čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč"

Transkript

1 ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč Den památek věnovaný varhanářům Mezinárodní den památek se u nás slaví již n kolik let a t ší se velké oblib. Ani v Rokytnici nez stáváme pozadu, Den památek jsme letos podpo ili již po tvrté. V uplynulých letech jsme mohli p i této p íležitosti navštívit b žn nep ístupné památky v našem m st, jako je zámecký kostel, zámek s Anenským sálem, zámeckou kapli ku sv. Petra a Pavla, ale také p ístupný farní kostel na nám stí. Jednou jsme se vydali k p ínskému hradu a jednou po stopách židovské kultury v Rokytnici. JUDr. Ji í Fuks obohatil povídání o varhanách na kúru krátkým hudebním vystoupením. Foto: JKO Letošní ro ník byl v nován varhaná ství v Rokytnici. Vše se odehrálo v kostele Všech Svatých na nám stí. První ást byla o varhanách samotných. O odborný výklad se postaral JUDr. Ji í Fuks varhaník z Rychnova nad Kn žnou. Po krátkém varhanním vystoupení jsme se p esunuli na p du kostela, kde byla p ipravena prezentace s fotogra emi a poutavým povídáním pana Fukse o rodinách rokytnických varhaná Špan l a Hanisch, které žily a tvo ily v Rokytnici v 19 století. Díla t chto mistr m žeme obdivovat dodnes. Nejv tším dochovaným skvostem Ji í Špan la ml. jsou varhany v rychnovském kostele Nejsv t jší Trojice, které jsou ve st edoevropském m ítku unikátem. dokon ení na stran 3 čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice v Orlických horách...str. 2 3 Retro kurýr aneb Psalo se v Horském kurýru...str. 5 Okénko zdraví Jak na deprese?...str. 11 Digitalizace str. 14 Jezdecká sezóna za ala...str. 15 AFK Union...str. 16 ROZHOVORY Z ROKYTNICKÝCH CHALOUPEK V dalším z našich rozhovor se p esuneme do dome ku s íslem popisným 69, který se nachází v rohu rokytnického nám stí mezi Domem služeb a tržnicí. V domku býval hostinec Bursa, pozd ji výrobna sví ek Detecha, ale také obchod s mlé nými výrobky a prodejna od v. V sou asné dob zde najdeme kv tiná ství, masnu a v prvním pat e Apartmány u Adama. A práv majitelku obchodu Dekorace a kv tiny - paní Alenku Novákovou jsem požádala o rozhovor. Rozhovor naleznete na stran 6 Paní Alenka Nováková ve svém kv tinovém království. Foto: Z. Sob slavová

2 ZPRÁVY z Rokytnice v Orlických horách Z Rady města Kompletní text Usnesení rady m sta je uveden na internetových stránkách m sta nebo k nahlédnutí na M stském ú adu v Rokytnici v Orlických horách. Informace z jednání rady m sta dne a zkrácený výpis Výro ní zpráva za rok 2010 Pe ovatelská služba Rada m sta schvaluje výro ní zprávu Pe ovatelské služby za rok 2010 p edloženou její vedoucí. Rada m sta ukládá starostovi svolat jednání rady m sta se zam ením na innost Pe ovatelské služby a p izvat na jednání vedoucí PS Mgr. Dagmar Lavren íkovou v termínu do Pracovní skupina pro sport Rada m sta jmenuje leny pracovní skupiny pro sport ve složení - Mgr. Zden k Dušek, Petr Mareš, Bc. Miroslav Rücker, Eva Tuhárská a Jaroslav Unger. Pracovní skupina pro kulturu Rada m sta jmenuje leny pracovní skupiny pro kulturu ve složení Petr Hudousek, Lucie Grunclová DiS, Mgr. Jan Morávek a Ing. Šárka Rozsívalová. Vyú tování plesu Rada m sta bere na v domí vyú tování plesu m sta Výb rové ízení - Bezpe nost informa ního systému m sta Rada m sta bere na v domí p edložený protokol o otevírání obálek s nabídkami a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rada m sta schvaluje výsledek výb rového ízení a stanovuje po adí nejvýhodn jších nabídek dle návrhu výb rové komise. Rada m sta schvaluje uzav ít se spole ností ProIT, a.s. Ostrava smlouvu o dílo na metodické ešení problematiky osobních údaj a implementaci systému ízení bezpe nosti informací m sta dle p edloženého návrhu. Zpráva o hospoda ení MŠ, ZŠ rok 2010 Rada m sta bere na v domí zprávy o hospoda ení za rok 2010 Základní školy a Mate ské školy. Rada m sta schvaluje výsledek hospoda ení z dopl kové innosti ZŠ v ástce ,28 K a výsledek hospoda ení z dopl kové innosti MŠ v ástce 400,- K za rok Rada m sta schvaluje p evod nan ních prost edk dle výsledku hospoda ení do rezervního fondu p ísp vkových organizací. Výro ní zpráva za rok 2010 CITELUM a.s. ve ejné osv tlení Rada m sta bere na v domí výro ní zprávu o p enesené správ ve ejného osv tlení za rok 2010 p edloženou spole ností CITE- LUM, a.s. Poskytnutí dotací na podporu sportovních aktivit Rada m sta bere na v domí návrh pracovní skupiny pro sport na rozd lení dotací na podporu sportovních aktivit. Rada m sta doporu uje Zastupitelstvu m sta schválit poskytnutí celoro ních dotací na podporu sportovních aktivit žadatel m dle p edloženého návrhu pracovní skupiny pro sport. Rada m sta schvaluje poskytnutí dotací na podporu sportovních aktivit na jednorázové akce ve výši: ,- K Sdružení rodi a p átel Základní školy Rokytnice v O.h ,- K - eský rybá ský svaz, místní organizace Rokytnice v O.h ,- K Pavla Sta ková Rokytnice v O.h ,- K OUTDOOR SPORT TEAM Rokytnice v O.h. Rada m sta neschvaluje poskytnout dotaci na podporu sportovních aktivit jednorázové akce sdružení TENNIS CLUB Rokytnice v O.h. s tím, že výše dotace na jednorázovou akci bude zahrnuta v celoro ní dotaci. Darovací smlouva Ž AS. a.s. Ž ár nad Sázavou Rada m sta schvaluje uzav ít darovací smlouvu s rmou Ž AS, a.s. Ž ár nad Sázavou o darování repliky ventila ního zvonu pro Muzeum Pevnost Hani ka dle p edloženého návrhu. Ze Zastupitelstva města Kompletní text Usnesení zastupitelstva m sta je uveden na internetových stránkách m sta nebo k nahlédnutí na M stském ú adu. Informace z jednání zastupitelstva m sta ze dne zkrácený výpis. Obnova bývalé sýpky pro umíst ní stálé muzejní expozice Zastupitelstvo m sta bere na v domí informaci starosty o p íprav projektu. Zastupitelstvo m sta schvaluje uzav ít s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod Hradec Králové smlouvu o poskytnutí dotace. HK/0800/S na realizaci projektu Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umíst ní stálé muzejní expozice v rámci ROP NUTS II Severovýchod dle p edloženého návrhu. Smlouva na dodání 2 ks kontejner pro sb rný dv r Zastupitelstvo m sta bere na v domí výsledek výb rového ízení na dodavatele kontejner pro sb rný dv r. Zastupitelstvo m sta schvaluje uzav ít s rmou Michalis Ka aras KOVOVÝROBA eská Ves kupní smlouvu na dodání 2 ks kontejner pro sb rný dv r dle p edloženého návrhu. Smlouva na administraci projektu z OP ŽP technika na snížení prašnosti Zastupitelstvo m sta bere na v domí výsledek výb rového ízení na administraci projektu Po ízení univerzálního stroje pro snížení prašnosti na komunikacích m sta Rokytnice v Orlických horách v rámci OP Životního prost edí. Zastupitelstvo m sta schvaluje uzav ít s rmou BIOLOGICA s.r.o. Brno smlouvu o dílo na administraci projektu Po ízení univerzálního stroje pro snížení prašnosti na komunikacích

3 dokon ení ze strany 2 m sta Rokytnice v Orlických horách v rámci OP Životního prost edí dle p edloženého návrhu. Obnova ásti st echy výtopny smlouva o dílo Zastupitelstvo m sta bere na v domí sd lení M Ú Rychnov nad Kn žnou o poskytnutí nan ního p ísp vku Ministerstva kultury R z dota ního programu Podpora kulturních památek prost ednictvím obcí s rozší enou p sobností na opravu ásti st echy bývalé výtopny lokomotiv. Zastupitelstvo m sta schvaluje uzav ít s rmou Zden k Fait, Rokytnice v Orlických horách smlouvu o dílo na obnovu ásti st echy bývalé výtopny lokomotiv v Rokytnici v Orlických horách dle p edloženého návrhu. Den památek věnovaný varhanářům dokon ení ze strany 1 Na záv r zajímavé prezentace mohli zájemci vystoupat na v ž kostela a pot šit se pohledem na rokytnické nám stí s pta í perspektivy. ZS OZNÁMENÍ Oznamujeme ob an m, že mají možnost p ihlásit se na našich webových stránkách k odb ru zpráv a novinek z M stského ú adu Rokytnice v Orlických horách tzv. newsletter. M sto Rokytnice v Orlických horách ZPRÁVY Z KONTROLNÍHO VÝBORU Z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva m sta Rokytnice v Orlických horách konaného ve dnech a Na programu jednání kontrolního výboru byla kontrola pln ní: 1. Smlouva mezi panem Pavlíkem a M stem Rokytnice v O.h. 2. Sm rnice M sta Rokytnice v O.h. 3. Inventariza ní soupisy Organiza ní složky Muzeum Pevnost Hani ka k Kontrola pln ní všech smluv souvisejících s výstavbou Rodinných dom za školou. 5. Kontrola usnesení Zasedání m sta a Rady m sta Rokytnice v O.h. Kontrolní výbor (dále jen KV) konstatuje: Ad 1) Nedošlo k napln ní I. etapy dle lánku VI., odst. 1 a). KV doporu uje Rad m sta vyvolat jednání mezi M stem a panem Pavlíkem ve v ci pln ní závazk vyplývajících z p edm tné kupní smlouvy. Ad 2) KV vzal na v domí p edložených 8 ks sm rnic M sta Rokytnice v O.h. Ad 3) KV provede kontrolní šet ení v organiza ní složce Muzeum Pevnost Hani ka kontrolu inventurních soupis majetku k Termín do , zodpovídá pan Mgr. Jan Morávek. Ad 4) KV bere na v domí Smlouvy o smlouvách budoucích ze dne sepsanou mezi EZ a M stem Rokytnice, ú etní doklad ze dne o úhrad podíl na nákladech, dle výše uvedené smlouvy a Kupní smlouvy mezi M stem a stavebníky ze dne Ad 5) KV provedl kontrolu usnesení Zastupitelstva m sta ze dne: , , , , a Rady m sta ze dne , , , Tyto body se projednávaly na Zastupitelstvu m sta dne P ipomínky a dotazy byly zodpov zeny na míst samém a to panem starostou. Za Kontrolní výbor Antonín Grund Vypráv ní s prezentací JUDr. Fukse na p d kostela se zájmem vyslechla t icítka návšt vník. Foto: Petr Hudousek M stská knihovna v Rokytnici v O.h. p ipravuje: - AKCI HRAD SUCHÁ Hlavním tématem bude Hradisko Suchá. Uspo ádáme výpravu do míst, kde hrad Suchá stával, a seznámíme se s pov stmi, které se k n mu vztahují. Bližší informace na plakátech ve m st a na webových stránkách: - BURZU STARŠÍCH KNIH - ve dnech 24.5., 26.5., a ve výp j ní dob knihovny tj. od 13 do 18 hodin. RECITÁL SLÁVKA KLECANDRA M stské informa ní a kulturní st edisko Rokytnice v Orlických horách srde n zve na Recitál Slávka Klecandra, který se bude konat v pátek 20. kv tna 2011 od hodin v kapli Svaté Anny v Rokytnici v O.h.

4 SYMBIÓZA Nebeská Rybná pod záštitou Rady m sta Rokytnice v O.h. po ádá sout ž seká ORLICKÝ SEKÁČ lidová letní slavnost návrat do let minulého století folklórní, spole enská a sportovní akce sobota v Nebeské Rybné Prezentace seká od 7.30 do 8.30 hod., následuje vlastní sout ž, nejlepší p jdou do nále. Soutěžní disciplína: pokos louky 10x10 m, ženy 5x10 m. Sout žící závodí s vlastní donesenou kosou, hodnotí se as a kvalita pokosu Startovné 100 K, zahrnuje ob erstvení, pro nejlepší hodnotné ceny Hejtman Královéhradeckého kraje navštívil Pěčín Dne 1. dubna 2011 prob hlo v P ín zahájení stavebních prací na akci Kanalizace P ín - III. etapa za p ítomnosti pana hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, zástupc spol. ERV Jarom, zhotovitele rmy VAKSTAV Jablonné n.o., technického dozoru investora, projek ní kancelá e, pozvaných host a zastupitelstva obce. Akce musí být provedena v termínu od do Hodnota díla p esahuje 17 mil. K. Délka hlavního adu 2093,5 m. Po et p ipojených objekt 53. Výškový rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší ástí ešeného území je 60 m. Sou ástí bude provedení intenzi kace istírny odpadních vod. Projekt je nancován z prost edk Evropské unie Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prost edí R v rámci Opera ního programu Životní prost edí, Královéhradeckého kraje a obce P ín. Miroslav Petr, starosta P ína Uzáv rka p ihlášek na tel.: nebo na u: DOPROVODNÉ AKCE: emeslné stánky v 11 hod. mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba živá lidová muzika a zp v výstava obraz Josefa Korejze Blatinského ko ské povozy, jezde tí kon možnost vyzkoušet si zdarma golfové odpališt O ciální zahájení akce Kanalizace P ín III. etapa a p edstavení projektu všem p ítomným v hospod U Urban v P ín. Knihovna v Rokytnici Nové knihy pro Vás Další program se p ipravuje. Ob erstvení zajišt no pro všechny, možnost ubytování v penzionu Orlicko. Dobové oble ení seká ale i všech návšt vník sout že vítáno. Lidová zábava od rána až do večera SPOLUPOŘADATELÉ: Orlicko a.s., M sto Rokytnice v O.h., Wiyrhanea Rokytnice, Chov koní Hrad any P ín, Agrární komora, Ministerstvo zem d lství agentura Rychnov n.kn., Jirásk v kraj o.s., CHKO Orlické hory, Klub vojenské historie a další PRO DOSPĚLÉ Naučné: Akvárium praktická příručka České zpívající filmy Bílá magie kouzla pro každý den Beletrie: Nebe mé lásky (Robertsová, N) román pro ženy Brokoviny (Beran, J.) - pořiďte si psa a uvidíte... Tři případy a soukromý detektiv Spenser (Parker,R.) Vla ka Jiroutová, knihovnice Povinná četba: Hamlet (Shakespeare, W.) Farma zvířat (Orwell, G.) Pro děti a mládež: Požárník Sam Se zvířátky za vrátky hrátky, říkanky, hádanky Nejlepší pohádky od babičky Strašidlo po telefonu (Ibbotsonová, E.) Kdo se líbá naposled (Ullrichová, H.)- pro dívky Alice a dóóst dobrý love story (McCombieová, K.) Otřesné dějiny českých zemí - pravdivé události

5 ZTICHLÁ MÍSTA V této ásti rubriky Ztichlá místa se podíváme na bývalou hasi skou zbrojnici na Prost ední Rokytnici. Jedná se o domek z hrázd ného zdiva poblíž k ižovatky u prvního rybníka. V dobách, kdy byla Prost ední Rokytnice samostatnou obcí, zde byli samostatní i hasi i a práv v tomto objektu m li požární st íka ku a ostatní pot ebné vybavení. Jejich lenem byl i Josef David majitel domu p. 1 (dnes p. 359 Pila Doležal). Je zachycen se svojí rodinou v pop edí dobového snímku. Jeho lenství u hasi Prost ední Rokytnice dokládá listina na druhém snímku. V sou asné dob vlastní bývalou zbrojnici pan Ji í Pácha. JKO aneb Psalo se v Horském kurýru Horský kurýr 6/1993 Anketa Co v sou asné dob postrádáte v Rokytnici? /výb r z odpov dí, bez udání jmen odpovídajících/: posu te sami, co se nám do dnešní doby povedlo a co zatím ne: D tské h išt. To opravdu nejvíc. Vždy d ti tady na sídlišti 1. Máje si nemají kde hrát. Pak ješt istírna. Momentáln kade nice Po ádný koupališt Asi to koupališt. Kade nictví, víc n jaký zábavy, n co pro mladý. Služby, kade nictví. istírna, opravna bot Že zavíraj krámy v p t hodin, pro tak brzy? Bývalá hasi ská zbrojnice na Prost ední Rokytnici. Foto: JKO P i p íležitosti zasedání výboru dobrovolných hasi Pro- st ední Rokytnice (Mitteldorf) dne byl jmenován pan Josef David estným lenem (volný p eklad textu). Josef David se svou rodinou. Všechno. Nebo bysme ješt n co vylepšili? Kade nici máme v baráku, jinak nic. Sexshop! Koupališt, chybí nám dole ta prodejna Louvar. Úklid nám stí, za ízení pro turisty - sportovní tenisovou a plaveckou vybavenost, p j ovna kol. Až tohle tady bude, budou narvaný všechny hotely. Dál ve ejný WC. Je to tu fajn, u nás je h. (na Slovensku). V Rokytnici je dost málo kultury. Kino jen dvakrát týdn, koncerty, divadla, to tu n jak není v bec. Bazén, sauna, n co pro ty d ti. Tenisový kurty, diskotéky, zábavu pro mladý. Kade nice, koupališt, istírna Služby, istírna, pak taky ješt cena za autobus. Po ádný koupališt a po ádnej park, aby bylo m sto istý. Po ádný h išt, trávníkový, po ádn velký. Koupališt, služby jsou te ochuzený. I kosmeti ka tady chybí. Krom služeb tady postrádám restaurace, hotely, a podobný za ízení, který by sem p itahovaly turisty. N který služby, hodiná e. Je drahej rum a je ho málo. Slušn jší vztahy mezi lidma. Aby víc chápal jeden druhého, víc porozum ní, víc vzájemný slušnosti a víc pohody. Lepší obchody a zásobování. Malinko ohledu. Je to tady dost tvrdý. Aby se staral každej sám o sebe a sv j rodinnej život a o nikoho jinýho.! vj

6 Rozhovory z rokytnických chaloupek dokon ení ze strany 1 Jak dlouho provozujete Váš obch dek plný v ní a krásných v cí? Prostory jsem p evzala v kv tnu 2009 a po úpravách se otvíralo za m síc v ervnu. V sou asné dob je obchod v provozu necelé dva roky. Pro informaci t m, kte í Váš obchod ješt nenavštívili, co nabízíte svým zákazník m? Nabízím erstvé ezané kv tiny, sezónní zboží dle ro ního období, dárkovou keramiku, dekorace s možností objednání zboží i vazeb. P i pohledu na zboží, které prodáváte, ale i sama vyrábíte, je vid t, že máte cit pro krásu a aranžmá? Jak jste se k tomuto oboru dostala? Ke svému oboru jsem se dostala náhodou v roce, když jsem v roce 1994 nastoupila do obchodu Drogerie, kv tiná ství u pana ernohouse. Odborné kurzy a seminá e jsem navšt vovala v Hradci Králové. Dle možností je navšt vuji dodnes. Pan Petr Ra ák ve své prodejn. Foto: Lucie Grunclová P ipravujete ve vašem obchod n jaké novinky? N co malého se nám snad poda í zrealizovat, ale to bych ješt necht la zmi ovat. Jinak sortiment z stává stejného rázu. Do provozování takové živnosti jsou jist zapojeni všichni lenové Vaší rodiny. Pomáhají Vám? Rodina mi pomáhá, hlavn manžel, který se mnou ochotn jezdí pro zboží. Dcery pomáhají hlavn s úklidem, ale myslím, že si vyberou úpln jiný obor. Vítání jara v Říčkách Lidové zvyky a tradice se vrací zpátky do m st a vesnic. Dokazují to obnovené masopustní pr vody, stav ní májek, karnevaly apod. Ani v í kách tomu není jinak. Na letošní konec zimy p ipravili místní dobrovolníci akci Vítání jara. A jak to probíhalo? Na šedesát lidí z í ek p išlo spole n p ivítat jaro a rozlou- it se se zimou symbolickým vynášením Smrtky. Sraz byl u Obecního ú adu. Po p ivítání všech zú astn ných panem starostou Jaroslavem Kuchtou vyšel pr vod v ele s nesenou Smrtkou kolem bytovek po silnici k bývalé pile. Cestou se hrálo na trumpetky, ehta ky a bubínky a d ti si p ipomn ly básni ky, které vynášení Smrtky doprovází. Na most byla Smrtka zapálena a vhozena do í ky. Následovalo posezení a ob erstvení u chalupy Radka Blahy. Po adatelé byli trochu zasko eni velkým po tem zú- astn ných. A protože p ipravený stan nemohl p ed dešt m schovat všechny, pomohl idi skibusu, který k chalup p istavil autobus. V autobuse i venku bylo veselo až do ve era, opékali se bu ty, podával se guláš, pivo, a limo pro d ti. Nechyb l ani oh ostroj na záv r. Nevím, jestli hojná ú ast byla zap í in na touhou lidí zbavit se zimy, anebo se jen tak cht li pobavit se sousedy a p áteli. Ob varianty byly spln ny, akce se vyda ila a budeme se t šit na další: Pálení arod jnic a stav ní májky. ZS A úpln na záv r mi ekn te, jak se žije kv tiná ce v Rokytnici? Kv tiná ka v Rokytnici je spokojená, když je jaro, všechno kvete, plné barev, ale hlavn když se vrátí spokojený zákazník. D kuji za rozhovor a p eji Vám hodn spokojených zákazník. Zuzana Sob slavová ZNĚNÍ TAJENKY V TOMTO ČÍSLE Erby a znaky m sta a šlechtických rod 11. díl První tajenka - Metternich Druhá tajenka - škeble T etí tajenka - Kynžvart tvrtá tajenka - Plasy Pátá tajenka - Pruska

7 MŠ ROKYTNICE VYNÁŠENÍ TETKY ZIMY Tak jak už to bývá, všechno jednou kon í a n co dalšího za íná. Když nastal ten pravý den, kdy zima m la odejít a jaro m lo p ebrat svou vládu, na nic jsme ne ekali a rozhodli se tomu trochu pomoci. Vyhrnuli jsme rukávy, vzali papíry, n žky, pastelky, xy, d evo, h ebí ky, provázky a všemožný další materiál a pustili jsme se do sestavování TETKY ZIMY. Tlouklo se kladívkem, st íhalo n žkami, trhalo rukama, lepilo lepidlem a výsledkem byla parádní postava Morany. Tu jsme pak za hlasitého burácení všelijakých sk ípátek a hrkátek a cinkátek, a také vlastních hlasivek pronesli m stem. Když jsme došli k ece Rokytence, zapálili jsme její krásnou sn hobílou sukýnku a ekali, až se s ní budeme moci nadobro rozlou it. Potom její už mali ké popelavé drobe ky odnesl proud, a tak jsme se mohli kone n zaradovat, že zima už tu vládnout nebude... alespo n kolik m síc :-) A jak vlastn taková Morana vypadá? No to vám s úplnou jistotou íct neumím, ale zeptejte se našich d tí, ty už si s tím poradily :-) A p íšt vám poví, jak jsme se m li na celoškolním výlet!!! Tak zase za m síc ahoj!!!! Vaše d ti ze školky Odešel pan řidič V únoru tohoto roku zem el ve v ku 82 let matador našich horských silnic pan Alois Fröhlich. Ur it si na n ho dob e pamatují d íve narození nejen z Rokytnice, ale i z okolí, protože Lojzík prakticky denn jako idi SAD odvážel z horských kravín mléko ješt do staré rokytnické mlékárny a pozd ji i do mlékáren v podh í. Mnoho z nás ho pamatuje jako hodného, veselého a spole enského lov ka, který za sv j profesní život ur it bohat p ekro il milion najetých kilometr. V Rokytnici si postavil také d m a prožil zde i zna nou ást svého života. Již vážn nemocný strávil poslední roky života v nedalekém Letohradu. Touto cestou bych cht l pod kovat paní Moravcové, která poskytla pro náš m sí ník Lojzík v snímek s jeho mlíka skou cisternou. Petr Hudousek JARNÍ VÝSTAVA V DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ Ve dnech se uskute nila v po adí již šestá burza d tského oble ení, kterou po ádalo Mate ské centrum Rampušá ek. I p es sn hovou nadílku, která v uplynulých dnech mnohé p ekvapila, se na burze sešlo p es 1500 jarních a letních v cí. D kuji všem, kte í se podíleli na organizaci burzy, zejména maminkám, které neváhaly p iložit ruku k dílu Renat, Lence, Alen, Mart, Jitce, Jan, Míle, Denise, Vendule a Líd. LG V sobotu 16. dubna 2011 se v DOMOV NA ST ÍBR- NÉM VRCHU v Rokytnici v O. h. uskute nila jarní výstava výrobk klient. P esto, že tento den se na nejr zn jších místech konala spousta akcí, návšt vníci si sem cestu našli a zakoupili si n co z dílen DOMOVA. Text a foto JKO Ochod po bývalém elektru již není prázdný, má nového provozovatele se smíšeným zbožím. Foto: JKO

8 ZŠ ROKYTNICE MATEMATICKÝ KLOKAN V pátek 18. b ezna se žáci druhého stupn základní školy zú- astnili mezinárodní sout že Matematický klokan. Úkolem sout žícího bylo v 60 minutách ozna it k ížkem v kart odpov dí vždy jen jednu odpov, kterou považoval za správnou. Pokud odpov d l správn, bylo mu p id leno za otázku body, za otázku body 4 a za otázku obdržel 5 bod. Za ne ešenou úlohu nezískal ani neztratil žádný bod. Když odpov d l chybn, p išel o 1 bod. Na za átek mu bylo p id leno 24 bod, takže mohl získat maximáln 120 bod. P i ešení úloh nebylo možné používat kalkula ky ani tabulky. Sout žící použili svoje kombina ní schopnosti a logické uvažování. Nejlepší ešitelé kategorie BENJAMÍN: P íjmení a jméno T ída Po et bod Tomanová Veronika VII. 68 Miškovi Filip, VII., VI.B 58 Rebhanová Nikola Hanyk Miloš, erná Veronika VII., VI. B 55 Nejlepší ešitelé kategorie KADET: P íjmení a jméno T ída Po et bod Kapler Václav IX.. 67 Žížala Miroslav IX. 63 Peterková Andrea VIII. 55 Mgr. B. Ko ousková Otázka Odpov di žák I. Druh innosti Hrázný II. Popis innosti Hlídá a stará se o chod hráze a okolní pozemky, stav vody, meteorologii. Stará se o hladinu, hlídá hráz. Stará se o chod p ehrady, hlídá bezpe nost. III. Cht l(a) bych podobnou innost vykonávat a pro? IV. Vlastní post ehy Ne, mám z toho strach. Ne, nebavilo by m pracovat v sobotu, ned li a o svátcích. P ekvapilo m, že hráz je stejn vysoká jako široká. Líbilo se mi veliké klesání dol po schodech. Mgr. B. Ko ousková Velikonoční jarmark ve škole Ve dnech 15. a bylo v ZŠ Rokytnice v O.h. po ádn rušno. Zam stnanci školy uspo- ádali pro širokou ve ejnost velkolepý Velikono ní jarmark. Na dva dny se staly prostory školy improvizovanou tržnicí, kde jste mohli za ceny vskutku lidové nakoupit nejr zn jší zajímavé výrobky ur ené jak k dekoraci, tak i ke smlsnutí. Návšt vníci jarmarku se mohli zaposlouchat do tklivých melodií kramá ských písní, i shlédnout vynášení Mo eny nebo vystoupení Horských myší. Pro ty z vás, kte í jste nepospíchali a cht li se na jarmarku pozdržet, byla v aule školy uspo ádána výstava sou asných i historických žákovských prací. Na správném jarmarku nesmí chyb t ani n co k zakousnutí i na to jsme myslili. Pro p íchozí bylo uchystáno bohaté ob erstvení ve školní jídeln. Litujete, že jste tu též nebyli? P ij te za rok Mgr. Josef Dostál Volba povolání hrázný V pátek 25. b ezna jsme se my, žáci deváté t ídy, vydali na exkurzi na hráz p ehrady Pastviny. Tam na nás ekala paní Dvo áková, která má zajímavou profesi hrázná. Tato osoba musí mít nejmén st ední vzd lání s maturitní zkouškou a musí spl ovat n které další požadavky. Musí se um t orientovat ve vodohospodá ských normách, standardech, legislativ a dokumentaci, kontroluje množství a jakost vody ve vodní nádrži, m í a eviduje hydrologické a meteorologické údaje, provádí prevenci p ed povodn mi apod. Po krátkém úvodu p ed informa ní tabulí jsme zašli do strojovny, kde jsou umíst ny návodní uzáv ry a rychlouzáv ry p ivad e na vodní elektrárnu. Je tu také limnigra cká stanice. Potom jsme okoukli vodo etnou ty a už se t šili, jak budeme klesat po sch dkách pod hrází do dolní revizní štoly. N kte í m li obavy, že jim v úzkých, tmavých, klenutých a vlhkých chodbách nebude dob e, ale nakonec revizní štolou prošli všichni. Vid li jsme zblízka, že p ehrada byla vyzd na z lomového kamene na cementovou maltu. Nakonec jsme vid li ve vodní elektrárn jednu Francisovu turbínu a dv spodní výpusti. Technických údaj na nás padalo spousta, až jsme z toho dostali hlad a t šili se už na ob d (segedínský guláš). Pod kovali jsme paní hrázné za výklad a utíkali na k ižovatku k autobusu, který nás odvezl zpátky. Dopravu na exkurze, které jsou za azené do projektu Volba povolání, nám hradí Krajská hospodá ská komora Královehradeckého kraje, takže nás to nic nestálo. Každý žák m l po exkurzi odpov d t na 4 otázky: Sou ástí velikono ního jarmarku Základní školy Rokytnice v Orlických horách byly i kramá ské písn v podání u itel a zam stnanc školy. Foto: JKO Od kv tna bude op t otev eno MUZEUM ŽELEZ- NICE Doudleby - Vamberk Rokytnice na rokytnickém nádraží. V kv tnu, ervnu, zá í a íjnu m žete muzeum navštívit každou sobotu od 10 do 16 hodin. O letních prázdninách ( ervenec, srpen) bude otev eno v sobotu a v ned li od 10 do 16 hodin.

9 MŠ BARTOŠOVICE V ORL. H. ZDOBENÍ VAJÍČEK MALÍ PLAVCI Koncem b ezna jsme zahájili s naší školkou plavecký kurz v krytém bazénu v Ústí nad Orlicí. D ti d lají den za dnem veliké pokroky. N kte í mají za sebou i fotografování pod vodou. Vždy se t šíme na další kurz s hodnými instruktorkami v této slané vod. RADOVÁNKY NA ZAHRADĚ D ti byly letos obda eny krom nových lehátek také hracími prvky na školní zahrad. Tuto velkou událost oslavíme na Den d tí po malých úpravách. Zatím za to vše moc d kujeme! V informa ním st edisku v Rokytnici v O.h. se v úterý 19. dubna zdobili velikono ní vají ka. Nau ili jsme se mnoho nových technik a užili si p íjemné odpoledne. D kujeme Pavlín Vnenkové za instrukce a pomoc s uspo ádáním této hezké p edvelikono ní akce. Za MIKS Z. Sob slavová PĚČÍNSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL V sobotu 16. dubna se to v Sále u Rykr v P ín hemžilo princeznami, beruškami, rytí i, spidermany, v eli kami, kovboji a dalšími d tmi p evle enými do krásných masek. P ínské ženy zde uspo ádali maškarní karneval, který se t šil velké návšt vnosti. Za zvuk z reproduktor DJ Pepy d ti tancovaly, sout žily, t šily se z tomboly, ale také si pochutnávaly na cukroví, které pro n bylo nape eno. Obzvlášt bohatá tombola a zmín né domácí cukroví jsou velkým lákadlem pro d ti z P ína i okolních vsí. Ve er po karnevale následovala zábava pro dosp lé. Velký dík pat í sponzor m! ZS VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V Bartošovicích v Orlických horách uvítal pan starosta K. Kotanidis nové ob ánky. Jáchymkovi Danihelovi a Markétce Ma kowiakové p ejeme hlavn hodn zdraví a rodi m velkou trp livost a radost ze svých potomk. Vyda ený d tský maškarní karneval v P ín. Foto: Martin Valenta Anenská pou v Rokytnici v Orlických horách se v letošním roce uskute ní v termínu od 22. do 24. ervence 2011.

10 ZEPTALI JSME SE Karolíny Klou kové, mistryn R v ženské superkombinaci a vicemistryn R v ob ím slalomu. Karolína Klou ková (1990) je od svých p ti let lenkou závodního oddílu Skiklubu Ústí nad Orlicí. Vystudovala Sportovní gymnázium ve Vrbn pod Prad dem a v sou asné dob je studentkou na Univerzit v Hradci Králové. Její p echodné bydlišt je v í kách v Orlických horách a n kte í z nás ji mohou znát též rokytnického dív ího fotbalu, kde n kolik let hrála. Letos se stala vít zkou Mistrovství eské republiky ve sjezdovém lyžování. P ipojila jsem se ke gratulant m a p ipravila pro tená e Horského kurýra krati ký rozhovor. Karolína Klou ková na stupních vít z (druhá zleva). Koření a bylinky Všichni, kdo se dívají kolem sebe, si jist všimli, že zahrady jsou již plné drobných kvítk sedmikrásek. Sedmikráska (též nazývaná chudobka) není jenom krásná, ale také lé ivá. Obsahuje ú inné látky, jako jsou saponiny, t ísloviny, ho iny, silice, sliz, minerální látky, prysky ice, organické kyseliny, avonoidy, inulin. Usušené kv ty podporují vykašlávání, p sobí protizán tliv, svírav a hojiv. Osv d- ily se p i zán tech mo ových cest a p i zán tu ledvinových klubí ek. Zevn se dají použít ve form koupelí p i r zných kožních chorobách, jako jsou ekzémy, lupénka, lišeje, vyrážky i akné a taktéž na špatn se hojící rány. Kv ty nebo kvetoucí nat je nejlépe nasbírat na ja e, kdy obsahují nejvíce ú inných látek. ZS Kájo, kde a jak probíhalo Mistrovství eské republiky ve sjezdovém lyžování? Mistrovství se konalo ve Špindlerov Mlýn. Za ínaly jsme ve tvrtek super-g a následn ten den jsme jeli i superkombinaci (jedno kolo super-g a jedno kolo slalom). Po super-g jsem skon ila na 5. míst se ztrátou 1,2 sekundy na vít zku Andreu Zemanovou. V tu chvíli m opravdu nenapadlo, že bych mohla bojovat o prvenství, jelikož ztráta na první byla obrovská. Do slalomu jsem nastoupila s tím, že chci hlavn dojet a jet p knou jízdu bez chyby. To se mi povedlo a já jsem smazala ztrátu 1,2 sekundy a dokonce jsem o 16 setin vyhrála. Vít zství bylo i pro m p kné p ekvapení. Další den m ekal ob í slalom, jelikož jsem m la už mistrovský titul, nastoupila jsem do závodu s klidnou hlavou a to se vyplatilo a dojela jsem si pro druhé místo. O ekávala jsi, že se objevíš na stupních vít z? Že se objevím na stupních, jsem si opravdu p ála, ale že by to byl titul, to m opravdu nenapadlo. Jelikož jsem celou sezónu nem la úpln dobré výsledky, asto jsem nedokon ila závod, tak to byl velice p kný výsledek. Je to v tvé karié e zatím nejv tší úsp ch. Jak sis ho užila? Ano, titul v dosp lé karié e je ten nejv tší úsp ch, kterého jsem dosáhla. Jelikož jsem po mistrovství ješt odjela na 9 závod do Norska, tak m oslavy teprve ekají. Ale ur it tento úsp ch po sezón po ádn oslavím. Co T eká p íští sezónu? Tuto sezónu jsem m la opravdu dlouhou. Po pár týdnech volna op t za neme kondi ním tréninkem na suchu. V srpnu za neme lyžovat a budeme ekat na sníh, až nám otev ou ledovec. V p íští sezon bych se cht la v novat více rychlostním disciplínám, p edevším sjezdu, který jsem už 2 roky nejela kv li zran ní. A hlavn se pokusím o obhajobu titulu, ale nejd íve m eká spousta dní tréninku. Ptala se Zuzana Sob slavová ŠKOLA NA PANSKÉM POLI Od stavby školy na Panském Poli letos na ja e uplynulo dlouhých 110 let. Stará školní budova již nevyhovovala, v tšinou tyto vesnické školy bývaly v b žné chalup. Chodily sem d ti z Panského Pole (Hernfeld), Údolí ka (Liebental), Václavovy se e (Wenzelsite) a Hani ky (Hanchen). Z podn tu ídícího u itele Wendelina Fischera se za alo uvažovat o stavb nové školy. Do této iniciativy se zapojila i obec, ekal je t žký úkol: sehnat peníze na stavbu, celých 36 tisíc korun. Což p ed sto deseti lety nebyla ástka zrovna malá, zvláš pro venkov. Finan ní prost edky sehnali a tak na ja e roku 1901 byl položen základní kámen a uložena pam tní schránka s údaji o život v obci. Stavbu provád l stavitel Ferdinand Schröter z Deštného v Orlických horách. Pozemek získala obec od Winzenze Hirchberga, d evo dodal a dovoz veškerého materiálu zajistil Nostický velkostatek z Rokytnice. P ed za átkem školního roku 1902 byla škola slavnostn vysv cena a p edána k užívání. Zakladatel nové školy zde p sobil do roku 1914 (na Panském Poli od r. 1895), Adolf Prebish, poté až do roku 1945 František Xaver Rulc. Po odsunu n meckého obyvatelstva škola byla uzav ena a d ti chodily do školy na Horní Rokytnici. Tato škola byla zrušena pozd ji, dnes slouží k rekreaci pod názvem Severka. Škola na Panském Poli po zrušení sloužila dlouhá léta jako ubytovna pro lesní d lníky. V první polovin 90. let byla prodána do soukromých rukou, je pe liv udržovaná a dodnes slouží k rekreaci pod názvem Ubytovna Lada. Petr Záme ník

11 Okénko zdraví asto lidé íkají, že mají tzv. depku. ímž v tšinou ozna ují to, že mají špatnou náladu, nic je nebaví, do ni eho se jim nechce. N kdy mluví o tom, že mají den BLBEC. Nic se jim neda í, vše jim padá z ruky. Tento stav však trvá jedno odpoledne nebo jeden den. Z léka ského hlediska se tedy nejedná o depresi, protože nespl uje jedno velmi d ležité kritérium, as. Abychom mohli mluvit o depresi z léka ského hlediska, musela by tato nálada trvat delší asový úsek. Jak deprese vypadá? Deprese má mnoho podob. Jednomu nechutná jíst, jiný jí mnohem více, než je jeho norma, další nem že spát, jiný prospí skoro celý den, dalšího nic nebaví, lov k nemá radost z událostí, které mu b žn radost p inášely a to v etn sexu. lov k se špatn soust edí a v tšinou má hlavu plnou neodbytných nep íjemných myšlenek, které se nedají z hlavy vypudit. Tyto myšlenky íhají na každý okamžik, kdy by mohly znovu a znovu zaúto it. lov k se dívá na televizi a najednou zjistí, že program v bec nesleduje a op t se mu hlavou honí ty nep íjemné erné myšlenky. Plá e a nemá d vod. Vstát ráno z postele? To se najednou stává nadlidským úkonem. Umýt nádobí, uklidit, vynést koš, vyprat, vyžehlit? K tomu všemu lov k sbírá veškerou energii, v etn morální. N kdy se lov k s t mito potížemi dokonce sám ozna uje za lenocha. Jak na depresi? Pokud už deprese p ijde, je vhodné vyhledat léka e. A s ním se poté domluvit, jak pokra ovat. Dle stavu se dají nasadit léky - antidepresiva, nebo využít psychoterapie. Zajímavá čísla V p lce dubna si lidstvo op t p ipomn lo smutné výro í jedné z nejv tších a nejhr zn jších katastrof v historii, kterou bylo potopení ob í lodi Titanic. Titanic byl vypraven ke své poslední plavb M il na délku 269 metr, na ší ku 28 metr. Jeho hmotnost inila tun, m l 8 palub, 29 kotl, 15 vodot sných p epážek. Dosáhl nejvyšší rychlosti 44,4 km za hodinu. Na lodi bylo 20 záchranných lun s kapacitou 1178 osob. Kapacita Titanicu byla 2435 osob. Na osudnou plavbu se vydalo 2227 lidí za azených do 3 t íd. Titanic plul 4 dny a 17 hodin, poté se v noci ze 14. na srazil s osudným ledovcem. Potáp l se 2 hodiny a 40 minut. 705 osob se zachránilo na lunech, 1522 zmizelo pod hladinou severního Atlantiku spolu s lodí. Bylo nalezeno 328 t l a z nich bylo 209 p evezeno do Halifaxu v Novém Skotsku. Ostatní byli poh beni do mo e. Vrak Titanicu byl objeven až V roce 2008 prob hla i v R výstava p edm t vyzdvižených z vraku Titanicu. vj Jak na deprese? Prevence V dnešním lánku se však zam ím na prevenci. Odm ujte se a relaxujte jako d ti. Víte, že dít se ve škole u í, což ho v tšinou moc nebaví, je to jeho povinnost. Po škole má n jaký kroužek, ten dít baví, je to pro n j odm na. Poté píše úkoly nebo se u í, což je zase povinnost. Za dobrý výsledek ve škole slibujeme odm nu motivace pro dít. A hlavn potom má dít prázdniny. Celou školu hodí za hlavu, lítá v pov t í, d lá vylomeniny, prost si užívá a dobíjí baterky. Dosp lí najednou zapomn li, že i oni n co CHT JÍ i CHT LI. Na to, že n co musí, nezapomn li. To ur it ne. Svoje povinnosti si plní. Ale zapomn li, že lov k není perpetum mobile. Že i on si musí dobít baterky, relaxovat. A baterky si lov k dobije práv tím, že bude d lat to, co CHCE. Samoz ejm v mezích zákona a dobrých mrav. Abyste to nebrali jako nabádání k nepravostem. Namítáte, že d láte jen to, co je pot eba, co je nutné, co se musí a konec konc co je b žné, že dosp lý lov k d lá a musí d lat a nikdo to za n j neud lá? Neodporuji Vám! Jen chci, abyste se odm nili za snahu, kterou jste u té innosti vynaložili. Odm te se, i když to nedopadne p esn tak, jak jste si p edstavovali. Protože VY JSTE SE SNAŽILI! Oce te snahu! Možná se Vám do toho úklidu v bec necht lo. Odm te se, protože jste p ekonali sami sebe. P ekonali jste tu nechu, snažili jste se! St ídejte innosti, které chcete a které musíte d lat. ím si m žete dobít baterky, ím se m žete odm nit? To je velmi individuální, co je pro jednoho odm na m že být pro druhého trest. Odm na m že být dovolená u mo e, ale i dovolená pod stanem, vo avá káva, okoláda, tení, to, že si koupíte kytku, že si pustíte televizi a budete se dívat na zprávy, nebo si pustíte oblíbenou písni ku, p jdete si zacvi it, nebo si lehnete a nebudete t eba 20 minut nic d lat, budete plet záhony Jak je komu libo a milo. Ud lejte si as, vezm te si tužku a papír a na ten napište svoje odm ny innosti, které máte rádi, kterými se dobíjíte a jste jejich str jci. Napište jich 20. T žké, co? To ješt není vše, do druhého sloupce napište, jak asto je d láte denn, jednou za týden, jednou za rok. Te se na to podívejte! Jak asto si d láte radost, jak asto si dobíjíte baterky? Najednou mnozí z Vás zjistí, že se trochu zanedbávají, mnozí se zanedbávají více než dost a najdou se jedinci, kte í se k sob chovají doslova macešsky. Proto Vám na záv r radím: ROZMAZLUJTE SE, D LEJTE V CI, KTERÉ D LAT CHCETE, KTERÉ MÁTE RÁDI. Že to nejde? Že se to lehko ekne? Tolik asu jako ten, kdo m že tohle napsat, byste cht li mít také? Není to jednoduché, vím to z vlastní zkušenosti. Moje rada neznamená nic ned lat, ale d lat to co máme rádi alespo pár minut denn. Najd te si as i na sebe nejen na své povinnosti. ŽIJTE SV J ŽI- VOT, NEP EŽÍVEJTE HO. MUDr. Zita Hucková psychiatr ORLICKÁ GALERIE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU zahájila výstavní sezónu Výstava obraz Rudolfa Pla ka Tv rci eské loutkového divadla výstava ze sbírek Muzea loutká ských kultur v Chrudimi Z p ír stk Orlické galerie Josef Kubí ek kresby a plastiky Výstavy potrvají do 19. ervna 2011 a jsou umíst ny v II. pat e Kolowratského zámku v Rychnov nad Kn žnou. Více na:

12 Známý Erby a znaky měst a šlechtických rodů neznámý příběh díl 12 Prožila jsem p kný život. Je P vodní erb... /PRVNÍ TAJENKA/ byl jednoduchý a výrazný. Na st íbrném štít t i erné... /DRUHÁ TAJENKA/. Pozd ji byl erb polepšován. Do ech tento rod p išel v dob pob lohorské a získal... /T ETÍ TAJENKA/ a... / TVRTÁ TAJENKA/. Jeden len rodu se zapojil i do historie východních ech, když zorganizoval ubytování rakouského císa e Františka v Ji ín nebo vedl jednání v Opo n o mírových podmínkách pro Francii, i rozhovory se zástupci... /PÁTÁ TAJENKA/ v Ratibo icích. VODOROVN : A. Svatební kv tina; p edstavený kláštera. - B. Slovenské m sto; bývalý fotbalista Hradce Králové; dravý pták. - C. ást dve í; tvrdá slabika; poloopice. D. N mecky jeden ; tropické ovoce; indonéské souostroví. - E. SPZ Benešova; ást krku; Železárny a drátovny Bohumín /zkr./; Slovan. - F. Asijský stát; zastarale záhrobí ; slovensky polibek. - G. Ženské jméno; uhlovodík; papežská listina. H. PRVNÍ TA- JENKA. - I. Topeništ ; zna ka aut; domácí zví e. - J. Keton; jihon mecký malí fresek. - K. ást nohy; druh o ech. - L. Jihoevropan; Shakespear v král. M. Planetka; mo ský pták- N. Pádová otázka; m sto v Íránu. - O. Africký stát; výtažek z erstvých lé ivých bylin. SVISLE: 1. DRUHÁ TAJENKA; bradavkovitý novotvar na k ži. 2. Okrasná rostlina; nepravý he mánek; nadezdívka nad ímsou. 3. Švédský historik; pražské divadlo; od vní tvorba / zkr./; sou ást aromatických olej. 4. Vým šek ervce lakového; iniciály herce Sloupa; africký kmen v Nigérii; dezodora ní p ípravek eka v Rusku; ženské jméno Sm rovka T ETÍ TAJENKA Špan lská polévka; délková jednotka Iráku Indický tenista; iniciály here ky Bardotové; druh trávy; TVRTÁ TAJENKA Horská louka; slavnostní od v; Státní arbitráž /zkr./; zkratka ecké národn osvobozenecké armády Mezinárodní název souhv zdí Býk; sebranka; jugoslávská pálenka. 12. PÁTÁ TAJENKA; rostlina Laskavec. NÁPOV DA: JUKL, ARU, LINA, SAIN, ATEN, DANNA, PAES Zn ní tajenek najdete na str. 6 Vladimír ihák mi už 84 let. Rodi e nebyli majetní, ale po válce jsem mohla studovat svoji milovanou biologii a profese byla pro m i koní kem. S manželem jsme nemohli mít d ti, a tak když p ed deseti lety zem el, cítila jsem se velice osam lá a m la jsem pocit, že m j život kon í. Za aly se objevovat r zné zdravotní potíže a návšt vy léka se pro m stávaly jednou z mála p íležitostí, jak jít mezi lidi. Po pádu p ed 4 lety jsem p estala chodit, sotva p ejdu pár krok. Ješt že jsem v d la z d ív jších návšt v klubu senior, že existuje možnost využít r zných sociálních služeb. Pan doktor mi poradil, jak vy ídit s ú ady p ísp vek na pé i, což mi pomohlo, i když si na výši svého d chodu nest žuji. Zdravotní pé i mám díky terénním sest i kám, pak ješt smlouvu s pe ovatelkami i asistentkami. Jsem ráda, že ke mn chodí taková p íjemná d v ata íkám jim tak, protože pro m jsou všechny mladé... Nakoupí mi, za ídí vyprání v tšího prádla i úklid. Musí dohlédnout, jestli jsem si vzala léky, protože ob as velice zapomínám. Jiné mi zajdou pro knížky do knihovny, už znají mé oblíbené autory. Jsou všechny moje sluní ka. Povypráví mi, co je v Rychnov nového. Ob as se povozím autem cestou na vykoupání. Na to mají i mužské, aspo se s n jakým ob as potkám, televize a rádio nenahradí setkávání s lidmi. Dozv d la jsem se, že existují také takové školky pro nás p estárlé, abychom mohli na chvíli pobýt mezi vrstevníky a p ijít na jiné myšlenky. Taky bych to ráda n kdy zkusila. Ráda pletu ponožky a n komu je v nuji. Moji sousedi jich už prý zatím mají dost. Jsem moc ráda, že jsou takové možnosti, aby se n kdo staral o nás nemohoucí, co bydlíme doma. P íb h potvrzuje, že má smysl snažit se udržet škálu podobných nabídek pro spoluob- any, které pot ebují pomoc. To je cílem projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb pro vybrané oblasti Královéhradeckého kraje, který je realizován na Rychnovsku M stem Rychnov n.kn. a je nancován z ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu R. Dagmar Serbousková za realiza ní tým projektu Projekt je nancován z ESF prost ednictvím Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpo tu R Kam s dětmi? Státní zámek Náchod Vás zve na VÝSTAVU PANENEK (paní Aleny Pleslové) od Výstava bude probíhat na II. okruhu v Salónech druhého patra v rámci denních prohlídek zámku.

13 placená inzerce Trafika Dana Veselá náměstí Rokytnice v O.h. dobíjení telefonů přes terminál kurzové sázení sazka, sportka ON-LINE denní tisk l upomínkové předměty drogerie OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí - pátek sobota neděle Firma: Mobil: Privat: ŽAMBERK SNP 1348 Všechny zveme k nákupu! 6-17 hod hod hod. ŽALUZIE KRČMÁŘ Žaluzie všech druhů, typů a provedení Termotěsnění do oken a dveří Termoizolační dvojskla Sítě proti hmyzu do oken a dveří Termorolety plastové i hliníkové Garážová vrata, markýzy a rimini Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory Pečovatelská služba Města Rokytnice v Orlických horách NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY p i zajišt ní stravy a chodu domácnosti p i osobní hygien p i zvládání b žných úkon o svoji osobu p i zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím p i uplat ování práv, p i obstarávání osobních záležitostí PROVOZNÍ DOBA pracovní dny Pond lí pátek hodin tel.: NA CO P ISPÍVÁME V ROCE 2011 OČKOVÁNÍ až 200 Kč chřipka (do 65 let) až 300 Kč klíšťová encefalitida až Kč žloutenka typu A+B až 300 Kč meningokok (do 26 let) až Kč pneumokokové infekce (do 5 let) až Kč lidské papillomaviry (12-18 let) až 500 Kč balíček ostatních očkování MAMINKY až Kč pro maminku a novorozence + kufřík plný CHICCO produktů v hodnotě 500 Kč ROČNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO NOVOROZENCE ZDARMA až 600 Kč pro těhotné DÁRCI KRVE až 600 Kč pro bezpříspěvkové dárce krve až Kč pro držitele Zlatého kříže až Kč na ozdravný pobyt pro aktivní dárce kostní dřeně PRO VŠECHNY DÁRCE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PO DOBU 30 DNÍ V ROCE ZDARMA SENOŘI 60 + sleva 100 Kč na permanentku do solné jeskyně Příspěvky proplácíme od do

14 Prodej tvrdého palivového dřeva pro chaty a chalupy Přibližování dřeva pro soukromé majitele lesů koněm Josef Svoboda Hradčany 162, Pěčín Mobil: Webové stránky: Ceny na webu jsou platné p i odb ru nad 3000,- K bez DPH. SOUKROMÁ STAVEBNÍ FIRMA PĚČÍN Provádíme: veškeré tesařské vazby krovu a konstrukcí a pokrývačské práce rekonstrukce starých střech montáž střešních oken obklady stěn, stropů, štítů apod., půdní vestavby veškeré sádrokartonářské práce truhlářské práce a dodávky včetně montáží montáže lešení Kontakty: Pavel Pí , Roman Dytrt , Jarosalv Role ek TRAFIKA PETR KUNC ROKYTNICE Vše pro grilování: lávový kámen, grilovací tácky, dřevěné uhlí, alobal, špejle DÁLE NABÍZÍME: velký výběr úklidových prostředků DIGITALIZACE 2011 Digitalizace znamená p echod ze sou asného zemského televizního analogového vysílání na zemské digitální vysílání. A práv zemské analogové vysílání z vysíla Trutnov - erná hora, Pardubice - Krásné, Liberec - Ješt d, Rychnov n.kn. - Litický Chlum bude dne 30. ervna 2011 ukon eno. Na v tšin územní oblasti Trutnov tak nebude od ervna možné p es anténu p ijímat analogov žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových vysíla budou diváci, kte í signál p íslušných vysíla p ijímají, upozorn ni zobrazením piktogramu se ty mi tvere ky, informa ní lištou a spoty. Pro další p íjem televizního signálu je t eba se rozhodnout, zda z stat i nadále u zemského (p es anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. P i volb zemského televizního vysílání je t eba zakoupit bu set-top-box (p evad signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestav ným digitálním tunerem. T ch, kdo nyní p ijímají televizi p es kabel, satelit nebo internet, se ukon ení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardn i po 30. ervnu. Výhodou digitálního vysílání, krom kvalitn jšího obrazu, je p edevším mnohem v tší programová nabídka a také elektronický programový pr vodce. Více informací o digitalizaci naleznete na webových stránkách nebo na bezplatné infolince (v pracovní dny od 8 do 19 hodin). Ob ané najdou ve svých schránkách speciální leták s názvem Diginoviny, kde jsou všechny d ležité informace uvedeny. ZS Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnov nad Kn žnou Vás zve na výstavu POKLADY MOŘÍ Jedine né unikáty ze sbírek lastur a mo ských živo ich Jany a Josefa Podhajských doprovázené fotogra emi Miroslava Hrdého Výstavu m žete navštívit v Kolowratském zámku v Rychnov nad Kn žnou do

15 Zásahy rokytnických hasičů Jezdecká sezóna začala Rokytni tí hasi i mají od za átku letošního roku pom rn klidné období. Absolvovali pouze ty i výjezdy. Dne vyjížd li k nehod dvou vozidel v Horské ulici, likvidovali olejovou skvrnu na í kách u chaty Perla a op t vyrazili do akce s koš aty. Tentokrát bylo zapot ebí zasypat sorbentem a zamést olejovou skvrnu na rokytnickém nám stí. Ve st edu 6. dubna v no ních hodinách hasi- i sp li k nahlášenému požáru v í kách. Jednalo se ale o planý poplach. Doutnající ohništ po neohlášeném pálení uhasil majitel pozemku ješt p ed p íjezdem hasi. Nelze si nevšimnout toho, že ob jeden m síc letos naši hasi i vyjížd jí k zásahu 26. den v m síci. Nabízí se tedy otázka: eká je výjezd 26. kv tna?? JKO Snažíme se být aktivní To je asi na ja e p irozené a tak se d je i v našem golfovém klubu. Dne jsme po ádali Josefovský turnaj. Byl to extrém golf, podle pravidel eské asociace extrémního golfu. Také ho vyhrál p ímo její p edseda Filip Šrámek z Litvínova. Ostatní p ední místa ale už obsadili naši lenové. Druhý Milan Cvejn z Dobrušky, t etí rybenský chalupá Ji í Šourek z Prahy a o tvrté místo se d lili Martin Hamá ek a Josef Jehli ka. Prozatím nejv tší akcí v bec pro nás byl turnaj v extrémním golfu Pustý 2011, který se konal 16. dubna v í kách v Orlických horách. Po ádali jsme ho ve spolupráci s developerskou spole ností, která staví areál Pod Zakletým (aby nebyla mýlka, je to nový komplex v centu obce pod bytovkami). Apartmány už jsou v prodeji a by m l fungovat i hotel, kde bude krom jiného i welnes a kongresový sál. Absolvovali jsme 14 jamek, par 52, celkem 2991 m. Celkem bylo shodou okolností 18 gol st, jako na Josefovském turnaji, z toho 4 ženy, které m ly samostatnou kategorii. Turnaj vyhrál Zden k Cvik ze Žamberka, následován Ji ím Šourkem a Milanem Dvorským. V ženské kategorii zvít zila Ilona Cholastová ze Zlína. Krom dalších turnaj, které budou na našem webu, už za ínáme p ipravovat myslím nejv tší akci letošního roku, a to Orlického seká e. Náš klub bude hlavním po adatelem. Bude se konat 4. ervna na stejném míst jako vloni. P edb žný plakát bude zve ejn n na jiném míst tohoto ísla kurýra. Bude to snaha vrátit se do doby p edvále né eskoslovenské republiky. Možná p ijedou i hosté z Polska a další z r zných kout eska. Srde n zveme. Za GC Symbióza Josef Jehli ka Jezdeckou sezónu zahájila Wiyrhanea v Pardubicích, a to hned dvakrát. Poprvé 2.4. a podruhé Všechny starty našich koní byly úsp šné, hodn jich bylo korunováno t mi nej umíst ními. Náš tým je tedy zatím spokojen, následovat budou ale již t žké kalibry, protože p íští závody jsou první kvali kací na mistrovství R a bude to 30.4 v Kory anech. Na snímku jsou zachyceny závodnice z Wiyrhaney na koních Patriot a Berenika spolu s po- adateli závod v Pardubicích. Foto bylo po ízeno pro hlavního sponzora (M stský obvod Pardubice 6). vj Fotogra i z turnaje v extrémním golfu v í kách po ídil Jaroslav Kuchta.

16 AFK UNION ROKYTNICE V O. H. MUŽI První vít zství v Albrechticích u Lanškrouna. Albrechtice vs. Union 0:1 (0:0) již jen snížil krásnou brankou z p ímého kopu z 20 m do šibenice naší golmanky. Naše d v ata za p edvedený výkon sklidila potlesk na otev ené scén. Sestava: Jane ek - Jirát, Kaška, Bureš, Št pánek - Šudrla, Pelant, Dynda, Strnad - Teplý, Strmiska 55 min. Stašov. Divák 50. Velice bojovný výkon p edvedli naši muži v Albrechticích. Hlavn nástupy do obou polo as byly pro soupe e p ekvapivé a domácí se prakticky nedostali na naši p lku. asem se hra vždy vyrovnala a p kná úto ná hra se p elévala od jedné branky ke druhé. Naši hrá i tentokrát vydrželi s fyzi kou až do konce utkání a vytvo ili si více šancí než soupe, který hrozil hlavn z brejk. V 84. min. prokli koval obranou soupe e Teplý, prostr il na st ídajícího Stašova a ten z velkého vápna nedal domácímu branká i šanci. Všichni hrá i za p edvedený výkon zasluhují pochvalu. ŽENY Jasné vít zství v Chot vicích u Trutnova. Chot vice vs. Union 1:8 (0:6) Sestava: Zemanová - Dytrtová, Kánská, Ungerová, Zientková. - Hubeková, Hovadová, Langrová (70 min. Šiposová), Klou ková. - Tomanová, Kocovská. Branky: Ko ovská 5, Tomanová 2, Hovadová. Divák 30. Do Chot vicí, kde jsme m li na malém hrbolatém h išti vždy problémy, jsme odjížd li s obavami, nebo se nám tam v dosavadní historii moc neda ilo. Zatím jen jedna remíza. Zápas však za al nad naše o ekávání a v 15 min. jsme vyhrávali 4:0 po t ech brankách Ko ovské a jedné Tomanové. Soupe nev d l kam d ív sko it a do polo asu jsme p idali ješt dv branky. Zápas byl rozhodnut a v druhém polo ase se již jen dohrával. Šokovaný soupe ŽÁKYNĚ Velice úsp šný víkend ( ) pro Union zakon ily žákyn Unionu vít zstvím v rokytnickém velmi o ekávaném derby 4:0. Završily tak stoprocentní bodový zisk z venku. Ženy vyhrály v Chot vicích, muži v Albrechticích a žákyn na horké p d rokytnického rivala 1. FC Rokytnice. Víkend pro Union opravdu výjime ný, 9 bod v mistrovských sout žích ve t ech dnech, to už tady dlouho nebylo. Žákyn : 1. FC Rokytnice vs. Union Rokytnice 0:4 (0:2). Sestava: Hubeková - Nováková, Schmidtová, ervinková - Nezbedová, Rebhanová - Šindelá ová, Krchová. St ídaly - Rykrová, Dostálová, Felcmanová Lenka a Lucie, Kulštejnová a Žížalová. Divák 60. Naše d v ata vlétla do derby utkání jako uragán a v prvních 8 min. si vytvo ily ty i vyložené šance, které neprom nily díky zbrklé st elb, výbornými zákroky domácího golmana nebo netrefením branky. V prost ední ásti polo asu se hra vyrovnala, ale i nadále se hra p elévala ve svižném tempu od jedné branky ke druhé. Domácí hrá i se dostali do jediné vyložené šance, ale díky re exnímu zákroku Hubekové ji neprom nili. V záv ru polo asu naše d v ata op t p idala a kone n se do kala. Šindelá ová dv ma p knými brankami strhla vedení na naši stranu. Ve druhém polo ase neprobíhala hra v tak rychlém tempu. Naše d v ata m la neustále mírnou p evahu, ale t etí gól padl do sít domácích až v 40. min. po samostatném úniku Šindelá ové, která ho bravurn prom nila. V záv ru utkání zvýšila na kone ných 4:0 Krchová a zápas se již dohrával jen z povinnosti. Naše d v ata byla po celý zápas lepším týmem. Do derby dala více svého srdce a za bojovnost i p edvedenou hru vyhrála zasloužen. Za AFK Union Jaroslav Unger M STO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH PLACENO P EVODEM ODB RATEL: HORSKÝ KURÝR - Regionální m sí ník pro Rokytnici a okolí. Vydává M stský ú ad Rokytnice v Orlických horách. Šéfredaktor: Zuzana Sob slavová DiS, redak ní rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Lucie Grunclová DiS, Ji í Koblása, Zden k Mat jí ek. Adresa redakce: Horský kurýr, nám stí T.G.M. 4, Rokytnice v O.h. Tel. + fax: , Registrace MK R E Vychází jako m sí ník. Uzáv rka pro dopisovatele do 20. každého m síce. Za obsah lánk pln zodpovídají jejich auto i. P ísp vky tená a dopisovatel nemusí vyjad ovat stanovisko redakce. Redak ní rada neodpovídá za stylizaci p ísp vk a tiskové chyby. Náklad 500 výtisk. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.kn. Toto íslo vyšlo v kv tnu Cena: 10,- K NOVINOVÁ ZÁSILKA

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 DOMOV Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 Má to smysl! Druhé místo ve t íd ní odpadu. M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži obcí Vyso iny My t ídíme nejlépe za rok 2006. Papír, sklo, plast

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin

Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin Informace o volbách do poslanecké sn movny Volby do PS se budou konat v pátek dne 2. ervna 2006 od 14 00 hodin do 22 00 hodin a v sobotu dne 3. ervna 2006 od 8 00 do 14 00 hodin. V Hrádku je ustanoven

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více