Msíc lásky. Pojte s námi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Msíc lásky. Pojte s námi"

Transkript

1 Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska není jenom zamilování a že není jen výsadou mladých. Když jsem si prohlížel nabídku kulturních poad ve Vimperku v msíci lásky, íkal jsem si, že budu zase v kvtnu zamilovaný. Pro? Uvidím výstavu panenek v muzeu, oslavím osvobození msta (tentokrát kulaté), zajdu na výstavu obraz Lenky Chytilové, podívám se na kvalifikaní soutž mažoretek, zúastním se otevení letní turistické sezóny a ješt uvidím prvod a slavnost Božího tla. Jist uspoádá njaký výlet i Spolek na ochranu šumavské pírody. A zcela jist, když zajdu do Mstského informaního stediska, dostanu dobré typy a rady i tam. K tomu ješt pibude njaký ten film ve vimperském kin, dobré tení z vimperské knihovny, vycházky do blízkého okolí a putování po okolí vzdálenjším. Urit to budou Boubín, Bohumilice, Churáov, Kvildy, Lštní, Trhonín a Máí. Tším se na Škopkovy, Márovy, p. Sedláovou v Kašperských Horách, Hiršlovy na zámeku Skalice, pana režiséra Trošku a hudebního skladatele prof. Kubiku v Hošticích. Všude bude plno kvt, zelen a sníh bude (pevn doufám) už jenom vzpomínka. Prost msíc lásky. K lidem, pírod, domovu, Šumav, vlasti. Ano. Budu zase velice rád na své milované Šumav a ve svém Vimperku, mezi svými. Velké lásky a k tomu v msíci lásky. Mohu si pát více? Pojte s námi Váš dr. Jií Pfeifer ve Vimperku První letošní sobotní výlet Spolku na ochranu šumavské pírody ve Vimperku povede 14. kvtna ze Zdíkovce údolím Splky do Bohumilic. Po trase cca 11 km dlouhé doprovodí úastníky pan Václav Hrubý. Úast veejnosti je možná na vlastní náklady a nebezpeí. Odjezd z Vimperka autobusem v 7:50 hod., pedpokládaný píjezd vlakem v 14:52 hodin. Dušan Žampach pedseda spolku

2 Parašutistka z Východu Uznáváme a jsme hrdi na všechny bojovníky, a patili k Východní nebo Západní front a kteí mli jediný cíl: pomoci osvobodit naši zemi od okupace. Mnoho archiv v Moskv, Žilin, adci, Turzovce bylo žádáno, aby pomohly objasnit život parašutistky Marie Petrové, která byla lenkou 2. s. samostatné paradesantní brigády v Rusku. Její otec odešel r pracovat do USA a matka zemela r Bratr Vincent sloužil ve Slovenské armád u 13. eskadry v Piešanech. Zde se setkává s pilotem Geriem a 11. záí 1943 pelétávají do Ruska. Následují zajatecké tábory a pak, získáni ruskou rozvdkou, absolvují zpravodajskou školu v Moskv. V noci z 29. na 30. ervna 1944 byli vysazeni padáky poblíž Trenína s úkoly. Geri vstoupil do slovenské armády, stal se pilotem, ale pi peletu na ruskou frontu byl sestelen. Tkáik pracoval samostatn a úkol splnil. Po postupu s. jednotek je vyslán s radistkou Marií Petráovou do oblasti okresu adca k plnní úkol, to byl již bezen Hráli roli manžel prchajících ped frontou, ale úkoly plnili. Tkáik však brzy koní, je pozdji prohlášen za mrtvého. Parašutistka Petráová nezanechává stopy, její stopy koní koncem bezna 1945 a slovenské úady o ní nemají informace. V dobách války mají vlastenci, bojující za svobodu své zem, rzné osudy a nkdy koní svj život v neznámé dob a na neznámých místech. I jim však patí naše velké uznání a dík. Ladislav Hošek, pedseda ZO SBS Vimpersko VOJENSKÁ HISTORICKÁ VOZIDLA OPT VE VIMPERKU V souvislosti s 60. výroím osvobození Vimperka zavítá ve tvrtek 5. kvtna 2005 do našeho msta, jako již nkolikrát v minulých letech, kolona vojenských historických vozidel. Pijede do Vimperka smrem od Strážného a prjezd mstem zakoní v ulici Rožmberská. Oekáváme píjezd cca deseti aut v doprovodu motocyklu, pop. nákladního auta. Rádi bychom Vás pozvali na pehlídku tchto historických vozidel, které bude možné si prohlédnout v dob od 10:00 do 11:00 hodin. Všechny Vás srden zveme! Kateina Kantoíková Odbor školství, kultury a CR

3 Nedomyšlené a nevýhodné? Pan tajemník si v závru lánku o budov Telecomu ve 3. ísle Vimperských novin bez jakékoli souvislosti posteskl, že msto se musí potýkat s dsledky nedomyšlených a nevýhodných rozhodnutí minulého vedení msta. Pokud jde o zámek a jeho prodej. Nebyl by doposud pokryt novou stechou, teklo by do nj do dneška, kdyby jej nekoupil Národní park Šumava. Dostane-li jej msto od státu bezúplatn zpt, snad nikdo nezapochybuje, že symbol msta bude velmi zhodnocen. (Ovšem, musíme jej mít?) Kulturní dm? Stejn jako do zámku i sem teklo, v suterénu se shromažovala voda. Msto na jeho opravy milióny nemlo. Pes všechen sentiment mnoha oban si stále myslím, že prodej byl správným poinem a že kapacita souasného kulturního domu, bývalého kina, kulturnímu životu msta postauje, i když nkteré plesy se do nj nevejdou. Osobní zodpovdnost Jií Horák, Vimperk Beznový Kulturní magazín Mstského kulturního stediska pinesl v lánku Omezení provozu kulturního domu Cihelna omluvu za pokaženou plesovou sezónu. Podal vysvtlení pro se nevydaila, nebo požární inspekce pivolaná na základ upozornní vimperského obana zjistila, že pi jedné provované akci byla výrazn pekroena povolená kapacita budovy... Proto bylo po jednání majitele s požární inspekcí, nájemcem (MKS Vimperk) i dalšími organizátory kulturních akcí rozhodnuto o omezení provozu. To se bohužel citeln dotklo vimperských maturant Chci se zeptat, zda se dotknout muselo, kdyby... Kdyby editel MKS nepodepisoval smlouvu s maturanty na 500 míst, tj. kdyby nenabízel i nezkolaudované ásti Cihelny. Taková dohoda ohrožovala bezpenost návštvník. Musel pece vdt, že v budov byl zkolaudován jen sál s kapacitou pouhých 199 míst. Oban, který pivolal požární inspekci na jeden z ples, by zstal neznámý, konal správn. Možná zachránil mnoho život. Zajímalo by m také, kdo pemluvil studenty OA a G, aby stornovali objednávky sál ve Strakonicích a Prachaticích a aby své plesy uspoádali ve Vimperku. Msto se vbec nemusí omlouvat za pokažení plesové sezóny, ale ten, který uzavíral špatné smlouvy. A ten, kdo pemlouval studenty, aby plesali ve Vimperku. Pro nenesou osobní zodpovdnost se všemi dsledky, tedy i finanními, ti, kteí ji opravdu mají? I takto se dá popemýšlet nad lánkem uveejnným v beznovém Kulturním magazínu. Napadá mi rovnž, zda by nebylo promyšlenjší a výhodnjší pronajímat prostory Cihelny jen pípad od pípadu a ne za tém 900 tisíc ron! Maturanti a všichni poadatelé ples nepotebovali žádného zprostedkovatele, mohli si pronájem sjednávat pímo s majitelem. P. S. Tuhle jsem zaslechl jednoho z elních pedstavitel msta, jak se v souvislosti s osudy naší nemocnice, zvláš chirurgické ambulance, vyjádil, že msto není dojná kráva. Opravdu není? Jií Horák, Vimperk

4 Pro teprve po dvou letech? Pan tajemník se v obsáhlém lánku ve 3. ísle Vimperských novin podrobn rozepsal o historii jednání o budovu Telecomu. Snažil se dokázat, že minulé vedení msta nevyvinulo maximální úsilí o její získání pro msto. Nu, zdá se mi, že spíš popsal, že s Telecomem bylo a je tžké poízení. K lánku bych chtl pidat ješt nkolik slov. V dubnu 2002 na základ usnesení zastupitelstva požádal starosta Kvasnika editele Telecomu o zformulování podmínek odprodeje. Jakékoliv majetkoprávní nakládání s budovou Telecomu však nebylo možné. Byla zatížena zástavním právem ve prospch ministerstva financí. Sloužila Telecomu jako záruka na úvr. Zástava v dob voleb v listopadu 2002 ješt nebyla zrušena. Smlouvu o kupní smlouv budoucí nabídl jako možnost sám editel Telecomu Wölfl. Nemohl však o tom rozhodnout bez pedstavenstva a správní rady. Je tém jisté, že byl nutný i souhlas zástavního vitele. Dost pekážek k rychlým jednáním. Vli po dalších Telecom pozdji již neprojevil. Ostatn, pro také? Uzavená smlouva s mstem byla pece velice dobrá! Do cizího majetku, budovy Telecomu, msto nikdy neinvestovalo žádné penžní prostedky. Za mstské finance byly vybaveny kanceláe pro poteby úadu a zízena poítaová sí. Nic víc! Minulé vedení msta pipravilo pro to nastupující výborné podmínky, aby od 1. ledna 2003 mohlo msto úspšn pevzít povinnosti, jež mu uložila reforma státní správy. Tohle bylo podle mého názoru nejpodstatnjší! Závrem otázku: ást mstského úadu již pes dva roky sídlí v budov Telecomu, ale teprve te se msto rozpomnlo na smlouvu o budoucí kupní smlouv? Jií Horák, Pražská 305

5 !" # $ $ %& $!' "' (! )*+,-.)-*/0!" # $ $ %& $!' (!&1 $"& 2* *9 :; <*= >?. 7?5 : 9 A9 )>BB>, 9 @:6), >:E :>$, 9 - A9 )>, =)B.>G,-B> I-69 - )-=/>F9 G 6& " POZVÁNKA Sdružení sv. J. N. Neumanna v Prachaticích pod záštitou Msta Prachatice poádá dne 4. ervna 2005 v letním kin v Prachaticích HUDEBN ZÁBAVNÝ MARATON, kulturní, žánrov pestrý program na celé odpoledne od 15:00 do 21:00 hod. s vystoupením 5 rzných kapel a 1 divadelního souboru (VODÁCI country, STAROŠUMAVSKÁ dechová hudba, BELTINA ZUŠ Prachatice, lidové písn, PRACOVNÍ SOBOTA rock, UCHÁZÍM rock, Divadlo Pod arou Písek: Villoin v písni (písn proložené recitací). Tombola, Dtský koutek se soutží v malování, oberstvení. Vstupné dobrovolné! V pípad nepíznivého poasí se akce bude konat v Hotelu Park. Všechny Vás srden zveme, dkujeme za každý finanní píspvek. Marie Mounová, Sdružení sv. J. N. Neumanna v Prachaticích

6 HOSPIC SV. JANA NEPOMUKA NEUMANNA V PRACHATICÍCH Milí tenái, dovolte, prosím, abych Vám pedstavil myšlenku a projekt Hospice sv. Jana Nepomuka Neumann v Prachaticích, který se nachází v závrené fázi budování. Hospic je umní doprovázet Hospic pichází na adu ve chvíli, kdy medicína již vyerpala veškeré cesty vedoucí k vyléení. Jeho místo je tam, kde je poteba citliv vnímat osobnost lovka v konených stadiích vtšinou onkologického onemocnní, tj. v závrených fázích života. Hospic respektuje nejen pacientovy poteby biologické, ale nedíln též sociální, psychologické a duchovní. Svtová zdravotnická organizace uvádí, že ve svt není bolest až z 80 % úinn léena Hospic naopak pacientovi pi jeho pijetí za využití nejmodernjších poznatk paliativní medicíny slibuje, že nebude trpt nesnesitelnou bolestí. Dále mu zaruuje, že vždy bude zachována jeho lidská dstojnost a v posledních chvílích nezstane osamocen. Hospic jako nestátní zdravotnické zaízení je pipraven sloužit každému lovku našeho kraje bez ohledu na barvu pleti, vyznání, pohlaví, vk, vzdlání, majetkové pomry, ili každému potebnému. Bude mít kapacitu 29 lžek. Na každém jednolžkovém pokoji krom místa pro pacienta se nachází ješt pistýlka pro rodinného píslušníka i blízkou osobu, jejichž pobyt je vítán, dále též vlastní sociální zaízení. Návštvy budou možné 24 hodin denn, 365 dní v roce. Pro zájemce z ad odborné veejnosti jsou rovnž pipraveny dva pokoje pro stážisty, kteí budou mít zájem o pobyt v hospici. Jedná se o nadstandardní zaízení, ve kterém bude pi plném vytížení 29 pacient krom léka pracovat cca 12 zdravotních sester, 15 ošetovatel/ek, psycholog, duchovní a další pomocný a servisní personál. K dispozici bude též multifunkní kaple, jež krom bohoslužebných úel bude sloužit k poádání pednášek, kulturních poad apod. V souasnosti Hospic sv. Jana N. Neumanna jediný v jihoeském kraji stojí ped dokonením. Budova je fakticky hotová, zbývají dokonovací práce a vybavování interiéru. Termín otevení je podzim letošního roku. Jedná se ásten o renovaci dílu kláštera kongregace Milosrdných sester s. Karla Boromejského, ásten o novostavbu. Souástí areálu je rovnž rozsáhlá klášterní zahrada. Celkové náklady iní pes 70 mil. korun. Velká ást z nich je již proinvestována díky dotacím ze státního rozpotu, Krajského úadu Jihoeského kraje, Msta Prachatice i díky štdrosti ady soukromých firem a fyzických osob. I pes tuto podporu zbývá k dokonení a zahájení služby potebným získat posledních nkolik málo milion korun Budeme vdni za poskytnutí jakéhokoliv finanního píspvku i za zprostedkování užitených kontakt. Víme, že možná i s Vaší pomocí se nám podaí vše úspšn dokonit a budeme moci na podzim t. r. zaít sloužit trpícím našeho kraje. Pípadné zájemce rádi hospicem provedeme a poskytneme bližší informace. Adresa: Sdružení sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích Neumannova 142, Prachatice; telefon: Kontaktní osoba za hospic: Mgr. R. Huneš, telefon útu: /0600 GE Money Bank, poboka Prachatice V našem mst je v lékárn Soldanela umístna pokladnika na podporu hospice v Prachaticích. Sdružení sv. J. N. Neumann srden dkuje všem, kdo podpoí tento projekt.

7 Vážení obyvatelé a návštvníci Šumavy, stejn jako v loském roce, tak i letos vydala Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava knížeku Akce pro veejnost Získat ji mžete na všech informaních stediscích Správy. Kalendá všech akcí najdete také na internetové adrese Bhem sezóny vám budeme postupn jednotlivé akce nabízet. Mnoho kulturních a píjemných chvil v pírod Vám peje Správa NP a CHKO Šumava. Kvten kvtna Za žábami a olky Terénní procházka s povídáním o obojživelnících. Za píznivých podmínek bude akce doplnna odchytem a pozorováním olk a žab, pop. vajíek. Sraz: IS Kašperské Hory v 10:00 Kontakt: kvtna Výsadba smrku A. Stifterovi Na míst pvodního Stifterova smrku vysadíme nový. Sraz: Horní Planá, Stifterv smrk v 10:00 Kontakt: kvtna Adalbert Stifter a krajina v okolí Horní Plané Putování po místech, o kterých psal šumavský spisovatel Adalbert Stifter. Sraz: Horní Planá, Stifterv domek v 10: kvtna Lišejníky a mechorosty na Stožci Druhová skladba mech a lišejník na Šumav, jejich systém, výskyt a rozmnožování. Sraz: IS Stožec v 9:00 Kontakt: kvtna Bží celá rodina Již 12. roník rodinného závodu. Družstva eší dovednostní i vdomostní testy, cílem závodu je nejen sportovní zážitek celé rodiny, ale i prohloubení znalostí o pírod a kraji. Sraz: Borová Lada, Autokemp Zahrádky v 9:00 Kontakt: kvtna Cyklus koncert pro pírodu První koncert z cyklu koncert pro pírodu. Úinkuje Lenka Baarová. Sraz: kostel Horní Vltavice v 11:00 Kontakt:

8 28. kvtna Otevení nauné stezky Vchynicko-Tetovský kanál spojené s ukázkou plavení deva Otevení a putování novou naunou stezkou pšky nebo na kole. Sraz: Rechle nad Antýglem v 10:00 Kontakt: konec kvtna (upesnní na Kvtnaté smíšené lesy Jarní aspekt smíšených les v okolí eských Žleb. Sraz: IS eské Žleby Kontakt: P O Z V Á N K A Koncert ke dni matek Chrámový sbor Vimperk Schola Pedagogické školy ve Svatém Janu pod Skalou Díví komorní sbor kyn 8. kvtna (nedle) 2005 od 14:00 hodin v zámecké kapli ve Vimperku Akce ZUŠ Vimperk K V T E N 2005 Výstava prací žák výtvarného oboru galerie U šaška v MKS ve Vimperku Tídní koncerty a schzky seminá prof. P. Šefla Od cembala ke kladívkovému klavíru Jarní koncert pro maminky ZUŠ a ZŠ Smetanova absolventský koncert 18:00 hod zápis nových žák do ZUŠ 14:00 16:00 hod absolventský koncert 18:00 hod absolventský koncert - P. Kolá a jeho hosté 18:00 hod.

9 Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava Lesní závodní Pojme si hrát Kdy? Sobota 25. ervna 2005 V kolik hodin? Prezence a start mezi 9:00 10:00 hod. Kde? Kemp na Vodníku, zaátek u koupališt Soutžní kategorie: 1. rodie + dti do 6 let (neškoláci) 2. rodie + dti nad 6 let (školáci) 3. dvojice dtí srden zve všechny dti a jejich rodie na soutž Budou pipraveny 2 okruhy (pro mladší a starší dti) s vdomostními i dovednostními úkoly a soutžemi. Pro všechny dti je pipravena odmna. Po celou dobu soutže bude otevena restaurace, kde se mžete oberstvit. Další informace získáte na telefonním ísle Kvten v ajovn U Zvonu DM, námstí 44, Vimperk od 18:00 Ivoš Stehlík: Domácí vzdlávání u nás. Další pednáška z cyklu Alternativy ve vzdlávání dtí od 18:30 Mgr. Vladimír Kojan : Srí Lanka. Cestopis s diapozitivy a ochutnávkou cejlonského aje. Celý kvten výstava fotografií AJOVNA Výbr kvalitních aj a káv k posezení i koupi. Nov Bombajská sms a Halva. Oteveno : út pá 15:00-21:00 so a ne 13:00-21:00

10 VIMPERK KULTURNÍ SPOLEENSKÉ SPORTOVNÍ AKCE V KVTNU DATUM PROGRAM MÍSTO, POADATEL VÝSTAVA SV T PANENEK ZÁMEK, SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA ODPOLEDNE S PANENKOU + UKÁZKY VÝROBY A MOŽNOST ZÁMEK, SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA DROBNÝCH OPRAV VÝSTAVA ZE SBÍREK MUZEA ZÁMEK, SRPÁVA NP A VÝSTAVA OBRAZ LENKY UCHYTILOVÉ CHKO ŠUMAVA ZÁMEK, SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA 5. 5., 10:00 PEHLÍDKA VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL 6. 5., 13: VÝROÍ OSVOBOZENÍ M STA OKRESNÍ KOLA SHM MENTÁLN POSTIŽENÉ MLÁDEŽE KVALIFIKACE MR V MAŽORETKOVÉM SPORTU , 18:00 IVOŠ STEHLÍK: DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ U NÁS OTEVENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY VE VIMPERKU , 13:00 TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO D TI ÚDOLÍM PRAV TÍNSKÉHO POTOKA, REZERVACE NUTNÁ TEL.: , 18: SRÍ LANKA CESTOPIS S DIAPOZITIVY A OCHUTNÁVKOU CEJLONSKÉHO AJE BOŽÍ T LO ROŽMBERSKÁ ULICE, NÁM STÍ U JELENA M STO VIMPERK STADION, ZŠ SPECIÁLNÍ ZIMNÍ STADION ZŠ T. G. M., M STO VIMPERK AJOVNA U ZVONU IC, M STO VIMPERK IC AJOVNA U ZVONU NÁM STÍ, M KS VIMPERK PROGRAM KINA A DALŠÍ KULTURNÍ AKCE NAJDETE V KULTURNÍM MAGAZÍNU ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

11 Lýkožrout smrkový a jeho kalamity Letos již v únoru uplynuly dva roky od vydání publikace, jejíž název je názvem mého píspvku. Autorem publikace je RNDr. Václav Skuhravý, CSc., pracovník Entomologického ústavu Akademie vd v eských Budjovicích. Rozsahem a pohledy z mnoha stran seznamuje autor tenáe snad se vším, co až dosud o krovci je známo. Text se opírá nejen o vlastní vdeckou práci autora doma i v zahranií, ale i o studium a použití mnohaetné literatury. Využívá rzných graf, map, obraz a barevných fotografií. Kalamity jsou popsány od roku 1473 až do souasnosti. Velmi zajímavá je sta kalamity v NP Šumava, ale i porovnání zásah na obou stranách Šumavy. Podrobn jsou zde popsány kampan pro a proti lýkožroutu smrkovému, což samo o sob stojí za petení. Publikace skýtá ucelený pohled na tuto problematiku. Vše je psáno srozumiteln a nezaujat. Pedpokládám, že je ješt hodn tená se zájmem o les, kterým se až dosud nedostala do rukou. Významným zpsobem by mohla ovlivnit pohled každého z nás na tuto problematiku. Vážím si práce autora a také jeho nezaujatosti. Publikaci vydalo Nakladatelství Agrospoj, Tšnov 17, Praha, doporuená cena 260 K. Válka si vyžádala mnoho obtí a útrap Karel Krejí V kvtnových dnech uplyne již 60 let od skonení 2. svtové války. Pipomeme si na dvou píkladech její hrzy, na které ani po létech nelze zapomenout. Nejdíve se podívejme do obce Bernartice na Písecku a zalistujme v publikaci téhož názvu, která vyšla v roce 2001 u píležitosti 750. výroí první písemné zmínky o obci. V uvedený rok Vimperský klub dchodc uspoádal zájezd na Písecko. Úastníci zájezdu mli možnost se seznámit s historií obce i zhlédnout výstavku pímo v rodném dom MUDr. Kálalové, který je nepehlédnutelný pi cest na Tábor. Osud její rodiny skonil více než tragicky (Doktorka z domu truba od Ilony Borské). Již ve shora zmínné publikaci se íká, že za poskytnutou pomoc tem lenm paraskupiny bylo 23 oban obce popraveno a 5 posláno do koncentraních tábor. Msteku ml tehdy hrozit osud z Lidic. Z Klatovské vznice gestapa se nevrátilo 16 oban. Celkem 16 bernartických obyvatel židovského pvodu bylo posláno do koncentraního tábora a v roce 1945 se z nich navrátila pouze jedna žena. Celková bilance ztrát obce je velmi smutná. Na popravištích, v koncentraních táborech a v boji o msteko zahynulo 68 oban! Doktorka Di Lottiová (provdána za Itala) poítala se svou smrtí. Ne s tím, že ji všichni zemou a ona pežije. Nejsem jediná, tolik lidí v téhle válce nkoho ztratilo, jenomže já jsem ztratila všechny. Sušicko za okupace je název publikace, kterou vydala Spoitelna msta Sušice již v roce 1947 u píležitosti šedesátého výroí svého trvání ( ). Mnichovským diktátem byl sušický okres zmenšen asi na jednu tetinu celkové výmry. Území bylo menší o soudní okres hartmanický, kašperskohorský a ze soudního okresu sušického bylo pilenno k nmecké íši 14 katastrálních území. Publikace má 121 stran velkého formátu a také celou adu obrazových píloh. Je zde zveejnno celkem 54 obtí (jejich foto i s textem) a z tohoto potu 7 žen. Celkem bylo za okupace popraveno 21 osob (z toho ti ženy), 24 osob zemelo v koncentraním táboe, ti podlehli zranní a dva zahynuli pi náletu. Dále je to zastelení pi zatení, pi plnní služebních povinností, na pochodu smrti a úmyslné zastelení nmeckou bran. mocí. Jsou zde i tyi fotografie z vojenské stelnice v Lubech u Klatov, ale i snímky z osvobození msta a také zrádci a udavai. Ve stati politické persekuce na Sušicku v dob

12 nesvobody je pojednání, že též Stachy se zapojily do odbojové práce a že i Králováci pispli svou hivnou k našemu osvobození. My máme to štstí, že žijeme v míru. Jisté nebezpeí je zde stále. Jsme svdky, že následky válených konflikt ve svt jsou v souasné dob ješt strašnjší a velmi drastické. Važme si svobody a míru a mjme více na pamti, že zlo plodí opt zlo. Jak se stalo, že v Bohumilicích na zastávce lokálka zastavuje (pevzato z tisku vyprávní tíd. u. J. Fuxe) Karel Krejí Se stavbou železniní trat Strakonice Vimperk se zapoalo v msíci ervnu 1892 a první jízda se konala 14. íjna Postaveno bylo i nádraží (pvodn Bohumlice a název byl zmnn). Pro bohumilické však bylo nádraží nepíležitostné a vtšina lidí chodila pšky dál. Proto byla blízko vsi postavena zastávka, jíž lidé íkali hulštel (pevzato z nminy). Obec na ni pispla vtším penízem (podle školní kroniky 240 zl.) stála pes rok, avšak vlak tam nezastavoval. asto se mluvilo o této zvláštnosti a našli se i posmváci, kteí si z vážených oban proto tropili žert. To se stalo i jednoho roku na Hromnice, kdy starý Kohout zašel po mši k Jandm na sklenici. Byl prudina, a až v kuráži mu kdosi ekl, že by se ml postarat, aby pece na hulštelu vlak stavl. A taky že postarám, pravil starý Kohout a vypravil se na zastávku. Vtšina soused se šla podívat, jak to myslí. Náhodou neekali dlouho a vlak pijíždl. Tu se starý Kohout postavil na koleje a kiel: Kaplánci dol! Na to, pro to? Tu je hulštel a tu musí vlak stavt. Vobec na to platila, aby tu hulštel byl a tak tu zastavit mušíte! Strojvdce pískal, ukazoval, aby se uhnul, ale Kohout si vedl stále svou a z kolejí se nehnul, až vlak zastavil. Za to byl volán k soudu. Ale po prvém vyzvání tam nešel. Teprve na druhé vyzvání se dostavil, ale dal se dovézt svým potahem. Byl odsouzen a musel zaplatit pokutu, což byla starému Kohoutovi desítka! Jen když vlak na hulštelu stavl. A skuten, od tch as pak už na bohumilické zastávce lokálka zastavovala. To se ví, že si starý Kohout z toho dlal náramnou est, že to bylo jeho zásluhou a pi každé píležitosti ji také všem pipomnl slovy: Kdyby mne nebylo, mli byste tu hulštel, ale vlak by Vám tu nestavl! Karel Krejí

13 Vyprávní o tom, jak jsme prohráli válku Stedisko praktického vyuování Vimperk, Televizní studio Epigon, Kabelová televize Msta Vimperk a výroba Informaního kanálu sídlí na Pasovské ulici po pravé stran pi výjezdu z msta, smrem na Strážný v rekonstruované žluté budov, na níž naleznete modré nápisy Škola televizní a studiové techniky a Studio Epigon. Letitým nejvtším problémem je udržování kulturního prostedí v okolí školy. V minulosti jsme se pokoušeli nkolikrát dohodnout s obyvateli sousedních dom. p. 150 a 151 na udržování poádku na veejném prostranství. Tyto snahy však vždy narážely na neochotu našich soused. Byli jsme donuceni situaci ešit tím, že jsme vystavli oplocení okolo školního pozemku pesn podle výpisu z katastru nemovitostí a tím znemožnili bohužel i prjezd k bývalému závodu Devopodnik Vimperk. Po dvou prvních pokusech, kdy naši spoluobané tento plot vetn sloupk i vrat zniili, odevzdali do sbru a ostatní naházeli do eky, jsme postavili tetí variantu oplocení, na kterou byla použita technologie shodná s oplocením na jaderné elektrárn Temelín. Tento plot již pekal jednu zimu a po nkolika drobných opravách zatím stojí. Výsledkem je, že školní nádvoí je s výjimkou drobností (nap. použité dtské pleny, PET lahve naplnné obdobn a vyházené z okna) prakticky tém v poádku. Druhým dsledkem je však, že hromadné uspokojování pi orgiích, jako je rozebírání automobil nap. sekerou, se pesthovalo na parkovišt ped budovu, pímo u výpadovky na hraniní pechod. Tento prostor, tentokrát již však nikoliv v majetku školy, ale v majetku msta, se stává pomalu neízenou skládkou odpadu všeho druhu, která se jako každoron, když jiní spoluobané využijí možnosti naplnit pistavené kontejnery v jarním období, rozroste o odpadky, které naši sousedé nutn potebují, posbírají je po celém mst a poté vystaví ve své ( naší ) výstavní síni jménem: erná skládka Vimperk, Pasovská ulice. Zdá se, že po první vyhrané bitv válku prohráváme, bílý prapor však neekejte, nezavírejte oi a podpote naši válenou výpravu, je to také Vaše msto. Ing. Lubomír Pichler editel SPV

14 Mstské informaní stedisko ve Vimperku pipravuje na 18. ervna 2005 v rámci Bhu Terryho Foxe ve Vimperku pednášky na téma: Obecná onkologie, Životní styl, Prevence vedenou MUDr. Kateinou Kubákovou, lékakou RTO Praha Motol a Leukémie, Transplantace a Dárcovství kostní den vedenou MUDr. Majou Švojgrovou lékakou Hematologicko onkologického oddlení FN Plze a Nadace pro transplantaci kostní den ŽÁDÁME ZÁJEMCE Z AD ODBORNÉ I LAICKÉ VEEJNOSTI O NAHLÁŠENÍ SVÉ ÚASTI DO KONCE KV TNA NA TELEFONECH: MIS NEBO

15 MSTSKÉ INFORMANÍ STEDISKO VE VIMPERKU nám. Svobody 8, Vimperk Otevírací doba: Letní sezóna po ne 9:00 18:00 Zimní sezóna po pá 9:00 16:00 prodej map, pohlednic, leporel, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýr s kaprem Jakubem internet pro veejnost kopírování, vázání, inzertní služba informace o historických a kulturních památkách informace o pírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy kontakty na ubytování a stravování informace o umístní firem, organizací a služeb zajišování provozu Minimuzea Zlaté stezky ve sklepení pod mstským informaním stediskem a prohlídky Mstské zvonice výroba a prodej vlastních propaganích materiál Kontakt: tel.: , fax: webové stránky:

16 Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpjní doba pro dosplé: po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: po, st 12:30 16 hod., út 12:30 17 hod. Internet: Ve výpjních hodinách pro dosplé. Veejný internet Mstské informaní stedisko Vimperk po pá 9 16 hod. Muzeum Zámek Vimperk 1. kvtna oteveno ve 13:00 hodin Oteveno: út ne 9:00 16:00 Minimuzeum námstí Svobody 8 Oteveno: pondlí pátek v otevíracích hodinách infocentra Galerie u Šaška pedsálí MKS Vimperk Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: st 8, t so 18 hod. ne 8:30, 18 hod. KS Slovo života elakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondlí od 18:30 hod. Biblické vyuování každý tvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou nedli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.:

17 JARNÍ NABÍDKA INFORMANÍHO STEDISKA VIMPERK A OKOLÍ HISTORIE, SKLÁSTVÍ, KNIHTISK, NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA VYDALO: M STO VIMPERK BOUBÍNSKÝ PRALES HISTORIE, ROSTLINSTVO, ŽIVOICHOVÉ, NAUNÁ STEZKA, PAMÁTNÍKY VYDALA: SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA ZEM SVTA zempisný a cestopisný msíník duben 2005 ŠUMAVA S PANORAMATICKOU MAPOU Vážený pane Horáku, dkuji Vám za Vaše postehy by mn místy pipomínají rení po bitv každý generálem. S pibývajícími léty zjišuji, že destruktivní pemýšlení je vždy mnohem jednodušší a pímoaejší, než konstruktivní. A jak se ukázalo, naše spolená snaha s majitelem objektu vyjít maturantm vstíc a vytvoit jim lepší podmínky, se nevyplatila. Byla to snaha vrátit maturitní plesy vimperských stedních škol tam, kam podle mého názoru logicky patí do Vimperka. Podotýkám, že je nikdo nemusel moc pemlouvat. Nájemné v Ciheln jim bylo po dohod stanoveno poloviní než jiným organizacím, tedy pouhých K za akci. Pokud jde o finanní vypoádání, o kterém se zmiujete: tídám, které musely bohužel svj ples peložit jinam, majitel Cihelny velkoryse nabídl úhradu rozdílu v nájemném i náklady na dopravu autobusem do Strakonic i Prachatic (a nebylo to málo penz). K emu se však musím ohradit, to je Vaše zmínka o záchran mnoha život. Dobe víte, že Cihelna byla postavena v roce 1979 a její požární zajištní (hydranty, rozmístní hasiských pístroj, vzduchotechnika, únikové prostory) jsou v mnohem lepším stavu, než v sálech, do kterých se maturanti museli pesunout. Píšete-li proto o zachránných životech, nejsem si jist, zda uvedený pesun jinam bezpenosti student skuten pomohl... Ano, protože se objekt po neúspšném psobení supermarketu musel na podzim roku 2004 rekolaudovat, je posuzován pode písných pepis jako nová stavba a to si vynutilo nejen další protipožární úpravu (tzv. klapky), ale s ní i spoustu dalších penz. O penzích budu ješt pokraovat. Chce-li msto velký sál, bude ho stát peníze v každém pípad. Roní provozní náklady srovnatelné s nájemným za Cihelnu stojí i souasné víceúelové kino. S kapacitou 140 míst pi

18 stolovém uspoádání a malém parketu však osmitisícovému mstu urit nestaí. Msto si mže postavit nebo zrekonstruovat objekt jiný dejme tomu za 50 milion. Ale to ho poád nezbaví bemene provozních náklad! A pozor, pokud provozní náklady velkého sálu neuhradí msto, pak si troufám s 99% jistotou tvrdit, že ve Vimperku velký sál fungovat nebude. Vtšina kulturních poad totiž vychází s nulovým ziskem a tch nkolik málo výdlených akcí v roce nelze opakovat každý týden. Tolik Vimperáci (a já jim to nezazlívám) prost z rodinných rozpot každý msíc platit nemohou. Úvaha pronajmout si sál v Ciheln jen na jednotlivé akce padla nkolikrát. Je to hezká myšlenka, ale musí s ní souhlasit ob strany. A pokud by majitel na nco podobného pistoupil, musel by tak trvale sponzorovat kulturu ve mst. Za ekonomické jednorázové nájemné by totiž žádná organizace (ani MKS) v Ciheln nic nepoádala jejich vysoká ztráta by byla daná pedem. Nebo si skuten myslíte, že by Vimperáci chodili na poady v cenách 500 K a výš? Nechci znovu rozebírat rozhodnutí zastupitel z poátku 90. let Cihelnu prodat. Stále ale trvám na svém názoru - kino mlo zstat kinem a velký sál v ciheln velkým sálem. Po bitv je ale každý generál. To už víme. A pokud jde o osobní odpovdnost už se stalo, pane Horáku. Piznávám, že i z jiných dvod, ale od 1. kvtna 2005 už nejsem editelem MKS Vimperk. Nepochybn Vás to potší. V úct Zdenk Kantoík.

19 !. " #$%#&' ''(' ')* +,! & - - +, '& '! - ',', ( +. $, - ' /! (! / * 0% 123,,,4 -,,5 67/5-8! 6 9,! :

20 ZPRÁVY ZE ZUŠ V dubnovém vydání Vimperských novin jste byli informováni o soutži žák ZUŠ. Nyní bych Vás chtla seznámit s jejími výsledky. Okresní kolo hry na klavír i akordeon probhlo ve Vimperku Pedstavili se zde žáci ze ZUŠ Prachatice, Stachy, Netolice, Volary, ZUMŠ Vlachovo Bezí a nechybli samozejm ani soutžící z naší školy (z klavírních tíd: Mgr. J. Tláskala, Mgr. J. Zíkové, L. Smahové a akordeonové tídy A. Parkana). Jak byli úspšní, posute sami: HRA NA KLAVÍR 0. kategorie 2. místo Karin Paštiková Karolína Zacpalová I. kategorie 2. místo Kristýna Šafránková 3. místo Jaroslava Fiedlerová III. kategorie 1. místo s postupem Václav Kíž 2. místo Lucie Punocháová estní uznání Ivana Harazimová IV. kategorie 1. místo VII. kategorie 2. místo Alena Hradecká Klára Hradecká VIII. kategorie1. místo s postupem Jana Beránková 2. místo Jana Pinkeová X. kategorie 2. místo Vladimíra Malá HRA NA AKORDEON 0. kategorie 1. místo s postupem Jan Stejskal 2. místo Lucie Topková 4. roník 3. místo Leona erná 5. roník 1. místo s postupem Pavel Simet 1/II. roník 1. místo Tomáš Tobisch Soutž ovšem neskonila pedáním cen v okresním kole, nkteí se chystali do kola krajského, aby své výkony pomili v konkurenci ješt vtší. Dne 17. bezna cestovali akordeonisté do ZUŠ Bechyn, kde Jan Stejskal obsadil 2. místo a Pavel Simet 3. místo. Klavírní soutž probíhala ve dnech bezna v pekrásném Jezuitském sále hotelu Rže v eském Krumlov. Porota udlila v VIII. kategorii ti 2. místa, jedno z nich si odvezla do Vimperka Jana Beránková. Nejvyšší ocenní pro naší školu i okres pivezl Václav Kíž, který obsadil 1. místo ve své kategorii. Bohužel celkový poet postupujících soutžících je limitován a ísla jsou nkdy nelítostná. Vaškovi chyblo pár setin bodu k tomu, aby si zahrál v Pardubicích v ústedním kole. Blahopejeme nejen jemu, ale všem soutžícím naší školy a pejeme hodn elánu do dalšího muzicírování!!. Mgr. J. Zíková

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více