Americká pomoc Číně. před vypuknutím války v Tichomoří. Aleš Skřivan st.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Americká pomoc Číně. před vypuknutím války v Tichomoří. Aleš Skřivan st."

Transkript

1 Americká pomoc Číně před vypuknutím války v Tichomoří Aleš Skřivan st. Dne 7. července 1937 zahájily incidentem u mostu Lu-kchou-čchiao' japonské ozbrojené sily dalši fázi své agrese v C ín ě.' Japonská armáda rychle dosáhla úspěchů:ještě do konce roku 1937 obsadila Sa nghaj, tehdejši hlavni město země Nanki ng a další dů l ež it á centra ve střední Cíně. Kuomin tangská vláda nejprve v prosinci 1937 přenesla své sídlo do Chankchou na střed ním toku řeky Jang-c' a posléze se uchýlila do Cchung-čc hin g u v provincii S'čc hu a n v západ ní Cí n ě, kde setrvala až do konce války. Jihočínský Kanton padl v říjnu Takto Japonci "do konce roku 1938 ovládli nejlidnatější centra Cíny a postupně získali i kontrolu nad komunikacemi mezi nimi. Cisař, Tajná rada, vláda i š pičky armády se shodli na tom, že najistou dobu bude vhodněj š í stabilizovat zisky na kontinentě".'v důsledku toho se "v roce 1939 se japonský postup v Cí n ě zpomalil... Japonci kontrolovali nejbohatší měs ta a větši nu že le z ni č n íc h tratí,... nikdy však neplánovali, že obsadí celou Cínu. Cílem obsazení Chaj-nanu Japonci v roce 1939 a okupace severní Indočíny v následujícím roce bylo odř í znutí strádajicích Cankajškových sil od zásobování. Japonci stále př íležito st n ě rozvijeli ofenzivní akce, ale jen s limitova nými cíli. '" K obnovení japonských ofenzivních akcí velkého rozsahu došlo v C ín ě až na konci druhé svě t ové války, v roce Spolupráce mezi Spojenými státy a Cankajškovou Cínou ve vojenské i ekonomícké oblasti se rozvi nula již před vypuknutím války v Pacifiku. V podstatě zača l a již v roce 1931, kdy do Cíny přijel plukovník amerického letectva Jack Jouett v če l e menší instruktážní skupiny. Dojaponského útoku na Pearl Harbor dosáhla americká finanční pomoc kuomintangskému režimu 170 milionů dolarů.' Vývoj války v Evropě v květn u a červn u 1940' aktualizoval otázku osudu kolonii poražených evropských států v jihovýchodní Asii, především Francouzské Ind očíny a Nizozemské Východní Indie. Velká Británie navíc na základě dohody,již 17. červe n ce 1940 podepsali britský velvysla nec v Tokíu sir Robert Craigie ajaponský ministr za hr an i čí Arita, uzavře la tzv. Barmskou cestu, kterýmžto opatřenim "ztrat il Cankaj šk ův režim v Cchung-čchingu Slo o starobylý most nedaleko Pekingu, oz Il <Jčovany tč,;,jako most Marcll Pola. 2 K čínsko japonské v:lice v letech srv. GORDON, D.!\I., TI/(: Clli"a-Japon Wor, , in: Journal ar Mililary I-listory, Yol. 70, 2006, No. 1, s ; SK~ I VAN SL, A., lopol/skel vdlka , Praha s. ) ; WI LSON. D., Wllcll Tigers Fighc..T"e Story o[ Sillo-lapa"csc WClr, Landon 1982, s SKR 1VAN s!..a.. c. d., s GORDON, D. M., c. d., s LlU, E E,A Milicary HiscoryofModcrtl Chillo , Princeton 1956, s V dů sled ku němec ké ho taženi vza padní Evropl: 15. kvě tn a 1940 kapitulovalo Nizozemsko, 28. kvě tna Belgie a 22. června 1940 Francie. 115

2 )l( 2010/1 poslední pozemní spojnici, po níž byl do neobsazené Číny dopravován vá lečný materiál a další dodávky".' Americký státní tajemník Cordell Huli k tomuto opatření zaujal velmí kritické stanovisko, když uzavření Barmské cesty označil za "překážku světovému obchodu". Dne 25. července 1940 pak prezident Franklin Delano Roosevelt vyhlásil embargo na vývoz leteckého benzinu, maziv, surového železa a kovového šrotu do Japonska.' Winston Churchill oznámil uzavře ni Barmské cesty v parlamentu 18. července 1940 s tím, žejde o dočasné opatření, na pouhé tři měsíce. Krok zdůvodn il mimořádn ě vážnou situací bojujicí Británie. Po třech měsicích pak Britové odmitli dohodu o uzavřeni komunikace prodloužit a cesta pro dodávk)' do Číny byla opět volná.' K definitivnímu uzavřeni Barmské cesty došlo v květnu 1942, kdy Japonci dobyli Barmu. Působenim vlivu obecného vývoje události se zhruba od počátku druhé poloviny roku 1940 stala otázka americké pomoci Čankajškově Číně naléhavější. Ostatně již 11. ledna 1940 doporučoval v souvislos ti s japonskou agresi vlivný republikánský politik Henry L. Stimson "přejit ze sféry morálniho tlaku do sféry akcí"." Americké stanovisko však bylo stále opatrné, vždyť ještě 11. září 1940 prezident Roosevelt prohlásil: "Nebudeme se podilet na cizích válkách, nevyšleme naši armádu, n ámořnictvo a letecké sily, aby bojovaly v cizích zemích mimo Ameriku, výjimku učiníme pouze v případě napade ní".l1 V li stopadu 1940 vyslal Čankajšek do Washingtonu misi vedenou šéfem operačniho oddělení štábu čí n ské ho letectva generálem Mao Pang-cuem, která měla Američany informovat o zoufalé situaci či n skýc h vzdušných sil" a 25. li stopadu předložila požadavky na doplnění strojového parku a výzbroje. Číňané usilovali o dodávku 500 bojových letounů během roku 1941; dále požadovali materiál pro výstavbu leti šť, munici, protiletadlová děla 7 SKR IVAN st., A" C. d., s Stavba tzv. Barmské cesty (pozemn í spojnice z ko nečnc ze l eznični stanice v La šiov Barmě přesjon-nan s k-y Kchun-ming do CChung-čchingu) byla zahájena v roce Silnici dlouhou temčř 2000 km budovalo na čí n ských dělníků bez jakékoli moderní tcchnik."y. Je Š l č n<l počátku roku 1941 bylo po této tr<lse měsíčně dopr<lveno asi 4000 tun nejrůzn ějš ího zboži. Poté, co v červenci 1941 začala činskév l adě pomáhat skupinu amerických odborníků vedená Dunielem I\rnsteinem, zvýšilo se měsíčnl kapacito na tun. Cílem byla přeprav<l tun měsíčně na konci roku Kontrolu Barmské cesty prováděl úřad, v jehož če l e stal Cankajškův bratranec Ju Fcj-peng. Pří provozu bylo zuznamenáno mnoiství případů korupce o podvodů. Pokud šlo o přepravené zboží, britské úřady v Lašio uváděly vždyvyšši údaje nei Ciňané "pohra ničním Wa n- ť ingu. Někdy sedo Kchun-mingudostalajen polovina zboží odeslaného z LaŠia. Výsledkem nesrovnalostí byly soustavné spory mezi Brity u Ciňany. 8 K dal ším rcukcim na dohodu Craigie-Arica srv. YOUNG, A. N., China alld llle Helping Hond, Cumbridge (Mass.),1963,s.156-IS7. 9 Dewilyo provozu a podmínkách na Barmské cestě a pře hl ed dod;jvek do Ciny uvádí YOUNG, 1\. N., c. d., s.iii Stimson vyjildři l tento názor v dopise listu Tlze NťlV York Tillu:s z ll. ledna Konzervutivní republikán Henry L. Stimson v minulosti zastilval významné úřady - v letech vykonáva l úřad minima vfilky, byl generálním guvernérem Filipín ( ) a ministrem zahraniči ( ). Půl roku po shora uvedeném prohláseni se opět stal ministrem vá lky a tento úřad vykontlval až do 21. září II SKRIVAN SI., A., c. d., s Kuomíntangskj Clna v této době disponovala pouze 37 st íhačkami a 31 bombardéry. Pokud šlo letectvo, měli Japonci nad Cíllany drtivou převa h u. V téže době bylo v Cině nasazeno celkem 968japonsk)Ích letadel, dalších 120 s trojů bylo dislokovano" Ind očiné. YOUNG, A. N., c. d., s

3 Americl<á po moc Č ín ě před vypuknutí m vá lky v T ichomoří a letecký benzin." Kromě toho čínská mise usílovala o dodávku materiálu pro pozemní sily v hodnotě 30 milíonů dolarů. Navíc prezidentu Rooseveltovi předložila plán útoků na Japonsko bombardéry B-17, které by startovaly z čínských l et i šť a pilotovali by je američtí dobrovolníci. Nešlo o příliš reálný podnět - v so učasné situaci totiž nebylo možné plán realizovat vzhledem k polítické situaci i k technickým podmínkám. Pro Cíňany bylo nepochyb n ě povzbuzením, žejiž 19. prosince 1940 americký prezident schválil návrh materíální pomoci Cíně; vzhledem k tomu, že čínské požadavky v této dob ě kolidovaly s naléhavými požadavky Británie, ale nebyly zdaleka všechny splněny a významn ějš í příspěvek čínskému válečnému úsili znamenala pouze dodávka stovky stíhaček typu P-40B počátkem roku Vzhledem k narůstáni neb ezpečí válečného konfliktu v Pacifiku byli Ameríčané nadále nuceni zvažovat otázku další pomoci nacionalistické Cíně. Proto koncem ledna 1941 příjel do Cchung-čchíngu poradce prezidenta Roosevelta Dr. Lauchlin Currie," aby problém projednal s č inskými předáky. Cankajšek opět požadoval urychlení výstavby letí šť pro bombardéry B-17, seznámil Američana se svým plánem centralizace kontroly Barmské cesty, sous třed ě ní vybraných oddílů vyzbrojených americkými zbraněmí ve strategických bodech, snažil se získat příslib vyslání ameríckých techniků a vojenských poradců a před evš ím usíloval o získání americké finanční pomoci pro stabilizaci čínské měny. Po návratu Currie informoval Roosevelta o generalissimových požadavcích, ale k upřesnění termínu a formy jejích realizace zatím nedošlo. Téhož dne, kdy Currie opustil Cínu -11. března podepsal prezident Roosevelt proslulý Zákon o půjčce a pronájmu, který Kongres projednával od ledna. Hlavním důvodem pro přijetí tohoto zákona byl sílný pokles brítských dolarových rezerv, což podvazovalo možnost britských nákupů zbraní v USA; Cína při projednávání nehrála v podstatě žádnou úlohu, ale Cíňané přesto začali brzy usilovat o to, aby byli do působnosti zmíněného zákona zahrnutí také. Jíž 31. března 1941 předložil čínsk'ý ministr za hraničít. V. Sung generálmajo rovi Jamesi H. Burnsovi z minísterstva války soubor požadavků," který předpokládal americkou pomoc při rozšíření stavu čínských leteckých sil na 1000 strojů, vyzbrojení 30 čínských divizí do března 1942 a vybudování nových komunikaci, které by spojily Cinu se spřátelenými mocnostmí." Sung předpokl áda l, že poskytnou-li Američané prostředky na základě Zákona o půjčce a pronájmu, mů že být těchto cilů dosaženo b ě hem dvou let. Cínské požadavky byly analyzovány ministerstvem války a Dr. Currie dostal pověření zhodnotit možnost případného zapojení Cíny do působnosti Zákona o půjčce a pronájmu. Odbornici z mínisterstva války však došli k závěru, že Cína zatím není připravena efektívně využívat možností daných uvedeným zákonem. Dne 22. dubna předalo ministerstvo Curriemu 13 Z tědno 500 letadel m ě lo byt 250 s tíhače k dlouhého doletu, 100 s tíhaček kratkcho doletu tl 150 dvoumotorových bombardčrů. Cir)ané navíc pož3dova1i dodaní 10 dopravních a ] 90 výcvikových letadel, vyslání 200 amerid.."ych instruktorů a ]50 osob pozemnrho pcrsonalu. YOUNG, A. N., c. d., s Curric byl v Crné od 28. ledna do ll. března Slo v podstatě o roz š íření požadav ků, ktcrc předlož il Mao Pang-cuov listopadu t 6 M ě l o jit o železnici z Barmy do Jun-nanu, silnici z indického Sadiya přes severní Barmu do Ciny, roz~ i ře ní parku mikladních aut, tlpravu povrchu Barmské cesty tl podstatné rozš í ře ni leteckého transportu. 117

4 )K 2010/ 1 pře dběžn o u zprávu hodnoticí Sungovy požadavky a so u čas n ě seznam toho materiálu, který zatim m ůže Cina dostat, aniž by byl n ějakým způsobe m ohrožen americký armádni program a dodávky Velké Británii." Během března a dubna 1941 jedna li Currie, generál Burns, Han)' Hopkins a dalši činite l é ve Washingtonu o zahrnuti Ciny do působnosti Zákona o půjčce a pronájmu znovu. Možnost jeho využiti byla Ciňa n ům nazna če na již záhy, neboť pouhé čtyř i dny po schváleni zákona, 15. března 1941, vydal Roosevelt prohlášeni, kde bylo řečeno: "Cina... vyjad řuj e velkolepou vů li miliónových mas vzdorovat rozděleni své zem ě. Prostřednictvim genera lissima Cankajška požádala o naši pomoc. Amerika prohlásila, že seji naši pomoci dostane."" Slibená pomoc však zatim nepři c h áze l a a Cankajšek byl stále vice znepokojen. Americký vyslanec v Cc hun g - čching u Nelson Johnson hlásil 17. dubna do Washingtonu, že generalissim us žádá v této otázce "rozhodné a závazné slovo",19 Neustálý tlak Cíňanů v této věci nakonec přinesl výsledky. Koncem dubna schválil Roosevelt dodávku válečné ho materiálu Ciněv hodnotě 45 miliónů dolarů. V květnu 1941, kdy byla Cina konečně zahrnuta do působnosti Zákona o půj čce a pronájmu,w pak bylo oznámeno uvolněni dalšich 49 mili ónů dolarů a v tomtéž m ěsi ci dorazily do rangúnského přista v u prvni zásilky. Od kvě tna do listopadu dodávky vzrostly na tun m ěs i č ně a závažný pokles nastal teprve po japonském útoku na Pearl Harbor." V této době byla aktuálni rovněž otázka přimé americké pomoci při budováni činskýc h pozemnich i leteckých sil; předevš im "otázka americké pomoci a leteckého zásobováni Ciny byla jednou z nejzávažnějšich t řecic h ploch mezi oběm a vládami v této době".n Proto byla v květnu 1941 vyslána do Ciny mise velitele amerického letectva na Filipinách, brigádniho generála Henryho B. Clagetta,jež m ě la prozkoumat situaci a informovat washingtonské ministerstvo války o vojenských problémech Ciny. Jižjeji prvni zprávy poukazovaly na kritický stav činského letectva, které disponovalo minimálním množstvím většinou zastaralých strojů, nebylo schopno zaj i šťovat obranu m ěst proti japonským n á l etům ani provádět odvetné údery protijaponsk;ím základnám. Zpráva mise proto doporučila rozšiření americké pomoci při výstavbě a modernizaci letectva s tím, že bylo navrženo i zajiště ní pozemního personálu. Pokud šlo o výcvik čí n ských pilotů, mise doporu č il a, aby probihal v za hrani čí vzhledem k tomu, že v Cí n ě pro jeho realizaci nebyly vhodné podminky a bylo by nevýhodné a přili š nákladné budovat nová výcviková střed i ska." Na zák l adě Clagettových informací Spojené státy 17 ROMANUS, F. C. - SUNDERLAN D, R. t Stillll'ell's Miss;oll to CI/illa, WashinglOn 1953, s U"ircd SW{(:s Rclatiol1s wiell China (dil lejen USRWC H), Department af State Publica tion 3573, Far Eastcrn Scrics 30, Washington 1949, s Fordg" Re/cuiomo/che Uniced Scates, 194 1, Yol. V. s Smlouva o z<jhrnuti Ciny do pů so bnosti tohoto lelkoml byla podepsána 2. června Úplný přehled dodávek do Ciny na zák lad ě Zákona o půjčce II pron:'ljmu v obdobl od května 1941 do dubna 1942 srv. ROMANUS, E C.- SUNDERLIIND, R., c. d.. s XU, Guangqin, Tlle IsslleofUSAirSllpporcfor Chilla dllrillg Secolld Worfd Hlar, , in: Journal of Conlel11porary History, Vol. 36, 200 1, No. 3, s ; s, 460, 23 Od říj na 1941 proděl:i.va la prvni skupin::! Ciň::!nů - vět š inou šlo o studenty- výcvik na základně Thunderbird Field v Arizoně; poslcze byl za hájen výcvi k č ínských pilotů i letištnlho personálu v Indii. 118

5 Ameri cká pomoc Č ín ě před vypu knutím vállty v Ti chollloří pro Čínu z prostředků poskytovaných na zák lad ě Zákona o půjčce a pronájmu urychleně uvolníly 300 stíhaček a 50 bombardérů. Je však nutno dodat, že žádné z těc hto letadel se nedostalo do Číny před útokem na Pearl Harbor." Návrhy, které misi předložili Číňané, lze zhruba shrnout do tří skupin. Týkaly se vybudová ní moderniho letectva, zř i zení efektivního leteckého spojení do Čí n y a vyzbrojení třice ti čí n skýc h divizi.~ Pokud šlo o č ín ské požadavky, bylo zjevné, že nejde o poslední slovo, a proto Američané zača li uvažovat o zř í ze ní stálé vojenské mise v Číně, která by podávala průběžné informace o situaci, aby mohli racio náln ě zvažovat dalši požadavky. Dne 16. června 1941 navrhlo oddělení G-4 ministerstva války generálnímu štábu vyslání mise a argumentova lo v její prospěch tím, že zříze ním budou položeny základy širší americko-čínské spolupráce pro případ vá lky. Krátce poté, 3. červe nce 1941, schválil generál George Marshall návrh na zříze ní stálé Americké vojenské mise v Či n ě (Americall Mi/itary Missioll in China, dále jen AMM ISCA), do jejíhož čela byl jmenován brigádní generál John Magruder. Od po čá tku formální existence mise vznikla řada problémů. Rozvínula se diskuse mezi ministerstvem války a ministerstvem za hra ni čí o tom, zda má mise spadat pod pravomoc nového vyslance Clarence E. Gausse, nebo má vyvíjet č inno st samos tatn ě. Ministerstvo války nakonec prosadilo druhou alternativu. Číňa né byli o věci informováni 20. srpna 1941 a o týden později, 27. srpna, obdržel Magruder základní instrukce k působnosti mise. Jeho úkolem bylo:,,1. Radit a pomáhat čí n ské v l ádě, pokud jde o dopravu a zaj i š tě ní materiálu, za řízen í a munice potřebn é k rozvíjení vá leč n ého úsilí; 2. Radit a pomáhat č ínské vládě při výcviku či nské h o personálu v používání a údržbě materiálu, zařízení a munice dodávané Spojenými státy jako pomoc pro obranu; 3. V případě potřeby pomoci personálu zjiných ministerstev americké vlády plnit jeho povinnost v souvislosti s působením Zákona o půjčc e a pronájmu vzhledem k Číně; 4. Pomáhat č ín ské v l ádě spolu s americkými úřady při prov áděn í okamžitých a koordinovaných administrativních akcí nezbytných k zajištěni řádného přísunu materiálu a munice č ín ským ozbrojeným silám ze s třed is ek zřízených na zá klad ě Zákona o půjčce a pronájmu; 5. Zjistit stav život ně důležitých pří s ta v nich, s iln ičníc h a že l ez ni č n íc h zařízení v souvislosti se zřízením a udržováním odpovídajících dopravních spojnic.,, 'G Dále byl Magruder instruován v tom smyslu, aby po přijezdu do Čc hun g - čc hinguj ednal pouze s Čankajškem a nenechal se vtáhnout do intrik a machinací jednotlivých klik v nacionalistic ké vládě nebo Kuomintangu. Během zá ří a října 1941 přibyl personál mise do č ín ského válečného hlavního města a sám Magruder přiletěl 10. říj na 1941." Jedním z nej závaž n ěj š í c h prob lémů čínsko-a m erické spolupráce v tomto období i za války byla otázka pomoci č ín ské mu letectvu, neboť v mnohém právě na něm závisel další osud čchung-čchingské ho režimu. Nešlo jenom o materiální zaj i ště ní popřípadě rozšířen í strojového parku, ale především o zaji ště ní pilotů a kvalitního pozemního personálu. 24 STE.TT1N1US, E.. R., Lelld Leasc. Weaponfor Viclory, New York 1944, s Ll U,EE,c.d., s ROMANUS, E C. - SUNDERLAND, R., c. d., s V souvisloti se zřlzcn[m AMMISCA byla do Spojených států vyslána čínská stála vojenska mise,již vedl generál Siung S chucj. Do Washingtonu dorazila 13. dubm]

6 '$ 2010/1 Americký poradce Čí n ské národní aeronautické komise Claire Lee Chennault" již koncem roku 1940 dospěl k závěru, že pro ú s pěš nou činnost čínských leteckých silje nezbytné zformovat skupinu amerických letců-dobrovolniků, kteří by v Čině působili alespoň do té doby, než bude vycvičeno do s tatečné množství čínských pilotů a techniků. Zpočátku nebyly americké úřady podobné č innosti svých občanů v Čině příliš naklon ěny a vstřícnějši postoj k této věci zaujaly až v roce Koncem tohoto roku, po misi generála Mao Pang-cua,jejímž č lenem byl i Chennault, Washington projevil ochotu spolupracovat při formování skupiny dobrovolníků,jejiž organizace se na Chennaultův návrh ujala Centra! Aircrajt Manu/octl/ring Company (CAM CO). Realizací plánu byli pověřen i William O. Pawley a Bruce Leighton. Nejvyšší americká vojenská místa schválila projekt až poté, co generál Marshall 15. února 1941 sdě lil úřadujícímu ministru zahraničí Sumneru Wellesovi, žeje nezbytně nutné, aby navzdoly existujícím neutralitním zákonům byli zajištěni piloti pro stíhačky P-40B dodané do Číny. Pawleyovi agenti lákali vysokým služným a zvláštními odměnami piloty zjednotek dislokovaných na Havaji a Filipinách, formování dobrovolnické skupiny ale přesto pokračovalo jen zvolna. Dne 15. dubna 1941 byla podepsána oficiální smlouva o zajištění pilotů pro 100 s trojů P-40B, na niž navazovalo podepsání smlouvy o tzv. s tabili zač ni půjčce mezi Činou, USA a Velkou Británií. Z washingtonských č initelů poskytli akci největ š i podporu ministr války Henry L. Stimson, ministr námo řnictva Frank Knox a lidé z prezidentova okolijako Lauchlin Currie, Harry Hopkins a samozřej m ě sám prezident Roosevelt. Prá vě Currie přišel 28. května 1941 s plánem dalši pomoci číns kému letectvu, když navrhl dodat Číně dalších 144 stí haček Vultee P-48 a 66 bombardérů typů Lockheed a Oouglas. Currie svůj program obhajoval v dopise Knoxovi z28. května 1941 následujícími argumenty: 1. Čítiané budou moci v připadě dodání letadel lépe Ilájit své strategické body; 2. budou moci uskutečnit místní ofenzivní akce; 3. umožníjim to provád ě t bombardování japonských základen v Čině i Indočin ě, včetně akcí proti ří č ní i pobřežní dopravě nepřítele; 4. dodání strojů umožní bombardování vlastního Japonska v budoucnu." Velký význam pro urychlení realizace programu pomoci čínskému letectvu měla indočínská krize v červe nci Poté, co v únoru 1939 japonské síly okupovaly ostrov Chaj-nan a vzář í 1940 severní Indo čí nu, obsadily 21. červe nce 1941 ijižní část Indočíny. Tentojaponsk-ý krok vyvolal ostrou americkou reakci. Její nejzávažněj š í součástí nepochybně bylo nařízení o zmrazení všech japonských aktiv ve Spojených státech, schválené prezidentem Rooseveltem 25. červe nce Součástí amerických opatření bylo i schválení Currieho programu Bílým domem 23. červe nce 1941." 28 Chcnnau lt byl vcíněod roku Jako kapití'm amcrickcho letectva byl přeložen do zíi lohy a stal se poradcem Cínské Ilíirodni aeronautické komise. V souvislosti se zřízením Americké dobrovolnické skupiny byl rcnktivován do hodnosti plukovníka. V říjnu 1942již dosáhl hodnosti brigádního generála. Bližc k ChenmlU[tovč č ín ské mi si srv. BYRD, M., ChclIlIQlIlc: GMng Wings to tllc Tiger, Tuscn[oosa, London 1987; FORD, O., Flyillg Tigers: Cla!'re Cl/clI/wlIll (IlId tlll: Amcrico/l Voluflteer GrollP, Washington 1991; XU, Guangqin, Tlte Unitcli Starcsand Cllim:sc MilitoryAviatioll, , Westport (Conn.) ROMAN US. E C. - SUNDE RLAND, R., c. d., s Prezidentovo rozhodnuti Currieho návrh dokonce rozsiři l o a Cině bylo slibeno dodťmí 500 letadel. 120

7 Ameri cká pomoc Čí n ě př e d vypuknutím vá lky v T ic homoří Pokud šlo o hodnocení válečných možností Cíny, panoval v této době ve Washingtonu značný optimismus. Jak uvádějí Romanus a Sunderland, "obecná koncepce poskytnuti pomoci Cíně na základě Zákona o půjčce a pronájmu byla schválena; právě v této době se totiž ve Washingtonu projevoval tzv. "čínský mýtus", nemluvě o velkých nad ějích, spojovaných s touto zemi. Nadšená, početná a zkušená sinofilská skupina poukazovala na to, že Ciňané s tatečně a odpovídajícím způsobe m bojuji proti Japoncům a potřebuji pouze zbraně, aby je mohli zahnat do moře".]1 Vzhledem k těmto okolnostem získali Pawley a Leighton dostatečnou podporu pro realizaci svého plánu. Formálně byla Americká dobrovolnická skupina (American Volunleer Group, dále jen AVG)" zřizena rozkazem Cankajška z 1. SI'pna 1941,jejím velitelem se sta l plukovník Chennault. Technický a administrativní štáb AVG byl zformován již počátkem srpna První dobrovolníci sice přijeli do Ciny již koncem července 1941, ale trvalo ještě m ěs íc, než mě l a jednotka oněch 100 pilotů," které m ě li Američané zajistit podle smlouvy z 15. dubna. Velitel AVG plukovník Chennault stavě l na výsledcích svého dlouhodobého studia taktiky japonských leteckých sil a usilovalo to, aby AVG byla elitnijednotkou "vycv ičenou k rozbíjení japonských formací, která by se s třetávala sjaponskými piloty v neočekávaných situacích a využívala výsledných zmatků"." Krátce po založení AVG se objevila otázka případné spolupráce s Velkou Británii na tomto poli. Po delšíchjednánich a s řadou výhrad poskytli Britové pro jednotku výcvikové letiště v Barmě a v listopadu 1941 americký zmocněnec Pawley zahájil rozhovory o vysláni skupiny britských dobrovolníků, kteři by s Američany vytvořili smíšenou jednotku. Pawleyovajednání nebyla úspěšná a neexistují žádné důkazy o rozvíjení podobných snah po Pearl Harboru. Krátce poté, co AMMISCA zaháj il a svou působnost v Cině, začalijejijednotlivi členové ztrácet iluze o charakteru čchung-čchingského režimu a o vojenských schopnostech ozbrojených sil hostitelské země. Američtí pozorovatelé záhy pochopili, že "generalissimův největší příspěvek k udrženi či n ské ho odporu nespočívá v jeho vojenské obratnosti, ale spíše v po litické schopnosti zachovávat si loajalitu velitelů vá l ečných zón v Cíně"." Cankajškova vláda musela, ostatn ě jako v předchoz ích letech, neustále překonávat odstředivé snahy a separatistické tendence jednotlivých generálů. Chod hospodářství svobodné Ciny navíc narušovala hyperinflace. Státní aparát i armáda byly proniknuty korupcí a neschopnosti. Tento stav se stále zhoršoval, a proto Cankajšek usiloval nejen o materiální pomoc ze zahraniči, ale i o mezinárodni diplomatickou podporu Ciny, včetně navázání případných užších smluvních svazků. Od léta 1941 se snažil real izovat alespoň jeden z těchto cílů: buď navázat smluvní spojenectví s oběma velmocemi bojujícími se státy Osy, tj. s Velkou Británií a Sovětským svazem, a nebo vymoci Ci ně postavené plnoprávného partnera při jednání amerických, britských a nizozemských 31 ROMANUS, E C.- SUNOERLANO, R., c. d., s AVG byla označována jako "Létající tygři" (Flyi/lg Tigcrs), u pod límto názvem se s ni často setkáváme i v odborné historické lit eratuře. Bliže k aktivitě Flyi/lg Tigers SIV. WILSON, D., c. d., s W ILSON, O., c. d., s CHENNAULT, C. L., Wayofa Fighter, NewYork 1948, s. \ ROMANUS, F. C. - SUNDERLAND, R., c. d., s

8 )K 2010/1 zástupců o společných obranných akcích ve východní Asii."Těchto cílů však čínská vláda dosáhla až po japonském útoku na Pearl Harbor a v dalším průběhu války. Koncem října 1941" Magruderdvakrát konferoval s Cankajškem. Ameríčan seznámil ge neralissima se svým pětibodovým programem a současně s nim projednával otázku vztahu a pravomocí AM MISCA vůči AVG. Cankajšek navrhl, aby skupina amerických dobrovolníků přešla přímo pod Magruderovu kontrolu i za cenu jejího vyčlenění z čínských leteckých sil. Do počátku války k tomu však nedošlo a AVG byla reorganízována až v červenci Ještě před příletem Magrudera do CChung-čchingu Japonci zahájíli další fázi operací v Cíně útokem na CChang-ša (v provincii Chu-nan) a krátce poté ohrozili i strategícky významný Kchun-ming (v provincii JUn-nan). Běhemjednání generalissimus znovu upozornil Magrudera na nebezpečí, které hrozilo Kchun-mingu, a žádal Američany o pomoc. Celý problém na příkaz Marshalla zkoumalo oddělení pro válečné plánování ministerstva války a došlo k závěru, že účinnou pomoc Kchun-mingu by mohla zajistit pouze RAFze Singapúru a nebo americké letectvo z Manily. Oba zásahy však mohly vyvolat okamžitý válečný konflikt s Japonskem. V tomto smyslu byla také připravována odpověď na požadavky, které vzešly z Magruderovýchjednání s Cankajškem v posledních říjnových dnech. Cíňanéjiž od března 1941 usilovalí o získání americké pomoci pří vyzbrojení a výcviku třiceti divizi. Aby vedení AMMISCA mohlo tento požadavek lépe posoudit a zvážit, rozhodlo se vyslat dva členy mise, podplukovníky George W Slineye a Edwina M. Sutherlanda na inspekční cestu do čínského I. a V. válečného prostoru. Jejich inspekce probíhala od 19. října do 10. listopadu V podstatě zcela negativní zprávy obou důstojníků svědčí o tom, jak rychle se měnil názor personálu i vedení AMMISCA na čínskou armádu ajejí schopnost čelit Japoncům. Oba důstojníci provedli nejen kritický odborný rozbor organizace, výcviku a bojové činnosti čínské armády, ale poukázali i na řadu skutečností úzce souvisejících s morálním stavem jednotek i velitelského sboru a snažili se konfrontovat obecně existující představy ve Spojených státech s čínskou skutečnosti. Předevšímje udivila naprostá nečinnost jednotek. V jedné ze zpráv uvádějí: "Na frontě je velmi malá aktivita... V mnoha připadech bylo zjištěno, že vůbec neexistuje kontakt mezi čínskými ajaponskými oddily... Zájem Cíňanii na jakékoli útočné akci sejevíjako zcela zanedbatelný. "" Sliney se v memorandu z 10. prosince 1941 pokusil vysvětlit příčiny letargie čínské armády. V tomto dokumentu informuje Magrudera o svých jednáních s čínskými veliteli: "Někteří činští důstojnici vyjádřili přesvědčení, že by Cín a mohla vyhrát tuto válku bez dalšího boje. Předpokládají, že mezinárodní diplomatický tlak by mohl Japonce donutit Cínu opustit"." Sliney dospěl k závěru, že význam čínského odporu proti Japoncům byl ve Spojených státech značně přeceněn. Jednoznačně konstatoval: :;.te Spojených státech obecně převládající představa, že Cína bojovala s Japonci s krajním vypětím a dobyla mnoha slavných vítězstvi,je klamná. Obecně vzato, Japonci byli schopni zaútočit na kterékoli místo, kdyby si to přáli. Většinou se zastavili proto, žejisté množství 36 SHERWOOD, R" ROOSL",cft arui Hopki/ls:AtI!mimtltcStor)', NewYork 1948, s Konkrétn~ ve dnech 27. a 31. řijna ROMANUS, E C. - SUNDERLAND, R.,c. d., s Tamtéž, s

9 Americká pomoc Či n ě před vypu lo1utím vá lky v Ti c h omoří jednotek může bezpečně držet pouzejisté množství mil fronty... Vůle provádět útočné akce zatím v čínské armádě neexistuje".~o Vzhledem k těmto zprávám a na základě svých rozborů Magruder nakonec dospěl k závěru, že přezbrojení a vycvičení požadovaných třiceti dívizí by nepochybně přispělo ke zlepšení celkového stavu čínské armády, přičemž byl přesvědčen, že právě tyto nové útvary by byly schopny provést alespoň dilčí ofenzivní akce proti Japoncům. Proto poté, co se Čankajšek rozhodl založit výcviková střediska pro tyto jednotky v Kchun-mingu a Kuej-linu, požádal šéf americké mise o vysláni odborniků, kteři byve střediscích působilijako poradci. Hodnotime-li toto obdobi souhrnně, lze řici, že čínsko-americká spolupráce během posledniho roku před vypuknutim války v Tichomoří byla rozvíjena intenzívněji než v předchozich letech. Zahrnuti Číny do působnosti Zákona o půjčce a pronájmu, vznik skupiny amerických letců-dobrovolníků a exístence samostatné vojenské mise Spojených států - to vše mělo význam pro rozvíjení válečného úsilí Číny. Je však třeba zdůraznit, že chyběl širší program pro bezprostředni vojenskou spoluprácí v pl'ípadě války s Japonskem. Pearl Harbor postavil americké i čínské velení před zcela novou situaci, vznikly další problémy, přičemž staré nebyly vyřešeny. Tato nepřipravenost se negativně projevila na počátku války a po řadu měsiců ovlivňovala spojeneckou spolupráci Číny se Spojenými státy a Velkou Británii. Abstrakt Americká pomoc Číně před vypuknutím války v Tichomoří Spoluprace mezi Cankajškovou Cinou a Spojenými státy americkými fakticky začala na počátku třicótých let 20. stole ti. Finančni pomoc USA Čankajškově vládě přesto dosáhla až do japonského útoku na Pearl Harborv prosinci 1941 výše t 70 milionu dolare... V roce 1940 se americká pomoc stala ještě naléhavéjší; Ciňané se snažili získat pro své vojtiky zejmena letadla a zbraně. Rozšíření platnosti Ztikona o půjčce a pronájmu i na Cinu proto bylo záležitostí mimoříidné důležitosti, stejně jako vyslóní americké vojenské mise do Ciny a vytvoření skupiny amerických dobrovolník ů působících najejím území. Vokamžiku, kdy propukla válka, totiž neexistoval žódný projekt čí program spolupróce mezi oběma stóty, což mělo během tohoto konniktu zcela pi'irozeně nepríznivé důsledky. Abstraet American Help to China belore the Outb"eak ol the War in Pacific The cooperatian between Chiang Kai-shek's China and the USA started developing at the beginning of the 1930s. The American financial aid to Chiang Kai-shek's government reached 170 million dollars untí! the attack on Pearl Harbor. The question of the American support became more urgent in The Chinese attempted to gaín a supply of planes and weapons for rheir soldiers. It was a matter of great importance to incorporate China into the force of Lend-Lease Act, dispatching American Military Mission in China Jnd a creation of the American Volunteer Group, There WJS not a programme of the collaboration between China and the USA though when the Second World War broke out which influenced unfavournbly the allied cooperation at the beginning af the connict. 40 Tamtež. 123

10 )X( 2010/1 Klíčová slova Cnnkajškovn Cínn, Spojené státy americké, americká fin a n ční pomoc, Zákon o půj čce a pronájmu, ame ri čt í dobrovoln ici, druhá světová va lka. KeyWords Chimlg Kai -shek's China, the United States af America, American Financial Aid, Lend-Lease Act, American Volunteer Group, Second World Wa r. 124

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA MIMO EVROPU

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA MIMO EVROPU DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA MIMO EVROPU BOJE V AFRICE ITÁLIE zahájila v roce 1940 vojenské akce v AFRICE. Nejdříve obsadila BRITSKÉ KOLONIE V SEVEROVÝCHODNÍ AFRICE, hned po té se pokusila obsadit EGYPT a

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s významnou událostí druhé světové

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky 241 10. funkční období 241 Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018 v celkovém

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944)

Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944) SÍLY SE VYROVNÁVAJÍ Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944) Klíčová slova: útok na Pearl Harbor, vstup USA do války, vznik Velké Trojky, bitva u Midway, osvobození

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

M10 Wolverine. M4 Sherman

M10 Wolverine. M4 Sherman M10 Wolverine Americký M10 "Wolverine", lehký a vybavený intenzivní protitankovou zbraní, byl navržen pro boj proti německým tankům. M10 byl pohyblivý a měl dalekonosnou kapacitu, která ho udělala efektivní

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie NÁZEV/TÉMA: Evropská unie Vyučovací předmět: Společenskovědní základ Učitel: Mgr. Petra Janovská Škola: OA a SZdŠ Blansko Třída: E2 (2. ročník oboru EL) Časová jednotka: 1 vyučovací hodina (45 minut) Metody:

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-00-8 POČÁTKY RUSKÉHO LETECTVA Úspěchy prvních aviatiků

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

BEZVÍZOVÝ PROGRAM a ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍ REGISTRACE (ESTA)

BEZVÍZOVÝ PROGRAM a ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍ REGISTRACE (ESTA) BEZVÍZOVÝ PROGRAM a ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍ REGISTRACE (ESTA) Bezvízový program Spojených států amerických (Visa Waiver Program VWP) Bezvízový program spravuje Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Bipolarita Počátky studené války

Bipolarita Počátky studené války Bipolarita Počátky studené války Anotace:prezentace se věnuje fenoménu studené války. Rozdělení světabipolarity na dvě poloviny a vztahu SSSR a USA. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,

Více

Curtiss P-40 Warhawk / Kittihawk /Tomahawk

Curtiss P-40 Warhawk / Kittihawk /Tomahawk Curtiss P-40 Warhawk / Kittihawk /Tomahawk Stíhací letoun P-40 patřil k nejrozšířenějším stíhacím letounům WWII a operoval snad na všech jejích bojištích od severní Afriky, přes Sovětský svaz, Indii, Barmu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-!" "

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-! !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!" " " PRVNÍ SV TOVÁ VÁLKA 1914-1918 ! V letech 1914-1918 zachvátila tém celou Evropu první sv tová válka. P í inou byly rozpory silných evropských

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Čínská lidová republika - Úplná svoboda médií?

Čínská lidová republika - Úplná svoboda médií? Čínská lidová republika - Úplná svoboda médií? Až přijedou média do Číny, dáme jim úplnou svobodu informovat. (...) Jsme si jistí, že příchod Her do Číny nejen podpoří naši ekonomiku, ale také zlepší sociální

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU 1. Kolonialismus nového typu Imperialismus ÚLOHA 1: Které země byly největšími koloniálními velmocemi druhé poloviny 19. století? Která důležitá

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 20. července 2007 Sp. zn.: 2945/2006/VOP/KČ Závěrečné stanovisko k postupu Ministerstva zemědělství ve věci odvodnění autopůjčovny a autobazaru v Pardubicích, část Pardubičky A. Rekapitulace

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Zpráva o šetření podnětu obce H.

Zpráva o šetření podnětu obce H. I. Překážka na pozemní komunikaci, kterou představuje kámen utržený ze skály, není překážkou umístěnou (tedy na komunikaci položenou z něčí vůle), ale jde o důsledek živelní pohromy. Je to především vlastník

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů 00345/07/CS WP 132 00345-01/07/CS WP 151 Stanovisko č. 2/2007 k informování cestujících o předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) orgánům

Více

Mýty o účasti veřejnosti

Mýty o účasti veřejnosti Mýty o účasti veřejnosti příspěvek na konferenci Občanská společnost v zemích střední Evropy, aspekty spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státem. Autor: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

ZÁSOBOVACÍ SYSTÉM POZEMNÍCH SIL USA

ZÁSOBOVACÍ SYSTÉM POZEMNÍCH SIL USA Z kopitolistických ormód ZÁSOBOVACÍ SYSTÉM POZEMNÍCH SIL USA Podplukovník Tomáš K a š p a r Americk'á armáda změnila od roku 1957 svůj zásobovací systém, který nevyhovoval současným podmi'nkám moderní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Kdy Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v druhé světové válce?(přesná data)

Kdy Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v druhé světové válce?(přesná data) Opakování na test č. 3 termín testu 5. 4. 2016 Otázky v testu se neomezí jen na zde zveřejněné. Přečtěte si učebnici str. 200-212! Kdy začala 2. světová válka? Kdo byl prvním říšským protektorem? Co se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více