čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč"

Transkript

1 ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč Den památek věnovaný varhanářům Mezinárodní den památek se u nás slaví již n kolik let a t ší se velké oblib. Ani v Rokytnici nez stáváme pozadu, Den památek jsme letos podpo ili již po tvrté. V uplynulých letech jsme mohli p i této p íležitosti navštívit b žn nep ístupné památky v našem m st, jako je zámecký kostel, zámek s Anenským sálem, zámeckou kapli ku sv. Petra a Pavla, ale také p ístupný farní kostel na nám stí. Jednou jsme se vydali k p ínskému hradu a jednou po stopách židovské kultury v Rokytnici. JUDr. Ji í Fuks obohatil povídání o varhanách na kúru krátkým hudebním vystoupením. Foto: JKO Letošní ro ník byl v nován varhaná ství v Rokytnici. Vše se odehrálo v kostele Všech Svatých na nám stí. První ást byla o varhanách samotných. O odborný výklad se postaral JUDr. Ji í Fuks varhaník z Rychnova nad Kn žnou. Po krátkém varhanním vystoupení jsme se p esunuli na p du kostela, kde byla p ipravena prezentace s fotogra emi a poutavým povídáním pana Fukse o rodinách rokytnických varhaná Špan l a Hanisch, které žily a tvo ily v Rokytnici v 19 století. Díla t chto mistr m žeme obdivovat dodnes. Nejv tším dochovaným skvostem Ji í Špan la ml. jsou varhany v rychnovském kostele Nejsv t jší Trojice, které jsou ve st edoevropském m ítku unikátem. dokon ení na stran 3 čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice v Orlických horách...str. 2 3 Retro kurýr aneb Psalo se v Horském kurýru...str. 5 Okénko zdraví Jak na deprese?...str. 11 Digitalizace str. 14 Jezdecká sezóna za ala...str. 15 AFK Union...str. 16 ROZHOVORY Z ROKYTNICKÝCH CHALOUPEK V dalším z našich rozhovor se p esuneme do dome ku s íslem popisným 69, který se nachází v rohu rokytnického nám stí mezi Domem služeb a tržnicí. V domku býval hostinec Bursa, pozd ji výrobna sví ek Detecha, ale také obchod s mlé nými výrobky a prodejna od v. V sou asné dob zde najdeme kv tiná ství, masnu a v prvním pat e Apartmány u Adama. A práv majitelku obchodu Dekorace a kv tiny - paní Alenku Novákovou jsem požádala o rozhovor. Rozhovor naleznete na stran 6 Paní Alenka Nováková ve svém kv tinovém království. Foto: Z. Sob slavová

2 ZPRÁVY z Rokytnice v Orlických horách Z Rady města Kompletní text Usnesení rady m sta je uveden na internetových stránkách m sta nebo k nahlédnutí na M stském ú adu v Rokytnici v Orlických horách. Informace z jednání rady m sta dne a zkrácený výpis Výro ní zpráva za rok 2010 Pe ovatelská služba Rada m sta schvaluje výro ní zprávu Pe ovatelské služby za rok 2010 p edloženou její vedoucí. Rada m sta ukládá starostovi svolat jednání rady m sta se zam ením na innost Pe ovatelské služby a p izvat na jednání vedoucí PS Mgr. Dagmar Lavren íkovou v termínu do Pracovní skupina pro sport Rada m sta jmenuje leny pracovní skupiny pro sport ve složení - Mgr. Zden k Dušek, Petr Mareš, Bc. Miroslav Rücker, Eva Tuhárská a Jaroslav Unger. Pracovní skupina pro kulturu Rada m sta jmenuje leny pracovní skupiny pro kulturu ve složení Petr Hudousek, Lucie Grunclová DiS, Mgr. Jan Morávek a Ing. Šárka Rozsívalová. Vyú tování plesu Rada m sta bere na v domí vyú tování plesu m sta Výb rové ízení - Bezpe nost informa ního systému m sta Rada m sta bere na v domí p edložený protokol o otevírání obálek s nabídkami a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rada m sta schvaluje výsledek výb rového ízení a stanovuje po adí nejvýhodn jších nabídek dle návrhu výb rové komise. Rada m sta schvaluje uzav ít se spole ností ProIT, a.s. Ostrava smlouvu o dílo na metodické ešení problematiky osobních údaj a implementaci systému ízení bezpe nosti informací m sta dle p edloženého návrhu. Zpráva o hospoda ení MŠ, ZŠ rok 2010 Rada m sta bere na v domí zprávy o hospoda ení za rok 2010 Základní školy a Mate ské školy. Rada m sta schvaluje výsledek hospoda ení z dopl kové innosti ZŠ v ástce ,28 K a výsledek hospoda ení z dopl kové innosti MŠ v ástce 400,- K za rok Rada m sta schvaluje p evod nan ních prost edk dle výsledku hospoda ení do rezervního fondu p ísp vkových organizací. Výro ní zpráva za rok 2010 CITELUM a.s. ve ejné osv tlení Rada m sta bere na v domí výro ní zprávu o p enesené správ ve ejného osv tlení za rok 2010 p edloženou spole ností CITE- LUM, a.s. Poskytnutí dotací na podporu sportovních aktivit Rada m sta bere na v domí návrh pracovní skupiny pro sport na rozd lení dotací na podporu sportovních aktivit. Rada m sta doporu uje Zastupitelstvu m sta schválit poskytnutí celoro ních dotací na podporu sportovních aktivit žadatel m dle p edloženého návrhu pracovní skupiny pro sport. Rada m sta schvaluje poskytnutí dotací na podporu sportovních aktivit na jednorázové akce ve výši: ,- K Sdružení rodi a p átel Základní školy Rokytnice v O.h ,- K - eský rybá ský svaz, místní organizace Rokytnice v O.h ,- K Pavla Sta ková Rokytnice v O.h ,- K OUTDOOR SPORT TEAM Rokytnice v O.h. Rada m sta neschvaluje poskytnout dotaci na podporu sportovních aktivit jednorázové akce sdružení TENNIS CLUB Rokytnice v O.h. s tím, že výše dotace na jednorázovou akci bude zahrnuta v celoro ní dotaci. Darovací smlouva Ž AS. a.s. Ž ár nad Sázavou Rada m sta schvaluje uzav ít darovací smlouvu s rmou Ž AS, a.s. Ž ár nad Sázavou o darování repliky ventila ního zvonu pro Muzeum Pevnost Hani ka dle p edloženého návrhu. Ze Zastupitelstva města Kompletní text Usnesení zastupitelstva m sta je uveden na internetových stránkách m sta nebo k nahlédnutí na M stském ú adu. Informace z jednání zastupitelstva m sta ze dne zkrácený výpis. Obnova bývalé sýpky pro umíst ní stálé muzejní expozice Zastupitelstvo m sta bere na v domí informaci starosty o p íprav projektu. Zastupitelstvo m sta schvaluje uzav ít s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod Hradec Králové smlouvu o poskytnutí dotace. HK/0800/S na realizaci projektu Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umíst ní stálé muzejní expozice v rámci ROP NUTS II Severovýchod dle p edloženého návrhu. Smlouva na dodání 2 ks kontejner pro sb rný dv r Zastupitelstvo m sta bere na v domí výsledek výb rového ízení na dodavatele kontejner pro sb rný dv r. Zastupitelstvo m sta schvaluje uzav ít s rmou Michalis Ka aras KOVOVÝROBA eská Ves kupní smlouvu na dodání 2 ks kontejner pro sb rný dv r dle p edloženého návrhu. Smlouva na administraci projektu z OP ŽP technika na snížení prašnosti Zastupitelstvo m sta bere na v domí výsledek výb rového ízení na administraci projektu Po ízení univerzálního stroje pro snížení prašnosti na komunikacích m sta Rokytnice v Orlických horách v rámci OP Životního prost edí. Zastupitelstvo m sta schvaluje uzav ít s rmou BIOLOGICA s.r.o. Brno smlouvu o dílo na administraci projektu Po ízení univerzálního stroje pro snížení prašnosti na komunikacích

3 dokon ení ze strany 2 m sta Rokytnice v Orlických horách v rámci OP Životního prost edí dle p edloženého návrhu. Obnova ásti st echy výtopny smlouva o dílo Zastupitelstvo m sta bere na v domí sd lení M Ú Rychnov nad Kn žnou o poskytnutí nan ního p ísp vku Ministerstva kultury R z dota ního programu Podpora kulturních památek prost ednictvím obcí s rozší enou p sobností na opravu ásti st echy bývalé výtopny lokomotiv. Zastupitelstvo m sta schvaluje uzav ít s rmou Zden k Fait, Rokytnice v Orlických horách smlouvu o dílo na obnovu ásti st echy bývalé výtopny lokomotiv v Rokytnici v Orlických horách dle p edloženého návrhu. Den památek věnovaný varhanářům dokon ení ze strany 1 Na záv r zajímavé prezentace mohli zájemci vystoupat na v ž kostela a pot šit se pohledem na rokytnické nám stí s pta í perspektivy. ZS OZNÁMENÍ Oznamujeme ob an m, že mají možnost p ihlásit se na našich webových stránkách k odb ru zpráv a novinek z M stského ú adu Rokytnice v Orlických horách tzv. newsletter. M sto Rokytnice v Orlických horách ZPRÁVY Z KONTROLNÍHO VÝBORU Z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva m sta Rokytnice v Orlických horách konaného ve dnech a Na programu jednání kontrolního výboru byla kontrola pln ní: 1. Smlouva mezi panem Pavlíkem a M stem Rokytnice v O.h. 2. Sm rnice M sta Rokytnice v O.h. 3. Inventariza ní soupisy Organiza ní složky Muzeum Pevnost Hani ka k Kontrola pln ní všech smluv souvisejících s výstavbou Rodinných dom za školou. 5. Kontrola usnesení Zasedání m sta a Rady m sta Rokytnice v O.h. Kontrolní výbor (dále jen KV) konstatuje: Ad 1) Nedošlo k napln ní I. etapy dle lánku VI., odst. 1 a). KV doporu uje Rad m sta vyvolat jednání mezi M stem a panem Pavlíkem ve v ci pln ní závazk vyplývajících z p edm tné kupní smlouvy. Ad 2) KV vzal na v domí p edložených 8 ks sm rnic M sta Rokytnice v O.h. Ad 3) KV provede kontrolní šet ení v organiza ní složce Muzeum Pevnost Hani ka kontrolu inventurních soupis majetku k Termín do , zodpovídá pan Mgr. Jan Morávek. Ad 4) KV bere na v domí Smlouvy o smlouvách budoucích ze dne sepsanou mezi EZ a M stem Rokytnice, ú etní doklad ze dne o úhrad podíl na nákladech, dle výše uvedené smlouvy a Kupní smlouvy mezi M stem a stavebníky ze dne Ad 5) KV provedl kontrolu usnesení Zastupitelstva m sta ze dne: , , , , a Rady m sta ze dne , , , Tyto body se projednávaly na Zastupitelstvu m sta dne P ipomínky a dotazy byly zodpov zeny na míst samém a to panem starostou. Za Kontrolní výbor Antonín Grund Vypráv ní s prezentací JUDr. Fukse na p d kostela se zájmem vyslechla t icítka návšt vník. Foto: Petr Hudousek M stská knihovna v Rokytnici v O.h. p ipravuje: - AKCI HRAD SUCHÁ Hlavním tématem bude Hradisko Suchá. Uspo ádáme výpravu do míst, kde hrad Suchá stával, a seznámíme se s pov stmi, které se k n mu vztahují. Bližší informace na plakátech ve m st a na webových stránkách: - BURZU STARŠÍCH KNIH - ve dnech 24.5., 26.5., a ve výp j ní dob knihovny tj. od 13 do 18 hodin. RECITÁL SLÁVKA KLECANDRA M stské informa ní a kulturní st edisko Rokytnice v Orlických horách srde n zve na Recitál Slávka Klecandra, který se bude konat v pátek 20. kv tna 2011 od hodin v kapli Svaté Anny v Rokytnici v O.h.

4 SYMBIÓZA Nebeská Rybná pod záštitou Rady m sta Rokytnice v O.h. po ádá sout ž seká ORLICKÝ SEKÁČ lidová letní slavnost návrat do let minulého století folklórní, spole enská a sportovní akce sobota v Nebeské Rybné Prezentace seká od 7.30 do 8.30 hod., následuje vlastní sout ž, nejlepší p jdou do nále. Soutěžní disciplína: pokos louky 10x10 m, ženy 5x10 m. Sout žící závodí s vlastní donesenou kosou, hodnotí se as a kvalita pokosu Startovné 100 K, zahrnuje ob erstvení, pro nejlepší hodnotné ceny Hejtman Královéhradeckého kraje navštívil Pěčín Dne 1. dubna 2011 prob hlo v P ín zahájení stavebních prací na akci Kanalizace P ín - III. etapa za p ítomnosti pana hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, zástupc spol. ERV Jarom, zhotovitele rmy VAKSTAV Jablonné n.o., technického dozoru investora, projek ní kancelá e, pozvaných host a zastupitelstva obce. Akce musí být provedena v termínu od do Hodnota díla p esahuje 17 mil. K. Délka hlavního adu 2093,5 m. Po et p ipojených objekt 53. Výškový rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší ástí ešeného území je 60 m. Sou ástí bude provedení intenzi kace istírny odpadních vod. Projekt je nancován z prost edk Evropské unie Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prost edí R v rámci Opera ního programu Životní prost edí, Královéhradeckého kraje a obce P ín. Miroslav Petr, starosta P ína Uzáv rka p ihlášek na tel.: nebo na u: DOPROVODNÉ AKCE: emeslné stánky v 11 hod. mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba živá lidová muzika a zp v výstava obraz Josefa Korejze Blatinského ko ské povozy, jezde tí kon možnost vyzkoušet si zdarma golfové odpališt O ciální zahájení akce Kanalizace P ín III. etapa a p edstavení projektu všem p ítomným v hospod U Urban v P ín. Knihovna v Rokytnici Nové knihy pro Vás Další program se p ipravuje. Ob erstvení zajišt no pro všechny, možnost ubytování v penzionu Orlicko. Dobové oble ení seká ale i všech návšt vník sout že vítáno. Lidová zábava od rána až do večera SPOLUPOŘADATELÉ: Orlicko a.s., M sto Rokytnice v O.h., Wiyrhanea Rokytnice, Chov koní Hrad any P ín, Agrární komora, Ministerstvo zem d lství agentura Rychnov n.kn., Jirásk v kraj o.s., CHKO Orlické hory, Klub vojenské historie a další PRO DOSPĚLÉ Naučné: Akvárium praktická příručka České zpívající filmy Bílá magie kouzla pro každý den Beletrie: Nebe mé lásky (Robertsová, N) román pro ženy Brokoviny (Beran, J.) - pořiďte si psa a uvidíte... Tři případy a soukromý detektiv Spenser (Parker,R.) Vla ka Jiroutová, knihovnice Povinná četba: Hamlet (Shakespeare, W.) Farma zvířat (Orwell, G.) Pro děti a mládež: Požárník Sam Se zvířátky za vrátky hrátky, říkanky, hádanky Nejlepší pohádky od babičky Strašidlo po telefonu (Ibbotsonová, E.) Kdo se líbá naposled (Ullrichová, H.)- pro dívky Alice a dóóst dobrý love story (McCombieová, K.) Otřesné dějiny českých zemí - pravdivé události

5 ZTICHLÁ MÍSTA V této ásti rubriky Ztichlá místa se podíváme na bývalou hasi skou zbrojnici na Prost ední Rokytnici. Jedná se o domek z hrázd ného zdiva poblíž k ižovatky u prvního rybníka. V dobách, kdy byla Prost ední Rokytnice samostatnou obcí, zde byli samostatní i hasi i a práv v tomto objektu m li požární st íka ku a ostatní pot ebné vybavení. Jejich lenem byl i Josef David majitel domu p. 1 (dnes p. 359 Pila Doležal). Je zachycen se svojí rodinou v pop edí dobového snímku. Jeho lenství u hasi Prost ední Rokytnice dokládá listina na druhém snímku. V sou asné dob vlastní bývalou zbrojnici pan Ji í Pácha. JKO aneb Psalo se v Horském kurýru Horský kurýr 6/1993 Anketa Co v sou asné dob postrádáte v Rokytnici? /výb r z odpov dí, bez udání jmen odpovídajících/: posu te sami, co se nám do dnešní doby povedlo a co zatím ne: D tské h išt. To opravdu nejvíc. Vždy d ti tady na sídlišti 1. Máje si nemají kde hrát. Pak ješt istírna. Momentáln kade nice Po ádný koupališt Asi to koupališt. Kade nictví, víc n jaký zábavy, n co pro mladý. Služby, kade nictví. istírna, opravna bot Že zavíraj krámy v p t hodin, pro tak brzy? Bývalá hasi ská zbrojnice na Prost ední Rokytnici. Foto: JKO P i p íležitosti zasedání výboru dobrovolných hasi Pro- st ední Rokytnice (Mitteldorf) dne byl jmenován pan Josef David estným lenem (volný p eklad textu). Josef David se svou rodinou. Všechno. Nebo bysme ješt n co vylepšili? Kade nici máme v baráku, jinak nic. Sexshop! Koupališt, chybí nám dole ta prodejna Louvar. Úklid nám stí, za ízení pro turisty - sportovní tenisovou a plaveckou vybavenost, p j ovna kol. Až tohle tady bude, budou narvaný všechny hotely. Dál ve ejný WC. Je to tu fajn, u nás je h. (na Slovensku). V Rokytnici je dost málo kultury. Kino jen dvakrát týdn, koncerty, divadla, to tu n jak není v bec. Bazén, sauna, n co pro ty d ti. Tenisový kurty, diskotéky, zábavu pro mladý. Kade nice, koupališt, istírna Služby, istírna, pak taky ješt cena za autobus. Po ádný koupališt a po ádnej park, aby bylo m sto istý. Po ádný h išt, trávníkový, po ádn velký. Koupališt, služby jsou te ochuzený. I kosmeti ka tady chybí. Krom služeb tady postrádám restaurace, hotely, a podobný za ízení, který by sem p itahovaly turisty. N který služby, hodiná e. Je drahej rum a je ho málo. Slušn jší vztahy mezi lidma. Aby víc chápal jeden druhého, víc porozum ní, víc vzájemný slušnosti a víc pohody. Lepší obchody a zásobování. Malinko ohledu. Je to tady dost tvrdý. Aby se staral každej sám o sebe a sv j rodinnej život a o nikoho jinýho.! vj

6 Rozhovory z rokytnických chaloupek dokon ení ze strany 1 Jak dlouho provozujete Váš obch dek plný v ní a krásných v cí? Prostory jsem p evzala v kv tnu 2009 a po úpravách se otvíralo za m síc v ervnu. V sou asné dob je obchod v provozu necelé dva roky. Pro informaci t m, kte í Váš obchod ješt nenavštívili, co nabízíte svým zákazník m? Nabízím erstvé ezané kv tiny, sezónní zboží dle ro ního období, dárkovou keramiku, dekorace s možností objednání zboží i vazeb. P i pohledu na zboží, které prodáváte, ale i sama vyrábíte, je vid t, že máte cit pro krásu a aranžmá? Jak jste se k tomuto oboru dostala? Ke svému oboru jsem se dostala náhodou v roce, když jsem v roce 1994 nastoupila do obchodu Drogerie, kv tiná ství u pana ernohouse. Odborné kurzy a seminá e jsem navšt vovala v Hradci Králové. Dle možností je navšt vuji dodnes. Pan Petr Ra ák ve své prodejn. Foto: Lucie Grunclová P ipravujete ve vašem obchod n jaké novinky? N co malého se nám snad poda í zrealizovat, ale to bych ješt necht la zmi ovat. Jinak sortiment z stává stejného rázu. Do provozování takové živnosti jsou jist zapojeni všichni lenové Vaší rodiny. Pomáhají Vám? Rodina mi pomáhá, hlavn manžel, který se mnou ochotn jezdí pro zboží. Dcery pomáhají hlavn s úklidem, ale myslím, že si vyberou úpln jiný obor. Vítání jara v Říčkách Lidové zvyky a tradice se vrací zpátky do m st a vesnic. Dokazují to obnovené masopustní pr vody, stav ní májek, karnevaly apod. Ani v í kách tomu není jinak. Na letošní konec zimy p ipravili místní dobrovolníci akci Vítání jara. A jak to probíhalo? Na šedesát lidí z í ek p išlo spole n p ivítat jaro a rozlou- it se se zimou symbolickým vynášením Smrtky. Sraz byl u Obecního ú adu. Po p ivítání všech zú astn ných panem starostou Jaroslavem Kuchtou vyšel pr vod v ele s nesenou Smrtkou kolem bytovek po silnici k bývalé pile. Cestou se hrálo na trumpetky, ehta ky a bubínky a d ti si p ipomn ly básni ky, které vynášení Smrtky doprovází. Na most byla Smrtka zapálena a vhozena do í ky. Následovalo posezení a ob erstvení u chalupy Radka Blahy. Po adatelé byli trochu zasko eni velkým po tem zú- astn ných. A protože p ipravený stan nemohl p ed dešt m schovat všechny, pomohl idi skibusu, který k chalup p istavil autobus. V autobuse i venku bylo veselo až do ve era, opékali se bu ty, podával se guláš, pivo, a limo pro d ti. Nechyb l ani oh ostroj na záv r. Nevím, jestli hojná ú ast byla zap í in na touhou lidí zbavit se zimy, anebo se jen tak cht li pobavit se sousedy a p áteli. Ob varianty byly spln ny, akce se vyda ila a budeme se t šit na další: Pálení arod jnic a stav ní májky. ZS A úpln na záv r mi ekn te, jak se žije kv tiná ce v Rokytnici? Kv tiná ka v Rokytnici je spokojená, když je jaro, všechno kvete, plné barev, ale hlavn když se vrátí spokojený zákazník. D kuji za rozhovor a p eji Vám hodn spokojených zákazník. Zuzana Sob slavová ZNĚNÍ TAJENKY V TOMTO ČÍSLE Erby a znaky m sta a šlechtických rod 11. díl První tajenka - Metternich Druhá tajenka - škeble T etí tajenka - Kynžvart tvrtá tajenka - Plasy Pátá tajenka - Pruska

7 MŠ ROKYTNICE VYNÁŠENÍ TETKY ZIMY Tak jak už to bývá, všechno jednou kon í a n co dalšího za íná. Když nastal ten pravý den, kdy zima m la odejít a jaro m lo p ebrat svou vládu, na nic jsme ne ekali a rozhodli se tomu trochu pomoci. Vyhrnuli jsme rukávy, vzali papíry, n žky, pastelky, xy, d evo, h ebí ky, provázky a všemožný další materiál a pustili jsme se do sestavování TETKY ZIMY. Tlouklo se kladívkem, st íhalo n žkami, trhalo rukama, lepilo lepidlem a výsledkem byla parádní postava Morany. Tu jsme pak za hlasitého burácení všelijakých sk ípátek a hrkátek a cinkátek, a také vlastních hlasivek pronesli m stem. Když jsme došli k ece Rokytence, zapálili jsme její krásnou sn hobílou sukýnku a ekali, až se s ní budeme moci nadobro rozlou it. Potom její už mali ké popelavé drobe ky odnesl proud, a tak jsme se mohli kone n zaradovat, že zima už tu vládnout nebude... alespo n kolik m síc :-) A jak vlastn taková Morana vypadá? No to vám s úplnou jistotou íct neumím, ale zeptejte se našich d tí, ty už si s tím poradily :-) A p íšt vám poví, jak jsme se m li na celoškolním výlet!!! Tak zase za m síc ahoj!!!! Vaše d ti ze školky Odešel pan řidič V únoru tohoto roku zem el ve v ku 82 let matador našich horských silnic pan Alois Fröhlich. Ur it si na n ho dob e pamatují d íve narození nejen z Rokytnice, ale i z okolí, protože Lojzík prakticky denn jako idi SAD odvážel z horských kravín mléko ješt do staré rokytnické mlékárny a pozd ji i do mlékáren v podh í. Mnoho z nás ho pamatuje jako hodného, veselého a spole enského lov ka, který za sv j profesní život ur it bohat p ekro il milion najetých kilometr. V Rokytnici si postavil také d m a prožil zde i zna nou ást svého života. Již vážn nemocný strávil poslední roky života v nedalekém Letohradu. Touto cestou bych cht l pod kovat paní Moravcové, která poskytla pro náš m sí ník Lojzík v snímek s jeho mlíka skou cisternou. Petr Hudousek JARNÍ VÝSTAVA V DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ Ve dnech se uskute nila v po adí již šestá burza d tského oble ení, kterou po ádalo Mate ské centrum Rampušá ek. I p es sn hovou nadílku, která v uplynulých dnech mnohé p ekvapila, se na burze sešlo p es 1500 jarních a letních v cí. D kuji všem, kte í se podíleli na organizaci burzy, zejména maminkám, které neváhaly p iložit ruku k dílu Renat, Lence, Alen, Mart, Jitce, Jan, Míle, Denise, Vendule a Líd. LG V sobotu 16. dubna 2011 se v DOMOV NA ST ÍBR- NÉM VRCHU v Rokytnici v O. h. uskute nila jarní výstava výrobk klient. P esto, že tento den se na nejr zn jších místech konala spousta akcí, návšt vníci si sem cestu našli a zakoupili si n co z dílen DOMOVA. Text a foto JKO Ochod po bývalém elektru již není prázdný, má nového provozovatele se smíšeným zbožím. Foto: JKO

8 ZŠ ROKYTNICE MATEMATICKÝ KLOKAN V pátek 18. b ezna se žáci druhého stupn základní školy zú- astnili mezinárodní sout že Matematický klokan. Úkolem sout žícího bylo v 60 minutách ozna it k ížkem v kart odpov dí vždy jen jednu odpov, kterou považoval za správnou. Pokud odpov d l správn, bylo mu p id leno za otázku body, za otázku body 4 a za otázku obdržel 5 bod. Za ne ešenou úlohu nezískal ani neztratil žádný bod. Když odpov d l chybn, p išel o 1 bod. Na za átek mu bylo p id leno 24 bod, takže mohl získat maximáln 120 bod. P i ešení úloh nebylo možné používat kalkula ky ani tabulky. Sout žící použili svoje kombina ní schopnosti a logické uvažování. Nejlepší ešitelé kategorie BENJAMÍN: P íjmení a jméno T ída Po et bod Tomanová Veronika VII. 68 Miškovi Filip, VII., VI.B 58 Rebhanová Nikola Hanyk Miloš, erná Veronika VII., VI. B 55 Nejlepší ešitelé kategorie KADET: P íjmení a jméno T ída Po et bod Kapler Václav IX.. 67 Žížala Miroslav IX. 63 Peterková Andrea VIII. 55 Mgr. B. Ko ousková Otázka Odpov di žák I. Druh innosti Hrázný II. Popis innosti Hlídá a stará se o chod hráze a okolní pozemky, stav vody, meteorologii. Stará se o hladinu, hlídá hráz. Stará se o chod p ehrady, hlídá bezpe nost. III. Cht l(a) bych podobnou innost vykonávat a pro? IV. Vlastní post ehy Ne, mám z toho strach. Ne, nebavilo by m pracovat v sobotu, ned li a o svátcích. P ekvapilo m, že hráz je stejn vysoká jako široká. Líbilo se mi veliké klesání dol po schodech. Mgr. B. Ko ousková Velikonoční jarmark ve škole Ve dnech 15. a bylo v ZŠ Rokytnice v O.h. po ádn rušno. Zam stnanci školy uspo- ádali pro širokou ve ejnost velkolepý Velikono ní jarmark. Na dva dny se staly prostory školy improvizovanou tržnicí, kde jste mohli za ceny vskutku lidové nakoupit nejr zn jší zajímavé výrobky ur ené jak k dekoraci, tak i ke smlsnutí. Návšt vníci jarmarku se mohli zaposlouchat do tklivých melodií kramá ských písní, i shlédnout vynášení Mo eny nebo vystoupení Horských myší. Pro ty z vás, kte í jste nepospíchali a cht li se na jarmarku pozdržet, byla v aule školy uspo ádána výstava sou asných i historických žákovských prací. Na správném jarmarku nesmí chyb t ani n co k zakousnutí i na to jsme myslili. Pro p íchozí bylo uchystáno bohaté ob erstvení ve školní jídeln. Litujete, že jste tu též nebyli? P ij te za rok Mgr. Josef Dostál Volba povolání hrázný V pátek 25. b ezna jsme se my, žáci deváté t ídy, vydali na exkurzi na hráz p ehrady Pastviny. Tam na nás ekala paní Dvo áková, která má zajímavou profesi hrázná. Tato osoba musí mít nejmén st ední vzd lání s maturitní zkouškou a musí spl ovat n které další požadavky. Musí se um t orientovat ve vodohospodá ských normách, standardech, legislativ a dokumentaci, kontroluje množství a jakost vody ve vodní nádrži, m í a eviduje hydrologické a meteorologické údaje, provádí prevenci p ed povodn mi apod. Po krátkém úvodu p ed informa ní tabulí jsme zašli do strojovny, kde jsou umíst ny návodní uzáv ry a rychlouzáv ry p ivad e na vodní elektrárnu. Je tu také limnigra cká stanice. Potom jsme okoukli vodo etnou ty a už se t šili, jak budeme klesat po sch dkách pod hrází do dolní revizní štoly. N kte í m li obavy, že jim v úzkých, tmavých, klenutých a vlhkých chodbách nebude dob e, ale nakonec revizní štolou prošli všichni. Vid li jsme zblízka, že p ehrada byla vyzd na z lomového kamene na cementovou maltu. Nakonec jsme vid li ve vodní elektrárn jednu Francisovu turbínu a dv spodní výpusti. Technických údaj na nás padalo spousta, až jsme z toho dostali hlad a t šili se už na ob d (segedínský guláš). Pod kovali jsme paní hrázné za výklad a utíkali na k ižovatku k autobusu, který nás odvezl zpátky. Dopravu na exkurze, které jsou za azené do projektu Volba povolání, nám hradí Krajská hospodá ská komora Královehradeckého kraje, takže nás to nic nestálo. Každý žák m l po exkurzi odpov d t na 4 otázky: Sou ástí velikono ního jarmarku Základní školy Rokytnice v Orlických horách byly i kramá ské písn v podání u itel a zam stnanc školy. Foto: JKO Od kv tna bude op t otev eno MUZEUM ŽELEZ- NICE Doudleby - Vamberk Rokytnice na rokytnickém nádraží. V kv tnu, ervnu, zá í a íjnu m žete muzeum navštívit každou sobotu od 10 do 16 hodin. O letních prázdninách ( ervenec, srpen) bude otev eno v sobotu a v ned li od 10 do 16 hodin.

9 MŠ BARTOŠOVICE V ORL. H. ZDOBENÍ VAJÍČEK MALÍ PLAVCI Koncem b ezna jsme zahájili s naší školkou plavecký kurz v krytém bazénu v Ústí nad Orlicí. D ti d lají den za dnem veliké pokroky. N kte í mají za sebou i fotografování pod vodou. Vždy se t šíme na další kurz s hodnými instruktorkami v této slané vod. RADOVÁNKY NA ZAHRADĚ D ti byly letos obda eny krom nových lehátek také hracími prvky na školní zahrad. Tuto velkou událost oslavíme na Den d tí po malých úpravách. Zatím za to vše moc d kujeme! V informa ním st edisku v Rokytnici v O.h. se v úterý 19. dubna zdobili velikono ní vají ka. Nau ili jsme se mnoho nových technik a užili si p íjemné odpoledne. D kujeme Pavlín Vnenkové za instrukce a pomoc s uspo ádáním této hezké p edvelikono ní akce. Za MIKS Z. Sob slavová PĚČÍNSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL V sobotu 16. dubna se to v Sále u Rykr v P ín hemžilo princeznami, beruškami, rytí i, spidermany, v eli kami, kovboji a dalšími d tmi p evle enými do krásných masek. P ínské ženy zde uspo ádali maškarní karneval, který se t šil velké návšt vnosti. Za zvuk z reproduktor DJ Pepy d ti tancovaly, sout žily, t šily se z tomboly, ale také si pochutnávaly na cukroví, které pro n bylo nape eno. Obzvlášt bohatá tombola a zmín né domácí cukroví jsou velkým lákadlem pro d ti z P ína i okolních vsí. Ve er po karnevale následovala zábava pro dosp lé. Velký dík pat í sponzor m! ZS VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V Bartošovicích v Orlických horách uvítal pan starosta K. Kotanidis nové ob ánky. Jáchymkovi Danihelovi a Markétce Ma kowiakové p ejeme hlavn hodn zdraví a rodi m velkou trp livost a radost ze svých potomk. Vyda ený d tský maškarní karneval v P ín. Foto: Martin Valenta Anenská pou v Rokytnici v Orlických horách se v letošním roce uskute ní v termínu od 22. do 24. ervence 2011.

10 ZEPTALI JSME SE Karolíny Klou kové, mistryn R v ženské superkombinaci a vicemistryn R v ob ím slalomu. Karolína Klou ková (1990) je od svých p ti let lenkou závodního oddílu Skiklubu Ústí nad Orlicí. Vystudovala Sportovní gymnázium ve Vrbn pod Prad dem a v sou asné dob je studentkou na Univerzit v Hradci Králové. Její p echodné bydlišt je v í kách v Orlických horách a n kte í z nás ji mohou znát též rokytnického dív ího fotbalu, kde n kolik let hrála. Letos se stala vít zkou Mistrovství eské republiky ve sjezdovém lyžování. P ipojila jsem se ke gratulant m a p ipravila pro tená e Horského kurýra krati ký rozhovor. Karolína Klou ková na stupních vít z (druhá zleva). Koření a bylinky Všichni, kdo se dívají kolem sebe, si jist všimli, že zahrady jsou již plné drobných kvítk sedmikrásek. Sedmikráska (též nazývaná chudobka) není jenom krásná, ale také lé ivá. Obsahuje ú inné látky, jako jsou saponiny, t ísloviny, ho iny, silice, sliz, minerální látky, prysky ice, organické kyseliny, avonoidy, inulin. Usušené kv ty podporují vykašlávání, p sobí protizán tliv, svírav a hojiv. Osv d- ily se p i zán tech mo ových cest a p i zán tu ledvinových klubí ek. Zevn se dají použít ve form koupelí p i r zných kožních chorobách, jako jsou ekzémy, lupénka, lišeje, vyrážky i akné a taktéž na špatn se hojící rány. Kv ty nebo kvetoucí nat je nejlépe nasbírat na ja e, kdy obsahují nejvíce ú inných látek. ZS Kájo, kde a jak probíhalo Mistrovství eské republiky ve sjezdovém lyžování? Mistrovství se konalo ve Špindlerov Mlýn. Za ínaly jsme ve tvrtek super-g a následn ten den jsme jeli i superkombinaci (jedno kolo super-g a jedno kolo slalom). Po super-g jsem skon ila na 5. míst se ztrátou 1,2 sekundy na vít zku Andreu Zemanovou. V tu chvíli m opravdu nenapadlo, že bych mohla bojovat o prvenství, jelikož ztráta na první byla obrovská. Do slalomu jsem nastoupila s tím, že chci hlavn dojet a jet p knou jízdu bez chyby. To se mi povedlo a já jsem smazala ztrátu 1,2 sekundy a dokonce jsem o 16 setin vyhrála. Vít zství bylo i pro m p kné p ekvapení. Další den m ekal ob í slalom, jelikož jsem m la už mistrovský titul, nastoupila jsem do závodu s klidnou hlavou a to se vyplatilo a dojela jsem si pro druhé místo. O ekávala jsi, že se objevíš na stupních vít z? Že se objevím na stupních, jsem si opravdu p ála, ale že by to byl titul, to m opravdu nenapadlo. Jelikož jsem celou sezónu nem la úpln dobré výsledky, asto jsem nedokon ila závod, tak to byl velice p kný výsledek. Je to v tvé karié e zatím nejv tší úsp ch. Jak sis ho užila? Ano, titul v dosp lé karié e je ten nejv tší úsp ch, kterého jsem dosáhla. Jelikož jsem po mistrovství ješt odjela na 9 závod do Norska, tak m oslavy teprve ekají. Ale ur it tento úsp ch po sezón po ádn oslavím. Co T eká p íští sezónu? Tuto sezónu jsem m la opravdu dlouhou. Po pár týdnech volna op t za neme kondi ním tréninkem na suchu. V srpnu za neme lyžovat a budeme ekat na sníh, až nám otev ou ledovec. V p íští sezon bych se cht la v novat více rychlostním disciplínám, p edevším sjezdu, který jsem už 2 roky nejela kv li zran ní. A hlavn se pokusím o obhajobu titulu, ale nejd íve m eká spousta dní tréninku. Ptala se Zuzana Sob slavová ŠKOLA NA PANSKÉM POLI Od stavby školy na Panském Poli letos na ja e uplynulo dlouhých 110 let. Stará školní budova již nevyhovovala, v tšinou tyto vesnické školy bývaly v b žné chalup. Chodily sem d ti z Panského Pole (Hernfeld), Údolí ka (Liebental), Václavovy se e (Wenzelsite) a Hani ky (Hanchen). Z podn tu ídícího u itele Wendelina Fischera se za alo uvažovat o stavb nové školy. Do této iniciativy se zapojila i obec, ekal je t žký úkol: sehnat peníze na stavbu, celých 36 tisíc korun. Což p ed sto deseti lety nebyla ástka zrovna malá, zvláš pro venkov. Finan ní prost edky sehnali a tak na ja e roku 1901 byl položen základní kámen a uložena pam tní schránka s údaji o život v obci. Stavbu provád l stavitel Ferdinand Schröter z Deštného v Orlických horách. Pozemek získala obec od Winzenze Hirchberga, d evo dodal a dovoz veškerého materiálu zajistil Nostický velkostatek z Rokytnice. P ed za átkem školního roku 1902 byla škola slavnostn vysv cena a p edána k užívání. Zakladatel nové školy zde p sobil do roku 1914 (na Panském Poli od r. 1895), Adolf Prebish, poté až do roku 1945 František Xaver Rulc. Po odsunu n meckého obyvatelstva škola byla uzav ena a d ti chodily do školy na Horní Rokytnici. Tato škola byla zrušena pozd ji, dnes slouží k rekreaci pod názvem Severka. Škola na Panském Poli po zrušení sloužila dlouhá léta jako ubytovna pro lesní d lníky. V první polovin 90. let byla prodána do soukromých rukou, je pe liv udržovaná a dodnes slouží k rekreaci pod názvem Ubytovna Lada. Petr Záme ník

11 Okénko zdraví asto lidé íkají, že mají tzv. depku. ímž v tšinou ozna ují to, že mají špatnou náladu, nic je nebaví, do ni eho se jim nechce. N kdy mluví o tom, že mají den BLBEC. Nic se jim neda í, vše jim padá z ruky. Tento stav však trvá jedno odpoledne nebo jeden den. Z léka ského hlediska se tedy nejedná o depresi, protože nespl uje jedno velmi d ležité kritérium, as. Abychom mohli mluvit o depresi z léka ského hlediska, musela by tato nálada trvat delší asový úsek. Jak deprese vypadá? Deprese má mnoho podob. Jednomu nechutná jíst, jiný jí mnohem více, než je jeho norma, další nem že spát, jiný prospí skoro celý den, dalšího nic nebaví, lov k nemá radost z událostí, které mu b žn radost p inášely a to v etn sexu. lov k se špatn soust edí a v tšinou má hlavu plnou neodbytných nep íjemných myšlenek, které se nedají z hlavy vypudit. Tyto myšlenky íhají na každý okamžik, kdy by mohly znovu a znovu zaúto it. lov k se dívá na televizi a najednou zjistí, že program v bec nesleduje a op t se mu hlavou honí ty nep íjemné erné myšlenky. Plá e a nemá d vod. Vstát ráno z postele? To se najednou stává nadlidským úkonem. Umýt nádobí, uklidit, vynést koš, vyprat, vyžehlit? K tomu všemu lov k sbírá veškerou energii, v etn morální. N kdy se lov k s t mito potížemi dokonce sám ozna uje za lenocha. Jak na depresi? Pokud už deprese p ijde, je vhodné vyhledat léka e. A s ním se poté domluvit, jak pokra ovat. Dle stavu se dají nasadit léky - antidepresiva, nebo využít psychoterapie. Zajímavá čísla V p lce dubna si lidstvo op t p ipomn lo smutné výro í jedné z nejv tších a nejhr zn jších katastrof v historii, kterou bylo potopení ob í lodi Titanic. Titanic byl vypraven ke své poslední plavb M il na délku 269 metr, na ší ku 28 metr. Jeho hmotnost inila tun, m l 8 palub, 29 kotl, 15 vodot sných p epážek. Dosáhl nejvyšší rychlosti 44,4 km za hodinu. Na lodi bylo 20 záchranných lun s kapacitou 1178 osob. Kapacita Titanicu byla 2435 osob. Na osudnou plavbu se vydalo 2227 lidí za azených do 3 t íd. Titanic plul 4 dny a 17 hodin, poté se v noci ze 14. na srazil s osudným ledovcem. Potáp l se 2 hodiny a 40 minut. 705 osob se zachránilo na lunech, 1522 zmizelo pod hladinou severního Atlantiku spolu s lodí. Bylo nalezeno 328 t l a z nich bylo 209 p evezeno do Halifaxu v Novém Skotsku. Ostatní byli poh beni do mo e. Vrak Titanicu byl objeven až V roce 2008 prob hla i v R výstava p edm t vyzdvižených z vraku Titanicu. vj Jak na deprese? Prevence V dnešním lánku se však zam ím na prevenci. Odm ujte se a relaxujte jako d ti. Víte, že dít se ve škole u í, což ho v tšinou moc nebaví, je to jeho povinnost. Po škole má n jaký kroužek, ten dít baví, je to pro n j odm na. Poté píše úkoly nebo se u í, což je zase povinnost. Za dobrý výsledek ve škole slibujeme odm nu motivace pro dít. A hlavn potom má dít prázdniny. Celou školu hodí za hlavu, lítá v pov t í, d lá vylomeniny, prost si užívá a dobíjí baterky. Dosp lí najednou zapomn li, že i oni n co CHT JÍ i CHT LI. Na to, že n co musí, nezapomn li. To ur it ne. Svoje povinnosti si plní. Ale zapomn li, že lov k není perpetum mobile. Že i on si musí dobít baterky, relaxovat. A baterky si lov k dobije práv tím, že bude d lat to, co CHCE. Samoz ejm v mezích zákona a dobrých mrav. Abyste to nebrali jako nabádání k nepravostem. Namítáte, že d láte jen to, co je pot eba, co je nutné, co se musí a konec konc co je b žné, že dosp lý lov k d lá a musí d lat a nikdo to za n j neud lá? Neodporuji Vám! Jen chci, abyste se odm nili za snahu, kterou jste u té innosti vynaložili. Odm te se, i když to nedopadne p esn tak, jak jste si p edstavovali. Protože VY JSTE SE SNAŽILI! Oce te snahu! Možná se Vám do toho úklidu v bec necht lo. Odm te se, protože jste p ekonali sami sebe. P ekonali jste tu nechu, snažili jste se! St ídejte innosti, které chcete a které musíte d lat. ím si m žete dobít baterky, ím se m žete odm nit? To je velmi individuální, co je pro jednoho odm na m že být pro druhého trest. Odm na m že být dovolená u mo e, ale i dovolená pod stanem, vo avá káva, okoláda, tení, to, že si koupíte kytku, že si pustíte televizi a budete se dívat na zprávy, nebo si pustíte oblíbenou písni ku, p jdete si zacvi it, nebo si lehnete a nebudete t eba 20 minut nic d lat, budete plet záhony Jak je komu libo a milo. Ud lejte si as, vezm te si tužku a papír a na ten napište svoje odm ny innosti, které máte rádi, kterými se dobíjíte a jste jejich str jci. Napište jich 20. T žké, co? To ješt není vše, do druhého sloupce napište, jak asto je d láte denn, jednou za týden, jednou za rok. Te se na to podívejte! Jak asto si d láte radost, jak asto si dobíjíte baterky? Najednou mnozí z Vás zjistí, že se trochu zanedbávají, mnozí se zanedbávají více než dost a najdou se jedinci, kte í se k sob chovají doslova macešsky. Proto Vám na záv r radím: ROZMAZLUJTE SE, D LEJTE V CI, KTERÉ D LAT CHCETE, KTERÉ MÁTE RÁDI. Že to nejde? Že se to lehko ekne? Tolik asu jako ten, kdo m že tohle napsat, byste cht li mít také? Není to jednoduché, vím to z vlastní zkušenosti. Moje rada neznamená nic ned lat, ale d lat to co máme rádi alespo pár minut denn. Najd te si as i na sebe nejen na své povinnosti. ŽIJTE SV J ŽI- VOT, NEP EŽÍVEJTE HO. MUDr. Zita Hucková psychiatr ORLICKÁ GALERIE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU zahájila výstavní sezónu Výstava obraz Rudolfa Pla ka Tv rci eské loutkového divadla výstava ze sbírek Muzea loutká ských kultur v Chrudimi Z p ír stk Orlické galerie Josef Kubí ek kresby a plastiky Výstavy potrvají do 19. ervna 2011 a jsou umíst ny v II. pat e Kolowratského zámku v Rychnov nad Kn žnou. Více na:

12 Známý Erby a znaky měst a šlechtických rodů neznámý příběh díl 12 Prožila jsem p kný život. Je P vodní erb... /PRVNÍ TAJENKA/ byl jednoduchý a výrazný. Na st íbrném štít t i erné... /DRUHÁ TAJENKA/. Pozd ji byl erb polepšován. Do ech tento rod p išel v dob pob lohorské a získal... /T ETÍ TAJENKA/ a... / TVRTÁ TAJENKA/. Jeden len rodu se zapojil i do historie východních ech, když zorganizoval ubytování rakouského císa e Františka v Ji ín nebo vedl jednání v Opo n o mírových podmínkách pro Francii, i rozhovory se zástupci... /PÁTÁ TAJENKA/ v Ratibo icích. VODOROVN : A. Svatební kv tina; p edstavený kláštera. - B. Slovenské m sto; bývalý fotbalista Hradce Králové; dravý pták. - C. ást dve í; tvrdá slabika; poloopice. D. N mecky jeden ; tropické ovoce; indonéské souostroví. - E. SPZ Benešova; ást krku; Železárny a drátovny Bohumín /zkr./; Slovan. - F. Asijský stát; zastarale záhrobí ; slovensky polibek. - G. Ženské jméno; uhlovodík; papežská listina. H. PRVNÍ TA- JENKA. - I. Topeništ ; zna ka aut; domácí zví e. - J. Keton; jihon mecký malí fresek. - K. ást nohy; druh o ech. - L. Jihoevropan; Shakespear v král. M. Planetka; mo ský pták- N. Pádová otázka; m sto v Íránu. - O. Africký stát; výtažek z erstvých lé ivých bylin. SVISLE: 1. DRUHÁ TAJENKA; bradavkovitý novotvar na k ži. 2. Okrasná rostlina; nepravý he mánek; nadezdívka nad ímsou. 3. Švédský historik; pražské divadlo; od vní tvorba / zkr./; sou ást aromatických olej. 4. Vým šek ervce lakového; iniciály herce Sloupa; africký kmen v Nigérii; dezodora ní p ípravek eka v Rusku; ženské jméno Sm rovka T ETÍ TAJENKA Špan lská polévka; délková jednotka Iráku Indický tenista; iniciály here ky Bardotové; druh trávy; TVRTÁ TAJENKA Horská louka; slavnostní od v; Státní arbitráž /zkr./; zkratka ecké národn osvobozenecké armády Mezinárodní název souhv zdí Býk; sebranka; jugoslávská pálenka. 12. PÁTÁ TAJENKA; rostlina Laskavec. NÁPOV DA: JUKL, ARU, LINA, SAIN, ATEN, DANNA, PAES Zn ní tajenek najdete na str. 6 Vladimír ihák mi už 84 let. Rodi e nebyli majetní, ale po válce jsem mohla studovat svoji milovanou biologii a profese byla pro m i koní kem. S manželem jsme nemohli mít d ti, a tak když p ed deseti lety zem el, cítila jsem se velice osam lá a m la jsem pocit, že m j život kon í. Za aly se objevovat r zné zdravotní potíže a návšt vy léka se pro m stávaly jednou z mála p íležitostí, jak jít mezi lidi. Po pádu p ed 4 lety jsem p estala chodit, sotva p ejdu pár krok. Ješt že jsem v d la z d ív jších návšt v klubu senior, že existuje možnost využít r zných sociálních služeb. Pan doktor mi poradil, jak vy ídit s ú ady p ísp vek na pé i, což mi pomohlo, i když si na výši svého d chodu nest žuji. Zdravotní pé i mám díky terénním sest i kám, pak ješt smlouvu s pe ovatelkami i asistentkami. Jsem ráda, že ke mn chodí taková p íjemná d v ata íkám jim tak, protože pro m jsou všechny mladé... Nakoupí mi, za ídí vyprání v tšího prádla i úklid. Musí dohlédnout, jestli jsem si vzala léky, protože ob as velice zapomínám. Jiné mi zajdou pro knížky do knihovny, už znají mé oblíbené autory. Jsou všechny moje sluní ka. Povypráví mi, co je v Rychnov nového. Ob as se povozím autem cestou na vykoupání. Na to mají i mužské, aspo se s n jakým ob as potkám, televize a rádio nenahradí setkávání s lidmi. Dozv d la jsem se, že existují také takové školky pro nás p estárlé, abychom mohli na chvíli pobýt mezi vrstevníky a p ijít na jiné myšlenky. Taky bych to ráda n kdy zkusila. Ráda pletu ponožky a n komu je v nuji. Moji sousedi jich už prý zatím mají dost. Jsem moc ráda, že jsou takové možnosti, aby se n kdo staral o nás nemohoucí, co bydlíme doma. P íb h potvrzuje, že má smysl snažit se udržet škálu podobných nabídek pro spoluob- any, které pot ebují pomoc. To je cílem projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb pro vybrané oblasti Královéhradeckého kraje, který je realizován na Rychnovsku M stem Rychnov n.kn. a je nancován z ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu R. Dagmar Serbousková za realiza ní tým projektu Projekt je nancován z ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu R Kam s dětmi? Státní zámek Náchod Vás zve na VÝSTAVU PANENEK (paní Aleny Pleslové) od Výstava bude probíhat na II. okruhu v Salónech druhého patra v rámci denních prohlídek zámku.

13 placená inzerce Trafika Dana Veselá náměstí Rokytnice v O.h. dobíjení telefonů přes terminál kurzové sázení sazka, sportka ON-LINE denní tisk l upomínkové předměty drogerie OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí - pátek sobota neděle Firma: Mobil: Privat: ŽAMBERK SNP 1348 Všechny zveme k nákupu! 6-17 hod hod hod. ŽALUZIE KRČMÁŘ Žaluzie všech druhů, typů a provedení Termotěsnění do oken a dveří Termoizolační dvojskla Sítě proti hmyzu do oken a dveří Termorolety plastové i hliníkové Garážová vrata, markýzy a rimini Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory Pečovatelská služba Města Rokytnice v Orlických horách NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY p i zajišt ní stravy a chodu domácnosti p i osobní hygien p i zvládání b žných úkon o svoji osobu p i zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím p i uplat ování práv, p i obstarávání osobních záležitostí PROVOZNÍ DOBA pracovní dny Pond lí pátek hodin tel.: NA CO P ISPÍVÁME V ROCE 2011 OČKOVÁNÍ až 200 Kč chřipka (do 65 let) až 300 Kč klíšťová encefalitida až Kč žloutenka typu A+B až 300 Kč meningokok (do 26 let) až Kč pneumokokové infekce (do 5 let) až Kč lidské papillomaviry (12-18 let) až 500 Kč balíček ostatních očkování MAMINKY až Kč pro maminku a novorozence + kufřík plný CHICCO produktů v hodnotě 500 Kč ROČNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO NOVOROZENCE ZDARMA až 600 Kč pro těhotné DÁRCI KRVE až 600 Kč pro bezpříspěvkové dárce krve až Kč pro držitele Zlatého kříže až Kč na ozdravný pobyt pro aktivní dárce kostní dřeně PRO VŠECHNY DÁRCE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PO DOBU 30 DNÍ V ROCE ZDARMA SENOŘI 60 + sleva 100 Kč na permanentku do solné jeskyně Příspěvky proplácíme od do

14 Prodej tvrdého palivového dřeva pro chaty a chalupy Přibližování dřeva pro soukromé majitele lesů koněm Josef Svoboda Hradčany 162, Pěčín Mobil: Webové stránky: Ceny na webu jsou platné p i odb ru nad 3000,- K bez DPH. SOUKROMÁ STAVEBNÍ FIRMA PĚČÍN Provádíme: veškeré tesařské vazby krovu a konstrukcí a pokrývačské práce rekonstrukce starých střech montáž střešních oken obklady stěn, stropů, štítů apod., půdní vestavby veškeré sádrokartonářské práce truhlářské práce a dodávky včetně montáží montáže lešení Kontakty: Pavel Pí , Roman Dytrt , Jarosalv Role ek TRAFIKA PETR KUNC ROKYTNICE Vše pro grilování: lávový kámen, grilovací tácky, dřevěné uhlí, alobal, špejle DÁLE NABÍZÍME: velký výběr úklidových prostředků DIGITALIZACE 2011 Digitalizace znamená p echod ze sou asného zemského televizního analogového vysílání na zemské digitální vysílání. A práv zemské analogové vysílání z vysíla Trutnov - erná hora, Pardubice - Krásné, Liberec - Ješt d, Rychnov n.kn. - Litický Chlum bude dne 30. ervna 2011 ukon eno. Na v tšin územní oblasti Trutnov tak nebude od ervna možné p es anténu p ijímat analogov žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových vysíla budou diváci, kte í signál p íslušných vysíla p ijímají, upozorn ni zobrazením piktogramu se ty mi tvere ky, informa ní lištou a spoty. Pro další p íjem televizního signálu je t eba se rozhodnout, zda z stat i nadále u zemského (p es anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. P i volb zemského televizního vysílání je t eba zakoupit bu set-top-box (p evad signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestav ným digitálním tunerem. T ch, kdo nyní p ijímají televizi p es kabel, satelit nebo internet, se ukon ení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardn i po 30. ervnu. Výhodou digitálního vysílání, krom kvalitn jšího obrazu, je p edevším mnohem v tší programová nabídka a také elektronický programový pr vodce. Více informací o digitalizaci naleznete na webových stránkách nebo na bezplatné infolince (v pracovní dny od 8 do 19 hodin). Ob ané najdou ve svých schránkách speciální leták s názvem Diginoviny, kde jsou všechny d ležité informace uvedeny. ZS Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnov nad Kn žnou Vás zve na výstavu POKLADY MOŘÍ Jedine né unikáty ze sbírek lastur a mo ských živo ich Jany a Josefa Podhajských doprovázené fotogra emi Miroslava Hrdého Výstavu m žete navštívit v Kolowratském zámku v Rychnov nad Kn žnou do

15 Zásahy rokytnických hasičů Jezdecká sezóna začala Rokytni tí hasi i mají od za átku letošního roku pom rn klidné období. Absolvovali pouze ty i výjezdy. Dne vyjížd li k nehod dvou vozidel v Horské ulici, likvidovali olejovou skvrnu na í kách u chaty Perla a op t vyrazili do akce s koš aty. Tentokrát bylo zapot ebí zasypat sorbentem a zamést olejovou skvrnu na rokytnickém nám stí. Ve st edu 6. dubna v no ních hodinách hasi- i sp li k nahlášenému požáru v í kách. Jednalo se ale o planý poplach. Doutnající ohništ po neohlášeném pálení uhasil majitel pozemku ješt p ed p íjezdem hasi. Nelze si nevšimnout toho, že ob jeden m síc letos naši hasi i vyjížd jí k zásahu 26. den v m síci. Nabízí se tedy otázka: eká je výjezd 26. kv tna?? JKO Snažíme se být aktivní To je asi na ja e p irozené a tak se d je i v našem golfovém klubu. Dne jsme po ádali Josefovský turnaj. Byl to extrém golf, podle pravidel eské asociace extrémního golfu. Také ho vyhrál p ímo její p edseda Filip Šrámek z Litvínova. Ostatní p ední místa ale už obsadili naši lenové. Druhý Milan Cvejn z Dobrušky, t etí rybenský chalupá Ji í Šourek z Prahy a o tvrté místo se d lili Martin Hamá ek a Josef Jehli ka. Prozatím nejv tší akcí v bec pro nás byl turnaj v extrémním golfu Pustý 2011, který se konal 16. dubna v í kách v Orlických horách. Po ádali jsme ho ve spolupráci s developerskou spole ností, která staví areál Pod Zakletým (aby nebyla mýlka, je to nový komplex v centu obce pod bytovkami). Apartmány už jsou v prodeji a by m l fungovat i hotel, kde bude krom jiného i welnes a kongresový sál. Absolvovali jsme 14 jamek, par 52, celkem 2991 m. Celkem bylo shodou okolností 18 gol st, jako na Josefovském turnaji, z toho 4 ženy, které m ly samostatnou kategorii. Turnaj vyhrál Zden k Cvik ze Žamberka, následován Ji ím Šourkem a Milanem Dvorským. V ženské kategorii zvít zila Ilona Cholastová ze Zlína. Krom dalších turnaj, které budou na našem webu, už za ínáme p ipravovat myslím nejv tší akci letošního roku, a to Orlického seká e. Náš klub bude hlavním po adatelem. Bude se konat 4. ervna na stejném míst jako vloni. P edb žný plakát bude zve ejn n na jiném míst tohoto ísla kurýra. Bude to snaha vrátit se do doby p edvále né eskoslovenské republiky. Možná p ijedou i hosté z Polska a další z r zných kout eska. Srde n zveme. Za GC Symbióza Josef Jehli ka Jezdeckou sezónu zahájila Wiyrhanea v Pardubicích, a to hned dvakrát. Poprvé 2.4. a podruhé Všechny starty našich koní byly úsp šné, hodn jich bylo korunováno t mi nej umíst ními. Náš tým je tedy zatím spokojen, následovat budou ale již t žké kalibry, protože p íští závody jsou první kvali kací na mistrovství R a bude to 30.4 v Kory anech. Na snímku jsou zachyceny závodnice z Wiyrhaney na koních Patriot a Berenika spolu s po- adateli závod v Pardubicích. Foto bylo po ízeno pro hlavního sponzora (M stský obvod Pardubice 6). vj Fotogra i z turnaje v extrémním golfu v í kách po ídil Jaroslav Kuchta.

16 AFK UNION ROKYTNICE V O. H. MUŽI První vít zství v Albrechticích u Lanškrouna. Albrechtice vs. Union 0:1 (0:0) již jen snížil krásnou brankou z p ímého kopu z 20 m do šibenice naší golmanky. Naše d v ata za p edvedený výkon sklidila potlesk na otev ené scén. Sestava: Jane ek - Jirát, Kaška, Bureš, Št pánek - Šudrla, Pelant, Dynda, Strnad - Teplý, Strmiska 55 min. Stašov. Divák 50. Velice bojovný výkon p edvedli naši muži v Albrechticích. Hlavn nástupy do obou polo as byly pro soupe e p ekvapivé a domácí se prakticky nedostali na naši p lku. asem se hra vždy vyrovnala a p kná úto ná hra se p elévala od jedné branky ke druhé. Naši hrá i tentokrát vydrželi s fyzi kou až do konce utkání a vytvo ili si více šancí než soupe, který hrozil hlavn z brejk. V 84. min. prokli koval obranou soupe e Teplý, prostr il na st ídajícího Stašova a ten z velkého vápna nedal domácímu branká i šanci. Všichni hrá i za p edvedený výkon zasluhují pochvalu. ŽENY Jasné vít zství v Chot vicích u Trutnova. Chot vice vs. Union 1:8 (0:6) Sestava: Zemanová - Dytrtová, Kánská, Ungerová, Zientková. - Hubeková, Hovadová, Langrová (70 min. Šiposová), Klou ková. - Tomanová, Kocovská. Branky: Ko ovská 5, Tomanová 2, Hovadová. Divák 30. Do Chot vicí, kde jsme m li na malém hrbolatém h išti vždy problémy, jsme odjížd li s obavami, nebo se nám tam v dosavadní historii moc neda ilo. Zatím jen jedna remíza. Zápas však za al nad naše o ekávání a v 15 min. jsme vyhrávali 4:0 po t ech brankách Ko ovské a jedné Tomanové. Soupe nev d l kam d ív sko it a do polo asu jsme p idali ješt dv branky. Zápas byl rozhodnut a v druhém polo ase se již jen dohrával. Šokovaný soupe ŽÁKYNĚ Velice úsp šný víkend ( ) pro Union zakon ily žákyn Unionu vít zstvím v rokytnickém velmi o ekávaném derby 4:0. Završily tak stoprocentní bodový zisk z venku. Ženy vyhrály v Chot vicích, muži v Albrechticích a žákyn na horké p d rokytnického rivala 1. FC Rokytnice. Víkend pro Union opravdu výjime ný, 9 bod v mistrovských sout žích ve t ech dnech, to už tady dlouho nebylo. Žákyn : 1. FC Rokytnice vs. Union Rokytnice 0:4 (0:2). Sestava: Hubeková - Nováková, Schmidtová, ervinková - Nezbedová, Rebhanová - Šindelá ová, Krchová. St ídaly - Rykrová, Dostálová, Felcmanová Lenka a Lucie, Kulštejnová a Žížalová. Divák 60. Naše d v ata vlétla do derby utkání jako uragán a v prvních 8 min. si vytvo ily ty i vyložené šance, které neprom nily díky zbrklé st elb, výbornými zákroky domácího golmana nebo netrefením branky. V prost ední ásti polo asu se hra vyrovnala, ale i nadále se hra p elévala ve svižném tempu od jedné branky ke druhé. Domácí hrá i se dostali do jediné vyložené šance, ale díky re exnímu zákroku Hubekové ji neprom nili. V záv ru polo asu naše d v ata op t p idala a kone n se do kala. Šindelá ová dv ma p knými brankami strhla vedení na naši stranu. Ve druhém polo ase neprobíhala hra v tak rychlém tempu. Naše d v ata m la neustále mírnou p evahu, ale t etí gól padl do sít domácích až v 40. min. po samostatném úniku Šindelá ové, která ho bravurn prom nila. V záv ru utkání zvýšila na kone ných 4:0 Krchová a zápas se již dohrával jen z povinnosti. Naše d v ata byla po celý zápas lepším týmem. Do derby dala více svého srdce a za bojovnost i p edvedenou hru vyhrála zasloužen. Za AFK Union Jaroslav Unger M STO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH PLACENO P EVODEM ODB RATEL: HORSKÝ KURÝR - Regionální m sí ník pro Rokytnici a okolí. Vydává M stský ú ad Rokytnice v Orlických horách. Šéfredaktor: Zuzana Sob slavová DiS, redak ní rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Lucie Grunclová DiS, Ji í Koblása, Zden k Mat jí ek. Adresa redakce: Horský kurýr, nám stí T.G.M. 4, Rokytnice v O.h. Tel. + fax: , Registrace MK R E Vychází jako m sí ník. Uzáv rka pro dopisovatele do 20. každého m síce. Za obsah lánk pln zodpovídají jejich auto i. P ísp vky tená a dopisovatel nemusí vyjad ovat stanovisko redakce. Redak ní rada neodpovídá za stylizaci p ísp vk a tiskové chyby. Náklad 500 výtisk. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.kn. Toto íslo vyšlo v kv tnu Cena: 10,- K NOVINOVÁ ZÁSILKA

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Věra Jandejsková,

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18:05 hodin Přítomni zastupitelé: 9 Omluveni zastupitelé: 0

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Dětské hřiště v obci Rantířov

Dětské hřiště v obci Rantířov OBEC RANTÍŘOV Rantířov 78 588 41 Vyskytná nad Jihlavou Dětské hřiště v obci Rantířov Popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Únor 2014 Žadatel a investor OBEC RANTÍŘOV

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Gymnázium Přírodní škola Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Autoři: Vedoucí: Tomáš JELŠÍK, Kryštof KADLČÍK, Lucie KOLÍNOVÁ, Matyáš LUKAVSKÝ, Hermína MOTLOVÁ, Timea PRAŽÁKOVÁ, Andrea

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje společnosti... 3 2. Místní rozvojová strategie... 4 3. Projekty spolupráce... 5 4. Česko-polská spolupráce... 9 5. Propagační a

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo

Charitativní projekt. Ostrava má srdce. k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Charitativní projekt Ostrava má srdce k 25 letům tiskárny Printo Druhé pokračování úspěšné kampaně tiskárny Printo. Ostrava má šanci vytvořit

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně

Více

Evidenční číslo: FRO/POV/023088/2015 - KONCEPT. www: http://www.cernolice.net. Obec: Černolice Okres: Praha - západ Pošta: Mníšek pod Brdy

Evidenční číslo: FRO/POV/023088/2015 - KONCEPT. www: http://www.cernolice.net. Obec: Černolice Okres: Praha - západ Pošta: Mníšek pod Brdy Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Zápis z výroční členské schůze spolku, konané 30.10.2015 v kulturním sále OÚ v Rakousích. Přítomní: dle prezenčních listin Návrh programu: 1. Zahájení, volba

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Obecního úřadu Chrášťany

Obecního úřadu Chrášťany červenec září 2015 Obecního úřadu Chrášťany Vážení spoluobčané, krásné léto je v plném proudu a dá se říct, že nám všem připravilo doslova horké chvilky. Velké sucho a nedostatek srážek přinesl problémy

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/25558/2015 SÚ Veselí nad Moravou 10.11.2015 Č.j.: MVNM/35255/2015

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

MĚSTO HOLEŠOV. NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO HOLEŠOV. NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO HOLEŠOV NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Holešova se na své 16. schůzi dne 24. 6. 2014 usnesením č. 227/2014 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

Hrabětický zpravodaj číslo 1/2007

Hrabětický zpravodaj číslo 1/2007 Hrabětický zpravodaj číslo 1/2007 Vážení spoluobčané! Obracím se na vás jako nový starosta obce. Jistě je vám všem známo, jak komplikovaná situace nastala s vyhlášením výsledků voleb, i to, že není vyřešena

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili.

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více