tratì: Tra soutìže vede pøevážnì po lesních cestách, v nìkterých úsecích kategorií S a R též volnì lesním terénem; hlídka obdrží na startu mapku prostoru Délka tratí : N + M do 5 km, S do 10 km, R do 12 km Výstroj: Obleèení musí krýt kolena a lokty, obuv libovolná kromì tretrù s høeby a kopaèek se špunty, doporuèena úèast v tábornických krojích. Dle poèa- AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 6

7 STRANA 7 AKTUALITY BRJ 3/2002

8 sí též vhodné obleèení pro pøípad deštì èi jiné nepohody. Výzbroj: Povinnì každá hlídka tužku èi propisku a každý èlen hlídky uzlovaèku. Doporuèeno a povoleno : mapa, KPZ, zavírací (!) kudla, vlastní buzola, jídlo a pití Èasový rozvrh závodu: Náèelníci pøihlášených oddílù obdrží od poøadatele spolu s popisem pøístupových cest též èasový údaj pøíchodu k prezenci (08:15 až 11:00). Nutno poèítat s volným èasem hlídek pøed startem i po dokonèení soutìže; rádci si pøipraví program pro èleny svých oddílù. V prostoru startu a cíle bude k dispozici drobné obèerstvení péèí 10.PTO Severka (èaj + teplý mls). Všechny kategorie startují soubìžnì. Poøadatel prùbìžnì zveøejòuje výsledky soutìže. Celkovì bude soutìž vyhodnocena do 29 minut po dokonèení soutìže poslední hlídkou nástupem s vyhlášením výsledkù a pøedáním cen. Pøedpokládané ukonèení nástupu cca 17:30 hodin Ceny: Soutìž je dotována cenami z rozpoètu KR Pionýra Jihomoravského kraje. Nejménì první tøi hlídky v každé z osmi kategorii obdrží tábornické ceny. Nejlepší nesložená hlídka z brnìnských PTO obdrží putovní totemky a placky, vìnované Sdružením PTO Protesty: Do 15 minut po skonèení závodu s vkladem 50,- Kè øediteli soutìže, jeho rozhodnutí je koneèné. Pøi negativním verdiktu øeditele soutìže vklad propadá ve prospìch soutìže Startovné: 50,- Kè za èlena hlídky, splatné pøi prezenci. Ve startovném je kromì 30,- Kè na ceny též 15,- Kè na obèerstvení (viz výše) a tradiènì také 5,- Kè na sbírku Pomozte dìtem. Nesoutìžící platí pouze 20,- Kè (obèerstvení + sbírka). Spolu se startovným odevzdá povìøený èlen oddílu též soupisky hlídek dle kategorií. Formuláøe soupisek obdržíte spolu s Pokyny (viz podrobnosti níže). Pøihlášky: pokud možno ihned øediteli soutìže osobnì, poštou, em nebo pøímo z webové stránky Sdružení PTO Brno Uzávìrka oddílových pøihlášek je 26.bøezna 2002 Upozornìní: Poøadatel nereflektuje na pøihlášky po termínu (deadline 26/03/2002). Èlenové nepøihlášených oddílù, dostaví-li se na akci, budou považováni za diváky , , , , Lužánky, Lidická 50, Brno Jan Ondroušek øeditel soutìže TIP NA VYHLÍDKOVOU ZÁKLADNU na zahradì sousedící s chránìným územím jílových vrstev, mezi Bohunicemi a Štýøicemi v Brnì. Zahradu pronajímá mìstká èást pøes ZO - ÈZS Nad Cihelnou, Brno, FÚ Brno, Pøíkop Povìøený jednáním: Mgr. Igor Kadeøávek, Foustkova 13, Brno tel.: Igor Kadeøávek KONTAKT MLÝN Jan Odehnal Horní Mlýn Ochoz u Brna 235 Tel.: 05/ Uzávìrka pøíštích Aktualit je Vydává Okresní rada Junáka. Náklad 130 výtiskù, 81 elektronicky. Pøedplatit Aktuality je možno na BRJ nebo objednat v elektronické formì (PDF) na adrese (zdarma). AKTUALITY BRJ 3/2002 STRANA 8

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

10/2002. Nejste sami! Jihomoravská lesní škola 2003. Zdravotnický kurz zrušen AKTUALITY BRJ 10/2002 STRANA 1

10/2002. Nejste sami! Jihomoravská lesní škola 2003. Zdravotnický kurz zrušen AKTUALITY BRJ 10/2002 STRANA 1 Okres Brno - mìsto Úøední hodiny kanceláøe Èeská 11 Tajemník Po 14.00-18.00 602 00 Brno Út 13.00-15.00 Tel/fax: 532 193 168 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 E-mail: brj@junak.cz Hospodáøka St 16.00-17.00

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění 1. Základní ustanovení (1) Pokyn v souladu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 05/32 19 31 68 E-mail: brj@junak.cz www.volny.cz/brj 5/2002 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník P o 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00

Více

støedisko Psohlavci Uherské Hradištì, z.s Uh.Hradištì, U Moravy 915

støedisko Psohlavci Uherské Hradištì, z.s Uh.Hradištì, U Moravy 915 JUNÁK - Èeský skaut støedisko Psohlavci Uherské Hradištì, z.s. 68601 Uh.Hradištì, U Moravy 915 Sestry a bratøi, zveme Vás na zimní závod dvouèlenných hlídek, který se uskuteèní v Chøibech, v okolí naší

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

7-8/2003. Rádcovský kurz Rozrazil RK III. okrsku Rozrazil bude jako tradiènì otevøen DALŠÍ INFORMACE K DOTACÍM NA VYBAVENÍ

7-8/2003. Rádcovský kurz Rozrazil RK III. okrsku Rozrazil bude jako tradiènì otevøen DALŠÍ INFORMACE K DOTACÍM NA VYBAVENÍ Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz Rádcovský kurz Rozrazil RK III. okrsku Rozrazil bude jako tradiènì otevøen všem rádcùm ve vìku 14-15 let

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ÚÈAST velitel + 4 èlenové hlídky (družstva), jednotlivci MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ 30 špalíkù o rozmìrech 7 x 5 x 2 cm podkladové desky pod špalíky o celkové délce min. 5 m

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. bøezna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 49. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/PROP/2001

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ZKO Ostrava-Muginov poøádá obranáøský speciá pro ozbrojené sožky a pøíznivce sužební kynoogie. Závodu se mohou zúèastnit i neèenové kynoogických svazù (ÈKS a MSKS). Souèástí závodu bude discipína pro kynoogy,

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 17. prosince 2001 Cena 32,- Kè OBSAH 28 I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. èervence

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více