Vy í odborná kola sociální a St ední pedagogická kola Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vy í odborná kola sociální a St ední pedagogická kola Prachatice"

Transkript

1 Vy í odborná kola sociální a St ední pedagogická kola Prachatice Maturitní témata M/003 Pedagogické lyceum M/03 Pedagogické lyceum eský jazyk a literatura Struktura ústní zkou ky (základní úrove obtí nosti) 1. charakteristika um leckého textu (s vyu itím v domostí získaných p e tením celého díla a s orienta ním zasazením do literárn historického kontextu) 2. charakteristika neum leckého textu Forma pracovního listu (obsahuje): 1. vý atek um leckého textu 2. vý atek neum leckého textu 3. strukturu zkou ky Zadání zkou ky je jednozna n ur eno názvem vylosovaného literárního díla ze seznamu áka. Anglický jazyk 1. Planning a family 2. Food 3. Holidays and celebrations 4. Free time 5. United Kingdom 6. U.S.A. 7. Canada 8. Australia 9. Capital cities 10. London 11. The Czech Republic Cities 12. The Czech Republic My region 13. Culture life in my town 14. Literature One British author and his/her masterpiece (your experience),one non-british literature (favourite book) 15. William Shakespeare his life and masterpiece 16. British literature W. Shakespeare, another book written by a British author (your experience) 17. Sports 18. Art and Music styles a style, period of time, typical features, interpreters 19. Going to the theatre and cinema

2 20. Shopping 21. Mass media and Means of Communication 22. Education My school 23. Health 24. Travelling 25. My practice N mecký jazyk 1. Familie und Verwandschaft. 2. Wohnen. Wohnungseinrichtungen. 3. Mein Wohnort. Prachatitz. 4. Arbeitstätigkeiten und Berufe. 5. Meine Freizeit und Hobbys. 6. Die Jahreszeiten. Das Wetter. 7. Das Reisen. Der Verkehr. Die Verkehrsmittel. 8. Kleidung und Mode. Einkäufe. Dienstleistungen. 9. Die Gesundheitspflege. Der menschliche K rper. Krankheiten. 10. Sport, Kultur, Lektore. 11. Das Bildungssystem. Das Schulwesen. 12. Die Tschechische Republik. 13. Deutschsprachige Länder. 14. Südb hmen. 15. Massenmedien. 16. Das Abitur. Fremdsprachen. 17. Kindergarten. 18. Meine beste Freundin. Charakteristik. 19. Ferien, Urlaub, Erholung. 20. Essen und Trunkem. 21. Alltag. Tagesablauf. 22. Umweltschutz. 23. Feste und Bräuche. 24. Lebenslauf. Meine Zukunftpläne. 25. Leben in der Stadt oder auf dem Lande. Pedagogika 1.Systém, organizace a vývoj eské výchovn vzd lávací soustavy 2. Pedagogika jako v da, základní pedagogické kategorie 3. Základní didaktické pojmy, vzd lávací metody 4 Osobnost pedagogického pracovníka z pohledu teorie a praxe 5. Pedagogická diagnostika, hodnocení 6. Pedagogické my lenky J. A. Komenského a jeho význam 7. Významní pedagogové století 8. Pedagogické aspekty rodinné výchovy 9. Náhradní rodinná pé e 10. Výchovné vedení dít te do 6 let v ku 11. Výchovné vedení dít te v mlad ím a st edním kolním v ku 12. Vedení d tí a mláde e v období dospívání a v období adolescence 13. Výchova jedince v období dosp losti a ve stá í 14. Charakteristika zájmového vzd lávání, aktivity d tí a mláde e ve kolských za ízeních 15. Formování d tí a mláde e ve volném ase

3 16. Etická, estetická a environmentální výchova 17. Speciální pedagogika, základní pojmy 18. Psychopedie, vývojové poruchy u ení 19. Výchova a vzd lávání jedinc pohledu logopedie a surdopedie, mo nosti sociální integrace 20. Výchova a vzd lávání jedinc z pohledu optopedie a somatopedie, mo nosti sociální integrace 21. Výchova a vzd lávání d tí a mláde e s poruchami chování 22. Alternativní kolství v R 23. Sociální pedagogika, charakteristika 24. Multikulturní výchova a její charakteristika, výchova k toleranci 25. Charakteristika jedinc se zdravotním posti ením, zdravotním znevýhodn ním a se sociálním znevýhodn ním Psychologie 1. Psychologie jako v da, význam studia psychologie 2. Zákonitosti ití a vnímání 3. Charakteristika procesu pam ti a pozornosti 4. My lení a e ení problém 5. Emo ní procesy a emo ní pro ívání 6. Volní procesy a volní vlastnosti 7. Psychologické pojetí osobnosti 8. Temperament, charakter, postoje 9. Schopnosti a inteligence 10. Metody poznávání osobnosti 11. Determinanty a periodizace psychického vývoje 12. Sociální a psychické aspekty vývoje jedince v období d tství, dosp losti a stá í 13. Diagnostika kolní zralosti 14. Negativní styly rodinné výchovy a jejich vliv na formování osobnosti 15. Charakteristika procesu u ení 16. Psychologické aspekty socializace osobnosti 17. Sociální percepce 18. Psychologická charakteristika sociální skupiny 19. Sociální interakce a sociální dovednosti 20. Základy motivace, pot eby 21. Sociální komunikace 22. Verbální a neverbální komunikace 23. Asertivita, asertivní práva a techniky 24. Psychologie zdraví, stres, frustrace, deprivace 25. Náro né, zát ové a konfliktní situace a zp soby jejich e ení Hudební výchova 1. P ehled evropského hudebního vývoje, staré hudební kultury 2. St edov ká hudba duchovní a sv tská 3. Sloh polymelodický 4. Evropská barokní hudba 5. Hudební klasicismus v Evrop 6. Romantismus v evropské hudb, novoromantismus 7. Národní koly v evropské hudb 19.století 8. Hudební sm ry 20.století

4 9. Nejstar í hudba v echách do 17.století 10. eská barokní hudba 11. Hudební klasicismus v echách a v emigraci 12. Hudba eského národního obrození, klasikové eské národní hudby 13. eská hudební moderna 14. eská hudba ve 20.století 15. Hudba ji ních ech 16. Hudba nonartificiální 17. Vývoj jazzu 18. Charakteristika základních hudebn formových typ (pís ová forma, variace rondo, sonátová forma) 19. Vokální a vokáln instrumentální formy (píse, oratorium, kantáta, m e) 20. Hudebn dramatické ánry (opera, melodram, opereta, muzikál) 21. Vývoj instrumentální hudby, komorní a orchestrální hudba (triová sonáta, smy cový kvartet, concerto grosso, symfonie, symfonická báse, sólový koncert) 22. Hudba a pohyb na scén (balet, scénický tanec) 23. Hudební nástroje, (jejich rozd lení, symfonický orchestr, komorní seskupení) 24. Muzikoterapie (mo nosti u ití hudby v léka ství) 25. P ehled a charakteristika základních stupnic, interval a akord Výtvarná výchova 1. Výtvarné um ní v prav ku. Um ní oblasti Mezopotámie a egejské um ní. 2. Um ní Egypta. 3. Antické um ní ecka a íma. 4. Románské um ní. 5. Gotické um ní. 6. Renesan ní architektura a socha ství. 7. P edstavitelé evropské renesan ní malby. 8. Evropská a eská barokní architektura. 9. Barokní malí ství a socha ství 10. Klasicistní um ní. Romantismus v Evrop. 11. Evropský realismus. Historizující slohy 19. století a generace Národního divadla ve výtvarném um ní. 12. Impresionismus. Postimpresionismus, hledání nových cest v um ní. 13. Secesní um ní. 14. Hlavní slohy a sm ry v um ní první poloviny 20.století(fauvismus, expresionismus, kubismus). P edstavitelé eského um ní. 15. Malí ství 20.století mezi sv tovými válkami (dadaismus, surrealismus, futurismus, metafyzická malba, abstraktní malba). P edstavitelé eského um ní. 16. Vývoj architektury 20. století v Evrop i ve sv t, významné osobnosti. 17. Vývoj socha ství ve 20. století. 18. Sm ry a proudy v evropském um ní druhé poloviny 20.století(pop art, op art, body art, land art, ak ní um ní atd.). 19. Malba. Obor malba (technické prost edky a postupy v malb, barva, teorie barvy, typy kontrast ). 20. Kresba a grafika (principy kompozice formátu, technické prost edky a materiály v kresb. Základní grafické techniky...). 21. Vkus a nevkus, um ní a ký.

5 D jepis 1. Antropogeneze. Paleolit, neolit, doba bronzová a elezná. Germáni, Keltové a Slované na na em území. 2. Orientální despocie. Egypt, Mezopotámie, St edomo í. Vývoj, civiliza ní p ínos. 3. Starov ké ecko. Minojská a mykénská civilizace, Sparta, Athény, ecko-perské války, klasické období, Alexandr Makedonský, helénismus. Historický vývoj, um ní a kultura. 4. Starov ký ím. Etruskové, ímská republika, vytvo ení impéria, principát, dominát, p í iny a d sledky zániku. Civiliza ní odkaz. 5. Raný st edov k. Vývoj k es anství, barbarizace Evropy, st hování národ, vznik islámu a arabská expanze, Franská í e, Verdunská smlouva, Vikingové. 6. Vrcholný st edov k. K i ácké výpravy, vznik m st, gotika, vývoj ve Francii, Anglii a N mecku, katolická církev ve vrcholném st edov ku. 7. Sámova í e, Velkomoravská í e, po átky eského státu a vláda P emyslovc do konce 12.století. 8. P emyslovci ve 13. století a Lucemburkové. 9. Husitské války a vývoj na eho státu do roku Renesance, reformace, zámo ské objevy, vzestup pan lska, Evropa v 16.století. 11. eské zem od nástupu Habsburk do t icetileté války. 12. T icetiletá válka jako evropský konflikt, její d sledky pro na e zem, rekatolizace a baroko. 13. Absolutismus v Evrop. Vývoj ve Francii, Anglii, Rusku a N mecku v 17. a 18. století. Osvícenství. 14. Habsburská monarchie a na e zem v 17. a18.století. 15. Velká francouzská revoluce a napoleonské války. Víde ský kongres a jeho d sledky. 16. eské národní obrození, rok eská spole nost a politika Vliv politického d ní v Evrop sjednocení N mecka a Itálie, vývoj v Rusku. 18. První sv tová válka p í iny, pr b h, výsledky. Versailleské dohody, revoluce v Rusku. 19. eskoslovensko vznik a politický a kulturní vývoj mezi dv ma sv tovými válkami. 20. Vývoj ve sv t mezi válkami, zejména v N mecku a SSSR, sv tová hospodá ská krize a její d sledky. 21. Rozpad eskoslovenska, druhá republika, okupace, vznik Slovenského státu. 22. Druhá sv tová válka. P í iny, pr b h, výsledky. 23. eskoslovenský odboj za 2. sv tové války, obnova státu a p evzetí moci komunisty. 24. eskoslovensko od roku 1948 po sou asnost. Zejména politický vývoj do roku 1968, posrpnová normalizace, rok Sv t v druhé polovin 20. století. Studená válka, rozd lení Evropy, politický vývoj hlavních velmocí, rozpad koloniálního systému. Lokální konflikty, zaostávání východního bloku a p í iny jeho rozpadu. Ob anská nauka 1. Osobnost, sebepoznání, základní pojmy, temperament, extroverze, introverze, psychické pot eby, náro né ivotní situace. 2. P írodní podmín nost lov ka, vliv prost edí na lov ka, vztah p írodního prost edí a lov ka, globální problémy sou asného sv ta a jejich e ení. 3. Význam mezilidských vztah, zásady slu ného chování, etiketa, verbální a neverbální komunikace. 4. Volný as a jeho smysluplné vyu ití, problém ivotní spokojenosti, úloha um ní v ivot, kultura, masová kultura.

6 5. Prevence sociáln patologických jev, zejména v oblasti zneu ívání drog, alkoholové závislosti, gamblerství a kriminální innosti. Závislost jako psychický a sociální problém. 6. Pohlaví, gender a spole nost, aktuální otázky z hlediska politického a sociálního stavu na í spole nosti (rovnost p íle itostí, postavení eny na trhu práce apod.). 7. Aktuální stav na í spole nosti z hlediska sociologie (p echod k diferencované spole nosti, nové elity, demografický vývoj, imigrace, men iny, patologické jevy), multikulturní spole nost. 8. Ve ejné právo. Trestní procesní a hmotné právo, kriminalita mláde e a mladistvých, trestní postih, aktuální otázky. 9. Systém soud, státní zastupitelství, notá ství, advokacie a represivní orgány R. Ob an a právo, trestní odpov dnost, oblasti práva. 10. Soukromé právo - rodinné právo, man elství, vztahy mezi rodi i a d tmi, specifická ochrana d tí a mláde e. Ob anské právo vlastnictví, odpov dnost. 11. Pracovní právo, p íprava na povolání, rekvalifikace, zam stnávání mladistvých, uzav ení a ukon ení pracovního pom ru. 12. Men iny, marginalizované skupiny ve spole nosti, vztah majority k minorit, sociální a právní politika státu v i t mto skupinám, nestátní aktivity a mo nosti e ení problematiky. 13. Státoprávní teorie, formy státu, národ, demokracie, vztah k mezinárodním organizacím a závazky. Ob an ve stát a v obci. 14. Ideologie a její formy, mo nosti zneu ití (p íklady z historie). Lidská práva a jejich dodr ování, ombudsman. 15. Ústava R, zákonodárná, výkonná a soudní moc v R. Volby a volební systémy, politické strany. 16. Mezinárodní organizace, OSN, NATO, EU, R a její postavení v Evrop. Aktuální problémy sv tové politiky, válka, terorismus, rozvojové oblasti zem koule apod. 17. Hospodá ský ivot rodiny, rodinný rozpo et, p íjmy (hrubá a istá mzda), poji t ní, sociální dávky, hospodá ské postavení neúplných rodin a samo ivitel ve spole nosti, sociální politika státu v i rodin. 18. Etika, kategorie etiky, vývoj etických teorií od období antiky po sou asnost. Nacionalismus, rasismus a t ídní nenávist jako etické téma. Aktuální problémy, euthanasie, interrupce jako etický problém. 19. Sv tová monoteistická nábo enství, okolnosti vzniku, základní v rou né reálie a texty, aktuální zále itosti. Vlivy východní filozofie, new age, sekty aj. 20. Základní filozofická témata a disciplíny, gnozeologie, ontologie, filozofická antropologie. Vztah mýtu a filozofie. ecká kosmologická filozofie. 21. Antická filozofie. ecká antropologická, systematická a helénistická filozofie. Sokrates, Platón a Aristoteles. Stoikové, skeptici atd. 22. St edov ká a renesan ní filozofie. Dogmata, vztah mezi v dou a vírou, spor o reálie, renesance a reformace. 23. Novov ká filozofie. Osvícenství. F. Bacon, R. Descartes, J. Locke, B. Spinosa, Voltaire, J. J. Rousseau, angli tí liberálové, I. Kant aj. 24. Filozofie 19 století a její spole enské d sledky. N mecká klasická filozofie, I. Kant, G. F. Hegel, K. Marx marxismus. Racionalismus a iracionální tradice, F. Nietsche. Pozitivismus, A. Comte. 25. Filozofie 20.století. fenomenologie, existencionalismus, pragmatismus, strukturalismus, postmodernismus aj. Filozofické otázky v ivot mladého lov ka.

7 Biologie 1. Chemické slo ení ivých organism : prvky, neústrojné a ústrojné látky (sacharidy, tuky, bílkoviny, NK stavba, výskyt a význam v organismu 2. Bu ka: druhy bun k, stavba a funkce jednotlivých organel, d lení bun k (amitóza, mitóza, meióza) 3. Vý iva organism : zp soby vý ivy (fáze a význam fotosyntézy, heterotrofie), látkový metabolismus (anabolismus, katabolismus) 4. Prokaryota: stavba bakteriální bu ky, rozd lení a význam bakterií, sinice 5. Infek ní choroby: stavba viru, virová onemocn ní, bakteriální nemoci, zp soby p enosu, podmínky vzniku, p íznaky a lé ení 6. Houby: charakteristika, systém zástupci, význam 7. asy: charakteristika, význam, vývoj, systém zástupci Výtrusné rostliny: mechorosty a kapra orosty systém, zástupci, význam, rodozm na 8. Rostlinná pletiva: definice, rozd lení podle funkce, tvaru bun k a tlou ky bun né st ny, d lící schopnosti 9. Rostlinné orgány: ko en, stonek, list stavba, funkce, metamorfózy; kv t stavba, opylení a oplození, plody a semena; kv tenství 10. Nahosemenné rostliny: charakteristika, systém, význam lesa Krytosemenné rostliny:jednod lo né a dvoud lo né rostliny charakteristické znaky, eledi, zástupci, význam 11. Prvoci: charakteristika, systém, zástupci, význam 12. Bezobratlí ivo ichové I: ahavci, plo t nci, m kký i, krou kovci stavba t la, systém, zástupci, význam 13. Bezobratlí ivo ichové II: lenovci charakteristika, stavba t la, systém, zástupci, význam 14. Strunatci I: ryby, oboj ivelníci, plazi charakteristika, systém, zástupci, význam 15. Strunatci II: ptáci, savci charakteristika, systém, zástupci, význam 16. Lidské tkán : definice, rozd lení, funkce; stavba neuronu, vznik a p enos nervových vzruch, reflexy 17. Opora a pohyb t la: stavba kosti, spojení kostí, kosterní soustava; stavba a rozd lení sval, svalová práce, p ehled sval 18. Cévní soustava lov ka: stavba a funkce CS, slo ení krve, krevní skupiny, imunita 19. Dýchací soustava lov ka: stavba a funkce DS, vn j í a vnit ní dýchání, mechanika dýchání, um lé dýchání 20. Trávicí soustava lov ka: stavba a funkce TS 21. Vylu ovací soustava lov ka a význam k e p i vylu ování: nefron, stavba a funkce ledvin a mo ových cest, stavba a význam k e 22. Nervová soustava lov ka: stavba a funkce mozku a míchy, nervy 23. Smyslové orgány lov ka: rozd lení, stavba a funkce 24. Endokrinní systém lov ka: funkce, p ehled láz, hormony a jejich význam 25. Rozmno ovací soustava: stavba a funkce RS; oplození, menstrua ní cyklus a jeho ízení, t hotenství, porod, antikoncepce 26. Genetika: molekulární genetika, stavba nukleových kyselin, replikace, transkripce a translace; základní pojmy klasické genetiky (alela, gen, genotyp, fenotyp), Mendelovy zákony 27. Sou asná biosféra: základní ekologické problémy sou asnosti, vliv ivotního prost edí na zdraví lov ka

8 Matematika 1. íselné obory, vlastnosti reálných ísel, operace s reálnými ísly 2. Základní mno inové pojmy, mno inové operace, intervaly 3. Úpravy výraz - zápis výraz, rozklad výraz v sou in, lomené výrazy 4. Udání smyslu výraz ; vyjád ení neznámé ze vzorce, po ítání s výrazy 5. Zobrazení, kartézský sou in 6. Shodná a podobná zobrazení v rovin 7. Úhel a jeho velikost, trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 8. Pojem funkce lineární funkce 9. Absolutní hodnota - graf lineární funkce s absolutní hodnotou; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 10. e ení lineárních rovnic; soustavy lin. rovnic 11. e ení lineárních nerovnic a jejich soustav 12. Slovní úlohy - úlohy e ené lineární závislostí, úlohy o pohybu, na spole nou práci 13. Kvadratická funkce konstrukce grafu, vlastnosti 14. e ení kvadratických rovnic. Zp soby e ení; vztahy mezi ko eny a koeficienty kvadratické rovnice 15. Po etní a grafické e ení kvadratických nerovnic rozklad kvadratického troj lenu v sou in 16. Základní pojmy ze stereometrie, vzájemná poloha bod, p ímek, rovin, ezy t les 17. Objemy a povrchy t les 18. Analytická geometrie v rovin - vzájemná poloha p ímek, úhel p ímek, sou adnice bodu 19. Kombinatorika, Pascal v trojúhelník, binomická v ta 20. Pravd podobnost náhodného jevu 21. Mocniny a odmocniny - úpravy mocnin a odmocnin, usm rn ní zlomku, áste né odmocn ní 22. Mocninné funkce; rostoucí a klesající funkce 23. Exponenciální a logaritmické rovnice a funkce 24. Sinová a kosinová v ta - u ití v praxi 25. Definice goniometrických funkcí (grafy, jednotková kru nice), e ení goniometrických rovnic

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Gymnázium Joachima Barranda Beroun

Gymnázium Joachima Barranda Beroun Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Beroun

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2010/2011 (jarní i podzimní zkušební období) Anglický jazyk - 4. A (Md) 1.

Více

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z anglického jazyka Maturitní témata z anglického jazyka 1. About myself, my family and friends 2. Talking about education. School. School systems in Great Britain, USA and the Czech Republic 3. Healthcare, being ill, seeing

Více

Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky

Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky Třída: 4. A, o8a Klíglová Olga 1. Číselné soustavy 2. MS WORD zásady psaní textů, prostředí, členění textu formátování, odrážky a číslování, ohraničení

Více

P ÍLOHA. 1 K ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 3/2010

P ÍLOHA. 1 K ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 3/2010 P ÍLOHA. 1 K ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 3/2010 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2011 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH P EDM 1. Schodišt 2.

Více

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Gymnázium Františka Martina Pelcla, Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Anglický jazyk... 2 Francouzský jazyk...

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky 5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem pis

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 8 6. Dějepis.. 9 7. Zeměpis. 10 8. Matematika

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 profilová (školní) část Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Obsah Maturitní

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA LITERATURA 1. Antické umění jako základ evropské kultury 2. Česká literatura 10. 15. století jako odraz společenských změn 3. Humanismus a renesance v evropských literaturách 4.

Více

Maturitní zkouška 2013 profilová (školní) část

Maturitní zkouška 2013 profilová (školní) část Maturitní zkouška 2013 profilová (školní) část V souladu s 79 odst. 3 školského zákona budou v roce 2013 na základě rozhodnutí ředitele školy žáci Gymnázia Kadaň v profilové (školní) části maturitní zkoušky

Více