Americká pomoc Číně. před vypuknutím války v Tichomoří. Aleš Skřivan st.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Americká pomoc Číně. před vypuknutím války v Tichomoří. Aleš Skřivan st."

Transkript

1 Americká pomoc Číně před vypuknutím války v Tichomoří Aleš Skřivan st. Dne 7. července 1937 zahájily incidentem u mostu Lu-kchou-čchiao' japonské ozbrojené sily dalši fázi své agrese v C ín ě.' Japonská armáda rychle dosáhla úspěchů:ještě do konce roku 1937 obsadila Sa nghaj, tehdejši hlavni město země Nanki ng a další dů l ež it á centra ve střední Cíně. Kuomin tangská vláda nejprve v prosinci 1937 přenesla své sídlo do Chankchou na střed ním toku řeky Jang-c' a posléze se uchýlila do Cchung-čc hin g u v provincii S'čc hu a n v západ ní Cí n ě, kde setrvala až do konce války. Jihočínský Kanton padl v říjnu Takto Japonci "do konce roku 1938 ovládli nejlidnatější centra Cíny a postupně získali i kontrolu nad komunikacemi mezi nimi. Cisař, Tajná rada, vláda i š pičky armády se shodli na tom, že najistou dobu bude vhodněj š í stabilizovat zisky na kontinentě".'v důsledku toho se "v roce 1939 se japonský postup v Cí n ě zpomalil... Japonci kontrolovali nejbohatší měs ta a větši nu že le z ni č n íc h tratí,... nikdy však neplánovali, že obsadí celou Cínu. Cílem obsazení Chaj-nanu Japonci v roce 1939 a okupace severní Indočíny v následujícím roce bylo odř í znutí strádajicích Cankajškových sil od zásobování. Japonci stále př íležito st n ě rozvijeli ofenzivní akce, ale jen s limitova nými cíli. '" K obnovení japonských ofenzivních akcí velkého rozsahu došlo v C ín ě až na konci druhé svě t ové války, v roce Spolupráce mezi Spojenými státy a Cankajškovou Cínou ve vojenské i ekonomícké oblasti se rozvi nula již před vypuknutím války v Pacifiku. V podstatě zača l a již v roce 1931, kdy do Cíny přijel plukovník amerického letectva Jack Jouett v če l e menší instruktážní skupiny. Dojaponského útoku na Pearl Harbor dosáhla americká finanční pomoc kuomintangskému režimu 170 milionů dolarů.' Vývoj války v Evropě v květn u a červn u 1940' aktualizoval otázku osudu kolonii poražených evropských států v jihovýchodní Asii, především Francouzské Ind očíny a Nizozemské Východní Indie. Velká Británie navíc na základě dohody,již 17. červe n ce 1940 podepsali britský velvysla nec v Tokíu sir Robert Craigie ajaponský ministr za hr an i čí Arita, uzavře la tzv. Barmskou cestu, kterýmžto opatřenim "ztrat il Cankaj šk ův režim v Cchung-čchingu Slo o starobylý most nedaleko Pekingu, oz Il <Jčovany tč,;,jako most Marcll Pola. 2 K čínsko japonské v:lice v letech srv. GORDON, D.!\I., TI/(: Clli"a-Japon Wor, , in: Journal ar Mililary I-listory, Yol. 70, 2006, No. 1, s ; SK~ I VAN SL, A., lopol/skel vdlka , Praha s. ) ; WI LSON. D., Wllcll Tigers Fighc..T"e Story o[ Sillo-lapa"csc WClr, Landon 1982, s SKR 1VAN s!..a.. c. d., s GORDON, D. M., c. d., s LlU, E E,A Milicary HiscoryofModcrtl Chillo , Princeton 1956, s V dů sled ku němec ké ho taženi vza padní Evropl: 15. kvě tn a 1940 kapitulovalo Nizozemsko, 28. kvě tna Belgie a 22. června 1940 Francie. 115

2 )l( 2010/1 poslední pozemní spojnici, po níž byl do neobsazené Číny dopravován vá lečný materiál a další dodávky".' Americký státní tajemník Cordell Huli k tomuto opatření zaujal velmí kritické stanovisko, když uzavření Barmské cesty označil za "překážku světovému obchodu". Dne 25. července 1940 pak prezident Franklin Delano Roosevelt vyhlásil embargo na vývoz leteckého benzinu, maziv, surového železa a kovového šrotu do Japonska.' Winston Churchill oznámil uzavře ni Barmské cesty v parlamentu 18. července 1940 s tím, žejde o dočasné opatření, na pouhé tři měsíce. Krok zdůvodn il mimořádn ě vážnou situací bojujicí Británie. Po třech měsicích pak Britové odmitli dohodu o uzavřeni komunikace prodloužit a cesta pro dodávk)' do Číny byla opět volná.' K definitivnímu uzavřeni Barmské cesty došlo v květnu 1942, kdy Japonci dobyli Barmu. Působenim vlivu obecného vývoje události se zhruba od počátku druhé poloviny roku 1940 stala otázka americké pomoci Čankajškově Číně naléhavější. Ostatně již 11. ledna 1940 doporučoval v souvislos ti s japonskou agresi vlivný republikánský politik Henry L. Stimson "přejit ze sféry morálniho tlaku do sféry akcí"." Americké stanovisko však bylo stále opatrné, vždyť ještě 11. září 1940 prezident Roosevelt prohlásil: "Nebudeme se podilet na cizích válkách, nevyšleme naši armádu, n ámořnictvo a letecké sily, aby bojovaly v cizích zemích mimo Ameriku, výjimku učiníme pouze v případě napade ní".l1 V li stopadu 1940 vyslal Čankajšek do Washingtonu misi vedenou šéfem operačniho oddělení štábu čí n ské ho letectva generálem Mao Pang-cuem, která měla Američany informovat o zoufalé situaci či n skýc h vzdušných sil" a 25. li stopadu předložila požadavky na doplnění strojového parku a výzbroje. Číňané usilovali o dodávku 500 bojových letounů během roku 1941; dále požadovali materiál pro výstavbu leti šť, munici, protiletadlová děla 7 SKR IVAN st., A" C. d., s Stavba tzv. Barmské cesty (pozemn í spojnice z ko nečnc ze l eznični stanice v La šiov Barmě přesjon-nan s k-y Kchun-ming do CChung-čchingu) byla zahájena v roce Silnici dlouhou temčř 2000 km budovalo na čí n ských dělníků bez jakékoli moderní tcchnik."y. Je Š l č n<l počátku roku 1941 bylo po této tr<lse měsíčně dopr<lveno asi 4000 tun nejrůzn ějš ího zboži. Poté, co v červenci 1941 začala činskév l adě pomáhat skupinu amerických odborníků vedená Dunielem I\rnsteinem, zvýšilo se měsíčnl kapacito na tun. Cílem byla přeprav<l tun měsíčně na konci roku Kontrolu Barmské cesty prováděl úřad, v jehož če l e stal Cankajškův bratranec Ju Fcj-peng. Pří provozu bylo zuznamenáno mnoiství případů korupce o podvodů. Pokud šlo o přepravené zboží, britské úřady v Lašio uváděly vždyvyšši údaje nei Ciňané "pohra ničním Wa n- ť ingu. Někdy sedo Kchun-mingudostalajen polovina zboží odeslaného z LaŠia. Výsledkem nesrovnalostí byly soustavné spory mezi Brity u Ciňany. 8 K dal ším rcukcim na dohodu Craigie-Arica srv. YOUNG, A. N., China alld llle Helping Hond, Cumbridge (Mass.),1963,s.156-IS7. 9 Dewilyo provozu a podmínkách na Barmské cestě a pře hl ed dod;jvek do Ciny uvádí YOUNG, 1\. N., c. d., s.iii Stimson vyjildři l tento názor v dopise listu Tlze NťlV York Tillu:s z ll. ledna Konzervutivní republikán Henry L. Stimson v minulosti zastilval významné úřady - v letech vykonáva l úřad minima vfilky, byl generálním guvernérem Filipín ( ) a ministrem zahraniči ( ). Půl roku po shora uvedeném prohláseni se opět stal ministrem vá lky a tento úřad vykontlval až do 21. září II SKRIVAN SI., A., c. d., s Kuomíntangskj Clna v této době disponovala pouze 37 st íhačkami a 31 bombardéry. Pokud šlo letectvo, měli Japonci nad Cíllany drtivou převa h u. V téže době bylo v Cině nasazeno celkem 968japonsk)Ích letadel, dalších 120 s trojů bylo dislokovano" Ind očiné. YOUNG, A. N., c. d., s

3 Americl<á po moc Č ín ě před vypuknutí m vá lky v T ichomoří a letecký benzin." Kromě toho čínská mise usílovala o dodávku materiálu pro pozemní sily v hodnotě 30 milíonů dolarů. Navíc prezidentu Rooseveltovi předložila plán útoků na Japonsko bombardéry B-17, které by startovaly z čínských l et i šť a pilotovali by je američtí dobrovolníci. Nešlo o příliš reálný podnět - v so učasné situaci totiž nebylo možné plán realizovat vzhledem k polítické situaci i k technickým podmínkám. Pro Cíňany bylo nepochyb n ě povzbuzením, žejiž 19. prosince 1940 americký prezident schválil návrh materíální pomoci Cíně; vzhledem k tomu, že čínské požadavky v této dob ě kolidovaly s naléhavými požadavky Británie, ale nebyly zdaleka všechny splněny a významn ějš í příspěvek čínskému válečnému úsili znamenala pouze dodávka stovky stíhaček typu P-40B počátkem roku Vzhledem k narůstáni neb ezpečí válečného konfliktu v Pacifiku byli Ameríčané nadále nuceni zvažovat otázku další pomoci nacionalistické Cíně. Proto koncem ledna 1941 příjel do Cchung-čchíngu poradce prezidenta Roosevelta Dr. Lauchlin Currie," aby problém projednal s č inskými předáky. Cankajšek opět požadoval urychlení výstavby letí šť pro bombardéry B-17, seznámil Američana se svým plánem centralizace kontroly Barmské cesty, sous třed ě ní vybraných oddílů vyzbrojených americkými zbraněmí ve strategických bodech, snažil se získat příslib vyslání ameríckých techniků a vojenských poradců a před evš ím usíloval o získání americké finanční pomoci pro stabilizaci čínské měny. Po návratu Currie informoval Roosevelta o generalissimových požadavcích, ale k upřesnění termínu a formy jejích realizace zatím nedošlo. Téhož dne, kdy Currie opustil Cínu -11. března podepsal prezident Roosevelt proslulý Zákon o půjčce a pronájmu, který Kongres projednával od ledna. Hlavním důvodem pro přijetí tohoto zákona byl sílný pokles brítských dolarových rezerv, což podvazovalo možnost britských nákupů zbraní v USA; Cína při projednávání nehrála v podstatě žádnou úlohu, ale Cíňané přesto začali brzy usilovat o to, aby byli do působnosti zmíněného zákona zahrnutí také. Jíž 31. března 1941 předložil čínsk'ý ministr za hraničít. V. Sung generálmajo rovi Jamesi H. Burnsovi z minísterstva války soubor požadavků," který předpokládal americkou pomoc při rozšíření stavu čínských leteckých sil na 1000 strojů, vyzbrojení 30 čínských divizí do března 1942 a vybudování nových komunikaci, které by spojily Cinu se spřátelenými mocnostmí." Sung předpokl áda l, že poskytnou-li Američané prostředky na základě Zákona o půjčce a pronájmu, mů že být těchto cilů dosaženo b ě hem dvou let. Cínské požadavky byly analyzovány ministerstvem války a Dr. Currie dostal pověření zhodnotit možnost případného zapojení Cíny do působnosti Zákona o půjčce a pronájmu. Odbornici z mínisterstva války však došli k závěru, že Cína zatím není připravena efektívně využívat možností daných uvedeným zákonem. Dne 22. dubna předalo ministerstvo Curriemu 13 Z tědno 500 letadel m ě lo byt 250 s tíhače k dlouhého doletu, 100 s tíhaček kratkcho doletu tl 150 dvoumotorových bombardčrů. Cir)ané navíc pož3dova1i dodaní 10 dopravních a ] 90 výcvikových letadel, vyslání 200 amerid.."ych instruktorů a ]50 osob pozemnrho pcrsonalu. YOUNG, A. N., c. d., s Curric byl v Crné od 28. ledna do ll. března Slo v podstatě o roz š íření požadav ků, ktcrc předlož il Mao Pang-cuov listopadu t 6 M ě l o jit o železnici z Barmy do Jun-nanu, silnici z indického Sadiya přes severní Barmu do Ciny, roz~ i ře ní parku mikladních aut, tlpravu povrchu Barmské cesty tl podstatné rozš í ře ni leteckého transportu. 117

4 )K 2010/ 1 pře dběžn o u zprávu hodnoticí Sungovy požadavky a so u čas n ě seznam toho materiálu, který zatim m ůže Cina dostat, aniž by byl n ějakým způsobe m ohrožen americký armádni program a dodávky Velké Británii." Během března a dubna 1941 jedna li Currie, generál Burns, Han)' Hopkins a dalši činite l é ve Washingtonu o zahrnuti Ciny do působnosti Zákona o půjčce a pronájmu znovu. Možnost jeho využiti byla Ciňa n ům nazna če na již záhy, neboť pouhé čtyř i dny po schváleni zákona, 15. března 1941, vydal Roosevelt prohlášeni, kde bylo řečeno: "Cina... vyjad řuj e velkolepou vů li miliónových mas vzdorovat rozděleni své zem ě. Prostřednictvim genera lissima Cankajška požádala o naši pomoc. Amerika prohlásila, že seji naši pomoci dostane."" Slibená pomoc však zatim nepři c h áze l a a Cankajšek byl stále vice znepokojen. Americký vyslanec v Cc hun g - čching u Nelson Johnson hlásil 17. dubna do Washingtonu, že generalissim us žádá v této otázce "rozhodné a závazné slovo",19 Neustálý tlak Cíňanů v této věci nakonec přinesl výsledky. Koncem dubna schválil Roosevelt dodávku válečné ho materiálu Ciněv hodnotě 45 miliónů dolarů. V květnu 1941, kdy byla Cina konečně zahrnuta do působnosti Zákona o půj čce a pronájmu,w pak bylo oznámeno uvolněni dalšich 49 mili ónů dolarů a v tomtéž m ěsi ci dorazily do rangúnského přista v u prvni zásilky. Od kvě tna do listopadu dodávky vzrostly na tun m ěs i č ně a závažný pokles nastal teprve po japonském útoku na Pearl Harbor." V této době byla aktuálni rovněž otázka přimé americké pomoci při budováni činskýc h pozemnich i leteckých sil; předevš im "otázka americké pomoci a leteckého zásobováni Ciny byla jednou z nejzávažnějšich t řecic h ploch mezi oběm a vládami v této době".n Proto byla v květnu 1941 vyslána do Ciny mise velitele amerického letectva na Filipinách, brigádniho generála Henryho B. Clagetta,jež m ě la prozkoumat situaci a informovat washingtonské ministerstvo války o vojenských problémech Ciny. Jižjeji prvni zprávy poukazovaly na kritický stav činského letectva, které disponovalo minimálním množstvím většinou zastaralých strojů, nebylo schopno zaj i šťovat obranu m ěst proti japonským n á l etům ani provádět odvetné údery protijaponsk;ím základnám. Zpráva mise proto doporučila rozšiření americké pomoci při výstavbě a modernizaci letectva s tím, že bylo navrženo i zajiště ní pozemního personálu. Pokud šlo o výcvik čí n ských pilotů, mise doporu č il a, aby probihal v za hrani čí vzhledem k tomu, že v Cí n ě pro jeho realizaci nebyly vhodné podminky a bylo by nevýhodné a přili š nákladné budovat nová výcviková střed i ska." Na zák l adě Clagettových informací Spojené státy 17 ROMANUS, F. C. - SUNDERLAN D, R. t Stillll'ell's Miss;oll to CI/illa, WashinglOn 1953, s U"ircd SW{(:s Rclatiol1s wiell China (dil lejen USRWC H), Department af State Publica tion 3573, Far Eastcrn Scrics 30, Washington 1949, s Fordg" Re/cuiomo/che Uniced Scates, 194 1, Yol. V. s Smlouva o z<jhrnuti Ciny do pů so bnosti tohoto lelkoml byla podepsána 2. června Úplný přehled dodávek do Ciny na zák lad ě Zákona o půjčce II pron:'ljmu v obdobl od května 1941 do dubna 1942 srv. ROMANUS, E C.- SUNDERLIIND, R., c. d.. s XU, Guangqin, Tlle IsslleofUSAirSllpporcfor Chilla dllrillg Secolld Worfd Hlar, , in: Journal of Conlel11porary History, Vol. 36, 200 1, No. 3, s ; s, 460, 23 Od říj na 1941 proděl:i.va la prvni skupin::! Ciň::!nů - vět š inou šlo o studenty- výcvik na základně Thunderbird Field v Arizoně; poslcze byl za hájen výcvi k č ínských pilotů i letištnlho personálu v Indii. 118

5 Ameri cká pomoc Č ín ě před vypu knutím vállty v Ti chollloří pro Čínu z prostředků poskytovaných na zák lad ě Zákona o půjčce a pronájmu urychleně uvolníly 300 stíhaček a 50 bombardérů. Je však nutno dodat, že žádné z těc hto letadel se nedostalo do Číny před útokem na Pearl Harbor." Návrhy, které misi předložili Číňané, lze zhruba shrnout do tří skupin. Týkaly se vybudová ní moderniho letectva, zř i zení efektivního leteckého spojení do Čí n y a vyzbrojení třice ti čí n skýc h divizi.~ Pokud šlo o č ín ské požadavky, bylo zjevné, že nejde o poslední slovo, a proto Američané zača li uvažovat o zř í ze ní stálé vojenské mise v Číně, která by podávala průběžné informace o situaci, aby mohli racio náln ě zvažovat dalši požadavky. Dne 16. června 1941 navrhlo oddělení G-4 ministerstva války generálnímu štábu vyslání mise a argumentova lo v její prospěch tím, že zříze ním budou položeny základy širší americko-čínské spolupráce pro případ vá lky. Krátce poté, 3. červe nce 1941, schválil generál George Marshall návrh na zříze ní stálé Americké vojenské mise v Či n ě (Americall Mi/itary Missioll in China, dále jen AMM ISCA), do jejíhož čela byl jmenován brigádní generál John Magruder. Od po čá tku formální existence mise vznikla řada problémů. Rozvínula se diskuse mezi ministerstvem války a ministerstvem za hra ni čí o tom, zda má mise spadat pod pravomoc nového vyslance Clarence E. Gausse, nebo má vyvíjet č inno st samos tatn ě. Ministerstvo války nakonec prosadilo druhou alternativu. Číňa né byli o věci informováni 20. srpna 1941 a o týden později, 27. srpna, obdržel Magruder základní instrukce k působnosti mise. Jeho úkolem bylo:,,1. Radit a pomáhat čí n ské v l ádě, pokud jde o dopravu a zaj i š tě ní materiálu, za řízen í a munice potřebn é k rozvíjení vá leč n ého úsilí; 2. Radit a pomáhat č ínské vládě při výcviku či nské h o personálu v používání a údržbě materiálu, zařízení a munice dodávané Spojenými státy jako pomoc pro obranu; 3. V případě potřeby pomoci personálu zjiných ministerstev americké vlády plnit jeho povinnost v souvislosti s působením Zákona o půjčc e a pronájmu vzhledem k Číně; 4. Pomáhat č ín ské v l ádě spolu s americkými úřady při prov áděn í okamžitých a koordinovaných administrativních akcí nezbytných k zajištěni řádného přísunu materiálu a munice č ín ským ozbrojeným silám ze s třed is ek zřízených na zá klad ě Zákona o půjčce a pronájmu; 5. Zjistit stav život ně důležitých pří s ta v nich, s iln ičníc h a že l ez ni č n íc h zařízení v souvislosti se zřízením a udržováním odpovídajících dopravních spojnic.,, 'G Dále byl Magruder instruován v tom smyslu, aby po přijezdu do Čc hun g - čc hinguj ednal pouze s Čankajškem a nenechal se vtáhnout do intrik a machinací jednotlivých klik v nacionalistic ké vládě nebo Kuomintangu. Během zá ří a října 1941 přibyl personál mise do č ín ského válečného hlavního města a sám Magruder přiletěl 10. říj na 1941." Jedním z nej závaž n ěj š í c h prob lémů čínsko-a m erické spolupráce v tomto období i za války byla otázka pomoci č ín ské mu letectvu, neboť v mnohém právě na něm závisel další osud čchung-čchingské ho režimu. Nešlo jenom o materiální zaj i ště ní popřípadě rozšířen í strojového parku, ale především o zaji ště ní pilotů a kvalitního pozemního personálu. 24 STE.TT1N1US, E.. R., Lelld Leasc. Weaponfor Viclory, New York 1944, s Ll U,EE,c.d., s ROMANUS, E C. - SUNDERLAND, R., c. d., s V souvisloti se zřlzcn[m AMMISCA byla do Spojených států vyslána čínská stála vojenska mise,již vedl generál Siung S chucj. Do Washingtonu dorazila 13. dubm]

6 '$ 2010/1 Americký poradce Čí n ské národní aeronautické komise Claire Lee Chennault" již koncem roku 1940 dospěl k závěru, že pro ú s pěš nou činnost čínských leteckých silje nezbytné zformovat skupinu amerických letců-dobrovolniků, kteří by v Čině působili alespoň do té doby, než bude vycvičeno do s tatečné množství čínských pilotů a techniků. Zpočátku nebyly americké úřady podobné č innosti svých občanů v Čině příliš naklon ěny a vstřícnějši postoj k této věci zaujaly až v roce Koncem tohoto roku, po misi generála Mao Pang-cua,jejímž č lenem byl i Chennault, Washington projevil ochotu spolupracovat při formování skupiny dobrovolníků,jejiž organizace se na Chennaultův návrh ujala Centra! Aircrajt Manu/octl/ring Company (CAM CO). Realizací plánu byli pověřen i William O. Pawley a Bruce Leighton. Nejvyšší americká vojenská místa schválila projekt až poté, co generál Marshall 15. února 1941 sdě lil úřadujícímu ministru zahraničí Sumneru Wellesovi, žeje nezbytně nutné, aby navzdoly existujícím neutralitním zákonům byli zajištěni piloti pro stíhačky P-40B dodané do Číny. Pawleyovi agenti lákali vysokým služným a zvláštními odměnami piloty zjednotek dislokovaných na Havaji a Filipinách, formování dobrovolnické skupiny ale přesto pokračovalo jen zvolna. Dne 15. dubna 1941 byla podepsána oficiální smlouva o zajištění pilotů pro 100 s trojů P-40B, na niž navazovalo podepsání smlouvy o tzv. s tabili zač ni půjčce mezi Činou, USA a Velkou Británií. Z washingtonských č initelů poskytli akci největ š i podporu ministr války Henry L. Stimson, ministr námo řnictva Frank Knox a lidé z prezidentova okolijako Lauchlin Currie, Harry Hopkins a samozřej m ě sám prezident Roosevelt. Prá vě Currie přišel 28. května 1941 s plánem dalši pomoci číns kému letectvu, když navrhl dodat Číně dalších 144 stí haček Vultee P-48 a 66 bombardérů typů Lockheed a Oouglas. Currie svůj program obhajoval v dopise Knoxovi z28. května 1941 následujícími argumenty: 1. Čítiané budou moci v připadě dodání letadel lépe Ilájit své strategické body; 2. budou moci uskutečnit místní ofenzivní akce; 3. umožníjim to provád ě t bombardování japonských základen v Čině i Indočin ě, včetně akcí proti ří č ní i pobřežní dopravě nepřítele; 4. dodání strojů umožní bombardování vlastního Japonska v budoucnu." Velký význam pro urychlení realizace programu pomoci čínskému letectvu měla indočínská krize v červe nci Poté, co v únoru 1939 japonské síly okupovaly ostrov Chaj-nan a vzář í 1940 severní Indo čí nu, obsadily 21. červe nce 1941 ijižní část Indočíny. Tentojaponsk-ý krok vyvolal ostrou americkou reakci. Její nejzávažněj š í součástí nepochybně bylo nařízení o zmrazení všech japonských aktiv ve Spojených státech, schválené prezidentem Rooseveltem 25. červe nce Součástí amerických opatření bylo i schválení Currieho programu Bílým domem 23. červe nce 1941." 28 Chcnnau lt byl vcíněod roku Jako kapití'm amcrickcho letectva byl přeložen do zíi lohy a stal se poradcem Cínské Ilíirodni aeronautické komise. V souvislosti se zřízením Americké dobrovolnické skupiny byl rcnktivován do hodnosti plukovníka. V říjnu 1942již dosáhl hodnosti brigádního generála. Bližc k ChenmlU[tovč č ín ské mi si srv. BYRD, M., ChclIlIQlIlc: GMng Wings to tllc Tiger, Tuscn[oosa, London 1987; FORD, O., Flyillg Tigers: Cla!'re Cl/clI/wlIll (IlId tlll: Amcrico/l Voluflteer GrollP, Washington 1991; XU, Guangqin, Tlte Unitcli Starcsand Cllim:sc MilitoryAviatioll, , Westport (Conn.) ROMAN US. E C. - SUNDE RLAND, R., c. d., s Prezidentovo rozhodnuti Currieho návrh dokonce rozsiři l o a Cině bylo slibeno dodťmí 500 letadel. 120

7 Ameri cká pomoc Čí n ě př e d vypuknutím vá lky v T ic homoří Pokud šlo o hodnocení válečných možností Cíny, panoval v této době ve Washingtonu značný optimismus. Jak uvádějí Romanus a Sunderland, "obecná koncepce poskytnuti pomoci Cíně na základě Zákona o půjčce a pronájmu byla schválena; právě v této době se totiž ve Washingtonu projevoval tzv. "čínský mýtus", nemluvě o velkých nad ějích, spojovaných s touto zemi. Nadšená, početná a zkušená sinofilská skupina poukazovala na to, že Ciňané s tatečně a odpovídajícím způsobe m bojuji proti Japoncům a potřebuji pouze zbraně, aby je mohli zahnat do moře".]1 Vzhledem k těmto okolnostem získali Pawley a Leighton dostatečnou podporu pro realizaci svého plánu. Formálně byla Americká dobrovolnická skupina (American Volunleer Group, dále jen AVG)" zřizena rozkazem Cankajška z 1. SI'pna 1941,jejím velitelem se sta l plukovník Chennault. Technický a administrativní štáb AVG byl zformován již počátkem srpna První dobrovolníci sice přijeli do Ciny již koncem července 1941, ale trvalo ještě m ěs íc, než mě l a jednotka oněch 100 pilotů," které m ě li Američané zajistit podle smlouvy z 15. dubna. Velitel AVG plukovník Chennault stavě l na výsledcích svého dlouhodobého studia taktiky japonských leteckých sil a usilovalo to, aby AVG byla elitnijednotkou "vycv ičenou k rozbíjení japonských formací, která by se s třetávala sjaponskými piloty v neočekávaných situacích a využívala výsledných zmatků"." Krátce po založení AVG se objevila otázka případné spolupráce s Velkou Británii na tomto poli. Po delšíchjednánich a s řadou výhrad poskytli Britové pro jednotku výcvikové letiště v Barmě a v listopadu 1941 americký zmocněnec Pawley zahájil rozhovory o vysláni skupiny britských dobrovolníků, kteři by s Američany vytvořili smíšenou jednotku. Pawleyovajednání nebyla úspěšná a neexistují žádné důkazy o rozvíjení podobných snah po Pearl Harboru. Krátce poté, co AMMISCA zaháj il a svou působnost v Cině, začalijejijednotlivi členové ztrácet iluze o charakteru čchung-čchingského režimu a o vojenských schopnostech ozbrojených sil hostitelské země. Američtí pozorovatelé záhy pochopili, že "generalissimův největší příspěvek k udrženi či n ské ho odporu nespočívá v jeho vojenské obratnosti, ale spíše v po litické schopnosti zachovávat si loajalitu velitelů vá l ečných zón v Cíně"." Cankajškova vláda musela, ostatn ě jako v předchoz ích letech, neustále překonávat odstředivé snahy a separatistické tendence jednotlivých generálů. Chod hospodářství svobodné Ciny navíc narušovala hyperinflace. Státní aparát i armáda byly proniknuty korupcí a neschopnosti. Tento stav se stále zhoršoval, a proto Cankajšek usiloval nejen o materiální pomoc ze zahraniči, ale i o mezinárodni diplomatickou podporu Ciny, včetně navázání případných užších smluvních svazků. Od léta 1941 se snažil real izovat alespoň jeden z těchto cílů: buď navázat smluvní spojenectví s oběma velmocemi bojujícími se státy Osy, tj. s Velkou Británií a Sovětským svazem, a nebo vymoci Ci ně postavené plnoprávného partnera při jednání amerických, britských a nizozemských 31 ROMANUS, E C.- SUNOERLANO, R., c. d., s AVG byla označována jako "Létající tygři" (Flyi/lg Tigcrs), u pod límto názvem se s ni často setkáváme i v odborné historické lit eratuře. Bliže k aktivitě Flyi/lg Tigers SIV. WILSON, D., c. d., s W ILSON, O., c. d., s CHENNAULT, C. L., Wayofa Fighter, NewYork 1948, s. \ ROMANUS, F. C. - SUNDERLAND, R., c. d., s

8 )K 2010/1 zástupců o společných obranných akcích ve východní Asii."Těchto cílů však čínská vláda dosáhla až po japonském útoku na Pearl Harbor a v dalším průběhu války. Koncem října 1941" Magruderdvakrát konferoval s Cankajškem. Ameríčan seznámil ge neralissima se svým pětibodovým programem a současně s nim projednával otázku vztahu a pravomocí AM MISCA vůči AVG. Cankajšek navrhl, aby skupina amerických dobrovolníků přešla přímo pod Magruderovu kontrolu i za cenu jejího vyčlenění z čínských leteckých sil. Do počátku války k tomu však nedošlo a AVG byla reorganízována až v červenci Ještě před příletem Magrudera do CChung-čchingu Japonci zahájíli další fázi operací v Cíně útokem na CChang-ša (v provincii Chu-nan) a krátce poté ohrozili i strategícky významný Kchun-ming (v provincii JUn-nan). Běhemjednání generalissimus znovu upozornil Magrudera na nebezpečí, které hrozilo Kchun-mingu, a žádal Američany o pomoc. Celý problém na příkaz Marshalla zkoumalo oddělení pro válečné plánování ministerstva války a došlo k závěru, že účinnou pomoc Kchun-mingu by mohla zajistit pouze RAFze Singapúru a nebo americké letectvo z Manily. Oba zásahy však mohly vyvolat okamžitý válečný konflikt s Japonskem. V tomto smyslu byla také připravována odpověď na požadavky, které vzešly z Magruderovýchjednání s Cankajškem v posledních říjnových dnech. Cíňanéjiž od března 1941 usilovalí o získání americké pomoci pří vyzbrojení a výcviku třiceti divizi. Aby vedení AMMISCA mohlo tento požadavek lépe posoudit a zvážit, rozhodlo se vyslat dva členy mise, podplukovníky George W Slineye a Edwina M. Sutherlanda na inspekční cestu do čínského I. a V. válečného prostoru. Jejich inspekce probíhala od 19. října do 10. listopadu V podstatě zcela negativní zprávy obou důstojníků svědčí o tom, jak rychle se měnil názor personálu i vedení AMMISCA na čínskou armádu ajejí schopnost čelit Japoncům. Oba důstojníci provedli nejen kritický odborný rozbor organizace, výcviku a bojové činnosti čínské armády, ale poukázali i na řadu skutečností úzce souvisejících s morálním stavem jednotek i velitelského sboru a snažili se konfrontovat obecně existující představy ve Spojených státech s čínskou skutečnosti. Předevšímje udivila naprostá nečinnost jednotek. V jedné ze zpráv uvádějí: "Na frontě je velmi malá aktivita... V mnoha připadech bylo zjištěno, že vůbec neexistuje kontakt mezi čínskými ajaponskými oddily... Zájem Cíňanii na jakékoli útočné akci sejevíjako zcela zanedbatelný. "" Sliney se v memorandu z 10. prosince 1941 pokusil vysvětlit příčiny letargie čínské armády. V tomto dokumentu informuje Magrudera o svých jednáních s čínskými veliteli: "Někteří činští důstojnici vyjádřili přesvědčení, že by Cín a mohla vyhrát tuto válku bez dalšího boje. Předpokládají, že mezinárodní diplomatický tlak by mohl Japonce donutit Cínu opustit"." Sliney dospěl k závěru, že význam čínského odporu proti Japoncům byl ve Spojených státech značně přeceněn. Jednoznačně konstatoval: :;.te Spojených státech obecně převládající představa, že Cína bojovala s Japonci s krajním vypětím a dobyla mnoha slavných vítězstvi,je klamná. Obecně vzato, Japonci byli schopni zaútočit na kterékoli místo, kdyby si to přáli. Většinou se zastavili proto, žejisté množství 36 SHERWOOD, R" ROOSL",cft arui Hopki/ls:AtI!mimtltcStor)', NewYork 1948, s Konkrétn~ ve dnech 27. a 31. řijna ROMANUS, E C. - SUNDERLAND, R.,c. d., s Tamtéž, s

9 Americká pomoc Či n ě před vypu lo1utím vá lky v Ti c h omoří jednotek může bezpečně držet pouzejisté množství mil fronty... Vůle provádět útočné akce zatím v čínské armádě neexistuje".~o Vzhledem k těmto zprávám a na základě svých rozborů Magruder nakonec dospěl k závěru, že přezbrojení a vycvičení požadovaných třiceti dívizí by nepochybně přispělo ke zlepšení celkového stavu čínské armády, přičemž byl přesvědčen, že právě tyto nové útvary by byly schopny provést alespoň dilčí ofenzivní akce proti Japoncům. Proto poté, co se Čankajšek rozhodl založit výcviková střediska pro tyto jednotky v Kchun-mingu a Kuej-linu, požádal šéf americké mise o vysláni odborniků, kteři byve střediscích působilijako poradci. Hodnotime-li toto obdobi souhrnně, lze řici, že čínsko-americká spolupráce během posledniho roku před vypuknutim války v Tichomoří byla rozvíjena intenzívněji než v předchozich letech. Zahrnuti Číny do působnosti Zákona o půjčce a pronájmu, vznik skupiny amerických letců-dobrovolníků a exístence samostatné vojenské mise Spojených států - to vše mělo význam pro rozvíjení válečného úsilí Číny. Je však třeba zdůraznit, že chyběl širší program pro bezprostředni vojenskou spoluprácí v pl'ípadě války s Japonskem. Pearl Harbor postavil americké i čínské velení před zcela novou situaci, vznikly další problémy, přičemž staré nebyly vyřešeny. Tato nepřipravenost se negativně projevila na počátku války a po řadu měsiců ovlivňovala spojeneckou spolupráci Číny se Spojenými státy a Velkou Británii. Abstrakt Americká pomoc Číně před vypuknutím války v Tichomoří Spoluprace mezi Cankajškovou Cinou a Spojenými státy americkými fakticky začala na počátku třicótých let 20. stole ti. Finančni pomoc USA Čankajškově vládě přesto dosáhla až do japonského útoku na Pearl Harborv prosinci 1941 výše t 70 milionu dolare... V roce 1940 se americká pomoc stala ještě naléhavéjší; Ciňané se snažili získat pro své vojtiky zejmena letadla a zbraně. Rozšíření platnosti Ztikona o půjčce a pronájmu i na Cinu proto bylo záležitostí mimoříidné důležitosti, stejně jako vyslóní americké vojenské mise do Ciny a vytvoření skupiny amerických dobrovolník ů působících najejím území. Vokamžiku, kdy propukla válka, totiž neexistoval žódný projekt čí program spolupróce mezi oběma stóty, což mělo během tohoto konniktu zcela pi'irozeně nepríznivé důsledky. Abstraet American Help to China belore the Outb"eak ol the War in Pacific The cooperatian between Chiang Kai-shek's China and the USA started developing at the beginning of the 1930s. The American financial aid to Chiang Kai-shek's government reached 170 million dollars untí! the attack on Pearl Harbor. The question of the American support became more urgent in The Chinese attempted to gaín a supply of planes and weapons for rheir soldiers. It was a matter of great importance to incorporate China into the force of Lend-Lease Act, dispatching American Military Mission in China Jnd a creation of the American Volunteer Group, There WJS not a programme of the collaboration between China and the USA though when the Second World War broke out which influenced unfavournbly the allied cooperation at the beginning af the connict. 40 Tamtež. 123

Pomoc VA AZ při budování MTC v Káhiře. Milan Vyhlídal

Pomoc VA AZ při budování MTC v Káhiře. Milan Vyhlídal Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Pomoc VA AZ při budování MTC v Káhiře (bakalářská diplomová práce) Milan Vyhlídal Vedoucí práce: doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Brno

Více

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Filip Moravec, Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou

Více

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře struktury moci Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968 1977 Milan Vyhlídal V únoru 1959 přiletěli do Káhiry první českoslovenští

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

MARTIN ČÍŽEK. Nikomu vás nedáme. Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968

MARTIN ČÍŽEK. Nikomu vás nedáme. Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 MARTIN ČÍŽEK Nikomu vás nedáme Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 Nikomu vás nedáme Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 MARTIN ČÍŽEK NAŠE VOJSKO

Více

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009)

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) Miroslav Tůma Josef Janošec Josef Procházka , PODPIS SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL 1991, PŘIJETÍ NOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE NATO S CH

Více

Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místní i koloniální trh mezi dvěma

Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místní i koloniální trh mezi dvěma Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místní i koloniální trh mezi dvěma světovými válkami v kontextu mezinárodních hospodářských vztahů Sylva Sklenářová Prvni svě tov á válka znamenala pro

Více

Co je transatlantické aliance do vod Ú

Co je transatlantické aliance do vod Ú Co je Úvod do transatlantické aliance Co je NATO AT Předmluva 5 Přehled 6 Reakce na změnu 11 Hlavní aktér v krizových situacích 17 Šíření bezpečnosti skrze partnerství 27 Pokračování v politice otevřených

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 1 ročník 21 (53) PhDr. Antonín Rašek Jeden svět, mnoho problémů (Obama za polovinou prezidentského mandátu) Obamovo prezidentství je v USA podle

Více

CIA a invaze v Zátoce sviní Proč Kennedyho administrativa nepodpořila vylodění kubánských exulantů 1

CIA a invaze v Zátoce sviní Proč Kennedyho administrativa nepodpořila vylodění kubánských exulantů 1 CIA a invaze v Zátoce sviní Proč Kennedyho administrativa nepodpořila vylodění kubánských exulantů 1 Václav Kotrman Chlapi, uvědomujete si, jak zoufalá je tady situace? Podporujete nás, nebo končíte? Potřebujeme

Více

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Go East str. 1/24 Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Jan Cholínský Dvacáté století v českých dějinách je možné nazvat nejen stoletím osmiček (a devítek)

Více

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury.

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury. ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII Mezinárodní vztahy 1958 ROČENKA Státní n a k la d a telství politické literatury Praha 1959 ZÁKLADNÍ RYSY SVĚTOVÉHO VÝVOJE V ROCE 1958 V roce 1958 dále pokračoval

Více

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Oblast vojenského zpravodajství v podmínkách armád je různými státy organizována, regulována a využívána různě. Zpravidla bývá členěna do dvou základních druhů činnosti,

Více

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola kapitola II. ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939 První političtí emigranti a zájemci o službu v budoucí československé zahraniční armádě odcházeli v období mezi březnem a srpnem 1939 z území Protektorátu

Více

Kubánská raketová krize 1962

Kubánská raketová krize 1962 studie a články Kubánská raketová krize 1962 Třináct dní, které mohly otřást světem VÁCLAV VEBER Před šedesáti lety stál svět na pokraji atomového konfliktu. Spojené státy americké a Sovětský svaz, dvě

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 18 (50) Ohlédnutí Jsou výročí, která přímo vybízí k pozastavení se v tom spěchaném rytmu denního života. Ta chvíle umožní ohlédnout

Více

Česko-americké vztahy:

Česko-americké vztahy: Česko-americké vztahy: jak dál? John K. Glenn Bruce P. Jackson Lukáš Kovanda A. Wess Mitchell Cameron Munter Tomáš Pojar Leah Scheunemann Jiří Schneider Alexandr Vondra Česko-americké vztahy: jak dál?

Více

Tlapa černého medvěda udeřila

Tlapa černého medvěda udeřila 10/2011 REPORT Tlapa černého medvěda udeřila Výcvik mnohonárodního praporu vojenské policie skončil, příští rok ho čeká certifikace v polském Wedrzynu. Více se dočtete v reportáži na stránkách 34 až 37.

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 6/2013 REPORT Povodně zasáhly Česko Armáda České republiky zasahuje od prvního dne ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Armáda České republiky zasahuje od prvního dne Připravila: Jana Deckerová

Více

Důsledky čínského obsazení Tibetu Jana Hejkrlíková

Důsledky čínského obsazení Tibetu Jana Hejkrlíková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Důsledky čínského obsazení Tibetu Jana Hejkrlíková Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914 1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí

Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914 1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914 1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí ZDENĚK JINDRA * The Main Problem facing Austria-Hungary during the Great War 1914 1918: Manpower on the

Více

Benefity zůstanou zachovány

Benefity zůstanou zachovány 8/2011 REPORT Benefity zůstanou zachovány O novele zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, si přečtete na stránkách 2 a 3 Posádku v Jincích NEZRUŠÍME Ministr obrany Alexandr Vondra navštívil ve

Více

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Marshallův plán: mýty a realita Tyler Cowen srpen září 2002 / ročník 3 Mýty, mýty, mýty aneb proč politici nechtějí, abychom znali pravdu Rozhovor

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz Objektivem Již druhý kontingent sestavený převážně z příslušníků Útvaru speciálních operací Vojenské policie působí v sestavě britské brigády v jihoafghánské provincii Helmand. Naši vojáci zde procházejí

Více

Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával

Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával N Citát dne Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě.

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

Natoaktual Quarterly Review

Natoaktual Quarterly Review INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO Natoaktual Quarterly Review V O L U M E 7 duben - červen 2009 2/2009 O pirátech z Afriky a ambicích NATO Co vede Severoatlantickou alianci k misi v somálských vodách s. 3 Podpůrců

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více