NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840"

Transkript

1 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí v budoucnu.

2 Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Popis a ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE Ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE Popis mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Vysvìtlení chybových kódù autodiagnostiky Jak o troubu peèovat Pokyny k vaøení Pokyny k vaøení Pokyny k vaøení tabulka èasù pro ohøívání a rozmrazování Technické parametry

3 Dùležité bezpeènostní pokyny INSTALACE ZEMNÌNÍ POZOR: K ZAJIŠTÌNÍ BEZPEÈNOSTI OSOB JE NUTNÉ, ABY TOTO ZAØÍZENÍ BYLO ØÁDNÌ UZEMNÌNO. Pokud zásuvka nemá zemnìní, je zákazníkovou zodpovìdností a povinností, aby si ji nechal vymìnit za øádnì uzemnìnou. NAPÌTÍ A VÝKON Napìtí v síti musí odpovídat hodnotì uvedené na štítku pøístroje. Používání vyššího napìtí, než je uvedeno, je nebezpeèné a mùže zpùsobit požár nebo jiné škody. UMÍSTÌNÍ TROUBY Troubu umístìte na rovnou, stabilní plochu. Trouba nesmí být v blízkosti zdrojù tepla nebo vlhkosti; napø. v blízkosti plynové nebo elektrické varné desky. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte, pokud teplota v místnosti pøesahuje 40 C, nebo relativní vlhkost vzduchu je vìtší než 85 %. Dùležité je dostateèné proudìní vzduchu kolem trouby. Existuje urèitá možnost rušení slabého vysílacího signálu, pokud je mikrovlnná trouba umístìna pøíliš blízko k rádiovému nebo televiznímu pøijímaèi. Pro bezpeènou a správnou funkci trouby je tøeba, aby kolem vìtracích otvorù proudil dostatek vzduchu: 5 cm po stranách a vzadu, 20 cm nad troubou. Trouba musí být umístìna tak, aby byla snadno pøístupná její elektrická zástrèka. POZOR ODSTRANÌNÍ OCHRANNÉHO ILMU Na vnìjším povrchu trouby se nachází ochranný film, který zabraòuje jeho poškrábání pøi pøepravì. Pøed používáním trouby tento film sloupnìte. NEZAPÍNEJTE PRÁZDNOU TROUBU V zájmu zachování vysoké kvality rozvodù magnetronu a dalších souèástí nezapínejte troubu, když v ní nejsou žádné potraviny. NEDEMONTUJTE KRYT TROUBY Pod krytem trouby se nachází vysoké napìtí. Provádìní oprav a seøizování spotøebièe pøísluší pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. NEZAKRÝVEJTE VÌTRACÍ OTVORY Aby bylo chlazení trouby maximálnì úèinné, je nutné, aby kolem její zadní stìny volnì proudil vzduch. Pøi vaøení je tøeba nechat vìtrací otvory odkryté. V TROUBÌ NESUŠTE OŠACENÍ Ošacení nesušte v mikrovlnné troubì. Pokud je necháte v troubì pøíliš dlouho, mùže dojít k jeho vznícení. VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK Pøed používáním musí být tento spotøebiè opatøen výstražným štítkem. Vyberte si vhodný z pøiložených štítkù a umístìte jej na horní plochu spotøebièe. 3

4 VAROVÁNÍ 1. Tìsnìní dveøí a tìsnící plochy èistìte navlhèenou tkaninou. 2. U trouby je tøeba kontrolovat, zda nejsou poškozena tìsnìní a tìsnící plochy. Pokud jsou tyto oblasti poškozeny, trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena servisním technikem vyškoleným výrobcem. 3. Provádìní oprav kýmkoli jiným než kvalifikovaným servisním technikem vyškoleným výrobcem je nebezpeèné. 4. Pokud zpozorujete kouø, stisknìte tlaèítko Stop/Reset a dvíøka ponechejte zavøená. Odpojte pøívodní kabel od zdroje napìtí, nebo pøerušte pøívod elektøiny v pojistkové nebo jistièové skøíni. 5. Dojde-li k poškození pøívodního elektrického kabelu, musí být z dùvodu bezpeèného provozu vymìnìn výrobcem, autorizovaným servisem nebo obdobnì kvalifikovanou osobou. 6. Pøed používáním musí uživatel zkontrolovat, zda jeho nádobí je vhodné do mikrovlnné trouby. 7. Pøi ohøívání tekutin (napø. polévka, omáèky nebo nápoje) v mikrovlnné troubì na teplotu vyšší než bod varu mùže dojít k jejich varu bez prùvodního jevu bublání. V dùsledku varu mùže dojít k náhlému pøeteèení kapaliny z nádoby. Aby k tomu nedošlo, je tøeba dodržovat následující postup: a) Nepoužívejte nádoby s rovnými stìnami a úzkým hrdlem. b) Tekutiny nepøehøívejte. c) Tekutinu zamíchejte pøed umístìním do trouby a potom znovu v polovinì doby pøípravy. d) Po ohøátí nechejte tekutinu na chvíli stát v troubì a znovu ji zamíchejte pøed opatrným vyjmutím nádoby. 8. Pøi ohøívání pokrmù v plastových nebo papírových nádobách èasto troubu kontrolujte, protože tento typ nádob se mùže pøi pøehøátí vznítit. 9. Obsah kojenecké láhve nebo sklenice dìtské výživy je tøeba promíchat nebo protøepat. Aby nedošlo k popálení, je tøeba pøed podáváním zkontrolovat teplotu pokrmu. 10. Tekutiny ani jiné potraviny neohøívejte v uzavøených nádobách, protože by mohlo dojít k jejich explodování. 11. V mikrovlnné troubì neohøívejte vejce ve skoøápce nebo celá vejce natvrdo. Vejce mohou explodovat. 12. U nápojù ohøívaných v mikrovlnné troubì mùže dojít k pøekotnému varu. Pøi zacházení s nádobou je tøeba dbát zvýšené opatrnosti. 13. Dìtem dovolte ovládat mikrovlnnou troubu bez dohledu pouze v pøípadì, že jim byly dány dostateèné instrukce tomu, aby troubu bezpeènì používaly a chápaly nebezpeèní spojená s nesprávným použitím. 14. Vyjímatelná polièka Pøi umis ování pokrmu do trouby nebo jeho vytahování z trouby neposunujte støedním policovým dílem, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo k pøevržení nádoby s horkým pokrmem na obsluhu trouby. 15. Zadní stìna trouby se pøi provozu mùže zahøívat pøi manipulaci postupujte opatrnì. 4

5 Popis a ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE Digitální displej 2. Displej indikátoru výkonu 3. Otoèný voliè stupnì výkonu 4. Èasovaè 5. Tlaèítko Start 6. Madlo dvíøek 7. Kryt svìtla trouby 8. Vzduchové filtry 9. Programovací tlaèítko (za vzduchovým filtrem) 10. Tlaèítko zvukové signalizace (za vzduchovým filtrem) 11. Støední polièka A - Zobrazení programu B - Zobrazení režimu zvukové signalizace C - Zobrazení èasu pøípravy (minuty sekundy) D - Indikátor výkonu NEJVYŠŠÍ VÝKON SØEDNÍ VÝKON NEJNIŽŠÍ VÝKON A. RUÈNÍ NASTAVENÍ OHØÍVÁNÍ ROZMRAZOVÁNÍ Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0 a indikátor výkonu. Otoèením volièe nastavte požadovaný stupeò výkonu. Nastavte požadovaný èas pøípravy. Zkontrolujte, zda se èasový údaj objevil na displeji. Poznámka: do 60 minut. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Na displeji se objeví 0 a indikátor výkonu. Osvìtlení trouby se zapne. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. Pokud stisknete tlaèítko Start pøi otevøených dveøích, objeví se vždy na displeji 0. I po nastavení èasu pøípravy mùžete zmìnit nastavení stupnì výkonu. Chcete-li v prùbìhu ohøívání zmìnit èas pøípravy, jednoduše zmìòte hodnoty minut a sekund. Mikrovlnnou troubu lze také vypnout otoèením èasovaèe doleva tak, aby se na displeji zobrazila hodnota 0 a zaznìla zvuková signalizace. 5

6 Ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 B. POÈÍTAÈ CYKLÙ Zobrazení celkového poètu použití trouby Otevøete dvíøka. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Zavøete dvíøka. POZNÁMKA: Krok 3 proveïte do 60 sekund po zavøení dvíøek, jinak se displej vypne. Zároveò stisknìte tlaèítko zvukové signalizace a programovací tlaèítko. Pøíklad: použití. C. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE Vypnutí zvukové signalizace Stisknìte programovací tlaèítko (Dvíøka mohou být otevøená nebo zavøená.) Stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Na displeji se objeví beep a 1 (indikátor prvního stupnì pøípravy). Znovu stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Na displeji se objeví 0 beep. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Slovo PROG pøestane blikat. Nastavení provozu bez zvukové signalizace je u konce. 6

7 Popis mikrovlnné trouby NE Digitální displej 2. Displej indikátoru výkonu 3. Tlaèítkový voliè stupnì výkonu ( ) 4. Tlaèítko pøepínání pamìti ( ) 5. Pamì ová tlaèítka 6. Tlaèítko Stop/Reset ( ) 7. Tlaèítko Start ( ) 8. Èasovaè 9. Kryt svìtla trouby 10. Madlo dvíøek Základní nastavení trouby z výroby: Manuální ovládání Pamì ová tlaèítka nastavují NEJVYŠŠÍ VÝKON pro jednostupòové ohøívání s tìmito èasovými úseky 1 = 10 s 2 = 20 s 3 = 30 s 4 = 45 s 5 = 1 min 6 = 1 min 15 s 7 = 1 min 30 s 8 = 2 min (K dispozici jsou dvì øady pamì ových míst, A a B. Pøednastavena je pouze pamì A). Programování odemknuto Poèítaè cyklù u všech tlaèítek nastaven na 0 Pokud budete èasy chtít zmìnit, v návodu najdete instrukce, jak je naprogramovat Ovládací panel 12. Vzduchové filtry 13. Programovací tlaèítko (za vzduchovými filtry) 14. Tlaèítko zvukové signalizace (za vzduchovými filtry) 15. Tlaèítko zámku programù (za vzduchovými filtry) 16. Støední polièka A - Zobrazení programu B - Zobrazení pamì ového kódu (A nebo B) C - Zobrazení èísla pamì ového tlaèítka D - Zobrazení úrovnì ohøívání E - Zobrazení èasu pøípravy (minuty sekundy) - Indikátor výkonu NEJVYŠŠÍ VÝKON SØEDNÍ VÝKON NEJNIŽŠÍ VÝKON ROZMRAZOVÁNÍ STÁNÍ

8 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 A. RUÈNÍ NASTAVENÍ OHØÍVÁNÍ Jednostupòové ohøívání Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Poznámka: Trouba je pøipravena k funkci, pokud je na displeji zobrazena 0. Jednu minutu po zavøení dvíøek symbol 0 zmizí. Jedenkrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ) zaène blikat. Poznámka: Jedním stisknutím nastavíte NEJVYŠŠÍ výkon, dvojím STØEDNÍ, trojím NEJNIŽŠÍ, ètverým ROZMRAZOVÁNÍ a paterým STÁNÍ. Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas pøípravy. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se zobrazí pùvodnì nastavený èas a výkon. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. 8

9 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 Dvoustupòové/tøístupòové ohøívání Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut a na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty. Proveïte kroky 1 až 3 na str. 8. Ètyøikrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) zaène blikat. Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas pro druhý stupeò ohøívání. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a celkový èas pøípravy zaène odpoèítávat. Indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ) a indikátor výkonu zvoleného pro první stupeò ohøívání zaènou blikat. Na konci prvního stupnì pøípravy zazní zvuková signalizace (jedno pípnutí). Indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) a indikátor výkonu zvoleného pro druhý stupeò ohøívání zaènou blikat. Zaène odpoèítávání zbývajícího èasu pøípravy. Po uplynutí celkového èasu pøípravy zazní zvuková signalizace a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se zobrazí pùvodnì nastavený èas a výkon. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. SPECIÁLNÍ POZNÁMKA: Pro jedno-, dvou- i tøíúrovòové ohøívání 1. Stisknutím tlaèítka Stop/Reset v prùbìhu pøípravy se èinnost trouby zastaví. Troubu mùžete znovu uvést do chodu stisknutím tlaèítka Start, nebo mùžete další stisknutím tlaèítka Stop/Reset zrušit zvolený program. 2. Pokud trouba není v èinnosti, jedním stisknutím tlaèítka Stop/Reset zrušíte zvolený program. 3. Stejný ruènì navolený èas ohøívání mùžete pro další pøípravu použít pouhým stisknutím tlaèítka Start, pokud ještì neuplynula 1 minuta od posledního použití trouby (do 30 minut, pokud dvíøka trouby zùstala otevøená). 4. Jednu minutu po posledním použití trouby, pokud jsou dvíøka zavøená, se funkce opakování posledního nastavení zruší. 9

10 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 B. PROGRAMOVANÉ OHØÍVÁNÍ Režim Programy odemknuty: ZKONTROLUJTE, ZDA JE TROUBA ØÁDNÌ NAPROGRAMOVÁNA (viz str. 11). Pøíklad: Zvolení pamì ového tlaèítka 5, pamì ové místo A, pod kterým je uložen požadovaný program (NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 3 minut, jednostupòové ohøívání). Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Poznámka: Trouba je pøipravena k funkci, pokud je na displeji zobrazena 0. Jednu minutu po zavøení dvíøek symbol 0 zmizí. Stisknìte požadované pamì ové tlaèítko ( 5 ). Na displeji se zobrazí naprogramované informace. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. Poznámka: Pokud chcete použít pamì ová místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti a potom požadované pamì ové tlaèítko. Režim Programy zamknuty: Jednoduše stisknìte požadované pamì ové tlaèítko. Ohøívání zaène automaticky bez použití tlaèítka Start. 10

11 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 C. PROGRAMOVACÍ TLAÈÍTKA Jednostupòové ohøívání TROUBU NELZE NAPROGRAMOVAT, POKUD JE AKTIVOVÁN ZÁMEK PROGRAMÙ (viz str ). PØI PROGRAMOVÁNÍ NEOTEVÍREJTE DVÍØKA TROUBY. Pøíklad: Naprogramování tlaèítka 5 na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty. Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný nebo zobrazovat 0. Stisknìte programovací tlaèítko. Na displeji zaène blikat PROG. Stisknìte pamì ové tlaèítko, které chcete naprogramovat. Èíslo zvoleného pamì ového tlaèítka se zobrazí na displeji spoleènì se souèasným naprogramováním. Ètyøikrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a zaène blikat PROG a indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ). Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas ohøívání. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Po uplynutí 3 s se displej vypne. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symboly PROG a 1 pøestanou blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Poznámka: Pøi programování ostatních tlaèítek opakujte výše uvedené kroky 2-6. Pokud chcete použít pamì ová místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti a potom požadované pamì ové tlaèítko. 11

12 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 C. PROGRAMOVACÍ TLAÈÍTKA Jednostupòové ohøívání TROUBU NELZE NAPROGRAMOVAT, POKUD JE AKTIVOVÁN ZÁMEK PROGRAMÙ (viz str ). PØI PROGRAMOVÁNÍ NEOTEVÍREJTE DVÍØKA TROUBY. Pøíklad: Naprogramování tlaèítka 5 na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty a na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Proveïte kroky 1 až 5 na str. 11. Jedenkrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu pro druhý stupeò a indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) zaène blikat. Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas ohøívání. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symboly PROG a 2 pøestanou blikat. Zobrazí se celkový èas pro obì úrovnì. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne. C. ZÁMEK PROGRAMÙ Aktivace zámku programù: Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný. Stisknìte tlaèítko zámku programù, dokud se na displeji nezobrazí PROG, P a L (5 s). Na displeji se zobrazí PROG, P a L. V režimu Zámek programù: Troubu spustíte stisknutím požadovaného pamì ového tlaèítka bez použití tlaèítka Start. Otevøením dveøí zrušíte zbývající èas programu. Troubu nelze programovat, dokud nedeaktivujete zámek programù. 12

13 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 Deaktivace zámku programù: Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný. Stisknìte tlaèítko zámku programù, dokud se na displeji nezobrazí PROG a P (5 s). Na displeji se zobrazí PROG a P. V režimu Zámek programù: Trouba se vrátí do režimu dvoufázového zapínání (Pamì ové tlaèítko + Tlaèítko Start). unkce opakování a pøerušení programu jsou aktivní. Pamì ová tlaèítka lze programovat. Ovládání hlasitosti a délky zvukové signalizace je aktivní. E. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE Je možné nastavit hlasitost a délku zvukové signalizace na konci ohøívacího cyklu. Hlasitost má ètyøi úrovnì. U délky tónu existují dvì možná nastavení. Z výroby je nastavená nejvìtší hlasitost a tøi pínutí. Nastavení úrovnì hlasitosti a délky 3 pípnutí : Stisknìte programovací tlaèítko. Na displeji zaène blikat PROG. (Dvíøka trouby mohou být otevøená nebo zavøená.) Stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Signalizace zazní nastavenou hlasitostí a na displeji se zobrazí 3 a slovo beep. Symbol PROG zaène blikat a zobrazí se indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ), který symbolizuje délku signalizace 3 pípnutí. Poznámka: Opakovaným tisknutím tlaèítka zvukové signalizace snížíte úroveò hlasitosti až na nulu. (3bEEP nejvyšší hlasitost, 2bEEP støední hlasitost, 1bEEP nejnižší hlasitost, 0bEEP zvuk vypnut) Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symbol PROG pøestane blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne, pokud jsou zavøena dvíøka trouby. 13

14 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 Nastavení délky signalizace na pípání po dobu 60 s : Proveïte kroky 1 až 3 na str. 13. Do 3 s po stisknutí programovacího tlaèítka v kroku 3 stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Symbol PROG zaène blikat a zobrazí se indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ), který symbolizuje délku signalizace pípání po dobu 60 s. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symbol PROG pøestane blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne, pokud jsou zavøena dvíøka trouby.. PØEHLED PROGRAMÙ Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Stisknìte zároveò tlaèítka Stop/Reset a Start. Na displeji se postupnì zobrazí všechny naprogramované informace (program jednotlivých tlaèítek (v pamì ových místech A a B), zvuková signalizace, zámek programù). G. POÈÍTAÈ CYKLÙ Zobrazení celkového poètu použití trouby Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Zavøete dvíøka. Krok 3 proveïte do 60 sekund po zavøení dvíøek, jinak se displej vypne. Zároveò stisknìte tlaèítko zvukové signalizace a programovací tlaèítko. Na displeji se zobrazí celkový poèet použití trouby. 14

15 Vysvìtlení chybových kódù autodiagnostiky Tato mikrovlnná trouba monitoruje svou èinnost. Pokud se vyskytne závada, zobrazí se na displeji chybový kód. Co dìlat, když se zobrazí chybový kód: KÓD PØÍÈINA CO DÌLAT 01 Pokrm pøevaøen. Pøerušte zvukovou signalizaci vypnutím spotøebièe ze zásuvky. Teplota vzduchu vystupujícího Nechejte troubu vychladnout a obnovte provoz. z trouby je pøíliš vysoká. Pokud se pokrm vznítí, neotevírejte dvíøka trouby. Pokud nedojde k obnovení normální èinnosti, kontaktujte servis s informací o chybovém kódu. 05 Závada pamìti. Vypnìte spotøebiè ze zásuvky, vyèkejte 1 minutu Závada termistorového obvodu. a znovu pøipojte do sítì. 44 Závada ovládacího panelu. Pokud nedojde k obnovení normální èinnosti, Závada spínacího obvodu. kontaktujte servis s informací o chybovém kódu Jak o troubu peèovat 1. Pøed èištìním troubu vypnìte ze zásuvky. 2. Udržujte vnitøní prostor trouby, tìsnìní dvíøek a tìsnící plochy v èistotì. Když na stìnách nebo tìsnìní zùstanou vystøíknuté nebo vylité zbytky pokrmù, mohou absorbovat mikrovlny a zpùsobovat elektrické výboje nebo jiskøení. Otøete je navlhèenou tkaninou. Pokud je zneèistìní velké mùžete použít kuchyòský èistící prostøedek. Použití agresivních nebo abrazivních èistièù se nedoporuèuje. 3. Vnìjší pláš trouby se èistí tkaninou a mýdlovým roztokem a následnì vysuší jemnou tkaninou. Aby nedošlo k poškození trouby, nenechejte do zadního ventilaèního otvoru vniknout vodu. 4. Okénko dvíøek trouby se èistí jemným mýdlovým roztokem a jemnou tkaninou. Zásadnì nepoužívejte èistièe na okna. Agresivní nebo abrazivní èistièe mohou dvíøka trouby poškrábat. Èištìní vzduchových filtrù Èas od èasu vyèistìte vzduchové filtry podle následujících pokynù. Pokud jsou filtry zaneseny neèistotami nebo prachem, mohou nastat problémy*. 1. Demontujte pravý vzduchový filtr ze spodního lemu pláštì trouby vytažením pravé závlaèky smìrem dopøedu. Potom posuòte filtr doprava a zvednìte jej u støedového kolíku. Levý vzduchový filtr demontujte stejným zpùsobem. 2. Omyjte filtry v mýdlovém roztoku. 3. Pøi montáži filtr zarovnejte se støedovým kolíkem, vložte konec závlaèky do otvoru a zatlaète na její pøední èást, aby zaskoèila na místo. Pøed použitím trouby musí být filtry nainstalovány. * Pokud je vzduchový filtr zanesen prachem nebo mastnými neèistotami, dochází k pøehøívání trouby. Závlaèka Kolík Závlaèka 15

16 Pokyny k vaøení ROZMRAZOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN 1. Pokud budete zcela rozmrazovat mražené potraviny v mikrovlnné troubì, mùže v dùsledku nestejné tlouš ky a tvaru dojít k nestejnomìrnému rozmrazování. Mražené potraviny pøi bìžném použití není tøeba rozmrazovat na 100 %, ideální je rozmrazit ze 70 % v mikrovlnné troubì, což je pro další vaøení dostateèné. 2. Aby se potraviny rozmrazovaly rovnomìrnì, je tøeba je v prùbìhu rozmrazování otoèit o 180, nebo obrátit. 3. Tuèné maso krátce rozehøejte v mikrovlnné troubì a pak nechejte odstát pøi pokojové teplotì, nebo je pøerušovanì prohøívejte, dokud se nerozmrazí. 4. Pøi rozmrazování celého kuøete (pøípadnì jakékoli potraviny nepravidelného tvaru) obalte nohy nebo tenké èásti alobalem. Tenké èásti se rozmrazují rychleji a mohly by se pøed rozmrazením ostatních èástí uvaøit. 5. Pøi rozmrazování je tøeba prùbìžnì odstraòovat led. DALŠÍ UŽITEÈNÉ RADY Abyste dosáhli nejlepších výsledkù 1. Když urèujete èas pøípravy pro konkrétní pokrm, vždy poèítejte s minimální dobou a v prùbìhu pøípravy kontrolujte její prùbìh. Mikrovlnná trouba vaøí tak rychle, že je velmi snadné potraviny pøevaøit. 2. Zvláštní péèi vìnujte pøípravì malého množství potravin nebo pokrmù s nízkým obsahem vody. V tìchto pøípadech mùže pøi pøíliš dlouhém ohøívání dojít ke vznícení. 3. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení papírových utìrek nebo ubrouskù. Pøi dlouhém ohøívání mùže dojít k jejich vznícení. 4. V mikrovlnné troubì nevaøte vejce ve skoøápkách. 5. Pokud vaøíte vejce, nezapomeòte pøed tím propíchnout blánu žloutku, aby vejce neexplodovalo. Jak docílit opeèené kùrky Obecnì platí, že pokrmy se mikrovlnné troubì neopékají dohnìda. Jde o jeden z rysù tìchto spotøebièù. Chcete-li, aby pokrm (napø. kuøe) mìl opeèenou kùrku, pøed vaøením nebo v jeho prùbìhu potøete jeho povrch omáèkou nebo jej posypte speciálním práškem. Maso je možné pøed úpravou v mikrovlnné troubì osmahnout na bìžné pánvi. Pro rovnomìrné uvaøení V prùbìhu pøípravy otevøete dvíøka trouby a nádobu otoète o pùl otáèky nebo pokrm obra te. Tak dosáhnete rovnomìrného prohøátí pøipravovaného pokrmu. NÁDOBÍ 1. Pøed použitím varných nádob se vždy pøesvìdèete, že jsou pro tuto troubu vhodné. V MIKROVLNNÉ TROUBÌ NEPOUŽÍVEJTE uzavøené nádoby, protože by mohlo dojít k jejich explodování. Poznámka: Vždy zkontrolujte pokyny výrobce, protože nìkteré pokrmy se vyrábìjí v nádobách, které nevyžadují propíchnutí. 2. NENECHÁVEJTE spotøebiè bez dozoru, pokud používáte papírové, plastové nebo jiné hoølavé nádoby. Nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, u nichž není uvedenou, že jsou speciálnì urèeny pro mikrovlnné trouby, protože recyklovaný papír mùže obsahovat neèistoty, které mohou pøi použití v mikrovlnné troubì zpùsobovat jiskøení nebo vznícení. 3. Nejvhodnìjší pro mikrovlnné trouby je varné sklo. 4. Nepoužívejte kovové hrnce, keramiku zdobenou zlatem nebo støíbrem ani žádné jiné nádoby obsahující kov. 16

17 5. Dochází-li k elektrickým výbojùm, zkontrolujte zda nádobí neobsahuje kovovou složku. 6. Pøi pøípravì pokrmù, která vyžaduje nízké teploty, mùžete použít bìžné sklenìné, porcelánové, plastové a papírové nádobí. Pokud byste ale toto nádobí používali pøi vaøení vysokou teplotou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo deformaci. POZOR V této troubì nepoužívejte KOVOVÉ KUCHYÒSKÉ NÁÈINÍ. DVOUÚROVÒOVÉ VAØENÍ Pøi pøípravì jednoho pokrmu položte nádobu na støed spodní plochy. Pokud používáte mikrovlnnou troubu pøevážnì pro ohøívání jednotlivých pokrmù, vyjmìte polièku a pokládejte pokrmy na spodní plochu. Pokud ohøíváte dva pokrmy zároveò, položte obì nádoby vedle sebe na spodní plochu, pokud tomu nebrání jejich velikost. V takovém pøípadì položte každý na jinou plochu. Pøi ohøívání více než dvou talíøù, rozmístìte nádoby s pokrmy rovnomìrnì na obì plochy. Mezi nádobami nechejte urèitý volný prostor, nedávejte do trouby pøíliš mnoho pokrmù najednou. Pokud troubu používáte k rozmrazování a vaøení, používejte pouze spodní plochu nepoužívejte obì plochy zároveò. 17

18 Pokyny k vaøení ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY Existují urèité základní principy, na kterých závisí úspìch pøípravy pokrmu v mikrovlnné troubì. Mezi nì patøí: 1. TEPLOTA POTRAVIN - Zmrazené nebo chlazené pokrmy vyžadují pro dosažení požadované servírovací teploty delší rozehøívání než pokrmy rozehøívané z pokojové teploty. 2. SLOŽKY A SOUÈÁSTI POTRAVIN - Pokrmy bohaté na cukr, sùl, tuk a vlhkost se ohøívají rychleji, protože tyto souèásti pøitahují mikrovlnnou energii. Hustší pokrmy s vysokým obsahem proteinù a vlákniny absorbují mikrovlnnou energii pomaleji, a proto se déle ohøívají. 3. OBJEM - Èím vìtší je masa pokrmu, tím déle trvá jeho ohøívání. 4. NÁDOBY - Keramika, papír, porcelán, polystyren, sklo a plasty jsou do mikrovlnných trub vhodné pøi dodržování následující zásady. Ohøívání potravin s vysokým obsahem cukru nebo tuku je tøeba provádìt VÝHRADNÌ v žáruvzdorných nádobách, protože tyto potraviny dosahují velmi vysokých teplot. Polystyrénové nádoby se mohou pøi použití s tìmito typy potravin zdeformovat. Za podobných podmínek mùže u jiných nízkoteplotních nádob dojít k popraskání nebo deformaci. NEOHØÍVEJTE pokrmy V UZAVØENÝCH nádobách nebo sáècích. Potraviny se pøi ohøívání rozpínají a mohly by nádobu nebo sáèek roztrhnout. 5. VYHÝBEJTE SE KOVÙM - od nich se mikrovlny odrážejí, což zpùsobuje nerovnomìrné ohøívání nebo dokonce výboje, které mohou poškodit vnitøní prostor trouby, nádobu nebo zdobení talíøe. 6. U ohøívaných tekutin, které nejsou promíchány se vzduchem, mùže dojít k eruptivnímu varu. Neohøívejte tekutiny v mikrovlnné troubì, abiž byste je pøedtím promíchali. OBECNÉ RADY PRO OHØÍVÁNÍ V MIKROVLNNÉ TROUBÌ PANASONIC Pro konkrétní èas pøípravy vyhledejte u každé kategorie pokrmù pøíslušné techniky úpravy a pokyny ohlednì nezbytné pøípravì potravin. OHØÍVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN Pokrmy pøechovávané v chladnièce (5 C) by pøed ohøíváním mìly být pøikryty. Výjimkou je peèivo a cukroví, které by se mìly rozehøívat odkryté, aby se nerozmoèila jejich kùrka. Vìtšina pokrmù upravovaných klasicky by mìla být mírnì nedovaøená a uchovávaná v chladnièce, aby pøi ohøívání v mikrovlnné troubì nedošlo k pøevaøení. Vaøené potraviny (napø. zelenina) je možné rozdìlit na porce a pøed ohøíváním pøikrýt, aby nedošlo ke ztrátì barvy, konzistence nebo živin. OHØÍVÁNÍ POTRAVIN Z POKOJOVÉ TEPLOTY Pokrmy jako napø. sterilovaná zelenina vyžadují podstatnì kratší dobu ohøívání než potraviny zmrazené. DÙLEŽITÁ DOPORUÈENÍ 1. Pro dosažení nejlepších výsledkù se doporuèuje, aby pokrmy upravované klasicky byly pøed ohøíváním v mikrovlnné troubì mírnì nedovaøené. 2. PAMATUJTE, že u pokrmù ohøívaných v mikrovlnné troubì ještì po ukonèení ohøívacího cyklu mírnì stoupá teplota jejich vnitøních èástí. 3. Nejèastìjší chybou pøi používání mikrovlnné trouby bývá ohøívání peèiva. Výrobky z tìsta jsou sušší než jejich náplò, a proto se ohøívají pomaleji. Peèivo je proto nutné ohøívat POUZE, dokud kùrka není teplá na dotek (50 C 55 C). 4. NEPØEHØÍVEJTE SVÉ POKRMY: 99% stížností na kvalitu jídla pøipraveného v mikrovlnné troubì padá na vrub pøehøívání. 18

19 Pokyny k vaøení tabulka èasù pro ohøívání a rozmrazování Èasy uvedené v následující tabulce jsou pouze pøibližné. Celkovou dobu pøípravy mùže ovlivnit mnoho faktorù, napø. výchozí teplota. Dobu vaøení a rozmrazování je tøeba v pøípadì potøeby upravit. Následující èasové údaje jsou testovány pøi následujících výchozích teplotách: Chlazené pokrmy cca + 5 C Zmrazené pokrmy cca 18 C Teplotu ve støedu ohøívaného pokrmu vždy zkontrolujte pomocí speciálního potravinového teplomìru, abyste dodrželi pøíslušné potravináøské normy. unkce Potraviny Hmotnost Stupeò Pøiblížná doba pøípravy výkonu NE-3240 NE-2140 NE-1880/1840 Rozmrazování Rybí filé 500 g 6 min 40 s 6 min 40 s 8 min Mleté maso 500 g 4 min 15 s 4 min 15 s 5 min Celé kuøe 1,36 kg 21 min 15 s 21 min 15 s 25 min Kompletní jídlo Více porcí 1,36 kg 17 min 17 min 20 min Jedna porce 275 g 6 min 40 s 6 min 40 s 8 min Jableèný závin 1 porce 1 min 05 s 1 min 05 s 1 min 15 s Dort 1 porce 1 min 40 s 1 min 40 s 2 min Rohlíky 1 porce (50 g) 25 s 25 s 30 s Vaøení Míchaná vejce 2 vejce s s s z chlazených + 2 polévkové syrových lžíce mléka potravin Brokolice 500 g 1 min 40 s 3 min 3 min 30 s Rybí filé 500 g 2 min 20 s 4 min 4 min 45 s Slanina 2 plátky 25 s 40 s 50 s Porce kuøete 500 g 2 min 30 s 6 min 7 8 min 3 min 25 s 6 min 50 s Vaøení/ohøívání Hrášek 500 g 2 min 10 s 3 min 25 s 4 min zmrazených Vaøená rýže 167 g 1 min 1 min 25 s 1 min 40 s potravin Vaøené párky 3 ks (á 50 g) 40 s 50 s 1 min Smažená køidýlka 7 ks 1 min 1 min 25 s 1 min 40 s Cheeseburgery 75 g 40 s 50 s 1 min Èokoládový 1 porce 25 s 25 s 30 s fondánový koláè Ohøívání Lasagne 325 g 1 min 40s 2 min 30 s 3 min chlazených Èili 325 g 1 min 40s 2 min 30 s 3 min hotových Jableèný závin 1 porce 8 s 14 s 16 s pokrmù Omáèka 100 ml 35 s 40 s 50 s Peèené fazole 100 ml 35 s 40 s 50 s Polévka 125 ml 26 s 40 s 50 s DOPORUÈENÍ: Nepokládejte potraviny pøímo na spodní plochu trouby použijte speciální nádobu. Pøi ohøívání více porcí pokrm v polovinì pøípravy obra te nebo rozdìlte, aby mikrovlnná energie lépe pronikla do všech èástí pokrmu. Pevné/husté pokrmy by se nemìly pøipravovat ze zmrazeného stavu, protože by mohlo dojít k pøevaøení okrajù døíve, než støed dosáhne požadované teploty. Pøi vaøení/ohøívání pøikrývejte odpovídajícím zpùsobem nádoby. Tím se zadrží vlhkost v pokrmu a pøedejde se vystøíknutí/vylití. Pøed vaøením/ohøíváním zakrytých pokrmù uvolnìte poklièky/propíchnìte fólii. V polovinì pøípravy pokrm promíchejte nebo protøepejte, aby se teplo rovnomìrnì rozdìlilo. Pøed kontrolou teploty nebo podáváním nechejte pokrm odstát. 19

20 Technické parametry NE-1880/NE-1840 NE-2140 NE-3240 Zdroj 50 Hz, 230 V 50 Hz, 2N 400 V 50 Hz, 2N 400 V Pøíkon 15,0 A, 3200 W 9,5 A, 3650 W 12,9 A, 4960 W Výkon NEJVYŠŠÍ 1800 W* NEJVYŠŠÍ 2100 W* NEJVYŠŠÍ 3200 W* VÝKONVÝKONVÝKON STØEDNÍ 900 W STØEDNÍ 1050 W STØEDNÍ 1600 W VÝKONVÝKONVÝKON NEJNIŽŠÍ 340 W NEJNIŽŠÍ 340 W NEJNIŽŠÍ 340 W VÝKONVÝKONVÝKON ROZMRAZOVÁNÍ 170 W ROZMRAZOVÁNÍ 170 W ROZMRAZOVÁNÍ 170 W rekvence 2450 MHz 2450 MHz 2450 MHz Vnìjší rozmìry 350x526x471 mm 350x526x471 mm 350x526x471 mm (ŠxHxV) Vnitøní rozmìry 535x330x250 mm 535x330x250 mm 535x330x250 mm (ŠxHxV) Hmotnost netto 54 kg 54 kg 65 kg * Podle testovací metodiky IEC Výrobce si vyhrazuje právo mìnit parametry bez pøedchozího upozornìní. Mìsíc výroby, zemi pùvodu a sériové èíslo najdete na štítku mikrovlnné trouby. 20

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B8920-1-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

B5741-5. vestavìná trouba

B5741-5. vestavìná trouba B5741-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Sporák. Návod k instalaci a pou ití

Sporák. Návod k instalaci a pou ití + $"' 2 Sporák Návod k instalaci a pou ití C 649 P Sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

B4101-5. vestavìná trouba

B4101-5. vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele COMPETENCE E3001-1 Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku, pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité jsou pøedevším Bezpeènostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

E3191-5. vestavìná trouba

E3191-5. vestavìná trouba E3191-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba ME 1030 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R Vestavné vaøidlové desky 60 Návod k instalaci a pou ití PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více