Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN

2 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 4 - Využití města a okolí pro turistické aktivity, 4.3 Odstranění části textu Zpřístupnění věže zámku Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Priorita 2 - Zlepšení technického stavu TI ve městě Doplněno opatření 2.6 Zřízení odpadového centra Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Lidské zdroje a sociální infrastruktura Priorita 4 Specializovaná škola, Přeformulováno opatření 4.1. Vytváření podmínek pro školy a školská zařízení v jejich profilaci a specializaci a vazbě na střední školy Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority. Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Priorita 1 Komplexní řešení dopravní situace ve městě a místních částech (např. Kunov apod.) Přeformulováno opatření 1.5 Doplnění cyklotras a běžeckých tras do infosystému města Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 1 Zlepšení pověsti Bruntálu Odstranění opatření 1.5 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní ptostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 4 Využití města a okolí pro turistické aktivity Přeformulováno opatření 4.2 Výstavba rozhledny na Vodárenském vrchu Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní ptostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 5 Revitalizace městského centra Odstranění opatření 5.3 Kap 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Cestovní ruch Priorita 2 Ubytovací kapacity Odstraněno Kap 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Priorita 4 Zvýšení atraktivity města Odstraněno

3 OBSAH : ÚVOD -DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ SOUHRN VÝSTUPY PRACOVNÍCH SUPIN CÍLE A PRIORITY ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ NÁVAZNOST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU NA ZASTŘEŠUJÍCÍ STARTEGICKÉ DOKUMENTY IPRM IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : SWOT ANALÝZY PROJEKTOVÝ LIST SOUPIS VÝCHOZÍCH STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH MATERIÁLŮ MĚSTA PROFIL MĚSTA Zkratky použité v textu CR ČSÚ ESF EU HSS IS IOP IPRM KIS MAS MSP NPR NRP NSRR OK OP PL POU RM ROP SF SOŠ SOZS SP SPŠ PIC TI TZP VŠP ZŠ ZM Cestovní ruch Český statistický úřad Evropský sociální fond Evropská unie Hospodářská a sociální soudržnost Informační systém Integrovaný operační program Integrovaný plán rozvoje města Krajský informační systém Místní akční skupiny Malé a střední podnikání Národní program reforem Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Oddělení koncepcí města Operační program Projektový list Příslušný odborný útvar města (útvar do jehož kompetence projekt převažujícím způsobem patří) Rada města Regionální operační program Strukturální fondy Střední odborné školy Strategické obecné zásady Společenství Strategický plán rozvoje města Střední průmyslová škola Poradenské informační centrum Technická infrastruktura Těžce zdravotně postižený Vysoká škola podnikání Základní škola Zastupitelstvo města 3

4 1 4

5 Úvod Definice strategického plánování a strategického plánu Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a formovat v celé místní společnosti kolektivní názor na společnou vizi pro lepší, a to nejen ekonomickou budoucnost. Je to soubor progresivních konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném území. Jde také o koordinaci rozvoje města jako společensko-politického organizmu. Strategické plánování kombinuje: Územní limity; Politickou vůli; Finanční zdroje; Nefinanční (zejména) lidské zdroje. Výstupem strategického plánování je rozvojová strategie, Strategický plán, plán rozvoje regionu, programy rozvoje apod. Strategický plán jako rozvojový dokument je koncipován jako dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologické charakteru na území municipality(regionu). Ve své výsledné podobě představuje vnitřně konzistentní názor na možnosti a předpoklady rozvoje municipality. V tomto smyslu existenci strategického plánu chápeme jako jednu ze základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území obcí a měst. Úkolem strategického plánu jakožto základního rozvojového dokumentu města je: definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů; definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů; optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání ve městě; koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru; koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek pro bydlení a podnikání; definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky města; posilovat vědomí sounáležitosti k městu a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u místních obyvatel a podnikatelů. 5

6 Strategický plán rozvoje města Bruntálu by měl sloužit především jako podklad pro: střednědobé až dlouhodobé plánování rozvoje města zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit města; sestavování obecních rozpočtů; práce na aktualizaci územního plánu města; posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu města; aktivní marketing města; zodpovědný vstup města do podnikání; vstup města do různých sdružení a svazků. 2 Souhrn Strukturální fondy EU dávají městům v České republice ojedinělou možnost financovat zásadní rozvojové aktivity. Pro získání těchto prostředků musí města vyladit své rozvojové plány s prioritami vyšších celků a připravit projekty, které jsou propojené do ucelených logických záměrů a zajišťují revitalizaci určených území. Kombinují se zde tvrdé investiční projekty s měkkými vzdělávacími a marketingovými projekty. Pracovní skupiny připravily podklady pro strategický dokument ve formě městského programového dokumentu pro přípravu čerpání EU fondů, tedy tak zvaný Strategický plán rozvoje města (SP), který obsahuje zejména : propojení národních a regionálních dokumentů se strategií města vytvoření propojených (integrovaných) priorit, tzv. balíčků projektů, které naplňují vizi rozvoje města návrh implementační struktury, tj. formy, jak město bude iniciovat a řídit dotační projekty financované z EU fondů Výstupy pracovních skupin priority Pracovní skupiny byly sestaveny podle priorit města. Dle dohody jich je 5 a to : 1. Ekonomika, průmysl a podpora podnikání 2. Infrastruktura a integrace města v rámci regionu, Moravskoslezského kraje a ČR 3. Lidské zdroje a sociální infrastruktura 4. Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova 5. Cestovní ruch Složení pracovních skupin : cca odborníků a nositelů zájmů z řad VIP města, ředitelé podniků, zástupci nestátních neziskových organizací, odborníci na danou problematiku. Tajemníky pracovních skupin jsou vedoucí příslušných odborů města ad. 6

7 Oblast Lidské zdroje a sociální infrastruktura Cíl: Zvýšení kvality života a vzdělanosti ve městě a spádové oblasti Bruntálu Priorita 1 - Podpora celoživotního vzdělávání a zvyšování kvality života 1.1 Zpracování strategie celoživotního učení ve vazbě na školy a vzdělávací instituce ve městě, zřízení centra pro celoživotní vzdělávání VŠP 1.2 Podpora specializovaného vzdělávacího programu pro oblast cestovního ruchu a pro potřeby místních firem 1.3 Vzdělávací program pro zvýšení úrovně sociálních služeb 1.4. Podpora zachování a stabilizace lůžkového zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb regionálního významu 1.5. Podpora zachování standardů ve zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb ve městě návaznost na komunitní plán sociálních služeb r Priorita 2 - Zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce 2.1 Modernizace a vybavení střediska pro technické profesní vzdělávání 2.2 Zvýšení účasti na vzdělávání občanů ohrožených sociální exkluzí (rozdílů) Priorita 3 - Zamezení odlivu "mozků" 3.1 Zpracování komplexní sociodemografické studie pro Bruntálsko 3.2 Studie rozvoje kultury, sportu a příležitostí trávení volného času 3.3 Posílení komunikace města s občany prostřednictvím informačních a komunikačních technologií modernizace městského varovného systému apod. Priorita 4 Specializovaná škola 4.1. Vytváření podmínek pro školy a školská zařízení v jejich profilaci a specializaci a vazbě na střední školy Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Cíl : Celkové zlepšení infrastruktury ve městě Doprava Priorita 1 - Komplexní řešení dopravní situace ve městě a místních částech ( např.kunov, apod) 1.1. Bezpečnostně-dopravní situace ve městě průjezdnost města s využitím studie UDIMO Ostrava pro přípravu konkrétních projektů krátkodobý cíl 1.2. Přístupové komunikace k průmyslovým zónám ul.zahradní, (Alfaplastik) krátkodobý cíl 1.3 Řešení napojení sídliště Květná na veřejnou městskou hromadnou dopravu krátkodobý cíl 1.4. Zřízení vyhrazených komunikací pro cyklisty ve městě (tam, kde to dovoluje šíře silnice nebo chodníku na základě cyklogenerelu) krátkodobý cíl 1.5. Doplnění cyklotras a běžeckých tras do infosystému města střednědobý cíl 7

8 1.6. Řešení nedostatečného počtu veřejných parkovacích míst a nevyhovující šířka některých místních komunikací Návaznost na změnu UP, regulační systém doprava v klidu, dopravní generel střednědobý cíl 1.7. Jihovýchodní obchvat města I/45 dlouhodobý cíl 1.8. Severní obchvat města I/11 dlouhodobý cíl 1.9. Řešení katastrofického stavu některých místních komunikací včetně chodníků - návaznost na priority určené odborným posudkem ( rok aktualizace) dlouhodobý cíl Řešení dopravního a informačního systému ve městě tento bod se prolíná všemi výše uvedenými body a logicky je doplňuje Technická infrastruktura TI (voda, kanalizace) Priorita 2 - Zlepšení technického stavu TI ve městě 2.1. Zpracování generelu TI zdokumentování současné situace krátkodobý cíl 2.2. Návaznost rozvoje TI na nový územní plán krátkodobý cíl 2.3. Vypracování plánu financování obnovy TI krátkodobý cíl 2.4. Vypracování plánu obnovy sítí (rozpracování na konkrétní části sítě s časovým harmonogramem realizace) a následná realizace 2.5. Podpora energetické koncepce města s důrazem na využívání biomasy (zapojení mikroregionu) 2.6. Zřízení odpadového centra Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Cíle : Bruntál jako příjemné a upravené město Bruntál jako synonymum pro aktivní rodinou,rehabilitační a sportovní turistiku, Priorita 1 - Zlepšení pověsti Bruntálu krátkodobá 1.1. Zlepšení pověsti Bruntálu s využitím informací o čistém přírodním okolí 1.2. Ekologická výchova, osvěta zaměřená na děti a turisty. 1.3 Tvorba turistických balíčků 1.4 Propagace na turistických veletrzích 1.5 Definování možností partnerství s okolními obcemi 1.6. Vytvoření systému monitoringu činnosti města, zpětná vazba občané - město Priorita 2 Zlepšení a doplnění stavu veřejné zeleně ve městě krátkodobá 2.1 Zlepšení stavu veřejné zeleně a příměstských lesů (Uhlířský vrch) 2.2 Naučná stezka Uhlířský vrch včetně zřízení přírodního parku 2.3 Urbanistické dotvoření záměrů na revitalizaci městského centra. Priorita 3 - Zlepšení stavu městského centra a podpora bydlení střednědobá 3.1 Průjezd městem bezpečnost a plynulost 3.2 Systém parkování 3.3. Řešení proluky Fűgnerova ulice 3.4. Řešení území Městské památkové zóny 3.5. Podpora výstavby RD lokalita Za mlékárnou, ul.purkyňova zahrnuto v územním plánu, výhledově levá část ul. Zahradní 8

9 Priorita 4 - Využití města a okolí pro turistické aktivity 4.1 Dopravní propojení turistických atrakcí (hory voda) 4.2 Výstavba rozhledny na Vodárenské vrchu 4.3 Prodloužení návštěvní doby zámeckého parku. 4.4 Vodní nádrž Bruntál, využití 4.5 Okružní stezky (cyklostezky a in line dráhy) 4.6 Vycházkové a naučné stezky (sopky, zookoutek) Priorita 5 Revitalizace městského centra dlouhodobá 5.1 Postupná revitalizace prostoru mezi Střední průmyslovou školou, ZŠ Jesenická, SOU, gymnaziem, plaveckým bazenem a parkem na Sport Campus 5.2 Dostavba městského centra (proluky, brownfields) parkoviště za objektem MěU, ulice Edvarda Beneše a Ruskou, Sladovna, Zeyerova ulice občanská vybavenost, park, směr Uhlířský vrch, Oblast Cestovní ruch Cíl: Zvýšení příjmů z cestovního ruchu v městě Bruntále Priorita 1 - Vybudování sportovně rekreačního areálu Sport Campus dlouhodobá 1.1. Rekonstrukce sportovišť ZŠ a SPŠ (majetek Města Bruntál a kraje) 1.2. Realizace souvisejících příležitostí sportovní hotel, aquapark, sportovní areál Uhlířský vrch, tenisové kurty apod. Priorita 2 - Informační systémy - krátkodobá 2.1. Opatření (podpora projektů): (www, IS, KIS propagační materiály, produktové balíčky, hnědé INFO tabule) Priorita 3 Cyklostezka( zpracování cyklogenerelu) střednědobá 3.1. Bruntál - Slezská Harta 3.2. Bruntál - Uhlířský vrch - Balaton - jezírka 3.3. Bruntál - Světlá Hora 9

10 Oblast Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Cíl : Vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí ve městě a stabilizace pracovní síly Priorita 1 - Vytvoření a využívání marketingové strategie města - rozvoj propagace města a jeho investičních nabídek Krátkodobá 1.1. Marketingová strategie města Priorita 2 - Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru (vytvoření efektivního systému komunikace) - krátkodobá 2.1. Zajistit pravidelné setkání zástupců města a podnikatelů Priorita 3 - Příprava průmyslových zón a lokalit krátkodobá dlouhodobá příprava zóny o rozsahu ha s důrazem na malé a střední podniky 3.1. Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) stávající plochy 3.2. Studie využití průmyslových zón navržených novým územním plánem Priorita 4 - Využití finančních zdrojů z fondů EU pro podnikatele (infocentrum pro podnikatele, poradenský servis (PICB, VŠP) - /příprava/ 4.1. Poradenství pro podnikatele (nová náplň pro PICB) 10

11 3 Cíle a priority Popis Na základě shrnutí hlavních poznatků, výchozích strategických dokumentů, analýzy SWOT (viz.příloha) a výstupů z pracovních skupin byl formulován globální cíl města Bruntálu pro období : Bruntál moderní město s bohatou historií, tvořící zázemí pro turistiku v oblasti Jeseníků, zvyšující konkurenceschopnost a atraktivitu města v zájmu dlouhodobě udržitelného zkvalitnění života obyvatel. V souladu s logikou intervencí ze strukturálních fondů jsou rozvojové záměry města naplňující výše uvedený cíl koncentrovány do 4 prioritních oblastí : A. řešení nezaměstnanosti formou podpory tvorby nových pracovních míst s využitím a při zachování čistého prostředí a formou vytváření vzdělávacích příležitostí pro dospělé B. komplexní řešení dopravní situace ve městě, včetně obchvatu a opravy místních komunikací a chodníků, řešení kapacity parkovacích míst ve městě a parkovací systém, řešení bezpečnostní situace v dopravě, řešení bezbariérových úprav C. vybudování kvalitního sportovně rekreačního areálu Sport Campus včetně sportovního areálu Uhlířský vrch s odpovídající kapacitou a s nabídkou širokého spektra sportovních aktivit (aquapark, tenis, on-line bruslení, fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, squash, bowling, atd.), jako alternativy a současně doplňku k nabídce zimní a letní turistiky v oblasti Jeseníků, vytvoření výchozího místa cyklostezek na Slezskou Hartu, do Nízkého i Hrubého Jeseníku a tratí pro běžecké lyžování, rozšíření a zkvalitnění cyklostezek ve městě a okolí D. podpora rozvoje podnikatelských zón pro lehký průmysl a dále služeb podporujících podnikání včetně rekvalifikace pracovních sil V návaznosti na výše uvedené priority se bude město zabývat otázkou bezpečnosti, zejména v problematických oblastech ulice Dlouhé a v okolí nočních klubů. Možným způsobem řešení této problematiky je rozšíření kamerového systému v těchto a dalších lokalitách, dále podporou vzdělávacích programů pro děti a mládež a rozšířením nabídky volnočasových aktivit. 11

12 4 Zhodnocení výchozích strategických dokumentů Posuzování místních specifik bylo nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na místní úrovni. Je totiž zcela zásadní, aby Strategický plán rozvoje města Bruntálu (dále SP) byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci města Bruntálu, ale rovněž s prioritami vyššího územního celku Moravskoslezského kraje a dále s Národním rozvojovým plánem určujícím čerpání strukturálních fondů od roku Východiska pro formulování strategie rozvoje SP a tématických celků města Bruntálu byly vyhodnocovány vzhledem ke stávajícím strategickým dokumentům města a regionu. Město Bruntál dosud nemá střednědobý nebo dlouhodobý komplexní strategický rozvojový dokument. V rámci města vznikl strategický dokument města pro sociální oblast, a to Komunitní plán sociálních služeb pro roky , v němž je zpracována koncepce sociálních služeb ve městě, která je v současné době ve fázi realizace. Dále vznikají jednotlivé koncepce, programy, strategické materiály, které nastavují směry rozvoje daných odborných oblastí. Zodpovědnost za zpracování a aktuálnost jednotlivých dokumentů mají na starosti jednotlivé odbory. 12

13 5.Návaznost SP Bruntál na zastřešující strategické dokumenty Tabulka - Provázanost globálních cílů Globální cíl NSRR (národního strategického rozvojového rámce): Globálním cílem NSRR v období je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. Globální cíl SP : Globálním cílem SP v období je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel vytvořením moderního města tvořícího turistické zázemí pro oblast Jeseníků. Vazba globálního cíle SP na globální cíl NSRR: Globální cíl SP Bruntál přímo navazuje na záměr zvyšování konkurenceschopnosti ČR obsažený v globálním cíli NRP s ohledem na závěry analytické části SP. Město Bruntál - dle terminologie NSRR město zařazené v upadajícím regionu, se může stát, při dobrém řízení intervencí ze strukturálních fondů, rozvojovým pólem zvyšujícím konkurenceschopnost regionu a tím naplnit cíle NSRR. Vazby na SOZS (Strategické obecné zásady Společenství): Úkolem politiky soudržnosti je přispívat lisabonské strategii. Mobilizace růstového potenciálu, který existuje ve všech regionech, politika soudržnosti zlepšuje geografickou rovnováhu hospodářského rozvoje a zvyšuje růstový potenciál České republiky i Unie jako celku. Má-li EU dosáhnout lisabonských cílů, musí se zapojit všechny regiony a zejména ty, ve kterých je potenciál pro vyšší produktivitu a zaměstnanost největší. Region NUTS II Moravskoslezsko má díky plánovanému dopravnímui napojení, kvalitnímu znalostnímu, průmyslovému a podnikatelskému zázemí šanci výrazně akcelerovat svoji konkurenceschopnost a přispět tak k růstu celé ČR. SP Bruntál naplňuje zásadu SOZS Investice do oblastí s vysokým růstovým potenciálem, tj. do regionu, který má díky existujícímu potenciálu (tradice, kvalita prostředí) rychle dostihnout zbývající části EU, ale jehož vnitřní zdroje nejsou dostatečné pro uplatnění všech možností. Druhou zásadou, kterou naše strategie naplňuje, je Podpora integrovaného přístupu k územní soudržnosti. Chceme vytvořit udržitelná společenství tak, že zabezpečíme řešení hospodářských, sociálních a environmentálních otázek pomocí integrovaného přístupu pro 13

14 obnovu, regeneraci a rozvoj městských a venkovských oblastí regionu. SP Bruntál je z tohoto pohledu komplexních operací schopen naplnit tyto cíle. Provázanost specifických cílů NRP (Národní rozvojový plán) a SP Bruntál NRP specifické cíle: - Modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu pro investice při zohledňování ochrany životního prostředí. - Zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých a středních podniků, včetně prostředí pro inovace a vytvářením nových pracovních příležitostí. - Zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí. - Modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově, související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj. SP Bruntál pilíře strategie Kvalita života tj. kvalita lidských zdrojů, služby, zeleň a úprava města, zdraví, bezpečnost, kvalita výkonu veřejné správy Ekonomický rozvoj, tj. podpora podnikání, cestovního ruchu, inovačního podnikání, fondy rozvoje města (campus) Kvalita prostředí životní prostředí, doprava Vazba specifického cíle NRP a cílů SP : Koncentrace prostředků do Bruntálu jako regionálního centra přispěje k vytváření podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj na regionální a místní úrovni. V prioritě Regenerace a revitalizace měst a obcí a prioritě Infrastruktura budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj technické infrastruktury a zlepšení infrastruktury životního prostředí a kvality života ve městě. V prioritě Ekonomický rozvoj budou podporovány aktivity vedoucí k vytváření podmínek přispívajících ke zlepšování konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí na regionální a místní úrovni s důrazem na podporu malých a středních podniků a vytváření nových pracovních příležitostí. V prioritě Rozvoj lidských zdrojů budou podporovány aktivity vedoucí k celkovému zlepšení životních podmínek obyvatel regionu s důrazem na podporu infrastruktury a programů pro rozvoj lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit. V prioritě Rozvoj cestovního ruchu budou podporovány aktivity, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu a jeho podílu na hospodářské prosperitě regionu. 14

15 Vliv SP Bruntál na naplňování Národního Lisabonského programu (Národní program reforem, dále jen NPR). Národní Lisabonský program je klíčovým dokumentem Vlády ČR pro naplňování Lisabonské strategie, dokumentu EU, který koordinuje kroky vedoucí ke stimulaci růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti členských zemí EU, při zachování úrovně kvality života občanů a úrovně ochrany životního prostředí v podmínkách globální hospodářské konkurence a nepříznivého demografického vývoje v Evropě. SP Bruntál jako dokument naplňující Národní strategický rámec konkrétními aktivitami přispívá k naplňování NPR v těchto prioritních oblastech : Modernizovat a rozvíjet městské dopravní sítě Zavádět inteligentní systémy pro řízení dopravy a dopravního provozu Zvýšit územní mobilitu, tj. posílit dojíždění kvalifikovaných pracovníků do Bruntálu, ale i dojíždění pracovníků z Bruntálu do navazujících průmyslových zón Maximalizovat energetickou a materiálovou efektivnost a racionální využívání zdrojů (formou zavádění energetických úsporných opatření u modernizovaných nebo sanovaných městských brownfieldů) Podporovat environmentální technologie Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělávání V oblasti tvorby pracovních míst přispívá SP k plnění těchto cílů : Snížit nezaměstnanost mladých do 25 let Prosazovat rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Zvýšit participaci starších osob na trhu práce Zvýšit profesní mobilitu efektivním systémem rekvalifikace Podporovat další vzdělávání ve firmách 15

16 6 IPRM Na základě zpracované strategie rozvoje města (Strategický plán) bude následným krokem zpracování Integrovaného plánu rozvoje města. Integrovaným plánem rozvoje města (dále jen IPRM ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí ( projektů), které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech. IPRM jsou realizovány několika individuálními projekty, které: a) směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce či lokality, b) mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. Hlavním cílem IPRM z hlediska financování je snaha o dosažení co nejvyšší efektivity využití veřejných prostředků. Důležité je, aby vynaložené veřejné prostředky pomocí pákového efektu vyvolaly investice soukromé. IPRM poskytuje záruku, efektivního využití prostředků ze strukturálních fondů do správně identifikovaných potřeb a rozvojových priorit města. Rozvojové záměry definované Strategickým plánem mohou být realizovány pomocí navržených IPRM a navazujících projektů: 1. IPRM Centrum řešení nezastavěných proluk, volná prostranství, městská zeleň, postupná revitalizace prostoru mezi Střední průmyslovou školou, ZŠ Jesenická, SOU, gymnáziem, plaveckým bazénem a parkem na Sport Campus do tohoto Integrovaného plánu spadá vybudování sportovně rekreačního centra Campus přímo ve středu města, související infrastruktury ( parkoviště, komunikace, chodníky, cyklostezky apod.) a dále řešení dopravní situace ve městě (dopravní značení, informační systém). Kvalitní nabídka sportovního vyžití pro celosezónní využití podpoří rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí. Zároveň s rozvojem cestovního ruchu bude zkvalitněna nabídka pracovních míst, což pomůže částečně snížit nezaměstnanost ve městě a regionu. 2. IPRM tématický zaměřený na Rozvoj cestovního ruchu tento IPRM bude řešit zlepšení propagace města Bruntálu a jeho přilehlého okolí s důrazem na kvalitní životní prostředí, přírodní atrakce. Zároveň bude využívat 16

17 nabídky Sport centra Campus a areálu Uhlířského vrchu jako hlavní nabídky pro strávení aktivní dovolené a rekreace. IPRM bude zaměřen především na měkké projekty související s propagací města a regionu, sportovními a kulturními akcemi, kongresovou turistikou s dalším vyžitím apod. a související infrastrukturu. 3. IPRM Průmyslové plochy zaměření na vytipování, přípravu ( přístupové komunikace, inženýrské sítě) a prezentaci vhodných nových i stávajících průmyslových ploch ve městě a okolí s ohledem na umístění takových podniků, které budou v souladu se zachováním čistého prostředí lokality. Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) stávající plochy. Studie využití průmyslových zón navržených novým územním plánem. IPRM napomáhá řešit nezaměstnanost formou podpory tvorby nových pracovních míst 17

18 7 Návrh implementace Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu Hlavním praktickým důvodem vypracování Integrovaného plánu rozvoje města je vyvolání změn směřujících k zvýšení úspěšnosti Města Bruntálu při získání prostředků z veřejných zdrojů, zejména ze Strukturálních fondů EU. Pojem implementace je zde používán pro souhrnné označení celého procesu uskutečňování Integrovaného plánu rozvoje města a jednotlivých rozvojových projektů. Význam je širší než termín realizace, protože implementace se týká celého cyklu a zahrnuje zpracování projektového záměru, přípravu, plánování, vlastní provedení ale také průběžné sledování a hodnocení výsledků projektu. Řízení implementace IRPM na úrovni vedení města Garantem implementace bude Rada města Bruntálu, která bude mít roli koordinátora realizace a aktualizace celého procesu, členěného na : plánování realizace Integrovaného programu rozvoje města iniciování přípravy a řešení jednotlivých projektů včetně operativních činností spolupráce při finančním zajištění realizace (implementace) kontrola plnění a aktualizace projektu Na základě dobrých zkušenosti z jiných měst a regionů bude i po dokončení IPRM pokračovat ve své činnosti Řídící skupina jako poradní orgán Rady města. Rada města vybere a jmenuje Vedoucího projektového týmu (VPT), kterého pověří zpracováním návrhu na vytvoření Projektového týmu (PT). Po schválení Radou města se Projektový tým řízený Vedoucím strategického týmu stane strategickým pracovištěm města, zodpovědným za výkon průběžných činnosti v rámci implementace IPRM. 18

19 Cyklus implementace Integrovaného programu rozvoje města Bruntálu - návrh Kroky Činnost Kdo Četnost (minimální) Veřejná diskuse o výsledcích a způsobu pokračování 1. Veřejná prezentace IPRM 2. Realizace projektů řízení procesu realizace projektů 2. Kontrola 2.1 průběžná kontrola Výstupy Rada města Červen 2007 zajištění informovanosti a shromáždění námětů veřejnosti pro implementaci projektu Předkladatelé a Projektový tým Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů průběžně podle termínů u jednotlivých projektů čtvrtletně realizované a rozpracované projekty informace o průběhu realizace pro Radu města a realizátory projektů 3. Příprava aktualizace opatření a činností obsažených v IPR 4. Aktualizace IPRM 5. Tvorba nových projektů 2.2 souhrnná kontrola příprava nových opatření a činností na základě kontroly a evidence navrhovaných změn příprava a projednání návrhu aktualizovaného IRPM konkrétní doplňování a rozpracování IPRM do Akčního plánu Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů jednou za rok stanovisko Rady pro Zastupitelstvo města o postupu implementace IRPM Projektový tým jednou za rok návrhy pro Radu města Rada města jednou za rok Předložení aktualizovaného IPRM Zastupitelstvu města společně s kontrolní zprávou viz. bod 2.2. Projektový tým + řešitelé projektů průběžně dle plánu připravené projekty ( pokračovat viz. bod 1) 19

20 Postup implementace jednotlivých rozvojových projektů v rámci IPR K tvorbě projektů většího rozsahu nebo zahrnujícím širší rozsah aktivit, budou ustavovány dočasné Řešitelský týmy (ŘT) jmenované Radou města na návrh Vedoucího řešitelského týmu. U každého ŘT bude určen Projektový manažer (PM). Tím může být vhodný a odborně způsobilý pracovník Městského úřadu nebo externista (např. z řízené organizace, rozvojové agentury nebo univerzity). Řešitelský tým vedený Projektovým manažerem je vedení města zodpovědný za implementaci projektu. Roli svodného metodického a koordinačního útvaru plní Projektový tým. Ve vztahu k rozvojovým projektům zajišťuje zejména tyto činnosti: spolupracuje na přípravě, realizaci a řízení projektů, které se mohou ucházet o finanční podporu ze zdrojů Evropské unie, ČR, kraje a jiných členové projektového týmu zpravidla vedou pracovní týmy jako Projektoví manažeři jmenovaní Radou města zajišťuje pro město vyhledávání a koordinaci aktuálních příležitostí k získání mimorozpočtových příjmů a vede jejich centrální evidenci zajišťuje zpracování strategických dokumentů, marketinkových analýz, projektů a prognóz pro potřeby města podílí se na koordinaci městských rozvojových záměrů a projektů včetně návrhu majetkových operací nutných k realizaci záměrů a projektů spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko; konzultuje dílčí postupy přípravy projektu a připravuje podklady pro jednání představitelů města ohledně využívání prostředků Regionálního operačního programu. Projektový tým také plní pro potřeby Městského úřadu roli metodického pracoviště a má odpovědnost za formální správnost podaných žádosti o dotaci. 20

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více