Sdružení Klfree.net, z.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení Klfree.net, z.s."

Transkript

1 znění dle Schůze členů z Stanovy Sdružení Klfree.net, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry spolku Sdružení Klfree.net, z.s.(dále jen "Sdružení" nebo spolek ). 2 (1) Název Sdružení je Sdružení Klfree.net, z.s. (2) Sídlem Sdružení je Kladno. Adresa sídla je určována rozhodnutím Rady. (3) Sdružení je neziskový, samosprávný a dobrovolný svazek fyzických a právnických osob. (4) Sdružení je právnickou osobou - spolkem ve smyslu 214 a násl. a 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Hlava II Účel spolku Účelem Sdružení jako spolku je: a) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech informačních technologií; b) podpora využívání Internetu a informačních a komunikačních technologií; a c) podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání. 3 4 (1) Formy hlavní činnosti, které směřují ke splnění účelu Sdružení, jsou zejména: a) výstavba a provoz datové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí; b) provozování síťových služeb; c) pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí, seminářů a společenských akcí pro členy i veřejnost; d) získávání dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků; a e) spolupráce se subjekty, které sledují obdobné cíle. Hlava III Členství 5 Členem Sdružení může být fyzická i právnická osoba, která má zájem se podílet na naplňování účelu Sdružení. Strana 1 (celkem 11)

2 6 Vznik členství (1) Členství ve Sdružení je dobrovolné. (2) Zájemce o členství podává žádost o členství ve Sdružení dle Organizačního řádu Sdružení. (3) O přijetí zájemce rozhoduje Rada. Členství vzniká ke dni uvedenému v rozhodnutí Rady Sdružení o přijetí člena Sdružení. (4) Zájemce může do 15 dnů od oznámení rozhodnutí Rady o nepřijetí člena navrhnout, aby rozhodnutí o nepřijetí přezkoumala Kontrolní komise. Kontrolní komise je povinna o návrhu rozhodnout do 30 pracovních dnů ode dne jeho doručení. (5) Zájemce, který je právnickou osobou, je povinen společně se žádostí o přijetí do Sdružení doložit, že osoby, které jeho jménem podaly žádost, jsou oprávněny zájemce zastupovat. Oprávnění se dokládá zejména výpisem z příslušného veřejného rejstříku (či jiné úřední evidence), ve kterém je zájemce zapsán, případně obdobnými listinami. 7 Druhy členství (1) Druhy členství ve Sdružení (dále jen člen ) jsou: a) Tester; b) Uživatel; c) Řádný člen; d) Sympatizant. (2) Tester je člen Sdružení, který se hodlá stát Uživatelem, nebo Řádným členem Sdružení do doby než Rada rozhodne o změně jeho druhu členství ve Sdružení. (3) Uživatel je člen Sdružení, který uhradil Pravidelný členský příspěvek dle Finančního řádu Sdružení, ale neuhradil Vstupní členský příspěvek dle Finančního řádu Sdružení. (4) Řádný člen je člen Sdružení, který uhradil Vstupní členský příspěvek a Pravidelný členský příspěvek dle Finančního řádu Sdružení (jinde také Řádné členství ). (5) Sympatizant je člen Sdružení, který neuhradil Pravidelný členský příspěvek dle Finančního řádu Sdružení. (6) O změně druhu členství každého člena a o datu této změny rozhoduje Rada na základě pravidel uvedených v tomto paragrafu a v interních řádech Sdružení. Rada může tuto pravomoc vykonávat prostřednictvím automatizovaných výpočetních prostředků. 8 Zánik členství (1) Členství zaniká a) vystoupením; b) vyloučením; c) zánikem člena právnické osoby; d) úmrtím; nebo e) zánikem Sdružení. (2) Člen je oprávněn vystoupit ze Sdružení na základě písemného oznámení adresovaného Radě. Vystoupit ze Sdružení je možné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Neobsahuje-li písemné oznámení člena den vystoupení ze Sdružení nebo obsahuje-li den, který není posledním dnem kalendářního měsíce, dochází k vystoupení člena ze Sdružení poslední den měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení člena doručeno Radě. Ze Sdružení nelze vystoupit se zpětnou účinností. Strana 2 (celkem 11)

3 (3) Jestliže člen zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy nebo interní řády Sdružení nebo zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně poškozuje zájmy a pověst Sdružení, může být rozhodnutím Rady vyloučen. (4) Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí Rady o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala Kontrolní komise. Návrh má odkladný účinek. Kontrolní komise je povinna o návrhu rozhodnout do 30 pracovních dnů ode dne jeho doručení. (5) Proti rozhodnutí Kontrolní komise o návrhu dle odst. 4 je vyloučený člen oprávněn se odvolat ke Schůzi členů, a to do 15 dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí doručeno, přičemž odvolání nemá odkladný účinek. 9 Práva členů (1) Člen má právo: a) účastnit se zasedání Schůze členů a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Sdružení, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Schůze členů; b) hlasovat a uplatňovat na zasedání Schůze členů své návrhy; c) volit členy Rady a Kontrolní komise; d) být volen za člena Rady nebo Kontrolní komise; e) navrhovat Kontrolní komisi kontrolu činnosti a hospodaření Sdružení; f) připojit se do datové sítě Sdružení; g) sdílet připojení do Internetu s ostatními členy. (2) Tester nemá práva uvedená v 9 odst. 1 písmene b) e) a má omezena ostatní členská práva stanovami a interními řády Sdružení. Tester má na zasedání Schůze členů pouze poradní hlas ve smyslu 252 odst. 2 NOZ. (3) Uživatel nemá práva uvedená v 9 odst. 1 písmene b) e) a má omezena ostatní členská práva stanovami a interními řády Sdružení. Uživatel má na zasedání Schůze členů pouze poradní hlas ve smyslu 252 odst. 2 NOZ. (4) Sympatizant nemá práva uvedená v 9 odst. 1 písmene b) e) a má omezena ostatní členská práva stanovami a interními řády Sdružení. Sympatizant má na zasedání Schůze členů pouze poradní hlas ve smyslu 252 odst. 2 NOZ. (5) Tester, Uživatel a Sympatizant má po splnění požadavků stanovených Finančním řádem právo stát se kdykoliv Řádným členem Sdružení. 10 Povinnosti členů Člen je povinen: a) dodržovat stanovy Sdružení; b) dodržovat interní řády Sdružení; c) nepoškozovat zájmy a pověst Sdružení; d) aktivně se podílet na naplňování účelu Sdružení; a e) platit členské příspěvky v souladu s Finančním řádem Sdružení, pokud není od této povinnosti osvobozen jiným platným ustanovením stanov nebo interních řádů Sdružení. Strana 3 (celkem 11)

4 Hlava IV Orgány Schůze členů 11 Postavení a působnost (1) Schůze členů je nejvyšším orgánem Sdružení. (2) Schůze členů: a) schvaluje stanovy a změny stanov; b) schvaluje Finanční řád Sdružení a jeho změny; c) schvaluje Jednací a volební řád Sdružení a jeho změny; d) volí a odvolává členy Rady a Kontrolní komise a rozhoduje o jejich odměňování; e) bere na vědomí Zprávu Rady o činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok; f) bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok; g) schvaluje řádnou účetní závěrku Sdružení; h) rozhoduje o odvolání vyloučeného člena proti rozhodnutí Kontrolní komise; i) zadává úkoly Kontrolní komisi; a j) rozhoduje o dalších otázkách, které jsou do působnosti Schůze členů svěřeny těmito stanovami, nebo které si Schůze členů vyhradí. 12 Svolávání (1) Schůze členů se koná nejméně jednou v kalendářním roce, a to v místě a době uvedené na pozvánce zasílané členům Sdružení dle odst. 3. (2) Schůze členů, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období, jehož účetní závěrka se schvaluje. (3) Schůzi členů svolává Rada nejpozději 15 pracovních dnů před konáním Schůze členů. Schůze členů se svolává pozvánkou ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům Sdružení a veřejným oznámením na (4) Pozvánka a veřejné oznámení musí obsahovat: a) název a sídlo Sdružení; b) datum, čas a místo konání Schůze členů, které musí být zvoleny s ohledem na objektivní zájmy členů Sdružení; c) program zasedání Schůze členů; d) úplné znění Zprávy Rady o činnosti a hospodaření Sdružení, je-li její projednávání na programu; a e) úplné znění Zprávy Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení, je-li její projednávání na programu. (5) Rada je povinna zařadit do programu zasedání Schůze členů písemné návrhy Kontrolní komise a jednotlivých Řádných členů Sdružení. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh Radě doručen po zaslání pozvánky a zveřejnění oznámení, je možné jej zařadit na zasedání dané Schůze členů jen postupem určeným 13 odst Zasedání (1) Zasedání Schůze členů probíhá podle programu obsaženého v pozvánce a ve veřejném oznámení o Schůzi členů. Záležitost, která nebyla Strana 4 (celkem 11)

5 uvedena v programu obsaženém v pozvánce a ve veřejném oznámení o Schůzi členů, lze projednat jen se souhlasem nejméně 3/5 přítomných členů Sdružení. (2) Člen vykonává svá práva na Schůzi členů: a) přímo, a to buď osobně, nebo svým statutárním orgánem, který je oprávněn za něj jednat, jde-li o právnickou osobu; nebo b) zástupcem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Písemná plná moc bude odevzdána při zápisu zástupce člena do listiny přítomných před zahájením Schůze členů. Zástupcem člena nemůže být zástupce jiného člena Sdružení, člen Rady nebo Kontrolní komise. (3) Řádně svolaná Schůze členů je vždy usnášeníschopná. Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov a zániku Sdružení je třeba souhlasu nejméně 3/4 přítomných členů Sdružení. (4) Zahájení Schůze členů řídí osoba pověřená jejím svolavatelem. Na Schůzi členů je nejprve zvolen předsedající na návrh Rady, v případě mimořádné Schůze členů na návrh jejího svolavatele. Poté jsou zvoleni nejméně dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, dva ověřovatelé, zapisovatel. Je-li na programu Schůze členů volba orgánu Sdružení, jsou současně zvoleni i členové volební komise. (5) O Schůzi členů se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel na místě ihned po skončení Schůze členů. Ověřovatelé jsou zavázáni po vyhotovení zápisu zkontrolovat jeho pravdivost, zabezpečit případné opravy a stvrdit ho svým podpisem. (6) Zápis o Schůzi členů obsahuje: a) název a sídlo Sdružení; b) datum, čas a místo konání Schůze členů; c) jméno předsedajícího, ověřovatelů, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů; d) jména členů volební komise, jsou-li voleni; e) prezenci přítomných; f) popis projednaných bodů programu Schůze členů; g) rozhodnutí Schůze členů s uvedením výsledku hlasování; a h) obsah námitky člena Sdružení, člena Rady nebo Kontrolní komise týkajícího se rozhodnutí Schůze členů, jestliže o to dotyčný žádá. 14 Mimořádná Schůze členů (1) Mimořádná Schůze členů je Schůze členů, která jedná jen o věcech, pro které byla svolána. Pro svolávání a zasedání mimořádné Schůze členů se přiměřeně použijí pravidla platná pro řádnou Schůzi členů. (2) Rada svolá mimořádnou Schůzi členů do 30 dnů, pokud: a) o to požádá alespoň 1/3 všech členů Sdružení, pokud není v žádosti uvedena lhůta pozdější; b) o to požádá Kontrolní komise, pokud není v žádosti uvedena lhůta pozdější; c) o to požádá většina členů Rady; d) klesne počet členů Rady na 4; nebo e) klesne počet členů Kontrolní komise pod 2. (3) Rada má povinnost neprodleně svolat mimořádnou Schůzi členů v případě, že člen Rady nebo Kontrolní komise: a) je podezřelý z protiprávního jednání uskutečněného v souvislosti s výkonem své funkce člena Rady nebo Kontrolní komise; b) soustavně jedná proti zájmům Sdružení; nebo c) přestal splňovat požadavky na funkci člena Rady nebo Kontrolní komise a přesto nadále vykonává svoji funkci. (4) Žádost o svolání mimořádné Schůze členů musí obsahovat název navrhovaných bodů programu, případně i podkladové materiály a text Strana 5 (celkem 11)

6 navrhovaných usnesení. Rada je oprávněna navržený program doplnit o další body, není však oprávněna měnit název nebo obsah bodů předložených žadateli o svolání Schůze členů. (5) Nedojde-li ke svolání řádné nebo mimořádné Schůze členů i přesto, že by dle těchto stanov svolána být měla, nebo je-li počet členů Rady nižší než 4, svolá mimořádnou Schůzi členů kterýkoliv člen Rady, nebo Kontrolní komise. 15 Jednací a volební řád Schůze členů schvaluje Jednací a volební řád Sdružení, který upraví náležitosti účasti členů Sdružení na Schůzi členů, jednání Schůze členů, způsob uplatňování práv člena, hlasování na ní a postup při volbě členů Rady a Kontrolní komise. Rada 16 Postavení a působnost (1) Rada je statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení. (2) Rada rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Schůze členů nebo Kontrolní komise. Při své činnosti se Rada řídí stanovami Sdružení a rozhodnutími Schůze členů. (3) Rada: a) dbá na plnění účelu Sdružení; b) zajišťuje řádné plnění zákonných povinností Sdružení; c) volí ze svých členů Hospodáře, který spravuje majetek Sdružení, zajišťuje řádné vedení účetnictví, statistik a záznamů podle platných právních předpisů a zajišťuje vypracování řádné nebo mimořádné účetní závěrky; d) volí ze svých členů Předsedu Rady a 2 Místopředsedy Rady; e) rozhoduje o přijetí člena; f) rozhoduje o druhu členství člena; g) rozhoduje o vyloučení člena; h) vede seznam členů; i) poskytuje informace členům Sdružení prostřednictvím a elektronické pošty zasílané všem členům; j) svolává řádnou nebo mimořádnou Schůzi členů; k) vypracovává Zprávu Rady o činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok a předkládá ji Schůzi členů; l) vede a spravuje seznam Správců Node; m) vydává Organizační řád Sdružení a další interní řády Sdružení, které nejsou schvalovány Schůzí členů; n) předkládá Finanční řád Sdružení ke schválení Schůzi členů a zajišťuje jeho zveřejnění podle 19; o) předkládá Jednací a volební řád Sdružení ke schválení Schůzí členů a zajišťuje jeho zveřejnění podle 19; a p) předkládá účetní závěrku ke schválení Schůzi členů. (4) Rada zajistí Kontrolní komisi přístup k veškerým dokumentům o hospodaření Sdružení. (5) Rada má povinnost předložit Kontrolní komisi ke schválení veškeré plánované uzavření obchodů Sdružení s členem Rady nebo s osobami jemu blízkými. Strana 6 (celkem 11)

7 17 Složení a funkční období (1) Rada má 7 členů. (2) Členy Rady volí Schůze členů. (3) Členem Rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je členem Sdružení a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. (4) Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Kontrolní komisi. (5) Funkční období člena Rady je dvouleté. Výkon funkce člena rady skončí dnem zvolení nového člena Rady, nejpozději však uplynutím 40 dní po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena Rady. Opětovná volba člena Rady je možná. (6) Členství v Radě zaniká: a) přestal-li člen Rady splňovat podmínky uvedené v odst. 3 a/nebo 4; b) uplynutím funkčního období; c) odstoupením; d) odvoláním Schůzí členů; nebo e) úmrtím. (7) Člen Rady je oprávněn odstoupit ze své funkce na základě písemného oznámení adresovaného Radě. Výkon funkce končí dnem, kdy Rada odstoupení člena Rady projednala nebo měla projednat. Rada je povinna projednat odstoupení člena Rady na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla. (8) Členové Rady mohou být Schůzí členů kdykoliv odvoláni. (9) Rada, pokud počet jejích členů zvolených Schůzí členů neklesl pod pět, může kooptovat náhradní členy Rady do konání následující Schůze členů, která kooptované členy Rady potvrdí ve svých funkcích nebo zvolí nové členy Rady. Pokud Schůze členů potvrdí kooptované členy Rady ve funkci, funkční období takových členů Rady zanikají v okamžiku, kdy mělo dojít k zániku funkčních období nahrazovaných členů Rady. Rada musí o úmyslu kooptovat nového člena informovat všechny členy Sdružení a poskytnout jim sedmidenní lhůtu na podání kandidatury pro kooptaci. Rada kooptuje člena z těchto kandidatur. (10) Členům Rady může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje Schůze členů. Členové Rady mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena Rady. (11) Členové Rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům škodu. (12) Ti členové Rady, kteří způsobili Sdružení porušením svých povinností při výkonu působnosti Rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové Rady odpovídají za škodu, kterou způsobili Sdružení plněním pokynů Schůze členů, jen je-li pokyn Schůze členů v rozporu s právními předpisy. (13) Člen Rady je povinen při zániku funkce do 10 pracovních dnů navrátit Sdružení veškerý finanční a hmotný majetek Sdružení související s výkonem funkce člena Rady. 18 Zasedání (1) Rada zasedá nejméně jedenkrát měsíčně. (2) Zasedání Rady svolává a řídí Předseda Rady, v jeho nepřítomnosti jeden z Místopředsedů Rady pověřený Radou. (3) Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 4 členové Rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy Rady, popř. Místopředsedy Rady řídícího Strana 7 (celkem 11)

8 zasedání Rady. 19 Interní řády (1) Rada předkládá ke schválení Schůzi členů tyto interní řády Sdružení: a) Jednací a volební řád; a b) Finanční řád. (2) Rada vydává pro potřeby řádného chodu Sdružení Organizační řád a další interní řády Sdružení, o jejichž vydání Rada rozhodne. (3) Interní řády Sdružení jsou veřejné, platný text je vždy zveřejněn na (4) Organizační řád Sdružení vymezuje termíny důležité pro chod počítačové sítě Sdružení, stanovuje podrobný postup přijetí nového člena, určuje základní práva a povinnosti každého uživatele informačních technologií neveřejné sítě Sdružení. Dále upravuje podrobnosti o vzniku a zániku členství, upřesňuje komunikaci s orgány Sdružení a upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení členem. (5) Finanční řád Sdružení upravuje pravidla a způsob financování Sdružení. (6) Jednací a volební řád Sdružení a Finanční řád Sdružení jsou platné okamžikem jejich schválení Schůzí členů a nabývají účinnosti zveřejněním na (7) Interní řády Sdružení vydávané Radou jsou platné po jejich schválení Radou a nabývají účinnosti zveřejněním na není-li v nich uvedeno datum účinnosti pozdější. O vydání, nebo změně interních řádů Sdružení, které Rada vydává, je Rada povinna informovat oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům nejméně 10 pracovních dnů před začátkem jejich účinnosti. 20 Hospodář (1) Hospodář je člen Rady odpovědný za: a) správu finančního a hmotného majetku; a b) zajišťuje řádné vedení účetnictví, včetně vypracování příslušných účetních závěrek podle platných právních předpisů. (2) Hospodáře volí Rada ze svých členů. 21 Předseda Rady a Místopředsedové Rady / Zastupování spolku (1) Zastupovat Sdružení je oprávněn Předseda Rady nebo každý z Místopředsedů Rady samostatně. Podepisování za Sdružení se uskutečňuje tak, že k názvu Sdružení se připojí jméno a podpis Předsedy Rady nebo Místopředsedy Rady. (2) Předseda je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení a provozní činnost Sdružení a práci případných zaměstnanců. (3) Předsedu Rady a 2 Místopředsedy Rady volí Rada ze svých členů. Kontrolní komise 22 Postavení a působnost (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem Sdružení, který dohlíží na výkon působnosti Rady a na uskutečňování činnosti Sdružení. (2) Kontrolní komise do 30 dnů od svého zvolení Schůzí členů zvolí Strana 8 (celkem 11)

9 předsedu, který organizuje činnost Kontrolní komise a zastupuje ji navenek. (3) Kontrolní komise: a) nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Sdružení; b) kontroluje, zda jsou záznamy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s platnou právní úpravou; c) kontroluje, zda realizace činnosti Sdružení probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami a interními řády Sdružení a pokyny Schůze členů; d) přezkoumává roční účetní závěrku; e) zpracovává a předkládá Schůzi členů Zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok; f) svolává zasedání Rady, pokud Rada nesvolá řádné zasedání podle 18; a g) svolává neprodleně mimořádnou Schůzi členů, pokud Schůzi členů nesvolá Rada, ačkoliv by ji Rada svolat měla, nebo pokud to vyžadují zájmy Sdružení. (4) Rada je povinna umožnit Kontrolní komisi veřejné a neprodlené publikování zpráv a plnění povinností vyplývající ze stanov. (5) Kontrolní komise je povinna upozornit Radu a členy Sdružení oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům Sdružení a veřejným oznámením na na porušení zákonů, stanov Sdružení, na nehospodárné postupy, popřípadě na další zjištěné nedostatky v činnosti Sdružení. 23 Složení a funkční období (1) Kontrolní komise má 3 členy. (2) Členy Kontrolní komise volí Schůze členů. (3) Členem Kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, je členem Sdružení, není ani sama ani osoby jí blízké se Sdružením v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. (4) Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě. (5) Funkční období člena Kontrolní komise je dvouleté. Výkon funkce člena Kontrolní komise skončí dnem zvolení nového člena Kontrolní komise, nejpozději však uplynutím 40 dní po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena Kontrolní komise. Opětovná volba člena Kontrolní komise je možná. (6) Členství v Kontrolní komisi zaniká: a) přestal-li člen Kontrolní komise splňovat podmínky uvedené v odst. 3 a/nebo 4; b) uplynutím funkčního období; c) odstoupením; d) odvoláním Schůzí členů; nebo e) úmrtím. (7) Člen Kontrolní komise je oprávněn odstoupit ze své funkce na základě písemného oznámení adresovaného Radě. Výkon funkce končí dnem, kdy Rada odstoupení člena Kontrolní komise projednala nebo projednat měla. Rada je povinna projednat odstoupení člena Kontrolní komise na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla. (8) Členové Kontrolní komise mohou být Schůzí členů kdykoliv odvoláni. (9) Kontrolní komise, pokud počet jejích členů zvolených Schůzí členů neklesl pod 2, může kooptovat náhradního člena Kontrolní komise do konání následující Schůze členů, která kooptovaného člena Kontrolní komise potvrdí ve funkci nebo zvolí nového člena Kontrolní komise. Pokud Schůze členů potvrdí kooptovaného člena Kontrolní komise Strana 9 (celkem 11)

10 ve funkci, funkční období takového člena Kontrolní komise zaniká v okamžiku, kdy mělo dojít k zániku funkčního období nahrazovaného člena Kontrolní komise. Kontrolní komise musí o úmyslu kooptovat nového člena informovat všechny členy Sdružení a poskytnout jim sedmidenní lhůtu na podání kandidatury pro kooptaci. Kontrolní komise kooptuje člena z těchto kandidatur. (10) Členům Kontrolní komise může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje Schůze členů. Členové Kontrolní komise mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena Kontrolní komise. (11) Členové Kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům škodu. (12) Člen Kontrolní komise je povinen při zániku funkce do 10 pracovních dnů navrátit Sdružení veškerý finanční a hmotný majetek Sdružení související s výkonem funkce člena Kontrolní komise. Hlava V Zásady hospodaření 24 (1) Sdružení je neziskovou organizací. (2) Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, jehož zdroje jsou zejména členské příspěvky: a) jednorázový členský příspěvek; b) pravidelný členský příspěvek; a c) mimořádné členské příspěvky. (3) Dalšími zdroji majetku Sdružení jsou dary, dotace, granty a příjmy z vedlejších činností Sdružení. (4) Sdružení může uzavřít smlouvu o součinnosti s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Hlava VI Zánik 25 (1) O zrušení Sdružení s likvidací nebo o jeho přeměně rozhoduje Schůze členů, která zároveň zvolí v případě likvidace likvidátora. (2) Sdružení vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušeno. Likvidace Sdružení probíhá v souladu s ustanoveními 187 a násl. a 269 a násl. NOZ. (3) Sdružení zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku po skončení likvidace. (4) Likvidátor je povinen převést případný likvidační zůstatek na jiný neziskový subjekt předem schválený Schůzí členů, který je nebo byl založen ke stejným nebo obdobným účelům. Hlava VII Závěrečná ustanovení 26 Seznam členů Sdružení / Komunikace uvnitř Sdružení (1) Rada vede v elektronické podobě seznam členů Sdružení a provádí v seznamu členů zápisy a výmazy včetně změny druhů členství v souladu Strana 10 (celkem 11)

11 s ustanovením stanov a interních řádů Sdružení. Seznam členů není veřejně zpřístupněn. Každý člen Sdružení, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Sdružení na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. (2) Veškeré písemnosti určené členům Sdružení se zasílají na kontaktní adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu členů Sdružení, nebo na adresu člena Sdružení uvedenou v seznamu členů Sdružení, nestanovíli tyto stanovy nebo interní řády Sdružení jinak. (3) Členové jsou povinni udržovat aktuální údaje zapisované do seznamu členů, zejména oznamovat bez zbytečného odkladu změnu adresy a kontaktní adresu elektronické pošty a dalších údajů, které mají být používány ke komunikaci Sdružení s členem Sdružení. (4) Písemnosti určené členům jakož i elektronické zprávy zasílané členům se považují za doručené i v případě, že je člen na adrese vedené v seznamu členů nepřevzal nebo převzít odmítl. 27 Stanovy (1) Rada zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov a je povinna úplné znění stanov uložit do sbírky listin spolkového rejstříku vedeného příslušným soudem, a to bez zbytečného odkladu po přijetí jejich změny. (2) Stanovy jsou veřejné a Rada zajistí, aby na bylo zveřejněno aktuální znění stanov a aby bylo toto aktuální úplné znění stanov zároveň uloženo na adrese sídla Sdružení. (3) Stanovy byly přijaty při založení Sdružení dne a platí ve znění změn schválených rozhodnutími Schůzemi členů, které se konaly do data vydání těchto stanov. Strana 11 (celkem 11)

Sdružení Klfree.net, o.s.

Sdružení Klfree.net, o.s. znění dle Schůze členů z 27.6.2009 Stanovy Sdružení Klfree.net, o.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry ve Sdružení Klfree.net, o.s.(dále jen "Sdružení"). 2 (1)

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). /

Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). / Stanovy Spolek LIPACI.NET Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). / Název spolku je LIPACI.NET, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy

Více

Stanovy spolku SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO z.s.

Stanovy spolku SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO z.s. Stanovy spolku SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO z.s. Hlava I Základní ustanovení Článek 1. 1. Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry spolku SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO z.s. (dále jen "Sdružení").

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc Stanovy občanského sdružení Network23 Jbc Základním cílem Network23 Jbc je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy KlimNet. Čl. 1 Základní ustanovení

Stanovy KlimNet. Čl. 1 Základní ustanovení Stanovy KlimNet Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: KlimNet (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Článek I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v občanském sdružení

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY Spolku JM Net ve znění platném od 19.6.2014

STANOVY Spolku JM Net ve znění platném od 19.6.2014 STANOVY Spolku JM Net ve znění platném od 19.6.2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Spolek má název: JM Net, z. s. (dále jen spolek ). 2) Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Lesní kruh, z.s. Stanovy spolku. verze 1.1

Lesní kruh, z.s. Stanovy spolku. verze 1.1 Lesní kruh, z.s. Stanovy spolku verze 1.1 Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Lesní kruh, z.s. (dále též jen spolek ) 2. Spolek má sídlo na adrese: Terezy Novákové 2192/119, Brno-Řečkovice,

Více

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s.

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. STANOVY Článek I. Název spolku Název spolku je Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. (dále také jen Spolek

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY SPOLKU BADMINTON ARÉNA SKALKA Z. S.

STANOVY SPOLKU BADMINTON ARÉNA SKALKA Z. S. STANOVY SPOLKU BADMINTON ARÉNA SKALKA Z. S. DLE USTANOVENÍ 218 ZÁKONA Č. 89/2012 SB., VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ Článek I. Název, sídlo a působnost 1. Spolek užívá název Badminton Aréna Skalka z. s. (dále

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy spolku ŠtěpNET, z. s.

Stanovy spolku ŠtěpNET, z. s. Stanovy spolku ŠtěpNET, z. s. 1. Název spolku je "ŠtěpNET, z. s.". Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo spolku je na adrese Vlkovická 154, 373 73 Štěpánovice. Čl. 2 Statut spolku 1. Spolek je samosprávný a dobrovolný

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

STANOVY Spolku YFU CZ

STANOVY Spolku YFU CZ STANOVY Spolku YFU CZ Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založeným k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel Spolku podle těchto Stanov. Je nezávislým na jakékoli

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy spolku PASKOV.net ver. 2.0

Stanovy spolku PASKOV.net ver. 2.0 Stanovy spolku PASKOV.net ver. 2.0 I. Základní ustanovení 1. Spolek název: Spolek PASKOV.net (dále jen spolek) je dobrovolný nezávislý a neziskový spolek osob. 2. Je právnickou osobou ve smyslu zákona

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou, vzdělávací a hospodářskou

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

3. Zájemce o členství po podání přihlášky do zapsání do seznamu členů se označuje jako čekatel členství. 4. O vzniku členství rozhoduje Rada Sdružení

3. Zájemce o členství po podání přihlášky do zapsání do seznamu členů se označuje jako čekatel členství. 4. O vzniku členství rozhoduje Rada Sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KHnet.info, o.s. Čl. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Občanské sdružení s názvem KHnet.info, o.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín

STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín I. Úvodní ustanovení a výklad pojmů pro účely těchto stanov 1. "OZ" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2. "Pozemky Spolku" se rozumí souhrnné označení

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a přátel ZŠ v Kopidlně, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Stanovy Athletic Clubu Sparta Praha

Stanovy Athletic Clubu Sparta Praha Stanovy Athletic Clubu Sparta Praha I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1) Poslání klubu a obsah jeho činnosti Athletic Club Sparta Praha {dále jen klub) je sdružením občanů, kteří chtějí provozovat v jakékoliv formě

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.

STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. STANOVY SPOLKU SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1.1 Název spolku je SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.. 1.2 Sídlo spolku je umístěno na adrese Náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice.

Více

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s.

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. NÁVRH STANOV Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. Název spolku Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. IČO 625 34 165 Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku

Více

Stanovy Spolku Ekolyceum

Stanovy Spolku Ekolyceum Stanovy Spolku Ekolyceum I. Úvod Občanské sdružení Ekolyceum, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od 1.

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s.

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, z. s. (dále jen spolek) je skupina majitelů lesní, zemědělské,

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy spolku Praha12.net

Stanovy spolku Praha12.net Stanovy spolku Praha12.net Čl. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Praha12.net, dále jen spolek. 2. Sídlem spolku je Praha. Čl. II. Účel a činnosti spolku 1. Základním účelem spolku je šíření vzdělanosti,

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více