Aleš Máchal, Mojmír Vlašín, Dagmar Smolíková, 2000 Ilustrations Zuzana Štroufová, 2000 Jazyková úprava: Štěpán Vlašín Počet výtisků: 3000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aleš Máchal, Mojmír Vlašín, Dagmar Smolíková, 2000 Ilustrations Zuzana Štroufová, 2000 Jazyková úprava: Štěpán Vlašín Počet výtisků: 3000"

Transkript

1 ISBN

2 Aleš Máchal & Mojmír Vlašín & Dagmar Smolíková DESATERO DOMÁCÍ EKOLOGIE REZEKVÍTEK 2000

3 Vydání publikace je podpořeno z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci otevřeného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní sí středisek EOVV. Odborná spolupráce Autoři děkují za recenzní připomínky Ing. Petru Dostálkovi (kap. 6), Ing. Michalu Frankovi (kap. 1-10), RNDr. Yvonně Gaillyové, CSc. (kap. 2 a 3), RNDr. Janu Hollanovi (kap. 2 a 3), MUDr. Věře Horské (kap. 5), MUDr. Ladislavu Hromádkovi (kap. 7 a 8), Ing. Josefu Hustákovi (kap. 1-8), RNDr. Nadi Johanisové (kap. 1-10), Ing. Libuši Jozkové (kap. 1-10), Ing. Daně Křivánkové (kap. 6 a 7), Prof. RNDr. Haně Librové, CSc. (kap. 10), Mgr. Martinu Nawrathovi (kap. 5), Mgr. Jakubu Patočkovi (kap. 10), Mgr. Andrei Rezkové (kap. 1-10), Ing. Karlu Srdečnému (kap. 3), Ing. Zdeňku Taušovi (kap. 1-8), Ing. Heleně Vlašínové (kap. 6) a RNDr. Petru Voznicovi (kap. 1-10). Aleš Máchal, Mojmír Vlašín, Dagmar Smolíková, 2000 Ilustrations Zuzana Štroufová, 2000 Jazyková úprava: Štěpán Vlašín Počet výtisků: 3000 Rezekvítek Brno, 2000

4 V tomto světě, ve kterém je tolik utrpení a bídy, přírodní i lidské, se nechci rozvalovat ve vile či řítit se stokilometrovou rychlostí po betonové jizvě na krajině, vypouštět svým bližním do plic toxické exhaláty, přejíždět ježky a přehlížet přírodu. Připadal bych si vulgární je to otázka mého vlastního svědomí: i kdybych nic nezměnil, je dobré konat dobro a nepodílet se na zlu. Nejsme odpovědní za výsledky. Ty jsou v rukou Božích. Jsme však odpovědni za své jednání. Na ničení přírody je třeba reagovat jednoznačně: Count me out! Ohne mich! V tom se nevezu! E. Kohák, Zelená svatozář

5 4

6 SELŽOU-LI VŠECHNY POKUSY, JE NA ÈASE PØEÈÍST SI... ÚVOD V dobách, kdy umíraly Krušné a Jizerské hory, se proklamovaná péče o životní prostředí naplňovala většinou jen odpudivými letáky ve stylu chraň přírodu nebo nic neříkajícími radami i ty můžeš chránit životní prostředí. Sílící občanská hnutí na obranu přírody proti technokratické zvůli si dovedla poradit sama a pouštěla se i do velmi obtížných bitev. Za nejhlubší totality se ochranářům podařilo zabránit výstavbě přečerpávací vodní elektrárny v Biosférické rezervaci Křivoklátsko, a dokonce úspěšně vzdorovat snahám o přestavbu televizního vysílače na pálavském Děvíně pro příjem sovětské televize. V oněch neveselých časech také přibývalo lidí, kteří se sice do podobných akcí nezapojovali, ale měli dobrou vůli nebýt přírodě na obtíž, jen nevěděli, jak na to. Právě těmto zájemcům byl určen plakát Desatera domácí ekologie, vydaný koncem osmdesátých let. V posledních deseti letech vyšla řada zajímavých publikací a studií z různých oborů, týkajících se životního prostředí, které přinesly nové pohledy na některé dosud tradované zaručené pravdy, ale i mnoho pozoruhodných statistických údajů a podnětů k zamyšlení - např. brožurky brontosauřího BEZKu, EkoWATTu, českobudějovické ROSY, brněnské Veroniky, Nadace Partnerství, pražské TEREZY a jiných. Příjemně překvapily překlady knih autorů Seymoura a Girardeta Zelená planeta, Země na misce vah Alberta Gorea i řada dalších titulů. Souborná kniha shrnující dosavadní zkušenosti ekologického poradenství se však dosud neobjevila. Ve světle nových informací a s rozšířenou autorskou základnou jsme se rozhodli vyplnit čekání na kýženou odbornější publikaci přepracovaným vydáním Desatera domácí ekologie. Nové Desatero jsme pojali trochu jinak než ta předešlá. Změnu zaznamenala témata jednotlivých kapitol. Místo původního oddílu o konzumu, jehož aspekty prolínají všemi ostatnímí kapitolami, jsme nově zařadili část věnovanou globalizaci, která, ač by se mohla zdát vzdálená a neuchopitelná, se stále více dotýká každé domácnosti. Změněná je však i struktura kapitol. Rozdělili jsme je do dvou místy se prolínajících celků. První část, která je psána kurzívou, obsahuje teoretické informace, vztahující se k danému problému. Tak kupříkladu v kapitole o ovzduší je stručně vysvětleno poškozování ozonové vrstvy či princip skleníkového efektu. Druhá část zahrnuje praktické rady, jak se svou činností, nejen v domácnosti, co nejméně podílet na poškozování životního prostředí. Abychom odborný text zbytečně nezatěžovali podrobnostmi a nečinili jej tak nepřehledným a mnohdy nesrozumitelným, jako tuto větu, je řada odborných výrazů či téma rozvíjejících sousloví psána VÝRAZNÝM PÍSMEM a podrobně vysvětlena a rozebrána ve slovníčku, zařazeném 5

7 za poslední kapitolou. Myslíme si, že ne každého zajímá například výklad Dobsonovy jednotky, ale na druhé straně jsme nechtěli připravit zájemce o požitek z tak š avnaté definice. Nedomníváme se, že předkládanými informacemi a nápady získáme pro odpovědnější vztah k přírodě většinu lidí, nebo že dokonce spasíme svět. Nechceme se tvářit, že právě my víme jak na to, a že známe tu zaručeně pravou cestu. Nejde nám ani o nostalgické volání po návratu o stovky let zpět, ba ani o život plný úzkosti, zda jsme při cestě do práce nezašlápli mravence nebo zda jsme nesvítili o minutu déle, než bylo skutečně nezbytně nutné. Je nám však proti mysli nesmyslné pachtění za kupovanými zážitky a hmotným blahobytem, okořeněné notnou dávkou lhostejnosti ke všemu, co se nachází za plotem našeho dvora a hranicemi našich bezprostředních osobních zájmů. Myslíme si, že naše civilizace čím dál více postrádá přirozenost a opravdovost a čím dál méně respektuje lidské rozměry a potřeby. Naopak jsou vyvolávány potřeby nové: kup - spotřebuj - vyho a honem utíkej nakoupit nové. Cyklus je však nekonečný, nebo tolik žádané štěstí nepřichází. Desaterem chceme ukázat, že tento životní styl je nešetrný k životnímu prostředí i ke generacím, které přijdou po nás. Rádi bychom ukázali, že existují i jiné varianty, ohleduplnější, a že dobrovolná skromnost není synonymem k životu v jeskyni. A nakonec ještě na vysvětlenou k pojmu domácí ekologie. Člověčí způsoby plýtvavého hospodaření jsou všem ostatním organismům neznámé: zelené rostliny si dovedou svá těla vytvářet nenapodobitelnými způsoby využití vody, vzduchu a slunečního záření, houby i živočichové si berou potřebné živiny z uhynulých či živých těl rostlin nebo zvířat. Všichni to činí tak šikovně, že co si k životu vezmou a spotřebují, to zase po čase vrátí do látkového koloběhu k využití dalším generacím. Jen zhoubné nádorové bujení ničí zdravé tkáně hostitelského organismu a připravuje tím svůj vlastní konec. Proč by se lidé měli chovat jako rakovinné buňky? Rozumnější je v domácnostech podporovat způsoby hospodaření, připomínající fungování přírodních ekosystémů - a ty jsou takřka stoprocentně poháněny sluncem. Sousloví domácí ekologie proto patří spíše do uvozovek - jako vyjádření snahy o vědomou člověčí nápodobu přirozeného chodu přírody v provozu domácnosti, na dovolené, ve škole i na pracovišti. Upřímně děkujeme všem odborným poradcům, ale i pozorným čtenářům předešlých vydání Desatera, kteří nás upozornili na nedostatky a nezištně poskytli své nápady a zkušenosti. autoři 6

8 7

9 8

10 1. OVZDUŠÍ Jednou z překážek, které musíme překonat,, je obvyklá představa nekonečného nebe nad námi. A. Gore, Země na misce vah Jaký vliv budou mít látky, vypouštěné do ovzduší ze zdrojů ANTROPOGENNÍCH (např. elektrárenské komíny) nebo z přírodních (např. sopka), na životní prostředí, záleží především na jejich vlastnostech. Některé se například velmi rychle rozkládají slunečním zářením nebo jsou vymývány deštěm (viz OSUD LÁTEK V ATMOSFÉØE). Jiné se však vyznačují takovou stabilitou (např. oxid uhličitý, FREONY), že setrvávají v ATMO- SFÉØE i několik desítek a stovek let, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se nahromadily a rozptýlily po celé zeměkouli do takové míry, že jejich vliv by mohl zásadně změnit život na celé planetě (viz níže, poškození OZONOVÉ VRSTVY, SKLENÍKOVÝ EFEKT). Poškození ozonové vrstvy Země. Ozonová vrstva Země se nachází ve výšce km. Zde je soustředěno 80-90% veškerého ozonu. Ačkoliv tento plyn zaujímá v atmosféře pouhé miliontiny až stotisíciny objemových procent, je toto množství postačující k tomu, aby pohlcovalo (absorbovalo) sluneční záření o kratších vlnových délkách, které pro život na Zemi představuje značné riziko. Množství ozonu se vyjadřuje v DOBSONOVÝCH JEDNOTKÁCH nebo v procentech, vztažených k dlouhodobému průměru. Hodnoty množství ozonu, označované jako dlouhodobý průměr, byly naměřeny v letech Mezi látky poškozující ozonovou vrstvu patří především freony, ale i některé jiné chlorované sloučeniny. Freony jsou látky s vysokou termickou i chemickou stabilitou, až na výjimky i s nízkou TOXICITOU. Používají se jako součást sprejů, hasicích prostředků, dále v chladírenské technice. Ve stratosféře se díky slunečnímu záření o vlnové délce kratší než 215 nanometrů (nm) odštěpí z molekuly freonu atomární chlor, který je schopen rozložit molekulu ozonu. K největšímu úbytku ozonu dochází každým rokem nad Antarktidou, v roce 1993 jeho množství dočasně pokleslo o 60%, v říjnu roku 1997 dokonce ozon ve výškách 14 až 20,5 km nad pólem téměř vymizel. Tato tzv. ozonová díra (označení pro dočasné snížení ozonu pod 50%) se čím dál více rozšiřuje směrem k Jižní Americe a Austrálii. Ozonu však začalo významně ubývat, především v zimních a jarních měsících, i na severní polokouli, v Evropě, ale i v Severní Americe. V České republice byl zaznamenám dlouhodobý trend ( ) úbytku ozonu, který činil asi 2,5% za deset let. Naopak nad rovníkovými oblastmi nebyl úbytek ozonu zatím pozorován. Nejzávažnějším důsledkem poškození ozonové vrstvy je zvýšené pronikání slunečního záření o vlnových délkách nm, které snižuje rychlost FOTOSYNTÉZY FY- TOPLANKTONU a zelených suchozemských rostlin. Fytoplankton, a už v oceánech nebo ve vnitrozemských vodách, stejně jako zelené rostliny na souši, jsou v roli primárních PRODUCENTÙ pro život na Zemi nepostradatelní. Destrukcí fytoplanktonu by se z globálního hlediska snížila schopnost vázat oxid uhličitý z atmosféry, čímž by se podpořil skleníkový efekt (viz níže). Úbytek ozonové vrstvy o jedno procento způsobuje u člo- 9

11 věka zvýšení výskytu rakoviny kůže o čtyři procenta a možnost vzniku zákalu oční čočky. I přes přijetí mezinárodních úmluv (viz na konci kapitoly) se nepředpokládá, že by se koncentrace ozonu do poloviny 21. století vrátily k původním hodnotám. Skleníkový efekt. Vodní pára, oxid uhličitý, metan a jiné plyny přítomné v atmosféře částečně propouštějí sluneční záření k povrchu Země, avšak působí jako clona pro dlouhovlnné záření zpětně vysílané zemským povrchem. Toto tepelné záření vyzařované zemským povrchem je absorbováno výše jmenovanými (tzv. skleníkovými) plyny a opět vyzářeno - část směrem k povrchu Země, který se tak ohřívá. Tento jev je nutný pro existenci života na této planetě. Člověk však při své činnosti uvolňuje do ovzduší takové množství skleníkových plynů, že se nestačí přirozenými procesy odbourávat, kumulují se v atmosféře a zvyšují účinnost skleníkového efektu. Na tomto jevu se nejvíce podílí oxid uhličitý, metan, oxid dusný, halogenované uhlovodíky a přízemní ozon. Pokud by se nepodařilo stabilizovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, předpokládá se, že se zvýší průměrná globální teplota v roce 2100 o 1-3,5 C oproti roku 1990, a že se v důsledku tání ledovců také zdvihnou hladiny oceánů (v roce 2100 o cm nad současnou úroveň). Oteplení klimatu by v České republice zřejmě znamenalo prodloužení bezmrazového období o dnů, posunutí začátku vegetačního období z dubna na březen a jeho ukončení ze září na říjen. Plodiny by mohly být ohrožovány jak pozdními mrazy, tak četnějšími výskyty extrémně vysokých teplot. Pokud by se výrazně nezvýšilo množství srážek, předpokládá se snížení odtoku povrchových i podzemních vod a ohrožení některých oblastí suchem (střední a jižní Morava, střední a severozápadní Čechy, dolní a střední Polabí a Povltaví). Vlivem změněných klimatických podmínek by zřejmě také došlo ke snížení úrodnosti půdy a ke značné zátěži i beztak nadmíru stresovaných a poškozených lesů. Pokud bychom chtěli koncentraci skleníkových plynů v atmosféře stabilizovat na úroveň dvojnásobku předindustriální hodnoty, bude třeba snížit EMISE v globálním měřítku 10

12 na méně než 50% současné úrovně. Přesto smluvní strany Rámcové úmluvy, uzavřené v roce 1997 na 3. konferenci v Kjótu, přijaly pouze osmiprocentní snížení emisí do období (viz na konci kapitoly). Kyselá atmosférická depozice. Oxidy síry a dusíku, které většinou pocházejí ze spalovacích procesů, dopadají na zemský povrch bu v podobě zředěných kyselin (KYSELÉ DEŠTÌ), aerosolů nebo v plynném stavu. A už jde o jakýkoliv způsob, následkem bývá změna ph jak povrchových vod (ACIDIFIKACE VOD), tak i půd (ACIDIFIKACE PÙD). Příkladem acidifikovaných vod mohou být mnohá skandinávská jezera, kde odumřel i plankton a organické látky byly vysráženy. Tato jezera jsou mrtvá. Krušné hory s odumřelými lesy mohou zase poskytnout přesnější představu o následcích acidifikace půd. Masivní poškození a úplná likvidace lesních porostů byly u nás poprvé pozorovány v letech v Krušných horách. Česká republika z hlediska acidifikací narušených lesů drží evropský primát. Emisemi nám však stále ještě přispívají i Polsko a Německo (dálkový přenos). V roce 1996 bylo poškozeno 72% stromů. Mezi nejvíce postižené oblasti patří např. Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše. Naopak k nejčistším oblastem patří Šumava či Hrubý Jeseník. Z pohledu kontinentů je kyselou atmosférickou depozicí nejvíce postižena střední, severní a západní Evropa, severovýchod Severní Ameriky a jižní Čína. Smog. Redukční smog, zvaný též londýnský, je typický pro zimní INVERZNÍ období (teplota s výškou stoupá a pohyb vzdušné masy je značně omezen) ve městech nebo průmyslových oblastech se silným znečištěním oxidem siřičitým, oxidem uhelnatým a popílkem. Nejtragičtější smogové situace se odehrály v roce 1909 v Glasgowě, kdy chorobám dýchacích cest a krevního oběhu podlehlo během několika dní lidí, a v roce 1952 v Londýně, kdy za stejných okolností zemřelo na lidí. Fotochemický smog, zvaný též losangelský, je typický pro letní slunečné dny v oblastech s hustým automobilovým provozem. Sluneční záření o vlnové délce kratší než 400 nanometrů odštěpí z molekuly oxidu dusičitého, pocházejícího z automobilových výfuků, atom kyslíku, který reaguje s molekulou kyslíku za vzniku ozonu. Tento plyn je velmi 11

13 reaktivní a během asi půl dne jeho koncentrace klesnou na původní úroveň. Z těkavých uhlovodíků z výfuků aut a oxidu dusičitého za přispění slunečního záření vznikají další sloučeniny - aldehydy, peroxyacetylnitráty. Všechny tyto látky jsou toxické nejen pro člověka (podrobněji v kapitole DOPRAVA). Poprvé bylo poškození vegetace ozonem pozorováno ve 40. letech v přilehlých oblastech Los Angeles. Na ozon jsou nejvíce citliví především lidé s chronickými nemocemi dýchacích cest, děti a starší lidé. Veškerá spalovací zařízení na tuhá, kapalná a plynná paliva je třeba mít perfektně seřízená a zrevidovaná od odborné firmy. Komín pravidelně vymetáme a také zajiš ujeme, aby do kouřovodu nevnikal falešný vzduch. Naopak do místnosti, kde se nachází topné zařízení (kotelna, koupelna, kuchyň), je přívod vzduchu nutný. Odedávna se značná část odpadů v domácnostech pálila. Není divu - ušetřilo se tím hodnotnější palivo. V dobách, kdy jedinými obalovými materiály byly papír, dřevo a někdy přírodní textil, to ani moc nevadilo. Ale co dnes? Plasty, plasty, plasty. Spálit? Leckdo to tak dělá, aniž by věděl, co při spalování vzniká a jaké to může mít důsledky. Spalování v domácích topeništích se totiž podstatně liší od spaloven průmyslového nebo KOMU- NÁLNÍHO ODPADU. Ve spalovnách se spaluje při mnohem vyšší teplotě (většinou nad 800 C), za optimálního přístupu kyslíku. Plyny, uvolněné při hoření v peci, se dále spalují v dohořívací komoře. Navíc bývají takové spalovny vybaveny až třemi stupni čištění spalin. Poměrně neškodné je spalování dřeva, kvalitního černého uhlí, koksu, nelaminovaného papíru, celofánu. Pálením ostatních látek, hlavně plastů (PVC), vzniká velké množství různorodých škodlivin. Než budeme příště zatápět, prohlédněme si raději nejdříve tabulku 4. Rostlinné zbytky ze zahrady raději kompostujeme než pálíme, ušetříme sousedy i sebe dusivého dýmu. Výjimku tvoří listí, napadené moniliosou nebo strupovitostí. Nikdy však nevypalujeme travní porosty. Je to protiprávní a bez jakéhokoliv biologického smyslu. Takovéto počínání ničí živočichy ukrývající se v drnu, zvýhodňuje nežádoucí druhy trav v porostu a při nechtěném rozšíření ohně ohrožuje okolní přírodu i lidské zdraví. Na vypalování travních porostů se vztahuje zákon č. 23/1962 Sb. o myslivosti, při jehož porušení 12

14 může být udělena pokuta do výše Kč (dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích), ale také zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, podle kterého může být plošné vypalování pokutováno až do výše Kč. Nekupujeme chladničky s freonovými chladícími médii, vyřazené z provozu vracíme k RECYKLACI (viz kapitola ODPADY). Do domácnosti kupujeme barvy a chemické prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla (viz obal výrobku). Upřednostňujeme vodou ředitelné prostředky na bázi latexů apod. Tab. 4 Vliv látek vznikajících při hoření na zdraví člověka a životní prostředí Škodlivina Vliv na zdraví člověka a životní prostředí Spalovaný materiál Chlorovodík Dráždí horní cesty dýchací, způsobuje korozi materiálů (např. železobeton, beton), přispívá ke kyselým deš ům. Kyanovodík Blokuje tkáňové dýchání. Umělé tkaniny. Oxid siřičitý Oxid uhelnatý Těžké kovy Polychlorované dibenzo-pdioxiny a polychlorované dibenzofurany Styren Silně dráždí dýchací cesty a sliznice. Vysoké koncentrace mohou způsobit i smrt. Může také dojít k zánětu plic, průdušek a spojivek. Podílí se na acidifikaci prostředí. Může nepřímo zavinit udušení, protože se váže na krevní barvivo hemoglobin. Působí na centrální nervovou soustavu, zpomaluje reflexy, zvyšuje výskyt bolestí hlavy. Většina je toxická, některé jsou.$5&,12 *(11«Ã(0%5<272;,&. 7(5$72*(11«ÃKumulují se v 3275$91«0Ã (7ª=&,. Existuje 210 sloučenin. Toxické, 2,3,7,8- tetrachlordibenzo-p-dioxin je pro člověka karcinogen. V životním prostředí jsou stálé, kumulujíse v potravním řetězci. Značně dráždí dýchací orgány. Zařazuje se mezi možné karcinogeny. Fenoly Dráždivé účinky. Dřevotříska. Ftaláty U živočichů ovlivňují reprodukci, mají 087$*(11«a karcinogenní potenciál. U člověka způsobují ledvinová onemocnění a jsou pro něho potenciálně karcinogenní. PVC (polyvinylchlorid), vyrábějí se z něho některé obaly, folie. Měkčený PVC je znám pod názvem igelit. Hnědé uhlí, rostlinný materiál, kaučuk (např. pneumatiky). Vzniká při spalování za nedostatečného přístupu vzduchu. Plasty, uhlí, barviva. Těžké kovy se uvolňují do ovzduší, ale zůstávají také v popelu. Vznikají při spalování jakéhokoliv materiálu, pokud je přítomen chlor (např. v PVC). Polystyren. Používá se jako obalový materiál, na zateplování (pěnový) atd. Plasty. Používají se jako změkčovadla do syntetických plastů. Vinylchlorid Pro člověka karcinogenní a mutagenní. PVC. podle různých toxikologických pramenů Dosud jsme se zabývali pouze vnějším ovzduším, většinu svého času však trávíme v uzavřených prostorách. Zřejmě nejrizikovějším faktorem v domácnostech je tabákový kouř. Jde o hustý aerosol obsahující na různých látek, např. nikotin, dehet, dusík, oxid uhelnatý, karcinogenní benzo(a)pyren atd. V domácnostech s plynovým sporákem se nachází větší množství oxidu dusičitého. Se vzrůstající teplotou v místnosti (topná sezóna) se zvyšují i koncentrace těkavých organických látek, které se mohou uvolňovat z nátěrů (barvy, laky), z umělých hmot (například ftaláty z podlahových krytin, vyráběných z PVC), z koberců atd. 13

15 MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY Úmluva o ochraně ozonové vrstvy (Vídeňská úmluva), 1985 (Československo 1990, ČR 1993), viz Mnohostranné mezinárodní úmluvy, II. Ovzduší, MŽP 1996 Protokol o látkách, které porušují ozonovou vrstvu (Montrealský protokol), 1987 (Československo 1990, ČR 1993), viz Mnohostranné mezinárodní úmluvy, II. Ovzduší, MŽP 1996 Londýnský dodatek Montrealského protokolu o látkách porušujících ozonovou vrstvu, 1990 (ČR 1996), viz Mnohostranné mezinárodní úmluvy, II. Ovzduší, MŽP 1996 Kodaňský dodatek k Montrealskému protokolu o látkách porušujících ozonovou vrstvu, 1992 (ČR 1996), viz Mnohostranné mezinárodní úmluvy, II. Ovzduší, MŽP 1996 Montrealský dodatek k Montrealskému protokolu o látkách porušujících ozonovou vrstvu, 1997 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Rio de Janeiro, 1992 (ČR 1993), viz Mnohostranné mezinárodní úmluvy, II. Ovzduší, MŽP 1996 Protokol z Kjóta, 1997 (ČR 1998) Úmluva o dálkovém znečiš ování ovzduší přecházejícím hranice států, 1979 (Československo 1984, ČR 1993), viz Sbírka zákonů 5/1985, Mnohostranné mezinárodní úmluvy, I. Ovzduší, MŽP

16 Protokol k Úmluvě o dálkovém znečiš ování ovzduší přecházejícím hranice států o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečiš ujících ovzduší v Evropě (EMEP), 1984 (Československo 1986, ČR 1993), viz Sbírka zákonů 215/1994, Mnohostranné mezinárodní úmluvy, I. Ovzduší, MŽP 1996 Protokol k Úmluvě o dálkovém znečiš ování ovzduší přecházejícím hranice států o snížení emisí síry nebo jejich toků přecházejících hranice států nejméně o 30%, 1985 (Československo 1987, ČR 1993), viz Mnohostranné mezinárodní úmluvy, I. Ovzduší, MŽP 1996 Protokol k Úmluvě o dálkovém znečiš ování ovzduší přecházejícím hranice států o dalším snížení emisí síry, 1994 (ČR 1997), viz Mnohostranné mezinárodní úmluvy, I. Ovzduší, MŽP 1996 Protokol k Úmluvě o dálkovém znečiš ování ovzduší přecházejícím hranice států o snižování emisí oxidů dusíku nebo jejich přenosů přes hranice států, 1988 (Československo 1988, ČR 1993), viz Mnohostranné mezinárodní úmluvy, I. Ovzduší, MŽP 1996 Protokol k Úmluvě o dálkovém znečiš ování ovzduší přecházejícím hranice států o omezení emisí těkavých organických látek nebo jejich toků přes hranice států, 1991 (ČR 1997) Ujednání mezi Ministerstvy životního prostředí České republiky, Polska a SRN o výměně imisních dat v Černém trojúhelníku, č. 271/1996 Sb. Dohoda mezi Ministerstvy životního prostředí ČR a SRN o uskutečnění pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice, viz Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 300/1996 Sb. PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY Zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečiš ujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších úprav (úplné znění 211/1994 Sb.) Zákon ČNR č. 389/1991 Sb. o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečiš ování (změny: 211/1993 Sb., 158/1994 Sb., 86/1995 Sb.) Vyhláška č. 614/1992 Sb., kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší Opatření FVŽP ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečiš ujícími látkami, ve znění opatření FVŽP ze dne 23. června 1992 (OP33/91, změny: 122/1995 Sb., 117/1997 Sb.) Vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečiš ování a ochrany ovzduší Vyhláška MŽP č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší (změna: 279/1993 Sb.) Zákon č. 38/1995 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích (změna: 355/1999 Sb.) Vyhláška č. 102/1995 Sb. o technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel (změna: 299/1996 Sb., 4/1998 Sb., 244/1999 Sb.) Vyhláška MD č. 103/1995 Sb. o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel (změna: 322/1997 Sb.) Zákon č. 86/1995 Sb. o ochraně ozonové vrstvy Země Vyhláška MŽP č. 256/1996 Sb., kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství 15

17 látek poškozující nebo ohrožující ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997 až 1999 Vyhláška MŽP č. 316/1997 Sb., kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999 LITERATURA Červinka, P.: Životní prostředí České republiky. Praha, Karolinum Fawell, J. K., Hunt, S.: Environmental Toxicology Organic Pollutants. Published by Ellis Horwood Ltd Gore, A.: Země na misce vah. Praha, Argo Hadač, E.: Ekologické katastrofy. Praha, Horizont Hadač, E., Moldan, B., Stoklasa, J.: Ohrožená příroda. Biosféra - člověk - technosféra. Praha, HORIZONT Haward, P. H.: Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic Chemicals. Chelsea, Lewis Publ Kalvová, J., Moldan, B.: Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Praha, Karolinum Lippert, E. (editor): Ozonová vrstva Země. Praha, Vesmír a MŽP ČR Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie. Praha, AVICENUM Míchal, I.: Ekologická stabilita. Brno, Veronica a MŽP ČR Statistická ročenka České republiky. Praha, MŽP ČR a ČSÚ Tölgyessy, J. a kol.: Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia. Bratislava, SAV

18 17

19 18

20 2. VODA A tak se z čistých toků, bohatých na rostliny a živočichy od korýšů, vodního hmyzu a mlžů až po nejrozmanitější ryby, stávají po průtoku lidskými sídly stoky, v nichž jediný život představují hnilobné bakterie. E. Hadač, Ekologické katastrofy Voda je nutnou podmínkou pro existenci života na naší planetě. Celých 97,61% veškerého vodstva na Zemi zaujímají moře a oceány, 2,08% polární led a ledovce, 0,29% podzemní voda, 0,008% slaná jezera, 0,009% sladkovodní jezera a jiné nádrže, 0,005% půdní vlhkost, 0,000 9% atmosférická vlhkost a 0,000 09% řeky. Voda se také nachází vázaná v minerálech (krystalická voda), odtud se může uvolnit zvětráváním nebo při vulkanické činnosti, jinak je pro život nedostupná. Voda má v krajině významnou termoregulační úlohu. V přirozených EKOSYSTÉ- MECH, kde je vázáno velké množství vody, se dopadající sluneční energie spotřebovává na přeměnu vody v páru (až 80%), aby se na chladnějších místech opět uvolnila při srážení vodní páry zpět na vodu. Tímto se vyrovnávají nejen teploty mezi dnem a nocí, ale i místní teplotní rozdíly. Naopak v krajině s nedostatkem vody - pole, městské zástavby, dálnice, povrchové lomy, průmyslová centra - se téměř 80% z celkového dopadajícího slunečního záření přemění přímo na teplo. Oteplený vzduch i s jinými plyny a prachem rychle stoupá vzhůru, nedochází k místním deš ovým srážkám a tím ani k vyrovnávání teplot. Vzniklé velké teplotní rozdíly se vyrovnávají rychlým přesunem chladnějšího vzduchu, a to i z velkých vzdáleností. Důsledkem odvodnění krajiny je její postupná přeměna ve step s půdou velmi chudou na živiny, s obdobími sucha střídanými přívalovými dešti. Snížená schopnost krajiny zadržovat vodu, jako důsledek odvodňování, regulací toků a již po staletí probíhajícího odlesňování středních a horních částí povodí, je spolu se zástavbou niv hlavním viníkem obrovských škod způsobovaných povodněmi. Člověk zasahuje do vodních ekosystémů nešetrným způsobem, což mnohdy snižuje životaschopnost daného společenstva, ale také si svým krátkozrakým počínáním podřezává větev sám pod sebou. Jeho vliv se ubírá dvěma směry: obohacuje řeky a moře rozmanitými chemikáliemi (viz níže) a mění fyzickou podobu celých povodí, především řek (regulace, přehrady) a jezer (neúměrné závlahy zmenšují jejich rozlohu, např. Aralské jezero). Regulace toků zpravidla znamená změnu šířky a profilu koryta, zpevnění břehů a dna, napřimování toků, likvidaci břehových porostů atd. Důsledky se dostaví v podobě zrychleného odtoku, dále ve snížení vodní hladiny, ve změně světelného a teplotního režimu. Porosty kolem řek plní několik funkcí: zadržují splachy z okolí, zpevňují břehy, stíní. Po likvidaci břehových porostů je tok dlouhodobě vystavován slunečnímu záření, čímž se voda oteplí podpoří se rozklad organických látek sníží se obsah kyslíku, zvýší se výpar. S napřimováním toků mizí i přirozené rybí úkryty, což spolu se sníženou vodní hladinou vede k ochuzení nebo až vymizení rybího společenstva. Jiným výrazným zásahem do života říčních ekosystémů jsou výstavby vodních elektráren. Náhlé změny 19

21 průtoku, měnící výšku hladiny a rychlost proudění vody, působí velmi stresově na organismy, které žijí v dolních tocích. Vodní ekosystémy mají schopnost samočištění, pokud ovšem znečištění nepřesahuje jejich možnosti a kapacitu. Samočištění se skládá z celé řady fyzikálních, chemických a biologických procesů. Znečiš ující látky se ve vodě ředí, promíchávají, usazují, jsou mechanicky rozrušovány, podléhají oxidaci, rozkladu slunečním zářením, neutralizaci, shlukují se do větších částic, které se pak usazují, stávají se součástí potravního řetězce atd. Důsledkem napřimování toků je také snížení samočisticích schopností řeky, nebo voda teče větší rychlostí a samočisticí procesy nemají možnost řádně probíhat. Člověk svou činností zanesl do vodních ekosystémů mnoho cizorodých látek (např. chlorovaná rozpouštědla, PESTICIDY, POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY, polychlorované fenoly, ROPNÉ LÁTKY, TENZIDY) a u některých, v přírodě se nacházejících, významně zvýšil jejich koncentraci (např. TÌŽKÉ KOVY, POLYCYKLICKÉ AROMA- TICKÉ UHLOVODÍKY). Téměř bez výjimky všechny jmenované látky negativně ovlivňují vodní ekosystémy. Některé mají KARCINOGENNÍ a MUTAGENNÍ potenciál, hromadí se v POTRAVNÍM ØETÌZCI, snižují schopnost reprodukce organismů a v důsledku také snižují BIODIVERZITU. Atmosférická DEPOZICE oxidů síry a dusíku (převážně ze spalovacích procesů) negativně ovlivnila vodní ekosystémy až do té míry, že se některé z nich staly zcela neobyvatelnými (ACIDIFIKACE VOD). Zásadní změny ve složení vodního společenstva (např. úhyn ryb) způsobují také splachy dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí či vypouštění splaškových odpadních vod. Tento proces, při kterém se v důsledku nadměrného množství živin snižuje koncentrace kyslíku ve vodě a naopak se hromadí TOXICKÉ látky, se nazývá EUTROFIZACE. K eutrofizaci přispívají také DETERGENTY obsahující fosfáty. Tyto látky, běžně používané v každé domácnosti, však představují i jiné riziko. Tenzidy, které jsou hlavní účinnou složkou detergentů, není schopna čistírna odpadních vod odbourat beze zbytku (dostávají se tak do řek a přes úpravnu pitné vody potrubím zpět k nám do domácností) a navíc také znesnadňují samotný proces čištění. Soustavné znečiš ování vod nízkými koncentracemi škodlivin ničí toto prostředí postupně a pomalu, narozdíl od havárií, které zabíjejí okamžitě. Například koncem ledna roku 2000 se na severu Rumunska v důsledku dlouhotrvajících deš ů protrhla hráz odkaliště zlatého dolu Aurul. Kyanidové soli (řádově stovky tun) tak zahájily svoji pou přes řeku Lăpuş, Someş, Tisu a Dunaj do moře. Lidská neodpovědnost tak zničila celý ekosystém řeky Tisy. Uhynulo velké množství ryb (přes tisíc tun), divoké zvěře a vodního ptactva. I lehce rozložitelné organické látky, například polysacharidy a bílkoviny z výroby škrobu nebo droždí, mohou způsobit problémy, a to v podobě kyslíkového deficitu. Stejný dopad mají i oteplené vody z chladících systémů elektráren, hutních nebo potravinářských provozů, nebo (obzvláště v silněji znečištěných vodách) podporují rozklad organických látek, a tím snižují obsah kyslíku ve vodách. Navíc zvýšení teploty vody vede ke zvýšení toxicity některých sloučenin (chlorid rtu natý, sloučeniny zinku, kyanidy, chlorované uhlovodíky, DDT ). Přísunem oteplené vody vždy dojde k narušení původního společenstva, k jeho druhovému ochuzení či k úplnému nahrazení jiným společenstvem. Voda s teplotou nad 32 C je pro většinu vodních organismů tekoucích vod neobyvatelná. V České republice jsme značně překročili únosnou míru znečištění vypouštěného 20

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přírodní zdroje Neobnovitelné zdroje,

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 3 skupenství ( kapalné

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č. 1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.3 2. Sladké vody je ještě méně okolo 2,5%. To že je většina

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

SSOS_ZE_2.05 Hydrosféra, prezentace

SSOS_ZE_2.05 Hydrosféra, prezentace Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.05

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) další názvy AOX ( Adsorbable Organically bound Halogens ) číslo CAS* - chemický vzorec* - ohlašovací práh pro emise a přenosy do ovzduší (kg/rok) - do vody

Více

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním 1 Zadní přikládání V letošním roce jsme uvedli na český trh novinku od firmy Hoxter - teplovodní krbovou vložkou se zadním přikládáním

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep ŽUMPY SEPTIKY EnviSep Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v žumpách a septicích. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 3 Proces praní Kapitola 4a Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě Cíle Po prostudování této kapitoly budete mít

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Provoz skládky komunálních odpadů

Provoz skládky komunálních odpadů Provoz skládky komunálních odpadů (ilustrovaný scénář pořadu) Odpady provázejí člověka po celou dobu civilizace. Vznikají při průmyslové činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní

Více

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD EM-Eko ÚPRAVA ODPADNÍCH VOD Snížení nebo odstranění organických látek, sušiny a živiny Snížení nebo odstranění nemocí způsobující organismy Snížení nebo

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a

Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a vložíme kousek minerálu vápence Do baňky s několika

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 2 Používání vody pro praní Cíle Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody -

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Vzduch Ochrana ovzduší

Vzduch Ochrana ovzduší Vzduch Ochrana ovzduší Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Atmosféra Obr. 1 Základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE autoři: Hana a Radovan Sloupovi 1. Ze tří cisteren unikly tři plyny - helium, amoniak a chlor. Napiš do obláčků správné značky nebo vzorce. Pomůže ti výstražné značení nebezpečnosti

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více