ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006"

Transkript

1 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities UCITS ve smyslu směrnice Rady 85/611/EHS) 52, route d'esch, L-2965 Luxembourg zapsaná v obchodním rejstříku (R.C.S.) v Lucembursku pod číslem B ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk listopad 2006 Tento prospekt se skládá ze tří části: Část I: Základní informace o společnosti Část II: Popis podřízených fondůů Další informace můžete získat u: ING Investment Management Belgium, Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B-1000 Bruxelles Tel nebo na webových stránkách

2 Obsah Strana DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 2 ČÁST I ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 ČÁST II POPIS PODŘÍZENÝCH FONDŮ ING International Czech Bond 12 ING International Czech Equity 16

3 Důležitá upozornění Upisování akcií společnosti je platné pouze tehdy, je-li realizováno ve shodě s platným prospektem nebo jeho zjednodušenou verzí, k němuž je přiložena poslední dostupná výroční zpráva, nebo jedná-li se o dřívější termín, poslední pololetní zpráva, kterou má společnost k dispozici. Platné jsou pouze informace obsažené v tomto prospektu, jeho zjednodušené verzi a dokumentech, které jsou určeny pro veřejnost. Tento prospekt podrobně popisuje celkový rámec platný pro všechny podřízené fondy a je nutné jej číst v souvislosti s příslušnými dodatky (informačními listy) k jednotlivým podřízeným fondům. Tyto dodatky jsou vydávány vždy při založení každého podřízeného fondu a tvoří nedílnou součást prospektu. Žádáme laskavě akcionáře, aby si před případným investováním tyto dodatky pečlivě pročetli. Prospekt je pravidelně aktualizován tak, aby zahrnoval všechny důležité změny. Doporučujeme proto investorům obrátit se na společnost v případě, že si nejsou jisti, zda mají skutečně nejnovější verzi prospektu. Kromě toho společnost poskytne zdarma nejnovější zjednodušenou verzi prospektu všem upisovatelům před uzavřením smlouvy. Je zakázáno používat tento prospekt jako nabídku nebo pobídku v zemích nebo za podmínek, kdy by taková nabídka nebo pobídka nebyla povolena příslušnými úřady ING International byla zřízena v Lucembursku a získala oprávnění od příslušného lucemburského úřadu. Toto povolení nesmí být vykládáno jako schválení obsahu tohoto prospektu a kvality nabízených akcií, které společnost vlastní, ze strany příslušného lucemburského úřadu. Provozní dohled nad společností provádí v první instanci příslušný lucemburský úřad. Potenciální investoři by se měli sami informovat ve věci právních předpisů a nařízení upravujících daňový režim a devizovou kontrolu, kterým podléhají v zemi svého původu, pobytu nebo stálého bydliště a poradit se se svým finančním, právním a daňovým poradcem ve všech otázkách, které souvisejí s obsahem tohoto dokumentu. Tento prospekt lze přeložit do dalších jazyků. V případě nesrovnalostí nebo nejasností pokud jde o význam určitého slova nebo výrazu v překladu rozhoduje původní anglická verze, s výjimkou (přičemž tato výjimka je jediná), kdy právní předpisy jurisdikce země, kde jsou akcie nabízeny veřejnosti, stanoví, že v žalobě, která vychází z údajů uvedených v prospektu v jazyce jiném než je angličtina má přednost jazyk prospektu, ze kterého tato žaloba vychází. Všechny spory ohledně uvedených podmínek se budou řídit a budou vykládány v souladu s lucemburským právem. Akcie společnosti nebyly zapsány podle žádného statutárního či regulačního předpisu Spojených států amerických. To ve svém důsledku znamená, že akcie společnosti nesmí být nabízeny k prodeji nebo prodány v této zemi nebo na jejích územích či državách, ani rezidentům či osobám s americkou státní příslušností, či s příslušností některého z jejích území, držav či oblastí pod její jurisdikcí, nebo nějaké jiné společnosti, sdružení či subjektu zapsanému či řízenému zákony Spojených států amerických (dále dohromady osoba příslušná do USA ). ING International str. 2

4 TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE PRODEJNÍ NABÍDKU ANI POBÍDKU V PŘÍPADĚ ZEMÍ, KDE JE TAKOVÁ PRODEJNÍ NABÍDKA NEBO POBÍDKA POVAŽOVANÁ ZA NEZÁKONNOU, NEBO KDE OSOBA ČINÍCÍ TAKOVOU PRODEJNÍ NABÍDKU NEBO POBÍDKU NENÍ ZPŮSOBILÁ TAK ČINIT. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE PRODEJNÍ NABÍDKU ANI POBÍDKU ŽÁDNÉ OSOBĚ, KTERÉ JE NEZÁKONNÉ TAKOVOU PRODEJNÍ NABÍDKU NEBO POBÍDKU ČINIT. Doporučujeme investorům vyhledat pomoc odborníka ve věci platné legislativy a právních předpisů a nařízení (zejména ve věci legislativy a právních předpisů a nařízení v oblasti daní a devizových kontrol), které se vztahují na upisování, nákup, držbu a prodej akcií v místě nebo zemi jejich původu, pobytu nebo stálého bydliště. Společnost potvrzuje, že splňuje veškerá ustanovení týkající se politiky KYC (Know your customer - poznej svého zákazníka) stanovená v platných lucemburských zákonech a nařízeních týkajících se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Představenstvo odpovídá za přesnost informací obsažených v tomto prospektu ke dni jeho zveřejnění. Na základě své rozumné a přiměřené znalosti tohoto dokumentu Představenstvo potvrzuje, že informace v něm obsažené jsou správným a věrným odrazem skutečnosti a že nebyla opomenuta žádná informace, která by změnila význam tohoto dokumentu pokud by do něj byla zahrnuta. Hodnota akcií společnosti podléhá výkyvům mnoha faktorů. Jakékoliv odhady návratnosti nebo ukazatele minulé výkonnosti jsou poskytnuty pouze pro informaci a v žádném případě nepředstavují záruku výkonnosti budoucí. Představenstvo proto také upozorňuje, že za normálních okolností a s ohledem na to, že kurzy cenných papíru kolísají, může být odkupní cena akcií vyšší nebo nižší než emisní (upisovací) cena. ING International str. 3

5 ČÁST I ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Místo, právní forma a datum založení Sídlo a identifikační číslo společnosti: Lucemburský kontrolní úřad Představenstvo Stručný pohled na společnost společnost byla založena v Lucemburku, Lucemburské velkovévodství, dne 18. května 1994 jako zastřešující veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem (SICAV). 52, route d Esch L-2965 Lucemburk R.C.S. Luxembourg : B Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) Předseda: pan Jean Sonneville Generální ředitel, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix 24, Brussels Členové představenstva: pan Philippe Gusbin Vrchní generální ředitel OPS & IT, člen výkonného výboru, ING Luxembourg, Route d Esch 52, Luxembourg pan Alexandre Deveen Výkonný ředitel, Mutual Funds Belgium, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix 24, Brussels pan Marc Van de Walle Ředitel, ING Luxembourg, Route d Esch 52, pan. Christiaan (Gerben) de Haan Luxembourg Výkonný ředitel, ING Investment Management, Avenue Marnix 24, Brussels Auditor: Manažerská společnost: Správci portfolia: Depozitní banka: Administrátor, převodní agent a registrátor Promotor Upisování, odkupy, konverze, finanční služby Finanční rok Datum konání řádné valné hromady Ernst & Young SA. 7 Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach (BP L-2017 Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52 route d'esch, L-2965 Luxembourg ING Investment Management (C.R.), Bozděchova 2/344, Praha, Česká republika ING Luxembourg, route d'esch 52, L-2965 Luxembourg ING Luxembourg, route d'esch 52, L-2965 Luxembourg ING Belgium, Avenue Marnix 24, Brussels ING Luxembourg nebo jiný finanční zprostředkovatel uváděný ve výročních a pololetních zprávách od 1. července do 30. června následujícího roku třetí čtvrtek v říjnu, (lucemburského času) a poprvé v roce 2007 (pokud tento den není v lucemburském bankovním sektoru pracovním dnem, pak se valná hromada bude konat první následující pracovní den) ING International str. 4

6 I Informace o investicích Obecně Výhradním účelem fungování společnosti je investování aktiv do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu všeho druhu a/nebo do jiných aktiv uvedených v části I zákona o podnicích kolektivního investování ze dne 20. prosince 2002, s cílem rozložit rizika a umožnit tak akcionářům společnosti mít prospěch z výsledků hospodaření. Společnost se zavazuje, že bude dodržovat investiční limity uvedené v části I zákona ze dne 20. prosince V rámci svých cílů je společnost schopna nabídnout výběr několika podřízených fondů, které jsou řízeny a spravovány nezávisle na sobě. Informace o konkrétní investiční politice jednotlivých podřízených fondů jsou uvedeny v jednotlivých informačních listech k příslušným podřízeným fondům. V rámci svých investic odpovídají aktiva každého podřízeného fondu pouze za pohledávky, závazky a povinnosti týkající se tohoto podřízeného fondu. Každý podřízený fond vystupuje vůči akcionářům a třetím stranám jako samostatný subjekt. Představenstvo může pro každý podřízený fond emitovat jednu nebo více tříd akcií. Cenová struktura, výše minimálního počátečního vkladu, deviza, v níž je vyjádřeno čisté obchodní jmění, a kategorie způsobilých investorů se mohou lišit v závislosti na jednotlivých třídách akcií. Jednotlivé třídy akcií se mohou také odlišovat na základě dalších objektivních faktorů, které určí představenstvo. Specifické charakteristiky podřízených fondů Cíle a investiční politiky prosazované v jednotlivých podřízených fondech jsou popsány v informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. II Upisování, odkupy a konverze Akcie mohou být nakupovány, zpětně odkupovány a konvertovány prostřednictvím ING Luxembourg a organizací, které zajišťují pro společnost finanční služby. Náklady a poplatky za upisování, zpětný odkup a konverzi jsou uvedeny na informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům.. Akcie jsou vydávány na doručitele (materializované ve formě fyzické listiny nebo nematerializované jako účetní zápis) nebo na jméno. Představenstvo může rozhodnout o vydání zlomkových akcií. Emisní, odkupní nebo konverzní cena se navýší o případné daně, poplatky a kolkovné, které jsou splatné v případě upisování, odkupu nebo konverze. V případě pozastavení výpočtu čistého obchodního jmění a/nebo pozastavení upisování, odkupu nebo konverze akcií budou přijaté pokyny provedeny na základě první hodnoty čistého obchodního jmění platné po uplynuté doby pozastavení. Společnost neschvaluje praktiky spojené s tzv. market timing a vyhrazuje si právo odmítnout pokyny od investora, který je podezřelý z používání těchto praktik a přijmout v případě potřeby veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů společnosti a ostatních investorů. (1) Upisování Společnost přijímá pokyny k upisování cenných papírů v Lucembursku každý pracovní den. Investoři, jejichž pokyny byly akceptovány (schváleny), obdrží akcie emitované na základě použitelné hodnoty čistého obchodního jmění, která je specifikována v informačním listu ke každému podřízenému fondu. Splatná cena může být navýšena o emisní poplatek ve prospěch příslušného podřízeného fondu a/nebo distributora; jeho sazba v žádném případě nepřevýší limity uváděné v informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. Částka za upsání akcií je splatná v referenční devize příslušné třídy akcií. Pokud chce upisovatel platit v jiné devize, ponese současně i náklady spojené se směnnou operací. Cena musí být uhrazena v časové lhůtě stanovené pro jednotlivé podřízené fondy. ING International str. 5

7 Akcie jsou dodány do deseti dnů od data vypočtení hodnoty čistého obchodního jmění, která je použita při upsání akcií. Představenstvo společnosti má kdykoli právo zastavit emisi akcií. Toto opatření může omezit na určité země nebo určité třídy akcií. Společnost může omezit jakékoli fyzické nebo právnické osobě nákup svých akcií, nebo tento nákup zcela zakázat. Akcie třídy I" budou vydány pouze upisovatelům, kteří vyplnili formulář pro upsání cenných papírů v souladu se svými povinnostmi, prohlášeními a zárukami, který jsou povinni předložit z titulu svého statutu institucionálního investora podle článku 129 zákona ze dne 20. prosince Schválení jakékoli žádosti o upsání cenných papírů třídy I bude odloženo do té doby, dokud společnost neobdrží požadované řádně vyplněné dokumenty a doklady. (2) Odkupy Každý akcionář má právo požádat o zpětné odkoupení svých akcií. Žádost o odkoupení nelze odvolat. Společnost přijímá pokyny k odkoupení akcií v Lucembursku každý pracovní den. Příslušná částka za odkoupení akcií bude stanovena na základě použitelné hodnoty čistého obchodního jmění, která je specifikována v informačním listu ke každému podřízenému fondu. Splatná cena může být snížena o poplatek za odkoupení ve prospěch příslušného podřízeného fondu a/nebo distributora; jeho sazba v žádném případě nepřevýší limity uváděné v informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. Při podávání žádosti o odkoupení musí akcionář připojit k žádosti akcie na doručitele (listinné certifikáty pokud byly akcie vydány v materializované formě, spolu se všemi nevyplacenými kupony v případě dividendových akcií) nebo potvrzení o registraci, pokud byla taková potvrzení u akcií na jméno vydána.. Daně, poplatky a administrativní náklady hradí akcionář. Částka za odkoupení akcií je splatná v referenční devize příslušné třídy akcií. Pokud chce upisovatel, aby mu bylo placeno v jiné devize, ponese současně i náklady spojené se směnnou operací. Představenstvo ani depozitní banka nenesou odpovědnost za jakékoli prodlení v platbě, které vznikne v důsledku případné devizové kontroly nebo jiných okolností, které nemohou ovlivnit a které by mohly omezit nebo dokonce znemožnit převod výnosu z odkupu akcií do zahraničí.. Společnost může provést nebo nechat provést nucený odkup všech akcií pokud zjistí, že osoba jenž není oprávněná vlastnit akcie společnosti (např. osoba příslušná do USA) vlastní sama nebo společně s jinými osobami akcie společnosti, nebo může provést nebo nechat provést nucený odkup části akcií pokud zjistí, že jedna nebo více osob vlastní část akcií společnosti způsobem, který způsobuje, že společnost podléhá jiným daňovým zákonům než jsou zákony lucemburské. Postup použitý v tomto případě je popsán ve stanovách společnosti. (3) Konverze Akcionáři mohou požádat o konverzi jakýchkoli akcií na akcie jiného podřízeného fondu nebo jiné třídy za předpokladu, že splňují podmínky pro držení akcií v tomto podřízeném fondu nebo pro tuto třídu. Převod bude proveden na základě příslušných hodnot čistého obchodního jmění, které budou stanoveny ke dni ocenění následujícím po přijetí pokynu ke konverzi (dále jen den ocenění ). V případě, kdy se limit platný pro přijímání pokynů u těchto dvou příslušných podřízených fondů nebo tříd akcií liší, budou pokyny ke konverzi zpracovány tak jako by šlo o žádost o odkoupení následovanou pokynem k upsání pro cílový podřízený fond nebo třídu akcií. Tento postup nebude v žádném případě znamenat dodatečné náklady pro akcionáře, který o konverzi požádal. Akcionáři by si měli uvědomit, že nemohou konvertovat akcie jedné třídy v podřízeném fondu na akcie jiné třídy ve stejném nebo jiném podřízeném fondu bez předchozího souhlasu představenstva společnosti. Představenstvo vždy zajistí, aby se v tomto ohledu dostalo všem akcionářům stejného zacházení. Každá konverze bude schválena za předpokladu splnění všech podmínek, kterými se řídí přístup k akciím dané třídy, typu nebo podtypu.. Společnost odkoupí zlomky akcií na doručitele vydaných v materializované (listinné) formě za použitelnou hodnotu čistého obchodního jmění a výnos proplatí akcionáři. Náklady spojené s odkupem a emisí akcií v souvislosti s konverzí mohou být naúčtovány k tíži akcionáře. Společnost v zásadě žádné náklady neúčtuje, pokud informační list příslušného podřízeného fondu neuvádí jinak. Při podávání žádosti o konverzi musí akcionář připojit k žádosti akcie na doručitele (listinné certifikáty pokud byly akcie vydány v materializované formě, spolu se všemi nevyplacenými kupony v případě dividendových akcií) nebo potvrzení o registraci, pokud byla taková potvrzení u akcií na jméno vydána.. ING International str. 6

8 (4) Omezení odkupů a konverzí Pokud k určitému datu požadavky na odkupy a konverze přesáhnou určitou výši stanovenou představenstvem pokud jde o počet akcií vydaných konkrétním podřízeným fondem nebo v konkrétní třídě, může představenstvo rozhodnout, že část nebo všechny tyto žádosti o odkoupení nebo konverzi budou odloženy na takovou dobu nebo takovým způsobem, jaký představenstvo považuje pro zájmy společnosti za nejlepší. Následující den ocenění po skončení tohoto období budou tyto žádosti o odkupy a konverze provedeny přednostně před později podanými žádostmi. (5) Upsání a odkup akcií v naturáliích Společnost může, pokud o to potenciální akcionář požádá a představenstvo jeho žádost schválí, vyhovět žádosti o upsání akcií proti vkladu v naturáliích. Druh a typ přijímaných aktiv stanoví představenstvo ve shodě s investiční politikou a všemi omezeními podřízeného fondu, do něhož má být investice vložena. Znalecký posudek ohledně vkládaných akcií musí předložit představenstvu nezávislý auditor společnosti. Veškeré náklady spojené s tímto úpisem v naturáliích ponese ten akcionář, který o něj požádá. Společnost je oprávněná, pokud tak určí představenstvo, uhradit akcionářům odkupní cenu v naturáliích tak, že přidělí držiteli investiční prostředky z portfolia aktiv tvořených danou třídou nebo třídami akcií, jejichž hodnota ke dni ocenění, kdy byla vypočtena odkupní cena, se bude rovnat hodnotě akcií určených k odkoupení. Odkoupení akcií v naturáliích může probíhat pouze na základě znaleckého posudku, který vypracoval nezávislý auditor společnosti. Odkoupení v naturáliích je možné pouze za předpokladu, že (i) je zaručeno právo akcionářů na rovné zacházení, (ii) dotyční akcionáři souhlasili s přijetím výnosu z odkoupení v naturáliích, a (iii) povaha a typ převáděných aktiv je stanovena na spravedlivém a přiměřeném základě aniž by došlo k poškození zájmů ostatních držitelů akcií dané třídy nebo tříd. Všechny náklady spojené s takovým odkupem naturáliích ponese příslušný podřízený fond nebo třída aktiv. III Náklady, poplatky a zdanění A) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ SPOLEČNOSTÍ 1. Společnost hradí všechny náklady spojené se založením a provozováním společnosti. Tyto náklady mohou zahrnovat, kromě jiného, zejména odměny vyplácené depozitní bance, odměny určené manažerské společnosti a dalším poskytovatelům služeb, stejně jako odměny vyplácené auditorovi, dále náklady na tisk, distribuci a překlady prospektů a pravidelných zpráv o výsledcích hospodaření, náklady na makléřskou činnost, poplatky, daně a náklady spojené s pohyby cenných papírů nebo hotovosti, náklady na úhradu paušální daně v Lucembursku, a všech dalších daní týkajících se podnikání společnosti, nálady spojené s tiskem akcií, překladem materiálů a uveřejňováním materiálů v tisku dle požadavků zákona, náklady na finanční služby spojené s cennými papíry a kupóny, případné náklady spojené s kótováním na burze cenných papírů nebo se zveřejněním ceny akcií společnosti, náklady spojené s pořizováním oficiálních listin a se souvisejícími službami právních poradců, a dále náklady a případné odměny vyplácené členům představenstva. V některých případech může společnost hradit také náklady na poplatky úřadům v zemích, kde jsou její akcie nabízeny veřejnosti, a případně náklady spojené s registrací v zahraničí. 2. Společnost bude vyplácet depozitní bance odměnu za správu a bude hradit náklady spojené s prováděním transakcí na základě smlouvy uzavřené s depozitní bankou. Tuto odměna a náklady platí depozitní bance příslušné podřízené fondy každý měsíc zpětně. Odměna příslušející depozitní bance za její služby může činit maximálně 0,07 % ročně a je vypočítávána na základě hodnoty průměrného obchodního jmění každé třídy akcií, s výjimkou pozic které společnost vlastní na rozvíjejících se trzích, u nichž je depozitní banka oprávněna pobírat subdepozitní/nebo příslušné bankovní poplatky. 3. Manažerská společnost, kterou je ING Investment Management Luxembourg S.A., obdrží za své služby manažerskou odměnu z majetku společnosti, jejíž výši stanoví informační listy jednotlivých podřízených fondů a kolektivní smlouva o správě portfolia uzavřená mezi společností a ING Investment Management Luxembourg S.A. Za své administrativní služby poskytované společnosti obdrží ING Investment Management Luxembourg S.A. z majetku společnosti poplatek vypočtený podle výše čistého obchodního jmění jednotlivých podřízených fondů, jak stanoví čas od času kolektivní dohoda o správě portfolia uzavřená mezi společností a ING Investment Management Luxembourg S.A. Tento poplatek bude činit maximálně 0,15 % ročně z průměrné hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii. ING International str. 7

9 Manažerská společnost je dále oprávněna účtovat každému podřízenému fondu své náklady za služby převodního agenta. Pokud administrátor, kterému manažerská společnost svěřila administrativní funkce, nebo jakýkoliv jiný poskytovatel služeb jmenovaný manažerskou společností pobírá odměnu, kterou přímo hradí příslušný(é) podřízený fond(y), budou tyto částky odečteny z odměny, která přísluší manažerské společnosti ING Investment Management Luxemburg S.A.. 4. Správci portfolia mohou uzavřít dočasná ujednání o provizi s makléři, na jejichž základě jsou obstarávány určité obchodní služby pro třetí strany a makléři je hradí z provizí, které dostávají z transakcí prováděných pro společnost. Podle zásady nejlepšího plnění mohou manažeři portfolia směřovat makléřské provize z portfoliových transakcí pro společnost ke kurzovým makléřům (brokers dealers) jako uznání za průzkum, který zajišťují, stejně jako za služby, které tito kurzoví makléři poskytují při plnění pokynů. 5. Aktiva příslušného podřízenému fondu budou ručit pouze za pohledávky, závazky a povinnosti týkající se tohoto podřízeného fondu. Každý podřízený fond vystupuje ve svých vztazích vůči akcionářům jako samostatný subjekt. B) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ INVESTORY Na základě specifických podmínek uvedených v příslušných informačních listech pro jednotlivé podřízené fondy musí investoři případně hradit náklady a poplatky spojené s upisováním, odkupem a konverzí akcií. C) DANĚ Zdanění společnosti v Lucembursku Emise akcií v Lucembursku nepodléhají žádnému zdanění ani poplatkům, s výjimkou pevně stanovené daně splatné při založení společnosti, která zahrnuje operace, při kterých se shromažďuje kapitál. Poplatek účtovaný při založení společnosti činil 1.250,- EUR. Obecně společnost podléhá paušální dani s roční sazbou 0,05 % z hodnoty čistého obchodního jmění. Tato daň je však snížena na 0,01 % ročně pro podřízené fondy investující na peněžním trhu a podřízené fondy a/nebo třídy akcií vyhrazené pro institucionální investory ve smyslu článku 129 zákona ze dne 20. prosince Toto zdanění se nevztahuje na část aktiv investovaných do jiných lucemburských podniků kolektivního investování. Za určitých podmínek mohou být některé podřízené fondy a/nebo třídy akcií vyhrazené pro institucionální investory úplně osvobozeny od této paušální daně, pokud tyto podřízené fondy investují do nástrojů peněžního trhu a depozit složených u úvěrových institucí. Některé výnosy portfolia společnosti ve formě dividend a úroků však mohou podléhat dani s variabilní daňovou sazbou sráženou u zdroje v zemi původu. Zdanění investora Za současného systému nepodléhají akcionáři z řad právnických osob (s výjimkou právnických osob, které mají místo své daňové příslušnosti v Lucembursku, nebo které zde mají stálé sídlo) v Lucembursku žádnému zdanění ani srážkám z jejich příjmu v Lucembursku, ani dani z kapitálového zisku, ať realizovaného či nikoliv, ani dani z převodu akcií či vyplacených podílů v případě zrušení společnosti. Na základě směrnice Rady 2003/48/EU o zdanění výnosů ze spoření ve formě úroků mohou akcionáři z řad fyzických osob, které nejsou lucemburskými rezidenty, podléhat od 1. července 2005 srážkové dani z úrokových příjmů vyplacených na základě distribuce dividend společnosti, nebo realizovaných z převodu, proplacení nebo odkupu akcií společnosti. Za současného systému akcionáři z řad fyzických osob, kteří jsou daňově příslušní do Lucemburska, nepodléhají v Lucembursku žádné srážkové dani odváděné z dividend. Daňové povinnosti však podléhají tyto vyplacené dividendy nebo rozdělený zisk. V případě realizace výnosů z převodu cenných papírů, proplacení nebo odkupu akcií společnosti, mohou osoby podléhat zdanění pod podmínkou, že doba, po niž majitel cenný papír vlastnil, nepřekročila lhůtu 6 měsíců a/nebo pokud nepředstavují více jak 10 % základního kapitálu společnosti. Popis současného lucemburského daňového systému nevylučuje jakékoli případné budoucí změny. Doporučujeme investorům poradit se s odborníky ve věci právních předpisů a nařízení (zejména právních předpisů a nařízení týkajících se daňového systému a devizových kontrol), které se vztahují na upisování, koupi, držení a prodej akcií v zemi jejich původu, stálého nebo přechodného pobytu. ING International str. 8

10 IV Rizikové faktory 1. Potencionální investoři si musí být vědomi, že investice do každého podřízeného fondu podléhají běžným a mimořádným výkyvům trhu a dalším rizikům, která jsou investicím vlastní a která jsou popsána v informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. Hodnota investic a jimi generovaných výnosů může klesat, stejně jako stoupat a může se stát, že se investorům jejich původní investice nevrátí 2. Upozorňujeme investory především na tu skutečnost, že pokud je cílem podřízených fondů dlouhodobý růst kapitálu, který závisí na investičním prostředí jako jsou zejména směnné kurzy, investice do rozvíjejících se trhů, vývoj křivky úrokových sazeb, změny v platební schopnosti emitentů, využívání finančních derivátů, mohou investice do společností nebo investiční sektor ovlivnit volatilitu trhu takovým způsobem, že dojde ke značnému zvýšení celkového rizika a/nebo mohou mít za důsledek nárůst či pokles hodnoty investic. Podrobný popis uváděných rizik najdete na informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. 3. Je třeba také poznamenat, že manažer může dočasně přijmout, v souladu s platnými investičními limity a omezeními, která se na něj vztahují, podstatně defenzivnější přístup a mít ve svém portfoliu více likvidních prostředků pokud se domnívá, že trhy nebo ekonomika v zemích, do kterých dané podřízené fondy investují jsou nadmíru volatilní, zažívají trvalý propad nebo zde panují jiné negativní podmínky. Za těchto okolností může dojít k tomu, že příslušný podřízený fond není s to pokračovat v plnění svého investičního cíle, což může negativně poznamenat jeho výkonnost. V Informace a dokumenty přístupné veřejnosti Informace Čisté obchodní jmění každé třídy akcií je veřejnosti k disposici v sídle společnosti, depozitní banky a v ostatních institucích, které jsou pověřeny poskytováním finančních služeb společnosti, a to počínaje prvním bankovním pracovním dnem, který následuje po výpočtu této hodnoty. Představenstvo bude také informovat veřejnost o čistém obchodním jmění všemi prostředky, které uzná za vhodné, a to alespoň dvakrát za měsíc a dále tak často, jak bude tato hodnota vypočítávána, přičemž tyto informace budou zveřejňovány v zemích, kde jsou tyto akcie veřejně nabízeny. Dokumenty Zjednodušený prospekt se dostane každému potenciálnímu akcionáři zdarma před uzavřením smlouvy o úpisu akcií. Prospekt v úplném i zjednodušeném znění a výroční a pololetní zprávy o činnosti a hospodaření jsou k vyzvednutí kdykoli zdarma na přepážkách depozitní banky a ostatních institucí pověřených depozitní bankou a dále pak v sídle společnosti. ING International str. 9

11 Část II Popis podřízených fondů Slovníček termínů použitých v dodatcích (informačních listech) Třídy akcií: P (CR)": třída P (CR)" je nabízena investorům v České republice. P (SR) : třída P (SR)" je nabízena investorům ve Slovenské republice a je komercializována pod názvem Viségrad Equity. P : akcie určené retailovým (soukromým) investorům. X : akcie určené retailovým (soukromým) investorům. Akcie X se liší od akcií třídy P vyšším manažerským poplatkem určeným pro některé trhy, kde distribuční síť vyžaduje vyšší úroveň poplatků. I : akcie vyhrazené pro institucionální investory, které jsou emitované pouze na jméno. Typy akcií: dividendové akcie (A-akcie) kapitalizační akcie (B-akcie) Forma akcií: akcie na doručitele akcie na jméno Vysvětlení ke grafu, který je vložen do jednotlivých dodatků pod nadpis Rizikový profil podřízeného fondu Tržní riziko Jde o obecné riziko, které hrozí všem typům investic. Vývoj kurzů převoditelných cenných papírů je určován především vývojem finančních trhů a ekonomickou situací emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám převládajícím v jednotlivých zemích. Úvěrové riziko Investoři si musí být plně vědomi toho, že každá investice může být spojena s úvěrovými riziky. Dluhopisy nebo dluhové nástroje sebou nesou úvěrové riziko spojené s emitenty, které může být změřeno pomocí ratingu platební schopnosti emitentů. Dluhopisy a dluhové nástroje emitované organizacemi s nízkým ratingem jsou všeobecně považovány za úvěrově vysoce rizikové s vyšším rizikem platební neschopnosti emitenta než je tomu v případě emitentů s vyšším ratingem. Pokud se emitent dluhopisů nebo jiného dluhového nástroje dostane do nepříznivé finanční nebo ekonomické situace, může hodnota dluhopisů nebo dluhových nástrojů (která může klesnout až na nulu) a investic vložených do těchto dluhopisů nebo dluhových nástrojů (která může klesnout až na nulu) touto změnou utrpět. Riziko likvidity K rizikům likvidity dochází v případě, kdy je těžké prodat určitý specifický nástroj. V zásadě platí, že fond nakupuje pouze nástroje, které mohou být kdykoliv realizovány. Může se však stát, že některé cenné papíry jsou obtížně realizovatelné v požadovaném momentu, během specifických období nebo na specifických segmentech trhu. Konečně pak existuje riziko, že tržní hodnota cenných papírů obchodovaných na omezeném tržním segmentu bude ohrožena vysokou volatilitou kurzů.

12 Vysvětlení ke grafu, který je vložen do jednotlivých dodatků pod nadpis Rizikový profil investora. ING používá metodiku nazývanou Risk Rating (EVAL ), která vychází z historického pozorování kolísání výnosů vyjádřených v eurech, a především pak jejich volatility proti průměru. Existuje 7 různých kategorií rizik (od nejnižšího rizika 0 až po nejvyšší riziko 6) v závislosti na stoupající volatilitě. U podřízených fondů bez pevně stanoveného časového rámce a bez ochrany kapitálu se riziko vypočte na základě kolísání měsíčních výnosů čistého obchodního jmění za posledních 5 let, nebo na základě kolísání výnosů referenčního indexu v případě nedostatečných historických pozorování. U podřízených fondů s pevně stanoveným časovým rámcem a s ochranou kapitálu se riziko vypočte na základě měsíčních výnosů, pokud existují historické podklady 2,5 roku zpět a déle, a na základě výnosů vypočítávaných v půlměsíčních časových intervalech, pokud jsou historické údaje známy minimálně 1 rok zpět. U nových podřízených fondů nebo v případě, kdy historické údaje existují pouze na dobu kratší než 1 rok, se riziko vypočte na základě stejných nebo podobných produktů, pokud pro daný podřízený fond nejsou k disposici dostatečné informace. Investiční horizont každého podřízeného fondu je definován jako durace v čase (vyjádřeno v počtu celých let), během níž by investice měla trvat (od 1 roku až po více než 5 let), aby historicky nedošlo k žádným negativním výnosům. Vysvětlení ke grafu, který je vložen do jednotlivých dodatků pod nadpis Historický přehled výkonnosti Výkonnost se vypočítává v eurech. Roční výkonnost se vypočte jako výnosy podřízeného fondu za jeden celý kalendářní rok. Úsečkové osy na grafech představují hodnocení výkonnosti, pořadnicové osy zastupují období, za které se výkonnost počítá. 11

13 PŘÍLOHA I: POPIS PODŘÍZENÝCH FONDŮ DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU ING International Czech Bond Úvod Tento podřízený fond byl zřízen rozhodnutím Představenstva dne 18. srpna Cíl a investiční politika Cílem tohoto podřízeného fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním do diversifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v českých korunách.. Investice směřují do cenných papírů, které investiční poradce považuje za kategorii investment grade, vydávají je česká vláda, Česká národní banka, česká samosprávná města, české podniky a české dceřinné společnosti mezinárodních firem a jsou kótované na oficiální burze nebo jiném regulovaném trhu, stejně jako do cenných papírů vydávaných státy, které jsou členy OECD. Při výběru cenných papírů pro investice se bude investiční poradce snažit zajistit bezpečnost jistiny a bude zohledňovat kvalitu a diversitu emitentů a sektorů, stejně jako dobu do splatnosti cenných papírů. Investiční poradce vezme v úvahu schopnost emitenta včas splatit úrok a jistinu. Ostatní způsobilé investice Podřízený fond může investovat také do dalších převoditelných cenných papírů (včetně opčních listů k cenným papírům až do maximální výše 10 % čistého obchodního jmění podřízeného fondu), nástrojů peněžního trhu, převoditelných cenných papírů typu 144 A, akcií UCITS a dalších UCI (podniků kolektivního investování) a do depozit v souladu s kapitolou 3: Investiční omezení, A) Způsobilé investice. Podřízený fond však nesmí investovat více než 10 % svého čistého obchodního jmění do UCITS a UCI. Pokud podřízený fond investuje do opčních listů na převoditelné cenné papíry, povšimněte si prosím, že hodnota čistého obchodního jmění může kolísat o to více pokud podřízený fond investoval do podkladového aktiva, a to kvůli vyšší volatilitě hodnoty opce. Může též využívat nástroje finančních derivátů za účelem dosažení investičních cílů jako jsou, kromě jiných: opce nebo termínované smlouvy (futures) na převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, smlouvy futures nebo burzovní opce, výkonové swapy, měnové futures a měnové opce. Rizika spojená s používáním nástrojů finančních derivátů za jiným účelem než zajištění jsou popsána v části III, bod 2 Rizika spojená se světem investic: podrobnosti, v úplném znění prospektu společnosti. Půjčka na burzovní a odkupní transakce Podřízený fond může též využívat půjček na burzovní a odkupní transakce. 12

14 Rizikový profil podřízeného fondu Typ rizika střední vysoké tržní riziko X úvěrové riziko X riziko likvidity X riziko koncentrace X inflační riziko X výkonnostní riziko X Rizikový profil typického investora Rating Eval Na bázi akcie třídy P k 28/02/05 Riziko Nízké Vysoké Minimální horizont Euro roky Deviza fondu roky Typ fondů Referenční deviza Den ocenění Upisování/Odkup/ Konverze Přijímání žádostí Termín splatnosti Manažer fondu Investice do cenných papírů s pevným výnosem Referenční devizou podřízeného fondu je česká koruna (CZK) Každý bankovní pracovní den v Lucembursku Vždy musí být provedeno na základě neznámé hodnoty čistého obchodního jmění Každý bankovní pracovní den v Lucembursku před použitelným dnem ocenění do 15:30 (pro všechny třídy) Do pěti bankovních pracovních dní po použitelném dni ocenění do 15:30 (pro všechny třídy) ING Investment Management C.R. Třída akcií Třída P Třída X Třída I (nezahájena) Kategorie akcií B-akcie, A-akcie B-akcie, A-akcie Forma akcií akcie na doručitele akcie na doručitele Deviza pro výpočet ČOJ CZK CZK Denominace akcií listinné akcie nejsou k dispozici listinné akcie nejsou k dispozici Emisní poplatek 3 % v Belgii; max. 5 % jinde 3 % v Belgii; max. 5 % jinde Poplatek za odkoupení akcií žádný žádný Poplatek za konverzi akcií žádný žádný Manažerský poplatek 1,00 % p.a 1,20 % p.a 13

15 Historický přehled výkonnosti 1 ING International kapitalizační akcie třídy P (B-akcie) Roční výkonnost 15,0 0 % 10,0 0 % 5,00% 0,00% -5,00% Fund 12,3 9 % - 2,50 % 7,51% ING International dividendové akcie třídy P (A-akcie) Roční výkonnost 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Fund 8,53% -6,00% -0,10% 1 Tyto informace o historické výkonnosti nejsou zárukou budoucí výkonnosti podřízených fondů. 14

16 ING International kapitalizační akcie třídy X (B-akcie) Roční výkonnost 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% Fund 12,11% - 2,8 0 % 7,19 % ING International dividendové akcie třídy X (A-akcie) Roční výkonnost 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Fund 7,53% -7,67% 0,36% 15

17 DODATEK Č. 2 K PROSPEKTU ING International Czech Equity ( ) Úvod Tento podřízený fond byl zřízen rozhodnutím Představenstva dne 18. srpna Cíl a investiční politika Cílem tohoto podřízeného fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním (alespoň 51 %) do diversifikovaného portfolia akcií kótovaných a obchodovaných na pražské burze nebo na jiném regulovaném českém trhu. Maximálně 49 % portfolia bude investováno do akcií kótovaných na burzách těchto zemí: Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva a Estonsko. Celkový podíl investovaný v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku smí být maximálně 10 %. Před investováním do jednotlivých emisí provede investiční poradce analýzu základních perspektiv každého emitenta a cenného papíru a rozdělí riziko mezi emitenty a sektory. Povoleny jsou investice do globálních depozitních certifikátů souvisejících s akciemi kótovanými na místních trzích.. Kromě toho investiční politika podřízeného fondu ING International Czech Equity stanoví, že akcie v tomto podřízeném fondu nezakládají vznik úrokových plateb jak definuje směrnice Rady ze dne 3. června 2003 (2003/48) o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Ostatní způsobilé investice Podřízený fond může investovat také do dalších převoditelných cenných papírů (včetně opčních listů k cenným papírům až do maximální výše 10 % čistého obchodního jmění podřízeného fondu), nástrojů peněžního trhu, převoditelných cenných papírů typu 144 A, akcií UCITS a dalších UCI (podniků kolektivního investování) a do depozit v souladu s Kapitolou 3: Investiční omezení, A) Způsobilé investice. Podřízený fond však nesmí investovat více než 10 % svého čistého obchodního jmění do UCITS a UCI. Pokud podřízený fond investuje do opčních listů na převoditelné cenné papíry, povšimněte si prosím, že hodnota čistého obchodního jmění může kolísat o to více pokud podřízený fond investoval do podkladového aktiva, a to kvůli vyšší volatilitě hodnoty opce. Může též využívat nástrojů finančních derivátů za účelem dosažení investičních cílů jako jsou, kromě jiných: opce nebo termínované smlouvy (futures) na převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, smlouvy futures nebo burzovní opce, výkonové swapy, měnové futures a měnové opce. Rizika spojená s používáním nástrojů finančních derivátů za jiným účelem než zajištění jsou popsána v části III, bod 2 Rizika spojená se světem investic: podrobnosti, v úplném znění prospěktu společnosti. Půjčka na burzovní a odkupní transakce Podřízený fond může též využívat půjček na burzovní a odkupní transakce. ( ) Podřízený fond ING International Czech Equity je komercializován ve Slovenské republice pod názvem "ING International Viségrad Equity" 16

18 Rizikový profil podřízeného fondu Typ rizika střední vysoké tržní riziko X úvěrové riziko X měnové riziko X riziko likvidity X inflační riziko X výkonnostní riziko X Rizikový profil typického investora Referenční deviza Oceňovací den Místo kótování akcií Upisování/Odkup/ Konverze Přijímání žádostí Termín splatnosti Manažer fondu Rating Eval Na bázi akcie třídy P k 28/02/05 Riziko Nízké Vysoké Minimální horizont Euro roky Deviza fondu roky Referenční devizou podřízeného fondu je česká koruna (CZK) Každý bankovní pracovní den v Lucembursku Lucembursko Vždy musí být provedeno na základě neznámé hodnoty čistého obchodního jmění Každý bankovní pracovní den v Lucembursku před použitelným dnem ocenění do 15:30 (pro všechny třídy) Do pěti bankovních pracovních dní po použitelném dni ocenění do 15:30 (pro všechny třídy) ING Investment Management C.R. Třída akcií Třída P (CR)" Třída P (SR)" Třída X" nezahájena Kategorie akcií B-akcie, A-akcie B-akcie, A-akcie Třída I" nezahájena Forma akcií akcie na doručitele akcie na doručitele Deviza pro výpočet ČOJ CZK slovenská koruna (SKK) Denominace akcií listinné akcie nejsou k dispozici listinné akcie nejsou k dispozici Emisní poplatek 3 % v Belgii; max. 5 % jinde 3 % v Belgii; max. 5 % jinde Poplatek za odkoupení akcií 0 % 0 % Manažerský poplatek 2,00 % p.a. 2,00 % p.a. 17

19 Historický přehled výkonnosti 2 ING International kapitalizační akcie třídy P(CR) (B-akcie) Roční výkonnost 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Fund 47,92% 47,53% 24,40% ING International dividendové akcie třídy P(CR) (A-akcie ) Roční výkonnost 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% Fund -2,59% 7,03% 17,37% ING International kapitalizační akcie třídy P (SR) (B-akcie) Roční výkonnost 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2005 Fund 88,71% 2 Tyto informace o historické výkonnosti nejsou zárukou budoucí výkonnosti podřízených fondů. 18

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19183-1363-0-PC Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19183-1363-0-PC Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19183-1363-0-PC Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 20. 10. 2006 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt):

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ING (L) Renta Fund. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Fund. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Fund Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ZÁŘÍ 29 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement a capital variable Otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Luxembourg - červenec 2006 Tato nabídka je složena

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO 31. ČERVENEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à capital variable (SICAV) Otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem KOMPLETNÍ NABÍDKA Luxembourg červenec 2007 Tato nabídka je složena ze tří

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Luxembourg Září 2005 Obsah Strana ING (L) INVEST 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZE ZÁŘÍ 2005 2 A SPOLEČNOST 3 1. Informace týkající

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Growth 4 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více