Platnost od Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši"

Transkript

1 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh účastnickéh vedení s aktivní službu (hlavní telefnní stanice neb přípjka eurisdn2) splečnsti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která bude zřízením služby zrušena a kladný výsledek technickéh šetření na uvedeném vedení. Pr službu budu v závislsti na zvlené knfiguraci využity 1 3 páry metalickéh vedení. Účastník musí být účastníkem prvzvatele Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pr uvedenu stanici (přípjku) a neb zplnmcněn jednat jménem tht účastníka. 1.1 Základní služby Základní služba zahrnuje: 1 3 telefnní přípjky ISDN2 zaknčené na rzhraní U připjení k internetu technlgií ADSL Základní služba je pskytvána v knfiguracích (pčty telefnních přípjek, kapacita připjení k internetu) uvedených v příslušných ustanveních ceníku služby Telefnní přípjka ISDN2 Telefnní služba je realizvána standardní telefnní technlgií, tzv. přepínáním kruhů. Základní sada telefnních služeb: Přens hlasu Fax skupin 3 a 4 Přens dat rychlstí n x 64 kbit/s (n je pčet sučasně využitých hlasvých kanálů) Přenesení telefnních čísel účastníka d předchzíh pskytvatele přenesení jedntlivých čísel z HTS max. 8 čísel na každu zřizvanu linku ISDN2, přenesení každéh jednh čísla = jednduchá bjednávka. přenesení celé sady hlavní+msn čísel z ISDN2 max. 1 celá sada (1hlavní+až 7MSN čísel) na každu zřizvanu linku ISDN2, přenesení celé sady = kmplexní bjednávka. přenesení celé prvlby DDI z ISDN2 max. 3 prvlby DDI 10 neb jedna prvlba DDI 100 na službu, přenesení jedné prvlby = kmplexní bjednávka. Přidělení telefnních čísel: 1 hlavní telefnní čísl + až 7 MSN na každu přípjku ISDN2 (typ přípjky ISDN2 (MSN)) neb prvlba DDI s blkem 10 neb 100 telefnních čísel (typ přípjky ISDN2 (DDI)) Zveřejnění údajů v ficiálním telefnním seznamu České republiky Služba je určena pr příchzí a dchzí hvry. Umžňuje dchzí místní, meziměstské, mbilní a mezinárdní hvry, a další hvry vyjmenvané v ceníku veřejně dstupné telefnní služby a zvleném cenvém prgramu Připjení k internetu ADSL Připjení k internetu technlgií ADSL je realizván na jedné z telefnních přípjek ISDN2 (přípjka A) realizvaných v rámci služby. Účastník má mžnst bjednat kapacitu připjení dle knfigurací uvedených v dhdnutém ceníku služby. Pskytvatel však může v průběhu zřizvaní neb p zřízení služby změnit pžadvanu kapacitu připjení pkud účastníkem pžadvané kapacity nelze z technických důvdů dsáhnut v dstatečné kvalitě neb vůbec. Účastníkvi bude v takvém případě pskytnuta nejvyšší mžná kapacita z nabízených knfigurací. Cena za službu bude stanvena dle příslušnéh ceníku služby pr realizvanu knfiguraci služby (v případě, že realizvaná knfigurace není v ceníku uvedena, platí cena uvedená pr nejbližší vyšší knfiguraci). Tat změna nemá vliv na platnst smluvy a statních smluvních pdmínek. Základní služba připjení k internetu bsahuje: asymetrické připjení k internetu (ADSL2+, PPPE neb ADSL, PPPA dle technlgie pskytvatele pr danu lkalitu účastníka) kapacitu a agregaci připjení dle nabízených knfigurací nemezený bjem přenesených dat, není uplatňvána FUP (Fair user plicy) Každému účastníkvi je přidělena IP adresa sítě internet, a t pdle pskytvatelva plánu adres. Pskytvatel si vyhrazuje práv přidělenu IP adresu bez předchzíh známení změnit. Pskytvatel se zavazuje v rámci svých mžnstí pdniknut takvé krky, aby ke změně přidělené IP adresy dcházel c nejméně, zejména puze tehdy, bude-li t vyžadvat správa technických prstředků pskytvatele. Při změně varianty služby dchází ke změně přidělené IP adresy autmaticky. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 1/6

2 Účastník se zavazuje vrátit p uknčení pskytvání služby dle smluvy předmětné IP adresy zpět pskytvateli. Účastník bere na vědmí, že převditelnst IP adres na účastníka je vylučena. Účastník je pvinen zajistit síť a servery tak, aby zamezil třetím sbám zneužívat pskytvané služby. Účastník není právněn pstupvat třetím sbám hesl pr připjení ke službě. Účastník je pvinen učinit dpvídající patření pr uchvání hesla pr připjení v tajnsti. 1.2 Dplňkvé služby K základním službám v rámci služby je pskytvána řada dplňkvých služeb. Dplňkvé služby jsu zpplatňvány dle příslušnéh ceníku služby, ceníku veřejně dstupné telefnní služby a zvlenéh cenvéh prgramu Dplňkvé služby k telefnní službě Dstupné dplňkvé služby dle typu přípjky a jejich standardní nastavení je uveden v následující tabulce. Standardní nastavení jedntlivých služeb lze změnit příslušnu přílhu specifikace služby. Zkratka Služba Defaultní nastavení ISDN2 (MSN) ISDN2 (DDI) AC/AT Tarifikační impulsy * Přihlašvací impuls Přihlašvací impuls CFB SC Přesměrvání vlání při bsazení Zapnut x CFNR SC Přesměrvání vlání při nepřihlášení (20 ses.) Zapnut x CFU SC Pevné přesměrvání vlání Zapnut x CLIP Zbrazení čísla vlajícíh (nastavuje vlaný) Zapnut Zapnut CLIR NC Zamezení předání čísla vlajícíh (nastavuje vlající) Vypnut Vypnut CLIR SC Zamezení předání čísla vlajícíh řízené uživatelem Zapnut Zapnut COLP Zbrazení čísla vlanéh (při přesměrvání, nastavuje vlající) Zapnut Zapnut COLR Zamezení předání čísla vlanéh (nastavuje vlaný) Vypnut Vypnut CONF3 Malá knference 3 účastníků Zapnut x CW Upzrnění na příchzí vlání, čekající hvr Zapnut x HOLD Přidržení vlání (pvlení tét služby prvádí pskytvatel) Zapnut x MA/LH Sérivá linka (cyklický přístup) x Zapnut MSN Vícenásbné účastnické čísl, až 8 čísel z rzsahu 1,2..8 Zapnut x OCB Omezení dchzíh prvzu d knkrétníh směru Vypnut Vypnut OCB NC Omezení dchzíh prvzu (nárdní, GSM, zahraničí, 9xx)** Vypnut Vypnut TP Přensitelnst terminálu Zapnut x SUB Subadresvání terminálů Zapnut x * mžné hdnty: přihlašvací impuls, AT 1 impuls/s, Ac (dle vybranéh impulsníh tarifu) ** mžné hdnty: služby se zvláštním tarifem (90x, 976), bez mezení, zahraniční vlání, nárdní GSM Přesměrvání vlání řízené účastníkem účastník má mžnst kdykliv aktivvat a deaktivvat službu přesměrvání příchzích hvrů prstřednictvím telefnníh přístrje s tónvu vlbu: Aktivace Deaktivace Přesměrvání přímé *21* telefnní čísl # #21# Přesměrvání při bsazení *67* telefnní čísl # #67# Přesměrvání při nepřihlášení (20 sekund) *61* telefnní čísl # #61# Pzn.: p správném zadání se zve tón neb hláska 'vaše činnst byla ptvrzena' Dplňkvé služby k internetu K základní službě připjení k internetu jsu pskytvány tyt dplňkvé služby: IP prstr směrvaná síť 4, 8 neb 16 IP adres (na bjednávku) Mailhsting celkem 200 MB (na bjednávku) Webhsting UNIX, 50 MB (na bjednávku) správa 1 dmény 3. úrvně (na bjednávku) Služby na bjednávku lze bjednat prstřednictvím specifikace služby. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 2/6

3 2 Zpplatnění služby Služba je zpplatněna: a) Ceníkem služby b) zvleným cenvým prgramem c) Ceníkem veřejně dstupné telefnní služby. V případě rzpru knkrétních ustanvení jedntlivých dkumentů mají pstupně přednst ustanvení tam uvedená pdle výše uvedenéh přadí. Předpkládaný bjem telefnníh prvzu uváděný na smluvě (specifikaci služby) má puze infrmativní charakter a služí výhradně pr interní ptřebu pskytvatele. 3 Technické údaje 3.1 Přípjky je balíček telefnních linek ISDN2 a pevnéh připjení k internetu technlgií ADSL realizvaném na jedné z telefnních linek. Telefnní linky jsu zřízeny na existujícím účastnickém metalickém vedení splečnsti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Přípjka značená ve specifikaci služby A je tzv. hlavní přípjku služby. Na tét přípjce je realizvána telefnní služba a připjení k internetu. Pkud by z jakéhkliv důvdu nebyl mžné službu na tét přípjce zřídit (nemžnst realizace zpřístupnění účastnickéh metalickéh vedení) nebude zřízena ani žádná další část služby specifikvaná na příslušné smluvě (specifikaci služby) a tat smluva (specifikace služby) pzbude platnsti. Přípjky značené na specifikaci služby B a C jsu tzv. vedlejšími přípjkami služby a jsu určeny pr realizaci samtné telefnní služby bez internetu v případech, kdy se zřizují 2 neb 3 přípjky ISDN2 v rámci jedné služby specifikvané na příslušné smluvě (specifikaci služby). V případě, že nebude mžné zřídit služby na přípjce B a/neb C, ale bude mžné realizvat hlavní přípjku A, bude služba zřízena puze s realizvatelnými přípjkami. Cena služby bude v takvém případě stanvena dle ceníku služby GTS kmplet ffice pr realizvanu knfiguraci. 3.2 Rzhraní, kncvý bd služby Předpkladem realizace služby je existence dstatečnéh pčtu metalických účastnických vedení s aktivní službu prvzvatele Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a kladný výsledek technickéh šetření. V rámci realizace služby djde k tzv. plnému zpřístupnění účastnickéh metalickéh vedení (PPV) a sučasně ke zrušení všech služeb pskytvaných na tmt vedení kterýmkliv pskytvatelem služeb elektrnických kmunikací. Telefnní přípjka je realizvána standardní digitální technlgií ISDN2 (ISDN BRI) a předána účastníkvi na rzhraní U (knektr RJ-11). Rzhraní U je kncvým bdem služby. Každá jedntlivá přípjka ISDN2 je realizvána na samstatném metalickém vedení. Sučástí zřízení a instalace služby nejsu žádné práce na existujícím telekmunikačním rzvdu v budvě účastníka, služba je zřízena na existujícím rzvdu vč. knektru RJ Změny služby Změnu parametrů neb knfigurace služby účastník bjednává u pskytvatele prstřednictvím příslušné změnvé specifikace služby. Změny jsu zpplatněny dle platnéh ceníku služby. Žádné změny nelze prvádět v dbě 5 a méně dní před dhdnutým termínem zřízení služby. V případě pžadavku na zvýšení pčtu telefnních linek musí být splněny předpklady dle bdu 1 a 3.2 a dalších suvisejících ustanvení tht ppisu služby. Zpřístupněné místní metalické vedení nelze přelžit d jiné lkality, pr přelžení kncvéh bdu služby musí v nvé lkalitě existvat příslušný pčet vedení splňujících pdmínky dle bdu 1 a 3.2 a dalších suvisejících ustanvení tht ppisu služby. Lhůta a pstup realizace přelžení kncvéh bdu služby jsu shdné jak u zřízení služby. 3.4 Kncvá zařízení Kncvá zařízení nejsu sučástí služby. Účastník si může bjednat ptřebná kncvá zařízení z nabídky pskytvatele (viz ceník služby ). Účastník má též mžnst pužít vlastní kncvá zařízení schválená pr připjení k veřejným kmunikačním sítím České republiky neb k prvzvání v České republice. Pskytvatel zajišťuje pdpru pr instalace a servis puze u kncvých zařízení bjednaných účastníkem ke službě d pskytvatele, splečnsti GTS Czech s.r.. Pr prvz služby jsu nezbytná tat kncvá zařízení: síťvé zaknčení NTBA pr připjení digitálních kncvých zařízení ISDN neb síťvé zaknčení NTBA 2ab pr připjení analgvých kncvých zařízení (pr každu ISDN2 přípjku jeden kus NTBA neb NTBA 2ab) splitter (rzbčvač) pr dbčení nadhvrvéh pásma pr realizaci připjení k internetu ADSL ADSL mdem pr připjení pčítače k internetu analgvé neb digitální telefnní, faxvé přístrje apd. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 3/6

4 Žádná kncvá zařízení účastníka nesmějí být připjena na vedení před kncvým bdem služby! Veškerá analgvá kncvá zařízení mhu být na ISDN linku připjena puze prstřednictvím analgvých prtů zařízení NTBA 2ab neb prstřednictvím vhdnéh Terminal adapteru! Základní pdmínky prdeje kncvých zařízení Smluva pskytvání veřejně dstupné služby elektrnických kmunikací je v ustanveních týkajících se prdeje kncvéh zařízení pvažvána za kupní smluvu uzavřenu mezi účastníkem a pskytvatelem. Cena, za kteru je kncvé zařízení prdán účastníkvi (tzn. kupní cena), je stanvena v příslušném ustanvení platnéh Ceníku služby (přílha smluvy), pkud se účastník s pskytvatelem nedhdnu jinak. Účastník ptvrdí převzetí kncvéh zařízení včetně příslušenství na ddejce neb jiném pdbném dkumentu, ppř. předání a převzetí kncvéh zařízení bude sepsán smluvními stranami předávací prtkl. Vlastnictví kncvéh zařízení přechází na účastníka až úplným uhrazením ceny kncvéh zařízení pskytvateli. Škda na kncvém zařízení přechází na účastníka kamžikem fyzickéh převzetí kncvéh zařízení (takvý kamžik bude uveden na předávacím prtklu, ddejce neb jiném dkumentu ptvrzujícím převzetí kncvéh zařízení účastníkem). Případná jakákliv škda, která by vznikla v suvislsti s kncvým zařízením, je mezena kupní cenu příslušnéh kncvéh zařízení. Záruční dba, která je pskytvána u jedntlivéh kncvéh zařízení, je uvedena na záručním listu kncvéh zařízení, který je účastníkvi předán splečně s kncvým zařízením (standardní záruční dba je 24 měsíců). Způsb uplatnění reklamace kncvéh zařízení a reklamační řízení jsu ppsány dále v článku 5. 4 Zřízení a instalace, servis Služba je pskytvána na zpřístupněném místním vedení splečnsti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Kncvým bdem služby je rzhranní Uk 0 linky ISDN2, které se nachází na účastnické zásuvce RJ-11. Účastník je pvinen zajistit pr instalaci služby jednznačnu identifikaci knkrétních vedení. V případě, že jsu vedení zaknčena jinak než standardní telefnní zásuvku s knektrem RJ-11, prvede změnu na pžádání účastníka splečnst Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 4.1 Lhůta pr zřízení služby Průměrná lhůta pr zřízení služby činí 25 pracvních dní de dne pdpisu smluvy (specifikace služby) pskytvatelem a účastníkem. V termínu zřízení služby (termín zpřístupnění místníh metalickéh vedení a přenesení čísel d sítě splečnsti GTS Czech s.r..) djde k přerušení pskytvání služeb elektrnických kmunikací na dtčených vedeních. Přerušení trvá zpravidla d 2 d 24 hdin d chvíle, kdy je splečnstí Telefónica O2 Czech Republic, a.s. předán pskytvateli funkční místní metalické vedení. 4.2 Zřízení služby a instalace Standardně je služba pskytvána bez instalace. Služba je zřízena na existující telekmunikační infrastruktuře. V průběhu zřizvání jsu pskytvatelem účastníkvi zasílány ntifikační y průběhu zřizvání služby: první zpráva (d 3 dnů d zahájení zřizvání služby, zpravidla d 5 dnů d pdpisu smluvy) bsahuje infrmaci předběžném termínu zřízení služby (zpřístupnění místníh vedení a přenesení čísel) a infrmaci zahájení technickéh šetření na linkách účastníka. druhá zpráva (zpravidla d 12 dnů d zahájení zřizvání služby) bsahuje infrmaci výsledku technickéh šetření, knkrétním datu zřízení služby a příp. přenesení telefnních čísel d předchzíh pskytvatele d sítě splečnsti GTS Czech s.r.. Sučasně jsu účastníkvi deslány knfigurační údaje nezbytné pr nastavení kncvých zařízení pr prvz služby. Knfigurační údaje pečlivě uschvejte a předejte sbě, která prvede knfiguraci kncvých zařízení, případně instalačnímu technikvi bjednanému d pskytvatele! Účastník má mžnst bjednat ke službě instalaci prvedenu technikem dle ceníku služby. Instalace technikem zahrnuje: přítmnst technika v lkalitě účastníka v dbě zřízení služby; knfiguraci a zapjení kncvých zařízení bjednaných účastníkem ke službě d splečnsti GTS Czech s.r.. (bsah instalace viz níže). V případě vlastních kncvých zařízení účastníka pužije instalační technik pr předvedení funkčnsti služby svá vlastní kncvá zařízení, která p sknčení instalace pět demntuje. Instalace nezahrnuje knfiguraci a zapjení jiných kncvých zařízení než zařízení bjednaných ke službě d splečnsti GTS Czech s.r..; testvání funkčnsti služby a předvedení účastníkvi; předání služby k užívání účastníkvi a pdpis předávacíh prtklu účastníkem; V dbě zřízení a instalace služby je vhdná přítmnst správce pbčkvé ústředny účastníka, pkud existuje. GTS Czech s.r.. nezajišťuje knfiguraci a případné úpravy připjení pbčkvé ústředny účastníka. V případě saminstalace má účastník mžnst využít placené telefnní technické pdpry na tel. čísle v pracvní dny d 9:00 hd. d 18:00 hd. Cena hvru je 20 Kč/min. vč. DPH. Služba je zřízena kamžikem aktivace služby v síti splečnsti GTS Czech s.r.. na zpřístupněném vedení, v případě instalace technikem pak kamžikem předání služby d užívání uživateli. Pskytvatel nenese dpvědnst za prdlení způsbené saminstalací vlastních kncvých zařízení účastníka. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 4/6

5 Pkud v případě instalace technikem nemůže být služba kmpletně nainstalvána a předána d užívání z důvdů na straně účastníka (nesplnění pdmínek dle tht ppisu, neumžnění přístupu technika k příslušným telefnním rzvdům apd.) je služba pvažvána za zřízenu kamžikem aktivace služby v síti splečnsti GTS Czech s.r.. na zpřístupněném vedení. Případný nvý výjezd technika k dknčení instalace služby je zpplatněn standardní cenu instalace služby technikem dle platnéh ceníku služby. 4.3 Obsah instalace telefnní služby Instalace linky ISDN (služba bsahuje 1 až 3 linky ISDN na samstatných vedeních) zahrnuje: vytvření rzhranní S 0 připjením síťvéh zaknčení NTBA na rzhranní Uk 0; knfiguraci NTBA na Pint t pint neb Pint t multipint zapjení včetně nastavení zaknčvacích dprů; v případě NTBA 2ab je sučástí instalace knfigurace MSN čísel na účastníkem zvlené a/b prty rzhraní R a nastavení Emergency pwer mde; připjení stávajících telekmunikačních rzvdů účastníka k síťvému zaknčení NTBA; připjení kncvých zařízení (telefnních přístrjů) d rzvdu; zapjení NTBA d sítě 230V. Účastník je pvinen zajistit zásuvku 230V v blízksti umístění každéh NTBA a dpvídající vnitřní telekmunikační rzvdy. Instalace nezahrnuje žádné práce na pbčkvé ústředně zákazníka ani na vnitřních rzvdech účastníka. Dpručena je účast správce ústředny v dbě instalace služby. V případě, že je na lince zapjen elektrnický zabezpečvací systém, platební terminál a jiná zařízení mim standardní telefnní přístrje, bude v průběhu instalace služby technikem takvé zařízení dpjen. Zapjení, knfigurace a věření funkčnsti takvéh zařízení není sučástí instalace služby technikem. Tyt práce si zajistí účastník na vlastní náklady prstřednictvím ddavatele neb servisu takvéh zařízení. 4.4 Obsah instalace připjení k internetu Jedná se kmpletní dbrnu instalaci kncvéh zařízení včetně připjení k pčítači uživatele. Funkčnst služby je účastníkvi předvedena na pčítači uživatele. Rzsah činnstí : připjení a instalace rzbčvače ke kncvému bdu sítě (první telefnní zásuvce) kabelem v ddaném balení; připjení stávajícíh telefnníh rzvdu k rzbčvači; připjení ADSL mdemu k rzbčvači kabelem v ddaném balení; připjení ADSL mdemu k pčítači kabelem v ddaném balení (mdem s rzhraním Ethernet ptřebuje externí napájení ze sítě 230 V); knfigurace síťvéh rzhraní jednh pčítače vybranéh účastníkem a knfigurace ddanéh kncvéh zařízení předvedení funkce přípjky pmcí výpčetní techniky instalujícíh technika za pužití testvacíh přihlašvacíh jména a hesla účastníka; instalace sftwaru pr internetvé připjení d PC účastníka při splnění níže uvedených pdmínek na hardwarvé a sftwarvé vybavení PC Připjení výpčetní techniky uživatele a kncvéh zařízení zahrnuje: knfigurace sítvéh rzhraní pčítače vybranéh účastníkem a knfigurace ddanéh kncvéh zařízení s nastavením PPPE/PPPA, VPI VCI 8/48, prtkl CHAP, funkce PAT (překlad prtů), se zapnutím, neb vypnutím DHCP serveru a nastavení IP adresy kncvéh zařízení pdle pžadavků účastníka; dzkušení funkčnsti přípjky na jednm pčítači uživatele s jeh heslem pr knfigurací pštvníh klienta; knfigurace pštvníh klienta (puze Micrsft Outlk neb Outlk Expres) v případě, že uživatel předlží své přihlašvací jmén a hesl. Pdmínky, které musí účastník ddržet v případě instalace při knfiguraci pčítače pr připjení kncvéh zařízení: účastník dpvídá za ddržení veškerých záručních pdmínek neb pdmínek servisní smluvy, které vyplývají z jeh bchdních vztahů s třetími subjekty (tj. s ddavatelem pčítače neb servisní rganizací); účastník je pvinen si zajistit suhlas s instalací kncvéh zařízení k pčítači d třetíh subjektu v případě, že by instalací kncvéh zařízení mhly být záruční neb servisní pdmínky, vztahující se k určenému pčítači, jakýmkliv způsbem dtčeny; účastník bere na vědmí, že pskytvatel negarantuje u instalace kncvéh zařízení a jeh připjení k pčítači uživatele kmpatibilitu kncvéh zařízení včetně jeh sftwaru s již nainstalvaným sftwarem v daném pčítači. Nepřebírá též dpvědnst za škdy vzniklé změnami celkvé knfigurace pčítače způsbené následnými instalacemi dalšíh sftware neb hardware, dále za škdy způsbené daty pcházejícími ze sítě Internet a dále za škdy vzniklé nedbrnými zásahy, zlým úmyslem neb vyšší mcí v pčítači a na kncvém zařízení; GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 5/6

6 účastník musí mít k dispzici instalační medium s peračním systémem aktuálně nainstalvaným v pčítači, na něž má platnu licenci; účastníkvi se dpručuje zálhvat citlivá data z pčítače; instalace sftwaru d pčítače, který je sučástí pčítačvé sítě, bude prváděna puze za účasti správce sítě. Účastník dpvídá za správnst knfigurace síťvéh nastavení (vzdálený přístup); instalace je prváděna puze na pčítačích, které splňují minimální knfiguraci pčítače stanvenu v tmt ppisu služby níže; sučástí instalace není instalace síťvé karty s rzhraním Ethernet d pčítače účastníka a instalace, resp. reknfigurace, peračníh systému pčítače v majetku uchazeče neb třetí strany; účastník bere na vědmí, že pskytvatel neprvádí žádné vícepráce nad zde uvedený rámec instalace; při instalaci je nutná sučinnst kntaktní sby účastníka. Instalace nezahrnuje žádné práce na místních rzvdech ani knfiguraci LAN sítě účastníka. Dpručena je účast správce sítě v dbě instalace služby Minimální knfigurace pčítače uživatele pr připjení kncvéh zařízení při jeh instalaci: Plžka Ppis Operační systém Micrsft Windws 95/98/ME/XP/Vista; Micrsft Windws 2000/NT 4.0 Kmunikační prt Síťvý prt s rzhraním Ethernet 10/100 BaseT s knektrem RJ 45 Nainstalvaná CD mechanika Standardní HDD Prcesr Nainstalvaný prhlížeč Instalvané RAS RAM Vlné míst minimálně 30 MB, dpručen 50 MB Pentium 100MHz a vyšší IE 4.0 a vyšší neb jiný ekvivalentní puze v peračních systémech NT x.x min 32 MB, dpručen 64 MB a více dle pužitéh OS 5 Reklamace služby a reklamace kncvéh zařízení Oddělení péče zákazníky je dstupné 24 hdin denně, 365 dní v rce a hvry jsu vyřizvány nepřetržitě. Pr urychlení dstranění závady/reklamace služby pskytvatel pžaduje, aby jej účastník kntaktval již při prvních známkách závady. Hlášení závady/reklamace služby je pvinen účastník prvést telefnicky na pracviště Oddělení péče zákazníky pskytvatele. Kntakt je specifikván ve smluvě. Infrmace účastníka (hlášení) závadě/reklamaci služby musí bsahvat zejména: identifikace zákazníka (název, IČO, čísl zákazníka neb čísl smluvy mezi pskytvatelem a účastníkem); identifikace místa závady (adresa místa kncvéh bdu služby / lkalita účastníka, neb místa závady); ppis závady/reklamace; datum a čas vzniku závady; jmén a příjmení sby jednající jménem účastníka a jeh telefnické spjení. Oddělení péče zákazníky pdnikne ptřebné krky k dstranění závady/reklamace. Účastníkvi bude přidělen čísl závady, které bude pužívat při následných kntaktech, aby byl mžn správně sledvat pstup pravy. Pkud nelze závadu dstranit zásahem na dálku s pmcí bsluhy účastníka, pvěřené pracviště pskytvatele zrganizuje k pravě závady servisní zásah, který prvádí servisní skupina na základě příkazu. Výjezd technika v případě závady způsbené účastníkem je zpplatněn dle platnéh ceníku služby. Za závadu způsbenu účastníkem je pvažván i tzv. marný výjezd technika (prucha neexistuje neb je účastníkem znemžněn prvést ptřebné práce k dstranění pruchy v dhdnutém termínu). V případě, že existuje důvdné pdezření na nefunkčnst kncvéh zařízení (CPE) a tt zařízení je ve vlastnictví účastníka a vztahuje se na ně záruční dba, je vydán pžadavek na výměnu CPE servisní skupinu (kurýrní službu). Zařízení je účastníkvi v místě připjení služby vyměněn za nvé a půvdní CPE je převeden k technickému prvěření. Účastník CPE nezasílá, CPE bude vyzvednut v lkalitě účastníka servisní skupinu neb kurýrem vyslaným pskytvatelem. Účastník vadné CPE předá servisní skupině neb kurýrvi s těmit pvinnými náležitstmi: záruční list kncvéh zařízení; rzbčvač (splitter) v případě ADSL mdemu; napájecí zdrj pkud existuje; instalační média CD pkud byla sučástí ddávky; kabely pkud byly sučástí ddávky. Pkud je knstatvána závada, je prces uzavřen, pkud je knstatvána plná funkčnst CPE, případně závada způsbená čividně účastníkem, je navržena zpětná výměna CPE účastníkvi, případně dkup nvéh CPE. GTS Czech s.r.., Přemyslvská 43, Praha 3, Česká Republika // tel // 6/6

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

PŘÍLOHA 1. Technické podmínky propojení, charakteristika propojovacího bodu

PŘÍLOHA 1. Technické podmínky propojení, charakteristika propojovacího bodu PŘÍLOHA 1 Technické pdmínky prpjení, charakteristika prpjvacíh bdu 1. Úvd Tat Přílha č. 1 ppisuje technické parametry prpjvacích bdů, definuje základní technlgii přístupu a prpjení, prvzní pdmínky prpjení,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka 1.0 29.7 2010 První draft dkumentu 1.1 30. 7. 2010 První revize

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více