\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill."

Transkript

1 -a t '. j I irr! :al i,\,1 tr!,.r"-!tift\ir'rr.lialiril.riil.!lllir':' i\:r.' 't ':,'tlil tji :!:i:'l.rl:,!!' OF Itrl n I rfd 9ao htgfffi N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.ffi, v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho Ndzev akce ISPROFIN: FN u sv. Anny v Brn6 - ICRC dislo akce ISPROF N: 235V Ndzev veiein6 zak6zky: FN u sv. Anny v Brn6 - ICRC - Elektrofyziologick6 syst6my KUPNi SMLOUVA a- \ t ql(,( rtdcg 2_ uzaviens dte g 409 a ndsl. z6k. d,.513/1991 Sb., obchodni zi*onik ve zn6nipozdej5ich piedpistl t. Smluvni strany 1. Kupujici: Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6 stdtni PifsP6vkov6 organizace sidlo: Pekaiskd 53, Brno jednajici: ttudi' gcv*t., vlt(-l MBA, ieditel le : Dle : C bank. spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Brno-m6sto d. rlctu: /0100 IBAN: c SWIFT: KOMBCZPP 2. Proddvajici: BARD Czech Republic s.r.o. obch. rejstiik: C veden6 u Mestsk6ho soudu v Praze sidlo: Praha 4, Taborska 619/46, PSe jednajici: MUDr. Patrik Zachar te: Dte : c bank. spojeni: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 c. rictu: /5500 IBAN: c SWIFT: RZBCCZPP FNUSR sr ArN s ur,ltv Rsm HOSPITAL BNNO Kupnismlouva Strdnka 1 z I

2 -a L a - - a i,ri.:a ir ' I lr!:r ; ;1, ti {rrtll.,a!a.' i -,: ta-:l!r. ii':.i.f,t" lr s,lil,:l OP Yfrh rrt. vfq il. Vfznam a udel smlouvy Udelem teto smlouvy je iddn6 a vdasn6 spln6ni doddvky zdravotnickeho prostfedku v rdmci proiektu FN u sv. Anny v Brn6 - Mezindrodni centrum klinick6ho vltzkumu (FNUSA-ICRC), cislo CLj , financovaneho z Evropsk6ho fondu pro regiondlni rozvoj a v rdmci akce ISPROFIN s nezvem FN u sv. Anny vbrn6 - ICRC, cislo 235V , financovan6 ze stdtniho rozooetu. ilt. Piedm6t smlouvy Na zaklade teto smlouvy a za podminek v n[ uvedenlich prod5vajicf proddvd kupulicimu veci uvedene v cl. lll. odst. 2 a piiloze c. 1 t6to smlouvy (ddle jen,,zbo2i") do jeho vlastnictvf za dohodnutou kupni cenu a kupujici toto zbozi za dohodnutou kupni cenu kupuje. Piedm6tem teto smlouvy je n6sledujici zbo2i: 2 ks, Elektrofyziologick6 zlznamove zaiheni I a ll, model LabSystem Pro - software v 2.4a, typov6 oznaceni , vfrobce Bard Electrophysiology, Division of C.R. Bard, Inc., 55 Technology Drive, Lowell, MA 01851, USA Proddvajici dod6 zbo2l vcetn6 piislusenstvi a dle specifikace uvedene v piiloze c. '1, ktera ie nedilnou soucdsti teto smlouvy b. Piedmetem teto smlouvy je takt62 doprava zbo2i na mfsto plneni a ve5kerti dal5i dinnosti podminujici uvedeni zbo2i do provozu a jeho i6dnou funkdnost, a to zejm6na: instalace, uvedeni do provozu vcetn6 instruktdze ke zdravotnicktimu prostiedku azaznamu o ni, vstupni revize a piejimaci zkou5ka dle pozadavk0 pravnfch piedpist. Piedm6tem t6to smlouvy je ddle pieddni ve5ker6 dokumentace vztahujici se ke zbozi, kterd ie potiebna pro naklsdani se zbozim a pro jeho provoz nebo kterou vy2aduji piislusn6 pr6vni piedpisy a 6esk6 a evropsk6 technick6 normy, zejmtina pak prohld5eni o shode dle zdkona d Sb., o zdravotnicklich prostiedcich ve zn6nf pozddj5ich piedpis& a piislu5nyich prov6d6cich piedpis&, dva ndvody kpouziti vceskem jazyce (ztoho 1x na elektronick6m nosici dat), certifikdt CE, technick6 dokumentace, pokyny pro [drzbu, servisniknizka, apod. Pokud je souc6sti zboli dle teto smlouvy takt6z dod6vka softwaru, potom je piedmetem t6to smlouvy takt6z poskytnuti licenci k dodanemu softwaru v rozsahu pozadovanem v zaddvacfch podminkdch a v t6to smlouv6, piidem2 odm6na za licenci je zahrnuta v cen6 zbozi dle t6to smlouvy. Proddvajici je povinen kupujiciho s licendnimi podminkami prokazateln6 sezndmit nebo na ne alespon odkdzat. tv. Kvalitativni poiadavky na zboii 1. Zbo2i musi sphiovat ve5kere pozadavky piislusnfch pravnich piedpis0 a deskfch a FN USR.. ilsl!lif,hi,'j'*'* Kupni smlouva Stranka 2 z 8 Y

3 OF vfrhln. vttol Pra Hl fa f evropskfch technicklch norem, zeim6na pak pozadavky zdkona c Sb., o technicklich pozadavcich na vfrobky a o zmdn6 a doplneni nektenich zakon0 ve zndni pozdej5ich piedpistr, zlkona a Sb., o zdravotnickfch prostiedcich a o zmdnd nekten/ch souvisejicich z6konfl ve zn6ni pozdejsich piedpisfi a piislusn;ich provdd6cich piedpis0. 2. Prodavajicf se zavazuje zbozi dodat v mnozstvf a kvalitd dohodnut6 ve smlouv6, iinak v kvalitd, kterd odpovidri ueelu smlouvy. ZboZi vcelnd software bude dod6no v posledni aktu6lni verzi. V. Doba, mfsto, zprisob a jakost pln6ni Prodavajici se zavazuje dodal zbo2( do 2 m6sic0 od podpisu teto smlouvy. Mistem plneni je Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6, ICRC, Pekaiskd 53, Brno, budova C1. Prodavajicl prohlasuje, 2e je vlastnikem zbo2i a 2e na jim pievad6n6m zboli nev6znou ke dni podpisu smlouvy Zadn6 dluhy ani jin6 prdvni vady a 2e 26dnym pr6vnlm fkonem nezatizil ani nepievedl zbo2i ve prospdch tietich osob. Nebezpeti za Skodu na zboii a vlastnick6 prdvo ke zboli ptuchazi na kupullciho okarnzikem pievzeti zbozi kupujicfm Pievzetim se pro ridely t6to smlouvy rozumi okam2ik podpisu pieddvaciho protokolu alespon jednfm z pov6ienfch z6stupc0 kazd6 smluvni strany uvedenlich v cl. lx. odst. 4 a 5 t6to smlouvy, a to po ripln6m splndni dod6vky zbozi. Prod6vajfci prokazatelnd uvddomi o datu doddvky zbozi pov6ientlho z6stupce kupujiciho (dl. lx. odst. 4 t6to smlouvy) alespon 3 dny pied jeiim uskutecn6nim. Kupujici je oprdvndn nepievzit zbozi, pokud proddvajici zbozi nedodd iadne a vcas, zeim6na pokud prod6vajfci nedodit zbozi vdohodnutem mnozstvi nebo kvalit6, zbozi je po5kozen6 nebo rozbite, proddvajici nedodd potiebnou dokumentaci ke zboi( nebo neprovede cinnosti podminujici uvedeni zbo2i do provozu a cinnosti podminujici jeho iadnou funkcnost. vt. Kupni cena a platebni podminky Kupujici se za piedmdt plneni uveden;i v cl. lll. teto smlouvy zavazuje prodavajiclmu zaplatit tuto kupni cenu: Cena bez DPH: ,- Kd DPH: ,- Ke Cena vietn6 DPH: I ,- Kc (slovy: osmmili6n05estset6tyiicetiednatisictiistasedmdes6tosmkorundeskfch) 2. Uhrada kupni ceny bude kupujicim provedena bezhotovostnim pievodem na tidet prodavajiciho uvedenlt v cl. l. odst. 2 t6to smlouvy, a to na zdklad6 faktury vystaven6 FN USF ': ildii1l,',y#,'j"o* Kupni smlouva Strdnka 3 z 8

4 _a \r \, Y.-.-_-.-\ OF Virhl& vtlol tro lnsra a prodavajicim po podpisu piedavaciho protokolu dle dl' V. odst. 4 t6to smlouvy' splatnost faktury je 60 dnir oo iliinl, oorueeni kup-ulicimu ZAvazek splatnosti kupni ceny ie spln6n okamzikem odeslani piislu5n6 d6stky z uctu kupujiciho na.f6et prod6valiciho' Faktura must mit ve5kere ndlezitosti dariovtiho a ri-6etniho doklabu dle piislu6nfch pr6vnich piepis& a musi obsahovat dislo smlouvy kupuliciho, n6zev a dislo projektu, n6zev a cislo veiejn6 zak6zky (viz zahlav( teto smlouvy),'a ueiu,,,projekt je spolufinancovdn. Evropskou unil z Fond.u pro region6lni rozvoj"; ne'nuje-ti fakiura uvedene ndlezitosti obsahovat, bude ve lhtlte jeii splatnosti vr6cena r opru"j a po ielim op6tovnem zasl6ni pocfnd bezet nov6 lh&ta splatnosti v souladu s podminkami uvedenymi v tomto odstavci' celkova kupni cena je za kompletnf dod6vku zbo1l a je v ni zahrnuta doddvka zbozf v6etne vsech jeho soucasti "-fri.ius'"nttvi, ddle doprava, instalace, uvedeni do provozu vcetnd instrukt62e k piislusnemu zdravotnick6mu prostiedku a zilznamu o ni' pieiimaci zkouska' vstupni revize, clo, kursove rozdily, obal, doklady ke zbol( a ve6kere dal6i ndklady souvisejfci s realizacf doddvky zbozi. Celkovi t<upni cena je nejvf5e piipustnd' vil. Sankini ujedn6ni NedodrZi-li proddvajici lhfitu stanovenou pro doddnf zbo2i dle cl6nku V' odst' 1 ttito smlouvy nebo prod6vajici nedodrzi lh0tu pro odstrandni vady dle cl' Vlll' t6to smlouvy' ie povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve v1i5i o,o2% zcelkov6 ceny zboz( zakaady zapocatli den prodleni. N6rok kupuiiciho na ndhradu skody, kter6 piesahuje smluvni pokutu' nenitfmto ustanovenim dotcen' NedodrZi-li kupujici lh0tu splatnosti celkov6 kupnf ceny uved-enou v dl' Vl' odst' 2 teto smlouvy, je povinen,ni"oit f rod6vajicimu.urok z prodleni ve vfsi O,O2 "k z neuhrazen6 ddsti kupni ceny za ka2dy zapodatli den prodleni'.t. 2. vilt. Z6ruEni PodminkY a servis Na dodan6 zbozi poskytuje proddvai(;t zilrutni lh0tu v trvdni 48 mesicir, kterd pocin6 b62et okam2ikem podpisu pied6vaciho protokolu' Bdhem trvdnizdrucni lh&ty se prodd,vajici zavazuie poskytovat kupuiicimu bezplatnf servis na dodan6 zbozi vcetnd OoOani potiebnlich nahradn'ich ditfi. zeruta se nevztahuje na vady zpirsoben6 vyssi mtci. Zirruka zahinuje i provad6n( ve5kenich kalibracnich prohlidek' piedepsanlicrr preuenlivnich prohlidek, kontrol,' revizi a preventivnlch fdrzbovfch praci' a to vcetn6 dod6ni " uy*cny opoirebovanych ci jinak znehod'nocenfch soucdsli zbo2i' ZArukat62 zahrnuje provdd ni softwaiovfch oprav a upgraoy software bezprostiedne po jelich uvoln6ni' Prod6valici je povinen odstranit vady zbo2l v zarudni dob6 na zaklade doru6ene reklamace do 48 hodin nebude-li tr"n" p"riit nahradni dily a do 5 dn1 s pouzitim n6hradniho d(lu' Zdrudni opravy zahdii prodd";x;;;jp;tjeii o9 z+ nooin od obdrzeni reklamace' Reklamace m02e blit uplatn6na i elektroniciou toimou. V piipad6, 2e charakter, z6vaznost a rozsah vady neumo2ni lhttu k odstrandni uuov p.jauujicimu splnit, mtrze blit pisemn6 dohodnuta piimdien6 del5i ;(Jn usn. ffiiillf""jlll'** Kupni smlouva Strdnka 4 z 8 15 z

5 ', j t!;!!.ixl! 5:; irn.i)r.t!{lrji'-itrr'rll,1i.t,al!'!.'!. r\!!' I i r :rl!^.rl tt ai:r! r,hir..' -a - - \t. *,-.J OF Vtrhm I vyro, 9ro hovrci lhfita. UkaZe-li se, Ze vada je neodstraniteln6,, zavazuje se prodavajfci dodat kupuitcimu bez zbytecn6ho odkladu bezplatne ndhradni zbo2i a piev6st vlastnick6 prdvo k n6mu na kupujiciho. 4. CestovnI ndklady, ndklady na materi6l a jin6 naklady, kte16 prod6vaj[cimu vzniknou v souvislosti s prov6d6nim zsrudnich oprav, hradi v pln6 v175i proddvajici. Proddvajici se zavazuje na zdklade pozadavku (objednavky) kupujfciho provadet po celou dobu Zivotnosti zbozi za Ihradu poz6rudni servis zbozf vdetn6 preventivnich prohlidek a softwaro4ich oprav a upgrad0 ve lh0tach stanovenlich pro z6rucni servis; na poz6rucni servis se vztahuji ustanoveni o sankcfch uvedenlch v cl. Vll. teto smlouvy obdobne. 6. Vsouladu s g 262 odst.4 zdkona c.513/1991 Sb., obchodni zlkonik ve zn6nf pozddj5ich piedpis0 se z6rucnf podminky a dal5i podminky, kter6 smeiujf k ochrane spotiebitele, iidi ustanovenimi ob6ansk6ho zdkoniku a dalsrch obecn6 zlvaznych pr6vnich piedpisfi upravujicfch ochranu spotiebitele vzdy, pokud jsou pro kupujiciho v17hodn6j5i ne2 zarulni podmrnky stanoven6 touto smlouvou nebo obchodnim zdkonikem. lx. Ostatni ujedn6ni Prodavajici je povinen zachovdvat ml6enlivost o v5ech skutecnostech, kter6 se dozvddel pii realizaci teto smlouvy a v souvislosti s ni a kter6 jsou chrdneny piislu5nyimi prdvnimi piedpisy (zelm6na obchodni tajemstvi, osobni ridaje, utajovanci informace) nebo kte16 kupujici prohlasil za d0vern6. Povinnost mldenlivosti trvs i po skonceni platnosti t6to smlouvy. Tyto povinnosti se prod5vajic( zavazuje zajistit i u v5ech svfch zamdstnanc0, piipadnd jinlich osob, kter6 prodavajicik realizaci teto smlouvy pouzije. 2. J. Prod5vajici souhlasi se zpifstupn6nim nebo zveiejn6nim vsech ndlezitosti tohoto smluvniho vztahu. Prod6vajici neni opr6vndn postoupit pohleddvku plynouci z teto smlouvy tieti osob6 bez pisemn6ho souhlasu kupuj iciho. Kupujici poveiil realizaci dod6vky tyto sv6 zam6stnance: Ing. Marta Va5ickov6, tel.: , mobil , a Ing. Jiii Pavlis, tel: mobil: , Proddvajici poveiil realizaci doddvky tyto sv6 zamdstnance: Ing. Michal Cempirek, tel.: +42O , mobil , a zakaznick'i servis (Lenka Vdriova, Jana Lisalovd), tel: , mobil: , crbard.com. Ke zm6nd poveienlich pracovnfki postacf ozndmeni druhe smluvnf strand doporudenlim dooisem. Proddvajici prohla5uje, Ze nem6 2adne zlvazky po lhfrt6 splatnosti v06i organtm veiejn6 moci a Ze jeho vlastnickd prdva k pievdddn6mu zbo2( nejsou zpochybn6na ci pr6vne napadena, Ze FN USR : il3lllo'f'ht'd"'* KupnI smlouva Stranka 5 z 8 9

6 ! lrr'r.,,.1 :l!:r I *l lj i*.ri.l. \!!r!.:1, r\!r, : r.i :-i!ait art. lrirr -: ku..' I - - _ - 0F ffhm r vnd proti ndmu neni vedena exekuce ani naiizen 47kon rozhodnuti sm6iujici k pievdd6nemu zbo2i. Pokud by ndkdo vfrci nabyvateli pievdden6ho zbozi uplatriovaljakoukoliv pohledavku ci jin6 prdvo, vznikl6 pied pievodem vlastnick6ho pr6va podle t6to smlouvy a spojen6 s vlastnictvim pievdddn6ho zbo2i, zavazuje se piev6d6jici smluvni strana, 2e pohleddvku zaplat( a jin6 prdvo uspokoji ze sveho a Ze nabfvajici smluvnt stran6 nahradi piipadne vzniklou Skodu Prodavajfci poskytne kupujicimu a v5em subjektfrm oprdvnenlim ke kontrole projektu, zndho2 je tato veiejna zakazka financov6na, ve5kerou potiebnou soucinnost a dokumentaci pii vyikonu kontrol tlikajic(ch se teto smlouvy, jejich dodatktr, jakoz i dalsich dokument0, ktere sveiejnou zakdzkou souviseji, a to po dobu danou pravnimi piedpisy er Xlelicn archivaci, nejm6ne v5ak do Tuto povinnost zajisti proddvajici i u subdodavateltlt, kteii se podili na realizaci t6to smlouvy. Pii archivaci dokumentace bude proddvajici postupovat piimeien6 dle piirudky piijemce OP VaVpl. Proddvajicf je dle $ 2 pism. e) zdkona 6, Sb., o finandni kontrole ve veiejn6 sprdvd ve zn6ni pozd6j5ich piedpistlt osobou povinnou spolup0sobit pii vfkonu financni kontroly. Vzhledem k tomu, Ze piedm6t t6to smlouvy je cdstecnd financov6n z prostfedk0 Evropskeho fondu pro region6lni rozvoj a z prostiedkfr statniho rozpodtu, vyhrazuje si kupujici pravo odstoupit od t6to smlouvy, pokud mu nebudou tyto prostfedky poskytnuty. 10. Kupujici je v souladu s $ 82 odst. 8 z6kona a Sb., o veiejn'fch zakazkach opr6vn n odstoupit od t6to smlouvy v piipade, 2e prodavajici uvedl ve sv6 nabidce do veiejn6 zakazky, jejrm2 vlisledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, kter6 neodpovidaji skutecnosti a m6ly nebo mohly mit vliv na vlisledek t6to veiejn6 zaktzky. ll.proddvajicijepovinenvsouladus$147aodst.4a5zdkonaa Sb.,oveiejn1ich zaklzkach piedat kupujicimu nejpozddji do 60 dnfl od podpisu pieddvaciho protokolu dle cl. V. odst. 4 teto smlouvy seznam subdodavatel0, v nemz uvede subdodavatele, jiml za plndni subdoddvky uhradil vice nez 10 "k zkupni ceny. Md-li subdodavatel formu akciove spolednosti, je piilohou seznamu i seznam vlastnikfr akcii, jejich2 souhrnnd jmenovita hodnota piesahuje 10 "h zakladniho kapitalu, vyhotovenli ve lh0te 90 dnfi pied dnem piedlozeni seznamu subdodavatelt. 12. V piipadd, ie v obdobi mezi podpisem t6to smlouvy a pieddnim zbozi doide kvyirobe vy55i verze zboli nebo jeho cdsti, mfrze proddvajici po piedchozlm pisemntim souhlasu kupujtciho dodat za podminek uvedenfch v teto smlouve kupujrcimu tuto vy55i verzi zbozi, a to bez navli6eni kupni ceny, pii zachov6nf lh0ty piedani zbo\(, pii zachovdni kompatibility zbozi s jinfmi technologiemi a pii zachovdni totoznlich nebo lepsich parametrfr zbo2l oproti parametrtm zbozi p0vodne sjednaneho v t6to smlouv6. X. Z6v6reLn6 ustanoveni 1. Ve vdcech vfslovne neupravenyich touto smlouvou se smluvni vzlah zalo1enli touto smlouvou iidi z{konem a.513/1991 Sb., obchodni zdkonik ve zn6ni pozdejsich piedpisfl, zejmena pifslusnfmi ustanovenimi o kupnismlouvd a dal5imi prdvnimi piedpisy eesk6 republiky. ;Lqn usn I il3ii+f,"u#'x"'* --l t.: Kupni smlouva Strdnka 6 z 8

7 /!liit "al i,ri:l.\;1 i ;! \:rrii 5l.rill-r rrit{ " \ r -. -! *Hffi3* Nedilnou souddsti t6to smlouvy je piiloha c. 1 - polozkovd a technick6 specifikace zbozi' Neplatnost n6kter6ho ustanoveni t6to smlouvy nemd za nasledek neplatnost cele smlouvy' Podminky t6to smlouvy, jez svou povahou piesahuji dobu platnosti t6to smlouvy, z&stavaii ptn6 vptitnosti a jsou'65inn6 a2 do okamziku jejich splndni a plati pro piipadn6 ndstupce smluvnf strany. 5. Smluvni strany se zavazuji vesker6 spory vznikl 6 zt6lo smlouvy primdrnd ie5it smirnou cestou. 6. Smluvni strany se v souladu s $ 89a zakona c. 99/1963 Sb., obcanskli soudni idd ve zn6ni pozdejsich preoplsr:r dohodly, 2e mistn6 piislusnltm soudem je Mdstskf soud v Brn6. 7. Tuto smlouvu tze mdnit a doplnovat jen na z6klad6 pisemnltch 6islovanlich a opr6vnenlimi zdstupci obou smluvnich stran podepsanfch dodatkfr k t6to smlouvd. V5echny dodatky, kter6 budou oznaceny jako dodatky t6to smlouvy, jsou nedilnou sou66st( t6to smlouvy. Tuto smlouvu lze m6nif pouze v souladu s podminkami S 82 odst. 7 zlkona e Sb.' o veiejnfch zak{zkach. g. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazdd smluvni strana obdr2i jedno vyhotoveni. g. Tato smlouva nabltva platnosti a fcinnosti okamzikem jejiho podpisu oprdvnenltmi zdstupci obou smluvnich stran. / //L/ / //t/1 ;/ 7'V' '.t/4//> Y Praze dne V Brne dne... ilqr';' Za prodavajiciho: \-,/"*(-z"*qr,-- MUDr. Patrik Zachar ieditel BARD Czech RePublic s.r.o.,, 7a kupujiciho /'t 'ft.-r)s' Pot1tp s-e.l.,9 MBA ieditel Y ' u n$[ -uiv. L"fl tiiir h% Alsbrff Q% AnnY v Brn 656 9I BRNO, Pekaiska 53 iedltelstvi FN USF,, il3fil["t#,9'*'* Kupni smlouva Str6nka 7 z 8 k 1 ( l \-llz

8 I!^ir i:i il:,r.,1 rii," a-- a *,,.J *HH;'* Piiloha i. 1 Poloikov6 a lechnick6 specilikace zboii,,fn u sv. Anny v Brn6 - ICRC - Elektrotyziologick6 s,yst6my" eas{ 2 zad6vac, dokumentace - Elektrotyziologick! z6znamov! syst6m I a ll tsocgt KE Cem be: DPH Jarm DPH Vtie DPH bm vcetna DPI :6c 2: Elektrotyziologiclqi z6znamovi sy$6m I HP301 5D aesiloed biologickich sign6l0 Clearsign 120 kandlir, 4lBP, 4 ;timulaani6tupy, analog. a synchro 6tupy rc. piisluienstvi a rezbyln6 kabe162e lp )OV fady s licencemi a preinstaloenvm Labsystem Pro iottware V2.4a. Windows )e, MS Otfice 2010 w. licenci aserove tiskema fadv LaserJet w. oiislu6enstvi Elzos2100r,lonitor EIZO Flexscan S2100; 21" (53,34cm) LCD + piislusenst! rfipoini box katelrir CLEAFSIGNTM 40 channels lc Junclion Box PropoioEcisada Carto Cable Kit - rc. piislusenstvi Propojo ci sada NavX - rc. pf islusenstvi Reporl Generalor sotlware Subsystdm pro zachycovani obrazi VGA lmage Capture Option fddeloeci lranslormator pro celi syst6m xxx xxx Set optickich kabelir a pfipojek dle specifikace Set kabellr a nezbylnich propojeni pro syslemy stimuldtoru, RF gener6tor0, analogo\4?ch 6tup0 a Wstupir a napdjeni a kabely pro snimani signal0 z pacienta, pfipoleni do sito Sel mechanickich dili pro monta; souaesti s pohybliwmi piircd! 3.446,250 Ka 21"L 723,713 Ki 4,169,963 Ka :6s 2: Elektrotyziologiclai zaznamoui syst6m ll bsiloea biologickych signel0 Clearsign 120 kaneli, 4 lbp, ;timuladni 6tupy, analog. a synchro wtupy rc. pfislusenstvi a rezbvtn6 kabe162e lp )OV fady s licencemi a preinsialo nym Labsystem Pro lollware V2.4a, Windows )P, MS Office 2010 rc. licenci 200HP301 5D -aserove tiskerna iady LaserJet E. prisluaenstvi Erzos2100vlonitor EIZO FlexScan 52100;21" (53,34cm) LcD + pfislusenstv rfipoinv box kaletrfr CLEARSIGNTM 40 Channels lc Junction Box rropoioeci sada Carto Cable Kit - rc. piislusenstv Propojo ci sada NavX - rc. piislusenstvi Report Generator sottware Subsyslem pro zachycoveni obraztr VGA lmage Capture Option l Instalace + licence prohlizeciho software EP Fleview Workstation ldd6loeci transformator pro celi system 1 )isko\6 pole typu NAS s kapacitou 12 TB a pnpolkou do Tetallck6 s itd Ethernel lgbit 1 XXX iet optickich kabelu a piipojek dle specrtrkace 1 iet kabel[] a nezbytnich propojeni pro syst6my stimuldtoru, RF leneretori, analogo4ich 6tupa a Wstup[r a napajeni a kabely pro l inimani sionalo z Dacienta, pfipoieni do sil6 ;et mechanickich dil0 pro montd: soudasti s pohybliuiml piiwdy 1 Celkov6 cena nabidky bez DPH za C66t 2 oph2170 Celkov{ cena nabidky vcetnd DPH 2a d6d 2 3,695,385 Ka 21"L 776,031 Ka 4,471,416 Ke z,rct,sssic r,499,7ut KC 8.64t,378 Ke Nabidkovd cena zahmuje 5ker6 prace, dod6\ky a sluzby vymezen6 vpodmrnkdch souleie a vzadaecidokumentacl, zahrnujicimj. dopraw, instalaci, uwdenizafizeni do chodu a zaskolenr obsluhy.. r V-^ q! V Praze. dne \c\ -^_ I Bard Czech Republic s. r. o MUDr. Patrik Zachar. feditel soolednosti ;m]0uva t\ stranka 8 z 8 b.:a

9 , / BARD Labsystem Pro, C. R. BARD - vice neil,20let tradice a zku5enosti Elektrofyziologickf systdm LabSystem Pro je modul6rni, otevien6 platforma disponujici iadou rczhrani a moznostmi piidavndho vybaveni, roz5iiiteln6 ve smyslu intrakardi6lnich blokt zesilovade. UmoZf,uie komplexni sber velkeho podtu sien6lt. obrazfi a ud6losti potiebnych pro elektrofvzioloeick6 vy5etieni, zitkroky a vikony, jejich zpracov ni, editaci, mdieni a analizu v realn6m dase i v archivovand podobd. Umi detekovat stimuladni impulsy. M6 propracovand osetieni odstraneni ruseni hned na n6kolika rirovnichpasivni i aktivni. To vse lze pirzpisobit na miru individu6lnd obsluhujicimu person6lu. MfiZe byt volitelne mobilni nebo pevne instalovany. Piistup k datrim je mozny po siti nebo z mobilni pracovni stanice. Zesilovai Je konstruovdn k zesileni, digitalizaci a nahr6v6ni intrakardi6lnich sien6lfi (.120 intrakardi6lnich bipoldrnich kan6hi - tzn. 240 elektrodovych vstupri) ve velmi vysokdm rozliseni v dasove (volitelne lze vybirat z vzorkovaci frekvence 1. 2 nebo 4kHz) i amplitudove ose, disponuje vstupy pro 12ti svodov6 povrchovd EKG (+lmv az +l0mv) a je vybaven dalsimi 4mi kan6ly pro m6ieni invazivnich tlakri, 4mi stimuladnimi kan6ly, 4mi detekdnimi kandly a 4mi analoqovlfmi vstupy (+5V) pro externi piistroje a zaiizeni (defibrildtor, inf. pumpa, respirace). 16 vystupnich analogov:ich kan6lt vd. synchronizace umoziuje zpracoviwat real-time data na extemich napf. v;fzkumnych zaiizenich. A/D pievod je realizov6n l6bitovlfm pievodnikem bez multiplexov6ni, lze tak vid6t i mal6 detaily. K dispozici je takd synchronizadni v:istup (+5V), n? kter! lze softwarove piivdst jakikoliv zvoleny kan6l. Zesilovad obsahuje iadu filtrfi (lrlotch 50 Hz nastavitelny po jemnych krocich 0.1 Hz) a adaptivnich filtni Mortara, klere ze sign6lu odstrafluji nezddouci ruseni a Sum (HP: LP 120 Hz po krocfch), lze je nastavovat individu6ln6 pro kazd:i kan6l, stejnd jako

10 6asov6 a amplitudovd rozliseni (rozsah (+/-)l mv do (+/-) 100 mv) a analyzovat tak podrobn6 i sign6ly velmi mal6 intenzity. Ochrannll RF filtr chr6ni vstupv pied RF signily a rusenim z abladni jednotky. Zesilovad komunikuje s v;fpodetnim syst6mem pomoci opticky internd oddelen6ho ETHERNET rozhrani. Vfpoietnf syst6m Vfiodetni jednotka 5 CPU iady Intel Core Duo 3.0 GHz. L2 cache 1333 MHz FrontSideBus s oderadni Dam6ti SDRAM 4 GB DDR2 800MHz. disponuje dvdma vi i. hardwarovd lx2 x300gb a bvd+r +RW a nvidia GoFORCE GTS450 PCIe du6lni erafickou kartou lgb. Real-Time,t ""^ probih6 na pevndm disku (,.2,tedy jin6m, nezbezi syst6m z disku d. l, vynikajicije tak ochrana pfed ztr6tou dat. Syst6m je vybaven dvdma nez6visl:imi obrazovkami form6tu 21.3" snativnim rozli5enim tiooxtooo Uoat. piidemz VGA splittery umozni piipojeni ke duplicitnim obtazovkiim na operadnim siie. Z dal5iho piislu5enstvi lze do s6riov6ho rozhrani piipojit takd stimul6tory Micro Medtroni krl II. Osypkaf idutuzt6chto piistrojt (v re6ln6m dase sa zobrazuii textovd informace o vykonu ve Waitech, impedance v Ohmech, teplota v oc a d6lka aplikace v sekund6ch. Z6rovei se vykresluji i grafick6 kiivky tdchto parametrit.) zobrazovat ve studii. soud6sti t6z vaci softwa ukl6dat piipadnd lok6lni rilozi5td typu NAS GTHERNEI, piimo tisknout, reportovat a expofiovat " "lq?.h p"dob6ch pro ridely vykaznictvi, vyuku, srovn6vacich postupfi, edidni dinnosti a klinick6ho qfzkumu. Prostiednictvim LAN lze sdilet jaklfkoliv datovy disk a k datrim piistupovat odk.rdkoliu pies sit'ove rozltrani. Vypodetni jednotka je vybavena optickou sit'o SE SPF+ lem VCSEL. LC DMI. Ci kv oddelend pomoci LC PatchCordri MM50 duplex do kabeldze budov. Syst6m lze pomoci voliteln6ho osazendho hardwarovdho rozhrani ImaeeCapture spojit s angiolinkou u do durovlho zhznamu tak velmi snadno zachycovat obrazovd informace o ut tuatni poloze katetrri, to mrize poslouzit pii zpdtndm dohledintni vlfhodnich umisteni katdtrfi, kdy je soudasne RTG zachycena reeln6 poloha v srdci a sign6l z daneho mista. Toto Frontier r nebo iin ne obrazov Software Riaici software pracuje na platform6 Windows XP, EimL lze vyulivat plne Windows funkcionalit dokonce beh.- elektrofyziologickd studie. Pro zpracovtwirni vlfsledkri studii' reportoveni di publikace je nahr6n t6z kancel6isky balik MS Office V5echny softwarovd initalace lssu lisencov6nv EULA licenci. Licencovanli BARD software LabSystem Pro v. Zh "^"Ztt"Je soudasnd zachycovat sign6ly, kontrolovat prrib6h ablace ve formd ablacnich narametrti v re6ln6m dase vd. glafii dasov6ho v.ivoje (vikon. impedance. teplota. ddlka rnvaz. I vd. hodnoceni s diastoli TK kontinu6lni ukl6d6ni od zah6ieni studie. anal:fzu a hodnoceni dat.

11 Lze vytvitiet konfiguradni profily uzivateltr, zpracovitvat nameien6 data i ziinych zesilovadri nebo v dxab'zich. Diky MS office lze darazpr ac ov av at datab 6zov d a ho dnotit stati sti cky. Na vce ie st6le pi LOG. do bud manu6lne td daso Zikv. medi kce ablace ich STAR 6vat kome merenl I hi obv takovd za ifikovat ie konti ivek k uplynul:im ud6lostem se lze kdykoliv vr6tit. analyzovat je atp' a vnl urovat ieiich n6zv a celo studie kazdi mozne visle nastavit zisk: , 10x; r20 kroc iltr sit' ulezo Kan6ly se a"f t p*apnp*.rrt ao piedvolenfch str6nek pro real-time obrazovku, piidemz kaldd strdnka mrize obsahovat az 8b kan6lfi. p1s iednodu55i manipulaci je software vybaveny moznosti do skuoi indch. nikoli have p" k""at..lt N6zev skupiny si uzivatel definuje podle pi6ni. Pro celou skupinu tak je mozne leni. barev zvetseni Velmi zajimavou volbou je piepnuti do Holterovskdho okna, kdy lze hodnotit promdnu EKG morfologie v delsim dasov6m horizontu. atp.. piidemi.ninvy lze definovat pro zrychleni a piehlednost nekterych vysetiovacich protokolfi systdm disponuje rezimem spoustsni nebo tiiggerov6ni, coz usnadiuje napi. vy5etiov6ni SNRT v rezimu spou5tdni a napi. hled6ni a kontroly morfologii extrasystol v triggerovacim rezimu. ProtoZe je platforma Wi otevien6. ie mozn6 ii uzivatelskv modi vat a softwa upgradovat na vy55i. napi. vylep5endverze pii zajist6ni zpdtne kompatibility dat. Analfza dat V systdmu lze tak soudasnd v re6lndm dase analyzovat vy5e uvedeni podet povrchovych, intrakardi6lnich, tlakovich a dalsich extern6piiv6d6nlfch kiivek. K ulozenym datfim se lze kdykoliv vrifiit anavizat na piedchozi analyzynebo je pfepracovat. Pro analyzua pomoc v diagnostice je syst6m vybaven pomocnymi utilitami: - T-Wave subtraction - zaloleno na odedit6ni pieddasnych vlnek T ze sumadniho sign6lu, pomoci utility lze odhalovat pfivod ektopick6 aktivity, lze tak odkr:ft skrytou P vlnu VNAVA Te Ma n6stroi zazname ladnich lch a to p- tuzly tuttat trrtasf. Informace je procentu6lni a vrzuiini, po kan6lecha takd FiS u..ff.*a-noda je kvantifikov6na procentudlnd a graficky. Nal6zd vyuziti u sign6hi z plicnich Zil. Velmi oceiov6no pro tvorbu piipadovych studii.

12 Mdiici znadky - kalipery lze piikl6dat bud' dodasn6. nebo trvale do z6znamu v postprocessing okne. a to jak ve vodorovnd - dasove. tak i ve svisl6 - amplitudove ose. Pro rozbory chovdni siiov;fch fibrilaci a vyvoj l6dby se hojnd ulivit FFT anal:lza (jeji dislicovd modifrkace DFT). kterd umoziuje odhalovat dominantni frekvence a usuzovat tak na organizovanost arytmie (index organizace). Anotace Eventy do LOGu mohou byt zaznamen6vdny rriznym zptsobem. Vedle rudniho zaddni (kl6vesou F8 zachyceni aktu6lni situace) lze nastavit automatick6 registrov6ni napi. ukondeni stimulace vd. jejich parametni nebo zad6tek di konec ablace. Pii zpbtn6m proch6zeni zdznamu lze anotadni event kamkoliv piidat a vytvoiit si tak dasovd razitko v dase zifimu. Ldkai si mtize piednastavit koment6ie s vlastni pozn6mkou a napi. vlastnim meienim intervahi, zvoht rolovaci vybdrov6 menu nebo za5krt6vacf tladitka pro konkr6tni vysetiovaci n6lezy. Tyto piedvolby mohou mit i vice nez jednu rirovei a v6tvit se tak do stromovitych struktur. Do obrazri kiivek lze d6lat pozndmky formou textu, mdiicich dar nebo tvarti (napi. zakrouzkov itni ztlmov6 oblasti). Do loet se zcela automaticky zaznamen6vaji aplikace RF energie. vd. dieit6lni informace o ddlce aplikace. d6vce RF enereie. impedanci. poiadi atp. ObdobnE software umi detekovat stimuladni impulsy, automaticky je rozmeii a dokdle podle piedvoleb zaznamenat do LOGu informaci o stimulaci. Tato detekce se dd vypnout. Pokud uzivatel vlastni pracovni stanici - konzoli s instalovanym softwarem LabSvstemPro v2.4a. je moznd importovan6. nebo jinak sdilen6 pacientsk6 data oteviit. editovat. analyzovat atp.. jako by byl uzivatel piimo v laboratoii. Exportni a publikaini funkce Pro studie rriznfch typti mtze uzivatel vyulit piedpiipravenich vzorovych Sablon (nebo sije podle potieby modifikovat), do kter;,:ch se po ukondeni vy5eti'eni naimportuji pozadovan6 data z logri studie a tim se tak vytvoii protokol z vykonu, ktery l6kai jil pouze doplni. Nainstalovani MS Office umoziuje jak6koliv - obrazovd. textov6 nebo anotadni data - kopirovat do dokumentfi Word nebo Por.vcrPoint. Na snad6 je velmi rychld a pohodlnd zpracovttni prezentaci nebo qfsledkri klinickdho vjzkumu. Uklddat lze takd pouze obrazovd vyiezy v bdzn6m JPEG nebo BMP form6tu. Stejnd tak je moznd exportovat i obrazy ziskand ze tietich zaiizeni rozhranim ImaeeCapture napi.z RTG. intrakardi6lniho ECHA atp. Pro v:izkumne udely zpracov6ni dat syst6m disponuje exportem surovych dat v texto\51 (ASCII) nebo bin6rni podob6 (BINARY). ddlka exportniho souboru mrize byt vice nez 30 minut.

13 Systdm je vybavenlf tisk6rnou. coz umozfiuje tisknout real-time (l2svod i intrakardi6lni sien6ly) i post-processing data v rtznych form6ch. stejnd jako protokoly nebo loey ud6losti. Stimulace Stimuladni sign6l je z externiho stimul6toru piiv6ddn piimo do zesilovade. kde je propojov6n na pozadovand vistupy kat6trri softwarovd. Pro piipad nouze je piipojnf box kat6trri vybaven vlfstupy stimuladniho sien6lu" dimz lze na konkrdtni bip6l katdtru piivdst stimuladni impulzy hardwarovd. tedy po jejich f.vzick6m piepojeni. Software umoziuje vybdrem napi. kl6vesovfch zkratek (al 8 zkratek), nebo prostym vyb6rem volby stimuladniho kan6lu tyto kan6ly libovoln6 softwarovd piepinat a to az ze 4 zdrojt stimuladnich impulzt. Trigger m6d lze spolu s detekci stimulace s vyhodou pouzit pii mapov6ni ektopickych lozisk nebo piidatn;fch drah a vytv6iet tak stimuladni mapy. Kan6ly stimulace se piepinaji zrychlenou volbou, bez nutnosti vstupu do jakfchkoliv menu. U vybrandho kan6lu se zobrazi poznemka s poiadovym dislem zdroje stimulace (1-4). PiisluSenstvf Syst6m je moznd naddle roz5iiovat. Otevien6 platforma umozriuje piipojeni zaiizeni pro systdmy 3D mapov6ni se vsemi vlastnostmi z6znamu sign6hi. SoudSsti dod6vky je piim6 kabelove jednokonektorovd piipojeni pro Carto3 a EnSite Velocity. S)'stdm je moznd vybavit az 4mi piipojnymi boxy katdtrri (640 bipol6rnich kan6lt) pro konfisuraci az 160-kan6lov6ho s)'st6mu (320 elektrodovych vstupri). Pro klinicky provoz kandlovou konfieuraci postadi 2 piipojnd boxy (80 bipol6rnich kan6lt/160 elektrodovvch vstupri) Celd zaiizenf je piipojeno k napirjeci siti 23OVl 5OHz vlikonovd odpovidajicim izoladnim transform6torem. pro zaji5tdni elektrickd bezpednosti. jak ud6vaji platne normy. Systdm je vybaven tisk6rnou HP iady LaserJet s rychlostf tisku 35 stran/min. Rozhrani USB umozfluje piipojovat obv)'kl6 m6dia a externi flozi5td (flash disky) a ETHERNET rozhrani umozriuje piipojeni dal5ich sit'ovlich a datovich modalit. Pro zaji5t6ni sidileni pacientsklrch dat je systdm vvbaven vzd6lenym hardwarovd oddelenym rilozi5tem dat. diskovim polem NAS s 1x Ethernet lgbit LAN. kapacita 12 TB - 4x 3TB disklr pro trvallr provoz. v RAID (1 a 5). adm. rozhrani webove-vzd6lenou sprdvou. Konfigurace zahmuje ovl6d6ni pomoci my5i a kl6vesnice piipojend k vypodetni jednotce.

14 LabSystemrM PRO EP Recording System Kliiovd vlastnosti a vyhody a a I I t t i Genuine XP Professional-unive rzilni a intuitivni Modifikovatelnd uzivatelskd prostiedi - KaZd6mu uzivateli diw6molnost flexibility k osobnimu nastaveni Speci6lnE nawlend kl6vesnice - Pro jednoduchost a pruznost CLEARSIGN zesilovad - 16 Bit A/D pievodnik s procesnim software Template Matching - N6stroj pro jednoduchost a piesnd cileni l6dby T-Wave Subtraction - Vylep5uje diagnostickd schopnosti Waveform Analysis - Setii das, zvy5uje piesnost a Centrahzace dat - Stimul6tor, RF Generitor, Ziskt;fni obrazi a PruZnd reporty v Microsoft Office - Pro pacientsk6 ziznamy a profesion6lni pouziti t DVD Archivace - Levnd ukl6ddni dat

15 a Beat-to-Beatziskdvinf dat - Zamlieno na p6di o pacienta t Image Capture roz5iieni - Piipojovhni obrazi (fluoro a jinych) do studie a Rozhrani MicroPace Stimul6toru - Piim;f pienos dat Sofi stikovanosti k j ednoduchosti

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

ll4.o'1rr fqrl I v*c*1rr toxo t ro *;t or(rr^i xr RfrI!!, rryl ir{ t a}c, vrtl lutx)t'f-tro.,!r KUPNI SMLOUVA l. Smluvnistrany

ll4.o'1rr fqrl I v*c*1rr toxo t ro *;t or(rr^i xr RfrI!!, rryl ir{ t a}c, vrtl lutx)t'f-tro.,!r KUPNI SMLOUVA l. Smluvnistrany -- _l ll4.o'1rr fqrl I v*c*1rr toxo t ro *;t or(rr^i xr RfrI!!, rryl ir{ t a}c, vrtl lutx)t'f-tro.,!r a---'-' O? Vffiur r vfrsl to horacr N6zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezin6rodni centrum

Více

Arnusg=;B#ffl"y t'j"'* \t's\'\ KUPNI SMLOUVA IC: smlouvy kupujiciho:trr., I ln t Z IL. eislo smlouvv prodevaiiciho: t.

Arnusg=;B#ffly t'j'* \t's\'\ KUPNI SMLOUVA IC: smlouvy kupujiciho:trr., I ln t Z IL. eislo smlouvv prodevaiiciho: t. -* L r - L Witt't*t l4{3*l i rli{)fl{r I $ktj fg* f.! dlbfi&b! il}{ti}i rr*,${ 1"1r{ {d.j, s**l 6*$0re t{*tfr..,'rii.g'*' OFthkrs I rfrli Dtt erofr** N5zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v BrnE - MezinSrodni

Více

- r/ Al*nH**r*F*' te: O{-' KUPNI SMLOUVA. Dte : lcislo smlouvy prodivaiiciho: 12lxxx/9CZ Cislo sm - - Kupnlsmlouva Str6nka 1 z 9

- r/ Al*nH**r*F*' te: O{-' KUPNI SMLOUVA. Dte : lcislo smlouvy prodivaiiciho: 12lxxx/9CZ Cislo sm - - Kupnlsmlouva Str6nka 1 z 9 tffttrl *!r,l ttb;:tlrl f d rd r() ll$ton^i{rt iir'l{.l{:; InY!!".{t td v^51 Nu{x}r4r{r!t, Nazev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezinirodni centrum klinick6ho vr./zkumu (FNUSA-ICRC) eislo projektu

Více

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající )

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající ) Příloha č. 2 - Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k ČJ: PPR-30301-7/ČJ-2014-990656 KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále

Více

Aru U S A g ildil+4i',:!i,'i"'1" te: Dte : bank. spojeni: c. 0ctu: IBAN: SWIFT: te: Dte : bank. spojeni: d. ridtu: IBAN: SWIFT: KUPNI SMLOUVA

Aru U S A g ildil+4i',:!i,'i'1 te: Dte : bank. spojeni: c. 0ctu: IBAN: SWIFT: te: Dte : bank. spojeni: d. ridtu: IBAN: SWIFT: KUPNI SMLOUVA Nizev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brnd - Mezinirodni centrum klinick6ho vfzkumu (FNUSA-ICRC) Cisf o projektu : CZ.'l.Oil 1.1.00102.01 23 Cislo smlouvy prodevajiciho: eisf o smf ouvy kupujici ho:'t;q

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

t'rlec5xr rold rto H6t011{rpt ff6t,rur i r,{r{!r{t 6vJ ylll BLrlloL';trolri ' '

t'rlec5xr rold rto H6t011{rpt ff6t,rur i r,{r{!r{t 6vJ ylll BLrlloL';trolri ' ' {.t rli r-it EFtSTUO 3 (Or_51./l ti ie :,lt r ial,:',ri,:tsd'r,. '.' ' ' t'rlec5xr rold rto H6t011{rpt ff6t,rur i r,{r{!r{t 6vJ ylll BLrlloL';trolri -l {. '\. - I t.t - Err OP Ufrkua r rfrul Fro b otr

Více

KUPNi SMLOUVA. 2. firma: Navalo s.r.o. L, firma: C-KODECAR, spol. s.r.o.

KUPNi SMLOUVA. 2. firma: Navalo s.r.o. L, firma: C-KODECAR, spol. s.r.o. KUPNi SMLOUVA uzavfen6 nize uveden6ho dne, mdslce a roku v souladu s ustanovenim 5 2079 a ndsl. z6kona i.89/2012 Sb., obdanskri zdkonik, v platn6m zndn(mezismluvnimistranami L, firma: C-KODECAR, spol.

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi UVN Doruteno : 23,04, 2015 2370/2015-uVN KUPNisMLOUVA listy : l0 p..-.l1ahv druh : li/sv : uzavrena mezi ITAGE, spol. s r.o. Sfdlem: nam, Vaclava Vacka 1671/11, Ostrava - Poruba, 708 00 Kontaktnf adresa:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") Smluvní strany: Kupující Se sídlem Zastoupený IČ DIČ Bankovní

Více

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Magistrát smlouva zaevidována POdC Kupní smlouva uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení občanský zákoník. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 1. Prodávající: AutoCont CZ a.s I. Smluvní

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

3r'+/o.- Dte : bank. spojeni KUPNI SMLOUVA. e. uctu: IBAN: SWIFT: 35c \.I. t. Smluvni strany

3r'+/o.- Dte : bank. spojeni KUPNI SMLOUVA. e. uctu: IBAN: SWIFT: 35c \.I. t. Smluvni strany I.:'llll r; taii'.l':r' Lf,",- OP Vythsn I etyol N6zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezindrodni centrum klinickeho vrj'zkumu (FNUSA-ICRC) eislo projektu: CZj.OSt 1.1.00 too1 23 Cisf o s m

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

V Ý K O N N É P R A C O V N Í S T A N I C E 1 4 0 2

V Ý K O N N É P R A C O V N Í S T A N I C E 1 4 0 2 K U P N Í S M L O U V A V Ý K O N N É P R A C O V N Í S T A N I C E 1 4 0 2 P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno Centrum výzkumu

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk zastoupenou:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. č.:.^?/?./vš/2015. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. č.:.^?/?./vš/2015. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č.:.^?/?./vš/2015 uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek 1 Smluvní strany 1.1 Objednatel: Firma: Vysoká škola ekonomická v Praze Sídlo:

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Kupní smlouva č. SLZ-2132/ČJ-2011-009HVZ

Kupní smlouva č. SLZ-2132/ČJ-2011-009HVZ Kupní smlouva č. SLZ-2132/ČJ-2011-009HVZ uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ), (dále jen smlouva ) I. SMLUVNÍ

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KUPNISMLOUVA VT/2014/501

KUPNISMLOUVA VT/2014/501 - -, KUPNISMLOUVA VT/2014/501 uzavřená podle 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi prodávajícím, jímž je: obchodní firma: L lne T, spol. s r.o. se sídlem: Želevčice

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. se sídlem /místem podnikání/ bankovní spojení:.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupující: Město Nymburk Zastoupené: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Sídlo: Náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

MrNrsrERsrvo SKoLSrvl, MLADEZE A TELovYcHovY. Smluvni strany. KuPni smlouvy. (d6le jen "smlouva") elenek l.

MrNrsrERsrvo SKoLSrvl, MLADEZE A TELovYcHovY. Smluvni strany. KuPni smlouvy. (d6le jen smlouva) elenek l. evropsky fondvcr Il..xl ***** I EVROPSKA UNIE MrNrsrERsrvo SKoLSrvl, MLADEZE A TELovYcHovY INVESTICE DO ROZVOJE \ZDELAVANI r.fa f-l 0PrUflrrAJ 9m l0dcmnoc{fiofnoal PARDUBICKV KRAJ Smluvni strany Integrovani

Více

lll*9il iuili^"','a!r!** Atl,I I a \ t tcb(b/rt 3 KUPNI SMLOUVA Kupni smlouva Str6nka 'l z 10

lll*9il iuili^','a!r!** Atl,I I a \ t tcb(b/rt 3 KUPNI SMLOUVA Kupni smlouva Str6nka 'l z 10 lll*9il 14t NtsrERsrvo zdmvorntcwl CEsK REruELIKY _ l -! OP Virt+K r $inf trt h{tr*{' Nizev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezin6rodni centrum klinick6ho vrj'zkumu (FNUSA-ICRC) eislo projektu

Více

Kupní smlouva. č.j.: PPR-20985-22/ČJ-2011-0099EC

Kupní smlouva. č.j.: PPR-20985-22/ČJ-2011-0099EC Kupní smlouva č.j.: PPR-20985-22/ČJ-20-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 70 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

P R A C O V N Í S T A N I C E G I S A D P Z

P R A C O V N Í S T A N I C E G I S A D P Z K U P N Í S M L O U V A P R A C O V N Í S T A N I C E G I S A D P Z P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno Centrum výzkumu globální

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-159-013-14 ze dne 27.5.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-159-013-14 ze dne 27.5.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-013-14 ze dne 27.5.2014 Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Nákup 70 ks PC a multilicence MS Office" Rada

Více

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem NÁVRH Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 1. ESCO se sídlem IČ: DIČ: jejímž jménem jedná bankovní spojení: (dále jen ESCO ) Článek 1. Smluvní strany 2. Klient se sídlem IČ:

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Kupní smlouva Č.j. PPR-7952-57/ČJ-2012-90640

Kupní smlouva Č.j. PPR-7952-57/ČJ-2012-90640 Kupní smlouva Č.j. PPR-7952-57/ČJ-2012-90640 Centrální zadavatel:česká REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 KUPNÍ SMLOUVA dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, (dále jen občanský zákoník nebo NObčZ ) Smluvní strany: prodávající:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném..., sídlem... IČ:...,

Více

Smlouva o dodávce zboží hrazeného z projektu OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií

Smlouva o dodávce zboží hrazeného z projektu OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií Smlouva o dodávce zboží hrazeného z projektu OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií I. Smluvní strany Kupující: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha Vídeňská 1083,

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S MLOUVA uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha číslo 2 Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Prodávající : název sídlo IČO zastoupený (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA Pořízení výpočetní techniky PC All-in-one pro doplnění výpočetní techniky ve školící místnosti ev. č. 16/023-0 uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli EFEKT_2012_Vzorova_SES_prilohy (ID 7821).docx 1/36 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli Tato Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli (dále jen "smlouva")

Více

Zadavatel: Předmět plnění: Specifikace poptávaného zboží : Termín plnění zakázky: Místo plnění zakázky:

Zadavatel: Předmět plnění: Specifikace poptávaného zboží : Termín plnění zakázky: Místo plnění zakázky: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku HW a SW pro projekt Prevence odchodů a podpora středoškolského studia pro sociokulturně znevýhodněné žáky a studenty. Zadavatel: Název společnosti: Institut

Více