ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006"

Transkript

1 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities UCITS ve smyslu směrnice Rady 85/611/EHS) 52, route d'esch, L-2965 Luxembourg zapsaná v obchodním rejstříku (R.C.S.) v Lucembursku pod číslem B ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk listopad 2006 Tento prospekt se skládá ze tří části: Část I: Základní informace o společnosti Část II: Popis podřízených fondůů Další informace můžete získat u: ING Investment Management Belgium, Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B-1000 Bruxelles Tel nebo na webových stránkách

2 Obsah Strana DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 2 ČÁST I ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 ČÁST II POPIS PODŘÍZENÝCH FONDŮ ING International Czech Bond 12 ING International Czech Equity 16

3 Důležitá upozornění Upisování akcií společnosti je platné pouze tehdy, je-li realizováno ve shodě s platným prospektem nebo jeho zjednodušenou verzí, k němuž je přiložena poslední dostupná výroční zpráva, nebo jedná-li se o dřívější termín, poslední pololetní zpráva, kterou má společnost k dispozici. Platné jsou pouze informace obsažené v tomto prospektu, jeho zjednodušené verzi a dokumentech, které jsou určeny pro veřejnost. Tento prospekt podrobně popisuje celkový rámec platný pro všechny podřízené fondy a je nutné jej číst v souvislosti s příslušnými dodatky (informačními listy) k jednotlivým podřízeným fondům. Tyto dodatky jsou vydávány vždy při založení každého podřízeného fondu a tvoří nedílnou součást prospektu. Žádáme laskavě akcionáře, aby si před případným investováním tyto dodatky pečlivě pročetli. Prospekt je pravidelně aktualizován tak, aby zahrnoval všechny důležité změny. Doporučujeme proto investorům obrátit se na společnost v případě, že si nejsou jisti, zda mají skutečně nejnovější verzi prospektu. Kromě toho společnost poskytne zdarma nejnovější zjednodušenou verzi prospektu všem upisovatelům před uzavřením smlouvy. Je zakázáno používat tento prospekt jako nabídku nebo pobídku v zemích nebo za podmínek, kdy by taková nabídka nebo pobídka nebyla povolena příslušnými úřady ING International byla zřízena v Lucembursku a získala oprávnění od příslušného lucemburského úřadu. Toto povolení nesmí být vykládáno jako schválení obsahu tohoto prospektu a kvality nabízených akcií, které společnost vlastní, ze strany příslušného lucemburského úřadu. Provozní dohled nad společností provádí v první instanci příslušný lucemburský úřad. Potenciální investoři by se měli sami informovat ve věci právních předpisů a nařízení upravujících daňový režim a devizovou kontrolu, kterým podléhají v zemi svého původu, pobytu nebo stálého bydliště a poradit se se svým finančním, právním a daňovým poradcem ve všech otázkách, které souvisejí s obsahem tohoto dokumentu. Tento prospekt lze přeložit do dalších jazyků. V případě nesrovnalostí nebo nejasností pokud jde o význam určitého slova nebo výrazu v překladu rozhoduje původní anglická verze, s výjimkou (přičemž tato výjimka je jediná), kdy právní předpisy jurisdikce země, kde jsou akcie nabízeny veřejnosti, stanoví, že v žalobě, která vychází z údajů uvedených v prospektu v jazyce jiném než je angličtina má přednost jazyk prospektu, ze kterého tato žaloba vychází. Všechny spory ohledně uvedených podmínek se budou řídit a budou vykládány v souladu s lucemburským právem. Akcie společnosti nebyly zapsány podle žádného statutárního či regulačního předpisu Spojených států amerických. To ve svém důsledku znamená, že akcie společnosti nesmí být nabízeny k prodeji nebo prodány v této zemi nebo na jejích územích či državách, ani rezidentům či osobám s americkou státní příslušností, či s příslušností některého z jejích území, držav či oblastí pod její jurisdikcí, nebo nějaké jiné společnosti, sdružení či subjektu zapsanému či řízenému zákony Spojených států amerických (dále dohromady osoba příslušná do USA ). ING International str. 2

4 TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE PRODEJNÍ NABÍDKU ANI POBÍDKU V PŘÍPADĚ ZEMÍ, KDE JE TAKOVÁ PRODEJNÍ NABÍDKA NEBO POBÍDKA POVAŽOVANÁ ZA NEZÁKONNOU, NEBO KDE OSOBA ČINÍCÍ TAKOVOU PRODEJNÍ NABÍDKU NEBO POBÍDKU NENÍ ZPŮSOBILÁ TAK ČINIT. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE PRODEJNÍ NABÍDKU ANI POBÍDKU ŽÁDNÉ OSOBĚ, KTERÉ JE NEZÁKONNÉ TAKOVOU PRODEJNÍ NABÍDKU NEBO POBÍDKU ČINIT. Doporučujeme investorům vyhledat pomoc odborníka ve věci platné legislativy a právních předpisů a nařízení (zejména ve věci legislativy a právních předpisů a nařízení v oblasti daní a devizových kontrol), které se vztahují na upisování, nákup, držbu a prodej akcií v místě nebo zemi jejich původu, pobytu nebo stálého bydliště. Společnost potvrzuje, že splňuje veškerá ustanovení týkající se politiky KYC (Know your customer - poznej svého zákazníka) stanovená v platných lucemburských zákonech a nařízeních týkajících se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Představenstvo odpovídá za přesnost informací obsažených v tomto prospektu ke dni jeho zveřejnění. Na základě své rozumné a přiměřené znalosti tohoto dokumentu Představenstvo potvrzuje, že informace v něm obsažené jsou správným a věrným odrazem skutečnosti a že nebyla opomenuta žádná informace, která by změnila význam tohoto dokumentu pokud by do něj byla zahrnuta. Hodnota akcií společnosti podléhá výkyvům mnoha faktorů. Jakékoliv odhady návratnosti nebo ukazatele minulé výkonnosti jsou poskytnuty pouze pro informaci a v žádném případě nepředstavují záruku výkonnosti budoucí. Představenstvo proto také upozorňuje, že za normálních okolností a s ohledem na to, že kurzy cenných papíru kolísají, může být odkupní cena akcií vyšší nebo nižší než emisní (upisovací) cena. ING International str. 3

5 ČÁST I ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Místo, právní forma a datum založení Sídlo a identifikační číslo společnosti: Lucemburský kontrolní úřad Představenstvo Stručný pohled na společnost společnost byla založena v Lucemburku, Lucemburské velkovévodství, dne 18. května 1994 jako zastřešující veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem (SICAV). 52, route d Esch L-2965 Lucemburk R.C.S. Luxembourg : B Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) Předseda: pan Jean Sonneville Generální ředitel, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix 24, Brussels Členové představenstva: pan Philippe Gusbin Vrchní generální ředitel OPS & IT, člen výkonného výboru, ING Luxembourg, Route d Esch 52, Luxembourg pan Alexandre Deveen Výkonný ředitel, Mutual Funds Belgium, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix 24, Brussels pan Marc Van de Walle Ředitel, ING Luxembourg, Route d Esch 52, pan. Christiaan (Gerben) de Haan Luxembourg Výkonný ředitel, ING Investment Management, Avenue Marnix 24, Brussels Auditor: Manažerská společnost: Správci portfolia: Depozitní banka: Administrátor, převodní agent a registrátor Promotor Upisování, odkupy, konverze, finanční služby Finanční rok Datum konání řádné valné hromady Ernst & Young SA. 7 Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach (BP L-2017 Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52 route d'esch, L-2965 Luxembourg ING Investment Management (C.R.), Bozděchova 2/344, Praha, Česká republika ING Luxembourg, route d'esch 52, L-2965 Luxembourg ING Luxembourg, route d'esch 52, L-2965 Luxembourg ING Belgium, Avenue Marnix 24, Brussels ING Luxembourg nebo jiný finanční zprostředkovatel uváděný ve výročních a pololetních zprávách od 1. července do 30. června následujícího roku třetí čtvrtek v říjnu, (lucemburského času) a poprvé v roce 2007 (pokud tento den není v lucemburském bankovním sektoru pracovním dnem, pak se valná hromada bude konat první následující pracovní den) ING International str. 4

6 I Informace o investicích Obecně Výhradním účelem fungování společnosti je investování aktiv do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu všeho druhu a/nebo do jiných aktiv uvedených v části I zákona o podnicích kolektivního investování ze dne 20. prosince 2002, s cílem rozložit rizika a umožnit tak akcionářům společnosti mít prospěch z výsledků hospodaření. Společnost se zavazuje, že bude dodržovat investiční limity uvedené v části I zákona ze dne 20. prosince V rámci svých cílů je společnost schopna nabídnout výběr několika podřízených fondů, které jsou řízeny a spravovány nezávisle na sobě. Informace o konkrétní investiční politice jednotlivých podřízených fondů jsou uvedeny v jednotlivých informačních listech k příslušným podřízeným fondům. V rámci svých investic odpovídají aktiva každého podřízeného fondu pouze za pohledávky, závazky a povinnosti týkající se tohoto podřízeného fondu. Každý podřízený fond vystupuje vůči akcionářům a třetím stranám jako samostatný subjekt. Představenstvo může pro každý podřízený fond emitovat jednu nebo více tříd akcií. Cenová struktura, výše minimálního počátečního vkladu, deviza, v níž je vyjádřeno čisté obchodní jmění, a kategorie způsobilých investorů se mohou lišit v závislosti na jednotlivých třídách akcií. Jednotlivé třídy akcií se mohou také odlišovat na základě dalších objektivních faktorů, které určí představenstvo. Specifické charakteristiky podřízených fondů Cíle a investiční politiky prosazované v jednotlivých podřízených fondech jsou popsány v informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. II Upisování, odkupy a konverze Akcie mohou být nakupovány, zpětně odkupovány a konvertovány prostřednictvím ING Luxembourg a organizací, které zajišťují pro společnost finanční služby. Náklady a poplatky za upisování, zpětný odkup a konverzi jsou uvedeny na informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům.. Akcie jsou vydávány na doručitele (materializované ve formě fyzické listiny nebo nematerializované jako účetní zápis) nebo na jméno. Představenstvo může rozhodnout o vydání zlomkových akcií. Emisní, odkupní nebo konverzní cena se navýší o případné daně, poplatky a kolkovné, které jsou splatné v případě upisování, odkupu nebo konverze. V případě pozastavení výpočtu čistého obchodního jmění a/nebo pozastavení upisování, odkupu nebo konverze akcií budou přijaté pokyny provedeny na základě první hodnoty čistého obchodního jmění platné po uplynuté doby pozastavení. Společnost neschvaluje praktiky spojené s tzv. market timing a vyhrazuje si právo odmítnout pokyny od investora, který je podezřelý z používání těchto praktik a přijmout v případě potřeby veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů společnosti a ostatních investorů. (1) Upisování Společnost přijímá pokyny k upisování cenných papírů v Lucembursku každý pracovní den. Investoři, jejichž pokyny byly akceptovány (schváleny), obdrží akcie emitované na základě použitelné hodnoty čistého obchodního jmění, která je specifikována v informačním listu ke každému podřízenému fondu. Splatná cena může být navýšena o emisní poplatek ve prospěch příslušného podřízeného fondu a/nebo distributora; jeho sazba v žádném případě nepřevýší limity uváděné v informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. Částka za upsání akcií je splatná v referenční devize příslušné třídy akcií. Pokud chce upisovatel platit v jiné devize, ponese současně i náklady spojené se směnnou operací. Cena musí být uhrazena v časové lhůtě stanovené pro jednotlivé podřízené fondy. ING International str. 5

7 Akcie jsou dodány do deseti dnů od data vypočtení hodnoty čistého obchodního jmění, která je použita při upsání akcií. Představenstvo společnosti má kdykoli právo zastavit emisi akcií. Toto opatření může omezit na určité země nebo určité třídy akcií. Společnost může omezit jakékoli fyzické nebo právnické osobě nákup svých akcií, nebo tento nákup zcela zakázat. Akcie třídy I" budou vydány pouze upisovatelům, kteří vyplnili formulář pro upsání cenných papírů v souladu se svými povinnostmi, prohlášeními a zárukami, který jsou povinni předložit z titulu svého statutu institucionálního investora podle článku 129 zákona ze dne 20. prosince Schválení jakékoli žádosti o upsání cenných papírů třídy I bude odloženo do té doby, dokud společnost neobdrží požadované řádně vyplněné dokumenty a doklady. (2) Odkupy Každý akcionář má právo požádat o zpětné odkoupení svých akcií. Žádost o odkoupení nelze odvolat. Společnost přijímá pokyny k odkoupení akcií v Lucembursku každý pracovní den. Příslušná částka za odkoupení akcií bude stanovena na základě použitelné hodnoty čistého obchodního jmění, která je specifikována v informačním listu ke každému podřízenému fondu. Splatná cena může být snížena o poplatek za odkoupení ve prospěch příslušného podřízeného fondu a/nebo distributora; jeho sazba v žádném případě nepřevýší limity uváděné v informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. Při podávání žádosti o odkoupení musí akcionář připojit k žádosti akcie na doručitele (listinné certifikáty pokud byly akcie vydány v materializované formě, spolu se všemi nevyplacenými kupony v případě dividendových akcií) nebo potvrzení o registraci, pokud byla taková potvrzení u akcií na jméno vydána.. Daně, poplatky a administrativní náklady hradí akcionář. Částka za odkoupení akcií je splatná v referenční devize příslušné třídy akcií. Pokud chce upisovatel, aby mu bylo placeno v jiné devize, ponese současně i náklady spojené se směnnou operací. Představenstvo ani depozitní banka nenesou odpovědnost za jakékoli prodlení v platbě, které vznikne v důsledku případné devizové kontroly nebo jiných okolností, které nemohou ovlivnit a které by mohly omezit nebo dokonce znemožnit převod výnosu z odkupu akcií do zahraničí.. Společnost může provést nebo nechat provést nucený odkup všech akcií pokud zjistí, že osoba jenž není oprávněná vlastnit akcie společnosti (např. osoba příslušná do USA) vlastní sama nebo společně s jinými osobami akcie společnosti, nebo může provést nebo nechat provést nucený odkup části akcií pokud zjistí, že jedna nebo více osob vlastní část akcií společnosti způsobem, který způsobuje, že společnost podléhá jiným daňovým zákonům než jsou zákony lucemburské. Postup použitý v tomto případě je popsán ve stanovách společnosti. (3) Konverze Akcionáři mohou požádat o konverzi jakýchkoli akcií na akcie jiného podřízeného fondu nebo jiné třídy za předpokladu, že splňují podmínky pro držení akcií v tomto podřízeném fondu nebo pro tuto třídu. Převod bude proveden na základě příslušných hodnot čistého obchodního jmění, které budou stanoveny ke dni ocenění následujícím po přijetí pokynu ke konverzi (dále jen den ocenění ). V případě, kdy se limit platný pro přijímání pokynů u těchto dvou příslušných podřízených fondů nebo tříd akcií liší, budou pokyny ke konverzi zpracovány tak jako by šlo o žádost o odkoupení následovanou pokynem k upsání pro cílový podřízený fond nebo třídu akcií. Tento postup nebude v žádném případě znamenat dodatečné náklady pro akcionáře, který o konverzi požádal. Akcionáři by si měli uvědomit, že nemohou konvertovat akcie jedné třídy v podřízeném fondu na akcie jiné třídy ve stejném nebo jiném podřízeném fondu bez předchozího souhlasu představenstva společnosti. Představenstvo vždy zajistí, aby se v tomto ohledu dostalo všem akcionářům stejného zacházení. Každá konverze bude schválena za předpokladu splnění všech podmínek, kterými se řídí přístup k akciím dané třídy, typu nebo podtypu.. Společnost odkoupí zlomky akcií na doručitele vydaných v materializované (listinné) formě za použitelnou hodnotu čistého obchodního jmění a výnos proplatí akcionáři. Náklady spojené s odkupem a emisí akcií v souvislosti s konverzí mohou být naúčtovány k tíži akcionáře. Společnost v zásadě žádné náklady neúčtuje, pokud informační list příslušného podřízeného fondu neuvádí jinak. Při podávání žádosti o konverzi musí akcionář připojit k žádosti akcie na doručitele (listinné certifikáty pokud byly akcie vydány v materializované formě, spolu se všemi nevyplacenými kupony v případě dividendových akcií) nebo potvrzení o registraci, pokud byla taková potvrzení u akcií na jméno vydána.. ING International str. 6

8 (4) Omezení odkupů a konverzí Pokud k určitému datu požadavky na odkupy a konverze přesáhnou určitou výši stanovenou představenstvem pokud jde o počet akcií vydaných konkrétním podřízeným fondem nebo v konkrétní třídě, může představenstvo rozhodnout, že část nebo všechny tyto žádosti o odkoupení nebo konverzi budou odloženy na takovou dobu nebo takovým způsobem, jaký představenstvo považuje pro zájmy společnosti za nejlepší. Následující den ocenění po skončení tohoto období budou tyto žádosti o odkupy a konverze provedeny přednostně před později podanými žádostmi. (5) Upsání a odkup akcií v naturáliích Společnost může, pokud o to potenciální akcionář požádá a představenstvo jeho žádost schválí, vyhovět žádosti o upsání akcií proti vkladu v naturáliích. Druh a typ přijímaných aktiv stanoví představenstvo ve shodě s investiční politikou a všemi omezeními podřízeného fondu, do něhož má být investice vložena. Znalecký posudek ohledně vkládaných akcií musí předložit představenstvu nezávislý auditor společnosti. Veškeré náklady spojené s tímto úpisem v naturáliích ponese ten akcionář, který o něj požádá. Společnost je oprávněná, pokud tak určí představenstvo, uhradit akcionářům odkupní cenu v naturáliích tak, že přidělí držiteli investiční prostředky z portfolia aktiv tvořených danou třídou nebo třídami akcií, jejichž hodnota ke dni ocenění, kdy byla vypočtena odkupní cena, se bude rovnat hodnotě akcií určených k odkoupení. Odkoupení akcií v naturáliích může probíhat pouze na základě znaleckého posudku, který vypracoval nezávislý auditor společnosti. Odkoupení v naturáliích je možné pouze za předpokladu, že (i) je zaručeno právo akcionářů na rovné zacházení, (ii) dotyční akcionáři souhlasili s přijetím výnosu z odkoupení v naturáliích, a (iii) povaha a typ převáděných aktiv je stanovena na spravedlivém a přiměřeném základě aniž by došlo k poškození zájmů ostatních držitelů akcií dané třídy nebo tříd. Všechny náklady spojené s takovým odkupem naturáliích ponese příslušný podřízený fond nebo třída aktiv. III Náklady, poplatky a zdanění A) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ SPOLEČNOSTÍ 1. Společnost hradí všechny náklady spojené se založením a provozováním společnosti. Tyto náklady mohou zahrnovat, kromě jiného, zejména odměny vyplácené depozitní bance, odměny určené manažerské společnosti a dalším poskytovatelům služeb, stejně jako odměny vyplácené auditorovi, dále náklady na tisk, distribuci a překlady prospektů a pravidelných zpráv o výsledcích hospodaření, náklady na makléřskou činnost, poplatky, daně a náklady spojené s pohyby cenných papírů nebo hotovosti, náklady na úhradu paušální daně v Lucembursku, a všech dalších daní týkajících se podnikání společnosti, nálady spojené s tiskem akcií, překladem materiálů a uveřejňováním materiálů v tisku dle požadavků zákona, náklady na finanční služby spojené s cennými papíry a kupóny, případné náklady spojené s kótováním na burze cenných papírů nebo se zveřejněním ceny akcií společnosti, náklady spojené s pořizováním oficiálních listin a se souvisejícími službami právních poradců, a dále náklady a případné odměny vyplácené členům představenstva. V některých případech může společnost hradit také náklady na poplatky úřadům v zemích, kde jsou její akcie nabízeny veřejnosti, a případně náklady spojené s registrací v zahraničí. 2. Společnost bude vyplácet depozitní bance odměnu za správu a bude hradit náklady spojené s prováděním transakcí na základě smlouvy uzavřené s depozitní bankou. Tuto odměna a náklady platí depozitní bance příslušné podřízené fondy každý měsíc zpětně. Odměna příslušející depozitní bance za její služby může činit maximálně 0,07 % ročně a je vypočítávána na základě hodnoty průměrného obchodního jmění každé třídy akcií, s výjimkou pozic které společnost vlastní na rozvíjejících se trzích, u nichž je depozitní banka oprávněna pobírat subdepozitní/nebo příslušné bankovní poplatky. 3. Manažerská společnost, kterou je ING Investment Management Luxembourg S.A., obdrží za své služby manažerskou odměnu z majetku společnosti, jejíž výši stanoví informační listy jednotlivých podřízených fondů a kolektivní smlouva o správě portfolia uzavřená mezi společností a ING Investment Management Luxembourg S.A. Za své administrativní služby poskytované společnosti obdrží ING Investment Management Luxembourg S.A. z majetku společnosti poplatek vypočtený podle výše čistého obchodního jmění jednotlivých podřízených fondů, jak stanoví čas od času kolektivní dohoda o správě portfolia uzavřená mezi společností a ING Investment Management Luxembourg S.A. Tento poplatek bude činit maximálně 0,15 % ročně z průměrné hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na jednu akcii. ING International str. 7

9 Manažerská společnost je dále oprávněna účtovat každému podřízenému fondu své náklady za služby převodního agenta. Pokud administrátor, kterému manažerská společnost svěřila administrativní funkce, nebo jakýkoliv jiný poskytovatel služeb jmenovaný manažerskou společností pobírá odměnu, kterou přímo hradí příslušný(é) podřízený fond(y), budou tyto částky odečteny z odměny, která přísluší manažerské společnosti ING Investment Management Luxemburg S.A.. 4. Správci portfolia mohou uzavřít dočasná ujednání o provizi s makléři, na jejichž základě jsou obstarávány určité obchodní služby pro třetí strany a makléři je hradí z provizí, které dostávají z transakcí prováděných pro společnost. Podle zásady nejlepšího plnění mohou manažeři portfolia směřovat makléřské provize z portfoliových transakcí pro společnost ke kurzovým makléřům (brokers dealers) jako uznání za průzkum, který zajišťují, stejně jako za služby, které tito kurzoví makléři poskytují při plnění pokynů. 5. Aktiva příslušného podřízenému fondu budou ručit pouze za pohledávky, závazky a povinnosti týkající se tohoto podřízeného fondu. Každý podřízený fond vystupuje ve svých vztazích vůči akcionářům jako samostatný subjekt. B) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ INVESTORY Na základě specifických podmínek uvedených v příslušných informačních listech pro jednotlivé podřízené fondy musí investoři případně hradit náklady a poplatky spojené s upisováním, odkupem a konverzí akcií. C) DANĚ Zdanění společnosti v Lucembursku Emise akcií v Lucembursku nepodléhají žádnému zdanění ani poplatkům, s výjimkou pevně stanovené daně splatné při založení společnosti, která zahrnuje operace, při kterých se shromažďuje kapitál. Poplatek účtovaný při založení společnosti činil 1.250,- EUR. Obecně společnost podléhá paušální dani s roční sazbou 0,05 % z hodnoty čistého obchodního jmění. Tato daň je však snížena na 0,01 % ročně pro podřízené fondy investující na peněžním trhu a podřízené fondy a/nebo třídy akcií vyhrazené pro institucionální investory ve smyslu článku 129 zákona ze dne 20. prosince Toto zdanění se nevztahuje na část aktiv investovaných do jiných lucemburských podniků kolektivního investování. Za určitých podmínek mohou být některé podřízené fondy a/nebo třídy akcií vyhrazené pro institucionální investory úplně osvobozeny od této paušální daně, pokud tyto podřízené fondy investují do nástrojů peněžního trhu a depozit složených u úvěrových institucí. Některé výnosy portfolia společnosti ve formě dividend a úroků však mohou podléhat dani s variabilní daňovou sazbou sráženou u zdroje v zemi původu. Zdanění investora Za současného systému nepodléhají akcionáři z řad právnických osob (s výjimkou právnických osob, které mají místo své daňové příslušnosti v Lucembursku, nebo které zde mají stálé sídlo) v Lucembursku žádnému zdanění ani srážkám z jejich příjmu v Lucembursku, ani dani z kapitálového zisku, ať realizovaného či nikoliv, ani dani z převodu akcií či vyplacených podílů v případě zrušení společnosti. Na základě směrnice Rady 2003/48/EU o zdanění výnosů ze spoření ve formě úroků mohou akcionáři z řad fyzických osob, které nejsou lucemburskými rezidenty, podléhat od 1. července 2005 srážkové dani z úrokových příjmů vyplacených na základě distribuce dividend společnosti, nebo realizovaných z převodu, proplacení nebo odkupu akcií společnosti. Za současného systému akcionáři z řad fyzických osob, kteří jsou daňově příslušní do Lucemburska, nepodléhají v Lucembursku žádné srážkové dani odváděné z dividend. Daňové povinnosti však podléhají tyto vyplacené dividendy nebo rozdělený zisk. V případě realizace výnosů z převodu cenných papírů, proplacení nebo odkupu akcií společnosti, mohou osoby podléhat zdanění pod podmínkou, že doba, po niž majitel cenný papír vlastnil, nepřekročila lhůtu 6 měsíců a/nebo pokud nepředstavují více jak 10 % základního kapitálu společnosti. Popis současného lucemburského daňového systému nevylučuje jakékoli případné budoucí změny. Doporučujeme investorům poradit se s odborníky ve věci právních předpisů a nařízení (zejména právních předpisů a nařízení týkajících se daňového systému a devizových kontrol), které se vztahují na upisování, koupi, držení a prodej akcií v zemi jejich původu, stálého nebo přechodného pobytu. ING International str. 8

10 IV Rizikové faktory 1. Potencionální investoři si musí být vědomi, že investice do každého podřízeného fondu podléhají běžným a mimořádným výkyvům trhu a dalším rizikům, která jsou investicím vlastní a která jsou popsána v informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. Hodnota investic a jimi generovaných výnosů může klesat, stejně jako stoupat a může se stát, že se investorům jejich původní investice nevrátí 2. Upozorňujeme investory především na tu skutečnost, že pokud je cílem podřízených fondů dlouhodobý růst kapitálu, který závisí na investičním prostředí jako jsou zejména směnné kurzy, investice do rozvíjejících se trhů, vývoj křivky úrokových sazeb, změny v platební schopnosti emitentů, využívání finančních derivátů, mohou investice do společností nebo investiční sektor ovlivnit volatilitu trhu takovým způsobem, že dojde ke značnému zvýšení celkového rizika a/nebo mohou mít za důsledek nárůst či pokles hodnoty investic. Podrobný popis uváděných rizik najdete na informačních listech k jednotlivým podřízeným fondům. 3. Je třeba také poznamenat, že manažer může dočasně přijmout, v souladu s platnými investičními limity a omezeními, která se na něj vztahují, podstatně defenzivnější přístup a mít ve svém portfoliu více likvidních prostředků pokud se domnívá, že trhy nebo ekonomika v zemích, do kterých dané podřízené fondy investují jsou nadmíru volatilní, zažívají trvalý propad nebo zde panují jiné negativní podmínky. Za těchto okolností může dojít k tomu, že příslušný podřízený fond není s to pokračovat v plnění svého investičního cíle, což může negativně poznamenat jeho výkonnost. V Informace a dokumenty přístupné veřejnosti Informace Čisté obchodní jmění každé třídy akcií je veřejnosti k disposici v sídle společnosti, depozitní banky a v ostatních institucích, které jsou pověřeny poskytováním finančních služeb společnosti, a to počínaje prvním bankovním pracovním dnem, který následuje po výpočtu této hodnoty. Představenstvo bude také informovat veřejnost o čistém obchodním jmění všemi prostředky, které uzná za vhodné, a to alespoň dvakrát za měsíc a dále tak často, jak bude tato hodnota vypočítávána, přičemž tyto informace budou zveřejňovány v zemích, kde jsou tyto akcie veřejně nabízeny. Dokumenty Zjednodušený prospekt se dostane každému potenciálnímu akcionáři zdarma před uzavřením smlouvy o úpisu akcií. Prospekt v úplném i zjednodušeném znění a výroční a pololetní zprávy o činnosti a hospodaření jsou k vyzvednutí kdykoli zdarma na přepážkách depozitní banky a ostatních institucí pověřených depozitní bankou a dále pak v sídle společnosti. ING International str. 9

11 Část II Popis podřízených fondů Slovníček termínů použitých v dodatcích (informačních listech) Třídy akcií: P (CR)": třída P (CR)" je nabízena investorům v České republice. P (SR) : třída P (SR)" je nabízena investorům ve Slovenské republice a je komercializována pod názvem Viségrad Equity. P : akcie určené retailovým (soukromým) investorům. X : akcie určené retailovým (soukromým) investorům. Akcie X se liší od akcií třídy P vyšším manažerským poplatkem určeným pro některé trhy, kde distribuční síť vyžaduje vyšší úroveň poplatků. I : akcie vyhrazené pro institucionální investory, které jsou emitované pouze na jméno. Typy akcií: dividendové akcie (A-akcie) kapitalizační akcie (B-akcie) Forma akcií: akcie na doručitele akcie na jméno Vysvětlení ke grafu, který je vložen do jednotlivých dodatků pod nadpis Rizikový profil podřízeného fondu Tržní riziko Jde o obecné riziko, které hrozí všem typům investic. Vývoj kurzů převoditelných cenných papírů je určován především vývojem finančních trhů a ekonomickou situací emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám převládajícím v jednotlivých zemích. Úvěrové riziko Investoři si musí být plně vědomi toho, že každá investice může být spojena s úvěrovými riziky. Dluhopisy nebo dluhové nástroje sebou nesou úvěrové riziko spojené s emitenty, které může být změřeno pomocí ratingu platební schopnosti emitentů. Dluhopisy a dluhové nástroje emitované organizacemi s nízkým ratingem jsou všeobecně považovány za úvěrově vysoce rizikové s vyšším rizikem platební neschopnosti emitenta než je tomu v případě emitentů s vyšším ratingem. Pokud se emitent dluhopisů nebo jiného dluhového nástroje dostane do nepříznivé finanční nebo ekonomické situace, může hodnota dluhopisů nebo dluhových nástrojů (která může klesnout až na nulu) a investic vložených do těchto dluhopisů nebo dluhových nástrojů (která může klesnout až na nulu) touto změnou utrpět. Riziko likvidity K rizikům likvidity dochází v případě, kdy je těžké prodat určitý specifický nástroj. V zásadě platí, že fond nakupuje pouze nástroje, které mohou být kdykoliv realizovány. Může se však stát, že některé cenné papíry jsou obtížně realizovatelné v požadovaném momentu, během specifických období nebo na specifických segmentech trhu. Konečně pak existuje riziko, že tržní hodnota cenných papírů obchodovaných na omezeném tržním segmentu bude ohrožena vysokou volatilitou kurzů.

12 Vysvětlení ke grafu, který je vložen do jednotlivých dodatků pod nadpis Rizikový profil investora. ING používá metodiku nazývanou Risk Rating (EVAL ), která vychází z historického pozorování kolísání výnosů vyjádřených v eurech, a především pak jejich volatility proti průměru. Existuje 7 různých kategorií rizik (od nejnižšího rizika 0 až po nejvyšší riziko 6) v závislosti na stoupající volatilitě. U podřízených fondů bez pevně stanoveného časového rámce a bez ochrany kapitálu se riziko vypočte na základě kolísání měsíčních výnosů čistého obchodního jmění za posledních 5 let, nebo na základě kolísání výnosů referenčního indexu v případě nedostatečných historických pozorování. U podřízených fondů s pevně stanoveným časovým rámcem a s ochranou kapitálu se riziko vypočte na základě měsíčních výnosů, pokud existují historické podklady 2,5 roku zpět a déle, a na základě výnosů vypočítávaných v půlměsíčních časových intervalech, pokud jsou historické údaje známy minimálně 1 rok zpět. U nových podřízených fondů nebo v případě, kdy historické údaje existují pouze na dobu kratší než 1 rok, se riziko vypočte na základě stejných nebo podobných produktů, pokud pro daný podřízený fond nejsou k disposici dostatečné informace. Investiční horizont každého podřízeného fondu je definován jako durace v čase (vyjádřeno v počtu celých let), během níž by investice měla trvat (od 1 roku až po více než 5 let), aby historicky nedošlo k žádným negativním výnosům. Vysvětlení ke grafu, který je vložen do jednotlivých dodatků pod nadpis Historický přehled výkonnosti Výkonnost se vypočítává v eurech. Roční výkonnost se vypočte jako výnosy podřízeného fondu za jeden celý kalendářní rok. Úsečkové osy na grafech představují hodnocení výkonnosti, pořadnicové osy zastupují období, za které se výkonnost počítá. 11

13 PŘÍLOHA I: POPIS PODŘÍZENÝCH FONDŮ DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU ING International Czech Bond Úvod Tento podřízený fond byl zřízen rozhodnutím Představenstva dne 18. srpna Cíl a investiční politika Cílem tohoto podřízeného fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním do diversifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v českých korunách.. Investice směřují do cenných papírů, které investiční poradce považuje za kategorii investment grade, vydávají je česká vláda, Česká národní banka, česká samosprávná města, české podniky a české dceřinné společnosti mezinárodních firem a jsou kótované na oficiální burze nebo jiném regulovaném trhu, stejně jako do cenných papírů vydávaných státy, které jsou členy OECD. Při výběru cenných papírů pro investice se bude investiční poradce snažit zajistit bezpečnost jistiny a bude zohledňovat kvalitu a diversitu emitentů a sektorů, stejně jako dobu do splatnosti cenných papírů. Investiční poradce vezme v úvahu schopnost emitenta včas splatit úrok a jistinu. Ostatní způsobilé investice Podřízený fond může investovat také do dalších převoditelných cenných papírů (včetně opčních listů k cenným papírům až do maximální výše 10 % čistého obchodního jmění podřízeného fondu), nástrojů peněžního trhu, převoditelných cenných papírů typu 144 A, akcií UCITS a dalších UCI (podniků kolektivního investování) a do depozit v souladu s kapitolou 3: Investiční omezení, A) Způsobilé investice. Podřízený fond však nesmí investovat více než 10 % svého čistého obchodního jmění do UCITS a UCI. Pokud podřízený fond investuje do opčních listů na převoditelné cenné papíry, povšimněte si prosím, že hodnota čistého obchodního jmění může kolísat o to více pokud podřízený fond investoval do podkladového aktiva, a to kvůli vyšší volatilitě hodnoty opce. Může též využívat nástroje finančních derivátů za účelem dosažení investičních cílů jako jsou, kromě jiných: opce nebo termínované smlouvy (futures) na převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, smlouvy futures nebo burzovní opce, výkonové swapy, měnové futures a měnové opce. Rizika spojená s používáním nástrojů finančních derivátů za jiným účelem než zajištění jsou popsána v části III, bod 2 Rizika spojená se světem investic: podrobnosti, v úplném znění prospektu společnosti. Půjčka na burzovní a odkupní transakce Podřízený fond může též využívat půjček na burzovní a odkupní transakce. 12

14 Rizikový profil podřízeného fondu Typ rizika střední vysoké tržní riziko X úvěrové riziko X riziko likvidity X riziko koncentrace X inflační riziko X výkonnostní riziko X Rizikový profil typického investora Rating Eval Na bázi akcie třídy P k 28/02/05 Riziko Nízké Vysoké Minimální horizont Euro roky Deviza fondu roky Typ fondů Referenční deviza Den ocenění Upisování/Odkup/ Konverze Přijímání žádostí Termín splatnosti Manažer fondu Investice do cenných papírů s pevným výnosem Referenční devizou podřízeného fondu je česká koruna (CZK) Každý bankovní pracovní den v Lucembursku Vždy musí být provedeno na základě neznámé hodnoty čistého obchodního jmění Každý bankovní pracovní den v Lucembursku před použitelným dnem ocenění do 15:30 (pro všechny třídy) Do pěti bankovních pracovních dní po použitelném dni ocenění do 15:30 (pro všechny třídy) ING Investment Management C.R. Třída akcií Třída P Třída X Třída I (nezahájena) Kategorie akcií B-akcie, A-akcie B-akcie, A-akcie Forma akcií akcie na doručitele akcie na doručitele Deviza pro výpočet ČOJ CZK CZK Denominace akcií listinné akcie nejsou k dispozici listinné akcie nejsou k dispozici Emisní poplatek 3 % v Belgii; max. 5 % jinde 3 % v Belgii; max. 5 % jinde Poplatek za odkoupení akcií žádný žádný Poplatek za konverzi akcií žádný žádný Manažerský poplatek 1,00 % p.a 1,20 % p.a 13

15 Historický přehled výkonnosti 1 ING International kapitalizační akcie třídy P (B-akcie) Roční výkonnost 15,0 0 % 10,0 0 % 5,00% 0,00% -5,00% Fund 12,3 9 % - 2,50 % 7,51% ING International dividendové akcie třídy P (A-akcie) Roční výkonnost 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Fund 8,53% -6,00% -0,10% 1 Tyto informace o historické výkonnosti nejsou zárukou budoucí výkonnosti podřízených fondů. 14

16 ING International kapitalizační akcie třídy X (B-akcie) Roční výkonnost 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% Fund 12,11% - 2,8 0 % 7,19 % ING International dividendové akcie třídy X (A-akcie) Roční výkonnost 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Fund 7,53% -7,67% 0,36% 15

17 DODATEK Č. 2 K PROSPEKTU ING International Czech Equity ( ) Úvod Tento podřízený fond byl zřízen rozhodnutím Představenstva dne 18. srpna Cíl a investiční politika Cílem tohoto podřízeného fondu je realizovat dlouhodobý kapitálový růst investováním (alespoň 51 %) do diversifikovaného portfolia akcií kótovaných a obchodovaných na pražské burze nebo na jiném regulovaném českém trhu. Maximálně 49 % portfolia bude investováno do akcií kótovaných na burzách těchto zemí: Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva a Estonsko. Celkový podíl investovaný v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku smí být maximálně 10 %. Před investováním do jednotlivých emisí provede investiční poradce analýzu základních perspektiv každého emitenta a cenného papíru a rozdělí riziko mezi emitenty a sektory. Povoleny jsou investice do globálních depozitních certifikátů souvisejících s akciemi kótovanými na místních trzích.. Kromě toho investiční politika podřízeného fondu ING International Czech Equity stanoví, že akcie v tomto podřízeném fondu nezakládají vznik úrokových plateb jak definuje směrnice Rady ze dne 3. června 2003 (2003/48) o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Ostatní způsobilé investice Podřízený fond může investovat také do dalších převoditelných cenných papírů (včetně opčních listů k cenným papírům až do maximální výše 10 % čistého obchodního jmění podřízeného fondu), nástrojů peněžního trhu, převoditelných cenných papírů typu 144 A, akcií UCITS a dalších UCI (podniků kolektivního investování) a do depozit v souladu s Kapitolou 3: Investiční omezení, A) Způsobilé investice. Podřízený fond však nesmí investovat více než 10 % svého čistého obchodního jmění do UCITS a UCI. Pokud podřízený fond investuje do opčních listů na převoditelné cenné papíry, povšimněte si prosím, že hodnota čistého obchodního jmění může kolísat o to více pokud podřízený fond investoval do podkladového aktiva, a to kvůli vyšší volatilitě hodnoty opce. Může též využívat nástrojů finančních derivátů za účelem dosažení investičních cílů jako jsou, kromě jiných: opce nebo termínované smlouvy (futures) na převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, smlouvy futures nebo burzovní opce, výkonové swapy, měnové futures a měnové opce. Rizika spojená s používáním nástrojů finančních derivátů za jiným účelem než zajištění jsou popsána v části III, bod 2 Rizika spojená se světem investic: podrobnosti, v úplném znění prospěktu společnosti. Půjčka na burzovní a odkupní transakce Podřízený fond může též využívat půjček na burzovní a odkupní transakce. ( ) Podřízený fond ING International Czech Equity je komercializován ve Slovenské republice pod názvem "ING International Viségrad Equity" 16

18 Rizikový profil podřízeného fondu Typ rizika střední vysoké tržní riziko X úvěrové riziko X měnové riziko X riziko likvidity X inflační riziko X výkonnostní riziko X Rizikový profil typického investora Referenční deviza Oceňovací den Místo kótování akcií Upisování/Odkup/ Konverze Přijímání žádostí Termín splatnosti Manažer fondu Rating Eval Na bázi akcie třídy P k 28/02/05 Riziko Nízké Vysoké Minimální horizont Euro roky Deviza fondu roky Referenční devizou podřízeného fondu je česká koruna (CZK) Každý bankovní pracovní den v Lucembursku Lucembursko Vždy musí být provedeno na základě neznámé hodnoty čistého obchodního jmění Každý bankovní pracovní den v Lucembursku před použitelným dnem ocenění do 15:30 (pro všechny třídy) Do pěti bankovních pracovních dní po použitelném dni ocenění do 15:30 (pro všechny třídy) ING Investment Management C.R. Třída akcií Třída P (CR)" Třída P (SR)" Třída X" nezahájena Kategorie akcií B-akcie, A-akcie B-akcie, A-akcie Třída I" nezahájena Forma akcií akcie na doručitele akcie na doručitele Deviza pro výpočet ČOJ CZK slovenská koruna (SKK) Denominace akcií listinné akcie nejsou k dispozici listinné akcie nejsou k dispozici Emisní poplatek 3 % v Belgii; max. 5 % jinde 3 % v Belgii; max. 5 % jinde Poplatek za odkoupení akcií 0 % 0 % Manažerský poplatek 2,00 % p.a. 2,00 % p.a. 17

19 Historický přehled výkonnosti 2 ING International kapitalizační akcie třídy P(CR) (B-akcie) Roční výkonnost 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Fund 47,92% 47,53% 24,40% ING International dividendové akcie třídy P(CR) (A-akcie ) Roční výkonnost 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% Fund -2,59% 7,03% 17,37% ING International kapitalizační akcie třídy P (SR) (B-akcie) Roční výkonnost 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2005 Fund 88,71% 2 Tyto informace o historické výkonnosti nejsou zárukou budoucí výkonnosti podřízených fondů. 18

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt):

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO 31. ČERVENEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à capital variable (SICAV) Otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem KOMPLETNÍ NABÍDKA Luxembourg červenec 2007 Tato nabídka je složena ze tří

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO PROSINEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015 NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015 LU Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček... 4 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI....6 I. Stručná prezentace společnosti...6

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více