SOPRD/RDGB/0/066/00/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOPRD/RDGB/0/066/00/02"

Transkript

1 SOPRD/RDGB/0/066/00/02 Účinnost od: Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D., 2236 Po vytištění je dokument platný jen po označení razítkem správce dokumentů Kopie platná do:, jinak se jedná o neřízený dokument. Obsah 1. Pojmy a zkratky Pojmy Zkratky Související externí a interní dokumenty Základní informace Indikace Příprava vyšetření Provedení vyšetření Požadavky na personál Požadavky na technické vybavení pracoviště Nastavení projekce RTG břicha Expoziční faktory Návod ke snížení radiační zátěže vyšetřovaného a personálu Zvláštní podmínky, které mohou komplikovat vyšetření Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření Radiační diagnostické referenční úrovně Stanovení dávky pacienta při lékařském ozáření v radiodiagnostice Potvrzení provedení praktické části ozáření Záznamy a archivace Odpovědnost Zpracovatelský tým standardu Rozdělovník Klíčová slova... 9 Strana 1 (celkem 9)

2 1. Pojmy a zkratky 1.1. Pojmy Pojmy pro účely tohoto standardu: Skiagrafie Skiagrafie je technika statického zobrazení lidských tkání, využívající rozdílnou hodnotu pohlcení procházejícího svazku rentgenového záření v různých tkáních. Jejím výsledkem je trvalý záznam tzv. rentgenový snímek (skiagram) Zkratky AEC AP CR CT Cu DICOM DR FN Hz KAP KIS kv kva kw ma mas MDRÚ MZ NRS ORF PA PACS Pb RA RTG SID SIS SÚJB THP W WM expoziční automatika anteroposteriorní computed radiography computed tomography měď Digital Imaging and Communications in Medicine je standard pro zobrazování, distribuci, skladování a tisk medicínských dat pořízených snímacími metodami direct radiography fakultní nemocnice hertz kerma area product klinický informační systém kilovolt kilovoltampér kilowatt miliampér miliampérsekunda místní diagnostické referenční úrovně Ministerstvo zdravotnictví národní radiologické standardy oddělení radiologické fyziky posteroanteriorní Picture archiving and communication systém je systém pro zpracování, přenos a archivování obrazové a textové informace olovo radiologický asistent rentgenový source image distance správa informační sítě Státní úřad pro jadernou bezpečnost technicko hospodářský pracovník watt klinický informační systém WinMedicalc 2. Související externí a interní dokumenty Zákon č. 18/1997, Atomový zákon Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, HLAVA V Lékařské ozáření a klinické audity, v platném znění, a související předpisy, zejména: Vyhl. č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Věstník MZ ČR částka 9/2011 Národní radiologické standardy Věstník MZ ČR částka 11/2011 Indikační kritéria pro zobrazovací metody ORR/02 Organizační řád PRR/03 Pracovní řád VR/01 Vnitřní řád FN Plzeň SME/3/008 Hygienický plán SME/3/001 Jednotný postup při vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací v rámci FN Plzeň SME/5/001 Organizace požární ochrany Strana 2 (celkem 9)

3 SME/5/002 Zabezpečení BOZP SME/9/001 Poskytování zdravotních služeb s využitím zdrojů ionizujícího záření SME/9/002 Program zabezpečování jakosti při nakládání se zdroji ionizujícího záření v oboru radiodiagnostiky SME/9/003 Program monitorování pro obor radiodiagnostika SME/9/004 Vnitřní havarijní plán pro obor radiodiagnostika SME/9/005 Vymezení kontrolovaných a sledovaných pásem v oboru radiodiagnostiky SLN/002 Identifikační náramky pro hospitalizované pacienty 3. Základní informace Identifikace pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň Radiodiagnostické oddělení Edvarda Beneše 1128/ Plzeň-Bory Identifikace vybavení Pracoviště 2,3 Pavilon 22 AXIOM Aristos MX, VX fy Siemens přímá digitalizace inv. č /35093 Radiologické vyšetření prováděné v ambulantních i lůžkových zařízeních, indikované i jako akutní. Skiagrafický zobrazovací systém je určen pro statické dvourozměrné zobrazení absorpce RTG záření v trojrozměrné anatomické struktuře. Ke vzniku obrazu je třeba: a) zdroje RTG záření b) vyšetřovaného objektu a c) záznamového zařízení, na které se obraz promítne a poté se zviditelní. Dochází k sumaci absorpce záření ve vrstvách tkání ve směru ohnisko receptor obrazu. Výsledné zobrazení pak přináší pro lidské oko zřetelnou informaci především o rozdílech v absorpci mezi oblastmi s výrazným rozdílem pohltivosti rentgenového záření, kterými jsou především kostní struktury, ale též plyn, měkké tkáně a tuk. Skiagrafický zobrazovací systém umožňuje dosáhnout velkého rozlišení ve vysokém kontrastu (prostorového rozlišení), a poněkud horšího rozlišení v nízkém kontrastu, ve srovnání s CT vyšetřením. To vše při relativně nízké radiační zátěže pacienta, jednoduchosti metodiky a relativní láci Indikace Indikaci provádí lékař klinického pracoviště. Ten oprávněnost indikace potvrdí svým podpisem na žádance k vyšetření. Indikující lékař si vyhledá, je-li to možné, předchozí diagnostické informace, a posoudí tato data tak, aby vyloučil zbytečné ozáření. Indikující lékař odůvodní požadavek písemně na žádance k vyšetření a postoupí jej aplikujícímu odborníkovi. Nemůže-li být ozáření předem odůvodněno, nesmí být indikováno ani provedeno. Indikující lékař vychází z části Věstníku MZ ČR částka 11/2011 Indikační kritéria pro zobrazovací metody. Klinickou odpovědnost za lékařské diagnostické ozáření nese v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy aplikující odborník Příprava vyšetření Zjištění důležitých skutečností: převzetí a ověření správnosti a kompletnosti klinické žádanky k vyšetření. Ověření technické způsobilosti pracoviště ke snímkování. Provádí se průběžně, minimálně však každý všední den od 6:30 do 7:00 hod. (RA o tom provede záznam do provozního deníku pracoviště). THP a RA provede identifikaci pacienta (v případě hospitalizovaného pacienta ověří podle identifikačního náramku dle vnitřního předpisu SLN/02 Identifikační náramky pro hospitalizované pacienty a u ambulantního pacienta si vyžádá kartu pojištěnce, popřípadě druhý identifikační doklad). Následuje zavedení identifikačních údajů do KIS a worklistu RTG zařízení. Ověření indikace a oblasti požadovaného vyšetření. Při diskrepanci mezi požadovaným vyšetřením a klinickým nálezem kontaktovat indikujícího lékaře. Zjištění klinického stavu nemocného ve vztahu k proveditelnosti vyšetření. Při rozporu konzultován indikující lékař event. radiolog. Případné těhotenství u žen fertilního věku ověří aplikující odborník dotazem a provede o této skutečnosti záznam. Příprava pacienta: sejmutí kovových předmětů v oblasti zobrazení pokud je to možné (pokud toto nelze, provedeme o tom záznam do zdravotnické dokumentace), odložení oděvu, který by bránil kvalitnímu zobrazení. Strana 3 (celkem 9)

4 Zajištění pohodlné stabilní polohy pacienta při snímkování a nastavení požadované projekce (viz níže). Poučení pacienta, jak se chovat při expozici. Doporučení postupu v problematice radiační ochrany žen v reprodukčním věku jsou uvedena na ploše monitoru počítače na pracovišti. Ochranné prostředky: použít stínících ochranných prostředků pro ochranu radiosenzitivních orgánů a tkání, pokud se nacházejí v užitečném svazku, nebo v jeho blízkosti (do 5cm) a pokud ochrana nebrání správnému zobrazení. Stínicí schopnost: 0,5mmPb (ochranná zástěra gonád pro šourek), 1mmPb (ochranná zástěra gonád pro vaječníky) Velikost, typ, počet ochranných prostředků se řídí zejména prováděnými výkony (skiaskopie, skiagrafie), skladbou pacientů (dospělí, děti) a variabilitou prováděných vyšetření různých části těla. Ochrana personálu a jiných osob: V případě, že aplikující odborník a jiné osoby (pacienti, doprovázející osoby) v místě expozice nejsou při expozici chráněni stíněním, aplikující odborník zajistí vzdálenost jiných osob v místě expozice co nejdále od zdroje ionizujícího záření. Radiační ochrana osob, které vědomě a z vlastní vůle pomáhají osobám podstupujícím lékařské ozářeni, musí být optimalizována podle 4 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., přičemž ozáření těchto osob se omezuje v souladu s požadavky stanovenými v 23 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Tyto osoby musí být starší 18 let a prokazatelně poučeny o rizicích plynoucích z ozáření, přičemž svůj souhlas s takovým ozářením musí písemně potvrdit. U žen, které jsou nebo mohou být těhotné, bude použito speciálně nastavených expozičních hodnot a filtrace záření (viz dokumentace ORF) Provedení vyšetření RTG snímky se zhotovují ve standardních projekcích. Neumožňuje-li klinický stav pacienta zhotovení snímku ve standardní projekci, radiologický asistent tuto skutečnost zaznamená na průvodku k vyšetření, současně pak tuto skutečnost oznámí radiologovi. Ten následně rozhodne o dalším postupu Požadavky na personál Kvalifikace a minimální počty odborníků na pracovišti: Radiolog: popis provádí lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiodiagnostika nebo lékař neatestovaný s kontrolou lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru radiodiagnostika Radiologický asistent: nejméně 1 radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu na pracovišti Klinický radiologický fyzik pro radiodiagnostiku: v rozsahu stanoveném programem zabezpečování jakosti schváleném SÚJB Seznam zaměstnanců, způsobilých provádět vyšetření, je uveden v dokumentaci o zdravotnickém prostředku Požadavky na technické vybavení pracoviště RTG skiagrafický komplet se záznamem na flat panel detektor - AXIOM ARISTOS Rok výroby 2008 PRACOVIŠTĚ č. 2 AXIOM ARISTOS MX, inv. č , výr. č. 2153,2333,2276 Všechny údaje hodnot, pokud nejsou uvedeny specifické tolerance, vykazují typické hodnoty. Síťová připojení: 400 V +-15%, 50/60 Hz třífázový proud Příkon dlouhodobě 1,2 kva Tepelný výkon asi 220 W Průměrná spotřeba 2,0 kw Provozní podmínky: Teplota +18 C až +30 C Relativní vlhkost vzduchu 20 % až 75 % Tlak vzduchu 70 kpa až 106 kpa Druh vysokého napětí multipulsní Generátor: POLYDOROS LX ma při 100 kv/80 kw (podle IEC 60601) Akviziční napětí 40 až 150 kv, přesnost +/- 5 % Integrátor mas 0,5 mas až 800 mas v 33 pevných hodnotách, přesnost +/- 5 % nebo 0,5 mas, +/- 10 % ma Strana 4 (celkem 9)

5 Spínací doba technika 1 bodu 1 ms až 5 s technika 2 bodů 2 ms až 5 s technika 3 bodů 20 ms až 5 s Automatika technika 1 bodu se spojitě klesající zátěží se systémem IONTOMAT Rentgenka: Dvojohnisková OPTITOP 150/40/80HC Ohnisko malé 0,6mm, velké 1,0 mm Tepelná kapacita anody 580 kj Stropní 3D stativ: Hmotnost 367 kg Posun podélně 354 cm ± 1 cm, příčně 222 cm ± 1 cm svisle 150 cm ± 1 cm Otáčení svislá osa +154, -182 vodorovně ± 120 Vzdálenost zdroj-obraz 70 cm až 115 cm Vyšetřovací stůl: Hmotnost 360 kg Rozměry 80 cm x 240 cm Vzdálenost stůl-film 55mm ± 2mm Nosnost max. hmotnost pacienta 150 kg neomezeně max. hmotnost pacienta 227 kg deska stolu v centrální poloze Vysunutí podélně +/- 48 cm Posunutí příčně ± 14 cm Výška od 59 cm do 89 cm Bucky zásobník: Mřížka Pb 15/80, Fo = 115 cm Expoziční automat: Kolimátor ACSS Ionizační komora IONTOMAT se třemi políčky Vzdálenost stůl-film 55mm ± 2mm Automatické nastavování formátu kolimátoru Maximální velikost pole 43 cm x 43 cm Nejmenší velikost pole 2,5 cm x 2,5 cm Úhel otáčení ± 45 okolo osy centrálního svazku Měřicí komora pro měření KAP Filtrace: Vlastní (celková) 2,9 mm Al Přídavné filtry 0,1 mm/0,2 mm/0,3 mm Cu Detektor: Trixell Pixium 4600, amorfní silikon, scintilátor CsJ PRACOVIŠTĚ č. 3 AXIOM ARISTOS VX, inv. č , výr. č. 1189,2330,2279 Síťová připojení: 400 V +-15%, 50/60 Hz třífázový proud Příkon dlouhodobě 1,2 kva Tepelný výkon asi 220 W Průměrná spotřeba 2,0 kw Provozní podmínky: Teplota +18 C až +30 C Relativní vlhkost vzduchu 20 % až 75 % Tlak vzduchu 70 kpa až 106 kpa Druh vysokého napětí multipulsní Generátor: POLYDOROS LX ma při 100 kv/80 kw (podle IEC 60601) Akviziční napětí 40 až 150 kv, přesnost +/- 5 % Integrátor mas 0,5 mas až 800 mas v 33 pevných hodnotách, přesnost +/- 5 % nebo 0,5 mas, +/- 10 % ma Spínací doba technika 1 bodu 1 ms až 5 s technika 2 bodů 2 ms až 5 s technika 3 bodů 20 ms až 5 s Strana 5 (celkem 9)

6 Rentgenka: Celková hmotnost: Bucky zásobník Expoziční automat: Kolimátor ACSS Automatika technika 1 bodu se spojitě klesající zátěží se systémem IONTOMAT Dvojohnisková OPTITOP 150/40/80HC Ohnisko malé 0,6mm, velké 1,0 mm Tepelná kapacita anody 580 kj přibližně 184 kg Výškové nastavování (podlaha-film) 35 cm až 172 cm Spojitě nastavitelné od polohy 152 cm Naklápění 90 (vodorovně) přes 0 (svisle) až do -15 Mřížka Pb 15/80, Fo = 180 cm Ionizační komora IONTOMAT se třemi políčky Automatické nastavování formátu kolimátoru Maximální velikost pole 43 cm x 43 cm Nejmenší velikost pole 2,5 cm x 2,5 cm Úhel otáčení ± 45 okolo osy centrálního svazku Měřicí komora pro měření KAP Filtrace: Vlastní (celková) 3,1 mm Al Přídavné filtry 0,1 mm/0,2 mm/0,3 mm Cu Detektor: Trixell Pixium 4600, amorfní silikon, scintilátor CsJ 3.6. Nastavení projekce RTG břicha BŘICHO HORIZONTÁLNÍM PAPRSKEM Zadopřední projekce vstoje (PA posteroanteriorní) Pacient stojí břichem u vertigrafu, dlouhá osa zobrazení prochází páteří. Centrální paprsek míří na střed záznamového média, který prochází 5cm nad bikristální spojnicí. Cloníme na příslušnou oblast zájmu. Za stejných podmínek lze snímkovat i v AP projekci vstoje u vertigrafu. Projekce na levém boku horizontálním paprskem (PA projekce) Pacient leží na lehátku na levém boku břichem k vertigrafu. Horní končetiny jsou složeny za hlavou, dolní končetiny mírně pokrčeny. Podélný světelný pruh probíhá páteří. Centrální paprsek míří kolmo na střed záznamového média. Cloníme na příslušnou oblast zájmu. Za stejných projekčních podmínek lze snímkovat v AP projekci. Projekce na zádech horizontálním paprskem Pacient leží na zádech, horní končetiny složené za hlavou. Dlouhá osa zobrazení probíhá středem břicha. Centrální paprsek míří kolmo na střed záznamového média, který prochází 5cm nad bikristální spojnicí. Převážně u pacientů, u kterých nelze provést PA projekci břicha vstoje, či na levém boku horizontálním paprskem. Cloníme na příslušnou oblast zájmu. NEFROGRAM Předozadní projekce vleže (AP projekce) Pacient leží na stole na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny mírně pokrčeny. Podélný světelný pruh probíhá v dlouhé ose těla. Dolní okraj záznamového média sahá 4cm pod horní okraj symfýzy. Centrální paprsek míří kolmo na střed záznamového média. Cloníme na příslušnou oblast zájmu. Šikmá projekce vleže (AP projekce) Za stejných podmínek jako u AP projekce vleže. Pouze frontální rovina těla pacienta nadzdvižena o Většinou snímkovány obě šikmé projekce (pravá, levá). Centrální paprsek míří kolmo na střed záznamového média. Cloníme na příslušnou oblast zájmu. Strana 6 (celkem 9)

7 MALÁ PÁNEV SOPRD/RDGB/0/066/00/VERZE 02 Předozadní projekce vleže (AP projekce) Pacient leží na stole na zádech za stejných podmínek jako u AP projekce břicha vleže. Velikost pole obrazu záznamového média zaměřena pouze na oblast malé pánve. Centrální paprsek míří kolmo na střed záznamového média. Cloníme na příslušnou oblast zájmu. Šikmá projekce vleže (AP projekce) Za stejných podmínek jako u AP projekce vleže. Pouze frontální rovina těla pacienta nadzdvižena o Většinou snímkovány obě přední šikmé projekce (pravá, levá). Centrální paprsek míří kolmo na střed záznamového média. Cloníme na příslušnou oblast zájmu Expoziční faktory RTG zařízení používaná ke skiagrafickému vyšetřování mají vypracovanou a při vyšetření dostupnou expoziční tabulku (ve formě přednastavených protokolů). Expoziční tabulka je sestavena tak, aby u RTG zařízení umožňovala dosažení požadované kvality zobrazení podle kriterií kvality stanovených v místním radiologickém standardu při minimalizaci radiační zátěže pacienta. Nastavené hodnoty v expoziční tabulce zajišťují, že nebudou překročeny diagnostické referenční úrovně stanovené pro pracoviště radiologickým fyzikem. Ten rovněž zodpovídá ve své působnosti za tuto skutečnost. Protokol BŘICHO PA vertigraf BŘICHO horizontál vertigraf NEFROGRAM stůl MALÁ PÁNEV stůl SID (cm) Napětí (kv) Elektrické množství (mas) AEC Ohnisko Filtrace (mm Cu) N/A X O X velké 0 ano N/A X X X velké 0 ano N/A X O X velké 0 ano N/A O X O velké 0 ano Sekundární mřížka 3.8. Návod ke snížení radiační zátěže vyšetřovaného a personálu Změny níže uvedených parametrů musí být vždy v optimálním rozmezí s ohledem na ovlivnění výsledné kvality zobrazení (kontrast, šum). Zvýšení napětí rentgenky při současném snížení mas (zvýšení kv o 15% umožní snížení mas o 50 %) Zvýšení celkové filtrace Snížení velikosti radiačního pole Snížení elektrického množství (mas) Relativní zesílení signálu zobrazení Použití stínících prostředků Použití fixačních pomůcek Optimalizace nastavení diagnostického monitoru (jas, kontrast) Nepoužívat sekundární clonu, kde to není nutné 3.9. Zvláštní podmínky, které mohou komplikovat vyšetření Komplikace na straně pacienta: Řešení komplikací: Pacient nespolupracuje, pohyb pacienta během expozice, věk pacienta, habitus pacienta Uložení pacienta do pohodlnější polohy je-li toto možné, zklidnění pacienta ve spolupráci s indikujícím lékařem, fixace, přidržení způsobilou doprovázející osobou, dosažení co nejkratší expozice vhodnou volbou expozičních hodnot Hodnocení kvality zobrazení při výkonu diagnostického ozáření Splnění ukazatelů kvality z pohledu technického provedení hodnotí radiologický asistent, který praktickou část postupu vyšetření provedl. Musí být dosaženo shody následujícího minimálního rozsahu ukazatelů a) shoda indikované oblasti s oblastí zobrazenou na radiogramu Strana 7 (celkem 9)

8 b) ostrost zobrazení c) kontrast zobrazení d) absence artefaktů e) viditelnost anatomických struktur SOPRD/RDGB/0/066/00/VERZE 02 V případě, že radiologický asistent zjistí technicky nesprávné provedení radiogramu, může maximálně dvakrát rozhodnout o opakování expozice pro získání technicky správného provedení radiogramu. Poté rozhodne o dalším postupu lékař. Popisující lékař zodpovídá za definitivní podobu snímkové dokumentace, za její diagnostickou výtěžnost a hodnotitelnost, a za detekci a řešení zjistitelných závad. Splnění ukazatelů z pohledu diagnostické výtěžnosti pro danou indikaci hodnotí popisující radiolog, který dále rozhodne a) o případném doplnění dalších obrazů b) o ukončení vyšetření Radiolog hodnotí digitální snímek výhradně na certifikovaném diagnostickém monitoru, starší analogový snímek na negatoskopu Radiační diagnostické referenční úrovně Aplikující odborník porovná nebo sleduje výsledek porovnání (v případě automatického porovnání příslušným programovým vybavením) zjištěnou hodnotu příslušné veličiny radiační zátěže pacienta s referenční diagnostickou úrovní v tabulce místních diagnostických referenčních úrovní stanovených radiologickým fyzikem a umístěných na webové adrese \\helena\orf_dokumenty\0-fnp-rd\1-fnb_rdprovozní dokumentace\mdrú. Součástí tohoto místního radiologického standardu je stanovení místních diagnostických radiologických úrovní (MDRÚ), které spadá do kompetence Oddělení radiologické fyziky FN Plzeň. Pro jednotlivé přístroje jsou hodnoty MDRÚ uvedeny na webové adrese \\fnpm\fnzok\orf_dokumenty\3-fnp-orf\2-mdrú RD Bory a metodika jejich stanovení na webové adrese \\inesa\orf Stanovení dávky pacienta při lékařském ozáření v radiodiagnostice Místní radiologický fyzik určí konkrétní postup pro konkrétní místní standard pro stanovení a hodnocení dávky pacienta pomocí MDRÚ a postup pro účely posuzování rizika nežádoucích účinků ionizujícího záření v souladu s příslušným národním radiologickým standardem pro radiologickou fyziku. V detailech odkazujeme na dokumentaci Oddělení radiologické fyziky na webové adrese \\helena\orf_dokumenty Potvrzení provedení praktické části ozáření Aplikující odborník, který provedl nebo se podílel, na provedení praktické části ozáření podle tohoto standardu, potvrdí tuto skutečnost svým podpisem na žádanku a je uveden v KIS. Na žádance zaznamená i expozice, které nevedly ke vzniku použitelné snímkové dokumentace. Opakování ozáření je zaznamenáno do deníku opakovaných expozic společně s příčinou jeho opakování. Na pracovišti jsou vedeny záznamy opakování ozáření, prováděny analýzy opakování ozáření a účinnosti nápravných opatření přijatých a provedených ke snížení počtu opakovaných ozáření. Splnění ukazatelů kvality z hlediska radiační ochrany pacientů hodnotí klinický radiologický fyzik Záznamy a archivace Informovaný souhlas k vyšetření: se s ohledem na nízké radiační i jiná rizika vyšetření nevyžaduje, předpokládá se přitom dostatečná úroveň společenského vědomí o možných škodlivých účincích radiace v České republice. U gravidních žen, dětí a mládeže se předpokládá, že indikující lékař jednoznačně uvážil naléhavou potřebu zhotovení skiagramů a dal toto najevo písemnou indikací na žádance k vyšetření. Řádně vyplněná žádanka k vyšetření (údaje o nemocném, jasná indikace vyšetření, cíl a očekávaný přínos vyšetření, kontraindikace vyšetření). Žádanku vystavuje a podepisuje indikující lékař a provedení praktické části ozáření podpisem stvrzuje aplikující odborník, který praktickou část vyšetření provedl. Žádanka musí odpovídat vnitřní směrnici SME/3/001. Záznam o ozáření v provozním deníku pracoviště: obsahuje popis vyšetření (hodnoty parametrů pro stanovení a hodnocení dávek z vyšetření). Záznam provádí radiologický asistent, který praktickou část vyšetření provedl. U moderních zařízení probíhá ukládání potřebných dat automaticky a za data nese odpovědnost SIS. Provozuje se v digitální podobě a tiskne se na pracovišti do podoby písemné. Záznam diagnostického zobrazení a protokol o ozáření: jsou ukládány standardně do systému PACS/KIS FN Plzeň ve formátu DICOM3. Za kompletnost snímkové dokumentace vyšetření v tomto systému nese zodpovědnost provádějící RA a popisující lékař a to včetně záznamů případných postprocessingových rekonstrukcí. Do tzv. uzamčení události může lékař měnit obsah snímkové Strana 8 (celkem 9)

9 dokumentace. Poté pouze se souhlasem SIS. Správcem obrazové digitální dokumentace je SIS, která ji zabezpečuje proti ztrátě a zneužití. Po tzv. uzamčení události za ni zodpovídá v plném rozsahu. Záznam o nálezu: záznam o nálezu zhotovuje provádějící lékař, a nakládání s ním vychází z vnitřní směrnice SME/3/001 a dále z provozního řádu RDG oddělení. Lékař odpovídá za úplnost obsahu a formu nálezu, za administrativní zpracování včetně předání nálezu indikujícímu lékaři nesou plnou odpovědnost THP pracovnice podle rozpisu práce. Záznam s údaji určenými pro zúčtování a evidenci jednotlivých výkonů: je součástí systému PACS/KIS, do kterého se příslušné údaje ukládají a plnou odpovědnost za jejich správnost a úplnost má radiologický asistent provádějící vyšetření spolu s THP kodérkou provádějící přepis údajů do KIS. Forma záznamů musí být vždy písemná podle Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, současně je vedena i forma elektronická (digitální archiv spravovaný SIS). Záznamy z vyšetření musí být vedeny formou, která umožňuje statistické vyhodnocení radiační zátěže pacienta a její srovnání mezi pracovišti Odpovědnost Indikující lékař odpovídá za správné a řádné vyplnění všech údajů na žádance k vyšetření, a to s ohledem na správnou indikaci vyšetření na základě klinického nálezu. Dále odpovídá za řádnou informovanost pacienta o potřebě a riziku výkonu což potvrzuje písemně na žádance. Žádanka je podmínkou provedení výkonu a je dodána s pacientem na provádějící pracoviště. Zde je pak zpracována a v opisu archivována. Radiolog odpovídá za správné zhodnocení snímkové dokumentace, návrh doplňkových vyšetření a dodatečné zhodnocení diagnostické výtěžnosti a rizika výkonu pro pacienta. Na nedostatky upozorňuje dodatečně indikujícího lékaře. Dále zodpovídá za kompletnost a správnost obrazové dokumentace, a provádí vyhodnocení (popis) vyšetření. Určuje pořadí jednotlivých výkonů podle jejich klinické naléhavosti, je-li toto nutné. Radiologický asistent odpovídá za technicky správné provedení snímkové dokumentace podle standardů oddělení a ve speciálních případech dle pokynů lékaře. Dále odpovídá za uložení digitálních dat do systému PACS/KIS, za správné zpracování údajů nutných pro vyúčtování výkonu (spolu s THP kodérkou), za bezpečnost a pohodlí pacienta a doprovodu od převzetí pacienta po jeho odchod (odjezd) z pracoviště. Zajišťuje plynulé zásobení pracoviště potřebným zdravotnickým materiálem. Kontroluje technický stav pracoviště a hlásí i podezření na nesrovnalosti v tomto směru nadřízenému pracovníkovi. THP kodérka spolupracuje s radiologickým asistentem v rámci svých kompetencí, především se zabývá kompletací dat pro vyúčtování výkonu. Není oprávněna jednat přímo s pacientem. 4. Zpracovatelský tým standardu Bc. Dalibor Blecha Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. 5. Rozdělovník všichni zaměstnanci RDGB 6. Klíčová slova skiagrafie rentgenový projekce centrální paprsek národní radiologické standardy Strana 9 (celkem 9)

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. 2,3

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. 2,3 SOPRD/RDGB/0/064/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/108/00/01

SOPRD/RDGB/0/108/00/01 SOPRD/RDGB/0/108/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/104/00/01

SOPRD/RDGB/0/104/00/01 SOPRD/RDGB/0/104/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. C

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. C SOPRD/RDGB/0/078/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG krku a krční páteře na prac. B

RTG krku a krční páteře na prac. B SOPRD/RDGB/0/044/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/097/00/01

SOPRD/RDGB/0/097/00/01 SOPRD/RDGB/0/097/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/045/00/02

SOPRD/RDGB/0/045/00/02 SOPRD/RDGB/0/045/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG krku a krční páteře na prac. C

RTG krku a krční páteře na prac. C SOPRD/RDGB/0/070/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/103/00/01

SOPRD/RDGB/0/103/00/01 SOPRD/RDGB/0/103/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG krku a krční páteře na prac. 2.IK

RTG krku a krční páteře na prac. 2.IK SOPRD/RDGB/0/101/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/071/00/02

SOPRD/RDGB/0/071/00/02 SOPRD/RDGB/0/071/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG hrudníku na prac. B

RTG hrudníku na prac. B SOPRD/RDGB/0/050/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG hrudníku na prac. 2.IK

RTG hrudníku na prac. 2.IK SOPRD/RDGB/0/107/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/041/00/02

SOPRD/RDGB/0/041/00/02 SOPRD/RDGB/0/041/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/130/00/01

SOPRD/RDGB/0/130/00/01 SOPRD/RDGB/0/130/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,2236

Více

SOPRD/RDGB/0/098/00/01

SOPRD/RDGB/0/098/00/01 SOPRD/RDGB/0/098/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/056/00/02

SOPRD/RDGB/0/056/00/02 SOPRD/RDGB/0/056/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/081/00/02

SOPRD/RDGB/0/081/00/02 SOPRD/RDGB/0/081/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/105/00/01

SOPRD/RDGB/0/105/00/01 SOPRD/RDGB/0/105/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/068/00/02

SOPRD/RDGB/0/068/00/02 SOPRD/RDGB/0/068/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/049/00/02

SOPRD/RDGB/0/049/00/02 SOPRD/RDGB/0/049/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů

CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů SOPRD/RDGB/0/003/00/03 kód výkonu: 89613 Účinnost od: 1.12.2015 Revize: 1x za 3 roky, příp. dle potřeby Kontaktní osoba: MUDr. Beneš Petr, kl. 2731 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim.

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

Rentgenové vyšetření jícnu

Rentgenové vyšetření jícnu SOPRD/RDGB/0/126/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky,

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky, Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie 1 1. vydání listopad

Více

SOPRD/RDGB/0/042/00/02

SOPRD/RDGB/0/042/00/02 SOPRD/RDGB/0/042/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/125/00/01

SOPRD/RDGB/0/125/00/01 SOPRD/RDGB/0/125/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Pravostranná srdeční katetrizace pav. 22, prac. angiografie

Pravostranná srdeční katetrizace pav. 22, prac. angiografie SOPRD/RDGB/0/024/00/03 Pravostranná srdeční katetrizace pav. 22, prac. angiografie Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Václav Havel, RDGB, 2731 Všichni zaměstnanci

Více

1. Kódy výkonů, které jsou popisovány v místním standardu 2. Identifikaci pracoviště, kde se výkony dle standardizovaného postupu provádějí 3. Identif

1. Kódy výkonů, které jsou popisovány v místním standardu 2. Identifikaci pracoviště, kde se výkony dle standardizovaného postupu provádějí 3. Identif VF, a.s. nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora tel: +420-516 428 611, e-mail: office@vf.cz, http://www.vf.cz Tvorba místního radiologického standardu (MRS) v radiodiagnostice a intervenční radiologii Autor:

Více

SOPRD/RDGB/0/095/00/02. Duktografie. kód výkonu: 89180

SOPRD/RDGB/0/095/00/02. Duktografie. kód výkonu: 89180 SOPRD/RDGB/0/095/00/02 kód výkonu: 89180 Účinnost od: 26.3.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: MUDr. Vicari Václava kl. 2731 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)

Více

Rentgenové vyšetření žaludku a duodena

Rentgenové vyšetření žaludku a duodena SOPRD/RDGB/0/127/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru Přílohy Tabulka č. 1: Minimální rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti Test Četnost Základní kontrolní parametry Vizuální kontrola negatoskopu Kontrola artefaktů obrazu Vizuální kontrola CR systému

Více

Diagnostická mamografie

Diagnostická mamografie SOPRD/RDGB//0/001/00/02 Účinnost od: 1.1.2016 Revize: 1 x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Marcela Pěchotová, kl. 2701 Všichni zaměstnanci RDGB Garant: Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,, 2236

Více

Proč standardy? Požadavky legislativy Zákon č. 18/1997Sb. (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně: 63, odst. 1: " Pro všechn

Proč standardy? Požadavky legislativy Zákon č. 18/1997Sb. (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně: 63, odst. 1:  Pro všechn VF, a.s. nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora tel: +420-516 428 611, e-mail: office@vf.cz, http://www.vf.cz v radiodiagnostice a intervenční radiologii Autor: Mgr. Pavel Kratochvíl Mgr. Petr Borek Proč standardy?

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah (1) Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1 Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB

Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB SOPRD/RDGB/0/096/00/02 Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB kód výkonu: 89343 Účinnost od: 26.3.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: MUDr. Vicari Václava kl. 2731

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah () Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál

Více

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Konference ČSFM, Rožnov 2014 Zákon 373/2011 Sb. ukládá povinnost provádět interní klinický audit, jehož cílem je ověřit a zhodnotit, zda je

Více

Zákon o zdravotnických prostředcích v rutinní radiologii

Zákon o zdravotnických prostředcích v rutinní radiologii Zákon o zdravotnických prostředcích v rutinní radiologii Přehled dalších novelizací Ondřej Krahula SRLA z.s. Zákon 268/2014 Sb. 61 Instruktáž Výklad Právního oddělení ÚVN Především z ustanovení 61 odst.

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Digitální mamografie Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Současný stav legislativy V Doporučení se klade důraz na účast místního radiologického fyzika. Při zkouškách moderních mamografických zařízení, hlavně

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY Dny radiační ochrany 2007 6.11.2007 Zdeněk Kopecký, Pavel Kratochvíl, Kateřina Bradáčová (Fakultní nemocnice Brno) Radiologiký fyzik v radiodiagnostice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: OBNOVA

Více

Screeningová mamografie

Screeningová mamografie SOPRD/RDGB/0/002/00/02 Účinnost od: 1.1.2016 Revize: 1 x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Marcela Pěchotová, kl. 2701 Všichni zaměstnanci RDGB Garant: Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,, 2236

Více

Ing. Radovan Pařízek Brno

Ing. Radovan Pařízek Brno Ing. Radovan Pařízek Brno 11.6.2016 Nová řada skiagrafií Top STROPNÍ ZÁVĚS - AUTOPOSITIONING, POKROČILÉ APLIKACE Střed STROPNÍ ZÁVĚS - AUTOTRACKING Levné Výhody 1. Různé konfigurace systému 2. Jednoduché

Více

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení Antonín Koutský Historie Počátky mamografických rtg vyšetření - klasická skiagrafie na oboustranně polévané filmy se zesilujícími

Více

Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření. Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA

Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření. Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA Spolupráce s Ministerstvem Zdravotnictví ČR Ustanovena stálá pracovní skupina pro oblast

Více

Technická specifikace: RTG s přímou digitalizací

Technická specifikace: RTG s přímou digitalizací Technická specifikace: RTG s přímou digitalizací Obecné zadání: RTG digitální skiagrafický systém musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků, manipulaci se snímky, záznam dávky a údržbu systému. Systém

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

ZUBNÍ FANTOM DEP-501

ZUBNÍ FANTOM DEP-501 ZUBNÍ FANTOM DEP-501 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA příloha: Zajišťování jakosti rentgenových vyšetření ve stomatologii V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9 tel. 283 880 151, fax 283 882 255 e-mail: vmk@vol.cz,

Více

Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření

Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření 1 Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření 6. Konference radiologické fyziky Bystřice nad Pernštejnem, 2016 Ing. Eva Zemanová, Ph.D. 2 Právní předpisy zákon č. 255/2012 Sb.,

Více

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i.

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Helena Žáčková Ivana Horáková 1 Předmět činnosti podle Zřizovací listiny z 20.10.2010 SÚRO v.v.i. - veřejně výzkumná

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Datový audit mamografického screeningu 2016 ÚSKALÍ TVORBY DOPORUČENÉHO STANDARDU

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 26. LEDNA 2016 Cena: 837 Kč OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE. SOUBOR

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU a MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu Planmeca ProMax zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu U panoramatického rentgenu nové generace Planmeca ProMax neexistuje žádné mechanické omezení geometrie zobrazení. Nastavit lze libovolné požadované

Více

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář

Digitalizace v mamografii. H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace v mamografii H. Bartoňková, M. Schneiderová, V. Kovář Digitalizace jako fenomen posledních let Digitalizace v radiologii v ČR i na Slovensku představuje v posledních 5-6 letech jasnou volbu

Více

Verze z 3.10.2005 (revize říjen 2007) Zpracování: SÚJB, BIOS, Ing. Olejár. str. č. 1, stran celkem 15

Verze z 3.10.2005 (revize říjen 2007) Zpracování: SÚJB, BIOS, Ing. Olejár. str. č. 1, stran celkem 15 Rozsah a zpracování záznamů o výsledcích přejímacích zkoušek (PZ) a zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) Jednotná forma pro přenos údajů do registru zdrojů Verze z 3.10.2005 (revize říjen 2007) Zpracování:

Více

CT vyšetření těla s podáním k. l. per os. event. per rectum

CT vyšetření těla s podáním k. l. per os. event. per rectum SOPRD/RDGB/0/007/00/03 CT vyšetření těla s podáním k. l. per os. event. per rectum SOPRD/RDGB/0/007/00/03 CT vyšetření těla s podáním k. l. per os. event. per rectum kód výkonu: 89619 Účinnost od: 1.12.2015

Více

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE Vohrnová Ivana Operační sály Lochotín FN Plzeň OPERAČNÍ SÁLY LOCHOTÍN FN PLZEŇ OS Lochotín: 12 - operačních

Více

Příprava nového atomového zákona. 5. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015

Příprava nového atomového zákona. 5. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015 Příprava nového atomového zákona 5. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015 Mgr. Jana Davídková Státní úřad pro jadernou bezpečnost 2011 věcný záměr Průběh přípravy 2012/2013 příprava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Jakub Grepl, Jan Žižka, Tomáš Kvasnička, Jiří Jandura, Jana Štěpanovská, Zuzana Poulová, Jaroslav Strom Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Extrakorporální

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii 1. Úvod Účelem tohoto dokumentu je poskytnout držitelům povolení k činnostem podle atomového zákona (zákon

Více

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Kontrola diagnostických monitorů Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Diagnostický monitor Monitory používané v procesu hodnocení elektronické podoby obrazové dokumentace při popisu

Více

Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout?

Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout? Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout? RH dny 2008 11.11. 2008 Petr Borek Proč tato prezentace vznikla Společnost VF, jako pravděpodobně největší poskytovatel této služby v ČR, by ráda při

Více

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST Doporučení SÚJB Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii lineární urychlovače pro 3D konformní radioterapii a IMRT 2006 OPRAVA A DOPLNĚNÍ 1.4.2010 Tato

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

PTC/PTD pav. 59, prac. D (Perkutánní transhepatální cholangiografie/drenáž)

PTC/PTD pav. 59, prac. D (Perkutánní transhepatální cholangiografie/drenáž) SOPRD/RDGB/0/115/00/01 (Perkutánní transhepatální cholangiografie/drenáž) Účinnost od: 1.12.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Václav Havel, RDGB, 2731 Všichni zaměstnanci

Více

Národní radiologické standardy a externí klinický audit

Národní radiologické standardy a externí klinický audit Národní radiologické standardy a externí klinický audit Mgr. Jana Davídková, Mgr. Barbora Havránková, Ing. Jitka Nožičková a Mgr. Petr Papírník Konference ČSFM a ČSNM 2015 1 Spolupráce s MZd ČR Ustanovena

Více

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii

Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Radiační ochrana 2002 Kontrola kvality radiodiagnostických vyšetření ve stomatologii Zubní rentgeny pro intraorální snímkování kontrolované komponenty a parametry pro řízení kvality provozu Radiační ochrana

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB

Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB Eva Jursíková Brno, 26.11.2010 legislativa Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve

Více

Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne

Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne Planmeca představuje nový Planmeca ProOne, univerzální, plně digitální rentgen. S jeho kompaktními rozměry, špičkovou technologií a jednoduchým

Více

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V.

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V. Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti Bartoňková H., Polko V. Zdravotnický formát pro obrazovou dokumentaci DICOM 3 (Digital Imaging and Communication

Více

Skiaskopická stěna pro neurovaskulární intervence a vyšetřování gastrointersinálního traktu

Skiaskopická stěna pro neurovaskulární intervence a vyšetřování gastrointersinálního traktu Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku: Skiaskopická stěna pro neurovaskulární

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Digitalizace rtg pracoviště na nestátním zdravotnickém zařízení HPC rentgeny radiologické oddělení Barrandov Zadavatel veřejné zakázky: HPC rentgeny, s.r.o.

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

419/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

419/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 419/2002 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. září 2002 o osobních radiačních průkazech Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 47 odst. 7 k provedení 3 odst. 2 písm.

Více

Zákon č. 269/2016 Sb. atomový zákon (AZ) Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (VRO)

Zákon č. 269/2016 Sb. atomový zákon (AZ) Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (VRO) Zákon č. 269/2016 Sb. atomový zákon (AZ) Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (VRO) vybrané Osobní dozimetrie Externí radiační pracovníci Osobní radiační průkaz

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti voblastiradiační ochrany při lékařském ozáření H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha I. Vzdělávání a školení odborníků Výchozí předpoklad

Více

MINDENT 70 DC provedení k zavěšení na stěnu

MINDENT 70 DC provedení k zavěšení na stěnu Dentální rentgen MINDENT 70 DC provedení k zavěšení na stěnu Article No.: K012443/1 Article No.: K012444/1 (otočné rameno 450 mm) (otočné rameno 750 mm) Návod k použití BMT a. s. Výrobce: Servisní partner:

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT Srovnání různých typů osobních dozimetrů Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T. 3 1- KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT Obsah sdělení Motivace Metodika - radiodiagnostika Výsledky

Více