VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

2 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti Introductory Word of General Manager Řešení společnosti Solutions of the Company Dynamika růstu obratu a zisku společnosti Dynamics of Turnover and Profit Growth of the Company Vedení společnosti Management of the Company Organizační struktura Organization Chart Výkaz zisků a ztrát Profit and Loss Statement Rozvaha Balance Sheet Výrok auditora Auditor Report Příloha k roční účetní závěrce Appendix to Annual Financial Statement Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Report on Relationships between Master Subject and Controlled Subject for Year 2009 Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok Verification of Report on Relations between Master Subjects and Controlled Subjects for 2009 Ověření výroční zprávy za rok Verification of Annual Report for

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Basic Data about the Company Skupina VF sdružuje tři majetkově, obchodně a výrobně propojené společnosti, VF, a.s. se sídlem v České republice, a VF,s.r.o. a VF instruments, s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice. The VF group associates three companies, the VF, a. s. with its registered office in the Czech Republic, VF, s.r.o. and VF Instruments with their registered offices in the Slovak Republic, which are linked each other in their property, trade and production. Název Name Právní forma Legal Form Sídlo Registered office IČ Organization ID Rok založení Established Základní capital Equity Capital Vlastnická struktura Owners Počet pracovníků Staff Telefon Telephone Fax Fax E-mai l Internet Web Site Bankovní spojení Bank account Č. Účtu Account No. VF, a.s. VF, s.r.o. VF instruments, s.r.o. akciová společnost Joint Stock Company nám. Míru Černá Hora, CZ spol. s ručením omezeným Ltd. M.R.Štefánika 9 Žilina, SK spol. s ručením omezeným Ltd. Bratislavská 27 Žilina, SK Kč EUR EUR 100% CHEMCOMEX Praha, a.s. 96% VF, a.s., 4% individuální vlastníci 96% VF, a.s., 4% individual owners % VF, a.s KB, a.s., Blansko VUB banka, a.s Tatra banka / / /1100 1

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Introductory Word of General Manager Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF za uplynulý rok 2009 a informace o základních záměrech společnosti pro rok Rok 2009 byl pro společnost rokem úspěšným. Konsolidace realizovaná v roce 2008 přinesla výsledky zejména ve stabilizaci pozice firmy VF na domácích trzích. Získali jsme významné zakázky, které nám zajistily práci až do konce roku Mezi nejvýznamnější zakázky patří: Inovace zařízení pro monitorování radiace ve ventilačních komínech (KALINA) pro JE Dukovany Dodávka systému radiační kontroly do skladu vyhořelého jaderného paliva pro JE Temelín Inovace zařízení pro monitorování radiace ve ventilačním komínu ÚJV Řež Implementace systému elektronické osobní dozimetrie (SEOD) pro AE V2 Jaslovské Bohunice a AE Mochovce Realizace projektu C10 pro AE V1 Jaslovské Bohunice: Free Release of Decommissioning Materials Realizace projektu C12 pro AE V1 Jaslovské Bohunice: Refurbishment of the Radiation Protection Monitoring Equipment Rovněž na zahraničních trzích jsme byli úspěšní. Dokončili jsme 2 velké projekty v Bulharsku v JE Kozloduj a na úložišti v Novém Hanu. Získali jsme nové zakázky v oblasti dodávek metrologických laboratoří do Běloruska a Ruska a podepsali jsme smlouvu na provedení kompletní rekonstrukce systému osobní dozimetrie a měření na hranici kontrolovaného pásma v JE Metzamor v Arménii v rámci projektu TACIS. Za významnou zakázku považujeme vývoj monitorů plošné kontaminace pro zákazníky z Velké Británie. Prokázalo se totiž, že jsme schopni v relativně krátkém čase vyvinout přístroj na míru za konkurenceschopnou cenu nejen pro domácí zákazníky, ale i pro zákazníky ze západní části světa. Naše přístroje řady PAM se nyní používají v areálu závodu v Sellafieldu. V oblasti vývoje nových produktů jsme dokončili vývoj několika produktů, ze kterých bych rád zmínil zejména monitor neutronů MDN-01 a přenosné monitory kontaminace řady PAM. V tomto roce plánujeme dokončit vývoj dalších produktů, z nichž například monitor radonu pro důlní společnosti by nám měl otevřít nový obchodní segment. V roce 2009 vytvořili společnosti VF zisk před zdaněním ve výši: VF, a.s. (Česká republika).16,4 mil. Kč VF, s.r.o. (Slovensko)... 0,94 mil. EUR VF instruments, s.r.o. (Slovensko) 0,4 mil. EUR Dear business friends, ladies and gentlemen, Allow me to submit the report in which you will find the summary data about the results of VF Company for the previous year 2009 and information on the basic intentions of the company for the year The year 2009 was a successful year for the company. The consolidation which was realized in 2008 has brought the positive results, especially, the company position in the domestic market has stabilized. We have won the significant projects which will provide the job until The following projects belong among the most significant: Innovation of radiation monitoring facility in ventilation stacks (KALINA) at the Dukovany NPP Delivery of radiation monitoring system for the spent nuclear fuel storage at the Temelín NPP Innovation of radiation monitoring facility in ventilation stack at the Nuclear Research Institute in Řež (ÚJV Řež) Implementation of Electronic Personal Dosimetry System (SEOD) for V2 Jaslovské Bohunice NPP and Mochovce NPP C10 project realization at V1 Jaslovské Bohunice: Free Release of Decommissioning Materials C12 project realization at V1 Jaslovské Bohunice: Refurbishment of the Radiation Protection Monitoring Equipment We have also succeeded at the international markets. We have finished two big projects in Bulgaria at Kozloduy NPP and at Novi Han repository. We have won the new projects of metrological laboratories in Belorussia and Russia, and we signed the contract for the project of the complete refurbishment of the personal dosimetry and the project of measurement at the border of the controlled area at the Metzamor NPP in Armenia in the framework of the TACIS project. The project of developing the surface contamination monitor for the customers in the Great Britain is considered as the very important project. It has been proved that we are able to develop the turn-key devices for a competitive price in a relatively short time not only for the Eastern customers, but also for the Western customers. Our PAM series devices are now used in the plant in Sellafield. We have completed the development of a couple of products, for example, MDN-01 neutron monitor and portable PAM series contamination monitors. In this year, we plan completing the development of other products, for example, we can enter into a new business market with the new radon monitor for the mining companies. In 2009, the VF Company made profit before taxation at a rate of: VF, a.s. (Czech Republic)... 16,4 mil. CZK VF, s.r.o. (Slovakia)... 0,94 mil. EUR VF instruments, s.r.o. (Slovakia) mil. EUR 2

5 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Introductory Word of the General Manager Pro rok 2010 si opět klademe náročné cíle, a to zejména v oblasti zvýšení spokojenosti našich zákazníků a vývoje nových produktů. Vzhledem k obchodním výsledkům z loňského roku se na tyto cíle můžeme plně soustředit. In the year 2010, we set the demanding targets, especially to increase the satisfaction of our customers and to develop the new products. Thanks to our business results in the last year, we can fully concentrate on such targets. S úctou Ing. Jiří Malysák Generání ředitel a místopředseda představenstva VF, a.s. Yours Jiří Malysák General Manager and Vice Chairman of Board of Directors VF, a.s. 3

6 ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI Solutions of the Company Jaderná energetika a průmysl Nabízíme kompletní řešení pro rekonstrukce i výstavbu nových bloků jaderných elektráren, pro výzkumné ústavy s výzkumnými reaktory, závody na přepracování paliva, úložiště radioaktivních odpadů pro další zákazníky. Zaměřujeme se na široký sortiment produktů pro systémy radiační kontroly a ochrany pro oblasti: monitorování pracovního prostředí a stavu technologie, monitorování plynných a kapalných výpustí, monitorování pevných odpadů, monitorování osobních dávek a kontaminace na hranicích kontrolovaných pásem, monitorování okolního životního prostředí, přenosných přístrojů a laboratorních přístrojů pro měření vzorků, kompletních měřicích, řídicích a informačních systémů. Radioaktivní odpady a zdroje ionizujícího záření V důsledku vyřazování dožívajících starších jaderných zařízení se dostává do popředí zájmu monitorování radioaktivních odpadů a jejich uvolňování do životního prostředí. Oblast radioaktivních odpadů a likvidace zdrojů ionizujícího záření se tak stává stále významnějším segmentem služeb a řešení. Společnost VF nabízí pro tuto oblast řadu produktů zaměřených zejména na: monitorovací systémy pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí, systémy pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivních odpadů a stanovení prostorového rozložení aktivity, informační systémy a databáze radioaktivních odpadů, výsledků měření, výpočty a limitování uložené aktivity, sledování pohybu kontejnerů s radioaktivními odpady, projektování a výstavba horkých komor pro práci s vysokými aktivitami do 2000 TBq (Co- 60), dodávky, výměny, manipulace a likvidace zdrojů ionizujícího záření. Životní prostředí Monitorování přítomnosti radioaktivních látek v životním prostředí má v portfoliu společnosti nezastupitelné místo. Nabízíme především: automatické monitorovací stanice pro sledování dávkových příkonů a koncentrace radioaktivních látek v ovzduší či vodách, systémy předávání dat a informační systémy pro národní centra sledující úroveň radiace v životním prostředí. Nuclear Power and Industry We offer complete solutions for the refurbishment of old or the development of new nuclear power facilities, for research companies using R&D reactors, for nuclear fuel reprocessing plants, radioactive waste repositories and other clients as well. This includes a large spectrum of products for Radiation Protection and Monitoring in the following areas: Monitoring of work areas and technological conditions Monitoring of gaseous and liquid releases Monitoring of solid waste Monitoring of personal doses and contamination received in controlled areas Monitoring of surrounding environments Handheld and laboratory instruments for measuring samples Complete measurement, control Radioactive Waste Management Due to the decommissioning and dismantling of older nuclear facilities, there is an increasing interest in the monitoring of radioactive waste and their free release into the environment. The field of radioactive waste management and the safe disposal of ionizing radiation sources is becoming more of an important role for our porducts and solutions. We offer a range of products and solutions for this field, mainly focusing on: Monitoring systems for the free release of radioactive waste into the environment Systems for the characterization of radioactive waste, and the evaluation of activity position and distribution Information systems and databases of radioactive waste, measurement results, calculations and limitations of stored activities, tracking the movement of containers with radioactive waste Design and construction of hot cells for work with high-level activities up to 2000 TBq (Co- 60) Supply, replacement, handling and safe disposal Environmental Monitoring The monitoring of radioactive materials present in the environment plays an important role in the VF porfolio. Of all the products and solutions that we offer, the most important are the following: Automatic monitoring stations for the monitoring of dose rates and concentration of radioactive materials in the atmosphere of in water sources Data transfer systems and information systems for national centres that monitor radiation levels in the environment 4

7 ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI Solutions of the Company Zdravotnictví Zdravotnictví využívá zdroje ionizujícího záření pro nejrůznější diagnostické a léčebné účely. Společnost VF nabízí zdravotnickým zařízením služby a řešení v oblasti radiační kontroly a ochrany, jako jsou: dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra, dodávky ozařovačů pro lékařské účely, kompletní legislativní a technická podpory na pracovištích se zdroji ionizujícího záření (radiodiagnostická pracoviště, radioterapeutická pracoviště a oddělení nukleární medicíny), metodickou podporu při tvorbě místních radiologických standardů a nastavení diagnostických referenčních úrovní. Medical Industry The Medical Industry uses sources of ionizing radiation for many different diagnostic and treatment purposes. VF offers medical centres and facilities a wide range of products and complex solutions in the field of radiation protection and monitoring, for example: Supply of monitoring systems for radiation protection in PET centres Supply of irradiators for medical use Complete legislative and technical support for places of work with ionizing radiation sources (radiodiagnostic workplaces, radiotherapeutic workplaces and nuclear medicine departments) Methodical support for the design and development of local radiological standards and the set-up of diagnostic referential levels Metrologie Produkty a služby jsou dlouhodobě ověřené nejen provozem vlastní akreditované laboratoře, ale i zkušenostmi s realizací obdobných pracovišť v České republice i zahraničí. Zaměřujeme se na následující produkty a služby: kompletní dodávky kalibračních laboratoří pro metrologické instituty, jaderné elektrárny, armádu a civilní ochranu, jejichž součástí jsou ozařovače, kalibrační lavice, řídící systémy a související technologie systémy pro měření a standardizaci aktivity radionuklidů, vhodné pro zavedení národních standardů aktivity. Metrology and Calibration Our products and solutions are verified long term in our own accredited loboratory, but more impotantly they are verified through experience with the realization of similar workplaces worldwide. We specialize on: Complete supply of calibration laboratories for metrological institutes, nuclear power facilities, both military and civil defence, which include irradiators, calibration benches, control systems and realted technologies Systems for the measurement and standardization of radionuclide activities, suited for the establishment of national activity standards 5

8 DYNAMIKA RŮSTU OBRATU A POČTU ZAMĚSTNANCŮ Turnover Growth Dynamics and Increase of the Number of Employees Dynamika růstu obratu a počtu zaměstnanců VF Turnover Growth Dynamics and Increase of the Number of Employees Obrat [1.000 CZK] Počet zaměstnanců 6

9 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Management of the Company Statutární a dozorčí orgány VF, a.s. Představenstvo společnosti Miroslav Mrtvý předseda Ing. Jiří Malysák místopředseda Ing. Jozef Virdzek člen Statutory and Supervisory Bodies Board of Directors Miroslav Mrtvý Chairman Jiří Malysák Vice Chairman Jozef Virdzek Member Dozorčí rada Ing. Vladimir Kilián - předseda Ing. Ivan Srník - člen Mgr. Petr Borek - člen Supervisory Board Vladimír Kilián - Chairman Ivan Srník - Member Petr Borek Member Výkonné vedení společnosti VF, a.s. Ing. Jiří Malysák generální ředitel Mgr. Petr Borek obchodní ředitel Ing. Martin Šimek technický ředitel Ing. Pavel Prášek ředitel Radiační ochrany Ing. Jan Surý ředitel Technologického centra Ing. Vladimír Kilián finanční ředitel Executive Management of VF, a.s. Jiří Malysák General Manager Petr Borek Commercial Manager Martin Šimek Technical Manager Pavel Prášek Manager Radiation Protection Jan Surý Manager of Technological Centre Vladimír Kilián Accounting Manager Výkonné vedení společnosti VF, s.r.o. Ing. Petr Okruhlica ředitel Ing. Jozef Virdzek obchodní ředitel Milan Pelc technický ředitel Ing. Miroslav Madliak ředitel Technologického centra Executive Management of VF, s.r.o. Petr Okruhlica Executive Manager Jozef Virdzek Commercial Manager Milan Pelc Technical Manager Miroslav Madliak Manager of Technological Centre 7

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organization Chart 8

11 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Profit and Loss Statement Údaje v tisících Kč Thousands of CZK 31/12/ /12/ /12/2009 Tržby za prodej zboží Merchandise revenue Náklady na vynaložené zboží Cost expended on goods sold Výkony Revenues Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitrop. zásob vlast. výroby Sales of own products and services Own production stock state change Aktivace Activation Výkonová spotřeba Production consumption Přidaná hodnota Value added Osobní náklady Staff costs Daně a poplatky Taxes and fees Odpisy hmotného a nehmotného majetku Depreciation of tangible and intangible assets Ostatní provozní výnosy Other operating earnings Ostatní provozní náklady Other operating costs Provozní hospodářský výsledek Operating profit / loss Ostatní finanční výnosy Other financial earnings Ostatní finanční náklady Other financial costs Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Profit/loss from financial transactions Income tax on current activities Profit/loss of current activities Mimořádné výnosy Extraordinary earnings Mimořádné náklady Extraordinary costs Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním Extraordinary profit/loss Current year profit/loss Pretax profit/loss 9

12 ROZVAHA Balance Sheet Údaje v tisících Kč Thousands of CZK 31/12/ /12/ /12/2009 AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS Dlouhodobý majetek Fixed assets Dlouhodobý nehmotný majetek Intangibles Dlouhodobý hmotný majetek Tangibles Dlouhodobý finanční majetek Financial investments Oběžná aktiva Current assets Zásoby Supplies Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables Krátkodobé pohledávky Short-term receivables Krátkodobý finanční majetek Financial assets Ostatní aktiva Other assets PASIVA CELKEM EQUITY AND LIABILITIES Vlastní kapitál Equity Základní kapitál Equity Capital Kapitálové fondy Stocks of capital Fondy ze zisku Funds of profit Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Retained profit of previous years Current year profit / loss Cizí zdroje Liabilities Rezervy Reserves Dlouhodobé závazky Long-term liabilities Krátkodobé závazky Short-term liabilities Bankovní úvěry a výpomoci Bank credits and loans Ostatní pasiva Other liabilities 10

13 VÝROK AUDITORA Auditor Report V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR jsme provedli audit řádné roční účetní závěrky účetní jednotky In accordance with the Act No. 93/2009 Coll. on auditors and in accordance with the auditor directives issued by Auditor Chamber of the Czech Republic, we have performed the audit of the regular annual financial statement of the accounting unit VF, a. s., se sídlem náměstí Míru 50, Černá Hora, IČ: Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti VF, a.s. k a výsledky jejího hospodaření za rok VF, a. s. náměstí Míru 50, Černá Hora, Org. ID: By auditing the financial statement we have not found any facts that would indicate that account records, on which the financial statement was set together, would be incomplete, not evident or not correct in all relevant aspects. In our opinion, the financial statement in all relevant aspects truly and faithfully depicts the property, liabilities, equity capital and financial situation of the VF, a.s. by 31 st December 2009 and its economic results in V Blansku 30. června 2010 Ověření účetní závěrky provedl: EKI AUDIT, s. r.o. Fügnerova 6, Blansko Licence č. 203 Auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 Blansko, 30 June 2010 The auditing was performed by: EKI AUDIT, s. r.o. Fügnerova 6, Blansko Licence No. 203 Auditor: Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No

14 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Způsob oceňování zásoby nakupované - v pořizovacích cenách vlastní výrobky v přímých nákladech + výrobní režie cenné papíry a majetkové účasti - cenou pořízení Reprodukční pořizovací ceny nebylo v průběhu roku 2009 použito. Vedlejší náklady pořízení, pokud jsou součástí faktury, se zahrnují do pořizovací ceny (jsou to např. přirážky, clo, doprava, poštovné, balné atd.). Vedlejší náklady pořízení, které jsou samostatně fakturovány a z náplně je jednoznačné k čemu tento náklad patří, se účtují přímo na příslušné účty třídy 5, a to na tytéž účty, na které byl zaúčtován výdej zásoby, ke které se tyto vedlejší náklady vztahují. Vedlejší náklady pořízení, které se nedají jednoznačně přiřadit, se účtují na syntetické účty 112 nebo 132, podle toho zda jde o materiál nebo zboží. Změny ve způsobu oceňování v roce 2009 nebyly. Odpisy Pro stanovení daňových odpisů byla využita metoda zrychleného odepisování. U majetku pořízeného do roku 1999 účetní jednotka pokračuje v odepisování započatém původním vlastníkem, účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. U majetku pořízeného od se účtuje i o odpisech účetních, pro jejichž stanovení se využívá metoda rovnoměrného odepisování. Účetní odpisy se účtují měsíčně. V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od ke změně metodiky odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok viz. dále Změny v postupech účtování. U nového hmotného majetku pořízeného v roce 2008 a zatříděného v odpisových skupinách 1 až 3 byl odpis zvýšen o 10% vstupní ceny tohoto majetku dle 32 odst.2 písmeno a). 1.GENERAL ACCOUNTING METHODS AND POLICY, METHODS OF APPRAISEMENT USED IN VF, a.s. COMPANY Method of appraisement Purchased stock - as purchase prices Own production - as direct costs + production overheads Securities and capital participation as purchase price The reproduction purchase prices were not applied during the year The secondary costs of purchase, if included in the invoice, were incorporated into the purchase prices (e.g. additional fees, customs duties, transport fees, postage, packing charges, etc.). The secondary costs of purchase that were invoiced individually, and their specification was definite, were directly accounted in the related accounts in the category no. 5, i.e. in the stock delivery accounts. The secondary costs of purchase which could not be assigned unambiguously were accounted in the synthetic accounts 112 or 132 depending upon if it was material or goods. In the year 2009, we did not perform any changes in the form of appraisement. Depreciation Intangibles and tangibles are depreciated by the accelerated depreciation method. For the assets purchased up to the year 1999, the accounting unit continued in the depreciation method started by the original owner, and the accounting depreciation was the same as the tax reduction. For the assets purchased from 1/1/2000, the accounting depreciation was used which applies the uniform depreciation method. The accounting depreciation was accounted monthly. Due to the grant received from the Ministry of Industry and Trade for the business activities, the depreciation methods of small-scale tangible and intangible assets with the usable time longer than 1 year have been changed since 1/1/2004, see below Changes in Accounting Methods. For new tangible assets purchased in 2008 and classified in the depreciation groups 1 to 3, the depreciation has been increased by 10 percent of the input price of the tangible assets according to Section 32, paragraph 2, letter a). 12

15 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/2009 Přepočty cizí měny K přepočtům cizí měny na českou korunu se používá denních kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou. K přepočtu aktiv a pasiv k byl použit kurz ČNB platný Změny v postupech účtování V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od ke změně metodiky odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pro stanovení účetních odpisů se používá metoda rovnoměrného odpisování, přičemž stanovená doba odpisování tohoto majetku činí 3 roky. Daňové odpisy u tohoto specificky definovaného majetku se rovnají účetním. 2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Významné položky dotace na provozní účely ve výši tis. Kč kontokorentní úvěr do výše tis. Kč revolvingový úvěr do výše tis. Kč na financování akce Dodání zařízení pro monitoring materiálů uvolňovaných do životního prostředí pro State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant v Litvě revolvingový úvěru do výše tis. Kč na financování akce Dodání zařízení do ventilačních komínů na 1. a 4. bloku JE Kozloduy pro JE Kozloduy v Bulharsku investiční úvěr do výše tis. Kč na financování investiční akce Výstavba Technologického centra investiční úvěr do výše tis. Kč na financování investiční akce Výstavba Školícího střediska úvěr na investiční a provozní potřeby ve výši tis. Kč na financování nákupu osobních dozimetrů a zřízení internetového portálu pro archivaci a prezentaci dávek vytvořená rezerva na záruční opravy ve výši 346 tis. Kč revolvingový úvěr ve výši tisíc Kč, na financování zakázky Kalina-EDU a SVJP-ETE Dlouhodobý hmotný majetek kromě pohledávek Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě tis. Kč tvoří: pozemky v hodnotě 932 tis. Kč budovy a haly v hodnotě tis. Kč (dva firemní byty, místní podzemní vedení, budova Technologického centra a parkoviště) samostatné movité věci a soubory movitých věcí v hodnotě tis. Kč (zejména počítače, měřicí přístroje) oceňovací rozdíl k nabytému majetku 946 tis. Kč Exchange rates The exchange rates to CZK announced daily by the ČNB were used. The official ČNB exchange rate valid on 31/12/2009 was applied for assets and liabilities recalculation. Changes in accounting methods Due to the grant received from the Ministry of Industry and Trade for the business activities, the depreciation methods of small-scale tangible and intangible assets with the usable time longer than 1 year have been changed since 1/1/2004. To determine the accounting depreciation, the straight-line method of depreciation has been applied while the depreciation period of this property is 3 years. The tax reduction for this specifically defined property is identical to that of the accounting depreciation. 2. SUPPLEMENTARY DATA FOR THE BALANCE SHEET AND FOR THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Important items Provided grants for operational purposes at a rate of thousand CZK Current/continued account at a rate of thousand CZK Revolving credit up to thousand CZK for financing Delivery of Free Release Monitor Facility for State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant in Lithuania Current/continued account up to thousand CZK for Delivery of Equipment Installed in Stacks at 1 st and 4 th units at Kozloduy NPP project in Kozloduy NPP in Bulgaria Investment credit up to thousand CZK for financing Technological Centre Building Investment credit up to thousand CZK for financing the investment of Training Centre Construction Credit for investments and operation at a rate of 4000 thousand CZK for purchase of personal dosimeters and internet portal establishment to archive and present the doses Reserve for warranty repairs at a rate of 307 thousand CZK) Current/continued account at a rate of thousand CZK for Kalina - Dukovany NPP project and for the spent nuclear fuel storage project at the Temelín NPP Long-term tangible assets except for the receivables Long-term tangibles amounting to thousand CZK are: Lands amounting to 932 thousand CZK Buildings and halls amounting to thousand CZK (2 apartments owned by the company and local underground conduit, Technological Centre building and parking area) Independent tangibles and sets of tangibles amounting to thousands CZK (especially PCs, measuring instruments) Adjustment to acquired assets amounting to 946 thousand CZK. 13

16 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/2009 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě tis. Kč tvoří: software v hodnotě tis. Kč (školící programy, SW pro účetnictví, pro řízení obchodních případů,...) Long-term intangible assets Long-term intangible assets in the value of thousand CZK are formed by: Software amounting to thousand CZK (training software, accounting software for business case management) Pronajatý majetek Nájem nebytových prostor budova Radnice Městyse Černá Hora, doba nájmu 20 let, počátek nájmu rok Leasehold assets Leasing of the non-residential areas The office in Černá Hora, leasing period of 20 years, leasing started in the year Pronajatý majetek na leasing Leasingový majetek společnosti VF, a.s. v roce 2009 představuje: 24 automobilů zn. Škoda (10 os. automobilů Škoda Octavia, 10 os. automobilů Škoda Fabia, 1 automobil Škoda Roomster, 2 os. automobil Škoda SuperB a 1 automobil zn. Yeti) The 2 automobily zn. Volkswagen 2 automobily zn. Volvo Leasingové smlouvy uzavřené do jsou na 36 měsíců. Leasingové smlouvy uzavřené The od jsou na 60 měsíců. Součet měsíčních splátek za celou dobu pronájmu tis. Kč, z toho: uhrazené splátky k tis. Kč splatné splátky do 1 roku tis. Kč splatné splátky po 1 roce tis. Kč Leasing receivables The leasing receivables of VF, a.s. in 2009 represent: 24 Škoda cars (10 Škoda Octavia cars, 10 Škoda Fabia cars, 1 Škoda Roomster car, 2 Skoda SuperB car and 1 Yeti-Skoda car) 2 Volkswagen cars 2 Volvo cars Lasing contracts signed before 31 st December 2007 are valid for 36 months. The leasing contracts signed after 1 st January 2008 are valid for 60 months. Sum of monthly instalments for the complete leasing period is thousand CZK. Paid instalments till 31/12/ thousand CZK Instalments for 1 year thousand CZK Instalments after 1 year thousand CZK Majetek neuvedený v rozvaze drobný hmotný majetek v hodnotě tis. Kč drobný nehmotný majetek v hodnotě 572 tis. Kč Pohledávky VF, a.s. k Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku činila tis. Kč, z toho pohledávky do lhůty splatnosti tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti: do 30 dnů: tis. Kč dnů: 940 tis. Kč dnů: 179 tis. Kč dnů: 769 tis. Kč nad 360 dnů: 952 tis. Kč Pohledávky kryté zástavním právem nemáme. Pohledávky ve skupině činily tis. Kč, z toho 642 tis. Kč je po lhůtě splatnosti. Assets not introduced in the balance sheet Small-scale tangible assets amounting to thousand CZK Small-scale intangible assets amounting to 572 thousand CZK VF, a.s. receivables by 31/12/2009 Total of the receivables from business activities amounted to thousand CZK, of which the receivables within the date of maturity were thousand CZK Receivables after the date of maturity: within 30 days: thousand CZK from 30 to 90 days: 940 thousand CZK from 90 to 180 days: 179 thousand CZK from 180 to 360 days: 769 thousand CZK over 360 days: 952 thousand CZK We have no receivables covered by the lien. Receivables in the group amounted to thousand CZK of those 642 thousand CZK is after the date of maturity. 14

17 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/2009 Závazky VF a.s. k Souhrnná výše závazků z obchodního styku činila tis. Kč, z toho krátkodobé závazky do lhůty splatnosti tis. Kč, po lhůtě splatnosti: do 30 dnů: tis. Kč dnů 0 tis. Kč dnů tis. Kč dnů 195 tis Kč nad 360 dnů tis. Kč Závazky kryté zástavním právem nemáme. Závazky ve skupině činily tis. Kč, z toho tis. Kč je po lhůtě splatnosti. Členění výnosů z běžné činnosti Tržby za vlastní výrobky činily tis. Kč, z toho: tuzemsko tis. Kč zahraničí tis. Kč Tržby z prodeje služeb činily z toho: tuzemsko zahraničí tis. Kč, tis. Kč tis. Kč Tržby z prodeje zboží činily tis. Kč, z toho: tuzemsko tis. Kč zahraničí tis. Kč Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj v hodnotě tis. Kč tvoří: Mzdy v celkové hodnotě: tis. Kč Jiné náklady v celkové hodnotě tis. Kč (materiál, služby, atd.) VF, a.s. liabilities within 31/12/2009 Total liabilities from business activities amounted to thousand CZK, of which the short-term liabilities within the date of maturity amounted to thousand CZK, and after the date of maturity: within 30 days: thousand CZK from 30 to 90 days: 0 thousand CZK from 90 to 180 days: thousand CZK from 180 to 360 days: 195 thousand CZK over 360 days: thousand CZK We have no liabilities covered by the lien. Liabilities in the group amounted to thousand CZK of those thousand CZK is after the date of maturity. Revenues of current activities Returns for own products sold amounted to thousand CZK, of which: Domestic: thousand CZK Foreign: thousand CZK Returns for services sold amounted to thousand CZK, of which: Domestic: thousand CZK Foreign: thousand CZK Merchandise revenues amounted to thousand CZK, of which: Domestic: thousand CZK Foreign: thousand CZK Total expenses spent in research and development Total expenses in research and development amounted to thousand CZ: Salaries: thousand CZK Other expenses: thousand CZK (material, services, etc.) Odložená daň Odložený daňový závazek v roce 2009 činí tis. Kč. Deferred tax The deferred tax amounted to thousand CZK in

18 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2009 Základní kapitál počáteční stav: tis. Kč konečný stav: tis. Kč Rezervní fond počáteční stav: tis. Kč konečný stav: tis. Kč Kapitálový fond počáteční stav: tis. Kč konečný stav: tis. Kč Zisk účetních období počáteční stav: tis. Kč zvýšení: tis. Kč konečný stav: tis. Kč 3. OVERVIEW OF EQUITY CAPITAL CHANGES IN 2009 Equity capital: Initial status: thousand CZK Final status: thousand CZK Reserve fund: Initial status: thousand CZK Final status: thousand CZK Capital fund: Initial status: thousand CZK Final status: thousand CZK Profit within the accounting period Initial status: thousand CZK Increase: thousand CZK Final status: thousand CZK Zisk za účetní období (čistý) tis. Kč Profit within the accounting period (net profit) thousand CZK Rozdělení zisku Na jednání valné hromady v červnu 2009 bylo rozhodnuto o převedení zisku z roku 2008 na nerozdělený zisk roku 2009 ve výši tis. Kč. Profit division At the General Meeting in June 2009, it was decided about the profit transfer from 2008 to an undivided profit in 2009 in the amount of thousand CZK. Ing. Jiří Malysák Generální ředitel a místopředseda představenstva VF, a.s. Ing. Jiří Malysák General Manager and Vice Chairman of the Board of Directors VF, a.s 16

19 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a, odst obch. zákoníku) Report on Relationships between Master Subjects and Controlled Subjects for Year 2009 (section 66 a, paragraphs 9 to 11 of Commercial Code) Osoba ovládající: CHEMCOMEX Praha, a.s., se sídlem Pražská 16, Praha 10, IČ Osoba ovládaná: VF, a.s., se sídlem nám. Míru 50, Černá Hora, IČ Dceřinná společnost: VF, s.r.o., se sídlem M.R. Štefánika 9, Žilina, SR IČ Dceřinná společnost: VF instruments, s.r.o., se sídlem Bratislavská 27, Žilina, SR IČ Sesterská společnost: UJP Praha, a.s., se sídlem Nad Kamínkou 1345, Praha- Zbraslav IČ Propojené osoby se zabývají převážně poskytováním obdobných služeb, přičemž se svými činnostmi vzájemně doplňují. Vztahy mezi propojenými osobami spočívaly v průběhu roku 2009 výhradně ve vzájemných dodávkách výrobků a služeb na základě uzavřených písemných smluv nebo objednávek. Dokumentace k těmto obchodům je uložena v technické knihovně společnosti. Master subject: CHEMCOMEX Praha, a.s., Registered office: Pražská 16, Praha 10 Organization ID (IČ): Controlled subject: VF, a.s., Registered office: nám. Míru 50, Černá Hora, Organization ID (IČ): Subsidiary company: VF, s.r.o., Registered office: M.R. Štefánika 9, Žilina, Slovakia Organization ID(IČ): Subsidiary company: VF instruments, s.r.o., Registered office: Bratislavská 27, Žilina, Slovakia Organization ID(IČ): Affiliated company UJP Praha, a.s., Registered office: Nad Kamínkou 1345, Praha-Zbraslav Organization ID(IČ): The master and controlled subjects are mainly interested in offering small-scale services while they complement each other in their activities. In 2009, the relationships between the master and controlled subjects consisted exclusively in their mutual supplies of products and services based on written contracts or orders. Documentation related to such deals is stored in the technical archives of the VF Business Department. Vzájemná fakturace dosáhla v roce 2009 těchto objemů: Dodavatel CHEMCOMEX Praha, a.s. odběratel VF, a.s.: Celková částka ,10 Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel CHEMCOMEX Praha, a.s.: Celková částka ,76 Kč, saldo k ,20 Kč The mutual invoicing reached the following volumes in the year 2009: CHEMCOMEX Praha, a.s. Company as supplier - VF, a.s. as Customer Total sum of ,10 CZK, balance of CZK on 31 st December 2009 VF, a.s. Company as supplier CHEMCOMEX Praha, a.s. as Customer Total sum of ,76 CZK, balance of ,2 CZK on 31 st December

20 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a, odst obch. zákoníku) Report on Relationships between Master Subjects and Controlled Subjects for Year 2009 (section 66 a, paragraphs 9 to 11 of Commercial Code) Dodavatel VF instruments, s.r.o. odběratel VF, a.s.: Celková částka 0,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel VF instruments, s.r.o.: Celková částka 0,- Kč, saldo k ,- Kč VF Instrument, s.r.o. Company as supplier VF, a.s. as Customer Total sum: 0 CZK VF, a.s. as supplier VF Instruments, s.r.o. as Customer Total sum of 0,- CZK, balance of 0.0 CZK on 31 st December 2009 Dodavatel UJP Praha, a.s. odběratel VF, a.s.: Celková částka ,- Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF,a.s. odběratel UJP Praha, a.s.: Celková částka ,56 Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, s.r.o. odběratel VF, a.s.: Celková částka ,26,- Kč, saldo k ,79,- Kč Dodavatel VF,a.s. odběratel VF,s.r.o.: Celková částka ,76 Kč, saldo k ,16 Kč UJP Praha, a.s. Company as supplier VF, a.s. as Customer Total sum of ,- CZK, balance of 0.0 CZK on 31 st December 2009 VF, a.s. as supplier UJP Praha, a.s. Company as Customer Total sum of ,56 CZK, balance of CZK on 31 st December 2009 VF, s.r.o. as supplier VF, a.s. as customer: Total amount of CZK, balance of CZK on 31 st December 2009 VF, a.s. as supplier VF, s.r.o. as customer: Total amount of CZK, balance of CZK on 31 st December 2009 V průběhu účetního období roku 2009 nevznikla osobě ovládané ze strany osoby ovládající žádná újma. No detriment and/or damage were caused by the controlled subject to the master subject in the course of the accounting period in the year Miroslav Mrtvý Předseda představenstva VF, a.s. Miroslav Mrtvý Chairman of Boards of Directors VF, a.s. 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti................................................................. 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti................................................................. 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti..................................................... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti.....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

NÁM. MÍRU 50, ČERNÁ HORA

NÁM. MÍRU 50, ČERNÁ HORA VF, a.s. NÁM. MÍRU 50, ČERNÁ HORA 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH Contents ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI.......... 2 Basic facts about the company ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI..............3

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VF, a.s., nám. Míru 50, Černá Hora

VF, a.s., nám. Míru 50, Černá Hora 2001 VF, a.s., nám. Míru 50, Černá Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní informace o společnosti........... 2 Basic facts about the company Úvodní slovo ředitele společnosti.............

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Úvodní slovo představenstva

Úvodní slovo představenstva let na trhu 25 let na trhu Hlavička Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Rok 2015 Rok výrazného růstu Ekonomika ČR výrazně roste, po 2 % růstu v roce 2014 dosáhl nárůst HDP v roce 2015

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report 2003 Výroční zpráva Annual Report OBSAH Contents Základní informace o společnosti... 2 Basic Facts about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti...3 Introductory Word of the General Manager Historie

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více