NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840"

Transkript

1 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí v budoucnu.

2 Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Popis a ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE Ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE Popis mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Ovládání mikrovlnné trouby NE Vysvìtlení chybových kódù autodiagnostiky Jak o troubu peèovat Pokyny k vaøení Pokyny k vaøení Pokyny k vaøení tabulka èasù pro ohøívání a rozmrazování Technické parametry

3 Dùležité bezpeènostní pokyny INSTALACE ZEMNÌNÍ POZOR: K ZAJIŠTÌNÍ BEZPEÈNOSTI OSOB JE NUTNÉ, ABY TOTO ZAØÍZENÍ BYLO ØÁDNÌ UZEMNÌNO. Pokud zásuvka nemá zemnìní, je zákazníkovou zodpovìdností a povinností, aby si ji nechal vymìnit za øádnì uzemnìnou. NAPÌTÍ A VÝKON Napìtí v síti musí odpovídat hodnotì uvedené na štítku pøístroje. Používání vyššího napìtí, než je uvedeno, je nebezpeèné a mùže zpùsobit požár nebo jiné škody. UMÍSTÌNÍ TROUBY Troubu umístìte na rovnou, stabilní plochu. Trouba nesmí být v blízkosti zdrojù tepla nebo vlhkosti; napø. v blízkosti plynové nebo elektrické varné desky. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte, pokud teplota v místnosti pøesahuje 40 C, nebo relativní vlhkost vzduchu je vìtší než 85 %. Dùležité je dostateèné proudìní vzduchu kolem trouby. Existuje urèitá možnost rušení slabého vysílacího signálu, pokud je mikrovlnná trouba umístìna pøíliš blízko k rádiovému nebo televiznímu pøijímaèi. Pro bezpeènou a správnou funkci trouby je tøeba, aby kolem vìtracích otvorù proudil dostatek vzduchu: 5 cm po stranách a vzadu, 20 cm nad troubou. Trouba musí být umístìna tak, aby byla snadno pøístupná její elektrická zástrèka. POZOR ODSTRANÌNÍ OCHRANNÉHO ILMU Na vnìjším povrchu trouby se nachází ochranný film, který zabraòuje jeho poškrábání pøi pøepravì. Pøed používáním trouby tento film sloupnìte. NEZAPÍNEJTE PRÁZDNOU TROUBU V zájmu zachování vysoké kvality rozvodù magnetronu a dalších souèástí nezapínejte troubu, když v ní nejsou žádné potraviny. NEDEMONTUJTE KRYT TROUBY Pod krytem trouby se nachází vysoké napìtí. Provádìní oprav a seøizování spotøebièe pøísluší pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. NEZAKRÝVEJTE VÌTRACÍ OTVORY Aby bylo chlazení trouby maximálnì úèinné, je nutné, aby kolem její zadní stìny volnì proudil vzduch. Pøi vaøení je tøeba nechat vìtrací otvory odkryté. V TROUBÌ NESUŠTE OŠACENÍ Ošacení nesušte v mikrovlnné troubì. Pokud je necháte v troubì pøíliš dlouho, mùže dojít k jeho vznícení. VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK Pøed používáním musí být tento spotøebiè opatøen výstražným štítkem. Vyberte si vhodný z pøiložených štítkù a umístìte jej na horní plochu spotøebièe. 3

4 VAROVÁNÍ 1. Tìsnìní dveøí a tìsnící plochy èistìte navlhèenou tkaninou. 2. U trouby je tøeba kontrolovat, zda nejsou poškozena tìsnìní a tìsnící plochy. Pokud jsou tyto oblasti poškozeny, trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena servisním technikem vyškoleným výrobcem. 3. Provádìní oprav kýmkoli jiným než kvalifikovaným servisním technikem vyškoleným výrobcem je nebezpeèné. 4. Pokud zpozorujete kouø, stisknìte tlaèítko Stop/Reset a dvíøka ponechejte zavøená. Odpojte pøívodní kabel od zdroje napìtí, nebo pøerušte pøívod elektøiny v pojistkové nebo jistièové skøíni. 5. Dojde-li k poškození pøívodního elektrického kabelu, musí být z dùvodu bezpeèného provozu vymìnìn výrobcem, autorizovaným servisem nebo obdobnì kvalifikovanou osobou. 6. Pøed používáním musí uživatel zkontrolovat, zda jeho nádobí je vhodné do mikrovlnné trouby. 7. Pøi ohøívání tekutin (napø. polévka, omáèky nebo nápoje) v mikrovlnné troubì na teplotu vyšší než bod varu mùže dojít k jejich varu bez prùvodního jevu bublání. V dùsledku varu mùže dojít k náhlému pøeteèení kapaliny z nádoby. Aby k tomu nedošlo, je tøeba dodržovat následující postup: a) Nepoužívejte nádoby s rovnými stìnami a úzkým hrdlem. b) Tekutiny nepøehøívejte. c) Tekutinu zamíchejte pøed umístìním do trouby a potom znovu v polovinì doby pøípravy. d) Po ohøátí nechejte tekutinu na chvíli stát v troubì a znovu ji zamíchejte pøed opatrným vyjmutím nádoby. 8. Pøi ohøívání pokrmù v plastových nebo papírových nádobách èasto troubu kontrolujte, protože tento typ nádob se mùže pøi pøehøátí vznítit. 9. Obsah kojenecké láhve nebo sklenice dìtské výživy je tøeba promíchat nebo protøepat. Aby nedošlo k popálení, je tøeba pøed podáváním zkontrolovat teplotu pokrmu. 10. Tekutiny ani jiné potraviny neohøívejte v uzavøených nádobách, protože by mohlo dojít k jejich explodování. 11. V mikrovlnné troubì neohøívejte vejce ve skoøápce nebo celá vejce natvrdo. Vejce mohou explodovat. 12. U nápojù ohøívaných v mikrovlnné troubì mùže dojít k pøekotnému varu. Pøi zacházení s nádobou je tøeba dbát zvýšené opatrnosti. 13. Dìtem dovolte ovládat mikrovlnnou troubu bez dohledu pouze v pøípadì, že jim byly dány dostateèné instrukce tomu, aby troubu bezpeènì používaly a chápaly nebezpeèní spojená s nesprávným použitím. 14. Vyjímatelná polièka Pøi umis ování pokrmu do trouby nebo jeho vytahování z trouby neposunujte støedním policovým dílem, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo k pøevržení nádoby s horkým pokrmem na obsluhu trouby. 15. Zadní stìna trouby se pøi provozu mùže zahøívat pøi manipulaci postupujte opatrnì. 4

5 Popis a ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE Digitální displej 2. Displej indikátoru výkonu 3. Otoèný voliè stupnì výkonu 4. Èasovaè 5. Tlaèítko Start 6. Madlo dvíøek 7. Kryt svìtla trouby 8. Vzduchové filtry 9. Programovací tlaèítko (za vzduchovým filtrem) 10. Tlaèítko zvukové signalizace (za vzduchovým filtrem) 11. Støední polièka A - Zobrazení programu B - Zobrazení režimu zvukové signalizace C - Zobrazení èasu pøípravy (minuty sekundy) D - Indikátor výkonu NEJVYŠŠÍ VÝKON SØEDNÍ VÝKON NEJNIŽŠÍ VÝKON A. RUÈNÍ NASTAVENÍ OHØÍVÁNÍ ROZMRAZOVÁNÍ Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0 a indikátor výkonu. Otoèením volièe nastavte požadovaný stupeò výkonu. Nastavte požadovaný èas pøípravy. Zkontrolujte, zda se èasový údaj objevil na displeji. Poznámka: do 60 minut. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Na displeji se objeví 0 a indikátor výkonu. Osvìtlení trouby se zapne. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. Pokud stisknete tlaèítko Start pøi otevøených dveøích, objeví se vždy na displeji 0. I po nastavení èasu pøípravy mùžete zmìnit nastavení stupnì výkonu. Chcete-li v prùbìhu ohøívání zmìnit èas pøípravy, jednoduše zmìòte hodnoty minut a sekund. Mikrovlnnou troubu lze také vypnout otoèením èasovaèe doleva tak, aby se na displeji zobrazila hodnota 0 a zaznìla zvuková signalizace. 5

6 Ovládání mikrovlnné trouby NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 B. POÈÍTAÈ CYKLÙ Zobrazení celkového poètu použití trouby Otevøete dvíøka. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Zavøete dvíøka. POZNÁMKA: Krok 3 proveïte do 60 sekund po zavøení dvíøek, jinak se displej vypne. Zároveò stisknìte tlaèítko zvukové signalizace a programovací tlaèítko. Pøíklad: použití. C. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE Vypnutí zvukové signalizace Stisknìte programovací tlaèítko (Dvíøka mohou být otevøená nebo zavøená.) Stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Na displeji se objeví beep a 1 (indikátor prvního stupnì pøípravy). Znovu stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Na displeji se objeví 0 beep. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Slovo PROG pøestane blikat. Nastavení provozu bez zvukové signalizace je u konce. 6

7 Popis mikrovlnné trouby NE Digitální displej 2. Displej indikátoru výkonu 3. Tlaèítkový voliè stupnì výkonu ( ) 4. Tlaèítko pøepínání pamìti ( ) 5. Pamì ová tlaèítka 6. Tlaèítko Stop/Reset ( ) 7. Tlaèítko Start ( ) 8. Èasovaè 9. Kryt svìtla trouby 10. Madlo dvíøek Základní nastavení trouby z výroby: Manuální ovládání Pamì ová tlaèítka nastavují NEJVYŠŠÍ VÝKON pro jednostupòové ohøívání s tìmito èasovými úseky 1 = 10 s 2 = 20 s 3 = 30 s 4 = 45 s 5 = 1 min 6 = 1 min 15 s 7 = 1 min 30 s 8 = 2 min (K dispozici jsou dvì øady pamì ových míst, A a B. Pøednastavena je pouze pamì A). Programování odemknuto Poèítaè cyklù u všech tlaèítek nastaven na 0 Pokud budete èasy chtít zmìnit, v návodu najdete instrukce, jak je naprogramovat Ovládací panel 12. Vzduchové filtry 13. Programovací tlaèítko (za vzduchovými filtry) 14. Tlaèítko zvukové signalizace (za vzduchovými filtry) 15. Tlaèítko zámku programù (za vzduchovými filtry) 16. Støední polièka A - Zobrazení programu B - Zobrazení pamì ového kódu (A nebo B) C - Zobrazení èísla pamì ového tlaèítka D - Zobrazení úrovnì ohøívání E - Zobrazení èasu pøípravy (minuty sekundy) - Indikátor výkonu NEJVYŠŠÍ VÝKON SØEDNÍ VÝKON NEJNIŽŠÍ VÝKON ROZMRAZOVÁNÍ STÁNÍ

8 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 A. RUÈNÍ NASTAVENÍ OHØÍVÁNÍ Jednostupòové ohøívání Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Poznámka: Trouba je pøipravena k funkci, pokud je na displeji zobrazena 0. Jednu minutu po zavøení dvíøek symbol 0 zmizí. Jedenkrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ) zaène blikat. Poznámka: Jedním stisknutím nastavíte NEJVYŠŠÍ výkon, dvojím STØEDNÍ, trojím NEJNIŽŠÍ, ètverým ROZMRAZOVÁNÍ a paterým STÁNÍ. Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas pøípravy. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se zobrazí pùvodnì nastavený èas a výkon. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. 8

9 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 Dvoustupòové/tøístupòové ohøívání Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut a na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty. Proveïte kroky 1 až 3 na str. 8. Ètyøikrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) zaène blikat. Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas pro druhý stupeò ohøívání. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a celkový èas pøípravy zaène odpoèítávat. Indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ) a indikátor výkonu zvoleného pro první stupeò ohøívání zaènou blikat. Na konci prvního stupnì pøípravy zazní zvuková signalizace (jedno pípnutí). Indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) a indikátor výkonu zvoleného pro druhý stupeò ohøívání zaènou blikat. Zaène odpoèítávání zbývajícího èasu pøípravy. Po uplynutí celkového èasu pøípravy zazní zvuková signalizace a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se zobrazí pùvodnì nastavený èas a výkon. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. SPECIÁLNÍ POZNÁMKA: Pro jedno-, dvou- i tøíúrovòové ohøívání 1. Stisknutím tlaèítka Stop/Reset v prùbìhu pøípravy se èinnost trouby zastaví. Troubu mùžete znovu uvést do chodu stisknutím tlaèítka Start, nebo mùžete další stisknutím tlaèítka Stop/Reset zrušit zvolený program. 2. Pokud trouba není v èinnosti, jedním stisknutím tlaèítka Stop/Reset zrušíte zvolený program. 3. Stejný ruènì navolený èas ohøívání mùžete pro další pøípravu použít pouhým stisknutím tlaèítka Start, pokud ještì neuplynula 1 minuta od posledního použití trouby (do 30 minut, pokud dvíøka trouby zùstala otevøená). 4. Jednu minutu po posledním použití trouby, pokud jsou dvíøka zavøená, se funkce opakování posledního nastavení zruší. 9

10 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 B. PROGRAMOVANÉ OHØÍVÁNÍ Režim Programy odemknuty: ZKONTROLUJTE, ZDA JE TROUBA ØÁDNÌ NAPROGRAMOVÁNA (viz str. 11). Pøíklad: Zvolení pamì ového tlaèítka 5, pamì ové místo A, pod kterým je uložen požadovaný program (NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 3 minut, jednostupòové ohøívání). Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Poznámka: Trouba je pøipravena k funkci, pokud je na displeji zobrazena 0. Jednu minutu po zavøení dvíøek symbol 0 zmizí. Stisknìte požadované pamì ové tlaèítko ( 5 ). Na displeji se zobrazí naprogramované informace. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. Poznámka: Pokud chcete použít pamì ová místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti a potom požadované pamì ové tlaèítko. Režim Programy zamknuty: Jednoduše stisknìte požadované pamì ové tlaèítko. Ohøívání zaène automaticky bez použití tlaèítka Start. 10

11 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 C. PROGRAMOVACÍ TLAÈÍTKA Jednostupòové ohøívání TROUBU NELZE NAPROGRAMOVAT, POKUD JE AKTIVOVÁN ZÁMEK PROGRAMÙ (viz str ). PØI PROGRAMOVÁNÍ NEOTEVÍREJTE DVÍØKA TROUBY. Pøíklad: Naprogramování tlaèítka 5 na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty. Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný nebo zobrazovat 0. Stisknìte programovací tlaèítko. Na displeji zaène blikat PROG. Stisknìte pamì ové tlaèítko, které chcete naprogramovat. Èíslo zvoleného pamì ového tlaèítka se zobrazí na displeji spoleènì se souèasným naprogramováním. Ètyøikrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a zaène blikat PROG a indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ). Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas ohøívání. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Po uplynutí 3 s se displej vypne. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symboly PROG a 1 pøestanou blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Poznámka: Pøi programování ostatních tlaèítek opakujte výše uvedené kroky 2-6. Pokud chcete použít pamì ová místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti a potom požadované pamì ové tlaèítko. 11

12 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 C. PROGRAMOVACÍ TLAÈÍTKA Jednostupòové ohøívání TROUBU NELZE NAPROGRAMOVAT, POKUD JE AKTIVOVÁN ZÁMEK PROGRAMÙ (viz str ). PØI PROGRAMOVÁNÍ NEOTEVÍREJTE DVÍØKA TROUBY. Pøíklad: Naprogramování tlaèítka 5 na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty a na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Proveïte kroky 1 až 5 na str. 11. Jedenkrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu pro druhý stupeò a indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) zaène blikat. Pomocí èasovaèe nastavte požadovaný èas ohøívání. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 60 minut na, nebo. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symboly PROG a 2 pøestanou blikat. Zobrazí se celkový èas pro obì úrovnì. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne. C. ZÁMEK PROGRAMÙ Aktivace zámku programù: Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný. Stisknìte tlaèítko zámku programù, dokud se na displeji nezobrazí PROG, P a L (5 s). Na displeji se zobrazí PROG, P a L. V režimu Zámek programù: Troubu spustíte stisknutím požadovaného pamì ového tlaèítka bez použití tlaèítka Start. Otevøením dveøí zrušíte zbývající èas programu. Troubu nelze programovat, dokud nedeaktivujete zámek programù. 12

13 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 Deaktivace zámku programù: Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný. Stisknìte tlaèítko zámku programù, dokud se na displeji nezobrazí PROG a P (5 s). Na displeji se zobrazí PROG a P. V režimu Zámek programù: Trouba se vrátí do režimu dvoufázového zapínání (Pamì ové tlaèítko + Tlaèítko Start). unkce opakování a pøerušení programu jsou aktivní. Pamì ová tlaèítka lze programovat. Ovládání hlasitosti a délky zvukové signalizace je aktivní. E. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE Je možné nastavit hlasitost a délku zvukové signalizace na konci ohøívacího cyklu. Hlasitost má ètyøi úrovnì. U délky tónu existují dvì možná nastavení. Z výroby je nastavená nejvìtší hlasitost a tøi pínutí. Nastavení úrovnì hlasitosti a délky 3 pípnutí : Stisknìte programovací tlaèítko. Na displeji zaène blikat PROG. (Dvíøka trouby mohou být otevøená nebo zavøená.) Stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Signalizace zazní nastavenou hlasitostí a na displeji se zobrazí 3 a slovo beep. Symbol PROG zaène blikat a zobrazí se indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ), který symbolizuje délku signalizace 3 pípnutí. Poznámka: Opakovaným tisknutím tlaèítka zvukové signalizace snížíte úroveò hlasitosti až na nulu. (3bEEP nejvyšší hlasitost, 2bEEP støední hlasitost, 1bEEP nejnižší hlasitost, 0bEEP zvuk vypnut) Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symbol PROG pøestane blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne, pokud jsou zavøena dvíøka trouby. 13

14 Ovládání mikrovlnné trouby NE-1880 Nastavení délky signalizace na pípání po dobu 60 s : Proveïte kroky 1 až 3 na str. 13. Do 3 s po stisknutí programovacího tlaèítka v kroku 3 stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Symbol PROG zaène blikat a zobrazí se indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ), který symbolizuje délku signalizace pípání po dobu 60 s. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symbol PROG pøestane blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne, pokud jsou zavøena dvíøka trouby.. PØEHLED PROGRAMÙ Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Stisknìte zároveò tlaèítka Stop/Reset a Start. Na displeji se postupnì zobrazí všechny naprogramované informace (program jednotlivých tlaèítek (v pamì ových místech A a B), zvuková signalizace, zámek programù). G. POÈÍTAÈ CYKLÙ Zobrazení celkového poètu použití trouby Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Zavøete dvíøka. Krok 3 proveïte do 60 sekund po zavøení dvíøek, jinak se displej vypne. Zároveò stisknìte tlaèítko zvukové signalizace a programovací tlaèítko. Na displeji se zobrazí celkový poèet použití trouby. 14

15 Vysvìtlení chybových kódù autodiagnostiky Tato mikrovlnná trouba monitoruje svou èinnost. Pokud se vyskytne závada, zobrazí se na displeji chybový kód. Co dìlat, když se zobrazí chybový kód: KÓD PØÍÈINA CO DÌLAT 01 Pokrm pøevaøen. Pøerušte zvukovou signalizaci vypnutím spotøebièe ze zásuvky. Teplota vzduchu vystupujícího Nechejte troubu vychladnout a obnovte provoz. z trouby je pøíliš vysoká. Pokud se pokrm vznítí, neotevírejte dvíøka trouby. Pokud nedojde k obnovení normální èinnosti, kontaktujte servis s informací o chybovém kódu. 05 Závada pamìti. Vypnìte spotøebiè ze zásuvky, vyèkejte 1 minutu Závada termistorového obvodu. a znovu pøipojte do sítì. 44 Závada ovládacího panelu. Pokud nedojde k obnovení normální èinnosti, Závada spínacího obvodu. kontaktujte servis s informací o chybovém kódu Jak o troubu peèovat 1. Pøed èištìním troubu vypnìte ze zásuvky. 2. Udržujte vnitøní prostor trouby, tìsnìní dvíøek a tìsnící plochy v èistotì. Když na stìnách nebo tìsnìní zùstanou vystøíknuté nebo vylité zbytky pokrmù, mohou absorbovat mikrovlny a zpùsobovat elektrické výboje nebo jiskøení. Otøete je navlhèenou tkaninou. Pokud je zneèistìní velké mùžete použít kuchyòský èistící prostøedek. Použití agresivních nebo abrazivních èistièù se nedoporuèuje. 3. Vnìjší pláš trouby se èistí tkaninou a mýdlovým roztokem a následnì vysuší jemnou tkaninou. Aby nedošlo k poškození trouby, nenechejte do zadního ventilaèního otvoru vniknout vodu. 4. Okénko dvíøek trouby se èistí jemným mýdlovým roztokem a jemnou tkaninou. Zásadnì nepoužívejte èistièe na okna. Agresivní nebo abrazivní èistièe mohou dvíøka trouby poškrábat. Èištìní vzduchových filtrù Èas od èasu vyèistìte vzduchové filtry podle následujících pokynù. Pokud jsou filtry zaneseny neèistotami nebo prachem, mohou nastat problémy*. 1. Demontujte pravý vzduchový filtr ze spodního lemu pláštì trouby vytažením pravé závlaèky smìrem dopøedu. Potom posuòte filtr doprava a zvednìte jej u støedového kolíku. Levý vzduchový filtr demontujte stejným zpùsobem. 2. Omyjte filtry v mýdlovém roztoku. 3. Pøi montáži filtr zarovnejte se støedovým kolíkem, vložte konec závlaèky do otvoru a zatlaète na její pøední èást, aby zaskoèila na místo. Pøed použitím trouby musí být filtry nainstalovány. * Pokud je vzduchový filtr zanesen prachem nebo mastnými neèistotami, dochází k pøehøívání trouby. Závlaèka Kolík Závlaèka 15

16 Pokyny k vaøení ROZMRAZOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN 1. Pokud budete zcela rozmrazovat mražené potraviny v mikrovlnné troubì, mùže v dùsledku nestejné tlouš ky a tvaru dojít k nestejnomìrnému rozmrazování. Mražené potraviny pøi bìžném použití není tøeba rozmrazovat na 100 %, ideální je rozmrazit ze 70 % v mikrovlnné troubì, což je pro další vaøení dostateèné. 2. Aby se potraviny rozmrazovaly rovnomìrnì, je tøeba je v prùbìhu rozmrazování otoèit o 180, nebo obrátit. 3. Tuèné maso krátce rozehøejte v mikrovlnné troubì a pak nechejte odstát pøi pokojové teplotì, nebo je pøerušovanì prohøívejte, dokud se nerozmrazí. 4. Pøi rozmrazování celého kuøete (pøípadnì jakékoli potraviny nepravidelného tvaru) obalte nohy nebo tenké èásti alobalem. Tenké èásti se rozmrazují rychleji a mohly by se pøed rozmrazením ostatních èástí uvaøit. 5. Pøi rozmrazování je tøeba prùbìžnì odstraòovat led. DALŠÍ UŽITEÈNÉ RADY Abyste dosáhli nejlepších výsledkù 1. Když urèujete èas pøípravy pro konkrétní pokrm, vždy poèítejte s minimální dobou a v prùbìhu pøípravy kontrolujte její prùbìh. Mikrovlnná trouba vaøí tak rychle, že je velmi snadné potraviny pøevaøit. 2. Zvláštní péèi vìnujte pøípravì malého množství potravin nebo pokrmù s nízkým obsahem vody. V tìchto pøípadech mùže pøi pøíliš dlouhém ohøívání dojít ke vznícení. 3. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení papírových utìrek nebo ubrouskù. Pøi dlouhém ohøívání mùže dojít k jejich vznícení. 4. V mikrovlnné troubì nevaøte vejce ve skoøápkách. 5. Pokud vaøíte vejce, nezapomeòte pøed tím propíchnout blánu žloutku, aby vejce neexplodovalo. Jak docílit opeèené kùrky Obecnì platí, že pokrmy se mikrovlnné troubì neopékají dohnìda. Jde o jeden z rysù tìchto spotøebièù. Chcete-li, aby pokrm (napø. kuøe) mìl opeèenou kùrku, pøed vaøením nebo v jeho prùbìhu potøete jeho povrch omáèkou nebo jej posypte speciálním práškem. Maso je možné pøed úpravou v mikrovlnné troubì osmahnout na bìžné pánvi. Pro rovnomìrné uvaøení V prùbìhu pøípravy otevøete dvíøka trouby a nádobu otoète o pùl otáèky nebo pokrm obra te. Tak dosáhnete rovnomìrného prohøátí pøipravovaného pokrmu. NÁDOBÍ 1. Pøed použitím varných nádob se vždy pøesvìdèete, že jsou pro tuto troubu vhodné. V MIKROVLNNÉ TROUBÌ NEPOUŽÍVEJTE uzavøené nádoby, protože by mohlo dojít k jejich explodování. Poznámka: Vždy zkontrolujte pokyny výrobce, protože nìkteré pokrmy se vyrábìjí v nádobách, které nevyžadují propíchnutí. 2. NENECHÁVEJTE spotøebiè bez dozoru, pokud používáte papírové, plastové nebo jiné hoølavé nádoby. Nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, u nichž není uvedenou, že jsou speciálnì urèeny pro mikrovlnné trouby, protože recyklovaný papír mùže obsahovat neèistoty, které mohou pøi použití v mikrovlnné troubì zpùsobovat jiskøení nebo vznícení. 3. Nejvhodnìjší pro mikrovlnné trouby je varné sklo. 4. Nepoužívejte kovové hrnce, keramiku zdobenou zlatem nebo støíbrem ani žádné jiné nádoby obsahující kov. 16

17 5. Dochází-li k elektrickým výbojùm, zkontrolujte zda nádobí neobsahuje kovovou složku. 6. Pøi pøípravì pokrmù, která vyžaduje nízké teploty, mùžete použít bìžné sklenìné, porcelánové, plastové a papírové nádobí. Pokud byste ale toto nádobí používali pøi vaøení vysokou teplotou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo deformaci. POZOR V této troubì nepoužívejte KOVOVÉ KUCHYÒSKÉ NÁÈINÍ. DVOUÚROVÒOVÉ VAØENÍ Pøi pøípravì jednoho pokrmu položte nádobu na støed spodní plochy. Pokud používáte mikrovlnnou troubu pøevážnì pro ohøívání jednotlivých pokrmù, vyjmìte polièku a pokládejte pokrmy na spodní plochu. Pokud ohøíváte dva pokrmy zároveò, položte obì nádoby vedle sebe na spodní plochu, pokud tomu nebrání jejich velikost. V takovém pøípadì položte každý na jinou plochu. Pøi ohøívání více než dvou talíøù, rozmístìte nádoby s pokrmy rovnomìrnì na obì plochy. Mezi nádobami nechejte urèitý volný prostor, nedávejte do trouby pøíliš mnoho pokrmù najednou. Pokud troubu používáte k rozmrazování a vaøení, používejte pouze spodní plochu nepoužívejte obì plochy zároveò. 17

18 Pokyny k vaøení ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY Existují urèité základní principy, na kterých závisí úspìch pøípravy pokrmu v mikrovlnné troubì. Mezi nì patøí: 1. TEPLOTA POTRAVIN - Zmrazené nebo chlazené pokrmy vyžadují pro dosažení požadované servírovací teploty delší rozehøívání než pokrmy rozehøívané z pokojové teploty. 2. SLOŽKY A SOUÈÁSTI POTRAVIN - Pokrmy bohaté na cukr, sùl, tuk a vlhkost se ohøívají rychleji, protože tyto souèásti pøitahují mikrovlnnou energii. Hustší pokrmy s vysokým obsahem proteinù a vlákniny absorbují mikrovlnnou energii pomaleji, a proto se déle ohøívají. 3. OBJEM - Èím vìtší je masa pokrmu, tím déle trvá jeho ohøívání. 4. NÁDOBY - Keramika, papír, porcelán, polystyren, sklo a plasty jsou do mikrovlnných trub vhodné pøi dodržování následující zásady. Ohøívání potravin s vysokým obsahem cukru nebo tuku je tøeba provádìt VÝHRADNÌ v žáruvzdorných nádobách, protože tyto potraviny dosahují velmi vysokých teplot. Polystyrénové nádoby se mohou pøi použití s tìmito typy potravin zdeformovat. Za podobných podmínek mùže u jiných nízkoteplotních nádob dojít k popraskání nebo deformaci. NEOHØÍVEJTE pokrmy V UZAVØENÝCH nádobách nebo sáècích. Potraviny se pøi ohøívání rozpínají a mohly by nádobu nebo sáèek roztrhnout. 5. VYHÝBEJTE SE KOVÙM - od nich se mikrovlny odrážejí, což zpùsobuje nerovnomìrné ohøívání nebo dokonce výboje, které mohou poškodit vnitøní prostor trouby, nádobu nebo zdobení talíøe. 6. U ohøívaných tekutin, které nejsou promíchány se vzduchem, mùže dojít k eruptivnímu varu. Neohøívejte tekutiny v mikrovlnné troubì, abiž byste je pøedtím promíchali. OBECNÉ RADY PRO OHØÍVÁNÍ V MIKROVLNNÉ TROUBÌ PANASONIC Pro konkrétní èas pøípravy vyhledejte u každé kategorie pokrmù pøíslušné techniky úpravy a pokyny ohlednì nezbytné pøípravì potravin. OHØÍVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN Pokrmy pøechovávané v chladnièce (5 C) by pøed ohøíváním mìly být pøikryty. Výjimkou je peèivo a cukroví, které by se mìly rozehøívat odkryté, aby se nerozmoèila jejich kùrka. Vìtšina pokrmù upravovaných klasicky by mìla být mírnì nedovaøená a uchovávaná v chladnièce, aby pøi ohøívání v mikrovlnné troubì nedošlo k pøevaøení. Vaøené potraviny (napø. zelenina) je možné rozdìlit na porce a pøed ohøíváním pøikrýt, aby nedošlo ke ztrátì barvy, konzistence nebo živin. OHØÍVÁNÍ POTRAVIN Z POKOJOVÉ TEPLOTY Pokrmy jako napø. sterilovaná zelenina vyžadují podstatnì kratší dobu ohøívání než potraviny zmrazené. DÙLEŽITÁ DOPORUÈENÍ 1. Pro dosažení nejlepších výsledkù se doporuèuje, aby pokrmy upravované klasicky byly pøed ohøíváním v mikrovlnné troubì mírnì nedovaøené. 2. PAMATUJTE, že u pokrmù ohøívaných v mikrovlnné troubì ještì po ukonèení ohøívacího cyklu mírnì stoupá teplota jejich vnitøních èástí. 3. Nejèastìjší chybou pøi používání mikrovlnné trouby bývá ohøívání peèiva. Výrobky z tìsta jsou sušší než jejich náplò, a proto se ohøívají pomaleji. Peèivo je proto nutné ohøívat POUZE, dokud kùrka není teplá na dotek (50 C 55 C). 4. NEPØEHØÍVEJTE SVÉ POKRMY: 99% stížností na kvalitu jídla pøipraveného v mikrovlnné troubì padá na vrub pøehøívání. 18

19 Pokyny k vaøení tabulka èasù pro ohøívání a rozmrazování Èasy uvedené v následující tabulce jsou pouze pøibližné. Celkovou dobu pøípravy mùže ovlivnit mnoho faktorù, napø. výchozí teplota. Dobu vaøení a rozmrazování je tøeba v pøípadì potøeby upravit. Následující èasové údaje jsou testovány pøi následujících výchozích teplotách: Chlazené pokrmy cca + 5 C Zmrazené pokrmy cca 18 C Teplotu ve støedu ohøívaného pokrmu vždy zkontrolujte pomocí speciálního potravinového teplomìru, abyste dodrželi pøíslušné potravináøské normy. unkce Potraviny Hmotnost Stupeò Pøiblížná doba pøípravy výkonu NE-3240 NE-2140 NE-1880/1840 Rozmrazování Rybí filé 500 g 6 min 40 s 6 min 40 s 8 min Mleté maso 500 g 4 min 15 s 4 min 15 s 5 min Celé kuøe 1,36 kg 21 min 15 s 21 min 15 s 25 min Kompletní jídlo Více porcí 1,36 kg 17 min 17 min 20 min Jedna porce 275 g 6 min 40 s 6 min 40 s 8 min Jableèný závin 1 porce 1 min 05 s 1 min 05 s 1 min 15 s Dort 1 porce 1 min 40 s 1 min 40 s 2 min Rohlíky 1 porce (50 g) 25 s 25 s 30 s Vaøení Míchaná vejce 2 vejce s s s z chlazených + 2 polévkové syrových lžíce mléka potravin Brokolice 500 g 1 min 40 s 3 min 3 min 30 s Rybí filé 500 g 2 min 20 s 4 min 4 min 45 s Slanina 2 plátky 25 s 40 s 50 s Porce kuøete 500 g 2 min 30 s 6 min 7 8 min 3 min 25 s 6 min 50 s Vaøení/ohøívání Hrášek 500 g 2 min 10 s 3 min 25 s 4 min zmrazených Vaøená rýže 167 g 1 min 1 min 25 s 1 min 40 s potravin Vaøené párky 3 ks (á 50 g) 40 s 50 s 1 min Smažená køidýlka 7 ks 1 min 1 min 25 s 1 min 40 s Cheeseburgery 75 g 40 s 50 s 1 min Èokoládový 1 porce 25 s 25 s 30 s fondánový koláè Ohøívání Lasagne 325 g 1 min 40s 2 min 30 s 3 min chlazených Èili 325 g 1 min 40s 2 min 30 s 3 min hotových Jableèný závin 1 porce 8 s 14 s 16 s pokrmù Omáèka 100 ml 35 s 40 s 50 s Peèené fazole 100 ml 35 s 40 s 50 s Polévka 125 ml 26 s 40 s 50 s DOPORUÈENÍ: Nepokládejte potraviny pøímo na spodní plochu trouby použijte speciální nádobu. Pøi ohøívání více porcí pokrm v polovinì pøípravy obra te nebo rozdìlte, aby mikrovlnná energie lépe pronikla do všech èástí pokrmu. Pevné/husté pokrmy by se nemìly pøipravovat ze zmrazeného stavu, protože by mohlo dojít k pøevaøení okrajù døíve, než støed dosáhne požadované teploty. Pøi vaøení/ohøívání pøikrývejte odpovídajícím zpùsobem nádoby. Tím se zadrží vlhkost v pokrmu a pøedejde se vystøíknutí/vylití. Pøed vaøením/ohøíváním zakrytých pokrmù uvolnìte poklièky/propíchnìte fólii. V polovinì pøípravy pokrm promíchejte nebo protøepejte, aby se teplo rovnomìrnì rozdìlilo. Pøed kontrolou teploty nebo podáváním nechejte pokrm odstát. 19

20 Technické parametry NE-1880/NE-1840 NE-2140 NE-3240 Zdroj 50 Hz, 230 V 50 Hz, 2N 400 V 50 Hz, 2N 400 V Pøíkon 15,0 A, 3200 W 9,5 A, 3650 W 12,9 A, 4960 W Výkon NEJVYŠŠÍ 1800 W* NEJVYŠŠÍ 2100 W* NEJVYŠŠÍ 3200 W* VÝKONVÝKONVÝKON STØEDNÍ 900 W STØEDNÍ 1050 W STØEDNÍ 1600 W VÝKONVÝKONVÝKON NEJNIŽŠÍ 340 W NEJNIŽŠÍ 340 W NEJNIŽŠÍ 340 W VÝKONVÝKONVÝKON ROZMRAZOVÁNÍ 170 W ROZMRAZOVÁNÍ 170 W ROZMRAZOVÁNÍ 170 W rekvence 2450 MHz 2450 MHz 2450 MHz Vnìjší rozmìry 350x526x471 mm 350x526x471 mm 350x526x471 mm (ŠxHxV) Vnitøní rozmìry 535x330x250 mm 535x330x250 mm 535x330x250 mm (ŠxHxV) Hmotnost netto 54 kg 54 kg 65 kg * Podle testovací metodiky IEC Výrobce si vyhrazuje právo mìnit parametry bez pøedchozího upozornìní. Mìsíc výroby, zemi pùvodu a sériové èíslo najdete na štítku mikrovlnné trouby. 20

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED

!!! Audio CLASS 1 LASER PRODUCT % $! 3 # 4 HOLD OFF 5 PLAY 2; 6 VOL. Portable CD Player. Èesky RYCHL PØEHLED / / Portable CD Player AX3300 AX330 AX330 AX3303 AX3304 AX3305 AX3306 Audio 8 9 0 7 6 5 4 3 % $! # @ ^ & RYCHL PØEHLED Portable CD Player p.. Èesky 3 # Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více