Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na nebo www stránkách kraj )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost programu: Název prioritní osy: Po áte ní vzd lávání Název oblasti podpory: Dal í vzd lávání pracovník kol a kolských za ízení Registra ní íslo projektu CZ.1.07/1.3.41/ Název projektu: Profesní rozvoj pedagogických pracovník Základní koly a mate ské koly Adamov Název zakázky: Výb rové ízení na dodavatele techniky P edm t zakázky dodávka (slu ba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlá ení zakázky: Název/ obchodní firma Základní kola a mate ská kola Adamov, p ísp vková zadavatele: organizace Sídlo zadavatele: Komenského 4, Adamov Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele, v. Mgr. Jana Burianová, editelka koly , , kontaktních údaj I zadavatele: DI zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele, v. kontaktních údaj (telefon a ová adresa): Lh ta pro podávání nabídek (data zahájení a ukon ení p íjmu, v. asu) Mgr. Stanislav T ma , , Zahájení p íjmu nabídek: , 8:00 Ukon ení p íjmu nabídek: , 12:00 Rozhodující je datum a as fyzického p ijetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky p ijaté po uvedeném termínu budou vy azeny. Popis p edm tu zakázky: P edm tem výb rového ízení je dodávka ICT techniky. Minimální po adavky: 1) 3 ks notebook - RAM min.3gb - procesor min. 2 jádrový 2GHz - úhlop í ka LCD obrazovky min 15" s LED podsvícením - Pevný disk min. 320GB - Grafická karta: s min. pam tí 128MB VRAM 1 íslo zakázky bude dopln no M MT/ZS p ed zve ejn ním. 1

2 - Optická mechanika: DVD+-RW - P ipojení: 10/100/1000 LAN, Wifi a/b/g/n (HSDPA 7.2Mbps / HSUPA 2Mbps) - Klávesnice se samostatnou numerickou klávesnicí - p edinstalovaný opera ní systém WIN7 Professional - licence MS Office ta ka pro notebook 2) Laserové multifunk ní za ízení - laserová barevná tiskárna multifunk ní A4 tiskárna / skener / kopírka MB x 600 dpi - USB 2.0 3) Mobilní flipchart - plynule nastavitelný a do vý ky min 1900 mm - magnetická deska stativu, popisovatelná a za sucha stíratelná pro v echny b n pou ívané popisova e - rozm r desky minimáln 1010 x 660 mm - horní sklopný dr ák pro snadné uchycení papírového bloku - dr ák bloku a popisova z pevného plastu 4) Digitální fotoaparát - rozli ení min 14 Mpx - zoom 5x - stabilizátor obrazu - odolné pouzdro 5) Interaktivní set (s dataprojektorem, sklopným ramenem, I/O modulem a magnetickou popisovatelnou tabulí) - formát 4:3, úhlop í ka 200 cm - vn j í rozm ry 187x133 cm, rozm ry aktivní plochy 163x118 cm - komunikace p es USB - ovládání 2 pery - integrovaný zesilova a reproduktory - nást nný dr ák, sklopné rameno, kabelá - instalace - seminá pro u ivatele 6) 2 x Licence CorelDRAW Graphics Suite X5 CZE Nutné pro realizaci kolení Corel. 7) 2 x Licence Adobe Photoshop CS5 Win 2

3 Nutné pro realizaci kolení Photoshop. 8) 2 dataprojektory s krátkou projek ní vzdáleností, svítivost 2000 ANSI Lumens, kontrast 500:1, rozli ení XGA 9) 1 x PC - RAM min.3gb - procesor min. 2 jádrový 2GHz - pevný disk min. 320GB - optická mechanika: DVD+-RW - p edinstalovaný opera ní systém WIN7 Professional - licence MS Office 2010 Opera ní systém MS Windows a kancelá ský balí ek MS Office po adujeme z d vodu zaji t ní kompatibility se kolou ji u ívaným softwarem a z d vodu pro kolení na ich zam stnanc v práci s t mito programy. Je mo ná dodávka licencí t chto program za zvýhodn nou cenu, která je ur ena pro koly a kolská za ízení. CorelDRAW a Adobe Photoshop po adujeme z d vodu plánovaného pro kolení zam stnanc v práci s t mito programy. P edpokládaná hodnota zakázky v K : Typ zakázky D le itá je vzájemná kompatibilita jednotlivých za ízení, kompatibilita HW a SW. Subdodavatelský systém je p ípustný. Maximální p ípustná míra pln ní p edm tu zakázky subdodavateli je 30%. Ceny uvedou zájemci ke ka dému bodu zvlá P edpokládaná celková hodnota zakázky je ,- K bez DPH ( ,- K s DPH), z toho v bodu 1)-7) ,- K bez DPH ( ,- K s DPH). v bodu 8)-9) K bez DPH (50.000,- K s DPH) Tato p edpokládaná hodnota zakázky je zárove cenou maximální a nep ekro itelnou. Celková nabídková cena musí zahrnovat krom poptávaného zbo í také dopravu, kabelá a instalaci za ízení, zprovozn ní za ízení, odbornou instruktá jeho obsluhy, instalaci a nastavení SW a ve keré poplatky (nap. recykla ní poplatek, poplatek autorskému fondu atd.) i v echny aspekty, které ji mohou po dobu pln ní zakázky ovlivnit. To uchaze potvrzuje v Prohlá ení o vázanosti. Ve ejná zakázka malého rozsahu mimo re im zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd j ích 3

4 Místa dodání/ p evzetí nabídky: Lh ta dodání (zpracování zakázky)/ asový harmonogram pln ní/ doba trvání zakázky Hodnotící kritéria: p edpis. Výb rové ízení se ídí pravidly ur enými P íru kou pro p íjemce finan ní podpory z OPERA NÍHO PROGRAMU VZD LÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (verze 5) Zadavatel si vyhrazuje právo výb rové ízení do podpisu smlouvy s dodavatelem kdykoliv zru it. Nabídky se dodávají v písemné (ti t né) podob do , 12:00 po tou (doporu eným dopisem) i kurýrní po tou na adresu zadavatele: Základní kola a mate ská kola Adamov, p ísp vková organizace, Komenského 4, Adamov nebo osobn : na sekretariát zadavatele na stejnou adresu ve dnech v dob od 8:00 do 14:00 a od 8:00 do hod. Po uzav ení kupní smlouvy bude zbo í dodáno v jedné dodávce nejpozd ji do : Kupní cena bude hrazena fakturou se splatností 30 dn. Právo fakturovat vzniká vít znému uchaze i po realizaci kompletní dodávky. Hodnotícími kritérii jsou: 1. Administrativní správnost - Byla nabídka dodaná v neporu ené zalepené obálce ve stanovené lh t? - Byla nabídka vypracovaná v eském jazyce? - Je nabídka vyhotovena v 1 originále a 1 kopii? - Obsahuje nabídka identifikaci uchaze e? - Je originál nabídky podepsán oprávn nou osobou jednat za uchaze e? - Obsahuje nabídka v echny po adované ásti a podklady? - Spl uje uchaze kvalifika ní po adavky? - Je cenová nabídka úplná? Obsahuje celkovou nabídkovou cenu bez DPH, DPH a s DPH? Nep ekra uje celková nabídková cena maximální po adovanou hodnotu zakázky? - Jsou spln ny po adavky minimální technické specifikace a po adavky SW? V p ípad, e v rámci hodnocení administrativní správnosti nabídky nebude na ádné z kritérií odpov NE, postoupí ádost do v cného hodnocení nabídky (pokud nabídka nesplní v echny aspekty administrativní správnosti, bude 4

5 z dal ího ízení vylou ena). 2. V cné hodnocení - Nabídková cena v etn DPH v K Po adavky na prokázání spln ní základní a profesní kvalifikace dodavatele na základ zadávací dokumentace: Po adavek na uvedení kontaktní osoby uchaze e: Po adavek na písemnou formu nabídky (v etn po adavk na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): a) uchaze musí spl ovat základní kvalifika ní p edpoklady uchaze e v souladu s v 53 zákona. 137/2006 Sb., v platném zn ní - estné prohlá ení uchaze e, e nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele - estné prohlá ení uchaze e, e nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní poji t ní nebo na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydli t dodavatele - dal í kvalifika ní p edpoklady uvedené v 53 zákona. 137/2006 Sb. Spln ní základních kvalifika ních p edpoklad proká e uchaze podpisem estného prohlá ení o spln ní základních kvalifika ních p edpoklad. Toto prohlá ení musí být podepsáno osobou oprávn nou jednat jménem uchaze e. b) výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m uchaze zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky star í ne 90 kalendá ních dn. c) ov ená kopie dokladu o oprávn ní uchaze e k podnikání Nesplní-li uchaze n který z vý e uvedených kvalifika ních p edpoklad, bude vylou en z ú asti ve výb rovém ízení a jeho nabídka nebude dále hodnocena. Rozhodnutí o vylou ení z ú asti ve výb rovém ízení sd lí zadavatel uchaze i písemn. Uchaze ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve v ci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podob ve 2 vyhotoveních: 1 originál a 1 kopie. Zadavateli se p edává ve stanovené lh t v zalepené a nepo kozené obálce, na p ední stran obálky musí být uvedeno: název a adresa uchaze e (vlevo naho e), pod adresou uchaze e je výrazné upozorn ní V NEOTEVÍRAT, pod 5

6 Povinnost uchovávat doklady a umo nit kontrolu: Dal í podmínky pro pln ní zakázky: upozorn ním je dále uvedeno: CZ.1.07/1.3.41/ ( íslo projektu) Výb rové ízení na dodavatele techniky (název zakázky), adresa zadavatele (vpravo dole). Po adavek na písemnou formu je pova ován za spln ný tehdy, pokud: - nabídka je vypracována v eském jazyce - v echny listy nabídky v etn p íloh jsou ádn o íslovány vzestupnou íselnou adou a jsou pevn svázány (lze pou ít krou kovou vazbu) - nabídka obsahuje v echny po adované ásti v následujícím len ní: a) krycí list b) doklady prokazující spln ní kvalifika ních p edpoklad uchaze e v etn estného prohlá ení spln ní základních kvalifika ním p edpoklad ve smyslu 53 zákona. 137/2006 Sb., v platném zn ní c) cenová nabídka, technická specifikace dodávaného zbo í v etn popisu SW a dal í údaje, které jsou p edm tem hodnocení d) dal í údaje, které nabídka obsahuje bli í specifikace dodávaného zbo í, p edpokládané termíny dodávek, podrobnosti záru ního servisu atd. e) Prohlá ení o vázanosti f) návrh kupní smlouvy - v echny p ílohy i návrh kupní smlouvy musí být podepsány osobou oprávn nou jednat jménem uchaze e a musí být opat eny razítkem uchaze e. Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umo nil v em subjekt m oprávn ným k výkonu kontroly projektu, z jeho prost edk je dodávka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejících s pln ním zakázky, a to po dobu danou právními p edpisy R k jejich archivaci (zákon. 563/1991 Sb., o ú etnictví, a zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty) a po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK. Archivace doklad je nutná minimáln do (pokud není právními p edpisy R stanovena del í). Dodate né informace na základ dotaz uchaze doru ených zadavateli písemn formou dopisu nebo elektronickou po tou nejpozd ji do (viz kontaktní osoba) budou poskytnuty osloveným uchaze m písemn. Zadavatel si vyhrazuje právo po adovat od uchaze 6

7 dopl ující informace, ov it si skute nosti uvedené v nabídkách a jednat s uchaze em o smluvních podmínkách. V p ípad, e se na pln ní ásti zakázky podílí subdodavatel(é), uvede uchaze identifika ní údaje subdodavatele( ) a podíl jejich plánovaného pln ní p edm tu zakázky. Maximální p ípustná míra pln ní p edm tu zakázky subdodavateli je 30%. Uchaze m o tuto ve ejnou zakázku nenále í ádná odm na za vypracování nabídky ani úhrada náklad spojených s jejím vypracováním. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé sou ásti nabídek nebudou uchaze m vráceny. Uchaze je vázán celým obsahem nabídky, a to po celou dobu zadávací lh ty, co potvrzuje svým podpisem Prohlá ení o vázanosti. Zadávací lh ta po íná b et od okam iku skon ení lh ty pro podání nabídek a je stanovena na délku 20 kalendá ních dn. Zadávací lh ta b í u v ech uchaze do doru ení oznámení o výb ru nejvhodn j ího uchaze e nebo o zru ení výb rového ízení. Uchaze i, se kterým je zadavatel oprávn n uzav ít smlouvu, pokra uje b h tzv. prodlou ené zadávací lh ty a do doby uzav ení smlouvy nebo do zru ení zadávacího ízení. Zadavatel se dohodne s uchaze em na zn ní smlouvy a vybraný uchaze je povinen poskytnout sou innost p i uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzav ena v co nejkrat ím termínu od doru ení oznámení o p id lení zakázky, nejpozd ji v ak do 15 dn. V p ípad, e vybraný uchaze odmítne uzav ít se zadavatelem smlouvu, uzav e zadavatel smlouvu s uchaze em, který se umístil jako dal í v po adí (na 2. míst, p ípadn na 3. míst ). Nejedná se o zadávací ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní. Zadavatel si vyhrazuje právo výb rové ízení do podpisu smlouvy s dodavatelem kdykoliv zru it. Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno: Stanislav Příjmení: Tůma Telefon:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R I. DEN p o n d l í 2 4. 4. 2 0 0 6 P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 051/2012 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021 Název projektu: Využití e-learningu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16 /01.0065 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 02/.3/4/05 GP ZS) Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Nabídka k nadlimitní veřejné zakázce

Nabídka k nadlimitní veřejné zakázce ORIGINÁL Nabídka k nadlimitní veřejné zakázce Pevná telefonie Plzeňského kraje 2014-2016 Pro zadavatele: Centrální nákup, příspěvková organizace Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140

Více

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Pavel Dlouhý, JUDr.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 21/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0027

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov ítomni : Omluven : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., MVDr. Josef Hlásný,

Více