Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009"

Transkript

1 Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne Přítomni: 42 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Omluveni: Marek Pieter, Ing. Lidie Vajnerová, Ing. Karel Kapoun Nepřítomni: - Ověřovatelé zápisu: Luboš Kalous a Mgr. Ota Raiter Zapisovatel: Mgr. Hana Špulková Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje 4. Zpráva o činnosti rady kraje 5. Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/09 - Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 100/09 - Účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Český Dub 8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/09 - Zajištění výstavby informačního systému krizového řízení Libereckého kraje 9. Schválení rozšíření předmětu a účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje Městu Tanvald 10. Návrh Dohody o spolupráci mezi krajem Ha Tinh, Vietnamská socialistická republika, a Libereckým krajem, Česká republika 11. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/09 - přesun finančních prostředků v rámci kap kapitálové výdaje z resortu odboru kancelář ředitele do resortu investic a správy nemovitého majetku na realizaci veřejné zakázky "Modernizace systému měření 12. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/09 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 45/09 - kterým se stanoví podmínky a objem finančních prostředků "Programu akcí financovaných z rozhodnutí rady a zastupitelstva kraje" 15. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/09 - úprava kapitoly Fond investic - odbor investic a správy nemovitého majetku, kapitoly Fond investic - odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, kapitoly Působnosti 16. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/09 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu G Podpora propagace cestovního ruchu Libereckého kraje na rok Finanční podpora doprovodných akcí Dnů evropského dědictví Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 81/09 - úprava kapitoly a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č. 8 Strana 1 z 65

2 20. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 77/09 - navýšení rozpočtu kraje v kapitole Svěření majetku k hospodaření a schválení přílohy č. 5 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 22. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 102/09 - přímá podpora technických zařízení ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 23. Smlouvy o závazku veřejné služby k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok / Projekt "mise "Zero" - německo - český mládežnický kemp 25. Schválení zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. 26. Projekt Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 27. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/09 - úprava kapitol působnosti a spolufinancování EU resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 28. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/09 - úprava kapitoly Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/09 navýšení finančních prostředků kapitoly Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 30. Delegace zástupce Libereckého kraje na nejbližší jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 31. Souhlas s likvidací movitého majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci APOSS Liberec 32. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Vítkovice 33. Majetkoprávní operace - záměr koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou od Pozemkového fondu ČR (Schneiderova vila) 34. Majetkoprávní operace - přijetí daru: 1. pozemku v k.ú. Benešov u Semil od Obce Benešov u Semil 2. pozemků v k.ú. Turnov včetně stavby silnice a mostu od ŘSD ČR 35. Majetkoprávní operace - darování: 1. pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera 2. nemovitostí v k.ú. Stará Lípa 36. Majetkoprávní operace - prodej: 1. pozemku v k.ú. Semily 2. pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova 3. pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou 4. pozemku v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou 5. pozemku v k.ú. Železný Brod 6. pozemku v k.ú. Plavy 37. Majetkoprávní operace - koupě: 1. pozemku v k.ú. Hejnice od Města Hejnice 2. pozemku v k.ú. Benešov u Semil od Josefa Šavrdy 3. Koupě pozemku v k.ú. Radimovice u Sychrova od společnosti České dráhy, a.s. 38. Smlouva o spolupráci k projektu "Společně pro zachování podstávkových domů - zvýšení povědomí a informovanosti" s novým partnerem 39. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě řádu "Služby veřejného zájmu" 40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/09 - vyúčtování dotace 41. Projekty na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí Strana 2 z 65

3 42. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/09 přesun finančních prostředků z kapitoly do kapitoly Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Grantového fondu, programu č. 1 LK č. OLP/1105/ Železný Brod 44. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 45. Grantové projekty z 2. výzvy doporučené k financování z GG OP VK, oblast podpory 1.1, 1.2, Písemné informace: a) Rozpočtová opatření přijatá od do b) Liberecký kraj - osoba povinná k DPH c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2009 d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. zasedání rady kraje dne e) Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí roku 2009 f) Zápis ze 4. zasedání Rady AKČR konaného dne v Brně g) Informace o zahraničních pracovních cestách h) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu zemědělství a životního prostředí za rok 2008 i) Zpráva o stavu procesu plánování v oblasti sociálních služeb v Libereckém kraji j) Výroční zpráva o protidrogové politice Libereckého kraje za rok 2008 k) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací z resortu kultury za rok 2008 l) Statistické výkazy v Libereckém kraji - o zahájení povinné školní docházky v základní škole, stav k m) Přehled financování přímých nákladů obecního, krajského a soukromého školství za 1. čtvrtletí 2009 n) Informace o stavu zaměstnanosti 04/2009 o) Výroční zpráva o realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2008 p) Seznam oprav úseků silnic q) Inventarizace silniční vegetace podél komunikací II. a III. tř., vyhodnocení stavu a návrh plánu péče 47. Náměty a připomínky 48. Vyhlášení II. kola výzvy do GF 24 Program prevence kriminality 49. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 90/09 Grantový fond program č. 1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů návrh na poskytnutí dotací v rámci 4. kola výzvy Bc. Stanislav Eichler, hejtman, zahájil zasedání ve 14:02 hod. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. 1. Zahájení zasedání Ověřovateli dnešního zápisu byli určeni p. Luboš Kalous a Mgr. Ota Raiter, zapisovatelkou Mgr. Hana Špulková. Schválení zápisu z 5. zasedání zastupitelstva konaného dne : Žádné připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje (déle jen ZK) nebyly vzneseny. Strana 3 z 65

4 Před zasedáním byly zastupitelům rozdány tyto materiály: Nový materiál k bodu č. 11 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 87/09 přesun finančních prostředků v rámci kap. 920 kapitálové výdaje z resortu odboru kancelář ředitele do resortu investic a správy nemovitého majetku na realizaci veřejné zakázky "Modernizace systému měření Nová příloha č. 1 k bodu č. 15 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 91/09 úprava kapitoly Fond investic - odbor investic a správy nemovitého majetku, kapitoly Fond investic - odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, kapitoly Působnosti Nový materiál k bodu č. 28 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 98/09 úprava kapitoly Materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 109/09 přesun finančních prostředků z kapitoly působnosti do kapitoly Kapitálové výdaje na projekt Přístrojové vybavení JIP interních oborů Krajské nemocnice Liberec, a. s. - žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 52 Materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 103/09: Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantových programů resortu zemědělství a životního prostředí na rok 2009 žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 50 materiál byl zaslán poštou i em. Materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 104/09; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí (PVA) Fondu ochrany vod LK na rok 2009 materiál byl zaslán poštou i em Materiál Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 53 materiál byl zaslán poštou i em Materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 108/09 poskytnutí dotací z rozpočtu kraje žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 54 Materiál Vznik systému paliativní hospicové péče v Libereckém kraji žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 55 Nová příloha č. 3 k bodu č. 6 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/09 - Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2009 Výpis usnesení z 3. mimořádného zasedání rady kraje konaného dne Výpis usnesení z 11. zasedání rady kraje konaného dne Volba komise: Předsedající navrhl následující složení návrhové komise: ČSSD Bohumil Kašpar SLK Mgr. Václav Horáček ODS Bc. Hana Moudrá SOS JUDr. Ing. Lukáš Pleticha KSČM Ing. Miloš Tita - - HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 35 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijat 2. Schválení programu Bc. EICHLER Připomněl, že zastupitelé obdrželi návrh programu připravený radou kraje a materiály na stůl spolu s návrhem předkladatelů na zařazení těchto materiálů do návrhu programu včetně pořadových čísel. Strana 4 z 65

5 Ing. TITA Zopakoval návrh na zařazení materiálu Vznik systému paliativní hospicové péče v Libereckém kraji jako bod č. 55. HLASOVÁNÍ Č.: 2 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijat RNDr. PŘÍKASKÝ Stáhl z jednání bod č. 45 Grantové projekty z 2. výzvy doporučené k financování z GG OP VK, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3. Žádné další změny na úpravu programu nebyly vzneseny. Hlasování o upraveném programu: HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijat Schválený program 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje 4. Zpráva o činnosti rady kraje 5. Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/09 - Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 100/09 - Účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Český Dub 8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/09 - Zajištění výstavby informačního systému krizového řízení Libereckého kraje 9. Schválení rozšíření předmětu a účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje Městu Tanvald 10. Návrh Dohody o spolupráci mezi krajem Ha Tinh, Vietnamská socialistická republika, a Libereckým krajem, Česká republika 11. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/09 - přesun finančních prostředků v rámci kap kapitálové výdaje z resortu odboru kancelář ředitele do resortu investic a správy nemovitého majetku na realizaci veřejné zakázky "Modernizace systému měření 12. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/09 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 45/09 - kterým se stanoví podmínky a objem finančních prostředků "Programu akcí financovaných z rozhodnutí rady a zastupitelstva kraje" 15. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/09 - úprava kapitoly Fond investic - odbor investic a správy nemovitého majetku, kapitoly Fond investic - odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, kapitoly Působnosti Strana 5 z 65

6 16. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/09 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu G Podpora propagace cestovního ruchu Libereckého kraje na rok Finanční podpora doprovodných akcí Dnů evropského dědictví Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 81/09 - úprava kapitoly a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 77/09 - navýšení rozpočtu kraje v kapitole Svěření majetku k hospodaření a schválení přílohy č. 5 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 22. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 102/09 - přímá podpora technických zařízení ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 23. Smlouvy o závazku veřejné služby k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok / Projekt "mise "Zero" - německo - český mládežnický kemp 25. Schválení zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. 26. Projekt Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 27. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/09 - úprava kapitol působnosti a spolufinancování EU resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 28. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/09 - úprava kapitoly Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/09 navýšení finančních prostředků kapitoly Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 30. Delegace zástupce Libereckého kraje na nejbližší jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 31. Souhlas s likvidací movitého majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci APOSS Liberec 32. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Vítkovice 33. Majetkoprávní operace - záměr koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou od Pozemkového fondu ČR (Schneiderova vila) 34. Majetkoprávní operace - přijetí daru: 1. pozemku v k.ú. Benešov u Semil od Obce Benešov u Semil 2. pozemků v k.ú. Turnov včetně stavby silnice a mostu od ŘSD ČR 35. Majetkoprávní operace - darování: 1. pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera 2. nemovitostí v k.ú. Stará Lípa 36. Majetkoprávní operace - prodej: 1. pozemku v k.ú. Semily 2. pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova 3. pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou 4. pozemku v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou 5. pozemku v k.ú. Železný Brod 6. pozemku v k.ú. Plavy 37. Majetkoprávní operace - koupě: 1. pozemku v k.ú. Hejnice od Města Hejnice 2. pozemku v k.ú. Benešov u Semil od Josefa Šavrdy 3. Koupě pozemku v k.ú. Radimovice u Sychrova od společnosti České dráhy, a.s. Strana 6 z 65

7 38. Smlouva o spolupráci k projektu "Společně pro zachování podstávkových domů - zvýšení povědomí a informovanosti" s novým partnerem 39. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě řádu "Služby veřejného zájmu" 40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/09 - vyúčtování dotace 41. Projekty na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí 42. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/09 přesun finančních prostředků z kapitoly do kapitoly Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Grantového fondu, programu č. 1 LK č. OLP/1105/ Železný Brod 44. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 45. Písemné informace: a) Rozpočtová opatření přijatá od do b) Liberecký kraj - osoba povinná k DPH c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2009 d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. zasedání rady kraje dne e) Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí roku 2009 f) Zápis ze 4. zasedání Rady AKČR konaného dne v Brně g) Informace o zahraničních pracovních cestách h) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu zemědělství a životního prostředí za rok 2008 i) Zpráva o stavu procesu plánování v oblasti sociálních služeb v Libereckém kraji j) Výroční zpráva o protidrogové politice Libereckého kraje za rok 2008 k) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací z resortu kultury za rok 2008 l) Statistické výkazy v Libereckém kraji - o zahájení povinné školní docházky v základní škole, stav k m) Přehled financování přímých nákladů obecního, krajského a soukromého školství za 1. čtvrtletí 2009 n) Informace o stavu zaměstnanosti 04/2009 o) Výroční zpráva o realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2008 p) Seznam oprav úseků silnic q) Inventarizace silniční vegetace podél komunikací II. a III. tř., vyhodnocení stavu a návrh plánu péče 46. Náměty a připomínky 47. Vyhlášení II. kola výzvy do GF 24 Program prevence kriminality 48. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 90/09 Grantový fond program č. 1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů návrh na poskytnutí dotací v rámci 4. kola výzvy 49. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/09: Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantových programů resortu zemědělství a životního prostředí na rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 104/09; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí (PVA) Fondu ochrany vod LK na rok 2009 Strana 7 z 65

8 51. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 109/09 přesun finančních prostředků z kapitoly Působnosti do kapitoly Kapitálové výdaje na projekt Přístrojové vybavení JIP interních oborů Krajské nemocnice Liberec, a.s. 52. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích 53. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 108/09 poskytnutí dotací z rozpočtu kraje 54. Vznik systému paliativní hospicové péče v Libereckém kraji 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman Ing. DRDA předseda kontrolního výboru Výbor neshledal žádné závažné věcné, formální ani termínové nedostatky. USNESENÍ č. 172/09/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 4 PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijat 4. Zpráva o činnosti rady kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman Do diskuse se přihlásil občan kraje pan Jan Široký. p. PŮTA Dotázal se, jakým způsobem přišla rada kraje na potřeby, které se objevily zejména z Českodubska. Byla to výzva určená organizacím na Českodubsku? Bc. EICHLER Jsou to prostředky neinvestičního charakteru a byly přidělovány tak, jak jednotlivé žádosti přicházely. Jsou to prostředky z fondu hejtmana. p. PŮTA Nezaznamenal, kdy byl vyhlášen termín pro podávání žádostí. Ing. KITTNEER Boj proti libereckocentrismu bude nahrazen bojem proti českodubskocentrismu. Jan ŠIROKÝ mediální zástupce sdružení Hospic pro LK Ve svém vystoupení, které se týkalo hospice v LK mimo jiné uvedl: Už přes rok jednáme a všichni souhlasí s tím, že je to opravdu důležitá priorita. Ale stále se neděje nic. Kraj už jsme několikrát žádali, aby pomohl zajistit financování hospicové a paliativní péče. Jediným hmatatelným výsledkem snahy krajského vedení o zřízení hospicu je Strana 8 z 65

9 tak stále pouze vznik poradního orgánu. Nedostal se však do něj primář onkologického centra při liberecké nemocnici, tedy jeden z největších odborníků na danou problematiku. Prakticky všechny politické strany a hnutí včetně vítězné sociální demokracie měly před krajskými volbami zřízení hospice mezi prioritami. Na závěr poprosil, aby zastupitelstvo zaúkolovalo radu, aby se touto problematikou důsledně zabývala. USNESENÍ č. 173/09/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 5 PRO: 30 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 8 VÝSLEDEK: přijat 5. Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku 2009 Předkladatel: Bc.Stanislav Eichler, hejtman USNESENÍ č. 174/09/ZK Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku 2009 harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku HLASOVÁNÍ Č.: 6 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijat 6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/09 - Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2009 Předkladatel: Bc.Stanislav Eichler, hejtman p. ZIKA předseda finančního výboru Výbor materiál projednal a doporučuje jeho schválení. USNESENÍ č. 175/09/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/09 Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2009 Strana 9 z 65

10 změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/09 - úprava kapitoly 931 Grantového fondu, kterým se poskytují finanční prostředky ve výši ,-- Kč jako účelové dotace, těmto příjemcům: SDH Benešov u Semil - Soutěž dětských družstev v pož. útoku IČ ,00 Kč SDH Benešov u Semil - Soutěž Benešovský pohár IČ ,00 Kč SDH Bozkov - Pohár starosty obce Bozkova IČ ,00 Kč SDH Březová - Hasičská soutěž - Březovák 2009 IČ ,00 Kč SDH Bukovina u Čisté - Soptík se baví IČ ,00 Kč OSH Česká Lípa - Krajské kolo hry Plamen IČ ,00 Kč OSH Česká Lípa - Soutěž mladých hasičů a dorostu IČ ,00 Kč OSH Česká Lípa - Soutěž PO očima dětí 2009 IČ ,00 Kč SDH Česká Lípa - Dětská liga pro mladé hasiče - 8. ročník IČ ,00 Kč SDH Čistá u Horek - Chci si vědět rady IČ ,00 Kč SDH Čistá u Horek - Školička 2009 IČ ,00 Kč SDH Čistá u Horek - O Pohár velitele SDH Čistá - VIII. ročník IČ ,00 Kč SDH Dolní Sedlo - Hasičská soutěž O pohár SDH Dolní Sedlo IČ ,00 Kč SDH Frýdštejn - Dětská soutěž O hrad Frýdštejn. IČ ,00 Kč SDH Frýdštejn - Noční soutěž Frýdštejn IČ ,00 Kč SDH Habartice - II. ročník Mezinárodní soutěže hasičů IČ ,00 Kč SDH Hnanice - I. kolo soutěže v požárním sportu IV. okrsku IČ ,00 Kč SDH Hodkovice nad Mohelkou - Letní soustředění ml. hasičů IČ ,00 Kč SDH Hodkovice nad Mohelkou - Memoriál Vladimíra Linky IČ ,00 Kč SDH Horní Hanychov - Bran. soutěž Ještědský záchrannář - jun. IČ ,00 Kč SDH Horní Hanychov - Požární ochrana očima dětí IČ ,00 Kč SDH Horní Hanychov - Memoriál Luboše Petáka - has. senioři IČ ,00 Kč SDH Horní Hanychov - Hasičské odpoledne od A do Z IČ ,00 Kč SDH Horní Libchava - Noční závod všestrannosti pro hasiače IČ ,00 Kč SDH Horní Tanvald - Soutěž v pož. útoku o putovní pohár IČ ,00 Kč Strana 10 z 65

11 SDH Jablonec nad Jizerou - Jablonecký pohár mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Jablonec nad Jizerou - Noční soutěž v požárním útoku IČ ,00 Kč OSH Jablonec nad Nisou - Okresní kolo dětí a mládeže IČ ,00 Kč OSH Jablonec nad Nisou - JABLONECKÁ HALA 2009 IČ ,00 Kč OSH Jablonec nad Nisou - Okr. kolo mužů a žen v pož. sportu IČ ,00 Kč OSH Jablonec nad Nisou - Den prevence požární ochrany IČ ,00 Kč SDH Jablonecké Paseky - Dětská soutěž O malého Soptíka IČ ,00 Kč SDH Jeřmanice - Jeřmanický víceboj IČ ,00 Kč SDH Jeřmanice - Letní tábor hasičům Jeřmanice IČ ,00 Kč SDH Jeřmanice - Jeřmanický alej IČ ,00 Kč SDH Jesenný - Noční pohár SDH Jesenný IČ ,00 Kč SDH Jezvé - Pořízení drobného majetku pro výcvik ml. hasičů IČ ,00 Kč SDH Jezvé - Požární soutěž o pohár starosty Stružnice IČ ,00 Kč SDH Jilemnice - Výchova dětí ke správným návykům v PO IČ ,00 Kč SDH Jilemnice - Letní tábor ml. hasičů v Miletínských Lázních IČ ,00 Kč SDH Jilemnice - Orientačně branná soutěž se zaměřením na PO IČ ,00 Kč SDH Karlinky - Obvodové kolo hry Plamen v Karlinkách IČ ,00 Kč SDH Karlinky - Soutěž mladých hasičů Karlinský H-factor IČ ,00 Kč SDH Karlinky - Letní dětský tábor SDH Karlinky IČ ,00 Kč SDH Karlinky - Pohár primátora města Liberec IČ ,00 Kč SDH Krásná Studánka - Hasičské odpoledne pro děti IČ ,00 Kč SDH Krásná Studánka - Den otevř. dveří SDH Krásná Studánka IČ ,00 Kč SDH Krásný Les - Cesta pohádkovým lesem a bobřík odvahy IČ ,00 Kč SDH Krásný Les - Letní tábor ml. hasičů s výukovým programem IČ ,00 Kč SDH Krásný Les - Krásnoleský víceboj IČ ,00 Kč SDH Kunratice - Soutěž v požárním sportu "O pohár starosty" IČ ,00 Kč KSH Liberec - Školení rozhodčích požárního sportu IČ ,00 Kč OSH Liberec - Školení vedoucích a instruktorů mládeže IČ ,00 Kč OSH Liberec - Okresní kolo mladých hasičů a dorostu IČ ,00 Kč Strana 11 z 65

12 OSH Liberec - Letní tábor hasičů Liberec 2009 IČ ,00 Kč OSH Liberec - Soutěž hasičů o Předvánočního kapra 2009 IČ ,00 Kč OSH Liberec - O pohár starosty OSH 2009 IČ ,00 Kč SDH Líšný - Kučerův palouk - soutěž požárních družstev IČ ,00 Kč SDH Ludvíkov - Pohárová soutěž IČ ,00 Kč SDH Lužec - Lužecký pohár IČ ,00 Kč SDH Lvová - Soutěž O pohár obce Lvová IČ ,00 Kč SDH Machnín - Letní soustředění Kyjov 2009 IČ ,00 Kč SDH Machnín - Machnínská paralela IČ ,00 Kč SDH Machnín - Soutěžní den pro mladé hasiče IČ ,00 Kč SDH Maršovice - Letní výcvikový tábor mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Mimoň - Pohárová soutěž MH Memoriál J. Pecinovského IČ ,00 Kč SDH Mimoň - Letní soustředění mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Mníšek - Mníšecké kolečko - dětský hasičský závod IČ ,00 Kč SDH Nouzov - Den nouzovských hasičů IČ ,00 Kč SDH Paceřice - Podpora činnosti kroužku mladýchh hasičů IČ ,00 Kč SDH Paceřice - Radostínský mač open 2009 IČ ,00 Kč SDH Pěnčín - Okrskové kolo v požárním sportu IČ ,00 Kč SDH Pertoltice - Soutěž v útoku z agregátu IČ ,00 Kč SDH Pertoltice - Soutěž mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Pilínkov - Dětské sportovní odpoledne IČ ,00 Kč SDH Ploukonice - Přebor v pož. útoku - O ploukoňského dráčka IČ ,00 Kč SDH Ploukonice - Nejlepší požární útok "Posvícenská husa" IČ ,00 Kč SDH Poniklá - Letní tábor mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Poniklá - Floriánský pohár IČ ,00 Kč SDH Předlánce - 3. ročník soutěže PS 8 IČ ,00 Kč SDH Radimovice - Sport. odpol. pro děti se zaměřením na PO IČ ,00 Kč SDH Radimovice - Sychrovský pohár ročník IČ ,00 Kč SDH Raspenava - Smědavský pohár IČ ,00 Kč Strana 12 z 65

13 SDH Raspenava - Den otevřených dveří IČ ,00 Kč SDH Růžodol I - Memoriál záchranářů z Manhattanu IČ ,00 Kč SDH Růžodol I - Růžodolský pohár - Memoriál M. Mirovského IČ ,00 Kč OSH Semily - Pohár Okresního sdružení hasičů v Semilech IČ ,00 Kč OSH Semily - Okresní kolo hry PLAMEN a okresní kolo dorostu IČ ,00 Kč OSH Semily - Liter. a výtvarná soutěž Po. ochrana očima dětí IČ ,00 Kč OSH Semily - Okresní kolo soutěže v požárním sportu IČ ,00 Kč OSH Semily - Krajské kolo soutěže v požárním sportu IČ ,00 Kč SDH Semily 1 - Letní hasičký tábor SDH Semily 1 IČ ,00 Kč SDH Semily - Podmoklice - Podmoklický pohár 2009 IČ ,00 Kč SDH Stráž pod Ralskem - Pohárová soutěž o putovní pohár města IČ ,00 Kč SDH Svijany - Setkání mladých hasičů Svijanský Soptík IČ ,00 Kč SDH Svijany - Svijanská 13 IČ ,00 Kč SDH Škodějov - Škodějovský pohár 2009 IČ ,00 Kč SDH Tatobity - Zábavné odpoledne por děti IČ ,00 Kč SDH Tatobity - Podkozákovská liga - Tatobity IČ ,00 Kč SDH Velké hamry - Letní Tábor Borečov IČ ,00 Kč SDH Vratislavice nad Nisou - Hasičské odpoledne pro děti IČ ,00 Kč SDH Vratislavice nad Nisou - Letní soustředění mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Všelibice - Všelibický pohár 2009 IČ ,00 Kč SDH Všelibice - Hasičský den SDH Všelibice IČ ,00 Kč SDH Vysoké nad Jizerou - Letní tábor a soustředění ml. hasičů IČ ,00 Kč SDH Záskalí - Soutěž hasičů okrsku Hodkovice v pož. sportu IČ ,00 Kč SDH Zlatá Olešnice - Tábor mladých hasičů Ostružno 2009 IČ ,00 Kč SDH Žďárek - Letní tábor a soustředění mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Žlelezný Brod - Malý Soptík IČ ,00 Kč SDH Žlelezný Brod - Železnobrodský pohár IČ ,00 Kč HLASOVÁNÍ Č.: 7 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijat Strana 13 z 65

14 7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/09 - Zajištění výstavby informačního systému krizového řízení Libereckého kraje Bod č. 8 schváleného programu Předkladatel: Bc.Stanislav Eichler, hejtman p. ZIKA předseda finančního výboru Výbor se zabýval materiály v bodech č. 7 a 8 a doporučuje jejich přijetí. USNESENÍ č. 176/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/09 - Zajištění výstavby informačního systému krizového řízení Libereckého kraje s o u h l a s í a) s převodem částky Kč z kapitoly do kapitoly 91401, b) s realizací pilotního projektu k ověření možnosti realizace Informačního systému krizového řízení v Libereckém kraji. HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 33 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijat 8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 100/09 - Účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Český Dub Bod č. 7 schváleného programu Předkladatel: Bc.Stanislav Eichler, hejtman Ing. TITA Kamerový systém pro sledování kriminality rozhodně nepatří do informačního systému krizového řízení, na rozdíl od bezdrátového vyrozumění obyvatelstva. Dokázal by si představit pilotní projekt postavený pouze na krizovém řízení a pilotní projekt postavený na potírání kriminality. Mgr. HORÁČEK Je to pilotní projekt? Znamená to, že po vyhodnocení budou následovat další? Kolik bude grant na tyto pilotní projekty? Proč byl vybrán právě Český Dub, protože ani kriminalita ani povodně nezasahují v této oblasti tolik, jako v jiných oblastech? Nikdo nevěděl, že je takovýto pilotní program vyhlášen. Je to nestandardní vyhlášení. Bc. EICHLER Projekt vznikal již v roce 2008 za předchozího vedení. Je to centralizovaný projekt krizového řízení, do kterého spadá i kamerový systém. Pokud se tento pilotní projekt osvědčí, bude implementován v celém LK, a to podle toho, jak budou finanční prostředky. Projekt projednávala bezpečnostní rada. Ing. TITA Uvítal by, kdyby po uplynutí jednoho roku byla vypracována hodnotící zpráva. Strana 14 z 65

15 Bc. EICHLER Po odzkoušení bude projekt vyhodnocen. Ing. KITTNER Kamerový systém může mít významné využití. Kamerový systém a město Liberec na tom spolu s LK pracuje. Předpokladem je digitální kamera. Záchranná služba i hasiči se umí spojit s kamerovým systémem. Kamerový systém je nutný. Mgr. HORÁČEK Na základě vystoupení Ing. Kittnera se mu zdá pilotní projekt jako nesmysl, když kamerový systém již funguje a dal by se využít. USNESENÍ č. 177/09/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 100/09 Účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Český Dub r o z h o d u j e o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Český Dub na realizaci pilotního projektu k ověření možnosti realizace Informačního systému krizového řízení v Libereckém kraji ve výši ,- Kč, dle důvodové zprávy. HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 30 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 8 VÝSLEDEK: přijat 9. Schválení rozšíření předmětu a účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje Městu Tanvald Předkladatel: Bc.Stanislav Eichler, hejtman p. ZIKA předseda finančního výboru Výbor doporučuje schválení tohoto materiálu. p. POLÁK Město Tanvald v roce 2007 prodalo na základě žádosti Generálního ředitelství HZS a Ředitelství HZS Libereckého kraje část pozemku na výstavbu územně příslušné stanice pro HZS LK za symbolickou cenu s tím, že na druhé části tohoto pozemku bude vybudována hasičská zbrojnice pro dobrovolné hasiče. Na základě tohoto rozhodnutí se Tanvald obrátil na LK o dotaci na výstavbu této zbrojnice a v loňském roce ji obdržel, a to ve výši 5 mil. Kč. Následně na to podal ještě žádost do ROPU a byl úspěšný. Celou částku 5 mil. Kč nebude tedy potřebovat. Tanvald má v současnosti připravenu rekonstrukci městského kina, které je spádové pro celý region. Požádal proto o možnost změny na využití zbytku dotace. Město Tanvald v minulosti čerpalo minimum z LK. Mgr. FARSKÝ Je to opět příklad toho, že když město urve nějaké prostředky, už mu zůstanou. Osobně je pro podporu hasičů, osobně je výrazně pro podporu městských kin. Zde to však byla účelová dotace hasičům a ti ji celou nevyčerpali. Bylo účelem podpořit město Tanvald nebo výstavbu hasičské zbrojnice? Bc. EICHLER Účelovost je jasná, 3 mil Kč chce město Tanvald použít na rekonstrukci městského kina, které město Semily předělává za 70 mil. Kč. Strana 15 z 65

16 JUDr. ŠVEHLA Překvapuje ho, že se k tomuto bodu vyjadřují především Starostové. Pan Polák je rovněž starosta a proto ho překvapuje, že mohou takovou to věc kritizovat. Mgr. FARSKÝ Tady nejde o hasičskou zbrojnici, tady nejde o kino ani o město Tanvald. Tady jde o nakládání s veřejnými prostředky. Je to klasický systém, jak funguje medvěd. Peníze přidělíme někam a pak je tam mají utratit. To je však špatně, ale jak vidí, pochopení ze strany levice ani ze strany pravice nenajde. p. BURSA Diví se této debatě ze strany SLK. Zeptal se Mgr. Farského, zda on jako starosta obce LK nepodporuje ten návrh, který pan Polák dal. On sám tuto záležitost podporuje. Tanvald slušně přišel a požádal, aby mohl tuto dotaci využít na jiný účel. Odbor kultury to podporuje. p. POLÁK Hasičská zbrojnice se v současnosti začíná stavět a postaví se, část dotace ve výši 2 mil. Kč bude použita. Vzhledem k tomu, že Tanvald uspěl v ROPU, nebyla třeba celá částka ve výši 5 mil. Kč. p. ZIKA Myslí si, že povinností starosty je udělat maximum pro to, aby peníze přišly do jeho obce. Mgr. FARSKÝ Předkladatelem materiálu není pan starosta Polák ale pan hejtman. Zopakoval, že fandí kinům, hasičským zbrojnicím, městům, ale nefandí takovémuto způsobu nakládání s finančními prostředky. Ing. KITTNER Na jednání finančního výboru kritizoval technické provedení věci. Podstatou věci je, jestli zastupitelé chtějí podpořit kino v Tanvaldu či nikoli. Chápe, že správné by bylo vrátit peníze do rozpočtu a znovu požádat o přidělení, což by ale bylo o něco delší a komplikovanější. USNESENÍ č. 178/09/ZK Schválení rozšíření předmětu a účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje Městu Tanvald rozšíření předmětu a účelu dotace ve výši ,- Kč poskytnuté Libereckým krajem Městu Tanvald na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č.340/07/zk ze dne o možnost využití finančních prostředků z uvedené dotace na akci "Přestavba kinosálu Městského kina JAS na D-Cinema", a to ve výši ,- Kč. HLASOVÁNÍ Č.: 10 PRO: 31 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 5 VÝSLEDEK: přijat 10. Návrh Dohody o spolupráci mezi krajem Ha Tinh, Vietnamská socialistická republika, a Libereckým krajem, Česká republika Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman Strana 16 z 65

17 Ing. DRDA Podporuje jakoukoli spolupráci a myslí si, že je potřebná. Počátkem 90. let byl takováto výměna zkušeností nezbytná, protože se budovala mladá demokracie. Tady se jedná o smlouvu s regionem státu, který má odlišné zřízení. Tyto zkušenosti již není třeba čerpat, socialismus v Čechách již byl a snad již nebude. Témata, která mají být předmětem spolupráce - školský systém, zemědělství chce to LK převzít? Zdá se mu, že si radní udělali výlet do Vietnamu a že je teď třeba hledat důvod, proč by tam mohli jet jiní. Navrhl v tomto případě Jižní ostrov v Novém Zélandu, kde je demokratický systém, obdobné zemědělství, klimatické podmínky, lesnictví, odbytové podmínky apod. Věří, že takovýchto smluv nebude moc a že tato smlouva bude poslední. Domnívá se, že by ji zastupitelstvo schválit nemělo. Bc. EICHLER Kdyby se Ing. Drda zúčastnil prezentace o obchodních a podnikatelských příležitostech, tak by možná názor změnil. Byla to snaha LK udělat cosi hmatatelného pro eliminaci krize a nezaměstnanosti v LK a umožnit vstup libereckým firmám na vietnamský trh. Kdyby to bylo tak, jak tvrdí Ing. Drda, nebyly by ve Vietnamu veliké fabriky Japonců, Angličanů, Američanů, Němců a dalších kapitalistických zemí, které tam úspěšně podnikají. Prezentace vyzněla pro Hospodářskou komoru a pro podnikatele LK velmi pozitivně. V současné době se plánuje setkání přímo podnikatelských špiček se zástupci Vietnamu. Co kdo udělal pro nezaměstnanost v LK? Rekvalifikace samy nestačí. Ing. TITA Považuje za vhodné, aby na základě této smlouvy byla každoročně předkládána zpráva o plnění této smlouvy. Týká se to konkrétně dohod, které budou na základě čl. II uzavírány. Ing. KITTNER V 90. letech s námi uzavíraly partnerské smlouvy země, které se také nepotřebovaly poučit o socialismu. Ing. DRDA Uvítal, že budou podávány informace o plnění dohody. Zejména by ho zajímalo, kolik hospodářských aktivit kraj ve Vietnamu založil. Kraj nemůže úplně suplovat záležitost státu a nemůže navenek nic garantovat. Myslí si, že na prezenci s Hospodářskou komorou nebyl pozván. Bude rád, když kterýkoliv z podnikatelů tam cokoli prodá, ale to se skutečně nemusí stavět na dohodách kraj a tamní oblast. Bc. EICHLER Ing. Drda se mýlí. Pokud nebude politická vůle k socialistickému systému ve Vietnamu, tak spolupráce pouze na bázi podnikatelské není možná. USNESENÍ č. 179/09/ZK Návrh Dohody o spolupráci mezi krajem Ha Tinh, Vietnamská socialistická republika, a Libereckým krajem, Česká republika návrh Dohody o spolupráci mezi krajem Ha Tinh, Vietnamská socialistická republika, a Libereckým krajem, Česká republika. HLASOVÁNÍ Č.: 11 PRO: 31 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 5 VÝSLEDEK: přijat Strana 17 z 65

18 11. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/09 - přesun finančních prostředků v rámci kap kapitálové výdaje z resortu odboru kancelář ředitele do resortu investic a správy nemovitého majetku na realizaci veřejné zakázky "Modernizace systému měření Předkladatel: Zdeněk Bursa, člen rady kraje p. ZIKA předseda finančního výboru Výbor doporučuje schválení tohoto materiálu. USNESENÍ č. 180/09/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 87/09 - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly kapitálové výdaje z resortu odboru kancelář ředitele do resortu investic a správy nemovitého majetku na realizaci veřejné zakázky "Modernizace systému měření změnu rozpočtu rozpočtové opatření číslo 87/09, kterým se snižují výdaje kapitoly o částku Kč a navyšují výdaje kapitoly o částku Kč. HLASOVÁNÍ Č.: 12 PRO: 34 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijat 12. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008 Předkladatel: Zdeněk Bursa, člen rady kraje V červnu 2008 bylo finanční hospodaření kraje podrobeno ratingovému hodnocení společností Moody Internacional, která udělila kraji rating na úrovni Aa1.cz. Průběh rozpočtového hospodaření za r byl přezkoumán ministerstvem financí, které konstatovalo, že kromě drobných nedostatků provozního charakteru, které byly odstraněny, LK hospodařil v souladu s obecně závaznými předpisy a doporučil Zastupitelstvu LK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008 schválit bez výhrady. Součástí tohoto účtu jsou dále kompletní výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu kraje za rok 2008 předepsané ministerstvem financí. Poděkoval minulé krajské vládní garnituře za to, že řádně hospodařila s prostředky LK. Ing. KITTNER Upozornil, že společnost se jmenuje Moody s Investors Service. USNESENÍ č. 181/09/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008 b e r e n a v ě d o m í Strana 18 z 65

19 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2008 a Závěrečný účet a hospodaření Libereckého kraje za rok 2008 bez výhrad. HLASOVÁNÍ Č.: 13 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijat 13. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/09 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje 2009 Předkladatel: Zdeněk Bursa, člen rady kraje p. ZIKA předseda finančního výboru Výbor souhlasí s bodem č. 12 i 13. Upozornil, že to byla především zásluha bývalého náměstka hejtmana Ing. Dolejšího, že kraj dobře hospodařil a že byl předán v dobré kondici. USNESENÍ č. 182/09/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 97/09 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje 2009 předložený návrh změny rozpočtu rozpočtové opatření č. 97/09, kterým se navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o ,- Kč a finanční rezervy kraje vedené v kapitole všeobecná pokladní správa o ,- Kč dle důvodové zprávy. HLASOVÁNÍ Č.: 14 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijat 14. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 45/09 - kterým se stanoví podmínky a objem finančních prostředků "Programu akcí financovaných z rozhodnutí rady a zastupitelstva kraje" Předkladatel: Zdeněk Bursa, člen rady kraje p. ZIKA předseda finančního výboru Výbor materiál projednal a doporučuje jeho schválení. p. PŮTA Je to malý krok správným směrem, podmínky však mohly být konkrétnější a definovat, např. termíny, kdy budou moci žadatelé o dotace žádat. Program by tak byl transparentnější. Klub SLK bod nepodpoří. Strana 19 z 65

20 Ing. KITTNER Termíny pro předkládání žádostí v materiálu, který má před sebou, uvedeny jsou. USNESENÍ č. 183/09/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 45/09, kterým se stanoví podmínky a objem finančních prostředků "Programu akcí financovaných z rozhodnutí rady a zastupitelstva kraje" předložený návrh změny rozpočtu rozpočtové opatření č. 45/09, kterým se navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o ,- Kč a výdaje kraje v kapitole 935 Grantový fond, Program 99 akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje b e r e n a v ě d o m í základní údaje a podmínky Programu 99 akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje dle přílohy č. 1 a organizační zajištění Programu 99 dle přílohy č. 2. HLASOVÁNÍ Č.: 15 PRO: 35 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijat 15. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/09 - úprava kapitoly Fond investic - odbor investic a správy nemovitého majetku, kapitoly Fond investic - odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, kapitoly Působnosti Předkladatel: Zdeněk Bursa, člen rady kraje USNESENÍ č. 184/09/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 91/09 úprava kapitoly Fond investic odbor investic a správy nemovitého majetku, kapitoly Fond investic odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, kapitoly Působnosti změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 91/09, kterým se: a ) navyšují příjmy rozpočtu kraje za rok 2009 v kapitole 930 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z investičního fondu Vyšší odborné školy sklářské a střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, ve výši ,- Kč a jejich zapojení do kapitoly Fond investic - odbor investic a správy nemovitého majetku ve výši ,- Kč na pokrytí nákladů na investiční akci: "Vyšší odborná škola sklářská a střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace rekonstrukce III NP objektu", Strana 20 z 65

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 5. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Drda,

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví

Více

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Radim

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 usnesení č. 114/11/2013/VVVZS s c h v a l u j e program 11. zasedání konaného dne 10.

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Richter

Více

ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 1 VÝBOR DOPRAVY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE ZÁPIS č. 8 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22.9.2015 Přítomní: Ivan Kunetka, PhDr. Miroslav Hudec, František Kaiser,

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 Přítomno: 13 Eva Bartoňová; Miroslav Beran; Radek Cikl; Jana Čechová; Jaromír

Více

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 11. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 Pořadí jednání č. 13 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 Dotační fond LK a

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.06.2016 Pořadí jednání č. 8 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 174/16 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 usnesení č. 69/6/2015/VVVZ s c h v a l u j e program 6. zasedání konaného dne 18. 8. 2015. PRO:

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2016 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání ZK konaného dne 21. 6. 2016, určení zapisovatelky

Více

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin f Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 10. 6. 2015 Evidenční číslo: JID 78896/2015/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu s 40 odst.1 č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 8. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.205 Pořadí jednání č. 6 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/5 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu kého kraje v rámci programu.2 Podpora Sdružení Čech,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 56. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 308/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne Podklad pro jednání ZM dne 29. 1. 2015 FO 08. Název materiálu: Finanční záležitosti DOPLNĚK NÁVRHU rozpočtu města Turnov na rok 2015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana Zúčastní

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.02.2016 Bod pořadu jednání: 51. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 26/16 - úprava kapitoly 91707 Transfery, odboru kultury, památkové péče

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) Mikroregion Podralsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 70809721 název Mikroregion

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 70. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce n.n.

Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce n.n. Č.j.: 80034/2012 Sp.zn.: 279/2012/OÚP/VAUP/1/Sm Vyřizuje: Ing. Smrčková Datum: 2. listopadu 2012 Váš dopis: Obdrží dle rozdělovníku Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 31. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 203/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: usnesení č. 1180/12/RK

Více

Závěrečný účet města Turnov za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Závěrečný účet města Turnov za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Závěrečný účet města Turnov za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Ke schválení na jednání zastupitelstva města Turnov dne

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Projekty splňující podmínky Programu - doporučené k realizaci

Projekty splňující podmínky Programu - doporučené k realizaci Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů Číslo a název oblasti podpory, programu: oblast podpory Požární ochrana, program. Podpora Sdružení ČMS Libereckého kraje R. vyhlášení: Projekty splňující

Více

Kč 70 % Výdaje na pořízení, doplnění a opravy prostředků sloužících v rámci jednotného systému varování a vyrozumění

Kč 70 % Výdaje na pořízení, doplnění a opravy prostředků sloužících v rámci jednotného systému varování a vyrozumění Výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z Programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji Podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Číslo a název programu: 1 - Podpora

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE RADA LIBERECKÉHO KRAJE. Člen rady pro sociální oblast. Krajská poradní skupina

ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE RADA LIBERECKÉHO KRAJE. Člen rady pro sociální oblast. Krajská poradní skupina ZASTUPITELSTVO RADA VÝBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A MENŠIN Manažer KKS Člen rady pro sociální oblast Krajská poradní LIBERECKO JABLONECKO SEMILSKO ČESKOLIPSKO FRÝDLANTSKO JILEMNICKO NOVOBORSKO TANVALDSKO TURNOVSKO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0118/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 Pořadí jednání č. 9 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární obcí

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 11 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 26. 11. 2013 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, Alena Losová dipl. um., Ing. Petr Neumann,

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.03.2014 Bod pořadu jednání: 19. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 44/14 úprava kapitoly 91707 - Transfery odboru kultury, památkové péče

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 67. Název : Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Důvod předložení:

Více

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 06.06.2016 JID: 90302/2016/KUUK I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 11111111 Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 8. 6. 2016 Evidenční číslo: JID 90302/2016/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.12.2013 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 349/13 úprava kapitol 914 04 působnosti, 920 04 kapitálové výdaje odboru

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Příloha č. 2 Místo trvalého pobytu žáků ve vybraných školách Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách a základních školách praktických (dříve označovaných

Více

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008

Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Z á p i s z 1/III. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 16. 12. 2008 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 41 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) p. Petr Polák,

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 43 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Mgr. Ota Raiter a

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 4. 2009

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 4. 2009 Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 4. 2009 Přítomni: 41 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Omluveni: MUDr. Pavel Novák, Pavel Ploc, Mgr. Ota Raiter, Mgr.

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Z á p i s z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 8. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Jiří

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení č. 1 Navržený program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 11 11. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 6. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více