VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

2 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti Introductory Word of General Manager Řešení společnosti Solutions of the Company Dynamika růstu obratu a zisku společnosti Dynamics of Turnover and Profit Growth of the Company Vedení společnosti Management of the Company Organizační struktura Organization Chart Výkaz zisků a ztrát Profit and Loss Statement Rozvaha Balance Sheet Výrok auditora Auditor Report Příloha k roční účetní závěrce Appendix to Annual Financial Statement Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Report on Relationships between Master Subject and Controlled Subject for Year 2009 Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok Verification of Report on Relations between Master Subjects and Controlled Subjects for 2009 Ověření výroční zprávy za rok Verification of Annual Report for

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Basic Data about the Company Skupina VF sdružuje tři majetkově, obchodně a výrobně propojené společnosti, VF, a.s. se sídlem v České republice, a VF,s.r.o. a VF instruments, s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice. The VF group associates three companies, the VF, a. s. with its registered office in the Czech Republic, VF, s.r.o. and VF Instruments with their registered offices in the Slovak Republic, which are linked each other in their property, trade and production. Název Name Právní forma Legal Form Sídlo Registered office IČ Organization ID Rok založení Established Základní capital Equity Capital Vlastnická struktura Owners Počet pracovníků Staff Telefon Telephone Fax Fax E-mai l Internet Web Site Bankovní spojení Bank account Č. Účtu Account No. VF, a.s. VF, s.r.o. VF instruments, s.r.o. akciová společnost Joint Stock Company nám. Míru Černá Hora, CZ spol. s ručením omezeným Ltd. M.R.Štefánika 9 Žilina, SK spol. s ručením omezeným Ltd. Bratislavská 27 Žilina, SK Kč EUR EUR 100% CHEMCOMEX Praha, a.s. 96% VF, a.s., 4% individuální vlastníci 96% VF, a.s., 4% individual owners % VF, a.s KB, a.s., Blansko VUB banka, a.s Tatra banka / / /1100 1

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Introductory Word of General Manager Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF za uplynulý rok 2009 a informace o základních záměrech společnosti pro rok Rok 2009 byl pro společnost rokem úspěšným. Konsolidace realizovaná v roce 2008 přinesla výsledky zejména ve stabilizaci pozice firmy VF na domácích trzích. Získali jsme významné zakázky, které nám zajistily práci až do konce roku Mezi nejvýznamnější zakázky patří: Inovace zařízení pro monitorování radiace ve ventilačních komínech (KALINA) pro JE Dukovany Dodávka systému radiační kontroly do skladu vyhořelého jaderného paliva pro JE Temelín Inovace zařízení pro monitorování radiace ve ventilačním komínu ÚJV Řež Implementace systému elektronické osobní dozimetrie (SEOD) pro AE V2 Jaslovské Bohunice a AE Mochovce Realizace projektu C10 pro AE V1 Jaslovské Bohunice: Free Release of Decommissioning Materials Realizace projektu C12 pro AE V1 Jaslovské Bohunice: Refurbishment of the Radiation Protection Monitoring Equipment Rovněž na zahraničních trzích jsme byli úspěšní. Dokončili jsme 2 velké projekty v Bulharsku v JE Kozloduj a na úložišti v Novém Hanu. Získali jsme nové zakázky v oblasti dodávek metrologických laboratoří do Běloruska a Ruska a podepsali jsme smlouvu na provedení kompletní rekonstrukce systému osobní dozimetrie a měření na hranici kontrolovaného pásma v JE Metzamor v Arménii v rámci projektu TACIS. Za významnou zakázku považujeme vývoj monitorů plošné kontaminace pro zákazníky z Velké Británie. Prokázalo se totiž, že jsme schopni v relativně krátkém čase vyvinout přístroj na míru za konkurenceschopnou cenu nejen pro domácí zákazníky, ale i pro zákazníky ze západní části světa. Naše přístroje řady PAM se nyní používají v areálu závodu v Sellafieldu. V oblasti vývoje nových produktů jsme dokončili vývoj několika produktů, ze kterých bych rád zmínil zejména monitor neutronů MDN-01 a přenosné monitory kontaminace řady PAM. V tomto roce plánujeme dokončit vývoj dalších produktů, z nichž například monitor radonu pro důlní společnosti by nám měl otevřít nový obchodní segment. V roce 2009 vytvořili společnosti VF zisk před zdaněním ve výši: VF, a.s. (Česká republika).16,4 mil. Kč VF, s.r.o. (Slovensko)... 0,94 mil. EUR VF instruments, s.r.o. (Slovensko) 0,4 mil. EUR Dear business friends, ladies and gentlemen, Allow me to submit the report in which you will find the summary data about the results of VF Company for the previous year 2009 and information on the basic intentions of the company for the year The year 2009 was a successful year for the company. The consolidation which was realized in 2008 has brought the positive results, especially, the company position in the domestic market has stabilized. We have won the significant projects which will provide the job until The following projects belong among the most significant: Innovation of radiation monitoring facility in ventilation stacks (KALINA) at the Dukovany NPP Delivery of radiation monitoring system for the spent nuclear fuel storage at the Temelín NPP Innovation of radiation monitoring facility in ventilation stack at the Nuclear Research Institute in Řež (ÚJV Řež) Implementation of Electronic Personal Dosimetry System (SEOD) for V2 Jaslovské Bohunice NPP and Mochovce NPP C10 project realization at V1 Jaslovské Bohunice: Free Release of Decommissioning Materials C12 project realization at V1 Jaslovské Bohunice: Refurbishment of the Radiation Protection Monitoring Equipment We have also succeeded at the international markets. We have finished two big projects in Bulgaria at Kozloduy NPP and at Novi Han repository. We have won the new projects of metrological laboratories in Belorussia and Russia, and we signed the contract for the project of the complete refurbishment of the personal dosimetry and the project of measurement at the border of the controlled area at the Metzamor NPP in Armenia in the framework of the TACIS project. The project of developing the surface contamination monitor for the customers in the Great Britain is considered as the very important project. It has been proved that we are able to develop the turn-key devices for a competitive price in a relatively short time not only for the Eastern customers, but also for the Western customers. Our PAM series devices are now used in the plant in Sellafield. We have completed the development of a couple of products, for example, MDN-01 neutron monitor and portable PAM series contamination monitors. In this year, we plan completing the development of other products, for example, we can enter into a new business market with the new radon monitor for the mining companies. In 2009, the VF Company made profit before taxation at a rate of: VF, a.s. (Czech Republic)... 16,4 mil. CZK VF, s.r.o. (Slovakia)... 0,94 mil. EUR VF instruments, s.r.o. (Slovakia) mil. EUR 2

5 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Introductory Word of the General Manager Pro rok 2010 si opět klademe náročné cíle, a to zejména v oblasti zvýšení spokojenosti našich zákazníků a vývoje nových produktů. Vzhledem k obchodním výsledkům z loňského roku se na tyto cíle můžeme plně soustředit. In the year 2010, we set the demanding targets, especially to increase the satisfaction of our customers and to develop the new products. Thanks to our business results in the last year, we can fully concentrate on such targets. S úctou Ing. Jiří Malysák Generání ředitel a místopředseda představenstva VF, a.s. Yours Jiří Malysák General Manager and Vice Chairman of Board of Directors VF, a.s. 3

6 ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI Solutions of the Company Jaderná energetika a průmysl Nabízíme kompletní řešení pro rekonstrukce i výstavbu nových bloků jaderných elektráren, pro výzkumné ústavy s výzkumnými reaktory, závody na přepracování paliva, úložiště radioaktivních odpadů pro další zákazníky. Zaměřujeme se na široký sortiment produktů pro systémy radiační kontroly a ochrany pro oblasti: monitorování pracovního prostředí a stavu technologie, monitorování plynných a kapalných výpustí, monitorování pevných odpadů, monitorování osobních dávek a kontaminace na hranicích kontrolovaných pásem, monitorování okolního životního prostředí, přenosných přístrojů a laboratorních přístrojů pro měření vzorků, kompletních měřicích, řídicích a informačních systémů. Radioaktivní odpady a zdroje ionizujícího záření V důsledku vyřazování dožívajících starších jaderných zařízení se dostává do popředí zájmu monitorování radioaktivních odpadů a jejich uvolňování do životního prostředí. Oblast radioaktivních odpadů a likvidace zdrojů ionizujícího záření se tak stává stále významnějším segmentem služeb a řešení. Společnost VF nabízí pro tuto oblast řadu produktů zaměřených zejména na: monitorovací systémy pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí, systémy pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivních odpadů a stanovení prostorového rozložení aktivity, informační systémy a databáze radioaktivních odpadů, výsledků měření, výpočty a limitování uložené aktivity, sledování pohybu kontejnerů s radioaktivními odpady, projektování a výstavba horkých komor pro práci s vysokými aktivitami do 2000 TBq (Co- 60), dodávky, výměny, manipulace a likvidace zdrojů ionizujícího záření. Životní prostředí Monitorování přítomnosti radioaktivních látek v životním prostředí má v portfoliu společnosti nezastupitelné místo. Nabízíme především: automatické monitorovací stanice pro sledování dávkových příkonů a koncentrace radioaktivních látek v ovzduší či vodách, systémy předávání dat a informační systémy pro národní centra sledující úroveň radiace v životním prostředí. Nuclear Power and Industry We offer complete solutions for the refurbishment of old or the development of new nuclear power facilities, for research companies using R&D reactors, for nuclear fuel reprocessing plants, radioactive waste repositories and other clients as well. This includes a large spectrum of products for Radiation Protection and Monitoring in the following areas: Monitoring of work areas and technological conditions Monitoring of gaseous and liquid releases Monitoring of solid waste Monitoring of personal doses and contamination received in controlled areas Monitoring of surrounding environments Handheld and laboratory instruments for measuring samples Complete measurement, control Radioactive Waste Management Due to the decommissioning and dismantling of older nuclear facilities, there is an increasing interest in the monitoring of radioactive waste and their free release into the environment. The field of radioactive waste management and the safe disposal of ionizing radiation sources is becoming more of an important role for our porducts and solutions. We offer a range of products and solutions for this field, mainly focusing on: Monitoring systems for the free release of radioactive waste into the environment Systems for the characterization of radioactive waste, and the evaluation of activity position and distribution Information systems and databases of radioactive waste, measurement results, calculations and limitations of stored activities, tracking the movement of containers with radioactive waste Design and construction of hot cells for work with high-level activities up to 2000 TBq (Co- 60) Supply, replacement, handling and safe disposal Environmental Monitoring The monitoring of radioactive materials present in the environment plays an important role in the VF porfolio. Of all the products and solutions that we offer, the most important are the following: Automatic monitoring stations for the monitoring of dose rates and concentration of radioactive materials in the atmosphere of in water sources Data transfer systems and information systems for national centres that monitor radiation levels in the environment 4

7 ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI Solutions of the Company Zdravotnictví Zdravotnictví využívá zdroje ionizujícího záření pro nejrůznější diagnostické a léčebné účely. Společnost VF nabízí zdravotnickým zařízením služby a řešení v oblasti radiační kontroly a ochrany, jako jsou: dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra, dodávky ozařovačů pro lékařské účely, kompletní legislativní a technická podpory na pracovištích se zdroji ionizujícího záření (radiodiagnostická pracoviště, radioterapeutická pracoviště a oddělení nukleární medicíny), metodickou podporu při tvorbě místních radiologických standardů a nastavení diagnostických referenčních úrovní. Medical Industry The Medical Industry uses sources of ionizing radiation for many different diagnostic and treatment purposes. VF offers medical centres and facilities a wide range of products and complex solutions in the field of radiation protection and monitoring, for example: Supply of monitoring systems for radiation protection in PET centres Supply of irradiators for medical use Complete legislative and technical support for places of work with ionizing radiation sources (radiodiagnostic workplaces, radiotherapeutic workplaces and nuclear medicine departments) Methodical support for the design and development of local radiological standards and the set-up of diagnostic referential levels Metrologie Produkty a služby jsou dlouhodobě ověřené nejen provozem vlastní akreditované laboratoře, ale i zkušenostmi s realizací obdobných pracovišť v České republice i zahraničí. Zaměřujeme se na následující produkty a služby: kompletní dodávky kalibračních laboratoří pro metrologické instituty, jaderné elektrárny, armádu a civilní ochranu, jejichž součástí jsou ozařovače, kalibrační lavice, řídící systémy a související technologie systémy pro měření a standardizaci aktivity radionuklidů, vhodné pro zavedení národních standardů aktivity. Metrology and Calibration Our products and solutions are verified long term in our own accredited loboratory, but more impotantly they are verified through experience with the realization of similar workplaces worldwide. We specialize on: Complete supply of calibration laboratories for metrological institutes, nuclear power facilities, both military and civil defence, which include irradiators, calibration benches, control systems and realted technologies Systems for the measurement and standardization of radionuclide activities, suited for the establishment of national activity standards 5

8 DYNAMIKA RŮSTU OBRATU A POČTU ZAMĚSTNANCŮ Turnover Growth Dynamics and Increase of the Number of Employees Dynamika růstu obratu a počtu zaměstnanců VF Turnover Growth Dynamics and Increase of the Number of Employees Obrat [1.000 CZK] Počet zaměstnanců 6

9 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Management of the Company Statutární a dozorčí orgány VF, a.s. Představenstvo společnosti Miroslav Mrtvý předseda Ing. Jiří Malysák místopředseda Ing. Jozef Virdzek člen Statutory and Supervisory Bodies Board of Directors Miroslav Mrtvý Chairman Jiří Malysák Vice Chairman Jozef Virdzek Member Dozorčí rada Ing. Vladimir Kilián - předseda Ing. Ivan Srník - člen Mgr. Petr Borek - člen Supervisory Board Vladimír Kilián - Chairman Ivan Srník - Member Petr Borek Member Výkonné vedení společnosti VF, a.s. Ing. Jiří Malysák generální ředitel Mgr. Petr Borek obchodní ředitel Ing. Martin Šimek technický ředitel Ing. Pavel Prášek ředitel Radiační ochrany Ing. Jan Surý ředitel Technologického centra Ing. Vladimír Kilián finanční ředitel Executive Management of VF, a.s. Jiří Malysák General Manager Petr Borek Commercial Manager Martin Šimek Technical Manager Pavel Prášek Manager Radiation Protection Jan Surý Manager of Technological Centre Vladimír Kilián Accounting Manager Výkonné vedení společnosti VF, s.r.o. Ing. Petr Okruhlica ředitel Ing. Jozef Virdzek obchodní ředitel Milan Pelc technický ředitel Ing. Miroslav Madliak ředitel Technologického centra Executive Management of VF, s.r.o. Petr Okruhlica Executive Manager Jozef Virdzek Commercial Manager Milan Pelc Technical Manager Miroslav Madliak Manager of Technological Centre 7

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organization Chart 8

11 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Profit and Loss Statement Údaje v tisících Kč Thousands of CZK 31/12/ /12/ /12/2009 Tržby za prodej zboží Merchandise revenue Náklady na vynaložené zboží Cost expended on goods sold Výkony Revenues Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitrop. zásob vlast. výroby Sales of own products and services Own production stock state change Aktivace Activation Výkonová spotřeba Production consumption Přidaná hodnota Value added Osobní náklady Staff costs Daně a poplatky Taxes and fees Odpisy hmotného a nehmotného majetku Depreciation of tangible and intangible assets Ostatní provozní výnosy Other operating earnings Ostatní provozní náklady Other operating costs Provozní hospodářský výsledek Operating profit / loss Ostatní finanční výnosy Other financial earnings Ostatní finanční náklady Other financial costs Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Profit/loss from financial transactions Income tax on current activities Profit/loss of current activities Mimořádné výnosy Extraordinary earnings Mimořádné náklady Extraordinary costs Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním Extraordinary profit/loss Current year profit/loss Pretax profit/loss 9

12 ROZVAHA Balance Sheet Údaje v tisících Kč Thousands of CZK 31/12/ /12/ /12/2009 AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS Dlouhodobý majetek Fixed assets Dlouhodobý nehmotný majetek Intangibles Dlouhodobý hmotný majetek Tangibles Dlouhodobý finanční majetek Financial investments Oběžná aktiva Current assets Zásoby Supplies Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables Krátkodobé pohledávky Short-term receivables Krátkodobý finanční majetek Financial assets Ostatní aktiva Other assets PASIVA CELKEM EQUITY AND LIABILITIES Vlastní kapitál Equity Základní kapitál Equity Capital Kapitálové fondy Stocks of capital Fondy ze zisku Funds of profit Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Retained profit of previous years Current year profit / loss Cizí zdroje Liabilities Rezervy Reserves Dlouhodobé závazky Long-term liabilities Krátkodobé závazky Short-term liabilities Bankovní úvěry a výpomoci Bank credits and loans Ostatní pasiva Other liabilities 10

13 VÝROK AUDITORA Auditor Report V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR jsme provedli audit řádné roční účetní závěrky účetní jednotky In accordance with the Act No. 93/2009 Coll. on auditors and in accordance with the auditor directives issued by Auditor Chamber of the Czech Republic, we have performed the audit of the regular annual financial statement of the accounting unit VF, a. s., se sídlem náměstí Míru 50, Černá Hora, IČ: Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti VF, a.s. k a výsledky jejího hospodaření za rok VF, a. s. náměstí Míru 50, Černá Hora, Org. ID: By auditing the financial statement we have not found any facts that would indicate that account records, on which the financial statement was set together, would be incomplete, not evident or not correct in all relevant aspects. In our opinion, the financial statement in all relevant aspects truly and faithfully depicts the property, liabilities, equity capital and financial situation of the VF, a.s. by 31 st December 2009 and its economic results in V Blansku 30. června 2010 Ověření účetní závěrky provedl: EKI AUDIT, s. r.o. Fügnerova 6, Blansko Licence č. 203 Auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 Blansko, 30 June 2010 The auditing was performed by: EKI AUDIT, s. r.o. Fügnerova 6, Blansko Licence No. 203 Auditor: Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No

14 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Způsob oceňování zásoby nakupované - v pořizovacích cenách vlastní výrobky v přímých nákladech + výrobní režie cenné papíry a majetkové účasti - cenou pořízení Reprodukční pořizovací ceny nebylo v průběhu roku 2009 použito. Vedlejší náklady pořízení, pokud jsou součástí faktury, se zahrnují do pořizovací ceny (jsou to např. přirážky, clo, doprava, poštovné, balné atd.). Vedlejší náklady pořízení, které jsou samostatně fakturovány a z náplně je jednoznačné k čemu tento náklad patří, se účtují přímo na příslušné účty třídy 5, a to na tytéž účty, na které byl zaúčtován výdej zásoby, ke které se tyto vedlejší náklady vztahují. Vedlejší náklady pořízení, které se nedají jednoznačně přiřadit, se účtují na syntetické účty 112 nebo 132, podle toho zda jde o materiál nebo zboží. Změny ve způsobu oceňování v roce 2009 nebyly. Odpisy Pro stanovení daňových odpisů byla využita metoda zrychleného odepisování. U majetku pořízeného do roku 1999 účetní jednotka pokračuje v odepisování započatém původním vlastníkem, účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. U majetku pořízeného od se účtuje i o odpisech účetních, pro jejichž stanovení se využívá metoda rovnoměrného odepisování. Účetní odpisy se účtují měsíčně. V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od ke změně metodiky odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok viz. dále Změny v postupech účtování. U nového hmotného majetku pořízeného v roce 2008 a zatříděného v odpisových skupinách 1 až 3 byl odpis zvýšen o 10% vstupní ceny tohoto majetku dle 32 odst.2 písmeno a). 1.GENERAL ACCOUNTING METHODS AND POLICY, METHODS OF APPRAISEMENT USED IN VF, a.s. COMPANY Method of appraisement Purchased stock - as purchase prices Own production - as direct costs + production overheads Securities and capital participation as purchase price The reproduction purchase prices were not applied during the year The secondary costs of purchase, if included in the invoice, were incorporated into the purchase prices (e.g. additional fees, customs duties, transport fees, postage, packing charges, etc.). The secondary costs of purchase that were invoiced individually, and their specification was definite, were directly accounted in the related accounts in the category no. 5, i.e. in the stock delivery accounts. The secondary costs of purchase which could not be assigned unambiguously were accounted in the synthetic accounts 112 or 132 depending upon if it was material or goods. In the year 2009, we did not perform any changes in the form of appraisement. Depreciation Intangibles and tangibles are depreciated by the accelerated depreciation method. For the assets purchased up to the year 1999, the accounting unit continued in the depreciation method started by the original owner, and the accounting depreciation was the same as the tax reduction. For the assets purchased from 1/1/2000, the accounting depreciation was used which applies the uniform depreciation method. The accounting depreciation was accounted monthly. Due to the grant received from the Ministry of Industry and Trade for the business activities, the depreciation methods of small-scale tangible and intangible assets with the usable time longer than 1 year have been changed since 1/1/2004, see below Changes in Accounting Methods. For new tangible assets purchased in 2008 and classified in the depreciation groups 1 to 3, the depreciation has been increased by 10 percent of the input price of the tangible assets according to Section 32, paragraph 2, letter a). 12

15 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/09 to 31/12/2009 Přepočty cizí měny K přepočtům cizí měny na českou korunu se používá denních kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou. K přepočtu aktiv a pasiv k byl použit kurz ČNB platný Změny v postupech účtování V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od ke změně metodiky odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pro stanovení účetních odpisů se používá metoda rovnoměrného odpisování, přičemž stanovená doba odpisování tohoto majetku činí 3 roky. Daňové odpisy u tohoto specificky definovaného majetku se rovnají účetním. 2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Významné položky dotace na provozní účely ve výši tis. Kč kontokorentní úvěr do výše tis. Kč revolvingový úvěr do výše tis. Kč na financování akce Dodání zařízení pro monitoring materiálů uvolňovaných do životního prostředí pro State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant v Litvě revolvingový úvěru do výše tis. Kč na financování akce Dodání zařízení do ventilačních komínů na 1. a 4. bloku JE Kozloduy pro JE Kozloduy v Bulharsku investiční úvěr do výše tis. Kč na financování investiční akce Výstavba Technologického centra investiční úvěr do výše tis. Kč na financování investiční akce Výstavba Školícího střediska úvěr na investiční a provozní potřeby ve výši tis. Kč na financování nákupu osobních dozimetrů a zřízení internetového portálu pro archivaci a prezentaci dávek vytvořená rezerva na záruční opravy ve výši 346 tis. Kč revolvingový úvěr ve výši tisíc Kč, na financování zakázky Kalina-EDU a SVJP-ETE Dlouhodobý hmotný majetek kromě pohledávek Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě tis. Kč tvoří: pozemky v hodnotě 932 tis. Kč budovy a haly v hodnotě tis. Kč (dva firemní byty, místní podzemní vedení, budova Technologického centra a parkoviště) samostatné movité věci a soubory movitých věcí v hodnotě tis. Kč (zejména počítače, měřicí přístroje) oceňovací rozdíl k nabytému majetku 946 tis. Kč Exchange rates The exchange rates to CZK announced daily by the ČNB were used. The official ČNB exchange rate valid on 31/12/2009 was applied for assets and liabilities recalculation. Changes in accounting methods Due to the grant received from the Ministry of Industry and Trade for the business activities, the depreciation methods of small-scale tangible and intangible assets with the usable time longer than 1 year have been changed since 1/1/2004. To determine the accounting depreciation, the straight-line method of depreciation has been applied while the depreciation period of this property is 3 years. The tax reduction for this specifically defined property is identical to that of the accounting depreciation. 2. SUPPLEMENTARY DATA FOR THE BALANCE SHEET AND FOR THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Important items Provided grants for operational purposes at a rate of thousand CZK Current/continued account at a rate of thousand CZK Revolving credit up to thousand CZK for financing Delivery of Free Release Monitor Facility for State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant in Lithuania Current/continued account up to thousand CZK for Delivery of Equipment Installed in Stacks at 1 st and 4 th units at Kozloduy NPP project in Kozloduy NPP in Bulgaria Investment credit up to thousand CZK for financing Technological Centre Building Investment credit up to thousand CZK for financing the investment of Training Centre Construction Credit for investments and operation at a rate of 4000 thousand CZK for purchase of personal dosimeters and internet portal establishment to archive and present the doses Reserve for warranty repairs at a rate of 307 thousand CZK) Current/continued account at a rate of thousand CZK for Kalina - Dukovany NPP project and for the spent nuclear fuel storage project at the Temelín NPP Long-term tangible assets except for the receivables Long-term tangibles amounting to thousand CZK are: Lands amounting to 932 thousand CZK Buildings and halls amounting to thousand CZK (2 apartments owned by the company and local underground conduit, Technological Centre building and parking area) Independent tangibles and sets of tangibles amounting to thousands CZK (especially PCs, measuring instruments) Adjustment to acquired assets amounting to 946 thousand CZK. 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2006 česká verze obsah slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 3 údaje o společnosti a orgány společnosti 4 předmět podnikání

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005

Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Letiště Ostrava, a.s. Rok 2005 byl pro letiště Ostrava Mošnov v mnoha ohledech přelomový. Ing. Lubomír Vavroš generální ředitel a předseda představenstva Letiště Ostrava,

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Dobré zkušenosti s realizací absorpčního chlazení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., Fakultní nemocnici a Západočeskou univerzitu budou využity při

Dobré zkušenosti s realizací absorpčního chlazení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., Fakultní nemocnici a Západočeskou univerzitu budou využity při 64 Dobré zkušenosti s realizací absorpčního chlazení pro Plzeňský Prazdroj, a.s., Fakultní nemocnici a Západočeskou univerzitu budou využity při připojení dalších zákazníků. V uplynulém roce bylo portfolio

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual Report Metalimex 2013 Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2006 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více