Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka, Český Krumlov, T.G.Masaryka Český Krumlov Od má škola právní subjektivitu IČO: Číslo účtu: ČSOB / 0300 Telefon : , ŠJ , ředitel Mobil ŠD , FAX ZŠ Ředitel školy: Mgr. Vlastimil Hlásek - jmenován do funkce Zástupce řed. ZŠ: Mgr. Josef Haláček - jmenován do funkce Výchovný poradce: Preventista školy: Hospodářka školy: Zřizovatel školy: Mgr. Irena Brožová Mgr. Marcela Zimeková Bohumila Grycová Město Český Krumlov Zpracoval a předkládá podle zákona č. 561/2004 Sb./ školský zákon/ 26. září 2012 Mgr Vlastimil Hlásek ředitel školy

2 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov... 1 OBSAH Charakteristika školy Vzdělávací koncepce:... 3 Oblast volnočasových aktivit - kroužky dle zájmu dětí:... 3 Organizace výuky: Údaje o pracovnících školy: Údaje o zápisu do prvních tříd, odchody a příchody žáků:... 4 a) zápis do prvních tříd:... 4 b) odchody žáků během školního roku:... 4 c) příchody žáků na základní školu:... 4 d) konečné stavy žáků k : Údaje o výsledcích vzdělávání:... 4 Hodnocení chování - hodnocení za celý školní rok:... 4 Hodnocení docházky a sledování neomluvených hodin:... 4 Rozmístění vycházejících žáků: Výsledky soutěží, účast na olympiádách, zapojení do soutěží: Údaje o mimoškolních aktivitách: Rada školy a činnost školské rady:... 7 a) Rada školy... 7 b) Školská rada Údaje o hospodaření:... 7 a) rozpočet z prostředků Jč.kraje na 2011:... 7 b) rozpočet schválený zřizovatelem na rok 2011: Kontroly a jejich výsledky:... 8 a) hospodářská oblast... 8 b) provozní oblast:... 8 c) oblast pedagogického procesu: Stížnosti: Vzdělávání pedagogů: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Hodnocení Primární prevence ICT plán a jeho plnění

3 1. Charakteristika školy plně organizovaná základní škola 1.ročník jedna třída 2.ročník dvě třídy 3.ročník jedna třída 4.ročník jedna třída 5.ročník dvě třídy 6.ročník dvě třídy 7.ročník jedna třída 8.ročník dvě třídy 9.ročník dvě třídy 2 oddělení školní družiny škola zaměřená na práci sportovních tříd se zaměřením na fotbal pro chlapce ve věku 8 až 15 let škola zaměřená na výuku cizích jazyků pro žáky od 3. ročníku ZŠ - výuka Aj a Nj škola zaměřená na výuku informatiky a práce s počítači 2. Vzdělávací koncepce: vyučovací program: Základní škola č. j /96 pro 5. ročník ŠVP ZŠ pro ročník ročník výuka rozšířena o disponobilní hodiny, které posilují výuku cizích jazyků, českého jazyka a matematiky výuka rozšířena o pov.volitelné předměty v ročníku - výuka druhého cizího jazyka a semináře ze zeměpisu výuka rozšířena o pov.volitelný předmět v 9.ročníku mediální výchova Oblast volnočasových aktivit - kroužky dle zájmu dětí: celkem pracovalo na škole 7 kroužků s účastí 71 žáků 1. i 2. stupně = 23,3 % z celkového počtu žáků na ZŠ Organizace výuky: škola má 16 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku Aj a Nj, odbornou učebnu Z,Vv,Př,Pr.činností - dílna a učebna pro výuku vaření, informatiky a tělocvičnu 3. Údaje o pracovnících školy: na škole pracovalo celkem 21 vysokoškolsky vzdělaných učitelů včetně vedení školy 2 vychovatelky školní družiny s odborným pedagog. vzděláním 5 provozních pracovníků včetně hospodářky školy a školníka 4 kuchařky a 1 vedoucí školního stravování 3

4 4. Údaje o zápisu do prvních tříd, odchody a příchody žáků: a) zápis do prvních tříd: realizován v pátek 20.ledna 2012 od 13.oo do 17.oo hod. celkem se přihlásilo a zapsalo 48 dětí, později 2 děti přešly na jinou školu z uvedeného počtu nastoupilo do 1.třídy 37 dětí / 9 dětí nastoupí do základní školy po odkladu školní docházky - ve školním roce 2013/14 / b) odchody žáků během školního roku: celkem odešlo 6 žáků z důvodu přestěhování nebo osobních důvodů c) příchody žáků na základní školu: celkem nastoupilo 13 žáků z celku 2 dívky důvody nástupu žáků na TGM: o 4 chlapci byli zařazeni do sportovní třídy na fotbal o 7 dětí nastoupilo z okolních škol o 2 děti nastoupily z důvodu přestěhování d) stavy žáků k : 1.stupeň žáků, z toho 58 dívek 2.stupeň žáků, z toho 52 dívek Celkem : 276 žáků, z toho 110 dívek školní družinu navštěvovalo celkem 61 dětí 5. Údaje o výsledcích vzdělávání: Škola plnila ŠVP ZŠ s těmito výsledky: 1. stupeň celkem postoupilo do vyšších ročníků 125 žáků, 4 žáci budou opakovat ročník a 1 žák nastoupí do víceletého gymnázia 2. stupeň 45 žáků ukončilo docházku ZŠ - 44 žáků vychází z 9. ročníku a 1 žák z 8. ročníku. Na 2.stupni bude 1 žák opakovat ročník a 1 žák přechází na 6 ti leté gymnázium ze 7.ročníku Hodnocení chování - hodnocení za celý školní rok: Napomenutí třídního učitele...17x Důtka třídního učitele...22x Ředitelská důtka...8x 2.stupeň z chování...9x 3.stupeň z chování...0 Hodnocení docházky a sledování neomluvených hodin: 1. stupeň celkem zameškáno hodin / 6 neomluvených / průměr na žáka omluvených = 60,4 hod / rok 2.stupeň celkem zameškáno hodin / 60 neomluvených / průměr na žáka omluvených = 101,15 hod / rok 4

5 Rozmístění vycházejících žáků: učební obory žáků = 33,5% střední školy žáků = 57,7 % gymnázium... 4 žáci = 8,8 % Škola pořádala lyžařský kurz pro žáky tříd účast 19 žáků v době od do Taktéž proběhl kurz lyžování pro ročník - účast 27 žáků v době od do Žáci byli ubytováni na hotelu Racek v Černé v Pošumaví. Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku v celkovém počtu 40 dětí. Kurz probíhal v době od 5.1. do v plaveckém bazénu v Č.Krumlově Žáci tříd navštěvovali školní družinu v počtu 61 dětí (31 chlapců a 30 dívek) ve 2 odděleních. Děti plnily úkoly celoročního plánu činnosti školní družiny. V rámci školní výuky bylo využíváno návštěv knihovny, muzea, kina, galerií, zámku, městského úřadu, HZS, Policie ČR a řady výrobních podniků na území města. Žáci 2. stupně navštívili výstavy i v Č. Budějovicích, pracovali a učili se ve volné přírodě a navštívili řadu míst svého regionu. Nedílnou součástí výuky byly návštěvy soudních jednání u okresního soudu v Českém Krumlově. Vzorná spolupráce pokračovala celoročně mezi Lesy Č. Krumlov a třídou 6.B. Vyvrcholením činnosti jednotlivých tříd byla realizace školních výletů - tradičně se vyjelo na hrady a zámky, do přírody, za divadlem a 5.A pokořila Vltavu na raftech. Podrobné informace o akcích jsou postupně uváděny na webových stránkách ZŠ. Škola se zapojuje se do akcí pořádaných DDM Č.Krumlov - jedná se o kulturní, sportovní, společenské a výchovně-vzdělávací akce. Je využívána nabídka organizací a akreditovaných pracovišť pro plnění akcí se zaměřením na prevenci proti násilí, agresivitě a dalších nežádoucích jevů ve společnosti. Vše navazuje na školní preventivní program, který každoročně sestavuje Mgr M. Zimeková. V květnu 2012 byla na ZŠ realizována metodická ukázka pro ZŠ v Č. Krumlově v oblasti prevence a činnosti PČR. Děti byly seznámeny s ukázkou výcviku policejních psů a byla provedena ukázka vyhledání a zajištění drog. Taktéž proběhla přednáška doplněná ukázkou jednotlivých druhů drog užívaných ve společnosti. Po celý školní rok probíhal sběr pomerančové a citronové kůry - celkem bylo odevzdáno 169 kg pomerančové kůry za 2.036,- Kč a 6,4 kg citronové kůry za 448,- Kč. V letoším školním roce škola neorganizovala sběr papíru, ale žáci začínají plnit úkol separace školního odpadu do kontejnerů jedná se o papír, plasty a ostatní suroviny. 6. Výsledky soutěží, účast na olympiádách, zapojení do soutěží: Matematika: proběhla školní kola - Pythagoriáda 6. a 7. tříd - účast 12 žáků - Klokan pro ročník - účast 85 žáků - Klokan pro ročník - účast 95 žáků do matematické soutěže Klokan celkem zapojeno 180 žáků = 64,7 % z celkového počtu žáků na škole 5

6 Český jazyk: Proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce pro žáky tříd za účasti 14 vybraných žáků. V recitační soutěži 1.stupně se zúčastnilo celkem 14 žáků Cizí jazyky: proběhlo školní kolo v olympiádě: Nj - účast 11 dětí z tříd Aj - účast 18 dětí z tříd Dějepis: školní kolo účast 24 žáků z 8. A 9. tříd okresní kolo 9. a 11. místo ze 16 ti účastníků kat tříd Zeměpis: škola zapojena do celostátní korespondenční soutěže Eurorebus školní kolo ZO: kat třídy účast 92 žáků kat. 6. třídy účast 33 žáků kat. 7. třídy účast 26 žáků Ostatní soutěže a přehlídky: výtvarná výchova V. Fošum získal ocenění poroty za svůj výtvarný projev v soutěži Co by Rožmberkům slušelo - pořadatelem bylo regionální muzeum Č. Krumlov 4 žáci 4. a 5.tříd byli oceněni městskou knihovnou za své literární práce Proběhl 10.ročník celostátní literární soutěže Komenský a my účast 10 žáků 9.tříd do celostátního kola postoupilo 5 žáků. Město Český Krumlov pořádalo v rámci oslav 20 let UNESCO rozsáhlou soutěž, do které se zapojily všechny školy Č. Krumlova. Obsahem soutěže byly znalostní testy. Odměnou za účast v náročné soutěži byl zájezd do Paříže.Z naší školy se dostalo do Paříže celkem 7 žáků. Soutěž Finanční gramotnost : školní kolo účast 26 žáků ročníku Tělesná výchova a sport: škola organizovala atletickou olympiádu pro I.st.ZŠ s účasti 119 žáků okresní kolo AO: mladší žáci obsadili 3. místo z 8 škol starší žáci se umístili na 6. místě z 8 škol košíková - okresní finále kat. IV. chlapců 4. místo - účast 8 škol mini fotbal - okresní finále kat.iv.chlapců 5. místo z 8 účastníků mini fotbal - okresní finále kat.iii.chlapců 3.místo z 10 účastníků florbal - kat.iv - 1.místo v okresním kole z 8 účastníků a 5.místo v krajském finále ze 7 účastníků 6

7 Plavání okresní kolo kat.iii. chlapci 3.místo, dívky 2.místo okresní kolo kat.iv. chlapci 2.místo, dívky 3.místo Ostatní sporty: Doplňkové soutěže: škola se zúčastnila přespolního běhu st. a ml.žáků a žákyň Hlídky mladých zdravotníků účast na okresním kole Den plný prevence účast na okresním kole Pokračovala adopce na dálku 13 letého chlapce ze Zimbabwe. Iniciativa žáků ZŠ a sponzorů školy vedená pani učitelkou V. Steinovou byla úspěšná a celkem se postupně vybralo Kč potřebných na zajištění trvalé adopce. Tato akce již proběhla třetím rokem. Před vánočními svátky byla provedena tradiční akce sbírka pro psí útulek, která vynesla celkem 2.400,- Kč, řadu dobrot a několik hraček pro psí miláčky. Největší pochvalu zaslouží žáci 3. ročníku, kteří vybrali 750,- Kč. O všech akcích, které proběhnou na škole v rámci výuky, nebo jako doprovodné akce a soutěže, jsou žáci a rodiče informováni na webových stránkách školy. 7. Údaje o mimoškolních aktivitách: Hlavní mimoškolní aktivitou je činnost sportovních tříd se zaměřením na fotbal pro žáky ZŠ, kde bylo zapojeno ve 4 třídách 46 chlapců. Uvedený počet fotbalistů tvoří 38% chlapců na 2. stupni. Na 1. stupni se zapojilo do této činnosti 15 žáků a to tvoří 18% z celkového počtu chlapců na 1. stupni. Garantem této činnosti je fotbalový oddíl FK Slavoj Český Krumlov. Trenérsky v této oblasti pracovali celkem 2 učitelé ZŠ. Žáci školy pravidelně hrají krajské soutěže, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. 8. Rada školy a činnost školské rady: a) Rada školy každoročně pracuje pod vedením učitelky M.Zimekové a je tvořena dvojicí dětí z každé třídy 2.stupně ZŠ.Postupně řeší potřeby dětí celé školy, spolupracuje s vedením školy a podílejí se na organizaci několika soutěží na ZŠ. b) Školská rada - Rada schválila program činnosti na volené období a byla seznámena se základními dokumenty ředitelem školy, které vzala na vědomí. Ve školním roce 2011/12 proběhly všechny naplánované schůzky. Po prázdninách se zvolená rada sejde k jednání Údaje o hospodaření: a) rozpočet z prostředků Jč.kraje na 2011: NIV celkem: ,-kč - z toho MP ,-Kč - OON ,-Kč - Pojistné + FKSP + ONIV ,-Kč 7

8 Rozpočet byl zcela vyčerpán a nedošlo k žádným nesrovnalostem v čerpání jednotlivých položek. b) rozpočet schválený zřizovatelem na rok 2011: Schválen usnesením ve výši ,- Kč. Ředitelem školy byl uvedený rozpočet rozpracován a celoročně kontrolován. Na konci hospodářského roku škola vykázala zisk ve výši ,-Kč.Na návrh ředitele školy a po schválení zřizovatelem byl zisk převeden do rezervního fondu na rok Kontroly a jejich výsledky: a) hospodářská oblast - během školního roku byly provedeny 3 kontroly hotovostní pokladny- bez závad a opatření byla provedena kontrola ze strany zřizovatele zaměřená na nakládání s rozpočtovými prostředky a dodržování obecně platných právních předpisů a směrnic příspěvkové organizace byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu se zaměřením na správnost, přehlednost,srozumitelnost vedení účetnictví Závěry z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy. Obě kontroly nedošly k závěru, že v účetnictví školy jsou zásadní nedostatky. b) provozní oblast: - revize tělocvičny provedena drobné závady odstranila firma, která revizi prováděla-jedná se roční pravidelnou revizi - revize el.zařízení provedeno odbornou smluvní firmou-bez opatření-jedná se o roční pravidelnou revizi - hasicí přístroje kontrolovány a udržovány smluvní firmou, zápis o revizi uložen v ředitelně - hromosvod kontrolován smluvní firmou-bez závad - výtahy kontrolováno smluvní firmou a zápis o revizi uložen u vedoucí školního stravování. - KHS kontrola školní jídelny-bez nedostatků c) oblast pedagogického procesu: - pravidelně 1x týdně kontrolovány zástupcem ředitele třídní knihy, 2 x ročně třídní výkazy a katalogové listy, 2 x ročně jsou kontrolovány ŽK, celkem realizováno vedením školy 28 hospitací s následným rozborem vyučovacích hodin - po dohodě rodičů, výchovného poradce a TU bylo celkem 10 dětí vyšetřeno v OPPP 8

9 - výchovným poradcem školy je každoročně vypracován seznam dětí se spec.poruchami. Tyto poruchy musí akceptovat každý vyučující během školního roku. - ČŠI na ZŠ v tomto školním roce neprovedla žádnou kontrolu. 11. Stížnosti: Během školního roku ředitel školy nebyl nucen řešit písemnou stížnost ze strany rodičů či zákonných zástupců. 12. Vzdělávání pedagogů: žádný pedagog se nezapojil v tomto školním roce do celoročního doplňkového studia všichni učitelé školy mají pedagogické vysokoškolské vzdělání vzdělávání v oblasti práce s počítačem plán vzdělávání byl splněn během školního roku jsou pedagogové uvolňováni na jednorázové akce na základě nabídek vzdělávacích institucí a agentur. většina pedagogů se plně zapojila do vytváření učebních programů a výukových materiálů v rámci akce EU peníze školám 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Každoročně v říjnu probíhá kladení věnců k pomníku T.G.Masaryka v rámci oslav Den vzniku samostaného Československého státu 1918, v červnu byl restaurován nápis na pomníku T. G. Masaryka. Reprezentace školy v soutěžích sportovní a výtvarné soutěže,olympiády, sochařské sympozium,zdravotnické soutěže. Během roku pracovala v městské školské komisi Mgr M. Batíková Opakovaná prezentace školy v Českokrumlovském deníku. Vzorná reprezentace školy třídou 5.A v soutěži Prittel - vítězství v regionálním kole ČR sledováno regionální televizí 9

10 Primární prevence- školní rok 2011/2012 I.stupeň: 1. Dopravní výchova- dopravní hřiště, Bezpečná cesta - teoretická část + soutěže Nebezpečí kolem nás 2. Zdravé zuby- celý školní rok ve všech ročnících 3. Ajaxův zápisník- Policie ČR, 2. a 3. ročníky - dopravní výchova- chodec, vlastní bezpečnost, co se smí a co se nesmí, děti a trestné činy, mezilidské vztahy- šikana, dopravní výchova- cyklista, tabák, alkohol, cigarety, drogy a hazardní hry, bezpečné prázdniny 4. Prevence úrazů- během celého školního roku v rámci výuky, důležitá telefonní čísla, nemoci 5. Seznámení s lidskou sexualitou (5. ročníky) MUDr. Sattranová 6. Besedy s PČR Víš, co smíš? Kyberšikana, tisková mluvčí PČR ČK M. Pavlíčková 7. Zapojení 5. ročníků do projektu Na jedné lodi 8. Ekofilm II.stupeň 1. Vzdělání a řemeslo 9. ročníky 2. Den plný prevence - ČČK, vybraní žáci 1. a 2. stupně 3. Úřad práce v ČK 9. ročníky 4. Drogy trochu jinak interaktivní výukový program 5. Kouření beseda, historie, současnost, zdravotní rizika, Městská policie ČK, P. Pípal, 6. ročníky 6. Šikana - beseda pro 7. ročníky, Městská policie ČK, P. Pípal, vymezení pojmu, právní úprava, postup v případě výskytu 7. Sekty beseda pro 9.ročníky, Městská policie ČK, P. Pípal 10

11 8. V letošním školním roce se deváté ročníky opět zapojily do projektu Zavedení komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ a SŠ. Projekt realizuje nezisková organizace ACET ČR o.s. v čele s Josefem Nadrchalem, ředitelem pobočky pro jižní Čechy. Naše škola si vybrala model soustavné a intenzivní práce se školou, kde během roku lektor pracuje se stejnou třídou a tato skupina absolvuje pět přednášek na téma: 1. Sex, AIDS a vztahy 2. Přátelství a láska 3. Moderní je nekouřit 4. Bolest nemoc jménem šikana (kyberšikana) 5. Jak si nenechat ublížit Cílem projektu je zvýšení povědomí mladé generace o závažnosti rizikového chování na vlastní život i život ostatních. Na přednáškách je použito mnoho skutečných příkladů a žáci jsou interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou sociálně patologických jevů. 9. Kyberšikana odborný seminář pro pedagogy (J.Petřík) Mgr. Michaela Veselá, Vzdělávací centrum 10. Láska ano, děti ještě ne- interaktivní přednáška, 8. ročníky Obsah: 1. Rizika spojená s pohlavním životem 2. Jak bezpečně zahájit pohlavní život 3. Antikoncepce 4. Problematika možného nežádoucího otěhotnění 11. Návštěva JE Temelín 12. Cesta do pravěku 6. ročníky 13. Agrese a agresivita dětí a mládeže, Šikana ve školní třídě školení pro ped. pracovníky (J. Vysokomýtská), CEGV Cassiopeia ČB 14. Seznam se bezpečně film o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami 15. Spirála práce s třídním kolektivem, 8.A Obsahem jsou hry a aktivity na stmelení kolektivu, debaty na aktuální téma, reflexe dění ve třídě, skupinové rozhovory, vyplnění sociometrického dotazníku zaměřeného na vztahy ve třídě, všech aktivit je přítomen třídní učitel. 16. Projekt Na jedné lodi - Žáci 5. a 8. ročníků se zapojili do projektu NA JEDNÉ LODI, který organizovalo Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA pod vedením lektorky Bianky Machové. 11

12 Cílem projektu bylo informovat o různých tématech Multikulturní výchovy a zároveň napomoci k utváření multikulturně přátelského prostředí ve škole s důrazem na porozumění, respekt a toleranci příslušníků různých sociokulturních skupin. Projekt se skládal ze 4 výukových programů, vždy po dvou vyučovacích hodinách: 5. ročníky BAREVNÝ SVĚT, ZAŘAZEN DO ŠKATULKY, JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM?, PRÁVA A POVINNOSTI 8. ročníky RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU, STEREOTIPY, PŘÍCHOZÍ, LIDSKÁ PRÁVA Žáci se s využitím interaktivních metod výuky a řady výukových pomůcek zdokonalovali v dovednosti komunikovat, spolupracovat, přemýšlet o názorech svých i druhých. Projekt byl velmi zajímavě veden. Doufáme, že spolupráce bude pokračovat i v příštím školním roce Projektový den s Policií ČR ukázka práce psovoda, zadržení pachatele, Vyhledání drog, kyberšikana, kriminalita mládeže Další akce: - sportovní turnaje a zápasy - olympiády - lyžařské výcviky - výlety, cvičení v přírodě, exkurze, divadlo, kino, koncerty, muzeum, návštěvy knihovny, výstav - zapojení žáků do různých projektů (Lesy ČR celoroční spolupráce 6.B s Lesy ČR, ing. Navrátil) - projekt Zvykáme si na školu - pro budoucí prvňáčky - spolupráce se Spirálou Zpracovala Mgr. Marcela Zimeková 12

13 Hodnocení ICT plánu školy na rok ) Aktualizované údaje k Základní údaje o škole: Počet žáků 309 z toho na 1. stupni 142 z toho na 2. stupni 167 Celkem pedagogických pracovníků 25 (23 uč.+ 2 vych.) z toho proškolených na úrovni Z 25 z toho proškolených na úrovni P 7 2) Vybavení školy k Počítačová učebna (kapacita 25 míst) 1 Odborné pracovny ) 1 9 Počet běžných tříd 16 Počet přípojných míst 87 Počet serverů: server s OS Win Server server webový s OS Linux 1 Počet pracovních stanic 71 z toho mladších než 5 let 46 počet stanic připojených do LAN 70 počet stanic připojených k internetu 70 počet stanic pro pedagogy 12 počet stanic pro žáky i pedagogy 12 počet stanic pro žáky 44 počet stanic pro ekonomiku školy 3 - počet stanic s OS Win počet stanic s OS Win Vista Business 2 - počet stanic s OS Win XP Prof. 64 Počet zařízení prezentační techniky 13 Počet interaktivních tabulí 8 Prostorový zvuk ) 7 13 Ploché LCD monitory Ploché LCD monitory 19 2 Ploché LCD monitory 20 3 Síťový tiskový server Minolta DiAlta 2510 černobílý, formát A3 1 Síťový tiskový server Minolta C360 barevný, A3 1 Laserová barevná HP Color LJ CM 1312, formát A4 (skener, copy) 1 Laserové tiskárny černobílé, formát A4: Brother HL Samsung SCX Inkoustové barevné, formát A4: HP PJC 2210 all in one (skener+kopírka+fax) 1 HP DJ 840 C 1 HP DJ 670 C 1 ) 1 multimediální učebna ve šk. klubu(1), učebna pro dílny(1), učebna pro domácnost(1), učebna Vv(1), učebny angličtiny(2), učebna němčiny(1), učebna zeměpisu(1), učebna přírodopisu(1) celkem 9 odborných učeben 13

14 3) Co jsme realizovali v roce 2010 I v loňském roce jsme využili služby autorů evidenčního systému Bakaláři a v listopadu 2010 zakoupili pravidelný roční update a přechod tohoto programu na verzi 10/11. V lednu 2010 jsme koupili školní licenci AVG pro 75 počítačů na celý rok 2010 ( ). Koupili jsme novou učitelskou pracovní stanici do školní knihovny (stará překročila v lednu stáří 6 let). PC má OS Windows 7 Business. K nové systémové jednotce použít 19 palcový monitor LCD. Nová stanice musí vydržet dalších 6 let. Do učebny přírodopisu byl dodán nový učitelský počítač s grafickou kartou HDMI pro připojení k datovému projektoru a k interaktivní tabuli. Tímto krokem jsme ukončili pro rok 2010 modernizaci učebny. Počítač má OS Windows 7. V dalším roce bude třeba učebnu ozvučit. Ve školní jídelně jsme vyměnili PC za nové. Počítač je určený pro administrativní účely. Stáří původního dosáhl v červenci 5 let. Nový počítač s OS Win 7 musí vydržet dalších 5 roků. Na nový počítač byl firmou nainstalovaný zcela nový moderní software Stravování, který běží pod Windows. Původní software používal stařičký OS DOS. Škola bude software platit ročními splátkami, ve výši 6000,- CZK, ve kterých je zahrnuta i bezplatná roční aktualizace programu. Instalovali jsme nové datové zásuvky pro připojení dalších 2 učeben k síti LAN, k internetu a k prostorovému ozvučení. Jedná se o třídy 1.A a 2.A. Tyto třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, DVD přehrávači a řídicími učitelskými počítači. 4) Návrhy pro rok 2011 Připojení k internetu realizovat stejně jako v loňském roce, rychlost i kvalita připojení (symetrické) zatím vyhovuje potřebám školy. Poskytovatele připojení smluvně zajišťuje MěÚ v Českém Krumlově. MěÚ spolu s poskytovatelskou firmou Transoft rozhodují o ceně a rychlosti připojení. V lednu 2012 prodloužit licenci antiviru AVG o další rok. Jedná se o školskou verzi programu pro 85 počítačů. Škola potřebuje koupit 1 licenci aktuální verzi kancelářského balíku MS Office 2010 Profesionál pro potřeby učitelů vytvářejících pokročilejší dokumenty a 30 licencí MS Office 2010 Standard pro potřeby žáků. Zbytek potřebných žákovských licencí (36) tohoto programu dokoupíme pomocí výběrového řízení Projektu EU peníze školám. Tímto způsobem budeme mít nainstalovaný kancelářský balík Office 2010 na všech počítačích pro potřebu žáků i učitelů. Na ostatních žákovských počítačích, které neslouží přímo výuce (jedná se hlavně o PC ve školním klubu a ŠD), máme nainstalované nižší verze tohoto balíku, jejichž licence také vlastníme. Na konci roku koupit upgrade evidenčního systému Bakaláři a přejít tak na verzi 11/12. Koupit 2 nové pracovní stanice do učeben s interaktivními tabulemi, kde zatím používáme staré repasované počítače s OS WinXP (učebny č. 11, 12), které jsou na hranici životnosti. Nová PC budou pracovat pod OS Win7 Pro. Z učeben vyřadit staré CRT monitory a nahradit je 2 plochými 17 LCD monitory, které jsou zatím ve stávající učebně informatiky. Po modernizaci učebny informatiky (viz níže Projekt EU peníze školám) použít starší LCD monitory 17 z učebny a nahradit jimi zastaralé CRT monitory u učitelských počítačů v učebnách a v kabinetech. Zbývající LCD monitory použít v ŠD a ŠK. Modernizace učebny č. 30. Vybavit tuto učebnu v I. patře 1 novým PC pro řízení interaktivní tabule, dataprojektorem a prostorovým zvukem. Ozvučit učebny č. 39 a 40 prostorovým zvukem, a tak dokončit modernizaci učebny č. 40. Učebna je už vybavená interaktivní tabulí, učitelským počítačem, dataprojektorem. 14

15 Přehled požadavků na provoz ICT pro rok 2011 (mimo výběrové řízení) Varianty: varianta 0 = náklady nezbytně nutné pro provoz ICT v roce 2011 varianta 1 = mírná modernizace v roce 2011 varianta 2 = výrazná modernizace v roce ) Provozní náklady Požadavky Varianta Částka v Kč Plnění Připojení k internetu plněno měsíčně Náplně do tiskáren: - tonery 1ks Samsung, 1ks Brother, 1ks HP LJ inkousty do HP PSC, HPDJ Roční poplatek za správu školní domény Nutné opravy techniky a sítě během roku C E L K E M ) Modernizace stávajícího softwaru Požadavky Varianta Částka v Kč Plnění Antivir AVG, licence školy pro rok Pravidelná roční aktualizace programu Bakaláři na v. 11/ Pravidelná roční splátka a aktualizace systému Stravování MS Office 2010 Profesional Plus CZ 1 licence MS Office 2010 Standard, CZ - 30 licencí C E L K E M ) Rozšiřování a modernizace infrastruktury Požadavky Varianta Částka v Kč Plnění 2 učitelská PC s grafikou HDMI nebo DVI včetně Win7 OEM učitelská PC s grafikou HDMI nebo DVI včetně Win7 OEM LCD monitor dataprojektor, 1280x800, min ANISI sada prostorový zvuk sady prostorového zvuku pro učebny č. 39 a Rozšíření stávající sítě o 4-6 zásuvek C E L K E M ) Náklady na školení Požadavky Varianta Částka v Kč Plnění Kurzy a školení učitelů ,- C E L K E M ,- Sumarizace předpokládaných nákladů pro rok 2011: 1) varianta 0 = jen náklady nezbytné pro provoz ,- CZK 2) varianta 0+1 = udržovací náklady a mírná modernizace ,- CZK 3) varianta = výrazná modernizace v roce ,- CZK 15

16 5) Oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V tomto kalendářním roce je nutné realizovat projekt EU - peníze školám, který byl rozšířen o novou oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Jedním z vytipovaných a finančně zajištěných témat je i téma - Využívání ICT. Finanční prostředky lze čerpat včasným předložením projektové žádosti. Dotace z EU výrazně pomohou škole při obměně dosluhujícího hardwaru a při nákupu nových licencí aktualizovaného softwaru, modernizaci dalších učeben prezentační technikou a interaktivními tabulemi a pro zkvalitnění jazykové výuky. 1. Modernizace učebny informatiky a učitelských PC Z dotace pořídit nový výkonný a spolehlivý server vhodný pro školní prostředí. Server pro řízení min. 30, max. 60 pracovních stanic. - procesor vyrobený pro servery, nimálně 2 jádra, takt 2.0 GHz nebo více - operační paměť RAM 8 GB - pevné disky zapojené do RAIDu, např. 3x1000 GB - LAN 1Gb/s a optická mechanika - OS Windows Server 2008 Standard, 35 serverových přístupových licencí WinSvrCAL Konfigurace serveru zahrnuje: - instalaci operačního systému, konfiguraci základních síťových služeb (AD, DNS, DHCP, ) - instalace a konfigurace serverových rolí a služeb - vytvoření domény školy, vytvoření vhodné struktury skupin uživatelů a nastavení oprávnění - vytvoření struktury datových složek pro ukládání různých typů dat a definice oprávnění přístupu k nim. - vytvoření cestovních profilů a domovských složek uživatelů - zabezpečení domovských složek - prostor pro instalaci výukových aplikací, oddělený prostor pro důležité školní databáze - zapojení a zprovoznění serveru na místě u zákazníka - nastavení kontroly zálohování na externí disk, non-stop monitorování serveru - zaškolení obsluhy serveru a odborný dohled po dobu 12 měsíců Externí pevný disk (1 ks) určený pro zálohování systému. Velikost 1,5 TB, připojení USB. Do učebny informatiky pořídit 25 nových pracovních stanic. Pro pracovní stanice požadovat tuto konfiguraci: - dvoujádrový procesor 3,0 GHz, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD-RW, LAN 1Gb/s - operační systém Win7 Prof 5 učitelských PC bude sloužit jako učitelské stanice v učebnách, které jsou vybaveny dataprojektory, a kde jsou zatím staré, a nyní už nespolehlivé, počítače s OS WinXP. Jeden z nich bude umístěn i v učebně informatiky. Počítače by měly mít tuto konfigurací: Pro učitelský počítač stačí stejná konfigurace jako pro žáky, ale navíc musí mít: - grafickou kartu s pamětí minimálně 512 MB a DVI nebo HDMI výstup - operační systém Win7 Pro 5 notebooků pro učitele. Notebook by měl mít tuto konfiguraci: - paměť 4 GB DDR, pevný disk 500 GB, optická mechanika DVD-RW - OS Win7 Pro 2 vizualizéry do učeben již vybavených interaktivními tabulemi. Vizualizér musí mít otočnou hlavu, automatické ostření, rozlišení minimálně 1,3 Mpx, optické 5 Mpx., USB připojení. Nový software do učebny informatiky: - 36 licencí MS Office 2010 Standard - neomezená multilicence PhotoStudio 13 Profesional - neomezená multilicence vektorového editoru Zoner Callisto 5 - upgradovat software na verzi Netop Vision 7 (1 učitel + 25 žáků) 16

17 2. Kompletní modernizace učebny č. 27 Modernizace zahrnuje pořízení interaktivní tabule, dataprojektoru, vizualizéru a softwaru kompatibilního s interaktivní tabulí. Podrobnější konfigurace je tato: - interaktivní tabule Smart Board dataprojektor s rozlišením 1280x800, včetně ramene uchycení, světelný výkon min ANSI - vizualizér kompatibilní s tabulí a použitým softwarem, otočná hlava, rozlišení min. 1,3 Mpx, optické rozlišení min. 5 Mpx, automatické ostření, USB připojení - nákup softwaru kompatibilního s tabulí Smart Board 685, tj. SMART Notebook. Celková realizace u zákazníka na klíč, včetně dopravy, montáže a zaškolení obsluhy. 36 měsíců záruka. Projekt EU peníze školám. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Téma: Využívání ICT Přehled požadavků pro výběrové řízení na vybavení školy v roce 2011 Hardwarové požadavky Požadavek Počet kusů Cena za kus Celkem Server síťový Pracovní stanice včetně OS OEM Win7 Prof Učitelské PC včetně OEM OS Win7 Prof Monitor LCD Notebook 15,6, RAM 4GB, HDD 500GB, grafika 512MB HDMI, DVD-RW, WiFi, OS Win7 Prof Set klávesnice a optická myš Externí disk 1,5 TB, USB, zálohovací Interaktivní tabule Smart Board Dataprojektor 1280x800, 2500 ANSI Zvuk prostorový - reproduktory 1 sada Instalace tabule na klíč a další technické prvky Vizualizér 1,3 Mpx, automatické ostření C E L K E M Softwarové požadavky Požadavek Počet kusů Cena za kus Celkem OS Windows Server 2008 Std WinSvrCAL 2008 MVL CAL device Licence Office 2010 Standard CZ Photostudio 13 Prof., neomezená multilicence Editor vektorový Zoner Callisto 5 upgrade z ver Netop Vision 7 upgrade z verze 6 ( žáků) SW SMART Notebook pro Smart Board C E L K E M ICT plán školy na rok 2011 byl vypracován dne 21. ledna 2011 a během roku byl splněn. Vypracoval: Josef Glaser, ICT koordinátor školy Schválil: Vlastimil Hlásek, ředitel školy 17

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka, Český Krumlov, T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 27. 9. 2012 Schváleno školskou radou dne 10. 10. 2012 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 [září 2014] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62. za školní rok 2010-11. Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62. za školní rok 2010-11. Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011 Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2010-11 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2011 Školská rada schválila dne 19.10.2011 1 Obsah Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2011/2012 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více