Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN

2 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 4 - Využití města a okolí pro turistické aktivity, 4.3 Odstranění části textu Zpřístupnění věže zámku Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Priorita 2 - Zlepšení technického stavu TI ve městě Doplněno opatření 2.6 Zřízení odpadového centra Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Lidské zdroje a sociální infrastruktura Priorita 4 Specializovaná škola, Přeformulováno opatření 4.1. Vytváření podmínek pro školy a školská zařízení v jejich profilaci a specializaci a vazbě na střední školy Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority. Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Priorita 1 Komplexní řešení dopravní situace ve městě a místních částech (např. Kunov apod.) Přeformulováno opatření 1.5 Doplnění cyklotras a běžeckých tras do infosystému města Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 1 Zlepšení pověsti Bruntálu Odstranění opatření 1.5 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní ptostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 4 Využití města a okolí pro turistické aktivity Přeformulováno opatření 4.2 Výstavba rozhledny na Vodárenském vrchu Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní ptostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Priorita 5 Revitalizace městského centra Odstranění opatření 5.3 Kap 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Cestovní ruch Priorita 2 Ubytovací kapacity Odstraněno Kap 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Priorita 4 Zvýšení atraktivity města Odstraněno

3 OBSAH : ÚVOD -DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ SOUHRN VÝSTUPY PRACOVNÍCH SUPIN CÍLE A PRIORITY ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ NÁVAZNOST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU NA ZASTŘEŠUJÍCÍ STARTEGICKÉ DOKUMENTY IPRM IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : SWOT ANALÝZY PROJEKTOVÝ LIST SOUPIS VÝCHOZÍCH STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH MATERIÁLŮ MĚSTA PROFIL MĚSTA Zkratky použité v textu CR ČSÚ ESF EU HSS IS IOP IPRM KIS MAS MSP NPR NRP NSRR OK OP PL POU RM ROP SF SOŠ SOZS SP SPŠ PIC TI TZP VŠP ZŠ ZM Cestovní ruch Český statistický úřad Evropský sociální fond Evropská unie Hospodářská a sociální soudržnost Informační systém Integrovaný operační program Integrovaný plán rozvoje města Krajský informační systém Místní akční skupiny Malé a střední podnikání Národní program reforem Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Oddělení koncepcí města Operační program Projektový list Příslušný odborný útvar města (útvar do jehož kompetence projekt převažujícím způsobem patří) Rada města Regionální operační program Strukturální fondy Střední odborné školy Strategické obecné zásady Společenství Strategický plán rozvoje města Střední průmyslová škola Poradenské informační centrum Technická infrastruktura Těžce zdravotně postižený Vysoká škola podnikání Základní škola Zastupitelstvo města 3

4 1 4

5 Úvod Definice strategického plánování a strategického plánu Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a formovat v celé místní společnosti kolektivní názor na společnou vizi pro lepší, a to nejen ekonomickou budoucnost. Je to soubor progresivních konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném území. Jde také o koordinaci rozvoje města jako společensko-politického organizmu. Strategické plánování kombinuje: Územní limity; Politickou vůli; Finanční zdroje; Nefinanční (zejména) lidské zdroje. Výstupem strategického plánování je rozvojová strategie, Strategický plán, plán rozvoje regionu, programy rozvoje apod. Strategický plán jako rozvojový dokument je koncipován jako dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologické charakteru na území municipality(regionu). Ve své výsledné podobě představuje vnitřně konzistentní názor na možnosti a předpoklady rozvoje municipality. V tomto smyslu existenci strategického plánu chápeme jako jednu ze základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území obcí a měst. Úkolem strategického plánu jakožto základního rozvojového dokumentu města je: definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů; definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů; optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání ve městě; koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru; koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek pro bydlení a podnikání; definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky města; posilovat vědomí sounáležitosti k městu a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u místních obyvatel a podnikatelů. 5

6 Strategický plán rozvoje města Bruntálu by měl sloužit především jako podklad pro: střednědobé až dlouhodobé plánování rozvoje města zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit města; sestavování obecních rozpočtů; práce na aktualizaci územního plánu města; posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu města; aktivní marketing města; zodpovědný vstup města do podnikání; vstup města do různých sdružení a svazků. 2 Souhrn Strukturální fondy EU dávají městům v České republice ojedinělou možnost financovat zásadní rozvojové aktivity. Pro získání těchto prostředků musí města vyladit své rozvojové plány s prioritami vyšších celků a připravit projekty, které jsou propojené do ucelených logických záměrů a zajišťují revitalizaci určených území. Kombinují se zde tvrdé investiční projekty s měkkými vzdělávacími a marketingovými projekty. Pracovní skupiny připravily podklady pro strategický dokument ve formě městského programového dokumentu pro přípravu čerpání EU fondů, tedy tak zvaný Strategický plán rozvoje města (SP), který obsahuje zejména : propojení národních a regionálních dokumentů se strategií města vytvoření propojených (integrovaných) priorit, tzv. balíčků projektů, které naplňují vizi rozvoje města návrh implementační struktury, tj. formy, jak město bude iniciovat a řídit dotační projekty financované z EU fondů Výstupy pracovních skupin priority Pracovní skupiny byly sestaveny podle priorit města. Dle dohody jich je 5 a to : 1. Ekonomika, průmysl a podpora podnikání 2. Infrastruktura a integrace města v rámci regionu, Moravskoslezského kraje a ČR 3. Lidské zdroje a sociální infrastruktura 4. Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova 5. Cestovní ruch Složení pracovních skupin : cca odborníků a nositelů zájmů z řad VIP města, ředitelé podniků, zástupci nestátních neziskových organizací, odborníci na danou problematiku. Tajemníky pracovních skupin jsou vedoucí příslušných odborů města ad. 6

7 Oblast Lidské zdroje a sociální infrastruktura Cíl: Zvýšení kvality života a vzdělanosti ve městě a spádové oblasti Bruntálu Priorita 1 - Podpora celoživotního vzdělávání a zvyšování kvality života 1.1 Zpracování strategie celoživotního učení ve vazbě na školy a vzdělávací instituce ve městě, zřízení centra pro celoživotní vzdělávání VŠP 1.2 Podpora specializovaného vzdělávacího programu pro oblast cestovního ruchu a pro potřeby místních firem 1.3 Vzdělávací program pro zvýšení úrovně sociálních služeb 1.4. Podpora zachování a stabilizace lůžkového zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb regionálního významu 1.5. Podpora zachování standardů ve zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb ve městě návaznost na komunitní plán sociálních služeb r Priorita 2 - Zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce 2.1 Modernizace a vybavení střediska pro technické profesní vzdělávání 2.2 Zvýšení účasti na vzdělávání občanů ohrožených sociální exkluzí (rozdílů) Priorita 3 - Zamezení odlivu "mozků" 3.1 Zpracování komplexní sociodemografické studie pro Bruntálsko 3.2 Studie rozvoje kultury, sportu a příležitostí trávení volného času 3.3 Posílení komunikace města s občany prostřednictvím informačních a komunikačních technologií modernizace městského varovného systému apod. Priorita 4 Specializovaná škola 4.1. Vytváření podmínek pro školy a školská zařízení v jejich profilaci a specializaci a vazbě na střední školy Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Cíl : Celkové zlepšení infrastruktury ve městě Doprava Priorita 1 - Komplexní řešení dopravní situace ve městě a místních částech ( např.kunov, apod) 1.1. Bezpečnostně-dopravní situace ve městě průjezdnost města s využitím studie UDIMO Ostrava pro přípravu konkrétních projektů krátkodobý cíl 1.2. Přístupové komunikace k průmyslovým zónám ul.zahradní, (Alfaplastik) krátkodobý cíl 1.3 Řešení napojení sídliště Květná na veřejnou městskou hromadnou dopravu krátkodobý cíl 1.4. Zřízení vyhrazených komunikací pro cyklisty ve městě (tam, kde to dovoluje šíře silnice nebo chodníku na základě cyklogenerelu) krátkodobý cíl 1.5. Doplnění cyklotras a běžeckých tras do infosystému města střednědobý cíl 7

8 1.6. Řešení nedostatečného počtu veřejných parkovacích míst a nevyhovující šířka některých místních komunikací Návaznost na změnu UP, regulační systém doprava v klidu, dopravní generel střednědobý cíl 1.7. Jihovýchodní obchvat města I/45 dlouhodobý cíl 1.8. Severní obchvat města I/11 dlouhodobý cíl 1.9. Řešení katastrofického stavu některých místních komunikací včetně chodníků - návaznost na priority určené odborným posudkem ( rok aktualizace) dlouhodobý cíl Řešení dopravního a informačního systému ve městě tento bod se prolíná všemi výše uvedenými body a logicky je doplňuje Technická infrastruktura TI (voda, kanalizace) Priorita 2 - Zlepšení technického stavu TI ve městě 2.1. Zpracování generelu TI zdokumentování současné situace krátkodobý cíl 2.2. Návaznost rozvoje TI na nový územní plán krátkodobý cíl 2.3. Vypracování plánu financování obnovy TI krátkodobý cíl 2.4. Vypracování plánu obnovy sítí (rozpracování na konkrétní části sítě s časovým harmonogramem realizace) a následná realizace 2.5. Podpora energetické koncepce města s důrazem na využívání biomasy (zapojení mikroregionu) 2.6. Zřízení odpadového centra Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Cíle : Bruntál jako příjemné a upravené město Bruntál jako synonymum pro aktivní rodinou,rehabilitační a sportovní turistiku, Priorita 1 - Zlepšení pověsti Bruntálu krátkodobá 1.1. Zlepšení pověsti Bruntálu s využitím informací o čistém přírodním okolí 1.2. Ekologická výchova, osvěta zaměřená na děti a turisty. 1.3 Tvorba turistických balíčků 1.4 Propagace na turistických veletrzích 1.5 Definování možností partnerství s okolními obcemi 1.6. Vytvoření systému monitoringu činnosti města, zpětná vazba občané - město Priorita 2 Zlepšení a doplnění stavu veřejné zeleně ve městě krátkodobá 2.1 Zlepšení stavu veřejné zeleně a příměstských lesů (Uhlířský vrch) 2.2 Naučná stezka Uhlířský vrch včetně zřízení přírodního parku 2.3 Urbanistické dotvoření záměrů na revitalizaci městského centra. Priorita 3 - Zlepšení stavu městského centra a podpora bydlení střednědobá 3.1 Průjezd městem bezpečnost a plynulost 3.2 Systém parkování 3.3. Řešení proluky Fűgnerova ulice 3.4. Řešení území Městské památkové zóny 3.5. Podpora výstavby RD lokalita Za mlékárnou, ul.purkyňova zahrnuto v územním plánu, výhledově levá část ul. Zahradní 8

9 Priorita 4 - Využití města a okolí pro turistické aktivity 4.1 Dopravní propojení turistických atrakcí (hory voda) 4.2 Výstavba rozhledny na Vodárenské vrchu 4.3 Prodloužení návštěvní doby zámeckého parku. 4.4 Vodní nádrž Bruntál, využití 4.5 Okružní stezky (cyklostezky a in line dráhy) 4.6 Vycházkové a naučné stezky (sopky, zookoutek) Priorita 5 Revitalizace městského centra dlouhodobá 5.1 Postupná revitalizace prostoru mezi Střední průmyslovou školou, ZŠ Jesenická, SOU, gymnaziem, plaveckým bazenem a parkem na Sport Campus 5.2 Dostavba městského centra (proluky, brownfields) parkoviště za objektem MěU, ulice Edvarda Beneše a Ruskou, Sladovna, Zeyerova ulice občanská vybavenost, park, směr Uhlířský vrch, Oblast Cestovní ruch Cíl: Zvýšení příjmů z cestovního ruchu v městě Bruntále Priorita 1 - Vybudování sportovně rekreačního areálu Sport Campus dlouhodobá 1.1. Rekonstrukce sportovišť ZŠ a SPŠ (majetek Města Bruntál a kraje) 1.2. Realizace souvisejících příležitostí sportovní hotel, aquapark, sportovní areál Uhlířský vrch, tenisové kurty apod. Priorita 2 - Informační systémy - krátkodobá 2.1. Opatření (podpora projektů): (www, IS, KIS propagační materiály, produktové balíčky, hnědé INFO tabule) Priorita 3 Cyklostezka( zpracování cyklogenerelu) střednědobá 3.1. Bruntál - Slezská Harta 3.2. Bruntál - Uhlířský vrch - Balaton - jezírka 3.3. Bruntál - Světlá Hora 9

10 Oblast Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Cíl : Vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí ve městě a stabilizace pracovní síly Priorita 1 - Vytvoření a využívání marketingové strategie města - rozvoj propagace města a jeho investičních nabídek Krátkodobá 1.1. Marketingová strategie města Priorita 2 - Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru (vytvoření efektivního systému komunikace) - krátkodobá 2.1. Zajistit pravidelné setkání zástupců města a podnikatelů Priorita 3 - Příprava průmyslových zón a lokalit krátkodobá dlouhodobá příprava zóny o rozsahu ha s důrazem na malé a střední podniky 3.1. Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) stávající plochy 3.2. Studie využití průmyslových zón navržených novým územním plánem Priorita 4 - Využití finančních zdrojů z fondů EU pro podnikatele (infocentrum pro podnikatele, poradenský servis (PICB, VŠP) - /příprava/ 4.1. Poradenství pro podnikatele (nová náplň pro PICB) 10

11 3 Cíle a priority Popis Na základě shrnutí hlavních poznatků, výchozích strategických dokumentů, analýzy SWOT (viz.příloha) a výstupů z pracovních skupin byl formulován globální cíl města Bruntálu pro období : Bruntál moderní město s bohatou historií, tvořící zázemí pro turistiku v oblasti Jeseníků, zvyšující konkurenceschopnost a atraktivitu města v zájmu dlouhodobě udržitelného zkvalitnění života obyvatel. V souladu s logikou intervencí ze strukturálních fondů jsou rozvojové záměry města naplňující výše uvedený cíl koncentrovány do 4 prioritních oblastí : A. řešení nezaměstnanosti formou podpory tvorby nových pracovních míst s využitím a při zachování čistého prostředí a formou vytváření vzdělávacích příležitostí pro dospělé B. komplexní řešení dopravní situace ve městě, včetně obchvatu a opravy místních komunikací a chodníků, řešení kapacity parkovacích míst ve městě a parkovací systém, řešení bezpečnostní situace v dopravě, řešení bezbariérových úprav C. vybudování kvalitního sportovně rekreačního areálu Sport Campus včetně sportovního areálu Uhlířský vrch s odpovídající kapacitou a s nabídkou širokého spektra sportovních aktivit (aquapark, tenis, on-line bruslení, fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, squash, bowling, atd.), jako alternativy a současně doplňku k nabídce zimní a letní turistiky v oblasti Jeseníků, vytvoření výchozího místa cyklostezek na Slezskou Hartu, do Nízkého i Hrubého Jeseníku a tratí pro běžecké lyžování, rozšíření a zkvalitnění cyklostezek ve městě a okolí D. podpora rozvoje podnikatelských zón pro lehký průmysl a dále služeb podporujících podnikání včetně rekvalifikace pracovních sil V návaznosti na výše uvedené priority se bude město zabývat otázkou bezpečnosti, zejména v problematických oblastech ulice Dlouhé a v okolí nočních klubů. Možným způsobem řešení této problematiky je rozšíření kamerového systému v těchto a dalších lokalitách, dále podporou vzdělávacích programů pro děti a mládež a rozšířením nabídky volnočasových aktivit. 11

12 4 Zhodnocení výchozích strategických dokumentů Posuzování místních specifik bylo nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na místní úrovni. Je totiž zcela zásadní, aby Strategický plán rozvoje města Bruntálu (dále SP) byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci města Bruntálu, ale rovněž s prioritami vyššího územního celku Moravskoslezského kraje a dále s Národním rozvojovým plánem určujícím čerpání strukturálních fondů od roku Východiska pro formulování strategie rozvoje SP a tématických celků města Bruntálu byly vyhodnocovány vzhledem ke stávajícím strategickým dokumentům města a regionu. Město Bruntál dosud nemá střednědobý nebo dlouhodobý komplexní strategický rozvojový dokument. V rámci města vznikl strategický dokument města pro sociální oblast, a to Komunitní plán sociálních služeb pro roky , v němž je zpracována koncepce sociálních služeb ve městě, která je v současné době ve fázi realizace. Dále vznikají jednotlivé koncepce, programy, strategické materiály, které nastavují směry rozvoje daných odborných oblastí. Zodpovědnost za zpracování a aktuálnost jednotlivých dokumentů mají na starosti jednotlivé odbory. 12

13 5.Návaznost SP Bruntál na zastřešující strategické dokumenty Tabulka - Provázanost globálních cílů Globální cíl NSRR (národního strategického rozvojového rámce): Globálním cílem NSRR v období je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. Globální cíl SP : Globálním cílem SP v období je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel vytvořením moderního města tvořícího turistické zázemí pro oblast Jeseníků. Vazba globálního cíle SP na globální cíl NSRR: Globální cíl SP Bruntál přímo navazuje na záměr zvyšování konkurenceschopnosti ČR obsažený v globálním cíli NRP s ohledem na závěry analytické části SP. Město Bruntál - dle terminologie NSRR město zařazené v upadajícím regionu, se může stát, při dobrém řízení intervencí ze strukturálních fondů, rozvojovým pólem zvyšujícím konkurenceschopnost regionu a tím naplnit cíle NSRR. Vazby na SOZS (Strategické obecné zásady Společenství): Úkolem politiky soudržnosti je přispívat lisabonské strategii. Mobilizace růstového potenciálu, který existuje ve všech regionech, politika soudržnosti zlepšuje geografickou rovnováhu hospodářského rozvoje a zvyšuje růstový potenciál České republiky i Unie jako celku. Má-li EU dosáhnout lisabonských cílů, musí se zapojit všechny regiony a zejména ty, ve kterých je potenciál pro vyšší produktivitu a zaměstnanost největší. Region NUTS II Moravskoslezsko má díky plánovanému dopravnímui napojení, kvalitnímu znalostnímu, průmyslovému a podnikatelskému zázemí šanci výrazně akcelerovat svoji konkurenceschopnost a přispět tak k růstu celé ČR. SP Bruntál naplňuje zásadu SOZS Investice do oblastí s vysokým růstovým potenciálem, tj. do regionu, který má díky existujícímu potenciálu (tradice, kvalita prostředí) rychle dostihnout zbývající části EU, ale jehož vnitřní zdroje nejsou dostatečné pro uplatnění všech možností. Druhou zásadou, kterou naše strategie naplňuje, je Podpora integrovaného přístupu k územní soudržnosti. Chceme vytvořit udržitelná společenství tak, že zabezpečíme řešení hospodářských, sociálních a environmentálních otázek pomocí integrovaného přístupu pro 13

14 obnovu, regeneraci a rozvoj městských a venkovských oblastí regionu. SP Bruntál je z tohoto pohledu komplexních operací schopen naplnit tyto cíle. Provázanost specifických cílů NRP (Národní rozvojový plán) a SP Bruntál NRP specifické cíle: - Modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu pro investice při zohledňování ochrany životního prostředí. - Zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých a středních podniků, včetně prostředí pro inovace a vytvářením nových pracovních příležitostí. - Zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí. - Modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově, související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj. SP Bruntál pilíře strategie Kvalita života tj. kvalita lidských zdrojů, služby, zeleň a úprava města, zdraví, bezpečnost, kvalita výkonu veřejné správy Ekonomický rozvoj, tj. podpora podnikání, cestovního ruchu, inovačního podnikání, fondy rozvoje města (campus) Kvalita prostředí životní prostředí, doprava Vazba specifického cíle NRP a cílů SP : Koncentrace prostředků do Bruntálu jako regionálního centra přispěje k vytváření podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj na regionální a místní úrovni. V prioritě Regenerace a revitalizace měst a obcí a prioritě Infrastruktura budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj technické infrastruktury a zlepšení infrastruktury životního prostředí a kvality života ve městě. V prioritě Ekonomický rozvoj budou podporovány aktivity vedoucí k vytváření podmínek přispívajících ke zlepšování konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí na regionální a místní úrovni s důrazem na podporu malých a středních podniků a vytváření nových pracovních příležitostí. V prioritě Rozvoj lidských zdrojů budou podporovány aktivity vedoucí k celkovému zlepšení životních podmínek obyvatel regionu s důrazem na podporu infrastruktury a programů pro rozvoj lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit. V prioritě Rozvoj cestovního ruchu budou podporovány aktivity, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu a jeho podílu na hospodářské prosperitě regionu. 14

15 Vliv SP Bruntál na naplňování Národního Lisabonského programu (Národní program reforem, dále jen NPR). Národní Lisabonský program je klíčovým dokumentem Vlády ČR pro naplňování Lisabonské strategie, dokumentu EU, který koordinuje kroky vedoucí ke stimulaci růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti členských zemí EU, při zachování úrovně kvality života občanů a úrovně ochrany životního prostředí v podmínkách globální hospodářské konkurence a nepříznivého demografického vývoje v Evropě. SP Bruntál jako dokument naplňující Národní strategický rámec konkrétními aktivitami přispívá k naplňování NPR v těchto prioritních oblastech : Modernizovat a rozvíjet městské dopravní sítě Zavádět inteligentní systémy pro řízení dopravy a dopravního provozu Zvýšit územní mobilitu, tj. posílit dojíždění kvalifikovaných pracovníků do Bruntálu, ale i dojíždění pracovníků z Bruntálu do navazujících průmyslových zón Maximalizovat energetickou a materiálovou efektivnost a racionální využívání zdrojů (formou zavádění energetických úsporných opatření u modernizovaných nebo sanovaných městských brownfieldů) Podporovat environmentální technologie Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělávání V oblasti tvorby pracovních míst přispívá SP k plnění těchto cílů : Snížit nezaměstnanost mladých do 25 let Prosazovat rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Zvýšit participaci starších osob na trhu práce Zvýšit profesní mobilitu efektivním systémem rekvalifikace Podporovat další vzdělávání ve firmách 15

16 6 IPRM Na základě zpracované strategie rozvoje města (Strategický plán) bude následným krokem zpracování Integrovaného plánu rozvoje města. Integrovaným plánem rozvoje města (dále jen IPRM ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí ( projektů), které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech. IPRM jsou realizovány několika individuálními projekty, které: a) směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce či lokality, b) mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. Hlavním cílem IPRM z hlediska financování je snaha o dosažení co nejvyšší efektivity využití veřejných prostředků. Důležité je, aby vynaložené veřejné prostředky pomocí pákového efektu vyvolaly investice soukromé. IPRM poskytuje záruku, efektivního využití prostředků ze strukturálních fondů do správně identifikovaných potřeb a rozvojových priorit města. Rozvojové záměry definované Strategickým plánem mohou být realizovány pomocí navržených IPRM a navazujících projektů: 1. IPRM Centrum řešení nezastavěných proluk, volná prostranství, městská zeleň, postupná revitalizace prostoru mezi Střední průmyslovou školou, ZŠ Jesenická, SOU, gymnáziem, plaveckým bazénem a parkem na Sport Campus do tohoto Integrovaného plánu spadá vybudování sportovně rekreačního centra Campus přímo ve středu města, související infrastruktury ( parkoviště, komunikace, chodníky, cyklostezky apod.) a dále řešení dopravní situace ve městě (dopravní značení, informační systém). Kvalitní nabídka sportovního vyžití pro celosezónní využití podpoří rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí. Zároveň s rozvojem cestovního ruchu bude zkvalitněna nabídka pracovních míst, což pomůže částečně snížit nezaměstnanost ve městě a regionu. 2. IPRM tématický zaměřený na Rozvoj cestovního ruchu tento IPRM bude řešit zlepšení propagace města Bruntálu a jeho přilehlého okolí s důrazem na kvalitní životní prostředí, přírodní atrakce. Zároveň bude využívat 16

17 nabídky Sport centra Campus a areálu Uhlířského vrchu jako hlavní nabídky pro strávení aktivní dovolené a rekreace. IPRM bude zaměřen především na měkké projekty související s propagací města a regionu, sportovními a kulturními akcemi, kongresovou turistikou s dalším vyžitím apod. a související infrastrukturu. 3. IPRM Průmyslové plochy zaměření na vytipování, přípravu ( přístupové komunikace, inženýrské sítě) a prezentaci vhodných nových i stávajících průmyslových ploch ve městě a okolí s ohledem na umístění takových podniků, které budou v souladu se zachováním čistého prostředí lokality. Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) stávající plochy. Studie využití průmyslových zón navržených novým územním plánem. IPRM napomáhá řešit nezaměstnanost formou podpory tvorby nových pracovních míst 17

18 7 Návrh implementace Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu Hlavním praktickým důvodem vypracování Integrovaného plánu rozvoje města je vyvolání změn směřujících k zvýšení úspěšnosti Města Bruntálu při získání prostředků z veřejných zdrojů, zejména ze Strukturálních fondů EU. Pojem implementace je zde používán pro souhrnné označení celého procesu uskutečňování Integrovaného plánu rozvoje města a jednotlivých rozvojových projektů. Význam je širší než termín realizace, protože implementace se týká celého cyklu a zahrnuje zpracování projektového záměru, přípravu, plánování, vlastní provedení ale také průběžné sledování a hodnocení výsledků projektu. Řízení implementace IRPM na úrovni vedení města Garantem implementace bude Rada města Bruntálu, která bude mít roli koordinátora realizace a aktualizace celého procesu, členěného na : plánování realizace Integrovaného programu rozvoje města iniciování přípravy a řešení jednotlivých projektů včetně operativních činností spolupráce při finančním zajištění realizace (implementace) kontrola plnění a aktualizace projektu Na základě dobrých zkušenosti z jiných měst a regionů bude i po dokončení IPRM pokračovat ve své činnosti Řídící skupina jako poradní orgán Rady města. Rada města vybere a jmenuje Vedoucího projektového týmu (VPT), kterého pověří zpracováním návrhu na vytvoření Projektového týmu (PT). Po schválení Radou města se Projektový tým řízený Vedoucím strategického týmu stane strategickým pracovištěm města, zodpovědným za výkon průběžných činnosti v rámci implementace IPRM. 18

19 Cyklus implementace Integrovaného programu rozvoje města Bruntálu - návrh Kroky Činnost Kdo Četnost (minimální) Veřejná diskuse o výsledcích a způsobu pokračování 1. Veřejná prezentace IPRM 2. Realizace projektů řízení procesu realizace projektů 2. Kontrola 2.1 průběžná kontrola Výstupy Rada města Červen 2007 zajištění informovanosti a shromáždění námětů veřejnosti pro implementaci projektu Předkladatelé a Projektový tým Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů průběžně podle termínů u jednotlivých projektů čtvrtletně realizované a rozpracované projekty informace o průběhu realizace pro Radu města a realizátory projektů 3. Příprava aktualizace opatření a činností obsažených v IPR 4. Aktualizace IPRM 5. Tvorba nových projektů 2.2 souhrnná kontrola příprava nových opatření a činností na základě kontroly a evidence navrhovaných změn příprava a projednání návrhu aktualizovaného IRPM konkrétní doplňování a rozpracování IPRM do Akčního plánu Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů jednou za rok stanovisko Rady pro Zastupitelstvo města o postupu implementace IRPM Projektový tým jednou za rok návrhy pro Radu města Rada města jednou za rok Předložení aktualizovaného IPRM Zastupitelstvu města společně s kontrolní zprávou viz. bod 2.2. Projektový tým + řešitelé projektů průběžně dle plánu připravené projekty ( pokračovat viz. bod 1) 19

20 Postup implementace jednotlivých rozvojových projektů v rámci IPR K tvorbě projektů většího rozsahu nebo zahrnujícím širší rozsah aktivit, budou ustavovány dočasné Řešitelský týmy (ŘT) jmenované Radou města na návrh Vedoucího řešitelského týmu. U každého ŘT bude určen Projektový manažer (PM). Tím může být vhodný a odborně způsobilý pracovník Městského úřadu nebo externista (např. z řízené organizace, rozvojové agentury nebo univerzity). Řešitelský tým vedený Projektovým manažerem je vedení města zodpovědný za implementaci projektu. Roli svodného metodického a koordinačního útvaru plní Projektový tým. Ve vztahu k rozvojovým projektům zajišťuje zejména tyto činnosti: spolupracuje na přípravě, realizaci a řízení projektů, které se mohou ucházet o finanční podporu ze zdrojů Evropské unie, ČR, kraje a jiných členové projektového týmu zpravidla vedou pracovní týmy jako Projektoví manažeři jmenovaní Radou města zajišťuje pro město vyhledávání a koordinaci aktuálních příležitostí k získání mimorozpočtových příjmů a vede jejich centrální evidenci zajišťuje zpracování strategických dokumentů, marketinkových analýz, projektů a prognóz pro potřeby města podílí se na koordinaci městských rozvojových záměrů a projektů včetně návrhu majetkových operací nutných k realizaci záměrů a projektů spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko; konzultuje dílčí postupy přípravy projektu a připravuje podklady pro jednání představitelů města ohledně využívání prostředků Regionálního operačního programu. Projektový tým také plní pro potřeby Městského úřadu roli metodického pracoviště a má odpovědnost za formální správnost podaných žádosti o dotaci. 20

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009)

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009) Strategický plán města Bruntál 008-0 - Finanční plán (březen 009) Priorita Název priority Opatření Název opatření Projekt/Aktivita Celkové náklady Náklady 008 Náklady 009 Náklady 00 Výhled 0- Nositel úkolu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Integrovaný plán rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více