Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN

2 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 4 - Využití města a okolí pro turistické aktivity, 4.3 Odstranění části textu Zpřístupnění věže zámku Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Priorita 2 - Zlepšení technického stavu TI ve městě Doplněno opatření 2.6 Zřízení odpadového centra Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Lidské zdroje a sociální infrastruktura Priorita 4 Specializovaná škola, Přeformulováno opatření 4.1. Vytváření podmínek pro školy a školská zařízení v jejich profilaci a specializaci a vazbě na střední školy Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority. Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Priorita 1 Komplexní řešení dopravní situace ve městě a místních částech (např. Kunov apod.) Přeformulováno opatření 1.5 Doplnění cyklotras a běžeckých tras do infosystému města Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 1 Zlepšení pověsti Bruntálu Odstranění opatření 1.5 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní ptostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 4 Využití města a okolí pro turistické aktivity Přeformulováno opatření 4.2 Výstavba rozhledny na Vodárenském vrchu Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní ptostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 5 Revitalizace městského centra Odstranění opatření 5.3 Kap 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Cestovní ruch Priorita 2 Ubytovací kapacity Odstraněno Kap 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Priorita 4 Zvýšení atraktivity města Odstraněno

3 OBSAH : ÚVOD -DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ SOUHRN VÝSTUPY PRACOVNÍCH SUPIN CÍLE A PRIORITY ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ NÁVAZNOST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU NA ZASTŘEŠUJÍCÍ STARTEGICKÉ DOKUMENTY IPRM IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : SWOT ANALÝZY PROJEKTOVÝ LIST SOUPIS VÝCHOZÍCH STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH MATERIÁLŮ MĚSTA PROFIL MĚSTA Zkratky použité v textu CR ČSÚ ESF EU HSS IS IOP IPRM KIS MAS MSP NPR NRP NSRR OK OP PL POU RM ROP SF SOŠ SOZS SP SPŠ PIC TI TZP VŠP ZŠ ZM Cestovní ruch Český statistický úřad Evropský sociální fond Evropská unie Hospodářská a sociální soudržnost Informační systém Integrovaný operační program Integrovaný plán rozvoje města Krajský informační systém Místní akční skupiny Malé a střední podnikání Národní program reforem Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Oddělení koncepcí města Operační program Projektový list Příslušný odborný útvar města (útvar do jehož kompetence projekt převažujícím způsobem patří) Rada města Regionální operační program Strukturální fondy Střední odborné školy Strategické obecné zásady Společenství Strategický plán rozvoje města Střední průmyslová škola Poradenské informační centrum Technická infrastruktura Těžce zdravotně postižený Vysoká škola podnikání Základní škola Zastupitelstvo města 3

4 1 4

5 Úvod Definice strategického plánování a strategického plánu Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a formovat v celé místní společnosti kolektivní názor na společnou vizi pro lepší, a to nejen ekonomickou budoucnost. Je to soubor progresivních konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném území. Jde také o koordinaci rozvoje města jako společensko-politického organizmu. Strategické plánování kombinuje: Územní limity; Politickou vůli; Finanční zdroje; Nefinanční (zejména) lidské zdroje. Výstupem strategického plánování je rozvojová strategie, Strategický plán, plán rozvoje regionu, programy rozvoje apod. Strategický plán jako rozvojový dokument je koncipován jako dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologické charakteru na území municipality(regionu). Ve své výsledné podobě představuje vnitřně konzistentní názor na možnosti a předpoklady rozvoje municipality. V tomto smyslu existenci strategického plánu chápeme jako jednu ze základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území obcí a měst. Úkolem strategického plánu jakožto základního rozvojového dokumentu města je: definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů; definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů; optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání ve městě; koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru; koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek pro bydlení a podnikání; definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky města; posilovat vědomí sounáležitosti k městu a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u místních obyvatel a podnikatelů. 5

6 Strategický plán rozvoje města Bruntálu by měl sloužit především jako podklad pro: střednědobé až dlouhodobé plánování rozvoje města zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit města; sestavování obecních rozpočtů; práce na aktualizaci územního plánu města; posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu města; aktivní marketing města; zodpovědný vstup města do podnikání; vstup města do různých sdružení a svazků. 2 Souhrn Strukturální fondy EU dávají městům v České republice ojedinělou možnost financovat zásadní rozvojové aktivity. Pro získání těchto prostředků musí města vyladit své rozvojové plány s prioritami vyšších celků a připravit projekty, které jsou propojené do ucelených logických záměrů a zajišťují revitalizaci určených území. Kombinují se zde tvrdé investiční projekty s měkkými vzdělávacími a marketingovými projekty. Pracovní skupiny připravily podklady pro strategický dokument ve formě městského programového dokumentu pro přípravu čerpání EU fondů, tedy tak zvaný Strategický plán rozvoje města (SP), který obsahuje zejména : propojení národních a regionálních dokumentů se strategií města vytvoření propojených (integrovaných) priorit, tzv. balíčků projektů, které naplňují vizi rozvoje města návrh implementační struktury, tj. formy, jak město bude iniciovat a řídit dotační projekty financované z EU fondů Výstupy pracovních skupin priority Pracovní skupiny byly sestaveny podle priorit města. Dle dohody jich je 5 a to : 1. Ekonomika, průmysl a podpora podnikání 2. Infrastruktura a integrace města v rámci regionu, Moravskoslezského kraje a ČR 3. Lidské zdroje a sociální infrastruktura 4. Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova 5. Cestovní ruch Složení pracovních skupin : cca odborníků a nositelů zájmů z řad VIP města, ředitelé podniků, zástupci nestátních neziskových organizací, odborníci na danou problematiku. Tajemníky pracovních skupin jsou vedoucí příslušných odborů města ad. 6

7 Oblast Lidské zdroje a sociální infrastruktura Cíl: Zvýšení kvality života a vzdělanosti ve městě a spádové oblasti Bruntálu Priorita 1 - Podpora celoživotního vzdělávání a zvyšování kvality života 1.1 Zpracování strategie celoživotního učení ve vazbě na školy a vzdělávací instituce ve městě, zřízení centra pro celoživotní vzdělávání VŠP 1.2 Podpora specializovaného vzdělávacího programu pro oblast cestovního ruchu a pro potřeby místních firem 1.3 Vzdělávací program pro zvýšení úrovně sociálních služeb 1.4. Podpora zachování a stabilizace lůžkového zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb regionálního významu 1.5. Podpora zachování standardů ve zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb ve městě návaznost na komunitní plán sociálních služeb r Priorita 2 - Zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce 2.1 Modernizace a vybavení střediska pro technické profesní vzdělávání 2.2 Zvýšení účasti na vzdělávání občanů ohrožených sociální exkluzí (rozdílů) Priorita 3 - Zamezení odlivu "mozků" 3.1 Zpracování komplexní sociodemografické studie pro Bruntálsko 3.2 Studie rozvoje kultury, sportu a příležitostí trávení volného času 3.3 Posílení komunikace města s občany prostřednictvím informačních a komunikačních technologií modernizace městského varovného systému apod. Priorita 4 Specializovaná škola 4.1. Vytváření podmínek pro školy a školská zařízení v jejich profilaci a specializaci a vazbě na střední školy Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Cíl : Celkové zlepšení infrastruktury ve městě Doprava Priorita 1 - Komplexní řešení dopravní situace ve městě a místních částech ( např.kunov, apod) 1.1. Bezpečnostně-dopravní situace ve městě průjezdnost města s využitím studie UDIMO Ostrava pro přípravu konkrétních projektů krátkodobý cíl 1.2. Přístupové komunikace k průmyslovým zónám ul.zahradní, (Alfaplastik) krátkodobý cíl 1.3 Řešení napojení sídliště Květná na veřejnou městskou hromadnou dopravu krátkodobý cíl 1.4. Zřízení vyhrazených komunikací pro cyklisty ve městě (tam, kde to dovoluje šíře silnice nebo chodníku na základě cyklogenerelu) krátkodobý cíl 1.5. Doplnění cyklotras a běžeckých tras do infosystému města střednědobý cíl 7

8 1.6. Řešení nedostatečného počtu veřejných parkovacích míst a nevyhovující šířka některých místních komunikací Návaznost na změnu UP, regulační systém doprava v klidu, dopravní generel střednědobý cíl 1.7. Jihovýchodní obchvat města I/45 dlouhodobý cíl 1.8. Severní obchvat města I/11 dlouhodobý cíl 1.9. Řešení katastrofického stavu některých místních komunikací včetně chodníků - návaznost na priority určené odborným posudkem ( rok aktualizace) dlouhodobý cíl Řešení dopravního a informačního systému ve městě tento bod se prolíná všemi výše uvedenými body a logicky je doplňuje Technická infrastruktura TI (voda, kanalizace) Priorita 2 - Zlepšení technického stavu TI ve městě 2.1. Zpracování generelu TI zdokumentování současné situace krátkodobý cíl 2.2. Návaznost rozvoje TI na nový územní plán krátkodobý cíl 2.3. Vypracování plánu financování obnovy TI krátkodobý cíl 2.4. Vypracování plánu obnovy sítí (rozpracování na konkrétní části sítě s časovým harmonogramem realizace) a následná realizace 2.5. Podpora energetické koncepce města s důrazem na využívání biomasy (zapojení mikroregionu) 2.6. Zřízení odpadového centra Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Cíle : Bruntál jako příjemné a upravené město Bruntál jako synonymum pro aktivní rodinou,rehabilitační a sportovní turistiku, Priorita 1 - Zlepšení pověsti Bruntálu krátkodobá 1.1. Zlepšení pověsti Bruntálu s využitím informací o čistém přírodním okolí 1.2. Ekologická výchova, osvěta zaměřená na děti a turisty. 1.3 Tvorba turistických balíčků 1.4 Propagace na turistických veletrzích 1.5 Definování možností partnerství s okolními obcemi 1.6. Vytvoření systému monitoringu činnosti města, zpětná vazba občané - město Priorita 2 Zlepšení a doplnění stavu veřejné zeleně ve městě krátkodobá 2.1 Zlepšení stavu veřejné zeleně a příměstských lesů (Uhlířský vrch) 2.2 Naučná stezka Uhlířský vrch včetně zřízení přírodního parku 2.3 Urbanistické dotvoření záměrů na revitalizaci městského centra. Priorita 3 - Zlepšení stavu městského centra a podpora bydlení střednědobá 3.1 Průjezd městem bezpečnost a plynulost 3.2 Systém parkování 3.3. Řešení proluky Fűgnerova ulice 3.4. Řešení území Městské památkové zóny 3.5. Podpora výstavby RD lokalita Za mlékárnou, ul.purkyňova zahrnuto v územním plánu, výhledově levá část ul. Zahradní 8

9 Priorita 4 - Využití města a okolí pro turistické aktivity 4.1 Dopravní propojení turistických atrakcí (hory voda) 4.2 Výstavba rozhledny na Vodárenské vrchu 4.3 Prodloužení návštěvní doby zámeckého parku. 4.4 Vodní nádrž Bruntál, využití 4.5 Okružní stezky (cyklostezky a in line dráhy) 4.6 Vycházkové a naučné stezky (sopky, zookoutek) Priorita 5 Revitalizace městského centra dlouhodobá 5.1 Postupná revitalizace prostoru mezi Střední průmyslovou školou, ZŠ Jesenická, SOU, gymnaziem, plaveckým bazenem a parkem na Sport Campus 5.2 Dostavba městského centra (proluky, brownfields) parkoviště za objektem MěU, ulice Edvarda Beneše a Ruskou, Sladovna, Zeyerova ulice občanská vybavenost, park, směr Uhlířský vrch, Oblast Cestovní ruch Cíl: Zvýšení příjmů z cestovního ruchu v městě Bruntále Priorita 1 - Vybudování sportovně rekreačního areálu Sport Campus dlouhodobá 1.1. Rekonstrukce sportovišť ZŠ a SPŠ (majetek Města Bruntál a kraje) 1.2. Realizace souvisejících příležitostí sportovní hotel, aquapark, sportovní areál Uhlířský vrch, tenisové kurty apod. Priorita 2 - Informační systémy - krátkodobá 2.1. Opatření (podpora projektů): (www, IS, KIS propagační materiály, produktové balíčky, hnědé INFO tabule) Priorita 3 Cyklostezka( zpracování cyklogenerelu) střednědobá 3.1. Bruntál - Slezská Harta 3.2. Bruntál - Uhlířský vrch - Balaton - jezírka 3.3. Bruntál - Světlá Hora 9

10 Oblast Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Cíl : Vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí ve městě a stabilizace pracovní síly Priorita 1 - Vytvoření a využívání marketingové strategie města - rozvoj propagace města a jeho investičních nabídek Krátkodobá 1.1. Marketingová strategie města Priorita 2 - Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru (vytvoření efektivního systému komunikace) - krátkodobá 2.1. Zajistit pravidelné setkání zástupců města a podnikatelů Priorita 3 - Příprava průmyslových zón a lokalit krátkodobá dlouhodobá příprava zóny o rozsahu ha s důrazem na malé a střední podniky 3.1. Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) stávající plochy 3.2. Studie využití průmyslových zón navržených novým územním plánem Priorita 4 - Využití finančních zdrojů z fondů EU pro podnikatele (infocentrum pro podnikatele, poradenský servis (PICB, VŠP) - /příprava/ 4.1. Poradenství pro podnikatele (nová náplň pro PICB) 10

11 3 Cíle a priority Popis Na základě shrnutí hlavních poznatků, výchozích strategických dokumentů, analýzy SWOT (viz.příloha) a výstupů z pracovních skupin byl formulován globální cíl města Bruntálu pro období : Bruntál moderní město s bohatou historií, tvořící zázemí pro turistiku v oblasti Jeseníků, zvyšující konkurenceschopnost a atraktivitu města v zájmu dlouhodobě udržitelného zkvalitnění života obyvatel. V souladu s logikou intervencí ze strukturálních fondů jsou rozvojové záměry města naplňující výše uvedený cíl koncentrovány do 4 prioritních oblastí : A. řešení nezaměstnanosti formou podpory tvorby nových pracovních míst s využitím a při zachování čistého prostředí a formou vytváření vzdělávacích příležitostí pro dospělé B. komplexní řešení dopravní situace ve městě, včetně obchvatu a opravy místních komunikací a chodníků, řešení kapacity parkovacích míst ve městě a parkovací systém, řešení bezpečnostní situace v dopravě, řešení bezbariérových úprav C. vybudování kvalitního sportovně rekreačního areálu Sport Campus včetně sportovního areálu Uhlířský vrch s odpovídající kapacitou a s nabídkou širokého spektra sportovních aktivit (aquapark, tenis, on-line bruslení, fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, squash, bowling, atd.), jako alternativy a současně doplňku k nabídce zimní a letní turistiky v oblasti Jeseníků, vytvoření výchozího místa cyklostezek na Slezskou Hartu, do Nízkého i Hrubého Jeseníku a tratí pro běžecké lyžování, rozšíření a zkvalitnění cyklostezek ve městě a okolí D. podpora rozvoje podnikatelských zón pro lehký průmysl a dále služeb podporujících podnikání včetně rekvalifikace pracovních sil V návaznosti na výše uvedené priority se bude město zabývat otázkou bezpečnosti, zejména v problematických oblastech ulice Dlouhé a v okolí nočních klubů. Možným způsobem řešení této problematiky je rozšíření kamerového systému v těchto a dalších lokalitách, dále podporou vzdělávacích programů pro děti a mládež a rozšířením nabídky volnočasových aktivit. 11

12 4 Zhodnocení výchozích strategických dokumentů Posuzování místních specifik bylo nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na místní úrovni. Je totiž zcela zásadní, aby Strategický plán rozvoje města Bruntálu (dále SP) byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci města Bruntálu, ale rovněž s prioritami vyššího územního celku Moravskoslezského kraje a dále s Národním rozvojovým plánem určujícím čerpání strukturálních fondů od roku Východiska pro formulování strategie rozvoje SP a tématických celků města Bruntálu byly vyhodnocovány vzhledem ke stávajícím strategickým dokumentům města a regionu. Město Bruntál dosud nemá střednědobý nebo dlouhodobý komplexní strategický rozvojový dokument. V rámci města vznikl strategický dokument města pro sociální oblast, a to Komunitní plán sociálních služeb pro roky , v němž je zpracována koncepce sociálních služeb ve městě, která je v současné době ve fázi realizace. Dále vznikají jednotlivé koncepce, programy, strategické materiály, které nastavují směry rozvoje daných odborných oblastí. Zodpovědnost za zpracování a aktuálnost jednotlivých dokumentů mají na starosti jednotlivé odbory. 12

13 5.Návaznost SP Bruntál na zastřešující strategické dokumenty Tabulka - Provázanost globálních cílů Globální cíl NSRR (národního strategického rozvojového rámce): Globálním cílem NSRR v období je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. Globální cíl SP : Globálním cílem SP v období je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel vytvořením moderního města tvořícího turistické zázemí pro oblast Jeseníků. Vazba globálního cíle SP na globální cíl NSRR: Globální cíl SP Bruntál přímo navazuje na záměr zvyšování konkurenceschopnosti ČR obsažený v globálním cíli NRP s ohledem na závěry analytické části SP. Město Bruntál - dle terminologie NSRR město zařazené v upadajícím regionu, se může stát, při dobrém řízení intervencí ze strukturálních fondů, rozvojovým pólem zvyšujícím konkurenceschopnost regionu a tím naplnit cíle NSRR. Vazby na SOZS (Strategické obecné zásady Společenství): Úkolem politiky soudržnosti je přispívat lisabonské strategii. Mobilizace růstového potenciálu, který existuje ve všech regionech, politika soudržnosti zlepšuje geografickou rovnováhu hospodářského rozvoje a zvyšuje růstový potenciál České republiky i Unie jako celku. Má-li EU dosáhnout lisabonských cílů, musí se zapojit všechny regiony a zejména ty, ve kterých je potenciál pro vyšší produktivitu a zaměstnanost největší. Region NUTS II Moravskoslezsko má díky plánovanému dopravnímui napojení, kvalitnímu znalostnímu, průmyslovému a podnikatelskému zázemí šanci výrazně akcelerovat svoji konkurenceschopnost a přispět tak k růstu celé ČR. SP Bruntál naplňuje zásadu SOZS Investice do oblastí s vysokým růstovým potenciálem, tj. do regionu, který má díky existujícímu potenciálu (tradice, kvalita prostředí) rychle dostihnout zbývající části EU, ale jehož vnitřní zdroje nejsou dostatečné pro uplatnění všech možností. Druhou zásadou, kterou naše strategie naplňuje, je Podpora integrovaného přístupu k územní soudržnosti. Chceme vytvořit udržitelná společenství tak, že zabezpečíme řešení hospodářských, sociálních a environmentálních otázek pomocí integrovaného přístupu pro 13

14 obnovu, regeneraci a rozvoj městských a venkovských oblastí regionu. SP Bruntál je z tohoto pohledu komplexních operací schopen naplnit tyto cíle. Provázanost specifických cílů NRP (Národní rozvojový plán) a SP Bruntál NRP specifické cíle: - Modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu pro investice při zohledňování ochrany životního prostředí. - Zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých a středních podniků, včetně prostředí pro inovace a vytvářením nových pracovních příležitostí. - Zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí. - Modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově, související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj. SP Bruntál pilíře strategie Kvalita života tj. kvalita lidských zdrojů, služby, zeleň a úprava města, zdraví, bezpečnost, kvalita výkonu veřejné správy Ekonomický rozvoj, tj. podpora podnikání, cestovního ruchu, inovačního podnikání, fondy rozvoje města (campus) Kvalita prostředí životní prostředí, doprava Vazba specifického cíle NRP a cílů SP : Koncentrace prostředků do Bruntálu jako regionálního centra přispěje k vytváření podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj na regionální a místní úrovni. V prioritě Regenerace a revitalizace měst a obcí a prioritě Infrastruktura budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj technické infrastruktury a zlepšení infrastruktury životního prostředí a kvality života ve městě. V prioritě Ekonomický rozvoj budou podporovány aktivity vedoucí k vytváření podmínek přispívajících ke zlepšování konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí na regionální a místní úrovni s důrazem na podporu malých a středních podniků a vytváření nových pracovních příležitostí. V prioritě Rozvoj lidských zdrojů budou podporovány aktivity vedoucí k celkovému zlepšení životních podmínek obyvatel regionu s důrazem na podporu infrastruktury a programů pro rozvoj lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit. V prioritě Rozvoj cestovního ruchu budou podporovány aktivity, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu a jeho podílu na hospodářské prosperitě regionu. 14

15 Vliv SP Bruntál na naplňování Národního Lisabonského programu (Národní program reforem, dále jen NPR). Národní Lisabonský program je klíčovým dokumentem Vlády ČR pro naplňování Lisabonské strategie, dokumentu EU, který koordinuje kroky vedoucí ke stimulaci růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti členských zemí EU, při zachování úrovně kvality života občanů a úrovně ochrany životního prostředí v podmínkách globální hospodářské konkurence a nepříznivého demografického vývoje v Evropě. SP Bruntál jako dokument naplňující Národní strategický rámec konkrétními aktivitami přispívá k naplňování NPR v těchto prioritních oblastech : Modernizovat a rozvíjet městské dopravní sítě Zavádět inteligentní systémy pro řízení dopravy a dopravního provozu Zvýšit územní mobilitu, tj. posílit dojíždění kvalifikovaných pracovníků do Bruntálu, ale i dojíždění pracovníků z Bruntálu do navazujících průmyslových zón Maximalizovat energetickou a materiálovou efektivnost a racionální využívání zdrojů (formou zavádění energetických úsporných opatření u modernizovaných nebo sanovaných městských brownfieldů) Podporovat environmentální technologie Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělávání V oblasti tvorby pracovních míst přispívá SP k plnění těchto cílů : Snížit nezaměstnanost mladých do 25 let Prosazovat rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Zvýšit participaci starších osob na trhu práce Zvýšit profesní mobilitu efektivním systémem rekvalifikace Podporovat další vzdělávání ve firmách 15

16 6 IPRM Na základě zpracované strategie rozvoje města (Strategický plán) bude následným krokem zpracování Integrovaného plánu rozvoje města. Integrovaným plánem rozvoje města (dále jen IPRM ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí ( projektů), které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech. IPRM jsou realizovány několika individuálními projekty, které: a) směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce či lokality, b) mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. Hlavním cílem IPRM z hlediska financování je snaha o dosažení co nejvyšší efektivity využití veřejných prostředků. Důležité je, aby vynaložené veřejné prostředky pomocí pákového efektu vyvolaly investice soukromé. IPRM poskytuje záruku, efektivního využití prostředků ze strukturálních fondů do správně identifikovaných potřeb a rozvojových priorit města. Rozvojové záměry definované Strategickým plánem mohou být realizovány pomocí navržených IPRM a navazujících projektů: 1. IPRM Centrum řešení nezastavěných proluk, volná prostranství, městská zeleň, postupná revitalizace prostoru mezi Střední průmyslovou školou, ZŠ Jesenická, SOU, gymnáziem, plaveckým bazénem a parkem na Sport Campus do tohoto Integrovaného plánu spadá vybudování sportovně rekreačního centra Campus přímo ve středu města, související infrastruktury ( parkoviště, komunikace, chodníky, cyklostezky apod.) a dále řešení dopravní situace ve městě (dopravní značení, informační systém). Kvalitní nabídka sportovního vyžití pro celosezónní využití podpoří rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí. Zároveň s rozvojem cestovního ruchu bude zkvalitněna nabídka pracovních míst, což pomůže částečně snížit nezaměstnanost ve městě a regionu. 2. IPRM tématický zaměřený na Rozvoj cestovního ruchu tento IPRM bude řešit zlepšení propagace města Bruntálu a jeho přilehlého okolí s důrazem na kvalitní životní prostředí, přírodní atrakce. Zároveň bude využívat 16

17 nabídky Sport centra Campus a areálu Uhlířského vrchu jako hlavní nabídky pro strávení aktivní dovolené a rekreace. IPRM bude zaměřen především na měkké projekty související s propagací města a regionu, sportovními a kulturními akcemi, kongresovou turistikou s dalším vyžitím apod. a související infrastrukturu. 3. IPRM Průmyslové plochy zaměření na vytipování, přípravu ( přístupové komunikace, inženýrské sítě) a prezentaci vhodných nových i stávajících průmyslových ploch ve městě a okolí s ohledem na umístění takových podniků, které budou v souladu se zachováním čistého prostředí lokality. Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) stávající plochy. Studie využití průmyslových zón navržených novým územním plánem. IPRM napomáhá řešit nezaměstnanost formou podpory tvorby nových pracovních míst 17

18 7 Návrh implementace Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu Hlavním praktickým důvodem vypracování Integrovaného plánu rozvoje města je vyvolání změn směřujících k zvýšení úspěšnosti Města Bruntálu při získání prostředků z veřejných zdrojů, zejména ze Strukturálních fondů EU. Pojem implementace je zde používán pro souhrnné označení celého procesu uskutečňování Integrovaného plánu rozvoje města a jednotlivých rozvojových projektů. Význam je širší než termín realizace, protože implementace se týká celého cyklu a zahrnuje zpracování projektového záměru, přípravu, plánování, vlastní provedení ale také průběžné sledování a hodnocení výsledků projektu. Řízení implementace IRPM na úrovni vedení města Garantem implementace bude Rada města Bruntálu, která bude mít roli koordinátora realizace a aktualizace celého procesu, členěného na : plánování realizace Integrovaného programu rozvoje města iniciování přípravy a řešení jednotlivých projektů včetně operativních činností spolupráce při finančním zajištění realizace (implementace) kontrola plnění a aktualizace projektu Na základě dobrých zkušenosti z jiných měst a regionů bude i po dokončení IPRM pokračovat ve své činnosti Řídící skupina jako poradní orgán Rady města. Rada města vybere a jmenuje Vedoucího projektového týmu (VPT), kterého pověří zpracováním návrhu na vytvoření Projektového týmu (PT). Po schválení Radou města se Projektový tým řízený Vedoucím strategického týmu stane strategickým pracovištěm města, zodpovědným za výkon průběžných činnosti v rámci implementace IPRM. 18

19 Cyklus implementace Integrovaného programu rozvoje města Bruntálu - návrh Kroky Činnost Kdo Četnost (minimální) Veřejná diskuse o výsledcích a způsobu pokračování 1. Veřejná prezentace IPRM 2. Realizace projektů řízení procesu realizace projektů 2. Kontrola 2.1 průběžná kontrola Výstupy Rada města Červen 2007 zajištění informovanosti a shromáždění námětů veřejnosti pro implementaci projektu Předkladatelé a Projektový tým Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů průběžně podle termínů u jednotlivých projektů čtvrtletně realizované a rozpracované projekty informace o průběhu realizace pro Radu města a realizátory projektů 3. Příprava aktualizace opatření a činností obsažených v IPR 4. Aktualizace IPRM 5. Tvorba nových projektů 2.2 souhrnná kontrola příprava nových opatření a činností na základě kontroly a evidence navrhovaných změn příprava a projednání návrhu aktualizovaného IRPM konkrétní doplňování a rozpracování IPRM do Akčního plánu Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů jednou za rok stanovisko Rady pro Zastupitelstvo města o postupu implementace IRPM Projektový tým jednou za rok návrhy pro Radu města Rada města jednou za rok Předložení aktualizovaného IPRM Zastupitelstvu města společně s kontrolní zprávou viz. bod 2.2. Projektový tým + řešitelé projektů průběžně dle plánu připravené projekty ( pokračovat viz. bod 1) 19

20 Postup implementace jednotlivých rozvojových projektů v rámci IPR K tvorbě projektů většího rozsahu nebo zahrnujícím širší rozsah aktivit, budou ustavovány dočasné Řešitelský týmy (ŘT) jmenované Radou města na návrh Vedoucího řešitelského týmu. U každého ŘT bude určen Projektový manažer (PM). Tím může být vhodný a odborně způsobilý pracovník Městského úřadu nebo externista (např. z řízené organizace, rozvojové agentury nebo univerzity). Řešitelský tým vedený Projektovým manažerem je vedení města zodpovědný za implementaci projektu. Roli svodného metodického a koordinačního útvaru plní Projektový tým. Ve vztahu k rozvojovým projektům zajišťuje zejména tyto činnosti: spolupracuje na přípravě, realizaci a řízení projektů, které se mohou ucházet o finanční podporu ze zdrojů Evropské unie, ČR, kraje a jiných členové projektového týmu zpravidla vedou pracovní týmy jako Projektoví manažeři jmenovaní Radou města zajišťuje pro město vyhledávání a koordinaci aktuálních příležitostí k získání mimorozpočtových příjmů a vede jejich centrální evidenci zajišťuje zpracování strategických dokumentů, marketinkových analýz, projektů a prognóz pro potřeby města podílí se na koordinaci městských rozvojových záměrů a projektů včetně návrhu majetkových operací nutných k realizaci záměrů a projektů spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko; konzultuje dílčí postupy přípravy projektu a připravuje podklady pro jednání představitelů města ohledně využívání prostředků Regionálního operačního programu. Projektový tým také plní pro potřeby Městského úřadu roli metodického pracoviště a má odpovědnost za formální správnost podaných žádosti o dotaci. 20

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více