Slovo starosty. 3 záfií 2008 zdarma. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty. 3 záfií 2008 zdarma. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu 2008. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 11 Doba prázdnin s sebou vždy přináší (bohužel) zvýšené projevy vandalismu, rušení nočního klidu atp. Některé věci můžeme tolerovat (všichni se chceme bavit), ale ničení autobusových zastávek, laviček, odpadkových košů, veřejných i soukromých prostranství a jinou deãíslo 3 záfií 2008 zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, konec prázdnin a dovolených je tu, dětem začíná nový školní rok a nám všem se opět přiblížil podzim i kozlovický krmáš. Ještě předtím (13. září) proběhne obecní slavnost Kozlovice 2008, na kterou jste všichni srdečně zváni. Program bude vyhovovat všem věkovým skupinám (podrobně viz zadní strana Zpravodaje), proto si přijďte udělat předpremiéru na výše zmíněný krmáš. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu 2008

2 2 vastaci majetku tolerovat nelze. V letošním roce byla tato situace obzvláště patrná. Někteří z Vás to dávají za vinu starostovi (nebo místostarostovi), a dokonce si myslí, že je nám to jedno. Můžu Vás ubezpečit, že tyto devastace nás dva bolí asi nejvíce ze všech. S mnohými z Vás jsem o tomto problému hovořil a (je zajímavé) vždy jsme došli k jednoznačnému závěru, že problém je v nás rodičích (dospělých). Vždyť jsou to naše děti, děti našich kamarádů a spoluobčanů. Nejedná se o Marťany. Vzhledem k tomu, že beze zbytku platí kdo je bez viny, ať první hodí kamenem nechám zamyšlení na každém z nás. Represe je řešení následků lépe by bylo začít někde jinde. Kozlovice plotu, oprava autobusové zastávky U Pily, provedeno přestěhování knihovny do nových prostorů, vybudována nová tlaková stanice propojení vodovodu Kozlovice a Měrkovice, provedena oprava dešťového kanálu před školní zahradou, nové vytápění v provozovně Anavi (krejčovství), probíhá oprava kadeřnictví (zabezpečuje nájemce), oprava střechy a vymalování smuteční obřadní síně, vymalování sálu OÚ a desítky dalších drobných oprav a vylepšení. Do konce roku ještě chceme vybudovat chodník od rest. U Viléma po tělocvičnu a chodník vč. parkoviště podél školní zahrady. Prozatím ještě bohužel stále bojujeme s papíry. Dále vybudujeme prodloužení obecního vodovodu v lokalitě Červenka. Probíhají projekční práce na splaškové kanalizaci, je hotova studie MŠ a zahrady, probíhají projekční práce na opravu hasičárny, byla zpracována zastavovací studie na nový Technický a sběrný dvůr obce. Obecní úřad opustily dvě úřednice paní Marie Hlisnikovská a Bc. Lenka Eliášová. Oběma děkuji za práci, kterou pro obec odvedly a jejím nástupcům panu Janu Kahánkovi a Jiřímu Tobolovi přeji hodně spokojených občanů. Pozn.: Nástupci vzešli z výběrového řízení (tzv. veřejné výzvy). Pozn.: Výtržníci, kteří rozbili skleněné výplně na AZ Střed byli zadrženi policií. Podobně je tomu i v jiných případech. Letošní bouřky si vybraly v Kozlovicích velkou daň myslím tím požár rodinného domu rodiny Pustkových. Potěšující ovšem na tom je, že následné práce, finanční sbírka a další nabídky pomoci ukázaly, že dědina umí držet pohromadě a pomoci. To je ta lepší stránka Kozlovic. Nemám ještě přesný výnos vypsané veřejné finanční sbírky (uvedeme v příštím Zpravodaji), ale částka je přes 400 tis. Kč. Děkujeme. Co jsme prozatím stihli udělat? Provedena sanace jižní a východní zdi ZŠ suterén (odkopání, provedení drenáže, napojení, nalepení izolace, nopovací fólie a zásyp struskou), plot okolo venkovního hřiště v areálu Sportovně rekreačního centra, práce na farním Naše místní komunikace jsou na mnohých místech velmi špatně průjezdné pro větší techniku především hasiče a popeláře. Překážejí jednak hromady materiálu (převážně na obecních pozemcích jedná se o porušení obecní vyhlášky), ale hlavně mám na mysli větve stromů (i ovocných) z Vašich zahrádek. Žádáme Vás, abyste na podzim provedli ořez, jinak nastoupí naše technika. Děkujeme. Docela slušně se rozjíždí provoz našeho nového Sportovně rekreačního centra (SRC). Velká (nová) tělocvična je od září už téměř plně obsazena, podobně je tomu u relaxačního sálu. Částečně volno je ještě v malé (staré) tělocvičně a pinpongové herně. Venkovní hřiště bylo využito především na tenis. Poslední prázdninový týden využil všechny prostory, vč. stravování ve školní jídelně sportovní oddíl basketbalistek z F M. Ing. Miroslav Tofel, starosta

3 Kozlovice 3 Zprávy z obce Spla ková kanalizace postup prací Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření předmětného území. Jsou zakresleny hlavní trasy, které jsou nyní projednávány s majiteli pozemků. Ve velké většině případů se jedná o pozemky obce nebo Moravskoslezského kraje (komunikace). V některých případech se však soukromým pozemkům vyhnout nedokážeme buď z důvodů technických, nebo ekonomických. Děkujeme všem, kteří jsou vstřícní a vybudování kanalizace nám přes své pozemky umožní. Tam, kde se nedohodneme, musíme místa krkolomně obcházet, (což je finančně velmi náročné), nebo danou větev vypustíme. V tom případě nebereme odpovědnost za to, že se tato část nebude mít kde připojit. Další kanalizace, která se nevybuduje v rámci tohoto projektu, u kterého počítáme s dotací, se asi dlouho realizovat nebude. Věřím, že je v našem společném zájmu do výstavby zahrnout vše, co se dá. Součástí projektu jsou i tzv. veřejné části přípojek, (které bude hradit obec), tj. část od hlavníku po hranici pozemku (nikoliv plotu). Vlast- ní přípojky (od domu po veřejnou část) si musí vybudovat a hradit každý sám. Pokud máte nejasnosti, informujte se u projektantů na obecním úřadě, či prostřednictvím internetu. Odpovědi na často kladené otázky: Přípojku musí mít každý samostatnou. Není možné, že se např. dva sousedé domluví a vybudují přípojku společnou. (Snad jen ve zcela výjimečných případech). To ovšem závisí na budoucím provozovateli. Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale i kuchyně, koupelny atd. Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří. V projektu se nesmí objevit kanalizace k objektům, které nemají řádnou kolaudaci s nabytím právní moci. S počátkem realizace počítáme koncem příštího roku (2009), a to jen za předpokladu, že získáme dotaci. Starosta obce Platnost obãansk ch prûkazû Upozorňujeme občany, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, tzv. růžových plastikových karet, vydaných do , končí nejpozději , a to bez ohledu na dobu platnosti v nich uvedenou. O výměnu osobního dokladu si můžete požádat na Obecním úřadě v Kozlovicích, kancelář č. 4. Při sepsání žádosti doložíte 1 fotografii, původní občanský průkaz a pro zápis dalších (nepovinných) údajů pak: oddací list manželka, manžel; děti do 18 let rodné listy dětí + rodičů; pro zápis titulu diplom. Lhůta pro vydání nového občanského průkazu je 30 dnů. Tato výměna nepodléhá správnímu poplatku. Přijďte si proto včas sepsat žádost o vydání nového občanského průkazu a nenechávejte to na poslední chvíli. Občané narození před , kteří mají ve svých občanských průkazech vyznačenou dobu platnosti bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení, nemusí svůj průkaz vyměňovat. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelené plastikové karty) platí do doby platnosti na nich uvedené. Obecní úřad

4 4 Kozlovice Oznámení o konání voleb Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu České republiky na 17. a 18. října V naší obci proběhnou samotné volby v pátek 17. října od do hodin a v sobotu 18. října v době od 8.00 do hodin. Obec je pro tyto účely rozdělena na 3 volební okrsky. Volební místnosti budou tradičně: pohostinství U Kováčka obecní úřad pohostinství Ve Dvoře Pro volby do Senátu mohou občané-voliči požádat o vydání voličských průkazů. Žádost lze podat ústně (nejpozději do ) nebo písemně (nejpozději do ) v místě, kde je občan-volič zapsán ve stálém seznamu voličů (občan po dovršení 18 let, přihlášen k trvalému pobytu v Kozlovicích). Voličské průkazy mohou být vydávány nejdříve Obecní úřad Zapi te si do kalendáfie: Sbûr velkoobjemového odpadu v Kozlovicích 14. a Obecní úřad Kozlovice Vám oznamuje, že od úterý 14. října do středy 15. října 2008 budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu. Do těchto kontejnerů můžete odložit hadry, boty, matrace, nábytek apod. Kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad. Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad v Kozlovicích ve dnech 14. a 15. října 2008 Sběrné místo: Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže, u odbočky do chatoviště Horní konec u garáží ČSAD Horní konec u bývalého obchodu Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 153, p. Uhrová Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 436, p. Vlastimil Krpec U čekárny ČSAD U Váhy U hasičárny U Lhotky na Kolbeřáku u čp. 316, p. Lípový U sklárny Restaurace U Fojtíků ve dvoře U p. Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí) Měrkovice u hasičárny Zapi te si do kalendáfie: Sbûr nebezpeãného odpadu Obecní úřad v Kozlovice oznamuje, že sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. října Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se nebudou svážet od příjezdových komunikací, ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem. Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky, oleje, asfalt, znečištěné obaly, zbytky nebezpečných látek, dehet atd. Sběrná místa a časový harmonogram: Horní konec u garáží ČSAD hod. Horní konec u bývalého obchodu hod. Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 153, p. Uhrová, Pod lípou hod. U čekárny ČSAD U Váhy hod. U hasičárny hod. U Lhotky na Kolbeřáku u čp. 316, p. Lípový hod. U sklárny hod. Restaurace U Fojtíků ve dvoře hod. Měrkovice u hasičárny hod. Střed obce sběrný dvůr hod. Na spolupráci se těší OÚ Kozlovice

5 Kozlovice 5 Tfiídûní odpadû Téměř v každém čísle zpravodaje se objeví článek o třídění odpadů, ale jak je vidět, k nápravě to stále nestačí. Znovu chci všechny občany i majitele rekreačních chat a chalup požádat o hygienickou kázeň při odkládání odpadů do kontejnerů na tříděný odpad. Jedná se především o kontejnery žluté barvy na plasty, do kterých opravdu patří jen odpad z plastů. Stále se setkáváme, především v odlehlých částech obce, se značným znečištěním kontejnerů vším možným. Zatím nebudeme zveřejňovat, z kterých částí obce. Nebudu už ani komentovat, co vše se tam nachází. Známe i jména mnoha hříšníků, kteří jsou schopni s odpadkovým košem vyhodit do kontejneru na tříděný odpad i své písemnosti, účtenky, výplatní pásky včetně rodných čísel atd. Uvědomte si, že naplněný kontejner se na našem sběrném dvoru vysype k dalšímu dotřídění a veškerý odpad prochází rukama našich zaměstnanců. Žádám ty, kteří si ještě nepořídili popelnici na komunální odpad a znečišťují kontejnery na tříděný odpad, aby tak učinili. V místní prodejně průmyslového zboží jsou popelnice k dostání. Chci však také upozornit ostatní, kteří popelnice vlastní, aby nebyli líní přinést využitelný odpad do kontejnerů na tříděný odpad. V posledním období vykazujeme pokles tříděných odpadů a nárůst komunálního odpadu. Pokud nebudeme třídit, budeme nuceni zvýšit poplatek z důvodu zvyšování nákladů na likvidaci. Děkuji za pochopení. Místostarosta obce Doporuãení k tfiídûní odpadû Chcete pracovníkům veřejně prospěšných služeb ulehčit dotříďování odpadů? Dovolte nám, abychom Vás, požádali o spolupráci. Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří: pleny, odpad ze zahrádek, kyselina, saze, kosti, králičí kožky apod. Pokud byste měli potřebu rychle se zbavit těchto komodit, potom nejmenším zlem je uložení do popelnicových nádob, ale v žádném případě ne do skla nebo plastu. Kyselina patří mezi nebezpečný odpad, který se u nás sbírá 2 ročně. Odpad ze zahrádek nesmí být uložen ani na naši skládku, protože nekompostujeme. Pleny neodkládejte do velkokapacitních kontejnerů, patří skutečně jen do popelnic. Na kontejnerech na tříděný odpad máme umístěnou nálepku s návodem, jak zacházet s PET láhvemi. To stále platí, ale pokud nechcete sešlapávat PET láhve, potom aspoň odšroubujte zátku z láhví. Veškerý plastový odpad do kontejnerů neukládejte ve svázaných taškách, ale pouze volně. Děkujeme za spolupráci. L. E. Co vás mûïe nebo musí zajímat Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme. Poplatek ze psa do každého kalendářního roku. Držitel psa je povinen přihlásit jej do 15 dnů od následujícího dne po vzniku poplatkové povinnosti, která vzniká dovršením 3 měsíců věku psa. Poplatek za odpad je splatný do a do kalendářního roku. Vodné musí být zaplaceno do kalendářního roku. Cena vodného činí 15 Kč/m 3, cena stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 21 Kč/m 3. Nájem hrobového místa od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m 2 /rok. Za služby je stanovena úhrada paušální částkou jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob 100 Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka za nájem hrobového místa za 1 rok.

6 6 Kozlovice Velkoobjemový odpad Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou zařízení pro shromažďování odpadů. (Za domem čp. 1 bývalé Fojtství před sběrnou železného šrotu). Na skládku v Kozlovicích lze ukládat Na skládku v Kozlovicích lze ukládat níže uvedené materiály, které však nesmí být znečištěny nebezpečnými látkami: Beton 1t/400 Kč Cihly 1t/300 Kč Pálené tašky a keramické výrobky 1t/300 Kč Zemina a kamení 1t/100 Kč Nabídka prací mechanismů Občané mohou po předchozí domluvě využít nabídku obce na poskytování služeb: DAEWOO AVIA doprava nákladní autem 23 Kč/km za každou započatou 1/15min. nakl. + vykl., čekání 100 Kč Multikára sklápěč 20 Kč/km za každou započatou 1/15 min. nakl. + vykl., čekání 50 Kč Práce nakládačem UNC 550 Kč/hod. Práce rypadlo-nakládačem KOMATSU 800 Kč/hod. Práce traktoru včetně závěs. stroje nebo vlečky 500 Kč/hod. Podrobnější informace k cenám najdete v ceníku č. 2/2008 obce Kozlovice, popřípadě na internetových stránkách obce. Využíváte právních služeb obce Kozlovice? Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu v Kozlovicích vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od do hod. V roce 2008 budou konzultace v termínech: 9. 9., , , , , , , , Odborný lesní hospodář Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2008 jednou za čtrnáct dnů vždy ve středu od do hodin v přízemí budovy Obecního úřadu v Kozlovicích (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: , , , , , , Poruchy na veřejném osvětlení Hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku Místku na telefonní čísla: nebo Poruchy na vodovodu v obci hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman tel. č (případně p. Lumír Červenka tel. č , p. ing. Miroslav Tofel tel. č ). Poruchy na dodávkách elektřiny V případě poruch na dodávkách elektřiny zjištěných mimo rozvody v objektu volejte vždy dodavatele společnost ČEZ a. s. na poruchovou linku

7 Kozlovice 7 Poruchy v dodávkách zemního plynu Zjištění úniku plynu nebo poruchy v dodávkách ohlaste na zákaznickou linku dodavatele plynu, tel. č Obec Kozlovice ani obecní úřad není dodavatelem výše uvedených energií, proto žádá občany, aby v zájmu urychlení vyřízení svých požadavků kontaktovali vždy smluvního partneradodavatele na výše uvedených telefonních číslech. Nabídka jídel důchodcům Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku Místku. K objednávce slouží Stravovací SENIOR kupón. Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 100 druhů hotových sterilovaných jídel uvedených na zadní straně Stravovacího SENIOR kupónu vždy dvě jídla jedno ze sloupce A, druhé ze sloupce B. Cena jednoho jídla se zvyšuje od 1. ledna 2008 na 32,50 Kč. Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami) v době od hodin, odběr a placení od hodin. Přehled objednávek a odběru jídel na 2. pololetí 2008 objednávka pátek odběr a placení pondělí objednávka pátek odběr a placení pondělí objednávka pátek odběr a placení úterý objednávka pátek odběr a placení pondělí Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice kancelář č. 4. Sdûlení a rozlouãení Dovolte nám, abychom prostřednictvím Zpravodaje poděkovaly všem občanům za společná léta spolupráce na Obecním úřadu v Kozlovicích z důvodu ukončení pracovního poměru. Přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti, bylo nám s Vámi skutečně dobře. Bc. Lenka Eliášová a Marie Hlisnikovská Bylo dokončeno technické vylepšení naší internetové sítě. Vznikly nové připojovací body, byla posílena páteřní síť, posíleny stávající body, nový přenos do internetu s navýšením konektivity. Nyní máme 8 připojovacích míst. Můstky (3 2,4 GHz GHz), Hůra (2 2,4 GHz + 5 GHz), Měrkovice (2,4 GHz + 5 GHz), Garáže (2,4 GHz + 5 GHz), Herot (2,4 GHz), Jízdárna (2,4 GHz + 5 GHz). Nové připojovací body: Obecní byty (stará školka) (2,4 GHz + 5 GHz), bytovky u hřiště (2,4 GHz + 5 GHz). Páteřní síť běží celá na 5 GHz. Kozlovick internet kozlovice.net Největší problém stále zůstává na připojovacím bodě Můstky (Tábor). Zde už nešlo přidat další přijímač na 2,4 GHz a bod zůstává přetížený. Nyní očekáváme iniciativu z Vaší strany. Jsou dvě možnosti přesměrovat anténu na jiný připojovací bod, nebo zakoupit nové zařízení na 5 GHz (cca Kč) a zůstat připojený na Můstky. Oba případy vyžadují komunikaci s administrátory nebo Nyní je to na Vás! Starosta obce

8 8 Kozlovice Boufikové období a kozlovice.net V posledních dvou měsících zasáhlo naši lokalitu několik bouřek, které způsobily problémy v síti kozlovice.net Zatímco v minulých čtyřech letech se fungování sítě obešlo bez jakýchkoli problémů způsobených bouřkami, tento rok si bouřky vše vynahradily. Uživatelé kozlovice.netu mohli sami zaznamenat hned několik dlouhodobějších výpadků v síti, které byly způsobeny především poškozením Access pointů, (které bylo třeba znovu objednat a vyměnit přímo na místě). Tato situace se týkala AP Hůra, Můstky, Ke škodám na zařízení došlo i u samotných klientů. Poškozena byla klientská apíčka, především odešly porty a zdroje. Některá zařízení přestala fungovat částečně, některá úplně a část zařízení se začala chovat nestabilně. Toto se týká dokonce i zařízení, která byla umístěna v budovách (bez externí antény apod.). Otestujte si svá zařízení. Stejným způsobem došlo i vyřazení webkamery z provozu (odešla samotná webkamera, její zdroj, apíčko, spínací hodiny ) J. P. Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kdo jste naší rodině poskytli jakoukoliv pomoc po požáru našeho rodinného domku. Děkujeme obecnímu úřadu, panu starostovi a panu místostarostovi, panu faráři otci Stanislavovi a sboru dobrovolných hasičů. Za poskytnutí ubytování patří díky ředitelce Charity Frenštát pod Radhoštěm paní Tabachové a zejména rodině Zdenka Šrubaře. Za darované dříví a jeho pořez děkujeme panu Tománkovi a panu Hrnčárkovi. Dále děkujeme sousedům, známým i všem dalším, kdo nám přispěli finančními dary, nebo svou prací pomohli odstraňovat následky požáru. Bez pomoci Vás všech a Vaší materiální i morální podpory bychom svou těžkou situaci nebyli schopni zvládnout. Rodina Pustkova, Kozlovice 119 Podûkování Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce: Koncert Š. Rak, A. Strejček Obecní slavnosti Taneční zábava Pouťová diskotéka Country večer Krmášová zábava Svatováclavský hudební festival Mikuláš na mlýně Adventní koncert Souznění Vánoční turnaj ve stolním tenise Hasičský ples SDH Měrkovice Myslivecký ples Valašský bál Farní ples Hasičský ples SDH Kozlovice Předposlední ples Divadelní ples Podrobnější informace o připravovaných akcích najdete na internetových stránkách obce, případně na plakátovacích plochách.

9 Kozlovice 9 Otevfiení knihovny Knihovna začne fungovat v nových prostorách od 2. září Slavnostní otevření knihovny bude v pozdějším termínu. Pro čtenáře je připraveno 500 nových knih, které nám poskytl regionální fond. Výpůjční doba je: Út: hod. St: hod. Čt: hod. Měrkovice St: hod. Nově je v knihovně zaveden prodej propagačních věcí obce (trička, kšiltovky, ) Vchod do knihovny je naproti večerky Švrček. Lovasová Charita ve Fren tátû pod Radho tûm nabízí obãanûm tyto sluïby Ošetřovatelská služba Tyto úkony jsou hrazené zdravotními pojišťovnami (po schválení ošetřujícím lékařem) a jsou prováděny kvalifikovanými zdravotními sestrami od pondělí až do neděle po celých 24 hodin. Aplikace injekcí, infusí, insulinu. Aplikace analgetik. Vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem. Měření krevního tlaku, teploty, tepu, dechu, příjmu a výdeje tekutin. Komplexní péče o klienty upoutané na lůžko. Převazy ran, proleženin, bércových vředů i za pomoci biolampy, péče o stomie, močové katetry, žaludeční sondy, tracheotomie, epicystomie, provádění cévkování. Komplexní ošetřovatelská péče o imobilní a inkontinentní. Zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením. Rehabilitační ošetřovatelství nácvik soběstačnosti, mobilizace, vertikalizace, nácvik chůze o berlích a pomocí chodítka. Práce spojené s přijetím, propuštěním pacienta z nemocničního ošetření a úmrtím nemocného v domácí péči. Odběry krve a moči v místě bydliště pro málo pohyblivé osoby. Dohled nad dávkováním a užíváním léku, dohled nad plněním naordinovaných úkonů. Pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta. Zajištění a organizace preventivních prohlídek. Pečovatelská služba Pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky, klient tuto službu hradí podle ceníku pečovatelských služeb. Cílová skupina: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením. Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Prováděná péče pondělí až pátek od 7 15 hod. Např.:

10 10 úklidy malého i většího rozsahu; praní a žehlení prádla; pravidelné nákupy, donáška léků a zdravotních potřeb; pomoc při úkonech osobní hygieny; jednoduché ošetřovatelské úkony; příprava a uvaření pokrmu; vyřízení úředních záležitostí; pedikúra v domácím prostředí; Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Půjčovna zdravotních pomůcek Slouží občanům, u kterých je nutné použití zdravotní pomůcky ke kompenzaci zdravotního handicapu. Tyto pomůcky si může zapůjčit kterákoli rodina či občan v oblasti působnosti Charity Frenštát za poplatek. Pracovníci půjčovny poskytují poradenskou činnost v oblasti zdravotních a kompenzačních pomůcek a jejich používání, pořizování náhradních dílů atd. Nabídka pomůcek: usnadňující pohyblivost invalidní vozíky, chodítka (pevná, kolečková, podpažní), berle, hole; zvyšující dostupnost a samostatnost při hygienické péči např. toaletní židle, nástavce na WC, sprchové židle, sedačky na vanu; umožňující setrvání a ošetřování ležícího klienta v domácnosti např. mechanická a elektrická lůžka, elektrické antidekubitní matrace, antidekubitní pomůcky, servírovací stolky. Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Kozlovice Kontakt: Adresa: Martinská čtvrť 1161, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Mateřské centrum Klubíčko Mateřské centrum (MC) je místem setkávání maminek či tatínků na mateřské dovolené a jejich dětí. MC umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péči o dítě dostávají. Je zde pro Vás připraven zajímavý program, na jehož tvorbě se můžete podílet. MC je založeno na principu dobrovolnosti a vzájemné výpomoci, naslouchání, předávání zkušenosti. Do přípravy programu se může zapojit každý, kdo má chuť. Některé programy budou vedeny profesionálně, jiné zase laicky, ale věříme, že všechny s nadšením. Navštěvujícím rodičům jsou k dispozici počítače s připojením na internet. Budeme rádi, když se přijdete podívat v úterky od hod. Pátky od hod. Klub tatínků s dětmi pátky od hod. Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Mob sweb.cz/klubicko.frenstat Naše služby poskytujeme: Ve Frenštátě pod Radhoštěm, Lichnově, Vlčovicích, Mniší, Bordovicích, Trojanovicích, Kunčicích pod Ondřejníkem, na Čeladné, Tiché, Kozlovicích, Měrkovicích, na Hukvaldech, ve Sklenově Penzion pro seniory Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni. Obyvatelé domova jsou ubytováni v osmi jednopokojových garsoniérách vybavených kuchyňským koutem a sociálním zařízením.

11 Kozlovice 11 Zápisy a usnesení Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 1. Rada schvaluje rozdělení dotací spolkům a organizacím obce Kozlovice, které splnily všechny podmínky stanovené obcí Kozlovice (rozdělení dotací bylo zveřejněno ve Zpravodaji 2/2008). 2. Rada schvaluje ceník 1/2008 na pronájem sportovišť Sportovně rekreačního centra Kozlovice. 3. Rada obce Kozlovice schvaluje přijetí daru ve výši 20 tis. Kč od jednotlivých dárců. Dar bude použit na realizaci projektu Rozšíření vodovodu Kozlovice (lokalita Červenka). Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal radě následující informace: Byly geodeticky zaměřeny hranice Valašské cesty na horním konci, cena zaměření činila cca Kč. Bylo dokončeno vybavení nábytkem šaten nové tělocvičny a fitcentra, galérie a nové knihovny. Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí Rada bere informace na vědomí. 2. Radě byla předložena nabídka agentury propagace České republiky ACR - Alfa s. r. o. Boleslavova 27/36, , Praha 4, o spolupráci při vydání publikace Moravskoslezský kraj. Součástí nabídky je ceník základní prezentace obce v této publikaci rada neschvaluje spolupráci s agenturou ACR 3. Rada ruší ceníky: č. 1/2007 dopravné nákladním automobilem a práce mechanismů pro veřejnost, č. 4/2004 drtič větví a č. 11/2001 skládkování odpadů na skládce ostatních odpadů v Kozlovicích. Rada schvaluje s účinností od Ceník č. 2/2008, kterým se stanovuje cena dopravného nákladním automobilem a práce mechanizmů pro veřejnost, a ceník č. 3/2008, který stanovuje cenu skládkování odpadů na skládce ostatních odpadů v Kozlovicích, viz příloha zápisu rady. Úpravy cen souvisí s vyššími náklady pohonné hmoty, mzdové náklady ve dnech pracovního volna a klidu. 4. Rada schvaluje návrh na rozpočtovou změnu, převedením částky Kč z paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadových vod do paragrafu 3412 Sportovní zařízení v majetku obce. 5. Radě byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi SSMSK střediskem Frýdek Místek a obcí Kozlovice. Jedná se o budoucí zřízení sjezdu stavby Brána Valašska odpočívadlo a obratiště 1. Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem. 6. Radě byla předložena žádost k sepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi SSMSK střediskem Frýdek Místek a obcí Kozlovice. Jedná se o darování 41 m 2 pozemku krajské silnice III/4848 p. č. 4109/2 obci Kozlovice pro vybudování chodníku. Rada pověřuje starostu podpisem žádosti k sepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací. 7. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemku pro účely zřízení přípojky nn, přípojky plynu, vody a kanalizační přípojky k budoucí stavbě rodinného domu. Jedná se o dotčení pozemku ve vlastnictví obce Kozlovice p. č. 3956/1. Pokračování na straně 22.

12 12 Fotozpravodaj Kozlovice Kozlovice: Mezinárodní turnaj benjamínkû ve fotbale Beskydsk pohár 2008

13 Kozlovice 13

14 14 Kozlovice Kozlovice: Mezinárodní závody ve skoku na lyïích Beskydské turné 2008

15 Kozlovice 15

16 16 Kozlovice Mûrkovice : Turnaj ve fotbale Mini Cup 2008

17 Kozlovice 17

18 18 Kozlovice Otevfiení Sportovnû rekreaãního centra Dûtsk den Oslava 130. v roãí vzniku kolní budovy

19 Kozlovice 19

20 20 Kozlovice Úpravy a opravy v obci

21 Kozlovice 21

22 22 Kozlovice Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje starostu jejím podpisem. 8. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemku pro účely zřízení kanalizační přípojky k rodinnému domu jedná se o dotčení pozemku ve vlastnictví obce Kozlovice p. č. 4095/30. Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího. 9. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí 0,4 kv mezi společností ČEZ Distribuce a.s. a obcí Kozlovice. Jedná se o dotčení pozemků p. č. 1137/8 a 3962/1 ve vlastnictví obce Kozlovice Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí 0,4 kv a pověřuje starostu jejím podpisem. 10. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemku pro účely zřízení vodovodní přípojky. Jedná se o dotčení pozemků p. č a 569 (PK) ve vlastnictví obce Kozlovice. Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje starostu jejím podpisem. 11. Radě byly předloženy žádosti o opravu místní komunikace 4086/3 k. ú. Měrkovice, místní komunikace p. č. 3638/4 k. ú. Měrkovice a příjezdové komunikace k rodinnému domku čp Rada bere žádosti na vědomí a po schválení ZO souhlasí se zařazením do plánu oprav na rok Rada nedoporučuje prodej části obecního pozemku p. č. 4108/1 a pozemku p. č. 3379, pozemky slouží k odvádění dešťových vod z okolních parcel. Postupuje ZO obce Kozlovice. 13. Rada schvaluje návrh dodatku ke směrnici Pronájem ceník, nájem víceúčelového relaxačního sálu: děti 50 Kč/hod, dospělí 100 Kč/hod, permanentka 80 Kč/hod. 14. Rada schvaluje dotaci SDH Kozlovice ve výši Kč na pořízení sportovních oděvů a technického materiálu mladých hasičů. Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnili 4 členové rady (omluven Stanislav Pustka). 1. Dne došlo vlivem úderu blesku k požáru rodinného domu rodiny Pustkových (Kozlovice č. p. 119). V průběhu požáru a při následné likvidaci zajistila obec technickou výpomoc. Požár zničil dům téměř totálně. Rada schvaluje vyhlášení humanitární sbírky na zajištění bydlení pana Stanislava Pustky a jeho rodiny a na obnovu rodinného domu zničeného požárem. 2. Radě byla předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemků pro účely stavby Rozšíření vodovodu Kozlovice jedná se výstavbu (rozšíření) vodovodu v lokalitě Červenka. Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice Přítomno 12 členů zastupitelstva, 3 členové zastupitelstva se omluvili. Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili čtyři občané. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený. 1. Kontrola usnesení a informace starosty Směnná smlouva (Prudký obec) proveden vklad do katastru nemovitostí. Sběrné dvory exkurze v nejbližších obcích získávání zkušeností, jednání s ČSOB

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 15.12.2014 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 78. schůze Rady obce Hukvaldy, ze dne 06.10.2014 78 1912 Ukládá

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis zastupitelstva 2006-2

Zápis zastupitelstva 2006-2 Zápis zastupitelstva 2006-2 Přítomno15 členů zastupitelstva. Veřejného zasedání zastupitelstva obce se nezúčastnil nikdo z občanů. Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 6. 11. 2006 byl uložen k nahlédnutí

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne:

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: 20.6.2013 ZO schválilo: Zastupitelstvo obce Rochlov schvaluje program veřejného zasedání. Pro 5 ( Patera, Hrách, Česánek, Rothmaierová,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 7.2.2017 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová, P.Janouš Omluveni: Zasedání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Josef Zadák, Roman Šimek

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 6, konaného dne 20. 5. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 3.12.2014 Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, M. Voráč, M. Vilinger, Mg.S. Hrnčíř, Ing. I. Šafář, Z. Morávek Omluveni: Bc. R.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis z 25. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá

Zápis z 25. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá Zápis z 25. veřejného jednání ZO Ostrá dne 23.1. 2017 na OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, Ing. Jiří Čenský, M. Crha Omluveni: J. Pudil Hosté:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více