Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka, Český Krumlov, T.G.Masaryka Český Krumlov Od má škola právní subjektivitu IČO: Číslo účtu: ČSOB / 0300 Telefon : , ŠJ , ředitel Mobil ŠD , FAX ZŠ Ředitel školy: Mgr. Vlastimil Hlásek - jmenován do funkce Zástupce řed. ZŠ: Mgr. Josef Haláček - jmenován do funkce Výchovný poradce: Preventista školy: Hospodářka školy: Zřizovatel školy: Mgr. Irena Brožová Mgr. Marcela Zimeková Bohumila Grycová Město Český Krumlov Zpracoval a předkládá podle zákona č. 561/2004 Sb./ školský zákon/ 26. září 2012 Mgr Vlastimil Hlásek ředitel školy

2 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov... 1 OBSAH Charakteristika školy Vzdělávací koncepce:... 3 Oblast volnočasových aktivit - kroužky dle zájmu dětí:... 3 Organizace výuky: Údaje o pracovnících školy: Údaje o zápisu do prvních tříd, odchody a příchody žáků:... 4 a) zápis do prvních tříd:... 4 b) odchody žáků během školního roku:... 4 c) příchody žáků na základní školu:... 4 d) konečné stavy žáků k : Údaje o výsledcích vzdělávání:... 4 Hodnocení chování - hodnocení za celý školní rok:... 4 Hodnocení docházky a sledování neomluvených hodin:... 4 Rozmístění vycházejících žáků: Výsledky soutěží, účast na olympiádách, zapojení do soutěží: Údaje o mimoškolních aktivitách: Rada školy a činnost školské rady:... 7 a) Rada školy... 7 b) Školská rada Údaje o hospodaření:... 7 a) rozpočet z prostředků Jč.kraje na 2011:... 7 b) rozpočet schválený zřizovatelem na rok 2011: Kontroly a jejich výsledky:... 8 a) hospodářská oblast... 8 b) provozní oblast:... 8 c) oblast pedagogického procesu: Stížnosti: Vzdělávání pedagogů: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Hodnocení Primární prevence ICT plán a jeho plnění

3 1. Charakteristika školy plně organizovaná základní škola 1.ročník jedna třída 2.ročník dvě třídy 3.ročník jedna třída 4.ročník jedna třída 5.ročník dvě třídy 6.ročník dvě třídy 7.ročník jedna třída 8.ročník dvě třídy 9.ročník dvě třídy 2 oddělení školní družiny škola zaměřená na práci sportovních tříd se zaměřením na fotbal pro chlapce ve věku 8 až 15 let škola zaměřená na výuku cizích jazyků pro žáky od 3. ročníku ZŠ - výuka Aj a Nj škola zaměřená na výuku informatiky a práce s počítači 2. Vzdělávací koncepce: vyučovací program: Základní škola č. j /96 pro 5. ročník ŠVP ZŠ pro ročník ročník výuka rozšířena o disponobilní hodiny, které posilují výuku cizích jazyků, českého jazyka a matematiky výuka rozšířena o pov.volitelné předměty v ročníku - výuka druhého cizího jazyka a semináře ze zeměpisu výuka rozšířena o pov.volitelný předmět v 9.ročníku mediální výchova Oblast volnočasových aktivit - kroužky dle zájmu dětí: celkem pracovalo na škole 7 kroužků s účastí 71 žáků 1. i 2. stupně = 23,3 % z celkového počtu žáků na ZŠ Organizace výuky: škola má 16 kmenových tříd, 3 odborné učebny na výuku Aj a Nj, odbornou učebnu Z,Vv,Př,Pr.činností - dílna a učebna pro výuku vaření, informatiky a tělocvičnu 3. Údaje o pracovnících školy: na škole pracovalo celkem 21 vysokoškolsky vzdělaných učitelů včetně vedení školy 2 vychovatelky školní družiny s odborným pedagog. vzděláním 5 provozních pracovníků včetně hospodářky školy a školníka 4 kuchařky a 1 vedoucí školního stravování 3

4 4. Údaje o zápisu do prvních tříd, odchody a příchody žáků: a) zápis do prvních tříd: realizován v pátek 20.ledna 2012 od 13.oo do 17.oo hod. celkem se přihlásilo a zapsalo 48 dětí, později 2 děti přešly na jinou školu z uvedeného počtu nastoupilo do 1.třídy 37 dětí / 9 dětí nastoupí do základní školy po odkladu školní docházky - ve školním roce 2013/14 / b) odchody žáků během školního roku: celkem odešlo 6 žáků z důvodu přestěhování nebo osobních důvodů c) příchody žáků na základní školu: celkem nastoupilo 13 žáků z celku 2 dívky důvody nástupu žáků na TGM: o 4 chlapci byli zařazeni do sportovní třídy na fotbal o 7 dětí nastoupilo z okolních škol o 2 děti nastoupily z důvodu přestěhování d) stavy žáků k : 1.stupeň žáků, z toho 58 dívek 2.stupeň žáků, z toho 52 dívek Celkem : 276 žáků, z toho 110 dívek školní družinu navštěvovalo celkem 61 dětí 5. Údaje o výsledcích vzdělávání: Škola plnila ŠVP ZŠ s těmito výsledky: 1. stupeň celkem postoupilo do vyšších ročníků 125 žáků, 4 žáci budou opakovat ročník a 1 žák nastoupí do víceletého gymnázia 2. stupeň 45 žáků ukončilo docházku ZŠ - 44 žáků vychází z 9. ročníku a 1 žák z 8. ročníku. Na 2.stupni bude 1 žák opakovat ročník a 1 žák přechází na 6 ti leté gymnázium ze 7.ročníku Hodnocení chování - hodnocení za celý školní rok: Napomenutí třídního učitele...17x Důtka třídního učitele...22x Ředitelská důtka...8x 2.stupeň z chování...9x 3.stupeň z chování...0 Hodnocení docházky a sledování neomluvených hodin: 1. stupeň celkem zameškáno hodin / 6 neomluvených / průměr na žáka omluvených = 60,4 hod / rok 2.stupeň celkem zameškáno hodin / 60 neomluvených / průměr na žáka omluvených = 101,15 hod / rok 4

5 Rozmístění vycházejících žáků: učební obory žáků = 33,5% střední školy žáků = 57,7 % gymnázium... 4 žáci = 8,8 % Škola pořádala lyžařský kurz pro žáky tříd účast 19 žáků v době od do Taktéž proběhl kurz lyžování pro ročník - účast 27 žáků v době od do Žáci byli ubytováni na hotelu Racek v Černé v Pošumaví. Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku v celkovém počtu 40 dětí. Kurz probíhal v době od 5.1. do v plaveckém bazénu v Č.Krumlově Žáci tříd navštěvovali školní družinu v počtu 61 dětí (31 chlapců a 30 dívek) ve 2 odděleních. Děti plnily úkoly celoročního plánu činnosti školní družiny. V rámci školní výuky bylo využíváno návštěv knihovny, muzea, kina, galerií, zámku, městského úřadu, HZS, Policie ČR a řady výrobních podniků na území města. Žáci 2. stupně navštívili výstavy i v Č. Budějovicích, pracovali a učili se ve volné přírodě a navštívili řadu míst svého regionu. Nedílnou součástí výuky byly návštěvy soudních jednání u okresního soudu v Českém Krumlově. Vzorná spolupráce pokračovala celoročně mezi Lesy Č. Krumlov a třídou 6.B. Vyvrcholením činnosti jednotlivých tříd byla realizace školních výletů - tradičně se vyjelo na hrady a zámky, do přírody, za divadlem a 5.A pokořila Vltavu na raftech. Podrobné informace o akcích jsou postupně uváděny na webových stránkách ZŠ. Škola se zapojuje se do akcí pořádaných DDM Č.Krumlov - jedná se o kulturní, sportovní, společenské a výchovně-vzdělávací akce. Je využívána nabídka organizací a akreditovaných pracovišť pro plnění akcí se zaměřením na prevenci proti násilí, agresivitě a dalších nežádoucích jevů ve společnosti. Vše navazuje na školní preventivní program, který každoročně sestavuje Mgr M. Zimeková. V květnu 2012 byla na ZŠ realizována metodická ukázka pro ZŠ v Č. Krumlově v oblasti prevence a činnosti PČR. Děti byly seznámeny s ukázkou výcviku policejních psů a byla provedena ukázka vyhledání a zajištění drog. Taktéž proběhla přednáška doplněná ukázkou jednotlivých druhů drog užívaných ve společnosti. Po celý školní rok probíhal sběr pomerančové a citronové kůry - celkem bylo odevzdáno 169 kg pomerančové kůry za 2.036,- Kč a 6,4 kg citronové kůry za 448,- Kč. V letoším školním roce škola neorganizovala sběr papíru, ale žáci začínají plnit úkol separace školního odpadu do kontejnerů jedná se o papír, plasty a ostatní suroviny. 6. Výsledky soutěží, účast na olympiádách, zapojení do soutěží: Matematika: proběhla školní kola - Pythagoriáda 6. a 7. tříd - účast 12 žáků - Klokan pro ročník - účast 85 žáků - Klokan pro ročník - účast 95 žáků do matematické soutěže Klokan celkem zapojeno 180 žáků = 64,7 % z celkového počtu žáků na škole 5

6 Český jazyk: Proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce pro žáky tříd za účasti 14 vybraných žáků. V recitační soutěži 1.stupně se zúčastnilo celkem 14 žáků Cizí jazyky: proběhlo školní kolo v olympiádě: Nj - účast 11 dětí z tříd Aj - účast 18 dětí z tříd Dějepis: školní kolo účast 24 žáků z 8. A 9. tříd okresní kolo 9. a 11. místo ze 16 ti účastníků kat tříd Zeměpis: škola zapojena do celostátní korespondenční soutěže Eurorebus školní kolo ZO: kat třídy účast 92 žáků kat. 6. třídy účast 33 žáků kat. 7. třídy účast 26 žáků Ostatní soutěže a přehlídky: výtvarná výchova V. Fošum získal ocenění poroty za svůj výtvarný projev v soutěži Co by Rožmberkům slušelo - pořadatelem bylo regionální muzeum Č. Krumlov 4 žáci 4. a 5.tříd byli oceněni městskou knihovnou za své literární práce Proběhl 10.ročník celostátní literární soutěže Komenský a my účast 10 žáků 9.tříd do celostátního kola postoupilo 5 žáků. Město Český Krumlov pořádalo v rámci oslav 20 let UNESCO rozsáhlou soutěž, do které se zapojily všechny školy Č. Krumlova. Obsahem soutěže byly znalostní testy. Odměnou za účast v náročné soutěži byl zájezd do Paříže.Z naší školy se dostalo do Paříže celkem 7 žáků. Soutěž Finanční gramotnost : školní kolo účast 26 žáků ročníku Tělesná výchova a sport: škola organizovala atletickou olympiádu pro I.st.ZŠ s účasti 119 žáků okresní kolo AO: mladší žáci obsadili 3. místo z 8 škol starší žáci se umístili na 6. místě z 8 škol košíková - okresní finále kat. IV. chlapců 4. místo - účast 8 škol mini fotbal - okresní finále kat.iv.chlapců 5. místo z 8 účastníků mini fotbal - okresní finále kat.iii.chlapců 3.místo z 10 účastníků florbal - kat.iv - 1.místo v okresním kole z 8 účastníků a 5.místo v krajském finále ze 7 účastníků 6

7 Plavání okresní kolo kat.iii. chlapci 3.místo, dívky 2.místo okresní kolo kat.iv. chlapci 2.místo, dívky 3.místo Ostatní sporty: Doplňkové soutěže: škola se zúčastnila přespolního běhu st. a ml.žáků a žákyň Hlídky mladých zdravotníků účast na okresním kole Den plný prevence účast na okresním kole Pokračovala adopce na dálku 13 letého chlapce ze Zimbabwe. Iniciativa žáků ZŠ a sponzorů školy vedená pani učitelkou V. Steinovou byla úspěšná a celkem se postupně vybralo Kč potřebných na zajištění trvalé adopce. Tato akce již proběhla třetím rokem. Před vánočními svátky byla provedena tradiční akce sbírka pro psí útulek, která vynesla celkem 2.400,- Kč, řadu dobrot a několik hraček pro psí miláčky. Největší pochvalu zaslouží žáci 3. ročníku, kteří vybrali 750,- Kč. O všech akcích, které proběhnou na škole v rámci výuky, nebo jako doprovodné akce a soutěže, jsou žáci a rodiče informováni na webových stránkách školy. 7. Údaje o mimoškolních aktivitách: Hlavní mimoškolní aktivitou je činnost sportovních tříd se zaměřením na fotbal pro žáky ZŠ, kde bylo zapojeno ve 4 třídách 46 chlapců. Uvedený počet fotbalistů tvoří 38% chlapců na 2. stupni. Na 1. stupni se zapojilo do této činnosti 15 žáků a to tvoří 18% z celkového počtu chlapců na 1. stupni. Garantem této činnosti je fotbalový oddíl FK Slavoj Český Krumlov. Trenérsky v této oblasti pracovali celkem 2 učitelé ZŠ. Žáci školy pravidelně hrají krajské soutěže, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. 8. Rada školy a činnost školské rady: a) Rada školy každoročně pracuje pod vedením učitelky M.Zimekové a je tvořena dvojicí dětí z každé třídy 2.stupně ZŠ.Postupně řeší potřeby dětí celé školy, spolupracuje s vedením školy a podílejí se na organizaci několika soutěží na ZŠ. b) Školská rada - Rada schválila program činnosti na volené období a byla seznámena se základními dokumenty ředitelem školy, které vzala na vědomí. Ve školním roce 2011/12 proběhly všechny naplánované schůzky. Po prázdninách se zvolená rada sejde k jednání Údaje o hospodaření: a) rozpočet z prostředků Jč.kraje na 2011: NIV celkem: ,-kč - z toho MP ,-Kč - OON ,-Kč - Pojistné + FKSP + ONIV ,-Kč 7

8 Rozpočet byl zcela vyčerpán a nedošlo k žádným nesrovnalostem v čerpání jednotlivých položek. b) rozpočet schválený zřizovatelem na rok 2011: Schválen usnesením ve výši ,- Kč. Ředitelem školy byl uvedený rozpočet rozpracován a celoročně kontrolován. Na konci hospodářského roku škola vykázala zisk ve výši ,-Kč.Na návrh ředitele školy a po schválení zřizovatelem byl zisk převeden do rezervního fondu na rok Kontroly a jejich výsledky: a) hospodářská oblast - během školního roku byly provedeny 3 kontroly hotovostní pokladny- bez závad a opatření byla provedena kontrola ze strany zřizovatele zaměřená na nakládání s rozpočtovými prostředky a dodržování obecně platných právních předpisů a směrnic příspěvkové organizace byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu se zaměřením na správnost, přehlednost,srozumitelnost vedení účetnictví Závěry z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy. Obě kontroly nedošly k závěru, že v účetnictví školy jsou zásadní nedostatky. b) provozní oblast: - revize tělocvičny provedena drobné závady odstranila firma, která revizi prováděla-jedná se roční pravidelnou revizi - revize el.zařízení provedeno odbornou smluvní firmou-bez opatření-jedná se o roční pravidelnou revizi - hasicí přístroje kontrolovány a udržovány smluvní firmou, zápis o revizi uložen v ředitelně - hromosvod kontrolován smluvní firmou-bez závad - výtahy kontrolováno smluvní firmou a zápis o revizi uložen u vedoucí školního stravování. - KHS kontrola školní jídelny-bez nedostatků c) oblast pedagogického procesu: - pravidelně 1x týdně kontrolovány zástupcem ředitele třídní knihy, 2 x ročně třídní výkazy a katalogové listy, 2 x ročně jsou kontrolovány ŽK, celkem realizováno vedením školy 28 hospitací s následným rozborem vyučovacích hodin - po dohodě rodičů, výchovného poradce a TU bylo celkem 10 dětí vyšetřeno v OPPP 8

9 - výchovným poradcem školy je každoročně vypracován seznam dětí se spec.poruchami. Tyto poruchy musí akceptovat každý vyučující během školního roku. - ČŠI na ZŠ v tomto školním roce neprovedla žádnou kontrolu. 11. Stížnosti: Během školního roku ředitel školy nebyl nucen řešit písemnou stížnost ze strany rodičů či zákonných zástupců. 12. Vzdělávání pedagogů: žádný pedagog se nezapojil v tomto školním roce do celoročního doplňkového studia všichni učitelé školy mají pedagogické vysokoškolské vzdělání vzdělávání v oblasti práce s počítačem plán vzdělávání byl splněn během školního roku jsou pedagogové uvolňováni na jednorázové akce na základě nabídek vzdělávacích institucí a agentur. většina pedagogů se plně zapojila do vytváření učebních programů a výukových materiálů v rámci akce EU peníze školám 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Každoročně v říjnu probíhá kladení věnců k pomníku T.G.Masaryka v rámci oslav Den vzniku samostaného Československého státu 1918, v červnu byl restaurován nápis na pomníku T. G. Masaryka. Reprezentace školy v soutěžích sportovní a výtvarné soutěže,olympiády, sochařské sympozium,zdravotnické soutěže. Během roku pracovala v městské školské komisi Mgr M. Batíková Opakovaná prezentace školy v Českokrumlovském deníku. Vzorná reprezentace školy třídou 5.A v soutěži Prittel - vítězství v regionálním kole ČR sledováno regionální televizí 9

10 Primární prevence- školní rok 2011/2012 I.stupeň: 1. Dopravní výchova- dopravní hřiště, Bezpečná cesta - teoretická část + soutěže Nebezpečí kolem nás 2. Zdravé zuby- celý školní rok ve všech ročnících 3. Ajaxův zápisník- Policie ČR, 2. a 3. ročníky - dopravní výchova- chodec, vlastní bezpečnost, co se smí a co se nesmí, děti a trestné činy, mezilidské vztahy- šikana, dopravní výchova- cyklista, tabák, alkohol, cigarety, drogy a hazardní hry, bezpečné prázdniny 4. Prevence úrazů- během celého školního roku v rámci výuky, důležitá telefonní čísla, nemoci 5. Seznámení s lidskou sexualitou (5. ročníky) MUDr. Sattranová 6. Besedy s PČR Víš, co smíš? Kyberšikana, tisková mluvčí PČR ČK M. Pavlíčková 7. Zapojení 5. ročníků do projektu Na jedné lodi 8. Ekofilm II.stupeň 1. Vzdělání a řemeslo 9. ročníky 2. Den plný prevence - ČČK, vybraní žáci 1. a 2. stupně 3. Úřad práce v ČK 9. ročníky 4. Drogy trochu jinak interaktivní výukový program 5. Kouření beseda, historie, současnost, zdravotní rizika, Městská policie ČK, P. Pípal, 6. ročníky 6. Šikana - beseda pro 7. ročníky, Městská policie ČK, P. Pípal, vymezení pojmu, právní úprava, postup v případě výskytu 7. Sekty beseda pro 9.ročníky, Městská policie ČK, P. Pípal 10

11 8. V letošním školním roce se deváté ročníky opět zapojily do projektu Zavedení komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ a SŠ. Projekt realizuje nezisková organizace ACET ČR o.s. v čele s Josefem Nadrchalem, ředitelem pobočky pro jižní Čechy. Naše škola si vybrala model soustavné a intenzivní práce se školou, kde během roku lektor pracuje se stejnou třídou a tato skupina absolvuje pět přednášek na téma: 1. Sex, AIDS a vztahy 2. Přátelství a láska 3. Moderní je nekouřit 4. Bolest nemoc jménem šikana (kyberšikana) 5. Jak si nenechat ublížit Cílem projektu je zvýšení povědomí mladé generace o závažnosti rizikového chování na vlastní život i život ostatních. Na přednáškách je použito mnoho skutečných příkladů a žáci jsou interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou sociálně patologických jevů. 9. Kyberšikana odborný seminář pro pedagogy (J.Petřík) Mgr. Michaela Veselá, Vzdělávací centrum 10. Láska ano, děti ještě ne- interaktivní přednáška, 8. ročníky Obsah: 1. Rizika spojená s pohlavním životem 2. Jak bezpečně zahájit pohlavní život 3. Antikoncepce 4. Problematika možného nežádoucího otěhotnění 11. Návštěva JE Temelín 12. Cesta do pravěku 6. ročníky 13. Agrese a agresivita dětí a mládeže, Šikana ve školní třídě školení pro ped. pracovníky (J. Vysokomýtská), CEGV Cassiopeia ČB 14. Seznam se bezpečně film o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami 15. Spirála práce s třídním kolektivem, 8.A Obsahem jsou hry a aktivity na stmelení kolektivu, debaty na aktuální téma, reflexe dění ve třídě, skupinové rozhovory, vyplnění sociometrického dotazníku zaměřeného na vztahy ve třídě, všech aktivit je přítomen třídní učitel. 16. Projekt Na jedné lodi - Žáci 5. a 8. ročníků se zapojili do projektu NA JEDNÉ LODI, který organizovalo Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA pod vedením lektorky Bianky Machové. 11

12 Cílem projektu bylo informovat o různých tématech Multikulturní výchovy a zároveň napomoci k utváření multikulturně přátelského prostředí ve škole s důrazem na porozumění, respekt a toleranci příslušníků různých sociokulturních skupin. Projekt se skládal ze 4 výukových programů, vždy po dvou vyučovacích hodinách: 5. ročníky BAREVNÝ SVĚT, ZAŘAZEN DO ŠKATULKY, JAKÉ JE TO BÝT CIZINCEM?, PRÁVA A POVINNOSTI 8. ročníky RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU, STEREOTIPY, PŘÍCHOZÍ, LIDSKÁ PRÁVA Žáci se s využitím interaktivních metod výuky a řady výukových pomůcek zdokonalovali v dovednosti komunikovat, spolupracovat, přemýšlet o názorech svých i druhých. Projekt byl velmi zajímavě veden. Doufáme, že spolupráce bude pokračovat i v příštím školním roce Projektový den s Policií ČR ukázka práce psovoda, zadržení pachatele, Vyhledání drog, kyberšikana, kriminalita mládeže Další akce: - sportovní turnaje a zápasy - olympiády - lyžařské výcviky - výlety, cvičení v přírodě, exkurze, divadlo, kino, koncerty, muzeum, návštěvy knihovny, výstav - zapojení žáků do různých projektů (Lesy ČR celoroční spolupráce 6.B s Lesy ČR, ing. Navrátil) - projekt Zvykáme si na školu - pro budoucí prvňáčky - spolupráce se Spirálou Zpracovala Mgr. Marcela Zimeková 12

13 Hodnocení ICT plánu školy na rok ) Aktualizované údaje k Základní údaje o škole: Počet žáků 309 z toho na 1. stupni 142 z toho na 2. stupni 167 Celkem pedagogických pracovníků 25 (23 uč.+ 2 vych.) z toho proškolených na úrovni Z 25 z toho proškolených na úrovni P 7 2) Vybavení školy k Počítačová učebna (kapacita 25 míst) 1 Odborné pracovny ) 1 9 Počet běžných tříd 16 Počet přípojných míst 87 Počet serverů: server s OS Win Server server webový s OS Linux 1 Počet pracovních stanic 71 z toho mladších než 5 let 46 počet stanic připojených do LAN 70 počet stanic připojených k internetu 70 počet stanic pro pedagogy 12 počet stanic pro žáky i pedagogy 12 počet stanic pro žáky 44 počet stanic pro ekonomiku školy 3 - počet stanic s OS Win počet stanic s OS Win Vista Business 2 - počet stanic s OS Win XP Prof. 64 Počet zařízení prezentační techniky 13 Počet interaktivních tabulí 8 Prostorový zvuk ) 7 13 Ploché LCD monitory Ploché LCD monitory 19 2 Ploché LCD monitory 20 3 Síťový tiskový server Minolta DiAlta 2510 černobílý, formát A3 1 Síťový tiskový server Minolta C360 barevný, A3 1 Laserová barevná HP Color LJ CM 1312, formát A4 (skener, copy) 1 Laserové tiskárny černobílé, formát A4: Brother HL Samsung SCX Inkoustové barevné, formát A4: HP PJC 2210 all in one (skener+kopírka+fax) 1 HP DJ 840 C 1 HP DJ 670 C 1 ) 1 multimediální učebna ve šk. klubu(1), učebna pro dílny(1), učebna pro domácnost(1), učebna Vv(1), učebny angličtiny(2), učebna němčiny(1), učebna zeměpisu(1), učebna přírodopisu(1) celkem 9 odborných učeben 13

14 3) Co jsme realizovali v roce 2010 I v loňském roce jsme využili služby autorů evidenčního systému Bakaláři a v listopadu 2010 zakoupili pravidelný roční update a přechod tohoto programu na verzi 10/11. V lednu 2010 jsme koupili školní licenci AVG pro 75 počítačů na celý rok 2010 ( ). Koupili jsme novou učitelskou pracovní stanici do školní knihovny (stará překročila v lednu stáří 6 let). PC má OS Windows 7 Business. K nové systémové jednotce použít 19 palcový monitor LCD. Nová stanice musí vydržet dalších 6 let. Do učebny přírodopisu byl dodán nový učitelský počítač s grafickou kartou HDMI pro připojení k datovému projektoru a k interaktivní tabuli. Tímto krokem jsme ukončili pro rok 2010 modernizaci učebny. Počítač má OS Windows 7. V dalším roce bude třeba učebnu ozvučit. Ve školní jídelně jsme vyměnili PC za nové. Počítač je určený pro administrativní účely. Stáří původního dosáhl v červenci 5 let. Nový počítač s OS Win 7 musí vydržet dalších 5 roků. Na nový počítač byl firmou nainstalovaný zcela nový moderní software Stravování, který běží pod Windows. Původní software používal stařičký OS DOS. Škola bude software platit ročními splátkami, ve výši 6000,- CZK, ve kterých je zahrnuta i bezplatná roční aktualizace programu. Instalovali jsme nové datové zásuvky pro připojení dalších 2 učeben k síti LAN, k internetu a k prostorovému ozvučení. Jedná se o třídy 1.A a 2.A. Tyto třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, DVD přehrávači a řídicími učitelskými počítači. 4) Návrhy pro rok 2011 Připojení k internetu realizovat stejně jako v loňském roce, rychlost i kvalita připojení (symetrické) zatím vyhovuje potřebám školy. Poskytovatele připojení smluvně zajišťuje MěÚ v Českém Krumlově. MěÚ spolu s poskytovatelskou firmou Transoft rozhodují o ceně a rychlosti připojení. V lednu 2012 prodloužit licenci antiviru AVG o další rok. Jedná se o školskou verzi programu pro 85 počítačů. Škola potřebuje koupit 1 licenci aktuální verzi kancelářského balíku MS Office 2010 Profesionál pro potřeby učitelů vytvářejících pokročilejší dokumenty a 30 licencí MS Office 2010 Standard pro potřeby žáků. Zbytek potřebných žákovských licencí (36) tohoto programu dokoupíme pomocí výběrového řízení Projektu EU peníze školám. Tímto způsobem budeme mít nainstalovaný kancelářský balík Office 2010 na všech počítačích pro potřebu žáků i učitelů. Na ostatních žákovských počítačích, které neslouží přímo výuce (jedná se hlavně o PC ve školním klubu a ŠD), máme nainstalované nižší verze tohoto balíku, jejichž licence také vlastníme. Na konci roku koupit upgrade evidenčního systému Bakaláři a přejít tak na verzi 11/12. Koupit 2 nové pracovní stanice do učeben s interaktivními tabulemi, kde zatím používáme staré repasované počítače s OS WinXP (učebny č. 11, 12), které jsou na hranici životnosti. Nová PC budou pracovat pod OS Win7 Pro. Z učeben vyřadit staré CRT monitory a nahradit je 2 plochými 17 LCD monitory, které jsou zatím ve stávající učebně informatiky. Po modernizaci učebny informatiky (viz níže Projekt EU peníze školám) použít starší LCD monitory 17 z učebny a nahradit jimi zastaralé CRT monitory u učitelských počítačů v učebnách a v kabinetech. Zbývající LCD monitory použít v ŠD a ŠK. Modernizace učebny č. 30. Vybavit tuto učebnu v I. patře 1 novým PC pro řízení interaktivní tabule, dataprojektorem a prostorovým zvukem. Ozvučit učebny č. 39 a 40 prostorovým zvukem, a tak dokončit modernizaci učebny č. 40. Učebna je už vybavená interaktivní tabulí, učitelským počítačem, dataprojektorem. 14

15 Přehled požadavků na provoz ICT pro rok 2011 (mimo výběrové řízení) Varianty: varianta 0 = náklady nezbytně nutné pro provoz ICT v roce 2011 varianta 1 = mírná modernizace v roce 2011 varianta 2 = výrazná modernizace v roce ) Provozní náklady Požadavky Varianta Částka v Kč Plnění Připojení k internetu plněno měsíčně Náplně do tiskáren: - tonery 1ks Samsung, 1ks Brother, 1ks HP LJ inkousty do HP PSC, HPDJ Roční poplatek za správu školní domény Nutné opravy techniky a sítě během roku C E L K E M ) Modernizace stávajícího softwaru Požadavky Varianta Částka v Kč Plnění Antivir AVG, licence školy pro rok Pravidelná roční aktualizace programu Bakaláři na v. 11/ Pravidelná roční splátka a aktualizace systému Stravování MS Office 2010 Profesional Plus CZ 1 licence MS Office 2010 Standard, CZ - 30 licencí C E L K E M ) Rozšiřování a modernizace infrastruktury Požadavky Varianta Částka v Kč Plnění 2 učitelská PC s grafikou HDMI nebo DVI včetně Win7 OEM učitelská PC s grafikou HDMI nebo DVI včetně Win7 OEM LCD monitor dataprojektor, 1280x800, min ANISI sada prostorový zvuk sady prostorového zvuku pro učebny č. 39 a Rozšíření stávající sítě o 4-6 zásuvek C E L K E M ) Náklady na školení Požadavky Varianta Částka v Kč Plnění Kurzy a školení učitelů ,- C E L K E M ,- Sumarizace předpokládaných nákladů pro rok 2011: 1) varianta 0 = jen náklady nezbytné pro provoz ,- CZK 2) varianta 0+1 = udržovací náklady a mírná modernizace ,- CZK 3) varianta = výrazná modernizace v roce ,- CZK 15

16 5) Oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V tomto kalendářním roce je nutné realizovat projekt EU - peníze školám, který byl rozšířen o novou oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Jedním z vytipovaných a finančně zajištěných témat je i téma - Využívání ICT. Finanční prostředky lze čerpat včasným předložením projektové žádosti. Dotace z EU výrazně pomohou škole při obměně dosluhujícího hardwaru a při nákupu nových licencí aktualizovaného softwaru, modernizaci dalších učeben prezentační technikou a interaktivními tabulemi a pro zkvalitnění jazykové výuky. 1. Modernizace učebny informatiky a učitelských PC Z dotace pořídit nový výkonný a spolehlivý server vhodný pro školní prostředí. Server pro řízení min. 30, max. 60 pracovních stanic. - procesor vyrobený pro servery, nimálně 2 jádra, takt 2.0 GHz nebo více - operační paměť RAM 8 GB - pevné disky zapojené do RAIDu, např. 3x1000 GB - LAN 1Gb/s a optická mechanika - OS Windows Server 2008 Standard, 35 serverových přístupových licencí WinSvrCAL Konfigurace serveru zahrnuje: - instalaci operačního systému, konfiguraci základních síťových služeb (AD, DNS, DHCP, ) - instalace a konfigurace serverových rolí a služeb - vytvoření domény školy, vytvoření vhodné struktury skupin uživatelů a nastavení oprávnění - vytvoření struktury datových složek pro ukládání různých typů dat a definice oprávnění přístupu k nim. - vytvoření cestovních profilů a domovských složek uživatelů - zabezpečení domovských složek - prostor pro instalaci výukových aplikací, oddělený prostor pro důležité školní databáze - zapojení a zprovoznění serveru na místě u zákazníka - nastavení kontroly zálohování na externí disk, non-stop monitorování serveru - zaškolení obsluhy serveru a odborný dohled po dobu 12 měsíců Externí pevný disk (1 ks) určený pro zálohování systému. Velikost 1,5 TB, připojení USB. Do učebny informatiky pořídit 25 nových pracovních stanic. Pro pracovní stanice požadovat tuto konfiguraci: - dvoujádrový procesor 3,0 GHz, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD-RW, LAN 1Gb/s - operační systém Win7 Prof 5 učitelských PC bude sloužit jako učitelské stanice v učebnách, které jsou vybaveny dataprojektory, a kde jsou zatím staré, a nyní už nespolehlivé, počítače s OS WinXP. Jeden z nich bude umístěn i v učebně informatiky. Počítače by měly mít tuto konfigurací: Pro učitelský počítač stačí stejná konfigurace jako pro žáky, ale navíc musí mít: - grafickou kartu s pamětí minimálně 512 MB a DVI nebo HDMI výstup - operační systém Win7 Pro 5 notebooků pro učitele. Notebook by měl mít tuto konfiguraci: - paměť 4 GB DDR, pevný disk 500 GB, optická mechanika DVD-RW - OS Win7 Pro 2 vizualizéry do učeben již vybavených interaktivními tabulemi. Vizualizér musí mít otočnou hlavu, automatické ostření, rozlišení minimálně 1,3 Mpx, optické 5 Mpx., USB připojení. Nový software do učebny informatiky: - 36 licencí MS Office 2010 Standard - neomezená multilicence PhotoStudio 13 Profesional - neomezená multilicence vektorového editoru Zoner Callisto 5 - upgradovat software na verzi Netop Vision 7 (1 učitel + 25 žáků) 16

17 2. Kompletní modernizace učebny č. 27 Modernizace zahrnuje pořízení interaktivní tabule, dataprojektoru, vizualizéru a softwaru kompatibilního s interaktivní tabulí. Podrobnější konfigurace je tato: - interaktivní tabule Smart Board dataprojektor s rozlišením 1280x800, včetně ramene uchycení, světelný výkon min ANSI - vizualizér kompatibilní s tabulí a použitým softwarem, otočná hlava, rozlišení min. 1,3 Mpx, optické rozlišení min. 5 Mpx, automatické ostření, USB připojení - nákup softwaru kompatibilního s tabulí Smart Board 685, tj. SMART Notebook. Celková realizace u zákazníka na klíč, včetně dopravy, montáže a zaškolení obsluhy. 36 měsíců záruka. Projekt EU peníze školám. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Téma: Využívání ICT Přehled požadavků pro výběrové řízení na vybavení školy v roce 2011 Hardwarové požadavky Požadavek Počet kusů Cena za kus Celkem Server síťový Pracovní stanice včetně OS OEM Win7 Prof Učitelské PC včetně OEM OS Win7 Prof Monitor LCD Notebook 15,6, RAM 4GB, HDD 500GB, grafika 512MB HDMI, DVD-RW, WiFi, OS Win7 Prof Set klávesnice a optická myš Externí disk 1,5 TB, USB, zálohovací Interaktivní tabule Smart Board Dataprojektor 1280x800, 2500 ANSI Zvuk prostorový - reproduktory 1 sada Instalace tabule na klíč a další technické prvky Vizualizér 1,3 Mpx, automatické ostření C E L K E M Softwarové požadavky Požadavek Počet kusů Cena za kus Celkem OS Windows Server 2008 Std WinSvrCAL 2008 MVL CAL device Licence Office 2010 Standard CZ Photostudio 13 Prof., neomezená multilicence Editor vektorový Zoner Callisto 5 upgrade z ver Netop Vision 7 upgrade z verze 6 ( žáků) SW SMART Notebook pro Smart Board C E L K E M ICT plán školy na rok 2011 byl vypracován dne 21. ledna 2011 a během roku byl splněn. Vypracoval: Josef Glaser, ICT koordinátor školy Schválil: Vlastimil Hlásek, ředitel školy 17

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka, Český Krumlov, T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 aktuální školní rok: 2014 / 2015 ICT plán je materiál který slouží jako přehled ICT prostředků, které škola využívá v současné době a zároveň jako plán rozvoje využívání

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ICT  ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 ICT PLÁN ŠKOLY školní rok 2015/ 2016 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Lučina Adresa: Lučina č. 2, 739 39 Lučina IČO: 70982961 IZO: 102 068

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Vybavování školy informačními a komunikačními technologiemi (dále ICT) se v

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

Intel Celeron 2,26 GHz (40 GB HDD, 1,5 GB RAM, 400 W zdroj, Windows XP SP3, Avast, MS Office 2003)

Intel Celeron 2,26 GHz (40 GB HDD, 1,5 GB RAM, 400 W zdroj, Windows XP SP3, Avast, MS Office 2003) ICT PLÁN ŠKOLY 2011-2012 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán je

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2010/11 Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2010/11 Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2010/11 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 107 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 3 asistentky pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz

Více

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT Plán ICT Školní rok 2007/2008 Krupka, listopad 2007 Ing. Milan Hlavín metodik ICT Masarykova základní a Mateřská škola Krupka Obsah 1. Úvod...3 2. Celkový počet žáků na škole:...3 3. Počet počítačových

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A 2010/2011 I. Stávající stav 1. Škola má 389 žáků (204 na I. stupni a 185 na II. stupni), kteří využívají výpočetní techniku od 1. ročníku a to jak v rámci výuky,

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 aktuální školní rok: 2015 / 2016 ICT plán je materiál který slouží jako přehled ICT prostředků, které škola využívá v současné době a zároveň jako plán rozvoje využívání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 2011-03 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3287 ZŠ Bulharská a peníze

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

I C T P L Á N 1.1.2015-31.12.2015. 1. Stávající stav. 1.1. Počet žáků. 1.2. ICT vzdělávání pedagogických pracovníků

I C T P L Á N 1.1.2015-31.12.2015. 1. Stávající stav. 1.1. Počet žáků. 1.2. ICT vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Stávající stav 1.1. Počet žáků Celkový stav: 296 z toho 1. stupně: 208 2. stupně: 88 I C T P L Á N 1.2. ICT vzdělávání pedagogických pracovníků 1.1.2015-31.12.2015 Stav k 1.1.2015 Pedagogičtí pracovníci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora ICT Plán - 2012

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora ICT Plán - 2012 Verze 1.00-12 Vypracoval: Ing Josef Treml Datum: 31. 1. 2012 Stávající stav SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora Tento ICT plán vychází z Metodického pokynu MŠMT, č.j. 30799/2005-551. ICT plán je v PDF podobě

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2011/12 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 114 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více

PLÁN ICT 2015/2016. Základní škola Polná, okres Jihlava. Mgr. Daniel Kratochvíl koordinátor ICT

PLÁN ICT 2015/2016. Základní škola Polná, okres Jihlava. Mgr. Daniel Kratochvíl koordinátor ICT PLÁN ICT 2015/2016 Základní škola Polná, okres Jihlava Mgr. Daniel Kratochvíl koordinátor ICT Stávající stav 1. Infrastruktura: Vyhovuje /NE Počet PC učeben 3 PC1, PC2, PC Kom. 3 Počet odborných pracoven

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice ICT plán školy Číslo jednací: SZSOs/155/2014 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz WWW

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová ICT plán školy 2014/2015 1 Úvod ICT plán školy popisuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole (vydaný

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

ICT plán školy na rok 2006 - Vstupní parametry. Základní škola Lysice

ICT plán školy na rok 2006 - Vstupní parametry. Základní škola Lysice ICT plán školy na rok 2006 - Vstupní parametry Obecné Vstupní parametry školy Rok 2006 Počet žáků celkem 524 z toho na I.stupni 190 z toho na II. stupni 334 Počet pedagogů celkem 35 Počet učeben 28 Počet

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2012 / 2013

ICT PLÁN ŠKOLY 2012 / 2013 ICT PLÁN ŠKOLY 2012 / 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Základní škola T.G.Masaryka Český Krumlov

Základní škola T.G.Masaryka Český Krumlov Základní škola T.G.Masaryka Český Krumlov Vlastní hodnocení školy podle 8 a 9 za období školního roku 2009/10 a 2010/11- dvouletý cyklus Vlastní hodnocení školy se řídí strukturou vlastního hodnocení,

Více

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2012 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů Č.j. 30799/2005-551. Při jeho zpracování byla považována za stávající stav

Více

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky

Žádost zpracoval vedoucí odboru informatiky ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA - 2010 Úplný název: Právní status: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Zřizovaná organizace Ulice: Slovanského

Více

ICT plán školy. školní rok 2013/2014. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320

ICT plán školy. školní rok 2013/2014. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320 ICT plán školy školní rok 2013/2014 Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320 V souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,

Více