NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840"

Transkript

1 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí v budoucnu.

2 Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Popis a ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE Ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE Popis mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Vysvìtlení chybových kódù autodiagnostiky Jak o troubu peèovat Pokyny k vaøení Pokyny k vaøení Pokyny k vaøení tabulka èasù pro ohøívání a rozmrazování Technické parametry

3 Dùležité bezpeènostní pokyny INSTALACE ZEMNÌNÍ POZOR: K ZAJIŠTÌNÍ BEZPEÈNOSTI OSOB JE NUTNÉ, ABY TOTO ZAØÍZENÍ BYLO ØÁDNÌ UZEMNÌNO. Pokud zásuvka nemá zemnìní, je zákazníkovou zodpovìdností a povinností, aby si ji nechal vymìnit za øádnì uzemnìnou. NAPÌTÍ A VÝKON Napìtí v síti musí odpovídat hodnotì uvedené na štítku pøístroje. Používání vyššího napìtí, než je uvedeno, je nebezpeèné a mùže zpùsobit požár nebo jiné škody. UMÍSTÌNÍ TROUBY Troubu umístìte na rovnou, stabilní plochu. Trouba nesmí být v blízkosti zdrojù tepla nebo vlhkosti; napø. v blízkosti plynové nebo elektrické varné desky. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte, pokud teplota v místnosti pøesahuje 40 C, nebo relativní vlhkost vzduchu je vìtší než 85 %. Dùležité je dostateèné proudìní vzduchu kolem trouby. Existuje urèitá možnost rušení slabého vysílacího signálu, pokud je mikrovlnná trouba umístìna pøíliš blízko k rádiovému nebo televiznímu pøijímaèi. Pro bezpeènou a správnou funkci trouby je tøeba, aby kolem vìtracích otvorù proudil dostatek vzduchu: 5 cm po stranách a vzadu, 20 cm nad troubou. Trouba musí být umístìna tak, aby byla snadno pøístupná její elektrická zástrèka. POZOR ODSTRANÌNÍ OCHRANNÉHO ILMU Na vnìjším povrchu trouby se nachází ochranný film, který zabraòuje jeho poškrábání pøi pøepravì. Pøed používáním trouby tento film sloupnìte. NEZAPÍNEJTE PRÁZDNOU TROUBU V zájmu zachování vysoké kvality rozvodù magnetronu a dalších souèástí nezapínejte troubu, když v ní nejsou žádné potraviny. NEDEMONTUJTE KRYT TROUBY Pod krytem trouby se nachází vysoké napìtí. Provádìní oprav a seøizování spotøebièe pøísluší pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. NEZAKRÝVEJTE VÌTRACÍ OTVORY Aby bylo chlazení trouby maximálnì úèinné, je nutné, aby kolem její zadní stìny volnì proudil vzduch. Pøi vaøení je tøeba nechat vìtrací otvory odkryté. V TROUBÌ NESUŠTE OŠACENÍ Ošacení nesušte v mikrovlnné troubì. Pokud je necháte v troubì pøíliš dlouho, mùže dojít k jeho vznícení. VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK Pøed používáním musí být tento spotøebiè opatøen výstražným štítkem. Vyberte si vhodný z pøiložených štítkù a umístìte jej na horní plochu spotøebièe. 3

4 VAROVÁNÍ 1. Tìsnìní dveøí a tìsnící plochy èistìte navlhèenou tkaninou. 2. U trouby je tøeba kontrolovat, zda nejsou poškozena tìsnìní a tìsnící plochy. Pokud jsou tyto oblasti poškozeny, trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena servisním technikem vyškoleným výrobcem. 3. Provádìní oprav kýmkoli jiným než kvalifikovaným servisním technikem vyškoleným výrobcem je nebezpeèné. 4. Pokud zpozorujete kouø, stisknìte tlaèítko Stop/Reset a dvíøka ponechejte zavøená. Odpojte pøívodní kabel od zdroje napìtí, nebo pøerušte pøívod elektøiny v pojistkové nebo jistièové skøíni. 5. Dojde-li k poškození pøívodního elektrického kabelu, musí být z dùvodu bezpeèného provozu vymìnìn výrobcem, autorizovaným servisem nebo obdobnì kvalifikovanou osobou. 6. Pøed používáním musí uživatel zkontrolovat, zda jeho nádobí je vhodné do mikrovlnné trouby. 7. Pøi ohøívání tekutin (napø. polévka, omáèky nebo nápoje) v mikrovlnné troubì na teplotu vyšší než bod varu mùže dojít k jejich varu bez prùvodního jevu bublání. V dùsledku varu mùže dojít k náhlému pøeteèení kapaliny z nádoby. Aby k tomu nedošlo, je tøeba dodržovat následující postup: a) Nepoužívejte nádoby s rovnými stìnami a úzkým hrdlem. b) Tekutiny nepøehøívejte. c) Tekutinu zamíchejte pøed umístìním do trouby a potom znovu v polovinì doby pøípravy. d) Po ohøátí nechejte tekutinu na chvíli stát v troubì a znovu ji zamíchejte pøed opatrným vyjmutím nádoby. 8. Pøi ohøívání pokrmù v plastových nebo papírových nádobách èasto troubu kontrolujte, protože tento typ nádob se mùže pøi pøehøátí vznítit. 9. Obsah kojenecké láhve nebo sklenice dìtské výživy je tøeba promíchat nebo protøepat. Aby nedošlo k popálení, je tøeba pøed podáváním zkontrolovat teplotu pokrmu. 10. Tekutiny ani jiné potraviny neohøívejte v uzavøených nádobách, protože by mohlo dojít k jejich explodování. 11. V mikrovlnné troubì neohøívejte vejce ve skoøápce nebo celá vejce natvrdo. Vejce mohou explodovat. 12. U nápojù ohøívaných v mikrovlnné troubì mùže dojít k pøekotnému varu. Pøi zacházení s nádobou je tøeba dbát zvýšené opatrnosti. 13. Dìtem dovolte ovládat mikrovlnnou troubu bez dohledu pouze v pøípadì, že jim byly dány dostateèné instrukce tomu, aby troubu bezpeènì používaly a chápaly nebezpeèní spojená s nesprávným použitím. 14. Vyjímatelná polièka Pøi umis ování pokrmu do trouby nebo jeho vytahování z trouby neposunujte støedním policovým dílem, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo k pøevržení nádoby s horkým pokrmem na obsluhu trouby. 15. Zadní stìna trouby se pøi provozu mùže zahøívat pøi manipulaci postupujte opatrnì. 4

5 Popis a ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE Digitální displej 2. Displej indikátoru výkonu 3. Otoèný voliè stupnì výkonu 4. Èasovaè 5. Tlaèítko Start 6. Madlo dvíøek 7. Kryt svìtla trouby 8. Vzduchové filtry 9. Programovací tlaèítko (za vzduchovým filtrem) 10. Tlaèítko zvukové signalizace (za vzduchovým filtrem) 11. Støední polièka A - Zobrazení programu B - Zobrazení režimu zvukové signalizace C - Zobrazení èasu pøípravy (minuty sekundy) D - Indikátor výkonu NEJVYŠŠÍ VÝKON SØEDNÍ VÝKON NEJNIŽŠÍ VÝKON A. RUÈNÍ NASTAVENÍ OHØÍVÁNÍ ROZMRAZOVÁNÍ Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0 a indikátor výkonu. Otoèením volièe nastavte požadovaný stupeò výkonu. Nastavte požadovaný èas pøípravy. Zkontrolujte, zda se èasový údaj objevil na displeji. Poznámka: do 60 minut. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Na displeji se objeví 0 a indikátor výkonu. Osvìtlení trouby se zapne. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. Pokud stisknete tlaèítko Start pøi otevøených dveøích, objeví se vždy na displeji 0. I po nastavení èasu pøípravy mùžete zmìnit nastavení stupnì výkonu. Chcete-li v prùbìhu ohøívání zmìnit èas pøípravy, jednoduše zmìòte hodnoty minut a sekund. Mikrovlnnou troubu lze také vypnout otoèením èasovaèe doleva tak, aby se na displeji zobrazila hodnota 0 a zaznìla zvuková signalizace. 5

6 Ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 B. POÈÍTAÈ CYKLÙ Zobrazení celkového poètu použití trouby Otevøete dvíøka. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Zavøete dvíøka. POZNÁMKA: Krok 3 proveïte do 60 sekund po zavøení dvíøek, jinak se displej vypne. Zároveò stisknìte tlaèítko zvukové signalizace a programovací tlaèítko. Pøíklad: použití. C. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE Vypnutí zvukové signalizace Stisknìte programovací tlaèítko (Dvíøka mohou být otevøená nebo zavøená.) Stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Na displeji se objeví beep a 1 (indikátor prvního stupnì pøípravy). Znovu stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Na displeji se objeví 0 beep. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Slovo PROG pøestane blikat. Nastavení provozu bez zvukové signalizace je u konce. 6

7 Popis mikrovlnné trouby NE Digitální displej 2. Displej indikátoru výkonu 3. Tlaèítkový voliè stupnì výkonu ( ) 4. Tlaèítko pøepínání pamìti ( ) 5. Pamì ová tlaèítka 6. Tlaèítko Stop/Reset ( ) 7. Tlaèítko Start ( ) 8. Èasovaè 9. Kryt svìtla trouby 10. Madlo dvíøek Základní nastavení trouby z výroby: Manuální ovládání Pamì ová tlaèítka nastavují NEJVYŠŠÍ VÝKON pro jednostupòové ohøívání s tìmito èasovými úseky 1 = 10 s 2 = 20 s 3 = 30 s 4 = 45 s 5 = 1 min 6 = 1 min 15 s 7 = 1 min 30 s 8 = 2 min (K dispozici jsou dvì øady pamì ových míst, A a B. Pøednastavena je pouze pamì A). Programování odemknuto Poèítaè cyklù u všech tlaèítek nastaven na 0 Pokud budete èasy chtít zmìnit, v návodu najdete instrukce, jak je naprogramovat Ovládací panel 12. Vzduchové filtry 13. Programovací tlaèítko (za vzduchovými filtry) 14. Tlaèítko zvukové signalizace (za vzduchovými filtry) 15. Tlaèítko zámku programù (za vzduchovými filtry) 16. Støední polièka A - Zobrazení programu B - Zobrazení pamì ového kódu (A nebo B) C - Zobrazení èísla pamì ového tlaèítka D - Zobrazení úrovnì ohøívání E - Zobrazení èasu pøípravy (minuty sekundy) - Indikátor výkonu NEJVYŠŠÍ VÝKON SØEDNÍ VÝKON NEJNIŽŠÍ VÝKON ROZMRAZOVÁNÍ STÁNÍ

8 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 A. RUÈNÍ NASTAVENÍ OHØÍVÁNÍ Jednostupòové ohøívání Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Poznámka: Trouba je pøipravena k funkci, pokud je na displeji zobrazena 0. Jednu minutu po zavøení dvíøek symbol 0 zmizí. Jedenkrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ) zaène blikat. Poznámka: Jedním stisknutím nastavíte NEJVYŠŠÍ výkon, dvojím STØEDNÍ, trojím NEJNIŽŠÍ, ètverým ROZMRAZOVÁNÍ a paterým STÁNÍ. Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas pøípravy. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se zobrazí pùvodnì nastavený èas a výkon. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. 8

9 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 Dvoustupòové/tøístupòové ohøívání Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut a na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty. Proveïte kroky 1 až 3 na str. 8. Ètyøikrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) zaène blikat. Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas pro druhý stupeò ohøívání. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a celkový èas pøípravy zaène odpoèítávat. Indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ) a indikátor výkonu zvoleného pro první stupeò ohøívání zaènou blikat. Na konci prvního stupnì pøípravy zazní zvuková signalizace (jedno pípnutí). Indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) a indikátor výkonu zvoleného pro druhý stupeò ohøívání zaènou blikat. Zaène odpoèítávání zbývajícího èasu pøípravy. Po uplynutí celkového èasu pøípravy zazní zvuková signalizace a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se zobrazí pùvodnì nastavený èas a výkon. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. SPECIÁLNÍ POZNÁMKA: Pro jedno-, dvou- i tøíúrovòové ohøívání 1. Stisknutím tlaèítka Stop/Reset v prùbìhu pøípravy se èinnost trouby zastaví. Troubu mùžete znovu uvést do chodu stisknutím tlaèítka Start, nebo mùžete další stisknutím tlaèítka Stop/Reset zrušit zvolený program. 2. Pokud trouba není v èinnosti, jedním stisknutím tlaèítka Stop/Reset zrušíte zvolený program. 3. Stejný ruènì navolený èas ohøívání mùžete pro další pøípravu použít pouhým stisknutím tlaèítka Start, pokud ještì neuplynula 1 minuta od posledního použití trouby (do 30 minut, pokud dvíøka trouby zùstala otevøená). 4. Jednu minutu po posledním použití trouby, pokud jsou dvíøka zavøená, se funkce opakování posledního nastavení zruší. 9

10 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 B. PROGRAMOVANÉ OHØÍVÁNÍ Režim Programy odemknuty: ZKONTROLUJTE, ZDA JE TROUBA ØÁDNÌ NAPROGRAMOVÁNA (viz str. 11). Pøíklad: Zvolení pamì ového tlaèítka 5, pamì ové místo A, pod kterým je uložen požadovaný program (NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 3 minut, jednostupòové ohøívání). Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Poznámka: Trouba je pøipravena k funkci, pokud je na displeji zobrazena 0. Jednu minutu po zavøení dvíøek symbol 0 zmizí. Stisknìte požadované pamì ové tlaèítko ( 5 ). Na displeji se zobrazí naprogramované informace. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. Poznámka: Pokud chcete použít pamì ová místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti a potom požadované pamì ové tlaèítko. Režim Programy zamknuty: Jednoduše stisknìte požadované pamì ové tlaèítko. Ohøívání zaène automaticky bez použití tlaèítka Start. 10

11 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 C. PROGRAMOVACÍ TLAÈÍTKA Jednostupòové ohøívání TROUBU NELZE NAPROGRAMOVAT, POKUD JE AKTIVOVÁN ZÁMEK PROGRAMÙ (viz str ). PØI PROGRAMOVÁNÍ NEOTEVÍREJTE DVÍØKA TROUBY. Pøíklad: Naprogramování tlaèítka 5 na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty. Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný nebo zobrazovat 0. Stisknìte programovací tlaèítko. Na displeji zaène blikat PROG. Stisknìte pamì ové tlaèítko, které chcete naprogramovat. Èíslo zvoleného pamì ového tlaèítka se zobrazí na displeji spoleènì se souèasným naprogramováním. Ètyøikrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a zaène blikat PROG a indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ). Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas ohøívání. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Po uplynutí 3 s se displej vypne. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symboly PROG a 1 pøestanou blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Poznámka: Pøi programování ostatních tlaèítek opakujte výše uvedené kroky 2-6. Pokud chcete použít pamì ová místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti a potom požadované pamì ové tlaèítko. 11

12 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 C. PROGRAMOVACÍ TLAÈÍTKA Jednostupòové ohøívání TROUBU NELZE NAPROGRAMOVAT, POKUD JE AKTIVOVÁN ZÁMEK PROGRAMÙ (viz str ). PØI PROGRAMOVÁNÍ NEOTEVÍREJTE DVÍØKA TROUBY. Pøíklad: Naprogramování tlaèítka 5 na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty a na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Proveïte kroky 1 až 5 na str. 11. Jedenkrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu pro druhý stupeò a indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) zaène blikat. Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas ohøívání. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symboly PROG a 2 pøestanou blikat. Zobrazí se celkový èas pro obì úrovnì. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne. C. ZÁMEK PROGRAMÙ Aktivace zámku programù: Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný. Stisknìte tlaèítko zámku programù, dokud se na displeji nezobrazí PROG, P a L (5 s). Na displeji se zobrazí PROG, P a L. V režimu Zámek programù: Troubu spustíte stisknutím požadovaného pamì ového tlaèítka bez použití tlaèítka Start. Otevøením dveøí zrušíte zbývající èas programu. Troubu nelze programovat, dokud nedeaktivujete zámek programù. 12

13 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 Deaktivace zámku programù: Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný. Stisknìte tlaèítko zámku programù, dokud se na displeji nezobrazí PROG a P (5 s). Na displeji se zobrazí PROG a P. V režimu Zámek programù: Trouba se vrátí do režimu dvoufázového zapínání (Pamì ové tlaèítko + Tlaèítko Start). unkce opakování a pøerušení programu jsou aktivní. Pamì ová tlaèítka lze programovat. Ovládání hlasitosti a délky zvukové signalizace je aktivní. E. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE Je možné nastavit hlasitost a délku zvukové signalizace na konci ohøívacího cyklu. Hlasitost má ètyøi úrovnì. U délky tónu existují dvì možná nastavení. Z výroby je nastavená nejvìtší hlasitost a tøi pínutí. Nastavení úrovnì hlasitosti a délky 3 pípnutí : Stisknìte programovací tlaèítko. Na displeji zaène blikat PROG. (Dvíøka trouby mohou být otevøená nebo zavøená.) Stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Signalizace zazní nastavenou hlasitostí a na displeji se zobrazí 3 a slovo beep. Symbol PROG zaène blikat a zobrazí se indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ), který symbolizuje délku signalizace 3 pípnutí. Poznámka: Opakovaným tisknutím tlaèítka zvukové signalizace snížíte úroveò hlasitosti až na nulu. (3bEEP nejvyšší hlasitost, 2bEEP støední hlasitost, 1bEEP nejnižší hlasitost, 0bEEP zvuk vypnut) Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symbol PROG pøestane blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne, pokud jsou zavøena dvíøka trouby. 13

14 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 Nastavení délky signalizace na pípání po dobu 60 s : Proveïte kroky 1 až 3 na str. 13. Do 3 s po stisknutí programovacího tlaèítka v kroku 3 stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Symbol PROG zaène blikat a zobrazí se indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ), který symbolizuje délku signalizace pípání po dobu 60 s. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symbol PROG pøestane blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne, pokud jsou zavøena dvíøka trouby.. PØEHLED PROGRAMÙ Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Stisknìte zároveò tlaèítka Stop/Reset a Start. Na displeji se postupnì zobrazí všechny naprogramované informace (program jednotlivých tlaèítek (v pamì ových místech A a B), zvuková signalizace, zámek programù). G. POÈÍTAÈ CYKLÙ Zobrazení celkového poètu použití trouby Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Zavøete dvíøka. Krok 3 proveïte do 60 sekund po zavøení dvíøek, jinak se displej vypne. Zároveò stisknìte tlaèítko zvukové signalizace a programovací tlaèítko. Na displeji se zobrazí celkový poèet použití trouby. 14

15 Vysvìtlení chybových kódù autodiagnostiky Tato mikrovlnná trouba monitoruje svou èinnost. Pokud se vyskytne závada, zobrazí se na displeji chybový kód. Co dìlat, když se zobrazí chybový kód: KÓD PØÍÈINA CO DÌLAT 01 Pokrm pøevaøen. Pøerušte zvukovou signalizaci vypnutím spotøebièe ze zásuvky. Teplota vzduchu vystupujícího Nechejte troubu vychladnout a obnovte provoz. z trouby je pøíliš vysoká. Pokud se pokrm vznítí, neotevírejte dvíøka trouby. Pokud nedojde k obnovení normální èinnosti, kontaktujte servis s informací o chybovém kódu. 05 Závada pamìti. Vypnìte spotøebiè ze zásuvky, vyèkejte 1 minutu Závada termistorového obvodu. a znovu pøipojte do sítì. 44 Závada ovládacího panelu. Pokud nedojde k obnovení normální èinnosti, Závada spínacího obvodu. kontaktujte servis s informací o chybovém kódu Jak o troubu peèovat 1. Pøed èištìním troubu vypnìte ze zásuvky. 2. Udržujte vnitøní prostor trouby, tìsnìní dvíøek a tìsnící plochy v èistotì. Když na stìnách nebo tìsnìní zùstanou vystøíknuté nebo vylité zbytky pokrmù, mohou absorbovat mikrovlny a zpùsobovat elektrické výboje nebo jiskøení. Otøete je navlhèenou tkaninou. Pokud je zneèistìní velké mùžete použít kuchyòský èistící prostøedek. Použití agresivních nebo abrazivních èistièù se nedoporuèuje. 3. Vnìjší pláš trouby se èistí tkaninou a mýdlovým roztokem a následnì vysuší jemnou tkaninou. Aby nedošlo k poškození trouby, nenechejte do zadního ventilaèního otvoru vniknout vodu. 4. Okénko dvíøek trouby se èistí jemným mýdlovým roztokem a jemnou tkaninou. Zásadnì nepoužívejte èistièe na okna. Agresivní nebo abrazivní èistièe mohou dvíøka trouby poškrábat. Èištìní vzduchových filtrù Èas od èasu vyèistìte vzduchové filtry podle následujících pokynù. Pokud jsou filtry zaneseny neèistotami nebo prachem, mohou nastat problémy*. 1. Demontujte pravý vzduchový filtr ze spodního lemu pláštì trouby vytažením pravé závlaèky smìrem dopøedu. Potom posuòte filtr doprava a zvednìte jej u støedového kolíku. Levý vzduchový filtr demontujte stejným zpùsobem. 2. Omyjte filtry v mýdlovém roztoku. 3. Pøi montáži filtr zarovnejte se støedovým kolíkem, vložte konec závlaèky do otvoru a zatlaète na její pøední èást, aby zaskoèila na místo. Pøed použitím trouby musí být filtry nainstalovány. * Pokud je vzduchový filtr zanesen prachem nebo mastnými neèistotami, dochází k pøehøívání trouby. Závlaèka Kolík Závlaèka 15

16 Pokyny k vaøení ROZMRAZOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN 1. Pokud budete zcela rozmrazovat mražené potraviny v mikrovlnné troubì, mùže v dùsledku nestejné tlouš ky a tvaru dojít k nestejnomìrnému rozmrazování. Mražené potraviny pøi bìžném použití není tøeba rozmrazovat na 100 %, ideální je rozmrazit ze 70 % v mikrovlnné troubì, což je pro další vaøení dostateèné. 2. Aby se potraviny rozmrazovaly rovnomìrnì, je tøeba je v prùbìhu rozmrazování otoèit o 180, nebo obrátit. 3. Tuèné maso krátce rozehøejte v mikrovlnné troubì a pak nechejte odstát pøi pokojové teplotì, nebo je pøerušovanì prohøívejte, dokud se nerozmrazí. 4. Pøi rozmrazování celého kuøete (pøípadnì jakékoli potraviny nepravidelného tvaru) obalte nohy nebo tenké èásti alobalem. Tenké èásti se rozmrazují rychleji a mohly by se pøed rozmrazením ostatních èástí uvaøit. 5. Pøi rozmrazování je tøeba prùbìžnì odstraòovat led. DALŠÍ UŽITEÈNÉ RADY Abyste dosáhli nejlepších výsledkù 1. Když urèujete èas pøípravy pro konkrétní pokrm, vždy poèítejte s minimální dobou a v prùbìhu pøípravy kontrolujte její prùbìh. Mikrovlnná trouba vaøí tak rychle, že je velmi snadné potraviny pøevaøit. 2. Zvláštní péèi vìnujte pøípravì malého množství potravin nebo pokrmù s nízkým obsahem vody. V tìchto pøípadech mùže pøi pøíliš dlouhém ohøívání dojít ke vznícení. 3. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení papírových utìrek nebo ubrouskù. Pøi dlouhém ohøívání mùže dojít k jejich vznícení. 4. V mikrovlnné troubì nevaøte vejce ve skoøápkách. 5. Pokud vaøíte vejce, nezapomeòte pøed tím propíchnout blánu žloutku, aby vejce neexplodovalo. Jak docílit opeèené kùrky Obecnì platí, že pokrmy se mikrovlnné troubì neopékají dohnìda. Jde o jeden z rysù tìchto spotøebièù. Chcete-li, aby pokrm (napø. kuøe) mìl opeèenou kùrku, pøed vaøením nebo v jeho prùbìhu potøete jeho povrch omáèkou nebo jej posypte speciálním práškem. Maso je možné pøed úpravou v mikrovlnné troubì osmahnout na bìžné pánvi. Pro rovnomìrné uvaøení V prùbìhu pøípravy otevøete dvíøka trouby a nádobu otoète o pùl otáèky nebo pokrm obra te. Tak dosáhnete rovnomìrného prohøátí pøipravovaného pokrmu. NÁDOBÍ 1. Pøed použitím varných nádob se vždy pøesvìdèete, že jsou pro tuto troubu vhodné. V MIKROVLNNÉ TROUBÌ NEPOUŽÍVEJTE uzavøené nádoby, protože by mohlo dojít k jejich explodování. Poznámka: Vždy zkontrolujte pokyny výrobce, protože nìkteré pokrmy se vyrábìjí v nádobách, které nevyžadují propíchnutí. 2. NENECHÁVEJTE spotøebiè bez dozoru, pokud používáte papírové, plastové nebo jiné hoølavé nádoby. Nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, u nichž není uvedenou, že jsou speciálnì urèeny pro mikrovlnné trouby, protože recyklovaný papír mùže obsahovat neèistoty, které mohou pøi použití v mikrovlnné troubì zpùsobovat jiskøení nebo vznícení. 3. Nejvhodnìjší pro mikrovlnné trouby je varné sklo. 4. Nepoužívejte kovové hrnce, keramiku zdobenou zlatem nebo støíbrem ani žádné jiné nádoby obsahující kov. 16

17 5. Dochází-li k elektrickým výbojùm, zkontrolujte zda nádobí neobsahuje kovovou složku. 6. Pøi pøípravì pokrmù, která vyžaduje nízké teploty, mùžete použít bìžné sklenìné, porcelánové, plastové a papírové nádobí. Pokud byste ale toto nádobí používali pøi vaøení vysokou teplotou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo deformaci. POZOR V této troubì nepoužívejte KOVOVÉ KUCHYÒSKÉ NÁÈINÍ. DVOUÚROVÒOVÉ VAØENÍ Pøi pøípravì jednoho pokrmu položte nádobu na støed spodní plochy. Pokud používáte mikrovlnnou troubu pøevážnì pro ohøívání jednotlivých pokrmù, vyjmìte polièku a pokládejte pokrmy na spodní plochu. Pokud ohøíváte dva pokrmy zároveò, položte obì nádoby vedle sebe na spodní plochu, pokud tomu nebrání jejich velikost. V takovém pøípadì položte každý na jinou plochu. Pøi ohøívání více než dvou talíøù, rozmístìte nádoby s pokrmy rovnomìrnì na obì plochy. Mezi nádobami nechejte urèitý volný prostor, nedávejte do trouby pøíliš mnoho pokrmù najednou. Pokud troubu používáte k rozmrazování a vaøení, používejte pouze spodní plochu nepoužívejte obì plochy zároveò. 17

18 Pokyny k vaøení ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY Existují urèité základní principy, na kterých závisí úspìch pøípravy pokrmu v mikrovlnné troubì. Mezi nì patøí: 1. TEPLOTA POTRAVIN - Zmrazené nebo chlazené pokrmy vyžadují pro dosažení požadované servírovací teploty delší rozehøívání než pokrmy rozehøívané z pokojové teploty. 2. SLOŽKY A SOUÈÁSTI POTRAVIN - Pokrmy bohaté na cukr, sùl, tuk a vlhkost se ohøívají rychleji, protože tyto souèásti pøitahují mikrovlnnou energii. Hustší pokrmy s vysokým obsahem proteinù a vlákniny absorbují mikrovlnnou energii pomaleji, a proto se déle ohøívají. 3. OBJEM - Èím vìtší je masa pokrmu, tím déle trvá jeho ohøívání. 4. NÁDOBY - Keramika, papír, porcelán, polystyren, sklo a plasty jsou do mikrovlnných trub vhodné pøi dodržování následující zásady. Ohøívání potravin s vysokým obsahem cukru nebo tuku je tøeba provádìt VÝHRADNÌ v žáruvzdorných nádobách, protože tyto potraviny dosahují velmi vysokých teplot. Polystyrénové nádoby se mohou pøi použití s tìmito typy potravin zdeformovat. Za podobných podmínek mùže u jiných nízkoteplotních nádob dojít k popraskání nebo deformaci. NEOHØÍVEJTE pokrmy V UZAVØENÝCH nádobách nebo sáècích. Potraviny se pøi ohøívání rozpínají a mohly by nádobu nebo sáèek roztrhnout. 5. VYHÝBEJTE SE KOVÙM - od nich se mikrovlny odrážejí, což zpùsobuje nerovnomìrné ohøívání nebo dokonce výboje, které mohou poškodit vnitøní prostor trouby, nádobu nebo zdobení talíøe. 6. U ohøívaných tekutin, které nejsou promíchány se vzduchem, mùže dojít k eruptivnímu varu. Neohøívejte tekutiny v mikrovlnné troubì, abiž byste je pøedtím promíchali. OBECNÉ RADY PRO OHØÍVÁNÍ V MIKROVLNNÉ TROUBÌ PANASONIC Pro konkrétní èas pøípravy vyhledejte u každé kategorie pokrmù pøíslušné techniky úpravy a pokyny ohlednì nezbytné pøípravì potravin. OHØÍVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN Pokrmy pøechovávané v chladnièce (5 C) by pøed ohøíváním mìly být pøikryty. Výjimkou je peèivo a cukroví, které by se mìly rozehøívat odkryté, aby se nerozmoèila jejich kùrka. Vìtšina pokrmù upravovaných klasicky by mìla být mírnì nedovaøená a uchovávaná v chladnièce, aby pøi ohøívání v mikrovlnné troubì nedošlo k pøevaøení. Vaøené potraviny (napø. zelenina) je možné rozdìlit na porce a pøed ohøíváním pøikrýt, aby nedošlo ke ztrátì barvy, konzistence nebo živin. OHØÍVÁNÍ POTRAVIN Z POKOJOVÉ TEPLOTY Pokrmy jako napø. sterilovaná zelenina vyžadují podstatnì kratší dobu ohøívání než potraviny zmrazené. DÙLEŽITÁ DOPORUÈENÍ 1. Pro dosažení nejlepších výsledkù se doporuèuje, aby pokrmy upravované klasicky byly pøed ohøíváním v mikrovlnné troubì mírnì nedovaøené. 2. PAMATUJTE, že u pokrmù ohøívaných v mikrovlnné troubì ještì po ukonèení ohøívacího cyklu mírnì stoupá teplota jejich vnitøních èástí. 3. Nejèastìjší chybou pøi používání mikrovlnné trouby bývá ohøívání peèiva. Výrobky z tìsta jsou sušší než jejich náplò, a proto se ohøívají pomaleji. Peèivo je proto nutné ohøívat POUZE, dokud kùrka není teplá na dotek (50 C 55 C). 4. NEPØEHØÍVEJTE SVÉ POKRMY: 99% stížností na kvalitu jídla pøipraveného v mikrovlnné troubì padá na vrub pøehøívání. 18

19 Pokyny k vaøení tabulka èasù pro ohøívání a rozmrazování Èasy uvedené v následující tabulce jsou pouze pøibližné. Celkovou dobu pøípravy mùže ovlivnit mnoho faktorù, napø. výchozí teplota. Dobu vaøení a rozmrazování je tøeba v pøípadì potøeby upravit. Následující èasové údaje jsou testovány pøi následujících výchozích teplotách: Chlazené pokrmy cca + 5 C Zmrazené pokrmy cca 18 C Teplotu ve støedu ohøívaného pokrmu vždy zkontrolujte pomocí speciálního potravinového teplomìru, abyste dodrželi pøíslušné potravináøské normy. unkce Potraviny Hmotnost Stupeò Pøiblížná doba pøípravy výkonu NE-3240 NE-2140 NE-1880/1840 Rozmrazování Rybí filé 500 g 6 min 40 s 6 min 40 s 8 min Mleté maso 500 g 4 min 15 s 4 min 15 s 5 min Celé kuøe 1,36 kg 21 min 15 s 21 min 15 s 25 min Kompletní jídlo Více porcí 1,36 kg 17 min 17 min 20 min Jedna porce 275 g 6 min 40 s 6 min 40 s 8 min Jableèný závin 1 porce 1 min 05 s 1 min 05 s 1 min 15 s Dort 1 porce 1 min 40 s 1 min 40 s 2 min Rohlíky 1 porce (50 g) 25 s 25 s 30 s Vaøení Míchaná vejce 2 vejce s s s z chlazených + 2 polévkové syrových lžíce mléka potravin Brokolice 500 g 1 min 40 s 3 min 3 min 30 s Rybí filé 500 g 2 min 20 s 4 min 4 min 45 s Slanina 2 plátky 25 s 40 s 50 s Porce kuøete 500 g 2 min 30 s 6 min 7 8 min 3 min 25 s 6 min 50 s Vaøení/ohøívání Hrášek 500 g 2 min 10 s 3 min 25 s 4 min zmrazených Vaøená rýže 167 g 1 min 1 min 25 s 1 min 40 s potravin Vaøené párky 3 ks (á 50 g) 40 s 50 s 1 min Smažená køidýlka 7 ks 1 min 1 min 25 s 1 min 40 s Cheeseburgery 75 g 40 s 50 s 1 min Èokoládový 1 porce 25 s 25 s 30 s fondánový koláè Ohøívání Lasagne 325 g 1 min 40s 2 min 30 s 3 min chlazených Èili 325 g 1 min 40s 2 min 30 s 3 min hotových Jableèný závin 1 porce 8 s 14 s 16 s pokrmù Omáèka 100 ml 35 s 40 s 50 s Peèené fazole 100 ml 35 s 40 s 50 s Polévka 125 ml 26 s 40 s 50 s DOPORUÈENÍ: Nepokládejte potraviny pøímo na spodní plochu trouby použijte speciální nádobu. Pøi ohøívání více porcí pokrm v polovinì pøípravy obra te nebo rozdìlte, aby mikrovlnná energie lépe pronikla do všech èástí pokrmu. Pevné/husté pokrmy by se nemìly pøipravovat ze zmrazeného stavu, protože by mohlo dojít k pøevaøení okrajù døíve, než støed dosáhne požadované teploty. Pøi vaøení/ohøívání pøikrývejte odpovídajícím zpùsobem nádoby. Tím se zadrží vlhkost v pokrmu a pøedejde se vystøíknutí/vylití. Pøed vaøením/ohøíváním zakrytých pokrmù uvolnìte poklièky/propíchnìte fólii. V polovinì pøípravy pokrm promíchejte nebo protøepejte, aby se teplo rovnomìrnì rozdìlilo. Pøed kontrolou teploty nebo podáváním nechejte pokrm odstát. 19

20 Technické parametry NE-1880/NE-1840 NE-2140 NE-3240 Zdroj 50 Hz, 230 V 50 Hz, 2N 400 V 50 Hz, 2N 400 V Pøíkon 15,0 A, 3200 W 9,5 A, 3650 W 12,9 A, 4960 W Výkon NEJVYŠŠÍ 1800 W* NEJVYŠŠÍ 2100 W* NEJVYŠŠÍ 3200 W* VÝKONVÝKONVÝKON STØEDNÍ 900 W STØEDNÍ 1050 W STØEDNÍ 1600 W VÝKONVÝKONVÝKON NEJNIŽŠÍ 340 W NEJNIŽŠÍ 340 W NEJNIŽŠÍ 340 W VÝKONVÝKONVÝKON ROZMRAZOVÁNÍ 170 W ROZMRAZOVÁNÍ 170 W ROZMRAZOVÁNÍ 170 W rekvence 2450 MHz 2450 MHz 2450 MHz Vnìjší rozmìry 350x526x471 mm 350x526x471 mm 350x526x471 mm (ŠxHxV) Vnitøní rozmìry 535x330x250 mm 535x330x250 mm 535x330x250 mm (ŠxHxV) Hmotnost netto 54 kg 54 kg 65 kg * Podle testovací metodiky IEC Výrobce si vyhrazuje právo mìnit parametry bez pøedchozího upozornìní. Mìsíc výroby, zemi pùvodu a sériové èíslo najdete na štítku mikrovlnné trouby. 20

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

SKLOKERAMICKÁ DESKA VF 302 IX NÁVOD K OBSLUZE. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Èeská republika

SKLOKERAMICKÁ DESKA VF 302 IX NÁVOD K OBSLUZE. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Èeská republika VF 302 IX Výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné nepøesnosti nebo chyby v tomto návodu, vzniklé pøi tisku nebo kopírování. Vyhrazujeme si právo provádìt na svých výrobcích zmìny, které považujeme

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 17M70

NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 17M70 NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 17M70 Pøed použitím mikrovlnné trouby si peèlivì prostudujte informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod si poté uschovejte na bezpeèném místì pro pozdìjší

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 21E80G

NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 21E80G NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 21E80G Pøed použitím mikrovlnné trouby si peèlivì prostudujte informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod si poté uschovejte na bezpeèném místì pro pozdìjší

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Mikrovlnná trouba WD800IL20-2III NÁVOD K OBSLUZE

Mikrovlnná trouba WD800IL20-2III NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba WD800IL20-2III NÁVOD K OBSLUZE 1. Pøed instalací a použitím této mikrovlnné trouby si prosím POZORNÌ PØEÈTÌTE tento návod k použití. Uschovejte návod tak, aby byl v pøípadì potøeby vždy

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 OBSAH CZ INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 PØÍSLUŠENSTVÍ TROUBY STRANA 7 FUNKCE

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNL750WB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734855

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNL750WB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ 3cz66013.fm5 Page 10 Wednesday, March 27, 2002 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO MONTÉRA JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

NE 9051. Návod k obsluze

NE 9051. Návod k obsluze NE 9051 Návod k obsluze 1 Obsah Instalace a připojení... 3 Důležité informace... 4 Jak mikrovlnná trouba funguje... 5 Diagram... 6 Ovládací panel... 7 Ovládání trouby: Ruční nastavení ohřívání - jednostupnové

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-0 0/006 NABÍJECÍ ZDROJ OBSAH ) Obsah balení ) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Popis nabíjecího zdroje 6) Postup

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže.

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže. Baltimore Aircoil Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k sestavení a montáži Úvod Chladící vìže FCT by mìly být sestavovány a montovány tak, jak je to uvedeno v tomto manuálu. Tyto postupy je nutno pøed

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU Návod k obsluze, údržbì a instalaci Návod na obsluhu, údržbu a ištaláciu Modely: LC - 17 AD LC - 17 ADX CH 33 OBSAH Instalace...2 Všeobecný popis... 3 Uvedení do provozu...

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33020.fm Page 11 Thursday, February 13, 2003 3:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili.

Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. CZ OVLÁDACÍ PANEL Zobrazený panel je pouze informatívní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili. V závislosti na typu trouby, kterou jste si zakoupili, můžou být funkce

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOØE P520-P540-P550-P560- P580-P720-P740-P750- P760-P780 UPOZORNÌNÍ Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoøe musí být nejménì 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU 6cs33072.fm Page 12 Tuesday, February 3, 2004 5:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4403-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625030

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4403-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625030 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4403-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 33124Cz.fm5 Page 12 Wednesday, February 23, 2000 9:06 AM CZ OBSAH PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód:

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: Návod k použití CZ Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: 4737873 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60150 P

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60150 P návod k použití Indukèní varná deska EHD 60150 P 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Obsah Bezpeènostní pokyny... 3 Popis spotøebièe... 4 Používání

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5170V-WN EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/619366

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5170V-WN EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/619366 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 5170V-WN EURO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ 33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

B8971-5. vestavìná trouba

B8971-5. vestavìná trouba B8971-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B8920-1-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B6871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807478

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B6871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807478 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B6871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

návod k použití Trouba EOB64201

návod k použití Trouba EOB64201 návod k použití Trouba EOB64201 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Obsah Návod k použití... 3 Bezpeènostní pokyny... 3 Popis spotøebièe... 4 Pøed

Více

B31915-5. vestavìná trouba

B31915-5. vestavìná trouba B31915-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

COMPETENCE B3781-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití

COMPETENCE B3781-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití COMPETENCE B3781-4 Elektrická vestavìná trouba Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací. Návod

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B3051-4-W DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/806944

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B3051-4-W DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/806944 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B3051-4-W DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

K644MS. Sporák s multifunkèní troubou. Návod k instalaci a použití

K644MS. Sporák s multifunkèní troubou. Návod k instalaci a použití K644MS Sporák s multifunkèní troubou Návod k instalaci a použití K644MS Sporák s multifunkèní troubou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3051-4-W R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808630

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3051-4-W R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808630 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3051-4-W R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8762N0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543234

Vaše uživatelský manuál NEFF B8762N0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543234 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka MW87Y Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap.

Více

COMPETENCE B9871-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití

COMPETENCE B9871-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití COMPETENCE B9871-4 Elektrická vestavìná trouba Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací. Návod

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

B4403-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4403-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4403-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

K 3C0 E. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a použití. dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

K 3C0 E. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a použití. dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, K C0 E Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte,

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B5741-4-A R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807364

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B5741-4-A R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807364 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B5741-4-A R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

B8931-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B8931-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B8931-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide GM340 Mobile Radios contact TWO-WAY RADIOS As Dedicated As You Are control Basic User Guide GM340 Professional Mobile Radio 1 2 3 6 4 5 ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Všeobecné informace...................

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA I Italiano, 1 English, 9 Français, 17 E Espanol, 25 RO Românã, 49 BAAAN 12 GB PL Polski, 33 HU Magyar, 57 F Èesky, 41 Obsah Instalace, 42 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

K 3C8 P. Sporák s troubou "7 kuchaøù" Návod k instalaci a použití. dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

K 3C8 P. Sporák s troubou 7 kuchaøù Návod k instalaci a použití. dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, K C8 P Sporák s troubou "7 kuchaøù" Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte,

Více

C 547 M. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a pou ití

C 547 M. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a pou ití C 47 M Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a pou ití C 47 M Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI

Více