Multirezistentní kmeny - Jak na ně?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multirezistentní kmeny - Jak na ně?"

Transkript

1 Seite 1 von 5 Info 1/2013 Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně dochází k významnému nárůstu rezistencí u bakterií a k problémům s antibiotickou terapií. Methicillin rezistentní stafylokoky MRSA/MRSP: Tvorba ß-laktamáz u kmenů stafylokoků je dlouhodobě známá a byla úspěšně překonána díky použití ß-laktamáz jako klavulanát. Rovněž cefalosporiny první generace jako je cefalexin nebo cefalosporiny třetí generace jako je cefovecin mohly být používány s úspěchem proti stafylokokům tvořící ß- laktamázy. rezistenci na další druhy antibiotik. Byla prokázána rezistence na linkosamidy (clindamycin, linkomycin), makrolidy (erythromycin, clarithromycin), tetracykliny, sulfonamidy kombinované s trimethoprimem a také na fluorchinolony. Počet methicillin rezistentních stafylokoků se zvyšuje nejen u hospodářských zvířat, především pak u prasat, ale bohužel i u společenských zvířat. Kromě toho se vyskytuje methicillin rezistentní Staph. aureus (MRSA) S rozvojem methicillin rezistentních kmenů se tato situace zcela změnila. Tyto kmeny tvoří penicillin vázající protein (PBP-2a) kódovaný díky genu meca. Graf 2: Rozložení rezistence u methicillin-rezistentního Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) Graf 1: Rozložení bakteriální rezistence u Staphylococcus pseudintermedius Vedle rezistence na ß-laktamová antibiotika jako je penicillin, amoxicillin a cefalosporin vykazují tyto rezistentní kmeny stále častěji

2 Seite 2 von 5 Graf 3 Rozložení bakteriální rezistence u Staphylococcus aureus u prasat, ale i u lidí, které kolonizují sliznice nosu, aniž by se projevovaly klinickými příznaky. U společenských zvířat jako je pes a kočka bývá MRSA prokazován nejčastěji ve spojitosti s klinickými problémy. MRSA bývá nejčastěji pozorován u psů v souvislosti s infikovanými ranami, často i po aseptických chirurgiích. U koček je nejčastěji spojen s opakovanými infekcemi dolních močových cest. U psů je v současnosti stále více izolován methicillin rezistentní Staph. pseudintermedius (MRSP). Prokázány byly také koaguláza negativní stafylokoky s přítomností meca genu. Volba antibiotik pro MRSA/MRSP: Aby se podařilo zvrátit nepříznivou situaci spojenou s rozvojem bakteriální multirezistence, je u všech bakteriálních infekcí s indikací k antibiotické terapii doporučitelné provedení bakteriologie a antibiogramu. Bylo prokázáno, že u MRSA/MRSP kmenů nelze empiricky předpokládat citlivost na ß- laktamová antibiotika, a proto je doporučováno provedení antibiogramů. Graf 4 Rozložení rezistence u methicillin-rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA) V řadě klinických případů nelze vždy odkládat antibiotickou terapii do výsledků antibiogramu. U methicillin rezistentních kmenů se ukazuje nízký nárůst rezistencí u následujících antibiotik: Rifampicin: Přestože se jedná o dlouhodobě používané antibiotikum, především pak v hipiatrické praxi u infekcí spojených s Rhodococcus equi, vykazuje většina MRSA/MRSP kmenů odpovídající citlivost. Jeho baktericidní účinky jsou spojené s působením na bakteriální RNA-polymerázu. Díky své liposolubilitě, dobré absorbci a průniku do tkání, stejně tak intracelulární penetraci, může být účinně používán u intracelulárních původců jako jsou mykobakterie nebo Rhodococcus equi. Dávkování pro infekce spojené se Staph. pseudintermedius: 5 mg/kg 1x denně po dobu 10 dní, v indikovaných případech lze použít až 10 mg/kg, doporučuje se dávku rozdělit na 2x denně.

3 Seite 3 von 5 Použití samotného rifampicinu vede rychle k rozvoji bakteriální rezistence, proto se v humánní medicíně kombinuje jeho použití s dalším baktericidním antibiotikem. Proto se doporučuje stejný postup i v případě veterinární medicíny. Preparát je navíc hořký, proto je často veterinárními pacienty odmítán. U psů jsou časté nežádoucí účinky (cca. u 20 % případů) v podobě zvýšení jaterních hodnot, rovněž oranžové zbarvení spojivky a kůže. Doxycyklin / Tetracyklin V současnosti jsou MRSA/MRSP kmeny citlivé k této skupině antibiotik. Doxycyclin je možné podávat perorálně v dávce 5 mg/kg 2x denně. Nežádoucí účinky jako relativně vzácné a nejčastěji bývají pozorovány trávicí potíže nebo jaterní problémy. Problémy se zbarvením skloviny zubů pozorované u tetracyklinů jsou u doxycyklinu velmi vzácné. Rovněž vstřebávání není ovlivněné potravinami obsahujícími vápník. Účinnou látkou v preparátu je doxycyclinhydrochlorit, leptavá látka, která může vést k težkému poranění sliznice jícnu, pokud zůstane tableta delší dobu v ezofagu. Aby se tomu předešlo, mělo by po podání tablety následovat důsledné zapití či příjem krmiva. Chloramfenikol Citlivost kmenů MRSA/MRSP vedla v poslední době k nárůstu používání tohoto preparátu. Narozdíl od florfenikolu je chloramfenikolpalmitát snadno aplikovatelný perorálně. Florfenikol se používá především u hospodářských zvířat v injekční formě. Jeho biologický poločas rozpadu je natolik krátký, že je nutná jeho aplikace třikrát nebo lépe až čtyřikrát denně. Dávkování: chloromycetinpalmitát 50 mg/kg p.o. 3x denně, pouze tak je možné dosáhnout adekvátně vysoké sérové hladiny, která je proti stafylokokům baktericidní. Pokud se použije florfenikol, doporučuje se u psů a koček dávkování mg/kg 2-3x denně intramuskulárně. Rovněž orální podávání je dle recentní literatury možné. Doporučuje se pak dávkování ve stejné dávce a frekvenci. Ve srovnání s člověkem je chloramfenikol domácími zvířaty dobře snášen. Poškození kostní dřeně, často pozorované u lidí, se u psů a koček v podstatě nevyskytuje. Z důvodu možného poškození lidského zdraví je nutné dostatečně informovat majitele. Zvýšené opatrnosti je nutné při metabolizaci jiných léků. Chloramfenikol působí jako inhibitor cytochromu P-450 a může tak prodlužovat metabolizaci opiátů, barbiturátů, propofolu a dalších látek. Aminoglykosidy (Gentamicin, Kanamycin, Neomycin, Amikacin) Aminoglykosidy, především gentamicin dosahují vysoké účinnosti proti kmenům MRSA/MRSP. Vzhledem k možné nefrotoxicitě a ototoxicitě by mělo být jeho použití velmi opatrné. Používá se s úspěchem jak lokálně v podobě oftalmologik a otologik, tak injekčně. Baktericidně se podává 1x denně i.v., i.m. nebo s.c. v dávce 10 mg/kg. U subkutánních aplikací může docházet k těžkým iritacím. Při intravenózní aplikaci dochází k nejvyšší plazmatické hladině gentamicinu. Biologická aktivita je ale silně redukována v přítomnosti hnisu. Nežádoucí účinky: Nejsilnější toxický efekt působí na ledviny. Toto nežádoucí působení je nejsilnější u dehydratovaných pacientů, pacientů s již existujícím poškozením ledvin a pacientů v septikémickém stavu. Nefrotoxicita přímo koreluje s délkou podávání léku. Aby se riziko minimalizovalo je doporučovaná současná infuzní terapie provázená laboratorní kontrolou ledvinných parametrů (biochemie, vyšetření močového sedimentu). Důraz je kladený i na optimální korekci kalémie, protože nefrotoxicita je vyšší v přítomnosti hypokalémie.

4 Seite 4 von 5 Enterokoky V humánní medicíně způsobují enterokoky již delší dobu nozokomiální infekce. Jak se ukazuje, podobnému problému začíná čelit i veterinární medicína. Dva nejčastěji izolovaní původci, Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium, se chovají přitom velmi rozdílně. Přestože je častěji kultivován Enterococcus faecalis, představuje nárůst rezistence větší problém u Enterococcus faecium. Až donedávna byly izolované kmeny enterokoků citlivé k penicillinu G a ampicillinu nebo amoxicillinu. V současnosti se již objevily kmeny enterokoků rezistentní k cefalosporinům a fluorochinolonům. Tyto rezistentní kmeny vykazují často rezistenci na sulfonamidy kombinované s trimethoprimem nebo makrolidy. Přestože jsou tyto rezistentní kmeny citlivé na fluorchinolony, ukazuje se v humánní medicíně, že se nejedná o dobrou volbu. Vzhledem k všeobecně vysokému používání cefalosporinů a inhibitorů gyrázy, které obecně nevykazují vysokou účinnost proti enterokokům, stoupá četnost nozokomiálních infekcí spojených s enterokoky. Ve veterinární medicíně není tento trend na první pohled viditelný, ale objevily se již studie ukazující na stoupající četnost infekcí močových cest způsobených enterokoky. Pokud jsou izolované kmeny enterokoků citlivé k penicillinu G, měl by se přednostně použít ampicillin nebo amoxicillin díky své snadné aplikovatelnosti a to v nejvyšších možných dávkách. U velmi těžkých infekcí je vhodné použít kombinaci ß-laktamového antibiotika a aminoglykosidu. U infekcí ran, infekcí močových cest nebo peritonitidy, u kterých jsou kromě enterokoků izolovány další původci jako gramnegativní bakterie nebo anaerobní bakterie, by se měl vždy provádět antibiogram. V případě cílené antibiotické terapie je možné v těchto případech dosáhnout vysoké úspěšnosti léčby. Gram-negativní multirezistentní bakterie Pseudomonas aeruginosa, ESBL Gramnegativní bakterie ze zkušenosti dobře odpovídají na fluorochinolony a aminoglykosidy. Rovněž je dobré pamatovat na to, že cefalosporiny první generace, ampicillin nebo amoxicillin již proti těmto bakteriím téměř nefungují. Podobná zkušenost je i u bakterií s ESBL (ß-laktamázy rozšířeného spektra). Kmeny bakterií, které osidlují sliznice střeva jako je E. coli a Enterobacteriaceae jako je Klebsiella spp., Proteus spp., ale také salmonely, vykazují často rezistenci na antibiotika. ß-laktamová antibiotika Proti Pseudomonas aeruginosa působí v rámci této skupiny pouze ureidopenicilliny, k nimž patří mezlocillin, azlocillin, stejně jako piperacillin a karboxypenicilliny jako karbencillin a tikarcillin. Tyto antibiotika jsou dostupná jen pro humánní medicínu a představují rezervní skupinu antibiotik. Ve veterinární medicíně by měly být používány pouze v nejsložitějších případech a na základě schválené úřední výjimky. Tato antibiotika je možné používat pouze jako injekční preparáty. Nevýhodou je nutnost aplikace nejméně 4x denně, stejně jako krátká expirace roztoku po naředění a vysoká cena preparátu. Cefalosporiny Pouze cefalosporiny III. a IV. generace vykazují proti gramnegativním bakteriím dobrý účinek. Bohužel jsou tato antibiotika dostupná pouze jako injekční preparáty, případně jako roztoky pro lokální použití. Cefovecin, depotní antibiotikum, vhodné k použití pro kožní infekce či infekce močových cest, vykazuje dobrou účinnost proti gramnegativním bakteriím, ale bohužel se to netýká Pseudomonas aeruginosa. Z lokálně použitelných cefalosporinů IV. generace je adekvátně účinný cefoperzon (Peracef intramamární preparát) proti kmenům

5 Seite 5 von 5 vykazujícím ESBL a rovněž proti Pseudomonas aeruginosa. Bohužel preparát je možné použít pouze lokálně k terapii otitid či zánětu paranálních váčků. Pro účely veterinární medicíny byl vyvinutý cefalosporin IV. generace cefquinom, s registrovaným použitím pro krávy, prasata a koně. Spektrum jeho působnosti zahrnuje téměř všechny grampozitivní bakterie, ale také gramnegativní bakterie. Bohužel rovněž proti tomuto antibiotiku vykazují kmeny Pseudomonas aeruginosa častou rezistenci. Antibiotikum je možné použít i pro psy a kočky, aplikuje se injekčně v dávce 1-2 (3-4) mg/kg s.c. 1x denně. Fluorchinolony Tato antibiotika fungují jako inhibitory gyrázy a vykazují dobrou efektivitu vůči Pseudomonas aeruginosa a také proti bakteriím s ESBL. Ze studií i našich vlastních pozorování funguje nejlépe enrofloxacin a marbofloxacin, stejně jako nový preparát pradofloxacin. Nižší účinnost bývá pozorována u difloxacinu a ibafloxacin. Aminoglykosidy Tato skupina antibiotik je dobře účinná proti bakteriím s ESBL a také proti Pseudomonas aeruginosa. Amikacin a tobramycin, oba humánní preparáty, jsou nejúčinnější proti vysoce rezistentním kmenům. U zvířat by měly být používány pouze v nejtěžších případech. Amikacin se používá v dávkování 5-10 mg/kg i.v., i.m., nebo s.c 1x denně, tobramycin 5-10 mg/kg 3x denně. Vzhledem k potenciální nefrotoxicitě je vhodné monitorovat pravidelně renální funkce (biochemie, močový sediment).

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba Antikoagulační léčba Malý Jaroslav, II. Interní klinika FN Hradec Králové Matýšková Miloslava, Penka Miroslav, Oddělení klinické hematologie FN Brno 1. Úvod V současnosti je známa celá řada klinických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Ostatní nemoci hříbat

Ostatní nemoci hříbat Ostatní nemoci hříbat Kevin T. T. Corley Úvod Mnoho nemocí hříbat má podobnou anamnézu i klinický nález. U neonatálních hříbat jsou ve skutečnosti pouze dvě různé anamnézy. První z nich uvádí, že hříbě

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Mikroalbuminurie. Klinická příručka

Mikroalbuminurie. Klinická příručka Mikroalbuminurie Klinická příručka Chtěli bychom vám v našem průvodci poskytnout přehledné informace o mikroalbuminurii, o jejím významu pro klinickou praxi a o preventivních opatřeních, ke kterým je vhodné

Více

Co je to thalidomid? Je thalidomid to samé co chemoterapie? Kdo může mít užitek z léčby thalidomidem?

Co je to thalidomid? Je thalidomid to samé co chemoterapie? Kdo může mít užitek z léčby thalidomidem? Úvod Používání thalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu je způsob léčby, uplatňovaný cca 10 let, ale thalidomid sám o sobě je zkoumán již půl století. O účinku thalidomidu v rámci léčby různých nemocí

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více