v y z ý v á Doporučeně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v y z ý v á - 1 - Doporučeně."

Transkript

1 - 1 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 4, 5. května 51, IČ: DIČ: CZ tel.: , fax: web: Doporučeně. Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu podle odstavce 3, 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: 1. Zadavatel: Úprava elektroměrového rozvaděče včetně nového napojení z TS Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola se sídlem: 5. května 51, Praha 4 - Nusle zastoupený: PhDr. Márií Janákovou Ph.D., ředitelkou školy za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle odst. 3, 12, zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy Vás v y z ý v á jako uchazeče k podání nabídky na realizaci stavební zakázky malého rozsahu na akci: 2. Rozsah zakázky Úprava elektroměrového rozvaděče včetně nového napojení z TS a) Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího elektroměrového rozvaděče z důvodu navýšení instalovaného příkonu na 315A hl. jističe. V rámci této úpravy dojde ke sloučení tří stávajících elektroměrových posic a bude provedeno nové napojení z TS umístěné v areálu školy. Nově osazený rozvaděč by měl být vybaven přípojkou na TČ a splňovat podmínky pro sazbu dodávky el. energie C25d. Celý rozsah plnění je dán formou výkazu výměr. Součástí předmětu plnění této zakázky je též vyhotovení skutečného provedení a veškerá další investorsko-inženýrská činnost, nezbytná pro realizaci stavby, včetně poplatku za navýšení příkonu hl. jističe. Informace k zakázce mohou uchazeči písemně požadovat po zadavateli nejpozději do Dotazy je nutné podat písemně na adresu zadavatele, případně elektronicky na adresu: nejpozději do b) Dodavatel zpracuje cenu za předmět díla jako cenu celkovou. Cena bude v členění dle předloženého výkazu výměr ( je součástí výzvy) a dále jako celková částka bez DPH, sazba DPH a celkem včetně DPH.

2 Zjistí-li dodavatel, že specifikace a výměry některých prací a dodávek jsou v rozporu se zadáním nebo výkazem výměr, nacení jednotlivé chybějící nebo rozporované položky mimo hlavní rozpočet a uvede toto dodatečné nacenění jako přílohu k celkové nabídce v členění jako celkovou částku bez DPH, sazba DPH a celkovou částku včetně DPH. 3. Podmínky realizace Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí. Zhotovitel bude provádět stavební práce v pracovních dnech době od hod, v průběhu měsíců srpna až září Hluk ze stavební a montážní činnosti nesmí přesáhnout limity stanovené HS HMP. Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy v budově oznámení o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce.. Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid společných prostor objektu, kde je právě prováděna oprava nebo výměna, Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech pracovníků a dalších reprezentantů firmy s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny. Zhotovitel se nebude pohybovat po objektu v místech kde nezasahuje stavba, v tomto ohledu se bude řídit pokyny pracovníků školy, kteří budou určeni se zhotovitelem spolupracovat. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný stavební deník. Zhotovitel v rámci realizace prací provede i vystěhování a nastěhování věcí v dotčených prostorách na základě dohody s určeným zaměstnancem školy. Po ukončení prací je nutno provést generální úklid stavbou dotčených prostor a venkovních ploch objektu. 4. Platební podmínky Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Záloha nebude před započetím prací poskytnuta objednavatel ji neposkytuje. Je přípustná dílčí fakturace na základě skutečně provedených prací do maximální výše 90 % z celkové ceny díla (bez rezervy). Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad a nedodělků zadavatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu, Realizované práce s přihlédnutím k ustanovení 92 zákona o DPH č. 235/2004 ve znění pozdějších změn a doplňků podléhají přenesené daňové povinnosti a faktury budou proto vystaveny za ceny bez DPH s poznámkou, že DPH vypočte a hradí objednavatel. Splatnost faktur vyžadujeme nejméně 14 dnů od data doručení faktury. 5. Předpokládaný termín plnění Předpokládaný termín zahájení prací , termín uvedení do provozu nejpozději do , Podmínkou realizace je, že nedojde k přerušení dodávky el. energie v době školního vyučování.

3 Přípravné práce a vlastní práce, které nebudou zásadně omezovat provoz školních zařízení, budou probíhat ohleduplně k provozu školy, práce které by omezily chod školních zařízení, musejí probíhat mimo jejich provoz. 6. Kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje : Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle ustanovení odst zákona. Zadavatel upozorňuje na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která byla provedena zákonem č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s účinností Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 zákona prokáže uchazeč, který doloží: 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Prokázat splnění ekonomických a finančních předpokladů čestným prohlášením Prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů dle odstavce 3, písmena a) 56, zákona č. 137/2006 Sb., předložit seznam významných zakázek obdobného charakteru realizovaných za posledních 5 let. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením čestného prohlášení, obsahujícího seznam prací obdobného charakteru jako je předmět této VZ realizovaných v průběhu pěti let před vyhlášením zadávacího řízení, v němž musí být u jednotlivých stavebních prací minimálně následující údaje: název zakázky, identifikační údaje subjektu, pro nějž byla zakázky určena, stručnou charakteristiku poskytovaného plnění, finanční objem, období, ve kterém byla zakázka realizována. doložit (v kopii) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení a realizaci příslušné zakázky. Prokazuje-li dodavatel splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odst. 1, 53 a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 způsobem podle 127 (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), nesmí být tento výpis k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů podle 134 (certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů) a certifikát obsahuje náležitosti stanovené v 139, nesmí být tento certifikát k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 1 rok. Prokázat splnění podmínky práce v sítích PRE distribuce, a.s.

4 Doklady musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii. Čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 7. Nabídka Nabídku rozčleňte z důvodu přehlednosti tak, aby obsahovala nejprve rekapitulaci obsahu nabídky a dále dokumenty v tomto pořadí obsah identifikační list uchazeče nabídková cena bez DPH celkem základní kvalifikační předpoklady profesní kvalifikační předpoklady ekonomické kvalifikační předpoklady technické kvalifikační předpoklady návrh SOD (podepsaný) oceněný rozpočet, harmonogram, kopie pojistné smlouvy seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů Nabídka musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím a stránkami očíslovanými nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude podána v jednom vyhotovení (originál). Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, popřípadě pověřenou osobou uchazeče s plnou mocí.. Podepsaný návrh smlouvy respektující požadavky zadávací dokumentace předložte jako součást nabídky. V nabídce uchazeč předloží též návrh harmonogramu průběhu prací. 8. Nabídková cena Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu a zvlášť samostatně do nabídky dle bodu 2. Nabídka, za identifikační list uchazeče. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena včetně DPH, samostatně bude uvedeno DPH a nabídková cena bez DPH. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v položkové cenové kalkulaci. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů a dále tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky nebo v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem v souladu s ustanovením 23 odstavec 7, písmeno a) zákona o veřejných zakázkách. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští. Všechny položky zadávacího výkazu výměr musí být oceněny, neocenění některých položek bez patřičného vysvětlení může být

5 důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení. Položky zařazené a oceněné navíc oproti zadávacímu výkazu výměr musí být výrazně označeny a okomentovány. 9. Kritérium pro hodnocení nabídek Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 10. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení či možnost zadat k realizaci pouze vybrané ucelené části díla. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy. 11. Lhůta pro podání nabídek Uchazeči podají své nabídky do sekretariátu ředitelky školy, nebo poštou na adresu zadavatele: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května Praha 4 Lhůta pro doručení nabídky končí dne 24. července 2015 do hod. Všechny nabídky musí být doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídky. Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem,,neotvírat Veřejná ZAKÁZKA Úprava elektroměrového rozvaděče včetně nového napojení z TS Obal bude na uzavření opatřen razítkem zájemce přes přelep, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. Kontaktní osobou pro případné dotazy : Josef Janata tel.: , Další podmínky Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce. Místní šetření prohlídka a se bude konat po předchozí dohodě s kontaktní osobou. 13. Závěrečná ustanovení Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku. Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu 152 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, a dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených kritérií. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

6 Během zadávacího řízení, v případě podstatných okolností, které zadavatel nemohl předvídat je možné změnit zadávací podmínky. Informace o této změně bude poskytnuta firmám, které si zažádaly o ZD a firmám osloveným v rámci výzvy. Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Prohlášení uchazeče dle 68 zákona 137/2006 Sb. Příloha č. 3 Prohlášení uchazeče dle 53 zákona 137/2006 Sb. Příloha č. 4 Rozpočet s výkazem výměr V Praze dne 15.června 2015 PhDr. Mária Janáková Ph.D ředitelka školy

7 Příloha č.1, Krycí list nabídky Pro veřejnou zakázku Úprava elektroměrového rozvaděče včetně nového napojení z TS Uchazeč (název obchodní firmy) Sídlo (celá adresa včetně PSČ, u fysické osoby místo podnikání) Právní forma Identifikační číslo Rodné číslo (jen v případě, že uchazeč ja fysická osoba) Celková nabídková cena Cena bez DPH DPH Cena s DPH V. dne.. razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

8 Příloha č.2 Prohlášení uchazeče O platnosti nabídky ve smyslu 68 odstavce 2, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Já (my) níže podepsaný (í) prohlašuji (eme), že naše nabídka na veřejnou zakázku Úprava elektroměrového rozvaděče včetně nového napojení z TS je platná po dobu zadávací lhůty a po celou dobu jsme naší nabídkou vázáni. V. dne.. razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

9 Příloha č. 3 Prohlášení uchazeče Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a), b, c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Prohlašuji tímto čestně, že: uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosu z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případu, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. a/ zákona), nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. b/ zákona), uchazeč v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c/ zákona), vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladu insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d/ zákona), uchazeč není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e/ zákona) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ( 53 odst. 1. písm. f/ zákona), uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ( 53 odst. 1 písm. g/ zákona), uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ( 53 odst. 1 písm. h/ zákona), uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j/ zákona), uchazeč předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele ( 53 odst. 1 písm. k/ zákona), uchazeč, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% ( 53 odst. 1 písm. l/ zákona), V. dne.. razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

10 Příloha č. 4 ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: Úprava elektroměrového rozvaděče včetně nového napojení z TS Objekt: Stavební práce Objednatel: VOŠZ a SZŠ, 5.května,51 Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Praha 4, 5.května 51, Datum: Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce 37 STP P Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou m3 0,400 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 STP P Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm kus 12,000 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 STP P Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 5,000 3 STP P Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm m2 18, potěr cementový třída C15 (B15) kamenivo do 4 mm m3 1,100 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 STP P Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 4, Přesun hmot 12 STP P Naložení a složení suti t 1, STP P Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 1, P Poplatek za skládku betonu, asfaltu, sutě m3 0,750 PSV Práce a dodávky PSV 767 Konstrukce zámečnické Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 8, elektroda E - K 103 ČSN D 3,2 mm L 450 mm tis kus 0, Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,915

11 783 Dokončovací práce - nátěry Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení jednosložkové základní m2 5, barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 kg) kg 2, syntetický venkovní INDUSTRIT 1100 šedý S 2013 (á 10 kg) kg 3, ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 kg 3, Dokončovací práce - malby Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 130, nátěr malířský Primalex Plus po 7,5kg plastový kbelík kg 15,000 M Práce a dodávky M 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích P P P P P P P Bourání podkladu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 0,550 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 55 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 15,000 Hloubení jam (sondy startovací jámy) ručně v hornině tř. 3 m3 1,800 Zásyp rýh ručně šířky 55 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 15,000 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 4,000 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm kus 2,000 Utěsnění průchodu zdivem systémem RDSS světlosti do 200 mm kus 2, RDSS- 75 (RDSS-75(S10)) ks 2, RDSS-CLIP- 75 (RDSS-CLIP-75(S5)) ks 2,000 Celkem

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Oslovená firma Kontaktní osoba Ulice č. PSČ Obec Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠST228/2015 Ing. Vladimír Ruml 4.5.2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého

Více

Rekonstrukce učebny chemie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce učebny chemie v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB244/2015 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 18. 5. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců na dodávku zboží malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 246/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 247/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva zájemcům o zakázku k podání nabídky

Výzva zájemcům o zakázku k podání nabídky Výzva zájemcům o zakázku k podání nabídky Statutární město Brno Městská část Brno-Líšeň Jírova 2, Brno zastoupené Správou majetku Líšeň, p.o. jako zadavatel vás vyzývá k podání nabídky do soutěže 2011_01

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Modernizace místních komunikací v obci Babice V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Písemná výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu STAVEBNÍ A SANAČNÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍ UČEBNĚ OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 26 Vrbno pod Pradědem, Školní 477 IČ: 70645515 Tel.: 554 230 940 e-mail: skola@zsvrbno.cz PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více