Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009"

Transkript

1 Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne Přítomni: 42 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Omluveni: Marek Pieter, Ing. Lidie Vajnerová, Ing. Karel Kapoun Nepřítomni: - Ověřovatelé zápisu: Luboš Kalous a Mgr. Ota Raiter Zapisovatel: Mgr. Hana Špulková Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje 4. Zpráva o činnosti rady kraje 5. Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/09 - Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 100/09 - Účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Český Dub 8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/09 - Zajištění výstavby informačního systému krizového řízení Libereckého kraje 9. Schválení rozšíření předmětu a účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje Městu Tanvald 10. Návrh Dohody o spolupráci mezi krajem Ha Tinh, Vietnamská socialistická republika, a Libereckým krajem, Česká republika 11. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/09 - přesun finančních prostředků v rámci kap kapitálové výdaje z resortu odboru kancelář ředitele do resortu investic a správy nemovitého majetku na realizaci veřejné zakázky "Modernizace systému měření 12. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/09 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 45/09 - kterým se stanoví podmínky a objem finančních prostředků "Programu akcí financovaných z rozhodnutí rady a zastupitelstva kraje" 15. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/09 - úprava kapitoly Fond investic - odbor investic a správy nemovitého majetku, kapitoly Fond investic - odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, kapitoly Působnosti 16. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/09 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu G Podpora propagace cestovního ruchu Libereckého kraje na rok Finanční podpora doprovodných akcí Dnů evropského dědictví Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 81/09 - úprava kapitoly a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č. 8 Strana 1 z 65

2 20. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 77/09 - navýšení rozpočtu kraje v kapitole Svěření majetku k hospodaření a schválení přílohy č. 5 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 22. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 102/09 - přímá podpora technických zařízení ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 23. Smlouvy o závazku veřejné služby k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok / Projekt "mise "Zero" - německo - český mládežnický kemp 25. Schválení zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. 26. Projekt Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 27. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/09 - úprava kapitol působnosti a spolufinancování EU resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 28. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/09 - úprava kapitoly Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/09 navýšení finančních prostředků kapitoly Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 30. Delegace zástupce Libereckého kraje na nejbližší jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 31. Souhlas s likvidací movitého majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci APOSS Liberec 32. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Vítkovice 33. Majetkoprávní operace - záměr koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou od Pozemkového fondu ČR (Schneiderova vila) 34. Majetkoprávní operace - přijetí daru: 1. pozemku v k.ú. Benešov u Semil od Obce Benešov u Semil 2. pozemků v k.ú. Turnov včetně stavby silnice a mostu od ŘSD ČR 35. Majetkoprávní operace - darování: 1. pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera 2. nemovitostí v k.ú. Stará Lípa 36. Majetkoprávní operace - prodej: 1. pozemku v k.ú. Semily 2. pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova 3. pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou 4. pozemku v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou 5. pozemku v k.ú. Železný Brod 6. pozemku v k.ú. Plavy 37. Majetkoprávní operace - koupě: 1. pozemku v k.ú. Hejnice od Města Hejnice 2. pozemku v k.ú. Benešov u Semil od Josefa Šavrdy 3. Koupě pozemku v k.ú. Radimovice u Sychrova od společnosti České dráhy, a.s. 38. Smlouva o spolupráci k projektu "Společně pro zachování podstávkových domů - zvýšení povědomí a informovanosti" s novým partnerem 39. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě řádu "Služby veřejného zájmu" 40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/09 - vyúčtování dotace 41. Projekty na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí Strana 2 z 65

3 42. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/09 přesun finančních prostředků z kapitoly do kapitoly Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Grantového fondu, programu č. 1 LK č. OLP/1105/ Železný Brod 44. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 45. Grantové projekty z 2. výzvy doporučené k financování z GG OP VK, oblast podpory 1.1, 1.2, Písemné informace: a) Rozpočtová opatření přijatá od do b) Liberecký kraj - osoba povinná k DPH c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2009 d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. zasedání rady kraje dne e) Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí roku 2009 f) Zápis ze 4. zasedání Rady AKČR konaného dne v Brně g) Informace o zahraničních pracovních cestách h) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu zemědělství a životního prostředí za rok 2008 i) Zpráva o stavu procesu plánování v oblasti sociálních služeb v Libereckém kraji j) Výroční zpráva o protidrogové politice Libereckého kraje za rok 2008 k) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací z resortu kultury za rok 2008 l) Statistické výkazy v Libereckém kraji - o zahájení povinné školní docházky v základní škole, stav k m) Přehled financování přímých nákladů obecního, krajského a soukromého školství za 1. čtvrtletí 2009 n) Informace o stavu zaměstnanosti 04/2009 o) Výroční zpráva o realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2008 p) Seznam oprav úseků silnic q) Inventarizace silniční vegetace podél komunikací II. a III. tř., vyhodnocení stavu a návrh plánu péče 47. Náměty a připomínky 48. Vyhlášení II. kola výzvy do GF 24 Program prevence kriminality 49. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 90/09 Grantový fond program č. 1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů návrh na poskytnutí dotací v rámci 4. kola výzvy Bc. Stanislav Eichler, hejtman, zahájil zasedání ve 14:02 hod. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. 1. Zahájení zasedání Ověřovateli dnešního zápisu byli určeni p. Luboš Kalous a Mgr. Ota Raiter, zapisovatelkou Mgr. Hana Špulková. Schválení zápisu z 5. zasedání zastupitelstva konaného dne : Žádné připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje (déle jen ZK) nebyly vzneseny. Strana 3 z 65

4 Před zasedáním byly zastupitelům rozdány tyto materiály: Nový materiál k bodu č. 11 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 87/09 přesun finančních prostředků v rámci kap. 920 kapitálové výdaje z resortu odboru kancelář ředitele do resortu investic a správy nemovitého majetku na realizaci veřejné zakázky "Modernizace systému měření Nová příloha č. 1 k bodu č. 15 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 91/09 úprava kapitoly Fond investic - odbor investic a správy nemovitého majetku, kapitoly Fond investic - odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, kapitoly Působnosti Nový materiál k bodu č. 28 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 98/09 úprava kapitoly Materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 109/09 přesun finančních prostředků z kapitoly působnosti do kapitoly Kapitálové výdaje na projekt Přístrojové vybavení JIP interních oborů Krajské nemocnice Liberec, a. s. - žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 52 Materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 103/09: Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantových programů resortu zemědělství a životního prostředí na rok 2009 žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 50 materiál byl zaslán poštou i em. Materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 104/09; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí (PVA) Fondu ochrany vod LK na rok 2009 materiál byl zaslán poštou i em Materiál Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 53 materiál byl zaslán poštou i em Materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 108/09 poskytnutí dotací z rozpočtu kraje žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 54 Materiál Vznik systému paliativní hospicové péče v Libereckém kraji žádost o zařazení do návrhu programu jako bod č. 55 Nová příloha č. 3 k bodu č. 6 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/09 - Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2009 Výpis usnesení z 3. mimořádného zasedání rady kraje konaného dne Výpis usnesení z 11. zasedání rady kraje konaného dne Volba komise: Předsedající navrhl následující složení návrhové komise: ČSSD Bohumil Kašpar SLK Mgr. Václav Horáček ODS Bc. Hana Moudrá SOS JUDr. Ing. Lukáš Pleticha KSČM Ing. Miloš Tita - - HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 35 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijat 2. Schválení programu Bc. EICHLER Připomněl, že zastupitelé obdrželi návrh programu připravený radou kraje a materiály na stůl spolu s návrhem předkladatelů na zařazení těchto materiálů do návrhu programu včetně pořadových čísel. Strana 4 z 65

5 Ing. TITA Zopakoval návrh na zařazení materiálu Vznik systému paliativní hospicové péče v Libereckém kraji jako bod č. 55. HLASOVÁNÍ Č.: 2 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijat RNDr. PŘÍKASKÝ Stáhl z jednání bod č. 45 Grantové projekty z 2. výzvy doporučené k financování z GG OP VK, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3. Žádné další změny na úpravu programu nebyly vzneseny. Hlasování o upraveném programu: HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijat Schválený program 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje 4. Zpráva o činnosti rady kraje 5. Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/09 - Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 100/09 - Účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Český Dub 8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/09 - Zajištění výstavby informačního systému krizového řízení Libereckého kraje 9. Schválení rozšíření předmětu a účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje Městu Tanvald 10. Návrh Dohody o spolupráci mezi krajem Ha Tinh, Vietnamská socialistická republika, a Libereckým krajem, Česká republika 11. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/09 - přesun finančních prostředků v rámci kap kapitálové výdaje z resortu odboru kancelář ředitele do resortu investic a správy nemovitého majetku na realizaci veřejné zakázky "Modernizace systému měření 12. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/09 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 45/09 - kterým se stanoví podmínky a objem finančních prostředků "Programu akcí financovaných z rozhodnutí rady a zastupitelstva kraje" 15. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/09 - úprava kapitoly Fond investic - odbor investic a správy nemovitého majetku, kapitoly Fond investic - odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, kapitoly Působnosti Strana 5 z 65

6 16. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/09 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu G Podpora propagace cestovního ruchu Libereckého kraje na rok Finanční podpora doprovodných akcí Dnů evropského dědictví Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 81/09 - úprava kapitoly a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje - změna č Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 77/09 - navýšení rozpočtu kraje v kapitole Svěření majetku k hospodaření a schválení přílohy č. 5 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 22. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 102/09 - přímá podpora technických zařízení ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 23. Smlouvy o závazku veřejné služby k zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok / Projekt "mise "Zero" - německo - český mládežnický kemp 25. Schválení zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. 26. Projekt Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 27. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/09 - úprava kapitol působnosti a spolufinancování EU resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 28. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/09 - úprava kapitoly Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/09 navýšení finančních prostředků kapitoly Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 30. Delegace zástupce Libereckého kraje na nejbližší jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 31. Souhlas s likvidací movitého majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci APOSS Liberec 32. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Vítkovice 33. Majetkoprávní operace - záměr koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou od Pozemkového fondu ČR (Schneiderova vila) 34. Majetkoprávní operace - přijetí daru: 1. pozemku v k.ú. Benešov u Semil od Obce Benešov u Semil 2. pozemků v k.ú. Turnov včetně stavby silnice a mostu od ŘSD ČR 35. Majetkoprávní operace - darování: 1. pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera 2. nemovitostí v k.ú. Stará Lípa 36. Majetkoprávní operace - prodej: 1. pozemku v k.ú. Semily 2. pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova 3. pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou 4. pozemku v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou 5. pozemku v k.ú. Železný Brod 6. pozemku v k.ú. Plavy 37. Majetkoprávní operace - koupě: 1. pozemku v k.ú. Hejnice od Města Hejnice 2. pozemku v k.ú. Benešov u Semil od Josefa Šavrdy 3. Koupě pozemku v k.ú. Radimovice u Sychrova od společnosti České dráhy, a.s. Strana 6 z 65

7 38. Smlouva o spolupráci k projektu "Společně pro zachování podstávkových domů - zvýšení povědomí a informovanosti" s novým partnerem 39. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě řádu "Služby veřejného zájmu" 40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/09 - vyúčtování dotace 41. Projekty na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí 42. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 83/09 přesun finančních prostředků z kapitoly do kapitoly Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Grantového fondu, programu č. 1 LK č. OLP/1105/ Železný Brod 44. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 45. Písemné informace: a) Rozpočtová opatření přijatá od do b) Liberecký kraj - osoba povinná k DPH c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2009 d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. zasedání rady kraje dne e) Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí roku 2009 f) Zápis ze 4. zasedání Rady AKČR konaného dne v Brně g) Informace o zahraničních pracovních cestách h) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu zemědělství a životního prostředí za rok 2008 i) Zpráva o stavu procesu plánování v oblasti sociálních služeb v Libereckém kraji j) Výroční zpráva o protidrogové politice Libereckého kraje za rok 2008 k) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací z resortu kultury za rok 2008 l) Statistické výkazy v Libereckém kraji - o zahájení povinné školní docházky v základní škole, stav k m) Přehled financování přímých nákladů obecního, krajského a soukromého školství za 1. čtvrtletí 2009 n) Informace o stavu zaměstnanosti 04/2009 o) Výroční zpráva o realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje za rok 2008 p) Seznam oprav úseků silnic q) Inventarizace silniční vegetace podél komunikací II. a III. tř., vyhodnocení stavu a návrh plánu péče 46. Náměty a připomínky 47. Vyhlášení II. kola výzvy do GF 24 Program prevence kriminality 48. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 90/09 Grantový fond program č. 1 Podpora hospodářského a regionálního rozvoje zpracování projektových žádostí o dotaci z evropských fondů návrh na poskytnutí dotací v rámci 4. kola výzvy 49. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/09: Rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantových programů resortu zemědělství a životního prostředí na rok Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 104/09; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí (PVA) Fondu ochrany vod LK na rok 2009 Strana 7 z 65

8 51. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 109/09 přesun finančních prostředků z kapitoly Působnosti do kapitoly Kapitálové výdaje na projekt Přístrojové vybavení JIP interních oborů Krajské nemocnice Liberec, a.s. 52. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích 53. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 108/09 poskytnutí dotací z rozpočtu kraje 54. Vznik systému paliativní hospicové péče v Libereckém kraji 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman Ing. DRDA předseda kontrolního výboru Výbor neshledal žádné závažné věcné, formální ani termínové nedostatky. USNESENÍ č. 172/09/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 4 PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijat 4. Zpráva o činnosti rady kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman Do diskuse se přihlásil občan kraje pan Jan Široký. p. PŮTA Dotázal se, jakým způsobem přišla rada kraje na potřeby, které se objevily zejména z Českodubska. Byla to výzva určená organizacím na Českodubsku? Bc. EICHLER Jsou to prostředky neinvestičního charakteru a byly přidělovány tak, jak jednotlivé žádosti přicházely. Jsou to prostředky z fondu hejtmana. p. PŮTA Nezaznamenal, kdy byl vyhlášen termín pro podávání žádostí. Ing. KITTNEER Boj proti libereckocentrismu bude nahrazen bojem proti českodubskocentrismu. Jan ŠIROKÝ mediální zástupce sdružení Hospic pro LK Ve svém vystoupení, které se týkalo hospice v LK mimo jiné uvedl: Už přes rok jednáme a všichni souhlasí s tím, že je to opravdu důležitá priorita. Ale stále se neděje nic. Kraj už jsme několikrát žádali, aby pomohl zajistit financování hospicové a paliativní péče. Jediným hmatatelným výsledkem snahy krajského vedení o zřízení hospicu je Strana 8 z 65

9 tak stále pouze vznik poradního orgánu. Nedostal se však do něj primář onkologického centra při liberecké nemocnici, tedy jeden z největších odborníků na danou problematiku. Prakticky všechny politické strany a hnutí včetně vítězné sociální demokracie měly před krajskými volbami zřízení hospice mezi prioritami. Na závěr poprosil, aby zastupitelstvo zaúkolovalo radu, aby se touto problematikou důsledně zabývala. USNESENÍ č. 173/09/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 5 PRO: 30 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 8 VÝSLEDEK: přijat 5. Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku 2009 Předkladatel: Bc.Stanislav Eichler, hejtman USNESENÍ č. 174/09/ZK Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku 2009 harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí roku HLASOVÁNÍ Č.: 6 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijat 6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/09 - Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2009 Předkladatel: Bc.Stanislav Eichler, hejtman p. ZIKA předseda finančního výboru Výbor materiál projednal a doporučuje jeho schválení. USNESENÍ č. 175/09/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/09 Čerpání grantového programu G-2 Grantového fondu Libereckého kraje 2009 Strana 9 z 65

10 změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/09 - úprava kapitoly 931 Grantového fondu, kterým se poskytují finanční prostředky ve výši ,-- Kč jako účelové dotace, těmto příjemcům: SDH Benešov u Semil - Soutěž dětských družstev v pož. útoku IČ ,00 Kč SDH Benešov u Semil - Soutěž Benešovský pohár IČ ,00 Kč SDH Bozkov - Pohár starosty obce Bozkova IČ ,00 Kč SDH Březová - Hasičská soutěž - Březovák 2009 IČ ,00 Kč SDH Bukovina u Čisté - Soptík se baví IČ ,00 Kč OSH Česká Lípa - Krajské kolo hry Plamen IČ ,00 Kč OSH Česká Lípa - Soutěž mladých hasičů a dorostu IČ ,00 Kč OSH Česká Lípa - Soutěž PO očima dětí 2009 IČ ,00 Kč SDH Česká Lípa - Dětská liga pro mladé hasiče - 8. ročník IČ ,00 Kč SDH Čistá u Horek - Chci si vědět rady IČ ,00 Kč SDH Čistá u Horek - Školička 2009 IČ ,00 Kč SDH Čistá u Horek - O Pohár velitele SDH Čistá - VIII. ročník IČ ,00 Kč SDH Dolní Sedlo - Hasičská soutěž O pohár SDH Dolní Sedlo IČ ,00 Kč SDH Frýdštejn - Dětská soutěž O hrad Frýdštejn. IČ ,00 Kč SDH Frýdštejn - Noční soutěž Frýdštejn IČ ,00 Kč SDH Habartice - II. ročník Mezinárodní soutěže hasičů IČ ,00 Kč SDH Hnanice - I. kolo soutěže v požárním sportu IV. okrsku IČ ,00 Kč SDH Hodkovice nad Mohelkou - Letní soustředění ml. hasičů IČ ,00 Kč SDH Hodkovice nad Mohelkou - Memoriál Vladimíra Linky IČ ,00 Kč SDH Horní Hanychov - Bran. soutěž Ještědský záchrannář - jun. IČ ,00 Kč SDH Horní Hanychov - Požární ochrana očima dětí IČ ,00 Kč SDH Horní Hanychov - Memoriál Luboše Petáka - has. senioři IČ ,00 Kč SDH Horní Hanychov - Hasičské odpoledne od A do Z IČ ,00 Kč SDH Horní Libchava - Noční závod všestrannosti pro hasiače IČ ,00 Kč SDH Horní Tanvald - Soutěž v pož. útoku o putovní pohár IČ ,00 Kč Strana 10 z 65

11 SDH Jablonec nad Jizerou - Jablonecký pohár mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Jablonec nad Jizerou - Noční soutěž v požárním útoku IČ ,00 Kč OSH Jablonec nad Nisou - Okresní kolo dětí a mládeže IČ ,00 Kč OSH Jablonec nad Nisou - JABLONECKÁ HALA 2009 IČ ,00 Kč OSH Jablonec nad Nisou - Okr. kolo mužů a žen v pož. sportu IČ ,00 Kč OSH Jablonec nad Nisou - Den prevence požární ochrany IČ ,00 Kč SDH Jablonecké Paseky - Dětská soutěž O malého Soptíka IČ ,00 Kč SDH Jeřmanice - Jeřmanický víceboj IČ ,00 Kč SDH Jeřmanice - Letní tábor hasičům Jeřmanice IČ ,00 Kč SDH Jeřmanice - Jeřmanický alej IČ ,00 Kč SDH Jesenný - Noční pohár SDH Jesenný IČ ,00 Kč SDH Jezvé - Pořízení drobného majetku pro výcvik ml. hasičů IČ ,00 Kč SDH Jezvé - Požární soutěž o pohár starosty Stružnice IČ ,00 Kč SDH Jilemnice - Výchova dětí ke správným návykům v PO IČ ,00 Kč SDH Jilemnice - Letní tábor ml. hasičů v Miletínských Lázních IČ ,00 Kč SDH Jilemnice - Orientačně branná soutěž se zaměřením na PO IČ ,00 Kč SDH Karlinky - Obvodové kolo hry Plamen v Karlinkách IČ ,00 Kč SDH Karlinky - Soutěž mladých hasičů Karlinský H-factor IČ ,00 Kč SDH Karlinky - Letní dětský tábor SDH Karlinky IČ ,00 Kč SDH Karlinky - Pohár primátora města Liberec IČ ,00 Kč SDH Krásná Studánka - Hasičské odpoledne pro děti IČ ,00 Kč SDH Krásná Studánka - Den otevř. dveří SDH Krásná Studánka IČ ,00 Kč SDH Krásný Les - Cesta pohádkovým lesem a bobřík odvahy IČ ,00 Kč SDH Krásný Les - Letní tábor ml. hasičů s výukovým programem IČ ,00 Kč SDH Krásný Les - Krásnoleský víceboj IČ ,00 Kč SDH Kunratice - Soutěž v požárním sportu "O pohár starosty" IČ ,00 Kč KSH Liberec - Školení rozhodčích požárního sportu IČ ,00 Kč OSH Liberec - Školení vedoucích a instruktorů mládeže IČ ,00 Kč OSH Liberec - Okresní kolo mladých hasičů a dorostu IČ ,00 Kč Strana 11 z 65

12 OSH Liberec - Letní tábor hasičů Liberec 2009 IČ ,00 Kč OSH Liberec - Soutěž hasičů o Předvánočního kapra 2009 IČ ,00 Kč OSH Liberec - O pohár starosty OSH 2009 IČ ,00 Kč SDH Líšný - Kučerův palouk - soutěž požárních družstev IČ ,00 Kč SDH Ludvíkov - Pohárová soutěž IČ ,00 Kč SDH Lužec - Lužecký pohár IČ ,00 Kč SDH Lvová - Soutěž O pohár obce Lvová IČ ,00 Kč SDH Machnín - Letní soustředění Kyjov 2009 IČ ,00 Kč SDH Machnín - Machnínská paralela IČ ,00 Kč SDH Machnín - Soutěžní den pro mladé hasiče IČ ,00 Kč SDH Maršovice - Letní výcvikový tábor mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Mimoň - Pohárová soutěž MH Memoriál J. Pecinovského IČ ,00 Kč SDH Mimoň - Letní soustředění mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Mníšek - Mníšecké kolečko - dětský hasičský závod IČ ,00 Kč SDH Nouzov - Den nouzovských hasičů IČ ,00 Kč SDH Paceřice - Podpora činnosti kroužku mladýchh hasičů IČ ,00 Kč SDH Paceřice - Radostínský mač open 2009 IČ ,00 Kč SDH Pěnčín - Okrskové kolo v požárním sportu IČ ,00 Kč SDH Pertoltice - Soutěž v útoku z agregátu IČ ,00 Kč SDH Pertoltice - Soutěž mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Pilínkov - Dětské sportovní odpoledne IČ ,00 Kč SDH Ploukonice - Přebor v pož. útoku - O ploukoňského dráčka IČ ,00 Kč SDH Ploukonice - Nejlepší požární útok "Posvícenská husa" IČ ,00 Kč SDH Poniklá - Letní tábor mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Poniklá - Floriánský pohár IČ ,00 Kč SDH Předlánce - 3. ročník soutěže PS 8 IČ ,00 Kč SDH Radimovice - Sport. odpol. pro děti se zaměřením na PO IČ ,00 Kč SDH Radimovice - Sychrovský pohár ročník IČ ,00 Kč SDH Raspenava - Smědavský pohár IČ ,00 Kč Strana 12 z 65

13 SDH Raspenava - Den otevřených dveří IČ ,00 Kč SDH Růžodol I - Memoriál záchranářů z Manhattanu IČ ,00 Kč SDH Růžodol I - Růžodolský pohár - Memoriál M. Mirovského IČ ,00 Kč OSH Semily - Pohár Okresního sdružení hasičů v Semilech IČ ,00 Kč OSH Semily - Okresní kolo hry PLAMEN a okresní kolo dorostu IČ ,00 Kč OSH Semily - Liter. a výtvarná soutěž Po. ochrana očima dětí IČ ,00 Kč OSH Semily - Okresní kolo soutěže v požárním sportu IČ ,00 Kč OSH Semily - Krajské kolo soutěže v požárním sportu IČ ,00 Kč SDH Semily 1 - Letní hasičký tábor SDH Semily 1 IČ ,00 Kč SDH Semily - Podmoklice - Podmoklický pohár 2009 IČ ,00 Kč SDH Stráž pod Ralskem - Pohárová soutěž o putovní pohár města IČ ,00 Kč SDH Svijany - Setkání mladých hasičů Svijanský Soptík IČ ,00 Kč SDH Svijany - Svijanská 13 IČ ,00 Kč SDH Škodějov - Škodějovský pohár 2009 IČ ,00 Kč SDH Tatobity - Zábavné odpoledne por děti IČ ,00 Kč SDH Tatobity - Podkozákovská liga - Tatobity IČ ,00 Kč SDH Velké hamry - Letní Tábor Borečov IČ ,00 Kč SDH Vratislavice nad Nisou - Hasičské odpoledne pro děti IČ ,00 Kč SDH Vratislavice nad Nisou - Letní soustředění mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Všelibice - Všelibický pohár 2009 IČ ,00 Kč SDH Všelibice - Hasičský den SDH Všelibice IČ ,00 Kč SDH Vysoké nad Jizerou - Letní tábor a soustředění ml. hasičů IČ ,00 Kč SDH Záskalí - Soutěž hasičů okrsku Hodkovice v pož. sportu IČ ,00 Kč SDH Zlatá Olešnice - Tábor mladých hasičů Ostružno 2009 IČ ,00 Kč SDH Žďárek - Letní tábor a soustředění mladých hasičů IČ ,00 Kč SDH Žlelezný Brod - Malý Soptík IČ ,00 Kč SDH Žlelezný Brod - Železnobrodský pohár IČ ,00 Kč HLASOVÁNÍ Č.: 7 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijat Strana 13 z 65

14 7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/09 - Zajištění výstavby informačního systému krizového řízení Libereckého kraje Bod č. 8 schváleného programu Předkladatel: Bc.Stanislav Eichler, hejtman p. ZIKA předseda finančního výboru Výbor se zabýval materiály v bodech č. 7 a 8 a doporučuje jejich přijetí. USNESENÍ č. 176/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/09 - Zajištění výstavby informačního systému krizového řízení Libereckého kraje s o u h l a s í a) s převodem částky Kč z kapitoly do kapitoly 91401, b) s realizací pilotního projektu k ověření možnosti realizace Informačního systému krizového řízení v Libereckém kraji. HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 33 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijat 8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 100/09 - Účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje městu Český Dub Bod č. 7 schváleného programu Předkladatel: Bc.Stanislav Eichler, hejtman Ing. TITA Kamerový systém pro sledování kriminality rozhodně nepatří do informačního systému krizového řízení, na rozdíl od bezdrátového vyrozumění obyvatelstva. Dokázal by si představit pilotní projekt postavený pouze na krizovém řízení a pilotní projekt postavený na potírání kriminality. Mgr. HORÁČEK Je to pilotní projekt? Znamená to, že po vyhodnocení budou následovat další? Kolik bude grant na tyto pilotní projekty? Proč byl vybrán právě Český Dub, protože ani kriminalita ani povodně nezasahují v této oblasti tolik, jako v jiných oblastech? Nikdo nevěděl, že je takovýto pilotní program vyhlášen. Je to nestandardní vyhlášení. Bc. EICHLER Projekt vznikal již v roce 2008 za předchozího vedení. Je to centralizovaný projekt krizového řízení, do kterého spadá i kamerový systém. Pokud se tento pilotní projekt osvědčí, bude implementován v celém LK, a to podle toho, jak budou finanční prostředky. Projekt projednávala bezpečnostní rada. Ing. TITA Uvítal by, kdyby po uplynutí jednoho roku byla vypracována hodnotící zpráva. Strana 14 z 65

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2012

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2012 Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 202 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Drda,

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví 11 Listopad 2004 Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví Povinnost provádět inventarizace majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Více

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Obsah : 1. Usnesení Rady Zlínského kraje...str. 3 2. Důvodová zpráva...str. 5 2. 1. Příjmy...str. 5 2. 1. 1. Daňové příjmy...str.

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Ing. Bohuslav Kabátek Bc. Jiří Šolc Program Paní primátorka přivítala přítomné na první řádné schůzi rady města,

Více

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 USNESENÍ č. 333/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 8. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách 6 Červen 2006 Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5. 2006 dodatek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Finální verze žádosti (ROP-IP) 3hØRDPØØØ1. CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod 13.2. 13.2.1 Rozvoj regionálních center

Finální verze žádosti (ROP-IP) 3hØRDPØØØ1. CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod 13.2. 13.2.1 Rozvoj regionálních center Unikátní kód žádosti: 3hØRDPØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více