ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9 Číslo 3, ročník VII, VODOHOŠ o.s. 10 kanalizace Vánoce v umění pozvánka turnaj 16 S l o v o s t a r o s t y Vážení občané, po dlouhých tahanicích byla dokončena komunikace Středočeského kraje silnice č.iii/2427 z Klíčan do Hoštic, sice ne ideální, ale nová. Dne započala největší investice, kterou Vodochody a Hoštice zažívají od svého vzniku, komplexní stavba Kanalizace Vodochody Hoštice včetně nové čistírny odpadních vod.sice je to podobná akce jako již v minulosti vodovod nebo plyn, ale hodnotově 10 a více násobná a především podstatně dlouhodobější, protože bude pravděpodobně uvedena do provozu koncem roku Veškeré informace budete dostávat prostřednictvím letáků, zpravodaje, v hlášeních obecního rozhlasu, na a informací stavební firmy. Telefonní kontakty na jejich zaměstnance a projektanty jste dostali do Vašich schránek, ale pro jistotu je ještě uvádím na 4. stránce tohoto zpravodaje. Podle současného počasí, pokud nebude výrazně mrznout, bude stavba pokračovat průběžně přes celý rok. Kanalizace v hlavních komunikacích se mohou kopat pouze od 1.4. do Další informace se dočtete na stránkách kanalizace nebo stavební komise. Vážení občané, na závěr bych Vám chtěl popřát hezké, i když trochu blátivé svátky, mnoho úspěchů a štěstí do nového roku a především mnoho trpělivosti při výstavbě kanalizace. JUDr. Vladimír Palák, starosta ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Jsme na webu, Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.V. Palák, F. Stojec Ing. J.Holoubková RNDr. A.Vinšů, Mgr. M. Tichý Ing. D. Adamová, E. Drdová, K. Adamová, Ing. P. Lomnický (příspěvky redakčně upraveny) Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Red. uzávěrka:

2 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e Zastupitelstvo obce Vodochody schválilo: 1.Dodatek č.3 ke smlouvě o spolupráci na technickém zabezpečení toku proti povodňovým stavům při povodňových situacích na Hoštickém a Máslovickém potoku mezi Nortpoint Management s.r.o., člen koncernu a obcí Vodochody včetně splátkového kalendáře příspěvku. 2. Smlouvu o věcném břemeni mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Vodochody na pozemkových parc. č. 319/28 a 319/24, zapsané na LV 10001, k.ú. Vodochody u Prahy umístění, provozování a údržba kabelové přípojky NN. 3. Nové znění zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se závaznými pokyny pro zadavatele a příjemce podpory dle Operačního programu Životní prostředí a neřídí se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách technický dozor investora, bezpečnost práce, autorský dozor a investiční úvěr k hlavní stavbě Kanalizace a ČOV. 4.Servisní smlouvu mezi JD ROZHLASY s.r.o. a obcí Vodochody pro zajištění trvalého servisu obecního rozhlasu. 5.Záměr na odkoupení soukromého pozemku komunikace nad školou. 6.Záměr na odkoupení soukromého pozemku pro možnost vybudování obecní školky. 7.Příspěvek na společenskou akci pořádanou TJ Sokol Vodochody oddíl kopané dne ve výši ,- Kč bez vybírání vstupného. 8.Smlouvu na stavební práce na akci Kanalizace a ČOV dle výsledků výběrového řízení firmou MAO, a.s., IČO Návrh Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 10.Rozpočtové opatření č Finančního příspěvku investorů na rozvoj technické a dopravní infrastruktury v obci Vodochody v případech nové výstavby. 12.Odvolání předsedkyně sociální komise a členku sportovní a kulturní komise pí. Holoubkovou pro dlouhodobé neplnění si základních povinností s účinností od , do funkce předsedy Sociální komise navrhuje dočasně pověřit pí. Staňkovou. 13.Smlouvu na technický dozor investora na akci Kanalizace a ČOV dle výsledků VŘ s firmou STAVIS s.r.o., IČO Návrh na změnu projektové dokumentace rybník Amerika - vzhledem zápornému stanovisku Pozemkového fondu ČR. 15.Zrušení VŘ investiční úvěr. 16.Upravený návrh výzvy a zadávací dokumentace investiční úvěr k akci Kanalizace a ČOV. 17.Výpověď smlouvy s firmou Gordion s.r.o. na VŘ investiční úvěr, po dokončení VŘ TDI a BOZP. 18.Smlouvu o smlouvě budoucí Kupní smlouvy (vybudování kanalizačního a vodovodního řádu) z části na pozemcích obce a z části na pozemcích parc. č. 440/10 k.ú Hoštice u Vodochod. 19.Záměr směny části obecní cesty za jiné pozemky v lokalitě Vinice pozemky S T R Á N K A 2

3 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e QVD reality s.r.o. parc. č. 473/6 za pozemky obce Vodochody parc. č. 440/ Návrh MěÚ Brandýs/L. na řešení zpracování SEA včetně projednání na KÚ Středočeského kraje odbor rozvoje a výběr zpracovatele SEA změny ÚP č. 4 4/1 Ekola group, spol. s r.o.. 21.Kupní smlouvu mezi paní Lysou a obcí Vodochody na prodej pozemku parc. č. 306/2 o výměře 1142 m 2, odděleného dle GP /2011 v celkové ceně ,- Kč uhrazené ve čtyřech splátkách. 22.Smlouvy na zabezpečení požární ochrany v obci s Letištěm Vodochody a.s.. 23.Dotaci na rok 2012 TJ Sokol Vodochody, oddíl kopané ve výši ,- Kč a další příspěvek ,- Kč se podmiňuje uspořádáním společenských akcí pro občany Vodochod. 24.Záměr na vytvoření víceúčelového hřiště za fotbalovým hřištěm na pozemcích obce Vodochody. 25.Výsledky výběrového řízení Autorský dozor u stavby Kanalizace a ČOV Vodochody Hoštice se společností MILOTA Kladno, spol.s r.o., IČO Výsledky výběrového řízení Bezpečnost práce u stavby Kanalizace a ČOV Vodochody Hoštice se společností TARGETON s..r.o., IČO Zrušení VŘ na investiční úvěr. 28.Rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, v paragrafovém znění. 29.Rozpočtové opatření č V souladu s 47 odst. 4 a 5 zák. č.183/2006 Sb stavební zákon Zadání změny č.5 ÚP. 31.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. přívod VN lokalita Vinice parc. č. 440/9 k.ú. Hoštice u Vodochod. 32.Přílohu k dodatku č. 2 smlouvy s IPODEC komunální odpad s datem podpisu Smlouvu s městem Brandýs /L. Stará Boleslav o poskytování služby technologického centra a hostované spisové služby v navrhovaném znění. 34.Dar Knihovně městu Mladá Boleslav ve výši 1500,- Kč. 35.Smlouvu směnnou mezi QVD reality, spol. s r.o., IČO a obcí Vodochody - QVD - pozemky parc.č. 473/6 o výměře 178m 2 a část pozemku parc. č. 473/5 o výměře 16m 2 za pozemky obce Vodochody 440/24 o výměře 62m 2, 440/26 o výměře 69m 2 a 440/27 o výměře 63m Smlouvu s AD auditoři a daňoví poradci, a.s., IČO o právní pomoci při vymáhání daně z nemovitosti. Zastupitelstvo obce Vodochody neschválilo: 1.Návrh Úřadu pro ZS ČR, SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ, aby pozemky parc. č. 312/1,2, 313/1, 315/2,3,5,6 k.ú. Vodochody u Prahy přešly zpět do vlastnictví státu. 2.Tři návrhy na kupní cenu pozemků parc.č. 48/1, 48/3, 330/11 ve vlastnictví paní Lysé, jako cenově nepřijatelný. S T R Á N K A 3

4 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e Zastupitelstvo obce Vodochody uložilo: 1.Vyvěsit rozpočet na r na úřední desce obce Vodochody k připomínkám. 2.Zapisovateli zpracovat zápis z jednání zastupitelstva do 5 pracovních dnů s předložením ověřovatelům ke kontrole Zastupitelstvo obce Vodochody vzalo na vědomí: 1.Zápis finančního výboru. 2.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vodochody bez opatření, Krajským úřadem. 3.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ bez opatření, Krajským úřadem. 4.Žádosti p. Petra Tichého (k ) a pí. Novákové (k ) na uvolnění z Komise pro sport a kulturu a ukládá p.mgr. Tichému doplnění SaKK do počtu 3 nebo zpracovat návrh na sloučení komisí. 5.Zprávu z kontroly požární ochrany HZS Středočeského kraje a ukládá místostaros tovi zabezpečit stanovené závěry v určených termínech. 6.Uspořádání veřejného shromáždění pořádané o.s. Vodohošt lampiónový průvod. 7.Podanou žádost obcí Vodochody o dotaci k projektu Čisté ovzduší v obci Vodocho dy, OPŽP komunální technika. 8.Žádost pí.tejklové na uvolnění ze sociální komise. Zastupitelstvo obce Vodochody doporučuje 1.Starostovi, aby k zrušil na návrh pana Mgr. Michala Tichého Komisi pro kulturu a sport, do funkce předsedy Sociální komise od navrhuje p. Mgr. Michala Tichého, pí. Staňkovou od členem komise. vp K o n takty kanalizace M. Souček, stavbyvedoucí, M. Vodrážka, stavební technik, M. Vovsová, zákaznický servis, S T R Á N K A 4

5 Z o b c e Vážení spoluobčané, dne byla zahájena stavba kanalizace a to v ulicích U Pošty, Luční a ve Vyšehradské. Z tohoto důvodu žádám majitele automobilů, aby parkovali především na svých pozemcích, pokud tuto možnost mají. Kanalizace bude trvat několik měsíců, proto Vás žádám o vzájemnou trpělivost a ohleduplnost. Jistě nám nastanou nějaké problémy,které budeme spolu a s firmou MAO řešit. Dále bude problém s odpady, svozový vůz se nemusí k Vaší nemovitosti dostat, proto je nutné a to podle situace, dostat Vaše nádoby do míst, kam vůz zajede. Místa po Novém roce budou označena, to ještě budeme řešit s firmou IPODEC. Začátkem nového roku od se začne s kanalizací v Hošticích, proto zveme občany Hoštic na schůzku do Hoštické hospody a to v sobotu fs S p olečenská r u brika V období od konce července 2011 do konce poloviny prosince 2011 nás navždy opustily tyto naše spoluobčanky : Paní Božena Dobešová, Hoštice , Paní Blažena Mostková, Vodochody Rodinám zemřelých vyslovujeme upřímnou soustrast. Vítání občánků - dne pozvala sociální komise obecní úřadu 9 nově narozených malých občánků: Filipa Matyáše, Lenku Doležalovou, Vojtěcha Višňovského, Lauru Haluškovou, Lukáše Davida, Matyáše Macha, Natálii Načeradcovou a Benedikta Tejkla. Vedení radnice jim popřálo šťastné dětství, každý obdržel pamětní list a malý dárek. V období od konce května 2011do poloviny prosince 2011 se narodili tito noví občánci : Lukáš David, , Vodochody Matyáš Mach, , Vodochody Benedikt Tejkl, , Vodochody Dorota Vodičková, , Hoštice Natálie Načeradcová, , Hoštice Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. S T R Á N K A 5

6 S t a l o s e Drakiáda V říjnu proběhla drakiáda. Bohužel nám nepřálo počasí, bylo naprosté bezvětří. A tak se nás sešlo velmi málo. Jediný komu se podařilo dostat draka do vzduchu byl Honzík Klus z Vodochod. Zájezd do divadla Začátkem prosince proběhl zájezd do divadla Bez zábradlí v Praze, na brilantní komedii Každý rok ve stejnou dobu. Hráli Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. Po předchozí zkušenosti jsme koupili méně vstupenek (30 kusů), které byly během pár dnů prodány. Na jaře vám opět nabídneme další zájezd na divadelní představení Vyhodnocení soutěže v knihovně Milí čtenáři, v obecní knihovně se uskutečnila soutěž pro mladší a starší děti. Mladší děti měly za úkol nakreslit svou oblíbenou pohádkovou postavu a pro starší děti byl určen kvíz o Karlu Čapkovi. Správné odpovědi byly: 1. otázka - Karel Čapek zemřel v roce 1938; 2. otázka nově vymyšlené slovo bylo robot; 3. otázka slovo robot použil v románu R.U.R. Poslední doplňující otázka se týkala tvorby Karla Čapka pro děti. Zde jste mohli zmínit třeba knížku Dášenka čili Život štěněte, či Devatero pohádek. A kdo je výhercem? Z obrázků se nejvíce líbil ten od Petra Podskalského z Vodochod, který získal knížku. Ze správně vyplněných kvízů byl vylosován František Smrčka z Vodochod, který obdržel MP3 přehrávač. Tuto cenu se nám podařilo získat od sponzora. Výhercům blahopřejeme a doufáme, že se zúčastníte naší příští soutěže, která bude opět zveřejněna v místním zpravodaji. ed. S T R Á N K A 6

7 S t a l o s e Podzimní tvoření na Odolce V sobotu 22. října 2011 se v ZK Aero Odolena Voda uskutečnilo již druhé tvoření, tentokrát s přívlastkem podzimní. Na místo se začali sjíždět regionální tvůrci a umělci kolem poledne, aby si připravili svoje dílny a vystavili svoje výrobky. Co všechno na návštěvníky čekalo? Začněme novinkou - k dispozici byl pro děti dětský koutek, ve kterém si děti mohly pod dozorem hrát a vytvářet různé výrobky z modelíny. V dětském koutku také cca pro 50 dětí vystoupilo Divadlo Hračka se svým představením Domek plný pohádek. Podzimního tvoření se zúčastnila i společnost BONA, obecně prospěšná společnost zabývající se opětovným začleněním lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života. Klienti této společnosti učili návštěvníky akce, jak si vyrobit vitráž šperk nebo dekoraci na stěnu. Návštěvníci si rovněž mohli zakoupit věnce připravené k Dušičkám nebo si vyrobit podzimní aranžmá do květináče z rostlin a přírodnin. Zejména děti ocenily možnost namalovat nebo natisknout si vlastní originální tričko nebo tašku. Děti se mohly dále zúčastnit dětské korálkové dílny nebo si mohly namalovat vlastní sádrový odlitek u paní učitelek z mateřské školky z Odolena Vody. Mimochodem, paní učitelky z MŠ Odolena Voda prodávaly moc hezké podzimní věcičky pro radost náušnice a přívěšky ve tvaru listů, jehelníčky s keramickými zvířátky a mnoho dalšího. Návštěvníci obdivovali také umění patchworkářek, krajkářky a košíkářů; mnohé z těchto dovedností si mohli také sami vyzkoušet. Zapomenout nesmíme na fimo a plotýnkový smalt, tyto techniky určitě udělaly plno radosti zejména dívkám a ženám, které se chtějí líbit. Vytvořeno bylo mnoho originálních šperků. Velmi oblíbená je tradiční perníková dílna, kde bylo ke koupení i perníkové vajíčko s překvapením. Aby byl výčet tvůrců kompletní, nesmí v něm chybět také zdobení věnců a prodej krásných věcí z keramiky. Snad jsme na nikoho nezapomněli. Velké poděkování patří umělcům, tvůrcům, šikovným lidem, kteří si udělali čas a předvedli svoje umění návštěvníkům. Rády bychom také poděkovaly Kulturní komisi města Odolena Voda, která nám pomohla s přípravou i úklidem prostor ZK Aero Odolena Voda. Poděkovat musíme také všem dobrovolníkům, kteří pomohli s organizací, s přípravou, v době akce. Děkujeme a těšíme se na jarní tvoření, které se uskuteční v březnu příštího roku. S T R Á N K A 7

8 N e b ojme se podnikat d d o končení Podnikání a elektronický podpis Nejen pro účely podnikání je užitečný elektronický podpis. Jedna z největších výhod je možnost podávání daňových přiznání elektronickou cestou a také přístup k daňové schránce. Tam se můžete online přesvědčit, kolik máte zaplaceno či přeplaceno na svém účtu na jednotlivých typech daní. Dále se dá elektronický podpis používat při komunikaci se zdravotními pojišťovnami, podepisování PDF dokumentů, komunikaci s veřejnou správou, Nejprve si vysvětlíme, co to elektronický podpis vlastně je. V případě papíru si lidé sami dobře uvědomují, že je to věc, na kterou skutečně kdokoli může napsat cokoli, a mají již vypracovány určité metody pro posuzování věrohodnosti toho, co je na papíře napsáno. Jde zejména o vlastnoruční podpis, který má za úkol vyjádřit a současně stvrdit identitu autora i jeho vztah k napsanému textu. Lidé již měli také dost času na to, aby si ujasnili, kdy, v jaké situaci a pro jaké účely stačí "obyčejný" vlastnoruční podpis, a kdy jsou zapotřebí jeho "silnější" formy (notářsky ověřený podpis, podpis před svědky apod.). Takto odstupňované požadavky jsou přitom pevně zakotveny v zákonech. Stejně tak je již dostatečně "zažité", kdo, kdy a jak ověřuje pravost podpisu - každý sám za sebe si kdykoli může udělat jakési letmé porovnání podpisu s podpisovým vzorem, má-li jej k dispozici. Důkladnější porovnání s podpisovým vzorem dělají například v bance, když svým podpisem stvrzujete svůj požadavek na bankovní transakci. Ovšem skutečně věrohodné posouzení pravosti vlastnoručního podpisu musí dělat až soud, resp. soudní znalci (grafologové). Zaručený elektronický podpis je takový elektronický podpis, který zajišťuje integritu dokumentu a autentizaci autora. Také může obsahovat časové razítko, které prokazuje datum a čas podepsání dokumentu srovnatelným s rozdílem mezi klasickým podpisem a notářsky ověřeným vlastnoručním podpisem. Rozlišujeme mezi elektronickým podpisem a elektronickou značkou. Zatímco podpis označuje fyzickou osobu, která jedná svým jménem, elektronická značka může označovat i právnickou osobu nebo organizační složku státu. Elektronický podpis je tedy mnohem silnější než klasický podpis. Prokazuje autorství a také zaručuje, že se podepsaný dokument nezměnil. Podpis je vlastně jen jednou z mnoha aplikací asymetrické kryptografie, a základem je tedy zašifrování dokumentu osobním klíčem a jeho pozdější dešifrování veřejným klíčem. Tajný klíč a veřejný klíč si lze představit jako dvě velmi dlouhé řady textových znaků. Používání elektronického podpisu je právně upraveno zákonem č. 227/2000 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami. Další informace najdete například ve na nebo na stránkách vynikajícího odborníka a popularizátora informačních technologií Jiřího Peterky. S T R Á N K A 8

9 N e b ojme se podnikat d d o končení Jak ale postupovat prakticky a co to stojí? Na stránkách České posty najdete přesný návod, navštivte stránku což jsou stránky České pošty, resp. certifikační autority této organizace. Elektronický podpis vždy musí vydávat nějaká certifikační autorita, která má toto oprávnění. Je to podobné jako u ověřování dokumentů, také to mohou provádět pouze určité organizace (místní úřady, notáři, ). Vlastní postup se dá shrnout do několika kroků. Nejprve si na stránkách certifikační autority připravíte dokumenty (smlouvy), které si sami vytisknete a vezmete si je s sebou na poštu. Dále si ve speciálním programu (najdete ho na stránkách vygenerujete žádost o certifikát a nahrajete si ji například na flash disk. Budete ho potřebovat na poště. Dejte pozor, kde generujete žádost o certifikát, protože na tom počítači pak budete moci podpis aktivovat. Potom se vydejte na poštu, kde je pracoviště Czech Point. Pokud něčemu ve smlouvách nerozumíte, nechte to nevyplněné, na poště to s vámi ochotně doplní po vysvětlení. Na váš flash disk na poště pak nahrají certifikát, který si poté na svém počítači aktivujete a můžete ho začít používat. Celkem to stojí několik stokorun, záleží na rozsahu služby., Ta zpráva mi vehnala slzy do očí, přestože jsem ji očekávala Dne 18. prosince 2011 zemřel exprezident Václav Havel, který hájil názory, co se nenosí, který nás vrátil do Evropy, který uměl výstižně pojmenovat problémy nejen české společnosti. Tleskal mu celý svět a my se ho (snad) naučíme postupem času také ocenit. S T R Á N K A 9

10 V O DOHOŠ, o. s. VODOHOŠ, o.s. informace o nově vzniklém občanském sdružení Dne 10. listopadu 2011 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno naše občanské sdružení VODOHOŠ, o.s. Cílem sdružení je zachovávání tradic a celkový rozvoj kulturního dění v obcích Vodochody a Hoštice. Hlavní činností bude organizování různých akcí pro všechny věkové kategorie občanů naší obce. Budeme spolupracovat s dalšími občanskými sdruženími z našeho regionu. Rády bychom také získaly prostor pro setkávání občanů při různých tvůrčích činnostech, přednáškách apod. Naší první akcí byl lampiónový průvod, který jsme uspořádaly v pátek 11.listopadu U knihovny se sešlo 9 dětí s krásnými, mnohdy vlastnoručně vyráběnými, lampiony. Paní Eva Drdová pro děti připravila 6 zastavení s otázkami týkajícími se adventního období. Pro děti byly za správné odpovědi přichystány martinské šátečky, které s láskou upekla paní Ivana Fialová, za což jí moc děkujeme. S dětmi jsme obešly malý okruh od knihovny Školskou ulicí a poté ulicí U Pošty zase zpátky ke knihovně. Šly s námi i malé děti, takže ujití okruhu a otázky nám zabraly skoro hodinu. Na závěr děti ještě dostaly svítící tyčinky a martinské šátečky na cestu. Protože byla dost zima, všichni jsme spěchali domů na teplý čaj. Myslím, že se lampionový průvod vydařil, protože po celou dobu při něm - i přes mrazivé počasí - vládla pohoda a dobrá nálada. V letošním roce plánujeme ještě uspořádat PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU. Pozvánku najdete na jiném místě tohoto zpravodaje. Na rok 2012 máme v plánu uspořádat tyto akce nebo se na nich organizačně podílet: 1) MASOPUST maškarní pro děti i dospělé 2) JARNÍ TVOŘENÍ NA ODOLCE - ve spolupráci s občanským sdružením Pravý Hradec, o.s. z Klecan 3) VELIKONOCE 4) ČARODĚJNICE 5) DĚTSKÝ DEN 6) PODZIMNÍ AKCE DRAKIÁDA, LAMPIONOVÝ PRŮVOD 7) PODZIMNÍ TVOŘENÍ NA ODOLCE ve spolupráci s občanským sdružením Pravý Hradec, o.s. z Klecan 8) MIKULÁŠ 9) PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU Budeme také rády, pokud se k nám rozhodnete přidat, popř. nás podpoříte jakýmkoliv způsobem. Více informací vám chceme také poskytnout na webových stránkách stránky jsou momentálně ve výstavbě. Na všechny naše akce vás všechny srdečně zve výbor občanského sdružení

11 F o t o galerie z vítání občánků S T R Á N K A 1 1

12 svedeny či odkládány: odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin, tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) veškeré (nejen dámské) hygienické potřeby barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje koncentrované zbytky čistících prostředků domácí a zahradní chemie obsah baterií, ropné látky radioaktivní látky, infekční a karcinogenní látky O k a n a l i z a c i Po dlouholeté práci, volebních komplikacích a byrokratickém martýriu s úřady tohoto státu jsme dne 12. prosince roku 2011 zahájili výstavbu splaškové kanalizace. Kanalizace je navržená jako oddílná splašková kanalizace. To znamená, že do ní musí být napojeny pouze splaškové odpadní vody. Do obecní kanalizace nesmí být Dále nesmí být do splaškové kanalizace svedeny dešťové vody. Nakládaní s těmito vodami je každý povinen vyřešit na svém pozemku. Srážkové vody komplexně podléhají ochraně dle Vodního zákona č. 254/2001 Sb. a při jejich odtoku Zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Nakládání se srážkovou vodou je dále upravováno různými vyhláškami.v případě nerespektování výše zmíněných zákazů může dojít k nesplnění čistících limitů na čistírně odpadní vody. Pokud obec nebude plnit limity předepsané vodoprávním úřadem, přijde o přidělenou dotaci, a tato skutečnost by ochromila činnost obce na desítky let. Proto apeluji na dodržování předpisů. Přípojky Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), je vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která S T R Á N K A 1 2

13 O k a n a l i z a c i Kanalizační přípojka se skládá z veřejné a soukromé části. Veřejnou část přípojky bude zhotovovat Obec Vodochody. Bude ukončena na hranici pozemku revizní šachtou -umístěnou na soukromých pozemcích. Za revizní šachtu bude stanoven poplatek cca 2,5 4 tisíce Kč. Do revizní šachty se napojí vnitřní kanalizace z domů. Vnitřní kanalizace musí být vedena mimo stávající žumpy, tj. žumpy musí být odpojeny od sítě žádné přepady! Opět hrozí neplnění limitů a ztráta dotace z důvodu zhoršení kvality odpadní vody zdržením a vyhníváním splašků v žumpě. Minimální sklon přípojky musí být 2% (2 cm na 1 m délky), aby nedocházelo k zanášení. Maximální sklon pak 40 % (40 cm na 1 m délky). Minimální výška zásypu nad vrcholem trouby vychází z nezámrzné hloubky tj. 80 cm. Čistírna odpadních vod (ČOV) ČOV je umístěna pod obcí v ulici K Vltavě. Čistírna pracuje na principu biologického čištění pomocí aerobních (milujících vzduch) bakterií. Vzduch je dodáván v aktivační nádrži s využitím jemnobublinné aerace (provzdušňování). Aktivace je navržena jako nízkozatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Základ čistírny tvoří biologický reaktor. Hlavní technologické celky ČOV jsou propojeny do uzavřeného okruhu. Interní propojení a funkce jednotlivých technologických prvků procesů čištění jsou zabezpečeny pneumatickými zařízeními bez pohyblivých součástí, čímž je zvýšena provozní spolehlivost celého zařízení.jedná se o nízkozatěžovanou aktivaci s úplnou stabilizací kalu, čistící účinek ČOV se bude pohybovat v rozmezí od 90 do 97 %. Obsluhovat ČOV bude jeden pracovník v rozsahu 2-4 hodiny týdně. Po dokončení stavby bude provozovatelem kanalizace obec Vodochody. Systém výstavby Stavba bude probíhat přímo na místních pozemních komunikacích a cestách popřípadě zatravněných plochách. Přístup na staveniště bude tedy přímo z komunikací, na kterých bude stavba probíhat. Dopravní řešení bude upravováno dle potřeby. Výstavba bude probíhat v obou částech obce najednou tj. jak ve Vodochodech, tak v Hošticích. Navrhované technické parametry V rámci realizace projektu bude realizována výstavba kanalizace a ČOV. Celková délka gravitační kanalizace je 7569,3m. Délka výtlačného řádu je pak 146,7m. Nová ČOV je navržena pro cílových 800 ekvivalentních osob. V okamžiku dokončení bude napojeno 550 EO. Díky této realizaci bude sníženo znečištění v ukazateli CHSKCr v celkovém objemu 21,68 t/rok. Nerozpuštěné látky ve vypouštěných vodách budou sníženy o 10,29 t/rok. Pro zajímavost srovnání s pražskou kanalizací: Počet obyvatel EO: cca , km stokové sítě, 930 km kanalizačních přípojek, ks kanalizačních přípojek, 281 ks čerpacích stanic, celkem 1 ústřední ČOV + 21 pobočných čistíren S T R Á N K A 1 3

14 V á n o c e v u m ě n í Vánoční svátky patří mezi významné svátky křesťanského liturgického roku, během kterých si připomínáme narození Ježíše Krista. Samotným svátečním dnům předchází doba adventní (z lat. adventus- příchod), tedy čas příprav a očekávání svátečních dní. Advent začíná první adventní nedělí, tedy obdobím mezi 27. listopadem a 3. prosincem a končí se západem slunce na Štědrý den. Symbolem adventního času je věnec se čtyřmi svícemi, z nichž každá svíce symbolizuje jednu adventní neděli. Stejný počet čtyř mívají zpravidla také liturgické zpěvy nazývané roráty, které v této době můžeme v kostelích slyšet v brzkých ranních hodinách. Od Štědrého dne se zpívají koledy. Během staletí byla tato radostná událost velmi často zobrazována ve výtvarném umění. Na nástěnných malbách a oltářích v kostelech můžeme vidět obrazy s náměty Narození Ježíška v Betlémě, Klanění pastýřů či Klanění tří králů. Hlavním literárním zdrojem malířům byly biblické novozákonní texty, tedy evangelia sv. Lukáše, Matouše, Marka a Jana. Mistr vyšebrodského oltáře, Narození Krista, kolem roku 1350, NG v Praze Na gotickém oltářním obraze vidíme vyobrazení narození malého Ježíška, kterého si Panna Marie tiskne tváří ke své. V dolní části obrazu připravuje sv. Josef (také nazývaný Pěstoun Páně) společně s porodní bábou koupel pro malého Ježíška. V pozadí vpravo vidíme anděla, který zvěstuje radostnou novinu o narození pastýři. V popředí vpravo dole klečí Petr I. z Rožmberka, který tento oltář nechal zhotovit pro klášter řádu cisterciáků ve S T R Á N K A 1 4

15 V á n o c e v u m ě n í Lorenzo di Credi,Klanění pastýřů, kolem 1526, Itálie Anděl radostnou novinu o narození Ježíška v Betlémě nejdříve zvěstoval pastýřům. Ti právě pásli ovečky na kopcích. Pastýři po této novině spěchali do Betléma, aby se poklonili narozenému Ježíškovi, byť byli ti nejchudší. Přišli se svými ovečkami, aby malého Ježíška zahřály. Na obraze od renesančního malíře Lorenza di Credi vidíme uprostřed na zemi ležícího malého Ježíška, kolem něho klečí Pannu Marii a pastýře. Pastýř vlevo přináší i malou ovečku. Gentille da Fabriano, Klanění tří králů, Florencie, 14. století, Itálie Matoušovo evangelium popisuje příchod králů z východu do Betléma, kteří následovali nebeské znamení v podobě betlémské hvězdy, která svítila nad místem narození Ježíška. Počet králů je odvozen od počtu tří darů, které přinesli Ježíškovi. Tedy zlato, myrhu a kadidlo. Ve sředověku se setkáváme s jejich jmény Kašpar, Melichar a Baltazar. Ti v této době představovali tři známé světadíly: Evropu, Asii a Afriku. Proto jeden z králů bývá často tmavé pleti STRÁNKA 15

16 T r a d i č n í t u r n a j S T R Á N K A 1 6

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Realizace projektu setkání s občany 13.6.2011 1 2 3 Cíl jednání Poskytnutí průběžné informace o realizaci projektu Podání rámcových informací o

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015:

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více