Slovo starosty. 3 záfií 2008 zdarma. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty. 3 záfií 2008 zdarma. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu 2008. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 11 Doba prázdnin s sebou vždy přináší (bohužel) zvýšené projevy vandalismu, rušení nočního klidu atp. Některé věci můžeme tolerovat (všichni se chceme bavit), ale ničení autobusových zastávek, laviček, odpadkových košů, veřejných i soukromých prostranství a jinou deãíslo 3 záfií 2008 zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, konec prázdnin a dovolených je tu, dětem začíná nový školní rok a nám všem se opět přiblížil podzim i kozlovický krmáš. Ještě předtím (13. září) proběhne obecní slavnost Kozlovice 2008, na kterou jste všichni srdečně zváni. Program bude vyhovovat všem věkovým skupinám (podrobně viz zadní strana Zpravodaje), proto si přijďte udělat předpremiéru na výše zmíněný krmáš. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu 2008

2 2 vastaci majetku tolerovat nelze. V letošním roce byla tato situace obzvláště patrná. Někteří z Vás to dávají za vinu starostovi (nebo místostarostovi), a dokonce si myslí, že je nám to jedno. Můžu Vás ubezpečit, že tyto devastace nás dva bolí asi nejvíce ze všech. S mnohými z Vás jsem o tomto problému hovořil a (je zajímavé) vždy jsme došli k jednoznačnému závěru, že problém je v nás rodičích (dospělých). Vždyť jsou to naše děti, děti našich kamarádů a spoluobčanů. Nejedná se o Marťany. Vzhledem k tomu, že beze zbytku platí kdo je bez viny, ať první hodí kamenem nechám zamyšlení na každém z nás. Represe je řešení následků lépe by bylo začít někde jinde. Kozlovice plotu, oprava autobusové zastávky U Pily, provedeno přestěhování knihovny do nových prostorů, vybudována nová tlaková stanice propojení vodovodu Kozlovice a Měrkovice, provedena oprava dešťového kanálu před školní zahradou, nové vytápění v provozovně Anavi (krejčovství), probíhá oprava kadeřnictví (zabezpečuje nájemce), oprava střechy a vymalování smuteční obřadní síně, vymalování sálu OÚ a desítky dalších drobných oprav a vylepšení. Do konce roku ještě chceme vybudovat chodník od rest. U Viléma po tělocvičnu a chodník vč. parkoviště podél školní zahrady. Prozatím ještě bohužel stále bojujeme s papíry. Dále vybudujeme prodloužení obecního vodovodu v lokalitě Červenka. Probíhají projekční práce na splaškové kanalizaci, je hotova studie MŠ a zahrady, probíhají projekční práce na opravu hasičárny, byla zpracována zastavovací studie na nový Technický a sběrný dvůr obce. Obecní úřad opustily dvě úřednice paní Marie Hlisnikovská a Bc. Lenka Eliášová. Oběma děkuji za práci, kterou pro obec odvedly a jejím nástupcům panu Janu Kahánkovi a Jiřímu Tobolovi přeji hodně spokojených občanů. Pozn.: Nástupci vzešli z výběrového řízení (tzv. veřejné výzvy). Pozn.: Výtržníci, kteří rozbili skleněné výplně na AZ Střed byli zadrženi policií. Podobně je tomu i v jiných případech. Letošní bouřky si vybraly v Kozlovicích velkou daň myslím tím požár rodinného domu rodiny Pustkových. Potěšující ovšem na tom je, že následné práce, finanční sbírka a další nabídky pomoci ukázaly, že dědina umí držet pohromadě a pomoci. To je ta lepší stránka Kozlovic. Nemám ještě přesný výnos vypsané veřejné finanční sbírky (uvedeme v příštím Zpravodaji), ale částka je přes 400 tis. Kč. Děkujeme. Co jsme prozatím stihli udělat? Provedena sanace jižní a východní zdi ZŠ suterén (odkopání, provedení drenáže, napojení, nalepení izolace, nopovací fólie a zásyp struskou), plot okolo venkovního hřiště v areálu Sportovně rekreačního centra, práce na farním Naše místní komunikace jsou na mnohých místech velmi špatně průjezdné pro větší techniku především hasiče a popeláře. Překážejí jednak hromady materiálu (převážně na obecních pozemcích jedná se o porušení obecní vyhlášky), ale hlavně mám na mysli větve stromů (i ovocných) z Vašich zahrádek. Žádáme Vás, abyste na podzim provedli ořez, jinak nastoupí naše technika. Děkujeme. Docela slušně se rozjíždí provoz našeho nového Sportovně rekreačního centra (SRC). Velká (nová) tělocvična je od září už téměř plně obsazena, podobně je tomu u relaxačního sálu. Částečně volno je ještě v malé (staré) tělocvičně a pinpongové herně. Venkovní hřiště bylo využito především na tenis. Poslední prázdninový týden využil všechny prostory, vč. stravování ve školní jídelně sportovní oddíl basketbalistek z F M. Ing. Miroslav Tofel, starosta

3 Kozlovice 3 Zprávy z obce Spla ková kanalizace postup prací Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření předmětného území. Jsou zakresleny hlavní trasy, které jsou nyní projednávány s majiteli pozemků. Ve velké většině případů se jedná o pozemky obce nebo Moravskoslezského kraje (komunikace). V některých případech se však soukromým pozemkům vyhnout nedokážeme buď z důvodů technických, nebo ekonomických. Děkujeme všem, kteří jsou vstřícní a vybudování kanalizace nám přes své pozemky umožní. Tam, kde se nedohodneme, musíme místa krkolomně obcházet, (což je finančně velmi náročné), nebo danou větev vypustíme. V tom případě nebereme odpovědnost za to, že se tato část nebude mít kde připojit. Další kanalizace, která se nevybuduje v rámci tohoto projektu, u kterého počítáme s dotací, se asi dlouho realizovat nebude. Věřím, že je v našem společném zájmu do výstavby zahrnout vše, co se dá. Součástí projektu jsou i tzv. veřejné části přípojek, (které bude hradit obec), tj. část od hlavníku po hranici pozemku (nikoliv plotu). Vlast- ní přípojky (od domu po veřejnou část) si musí vybudovat a hradit každý sám. Pokud máte nejasnosti, informujte se u projektantů na obecním úřadě, či prostřednictvím internetu. Odpovědi na často kladené otázky: Přípojku musí mít každý samostatnou. Není možné, že se např. dva sousedé domluví a vybudují přípojku společnou. (Snad jen ve zcela výjimečných případech). To ovšem závisí na budoucím provozovateli. Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale i kuchyně, koupelny atd. Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří. V projektu se nesmí objevit kanalizace k objektům, které nemají řádnou kolaudaci s nabytím právní moci. S počátkem realizace počítáme koncem příštího roku (2009), a to jen za předpokladu, že získáme dotaci. Starosta obce Platnost obãansk ch prûkazû Upozorňujeme občany, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, tzv. růžových plastikových karet, vydaných do , končí nejpozději , a to bez ohledu na dobu platnosti v nich uvedenou. O výměnu osobního dokladu si můžete požádat na Obecním úřadě v Kozlovicích, kancelář č. 4. Při sepsání žádosti doložíte 1 fotografii, původní občanský průkaz a pro zápis dalších (nepovinných) údajů pak: oddací list manželka, manžel; děti do 18 let rodné listy dětí + rodičů; pro zápis titulu diplom. Lhůta pro vydání nového občanského průkazu je 30 dnů. Tato výměna nepodléhá správnímu poplatku. Přijďte si proto včas sepsat žádost o vydání nového občanského průkazu a nenechávejte to na poslední chvíli. Občané narození před , kteří mají ve svých občanských průkazech vyznačenou dobu platnosti bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení, nemusí svůj průkaz vyměňovat. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelené plastikové karty) platí do doby platnosti na nich uvedené. Obecní úřad

4 4 Kozlovice Oznámení o konání voleb Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu České republiky na 17. a 18. října V naší obci proběhnou samotné volby v pátek 17. října od do hodin a v sobotu 18. října v době od 8.00 do hodin. Obec je pro tyto účely rozdělena na 3 volební okrsky. Volební místnosti budou tradičně: pohostinství U Kováčka obecní úřad pohostinství Ve Dvoře Pro volby do Senátu mohou občané-voliči požádat o vydání voličských průkazů. Žádost lze podat ústně (nejpozději do ) nebo písemně (nejpozději do ) v místě, kde je občan-volič zapsán ve stálém seznamu voličů (občan po dovršení 18 let, přihlášen k trvalému pobytu v Kozlovicích). Voličské průkazy mohou být vydávány nejdříve Obecní úřad Zapi te si do kalendáfie: Sbûr velkoobjemového odpadu v Kozlovicích 14. a Obecní úřad Kozlovice Vám oznamuje, že od úterý 14. října do středy 15. října 2008 budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu. Do těchto kontejnerů můžete odložit hadry, boty, matrace, nábytek apod. Kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad. Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad v Kozlovicích ve dnech 14. a 15. října 2008 Sběrné místo: Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže, u odbočky do chatoviště Horní konec u garáží ČSAD Horní konec u bývalého obchodu Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 153, p. Uhrová Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 436, p. Vlastimil Krpec U čekárny ČSAD U Váhy U hasičárny U Lhotky na Kolbeřáku u čp. 316, p. Lípový U sklárny Restaurace U Fojtíků ve dvoře U p. Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí) Měrkovice u hasičárny Zapi te si do kalendáfie: Sbûr nebezpeãného odpadu Obecní úřad v Kozlovice oznamuje, že sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. října Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se nebudou svážet od příjezdových komunikací, ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem. Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky, oleje, asfalt, znečištěné obaly, zbytky nebezpečných látek, dehet atd. Sběrná místa a časový harmonogram: Horní konec u garáží ČSAD hod. Horní konec u bývalého obchodu hod. Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 153, p. Uhrová, Pod lípou hod. U čekárny ČSAD U Váhy hod. U hasičárny hod. U Lhotky na Kolbeřáku u čp. 316, p. Lípový hod. U sklárny hod. Restaurace U Fojtíků ve dvoře hod. Měrkovice u hasičárny hod. Střed obce sběrný dvůr hod. Na spolupráci se těší OÚ Kozlovice

5 Kozlovice 5 Tfiídûní odpadû Téměř v každém čísle zpravodaje se objeví článek o třídění odpadů, ale jak je vidět, k nápravě to stále nestačí. Znovu chci všechny občany i majitele rekreačních chat a chalup požádat o hygienickou kázeň při odkládání odpadů do kontejnerů na tříděný odpad. Jedná se především o kontejnery žluté barvy na plasty, do kterých opravdu patří jen odpad z plastů. Stále se setkáváme, především v odlehlých částech obce, se značným znečištěním kontejnerů vším možným. Zatím nebudeme zveřejňovat, z kterých částí obce. Nebudu už ani komentovat, co vše se tam nachází. Známe i jména mnoha hříšníků, kteří jsou schopni s odpadkovým košem vyhodit do kontejneru na tříděný odpad i své písemnosti, účtenky, výplatní pásky včetně rodných čísel atd. Uvědomte si, že naplněný kontejner se na našem sběrném dvoru vysype k dalšímu dotřídění a veškerý odpad prochází rukama našich zaměstnanců. Žádám ty, kteří si ještě nepořídili popelnici na komunální odpad a znečišťují kontejnery na tříděný odpad, aby tak učinili. V místní prodejně průmyslového zboží jsou popelnice k dostání. Chci však také upozornit ostatní, kteří popelnice vlastní, aby nebyli líní přinést využitelný odpad do kontejnerů na tříděný odpad. V posledním období vykazujeme pokles tříděných odpadů a nárůst komunálního odpadu. Pokud nebudeme třídit, budeme nuceni zvýšit poplatek z důvodu zvyšování nákladů na likvidaci. Děkuji za pochopení. Místostarosta obce Doporuãení k tfiídûní odpadû Chcete pracovníkům veřejně prospěšných služeb ulehčit dotříďování odpadů? Dovolte nám, abychom Vás, požádali o spolupráci. Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří: pleny, odpad ze zahrádek, kyselina, saze, kosti, králičí kožky apod. Pokud byste měli potřebu rychle se zbavit těchto komodit, potom nejmenším zlem je uložení do popelnicových nádob, ale v žádném případě ne do skla nebo plastu. Kyselina patří mezi nebezpečný odpad, který se u nás sbírá 2 ročně. Odpad ze zahrádek nesmí být uložen ani na naši skládku, protože nekompostujeme. Pleny neodkládejte do velkokapacitních kontejnerů, patří skutečně jen do popelnic. Na kontejnerech na tříděný odpad máme umístěnou nálepku s návodem, jak zacházet s PET láhvemi. To stále platí, ale pokud nechcete sešlapávat PET láhve, potom aspoň odšroubujte zátku z láhví. Veškerý plastový odpad do kontejnerů neukládejte ve svázaných taškách, ale pouze volně. Děkujeme za spolupráci. L. E. Co vás mûïe nebo musí zajímat Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme. Poplatek ze psa do každého kalendářního roku. Držitel psa je povinen přihlásit jej do 15 dnů od následujícího dne po vzniku poplatkové povinnosti, která vzniká dovršením 3 měsíců věku psa. Poplatek za odpad je splatný do a do kalendářního roku. Vodné musí být zaplaceno do kalendářního roku. Cena vodného činí 15 Kč/m 3, cena stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 21 Kč/m 3. Nájem hrobového místa od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m 2 /rok. Za služby je stanovena úhrada paušální částkou jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob 100 Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka za nájem hrobového místa za 1 rok.

6 6 Kozlovice Velkoobjemový odpad Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou zařízení pro shromažďování odpadů. (Za domem čp. 1 bývalé Fojtství před sběrnou železného šrotu). Na skládku v Kozlovicích lze ukládat Na skládku v Kozlovicích lze ukládat níže uvedené materiály, které však nesmí být znečištěny nebezpečnými látkami: Beton 1t/400 Kč Cihly 1t/300 Kč Pálené tašky a keramické výrobky 1t/300 Kč Zemina a kamení 1t/100 Kč Nabídka prací mechanismů Občané mohou po předchozí domluvě využít nabídku obce na poskytování služeb: DAEWOO AVIA doprava nákladní autem 23 Kč/km za každou započatou 1/15min. nakl. + vykl., čekání 100 Kč Multikára sklápěč 20 Kč/km za každou započatou 1/15 min. nakl. + vykl., čekání 50 Kč Práce nakládačem UNC 550 Kč/hod. Práce rypadlo-nakládačem KOMATSU 800 Kč/hod. Práce traktoru včetně závěs. stroje nebo vlečky 500 Kč/hod. Podrobnější informace k cenám najdete v ceníku č. 2/2008 obce Kozlovice, popřípadě na internetových stránkách obce. Využíváte právních služeb obce Kozlovice? Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu v Kozlovicích vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od do hod. V roce 2008 budou konzultace v termínech: 9. 9., , , , , , , , Odborný lesní hospodář Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2008 jednou za čtrnáct dnů vždy ve středu od do hodin v přízemí budovy Obecního úřadu v Kozlovicích (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: , , , , , , Poruchy na veřejném osvětlení Hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku Místku na telefonní čísla: nebo Poruchy na vodovodu v obci hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman tel. č (případně p. Lumír Červenka tel. č , p. ing. Miroslav Tofel tel. č ). Poruchy na dodávkách elektřiny V případě poruch na dodávkách elektřiny zjištěných mimo rozvody v objektu volejte vždy dodavatele společnost ČEZ a. s. na poruchovou linku

7 Kozlovice 7 Poruchy v dodávkách zemního plynu Zjištění úniku plynu nebo poruchy v dodávkách ohlaste na zákaznickou linku dodavatele plynu, tel. č Obec Kozlovice ani obecní úřad není dodavatelem výše uvedených energií, proto žádá občany, aby v zájmu urychlení vyřízení svých požadavků kontaktovali vždy smluvního partneradodavatele na výše uvedených telefonních číslech. Nabídka jídel důchodcům Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku Místku. K objednávce slouží Stravovací SENIOR kupón. Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 100 druhů hotových sterilovaných jídel uvedených na zadní straně Stravovacího SENIOR kupónu vždy dvě jídla jedno ze sloupce A, druhé ze sloupce B. Cena jednoho jídla se zvyšuje od 1. ledna 2008 na 32,50 Kč. Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami) v době od hodin, odběr a placení od hodin. Přehled objednávek a odběru jídel na 2. pololetí 2008 objednávka pátek odběr a placení pondělí objednávka pátek odběr a placení pondělí objednávka pátek odběr a placení úterý objednávka pátek odběr a placení pondělí Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice kancelář č. 4. Sdûlení a rozlouãení Dovolte nám, abychom prostřednictvím Zpravodaje poděkovaly všem občanům za společná léta spolupráce na Obecním úřadu v Kozlovicích z důvodu ukončení pracovního poměru. Přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti, bylo nám s Vámi skutečně dobře. Bc. Lenka Eliášová a Marie Hlisnikovská Bylo dokončeno technické vylepšení naší internetové sítě. Vznikly nové připojovací body, byla posílena páteřní síť, posíleny stávající body, nový přenos do internetu s navýšením konektivity. Nyní máme 8 připojovacích míst. Můstky (3 2,4 GHz GHz), Hůra (2 2,4 GHz + 5 GHz), Měrkovice (2,4 GHz + 5 GHz), Garáže (2,4 GHz + 5 GHz), Herot (2,4 GHz), Jízdárna (2,4 GHz + 5 GHz). Nové připojovací body: Obecní byty (stará školka) (2,4 GHz + 5 GHz), bytovky u hřiště (2,4 GHz + 5 GHz). Páteřní síť běží celá na 5 GHz. Kozlovick internet kozlovice.net Největší problém stále zůstává na připojovacím bodě Můstky (Tábor). Zde už nešlo přidat další přijímač na 2,4 GHz a bod zůstává přetížený. Nyní očekáváme iniciativu z Vaší strany. Jsou dvě možnosti přesměrovat anténu na jiný připojovací bod, nebo zakoupit nové zařízení na 5 GHz (cca Kč) a zůstat připojený na Můstky. Oba případy vyžadují komunikaci s administrátory nebo Nyní je to na Vás! Starosta obce

8 8 Kozlovice Boufikové období a kozlovice.net V posledních dvou měsících zasáhlo naši lokalitu několik bouřek, které způsobily problémy v síti kozlovice.net Zatímco v minulých čtyřech letech se fungování sítě obešlo bez jakýchkoli problémů způsobených bouřkami, tento rok si bouřky vše vynahradily. Uživatelé kozlovice.netu mohli sami zaznamenat hned několik dlouhodobějších výpadků v síti, které byly způsobeny především poškozením Access pointů, (které bylo třeba znovu objednat a vyměnit přímo na místě). Tato situace se týkala AP Hůra, Můstky, Ke škodám na zařízení došlo i u samotných klientů. Poškozena byla klientská apíčka, především odešly porty a zdroje. Některá zařízení přestala fungovat částečně, některá úplně a část zařízení se začala chovat nestabilně. Toto se týká dokonce i zařízení, která byla umístěna v budovách (bez externí antény apod.). Otestujte si svá zařízení. Stejným způsobem došlo i vyřazení webkamery z provozu (odešla samotná webkamera, její zdroj, apíčko, spínací hodiny ) J. P. Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kdo jste naší rodině poskytli jakoukoliv pomoc po požáru našeho rodinného domku. Děkujeme obecnímu úřadu, panu starostovi a panu místostarostovi, panu faráři otci Stanislavovi a sboru dobrovolných hasičů. Za poskytnutí ubytování patří díky ředitelce Charity Frenštát pod Radhoštěm paní Tabachové a zejména rodině Zdenka Šrubaře. Za darované dříví a jeho pořez děkujeme panu Tománkovi a panu Hrnčárkovi. Dále děkujeme sousedům, známým i všem dalším, kdo nám přispěli finančními dary, nebo svou prací pomohli odstraňovat následky požáru. Bez pomoci Vás všech a Vaší materiální i morální podpory bychom svou těžkou situaci nebyli schopni zvládnout. Rodina Pustkova, Kozlovice 119 Podûkování Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce: Koncert Š. Rak, A. Strejček Obecní slavnosti Taneční zábava Pouťová diskotéka Country večer Krmášová zábava Svatováclavský hudební festival Mikuláš na mlýně Adventní koncert Souznění Vánoční turnaj ve stolním tenise Hasičský ples SDH Měrkovice Myslivecký ples Valašský bál Farní ples Hasičský ples SDH Kozlovice Předposlední ples Divadelní ples Podrobnější informace o připravovaných akcích najdete na internetových stránkách obce, případně na plakátovacích plochách.

9 Kozlovice 9 Otevfiení knihovny Knihovna začne fungovat v nových prostorách od 2. září Slavnostní otevření knihovny bude v pozdějším termínu. Pro čtenáře je připraveno 500 nových knih, které nám poskytl regionální fond. Výpůjční doba je: Út: hod. St: hod. Čt: hod. Měrkovice St: hod. Nově je v knihovně zaveden prodej propagačních věcí obce (trička, kšiltovky, ) Vchod do knihovny je naproti večerky Švrček. Lovasová Charita ve Fren tátû pod Radho tûm nabízí obãanûm tyto sluïby Ošetřovatelská služba Tyto úkony jsou hrazené zdravotními pojišťovnami (po schválení ošetřujícím lékařem) a jsou prováděny kvalifikovanými zdravotními sestrami od pondělí až do neděle po celých 24 hodin. Aplikace injekcí, infusí, insulinu. Aplikace analgetik. Vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem. Měření krevního tlaku, teploty, tepu, dechu, příjmu a výdeje tekutin. Komplexní péče o klienty upoutané na lůžko. Převazy ran, proleženin, bércových vředů i za pomoci biolampy, péče o stomie, močové katetry, žaludeční sondy, tracheotomie, epicystomie, provádění cévkování. Komplexní ošetřovatelská péče o imobilní a inkontinentní. Zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením. Rehabilitační ošetřovatelství nácvik soběstačnosti, mobilizace, vertikalizace, nácvik chůze o berlích a pomocí chodítka. Práce spojené s přijetím, propuštěním pacienta z nemocničního ošetření a úmrtím nemocného v domácí péči. Odběry krve a moči v místě bydliště pro málo pohyblivé osoby. Dohled nad dávkováním a užíváním léku, dohled nad plněním naordinovaných úkonů. Pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta. Zajištění a organizace preventivních prohlídek. Pečovatelská služba Pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky, klient tuto službu hradí podle ceníku pečovatelských služeb. Cílová skupina: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením. Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Prováděná péče pondělí až pátek od 7 15 hod. Např.:

10 10 úklidy malého i většího rozsahu; praní a žehlení prádla; pravidelné nákupy, donáška léků a zdravotních potřeb; pomoc při úkonech osobní hygieny; jednoduché ošetřovatelské úkony; příprava a uvaření pokrmu; vyřízení úředních záležitostí; pedikúra v domácím prostředí; Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Půjčovna zdravotních pomůcek Slouží občanům, u kterých je nutné použití zdravotní pomůcky ke kompenzaci zdravotního handicapu. Tyto pomůcky si může zapůjčit kterákoli rodina či občan v oblasti působnosti Charity Frenštát za poplatek. Pracovníci půjčovny poskytují poradenskou činnost v oblasti zdravotních a kompenzačních pomůcek a jejich používání, pořizování náhradních dílů atd. Nabídka pomůcek: usnadňující pohyblivost invalidní vozíky, chodítka (pevná, kolečková, podpažní), berle, hole; zvyšující dostupnost a samostatnost při hygienické péči např. toaletní židle, nástavce na WC, sprchové židle, sedačky na vanu; umožňující setrvání a ošetřování ležícího klienta v domácnosti např. mechanická a elektrická lůžka, elektrické antidekubitní matrace, antidekubitní pomůcky, servírovací stolky. Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Kozlovice Kontakt: Adresa: Martinská čtvrť 1161, Frenštát pod Radhoštěm Tel , mob Mateřské centrum Klubíčko Mateřské centrum (MC) je místem setkávání maminek či tatínků na mateřské dovolené a jejich dětí. MC umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péči o dítě dostávají. Je zde pro Vás připraven zajímavý program, na jehož tvorbě se můžete podílet. MC je založeno na principu dobrovolnosti a vzájemné výpomoci, naslouchání, předávání zkušenosti. Do přípravy programu se může zapojit každý, kdo má chuť. Některé programy budou vedeny profesionálně, jiné zase laicky, ale věříme, že všechny s nadšením. Navštěvujícím rodičům jsou k dispozici počítače s připojením na internet. Budeme rádi, když se přijdete podívat v úterky od hod. Pátky od hod. Klub tatínků s dětmi pátky od hod. Kontakt: Adresa: Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm Mob sweb.cz/klubicko.frenstat Naše služby poskytujeme: Ve Frenštátě pod Radhoštěm, Lichnově, Vlčovicích, Mniší, Bordovicích, Trojanovicích, Kunčicích pod Ondřejníkem, na Čeladné, Tiché, Kozlovicích, Měrkovicích, na Hukvaldech, ve Sklenově Penzion pro seniory Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni. Obyvatelé domova jsou ubytováni v osmi jednopokojových garsoniérách vybavených kuchyňským koutem a sociálním zařízením.

11 Kozlovice 11 Zápisy a usnesení Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 1. Rada schvaluje rozdělení dotací spolkům a organizacím obce Kozlovice, které splnily všechny podmínky stanovené obcí Kozlovice (rozdělení dotací bylo zveřejněno ve Zpravodaji 2/2008). 2. Rada schvaluje ceník 1/2008 na pronájem sportovišť Sportovně rekreačního centra Kozlovice. 3. Rada obce Kozlovice schvaluje přijetí daru ve výši 20 tis. Kč od jednotlivých dárců. Dar bude použit na realizaci projektu Rozšíření vodovodu Kozlovice (lokalita Červenka). Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal radě následující informace: Byly geodeticky zaměřeny hranice Valašské cesty na horním konci, cena zaměření činila cca Kč. Bylo dokončeno vybavení nábytkem šaten nové tělocvičny a fitcentra, galérie a nové knihovny. Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí Rada bere informace na vědomí. 2. Radě byla předložena nabídka agentury propagace České republiky ACR - Alfa s. r. o. Boleslavova 27/36, , Praha 4, o spolupráci při vydání publikace Moravskoslezský kraj. Součástí nabídky je ceník základní prezentace obce v této publikaci rada neschvaluje spolupráci s agenturou ACR 3. Rada ruší ceníky: č. 1/2007 dopravné nákladním automobilem a práce mechanismů pro veřejnost, č. 4/2004 drtič větví a č. 11/2001 skládkování odpadů na skládce ostatních odpadů v Kozlovicích. Rada schvaluje s účinností od Ceník č. 2/2008, kterým se stanovuje cena dopravného nákladním automobilem a práce mechanizmů pro veřejnost, a ceník č. 3/2008, který stanovuje cenu skládkování odpadů na skládce ostatních odpadů v Kozlovicích, viz příloha zápisu rady. Úpravy cen souvisí s vyššími náklady pohonné hmoty, mzdové náklady ve dnech pracovního volna a klidu. 4. Rada schvaluje návrh na rozpočtovou změnu, převedením částky Kč z paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadových vod do paragrafu 3412 Sportovní zařízení v majetku obce. 5. Radě byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi SSMSK střediskem Frýdek Místek a obcí Kozlovice. Jedná se o budoucí zřízení sjezdu stavby Brána Valašska odpočívadlo a obratiště 1. Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem. 6. Radě byla předložena žádost k sepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi SSMSK střediskem Frýdek Místek a obcí Kozlovice. Jedná se o darování 41 m 2 pozemku krajské silnice III/4848 p. č. 4109/2 obci Kozlovice pro vybudování chodníku. Rada pověřuje starostu podpisem žádosti k sepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací. 7. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemku pro účely zřízení přípojky nn, přípojky plynu, vody a kanalizační přípojky k budoucí stavbě rodinného domu. Jedná se o dotčení pozemku ve vlastnictví obce Kozlovice p. č. 3956/1. Pokračování na straně 22.

12 12 Fotozpravodaj Kozlovice Kozlovice: Mezinárodní turnaj benjamínkû ve fotbale Beskydsk pohár 2008

13 Kozlovice 13

14 14 Kozlovice Kozlovice: Mezinárodní závody ve skoku na lyïích Beskydské turné 2008

15 Kozlovice 15

16 16 Kozlovice Mûrkovice : Turnaj ve fotbale Mini Cup 2008

17 Kozlovice 17

18 18 Kozlovice Otevfiení Sportovnû rekreaãního centra Dûtsk den Oslava 130. v roãí vzniku kolní budovy

19 Kozlovice 19

20 20 Kozlovice Úpravy a opravy v obci

21 Kozlovice 21

22 22 Kozlovice Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje starostu jejím podpisem. 8. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemku pro účely zřízení kanalizační přípojky k rodinnému domu jedná se o dotčení pozemku ve vlastnictví obce Kozlovice p. č. 4095/30. Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího. 9. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí 0,4 kv mezi společností ČEZ Distribuce a.s. a obcí Kozlovice. Jedná se o dotčení pozemků p. č. 1137/8 a 3962/1 ve vlastnictví obce Kozlovice Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí 0,4 kv a pověřuje starostu jejím podpisem. 10. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemku pro účely zřízení vodovodní přípojky. Jedná se o dotčení pozemků p. č a 569 (PK) ve vlastnictví obce Kozlovice. Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje starostu jejím podpisem. 11. Radě byly předloženy žádosti o opravu místní komunikace 4086/3 k. ú. Měrkovice, místní komunikace p. č. 3638/4 k. ú. Měrkovice a příjezdové komunikace k rodinnému domku čp Rada bere žádosti na vědomí a po schválení ZO souhlasí se zařazením do plánu oprav na rok Rada nedoporučuje prodej části obecního pozemku p. č. 4108/1 a pozemku p. č. 3379, pozemky slouží k odvádění dešťových vod z okolních parcel. Postupuje ZO obce Kozlovice. 13. Rada schvaluje návrh dodatku ke směrnici Pronájem ceník, nájem víceúčelového relaxačního sálu: děti 50 Kč/hod, dospělí 100 Kč/hod, permanentka 80 Kč/hod. 14. Rada schvaluje dotaci SDH Kozlovice ve výši Kč na pořízení sportovních oděvů a technického materiálu mladých hasičů. Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnili 4 členové rady (omluven Stanislav Pustka). 1. Dne došlo vlivem úderu blesku k požáru rodinného domu rodiny Pustkových (Kozlovice č. p. 119). V průběhu požáru a při následné likvidaci zajistila obec technickou výpomoc. Požár zničil dům téměř totálně. Rada schvaluje vyhlášení humanitární sbírky na zajištění bydlení pana Stanislava Pustky a jeho rodiny a na obnovu rodinného domu zničeného požárem. 2. Radě byla předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemků pro účely stavby Rozšíření vodovodu Kozlovice jedná se výstavbu (rozšíření) vodovodu v lokalitě Červenka. Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice Přítomno 12 členů zastupitelstva, 3 členové zastupitelstva se omluvili. Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili čtyři občané. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený. 1. Kontrola usnesení a informace starosty Směnná smlouva (Prudký obec) proveden vklad do katastru nemovitostí. Sběrné dvory exkurze v nejbližších obcích získávání zkušeností, jednání s ČSOB

číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 31. května 2008

číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 31. května 2008 11 číslo 1 březen 2008 zdarma Slovo starosty fotopel Vážení spoluobčané, do rukou se Vám opět dostává Zpravodaj a vzhledem k tomu, že se jedná o první vydání v tomto roce, dovolte mi, abych Vás všechny

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 duben 2006 zdarma

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 duben 2006 zdarma Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 duben 2006 zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané. Dnešním článkem vás chci, společně s místostarostou,

Více

Výše denní sazby podle druhu vozidla

Výše denní sazby podle druhu vozidla č. 2/2008 Usnesení zastupitelstva obce Tichá konané dne 16. června 2008: 8/161: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2008 8/162: 1) volí předsedu návrhové komise:

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 3 červenec 2005 zdarma

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 3 červenec 2005 zdarma Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 3 červenec 2005 zdarma Slovo starosty Prázdniny jsou tady, je čas dovolených, ale zároveň období, ve kterém

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Redakce Zpravodaje.......................................... 2 Slavnostní otevření zrekonstruované budovy

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, s otočením listu v kalendáři přichází nový rok. Právě přelom letopočtu

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VII. - č. 3 - září 2010 zdarma 130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou Mezi sbory se stotřicetiletou tradicí se letos zařadil také Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Květen 2002 č. 5 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Slavnostního otevření knihovny v nově zrekonstruované budově

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA Otázky a odpovědi Ohlédnutí za rokem 2007 naleznete na straně 1, 2 a 3. Zápisy do školských zařízení Podrobnosti naleznete na straně 5 a 11. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH ČÍSLO. 17. ročník 21. prosince 2012. V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť...

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH ČÍSLO. 17. ročník 21. prosince 2012. V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť... OTNICKÝ 50 ZPRAVODAJ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH ČÍSLO 17. ročník 21. prosince 2012 V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť... prosincový den. Po vydatném sněžení přišly teploty nad

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Janovské listy. Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran:

Janovské listy. Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran: Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 2/2010 Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran: Výsledky podle

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty 59 PROSINEC 2009 Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu.

Více