mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí"

Transkript

1 mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 5 ² KVÌTEN 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Do Evropské unie se staromìstským elánem V sobotu 1.kvìtna 2004 se staneme èleny Evropské unie. Vstupem Èeské republiky do Evropské unie vznikne automaticky obèanùm Èeské republiky obèanství Evropské unie a tím i právo volit své zástupce do zastupitelského orgánu Evropské unie, kterým je Evropský parlament. Volby do Evropského parlamentu se uskuteèní ve dnech èervna 2004 a více podrobností o volbách pøímo v našem mìstì se doètete na stranì pìt. Skoro na den pøesnì, právì pøed rokem, se konalo ve Starém Mìstì referendum o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii. Z celkového poètu platných hlasù bylo 85,71 % volièù pro vstup Èeské republiky do Evropské unie a 14,29% proti vstupu. Obèané Starého Mìsta se ukázali jako velmi proevropsky smýšlející. Ve srovnání s ostatními mìsty Èeské republiky jsme byli více pro Evropskou unii, než tøeba obèané Prahy, Brna, Olomouce, Zlína, Uherského Podle kalendáøe zaèalo letošní jaro již v sobotu 20.bøezna v 7:48 hod., ale to vùbec nevadilo dìtem z folklorního souboru Dolineèka, které si poèkaly na svou každoroèní slavnost ještì nìkolik dní. Oèekávané zmìny Hradištì, Uherského Brodu a dalších. Zkrátka, i když jsem hledal na internetu dlouhé hodiny, ve statistických údajích jsem nenašel žádné mìsto v Èeské republice, ve kterém by obèané hlasovali pro vstup do Evropské unie s vìtším elánem než 85,71 % staromìstských volièù. (Pochopitelnì v nìkterých menších obcích bylo dosaženo vìtšího volebního procenta, ale je rozdíl mezi hlasováním v malé vísce a v mnohatisícovém mìstì). Žijeme ve složité dobì, svìt se po sérii teroristických útokù velmi nepøíznivì zmìnil. Obèané oèekávají od èlenství v Evropské unii pøedevším politickou stabilitu a šanci na dlouhodobý mír v té èásti Evropy, kde Èeská republika leží. A to je jistì nejdùležitìjší argument, z toho bude mít užitek každý rozumnì smýšlející èlovìk. Po rozpadu Èeskoslovenska jsme již jen malá a nepøíliš bohatá zemì a zùstat osamoceni v dnešním dravém svìtì je takøka nemyslitelné. Milan Kubíèek Vynesli jsme Maøenu v pøírodì a vynášení zimy Maøeny symbolizuje již dlouhá léta obøad, který se koná i ve Starém Mìstì. Svleèená Maøena ukonèila své pøedlouhé letošní žití a zapálená byla vyhnána po vodní hladinì Salašky pryè z mìsta. MK V nedìli 28.bøezna 2004 jsme vynesli Maøenu k potoku Salaška. Obøadu se zúèastnilo nìkolik desítek dìtí a dospìlých. Foto: Milan Kubíèek Všem zamilovaným dívkám, maminkám, babièkám i prababièkám posíláme rozkvetlou májovou vìtvièku. Foto: Vladimír Kuèera Máj lásky èas Petr Bezruè Uhne kdy z duše? Zdá se mi, slyším šumot kol mlýnských, slyším Tvùj sladký hrdlièky hlas: uhne kdy z duše ztepilý zjev Tvùj, tmavé Tvé oèi, temný Tvùj vlas? Z obsahu novin Z Z Z Z Z Z Z Z Z Zprávy z radnice Vítání obèánkù do života Ochotníci zahráli veselohru Staré Mìsto pøed 10 lety Noc s Andersenem Slet èarodìjnic Vzpomínka na havárii amerického bombardéru Motocyklové závody Sportovní aktuality

2 2 Zprávy z radnice lll Staromìstské noviny 05/04 lll Obnova mìsta pokraèuje investièními akcemi Se starostou mìsta Miroslavem Schönbaumem jsem se setkal krátce pøed uzávìrkou v pondìlí 19.dubna Hovoøili jsme o vstupu Èeské republiky do Evropské unie k 1.kvìtnu, o investièních akcích v našem mìstì, o pozemkovém sporu mezi mìsty Uherské Hradištì a Staré Mìsto a pøípravì smíru i o demografickém vývoji populace v našem mìstì, který se zdá být v prvním ètvrtletí letošního roku pøíznivìjší než v minulých letech. V lokalitì Trávník se dokonèuje výstavba inženýrských sítí a bìhem dalšího období zde vyroste 46 bytových jednotek. Nová spojovací cesta mezi ulicí Sées a železnièním mostem by mìla být dokonèena v srpnu V souèasnosti se pracuje pøi rekonstrukci ulice Amálie Škráškové a v ulici Altéøe, budou následovat rekonstrukce ulic Mojmírova, Alšova + Uprkova a ulice U Sklépka v sousedství japonské zahrady. Bìhem následujících šesti až sedmi let chceme dokonèit celou oblast Nového svìta a dále sídlištì Michalská a Komenského, kde chybí parkovací plochy a také komunikace již potøebují opravu. V èervnu bude zahájena rekonstrukce základní školy Komenského, kde bude využita dvanáctimilionová státní dotace. Letos také zbouráme starou hasièskou zbrojnici a zaèneme s rekonstrukcí radnice, kde bude rovnìž využita dotace od státu, sdìlil starosta mìsta. Potom jsme pohovoøili o dalších investièních akcích v pøíštích letech. Ještì letos by se mohlo zaèít, podle poskytnutí dotace z programu Phare, s výstavbou protipovodòové hráze na Loukách a s jejím dokonèením poèítáme v roce Celá akce je velmi finanènì nároèná a bude stát asi 60 milionù korun. Vodní nádrž na Loukách by mìla být pøístupna k rekreaci v pøíštím roce. Pøipravujeme další projekt domu s peèovatelskou službou pro moderní ubytování našich V pracovní náplni starosty mìsta jsou mnohá jednání a úèast na schùzích. Mezi ty pøíjemnìjší povinnosti patøí návštìvy u rodièù obèánkù, kteøí se narodí jako první dítì v novém roce. Na snímku starosta Miroslav Schönbaum pøedává 20.ledna 2004 kytièku kvìtù a finanèní dar Petøe Kašné a dceøi Terezce. Foto: Milan Kubíèek 90.VÝROÈÍ TJ SOKOL STARÉ MÌSTO Tìlocvièná jednota Sokol Staré Mìsto uspoøádá v sobotu 24.dubna 2004 od 17 hodin oslavu k 90.výroèí Sokola v našem mìstì. Program: hod. prohlídka výstavky a archiválií 18 hodin slavnostní program 19:30 hod. divadelní soubor TJ Sokol Staré Mìsto uvede veselohru Katerinka Kaèa pro všechny zájemce V pøíštím vydání Staromìstských novin pøineseme záznam prùbìhu sokolských oslav. Milan Kubíèek Valná hromada mikroregionu Staromìstsko Dne 25.bøezna 2004 se uskuteènila v zasedací místnosti Mìstského úøadu ve Starém Mìstì valná hromada mikroregionu Staromìstsko. V programu byly zprávy o èinnosti správní a dozorèí rady a o hospodaøení mikroregionu, úèastnící jednání schválili pøíspìvky na èinnost mikroregionu na rok 2004 a vyslechli si vystoupení Ing. Jana Vaòka z KÚ Zlínského kraje - odbor strategického rozvoje. MK Pozvánka na pietní akt Výbor ZO ÈSBS vás srdeènì zve na pietní akt pøi pøíležitosti 59.výroèí osvobození Starého Mìsta, který se uskuteèní 30.dubna 2004 v 16:30 hod. u památníku v Hradiš ské ulici naproti høbitova. V 16:00 hod. budou položeny kytice kvìtù u památníku na sokolovnì a v 17:00 hod. u památníku na Potmìlùèce. RR Staromìstské noviny na internetu Kompletní vydání Staromìstských novin najdete ve formátu PDF na internetové adrese Soubory lze otevøít pøímo nebo je mùžete uložit do svého poèítaèe. Pro kontakt s redakcí Staromìstských novin mùžete využít také Na tuto adresu mùžete posílat i vaši komerèní i osobní inzerci, kterou zveøejníme za bezkonkurenèních podmínek a cenových relací. Milan Kubíèek seniorù a je nejvyšší èas k rekonstrukci zdravotního støediska. Také bude postaven bytový dùm na Moravním nábøeží a pøed zahájením je stavba bytového domu v Luèní ètvrti, øekl Miroslav Schönbaum. Soudní spor o pozemky Již nìkolik let kalí vzájemné vztahy Starého Mìsta a Uherského Hradištì soudní pøe o 234,5 ha pozemkù na území našeho mìsta, na které si èiní nárok zastupitelé uherskohradiš ské radnice. Prý jsou jejich historickým majetkem. Dne 11.listopadu 2003 se uskuteènilo na staromìstské pùdì v salonku restaurace Victoria na Širùchu první spoleèné jednání Rady mìsta Staré Mìsto a Rady mìsta Uherské Hradištì, na kterém si zástupci obou radnic vysvìtlili své postoje a pøedbìžnì si domluvili další kolo jednání, které by mìlo vyústit v pøípravu spoleèné dohody a eventuelní stažení soudního sporu. Pokud bude nìjaká dohoda schválena zastupitelstvem Starého Mìsta, mìla by být ještì v každém pøípadì potvrzena soudem, øekl den po prvním spoleèném jednání mìstských rad starosta Miroslav Schönbaum. Žaloba doposud nebyla stažena, pouze uherskohradiš ští zastupitelé na svém zasedání 13.dubna 2004 odsouhlasili zahájení pøípravy dohody o rozdìlení sporného majetku. Hlavní slovo však musí øíci èlenové Zastupitelstva Starého Mìsta na svém mimoøádném zasedání v první polovinì kvìtna. Rada mìsta povìøila starostu informovat na mimoøádném zastupitelstvu mìsta o variantách øešení soudního sporu o pozemky s mìstem Uherské Hradištì, sdìlil Miroslav Schönbaum. V pøíštích dnech se oèekává diskuze zastupitelù a obèanù na toto palèivé téma a teprve na jednání staromìstského zastupitelstva bude pøijato usnesení, které by mìlo ukonèit dlouholetou a zcela zbyteènì vypjatou atmosféru mezi dvìma sousedními mìsty. Milan Kubíèek Budeme opravovat památník padlých Pøed vchodem do høbitova stojí pomník padlým v I.svìtové válce. Byl slavnostnì odhalen Do tøí stran pomníku je vryto 75 jmen mužù, kteøí zemøeli v letech na zranìní nebo chorobu zpùsobenou válkou, pøípadnì zùstali nezvìstnými. Patrnì prvním Staromìš anem, který zahynul v I.svìtové válce byl František Èíhal z è. 57, který padl na ruské frontì a posledním Florian Grebeníèek z è. 297, který zemøel až v roce Na pomníku jsou nìkterá jména neèitelná a chybí i nìkolik fotografií. Radnice se rozhodla pomník opravit a proto žádáme obèany, kteøí mohou poskytnout fotografie padlých èi jiné informace, aby se obrátili na Ing. Alenu Pluhaøovou, Mìstský úøad Staré Mìsto, kanceláø najdete v pøízemí druhé dveøe vpravo. Telefon: klapka 104. MK Zpracujeme úèetnictví, vèetnì daòového pøiznání, optimalizace danì, zastupování pøed úøady. Tel.:

3 lll Staromìstské noviny 05/04 lll Zprávy z radnice 3 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva mìsta Staré Mìsto Zastupitelstvo mìsta Staré Mìsto I. vzalo na vìdomí K bodu 2) zprávu o èinnosti rady mìsta za uplynulé období K bodu 6) stav Fondu rozvoje bydlení k K bodu 12) zámìr na bytovou výstavbu v lokalitì Špitálky pøedložený Stavebním bytovým družstvem Nový Domov, se sídlem Tupesy zámìr na bytovou výstavbu v lokalitì Alšova - Uprkova (rozvojová plocha SM 6), pøedložený firmou EDIL DOMUS, s.r.o., Uherské Hradištì výsledky prùzkumu vytíženosti spojù ÈSAD MHD na trase Uh. Hradištì STS St. Mìsto železnièní stanice St. Mìsto a zpìt. II. schválilo K bodu 3) zmìnu rozpoètu mìsta k snížením pøíjmù i výdajù o tis. Kè. K bodu 4) hospodaøení mìsta za rok K bodu 5) pøedložené zmìny rozpoètu mìsta na rok 2004 zvýšením pøíjmù i výdajù o tis. Kè. K bodu 7) pøidìlení pùjèek z Fondu rozvoje bydlení dle OZV è. 05/99, èl. IV v celkové výši tis. Kè: 1. Josef Kamas Staré Mìsto, Kar. Svìtlé ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 2. Josef Dubovský Staré Mìsto, Seifertova 1460 konaného dne v sále radnice ve Starém Mìstì ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 3. Karel Bublík Staré Mìsto, Svatopluka Èecha ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 4. Libor Klimeš Staré Mìsto, Velkomoravská ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 5. Milan Veèerka Staré Mìsto, Svatoplukova ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 6. Milan a Marie Kolajovi Staré Mìsto, Klukova ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 7. Libuše Hudeèková Staré Mìsto, ul. Sadová ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 8. Vojtìch Chlachula Staré Mìsto, ul. Salašská ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 9. Vladimíra a Jaroslav Kuèerovi Staré Mìsto, ul. Obilní ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 10. Marie a Ivan Krejèiøíkovi Staré Mìsto, Na Hradbách ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 11. Eva Lángová Staré Mìsto, ul. Metodìjova ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 12. Ludmila Huèíková Staré Mìsto, Finská ètvrt ,- Kè Zastupitelstvo mìsta Staré Mìsto pøi jednání na radnici dne 18. bøezna Na snímku zleva: Marie Hráèková (radní - Nezávislí), Ing.Vladimír Kuèera (tajemník MìÚ), Miroslav Schönbaum (starosta-èssd), Josef Bazala (místostarosta-kdu-èsl), Ing. Kamil Psotka (radní-kdu-èsl) a Mgr. Jana Klonová (radní-èssd). Foto: Milan Kubíèek souhlas s pùjèkou ,- Kè 13. Anna Horehleïová Staré Mìsto, ul. Velehradská ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 14. Františka a Antonín Janováèovi Staré Mìsto, ul. Svatoplukova ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 15. Zdenìk Mach Uherské Hradištì, ul. Mojmírova 789 Požadovaná pùjèka na nemovitost è.p. 827 ve SM: ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 16. Renata Mazáèová Staré Mìsto, ul. Nerudova ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 17. Josef Nožièka Staré Mìsto, ul. Svatovítská ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 18. Vìra Hánová Staré Mìsto, ul. Bratøí Mrštíkù ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 19. Božena a Richard Žùrkovi Staré Mìsto, ul. Huštìnovská ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 20. Zdenìk Bajaja Staré Mìsto, ul. Mojmírova ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 21. Josef Vavøiník Staré Mìsto, ul. Kopánky ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 22. Ivan Hampala Staré Mìsto, ul. Kopánky ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 23. Mgr. Jitka Velgová Staré Mìsto, ul. Kopánky ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 24. Tomáš Slovák Staré Mìsto, ul. Kopánky ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 25. Marek Damovský Staré Mìsto, ul. Kopánky ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè 26. Iveta Otrusinová Staré Mìsto, ul. Kopánky 1727 pokraèování na str. 4

4 4 Zprávy z radnice lll Staromìstské noviny 05/04 lll Na snímku zleva èlenové zastupitelstva mìsta: Ing. Josef Vaculík (KDU-ÈSL), Ing. František Šíma (KDU-ÈSL), Ing. Josef Tròák (KDU-ÈSL), František Slavík (KDU-ÈSL) a Antonín Panáèek (Nezávislí). Foto: MK pokraèování ze str ,- Kè souhlas s pùjèkou ,- Kè K bodu 8) 8.1. bezúplatný pøevod pozemku p.è ost. pl. o výmìøe m 2, který se nachází u bytového domu è.p. 1624, ul. Velehradská od Zlínského kraje, tø. Tomáše Bati 3792, Zlín za úèelem narovnání vlastnických vztahù prodej bytu è. 1, ul. Finská ètvr 1481 ve Starém Mìstì panu Radku Truclovi, trvale bytem Kostelany nad Moravou è.p Jedná se o byt o velikosti 2+1, II. kategorie, I. podlaží, PP 68,20 m 2 za cenu ,- Kè vèetnì ceny za pozemek pod stavbou prodej stavebních pozemkù v lokalitì Trávník za úèelem výstavby rodinných domù (viz tab.) 8.4. prodej pozemku p.è. 22/4 st. o výmìøe 451 m 2 panu Marku Burdovi, St. Mìsto, Hradiš ská 66 za cenu 800,- Kè/m 2 za úèelem výstavby prodejny a bytové jednotky pøevod pozemku p.è. 160/3 zast. pl. o výmìøe 3 m 2 manželùm Ulmanovým, bytem St. Mìsto, Na Valech 1906 za cenu 300,- Kè/m 2 za úèelem narovnání vlastnických vztahù pøevod èásti pozemku p.è. 233/7 ost. pl. o výmìøe cca 15 m 2 Jihomoravské energetice, a.s. se sídlem v Brnì, Lidická 36 za cenu 800,- Kè/m 2 za úèelem vybudování kioskové trafostanice Betonbau UF zmìnu kupujícího u pozemku p.è zast. pl. o výmìøe 21 m 2 v k.ú. Staré Mìsto, který se dnes nachází pod øadovou garáží v lokalitì Kopánky z pana Libora Hájka, bytem St. Mìsto, Kosmova 1715 na pana Stanislava Filípka, bytem Staré Mìsto, Karoliny Svìtlé zøízení bezúplatného vìcného bøemene ve prospìch Jihomoravské energetiky, a.s. se sídlem v Brnì, Lidická 36 pro zaøízení distribuèní soustavy po provedení pøeložek VN a NN v lokalitì Trávník na pozemích p.è. 6073/43 a 6073/146, obì orná pùda, a pozemcích p.è. 233/7 a p.è. 233/89, obì ost. pl. ve vlastnictví Mìsta Staré Mìsto zøízení bezúplatného vìcného bøemene ve prospìch Jihomoravské energetiky, a.s. se sídlem v Brnì, Lidická 36 na uložení kabelù NN v lokalitì Trávník na pozemích p.è. 6073/16, 6073/30, 6073/32, 6073/34, 6073/44, 6073/45, 6073/46, 6073/47, 6073/68, 6073/69, 6073/76, 6073/101, 6073/102, 6073/107, 6073/108, 6073/113, 6073/145, 6073/146, 6073/147, vše orná pùda, a pozemku p.è. 233/4 ost. pl. ve vlastnictví Mìsta Staré Mìsto zøízení bezúplatného vìcného bøemene ve prospìch firmy Èeský Telecom, a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5 na uložení pøeložek telefonu SO 10, Inženýrské sítì Trávník Staré Mìsto na pozemcích p.è. 6073/30, 6073/32, 6073/34, 6073/42, 6073/43, 6073/76, 6073/101, 6073/102, 6073/107, 6073/108, 6073/146 a 6073/147, vše orná pùda, a na pozemcích p.è. 233/4, 233/7, 233/74 a 233/86, vše ost. pl. ve vlastnictví Mìsta Staré Mìsto zrušení zámìru na prodej pozemku p.è zast. pl. o výmìøe 657 m 2 a p.è. 4502/22 orná pùda o výmìøe m 2 spoleènosti Green Ways, s.r.o. se sídlem v Uh. Hradišti, Mariánské nám. 81 schválený na 5. zasedání zastupitelstva mìsta dne pod bodem II./6.10 z dùvodu nezájmu firmy zrušení pøevodu majetku - prodej pozemku p.è. 6073/133 ost. pl. o výmìøe 58 m 2, p.è. 6079/164 orná pùda o výmìøe 131 m 2 a p.è. 6073/165 orná pùda o výmìøe 303 m 2, který byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva mìsta dne panu Liboru Kamlerovi, bytem Staré Mìsto, Brnìnská 1249 pod bodem z dùvodu odstoupení pana Libora Kamlera od smlouvy. zrušení pøevodu majetku - prodej pozemku p.è. 6073/181 orná pùda o výmìøe 702 m 2, který byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva mìsta dne manželùm Mazúrkovým, bytem Kunovice, V Humnech 1402 pod bodem z dùvodu odstoupení manželù Mazúrkových od smlouvy zrušení pøevodu majetku - prodej pozemku p.è. 6073/125 ost. pl. o výmìøe 29 m 2, p.è. 6073/178 orná pùda o výmìøe 677 m 2 a p.è. 6073/179 orná pùda o výmìøe 41 m 2 panu Martinu Vaverkovi, bytem Bøestek 304, který byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva mìsta dne pod bodem 5.4. z dùvodu odstoupení pana Martina Vaverky od smlouvy. K bodu 9) finanèní pøíspìvky dobrovolným organizacím a spolkùm ve Starém Mìstì na jejich èinnost v roce 2004: kulturní organizace: Dolina, soubor písní a tancù Staré Mìsto, zastoupen Vojtìchem Chlachulou ,- Kè kulturní a sportovní organizace: Jednota Orel Staré Mìsto, zastoupená starostkou Dagmar Zálešákovou ,- Kè sportovní kluby: Volejbalový sportovní klub Staré Mìsto, zastoupen pøedsedou Františkem Janíkem ,- Kè dokonèení na str. 5 kupní výmìra cena è. parcely kupující v m 2 v Kè/m 2 2 pan Stanislav Èíhal, St. Mìsto, Klicperova 1737 a sleèna Lucie Vièánková, St. Mìsto, Na Vyhlídce ,- 6 pan David Vašát, Uh. Hradištì, Štìpnická ,- 11 pan Ing. Jiøí Kaèírek, Kojetín, Svatopluka Èecha ,- V èervnu bude zahájena rekonstrukce školní budovy v Komenského ulici. Pracovníci stavební firmy vymìní okna, zateplí fasádu a kompletnì vymìní poškozenou podlahu v tìlocviènì.: Foto: ZŠ

5 lll Staromìstské noviny 05/04 lll Zprávy z radnice 5 dokonèení ze str. 4 Šachový klub Staré Mìsto, zastoupen pøedsedou Ing. Romanem Omelkou ,- Kè Fotbalový klub SYNOT Staré Mìsto zastoupen pøedsedou Pavlem Dobešem ,- Kè Pøíspìvky budou vyplaceny po kontrole vyúètování pøíspìvkù za rok 2003 kontrolním výborem. K bodu 10) v souladu s OZV è. 04/2000 pøíspìvky: ve výši ,- Kè na nástavbu rodinného domu è.p v ulici Brnìnská paní JUDr. Miroslavì Kamenické, bytem Buchlovice, Kostelní 670 ve výši ,- Kè tj. 5% z èerpané pùjèky na stavbu rodinného domu è.p. 746 v ulici Velkomoravská manželùm Boženì a Štìpánu Kachtíkovým, bytem Staré Mìsto, Velkomoravská 746. K bodu 11) v souladu s ustanovením 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù obecnì závaznou vyhlášku è. 01/2004 o místních poplatcích. K bodu 12) v souladu s ustanovením 84, odst.2), písm.f) zákona è.128/2000 Sb., o obcích, v platném znìní, vstup Mìsta Staré Mìsto do Sdružení historických sídel Èech, Moravy a Slezska. ZM Staré Mìsto rovnìž vyslovuje souhlas se stanovami Sdružení. Jménem obce bude ve Sdružení jednat za Mìsto Staré Mìsto pan Josef Bazalamístostarosta Starého Mìsta prodej ks akcií firmy COLORLAK, a.s. firmì EFEKTA CONSULTING za cenu v celkové výši ,- Kè zámìr na výstavbu 1.etapy obytné zóny v lokalitì Alšova - Uprkova, která se nachází mimo pásmo hygienické ochrany zemìdìlských závodù. III. souhlasí se zmìnou zadávacích podmínek pro zpracování urbanisticko-architektonické studie lokality Dvorek. IV. požaduje dopracovat studii Bytová výstavba v lokalitì Špitálky o využití všech pozemkù, které jsou územním plánem urèeny k bytové výstavbì a spadají do lokality oznaèené jako rozvojová plocha SM 12 - Špitálky. V. delegovalo v souladu s 84, odst. (2) písm. g) zákona è. 128/2000 Sb. o obcích v platném znìní na valnou hromadu spoleènosti SVK, a.s. Uherské Hradištì pana Miroslava Schönbauma, starostu mìsta. VI. povìøilo K bodu 3) radu mìsta odsouhlasovat zmìny rozpoètu mìsta vyvolané zmìnami státního rozpoètu. VII. uložilo Radì mìsta informovat zastupitelstvo mìsta o postupu pøípravy bytové výstavby v lokalitách Špitálka a Alšova Uprkova. Josef Bazala Miroslav Schönbaum místostarosta starosta Na snímku zleva: JUDr.Vlasta Dobešová (ÈSSD), Ing. Jaromír Køižánek (ODS), Ing. Ladislav Vendel (ODS), Jiøí Bartošík (ODS), Radoslav Malina (Staromìstské sdružení), JUDr.Blanka Èerná (Staromìstské sdružení). Chybí:Ing. Ladislav Vanìk (KSÈM) Foto: MK Od 1.kvìtna 2004 budeme mít obèanství Evropské unie Vstupem Èeské republiky do Evropské unie k 1.kvìtnu 2004 vznikne automaticky obèanùm Èeské republiky obèanství Evropské unie a tím i právo volit své zástupce do zastupitelského orgánu Evropské unie Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu pìt let. Mandát poslance vzniká podle evropského volebního zákona zahájením první schùze Evropského parlamentu v novém pìtiletém funkèním období Evropského parlamentu. Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu pro období let se konají ve všech èlenských státech Evropské unie v rozmezí od 10. do 13.èervna V Èeské republice se volby konají v pátek 11.èervna a v sobotu 12.èervna Ve Starém Mìstì budeme volit ve volebních místnostech na základní škole na námìstí Hrdinù è.p.1000, na základní škole v ulici Komenského a na Støední zemìdìlské škole a Gymnáziu. Volební systém není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých èlenských zemí. Zpùsob volby do Evropského parlamentu upravuje v Èeské republice zákon è.62/2003 Sb. Kdo má právo volit? Právo volit na území Èeské republiky do Evropského parlamentu má každý obèan Èeské republiky, který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku 18 let a obèan jiného èlenského státu Evropské unie, který alespoò druhý den voleb dosáhl vìku 18 let a je po dobu nejménì 45 dnù veden v evidenci obyvatel podle zákona è.133/2000 Sb., a má na území Èeské republiky pobyt. Poslancem Evropského parlamentu mùže být zvolen obèan ve vìku od 21 let. Kolik bude poslancù? Podle smlouvy o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii se na území Èeské republiky volí do Evropského parlamentu 24 poslancù. Maximální poèet kandidátù uvedených na kandidátní listinì je tedy 32. Jak se bude volit? Voliè musí prokázat po pøíchodu do volební místnosti svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky. V prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích lístkù vloží voliè do úøední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku mùže pøitom zakroužkováním poøadového èísla nejvýše u dvou kandidátù uvedených na témže hlasovacím lístku vyznaèit, kterému z kandidátù dává pøednost. Vliv na postup kandidátù, oproti poøadí na kandidátní listinì uvedeném politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí, má zisk nejménì pìt procent pøednostních hlasù z celkového poètu platných hlasù odevzdaných pro daný kandidující subjekt. Podle podkladù z Krajského úøadu Zlín zpracoval Milan Kubíèek

6 6 Zprávy z radnice lll Staromìstské noviny 05/04 lll Usnesení z 27. zasedání Rady mìsta Staré Mìsto Rada mìsta po projednání bodù programu: schválila prodloužení pronájmu ubytovací buòky è. 6, ul. Salašská ve Starém Mìstì paní Františce Veèeøové, trvale bytem St. Mìsto, Za Radnicí 629 na dobu urèitou od do za stávajících podmínek a dále za podmínky splácení dluhu pronájem èástí pozemkù p.è. 233/7, p.è. 6073/21 a p.è. 6073/22 o výmìøe 63 m 2, za zahradou RD v ulicí Sées, paní Yvetì Pìrkové, bytem Dolní Nìmèí, Vinohradská 574 za podmínek: - v pøípadì oplocení pozemku bude toto snadno rozebíratelné na náklady nájemce - v pronajatém pozemku nebude provádìna výstavba hospodáøských a rekreaèních zaøízení - výsadba døevin a keøù je možná jen mimo kanalizaèní sbìraè pøi nedodržení této podmínky nebude poskytnuta náhrada za poškození nebo znièení porostù v pøípadì údržby a opravy sbìraèe - provozovateli kanalizaèního sbìraèe SVK Uh. Hradištì bude umožnìn kdykoliv pøístup komunální technikou za úèelem údržby, èištìní a oprav - na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou šest mìsícù - nájemné ve výši 1,- Kè/m2 a rok 1.4. výši poplatku za užívání travnatého fotbalového høištì, které se nachází ve sportovním areálu Rybníèek ve Starém Mìstì: pro místní organizace a obèany ze St. Mìsta pro cizí subjekty Pøi pøíležitosti Dne uèitelù pøijal místostarosta mìsta Josef Bazala v obøadní síni staromìstské radnice uèitelky základních konaného dne ,- Kè/hodina 400,- Kè/hodina 2.2. výsledek veøejné zakázky zjednodušené zadání dle 49a na akci Pøeložka telekomunikaèní sítì Trávník. Vybraný uchazeè: Michlovský, spol. s r. o., Zlín výsledek veøejné zakázky zjednodušené zadání dle 49a na akci Oprava místní komunikace ul. Mojmírova 1.etapa. Vybraný uchazeè: STAVAKTIV, s. r. o., Staré Mìsto výsledek veøejné zakázky zjednodušené zadání dle 49a na akci Oprava místní komunikace ul. Alšova a Úprkova 2. etapa. Vybraný uchazeè: STRABAG, a. s., Praha, oblast Východ výsledek veøejné zakázky zjednodušené zadání dle 49a na akci Oprava místní komunikace ul. Altéøe 3. etapa. Vybraný uchazeè: EKO-UH, s. r. o., Staré Mìsto projekt pro realizaci stavby Rekonstrukce a pøístavba radnice vyhlášení veøejné zakázky výzvy více zájemcùm dle 49 na akci Rekonstrukce a pøístavba radnice ve Starém Mìstì, urèila vyzvat tyto stavební firmy PaPP, s. r. o., Uh. Hradištì, STAMOS, s. r. o., Uh. Hradištì, Ing. Jiøí Køen TRADIX, St. Mìsto, STAVAKTIV, s. r. o., St. Mìsto, IPOS GROUP, s. r. o., St. Mìsto a jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení p. Miroslav Schönbaum, p. Josef Bazala, Ing. Kamil Psotka, Ing. Jaromír Køižánek, p. Robert Staufèík, Ing. Vladimír Kuèera, pí Marie Hráèková mimoøádný termín svatebních obøadù provedení atestace mìstského informaèního systému v souladu se zákonem è. 365/2000 Sb. o informaèních systémech Uèitelé byli pøijati na radnici a mateøských škol. Po krátkém pøivítání, které provedl zástupce starosty, se ujal slova øeditel základní školy Josef Jurnykl a pøedstavil Øeditel základní školy Josef Jurnykl pøedstavil místostarostovi Josefu Bazalovi uèitelky základní a mateøské školy. Na snímku zleva: Mgr.Marie Skládalová, Mgr.Eva Koòaøíková a Jitka Pravdíková. Foto: MK veøejné správy za cenu 30 tis. Kè bez DPH smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu Zlínského kraje na èinnost terénního pracovníka. vzala na vìdomí aktuální stav rozpoètu mìsta k žádost p. Libora Kamlera o zpìtné pøidìlení stavebního pozemku v lokalitì Trávník ve Starém Mìstì. nemá námitek k uložení kabelu el. energie na èásti pozemku p.è. 6088/30 a èásti pozemku p.è. 4545/2 v lokalitì Rybárny ve vlastnictví Mìsta Staré Mìsto za úèelem vybudování el. pøípojky pro zahradní domek na st. pozemku p.è ve vlastnictví manželù Ing. Máji a Josefa Konvalinkových, bytem Uh. Hradištì, Mazùrkova k slouèenému územnímu a stavebnímu øízení dle 36 a 61 stavebního zákona è. 50/ 1976 Sb. v platném znìní v k.ú. Staré Mìsto k územnímu øízení dle 36 stavebního zákona è. 50/1976 Sb. v platném znìní pro k.ú. Staré Mìsto k stavebnímu øízení dle 61 stavebního zákona è. 50/1976 Sb. v platném znìní v k.ú. Staré Mìsto. rozhodla o výbìru nejvhodnìjší nabídky na akci Rekonstrukce ZŠ è.p Vybraný uchazeè: STAVBY, s. r. o., Boršice. uložila Odboru správy majetku a ŽP 1.5. pøedložit návrh smluvního ošetøení uložení kabelu na èásti pozemku p.è. 6088/30 a èásti pozemku p.è. 4545/2 v lokalitì Rybárny. Josef Bazala Miroslav Schönbaum místostarosta starosta pøítomné uèitelky. Ty byly navrženy k ocenìní pøedevším za vynikající pedagogickou èinnost a významný pøínos pro výchovu a vzdìlávání mladé generace. Uèitelka Mgr. Marie Skládalová pracuje na Základní škole Staré Mìsto od roku 1978, vyuèuje chemii, pøírodopis a pracovní èinnosti. Za svoji uèitelskou karieru vychovala nejen øadu nadšených mladých chemikù a pøírodovìdcù, ale i také kuchaøù, sdìlil øeditel školy. Paní Mgr. Eva Koòaøíková od roku 1990 vykonává svìdomitì funkci zástupkynì øeditele pro I.stupeò. Vyuèuje na obou stupních školy a vede výuku tìlesné výchovy. Svým dùrazem na sport položila za dobu svého pùsobení na staromìstské škole základy zdravému životnímu stylu mnoha dìtí, øekl Josef Jurnykl. Z uèitelek mateøských škol byla odmìnìna Jitka Pravdíková z MŠ Komenského, kde pracuje již od roku Její výchovná práce byla vždy pøíkladná a metodicky na vysoké úrovni. Svým pøíjemným vystupováním a smyslem pro humor napomáhá k dobrému ovzduší v mateøské škole. Místostarosta Josef Bazala pøedal vyhodnoceným uèitelkám kytièku kvìtù, knihu o historii Starého Mìsta a po slavnostním pøípitku se všechny uèitelky podepsaly do pamìtní knihy. Milan Kubíèek

7 lll Staromìstské noviny 05/04 lll Spoleèenská rubrika 7 Vítání obèánkù do života Na snímku místostarosta Josef Bazala a pracovnice odboru hospodáøskosprávního Jana Nosková pøi vítání obèánkù do života. Foto: Milan Kubíèek Letošní první vítání obèánkù do života se uskuteènilo v pátek 26.bøezna 2004 v obøadní síni staromìstské radnice. Rodièe a jejich dìti byli rozdìleni do dvou skupin. První z nich pøišla na radnici v 13:00 hodin, druhá o pùl hodiny pozdìji. Jistì známe to známé pøísloví, které sdìluje, že když se rodí hodnì klukù bude brzy válka. Pokud se budeme øídit staromìstskou statistikou a sledovat poèty narozených chlapcù a dívek, bude kolem nás asi velmi dlouho pokoj a mír. Na radnici byli pozváni rodièe 16 malých Staromìš ánkù a z celkového poètu dìtí bylo 12 holèièek a jen ètyøi kluci. To znamená, že dìvèátek bylo neuvìøitelných 75 procent. Stejnì zajímavé bylo sledovat i jména našich novorozencù. Rodièe vybrali svým dìtem zcela odlišná jména, žádné z nich se nevyskytovalo dvakrát. K malým Staromìš ánkùm a jejich rodièùm promluvil zástupce starosty Josef Bazala a pracovnice odboru hospodáøsko- správního Jana Nosková. P ø i slavnosti vystoupily dìti z Køes- anské mateøské školy z ulice Za Radnicí a na varhany zahrála Ing. Alena Pluhaøová. Na závìr se rodièe dìtí zapsali do Pamìtní knihy Starého Mìsta a pøevzali finanèní pøíspìvek Kè. Milan Kubíèek Termíny svatebních obøadù Dne 1.kvìtna, 8.kvìtna, 15.kvìtna a 19.èervna I.skupina dìtí 26.bøezna 2004 v 13 hodin II.skupina dìtí 26.bøezna 2004 v 13:30 hodin Na snímku zleva dìti: Simona Burešová, Romana Pijáèková, Klára Tomiková a Andrea Hoferková. Foto: Milan Kubíèek Na snímku zleva dìti: Viktorie Všetulová, Martin Šnajdar, Michaela Pilušová, Erik Zimèík a Ondøej Špaèek. (Vítání se nezúèastnily dìti Patrik Chumchal, Barbora Dubovská a Sabina Krahulcová) Na snímku zleva dìti: Anna Vránová, Tereza Kašná, Kristýna Menšíková a Helena Jurkasová. Foto: MK Dìti a uèitelka z Køes anské mateøské školy Za Radnicí vystoupily s kulturním pásmem. Foto: MK

8 8 Farní sloupek lll Staromìstské noviny 05/04 lll Z naší farnosti Zdrávas Maria, milosti plná! Toto pozdravení patøí Pannì Marii, prostøednici milostí, které je zasvìcen mìsíc máj. První májová pobožnost 1. kvìtna v 18 hodin pøi mši svaté jakoby symbolizovala dùraz na rámec køes anské Evropy, do jejíž politických a hospodáøských struktur v EU se tento den vèleòujeme. ªªªªªªªªªªªªª O co jde v zasvìceném životì. V nedìli 2. kvìtna (je to 4. nedìle v dobì velikonoèní) pøi obou mších sv. uslyšíme svìdectví o zasvìceném životu z úst øeholních sester z kongregace Spoleènost sester Ježíšových. ªªªªªªªªªªªªª Diecézní pou k úctì Jana Sarkandra se koná v sobotu 8. kvìtna v Olomouci. Jak známo, Jan Sarkandr, naposled faráø v Holešovì, byl muèedník za zachování povinnosti - zpovìdního tajemství. Abychom pochopili, musíme si pøedstavit dobu 1. pol. 17. století pøed a pobìlohorskou, která se vyznaèovala obzvláštní krutostí, netolerancí a všeobecnì zlou vùlí, tøicetiletá válka roznesla po celé Evropì ostrý politický i náboženský konflikt. Janovi muèitelé ho k výpovìdi o kompromitujících údajích o Ladislavu z Lobkovic, které snad Jan mohl vyslechnout ve zpovìdi, nutili strašlivým muèením, kterému podlehl r. 1620, aniž by muèení pøineslo žádaný výsledek. Od r.1860 jsou jeho ostatky uloženy v katedrále sv. Václava v Olomouci, v r.1995 byl v Olomouci svatoøeèen, svátek slavíme 6.kvìtna ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª Š astnou cestu! O pouti 8 støedoevropských národù do Mariazell dne 22.kvìtna 2004 jsme již informovali. Mezi 80 tisíci již pøihlášených poutníkù pojede nejen autobus se Staromìš any, ale i mladí ze Starého Mìsta, kteøí pod záštitou Orla se do rakouského Mariazell vypraví na kole. ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª Tìšíme se na krásný koncert V nedìlním odpoledni 23. kvìtna v 15 hodin v kostele sv. Michaela letos stejnì jako vloni pøivítáme na velikonoèním koncertu zlínské hudební trio ARS LAETIFICANS. Trio Ars laetificans založili profesionální hudebníci v r ve složení MgA. Dita Pelková-Brlicová - soprán, MgA. Pavel Bøežík - viola a DiS. Josef Ruèka - klavír, aby pøednesli duchovní skladby svìtových skladatelù bìhem období církevního roku. Roènì uspoøádají v našem regionu asi 40 koncertù. Uslyšíme 13 hudebních skladeb, které souzní s velikonoèní radostnou dobou. Vstupné dobrovolné. ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª Letní tábory s farností. Ještì máte možnost pøihlásit své dìti na pøihláškách, které si vyzvednete u vchodu do kostela, a sice: Mladší dìti tøída pojedou do Sobotína v okr. Šumperk v termínu èervence, cena 1200 Kè. Starší dìti tøída pojedou do Hodoòovic v okr. Frýdek Místek v termínu , cena 1950 Kè. SV VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ FINANÈNÍ SBÍRKY Veøejná sbírka na stavbu nového kostela se bude konat ve Starém Mìstì v polovinì kvìtna. Výtìžek sbírky bude urèen na další etapu stavby - výstavba polyfunkèního sálu pro veøejnost, která bude zahájena následnì po ukonèení výbìrového øízení. Polyfunkèní sál je položen pod budoucí chrámovou lodí na úrovni dnes viditelného terénu. Prožili jsme požehnané a nadìjeplné Velikonoce. Foto: IVF Blahopøání Dne 19.dubna oslavila naše maminka a babièka paní Marie Caudrová 80 let. Do dalších let hodnì zdraví, štìstí a božího požehnání pøeje celá její velká rodina. P.S. Kdo naši babièku znáte, dojdìte na štamprlu. Dne 24.dubna 2004 oslaví v kruhu svých blízkých své 70.narozeniny pan Miroslav Šafáø. Hodnì zdravíèka a dlouhá léta mezi námi mu ze srdce pøeje manželka, dcery s rodinami, vnuèky, vnuci a hlavnì pravnuèka Adélka. Vzpomínka Dne 5.kvìtna 2004 vzpomeneme smutné dvacáté výroèí úmrtí Hanièky Cileèkové. Za tichou vzpomínku dìkují rodièe a sestra Dagmar s rodinou. V nedìli 28.bøezna 2004 odpoledne se zaplnil zasedací sál na radnici. Uskuteènila se zde beseda s MUDr. Marií Fridrichovou na téma Sexualita jako poklad od Boha. Foto: Milan Kubíèek Jen kytièku na hrob Ti mùžeme dát a tiše na Tebe vzpomínat. Dne 9.kvìtna uplyne jeden rok co nás navždy opustil pan Jaroslav Shánìl. Stále vzpomínají manželka, synové s rodinami a tchynì. Též vzpomínáme 4.výroèí úmrtí manžela, tatínka a dìdeèka Josefa Navrátila.

9 lll Staromìstské noviny 05/04 lll Kultura 9 Svátek matek Oslava svátku Dne matek se uskuteèní již v sobotu 8.kvìtna 2004 v 15 hodin v sále Sokolovny ve Starém Mìstì. V kulturním programu vystoupí dìti z mateøských škol, Domu dìtí a mládeže, Dolineèka, Orlík, dìvèata a chlapci z poboèky základní umìlecké školy. Tìšíme se na Vás! Soutìž taneèníkù verbuòku Regionální soutìž taneèníkù slováckého verbuòku se uskuteèní v sobotu 29.kvìtna 2004 v 19:30 hod v Sokolovnì ve Starém Mìstì. Na pøehlídce se pøedstaví nejlepší verbíøi ze Slovácka, v programu vystoupí soubor Danaj ze Strážnice. V roce 2003 se stal vítìzem Petr Grebeò ze souboru Dolina, druhý se umístil Aleš Rada a tøetí místo patøilo Miroslavu Pikslákovi z Handrláku. Na mezinárodní folklorní festival do Strážnice loni postoupil Petr Grebeò a navíc také Erik Feldvabel, který soutìž verbíøù suverénnì vyhrál. Podaøilo se mu zvítìzit již poètvrté! (1999, 2000, 2001, 2003). MK Herní plán Slováckého divadla v Uherském Hradišti DATUM MÍSTO SKUPINA HRA ZAÈ. 1. sobota Uh. Hradištì Premiéra Èarovné kvítí folklórní soubor Cifra nedìle Uh. Hradištì Slavnostní pøedstavení k Roku èeské hudby a vstupu ÈR do EU - Hradiš an pondìlí Uh. Hradištì MS Zase jsem se umýval zbyteènì pondìlí Uh. Hradištì Výstøely na Broadwayi úterý Uh. Hradištì Š Kocour Holmes a Kocour Watson - derniéra støeda Uh. Hradištì M Sen noci svatojánské ètvrtek Uh. Hradištì K Portugálie pátek Uh. Hradištì Š Èervené støevíèky nedìle Uh. Hradištì F Sen noci svatojánské pondìlí Uh. Hradištì Š Šakalí léta úterý Uh. Hradištì E Portugálie støeda Uh. Hradištì Z Kytice ètvrtek Uh. Hradištì D Kytice sobota Uh. Hradištì G Portugálie nedìle Uh. Hradištì H Portugálie úterý Uh. Hradištì S Kytice støeda Uh. Hradištì O Kytice ètvrtek Uh. Hradištì Š Othello sobota Uh. Hradištì A Kytice pondìlí Uh. Hradištì Š Sen noci svatojánské úterý Uh. Hradištì Š Šakalí léta støeda Uh. Hradištì E Slamìný klobouk ètvrtek Uh. Hradištì Šakalí léta sobota Uh. Hradištì L Kytice pondìlí Uh. Hradištì Š Šakalí léta Slovácké divadlo: tel.: , fax: , Pozvánka na koncert ZUŠ V úterý 11.kvìtna 2004 se uskuteèní v sále na radnici ve Starém Mìstì koncert sólistù a souborù Základní umìlecké školy Staré Mìsto. Zaèátek je v 17 hodin. Jste srdeènì zváni na vystoupení našich mladých umìlcù. Kvìtnová láska Láska je prostá, to je víc, láska je život jen, Který z chlapcù Doliny bude letos nejlepším taneèníkem slováckého verbuòku? Nebo uspìje nìkterý hostující verbíø? Ilustraèní foto: Milan Kubíèek láskou lze lépe, lépe žít i prostý všední den. MIR

10 10 Cestovatelské toulky lll Staromìstské noviny 05/04 lll Menorca - muzeum pod širým nebem Když se mì vloni známí zeptali, kde jsme byli na dovolené a já jim odpovìdìl, že na Menorce, tak èást z nich si myslela, že jsem si to popletl a chtìl jsem øíct urèitì Mallorca. Druzí sice tušili, že to bude nìjaký ostrov, ale nevìdìli kde. Jen pár jich vìdìlo, že tento malý (700km 2 ), ale krásný ostrov, leží ve Støedozemním moøi asi 40 km severovýchodnì od ostrova Mallorca. Možná to bude i tím, že v roce 1991 bylo prohlášeno 46% povrchu ostrova za chránìné krajinné území a roku 1993 byla Menorca vyhlášena organizací UNESCO svìtovou Záliv Cala Galdana biosférickou rezervací. Na ostrovì existuje 19 chránìných krajinných území nejvyššího stupnì. Tato skuteènost dokazuje, že podstatná èást území je dosud neporušena a je patrná snaha ji zachovat i pro další generace. Díky tomu se místním obyvatelùm podaøilo zachránit ostrov pøed obrovským pøílivem turistù. Roènì jich na Menorcu pøijede asi 1 milion, kdežto tøeba na sousední Mallorcu až desetkrát více. Øímané pojmenovali tento pùvabný ostrov Minor, neboli menší, aby jej odlišili od sousedního vìtšího ostrova Mallorca. Menorca byla v minulosti vystavena vlivùm nejrùznìjších národù. Fénièané, Kartáginci, Øímané, Vandalové, Arabové, Katalánci, Turci, Anglièané, Francouzi a Španìlé, ti všichni vytvoøili mozaiku z rùzných kultur a jejich pøítomnost zanechala stopy v architektuøe, pojmenování mìst a vesnic, gastronomii i ve stylu života domorodcù. Menorca je jedním z nejbohatších míst na archeologické nalezištì ve Støedozemním moøi. Proto bývá èasto nazývána muzeem pod širým nebem. Po celém ostrovì jsou roztroušeny památky z dob dávných megalitických civilizací. Na jeden kilometr ètvereèní najdete aspoò dvì megalitické stavby. Na poèátku 3.tisíciletí pø.n.l. pøišli na ostrov lidé, kteøí žili v podlouhlých kamenných stavbách. Tato primitivní spoleènost pohøbívala své mrtvé v hrobech ve tvaru truhly nebo v jeskyních vyhloubených v pùdì. Toto období kultury se vyznaèuje výrobou keramiky a nástrojù z kovu a nazývá se pretalayotické. Talayotická kultura, která následuje, zaèíná asi v roce 1400 pø. Kristem a konèí s pøíchodem Øímanù. Její jméno je odvozeno od názvu jedné z nejstarších staveb na ostrovì, tzv. talayotu. Tyto stavby stojí vìtšinou na malém vršku, mají tvar kuželovité vìže a jsou postaveny z kamenù pravidelných rozmìrù, které se smìrem nahoru zmenšují. Nìkteré talayots dosahují ve výšce a v prùmìru až 12 metrù. V období talayotické kultury se zaèalo pohøbívat do bárkových hrobù, tzv. navetas. Jednalo se o malé kamenné stavby s miniaturním vchodem, které svým tvarem pøipomínají pøevrácenou loï. Stejné bárkové hroby nebyly nalezeny na žádném jiném místì na svìtì a jsou dodnes pøedmìtem archeologických výzkumù. Jsou to také nejstarší zastøešené stavby v Evropì. Talayotická doba však pøináší i jedineèné a záhadné památky, tzv. taulas, což znamená katalánské stoly. Tyto památky byly postaveny ze dvou velkých blokù kamene, z nichž jeden byl ve vertikální poloze a druhý položený vodorovnì na prvním tak, že celek vytváøí velké písmeno T. Nìkteré tauly jsou vysoké až 4 metry a oba kameny dohromady váží až 25 tun. Náboženský úèel menorských taul, které nebyly objeveny na žádném jiném místì, je zcela bez pochyby. Pøedmìt a hlavnì funkce tìchto taul zùstávají až do dnešní doby pøedmìtem dohadù. Menorèané ale mají k památkám ponìkud zvláštní vztah. Vìtšina z nich se nachází na soukromých pozemcích. To znamená, že pokud se vydáte navštívit tøeba bárkový hrob Naveta des Tudons, nenajdete zde napøíklad žádnou pokladnu na vybírání vstupného, ale staèí prostì pootvírat a pozavírat branky nìkolika soukromých pozemkù a za chvíli jste u Navety, kolem které majitel pozemkù v klidu nechá - pást svùj dobytek!!! Na ostrovì žije pøibližnì stálých obyvatel a ostrov má 8 správních celkù: Mahon, Ciutadella, Alaior, Es Castell, Sant Lluis, Ferreries, Es Mercadal a Es Migjorn Gran. Hlavním mìstem ostrova je Mahon, které se rozkládá v jihovýchodním cípu ostrova a je to nejvìtší mìsto na Menorce ( stálých obyvatel). V Mahonu se mimo jiné nachází druhý nejvìtší pøírodní pøístav na svìtì (6 km dlouhý, 1,2 km široký, m hluboký nejvìtší pøírodní pøístav se nachází na Havaji v Pearl Harboru). Druhé nejvìtší mìsto se nachází na samém západì ostrova a jmenuje se Ciutadella. Má obyvatel a až do poèátku 18. století bylo hlavním mìstem Menorky. Tehdy se Britové rozhodli pøesunout sídlo do Mahonu, protože potøebovali dobrý pøístav, s nimž se krásná, ale mìlká a malá zátoka v Ciutadelle nemohla rovnat. Pøístav v Ciutadelle je zajímavý tím, že zhruba jednou za Kostel Sant Joan De Missa 10 let z nìj úplnì zmizí voda a nikdo nedokáže vysvìtlit, proè se tak dìje. Menorca se vyznaèuje velmi èlenitým a skalnatým pobøežím, které po tisíce let utváøely nárazy vln a vìtru. Pobøeží je dlouhé pøibližnì 200 km, je tvoøeno útesy a malými, píseènými zátokami. Zvláštností pobøeží jsou také romantické skalnaté zálivy ve tvaru fjordu. Na Menorce najdete mnoho krásných zálivù a pláží. Mnohé z nich se nacházejí v oblastech chránìného krajinného území. Mohou to být pláže zastavìné s rozvinutou turistickou architekturou èi panenské, které leží mimo turistická letoviska. Jedním z nejvhodnìjších zpùsobù, jak poznat charakter cizí zemì, je kulináøské umìní. Menorská kuchynì je velmi rozmanitá, chutná a zdravá, èerpá ze dvou základních zdrojù: z darù moøe a zemì. Základem jsou totiž ryby, moøští živoèichové a zelenina. Pochoutkou pro každého gurmána je caldereta de langosta, což je menorská langustová polévka, na kterou si jezdí i španìlský král. Menorèané rádi tvrdí, že mají nejdražší polévku v Evropì (asi 50 EUR). Specialitou oblasti je také lahodný mahónský sýr (queso de Mahón), kterému se ve Španìlsku øíká král sýrù. Mezi typické místní pochoutky patøí i domácí majonéza, která se podává s bílým chlebem èi masem. Místní obyvatelé s oblibou vyprávìjí o tom, jak vlastnì majonéza vznikla. V roce 1756 po vítìzství Francouzù nad Brity pøijel na ostrov hrabì Richelieu, synovec známého kardinála. V noci procházel ulicemi Mahónu a dostal hlad. V jedné z hospùdek mu kuchaø pøipravil maso s vynikající omáèkou, která mìla velký úspìch a byla pojmenována na poèest mìsta Mahónu Mahonnaise. Richelieu si recept odvezl do Francie a díky svìtovì proslulé francouzské kuchyni se tak pùvodnì menorská omáèka dostala pod názvem majonéza do celého svìta. Vyrábí se ze žloutku, olivového oleje, citrónové š ávy a koøení. Nìkdy se pøidává i tøený èesnek a název pak zní allioli. Nejoblíbenìjším nápojem domorodcù je proslulý menorský gin (Xoriguer), který se výraznì chu ovì odlišuje od bìžného ginu. Silnì aromatickou chu mu dodávají bobule jalovce, které jsou na ostrov dováženy až z Pyrenejí. Na Menorce žil také nejstarší muž planety Španìl Joan Ruidavets Moll, kterému bylo 113 let (zemøel ). A to zdaleka není vše, co tento zelený ostrov, jak se Menorce pøezdívá, mùže nabídnout. Proto až budete váhat nad výbìrem vaší pøíští dovolené, moje rada by byla jednoznaèná. Text + foto: René Bernatík

11 lll Staromìstské noviny 05/04 lll Tak tady žijeme 11 MILÉ BABIÈKY A DÌDEÈKOVÉ. Tìmito slovy zaèínala pozvánka dìtí z køes anské mateøské školy Za Radnicí k malému posezení u kafíèka a koláèkù, které spoleènì s p. uèitelkami pro své babièky a dìdeèky pøichystaly. I malé dìti si již dovedou uvìdomit dùležitou roli prarodièù v životì celé rodiny. A aby babièky a dìdeèkové vìdìli, že na nì dìti nezapomínají, pøedvedly jim krátké vystoupení a pøedaly vlastnoruènì vyrobené dáreèky. O tom, že prarodièe mají o své vnouèky zájem, svìdèila jejich velká úèast. Nejen prarodièe však byli v mìsíci bøeznu V Køes anské mateøské škole Za Radnicí se stále nìco zajímavého dìje. Foto: MŠ Èápi pøiletìli do letního domova V druhé polovinì bøezna pozorovalo nìkolik obèanù kroužení èápa nad Starým Mìstem. Patrnì se jednalo o jednoho z èapích prùzkumníkù, který si hledal svoji letní rezidenci. Teprve v úterý 6.dubna nastal tolik oèekávaný okamžik. Na hnízdo v Klukovì ulici pøiletìli hned ètyøi èápi. Radostné události si všimlo nìkolik obèanù. Jedni z prvních uvidìli èapí rodinku 6.dubna v 16:22 hodin sourozenci Jiøí a Terezka Zambalovi. Pøílet èápù do Starého Mìsta pozorovala ve stejný den také paní Kolaøíková, Anastasius Bukvald a Bohumil Frydrychovský. Èápi na hnízdì v Klukovì ulici dne 18.dubna Foto:MK Dva z èápù již 7.bøezna odletìli neznámo kam a zbývající dva èápi odletìli ze Starého Mìsta hned následující den. Už jsme si mysleli, že hnízdo letos zùstane opuštìno. Ale ve ètvrtek 15.bøezna se dva èápi vrátili. Tìšíme se i na další zprávy z okolí hnízda našich dlouhonohých zobáèù. MK návštìvníky KMŠ. Každou støedu odpoledne se zde scházely maminky s dìtmi, které ještì nenavštìvují mateøskou školu, aby si zde pohrály a seznámily se s novým prostøedím. Toto o ukávání nováèkù s mazáky má urèitì velký význam pro budoucí nástup dìtí do mateøské školy. Dìti odlouèené od maminek nejdou vyloženì do neznáma a spojení s dìtským kolektivem je pro nì jednodušší. Nìkteré z maminek, které si chodily s dìtmi pohrát do mateøské školy se pøipojily k prùvodu dìtí z mateøské školy, které šly hodit Morenu do Moravy. Dìti se støídaly v nesení velké Moreny, ale protože by ji ty nejmenší dìti neunesly, tak si zhotovily s p. uèitelkami ještì spoustu Morenek malièkých. Velkou bez lítosti nechaly zapálit a hodit do Moravy, ale tìch malièkých jim bylo líto a radìji si je odnesly domù. Doufejme, že se paní Zima zalekla halekaèek dìtí, které bylo slyšet široko daleko a pøedá žezlo jaru, které všem pøinese pohodu a dobrou náladu. J. Musilová Setkání kronikáøù Ve støedu 24.bøezna 2004 se uskuteènilo ve sloupové síni Státního okresního archivu v Uherském Hradišti setkání kronikáøù obcí. Pøítomno bylo i nìkolik starostù z našeho regionu. Jednání zahájil øeditel archivu Dr. Èoupek a v druhé èásti vystoupila metodièka Slováckého muzea Dr. Náplavová. Na programu neformálního setkání byly informace o právním stavu a øízení kronikáøské práce po zrušení okresních úøadù, metodika kronikáøských zápisù i øešení aktuálních problémù kronikáøù. Pravdìpodobnì nejstarší platný zákon o pamìtních knihách z roku 1920 ukládá obcím povinnost vést pamìtní knihu èili kroniku. Ta je tedy úøední knihou a kronikáøe jmenuje mìstská rada. V souèasné dobì je ve Starém Mìstì pravidelnì vedena kronika od roku 1995 a již stovky fotografií jsou souèásti dvanáctisvazkové fotokroniky. Právì zde jsou zobrazeny všechny významné spoleèenské, kulturní a sportovní události ve Starém Mìstì. Kronikáøem je redaktor Staromìstských novin Milan Kubíèek, což je ojedinìlá kombinace pracovní náplnì i mimopracovní èinnosti pøi psaní a zaznamenávání událostí z našeho mìsta. Práce kronikáøe je velmi zodpovìdná a nároèná a vyžaduje kromì jiného také vstøícnou souèinnost obyvatel Starého Mìsta. Lidé by si mìli více uvìdomit, že jsme na tomto svìtì pouze na chvilièku, ale písmem na vìky. Aby naše mìstská kronika byla hodnì bohatá na události a informace, aby naše fotokronika obsahovala i více zajímavých historických dokumentù a fotografií, je tøeba spolupracovat s kronikáøem a poskytnout mu podklady a dokumenty, které v mnoha domácnostech nenaleznou uplatnìní a mnohdy skonèí po smrti jejich majitele ve sbìrnì nebo na ohništi v plamenech. Zápisy v kronice mìsta jistì nìco napoví o nás i tìm, kteøí pøijdou za mnoho rokù po nás. O to, aby nebyli zklamaní, se mùžeme zasloužit i my každým dnem a každièkým skutkem, který vykonáme. Milan Kubíèek, kronikáø mìsta Žijeme tu spolu V pátek 26.bøezna 2004 jsem navštívil v doprovodu pracovnic Mìstského úøadu ve Starém Mìstì paní Ireny Èechalové a Hany Štìrbové Ústav sociální péèe pro dospìlé na Kopánkách. Pøivítala nás vedoucí Ludmila Janèaøíková a postupnì jsme si prohlédli moderní prostory ústavu, kde v souèasnosti žije 64 klientù. Nejstarší obyvatelkou našeho domu je paní Marie Gajdošíková, které již bylo 86 let. Naopak nejmladší je tøiadvacetiletá Jana Bednáøová. Loòský rok byl pro nás velmi š astný. Aèkoli zde žijí lidé s vážnými zdravotními problémy, nikdo z klientù našeho ústavu v roce 2003 nezemøel. Pìt z celkového poètu obyvatel ústavu má koøeny ve Starém Mìstì, øekla nám na úvod paní Janèaøíková. V kvìtnu uspoøádáme Den otevøených dveøí pro dìti základních škol a v létì pøipravujeme druhý roèník Dne otevøených dveøí pro všechny zájemce ze Starého Mìsta a okolí. Ten loòský návštìvní den se setkal s velkým zájmem veøejnosti, rádi mezi námi pøivítáme i obèany z okolního sídlištì, aby se sami pøesvìdèili, jak to u nás vypadá, øekla Ludmila Janèaøíková. Pøi prohlídce spoleèných prostor klientù jsem vidìl ženu pøi malování velikonoèních vajíèek, jeden z mužù složil velmi zdaøilé puzzle motocyklu i další klienti ústavu se vìnují prospìšné èinnosti, pomáhají pøi údržbì venkovních prostor, sportují i navštìvují pravidelnì bohoslužby v ústavní kapli. Fotografie z akcí, kterých se klienti zúèastòují, jsou k vidìní na nástìnkách. Milan Kubíèek Srdíèkový den Další celorepubliková akce Srdíèkový den probìhla v úterý 30. bøezna 2004 také v našem regionu. Proto možná i vás v ulicích Uherského Hradištì nebo Starého Mìsta oslovila nìkterá z dvojic dìvèat oznaèených vizitkou s logem rozzáøeného sluníèka. Byly to studentky Støední zemìdìlské školy a Gymnázia ve Starém Mìstì, které nabízely víceúèelové pøívìsky na klíèe a vysvìtlovaly význam a úèel této finanèní sbírky. Pokud jste si pøívìsek (za symbolickou cenu) zakoupili, pøispìli jste tím na pomoc nemocným a postiženým dìtem v celé Èeské republice. Organizátorem sbírky je obèanské sdružení Život dìtem, se kterým škola již nìkolik let spolupracuje a které shromažïuje prostøedky pro podporu zdravotnických a sociálních zaøízení pro dìti. Z posledních informací o hospodaøení tohoto obèanského sdružení je zøejmé, že za ètyøi roky své èinnosti zakoupilo vybavení, pøístroje a pomùcky pro nemocné a postižené dìti v hodnotì ,- Kè. Nejvýraznìjší podpora byla smìøována na provoz transplantaèní jednotky kostní døenì dìtské kliniky Fakultní nemocníce v Praze - Motole. Organizace sbírek je založena na spolupráci a podpoøe vedení støedních škol, které studenty-dobrovolníky k tìmto obecnì prospìšným aktivitám uvolòují. Podìkování tedy patøí i studentùm Støední zemìdìlské školy a Gymnázia ve Starém Mìstì, kteøí mají nemalý podíl na realizaci sbírky. PIL

12 12 Kultura lll Staromìstské noviny 05/04 lll Ochotníci pøedvedli vynikající veselohru Katerinka - Kaèa Staromìstští ochotníci pøišli po dvou letech opìt s novou hrou. Tentokrát si vybrali veselohru ze slováckého prostøedí Katerinka - Kaèa, jejímž autorem je Pavel Pavlík z Hrubé Vrbky. Myšlenka pøijít za diváky s touto mimoøádnì veselou hrou byla tak veliká a tak široká, že jsme pøes všechny pøekážky u ní vydrželi. Tak dojdìte, šak sa nasmìjete! øekla osmasedmdesátiletá režisérka Marie Hrabcová krátce pøed premiérou. V naší veselohøe hrál roli bubeníka a poš áka a také on si v prùbìhu hry malinko zaimprovizoval. Na žádost tetky Kaèi, aby vybubnoval a vyvolal kdepak se nachází Katerinka, odpovìdìl: Mám slabý hlas, celé odpolednì sem bøéskál na Synotu, chtìlo by to nejakú štamprlu. Následovala pohotová reakce obecenstva, kdy se zvedl v hledišti jeden z divákù a nedopitou lahvinku pálenky mu pøinesl pøímo na pódium. V hlavní roli tetky Kaèi se pøedstavila Zdenka Øíhová. Aèkoli mìla velmi dlouhé texty k zapamatování, zvládla svou roli bravurnì Herci pøi závìreèné dìkovaèce. Na snímku zleva Pavla Hájková, Jaroslav Strnad, Zdenka Øíhová, Jitka Kovaøíková, Marie Hrabcová, Ondra Jurkovský, Jiøí Horsák, Kvìta Pavlíèková a Jaroslav Míšek. Foto: MK Veselohra byla pøipravena na sobotu 27.bøezna 2004 a do sálu staromìstské sokolovny si našlo cestu více než 300 divákù a dlouholetých pøíznivcù ochotnického divadla. Byl zaplnìný hlavní sál a diváci si museli hledat místa i na balkonì. Pøišel starosta mìsta Miroslav Schönbaum s manželkou a další hosté. Takovou prèu ve Slováckém divadle v Hradišti nezažiju, svìøila se žena støedních let pøi odchodu ze sokolovny a její kamarádka dodala: To, co jsem tu dnes vidìla, je lepší než deset televizí! Sobota 27.bøezna byla opravdu š astným dnem. Již odpoledne se hrálo fotbalové utkání 1.FC Synot Sparta Praha, kde domácí suverénnì zvítìzili 2:0 a zápasu se zúèastnil i jeden z vedoucích fanklubu Synotu Jaroslav Strnad. Ale proè zde píši také o fotbale? Jarda Strnad byl totiž pøedstavitelem jedné z hlavním a snad nejvíce komických rolí, kdy hrál Cyrilka, bratra Katerinky. Hrál sice mužskou roli, ale vìtšinu èasu se po jevišti pohyboval v dívèím pøestrojení. Jarda také díky svým fotbalovým aktivitám pøilákal do hledištì sokolovny i skupinu èlenù fanklubu a ti ho nadšenì pøivítali a bouølivì ohodnotili jeho pobyt na jevišti. Také Jiøí Husaøík pøišel na prkna, která znamenají svìt, pøímo z fotbalu. a bez chybièky. Pùvabná Jitka Kovaøíková zahrála schovanku Katerinku a opravdu jí to slušelo. Nejvìtší záchvaty smíchu divákù mìl na svìdomí její bratr Cyrilek v podání Jardy Strnada. Také Ondra Jurkovský z Medlovic v roli mladého lesáka byl pro diváky pøíjemným pøekvapením a co naplat, že mu krátce po zaèátku pøedstavení upadl na jevištì nedbale pøilepený knír. Pøedstavitelkou jeho sestry Míly byla Pavla Hájková, jedna z mála mladých ochotnických tváøí ze Starého Mìsta. Jiøí Horsák si s velkou chutí zahrál Katerinèina strýce Juru. Pan Horsák hraje divadlo s ochotníky již mnoho let, patøí mezi skuteèné profesionály souboru a navíc je i asistentem režie. Jeho ženu Bìtu zahrála Kvìta Pavlíèková. Druhou manželskou dvojici perfektnì ztvárnili Jaroslav Míšek v roli Víte, která je Katerinka a která Kaèa? Na snímku zleva Jaroslav Strnad a Jitka Kovaøíková. Foto: Milan Kubíèek Matìje a Karla Novotná v roli Maøi. Olga Antošová zahrála starší dívku Majdalenku, která si urputnì hledala ženicha. Nakonec ji osud svedl dohromady s Jano Kožekupem, vesnickým kožkaøem. Toho bravurnì zahrál již osmdesátiletý Alois Hrabal. Pane Hrabal i vy jste byl skvìlý a neopakovatelný! Ochotníci - všem Vám dìkuji jménem redakèní rady Staromìstských novin za krásné pøedstavení. Dìkuji nejen hercùm, ale také režisérce Marii Hrabcové, asistentu režie Jiøímu Horsákovi a tech. personálu a vesnickým dìckám, která zahrály sice jen epizodní rolièku, ta však v nich mùže probudit zájem o divadlo. Výrobu a výstavbu kulis zajistili Jaromír Nìmeèek a Jaroslav Paroulek, text sledovaly Radka Hampalová a Radka Bièanová, výtvarné práce provedla Lucie Hrabcová. Milan Kubíèek Pøijïte na reprízu 24.dubna v 19:30 hod. a 25.dubna v 17 hod., nebudete litovat! Tož na zdraví a další úspìchy divadelního pøedstavení staromìstských ochotníkù. Na snímku zleva: Jiøí Horsák, Zdenka Øíhová, Alois Hrabal a Olga Antošová. Foto: MK

13 Rybáøi hodnotili rok 2003 Místní organizace Moravského rybáøského svazu ve Starém Mìstì má celkem 638 èlenù, z toho 95 mladých, 20 žen a 63 dùchodcù. Pøi pracovních povinnostech bylo odpracováno 4214 hodin. Z komorových rybníkù bylo sloveno 1287 kg ryb v hodnotì Kè. Bohužel, škoda z krádeže ryb z komory na Salaši èinila Kè (neznámým pachatelem èásteènì vypuštìna a odlovena). Na revírech MO èlenové ze Starého Mìsta ulovili celkem ks mírových ryb v celkové váze kg. Na cizích revírech ulovili ks ryb v celkové váze kg. Z ulovených ryb pøevažovalo ks kaprù, 87 amurù, 39 štik, 86 candátù a 19 sumcù. Byly uspoøádány rybáøské závody pro mládež s hodnotnými cenami pro vítìze. Pøi hodnocení kulturní èinnosti si pøedseda Jiøí Horsák posteskl na slabou úèast pøi Vinobraní i pøes znaènou propagaci a na závìr popøál hodnì rybáøských úspìchù v roce M.J. Štìstí a sázení Øíká se, že každý strùjcem svého štìstí a také platí, kdo nehraje - nevyhraje. A právì v minulých dnech pøálo štìstí nìkolika sázejícím, kteøí si podali tiket Sportky, hry Š astných deset a nebo tipovali výsledky sportovních utkání v novinovém stánku u pana Oskara Mašury v nákupním støedisku DOMA. Se štìstím je to èasto jako s brýlemi, èasto jej marnì hledáme a ony nám sedí na nose. Proto mùžete zkusit štìstí ve stánku pøímo v centru Starého Mìsta, kde si mùžete také zakoupit Staromìstské noviny. MK Svatba v kvìtnu? Proè ne! Nìkteøí mladí lidé hodnì dají na rùzné pranostiky a meteorologii a za nic na svìtì by neuzavøeli sòatek v kvìtnu. Prý manželství uzavøené v kvìtnu se èasto nevydaøí. Jinak je tomu ovšem ve Starém Mìstì. Snoubenci mohou pøijít øíci své ANO nejen pøi øádném svatebním termínu 15.kvìtna 2004, ale také pøi dvou mimoøádných termínech 1. a 8.kvìtna. Snoubenci letos projevili zájem i o další kvìtnové termíny a my jsme jim vyhovìli, øekla matrikáøka mìstského úøadu Kamila Tomeèková. Ono asi urèitì platí, že žádné datum nemùže ovlivnit skuteènost, zdali se manželství vydaøí èi nikoliv. Znám nìkolik lidí, kteøí uzavøeli manželství v kvìtnu a žijí spolu š astnì i po desítkách let. Na rozdíl od nìkterých, kteøí dbali více na povìry než na kvalitu svého vztahu a manželství uzavøená v jiných mìsících se jim rozpadla již po pár letech. Asi lze souhlasit se spisovatelkou Boženou Nìmcovou, která napsala: Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdìlanost, obapolná dùvìra a neomezená svoboda. MK Gratulace maminkám ke Dni matek Jedno známé pøísloví praví: Bez poklièky voda nezabublá, bez matièky dítko nezavejská. A právì druhou kvìtnovou nedìli poblahopøejeme všem našim maminkám, matkám, babièkám a prababièkám ke Svátku matek. Galantní muži a hodné dìti maminkám pøinesou kvìty a drobný dárek jako souèást podìkování za výchovu a péèi. Ke gratulaci se pøipojuje i redakèní rada Staromìstských novin a všem našim maminkám posíláme krásnou voòavou rùži, která nikdy neuvadne. Milan Kubíèek Nábor mužù do týmu TJ Jiskra Fotbalový klub TJ Jiskra Staré Mìsto poøádá další setkání zájemcù o úèast v družstvu mužù. Setkání zájemcù se uskuteèní v pátek dne 7.kvìtna 2004 v salonku restaurace Victoria od 19 hodin. Souèasný kádr mužù se zaèal scházet k tréninkùm ve dnech úterý a pátek od 17 hodin na novém høišti stadionu Rybníèek za koupalištìm. Za výbor klubu Antonín Panáèek Fotbalové družstvo žákù klubu Jiskra Staré Mìsto v sezonì V posledním utkání žáci porazili Oøechov 10:2. Moudra Mr. Orang Utana Dùležitìjší než rychle získané prachy je však svìdomí. Protože zatímco peníze se rozkutálejí rychle se svìdomím musíme žít do posledních dnù. Pamatuj, že cokoli se stane, stane se z nìjakého dùvodu. Na všechno musíme mít papíry jenom dìti mùže mít každý blbec. Možná Bùh chce, abychom poznali pár nesprávných lidí než potkáme toho pravého èi tu pravou, abychom až je potkáme vìdìli, že máme být vdìèni.

14 14 O vojsku a vojenské službì lll Staromìstské noviny 05/04 lll TÌŠÍTE SE NA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDU? Nebude to dlouho trvat a píseò V Hodonínì za vojáèka mòa vzali, upadne v zapomenutí. Mladí se budou divit, cože se to zpívalo za písnièku, když oni znají jen vojáky profiky, kteøí vystudovali vojenské školy a jsou vojáky z povolání. Ty tam budou vzpomínky na odvody chlapcù na vojnu, jejich opentlené vozy tažené koòmi, vyzpìvování slováckých písnièek, zapíjení svobody a žalu, že musí opustit svou milou, zakonèené odvedeneckou zábavou, na kterou se všichni složili penìzi. I když byli smutní, pøece jen byli hrdí na to, že jsou odvedeni a jsou z nich vojáci. Byly doby, kdy se dìvèata zdráhala chodit s klukem, který nebyl odveden a místo odvedenecké vonice mìl vaøechu. Vzbuzovalo to nedùvìru v chlapa a u dìvèat nemìl takový chlapec na zábavách, ale i v ženìní úspìch. Pokud mládenci byli v dávných dobách naverbováni a chodili bojovat, jak se øíkalo za pána, nebylo se co divit, že se vojnì vyhýbali, èasto utekli a schovávali se. Ponìvadž obyèejnì mìli zbraò, tøeba ukradenou na vojnì, tvoøili nìkdy poøádnì organizované tlupy vojenských zbìhù a lapkù. Nelze se divit, že tato uskupení pak silou rozprášilo vojsko a tresty byly kruté, verdikt obyèejnì znìl na trest smrti. Pokud mne pamì neklame, tak za Marie Terezie se na vojnì sloužilo 14 rokù, za Rakouska Uherska asi tøi roky. Když ještì do toho pøišla válka, tak pokud v ní nepadli, vrátili se do civilu s poøádnì podlomeným zdravím, nebo jako invalidé. Ti co mìli štìstí dostali trafiku, kteøí byli selskými synky z gruntu zùstali doma sedlaèit, ale obojí nic moc. Budování nové armády Po vyhlášení samostatného Èeskoslovenska 28.øíjna 1918, o které se zasloužil náš první prezident T.G.Masaryk, byla vybudována naše nová armáda. Vzorem nám byla ve výstroji i vojenských øádech Francie. Budoval se nový dùstojnický a poddùstojnický sbor. Z èetných historických filmù, které napøíklad v televizi uvádìl Karel Èáslavský, je pøi návštìvách mìst a posádek T.G.Masarykem vidìt dùstojnické reprezentace i èetné vojenské oddíly. Nastala doba oddanosti armádì, výchova k vojenské cti a odvaze, v pøípadì nutnosti i padnout za vlast. S nostalgií bojù legionáøù, bylo vzpomínáno bitvy u Zborova, spisovatel Medek, Krofta psali o hrdinech na ruské frontì, vzpomínal se plukovník Švec, který prokázal velkou odvahu. Tento bojový duch vydržel našim vojákùm i v tragických dnech mnichovské zrady a mobilizace v roce Vojáci byli odhodláni bránit naši vlast do posledního dechu. Obrovskou odvahu a nasazení vlastních životù prokázali naši vojáci na všech frontách II.svìtové války. Vynikali hlavnì piloti RAF v bitvì o Anglii. Vojsko za ministra Èepièky Po roce 1945 bylo budování naší armády ve znamení osvobození Èeskoslovenska Rudou armádou a také pøíchodu I.armádního sboru v SSSR, pod velením generála Ludvíka Svobody, který prošel ohnìm bojù z Buzuluku až do Prahy. Markantní zmìny v armádì nastaly po roce 1948, kdy se stal ministrem národní obrany Alexej Èepièka, ze prezidenta Gottwalda. Èeskoslovenská lidová armáda byla v této dobì plnì budována podle vzoru Sovìtské armády a dokonce u útvarù byli tzv. sovìtští vojenští poradci. Kdo v tìchto letech sloužil základní vojenskou službu, zažil tvrdou disciplinu. Pøi narukování v pøijímaèi se stále klusalo, a to bylo na nástup, na rozcvièku nebo obìd. Cvièilo se na tìlovýchovném náøadí na nádvoøích. Dovolenky domù nebyly uzákonìny, jezdilo se jen za odmìnu, napøíklad za výteèné støelby nebo mimoøádné výsledky ve výcviku. Trestalo se za všechno možné, svévolné opuštìní kasáren domù bylo vojenským prokurátorem potrestáno vazbou až pùl roku. Totéž platilo i o zaspání ve stráži u munièního skladu, u pohranièníkù ilegální pøechod narušitelem hranic. Zde byl trest mnohem vyšší. V každé zemi mùžeme potkat vojáky odìné do rùzných uniforem. A nìkdy zažijeme i velká pøekvapení. Tøeba v Øecku pøed budovou parlamentu v centru Athén nepøetržitì stojí na stráži Národní garda odìná do proslulé uniformy jejíž souèástí je skotská suknì a døeváky s bambulkami. Foto: Milan Kubíèek Materiální zabezpeèení bylo dobré Na druhé stranì si nikdo nemohl stìžovat na materiální zabezpeèení, jako výstroj a stravování. Normy byly podle plukù dosti vysoké, jen kuchaøi, kteøí se nauèili vaøit až na vojnì v kurzech, neumìli jídlo chutnì pøipravit. Proto velké kádì pøed jídelnou byly plné zbytkù, které sloužily pro výkrm vepøù ve vojenském hospodáøství. Dùstojníci a poddùstojníci dostávali látky na uniformy, kterých bylo nìkolik. Napøíklad uniforma vycházková, slavnostní nebo pøehlídková. Nìkteøí ušetøili a manželky pak chodily v sukních nebo celých kostýmech v barvì khaki. Vojenské pøedpisy Ještì bych se rád zmínil o vojenských pøedpisech z I.republiky. Dùstojníci a èetníci, kteøí se chtìli ženit, museli si podat žádost o povolení sòatku. Nevìsta musela složit kauci 20 tisíc korun, jinak nebyl sòatek povolen. Jako vojáci jsme mìli rùzné možnosti kulturního a sportovního vyžití. Jezdilo se na brigády do jednotných zemìdìlských družstev. Vojenská cvièení bývala nìkolikadenní a útvary vyjíždìly po celé republice, zpùsobené škody se ihned finanènì likvidovaly. Ministr národní obrany byl velký pérák, jelikož jsme s naší jednotkou dìlali regulovèíky (øídili dopravu), byli jsme svìdky, jak ministr utrhl dùstojníkovi výložky za to, že vojáci nedostali vèas teplou stravu. Lidé nás vojáky mìli pøece jen trochu rádi a nebylo zvláštností, že nìjaká babièka nám na køižovatku pøinesla buchtu a èaj. Budoucnost armády Stávající vojsko již brzy nahradí profesionální armáda. Svým poètem vojákù, tankù a letadel bude proti døívìjším stavùm jen symbolikou silné armády. To se ani nezmiòuji o potøebách vojákù v pøípadì katastrof, jakou byly záplavy a jiné. Mladí, kteøí pohrdali armádou a zvláštì v poslední dobì se snažili vojenské službì vyhnout, budou v øadì pøípadù zklamáni, nebo velké procento nezamìstnanosti pøinutí øadu z nich zvolit si vojenské povolání. Bude to povolání nároèné, tvrdý výcvik a jak vidíme v nìkterých západních filmech z vojenského prostøedí, zelené mozky, s kterými naši hoši døíve pohrdali, budou jejich denním chlebem. Branná povinnost státu nebyla zrušena, proto zálohy v pøípadì nutnosti budou muset narukovat. Doufejme, že vybudujeme novou armádu vysokých bojových i technických kvalit, která bude záštitou naší republiky. My, kteøí jsme sloužili za minulé éry, a odvedli také kus dobré práce, mùžeme srovnávat. Pøesto, že velitelem naší roty i jedné èety byli dùstojníci pùvodním povoláním holièi, po shlédnutí Èerných baronù (pozoruhodné úsmìvné a legraèní dílo), musím konstatovat, že až takoví Švejci jsme pøece jen nebyli. Žijeme v dobì nesrovnatelnì jiné, pøejme naší profesionální armádì moderní vybavení kasáren, výbornou techniku a vojákùm dobré hmotné zajištìní. Dále pøejme našim vojákùm, aby je národ mìl rád alespoò tak, jak mìl rád nás vojáky presenèní služby, aby zbyteènì nepadli v rùzných lokálních válkách a tøeba i za cizí zájmy. Josef Novotný Pozn.red. Autor èlánku pan Josef Novotný pøipravuje další zajímavé èlánky do Staromìstských novin. Již brzy se mùžeme tìšit na Prèovské povídky i jiné pøíspìvky ze života našeho mìsta. MK

15 lll Staromìstské noviny 05/04 lll Aktuality let od osvobození Prožíváme opìt Mezinárodní pamìtní dny odboje a v nich vzpomínáme na události posledních mìsícù národního boje za svobodu. Vzpomínáme obìtí, které bylo nutno pøinést, aby skonèila 2.svìtová válka. Vzpomínáme na ty, kteøí v boji za svobodu položili své životy na frontách, v partyzánských bojích v týlu nepøítele, kteøí zahynuli nebo byli popraveni ve vìznicích a koncentraèních táborech, ale také pøi bombardování, jaké postihlo Staré Mìsto a zvláštì jeho cukrovar 16.dubna K památníku obìtí bombardování cukrovaru položí èlenové základní organizace Èeského svazu bojovníkù za svobodu kytici kvìtin, i když již cukrovar zanikl. Na èlenské schùzi staromìstské organizace ÈSBS vzpomnìli všech obìtí ze Starého Mìsta, ale také pozvali všechny k úèasti na pietních slavnostech 24.dubna 2004 u památníku na Salaši a ve Starém Mìstì. Záležitostí celého našeho mìsta bude opìt oslava 59.výroèí osvobození obce, uskuteènìná u památníku na Hradiš ské ulici položením Program DDM Staré Mìsto U Školky 1409, Staré Mìsto Tel.,fax.,záz tel Akce v mìsíci kvìtnu Rodinná nedìle - otvírání Zlacké studánky nedìle , sraz v 9:15 hod. u hospody na Salaši. Doprava auty (autobus z UH 8:35 hod., zastaví ve Starém Mìstì u Sputniku i na žel. nadjezdu). Rodinná vycházka vhodné i pro malé cestovatele v koèárcích. Startovné: 10Kè (20Kè) Tvoøivá dílna - kvìtináè s patinou úterý , DDM St.Mìsto, 16:00-18:00 hod, cena: 40,- Kè Kvìtináè s patinou nebo plechovka na psací potøeby. Na její pøípravu vám postaèí dva odstíny barev a tzv.crak-lak, který vytvoøí efekt popraskání S sebou: kvìtináèek(terakota) popøípadì plechovka, kde chcete vytvoøit patinu. Den matek ètvrtek od 16:00 hod. DDM Staré Mìsto Výroba pøáníèek a dáreèkù k svátku maminek S sebou: pøezùvky, krabièku na výrobky Beseda s logopedkou støeda RC, Ètyølístek nám. Hrdinù 1000, St. Mìsto, 16:00-18:00 hod. Paní Èechová nám poví o vývoji øeèi a poradí jak si poèínat pøi odstraòování nìkterých kytic kvìtù, projevem a krátkým kulturním programem 30.dubna v 16:30 hodin. Krátce pøedtím, v 16 hodin, bude uctìna památka padlých u pamìtní desky na sokolovnì. Na závìr vzpomínkových akcí bude položena kytice kvìtin také k pomníku pìti rukojmí, zavraždìných pøi ústupu okupaèních vojsk wehrmachtu v polní trati Na Potmìlùèce. Kyticemi šeøíkù a dalších jarních kvìtin vítali tehdy obèané se slzami v oèích osvoboditele. Pro obèany Starého Mìsta to byl nejkrásnìjší 1.máj, i když radost kalila bolest ze ztrát, které národ utrpìl za šest let války a okupace. Odkaz hrdinù obou svìtových válek, bránit mír, je stále živý. Úèastí na vzpomínkových akcích dokazujeme, že se k nìmu hlásíme. Výbor ZO ÈSBS Staré Mìsto øeèových vad. Pro dìti bude zajištìn program. Malujeme na hedvábí - kurz pro zaèáteèníky sobota , DDM St.Mìsto, 14:00-17:00 hod, cena kurzu: 200,-Kè (spotøeba barev, kontur a šátek) Pro všechny, kdo mají zájem vytvoøit si originální šátek apod. Nauèíte se to nejzákladnìjší: druhy hedvábí, vše o barvách na hedvábí a jiné dùležité náležitosti a nauèíte se základní techniku na hedvábí tzv. konturovací. Domù si odnesete vlastnoruènì namalovaný šáteèek, který je v cenì našeho kurzu. S sebou: pøezùvky, popøípadì deníèek na zápisky Je nutno se pøihlásit nejpozdìji do u pí. Sekaninové na tel nebo Dùm dìtí na Bambiriádì pátek sobota , Smetanovy sady Uh.Hradištì Jako každoroènì se budeme prezentovat s ostatními organizacemi i my. Stánek s informacemi o naší èinnosti nabídkou táborù a kroužkù na pøíští rok a samozøejmì s hezkými výrobky, které si sami vytvoøíte i odnesete domù mùžete navštívit po oba bambiriádní dny. Na vystoupení èlenù našich zájmových kroužkù se mùžete pøijít podívat v sobotu od 10:00 do 11:00 hod. A již je tu opìt nový mìsíc kvìten a to je zcela urèitì jeden z nejhezèích mìsícù v roce. Všechno kolem nás kvete a pìknì voní, stromy se zelenají. Kdopak z našich obèanù bude slavit jmeniny? V úterý 4.kvìtna má svátek sedm Kvìtoslavù a ve Starém Mìstì žije i 17 žen a dívek se jménem Kvìtoslava. Radoslavù u nás bydlí 10, ale Stanislavù tìch je o hodnì více, celkem 68. Asi nejvíce štìstí prožívají oslavenci, kteøí mají svátek po desátém dni v mìsíci. To se témìø všude berou výplaty a svátková oslava mùže být o nìco bujarejší. V kvìtnu tomu tak u nás pravdìpodobnì Zaujalo nás v Lunárním kalendáøi V kvìtnu je srdce nejohroženìjším orgánem. Pøebírá problémy celého tìla (psychické i zdravotní). Dne 1.kvìtna Svátek práce. Ve znamení Panny. Ráno vypijte dvì sklenice vlažné vody nalaèno pomùže aktivovat naše tìlesné funkce. Vysazujeme, sázíme. Dne 2., 3.kvìtna ve znamení Vah. Sbíráme pampelišky na med. Balkónové kvìtiny zaštipujeme, rozkošatí. Dne 4., 5.kvìtna ve znamení Štíra. Jezte zelenou listovou zeleninu (salát, špenát, kopøivy) Dne 4.kvìtna od 20:49 LÈ do 0:12 LÈ úplné zatmìní Mìsíce. Úplnìk 22:34 LÈ. Držíme pùst. Nesázíme. Dne 6., 7.kvìtna ve znamení Støelce. Nepracujeme s pùdou ani s rostlinami. Dne 7.kvìtna vysévejte fazole, hrách, okurky, rajèata, patisony. Dne 8., 9.kvìtna ve znamení Kozoroha. Zbavujte se bradavic a chloupkù. Vysévejte pozdní mrkev a èervenou øepu. Dne 10., 11., 12.kvìtna ve znamení Vodnáøe. Máte-li køeèové žíly, noste v tyto dny stahovací punèochy. Dne 12., 13., 14.kvìtna Pankrác, Servác, Bonifác ledoví muži. Dne 13., 14.kvìtna ve znamení Ryb. Pøíhodná doba pro odstraòování bradavic a plísní na nohou. Dobøe se pere prádlo a odstraòují skvrny. Dne 15., 16.kvìtna ve znamení Berana. Pøi bolesti hlavy si vypijte po doušcích mátový èaj. Sklízíme první úrodu. Dne 17., 18., 19.kvìtna ve znamení Býka. Zakoøeòujeme zelené vìtévky okrasných døevin (zlatý déš, jasmín). Dne 20., 21.kvìtna ve znamení Blížencù. Zaštipujeme balkónové rostliny. Dne 22., 23., 24.kvìtna ve znamení Raka. Dùležitý je spánek, protože játra pracují pouze ve spánku. Rak ovlivòuje žaludek, dvanáctník a trávení. Dne 25., 26.kvìtna ve znamení Lva. Máte-li vysoký tlak pijte lipový èaj. Dne 27., 28., 29.kvìtna ve znamení Panny. Na podporu zažívání pøidávejte do jídla kopr a zázvor. Dne 30., 31.kvìtna ve znamení Vah. Váhy ovlivòují ledviny, podpoøte je vodou. Jezte èesnek a dýòová semínka zlepšují vyluèování škodlivin. M.J. V kvìtnu slaví svátek nejen Kvìtoslavové, Jany a Vladimíøi nebude. Ve dnech 12. až 15.kvìtna mají svátek Pankrác, Servác, Bonifác a Žofie, ale žádné z tìchto jmen se ve Starém Mìstì nevyskytuje. Teprve 16.kvìtna má svátek Pøemysl, kterých tu žije sedm. Všichni naši Pøemyslové se narodili v rozmezí let , za posledních 15 let nikdo z rodièù toto vznešené chlapecké jméno nepoužil. Dne 23.kvìtna budou slavit Vladimíøi, kterých je 78, o den pozdìji budeme blahopøát Janám, tìch u nás žije 139. Poslední kvìtnový den má svátek devìt staromìstských Kamil. Tož na zdraví! Jana Nosková, Milan Kubíèek

16 16 Ze záznamù kronikáøe lll Staromìstské noviny 05/04 lll Staré Mìsto pøed 10 lety druhá èást Na snímku úèastníci hasièských Michalských hodù v roce Foto: archiv Miroslava Vavrušky z pozùstalosti pana Mazurka. l Na pozvání starosty Františka Slavíka navštívil èervence 1994 Staré Mìsto starosta nìmeckého Tönisvorstu pan Dietrich Büttner. Mìsto Tönisvorst v té dobì již 10 let udržovalo partnerské vztahy s francouzským Sées. Pozdìji byly navázány partnerské vztahy Starého Mìsta i s Tönisvorstem, které trvají dodnes. l V roce 1994 nebylo zvykem prodávat v obchodech v nedìli, jako je tomu v souèasnosti. Novì otevøená prodejna potravin Marie Hráèkové na námìstí Hrdinù vyšla vstøíc zákazníkùm a zaèala s nedìlním prodejem od èervence Otevøeno mìli od 8 do 12 hodin. l Od 1.èervence 1994 zaèaly stavební práce na kompletní rekonstrukci Základní školy 1000 na námìstí Hrdinù. Projekt zpracovala firma Formica s.r.o. Zlín. Zhotovitelem byla firma SAS, která se zavázala dokonèit opravu školní budovy do l Koncem roku 1994 se rozhodovalo o osudu nejstarší školní budovy èíslo 1, která stála na námìstí Hrdinù naproti restaurace Na Špici. Nakonec došlo k její demolici v dubnu l Staromìstští hasièi triumfovali 27.kvìtna 1994 v Kunovicích v I. kole soutìže v požárním sportu okrsku Uherské Hradištì. Zvítìzili muži Starého Mìsta pøed Véskami a družstvem Mesitu. A kdo byl nejlepší mezi ženami? Hasièky ze Starého Mìsta! l Aèkoli byl od poloviny roku 1994 zrušen poplatek z prodejní ceny alkoholických nápojù a tabákových výrobkù, hostinští a provozovatelé restaurací cenu piva nezlevnili. Ve Starém Mìstì se hasila žízeò za stejné ceny, výjimkou byla restaurace Na Špici, kde snížili cenu desetistupòového piva z 6,80 na 6,20 Kè. Zmìnili ovšem dražší znaèku piva za levnìjší. Místo plzeòského Gambrinusu zaèali èepovat brodský Janáèek. Zatímco v Uherském Hradišti stánkaøi nelogicky zdražili zlatavý mok v prùmìru o 50 haléøù. l Od 1.èervence 1994 se staly mìsty velké vesnice Bystrá, Kelè, Sedlec Prèice a Žebrák. Staré Mìsto bylo v té dobì nejvìtší obcí Èeské republiky s témìø sedmi tisíci obyvateli. Na udìlení mìstského titulu jsme si museli poèkat až do 1.listopadu l Folklorní soubor DOLINA odjel na desetidenní zájezd do Španìlska. Cílem byla malá vesnice Beniarjó nedaleko Valencie. Èlenové souboru navštívili také Canal 9 místní televize ve Valencii a uskuteènili nìkolik zdaøilých vystoupení. l Kino Sputnik v záøí promítalo filmy Ještì vìtší blbec než jsme doufali, Zbožòuji trable, Skøítek, Milenec a Kokosy v pralese. Vstupné se pohybovalo v rozmezí Kè. l Dne 7.záøí pøi kontrolní objížïce obce na koni byl pøistižen na Tovární ulici podnapilý øidiè vozidla Š 120, který se chystal s autem odjet. Kaskadér - amatér po dùrazném napomenutí dobrovolnì od jízdy autem upustil. l Dne 12. záøí 1994 v pozdních noèních hodinách byl ze støedu hlavní køižovatky u radnice vykázán podnapilý muž, který se snažil øídit provoz vozidel pøi prùjezdu køižovatkou. Obìtavý regulovèík byl za svoje extempore náležitì odmìnìn. l Na základní škole ve Starém Mìstì pùsobila lektorka z Nového Zélandu, která s žáky konverzovala v angliètinì. l Také pøed deseti lety si lidé vyprávìli anekdoty. Tøeba tuto: Pøijde Pepíèek k doktorovi a pláèe. Pane doktore, když si šáhnu na oèièko, strašnì mì to bolí. Když si šáhnu na ušenko, tak mì to moc bolí. Když si šáhnu na kolénko, hodnì mì to bolí. A když si šáhnu na srdíèko, hroznì mì to bolí! Nevíte, èím to mùže být? Ale vím Pepuldo, odpoví doktor. Máš zlomený prst! l Dne 27.záøí 1994 øešili mìstští policisté další kuriózní pøípad, když nalezli na konci Huštìnovské ulice za benzinovým èerpadlem dva kožené kufry se zvìrolékaøským materiálem a promítacím pøístrojem. l Novým trenérem fotbalistù FC Synot se stal Ing. Lubomír Jegla. V létì 1994 z týmu odešli zkušení borci Vlk, Kouøil a brankáø Ševela. Dne 6.srpna hrál Synot se Spartakem Jihlava 1:1 a 20.srpna domácí zvítìzili na Širùchu nad Karvinou 1:0. l Od 1.øíjna 1994 bylo otevøeno obchodní støedisko DOMA v sousedství radnice. V prvním podlaží byla umístìna velkoprodejna potravin, v druhém podlaží bylo možno nakoupit elektrospotøebièe, poèítaèe a telefony, v tøetím podlaží vznikly administrativní prostory a ve ètvrtém bylo technické zázemí pro všechny prodejny. l Michalské hody se uskuteènily v sobotu 1.øíjna a v nedìli 2.øíjna Stárkem byl František Vališ, stárkou Helena Pilušová. l Volby do obecního zastupitelstva se konaly ve dnech listopadu Celkem se staromìstských voleb zúèastnilo sedm stran a koalic. 1. Køes anská a demokratická unie - Èeskoslovenská strana lidová, 2. Nezávislí pro Staré Mìsto, 3. Obèanská demokratická strana, 4. Komunistická strana Èech a Moravy, 5. Sdružení Èeské strany sociálnì demokratické a nezávislých kandidátù Sdružení obèanù pro rozvoj Starého Mìsta, 6. Èeskomoravská strana støedu, 7. Koalice politických stran Sdružení pro republiku Republikánská strana Èeskoslovenska (SPR-RSÈ) Sdružení dùchodcù Èeské republiky. l Po skonèení prvního volebního období po osamostatnìní Starého Mìsta od Uherského Hradištì se naše mìsto promìnilo k lepšímu. Za nejdùležitìjší splnìné body programu patøila plynofikace obce, dùraz na ekologii, zlepšení stavu dopravy, komunikací a chodníkù, rekreace a sportovní vyžití obèanù, zøízení obecní policie, oprava školských zaøízení, zøízení základní umìlecké školy, podpora archeologického výzkumu pro zviditelnìní Starého Mìsta jako Veligradu Velké Moravy, zahranièní spolupráce s mìstem Sées a spolupráce se zájmovými obèanskými spolky. l S velkým zájmem se setkala pøednáška PhDr. Luïka Galušky 24.listopadu 1994 v sále kina Sputnik Velkomoravské Staré Mìsto Veligrad a jeho postavení v rámci Velké Moravy ve svìtle nejnovìjších výzkumù. l Jaké byly ceny lékù v roce 1994? Léky proti chøipce: Acylpyrin 7,70 Kè, Paralen 8 Kè, Aspro 41,30 Kè, Coldrex 77,50 Kè. Léky proti bolestem: Mironal 6,40 Kè, Ataralgin 6,80 Kè, Ibuprofen ,20 Kè, Panadol 60 Kè. Multivitaminové prostøedky: Revital C 25,20 Kè, Vitamin Trio 92 Kè, Supradyn 117 Kè. l Svéráznì se zachoval pan J. J, v jedné z místních restaurací. Když nedostal pivo na dluh odcizil z výèepního pultu litr borovièky. l V poøadí druhé volby v samostatné obci Staré Mìsto vyhráli v listopadu 1994 lidovci s 32,7 % hlasù a v sedmnáctièlenném zastupitelstvu získali 5 mandátù František Slavík, Ing. Václav Talák, Ing.František Šíma, Antonín Vavruška, František Foltýnek. Druhou nejsilnìjší stranou bylo Sdružení nezávislých kandidátù se 4 mandáty - Marie Hráèková, František Janík, Ing.Antonín Košík, Ing. Jan Nìmec. ODS získala tøi køesla - Radoslav Malina, Jaroslav Januška a Miroslav Kirschner, KSÈM dvì Ing. Ladislav Vanìk a Mgr. Marie Pešlová, Sdružení ÈSSD a Nezávislých kandidátù dva mandáty Marie Ondrová a Miroslav Schönbaum a Èeskomoravskou stranu støedu zastupoval Vítìzslav Mach. Podivná koalice republikánù a dùchodcù vyšla v našem mìstì naprázdno. Celkem se voleb zúèastnilo 71,2 % volièù. Milan Kubíèek, kronikáø mìsta Staromìstští muži v dobì I. svìtové války. Foto: archiv Miroslava Vavrušky

17 lll Staromìstské noviny 05/04 lll Tak tady žijeme 17 Z policejního deníku Žádný neznal bontón bøezna opravdu rušnou noc prožila hlídka mìstské policie o prvním jarním víkendu. V sokolovnì hrála kapela Naše vìc a po noèním mìstì se pak potulovali rùzní experti. V 1:00 hod. byl spatøen mladík, který se pokoušel odcizit jízdní kolo pøed restaurací Na Špici. Ve své mátožné opilosti zjistil až po chvíli, že kolo je pod zámkem a tak se odpotácel smìrem k základní škole. Teprve šestnáctiletý opilec k nám pøijel na hip-hopovou hépaèku z Uherského Brodu a za svou aktivitu v noèním mìstì vyfasoval pokutu 500 Kè. V 1:30 hod. spatøila policie dalšího puber áka, jak píše fixem na dvíøka plynových uzávìrù u domù na námìstí Hrdinù. Také tento teprve šestnáctiletý smrad k nám pøijel dìlat škodu až z Nivnice. Byl eskortován na služebnu Policie ÈR do Uherského Hradištì k dalšímu šetøení. Tøetí incident se odehrál v 1:45 hod. u vrat sokolovny, kam záchranka pøijela ošetøit jednoho z návštìvníkù zábavy, který hlavnì díky svému zhroucenému stavu utrpìl zranìní po pádu. Skupina výrostkù se snažila zabránit osádce zdravotníkù v ošetøení poranìného a jeho naložení do sanitky. Asi vìdìli proè. Spoleènì s hlídkou Policie ÈR byl na místì sjednán poøádek. Dalšímu dvaadvacetiletému gaunerovi ze Staré Tenice se natolik znelíbil odpadkový koš pøed školou, že na nìj vyskoèil a vyvrátil ho i s betonovou deskou. Policisté na místì dùraznì zasáhli. V 3:15 hod byla hlídka zavolána do Svatovítské ulice, kde se na vozovce usalašil další opilózou nakažený mladý muž. Normální a zdravý kluk vìtšinou uléhá po bigbítu s dívkou, pro tohoto silnì kontaminovaného mladíka byla patrnì pøitažlivost zemská silnìjší než pøitažlivost ženská. Policisté silnièního spáèe probrali a poslali pìšky domù. Pes na útìku kousal 22.bøezna obèanka ze Starého Mìsta nahlásila kousnutí psem. Ten se na ni neèekanì vrhl v 22:30 hodin ve Svatovítské ulici, když jela na kole ze služby domù. Policisté zjistili, že se mohlo jednat o psa z azylového domu. Nervózní rafan byl odeslán na vyšetøení k veterináøi. Zajímavé hraèièky 31.bøezna na oddìlení mìstské policie se dostavila žena ze Zlína a pøinesla nalezenou tašku, která ležela nedaleko bistra Ego na Brnìnské ulici. V tašce se nacházela penìženka s haléøovými mincemi, karta Visa elektron, dobíjecí kupony Oskar, úètenky, klíè a knoflíky. Dále blok Pokémon a karta na jméno. Veèer si nalezenou tašku vyzvedla obèanka ze Starého Mìsta. Prý se jednalo o vyøazené vìci, které slouží dceøi na hraní. Odbrždìnì opoždìný apríl 2.dubna opoždìný aprílový žertík si vymysleli dva hošánci z Boršic a Dolního Nìmèí, kteøí byli pøistiženi s nákupním vozíkem z Intersparu až u èerpací stanice ÖMV v blízkosti vlakového nádraží. Po kontrole dokladù hlídkou policie si oba recesisté cestu s vozíkem nucenì zopakovali ještì jednou, tentokráte v opaèném smìru. Pøi cestì tam byli k smíchu, pøi cestì zpìt na smích Kupoval za pìt prstù 7.dubna bylo nahlášeno vloupání do nákladního vozu znaèky Avia v blízkosti prodejny potravin Altéøe. Øidiè z Vnorov vystoupil z auta, prý ho uzamkl a vešel do obchodu. V okamžiku se dostal do kabiny auta neznámý muž a odcizil pøíruèní tašku, ve které byla i portmonka s hotovostí Kè. Chmaták pak utekl do ulice U Sklépka a usedl do èerveného osobního auta. Než pøijela policejní patrola, drzoun ujel smìrem na Huštìnovice. Policisté po nìm intenzívnì pátrají. Ohnivý kohout opìt zakokrhal 13.dubna jistì máte v pamìti obrovský požár v Colorlaku, ke kterému došlo ve ètvrtek 11.èervence Škody byly tehdy vyèísleny na 100 milionù korun. K dalšímu požáru došlo 13.dubna ve výrobní hale Colorlaku, který zavinila mechanická jiskra z elektrického ventilátoru. Oheò uhasila podniková jednotka hasièù, škoda èiní pøibližnì 30 tisíc korun. MP + MK Slet èarodìjnic se uskuteèní den pøed vstupem do Evropské unie Èarodìjnice se opìt po roce sletí nejen do Starého Mìsta, ale i do Kunovic a dalších míst na Slovácku. V pátek 30.dubna v 15:30 hodin mùžete spatøit na obloze rozlièná pekelná stvoøení. Staromìstské èarodìjnice urèitì zase pøile te na Domeèek! Udìláme spoleèné foto a pak odletíme naproti našemu vstupu do Evropské unie. Tìšíme se na všechny, nejen na ty mladé a krásné, ale pøedevším na zasloužilé a obìtavé èarodìjky ošlehané dlouholetými vìtry. Tož nezapomeòte ïábelská koš ata doma. MK LÉTO 2004 S CK OMNITOUR V PLNÉM PROUDU!!! Využijte posledních èasových slev na pobyty v Chorvatsku, Øecku, Egyptu, Bulharsku atd Dále nabízíme: - tuzemské pobyty, chaty a chalupy - lázeòské a relaxaèní pobyty - prodej letenek do celého svìta - prodloužené víkendy - poznávací zájezdy Pø. TAJEMNÁ MYSTICKÁ BRETAÒ Se známým hudebníkem, muzikoterapeutem a publicistou Vlastou Markem Poznáte mystiku zašlých èasù a vrátíte se do tajemné minulosti lidstva. Cena: ,-Kè Odjezd z Uherského Hradištì MYSTICKÁ ANGLIE Odborný prùvodce Ing.Vlastimil Hela Pøenesete se do doby krále Artuše, zázraèného meèe Excalibura a shlédnete spoustu zajímavých míst protkaných mystikou. Cena: ,-Kè Odjezd z Uherského Hradištì Takto se nám pøedstavila první skupina èarodìjnic na sletu v roce Foto: Milan Kubíèek Podrobné informace získáte v naší kanceláøi nám.hrdinù Staré Mìsto tel

18 18 Z historie lll Staromìstské noviny 05/04 lll Vzpomínka na havárii amerického bombardéru u Velehradu Známe události, které se zapsaly do historie a ke kterým se spoleènost pravidelnì vrací. Jsou hrdinové, kteøí jsou v historii nesmrtelní, ale také hrdinové na nìž se èasem zapomíná. V tomto roce uplyne 60 let od tragické události 2.svìtové války havárie amerického bombardéru nedaleko Velehradu. Devìt mladých chlapcù, kteøí havárii bombardéru pøežili i desátý mrtvý, který zùstal v letounu až do konce, si jistì zaslouží, abychom se zamysleli nad jejich osudem a vìnovali jim vzpomínku. Létající pevnost - americký bombarder B 17G. Byli jsme kluci a neznali nebezpeèí Rok 1944 byl rokem intenzivního bombardování cílù v Nìmecku spojeneckým letectvem. U nás ve škole ve Starém Mìstì byl dennì vyhlašován letecký poplach. Okamžitì jsme utíkali domù, ponìvadž žádná ze staromìstských škol nemìla protiletecké kryty a civilní protiletadlová obrana (CPO) složená z uèitelù a školníka mìla za úkol lokalizovat pøípadné menší požáry. Proto byly na chodbách v koutì umístìny bedny s pískem, rùzné plácaèky a malé ruèní støíkaèky. Po ohlášení vzdušné situace v rádiu, se obyèejnì americká letadla již nacházela nad územím Rakouska nebo Maïarska. Pøelet bombardovacích svazù, vracejících se z provedených náletù na Nìmecko byl pravidelnì kolem 11 hodiny dopoledne. Dosti neuváženì jsme jako kluci pobíhali po polích a sbírali staniolové pásky, které letadla shazovala proti zachycení nìmeckým radarem, nebo jsme sbírali letáky. Ty byly ale napsány v nìmèinì a stejnì jsme jim nerozumìli. Pøi jedné naší akci jsme se poøádnì vydìsili v prostoru dnešní Støední zemìdìlské školy a Gymnázia, když bombardér uvolnil pøídavnou benzínovou nádrž a tato za hrozného svištivého zvuku dopadla asi 100 metrù pøed nás na pole. Obsahovala ještì asi 50 litrù speciálního leteckého benzínu. Bylo to 7.èervence 1944 v krásný sluneèný den, kdy se po modré obloze, v obvyklé výšce asi 9 km, vracel bombardovací svaz létajících pevností, jak se v letecké hantýrce letadlùm B-17G Flying Fortress øíkalo. Foto: archiv VK Jak o havárii psali jiní autoøi? V této èásti bych využil knížky autora prof. Jana Chovance Rùznoètení o rodném kraji, ve které mimo jiné odbornì vyvrací nìkterá tvrzení svìdkù katastrofy, napøíklad, že na palubì zùstal pilot Antony Coloman, který se snažil pøistát a pøi havárii uhoøel, nebo dorážející nìmecký stíhaè padajícího amerického letounu a podobnì. Dejme však nejprve slovo èeskému vìdci v oboru letecké historie Jiøímu Rajlichovi: V tento den 7.èervence 1944 vyslali Amerièané na tøi rafinerie koncernu OHW dohromady 550 ètyømotorových bombardérù, doprovázených 352 stíhaèkami. Znaèný poèet vyslaných letounù a jejich velmi dlouhá trasa k cíli dávaly tušit, že svazy nebudou konfrontovány pouze s palbou flakù (protiletecké dìlostøelectvo). Americké formace se nejprve objevily na stínítkách radiolokátorù Freya, umístìných na Istrijském poloostrovì. Jižní køídlo obrany Øíše se dalo do pohybu. Proti útoèníkùm vystartovalo celkem 143 nìmeckých a maïarských stíhaèek, navádìných do boje operaèním štábem vídeòské 68. Jagddivision. Raketovým útokem mìly být kompaktní bloky amerických bombardovacích strojù nejprve rozbity a znièená formace se pak mìla stát terèem dalších útokù. Tvrdé boje probíhaly od Maïarska a Rakouska, pøes jižní Slovensko a Moravu až k cílùm ve Slezsku a pokraèovaly i na zpáteèní cestì. Nìkteré z napadených letounù se nouzovì zbavovaly svých pum a zpùsobily první obìti letecké války na Moravì. Vzdušné utkání bylo mimoøádnì tvrdé a pro obì strany nelítostné. Urputná utkání stála Amerièany celkem 25 letounù. Již pøi prvním útoku Nìmcù, k nìmuž došlo v 9:45 hodin kdesi na rakousko-maïarském pomezí, kdy se na svaz vrhlo vìtší množství Bf 110G-2, zhoubcem velehradského stroje se stal s nejvìtší pravdìpodobností Obgefr. Franz Friess, jehož støelec Gefr. Heinz Lippe hlásil, že v 9:46 hod. úspìšnì zaútoèili na B 17. Vzápìtí však i jejich stodesítka (2N+FP) padla za obì americké ochranné palbì a zøítila se k zemi. Zatímco mrtvý Friess zùstal viset v popruzích, zranìný Lippe se zachránil padákem. Jimi tìžce zasažený Fortress pokraèoval k severu, zbavoval se pum a støeliva a nakonec havaroval v 11:00 hod. u Velehradu. Z osádky 2/Lt Edwarda H. Lindblooma se zachránili na padácích všichni až na desátého muže, zadního støelce dávka nìmecké stíhaèky jej usmrtila již ve vzduchu. Nìkolika Amerièanùm nabízeli místní Èeši civilní odìv. Ti však nakonec pomoc radìji odmítli z obavy, aby nebyli považováni za vyzvìdaèe. Zakrátko byli zadrženi èeskými èetníky a nìmeckými vojáky. Seznam posádky letounu B 17 G /Lt Edward M. Lindbloom, 2/Lt, John M.Sant, 2/Lt John S. Beatty, Lt. Raymond O.Edgar, T/Sgt Harold L.Cruca, T/Sgt Lawrence W.Shinnick, S/Sgt Colonel L.Duncan, S/Sgt William J.Allen, S/Sgt William E.Roberts, S/Sgt William W.Mack. Poslední uvedený byl jako jediný zabit, ostatní byli zajati. Tolik historik Jiøí Rajlich. Bombardéry nad Starým Mìstem Nyní se vrátím k situaci, kdy bombardovací svaz byl nad Starým Mìstem. Asi v 11 hodin se jeden z bombardérù opožïoval za svazem a bylo vidìt, že hoøí. Z výšky se ozývalo praskání a hoøel i levý motor. Toto jsem pozoroval dalekohledem strýce, jednalo se o vojenský polní dalekohled z 1.svìtové války. Plaménky bylo zøetelnì vidìt, ale kouø byl šedý. Slabé detonace mohly zpùsobit výbuchy menší munice. Bìhem krátké doby se na obloze objevily padáky posádky, která opustila

19 lll Staromìstské noviny 05/04 lll Z historie 19 stroj. Zøetelnì bylo vidìt na modré obloze i doprovodné stíhaèe, jak krouží nad svazem. Jakmile se seskupení bombardérù vzdálilo a posádka vyskoèila, hoøící bombardér zaèal rapidnì klesat a stáèet na západ. Dvì stíhaèky, zøejmì typu Mustang, oblétaly svaz a po sestupu hoøícího bombardéru jedna z nich jej ještì doprovodila do menší výšky a obloukem, jako by se louèila, obletìla hoøící letoun a nabrala prudkým stoupáním zase výšku. Podle zpùsobu klesání hoøícího letounu se dá pøedpokládat, že pilot pøed opuštìním stroje zapnul automatického pilota a tím zaøídil plynulé klesání až na místo dopadu. Ze zvìdavosti a odhadu smìru dopadu jsem ihned vyhledal kamarády a utíkali jsme smìrem k Velehradu. Na místì havárie Na místo jsme dorazili asi za hodinu a pùl. Je zajímavé, že Nìmci prostor kolem havarovaného letadla ještì nehlídali a my jsme se dostali bezprostøednì do prostoru spadu stroje. Les byl znièen v šíøce asi rozpìtí køídel (37 m) a délce o nìco více, jako byla délka letadla (25 m). Les již nehoøel plamenem, ale jen doutnal, místní hasièi asi veliký požár rychle lokalizovali a místy se objevovaly v porostu plamínky vèetnì doutnajících pahýlù stromù. První dojem byl tísnivý a sklièující. Zápach spáleného lidského tìla se mísil se zápachem spáleného benzinu a oleje. Pøesto, že letadlo nebylo pøíliš vzdáleno od okraje lesa, bylo zde deprimující šero. Asi v polovinì prostoru pøi kraji lesa byl na zemi položen mrtvý èlen posádky, tìlo mìl ohoøelé, bez hlavy a konèetin. Zde bych potvrdil domnìnku, že se jednalo o zadního støelce seržanta Williama J.Macka. Na hromádce ležela i bible v tmavých deskách formátu asi A5 a nevzpomínám si, že by byla nìjak znatelnì ohoøelá. Že v ní bylo napsáno jméno pilota Antony Colomana mohl vyèíst èlovìk, který bibli odnesl a celou dobu opatroval. Nìkdo z pøítomných nalezení bible komentoval tím, jak jsou Amerièané pobožní, když s sebou v letadle mají modlitební knížku. Dalším dùkazem, že se jednalo o støelce, byla pohozená ohoøelá pancéøová vesta z hrubšího khaki textilu, prošívaná na šíøku jednotlivých ocelových plechù. Z ohoøelých míst plechy vypadávaly, tak jsme si každý po jednom vzali domù. Byly tam i ohoøelé zbytky deky, nìkdo pøenesl i èásti radiostanic, po zemi se válelo ještì dosti nábojù do kulometu. V té dobì nás nikdo nezahánìl, ani se neobjevili Nìmci. Jen nás zkušenìjší upozoròovali na nebezpeèí výbuchu munice. Zpráva o neštìstí z roku 1991 Pøenesme se 47 let do roku 1991, kdy Slovácké noviny pøinesly následující zprávu. Na Velehradì 500 našich obèanù pøivítalo v nedìli 23.záøí 1991 mezi sebou velvyslankyni USA paní Shirley Temple Blackovou. Po položení kvìtin vystoupil MUDr. Zapletal a libozvuènou angliètinou osvìtlil dosud neznámou skuteènost, že zahynulý americký letec byl ve vší pravdìpodobnosti Antony Coloman, když pod jeho mrtvým tìlem v troskách letadla Stíhaèka P 51 -D Mustang. Ve støedu 10.bøezna 2004 se družstvo ètvr ákù a pá ákù naší školy zúèastnilo halové olympiády v Uh.Hradišti. V silné konkurenci 12 škol z Uh. Hradištì a okolí si naši malí atleti vedli velmi dobøe a celkovì skonèili na ètvrtém místì, jen o pùl bodu na tøetí ZŠ Sportovní. Prvním závodem byl sprint, kde se Andrea Pelechová, Tereza Vávrová a Marek Skøítecký probojovali do finále, ve kterém Andrea s Markem obsadili ve svých kategoriích krásné 3.místo. Ve skoku z místa získala medaili za 1.místo Adéla Matoušková výkonem 175cm a v hodu tenisovým míèkem si stejné ocenìní pøivezl i Michael Verbík, který poslal míèek až na znaèku 39 m. Ve v roce 1944, byla nalezena ohoøelá kapesní bible s tímto jménem. Nalezené ohoøelé zbytky této knihy knih, peèlivì léta opatrované, pøevzala paní velvyslankynì s díkem a dojetím. Záhadu již asi nikdo neobjasní Co øíci na závìr, jen to, že asi už nikdo nebude øešit tajemství, jak se bible se jménem Antony Colomana dostala k zadnímu støelci W.Mackovi, který v letounu zahynul a celé dìjiny byl pokládán za pilota Antony Colomana. Ten však v seznamu posádky v onen osudný den vùbec nebyl. Až pojedete náhodou z Velehradu smìrem na Salaš, nezapomeòte se zastavit a tiše postát u pomníku na kraji lesa, který je milníkem tragické havárie amerického bombardéru v roce Josef Novotný Foto: archiv VK Atletická olympiáda v hale vytrvalostním bìhu bodovali Vít Trubaèík 3.místo a Romana Farská 2.-3.místo a také se mohli postavit na stupnì vítìzù. Posledním závodem byly štafety. Ètvr áci sbírali zkušenosti, pá áci body. Dìvèata (T.Vávrová, M.Absolonová, B.Nìmcová, R.Farská) si dobìhla pro 3.místo, chlapci (M.Støítecký, J.Skøivan, M.Verbík, V.Trubaèík) skonèili dokonce celkovì druzí. Závody byly výbornì zorganizovány. Dìtem se líbila zejména péèe hostesek ze spolupoøádající ZŠ Sportovní, které je provázely ve všech závodech a opravdu se o nì peèlivì staraly. Proto se již tìší na letní olympiádu, na kterou je poøadatelé pozvali už dnes. DM, ZŠ St.Mìsto

20 20 Zajímavosti lll Staromìstské noviny 05/04 lll Silné a slabé stránky Starého Mìsta V minulém èísle Staromìstských novin jsme vám pøinesli první èást SWOT analýzy, která formou jednoduchých formulací pøehlednì vymezila silné a slabé stránky Starého Mìsta a posoudila jak pøíležitosti, tak ohrožení v rozvoji našeho mìsta. Dnes vám pøedkládáme druhou èást dokumentu podle podkladù Ing.Marie Popelkové - vedoucí odboru územního plánování Mìstského úøadu ve Starém Mìstì. Technická infrastruktura ve mìstì je dobrý stav elektrické rozvodné sítì a trafostanic (s výkonovou rezervou) a dostateèná kapacita plynovodních sítí a regulaèních stanic. Je dostateèná kapacita i vyhovující kvalita zdrojù pitné vody. Vodovodní sí pokrývá celé mìsto. Byla kompletnì zrekonstruována telefonní sí s digitální ústøednou. Mezi slabé stránky patøí pøetížení hlavní kanalizaèní stoky v centrální èásti mìsta (nulové spády) a poruchovost starších vodovodních øádù. Rovnìž nevyhovující parametry má veøejné osvìtlení v okrajových èástech mìsta. Hospodáøství + trh práce pøíslušnost k mìstskému regionu Staré Mìsto Uherské Zastupitelé urèili priority Zástupci brnìnské spoleènosti SAURA, kteøí pøipravili kulaté stoly nad rozvojem Starého Mìsta a zpracovali i SWOT analýzu, oslovili zastupitele našeho mìsta a požádali je o vyplnìní dotazníku. Zástupci staromìstského parlamentu mìli vybrat v dotazníku 10 rozvojových programù, které považují za nejdùležitìjší. Celkem bylo navrženo k posouzení 63 programù z oblasti dopravy, územního rozvoje, životního prostøedí, ekonomického rozvoje, bydlení, sociální péèe a zdravotnictví, cestovního ruchu a rekreace, kultury, sportu a volného èasu a školství. Výsledky ankety uvádíme 10 nejdùležitìjších problémù na øešení podle názorù našich zastupitelù 1. Protipovodòová opatøení 2. Severní obchvat mìsta II/ Rekonstrukce a opravy místních komunikací v zastavìné èásti mìsta 4. Rekonstrukce mìstského centra 5. Rekonstrukce kulturnì sportovního centra 6. Rekonstrukce zdravotního støediska 7. Dostavba a rekonstrukce sportovnì rekreaèního areálu Rybníèek 8. Regenerace sídliš Alšova, Komenského a Michalská 9. Cyklistická doprava ve mìstì 10. Rychlostní komunikace R 55 Naopak žádný ze zastupitelù nepovažoval za nejdùležitìjší projekty Staré Mìsto mìsto bez bariér, Staré Mìsto zdravé mìsto, Staré Mìsto èisté mìsto, výstavbu golfového høištì, regeneraci brownfields, preferenci pìšího provozu, zøízení informaèního centra èi regulativy zemìdìlské èinnosti. Milan Kubíèek Hradištì Kunovice a blízkost zlínské aglomerace mají kladný vliv na dlouhodobì nižší míru nezamìstnanosti než je krajský a republikový prùmìr. Naopak nevýhodou je podprùmìrná mìsíèní mzda a nevyužité prostory opuštìných areálù velkých podnikù ve mìstì. Bydlení + obèanská vybavenost naši obèané oceòují spojení komfortu pøímìstského bydlení s nabídkou obèanské vybavenosti velké sídelní aglomerace a do znaèné míry venkovský charakter zástavby, relativnì malou hustotu osídlení a dobré mezilidské vztahy. Kladnì je hodnocena existence Fondu rozvoje bydlení, který za výhodných podmínek umožòuje rekonstrukce domù a bytù. Ve mìstì je uspokojivá sí mateøských a základních škol a je bohatá nabídka støedního vzdìlávání. Kladnì je hodnocena i snadná dostupnost mnoha nákupních center. Mezi negativa patøí nepøíznivý geografický vývoj a také skuteènost, že pøedpokládaný úbytek žákù zapøíèiní nedostateèné využití školských budov a prodražení jejich provozu. Zdravotnictví + sociální péèe dobøe dostupná a dostateènì strukturovaná nabídka privátní lékaøské péèe. Relativní blízkost okresní nemocnice a lázeòské péèe Pìkného úspìchu dosáhl Petr Hron, žák 9.D tøídy Základní školy Staré Mìsto, v krajském kole Matematické olympiády. Spoleènì s dalšími svými vrstevníky získal stejný poèet bodù na 1. až 16.místì, informovala nás tøídní uèitelka Inka Kubíková. Petrovi Hronovi a všem dalším nadìjným žákùm ze staromìstské základní školy dìkujeme za vzornou reprezentaci školy a mìsta. MK Jistì to znáte z denního života. Jdete do nemocnice na vyšetøení a plná èekárna. Organizace pøíjmu pacientù mnohdy všelijaká. Snad podle hesla zachovejte zmatek. Musíte jednat na úøadì v Uherském Hradišti èi až ve vzdáleném Zlínì a úøedník není pøítomen, i když jsou úøední hodiny. Chcete si v èistírnì vyzvednout sukni a ona ještì není hotova. Také hodinky stále nejsou opraveny. Nové baterky sice prodavaèka objednala, ale obchodní kurýr byl nepozorný a doruèil jiné. Sedíte v restauraci a pùl hodiny si vás nikdo nevšimne. Servírky mají dùležitìjší práci chichotání. Èekáte na první ranní autobus a on pøijede se zpoždìním. Šofér zaspal prý do noci sledoval v televizi soutìž superstar. Vám ujedou nervy v Ostrožské Nové Vsi. Velká nabídka zaøízení sociální péèe. Mezi negativa patøí slabá prevence sociálnì patologických jevù. Kultura, sport + volný èas naprostá vìtšina obèanù velmi kladnì hodnotí existenci a pravidelné vydávání Staromìstských novin, vlastní internetové stránky mìsta a fungující spolkovou èinnost místních sdružení a organizací. Živá je tradice folkloru a lidové kultury. Mùžeme se pochlubit existencí ojedinìlého souboru archeologických nálezù z období Velké Moravy, Ba ovým kanálem a pøístavem na území Starého Mìsta, výstavou Zahrada Moravy a strukturovanou a solidní nabídkou sportoviš v areálu na Širùchu i na Rybníèku. Velmi snadno jsou dostupná kulturní a sportovní zaøízení v Uherském Hradišti. Záporné hodnocení si vysloužily souèasný stav sokolovny a chybìjící infrastruktura koupalištì, nedokonèená sí cyklostezek a jejich provázanost v rámci mìstského regionu. Rovnìž je nedostateèná nabídka ubytovacích zaøízení a nízká kvalita poskytovaných služeb. Zpracovatelé analýzy SWOT upozoròují na nevyužitý obrovský potenciál archeologických nálezù z období Velké Moravy. Milan Kubíèek Matematická olympiáda Na snímku Petr Hron úspìšný øešitel krajského kola Matematické olympiády. Foto: IK Zdržovat je neprofesionální a potom i dùležitý pøípoj. Èekáte na partnerku u sklenièky ve vinárnì a ona se pøihrne až po pùlhodinì. Kdepak, dívenka nemìla kulaté podpatky, ale na mobilu ji došel kredit a ona si vùbec nepamatuje termíny schùzek, které si v posledním typu svého philipse vyznaèuje. Promrzlí diváci sedí v ochozech stadionu a marnì dvì hodiny èekají na gól. A navíc za situace, když jsou fotbalisté slabí jak mouchy po zimì. Zdržovat druhé a neplnit si své povinnosti je jistì trestuhodné. Kdo nechává èekat své klienty, škodí pøedevším sám sobì. Není vìtší ztráty nad ztracený èas a to nejen proto, že èas jsou peníze, ale ani za nejvìtší peníz èas není k mání. Milan Kubíèek

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí V pøíkopech u silnic, musí poèítat se znaèným postihem. Opravdu se nestydíte, bylo na vlakovém

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí V pøíkopech u silnic, musí poèítat se znaèným postihem. Opravdu se nestydíte, bylo na vlakovém mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 4 ² DUBEN 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Jaro pøivítáme úklidem a poøádkem V úterý 16.bøezna 2004 odjel starosta Miroslav Schönbaum

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

I. schválila. 1.5 výzvu majitelům hrobových míst na pohřebišti ve Starém Městě k vyklizení hrobových míst od hrobových zařízení včetně uren.

I. schválila. 1.5 výzvu majitelům hrobových míst na pohřebišti ve Starém Městě k vyklizení hrobových míst od hrobových zařízení včetně uren. U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 23.05.2012 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - ukončení pronájmu bytu č. 17 v domě s pečovatelskou službou, Velehradská

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.04.2011 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.04.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.04.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 105 v domě s pečovatelskou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí Viktorie Mazurková oslavila 102. narozeniny

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí Viktorie Mazurková oslavila 102. narozeniny STAROMÌSTSKÉ noviny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIX ² È. 2 ² ÚNOR 2009 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 10 Kè Viktorie Mazurková oslavila 102. narozeniny Nejstarší obèanka Starého

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIII ² È. 11 ² LISTOPAD 2003 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Èeský rozhlas pøedstavil slovácké obce Ve ètvrtek 2.øíjna 2003 vysílal Èeský rozhlas

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více