\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill."

Transkript

1 -a t '. j I irr! :al i,\,1 tr!,.r"-!tift\ir'rr.lialiril.riil.!lllir':' i\:r.' 't ':,'tlil tji :!:i:'l.rl:,!!' OF Itrl n I rfd 9ao htgfffi N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.ffi, v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho Ndzev akce ISPROFIN: FN u sv. Anny v Brn6 - ICRC dislo akce ISPROF N: 235V Ndzev veiein6 zak6zky: FN u sv. Anny v Brn6 - ICRC - Elektrofyziologick6 syst6my KUPNi SMLOUVA a- \ t ql(,( rtdcg 2_ uzaviens dte g 409 a ndsl. z6k. d,.513/1991 Sb., obchodni zi*onik ve zn6nipozdej5ich piedpistl t. Smluvni strany 1. Kupujici: Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6 stdtni PifsP6vkov6 organizace sidlo: Pekaiskd 53, Brno jednajici: ttudi' gcv*t., vlt(-l MBA, ieditel le : Dle : C bank. spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Brno-m6sto d. rlctu: /0100 IBAN: c SWIFT: KOMBCZPP 2. Proddvajici: BARD Czech Republic s.r.o. obch. rejstiik: C veden6 u Mestsk6ho soudu v Praze sidlo: Praha 4, Taborska 619/46, PSe jednajici: MUDr. Patrik Zachar te: Dte : c bank. spojeni: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 c. rictu: /5500 IBAN: c SWIFT: RZBCCZPP FNUSR sr ArN s ur,ltv Rsm HOSPITAL BNNO Kupnismlouva Strdnka 1 z I

2 -a L a - - a i,ri.:a ir ' I lr!:r ; ;1, ti {rrtll.,a!a.' i -,: ta-:l!r. ii':.i.f,t" lr s,lil,:l OP Yfrh rrt. vfq il. Vfznam a udel smlouvy Udelem teto smlouvy je iddn6 a vdasn6 spln6ni doddvky zdravotnickeho prostfedku v rdmci proiektu FN u sv. Anny v Brn6 - Mezindrodni centrum klinick6ho vltzkumu (FNUSA-ICRC), cislo CLj , financovaneho z Evropsk6ho fondu pro regiondlni rozvoj a v rdmci akce ISPROFIN s nezvem FN u sv. Anny vbrn6 - ICRC, cislo 235V , financovan6 ze stdtniho rozooetu. ilt. Piedm6t smlouvy Na zaklade teto smlouvy a za podminek v n[ uvedenlich prod5vajicf proddvd kupulicimu veci uvedene v cl. lll. odst. 2 a piiloze c. 1 t6to smlouvy (ddle jen,,zbo2i") do jeho vlastnictvf za dohodnutou kupni cenu a kupujici toto zbozi za dohodnutou kupni cenu kupuje. Piedm6tem teto smlouvy je n6sledujici zbo2i: 2 ks, Elektrofyziologick6 zlznamove zaiheni I a ll, model LabSystem Pro - software v 2.4a, typov6 oznaceni , vfrobce Bard Electrophysiology, Division of C.R. Bard, Inc., 55 Technology Drive, Lowell, MA 01851, USA Proddvajici dod6 zbo2l vcetn6 piislusenstvi a dle specifikace uvedene v piiloze c. '1, ktera ie nedilnou soucdsti teto smlouvy b. Piedmetem teto smlouvy je takt62 doprava zbo2i na mfsto plneni a ve5kerti dal5i dinnosti podminujici uvedeni zbo2i do provozu a jeho i6dnou funkdnost, a to zejm6na: instalace, uvedeni do provozu vcetn6 instruktdze ke zdravotnicktimu prostiedku azaznamu o ni, vstupni revize a piejimaci zkou5ka dle pozadavk0 pravnfch piedpist. Piedm6tem t6to smlouvy je ddle pieddni ve5ker6 dokumentace vztahujici se ke zbozi, kterd ie potiebna pro naklsdani se zbozim a pro jeho provoz nebo kterou vy2aduji piislusn6 pr6vni piedpisy a 6esk6 a evropsk6 technick6 normy, zejmtina pak prohld5eni o shode dle zdkona d Sb., o zdravotnicklich prostiedcich ve zn6nf pozddj5ich piedpis& a piislu5nyich prov6d6cich piedpis&, dva ndvody kpouziti vceskem jazyce (ztoho 1x na elektronick6m nosici dat), certifikdt CE, technick6 dokumentace, pokyny pro [drzbu, servisniknizka, apod. Pokud je souc6sti zboli dle teto smlouvy takt6z dod6vka softwaru, potom je piedmetem t6to smlouvy takt6z poskytnuti licenci k dodanemu softwaru v rozsahu pozadovanem v zaddvacfch podminkdch a v t6to smlouv6, piidem2 odm6na za licenci je zahrnuta v cen6 zbozi dle t6to smlouvy. Proddvajici je povinen kupujiciho s licendnimi podminkami prokazateln6 sezndmit nebo na ne alespon odkdzat. tv. Kvalitativni poiadavky na zboii 1. Zbo2i musi sphiovat ve5kere pozadavky piislusnfch pravnich piedpis0 a deskfch a FN USR.. ilsl!lif,hi,'j'*'* Kupni smlouva Stranka 2 z 8 Y

3 OF vfrhln. vttol Pra Hl fa f evropskfch technicklch norem, zeim6na pak pozadavky zdkona c Sb., o technicklich pozadavcich na vfrobky a o zmdn6 a doplneni nektenich zakon0 ve zndni pozdej5ich piedpistr, zlkona a Sb., o zdravotnickfch prostiedcich a o zmdnd nekten/ch souvisejicich z6konfl ve zn6ni pozdejsich piedpisfi a piislusn;ich provdd6cich piedpis0. 2. Prodavajicf se zavazuje zbozi dodat v mnozstvf a kvalitd dohodnut6 ve smlouv6, iinak v kvalitd, kterd odpovidri ueelu smlouvy. ZboZi vcelnd software bude dod6no v posledni aktu6lni verzi. V. Doba, mfsto, zprisob a jakost pln6ni Prodavajici se zavazuje dodal zbo2( do 2 m6sic0 od podpisu teto smlouvy. Mistem plneni je Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6, ICRC, Pekaiskd 53, Brno, budova C1. Prodavajicl prohlasuje, 2e je vlastnikem zbo2i a 2e na jim pievad6n6m zboli nev6znou ke dni podpisu smlouvy Zadn6 dluhy ani jin6 prdvni vady a 2e 26dnym pr6vnlm fkonem nezatizil ani nepievedl zbo2i ve prospdch tietich osob. Nebezpeti za Skodu na zboii a vlastnick6 prdvo ke zboli ptuchazi na kupullciho okarnzikem pievzeti zbozi kupujicfm Pievzetim se pro ridely t6to smlouvy rozumi okam2ik podpisu pieddvaciho protokolu alespon jednfm z pov6ienfch z6stupc0 kazd6 smluvni strany uvedenlich v cl. lx. odst. 4 a 5 t6to smlouvy, a to po ripln6m splndni dod6vky zbozi. Prod6vajfci prokazatelnd uvddomi o datu doddvky zbozi pov6ientlho z6stupce kupujiciho (dl. lx. odst. 4 t6to smlouvy) alespon 3 dny pied jeiim uskutecn6nim. Kupujici je oprdvndn nepievzit zbozi, pokud proddvajici zbozi nedodd iadne a vcas, zeim6na pokud prod6vajfci nedodit zbozi vdohodnutem mnozstvi nebo kvalit6, zbozi je po5kozen6 nebo rozbite, proddvajici nedodd potiebnou dokumentaci ke zboi( nebo neprovede cinnosti podminujici uvedeni zbo2i do provozu a cinnosti podminujici jeho iadnou funkcnost. vt. Kupni cena a platebni podminky Kupujici se za piedmdt plneni uveden;i v cl. lll. teto smlouvy zavazuje prodavajiclmu zaplatit tuto kupni cenu: Cena bez DPH: ,- Kd DPH: ,- Ke Cena vietn6 DPH: I ,- Kc (slovy: osmmili6n05estset6tyiicetiednatisictiistasedmdes6tosmkorundeskfch) 2. Uhrada kupni ceny bude kupujicim provedena bezhotovostnim pievodem na tidet prodavajiciho uvedenlt v cl. l. odst. 2 t6to smlouvy, a to na zdklad6 faktury vystaven6 FN USF ': ildii1l,',y#,'j"o* Kupni smlouva Strdnka 3 z 8

4 _a \r \, Y.-.-_-.-\ OF Virhl& vtlol tro lnsra a prodavajicim po podpisu piedavaciho protokolu dle dl' V. odst. 4 t6to smlouvy' splatnost faktury je 60 dnir oo iliinl, oorueeni kup-ulicimu ZAvazek splatnosti kupni ceny ie spln6n okamzikem odeslani piislu5n6 d6stky z uctu kupujiciho na.f6et prod6valiciho' Faktura must mit ve5kere ndlezitosti dariovtiho a ri-6etniho doklabu dle piislu6nfch pr6vnich piepis& a musi obsahovat dislo smlouvy kupuliciho, n6zev a dislo projektu, n6zev a cislo veiejn6 zak6zky (viz zahlav( teto smlouvy),'a ueiu,,,projekt je spolufinancovdn. Evropskou unil z Fond.u pro region6lni rozvoj"; ne'nuje-ti fakiura uvedene ndlezitosti obsahovat, bude ve lhtlte jeii splatnosti vr6cena r opru"j a po ielim op6tovnem zasl6ni pocfnd bezet nov6 lh&ta splatnosti v souladu s podminkami uvedenymi v tomto odstavci' celkova kupni cena je za kompletnf dod6vku zbo1l a je v ni zahrnuta doddvka zbozf v6etne vsech jeho soucasti "-fri.ius'"nttvi, ddle doprava, instalace, uvedeni do provozu vcetnd instrukt62e k piislusnemu zdravotnick6mu prostiedku a zilznamu o ni' pieiimaci zkouska' vstupni revize, clo, kursove rozdily, obal, doklady ke zbol( a ve6kere dal6i ndklady souvisejfci s realizacf doddvky zbozi. Celkovi t<upni cena je nejvf5e piipustnd' vil. Sankini ujedn6ni NedodrZi-li proddvajici lhfitu stanovenou pro doddnf zbo2i dle cl6nku V' odst' 1 ttito smlouvy nebo prod6vajici nedodrzi lh0tu pro odstrandni vady dle cl' Vlll' t6to smlouvy' ie povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve v1i5i o,o2% zcelkov6 ceny zboz( zakaady zapocatli den prodleni. N6rok kupuiiciho na ndhradu skody, kter6 piesahuje smluvni pokutu' nenitfmto ustanovenim dotcen' NedodrZi-li kupujici lh0tu splatnosti celkov6 kupnf ceny uved-enou v dl' Vl' odst' 2 teto smlouvy, je povinen,ni"oit f rod6vajicimu.urok z prodleni ve vfsi O,O2 "k z neuhrazen6 ddsti kupni ceny za ka2dy zapodatli den prodleni'.t. 2. vilt. Z6ruEni PodminkY a servis Na dodan6 zbozi poskytuje proddvai(;t zilrutni lh0tu v trvdni 48 mesicir, kterd pocin6 b62et okam2ikem podpisu pied6vaciho protokolu' Bdhem trvdnizdrucni lh&ty se prodd,vajici zavazuie poskytovat kupuiicimu bezplatnf servis na dodan6 zbozi vcetnd OoOani potiebnlich nahradn'ich ditfi. zeruta se nevztahuje na vady zpirsoben6 vyssi mtci. Zirruka zahinuje i provad6n( ve5kenich kalibracnich prohlidek' piedepsanlicrr preuenlivnich prohlidek, kontrol,' revizi a preventivnlch fdrzbovfch praci' a to vcetn6 dod6ni " uy*cny opoirebovanych ci jinak znehod'nocenfch soucdsli zbo2i' ZArukat62 zahrnuje provdd ni softwaiovfch oprav a upgraoy software bezprostiedne po jelich uvoln6ni' Prod6valici je povinen odstranit vady zbo2l v zarudni dob6 na zaklade doru6ene reklamace do 48 hodin nebude-li tr"n" p"riit nahradni dily a do 5 dn1 s pouzitim n6hradniho d(lu' Zdrudni opravy zahdii prodd";x;;;jp;tjeii o9 z+ nooin od obdrzeni reklamace' Reklamace m02e blit uplatn6na i elektroniciou toimou. V piipad6, 2e charakter, z6vaznost a rozsah vady neumo2ni lhttu k odstrandni uuov p.jauujicimu splnit, mtrze blit pisemn6 dohodnuta piimdien6 del5i ;(Jn usn. ffiiillf""jlll'** Kupni smlouva Strdnka 4 z 8 15 z

5 ', j t!;!!.ixl! 5:; irn.i)r.t!{lrji'-itrr'rll,1i.t,al!'!.'!. r\!!' I i r :rl!^.rl tt ai:r! r,hir..' -a - - \t. *,-.J OF Vtrhm I vyro, 9ro hovrci lhfita. UkaZe-li se, Ze vada je neodstraniteln6,, zavazuje se prodavajfci dodat kupuitcimu bez zbytecn6ho odkladu bezplatne ndhradni zbo2i a piev6st vlastnick6 prdvo k n6mu na kupujiciho. 4. CestovnI ndklady, ndklady na materi6l a jin6 naklady, kte16 prod6vaj[cimu vzniknou v souvislosti s prov6d6nim zsrudnich oprav, hradi v pln6 v175i proddvajici. Proddvajici se zavazuje na zdklade pozadavku (objednavky) kupujfciho provadet po celou dobu Zivotnosti zbozi za Ihradu poz6rudni servis zbozf vdetn6 preventivnich prohlidek a softwaro4ich oprav a upgrad0 ve lh0tach stanovenlich pro z6rucni servis; na poz6rucni servis se vztahuji ustanoveni o sankcfch uvedenlch v cl. Vll. teto smlouvy obdobne. 6. Vsouladu s g 262 odst.4 zdkona c.513/1991 Sb., obchodni zlkonik ve zn6nf pozddj5ich piedpis0 se z6rucnf podminky a dal5i podminky, kter6 smeiujf k ochrane spotiebitele, iidi ustanovenimi ob6ansk6ho zdkoniku a dalsrch obecn6 zlvaznych pr6vnich piedpisfi upravujicfch ochranu spotiebitele vzdy, pokud jsou pro kupujiciho v17hodn6j5i ne2 zarulni podmrnky stanoven6 touto smlouvou nebo obchodnim zdkonikem. lx. Ostatni ujedn6ni Prodavajici je povinen zachovdvat ml6enlivost o v5ech skutecnostech, kter6 se dozvddel pii realizaci teto smlouvy a v souvislosti s ni a kter6 jsou chrdneny piislu5nyimi prdvnimi piedpisy (zelm6na obchodni tajemstvi, osobni ridaje, utajovanci informace) nebo kte16 kupujici prohlasil za d0vern6. Povinnost mldenlivosti trvs i po skonceni platnosti t6to smlouvy. Tyto povinnosti se prod5vajic( zavazuje zajistit i u v5ech svfch zamdstnanc0, piipadnd jinlich osob, kter6 prodavajicik realizaci teto smlouvy pouzije. 2. J. Prod5vajici souhlasi se zpifstupn6nim nebo zveiejn6nim vsech ndlezitosti tohoto smluvniho vztahu. Prod6vajici neni opr6vndn postoupit pohleddvku plynouci z teto smlouvy tieti osob6 bez pisemn6ho souhlasu kupuj iciho. Kupujici poveiil realizaci dod6vky tyto sv6 zam6stnance: Ing. Marta Va5ickov6, tel.: , mobil , a Ing. Jiii Pavlis, tel: mobil: , Proddvajici poveiil realizaci doddvky tyto sv6 zamdstnance: Ing. Michal Cempirek, tel.: +42O , mobil , a zakaznick'i servis (Lenka Vdriova, Jana Lisalovd), tel: , mobil: , crbard.com. Ke zm6nd poveienlich pracovnfki postacf ozndmeni druhe smluvnf strand doporudenlim dooisem. Proddvajici prohla5uje, Ze nem6 2adne zlvazky po lhfrt6 splatnosti v06i organtm veiejn6 moci a Ze jeho vlastnickd prdva k pievdddn6mu zbo2( nejsou zpochybn6na ci pr6vne napadena, Ze FN USR : il3lllo'f'ht'd"'* KupnI smlouva Stranka 5 z 8 9

6 ! lrr'r.,,.1 :l!:r I *l lj i*.ri.l. \!!r!.:1, r\!r, : r.i :-i!ait art. lrirr -: ku..' I - - _ - 0F ffhm r vnd proti ndmu neni vedena exekuce ani naiizen 47kon rozhodnuti sm6iujici k pievdd6nemu zbo2i. Pokud by ndkdo vfrci nabyvateli pievdden6ho zbozi uplatriovaljakoukoliv pohledavku ci jin6 prdvo, vznikl6 pied pievodem vlastnick6ho pr6va podle t6to smlouvy a spojen6 s vlastnictvim pievdddn6ho zbo2i, zavazuje se piev6d6jici smluvni strana, 2e pohleddvku zaplat( a jin6 prdvo uspokoji ze sveho a Ze nabfvajici smluvnt stran6 nahradi piipadne vzniklou Skodu Prodavajfci poskytne kupujicimu a v5em subjektfrm oprdvnenlim ke kontrole projektu, zndho2 je tato veiejna zakazka financov6na, ve5kerou potiebnou soucinnost a dokumentaci pii vyikonu kontrol tlikajic(ch se teto smlouvy, jejich dodatktr, jakoz i dalsich dokument0, ktere sveiejnou zakdzkou souviseji, a to po dobu danou pravnimi piedpisy er Xlelicn archivaci, nejm6ne v5ak do Tuto povinnost zajisti proddvajici i u subdodavateltlt, kteii se podili na realizaci t6to smlouvy. Pii archivaci dokumentace bude proddvajici postupovat piimeien6 dle piirudky piijemce OP VaVpl. Proddvajicf je dle $ 2 pism. e) zdkona 6, Sb., o finandni kontrole ve veiejn6 sprdvd ve zn6ni pozd6j5ich piedpistlt osobou povinnou spolup0sobit pii vfkonu financni kontroly. Vzhledem k tomu, Ze piedm6t t6to smlouvy je cdstecnd financov6n z prostfedk0 Evropskeho fondu pro region6lni rozvoj a z prostiedkfr statniho rozpodtu, vyhrazuje si kupujici pravo odstoupit od t6to smlouvy, pokud mu nebudou tyto prostfedky poskytnuty. 10. Kupujici je v souladu s $ 82 odst. 8 z6kona a Sb., o veiejn'fch zakazkach opr6vn n odstoupit od t6to smlouvy v piipade, 2e prodavajici uvedl ve sv6 nabidce do veiejn6 zakazky, jejrm2 vlisledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, kter6 neodpovidaji skutecnosti a m6ly nebo mohly mit vliv na vlisledek t6to veiejn6 zaktzky. ll.proddvajicijepovinenvsouladus$147aodst.4a5zdkonaa Sb.,oveiejn1ich zaklzkach piedat kupujicimu nejpozddji do 60 dnfl od podpisu pieddvaciho protokolu dle cl. V. odst. 4 teto smlouvy seznam subdodavatel0, v nemz uvede subdodavatele, jiml za plndni subdoddvky uhradil vice nez 10 "k zkupni ceny. Md-li subdodavatel formu akciove spolednosti, je piilohou seznamu i seznam vlastnikfr akcii, jejich2 souhrnnd jmenovita hodnota piesahuje 10 "h zakladniho kapitalu, vyhotovenli ve lh0te 90 dnfi pied dnem piedlozeni seznamu subdodavatelt. 12. V piipadd, ie v obdobi mezi podpisem t6to smlouvy a pieddnim zbozi doide kvyirobe vy55i verze zboli nebo jeho cdsti, mfrze proddvajici po piedchozlm pisemntim souhlasu kupujtciho dodat za podminek uvedenfch v teto smlouve kupujrcimu tuto vy55i verzi zbozi, a to bez navli6eni kupni ceny, pii zachov6nf lh0ty piedani zbo\(, pii zachovdni kompatibility zbozi s jinfmi technologiemi a pii zachovdni totoznlich nebo lepsich parametrfr zbo2l oproti parametrtm zbozi p0vodne sjednaneho v t6to smlouv6. X. Z6v6reLn6 ustanoveni 1. Ve vdcech vfslovne neupravenyich touto smlouvou se smluvni vzlah zalo1enli touto smlouvou iidi z{konem a.513/1991 Sb., obchodni zdkonik ve zn6ni pozdejsich piedpisfl, zejmena pifslusnfmi ustanovenimi o kupnismlouvd a dal5imi prdvnimi piedpisy eesk6 republiky. ;Lqn usn I il3ii+f,"u#'x"'* --l t.: Kupni smlouva Strdnka 6 z 8

7 /!liit "al i,ri:l.\;1 i ;! \:rrii 5l.rill-r rrit{ " \ r -. -! *Hffi3* Nedilnou souddsti t6to smlouvy je piiloha c. 1 - polozkovd a technick6 specifikace zbozi' Neplatnost n6kter6ho ustanoveni t6to smlouvy nemd za nasledek neplatnost cele smlouvy' Podminky t6to smlouvy, jez svou povahou piesahuji dobu platnosti t6to smlouvy, z&stavaii ptn6 vptitnosti a jsou'65inn6 a2 do okamziku jejich splndni a plati pro piipadn6 ndstupce smluvnf strany. 5. Smluvni strany se zavazuji vesker6 spory vznikl 6 zt6lo smlouvy primdrnd ie5it smirnou cestou. 6. Smluvni strany se v souladu s $ 89a zakona c. 99/1963 Sb., obcanskli soudni idd ve zn6ni pozdejsich preoplsr:r dohodly, 2e mistn6 piislusnltm soudem je Mdstskf soud v Brn6. 7. Tuto smlouvu tze mdnit a doplnovat jen na z6klad6 pisemnltch 6islovanlich a opr6vnenlimi zdstupci obou smluvnich stran podepsanfch dodatkfr k t6to smlouvd. V5echny dodatky, kter6 budou oznaceny jako dodatky t6to smlouvy, jsou nedilnou sou66st( t6to smlouvy. Tuto smlouvu lze m6nif pouze v souladu s podminkami S 82 odst. 7 zlkona e Sb.' o veiejnfch zak{zkach. g. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazdd smluvni strana obdr2i jedno vyhotoveni. g. Tato smlouva nabltva platnosti a fcinnosti okamzikem jejiho podpisu oprdvnenltmi zdstupci obou smluvnich stran. / //L/ / //t/1 ;/ 7'V' '.t/4//> Y Praze dne V Brne dne... ilqr';' Za prodavajiciho: \-,/"*(-z"*qr,-- MUDr. Patrik Zachar ieditel BARD Czech RePublic s.r.o.,, 7a kupujiciho /'t 'ft.-r)s' Pot1tp s-e.l.,9 MBA ieditel Y ' u n$[ -uiv. L"fl tiiir h% Alsbrff Q% AnnY v Brn 656 9I BRNO, Pekaiska 53 iedltelstvi FN USF,, il3fil["t#,9'*'* Kupni smlouva Str6nka 7 z 8 k 1 ( l \-llz

8 I!^ir i:i il:,r.,1 rii," a-- a *,,.J *HH;'* Piiloha i. 1 Poloikov6 a lechnick6 specilikace zboii,,fn u sv. Anny v Brn6 - ICRC - Elektrotyziologick6 s,yst6my" eas{ 2 zad6vac, dokumentace - Elektrotyziologick! z6znamov! syst6m I a ll tsocgt KE Cem be: DPH Jarm DPH Vtie DPH bm vcetna DPI :6c 2: Elektrotyziologiclqi z6znamovi sy$6m I HP301 5D aesiloed biologickich sign6l0 Clearsign 120 kandlir, 4lBP, 4 ;timulaani6tupy, analog. a synchro 6tupy rc. piisluienstvi a rezbyln6 kabe162e lp )OV fady s licencemi a preinstaloenvm Labsystem Pro iottware V2.4a. Windows )e, MS Otfice 2010 w. licenci aserove tiskema fadv LaserJet w. oiislu6enstvi Elzos2100r,lonitor EIZO Flexscan S2100; 21" (53,34cm) LCD + piislusenst! rfipoini box katelrir CLEAFSIGNTM 40 channels lc Junclion Box PropoioEcisada Carto Cable Kit - rc. piislusenstvi Propojo ci sada NavX - rc. pf islusenstvi Reporl Generalor sotlware Subsystdm pro zachycovani obrazi VGA lmage Capture Option fddeloeci lranslormator pro celi syst6m xxx xxx Set optickich kabelir a pfipojek dle specifikace Set kabellr a nezbylnich propojeni pro syslemy stimuldtoru, RF gener6tor0, analogo\4?ch 6tup0 a Wstupir a napdjeni a kabely pro snimani signal0 z pacienta, pfipoleni do sito Sel mechanickich dili pro monta; souaesti s pohybliwmi piircd! 3.446,250 Ka 21"L 723,713 Ki 4,169,963 Ka :6s 2: Elektrotyziologiclai zaznamoui syst6m ll bsiloea biologickych signel0 Clearsign 120 kaneli, 4 lbp, ;timuladni 6tupy, analog. a synchro wtupy rc. pfislusenstvi a rezbvtn6 kabe162e lp )OV fady s licencemi a preinsialo nym Labsystem Pro lollware V2.4a, Windows )P, MS Office 2010 rc. licenci 200HP301 5D -aserove tiskerna iady LaserJet E. prisluaenstvi Erzos2100vlonitor EIZO FlexScan 52100;21" (53,34cm) LcD + pfislusenstv rfipoinv box kaletrfr CLEARSIGNTM 40 Channels lc Junction Box rropoioeci sada Carto Cable Kit - rc. piislusenstv Propojo ci sada NavX - rc. piislusenstvi Report Generator sottware Subsyslem pro zachycoveni obraztr VGA lmage Capture Option l Instalace + licence prohlizeciho software EP Fleview Workstation ldd6loeci transformator pro celi system 1 )isko\6 pole typu NAS s kapacitou 12 TB a pnpolkou do Tetallck6 s itd Ethernel lgbit 1 XXX iet optickich kabelu a piipojek dle specrtrkace 1 iet kabel[] a nezbytnich propojeni pro syst6my stimuldtoru, RF leneretori, analogo4ich 6tupa a Wstup[r a napajeni a kabely pro l inimani sionalo z Dacienta, pfipoieni do sil6 ;et mechanickich dil0 pro montd: soudasti s pohybliuiml piiwdy 1 Celkov6 cena nabidky bez DPH za C66t 2 oph2170 Celkov{ cena nabidky vcetnd DPH 2a d6d 2 3,695,385 Ka 21"L 776,031 Ka 4,471,416 Ke z,rct,sssic r,499,7ut KC 8.64t,378 Ke Nabidkovd cena zahmuje 5ker6 prace, dod6\ky a sluzby vymezen6 vpodmrnkdch souleie a vzadaecidokumentacl, zahrnujicimj. dopraw, instalaci, uwdenizafizeni do chodu a zaskolenr obsluhy.. r V-^ q! V Praze. dne \c\ -^_ I Bard Czech Republic s. r. o MUDr. Patrik Zachar. feditel soolednosti ;m]0uva t\ stranka 8 z 8 b.:a

9 , / BARD Labsystem Pro, C. R. BARD - vice neil,20let tradice a zku5enosti Elektrofyziologickf systdm LabSystem Pro je modul6rni, otevien6 platforma disponujici iadou rczhrani a moznostmi piidavndho vybaveni, roz5iiiteln6 ve smyslu intrakardi6lnich blokt zesilovade. UmoZf,uie komplexni sber velkeho podtu sien6lt. obrazfi a ud6losti potiebnych pro elektrofvzioloeick6 vy5etieni, zitkroky a vikony, jejich zpracov ni, editaci, mdieni a analizu v realn6m dase i v archivovand podobd. Umi detekovat stimuladni impulsy. M6 propracovand osetieni odstraneni ruseni hned na n6kolika rirovnichpasivni i aktivni. To vse lze pirzpisobit na miru individu6lnd obsluhujicimu person6lu. MfiZe byt volitelne mobilni nebo pevne instalovany. Piistup k datrim je mozny po siti nebo z mobilni pracovni stanice. Zesilovai Je konstruovdn k zesileni, digitalizaci a nahr6v6ni intrakardi6lnich sien6lfi (.120 intrakardi6lnich bipoldrnich kan6hi - tzn. 240 elektrodovych vstupri) ve velmi vysokdm rozliseni v dasove (volitelne lze vybirat z vzorkovaci frekvence 1. 2 nebo 4kHz) i amplitudove ose, disponuje vstupy pro 12ti svodov6 povrchovd EKG (+lmv az +l0mv) a je vybaven dalsimi 4mi kan6ly pro m6ieni invazivnich tlakri, 4mi stimuladnimi kan6ly, 4mi detekdnimi kandly a 4mi analoqovlfmi vstupy (+5V) pro externi piistroje a zaiizeni (defibrildtor, inf. pumpa, respirace). 16 vystupnich analogov:ich kan6lt vd. synchronizace umoziuje zpracoviwat real-time data na extemich napf. v;fzkumnych zaiizenich. A/D pievod je realizov6n l6bitovlfm pievodnikem bez multiplexov6ni, lze tak vid6t i mal6 detaily. K dispozici je takd synchronizadni v:istup (+5V), n? kter! lze softwarove piivdst jakikoliv zvoleny kan6l. Zesilovad obsahuje iadu filtrfi (lrlotch 50 Hz nastavitelny po jemnych krocich 0.1 Hz) a adaptivnich filtni Mortara, klere ze sign6lu odstrafluji nezddouci ruseni a Sum (HP: LP 120 Hz po krocfch), lze je nastavovat individu6ln6 pro kazd:i kan6l, stejnd jako

10 6asov6 a amplitudovd rozliseni (rozsah (+/-)l mv do (+/-) 100 mv) a analyzovat tak podrobn6 i sign6ly velmi mal6 intenzity. Ochrannll RF filtr chr6ni vstupv pied RF signily a rusenim z abladni jednotky. Zesilovad komunikuje s v;fpodetnim syst6mem pomoci opticky internd oddelen6ho ETHERNET rozhrani. Vfpoietnf syst6m Vfiodetni jednotka 5 CPU iady Intel Core Duo 3.0 GHz. L2 cache 1333 MHz FrontSideBus s oderadni Dam6ti SDRAM 4 GB DDR2 800MHz. disponuje dvdma vi i. hardwarovd lx2 x300gb a bvd+r +RW a nvidia GoFORCE GTS450 PCIe du6lni erafickou kartou lgb. Real-Time,t ""^ probih6 na pevndm disku (,.2,tedy jin6m, nezbezi syst6m z disku d. l, vynikajicije tak ochrana pfed ztr6tou dat. Syst6m je vybaven dvdma nez6visl:imi obrazovkami form6tu 21.3" snativnim rozli5enim tiooxtooo Uoat. piidemz VGA splittery umozni piipojeni ke duplicitnim obtazovkiim na operadnim siie. Z dal5iho piislu5enstvi lze do s6riov6ho rozhrani piipojit takd stimul6tory Micro Medtroni krl II. Osypkaf idutuzt6chto piistrojt (v re6ln6m dase sa zobrazuii textovd informace o vykonu ve Waitech, impedance v Ohmech, teplota v oc a d6lka aplikace v sekund6ch. Z6rovei se vykresluji i grafick6 kiivky tdchto parametrit.) zobrazovat ve studii. soud6sti t6z vaci softwa ukl6dat piipadnd lok6lni rilozi5td typu NAS GTHERNEI, piimo tisknout, reportovat a expofiovat " "lq?.h p"dob6ch pro ridely vykaznictvi, vyuku, srovn6vacich postupfi, edidni dinnosti a klinick6ho qfzkumu. Prostiednictvim LAN lze sdilet jaklfkoliv datovy disk a k datrim piistupovat odk.rdkoliu pies sit'ove rozltrani. Vypodetni jednotka je vybavena optickou sit'o SE SPF+ lem VCSEL. LC DMI. Ci kv oddelend pomoci LC PatchCordri MM50 duplex do kabeldze budov. Syst6m lze pomoci voliteln6ho osazendho hardwarovdho rozhrani ImaeeCapture spojit s angiolinkou u do durovlho zhznamu tak velmi snadno zachycovat obrazovd informace o ut tuatni poloze katetrri, to mrize poslouzit pii zpdtndm dohledintni vlfhodnich umisteni katdtrfi, kdy je soudasne RTG zachycena reeln6 poloha v srdci a sign6l z daneho mista. Toto Frontier r nebo iin ne obrazov Software Riaici software pracuje na platform6 Windows XP, EimL lze vyulivat plne Windows funkcionalit dokonce beh.- elektrofyziologickd studie. Pro zpracovtwirni vlfsledkri studii' reportoveni di publikace je nahr6n t6z kancel6isky balik MS Office V5echny softwarovd initalace lssu lisencov6nv EULA licenci. Licencovanli BARD software LabSystem Pro v. Zh "^"Ztt"Je soudasnd zachycovat sign6ly, kontrolovat prrib6h ablace ve formd ablacnich narametrti v re6ln6m dase vd. glafii dasov6ho v.ivoje (vikon. impedance. teplota. ddlka rnvaz. I vd. hodnoceni s diastoli TK kontinu6lni ukl6d6ni od zah6ieni studie. anal:fzu a hodnoceni dat.

11 Lze vytvitiet konfiguradni profily uzivateltr, zpracovitvat nameien6 data i ziinych zesilovadri nebo v dxab'zich. Diky MS office lze darazpr ac ov av at datab 6zov d a ho dnotit stati sti cky. Na vce ie st6le pi LOG. do bud manu6lne td daso Zikv. medi kce ablace ich STAR 6vat kome merenl I hi obv takovd za ifikovat ie konti ivek k uplynul:im ud6lostem se lze kdykoliv vr6tit. analyzovat je atp' a vnl urovat ieiich n6zv a celo studie kazdi mozne visle nastavit zisk: , 10x; r20 kroc iltr sit' ulezo Kan6ly se a"f t p*apnp*.rrt ao piedvolenfch str6nek pro real-time obrazovku, piidemz kaldd strdnka mrize obsahovat az 8b kan6lfi. p1s iednodu55i manipulaci je software vybaveny moznosti do skuoi indch. nikoli have p" k""at..lt N6zev skupiny si uzivatel definuje podle pi6ni. Pro celou skupinu tak je mozne leni. barev zvetseni Velmi zajimavou volbou je piepnuti do Holterovskdho okna, kdy lze hodnotit promdnu EKG morfologie v delsim dasov6m horizontu. atp.. piidemi.ninvy lze definovat pro zrychleni a piehlednost nekterych vysetiovacich protokolfi systdm disponuje rezimem spoustsni nebo tiiggerov6ni, coz usnadiuje napi. vy5etiov6ni SNRT v rezimu spou5tdni a napi. hled6ni a kontroly morfologii extrasystol v triggerovacim rezimu. ProtoZe je platforma Wi otevien6. ie mozn6 ii uzivatelskv modi vat a softwa upgradovat na vy55i. napi. vylep5endverze pii zajist6ni zpdtne kompatibility dat. Analfza dat V systdmu lze tak soudasnd v re6lndm dase analyzovat vy5e uvedeni podet povrchovych, intrakardi6lnich, tlakovich a dalsich extern6piiv6d6nlfch kiivek. K ulozenym datfim se lze kdykoliv vrifiit anavizat na piedchozi analyzynebo je pfepracovat. Pro analyzua pomoc v diagnostice je syst6m vybaven pomocnymi utilitami: - T-Wave subtraction - zaloleno na odedit6ni pieddasnych vlnek T ze sumadniho sign6lu, pomoci utility lze odhalovat pfivod ektopick6 aktivity, lze tak odkr:ft skrytou P vlnu VNAVA Te Ma n6stroi zazname ladnich lch a to p- tuzly tuttat trrtasf. Informace je procentu6lni a vrzuiini, po kan6lecha takd FiS u..ff.*a-noda je kvantifikov6na procentudlnd a graficky. Nal6zd vyuziti u sign6hi z plicnich Zil. Velmi oceiov6no pro tvorbu piipadovych studii.

12 Mdiici znadky - kalipery lze piikl6dat bud' dodasn6. nebo trvale do z6znamu v postprocessing okne. a to jak ve vodorovnd - dasove. tak i ve svisl6 - amplitudove ose. Pro rozbory chovdni siiov;fch fibrilaci a vyvoj l6dby se hojnd ulivit FFT anal:lza (jeji dislicovd modifrkace DFT). kterd umoziuje odhalovat dominantni frekvence a usuzovat tak na organizovanost arytmie (index organizace). Anotace Eventy do LOGu mohou byt zaznamen6vdny rriznym zptsobem. Vedle rudniho zaddni (kl6vesou F8 zachyceni aktu6lni situace) lze nastavit automatick6 registrov6ni napi. ukondeni stimulace vd. jejich parametni nebo zad6tek di konec ablace. Pii zpbtn6m proch6zeni zdznamu lze anotadni event kamkoliv piidat a vytvoiit si tak dasovd razitko v dase zifimu. Ldkai si mtize piednastavit koment6ie s vlastni pozn6mkou a napi. vlastnim meienim intervahi, zvoht rolovaci vybdrov6 menu nebo za5krt6vacf tladitka pro konkr6tni vysetiovaci n6lezy. Tyto piedvolby mohou mit i vice nez jednu rirovei a v6tvit se tak do stromovitych struktur. Do obrazri kiivek lze d6lat pozndmky formou textu, mdiicich dar nebo tvarti (napi. zakrouzkov itni ztlmov6 oblasti). Do loet se zcela automaticky zaznamen6vaji aplikace RF energie. vd. dieit6lni informace o ddlce aplikace. d6vce RF enereie. impedanci. poiadi atp. ObdobnE software umi detekovat stimuladni impulsy, automaticky je rozmeii a dokdle podle piedvoleb zaznamenat do LOGu informaci o stimulaci. Tato detekce se dd vypnout. Pokud uzivatel vlastni pracovni stanici - konzoli s instalovanym softwarem LabSvstemPro v2.4a. je moznd importovan6. nebo jinak sdilen6 pacientsk6 data oteviit. editovat. analyzovat atp.. jako by byl uzivatel piimo v laboratoii. Exportni a publikaini funkce Pro studie rriznfch typti mtze uzivatel vyulit piedpiipravenich vzorovych Sablon (nebo sije podle potieby modifikovat), do kter;,:ch se po ukondeni vy5eti'eni naimportuji pozadovan6 data z logri studie a tim se tak vytvoii protokol z vykonu, ktery l6kai jil pouze doplni. Nainstalovani MS Office umoziuje jak6koliv - obrazovd. textov6 nebo anotadni data - kopirovat do dokumentfi Word nebo Por.vcrPoint. Na snad6 je velmi rychld a pohodlnd zpracovttni prezentaci nebo qfsledkri klinickdho vjzkumu. Uklddat lze takd pouze obrazovd vyiezy v bdzn6m JPEG nebo BMP form6tu. Stejnd tak je moznd exportovat i obrazy ziskand ze tietich zaiizeni rozhranim ImaeeCapture napi.z RTG. intrakardi6lniho ECHA atp. Pro v:izkumne udely zpracov6ni dat syst6m disponuje exportem surovych dat v texto\51 (ASCII) nebo bin6rni podob6 (BINARY). ddlka exportniho souboru mrize byt vice nez 30 minut.

13 Systdm je vybavenlf tisk6rnou. coz umozfiuje tisknout real-time (l2svod i intrakardi6lni sien6ly) i post-processing data v rtznych form6ch. stejnd jako protokoly nebo loey ud6losti. Stimulace Stimuladni sign6l je z externiho stimul6toru piiv6ddn piimo do zesilovade. kde je propojov6n na pozadovand vistupy kat6trri softwarovd. Pro piipad nouze je piipojnf box kat6trri vybaven vlfstupy stimuladniho sien6lu" dimz lze na konkrdtni bip6l katdtru piivdst stimuladni impulzy hardwarovd. tedy po jejich f.vzick6m piepojeni. Software umoziuje vybdrem napi. kl6vesovfch zkratek (al 8 zkratek), nebo prostym vyb6rem volby stimuladniho kan6lu tyto kan6ly libovoln6 softwarovd piepinat a to az ze 4 zdrojt stimuladnich impulzt. Trigger m6d lze spolu s detekci stimulace s vyhodou pouzit pii mapov6ni ektopickych lozisk nebo piidatn;fch drah a vytv6iet tak stimuladni mapy. Kan6ly stimulace se piepinaji zrychlenou volbou, bez nutnosti vstupu do jakfchkoliv menu. U vybrandho kan6lu se zobrazi poznemka s poiadovym dislem zdroje stimulace (1-4). PiisluSenstvf Syst6m je moznd naddle roz5iiovat. Otevien6 platforma umozriuje piipojeni zaiizeni pro systdmy 3D mapov6ni se vsemi vlastnostmi z6znamu sign6hi. SoudSsti dod6vky je piim6 kabelove jednokonektorovd piipojeni pro Carto3 a EnSite Velocity. S)'stdm je moznd vybavit az 4mi piipojnymi boxy katdtrri (640 bipol6rnich kan6lt) pro konfisuraci az 160-kan6lov6ho s)'st6mu (320 elektrodovych vstupri). Pro klinicky provoz kandlovou konfieuraci postadi 2 piipojnd boxy (80 bipol6rnich kan6lt/160 elektrodovvch vstupri) Celd zaiizenf je piipojeno k napirjeci siti 23OVl 5OHz vlikonovd odpovidajicim izoladnim transform6torem. pro zaji5tdni elektrickd bezpednosti. jak ud6vaji platne normy. Systdm je vybaven tisk6rnou HP iady LaserJet s rychlostf tisku 35 stran/min. Rozhrani USB umozfluje piipojovat obv)'kl6 m6dia a externi flozi5td (flash disky) a ETHERNET rozhrani umozriuje piipojeni dal5ich sit'ovlich a datovich modalit. Pro zaji5t6ni sidileni pacientsklrch dat je systdm vvbaven vzd6lenym hardwarovd oddelenym rilozi5tem dat. diskovim polem NAS s 1x Ethernet lgbit LAN. kapacita 12 TB - 4x 3TB disklr pro trvallr provoz. v RAID (1 a 5). adm. rozhrani webove-vzd6lenou sprdvou. Konfigurace zahmuje ovl6d6ni pomoci my5i a kl6vesnice piipojend k vypodetni jednotce.

14 LabSystemrM PRO EP Recording System Kliiovd vlastnosti a vyhody a a I I t t i Genuine XP Professional-unive rzilni a intuitivni Modifikovatelnd uzivatelskd prostiedi - KaZd6mu uzivateli diw6molnost flexibility k osobnimu nastaveni Speci6lnE nawlend kl6vesnice - Pro jednoduchost a pruznost CLEARSIGN zesilovad - 16 Bit A/D pievodnik s procesnim software Template Matching - N6stroj pro jednoduchost a piesnd cileni l6dby T-Wave Subtraction - Vylep5uje diagnostickd schopnosti Waveform Analysis - Setii das, zvy5uje piesnost a Centrahzace dat - Stimul6tor, RF Generitor, Ziskt;fni obrazi a PruZnd reporty v Microsoft Office - Pro pacientsk6 ziznamy a profesion6lni pouziti t DVD Archivace - Levnd ukl6ddni dat

15 a Beat-to-Beatziskdvinf dat - Zamlieno na p6di o pacienta t Image Capture roz5iieni - Piipojovhni obrazi (fluoro a jinych) do studie a Rozhrani MicroPace Stimul6toru - Piim;f pienos dat Sofi stikovanosti k j ednoduchosti

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FN u sv. Anny v Brně - ICRC - Elektrofyziologické systémy Evidenční ve VVZ: 226004 Evidenční zadavatele:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje

SMLOUVA O DILO. . Trzni 2042, Lilvinov. . Ukrajinsk6 453, Litvinov. Holesick6 248, Litvinov - Janov. cz 00266027. lco: Dte : Vichozi podklady a 0daje .:! t "' U SMLOUVA O DILO uzavien6 v souladu s obecn6 zavaznfmiplatnlmi prdvnim i piedpisy, zejm na dle ustanoveni $ 2586 a ndsl. zdkona d. S9/2006 Sb., v 0latn6m zndni a ve zndni pozddjsich piedpisi (dele

Více

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na služby FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ: 67455921 DIČ: CZ-7906083438

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

V Y P I S U J E. Výzvu zájemcům k podávání nabídek

V Y P I S U J E. Výzvu zájemcům k podávání nabídek Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba: Milan Foltýn Telefon: 518 343 041 Fax: 518 342 243 E-mail: foltyn@ccsystem.cz www.ccsystem.cz

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4532/21/7.1.4/2011 S Evropskou unií zlepšujeme školu Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce)

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Městská část Praha - Zbraslav Starostka městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: hurkova@mc-zbraslav.cz VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ v rámci projektu Klíč k příležitostem ke vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.04/02.0003

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu:

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu: Smluvní strany : Kupní smlouva jako prodávající ze strany jedné (dále jen Dodavatel ) a AMOS Typografické studio, spol.s r.o., sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, zastupuje pan Pavel Krčmář - jednatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku Střední zemědělská škola v Písku poptává více zájemců v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Název zakázky: Dodávka, instalace výpočetní techniky a programového vybavení

Více

FNUSA - ICRC - Atomová silová mikroskopie integrovaná

FNUSA - ICRC - Atomová silová mikroskopie integrovaná Název projektu OP VaVpI: FN u sv. Anny v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0123 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

tllil:'r'**^- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27

vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3.2.2015 9:32'.27 I vana ci, RsctoNAlui naov necror'ru souorzruosn 0039 86 a: USC nosti: stdtni sprdva s piesnostl na dv6 desetinn6 mista) : 3..05 9:3'.7 UCETNI OBDOBI poloikyr - eezr,le rvrrnufe BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III *S006X005J8XO* Ukl. zn.: 254.3.1 A/5 Sp. zn.: 63/2013 OSM Čj.: MUMI 721/2013 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: MUMI 721/2013

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: prodávající:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném...,

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE )

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více