VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod. odbor životního prostředí odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. odbor životního prostředí odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod"

Transkript

1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod odbor životního prostředí odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod SpZn: 12362/2014/ŽP/Na/T V Náchodě dne: 8. dubna 2015 Čj: 19578/2015/ŽP Vyřizuje: Navara Telefon: ID DS: gmtbqhx ROZHODNUTÍ Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad ), právnické osobě Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha (dále jen stavebník ) vydává stavební povolení podle ustanovení 15 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen vodní zákon ) a ustanovení 115 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ), ke změně dokončených staveb označených jako SO Prodloužení jednotné kanalizace bez přípojek uličních vpustí, SO 340 Přeložka vodovodu DN 125 v ulici Běloveská a SO 341 Úprava vodovodu DN 250 v křižovatce U Čedoku, budovaných v rámci akce Náchod I/33, Úprava křižovatky Pražská Běloveská, na pozemkových parcelách číslo 1995/1, 1995/4, 1995/5, 1142/4, 1993/5, 1993/6, 2067/26 v katastrálním území Náchod, kraji Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Náchod, orientační souřadnice místa záměru - začátek SO X , Y , konec SO X , Y , začátek SO 340 X , Y , konec SO 340 X , Y , začátek SO 341 X , Y , konec SO 341 X , Y (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální). Jedná se o výstavbu tří shora citovaných vodních děl v katastrálním území Náchod, které budou budovány v rámci akce Náchod I/33, Úprava křižovatky Pražská Běloveská. Rozsah povolovaných staveb je následující:

2 strana 2 SpZn 12362/2014/ŽP/Na/T ze dne 8. dubna 2015 SO Prodloužení jednotné kanalizace bez přípojek uličních vpustí (p.p.č. 1995/1 k.ú. Náchod) kanalizační stoka D3 z potrubí PP DN 300, SN 10 délky 41,11 m napojení do stávající jednotné kanalizace ve stávající šachtě při výjezdu z navrženého kruhového objezdu nové kanalizační revizní šachty Š5, Š6 SO 340 Přeložka vodovodu DN 125 v ulici Běloveská (p.p.č. 1142/4, 1995/5, 1995/4, 1995/1, 1993/5 k.ú. Náchod) vodovodní řad V1 z potrubí PE 100 RC Protect DN 110/10, SDR 11 délky 120,29 m pod navrženými jízdními pruhy budou na vodovodu osazeny 3 ocelové chráničky Ø 219/6,3 mm o délce 20 m, 12 m a 21 m v km 0,076 odkalení SO 341 Úprava vodovodu DN 250 v křižovatce U Čedoku (p.p.č. 2067/26, 1993/5, 1993/6 k.ú. Náchod) vodovodní řad V2 z potrubí z tvárné litiny DN 250 délky 25,14 m vodovodní řad V3 z potrubí z tvárné litiny DN 150 délky 11,50 m pod jízdními pruhy bude na řadu V2 osazena ocelová chránička Ø 508/10,0 mm o délce 20 m, na řadu V3 o Ø 377/10,0 mm o délce 5,5 m Účelem staveb je vybudování jednotné kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu. Předmětem tohoto povolení není výstavba a dopojování vodovodních přípojek, výstavba a dopojování kanalizačních přípojek a výstavba a dopojování odvodnění komunikace. Pro provedení vodních děl vodoprávní úřad, podle ustanovení 15 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona, stanovuje následující podmínky a povinnosti: 1) Stavby vodních děl budou provedeny dle projektové dokumentace I/33 Náchod - rekonstukce silnice a křižovatky u Slávie, Úprava okružní křižovatky Pražská Běloveská, kterou zpracoval Ing. Ivan Šír projektování dopravních staveb a.s. v červnu 2014, a kterou ověřila Ing. Alena Melišová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT ) Stavby budou dokončeny do 31. října ) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek staveb následující fáze výstavby: - při odkrytí stávajícího kanalizačního potrubí - po uložení a montáži potrubí před jeho zásypem 4) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy staveb subjektem k tomu oprávněným. 5) Po ukončení výstavby uvede stavebník (prostřednictvím zhotovitele stavby) dotčené pozemky do původního stavu a protokolárně je předá zpět jejich vlastníkům. 7) Budou respektovány smlouvy o právu provést stavby sepsané s majitely dotčených pozemků. 8) Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod: - k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby vodovodu, která bude podána ke Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, bude předložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku

3 strana 3 SpZn /2014/ŽP/Na/T ze dne 8. dubna 2015 rozboru pitné vody - krácený rozbor pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru z nových části vodovodního řadu. 9) Dokončené stavby lze v souladu s ustanovením 115 odst. 1 a ustanovením 122 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Odůvodnění: Vodoprávní úřad obdržel dne 9. října 2014 žádost stavebníka o stavební povolení k výše uvedeným vodním dílům v katastrálním území Náchod. Vodoprávní úřad žádost včetně předložených podkladů prozkoumal a zjistil, že byla nedostatečně doložena, a proto vyzval stavebníka k doplnění žádosti. Ke dni 12. února 2015 obdržel vodoprávní úřad od stavebníka všechny vyžádané podklady. Vodoprávní úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení řízení. Protože vodoprávnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a ohledání na místě a určil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska, a to do 3. dubna Zároveň vodoprávní úřad upozornil, že k později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. Ve stanoveném termínu se k podkladům řízení vyjádřila právnická osoba Vodovy a kanalizace dopisem zn / ze dne s tím, že k navrhovanému řízení nemá připomínek. K předmětnému řízení má vodoprávní úřad tyto doklady: 2 výtisky projektové dokumentace I/33 Náchod - rekonstukce silnice a křižovatky u Slávie, Úprava okružní křižovatky Pražská Běloveská, kterou zpracoval Ing. Ivan Šír projektování dopravních staveb a.s. v červnu 2014, a kterou ověřila Ing. Alena Melišová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT Součástí projektové dokumentace jsou další podklady a stanoviska (v dokladové části): sdělení právnické osoby ČEZ Distribuce, a.s. zn ze dne , ze dne (k existenci sítí) sdělení právnické osoby ČEZ Distribuce, a.s. zn ze dne , ze dne (k přeložce sítí) souhlas právnické osoby ČEZ Distribuce, a.s. zn. 324/2014 ze dne (k činnostem v ochranném pásmu) sdělení právnické ČEZ ICT Services, a.s. zn ze dne (k existenci sítí) sdělení právnické osoby RWE Distribuční služby, s.r.o. zn ze dne , ze dne (k existenci sítí), zn. Vyjad2014_27 ze dne (souhlas s akcí) vyjádření právnické osoby O2 Czech Republic, a.s. čj /14 ze dne (k existenci sítí), čj. POS 442/14 ze dne vyjádření právnické osoby Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zn /Zo ze dne (pro projekční účely), čj A/Zo ze dne (ke stavbě), čj /Zo ze dne (ke stavebnímu povolení) vyjádření právnické osoby České rediokumunikace, a.s. zn. UPTS/OS/102219/2014 ze dne

4 strana 4 SpZn 12362/2014/ŽP/Na/T ze dne 8. dubna 2015 vyjádření právnické osoby UPC Česká republika, s.r.o. ze dne a ze dne vyjádření právnické osoby GTS Czech, s.r.o. zn ze dne vyjádření právnické osoby SITEL spol. s r.o. zn ze dne vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje čj. KRPH /ČJ IT ze dne (k existenci sítí) vyjádření právnické osoby T-Mobile Czech Republic a.s. zn. AppIID ze dne vyjádření právnické osoby Technické služby Náchod, s.r.o. ze dne a vyjádření právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zn /14-OŘ HKR-150 ze dne , 19586/14-OŘ HKR-150 ze dne vyjádření právnické osoby ČD Telematika a.s., zn. 8575/ ze dne souhlas Města Náchod SpZn. 5695/2014/SMF/GH ze dne (jako vlastníka dotčených pozemků), čj /2014 ze dne (náhradní výsadba), SpZn. 5758/2014/SMF/GH ze dne (k DIO), SpZn. 5695/2014/SMF/GH ze dne (k územnímu řízení) vyjádření právnické osoby Nej TV a.s., čj. NA 001/14 ze dne vyjádření právnické osoby internet2 s.r.o. zn. 14-VI501 ze dne , 14-VI501 ze dne vyjádření stavebníka zn ŘSD ze dne , zn /1831/2014 ze dne stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o. zn. SUSHKH/5625/14/PO-Ha ze dne územní rozhodnutí o umístění stavby Náchod I/33, Úprava okružní křižovatky Pražská Běloveská, které vydal Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování pod SpZn. 9919/2014/VÝST/Š ze dne (nabylo právní moci dne ) vyjádření Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování ve smyslu ust. 15 stavebního zákona SpZn. 1234/2015/VÝST/Š ze dne koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování SpZn 8440/2014/VÝST/M/PL ze dne rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí čj /2014/ŽP ze dne (povolení kácení dřevin) rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství čj. 4794/2014/ODS/RK ze dne (povolení zvláštního užívání pro umístění inženýrských sítí) závazné stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje čj. KRPH /ČJ DP ze dne , čj. KRPH /ČJ ze dne , čj. KRPH /ČJ ze dne závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje čj. HSHK /2014/591-NA-OP ze dne závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, zn. S- KHSHK 16897/2014/2HOK.NA/Be ze dne rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství čj /DS/14/Po ze dne , čj /DS/2014 ze dne stanovisko Ministerstva dopravy zn. 390/ IPK/4 ze dne

5 strana 5 SpZn /2014/ŽP/Na/T ze dne 8. dubna 2015 závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební zn. MP-SOP 1206/14-2/So ze dne závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. MZDR 34105/2014-2/OZS-ČIL-P ze dne závazné stanovisko Ministerstva obrany SpZn / OÚZ-PCE ze dne stanovisko Agentury logistiky regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové čj / HK ze dne stanovisko Povodí Labe, státní podnik čj. PVZ/14/17840/Vn/0 ze dne smlouva o právu provést stavbu sepsanou mezi stavebníkem a Městem Náchod, č. smlouvy SMF/2595/2015 ze dne souhlas Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje zn. S-KHSHK 16897/2014/2 ze dne (jako vlastníka pozemku) smlouva o právu provést stavbu sepsanou mezi stavebníkem a Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje, č. smlouvy SMF/2593/2015 ze dne smlouvy o výpůjčce pozemků sepsaná mezi stavebníkem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, č /2014 ze dne , č /2014 ze dne smlouva o právu provést stavbu sepsanou mezi stavebníkem, Městem Náchod a Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., č. Smlouvy SMF/2594/2015 ze dne Při stanovení dalších podmínek, které je stavebník povinen dodržovat, vycházel vodoprávní úřad z platné legislativy na úseku stavebního řádu, z předložených stanovisek účastníků řízení a dotčených správních orgánů. Splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek vlastníků technické infrastruktury a dalších účastníků řízení je zajištěno tak, že stanoviska jsou součástí projektové dokumentace (v dokladové části) a vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 1. Za účastníky stavebního řízení považoval vodoprávní úřad následující osoby: Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha Vlastník stavbou dotčených pozemků: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod (p.p.č. 1142/4, 1993/5, 1993/6, 2067/26 k.ú. Náchod). Vlastníci sousedních pozemků: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná, 1003, 11000, Praha (st.p.č.473), Vlášek Jindřich, Pražská, 971, 54701, Náchod, (st.p.č. 754), Gyömbérová Monika, Raisova, 676, 54701, Náchod, Kubík Jiří, Raisova, 676, 54701, Náchod, Míšek Martin, Vrbova, 1367, 46001, Liberec, Kozák Milan, Kostelecká, 1130, 54701, Náchod, Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, Pražská, 931, 54701, Novotný Pavel, Raisova, 676, 54701, Náchod, Město Náchod, Masarykovo náměstí, 40, 54701, Náchod, Čepelka Petr, Raisova, 676, 54701, Náchod, Pšenička Milan, 42, 54701, Náchod, Růčka Alois, Kostelecká, 1826, 54701, Náchod, Vernerová Hana, Hradní, 65, 54922, Nový Hrádek, Khun Jan, Raisova, 676, 54701, Náchod, Khunová Ludmila, Raisova, 676, 54701, Náchod, Snášel Jiří, Raisova, 676, 54701, Náchod, Šraitrová Marianne, Raisova, 676, 54701, Náchod, Schejbal Oldřich, Raisova, 676, 54701, Náchod, Schejbalová Božena, Raisova, 676, 54701, Náchod, Fišar Václav, Raisova, 676, 54701, Náchod, Fišarová Marie, Raisova, 676, 54701, Náchod (st.p.č.905/1), Škalda Václav, 132, 54901, Nové Město nad Metují (st.p.č. 1034), Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova, 196, 50002, Hradec Králové, (st.p.č. 2367), Město Náchod, Masarykovo náměstí, 40, 54701,

6 strana 6 SpZn 12362/2014/ŽP/Na/T ze dne 8. dubna 2015 Náchod (p.p.č. 798, 1142/11, 1993/1, 1993/7, 1995/3, 2058/42, 2058/43, 2067/61, 2067/98), Hronovský Marek, 336, 54906, Bohuslavice (p.p.č. 1142/10), Ing. Pavel Tůma s.r.o., Žižkova, 931, 54931, Hronov (p.p.č. 1142/15), Hronovský Marek, 336, 54906, Bohuslavice (p.p.č. 1142/16), Tůma Pavel Ing., Žižkova, 931, 54931, Hronov (p.p.č. 2067/22), České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody, 1222, 11000, Praha (p.p.č. 2067/57), Šroll Luboš, 388, 54932, Velké Poříčí (p.p.č. 2067/60) vše k.ú. Náchod. Dále jsou za tyto účastníky považováni vlastníci a provozovatelé inženýrských sítí, které budou při stavbě vodního díla dotčeny (křížením, souběhem apod.): Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, UPC Česká republika, s.r.o., RWE Energo, s.r.o., ČD- Telematika, a.s. Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci a doklady předložené k žádosti o vydání stavebního povolení jako dostatečný podklad rozhodnutí a jelikož mu nejsou známy žádné závažné překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Náchod. otisk úředního razítka Ing. Ondřej Poul vedoucí odboru životního prostředí Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha zatupuje: Ing. Radim Doleček, Švermova 740, Česká Skalice (IČO ) 2. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod (IČO ) Účastníci řízení: (doručení veřejnou vyhláškou) Osoby, které jsou vlastníky těchto stavebních parcel číslo: 905/1, 2367, 754, 1034, 473 a těchto pozemkových parcel číslo: 1995/4, 1995/1, 1142/16, 1142/4, 1142/10, 2058/42, 1142/15, 1142/11, 2058/43, 1995/3, 1995/5, 1995/6, 1993/1, 798, 1995/7, 1993/6, 1993/5, 2067/61, 1993/7, 2067/22, 2067/26, 2067/60, 2067/98 vše v katastrálním území Náchod a dále vlastnící zařízení technické infrastruktury. Dotčené správní orgány: (doporučeně) 1. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování zde 2. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství zde

7 strana 7 SpZn /2014/ŽP/Na/T ze dne 8. dubna Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby dopravní policie Hradec Králové (IČO ) 4. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravní inspektorát (IČO ) 5. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové (IČO ) adresa pro doručení: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, Velké Poříčí 6. Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, Hradec Králové (IČO ) adresa pro doručení: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (IČO ) 8. Drážní úřad, sekce stavební oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2 (IČO ) 9. Ministerstvo zdravotnictví ČR, český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, Praha 2 (IČO ) 10. Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor území správy majetku Pardubice, Tepého 1899, Pardubice (IČO ) Na vědomí: Městský úřad Náchod - zde (vyhláška k vyvěšení) Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka o zajištění vyvěšení této vyhlášky po dobu 15 dnů na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku následně vrátit vodoprávnímu úřadu. Oznámení je zpřístupněno na Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Sdělení: Projektová dokumentace ověřená vodoprávním úřadem a štítek stavba povolena budou zaslány stavebníkovi až po dni nabytí právní moci stavebního povolení. Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) pozn. č. 2 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1500,- Kč byl zaplacen vodoprávnímu úřadu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008f5vu* CRDUX008F5VU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-7/Bj V Praze dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-19978/15/Bj Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux008bxvu* CRDUX008BXVU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-7/Hm V Praze dne 24. března 2015 Č. j.: DUCR-15054/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

!f21: _='""',,...,"'-...

!f21: _='',,...,'-... Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748111, fax: +420321 727938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545,

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor životního prostředí Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0035krh* MUPOX0035KRH Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPOD37257/2011

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny *MULNXOOJNWUX* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MU LN/5923/2014/SU/WP

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více