\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill."

Transkript

1 -a t '. j I irr! :al i,\,1 tr!,.r"-!tift\ir'rr.lialiril.riil.!lllir':' i\:r.' 't ':,'tlil tji :!:i:'l.rl:,!!' OF Itrl n I rfd 9ao htgfffi N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.ffi, v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho Ndzev akce ISPROFIN: FN u sv. Anny v Brn6 - ICRC dislo akce ISPROF N: 235V Ndzev veiein6 zak6zky: FN u sv. Anny v Brn6 - ICRC - Elektrofyziologick6 syst6my KUPNi SMLOUVA a- \ t ql(,( rtdcg 2_ uzaviens dte g 409 a ndsl. z6k. d,.513/1991 Sb., obchodni zi*onik ve zn6nipozdej5ich piedpistl t. Smluvni strany 1. Kupujici: Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6 stdtni PifsP6vkov6 organizace sidlo: Pekaiskd 53, Brno jednajici: ttudi' gcv*t., vlt(-l MBA, ieditel le : Dle : C bank. spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Brno-m6sto d. rlctu: /0100 IBAN: c SWIFT: KOMBCZPP 2. Proddvajici: BARD Czech Republic s.r.o. obch. rejstiik: C veden6 u Mestsk6ho soudu v Praze sidlo: Praha 4, Taborska 619/46, PSe jednajici: MUDr. Patrik Zachar te: Dte : c bank. spojeni: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 c. rictu: /5500 IBAN: c SWIFT: RZBCCZPP FNUSR sr ArN s ur,ltv Rsm HOSPITAL BNNO Kupnismlouva Strdnka 1 z I

2 -a L a - - a i,ri.:a ir ' I lr!:r ; ;1, ti {rrtll.,a!a.' i -,: ta-:l!r. ii':.i.f,t" lr s,lil,:l OP Yfrh rrt. vfq il. Vfznam a udel smlouvy Udelem teto smlouvy je iddn6 a vdasn6 spln6ni doddvky zdravotnickeho prostfedku v rdmci proiektu FN u sv. Anny v Brn6 - Mezindrodni centrum klinick6ho vltzkumu (FNUSA-ICRC), cislo CLj , financovaneho z Evropsk6ho fondu pro regiondlni rozvoj a v rdmci akce ISPROFIN s nezvem FN u sv. Anny vbrn6 - ICRC, cislo 235V , financovan6 ze stdtniho rozooetu. ilt. Piedm6t smlouvy Na zaklade teto smlouvy a za podminek v n[ uvedenlich prod5vajicf proddvd kupulicimu veci uvedene v cl. lll. odst. 2 a piiloze c. 1 t6to smlouvy (ddle jen,,zbo2i") do jeho vlastnictvf za dohodnutou kupni cenu a kupujici toto zbozi za dohodnutou kupni cenu kupuje. Piedm6tem teto smlouvy je n6sledujici zbo2i: 2 ks, Elektrofyziologick6 zlznamove zaiheni I a ll, model LabSystem Pro - software v 2.4a, typov6 oznaceni , vfrobce Bard Electrophysiology, Division of C.R. Bard, Inc., 55 Technology Drive, Lowell, MA 01851, USA Proddvajici dod6 zbo2l vcetn6 piislusenstvi a dle specifikace uvedene v piiloze c. '1, ktera ie nedilnou soucdsti teto smlouvy b. Piedmetem teto smlouvy je takt62 doprava zbo2i na mfsto plneni a ve5kerti dal5i dinnosti podminujici uvedeni zbo2i do provozu a jeho i6dnou funkdnost, a to zejm6na: instalace, uvedeni do provozu vcetn6 instruktdze ke zdravotnicktimu prostiedku azaznamu o ni, vstupni revize a piejimaci zkou5ka dle pozadavk0 pravnfch piedpist. Piedm6tem t6to smlouvy je ddle pieddni ve5ker6 dokumentace vztahujici se ke zbozi, kterd ie potiebna pro naklsdani se zbozim a pro jeho provoz nebo kterou vy2aduji piislusn6 pr6vni piedpisy a 6esk6 a evropsk6 technick6 normy, zejmtina pak prohld5eni o shode dle zdkona d Sb., o zdravotnicklich prostiedcich ve zn6nf pozddj5ich piedpis& a piislu5nyich prov6d6cich piedpis&, dva ndvody kpouziti vceskem jazyce (ztoho 1x na elektronick6m nosici dat), certifikdt CE, technick6 dokumentace, pokyny pro [drzbu, servisniknizka, apod. Pokud je souc6sti zboli dle teto smlouvy takt6z dod6vka softwaru, potom je piedmetem t6to smlouvy takt6z poskytnuti licenci k dodanemu softwaru v rozsahu pozadovanem v zaddvacfch podminkdch a v t6to smlouv6, piidem2 odm6na za licenci je zahrnuta v cen6 zbozi dle t6to smlouvy. Proddvajici je povinen kupujiciho s licendnimi podminkami prokazateln6 sezndmit nebo na ne alespon odkdzat. tv. Kvalitativni poiadavky na zboii 1. Zbo2i musi sphiovat ve5kere pozadavky piislusnfch pravnich piedpis0 a deskfch a FN USR.. ilsl!lif,hi,'j'*'* Kupni smlouva Stranka 2 z 8 Y

3 OF vfrhln. vttol Pra Hl fa f evropskfch technicklch norem, zeim6na pak pozadavky zdkona c Sb., o technicklich pozadavcich na vfrobky a o zmdn6 a doplneni nektenich zakon0 ve zndni pozdej5ich piedpistr, zlkona a Sb., o zdravotnickfch prostiedcich a o zmdnd nekten/ch souvisejicich z6konfl ve zn6ni pozdejsich piedpisfi a piislusn;ich provdd6cich piedpis0. 2. Prodavajicf se zavazuje zbozi dodat v mnozstvf a kvalitd dohodnut6 ve smlouv6, iinak v kvalitd, kterd odpovidri ueelu smlouvy. ZboZi vcelnd software bude dod6no v posledni aktu6lni verzi. V. Doba, mfsto, zprisob a jakost pln6ni Prodavajici se zavazuje dodal zbo2( do 2 m6sic0 od podpisu teto smlouvy. Mistem plneni je Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6, ICRC, Pekaiskd 53, Brno, budova C1. Prodavajicl prohlasuje, 2e je vlastnikem zbo2i a 2e na jim pievad6n6m zboli nev6znou ke dni podpisu smlouvy Zadn6 dluhy ani jin6 prdvni vady a 2e 26dnym pr6vnlm fkonem nezatizil ani nepievedl zbo2i ve prospdch tietich osob. Nebezpeti za Skodu na zboii a vlastnick6 prdvo ke zboli ptuchazi na kupullciho okarnzikem pievzeti zbozi kupujicfm Pievzetim se pro ridely t6to smlouvy rozumi okam2ik podpisu pieddvaciho protokolu alespon jednfm z pov6ienfch z6stupc0 kazd6 smluvni strany uvedenlich v cl. lx. odst. 4 a 5 t6to smlouvy, a to po ripln6m splndni dod6vky zbozi. Prod6vajfci prokazatelnd uvddomi o datu doddvky zbozi pov6ientlho z6stupce kupujiciho (dl. lx. odst. 4 t6to smlouvy) alespon 3 dny pied jeiim uskutecn6nim. Kupujici je oprdvndn nepievzit zbozi, pokud proddvajici zbozi nedodd iadne a vcas, zeim6na pokud prod6vajfci nedodit zbozi vdohodnutem mnozstvi nebo kvalit6, zbozi je po5kozen6 nebo rozbite, proddvajici nedodd potiebnou dokumentaci ke zboi( nebo neprovede cinnosti podminujici uvedeni zbo2i do provozu a cinnosti podminujici jeho iadnou funkcnost. vt. Kupni cena a platebni podminky Kupujici se za piedmdt plneni uveden;i v cl. lll. teto smlouvy zavazuje prodavajiclmu zaplatit tuto kupni cenu: Cena bez DPH: ,- Kd DPH: ,- Ke Cena vietn6 DPH: I ,- Kc (slovy: osmmili6n05estset6tyiicetiednatisictiistasedmdes6tosmkorundeskfch) 2. Uhrada kupni ceny bude kupujicim provedena bezhotovostnim pievodem na tidet prodavajiciho uvedenlt v cl. l. odst. 2 t6to smlouvy, a to na zdklad6 faktury vystaven6 FN USF ': ildii1l,',y#,'j"o* Kupni smlouva Strdnka 3 z 8

4 _a \r \, Y.-.-_-.-\ OF Virhl& vtlol tro lnsra a prodavajicim po podpisu piedavaciho protokolu dle dl' V. odst. 4 t6to smlouvy' splatnost faktury je 60 dnir oo iliinl, oorueeni kup-ulicimu ZAvazek splatnosti kupni ceny ie spln6n okamzikem odeslani piislu5n6 d6stky z uctu kupujiciho na.f6et prod6valiciho' Faktura must mit ve5kere ndlezitosti dariovtiho a ri-6etniho doklabu dle piislu6nfch pr6vnich piepis& a musi obsahovat dislo smlouvy kupuliciho, n6zev a dislo projektu, n6zev a cislo veiejn6 zak6zky (viz zahlav( teto smlouvy),'a ueiu,,,projekt je spolufinancovdn. Evropskou unil z Fond.u pro region6lni rozvoj"; ne'nuje-ti fakiura uvedene ndlezitosti obsahovat, bude ve lhtlte jeii splatnosti vr6cena r opru"j a po ielim op6tovnem zasl6ni pocfnd bezet nov6 lh&ta splatnosti v souladu s podminkami uvedenymi v tomto odstavci' celkova kupni cena je za kompletnf dod6vku zbo1l a je v ni zahrnuta doddvka zbozf v6etne vsech jeho soucasti "-fri.ius'"nttvi, ddle doprava, instalace, uvedeni do provozu vcetnd instrukt62e k piislusnemu zdravotnick6mu prostiedku a zilznamu o ni' pieiimaci zkouska' vstupni revize, clo, kursove rozdily, obal, doklady ke zbol( a ve6kere dal6i ndklady souvisejfci s realizacf doddvky zbozi. Celkovi t<upni cena je nejvf5e piipustnd' vil. Sankini ujedn6ni NedodrZi-li proddvajici lhfitu stanovenou pro doddnf zbo2i dle cl6nku V' odst' 1 ttito smlouvy nebo prod6vajici nedodrzi lh0tu pro odstrandni vady dle cl' Vlll' t6to smlouvy' ie povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve v1i5i o,o2% zcelkov6 ceny zboz( zakaady zapocatli den prodleni. N6rok kupuiiciho na ndhradu skody, kter6 piesahuje smluvni pokutu' nenitfmto ustanovenim dotcen' NedodrZi-li kupujici lh0tu splatnosti celkov6 kupnf ceny uved-enou v dl' Vl' odst' 2 teto smlouvy, je povinen,ni"oit f rod6vajicimu.urok z prodleni ve vfsi O,O2 "k z neuhrazen6 ddsti kupni ceny za ka2dy zapodatli den prodleni'.t. 2. vilt. Z6ruEni PodminkY a servis Na dodan6 zbozi poskytuje proddvai(;t zilrutni lh0tu v trvdni 48 mesicir, kterd pocin6 b62et okam2ikem podpisu pied6vaciho protokolu' Bdhem trvdnizdrucni lh&ty se prodd,vajici zavazuie poskytovat kupuiicimu bezplatnf servis na dodan6 zbozi vcetnd OoOani potiebnlich nahradn'ich ditfi. zeruta se nevztahuje na vady zpirsoben6 vyssi mtci. Zirruka zahinuje i provad6n( ve5kenich kalibracnich prohlidek' piedepsanlicrr preuenlivnich prohlidek, kontrol,' revizi a preventivnlch fdrzbovfch praci' a to vcetn6 dod6ni " uy*cny opoirebovanych ci jinak znehod'nocenfch soucdsli zbo2i' ZArukat62 zahrnuje provdd ni softwaiovfch oprav a upgraoy software bezprostiedne po jelich uvoln6ni' Prod6valici je povinen odstranit vady zbo2l v zarudni dob6 na zaklade doru6ene reklamace do 48 hodin nebude-li tr"n" p"riit nahradni dily a do 5 dn1 s pouzitim n6hradniho d(lu' Zdrudni opravy zahdii prodd";x;;;jp;tjeii o9 z+ nooin od obdrzeni reklamace' Reklamace m02e blit uplatn6na i elektroniciou toimou. V piipad6, 2e charakter, z6vaznost a rozsah vady neumo2ni lhttu k odstrandni uuov p.jauujicimu splnit, mtrze blit pisemn6 dohodnuta piimdien6 del5i ;(Jn usn. ffiiillf""jlll'** Kupni smlouva Strdnka 4 z 8 15 z

5 ', j t!;!!.ixl! 5:; irn.i)r.t!{lrji'-itrr'rll,1i.t,al!'!.'!. r\!!' I i r :rl!^.rl tt ai:r! r,hir..' -a - - \t. *,-.J OF Vtrhm I vyro, 9ro hovrci lhfita. UkaZe-li se, Ze vada je neodstraniteln6,, zavazuje se prodavajfci dodat kupuitcimu bez zbytecn6ho odkladu bezplatne ndhradni zbo2i a piev6st vlastnick6 prdvo k n6mu na kupujiciho. 4. CestovnI ndklady, ndklady na materi6l a jin6 naklady, kte16 prod6vaj[cimu vzniknou v souvislosti s prov6d6nim zsrudnich oprav, hradi v pln6 v175i proddvajici. Proddvajici se zavazuje na zdklade pozadavku (objednavky) kupujfciho provadet po celou dobu Zivotnosti zbozi za Ihradu poz6rudni servis zbozf vdetn6 preventivnich prohlidek a softwaro4ich oprav a upgrad0 ve lh0tach stanovenlich pro z6rucni servis; na poz6rucni servis se vztahuji ustanoveni o sankcfch uvedenlch v cl. Vll. teto smlouvy obdobne. 6. Vsouladu s g 262 odst.4 zdkona c.513/1991 Sb., obchodni zlkonik ve zn6nf pozddj5ich piedpis0 se z6rucnf podminky a dal5i podminky, kter6 smeiujf k ochrane spotiebitele, iidi ustanovenimi ob6ansk6ho zdkoniku a dalsrch obecn6 zlvaznych pr6vnich piedpisfi upravujicfch ochranu spotiebitele vzdy, pokud jsou pro kupujiciho v17hodn6j5i ne2 zarulni podmrnky stanoven6 touto smlouvou nebo obchodnim zdkonikem. lx. Ostatni ujedn6ni Prodavajici je povinen zachovdvat ml6enlivost o v5ech skutecnostech, kter6 se dozvddel pii realizaci teto smlouvy a v souvislosti s ni a kter6 jsou chrdneny piislu5nyimi prdvnimi piedpisy (zelm6na obchodni tajemstvi, osobni ridaje, utajovanci informace) nebo kte16 kupujici prohlasil za d0vern6. Povinnost mldenlivosti trvs i po skonceni platnosti t6to smlouvy. Tyto povinnosti se prod5vajic( zavazuje zajistit i u v5ech svfch zamdstnanc0, piipadnd jinlich osob, kter6 prodavajicik realizaci teto smlouvy pouzije. 2. J. Prod5vajici souhlasi se zpifstupn6nim nebo zveiejn6nim vsech ndlezitosti tohoto smluvniho vztahu. Prod6vajici neni opr6vndn postoupit pohleddvku plynouci z teto smlouvy tieti osob6 bez pisemn6ho souhlasu kupuj iciho. Kupujici poveiil realizaci dod6vky tyto sv6 zam6stnance: Ing. Marta Va5ickov6, tel.: , mobil , a Ing. Jiii Pavlis, tel: mobil: , Proddvajici poveiil realizaci doddvky tyto sv6 zamdstnance: Ing. Michal Cempirek, tel.: +42O , mobil , a zakaznick'i servis (Lenka Vdriova, Jana Lisalovd), tel: , mobil: , crbard.com. Ke zm6nd poveienlich pracovnfki postacf ozndmeni druhe smluvnf strand doporudenlim dooisem. Proddvajici prohla5uje, Ze nem6 2adne zlvazky po lhfrt6 splatnosti v06i organtm veiejn6 moci a Ze jeho vlastnickd prdva k pievdddn6mu zbo2( nejsou zpochybn6na ci pr6vne napadena, Ze FN USR : il3lllo'f'ht'd"'* KupnI smlouva Stranka 5 z 8 9

6 ! lrr'r.,,.1 :l!:r I *l lj i*.ri.l. \!!r!.:1, r\!r, : r.i :-i!ait art. lrirr -: ku..' I - - _ - 0F ffhm r vnd proti ndmu neni vedena exekuce ani naiizen 47kon rozhodnuti sm6iujici k pievdd6nemu zbo2i. Pokud by ndkdo vfrci nabyvateli pievdden6ho zbozi uplatriovaljakoukoliv pohledavku ci jin6 prdvo, vznikl6 pied pievodem vlastnick6ho pr6va podle t6to smlouvy a spojen6 s vlastnictvim pievdddn6ho zbo2i, zavazuje se piev6d6jici smluvni strana, 2e pohleddvku zaplat( a jin6 prdvo uspokoji ze sveho a Ze nabfvajici smluvnt stran6 nahradi piipadne vzniklou Skodu Prodavajfci poskytne kupujicimu a v5em subjektfrm oprdvnenlim ke kontrole projektu, zndho2 je tato veiejna zakazka financov6na, ve5kerou potiebnou soucinnost a dokumentaci pii vyikonu kontrol tlikajic(ch se teto smlouvy, jejich dodatktr, jakoz i dalsich dokument0, ktere sveiejnou zakdzkou souviseji, a to po dobu danou pravnimi piedpisy er Xlelicn archivaci, nejm6ne v5ak do Tuto povinnost zajisti proddvajici i u subdodavateltlt, kteii se podili na realizaci t6to smlouvy. Pii archivaci dokumentace bude proddvajici postupovat piimeien6 dle piirudky piijemce OP VaVpl. Proddvajicf je dle $ 2 pism. e) zdkona 6, Sb., o finandni kontrole ve veiejn6 sprdvd ve zn6ni pozd6j5ich piedpistlt osobou povinnou spolup0sobit pii vfkonu financni kontroly. Vzhledem k tomu, Ze piedm6t t6to smlouvy je cdstecnd financov6n z prostfedk0 Evropskeho fondu pro region6lni rozvoj a z prostiedkfr statniho rozpodtu, vyhrazuje si kupujici pravo odstoupit od t6to smlouvy, pokud mu nebudou tyto prostfedky poskytnuty. 10. Kupujici je v souladu s $ 82 odst. 8 z6kona a Sb., o veiejn'fch zakazkach opr6vn n odstoupit od t6to smlouvy v piipade, 2e prodavajici uvedl ve sv6 nabidce do veiejn6 zakazky, jejrm2 vlisledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, kter6 neodpovidaji skutecnosti a m6ly nebo mohly mit vliv na vlisledek t6to veiejn6 zaktzky. ll.proddvajicijepovinenvsouladus$147aodst.4a5zdkonaa Sb.,oveiejn1ich zaklzkach piedat kupujicimu nejpozddji do 60 dnfl od podpisu pieddvaciho protokolu dle cl. V. odst. 4 teto smlouvy seznam subdodavatel0, v nemz uvede subdodavatele, jiml za plndni subdoddvky uhradil vice nez 10 "k zkupni ceny. Md-li subdodavatel formu akciove spolednosti, je piilohou seznamu i seznam vlastnikfr akcii, jejich2 souhrnnd jmenovita hodnota piesahuje 10 "h zakladniho kapitalu, vyhotovenli ve lh0te 90 dnfi pied dnem piedlozeni seznamu subdodavatelt. 12. V piipadd, ie v obdobi mezi podpisem t6to smlouvy a pieddnim zbozi doide kvyirobe vy55i verze zboli nebo jeho cdsti, mfrze proddvajici po piedchozlm pisemntim souhlasu kupujtciho dodat za podminek uvedenfch v teto smlouve kupujrcimu tuto vy55i verzi zbozi, a to bez navli6eni kupni ceny, pii zachov6nf lh0ty piedani zbo\(, pii zachovdni kompatibility zbozi s jinfmi technologiemi a pii zachovdni totoznlich nebo lepsich parametrfr zbo2l oproti parametrtm zbozi p0vodne sjednaneho v t6to smlouv6. X. Z6v6reLn6 ustanoveni 1. Ve vdcech vfslovne neupravenyich touto smlouvou se smluvni vzlah zalo1enli touto smlouvou iidi z{konem a.513/1991 Sb., obchodni zdkonik ve zn6ni pozdejsich piedpisfl, zejmena pifslusnfmi ustanovenimi o kupnismlouvd a dal5imi prdvnimi piedpisy eesk6 republiky. ;Lqn usn I il3ii+f,"u#'x"'* --l t.: Kupni smlouva Strdnka 6 z 8

7 /!liit "al i,ri:l.\;1 i ;! \:rrii 5l.rill-r rrit{ " \ r -. -! *Hffi3* Nedilnou souddsti t6to smlouvy je piiloha c. 1 - polozkovd a technick6 specifikace zbozi' Neplatnost n6kter6ho ustanoveni t6to smlouvy nemd za nasledek neplatnost cele smlouvy' Podminky t6to smlouvy, jez svou povahou piesahuji dobu platnosti t6to smlouvy, z&stavaii ptn6 vptitnosti a jsou'65inn6 a2 do okamziku jejich splndni a plati pro piipadn6 ndstupce smluvnf strany. 5. Smluvni strany se zavazuji vesker6 spory vznikl 6 zt6lo smlouvy primdrnd ie5it smirnou cestou. 6. Smluvni strany se v souladu s $ 89a zakona c. 99/1963 Sb., obcanskli soudni idd ve zn6ni pozdejsich preoplsr:r dohodly, 2e mistn6 piislusnltm soudem je Mdstskf soud v Brn6. 7. Tuto smlouvu tze mdnit a doplnovat jen na z6klad6 pisemnltch 6islovanlich a opr6vnenlimi zdstupci obou smluvnich stran podepsanfch dodatkfr k t6to smlouvd. V5echny dodatky, kter6 budou oznaceny jako dodatky t6to smlouvy, jsou nedilnou sou66st( t6to smlouvy. Tuto smlouvu lze m6nif pouze v souladu s podminkami S 82 odst. 7 zlkona e Sb.' o veiejnfch zak{zkach. g. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazdd smluvni strana obdr2i jedno vyhotoveni. g. Tato smlouva nabltva platnosti a fcinnosti okamzikem jejiho podpisu oprdvnenltmi zdstupci obou smluvnich stran. / //L/ / //t/1 ;/ 7'V' '.t/4//> Y Praze dne V Brne dne... ilqr';' Za prodavajiciho: \-,/"*(-z"*qr,-- MUDr. Patrik Zachar ieditel BARD Czech RePublic s.r.o.,, 7a kupujiciho /'t 'ft.-r)s' Pot1tp s-e.l.,9 MBA ieditel Y ' u n$[ -uiv. L"fl tiiir h% Alsbrff Q% AnnY v Brn 656 9I BRNO, Pekaiska 53 iedltelstvi FN USF,, il3fil["t#,9'*'* Kupni smlouva Str6nka 7 z 8 k 1 ( l \-llz

8 I!^ir i:i il:,r.,1 rii," a-- a *,,.J *HH;'* Piiloha i. 1 Poloikov6 a lechnick6 specilikace zboii,,fn u sv. Anny v Brn6 - ICRC - Elektrotyziologick6 s,yst6my" eas{ 2 zad6vac, dokumentace - Elektrotyziologick! z6znamov! syst6m I a ll tsocgt KE Cem be: DPH Jarm DPH Vtie DPH bm vcetna DPI :6c 2: Elektrotyziologiclqi z6znamovi sy$6m I HP301 5D aesiloed biologickich sign6l0 Clearsign 120 kandlir, 4lBP, 4 ;timulaani6tupy, analog. a synchro 6tupy rc. piisluienstvi a rezbyln6 kabe162e lp )OV fady s licencemi a preinstaloenvm Labsystem Pro iottware V2.4a. Windows )e, MS Otfice 2010 w. licenci aserove tiskema fadv LaserJet w. oiislu6enstvi Elzos2100r,lonitor EIZO Flexscan S2100; 21" (53,34cm) LCD + piislusenst! rfipoini box katelrir CLEAFSIGNTM 40 channels lc Junclion Box PropoioEcisada Carto Cable Kit - rc. piislusenstvi Propojo ci sada NavX - rc. pf islusenstvi Reporl Generalor sotlware Subsystdm pro zachycovani obrazi VGA lmage Capture Option fddeloeci lranslormator pro celi syst6m xxx xxx Set optickich kabelir a pfipojek dle specifikace Set kabellr a nezbylnich propojeni pro syslemy stimuldtoru, RF gener6tor0, analogo\4?ch 6tup0 a Wstupir a napdjeni a kabely pro snimani signal0 z pacienta, pfipoleni do sito Sel mechanickich dili pro monta; souaesti s pohybliwmi piircd! 3.446,250 Ka 21"L 723,713 Ki 4,169,963 Ka :6s 2: Elektrotyziologiclai zaznamoui syst6m ll bsiloea biologickych signel0 Clearsign 120 kaneli, 4 lbp, ;timuladni 6tupy, analog. a synchro wtupy rc. pfislusenstvi a rezbvtn6 kabe162e lp )OV fady s licencemi a preinsialo nym Labsystem Pro lollware V2.4a, Windows )P, MS Office 2010 rc. licenci 200HP301 5D -aserove tiskerna iady LaserJet E. prisluaenstvi Erzos2100vlonitor EIZO FlexScan 52100;21" (53,34cm) LcD + pfislusenstv rfipoinv box kaletrfr CLEARSIGNTM 40 Channels lc Junction Box rropoioeci sada Carto Cable Kit - rc. piislusenstv Propojo ci sada NavX - rc. piislusenstvi Report Generator sottware Subsyslem pro zachycoveni obraztr VGA lmage Capture Option l Instalace + licence prohlizeciho software EP Fleview Workstation ldd6loeci transformator pro celi system 1 )isko\6 pole typu NAS s kapacitou 12 TB a pnpolkou do Tetallck6 s itd Ethernel lgbit 1 XXX iet optickich kabelu a piipojek dle specrtrkace 1 iet kabel[] a nezbytnich propojeni pro syst6my stimuldtoru, RF leneretori, analogo4ich 6tupa a Wstup[r a napajeni a kabely pro l inimani sionalo z Dacienta, pfipoieni do sil6 ;et mechanickich dil0 pro montd: soudasti s pohybliuiml piiwdy 1 Celkov6 cena nabidky bez DPH za C66t 2 oph2170 Celkov{ cena nabidky vcetnd DPH 2a d6d 2 3,695,385 Ka 21"L 776,031 Ka 4,471,416 Ke z,rct,sssic r,499,7ut KC 8.64t,378 Ke Nabidkovd cena zahmuje 5ker6 prace, dod6\ky a sluzby vymezen6 vpodmrnkdch souleie a vzadaecidokumentacl, zahrnujicimj. dopraw, instalaci, uwdenizafizeni do chodu a zaskolenr obsluhy.. r V-^ q! V Praze. dne \c\ -^_ I Bard Czech Republic s. r. o MUDr. Patrik Zachar. feditel soolednosti ;m]0uva t\ stranka 8 z 8 b.:a

9 , / BARD Labsystem Pro, C. R. BARD - vice neil,20let tradice a zku5enosti Elektrofyziologickf systdm LabSystem Pro je modul6rni, otevien6 platforma disponujici iadou rczhrani a moznostmi piidavndho vybaveni, roz5iiiteln6 ve smyslu intrakardi6lnich blokt zesilovade. UmoZf,uie komplexni sber velkeho podtu sien6lt. obrazfi a ud6losti potiebnych pro elektrofvzioloeick6 vy5etieni, zitkroky a vikony, jejich zpracov ni, editaci, mdieni a analizu v realn6m dase i v archivovand podobd. Umi detekovat stimuladni impulsy. M6 propracovand osetieni odstraneni ruseni hned na n6kolika rirovnichpasivni i aktivni. To vse lze pirzpisobit na miru individu6lnd obsluhujicimu person6lu. MfiZe byt volitelne mobilni nebo pevne instalovany. Piistup k datrim je mozny po siti nebo z mobilni pracovni stanice. Zesilovai Je konstruovdn k zesileni, digitalizaci a nahr6v6ni intrakardi6lnich sien6lfi (.120 intrakardi6lnich bipoldrnich kan6hi - tzn. 240 elektrodovych vstupri) ve velmi vysokdm rozliseni v dasove (volitelne lze vybirat z vzorkovaci frekvence 1. 2 nebo 4kHz) i amplitudove ose, disponuje vstupy pro 12ti svodov6 povrchovd EKG (+lmv az +l0mv) a je vybaven dalsimi 4mi kan6ly pro m6ieni invazivnich tlakri, 4mi stimuladnimi kan6ly, 4mi detekdnimi kandly a 4mi analoqovlfmi vstupy (+5V) pro externi piistroje a zaiizeni (defibrildtor, inf. pumpa, respirace). 16 vystupnich analogov:ich kan6lt vd. synchronizace umoziuje zpracoviwat real-time data na extemich napf. v;fzkumnych zaiizenich. A/D pievod je realizov6n l6bitovlfm pievodnikem bez multiplexov6ni, lze tak vid6t i mal6 detaily. K dispozici je takd synchronizadni v:istup (+5V), n? kter! lze softwarove piivdst jakikoliv zvoleny kan6l. Zesilovad obsahuje iadu filtrfi (lrlotch 50 Hz nastavitelny po jemnych krocich 0.1 Hz) a adaptivnich filtni Mortara, klere ze sign6lu odstrafluji nezddouci ruseni a Sum (HP: LP 120 Hz po krocfch), lze je nastavovat individu6ln6 pro kazd:i kan6l, stejnd jako

10 6asov6 a amplitudovd rozliseni (rozsah (+/-)l mv do (+/-) 100 mv) a analyzovat tak podrobn6 i sign6ly velmi mal6 intenzity. Ochrannll RF filtr chr6ni vstupv pied RF signily a rusenim z abladni jednotky. Zesilovad komunikuje s v;fpodetnim syst6mem pomoci opticky internd oddelen6ho ETHERNET rozhrani. Vfpoietnf syst6m Vfiodetni jednotka 5 CPU iady Intel Core Duo 3.0 GHz. L2 cache 1333 MHz FrontSideBus s oderadni Dam6ti SDRAM 4 GB DDR2 800MHz. disponuje dvdma vi i. hardwarovd lx2 x300gb a bvd+r +RW a nvidia GoFORCE GTS450 PCIe du6lni erafickou kartou lgb. Real-Time,t ""^ probih6 na pevndm disku (,.2,tedy jin6m, nezbezi syst6m z disku d. l, vynikajicije tak ochrana pfed ztr6tou dat. Syst6m je vybaven dvdma nez6visl:imi obrazovkami form6tu 21.3" snativnim rozli5enim tiooxtooo Uoat. piidemz VGA splittery umozni piipojeni ke duplicitnim obtazovkiim na operadnim siie. Z dal5iho piislu5enstvi lze do s6riov6ho rozhrani piipojit takd stimul6tory Micro Medtroni krl II. Osypkaf idutuzt6chto piistrojt (v re6ln6m dase sa zobrazuii textovd informace o vykonu ve Waitech, impedance v Ohmech, teplota v oc a d6lka aplikace v sekund6ch. Z6rovei se vykresluji i grafick6 kiivky tdchto parametrit.) zobrazovat ve studii. soud6sti t6z vaci softwa ukl6dat piipadnd lok6lni rilozi5td typu NAS GTHERNEI, piimo tisknout, reportovat a expofiovat " "lq?.h p"dob6ch pro ridely vykaznictvi, vyuku, srovn6vacich postupfi, edidni dinnosti a klinick6ho qfzkumu. Prostiednictvim LAN lze sdilet jaklfkoliv datovy disk a k datrim piistupovat odk.rdkoliu pies sit'ove rozltrani. Vypodetni jednotka je vybavena optickou sit'o SE SPF+ lem VCSEL. LC DMI. Ci kv oddelend pomoci LC PatchCordri MM50 duplex do kabeldze budov. Syst6m lze pomoci voliteln6ho osazendho hardwarovdho rozhrani ImaeeCapture spojit s angiolinkou u do durovlho zhznamu tak velmi snadno zachycovat obrazovd informace o ut tuatni poloze katetrri, to mrize poslouzit pii zpdtndm dohledintni vlfhodnich umisteni katdtrfi, kdy je soudasne RTG zachycena reeln6 poloha v srdci a sign6l z daneho mista. Toto Frontier r nebo iin ne obrazov Software Riaici software pracuje na platform6 Windows XP, EimL lze vyulivat plne Windows funkcionalit dokonce beh.- elektrofyziologickd studie. Pro zpracovtwirni vlfsledkri studii' reportoveni di publikace je nahr6n t6z kancel6isky balik MS Office V5echny softwarovd initalace lssu lisencov6nv EULA licenci. Licencovanli BARD software LabSystem Pro v. Zh "^"Ztt"Je soudasnd zachycovat sign6ly, kontrolovat prrib6h ablace ve formd ablacnich narametrti v re6ln6m dase vd. glafii dasov6ho v.ivoje (vikon. impedance. teplota. ddlka rnvaz. I vd. hodnoceni s diastoli TK kontinu6lni ukl6d6ni od zah6ieni studie. anal:fzu a hodnoceni dat.

11 Lze vytvitiet konfiguradni profily uzivateltr, zpracovitvat nameien6 data i ziinych zesilovadri nebo v dxab'zich. Diky MS office lze darazpr ac ov av at datab 6zov d a ho dnotit stati sti cky. Na vce ie st6le pi LOG. do bud manu6lne td daso Zikv. medi kce ablace ich STAR 6vat kome merenl I hi obv takovd za ifikovat ie konti ivek k uplynul:im ud6lostem se lze kdykoliv vr6tit. analyzovat je atp' a vnl urovat ieiich n6zv a celo studie kazdi mozne visle nastavit zisk: , 10x; r20 kroc iltr sit' ulezo Kan6ly se a"f t p*apnp*.rrt ao piedvolenfch str6nek pro real-time obrazovku, piidemz kaldd strdnka mrize obsahovat az 8b kan6lfi. p1s iednodu55i manipulaci je software vybaveny moznosti do skuoi indch. nikoli have p" k""at..lt N6zev skupiny si uzivatel definuje podle pi6ni. Pro celou skupinu tak je mozne leni. barev zvetseni Velmi zajimavou volbou je piepnuti do Holterovskdho okna, kdy lze hodnotit promdnu EKG morfologie v delsim dasov6m horizontu. atp.. piidemi.ninvy lze definovat pro zrychleni a piehlednost nekterych vysetiovacich protokolfi systdm disponuje rezimem spoustsni nebo tiiggerov6ni, coz usnadiuje napi. vy5etiov6ni SNRT v rezimu spou5tdni a napi. hled6ni a kontroly morfologii extrasystol v triggerovacim rezimu. ProtoZe je platforma Wi otevien6. ie mozn6 ii uzivatelskv modi vat a softwa upgradovat na vy55i. napi. vylep5endverze pii zajist6ni zpdtne kompatibility dat. Analfza dat V systdmu lze tak soudasnd v re6lndm dase analyzovat vy5e uvedeni podet povrchovych, intrakardi6lnich, tlakovich a dalsich extern6piiv6d6nlfch kiivek. K ulozenym datfim se lze kdykoliv vrifiit anavizat na piedchozi analyzynebo je pfepracovat. Pro analyzua pomoc v diagnostice je syst6m vybaven pomocnymi utilitami: - T-Wave subtraction - zaloleno na odedit6ni pieddasnych vlnek T ze sumadniho sign6lu, pomoci utility lze odhalovat pfivod ektopick6 aktivity, lze tak odkr:ft skrytou P vlnu VNAVA Te Ma n6stroi zazname ladnich lch a to p- tuzly tuttat trrtasf. Informace je procentu6lni a vrzuiini, po kan6lecha takd FiS u..ff.*a-noda je kvantifikov6na procentudlnd a graficky. Nal6zd vyuziti u sign6hi z plicnich Zil. Velmi oceiov6no pro tvorbu piipadovych studii.

12 Mdiici znadky - kalipery lze piikl6dat bud' dodasn6. nebo trvale do z6znamu v postprocessing okne. a to jak ve vodorovnd - dasove. tak i ve svisl6 - amplitudove ose. Pro rozbory chovdni siiov;fch fibrilaci a vyvoj l6dby se hojnd ulivit FFT anal:lza (jeji dislicovd modifrkace DFT). kterd umoziuje odhalovat dominantni frekvence a usuzovat tak na organizovanost arytmie (index organizace). Anotace Eventy do LOGu mohou byt zaznamen6vdny rriznym zptsobem. Vedle rudniho zaddni (kl6vesou F8 zachyceni aktu6lni situace) lze nastavit automatick6 registrov6ni napi. ukondeni stimulace vd. jejich parametni nebo zad6tek di konec ablace. Pii zpbtn6m proch6zeni zdznamu lze anotadni event kamkoliv piidat a vytvoiit si tak dasovd razitko v dase zifimu. Ldkai si mtize piednastavit koment6ie s vlastni pozn6mkou a napi. vlastnim meienim intervahi, zvoht rolovaci vybdrov6 menu nebo za5krt6vacf tladitka pro konkr6tni vysetiovaci n6lezy. Tyto piedvolby mohou mit i vice nez jednu rirovei a v6tvit se tak do stromovitych struktur. Do obrazri kiivek lze d6lat pozndmky formou textu, mdiicich dar nebo tvarti (napi. zakrouzkov itni ztlmov6 oblasti). Do loet se zcela automaticky zaznamen6vaji aplikace RF energie. vd. dieit6lni informace o ddlce aplikace. d6vce RF enereie. impedanci. poiadi atp. ObdobnE software umi detekovat stimuladni impulsy, automaticky je rozmeii a dokdle podle piedvoleb zaznamenat do LOGu informaci o stimulaci. Tato detekce se dd vypnout. Pokud uzivatel vlastni pracovni stanici - konzoli s instalovanym softwarem LabSvstemPro v2.4a. je moznd importovan6. nebo jinak sdilen6 pacientsk6 data oteviit. editovat. analyzovat atp.. jako by byl uzivatel piimo v laboratoii. Exportni a publikaini funkce Pro studie rriznfch typti mtze uzivatel vyulit piedpiipravenich vzorovych Sablon (nebo sije podle potieby modifikovat), do kter;,:ch se po ukondeni vy5eti'eni naimportuji pozadovan6 data z logri studie a tim se tak vytvoii protokol z vykonu, ktery l6kai jil pouze doplni. Nainstalovani MS Office umoziuje jak6koliv - obrazovd. textov6 nebo anotadni data - kopirovat do dokumentfi Word nebo Por.vcrPoint. Na snad6 je velmi rychld a pohodlnd zpracovttni prezentaci nebo qfsledkri klinickdho vjzkumu. Uklddat lze takd pouze obrazovd vyiezy v bdzn6m JPEG nebo BMP form6tu. Stejnd tak je moznd exportovat i obrazy ziskand ze tietich zaiizeni rozhranim ImaeeCapture napi.z RTG. intrakardi6lniho ECHA atp. Pro v:izkumne udely zpracov6ni dat syst6m disponuje exportem surovych dat v texto\51 (ASCII) nebo bin6rni podob6 (BINARY). ddlka exportniho souboru mrize byt vice nez 30 minut.

13 Systdm je vybavenlf tisk6rnou. coz umozfiuje tisknout real-time (l2svod i intrakardi6lni sien6ly) i post-processing data v rtznych form6ch. stejnd jako protokoly nebo loey ud6losti. Stimulace Stimuladni sign6l je z externiho stimul6toru piiv6ddn piimo do zesilovade. kde je propojov6n na pozadovand vistupy kat6trri softwarovd. Pro piipad nouze je piipojnf box kat6trri vybaven vlfstupy stimuladniho sien6lu" dimz lze na konkrdtni bip6l katdtru piivdst stimuladni impulzy hardwarovd. tedy po jejich f.vzick6m piepojeni. Software umoziuje vybdrem napi. kl6vesovfch zkratek (al 8 zkratek), nebo prostym vyb6rem volby stimuladniho kan6lu tyto kan6ly libovoln6 softwarovd piepinat a to az ze 4 zdrojt stimuladnich impulzt. Trigger m6d lze spolu s detekci stimulace s vyhodou pouzit pii mapov6ni ektopickych lozisk nebo piidatn;fch drah a vytv6iet tak stimuladni mapy. Kan6ly stimulace se piepinaji zrychlenou volbou, bez nutnosti vstupu do jakfchkoliv menu. U vybrandho kan6lu se zobrazi poznemka s poiadovym dislem zdroje stimulace (1-4). PiisluSenstvf Syst6m je moznd naddle roz5iiovat. Otevien6 platforma umozriuje piipojeni zaiizeni pro systdmy 3D mapov6ni se vsemi vlastnostmi z6znamu sign6hi. SoudSsti dod6vky je piim6 kabelove jednokonektorovd piipojeni pro Carto3 a EnSite Velocity. S)'stdm je moznd vybavit az 4mi piipojnymi boxy katdtrri (640 bipol6rnich kan6lt) pro konfisuraci az 160-kan6lov6ho s)'st6mu (320 elektrodovych vstupri). Pro klinicky provoz kandlovou konfieuraci postadi 2 piipojnd boxy (80 bipol6rnich kan6lt/160 elektrodovvch vstupri) Celd zaiizenf je piipojeno k napirjeci siti 23OVl 5OHz vlikonovd odpovidajicim izoladnim transform6torem. pro zaji5tdni elektrickd bezpednosti. jak ud6vaji platne normy. Systdm je vybaven tisk6rnou HP iady LaserJet s rychlostf tisku 35 stran/min. Rozhrani USB umozfluje piipojovat obv)'kl6 m6dia a externi flozi5td (flash disky) a ETHERNET rozhrani umozriuje piipojeni dal5ich sit'ovlich a datovich modalit. Pro zaji5t6ni sidileni pacientsklrch dat je systdm vvbaven vzd6lenym hardwarovd oddelenym rilozi5tem dat. diskovim polem NAS s 1x Ethernet lgbit LAN. kapacita 12 TB - 4x 3TB disklr pro trvallr provoz. v RAID (1 a 5). adm. rozhrani webove-vzd6lenou sprdvou. Konfigurace zahmuje ovl6d6ni pomoci my5i a kl6vesnice piipojend k vypodetni jednotce.

tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

tllil:'r'**^- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

{* rcovts CTSXN TELEVIZE

{* rcovts CTSXN TELEVIZE {* rcovts CTSXN TELEVIZE Zprdva auditora o ovdieni utetni zdv rky k 31. nrosinci 2011 Jt av rcovls. ZprSva nezsvisl6ho auditora pro Radu desk6 televize Ndzev spolednosti: Ceskd televize Identifikadnidislo:

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni

KUPNisMLOUVA. I. Pfedmet plneni ,. KUPNisMLOUVA BioVendor - Laboratorni medicina a.s. zapsana v obchodnfm rejstffku vedene Krajskym soudem v Brne, spis. zn. B/3917 se sfdlem: Tumova 2265/60, 616 00 Brno jednajici: MUDr. Viktorem Ruzickou,

Více

KUPNisMLOUVA. 1. Predmet plneni

KUPNisMLOUVA. 1. Predmet plneni KUPNisMLOUVA Smluvnl strany: Ustiedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prisp~vkova organizace zi'lzena Ministerstvem obrany GR se sidlem: U Vojenske nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu:

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu: Smluvní strany : Kupní smlouva jako prodávající ze strany jedné (dále jen Dodavatel ) a AMOS Typografické studio, spol.s r.o., sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, zastupuje pan Pavel Krčmář - jednatel

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

SIS! /z'tre\ --.-,SI!]-z- jednajici: Boris Mettter, jednatet tc: 017 7A 544 otd: czo17 78 544. Email:

SIS! /z'tre\ --.-,SI!]-z- jednajici: Boris Mettter, jednatet tc: 017 7A 544 otd: czo17 78 544. Email: /z'tre\ SIS! --.-,SI!]-z- EVROPSKA UNIE EVROPSKf FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI xuptti sttrtt_ouvl uzaviena dle ustanoveni s 2079 a nasr. zakona e. ggr2012 sb., obeansky zakonik

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro základní školy žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: ICT vybavení

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

K0pna zmluva i Obchod n6ho 26konnika d.5l3/l997zb.v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d'alej len,,obchodni 26konnik") (DALEJ LEN,,ZI\4LUVA")

K0pna zmluva i Obchod n6ho 26konnika d.5l3/l997zb.v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d'alej len,,obchodni 26konnik) (DALEJ LEN,,ZI\4LUVA) uzavrel6 podl'a prislusnyich ustanoven TRUSTACOM, s.r.o. Kysucki Lieskovec 457, 02334 Kysucky Lieskovec K0pna zmluva i Obchod n6ho 26konnika d.5l3/l997zb.v zneni neskorsich zmien a doplnkov (d'alej len,,obchodni

Více

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt -- EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FON D PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt I. SMLUVNÍ STRANY KUPUJICI: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI veřejná vysoká

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více