Ochránci zalévali stromoøadí od Hrachovce po Rožnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochránci zalévali stromoøadí od Hrachovce po Rožnov"

Transkript

1 è.8lsrpen 2013Lroè. 21/12Lwww.obeliskval.czLtel./fax: , , mail: Obelisk Po vyprodaném koncertì na Pra ském hradì vystoupí Glen Hansard u nás 21. srpna zahraje v na em mìstì s doprovodnou kapelou, slo enou z kompletních The Frames, ale také se smyècovým triem a dechovou sekcí, Valachùm a dnes ji i celému svìtu dobøe známý Glen Hansard. Ve Vala ském Meziøíèí nevystoupil ji od roku 2007, tedy celých est let. Od oscarového úspìchu setrvává na nekonèícím celosvìtovém turné, které momentálnì pøedstavuje jeho první sólovou desku Rhythm and Repose. Zastávka na Vala sku je zcela mimoøádná a podaøilo se ji vyjednat jen díky pøedchozím Glenovým vazbám na na e mìsto. Koncerty v tak silném obsazení vyvolávají nad ení divákù i vysoká hodnocení kritikù ma celém svìtì. Na konci èervence se Hansardovo vystoupení zalíbilo na spoleèném koncertì Bruce Springsteenovi natolik, e jej pozval na pódium, aby spolu zahráli legendární Drive All Night. Místo koncertu (amfitéatr v parku nebo sál KZ) bude upøesnìno cca týden pøed jeho konáním podle pøedpovìdi poèasí. Poèet lístkù v prodeji je proto zatím omezen kapacitou velkého sálu a v pøedprodeji v Informaèním centru v Sýpce nebo pøes internet (vstupenky.kzvalmez.cz) jich rychle ubývá. Cena je 400 Kè v pøedprodeji, 500 Kè na místì (pokud zbudou). Foto: Conor Masterson Dal í diskuze kolem tzv. Muzejního a galerijního centra (ji)rozporuplný projekt vedení mìsta na vybudování tzv. Muzejního a galerijního centra v zámku erotínù, který byl schválen tìsnou vìt inou 13 zastupitelù, vyvolal jejich mimoøádné zasedání 23. èervence - aby mohly být zahájeny stavební práce. Podle starosty je projekt v souèasnosti jediným mo ným prostøedkem, jak dokonèit opravu zámku. Za vlastní to nebudeme schopni zrealizovat. V dy bude vìt í priorita. 25 milionù nenajdeme na ulici a je koda z mého pohledu dotace nevyu ít. Jeho názor podpoøil i Mgr. Petro : Máme mo nost dostat a 25 mil a my diskutujeme o tom, jestli to vzít nebo ne, jiná mìsta by to mìla schválené za 5 minut. Budeme sice mít tøi muzea, ale mít 25 milionù, abysme dokonèili zámek, je pozitivum, øekl Petro a dodal, e lidé si musí uvìdomit to, e je tøeba dokonèit rozdìlané projekty a v jiných oblastech, a u jde sociál nebo sport, tro ièku více etøit. Ing. Brouwerové naopak projekt dlouhodobì kritizuje jako nadbyteèný, nebo muzeí a galerií máme ve mìstì více ne dost. Nikdy proto nebylo plá-nované vyu ití zámku prioritou mìsta, v dy se mluvilo o umístìní ZU nebo knihovny. O tom jsme se pøeli a to bylo souèástí Strategického plánu mìsta, schváleného zastupiteli. Máli mít nìjaký smysl, pak by mìl být respektován. V materiálu jí také chybìla informace o tom, jaká bude náplò muzea, aby skuteènì pøilákalo náv tìvníky a nebylo jen prostøedkem èerpání evropských penìz a ve skuteènosti bylo o nièem. Také se jí nelíbilo, e pùvodní vý e dotace mìla být 22,2 mil. korun a dnes se hovoøí o rozpìtí mil. Vedoucí odboru kolství Skácalová oponovala, e v této chvíli není podstatou náplò nebo projekt Muzejní a galerijní centrum, ale informace o stavební èásti. Podrobnosti ohlednì náplnì budou zastupitelùm pøedlo eny v záøí. (dokonè. na str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Svìrákova , , 2 Emcéèku nevyšel grant, tak natahuje ruku pro 270 tisíc k mìstu (vj)druhým bodem programu èervencového mimoøádného zasedání zastupitelù byla žádost Komunitního a vzdìlávacího centra Emcéèko o mimoøádnou podporu ve výši tisíc korun, pøedložená místostarostou Krchòákem.. Peníze použijeme na mzdové náklady dvou externích poradenských pracovníkù centra, kteøí pracují na polovinu úvazku - vychovatel se zamìøením na spec. pedagogiku a koordinátorka projektu rodinný poradce. Na výše uvedenou èinnost jsme vždy dostávali grant z ministerstva práce a sociálních vìcí. Letos nám oznámili až v èervnu, že grant nedostaneme a èinnost centra je tak ohrožena, vysvìtlila na ú- vod zástupkynì centra Malíková s tím, že peníze vystaèí na provoz do konce roku, na další rok pøedpokládá pokrytí z dotací. Zdislava Odstrèilová se pozastavila nad tím, že o této skuteènosti slyší poprvé: Mrzí mì tento postup. V týmu komunitního plánování jsme zjiš ovali, které služby jsou ohroženy a tyto informace jsme nedostali. Oznámila, že pro tento zámìr nebude hlasovat, nebo není dostateènì pøipravený a neobsahuje dostatek informací, na co pøesnì budou peníze použity. MC je soukromá organizace a mìla by být svépomocná. Byla bych ráda, kdyby byl bod stažen a mohl být nejprve projednán na manažerském týmu, navrhla Odstrèilová. Starosta však oponoval, že faktor èasu hraje zásadní roli: Pokud nechceme pomoci, pojïme o tom hlasovat a nenatahujme to. Negativnì se k zámìru vyjádøil také Vlastislav Navrátil: Øešíme peníze na sociál, akutní vìci a dohadujeme se o Ochránci zalévali stromoøadí od Hrachovce po Rožnov Velké sucho nepùsobí problémy jen lidem, zvíøatùm a hospodáøským plodinám, ale také stromùm. Øeditelství silnic a dálnic Zlínského kraje, správa komunikací okresu Vsetín po léta postupnì obnovuje alej stromù, která (tehdy tøešòová) lemovala silnici 1. tøídy mezi Valašským Meziøíèím a Rožnovem od roku Stromy zestárly, mnohé zaèaly být nebezpeèné a byly postupnì odstraòovány. Zároveò ale docházelo již po ètyøi roky k výsadbì aleje nové, ovšem už ne tøešòové, ale z bìžných alejových stromù, jako jsou javory, jeøáby, ptaèí tøešnì, habry, babyky a další, vše moravské provenience. Alej už není jednolitá, protože od roku 1938 se zástavba v obcích rozšíøila a nìkde lemují komunikaci i drobné lesíky. Ale i tak je dnes vysazeno pøes 230 mladých stromù. Silný provoz, vysoké teploty i obhospodaøování pùdy až tìsnì ke koøenùm vysušily pùdu kolem stromù, a protože nìkteré z nich již zaèaly usychat a mohla tak být zmaøena nìkolikaletá práce, rozhodlo vedení ØSD o okamžitém zásahu. O pomoc byli požádáni ochránci pøírody z Valašského Meziøíèí a ti ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasièù Zašová, jenž disponuje automobilní cisternou Tatra 815, provedli zálivku všech stromù na celém úseku. Velitel zašovských hasièù Václav Pospìch k tomu øíká: Cisterna je po generálce, všechno na ní jde ztuha, a tak to byla jednak dùležitá vìc z hlediska záchrany stromù, jednak zároveò i zkouška provozu každou korunu. Debata bývá nìkdy neúnosná a najednou máme dát peníze na nadstandardní služby. Takových organizací, které pøišly o pøíspìvky, je více. Mohou ale žádat o granty nebo pøíspìvky malého rozsahu. Ve stejném duchu promluvil i Mgr. Petroš: Neexistuje, abychom v polovinì roku komukoliv pøispívali na èinnost. Když nevyjde grant, musí se omezit aktivity. Mùžeme poskytnou pùjèku, která se bude postupnì splácet, ale nemùžeme hradit veškeré projekty, které nevyjdou. Malíková však namítla, že pùjèka pro nì není pøijatelná, nebo ji nemají z èeho splácet, a pøipomnìla zastupitelùm, že i díky MC vyhrálo mìsto v roce 2010 pùl milionu za projekt Obec pøátelská k rodinám. Proti tomu se však ostøe ohradila Odstrèilová: To nebylo díky MC, ale komisi Zdravé mìsto a celému komunitnímu plánování. MC se na tom výraznì nepodílelo, bylo jedním z mnoha. Ing. Mikušek se obrátil na MUDr. Krchòáka s tím, že takové materiály nelze pøedkládat ke schvalování: Jestli pane místostarosto chceš, aby byl materiál schválen, musel bys ho lépe pøipravit. Místostarosta bod stáhl z programu a zøejmì se k tomuto problému, jakožto i k problému financování sociálních služeb ze strany mìsta vrátí, nebo na další pøíjmy od státu nebo kraje již podle nìj nelze spoléhat. Lze oèekávat vìtší množství takovýchto žádostí i od jiných poskytovatelù sociálních služeb. Buï tedy mìsto vyèlení podstatnì vyšší èástky na podporu sociálních služeb nebo pøipustí jejich redukci. uvedl místostarosta. cisterny za zvláštních podmínek. Stromy totiž lze zalévat jen pøi pomalé jízdì cisterny po komunikaci za plného provozu. Provoz byl ale øízen, a tak k žádným zácpám nedošlo. Každý strom obdržel dávku asi 50 litrù vody a zbývá jen doufat, že poèasí se brzy koneènì umoudøí a v našem regionu zaène pršet. Pavel Poboøil z ØSD doplòuje: V souèasné dobì kontrolujeme i další obdobné výsadby v naší péèi v okrese, a pokud to bude nutné, zasáhneme i tam. Strom nevyroste ze dne na den, takže naše starost je zcela oprávnìná. Student a èlen Èeského svazu ochráncù pøírody Václav Bì ák, který bìhem svých studií na vysoké škole u své organizace brigádnièí, konstatuje: Je to rozhodnì smysluplná práce a i zpestøení toho, co teï dìláme. Naší hlavní pracovní náplní je totiž kosení køovinoøezy v chránìných územích, což za souèasného horka není nic lehkého. Milan Orálek, ÈSOP VM srpen 2013 Nádoby na separovaný odpad pøetékají bez ohledu na poèasí O tom, že se bìhem letních prázdnin zvýší èetnost odvozu plastové odpadu, informovala radnice na konci èervence. V posledních dnech se prudce oteplilo a v blízké dobì mají pøijít i další velmi teplé dny. Pøedpokládáme, že naroste spotøeba nápojù a tím i poèet plastových obalù, uvádí se v tiskové zprávì. Oproti pravidelným støedeèním svozùm, se budou plasty do konce prázdnin odvážet vždy v úterý a v pátek. Doèasná služba, která se bude týkat celého území mìsta a jeho místních èástí, se však bude øídit pøedpovìdí poèasí a momentální potøebou Další diskuze kolem tzv. muzejního a galerijního centra (dokonè. ze str. 1)K výši dotace Ing. Skácalová uvedla, že v této chvíli není nikdo schopen slíbit, že dotace bude a kolik. Mgr. Hruška se vyjádøil, že nejde jen o dotaci, ale k èemu a jak to pak bude sloužit lidem ve Val. Meziøíèí. Poèet galerií ve mìstì na hlavu je vìtší než v Paøíži. Strašnì rád bych vìdìl, jaká je návštìvnost ostatních galerií. Ing. Mikušek øekl, že promìnlivá výše dotace jej netìší a kdyby tak zastupitelé byli informováni hned na poèátku, možná by rozhodovali jinak. Vyzval také vedení mìsta, aby na záøijové zasedání pøipravilo informaci o tom, proè sešlo z døíve schváleného projektu MUZA, který øešil umístìní ZUŠ v zámku a její tìsnou spolupráci s KZ. Chtìli bychom slyšet, jak se MUZA pøipravovala, proè z projektu sešlo. A zazní racionální dùvody, dlužíme si to vzájemnì. Na druhé stranì však oznaèil za pozitivum pøedloženého projektu, že øeší investici do budovy. Barák je tøeba spravit, a už tam bude cokoliv. Mùžeme to ošetøit tak, abychom vyhovìli podmínkám ROPu, ale abychom moc neutratili. Abychom pøežili období udržitelnosti. Dnešním rozhodnutím pouze investujeme do budovy o rozsahu dalších investic budeme rozhodovat pozdìji. Vlastislav Navrátil poukázal na to, že roèní náklady na provoz muzea a galerie èiní 1,5 mil. Kè a nejsou v tom zapoèítány další nemalé finance na vybavení. Mám strach, že nìco pìknì spravíme, ale pìt let tam nikdo nebude chodit, protože nebudeme mít peníze na multimediální výstavy a vybavíme to nìjakým zbytkem, jenom aby tam nìco bylo a abychom udrželi dotaci. Pøipadá mi to škoda. Ing. Skácalová na to reagovala, že bude záležet svozu, uvedla tisková mluvèí mìsta Votrubová. Snímek pøeplnìného kontejneru na plasty, poøízený na Mírové ulici na konci kvìtna však usvìdèuje tiskvou mluvèí minimálnì z neznalosti situace v této oblasti ve mìstì. Kontejnery jsou pravidelnì pøeplòovány bez ohledu na horko èi zimu, èetnost jejich vyvážení již nestaèí pøedevším díky tomu, že lidé a/více tøídí odpad, b/jsou pøíliš líní, aby zmešili objem separovaného odpadu, tzn. plasty napø. sešlápli nebo kartonové krabice rozložili do plochy. na zastupitelích, jak rozhodnou. Jestli budeme pìt let pøežívat nebo centrum zatraktivníme. Byla bych ráda, abyste si uvìdomili, že neopravujeme zámek na pìt let ale tøeba na sto. Všichni pánové diskutující tady øekli to, že primárnì potøebujeme opravit zámek. Teï máme dotaci na tento cíl, což já vidím jako primární. Dopøedu odsoudit expozice, že budou blbé..., myslím, že se budou všichni snažit, aby blbé nebyly, reagovala Milena Medková. Starosta k tomu dodal, že nový øeditel Muzea i paní Skácalová se tím intenzivnì zabývají: Naplnìní bude takové, aby zvýšilo turistický ruch v našem mìstì a bylo zajímavé i pro naše obèany. 18 zastupitelù vzalo pøedloženou zprávu na vìdomí, 1 nehlasoval a 4 se zdrželi. Tiskový odbor mìsta pak informoval o tom, že v nejbližších dnech se zámek, jehož rekonstrukce si vyžádá 44 milionù korun, zaène opravovat, pøièemž pøedpokládaná výše dotace je 25 milionù. To ale není jisté, nebo dolní hranice je necelých 16 milionù, navíc nebyla ještì schválena, pouze pøislíbena, Regionálním operaèním programem (ROP) ani zastupiteli. Opravu zámku provede sdružení Žerotín 2013, zastoupené firmou 3V H, s.r.o. z Uherského Brodu a kromìøížskou spoleèností VW Wachal a.s.. V rámci stavby bude provedena kompletní stavební èást - pøíèky, podlahy, omítky, obklady, stropy, fabióny, výmalby, výmìna oken, vyhotovení dveøí, kompletní elektroinstalace, zdravotechnika, vzduchotechnika a vytápìní. Veškeré práce a dodávky budou realizovány dle projektové dokumentace pro provádìní stavby, vypracované spoleèností BP projekt, s.r.o.

3 3 srpen 2013

4 4 O mém otci Když bych se mìla ohlédnout za osobou mi blízkou, jakou byl mùj otec, rozhodnì zaváhám, zda jsem ho znala dokonale a zda bych ho umìla dobøe popsat. První tøetinu života znám jen z vyprávìní, která èpí dávno zapomenutými zákoutími starého Mezøíèe i s jejich postavièkami, jako byl i starý Matalík, váleèný vysloužilec hlídající kola na námìstí a primáš valašské kapely. Veselý chlapík byl otcovým dìdem. Nemanželské dítì bylo tehdy považováno za velkou ostudu, a proto matka mého tatínka odchází sama na Slovensko a nechává syna v rodném mìstì, a tak se babièka a dìdeèek stávají rodièi. Naštìstí mìli tolik dìtí, že jedno navíc asi nehrálo roli. Nejmladší Regina, o ètyøi roky starší od mého otce, se stala jeho sestrou a prožili prakticky celé dìtství spoleènì. Øeka Beèva by mohla povídat. Sestra se o nìj starala, jak to bylo bìžné v poèetných rodinách, a také jej pøimìla pozdìji ke studiu. První roky po základní škole strávil u advokáta Dorazila a pak si dodìlal Obchodní akademii. S mojí maminkou se seznámil v taneèních, kde to všechno zaèalo, jak je napsáno v rodinném albu, a pøíbìh vrcholí svatbou. V tomto momentu se setkává i s jeho vlastní matkou na svatbì, která se konala v kostelíku sv. Jakuba. Svým rodièùm jsem velmi vdìèna za to, že jsem vyrùstala v bezproblémovém prostøedí, z mého dìtského pohledu, a že mí rodièe byli spolu po celý život. Zpìtnì vím, že bylo nutné hodnì tolerance zejména ze strany maminky, které své životní zkušenosti shrnula do následující vìty: Nikdy si neber sportovce nebo muzikanta! Pravda, nedbala jsem moc na rady starších a vybrala jsem si muzikanta a ještì k tomu cizince. Na hodnocení mého kroku je možná už pozdì, ale odkoukala jsem tu samostatnost a nezávislost na partnerovi v dostateèné míøe, takže se dá øíci, že jsem byla na životní tìžkosti dobøe pøipravená. Mùj tatínek žil odmala jako jeho sestra Ina sportem: ona hrála házenou a pak volejbal, on basket a hlavnì fotbal. Fotbal hrál v jeho životì hlavní roli a ani manželství èi narození dcery v nìm nezmìnilo priority. Byl však vždy zodpovìdný ta ka a nauèil nás sledovat sport ve všech odvìtvích tak dobøe, že i když doma nebyl, tak jsme si s maminkou samy pøepínaly kanály na sportovní události. Svátkem pak byla všechna mistrovství svìta a Evropy ve fotbale, olympiády, Wimbledon a hokejové zápasy s Rusákama. Tatínek fotbalem žil, i když polovinu jeho života musel dojíždìt za prací do Vsetína, který v lásce nemìl, protože vždy tvrdil, že Mezøíè byl vždy okresní mìsto a vsetínští komunisti to na sílu zmìnili. Nicménì trénoval fotbal i ve Vsetínì a trávil spoustu èasu doma pøemýšlením o tréninkové náplni a sestavách na zápasy. Když už ani nehrál, ani netrénoval, tak aspoò sázel a sledoval zápasy v televizi. Zvolené kanály na satelitu byly jasné, demokraticky objednal dva programy pøírody pro maminku a dalších pìt obsadil sport. Mùj tatínek se stal souèástí svého rodného mìsta a jeho typickou postavièkou, kterou jste míjeli každý den na Mostní a na Námìstí smìr sazkovka v Modré hvìzdì. Den, kdy pøestal chodit, se stal osudným. Odešel velmi stateènì a bojoval do poslední chvíle. Byla jsem mu blíž, než kdykoliv jindy, protože jedinou pohádku O tøech prasátkách mi vyprávìl jako malé holèièce. Mé chvíle úzkosti nad jeho odcházejícím tìlem pøekonaly dotyky jeho baculatých rukou a pohlazení po tváøi, hlazení jeho bolestivých nohou a zamávání rukou na rozlouèenou, které bylo poslední. Dìkuji Ti tati, že jsi pro mne byl. Dìkuji všem, kdo napsali nebo zavolali, že ho mìli rádi. Ostatky budou doma, už se narajzoval dost. Jednou všichni spoleènì budou odpoèívat v rodinné hrobce. A náš kapelník byl strýc Matalík... S díky všem, kdo na nìj v den pohøební vzpomnìli, jeho dcera Irena. Polemiky - dopisy Proè je tolik humbuku kvùli vybudování tzv. "Muzejního a galerijního centra" v jižním køídle zámku Žerotínù? Proè se tímto tématem již nìkolikrát zabývalo zastupitelstvo, dokonce jedno mimoøádné? A proè nejsou ani zastupitelé jednotni, debatuje se na internetových stránkách mìsta i mimo nì? Dùvodù je více, jedná se o typickou valašskomeziøíèskou bramboraèku, uvaøenou na první pohled z populismu neschopnosti, neprofesionality, ale ve skuteènosti z osobních a skupinových zájmù. Nejvìtší prosazovatelé tohoto projektu, tedy starosta Èásteèka a za ním ODS jako jeden muž spolu s Mgr. Petrošem, k nimž se pøidal i lidovec Mikušek, opakují jako mantru stále dokola: "Je v podstatì jedno, co v zámku bude, hlavnì když se už koneènì opraví". Tato argumentace má ale háèek, respektive poøádný hák - jmenuje se projekt MUZA. Ten byl totiž zastupi-telstvem schválen v minulém volebním období a poèítal s tím, že se do jižního køídla pøesune ZUŠ, jak bylo ostatnì zahrnuto již v pùvodním projektu opravy zámku z r a také zadotováno státem dvaceti milion korun. Mìl tak vzniknout zcela unikátní multioborový prostor, který by oživil nevyužitou budovu a otevøel ji pro obèany, aby zároveò doplnil i rozšiøoval stávající funkci zámku jako kulturního zaøízení. Navíc by se takto uvolnila budova ZUŠ na Komenského ulici, která patøí mìstu a kterou by bylo možno za 12 milionù prodat a peníze použít právì na opravu zámku. V pøípadì projektu MUZA již ale starosta Èásteèka a jeho vìrní dnešní nutkavou potøebu dokonèit opravu zámku Žerotínù za každou cenu necítili a o dotaci kraj ani nezažádali, pøestože tak rozhodlo zastupitelstvo. Prosazovatelé muzea zároveò otevøenì pøiznávají, že další muzejní a galerijní prostory, které mají v zámku vzniknout a které bude muset minimálnì pìt let provozovat a financovat, mìsto nepotøebuje, protože máme muzeí i galerií více než dost? Navíc se pùvodnì slibované náklady zvedly o 12 srpen 2013 Muzejní centrum jako volební trumf starosty Èásteèky Vycházkové trasy kolem Beèvy pøipomínají smetištì Odpadkový koš u Beèvy ve Val. Meziøíèí a v Rožnovì Ovzduší ve mìstì se zhoršuje, nikoho to nezajímá Výsledky monitoringu zneèištìní ovzduší ve Valašském Meziøíèí polétavým prachem PM10 za rok dubna se na Mìstském úøadì uskuteènila ponìkud opoždìná prezentace výsledkù a vyhodnocení mìøení ovzduší ve mìstì z hlediska limitù pro zdravotní stav obyvatelstva. Mìøení a prezentaci výsledkù provádìl p.ing. Zavázal z Prahy. Uvedená mìøení probíhala již dlouhodobì (cca od r. 2004) na nìkolika místech ve mìstì - ZŠ Masarykova, Obora,Hvìzdárna, Hranická. Z namìøených hodnot vyplývá, že situace ve mìstì zatím není kritická, nicménì nutno konstatovat, že v posledních letech dochází k pozvolnému zhoršování. Tak napø. 24.hod. imisní limit 50ug/ m 3 má tolerovaný poèet pøekroèení 35x za rok. Na stanici Hranická však došlo v roce 2012 k pøekroèení tohoto limitu 61x! Max. hodnota pak èinila 158 ug/m 3. Hodnota roèní prùmìrné koncentrace PM10, jejíž roèní imisní limit je 40ug/ milionù bìhem mìsíce a dotace z jistých 25 klesla na možná 16? Proè, když jinou galerii - tu v kinì Svìt dokonce stejný starosta, který dnes volá po galerii nové, pøed párt lety zrušil pro nadbyteènost? Proè muzeum, když se doposud, v dobì urychleného zahájení stavby, neví, jaká bude jeho náplò a téma? Když tím pádem není známo, jaké budou roèní náklady na provoz takového muzea, zabezpeèení sbírek, energie, bezpeènostní opatøení atp.? Když se vlastnì vùbec neví, jestli se kvùli tìmto provozním a dalším nákladùm na muzeum nestává dotace od kraje nesmyslnou a daleko výhodnìjší by bylo opravit zámek z mìstkého rozpoètu a využít si jej podle skuteèných potøeb mìsta? Odpovìdi na složité otázky jsou èasto jednoduché. Staèí se podívat, kdo nápad s muzeem pøinesl a co by mu to mohlo pøinést. Starosta Èásteèka, kterému se nepodaøilo vyøešit nic z dlouhodobých problémù mìsta, jak pøed dvojími volbami sliboval (vzpomeòme napø. na jeho fotku s Neèasem a slib vybudování obchvatu nebo stále nezastavìnou Svìrákovu ulici a Námìstí) a který naopak další problémy zpùsobil (rozpad mìsta), by do dalších voleb mohl jít alespoò s opraveným zámkem. Sice pøedraženým, zatìžujícím rozpoèet na další roky dopøedu, ale opraveným. Nìco by po nìm zùstalo, než jej volièi pošlou z radnice pryè. No a k zahození urèitì nebude i pøízeò vítìzné firmy z podivného výbìrového øízení i tìch nevítìzných sudodavatelských, které stavbu provedou. A jedno osobní povzdechnutí na závìr. Že Ing. Skácalová, šedá eminence úøadu, která bude bez špetky profesní i lidské cti servilnì obhajovat cokoliv, co si vedení mìsta vzpomene, a to i za cenu balamutìní zastupitelù, to je stará písnièka. Že ale pro nesmyslný projekt, prosazený na úkor stovek dìtí, které mohly prostory zámku aktivnì využívat, zvedne ruku jako tøináctý, rozhodující hlas, i zastupitel Karel Mikuš, to je pro mì zklamání a otevøenì tímto pøiznávám, že mu v pøíštích volbách již hlas nedám. Marek Irgl Vážená redakce Obelisku, obracím se tímto vaším ctìným prostøednictvím na zodpovìdné instituce v našem mìstì, patrnì na Technické služby a vedení mìsto jako celek s následující otázkou a žádostí. Takøka dennì chodím do práce kolem Beèvy a dívám se na plastové odpadkové koše - vìtšinou rozbité, chybìjící, vysypané, pøeplnìné nebo hozené do Beèvy, vèetnì jejich obsahu (foto 1). Èetnost znièených a urvaných a vysypaných košù samozøejmì stoupá s akcemi typu hokejové zápasy, Gulášfest nebo Grillparty. Copak to nikdo z odpovìdných lidí nevidí? Copak musí jedna z nejhezèích procházkových tras ve mìstì, èásteènì vedená v parku Kozina, pøipomínat cestu pøes smetištì? A tedy jen nekritizuji, navrhuji následující: 1/ a mìsto nakoupí solidní odpadkové koše, které není tak snadné znièit a urvat - tøeba stejné jako mají v Rožnovì ( foto 2). 2/A uklízeèi v oranžových vestách, kteøí obvykle mìsto jen zamyšlenì procházejí, jednou dennì tuto trasu projdou, koše vysypou a, odpadky kolem stezky vysbírají. 3/ a si tuto stezku starosta, Rada i Zastupitelstvo alespoò jednou za volební období projdou, a vidí to, co vìtšina obèanù mìsta. S úctou a pozdravem Miloš Dohnal m3, se k tomuto limitu neustále a nebezpeènì pøibližuje a za rok 2012 èinila, 37,3 ug/m 3. Zde nebyl imisní limit pøekroèen za celé období mìøení, domníváme se však, že je jen otázkou èasu, kdy k tomu dojde. Velmi obtížné je specifikovat zdroje tohoto zneèištìní ovzduší. Bylo však konstatováno, že kromì prùmyslových zdrojù lze za významné pøíèiny imisí považovat lokální topeništì (na pevná paliva) a silnièní dopravu. Podrobnosti k monitoringu, vèetnì tabulek a grafù lze najít na webových stránkách mìsta. Bohužel, další vývoj úrovnì zneèiš ování ovzduší PM10 ve mìstì se již nedovíme, protože uvedený monitoring loòským rokem definitivnì skonèil! Proè? No prostì proto, že mìsto (a jeho zastupitelé) v rozpoètu na rok 2013 nenašli potøebných nìkolik set tisíc na jeho úhradu. Je to zarážející, zejména když jinde se nepochopitelnì rozhazují miliony na ménì smysluplné úèely. OS Valaši

5 5 srpen 2013

6 6 srpen 2013 Jak se chvìli v Izraeli - Svatá zemì pohledem Martiny a Tomáše Hasmandových Ve valašskomeziøíèském Klubu zdraví v nìkdejší cukrárnì bývalého Domu služeb na Køižné ulici se ve spolupráci se Zdravým mìstem uskuteènila beseda Martiny a Tomáše Hasmandových o tom, JAK SE CHVÌLI V IZRAELI. Hostem akce byl i Jan Talafant, netradièní cestovatel po Svaté zemi a vedoucí projektu pøekladu Bible pro 21. století. Besedu obohatila také ochutnávka židovských jídel a zahájení výstavy fotografií nazvané Izrael, zemì zaslíbená. Martina a Tomáš Hasmandovi žijí ve Valašském Meziøíèí a podobnì jako kromìøížský Jan Talafant cestují po Izraeli na vlastní pìst. Mají tak možnost navštívit místa, která drtivá vìtšina cestovních kanceláøí vynechává, a dostat se do situací, jež nemá bìžný turista šanci zažít. Zde je Desatero otázek a odpovìdí této cestovatelské dvojice. Martino a Tomáši, co vás vedlo k tomu, že jste si k cestování vybrali právì Izrael? Dùvody byly tøi: 1. Již jednou jsem tam s kamarádem byl, takže jsme vìdìli do èeho jdeme. 2. Toužili jsme jako manželé spolu strávit nerušený èas nìkde jinde než v ÈR. 3. To jednou tak ráno na mì Martina koukala z postele a najednou øekla: Miláèku, já bych moc chtìla s tebou do Izraele... no a tak jsme to zaèali vyøizovat :) Vìtšina lidí volí solidnì zabezpeèený zájezd pøes cestovní kanceláø. Vy jste prý cestovali na vlastní pìst. Proè? Že by skrytá touha po dobrodružství? Urèitì jsme také chtìli mít maximální volnost jít a jet kam se nám chtìlo, spát kde jsme chtìli a vybírat si místa podle naší volby. Jo a také nemáme rádi business pro turisty. Co takový zpùsob putování vlastnì obnáší? Hodnì svobody, ale také adrenalinu. Docela peèlivou pøípravu - kde se dá jet; možnosti spaní; pøípadná rezervace ubytování; pronájem automobilu; propoèítání financí = kolik nechat na kartì a kolik promìnit, dùkladné prostudování mapy, hrubý nástin trasy, zvážení rizik a nebezpeèných míst, zvážení jazykového vybavení, pojištìní; informace o politické situaci, nakupování jídla atd. Nejúžasnìjší vìcí je ale to, že èlovìk mùže plány mìnit, jede podle nálady kam chce, pøespí, kde mùže a tak získá obrovské množství zážitkù. Také se setkáte s lidmi, které jako turista v autobusu vidíte jen pøes okénko... Kam jste se všude dostali? Urèitì i do míst, kterým se normální turisté radìji vyhnou... Nevím, jestli jsme byli v místech, kterým se turisté radìji vyhnou, spíše bych øekl, že se tam kvùli danému programu nedostanou. Vzrušujícím zážitkem je urèitì výlet do vádí v Judské poušti. Èlovìk se noøí do nitra pouštì a je obklopený fantastickými útvary, ornamenty a pastelovými barvami. Nebo tøeba šlapat na ètyøkolém šlapadle pro dva kolem jezera Chula, obklopen mnoha tisíci jeøáby, kteøí v hejnech vzlétají, pøistávají a neuvìøitelnì øvou, je zážitek na celý život. Také se nám moc líbilo prolézání hradu Nimrod, nalézající se na Golanských kopcích, a pozorování damanù. Urèitì budeme také vzpomínat na veèerní ponocování za ruskými supermarkety na pláži u Mrtvého moøe, kde jsme besedovali, jedli, poslouchali živou hudbu a sledovali ohòové tance v podání Švýcarky, Žida, spolu s Rusem z Uralu :). Jo a také nesmím zapomenout na pøespání v prázdném kempu u Galilejského jezera pod Golanami a na náhorní planinì nad Mrtvým moøem...no a s mojí velikostí byla vzrušujícím zážitkem cesta Ezechiášovým skalním a zároveò vodním tunelem pod Davidovým mìstem, kdy jdete trasu asi 600m v naprosté tmì. Hloubka tekoucí vody je 20 až 70 cm, tunel je místy užší a užší, nižší a nižší a nižší a vy pøemýšlíte, jestli jste správnì odboèili. Není to tak trochu nebezpeèné? Tìžko øíci. Jelikož jsme se chtìli vrátit domù zdraví a v poøádku, snažili jsme se zodpovìdnì a aktuálnì zvážit, co je ještì bezpeèné a co ne. Jenže znáš to - Izrael je Izrael. Èlovìk tam nikdy neví. Ale s tímto rizikem už tam èlovìk musí jet. Kdy, kde a proè jste se chvìli v Izraeli? No, chvìli jsme se rùznì a na rùzných místech :) Pøi spaní v opuštìném kempu pod širákem, když na Golanech vyli šakalové a dovnitø stále v noci jezdila podezøelá auta (vìdìli jsme, že tam vykradli jedny izraelské turisty) a v Sýrii zuøila obèanská válka...když nás zastihlo období deš ù a v poušti se tím vytváøely neèekané záplavy, schopné u Mrtvého moøe spláchnout z cesty i auto...v Jeruzalémì, když Martinu v arabské èásti chtìl okrást Arab...když jsme spali v rezervovaném ubytování v hodnì diskutovaných židovských osadách Kfar Adumin na Palestinském území, kdy pes pod okny celou noc štìkal a já nevìdìl, jestli to je kvùli zvíøatùm nebo teroristovi... Dokonce jste prý zažili i nedávné raketové ostøelování. To jste se asi chvìli nejvíc Ano zažili, ale v tom jsme byli úplnì nevinnì :) Jeli jsme celý den z Eilatu do Tel Avivu, protože druhý den k ránu jsme již mìli letìt domù. Vùbec jsme nevìdìli, že byl den pøedtím zabit jeden z hlavních pøedstavitelù Hamasu. Protože jsme se ještì pøes den toulali v Negevské poušti, byli jsme dost unavení. Rozhodli jsme se tedy pøespat na parkovišti u jedné benzínky asi 50 km od Tel Avivu a asi 25 km od pásma Gazy. Na dvì hodiny jsme naprosto tvrdì usnuli a potom nás probudily letecké sirény a èlovìk si najednou pøipadal jako ve filmu za 2.svìtové války. Bylo kolem hod, naprostá tma a tak jsem celý rozespalý koukal z auta, co se dìje a najednou jsme uvidìli ohnivou stopu rakety vystøelené ze zemì do nebe. Tam se zajiskøilo, bylo to jako mini ohòostroj, pár sekund nic a najednou taková detonace, že se zachvìlo úplnì všechno. Zmatení, rozespalí jsme vybìhli z auta, najednou lidé rychlé ujíždìli z benzínky a když jsme se pumpaøe ptali, co se dìje, bylo mu rozumìt v jeho arabské angliètinì jen cosi jako Ghaža, Ghaža. V tu chvíli nám už docvaklo, že to není nìjaký divný ohòostroj :), ale nìco vážnìjšího. Než jsme se dohodli, jestli hned odjedeme, ze zemì nìkolik kilometrù pøed námi vyletìla další ohnivá èára a docela nad námi to zasáhlo další palestinskou raketu a opìt se vše kolem nás (i vzduch) zachvìlo. Než jsme stihli odjet, byla sestøelená tøetí raketa a to skoro nad námi. Na nic jsme neèekali a ujíždìli rychle smìr Tel Aviv. Teprve na letišti jsme se dozvìdìli, co se vlastnì dìje. Potom jsme už byli jen rádi, že naše letadlo bylo ještì mezi tìmi, která bezpeènì odletìla...abych ale øekl pravdu, ani jsme se vlastnì nestihli nìjak hroznì bát, spíše to byl pocit ohrožení, který my Èeši neznáme...spíše to všechno èlovìku dojde až pozdìji... Obra me list. Jak hodnotíte životní styl souèasných Izraelcù? V èem by pro nás mohli být inspirací? Jejda, tak to nevím, jestli jsme schopni objektivnì posoudit. Pøeci jen jsme tam byli jen 12 dní. Takže možná budu teï plácat nesmysly :) Zdálo se mi, že opravdu hodnì pracují, ale pokud mají volno, tak si jej poøádnì užijí - výlety, pikniky, výlety celých rodin, sport...také bylo vidìt, že si ménì stìžují než Èeši, a pokud byli vìøícími židy, vyzaøovali pokoj. Milé bylo, že jakmile zjistili, že jsme Èeši, byli vùèi nám velmi srdeèní, komunikativní a vlídní. Na druhou stranu byli hodnì zachmuøení a vážní. Ještì jsme si všimli, že mají velmi silné rodinné vazby. Urèitì ale bylo pøíkladné to, jak moc investovali do toho, aby jejich dìti znaly, rozumìly a milovaly svoji zemi a její historii. Na autobusy plné jejich dìtí jsme naráželi všude možnì a bylo zajímavé sledovat, s jakým nadšením jim jejich prùvodci vše ukazovali a vysvìtlovali. Tam se nejednalo o uèivo, ale o jejich národní identitu. Málem jsem zapomnìl, nepøehlédnutelná je jejich píle, vytrvalost a døíèství. Vìtšinou jsou všude pouštì, pustiny, kde by èlovìk urèitì nechtìl žít a oni s nepøedstavitelnou pílí všechna tato místa pomalu, ale neúprosnì obdìlávají a zúrodòují. Jedete pouští, horko až k zalknutí a najednou zíráte jak v Jiøíkovì vidìní na kilometry vysazených školek datlových palem, skleníkù a zemìdìlských usedlostí. Tak to musí èlovìk opravdu smeknout. Tak malá zemì a takový boj... Velká èást návštìvníkù Izraele, zapøísáhlé ateisty nevyjímaje, tvrdí, že v této zemi pocítili zvláštní, skoro až spirituální atmosféru. Je to i vaše zkušenost? Èím si to vysvìtlujete? Je mi líto, asi jsme divní, ale moc jsme toho spirituálního chvìní necítili :) I když...nejsilnìjším zážitkem bylo nejspíše navštívení Kafarnaum. Když se èlovìk na bøehu díval na Genezaretské jezero a uvìdomil si, že tam úplnì stejnì stál Ježíš, pøemohlo nás dojetí. Spíše to byla pro nás nádherná zemì a to spirituální jsme více prožívali v tom, že jsme vìdìli, že nás Bùh chrání a stará se o nás. V tom to bylo opravdu silné a to každý den. My jsme totiž více obdivovali Boží chrám pøírody, než jak øíkáme ty profláklé turistické atrakce... A proè to jiní prožívají tak silnì? Urèitì jsou na to studie, lidská psychika je stále ještì tajemná :) Mediální obraz tak zvané Svaté zemì naznaèuje, že chvìní zde neustává, spíše naopak. Jak to vnímají zdejší obyvatelé? Co mùžeme èekat od nejbližší budoucnosti? Jaké pøání byste adresovali tìm, pro které je tento kraj domovem? Tak to je nìjak moc otázek nejednou :) Takže postupnì: Spali jsme jednu noc u našich známých, kteøí bydlí v kibucu Megido. Jsou to ukrajinští židé, bydlící v Izraeli pøes 24 let. Na otázku, jak prožívají neustálá vojenská ohrožení, se usmáli a øekli, že si již zvykli a prostì žijí. Co jsme mìli možnost poznat, všimli jsme si urèité zarputilosti, houževnatosti a neoblomnosti - toto je naše zemì a my tu zùstaneme...urèitì je tam i obava a strach, ale více jsme cítili toto. Ohlednì budoucnosti se neodvažuji typovat. Je ale asi skoro jisté, že Izraelce èekají vojenské støety se vzbouøenci ze Sýrie, kteøí jsou napojeni na teroristické organizace. Ti èekají jen na to, až porazí vládní vojska a, jak proklamují, udìlají vše pro to, aby získali Golany. Jak to bude s Iránem, Egyptem a dalšími arabskými zemìmi ukáže èas. Rádi bychom jim vzkázali, že si vážíme toho, že jsou jedinou skuteènou demokracií v regionu a že se za nì modlíme. Dìkuji za odpovìdi. Více informací: tel.: , Jménem Klubu zdraví, František Tomanec ( ,

900 tisíc korun pro hokej a fotbal

900 tisíc korun pro hokej a fotbal Obelisk è.2vúnor 2013vroè. 21/12vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Nový mezinárodní multimediální taneèní projekt ZUŠ (gz,sš) Mezinárodní multimediální taneèní

Více

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná

è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná Obelisk è.4vvroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná V pátek 6. bøezna jsme se tìšili do školy nejenom proto, že už

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

Teplárna dostane pokutu

Teplárna dostane pokutu Túje znetvoøené nebo ozdravené? SEZIMOVO ÚSTÍ - Na minulém zasedání zastupitelstva 27. bøezna se ozval Martin Klíma (Zelená pro mìsto) s tím, že v Kaplického ulici obyvatele straší svým vzhledem túje.

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více