Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: ,- Kč je rozdělen na akcie na jméno takto: ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč 77 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč 46 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč Zveřejněno na Strana 1 (celkem 5)

2 1. Informace o minulém vývoji účetní jednotky Zemědělská akciová společnost Nivnice vznikla dne zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 978. Společnost má od svého založení základní předmět podnikání zemědělská výroba, dále pak vykonává obchodní činnost, truhlářství a vedení účetnictví. Další činnosti jsou uvedeny ve výpise z obchodního rejstříku. Rok 2013 byl pro společnost výrazně úspěšnější, nežli rok Společnost dosáhla zisku po zdanění tis. Kč. Celkové výkony společnosti činily tis. Kč. Hospodaření společnost pak ovlivnily následující faktory: 1. Bylo dosaženo rekordně vysokého prodeje mléka, konkrétně prodej mléka činil litrů. Průměrný stav dojnic činil 902 kusů, což je nejvíce v historii naší společnosti. Průměrná prodejní cena mléka činila 8,56 Kč za litr, což je o 0,96 Kč více než v roce Podařilo se také prodat 148 ks vysokobřezích jalovic při tržbě ve výši tis Kč, což dokumentuje, že chov skotu je kvalitní a zdravý. 2. Rostlinná výroba v roce 2013 opět procházela nelehkým obdobím, kdy průběh počasí (dlouhá zima) ovlivnil především výnosy naší stěžejní plodiny silážní kukuřice. Díky tomu jsme nesklidili žádnou kukuřici LKS. Průměrné výnosy obilovin a olejnin byly v pořádku, až na drobný výpadek v jarním ječmeni. Výnosy jednotlivých plodin jsou uvedeny na straně 3. Kvalita tržních plodin však byla velmi dobrá a stále byla příznivá situace v cenách rostlinných komodit, kdy např. řepku jsme prodali za cenu ,- Kč/t, pšenice potravinářská z nové sklizně se prodává v průměru za 4.250,- Kč,/t, sladovnický ječmen pak bude prodáván za více než 5.000,- Kč/t. 3. Bioplynová stanice Nivnice vyrobila v roce 2012 celkem kwh elektrické energie, z toho prodáno firmě E.On bylo kwh s celkovou tržbou takřka 18 mil Kč, k čemuž je nutno připočíst ještě úspory ve výši cca 2 mil. za to, že téměř nenakupujeme zemní plyn a elektrickou energii. Druhá KGJ Tedom Cento 160 pak fungovala v rutinním provozu a v roce 2013 byl pro ni udělen kolaudační souhlas s jejím užíváním. Provozní zisk činil tis. Kč, historicky nejvyšší byl v tomto roce objem přímých plateb v rámci I. pilíře společné zemědělské politiky EU. Finanční výsledek hospodaření zůstává poměrně stabilní, byl sjednán nový úvěr na strojní vybavení s podporou PGRLF a na druhé straně v obdobné výši jsme splatili část dříve poskytnutých úvěrů. Investice v roce 2013 byly spíše menšího rozsahu. Podařilo se nám nakoupit pozemky za tis. Kč a dále jsme investovali to techniky: automobil Dacia Duster, žací lišty Claas Disco, nakladač LOCUST L721, postřikovač samojízdný HARDI ALPHA, pluh Kverneland LB100, rozdružovač balíků TA 856, krmný vůz Radon Jumbo, vybudovali jsme novou studnu a pořídili kamerový bezpečnostní systém. Výše uvedené investice byly za téměř 15 milionů Kč, do základního stáda bylo zařazeno celkem 255 ks vysokobřezích jalovic v celkové částce více než 7 mil. Kč. Zadlužení společnosti se velmi mírně zvýšila díky novému výhodnému úvěru na stroje, na splácení úvěrů jsou z odpisů a zisku společnosti tvořeny dostatečné zdroje. Orgány společnosti pracují v nezměněném složení: Představenstvo: Ing. Josef Minařík - předseda, Ing. Martin Moulis - místopředseda, Karel Straňák -člen. Dozorčí rada: JUDr. Božena Kristiánová - předsedkyně, Libuše Trojáková - členka, František Karlík člen. Strana 2 (celkem 5)

3 Rozhodující ukazatele srovnání s minulými lety Ukazatel Zisk účetní Výkony Tržby Tržby z prodeje DM ZC prodaného DM Odpisy DM Výkonová spotřeba Osobní náklady Nákladové úroky Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Peníze a účty v bankách Vlastní kapitál Závazky krátkodobé Dlouhodobé úvěry Komentář k rozhodujícím ukazatelům se nachází na předchozí straně. Závod 01 - Rostlinná výroba Výroba podle jednotlivých plodin Plodina 2013 Plán 2014 jednotky ha výnos ha výnos tuny tis.kč pšenice ozimá 598 6, , ječmen jarní 93 4, , řepka ozimá 153 2, , kukuřice zrno 3 9,35 0 9, kukuřice siláž , , kukuřice LKS , biopásy TTP , , vojtěška , , oves GPS 40% sušiny 98 18, , Plánovaných cílů nebylo dosaženo o 3,8%, nižší než průměrné výnosy jsme měli u jarního ječmene, silážní kukuřice (LKS jsme díky nižším výnosům silážní kukuřice nemohli vyrobit vůbec) a vojtěšky, průměrné výnosy byly u řepky, lehce nadprůměrné výnosy pak byly u ovsa a TTP. Závod hospodařil v roce 2013 se ziskem více než 2,5 mil. Kč. Strana 3 (celkem 5)

4 Závod 02 - Živočišná výroba V roce 2013 dosáhl závod zisk více než 13 mil. Kč. Ukazatele produkce a tržeb závodu Kategorie 2013 Plán 2014 jednotky přír. produk. tržby stav přír. produk. tržby dojnice - mléko 26, , jalovice do 6 měs. 0,97 91,4 **** 270 0,95 94 **** býčci do 6 měs. 0,93 9, , mladé jalovice 0,70 89, , VBJ Cíle v roce 2014 Udržení vysokého stavu dojnic v dobré zdravotní kondici a udržení dobrých složek mléka. Závod 03 - Správa Zajišťuje vytápění všech objektů společnosti, provozuje prodejnu masa a uzenin, bourárnu pro přímý prodej a vaření v kuchyni pro zaměstnance. Středisko prodejna + kuchyně vykázalo v roce 2013 ztrátu 32 tis. Kč. Závod 04 Bioplynová stanice V roce 2013 činila výroba kwh, což činí průměrně 13162,22 kwh na den. Spotřeba pro vlastní provoz BPS činila kwh, spotřeba dolní farmy z vlastní vyrobené energie pak kwh a prodalo se distributorovi kwh elektrické energie. BPS pracuje v režimu zeleného bonusu, který v roce 2013 činil 3,06 Kč/kWh a průměrná výkupní cena prodávaných přebytků pak činila 1,165 Kč/kWh. V roce 2013 již pracovala po celý rok KGJ Tedom Cento 160 o výkonu 165 kw a pracovala v průměru 10,10 hodin denně. Celkové příjmy za elektřinu činily takřka 18 mil. Kč a závod dosáhl zisku ve výši více než 4 mil. Kč. V roce 2014 vzroste zelený bonus na 3,27 Kč/kWh, výkupní cena elektřiny pak dle uzavřené smlouvy klesne na 0,96 Kč/kWh. Zelený bonus bude nadále účtován vůči operátorovi trhu, společnost OTE, a.s. a elektřina bude i nadále prodávána firmě E.On. Cílem v roce 2014 bude opětovně zajistit bezproblémový a co nejúspornější chod BPS. Stoprocentní dceřinná společnost ZAS Bio s.r.o. v roce 2013 nevyvíjela žádnou činnost a dosáhla ztráty 6 tisíc Kč. Zatím společnost tuto firmu drží pro případné další využití. 2. Další finanční a nefinanční informace 2a. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy Žádné významné skutečnosti nenastaly 2b. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti. Základním cílem společnosti je udržení její ziskovosti a snížení zadlužení. Těchto cílů dosáhneme pomocí výkonné rostlinné a živočišné výroby, bezproblémovým provozem bioplynové stanice, udržením nákladů v přijatelných mezích, rozumnou investiční činností a správou majetku. V roce 2014 bude naše investiční aktivita zaměřená na tato opatření: vybudování jímky na TH a skladu krmných doplňků. Významným nákladem bude též oprava komunikací na farmě. Strana 4 (celkem 5)

5 Plánované základní ekonomické ukazatele produkce rostlinné výroby: tis. Kč - tržby živočišné výroby: tis. Kč - tržby BPS: tis. Kč - tržby z obchodní činnosti: tis Kč - tržby za vlastní výrobu a služby celkem: tis. Kč - mzdové náklady celkem: tis. Kč - účetní zisk a.s. celkem: tis. Kč 2c. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 2d. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovně právních vztazích Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí, plní normy CC a GAEC a vlastní od roku 2005 certifikát ISO Pracovně právní vztahy jsou uzavřeny dle platných předpisů v České republice. 2e. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí Účetní jednotka nemá organizační jednotku v zahraničí. 2f. Informace požadované podle zvláštních předpisů 2f1. Informace o pořizování vlastních akcií Akciová společnost nenabyla v průběhu roku 2013 žádné vlastní akcie. 2f2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Tato zpráva je samostatnou přílohou výroční zprávy. 2f3) Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací. 3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky 3a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí: Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty 3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti Účetní jednotka nevykazuje tato rizika. 4. Účetní závěrka a její ověření auditorem Účetní závěrka společnosti za rok 2013 byla povinně ověřena auditorem, společností MAKO Tax, s.r.o. se sídlem ve Strakonicích, číslo licence 498. Výrok auditora tvoří přílohu této výroční zprávy. Zpracováno v Nivnici dne 3. dubna 2014 Ing. Josef Minařík předseda představenstva ředitel a.s.. Strana 5 (celkem 5)

6 Návrh na rozdělení zisku Zemědělské akciové společnosti Nivnice za rok 2013 Představenstvo navrhuje valné hromadě následující: Zisk roku 2013 po zdanění: ,52 Kč A. Tvorba rezervního fondu: ,- Kč C. Dividendy akcionářům společnosti: celkem ,00 Kč, což představuje 140,- Kč (před zdaněním) na každých 1.000,- Kč nominální hodnoty akcií. Čistá dividenda činí 119,- Kč na každých 1.000,- Kč nominální hodnoty akcií. Dividenda náleží akcionáři, který je zapsán v knize akcionářů ke dni konání valné hromady a bude vyplacena do D. Odměny pro orgány společnosti: celkem ,- Kč, z toho: - představenstvo ,- Kč - dozorčí rada ,- Kč E. Nerozdělený zisk: ,52 Kč, sloužící jako krytí dlouhodobých úvěrů. Ing. Josef Minařík předseda představenstva dne

7 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Ovládající osoba: Ing. Josef Minařík, Blatnička 175, Blatnice, r.č /194 Ovládaná osoba: Zemědělská akciová společnost Nivnice, Brodská 624, Nivnice, IČO: Ovládací vztah: ovládající osoba vlastní v ovládané osobě 51,42% akcií Popis vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou: ovládající osoba je předsedou představenstva ovládané osoby a ředitelem společnosti. Vztahy vznikly na základě pracovně právních předpisů (pracovní smlouva), smlouvy o půjčce, kdy ovládající osoba půjčuje peníze osobě ovládané za shodných podmínek s ostatními zaměstnanci ovládané společnosti, a dále nájemní smlouvy, kdy ovládající osoba pronajímá ovládané osobě pozemky za shodných podmínek jako jiní pronajímatelé pozemků. Jiné vztahy nebo smlouvy v roce 2013 nevznikly. V Nivnici dne Ing. Martin Moulis místopředseda představenstva

8 Zpráva nezávislého auditora určená představenstvu a akcionářům společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice, Brodská 624, Nivnice Zpráva o auditu účetní závěrky Na základě provedeného auditu jsme dne vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy v její příloze, zprávu následujícího znění: "Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice jsou uvedeny na straně 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy."

9 Zpráva o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Zemědělská akciová společnost Nivniceza rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice za rok končící obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Zpráva o ověření výroční zprávy Ověřili jsme soulad výroční zprávy Společnosti k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice k ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. ====================================================================== Auditorská společnost : MAKO TAX s.r.o. IČ: Sídlo: Řepice 134, Strakonice Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 498 Odpovědný auditor: Ing. Jiří Pavel Číslo auditorského oprávnění auditora: 2105 Datum vypracování zprávy: Podpis: Ing. Jiří Pavel

10 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělská akciová společnost Nivnice, Brodská Nivnice IČ : Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: Rostlinná a živočišná výroba Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutár.orgánu

11 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělská akciová společnost Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Nivnice, Brodská 624 Nivnice označ AKTIVA řád a b c Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající os, podst.vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek stránka 1 z 4

12 + označ AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období stránka 2 z 4

13 + označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rozdíly z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 087 /ř.01 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 90 až 93) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek stránka 3 z 4

14 + označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : akciová společnost Rostlinná a živočišná výroba Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou stránka 4 z 4

15 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělská akciová společnost Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Nivnice, Brodská 624 Nivnice Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření /(ř (-28)-(-29)/ Stránka 1 z 2

16 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Stránka 2 z 2

17 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ VYSVĚTLIVKY K PŘÍLOZE Příloha je sestavena v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., v platném znění. Rozvahový den: II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělská akciová společnost Nivnice Brodská Nivnice IČO : DIČ : CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně Spisová značka :Oddíl B Vložka 978 Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání dle OR: zemědělská výroba Datum vzniku (zápis v obch. rejstříku): Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: Ing. Josef Minařík 51,42% Popis změn a dodatků, provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: žádné změny Popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Společnost se skládá ze čtyř závodů: 01 - Rostlinná výroba 02 - Živočišná výroba 03 - Správa podniku a pomocné provozy 04 Bioplynová stanice Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů: Představenstvo: předseda: Ing. Josef Minařík místopředseda: Ing. Martin Moulis člen: Karel Straňák Dozorčí rada: předsedkyně: JUDr. Božena Kristiánová členka: Libuše Trojáková člen: František Karlík Název a sídlo obchodní společnosti či družstva v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu s uvedením výše podílu. Uvádějí se i případné smluvní dohody mezi společníky, akcionáři, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků: ZAS Bio s.r.o. se sídlem Nivnice, Brodská 624, PSČ: IČO: , výše podílu: 100% Příloha k roční závěrce 2013 ZAS Nivnice, a.s. Strana 1 (celkem 7)

18 U podniků ve skupině výše vlastního kapitálu, účetní výsledek hospodaření (podniky ve skupině jsou podniky s více než 20 % účastí na základním kapitálu): ZAS Bio s.r.o. celková výše vlastního kapitálu 108 tis. Kč celková výše účetního VH po zdanění: -6 tis. Kč Ovládací smlouvy nebyly uzavřeny s žádným podnikem. Smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny s žádným podnikem. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období 63 (2012: 63) z toho řídících pracovníků 4 (2012: 4) vše v tis. Kč Výše osobních nákladů v členění dle výkazu ZZ - zaměstnanci mzdové náklady (521, 522) náklady na sociál.a zdr.zabezp. (524 až 526) z toho výše osobních nákladů na řídící pracovníky mzdové náklady (521, 522) náklady na sociál.a zdr.zabezp. (524 až 526) Další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů v tis. Kč: Celkem 216 tis. z rozdělení zisku pro dozorčí radu a představenstvo. Ředitelé, náměstci, vedoucí, včetně bývalých (týká se peněžní i naturální formy) výše půjček, úrokové sazby: 0 poskytnuté záruky: 0 bezplatné užívání osobních automobilů: 0 jiné výhody: 0 III. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH,OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ (2.1.) Způsob ocenění: a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii - ve skutečných pořizovacích cenách, u zásob vytvořených vlastní činností na základě operativních kalkulací b) Dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností - na základě operativních kalkulací c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty - pořizovací cenou upravenou opravnými položkami d) příchovků a přírůstků zvířat - vlastními náklady na základě plánových kalkulací (2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: - v roce 2013 nebyla použita (2.3.) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen vlastních výrobků: - přepravné, poštovné, balné, provize apod. (2.4.) Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit: žádné Příloha k roční závěrce 2013 ZAS Nivnice, a.s. Strana 2 (celkem 7)

19 (2.5.) Způsob stanovení opravných položek k majetku: V roce 2013 nebyly tvořeny žádné opravné položky. (2.6.) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody pro stanovení účetních odpisů: - účetní odpisy jsou buď uplatňovány v sazbách odpisů daňových, přičemž jsou účtovány ode dne zařazení do dne vyřazení, nebo jsou použity odpisové tabulky, které reflektují skutečnou životnost jednotlivých druhů majetku. odpisový plán: ocenitelná práva 3 roky stavby 50, 30, 20 let stroje, přístroje 3, 4, 5, 10 let dopravní prostředky 4, 5 let pěstitelské celky trvalých porostů nejsou dospělá zvířata 3 roky jiný hmotný majetek 3, 4, 5, 10 let Drobný majetek účtujeme přímo do nákladů na účet a evidujeme v podrozvahové evidenci na účtu (2.7.) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: (uplatnění směnných kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou jako běžných či stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn) - při účtování faktur se používá pevný roční kurz s ročním vyúčtováním kurzového rozdílu vůči aktuálnímu kurzu - vůči hotovosti ve valutové pokladně je zúčtován kurzový rozdíl vůči kurzu ČNB k (2.8.) Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků V případě, že majetek a závazky neodpovídají reálným hodnotám, společnost uplatní opravné položky, přecenění a jiné metody stanovení reálné hodnoty IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (2) Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky ( 19/5 ZÚ): žádné (3.1.) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek a) rozpis dlouhodobého hmotného majetku na hlavní skupiny (třídy) s uvedením pořizovací ceny (např. účet 022) a oprávek k tomuto majetku (účet 082) 021, budovy, haly, stavby , movité věci a jejich soubory , 086 dospělá zvířata pozemky b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku IRM mléka , ,- Kč IRM mléka II , ,- Kč IRM mléka III , ,- Kč IRM mléka IV , ,- Kč IRM mléka V , ,- Kč c) hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: žádný takový majetek společnost ke konci rozvahového dne neeviduje Příloha k roční závěrce 2013 ZAS Nivnice, a.s. Strana 3 (celkem 7)

20 d) přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (tříd): Stavby Movité Ost.DlHM Dospělá věci účet 025 zvířata CELKEM účet 021 účet účet A Pořiz. cena k poč. ÚO Přírůstky nákup vlast.režie ostat.pořízení Výdaje prodej likvidace restituce,vyp.p ostatní výdaje B Pořiz. cena ke konci ÚO OPRÁVKY , C Počáteční stav k poč. ÚO Zvýšení odpisy zůst.cena vyřaz Snížení vyřazení z evid D Konečný stav ke konci ÚO Zůstatková cena k počátku úč. obd. (A-C) : Zůstatková cena ke konci úč. obd. (B-D) : e) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze drobný majetek vedený na podrozvahových účtech ): tis. Kč (2012 = tis. Kč) přidělená mléčná kvóta : 7296 tis. Kč (rok 2012 = 7296 tis. Kč) f) rozpis majetku zatíženého zástavním právem s uvedením účetní ZC: - budova včetně pozemku na LV č. 21 p.č a 1920/2 ZC: 890 tis. Kč - pozemky v k.ú. Nivnice na LV č. 21, parcelní čísla: 1923/45, 1923/60-63, 1923/68-69, 1923/77, 1926/46, 1926/ /63,1926/68, 1926/90, pozemky v k.ú. Nivnice, Uherský Brod - inv. číslo ZC: tis. Kč - pozemky v k.ú. Nivnice, Uherský Brod - inv. číslo ZC: tis. Kč - Objekt Bioplynové stanice Nivnice, inv. čísla ZC: tis. Kč (registr movitých zástav) Příloha k roční závěrce 2013 ZAS Nivnice, a.s. Strana 4 (celkem 7)

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

VÝROČNÍ 08 zpráva TEDOM - Výroční zpráva 2008

VÝROČNÍ 08 zpráva TEDOM - Výroční zpráva 2008 VÝROČNÍ zpráva 08 TEDOM - Výroční zpráva 2008 OBSAH: Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM s.r.o. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM s.r.o. 9 Zpráva auditora společníkům

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007 STANO PRAHA a.s. Jeseniova 198 130 00 Praha 3 IČO: 25680081, DIČ: CZ25680081 Stavební firma zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5453 z 7.1998 K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2007 Výroční

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. 1 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE.... 3 2. MINULÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ POSTAVENÍ ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ÚČETNÍ

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více