Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, Česká Třebová Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA Verze 1 Platnost od Č.j.: 1784/2012 Spis. skart. znak: C4 A/5

2 Obsah Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická Česká Třebová Obsah Identifikační údaje: Profil absolventa Identifikační údaje: Popis uplatnění absolventa v praxi Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa Občanské kompetence Klíčové kompetence Odborné kompetence Další výsledky vzdělávání Specifické výsledky vzdělávání Návaznost na další typy vzdělávání Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje: Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Zdravotní způsobilost Celkové pojetí vzdělání v daném oboru Stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Podmínky pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Organizace výuky Hodnocení žáků a diagnostika Učební plán / 12 Elektrotechnika mechatronika

3 1. Identifikační údaje: Název školy: Adresa školy Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka studia: Forma studia: Ředitel školy: Datum platnosti ŠVP: Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, Česká Třebová Pardubický kraj Elektrotechnika - mechatronika M/01 Elektrotechnika střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denní Ing. Milan Kment. od počínaje 1. ročníkem razítko školy a podpis ředitele Elektrotechnika mechatronika 3 / 12

4 2. Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti ŠVP: Elektrotechnika - mechatronika M/01 Elektrotechnika střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium od počínaje 1. ročníkem 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi tohoto vzdělávacího programu se uplatní zejména ve středních technickohospodářských funkcích, především v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Uplatní se též jako školicí technici, ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů, jako technici měření a regulace, jako operátoři a programátoři počítačů nebo mikropočítačů, při řízení jednoduchých procesů a při programování průmyslových automatů, při řízení a obsluze robotizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Mohou se uplatnit i jako projektanti, energetici a při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích. Uplatní se též při provádění revize a oživování elektrotechnických zařízení. 2.3 Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující občanské, klíčové a odborné kompetence: Občanské kompetence Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi: - jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný; - dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických hodnot; - uvědomovali si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí; - aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě, o veřejné záležitosti lokálního charakteru; - chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje; - byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a byli připraveni řešit své osobní a sociální problémy; - uměli myslet kriticky tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi Klíčové kompetence Komunikativní kompetence, tzn. aby absolventi byli schopni: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých; 4 / 12 Elektrotechnika mechatronika

5 - zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, snažili se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální kompetence, tzn. aby absolventi byli připraveni: - reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích; - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok; - využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností; - přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku; - dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví. Sociální kompetence, tzn. aby absolventi byli schopni: - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. aby absolventi byli schopni: - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi, tzn. aby absolventi uměli: - pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; - používat nový aplikační software; - naprogramovat jednočipové mikropočítače; - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a off-line komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet; - pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, tzn. aby absolventi uměli: - správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru; - zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy; - využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení; - správně používat a převádět jednotky; - nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení; - provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu; - sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků. Elektrotechnika mechatronika 5 / 12

6 Kompetence k pracovnímu uplatnění, tzn. aby absolventi: - měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání; - měli reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znali požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a byli schopni srovnávat je se svými předpoklady; byli připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám; - dokázali získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb; - uměli vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli; - znali práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; - osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Odborné kompetence Uplatňovat zásady normalizace, řídit se platnými technickými normami a graficky komunikovat, tzn. aby absolventi: - uplatňovali zásady technické normalizace a standardizace při tvorbě technické dokumentace; - pohotově a správně využívali při řešení elektrotechnických úloh normy a další zdroje informací; - četli a vytvářeli elektrotechnická schémata, grafickou dokumentaci desek plošných spojů a jiné produkty grafické technické komunikace používané v elektrotechnice; - tvořili jednoduché výkresy součástí a sestavení; - používali a upravovali jednoduché stavební výkresy; - vytvářeli technickou dokumentaci s ohledem na normy v oblasti technického zobrazování, kótování atd. Provádět elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel, tzn. aby absolventi: - určovali hlavní veličiny proudového pole zjištění napětí, odporu, měrného odporu, elektrické práce aj. a tyto znalosti aplikovali při řešení praktických problémů (např. při zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče aj.); - řešili obvody stejnosměrného proudu a uplatnili tyto znalosti, např. při zjišťování proudů ve členech obvodu, zvětšování měřicího rozsahu ampérmetru a voltmetru, řízení proudu a napětí na elektrospotřebiči aj.; - určovali elektrický indukční tok, elektrickou indukci a intenzitu elektrického pole (lze využít při výběru vhodného kondenzátoru, výběru dielektrika k oddělení vodivých ploch aj.) a zjišťovali základní veličiny magnetického pole (určování počtu závitů cívky, zjišťování působení síly mezi vodiči, nosnost elektromagnetu aj.); - řešili obvody střídavého proudu a vytvářeli jejich fázorové diagramy; - stanovovali elektrické veličiny jednoduchých trojfázových soustav při zapojení do hvězdy a do trojúhelníku a byli seznámeni s problematikou točivého magnetického pole. Provádět elektroinstalační práce, zapojovat jistící prvky, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a provádět ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, tzn. aby absolventi: - zapojovali vodiče, elektrické rozvody, zásuvky apod.; - projektovali a zapojovali světelné obvody s různými přepínači, zářivková a výbojková svítidla; - zapojovali jisticí prvky (tzn. stykače, jističe, pojistky apod.); - navrhovali, zapojovali a sestavovali jednoduché elektronické obvody; - vybírali součástky z katalogu elektronických součástek; - navrhovali plošné spoje včetně využití výpočetní techniky; - zhotovovali desky s plošnými spoji včetně osazení součástek a oživení desky; - vybírali transformátor do konkrétní aplikace; - zhotovovali součásti podle výkresu ručním a strojním obráběním. Měřit elektrotechnické veličiny, tzn. aby absolventi: - používali měřicí přístroje k měření elektrických parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení; 6 / 12 Elektrotechnika mechatronika

7 - analyzovali a vyhodnocovali výsledky uskutečněných měření a přehledně o nich zpracovávali záznamy; - využívali výsledků měření pro kontrolu, diagnostiku a oživování mechatronických systémů, strojů a zařízení; - plánovali revize a údržbu elektrotechnických a mechatronických strojů a zařízení a navrhovali způsob odstraňování případných závad. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: - znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu, tzn. aby absolventi: - chápali bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i klientů a zákazníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem; - dodržovali příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady; - používali osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti; - byli připraveni spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbali na používání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení odpovídajícího bezpečnostním a protipožárním předpisům; - uměli uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu Další výsledky vzdělávání Absolvent: - má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce; - rozumí mechanismu tržní ekonomiky, získá předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit; - má základní představu o lidském organismu jako celku z hlediska stavby a funkce, chápe důležitost tělesné zdatnosti a aktivního zdraví Specifické výsledky vzdělávání Školní vzdělávací program Elektrotechnika mechatronika má zvolenou náplň a uspořádání tak, aby byl u žáků rozvíjen zájem o elektrotechniku, elektroniku, číslicovou a automatizační techniku a jejich aplikací do oboru strojírenství a dalších výrobních i nevýrobních činností, během studia žáci získali kognitivní, psychomotorické i postojové kompetence umožňující jejich plnohodnotné profesní i občanské zapojení do demokratické společnosti. Náplň odborných předmětů je volena průřezově, aby po absolvování studia mohl žák dále profilovat svoji odbornost a byl tak připraven na měnící se podmínky trhu pracovních sil. Obsah předmětů odpovídá požadavkům sociálních partnerů. Všeobecně vzdělávací předměty, teoretické odborné předměty připravují žáky i pro úspěšné studium na vysokých školách technického zaměření Návaznost na další typy vzdělávání Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru. Elektrotechnika mechatronika 7 / 12

8 Žáci mohou také ve škole absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a ještě více rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí a počítačové bezpečnosti. 2.4 Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Přesný průběh maturitní zkoušky je definován v příloze školního vzdělávacího programu. 8 / 12 Elektrotechnika mechatronika

9 3. Charakteristika vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti ŠVP: Elektrotechnika - mechatronika M/01 Elektrotechnika střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium od počínaje 1. ročníkem 3.2 Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Splnění povinné školní docházky, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení, podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium. 3.3 Zdravotní způsobilost Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho volbou orientace pro daný obor studia. Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí a potvrdí s konečnou platností lékař. 3.4 Celkové pojetí vzdělání v daném oboru Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení technického myšlení, na získání a uplatnění psychomotorických dovedností, potřebných pro praktické řešení úloh, na dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa daného oboru. Učivo oboru umožňuje absolventovi i možnost ucházet se o úspěšné přijetí k vysokoškolskému studiu Stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování V oboru Elektrotechnika - mechatronika jsou preferovány takové metody výuky, které kladou důraz na motivaci žáků a učí je technikám samostatného učení. Vzhledem k nadstandardnímu vybavení školy výpočetní technikou je zřejmá převažující orientace na výuku s využitím počítače ve všech předmětech. Pro teoretické předměty je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu využívající pro obrazové informace technologií ICT. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou, Internetem a e-learningem jako metodou celoživotního vzdělávání. V praktických předmětech a cvičeních žáci pracují samostatně pod vedením vyučujícího, který používá výukových metod, jako jsou řešení neproblémových úloh, problémový výklad, demonstračně problémový výklad a samostatná nebo týmová experimentální činnost. Tyto prvky výuky jsou uplatňovány zejména v rámci praktických cvičení, která jsou realizována jak v učebnách, tak i laboratořích nebo v učebnách s výpočetní technikou. Žák řeší logické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, vyhledává další potřebné informace z tabulek, literatury a Internetu. Seznamuje se s matematickými a grafickými metodami řešení úkolů včetně využití počítačů. Nadaní žáci s vysokým zájmem jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích a olympiádách. V průběhu studia žáci zpracovávají domácí práce, protokoly, pololetní a ročníkové projekty. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat představu o praxi Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. V oboru Elektrotechnika - mechatronika je pak přednostně důležité vyvolat u žáka zájem o předmět studia, vybavit ho kompetencemi umožňujícími jeho další celoživotní vzdělávání. Žáci budou plně vybaveni komunikativními, personálními a sociálními Elektrotechnika mechatronika 9 / 12

10 kompetencemi. Budou schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, naučí se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, budou efektivně pracovat s informacemi a získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ČR a EU. Žáci umí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obohacují své názory a postoje, respektují názory druhých. Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, k samostatnému studiu i spolupráci s ostatními. Budou umět využívat informačních technologií Internet (informační a vzdělávací servery), využívat aplikací při samostatné práci (prezentační programy, textové a tabulkové editory apod.). Budou zpracovávat seminární práce, zprávy z exkurzí, protokoly z laboratorních měření Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů, např. chemie, občanská nauka apod., nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce (ples, návštěva divadla), soutěže, akce třídních kolektivů atd. Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Další formou realizace začlenění průřezových témat je simulace reálných činností organizací, např. školní parlament, fiktivní firmy, studentské společnosti, zapojení žáků do kontaktů s jinými školami v rámci projektů republikových i mezinárodních Podmínky pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými potřebami učení jsou ve škole evidováni. Jsou zohledňováni už při přijímacím řízení na střední školu a v průběhu studia jsou pak speciální vzdělávací potřeby žáků zajišťovány formou individuální integrace dle Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j / ze dne Pro každého žáka se specifickými poruchami učení je sestaven individuální vzdělávací program, kde jsou obecně uvedeny metodické přístupy k jednotlivým žákům, nemají však speciálně upraveny tematické plány ani nejsou uvolněni ze žádných předmětů, neboť jsou schopni náplň jednotlivých předmětů zvládnout. Výchovný poradce spolu s vybranými učiteli (zejm. vyučující ČJ, AJ, NJ), který prošel speciálním školením, poskytují jak učitelům, tak žákům se specifickými poruchami učení v případě potřeby konzultační hodiny, zajišťují IVP, doporučují metodické přístupy, spolupracují s PPP, přes třídní učitele informují ostatní vyučující, případně sestavují žádost o finanční prostředky na příplatek na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a zabezpečení jeho vzdělávacích potřeb. IVP se sestavuje i pro žáky s postižením, stanoví se jim specifické podmínky studia. Na tvorbě IVP se podílí nejen výchovný poradce a všichni vyučující, ale i speciální centra pro postižené. Se speciálním centrem pro různé druhy postižení se spolupracuje po celou dobu studia postiženého žáka. Taktéž žádost o finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek či na mzdové prostředky pedagogů sestavuje výchovný poradce spolu se speciálním centrem pro postižené Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Metodické přístupy, které škola uplatňuje, se týkají úpravy rozsahu učiva, individuálního pracovního tempa žáků, předem domluvených termínů zkoušení, formy zkoušení dle poruchy či postižení se preferuje buď zkoušení ústní, nebo naopak písemné, kopírování příprav učitelů a ostatních učebních textů a přesného vyznačení úkolů ke zkoušení, zadávání samostatných prací, výuka přes Internet formou zakoupených výukových programů, používání studentských notebooků a v neposlední řadě poskytování konzultačních hodin jednotlivými vyučujícími Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žákům mimořádně nadaným lze do výuky zařadit náročnější a složitější metody, úlohy, ročníkové práce, pracovní postupy, práce ve středoškolské odborné činnosti a pod. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost zákonného zástupce a mimořádně nadaného zletilého žáka na jeho vlastní žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části 10 / 12 Elektrotechnika mechatronika

11 učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 3.5 Organizace výuky Výchovně-vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č.561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně-vzdělávací proces je plánován na 33 týdnů, ve 4. ročníku na 30 týdnů. Součástí jsou kurzy (lyžařský, sportovně turistický), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy. V průběhu studia je dále realizována odborná praxe v minimálním rozsahu 160 hodin, a to tímto způsobem: ve 2. a 3. ročníku je zařazena souvislá praxe v délce dvou týdnů (2 x 80 hodin) v reálných pracovních podmínkách na pracovištích fyzických a právnických osob, ve čtvrtém ročníku je odborná praxe uskutečňována na pracovištích fyzických a právnických osob nebo ve škole. V průběhu studia jsou organizovány odborné exkurze v rozsahu 2 až 3 dny ve školním roce. Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách, je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin, bloky v čtrnáctidenním cyklu). 3.6 Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu. Konkretizace hlavních zásad hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech je součástí učebních plánů daných předmětů ve ŠVP. Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. S podmínkami klasifikace budou žáci na začátku školního roku prokazatelně seznámeni. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti sebehodnocení a kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, aby podporovaly talentované žáky. Elektrotechnika mechatronika 11 / 12

12 4. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti ŠVP: Elektrotechnika - mechatronika M/01 Elektrotechnika střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium od počínaje 1. ročníkem Názvy předmětů zkratka celk. Český jazyk CJA Cizí jazyk ANJ/NEJ Základy společenských věd ZSV Matematika MAT Fyzika FYZ 4,5 4,5 Chemie a ekologie CHE 1,5 1,5 Literatura a umění LUM ,5 5,5 Tělesná výchova TEV Informatika ICT Ekonomika EKO 1,5 2 3,5 Strojnictví STR 3,5 1,5 5 Materiály a technologie MTC 3 3 Mechanika MEC 1,5 2 3,5 Základy elektrotechniky ZEL 7 7 Elektronika ENK Měření a diagnostika MDG 2 2,5 2,5 7 Číslicová technika CIT Řízení a regulace RAR Mechatronika MCH Základy Autocadu CAD 1,5 1,5 Modelování na PC MPC 2 2 Programování CNC CNC 2 2 Praxe UPR C e l k e m součet 31,5 32, Poznámka: Fyzika je vyučována podle varianty A Chemie je vyučována podle varianty B Přehled využití týdnů ve školním roce Počet týdenních hodin v ročníku Činnost I II III IV Výuka dle rozpisu učiva Zimní tělovýchovný kurz Odborná praxe Letní tělovýchovný kurz Maturitní zkouška Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce, exkurze) Celkem týdnů / 12 Elektrotechnika mechatronika

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010 Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 1. Úvodní identifikační údaje 4 2009/2010 1.1 Název školy a adresa školy, zřizovatel...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V KLATOVECH, NÁBŘ.KPT.NÁLEPKY 362, KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Elektrotechnika-Automatizační

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel:... 3 Název školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 31. srpna 2013 s platností od 1. září

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová അ Školní vzdělávací program Elektromechanik Verze 1 Platnost od 1.9.2009 Č.j.: 1775/2012 Spis. skart. znak:

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače Školní vzdělávací program Elektronické počítače obor Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná 1 Úvodní identifikační údaje Název a adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Přírodovědné

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2010 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne

Více

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrotechnika Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, který vydalo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

E L E K T R O T E C H N I K A

E L E K T R O T E C H N I K A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více