ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9 Číslo 3, ročník VII, VODOHOŠ o.s. 10 kanalizace Vánoce v umění pozvánka turnaj 16 S l o v o s t a r o s t y Vážení občané, po dlouhých tahanicích byla dokončena komunikace Středočeského kraje silnice č.iii/2427 z Klíčan do Hoštic, sice ne ideální, ale nová. Dne započala největší investice, kterou Vodochody a Hoštice zažívají od svého vzniku, komplexní stavba Kanalizace Vodochody Hoštice včetně nové čistírny odpadních vod.sice je to podobná akce jako již v minulosti vodovod nebo plyn, ale hodnotově 10 a více násobná a především podstatně dlouhodobější, protože bude pravděpodobně uvedena do provozu koncem roku Veškeré informace budete dostávat prostřednictvím letáků, zpravodaje, v hlášeních obecního rozhlasu, na a informací stavební firmy. Telefonní kontakty na jejich zaměstnance a projektanty jste dostali do Vašich schránek, ale pro jistotu je ještě uvádím na 4. stránce tohoto zpravodaje. Podle současného počasí, pokud nebude výrazně mrznout, bude stavba pokračovat průběžně přes celý rok. Kanalizace v hlavních komunikacích se mohou kopat pouze od 1.4. do Další informace se dočtete na stránkách kanalizace nebo stavební komise. Vážení občané, na závěr bych Vám chtěl popřát hezké, i když trochu blátivé svátky, mnoho úspěchů a štěstí do nového roku a především mnoho trpělivosti při výstavbě kanalizace. JUDr. Vladimír Palák, starosta ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Jsme na webu, Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.V. Palák, F. Stojec Ing. J.Holoubková RNDr. A.Vinšů, Mgr. M. Tichý Ing. D. Adamová, E. Drdová, K. Adamová, Ing. P. Lomnický (příspěvky redakčně upraveny) Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Red. uzávěrka:

2 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e Zastupitelstvo obce Vodochody schválilo: 1.Dodatek č.3 ke smlouvě o spolupráci na technickém zabezpečení toku proti povodňovým stavům při povodňových situacích na Hoštickém a Máslovickém potoku mezi Nortpoint Management s.r.o., člen koncernu a obcí Vodochody včetně splátkového kalendáře příspěvku. 2. Smlouvu o věcném břemeni mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Vodochody na pozemkových parc. č. 319/28 a 319/24, zapsané na LV 10001, k.ú. Vodochody u Prahy umístění, provozování a údržba kabelové přípojky NN. 3. Nové znění zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se závaznými pokyny pro zadavatele a příjemce podpory dle Operačního programu Životní prostředí a neřídí se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách technický dozor investora, bezpečnost práce, autorský dozor a investiční úvěr k hlavní stavbě Kanalizace a ČOV. 4.Servisní smlouvu mezi JD ROZHLASY s.r.o. a obcí Vodochody pro zajištění trvalého servisu obecního rozhlasu. 5.Záměr na odkoupení soukromého pozemku komunikace nad školou. 6.Záměr na odkoupení soukromého pozemku pro možnost vybudování obecní školky. 7.Příspěvek na společenskou akci pořádanou TJ Sokol Vodochody oddíl kopané dne ve výši ,- Kč bez vybírání vstupného. 8.Smlouvu na stavební práce na akci Kanalizace a ČOV dle výsledků výběrového řízení firmou MAO, a.s., IČO Návrh Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 10.Rozpočtové opatření č Finančního příspěvku investorů na rozvoj technické a dopravní infrastruktury v obci Vodochody v případech nové výstavby. 12.Odvolání předsedkyně sociální komise a členku sportovní a kulturní komise pí. Holoubkovou pro dlouhodobé neplnění si základních povinností s účinností od , do funkce předsedy Sociální komise navrhuje dočasně pověřit pí. Staňkovou. 13.Smlouvu na technický dozor investora na akci Kanalizace a ČOV dle výsledků VŘ s firmou STAVIS s.r.o., IČO Návrh na změnu projektové dokumentace rybník Amerika - vzhledem zápornému stanovisku Pozemkového fondu ČR. 15.Zrušení VŘ investiční úvěr. 16.Upravený návrh výzvy a zadávací dokumentace investiční úvěr k akci Kanalizace a ČOV. 17.Výpověď smlouvy s firmou Gordion s.r.o. na VŘ investiční úvěr, po dokončení VŘ TDI a BOZP. 18.Smlouvu o smlouvě budoucí Kupní smlouvy (vybudování kanalizačního a vodovodního řádu) z části na pozemcích obce a z části na pozemcích parc. č. 440/10 k.ú Hoštice u Vodochod. 19.Záměr směny části obecní cesty za jiné pozemky v lokalitě Vinice pozemky S T R Á N K A 2

3 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e QVD reality s.r.o. parc. č. 473/6 za pozemky obce Vodochody parc. č. 440/ Návrh MěÚ Brandýs/L. na řešení zpracování SEA včetně projednání na KÚ Středočeského kraje odbor rozvoje a výběr zpracovatele SEA změny ÚP č. 4 4/1 Ekola group, spol. s r.o.. 21.Kupní smlouvu mezi paní Lysou a obcí Vodochody na prodej pozemku parc. č. 306/2 o výměře 1142 m 2, odděleného dle GP /2011 v celkové ceně ,- Kč uhrazené ve čtyřech splátkách. 22.Smlouvy na zabezpečení požární ochrany v obci s Letištěm Vodochody a.s.. 23.Dotaci na rok 2012 TJ Sokol Vodochody, oddíl kopané ve výši ,- Kč a další příspěvek ,- Kč se podmiňuje uspořádáním společenských akcí pro občany Vodochod. 24.Záměr na vytvoření víceúčelového hřiště za fotbalovým hřištěm na pozemcích obce Vodochody. 25.Výsledky výběrového řízení Autorský dozor u stavby Kanalizace a ČOV Vodochody Hoštice se společností MILOTA Kladno, spol.s r.o., IČO Výsledky výběrového řízení Bezpečnost práce u stavby Kanalizace a ČOV Vodochody Hoštice se společností TARGETON s..r.o., IČO Zrušení VŘ na investiční úvěr. 28.Rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, v paragrafovém znění. 29.Rozpočtové opatření č V souladu s 47 odst. 4 a 5 zák. č.183/2006 Sb stavební zákon Zadání změny č.5 ÚP. 31.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. přívod VN lokalita Vinice parc. č. 440/9 k.ú. Hoštice u Vodochod. 32.Přílohu k dodatku č. 2 smlouvy s IPODEC komunální odpad s datem podpisu Smlouvu s městem Brandýs /L. Stará Boleslav o poskytování služby technologického centra a hostované spisové služby v navrhovaném znění. 34.Dar Knihovně městu Mladá Boleslav ve výši 1500,- Kč. 35.Smlouvu směnnou mezi QVD reality, spol. s r.o., IČO a obcí Vodochody - QVD - pozemky parc.č. 473/6 o výměře 178m 2 a část pozemku parc. č. 473/5 o výměře 16m 2 za pozemky obce Vodochody 440/24 o výměře 62m 2, 440/26 o výměře 69m 2 a 440/27 o výměře 63m Smlouvu s AD auditoři a daňoví poradci, a.s., IČO o právní pomoci při vymáhání daně z nemovitosti. Zastupitelstvo obce Vodochody neschválilo: 1.Návrh Úřadu pro ZS ČR, SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ, aby pozemky parc. č. 312/1,2, 313/1, 315/2,3,5,6 k.ú. Vodochody u Prahy přešly zpět do vlastnictví státu. 2.Tři návrhy na kupní cenu pozemků parc.č. 48/1, 48/3, 330/11 ve vlastnictví paní Lysé, jako cenově nepřijatelný. S T R Á N K A 3

4 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e Zastupitelstvo obce Vodochody uložilo: 1.Vyvěsit rozpočet na r na úřední desce obce Vodochody k připomínkám. 2.Zapisovateli zpracovat zápis z jednání zastupitelstva do 5 pracovních dnů s předložením ověřovatelům ke kontrole Zastupitelstvo obce Vodochody vzalo na vědomí: 1.Zápis finančního výboru. 2.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vodochody bez opatření, Krajským úřadem. 3.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ bez opatření, Krajským úřadem. 4.Žádosti p. Petra Tichého (k ) a pí. Novákové (k ) na uvolnění z Komise pro sport a kulturu a ukládá p.mgr. Tichému doplnění SaKK do počtu 3 nebo zpracovat návrh na sloučení komisí. 5.Zprávu z kontroly požární ochrany HZS Středočeského kraje a ukládá místostaros tovi zabezpečit stanovené závěry v určených termínech. 6.Uspořádání veřejného shromáždění pořádané o.s. Vodohošt lampiónový průvod. 7.Podanou žádost obcí Vodochody o dotaci k projektu Čisté ovzduší v obci Vodocho dy, OPŽP komunální technika. 8.Žádost pí.tejklové na uvolnění ze sociální komise. Zastupitelstvo obce Vodochody doporučuje 1.Starostovi, aby k zrušil na návrh pana Mgr. Michala Tichého Komisi pro kulturu a sport, do funkce předsedy Sociální komise od navrhuje p. Mgr. Michala Tichého, pí. Staňkovou od členem komise. vp K o n takty kanalizace M. Souček, stavbyvedoucí, M. Vodrážka, stavební technik, M. Vovsová, zákaznický servis, S T R Á N K A 4

5 Z o b c e Vážení spoluobčané, dne byla zahájena stavba kanalizace a to v ulicích U Pošty, Luční a ve Vyšehradské. Z tohoto důvodu žádám majitele automobilů, aby parkovali především na svých pozemcích, pokud tuto možnost mají. Kanalizace bude trvat několik měsíců, proto Vás žádám o vzájemnou trpělivost a ohleduplnost. Jistě nám nastanou nějaké problémy,které budeme spolu a s firmou MAO řešit. Dále bude problém s odpady, svozový vůz se nemusí k Vaší nemovitosti dostat, proto je nutné a to podle situace, dostat Vaše nádoby do míst, kam vůz zajede. Místa po Novém roce budou označena, to ještě budeme řešit s firmou IPODEC. Začátkem nového roku od se začne s kanalizací v Hošticích, proto zveme občany Hoštic na schůzku do Hoštické hospody a to v sobotu fs S p olečenská r u brika V období od konce července 2011 do konce poloviny prosince 2011 nás navždy opustily tyto naše spoluobčanky : Paní Božena Dobešová, Hoštice , Paní Blažena Mostková, Vodochody Rodinám zemřelých vyslovujeme upřímnou soustrast. Vítání občánků - dne pozvala sociální komise obecní úřadu 9 nově narozených malých občánků: Filipa Matyáše, Lenku Doležalovou, Vojtěcha Višňovského, Lauru Haluškovou, Lukáše Davida, Matyáše Macha, Natálii Načeradcovou a Benedikta Tejkla. Vedení radnice jim popřálo šťastné dětství, každý obdržel pamětní list a malý dárek. V období od konce května 2011do poloviny prosince 2011 se narodili tito noví občánci : Lukáš David, , Vodochody Matyáš Mach, , Vodochody Benedikt Tejkl, , Vodochody Dorota Vodičková, , Hoštice Natálie Načeradcová, , Hoštice Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. S T R Á N K A 5

6 S t a l o s e Drakiáda V říjnu proběhla drakiáda. Bohužel nám nepřálo počasí, bylo naprosté bezvětří. A tak se nás sešlo velmi málo. Jediný komu se podařilo dostat draka do vzduchu byl Honzík Klus z Vodochod. Zájezd do divadla Začátkem prosince proběhl zájezd do divadla Bez zábradlí v Praze, na brilantní komedii Každý rok ve stejnou dobu. Hráli Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. Po předchozí zkušenosti jsme koupili méně vstupenek (30 kusů), které byly během pár dnů prodány. Na jaře vám opět nabídneme další zájezd na divadelní představení Vyhodnocení soutěže v knihovně Milí čtenáři, v obecní knihovně se uskutečnila soutěž pro mladší a starší děti. Mladší děti měly za úkol nakreslit svou oblíbenou pohádkovou postavu a pro starší děti byl určen kvíz o Karlu Čapkovi. Správné odpovědi byly: 1. otázka - Karel Čapek zemřel v roce 1938; 2. otázka nově vymyšlené slovo bylo robot; 3. otázka slovo robot použil v románu R.U.R. Poslední doplňující otázka se týkala tvorby Karla Čapka pro děti. Zde jste mohli zmínit třeba knížku Dášenka čili Život štěněte, či Devatero pohádek. A kdo je výhercem? Z obrázků se nejvíce líbil ten od Petra Podskalského z Vodochod, který získal knížku. Ze správně vyplněných kvízů byl vylosován František Smrčka z Vodochod, který obdržel MP3 přehrávač. Tuto cenu se nám podařilo získat od sponzora. Výhercům blahopřejeme a doufáme, že se zúčastníte naší příští soutěže, která bude opět zveřejněna v místním zpravodaji. ed. S T R Á N K A 6

7 S t a l o s e Podzimní tvoření na Odolce V sobotu 22. října 2011 se v ZK Aero Odolena Voda uskutečnilo již druhé tvoření, tentokrát s přívlastkem podzimní. Na místo se začali sjíždět regionální tvůrci a umělci kolem poledne, aby si připravili svoje dílny a vystavili svoje výrobky. Co všechno na návštěvníky čekalo? Začněme novinkou - k dispozici byl pro děti dětský koutek, ve kterém si děti mohly pod dozorem hrát a vytvářet různé výrobky z modelíny. V dětském koutku také cca pro 50 dětí vystoupilo Divadlo Hračka se svým představením Domek plný pohádek. Podzimního tvoření se zúčastnila i společnost BONA, obecně prospěšná společnost zabývající se opětovným začleněním lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života. Klienti této společnosti učili návštěvníky akce, jak si vyrobit vitráž šperk nebo dekoraci na stěnu. Návštěvníci si rovněž mohli zakoupit věnce připravené k Dušičkám nebo si vyrobit podzimní aranžmá do květináče z rostlin a přírodnin. Zejména děti ocenily možnost namalovat nebo natisknout si vlastní originální tričko nebo tašku. Děti se mohly dále zúčastnit dětské korálkové dílny nebo si mohly namalovat vlastní sádrový odlitek u paní učitelek z mateřské školky z Odolena Vody. Mimochodem, paní učitelky z MŠ Odolena Voda prodávaly moc hezké podzimní věcičky pro radost náušnice a přívěšky ve tvaru listů, jehelníčky s keramickými zvířátky a mnoho dalšího. Návštěvníci obdivovali také umění patchworkářek, krajkářky a košíkářů; mnohé z těchto dovedností si mohli také sami vyzkoušet. Zapomenout nesmíme na fimo a plotýnkový smalt, tyto techniky určitě udělaly plno radosti zejména dívkám a ženám, které se chtějí líbit. Vytvořeno bylo mnoho originálních šperků. Velmi oblíbená je tradiční perníková dílna, kde bylo ke koupení i perníkové vajíčko s překvapením. Aby byl výčet tvůrců kompletní, nesmí v něm chybět také zdobení věnců a prodej krásných věcí z keramiky. Snad jsme na nikoho nezapomněli. Velké poděkování patří umělcům, tvůrcům, šikovným lidem, kteří si udělali čas a předvedli svoje umění návštěvníkům. Rády bychom také poděkovaly Kulturní komisi města Odolena Voda, která nám pomohla s přípravou i úklidem prostor ZK Aero Odolena Voda. Poděkovat musíme také všem dobrovolníkům, kteří pomohli s organizací, s přípravou, v době akce. Děkujeme a těšíme se na jarní tvoření, které se uskuteční v březnu příštího roku. S T R Á N K A 7

8 N e b ojme se podnikat d d o končení Podnikání a elektronický podpis Nejen pro účely podnikání je užitečný elektronický podpis. Jedna z největších výhod je možnost podávání daňových přiznání elektronickou cestou a také přístup k daňové schránce. Tam se můžete online přesvědčit, kolik máte zaplaceno či přeplaceno na svém účtu na jednotlivých typech daní. Dále se dá elektronický podpis používat při komunikaci se zdravotními pojišťovnami, podepisování PDF dokumentů, komunikaci s veřejnou správou, Nejprve si vysvětlíme, co to elektronický podpis vlastně je. V případě papíru si lidé sami dobře uvědomují, že je to věc, na kterou skutečně kdokoli může napsat cokoli, a mají již vypracovány určité metody pro posuzování věrohodnosti toho, co je na papíře napsáno. Jde zejména o vlastnoruční podpis, který má za úkol vyjádřit a současně stvrdit identitu autora i jeho vztah k napsanému textu. Lidé již měli také dost času na to, aby si ujasnili, kdy, v jaké situaci a pro jaké účely stačí "obyčejný" vlastnoruční podpis, a kdy jsou zapotřebí jeho "silnější" formy (notářsky ověřený podpis, podpis před svědky apod.). Takto odstupňované požadavky jsou přitom pevně zakotveny v zákonech. Stejně tak je již dostatečně "zažité", kdo, kdy a jak ověřuje pravost podpisu - každý sám za sebe si kdykoli může udělat jakési letmé porovnání podpisu s podpisovým vzorem, má-li jej k dispozici. Důkladnější porovnání s podpisovým vzorem dělají například v bance, když svým podpisem stvrzujete svůj požadavek na bankovní transakci. Ovšem skutečně věrohodné posouzení pravosti vlastnoručního podpisu musí dělat až soud, resp. soudní znalci (grafologové). Zaručený elektronický podpis je takový elektronický podpis, který zajišťuje integritu dokumentu a autentizaci autora. Také může obsahovat časové razítko, které prokazuje datum a čas podepsání dokumentu srovnatelným s rozdílem mezi klasickým podpisem a notářsky ověřeným vlastnoručním podpisem. Rozlišujeme mezi elektronickým podpisem a elektronickou značkou. Zatímco podpis označuje fyzickou osobu, která jedná svým jménem, elektronická značka může označovat i právnickou osobu nebo organizační složku státu. Elektronický podpis je tedy mnohem silnější než klasický podpis. Prokazuje autorství a také zaručuje, že se podepsaný dokument nezměnil. Podpis je vlastně jen jednou z mnoha aplikací asymetrické kryptografie, a základem je tedy zašifrování dokumentu osobním klíčem a jeho pozdější dešifrování veřejným klíčem. Tajný klíč a veřejný klíč si lze představit jako dvě velmi dlouhé řady textových znaků. Používání elektronického podpisu je právně upraveno zákonem č. 227/2000 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami. Další informace najdete například ve na nebo na stránkách vynikajícího odborníka a popularizátora informačních technologií Jiřího Peterky. S T R Á N K A 8

9 N e b ojme se podnikat d d o končení Jak ale postupovat prakticky a co to stojí? Na stránkách České posty najdete přesný návod, navštivte stránku což jsou stránky České pošty, resp. certifikační autority této organizace. Elektronický podpis vždy musí vydávat nějaká certifikační autorita, která má toto oprávnění. Je to podobné jako u ověřování dokumentů, také to mohou provádět pouze určité organizace (místní úřady, notáři, ). Vlastní postup se dá shrnout do několika kroků. Nejprve si na stránkách certifikační autority připravíte dokumenty (smlouvy), které si sami vytisknete a vezmete si je s sebou na poštu. Dále si ve speciálním programu (najdete ho na stránkách vygenerujete žádost o certifikát a nahrajete si ji například na flash disk. Budete ho potřebovat na poště. Dejte pozor, kde generujete žádost o certifikát, protože na tom počítači pak budete moci podpis aktivovat. Potom se vydejte na poštu, kde je pracoviště Czech Point. Pokud něčemu ve smlouvách nerozumíte, nechte to nevyplněné, na poště to s vámi ochotně doplní po vysvětlení. Na váš flash disk na poště pak nahrají certifikát, který si poté na svém počítači aktivujete a můžete ho začít používat. Celkem to stojí několik stokorun, záleží na rozsahu služby., Ta zpráva mi vehnala slzy do očí, přestože jsem ji očekávala Dne 18. prosince 2011 zemřel exprezident Václav Havel, který hájil názory, co se nenosí, který nás vrátil do Evropy, který uměl výstižně pojmenovat problémy nejen české společnosti. Tleskal mu celý svět a my se ho (snad) naučíme postupem času také ocenit. S T R Á N K A 9

10 V O DOHOŠ, o. s. VODOHOŠ, o.s. informace o nově vzniklém občanském sdružení Dne 10. listopadu 2011 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno naše občanské sdružení VODOHOŠ, o.s. Cílem sdružení je zachovávání tradic a celkový rozvoj kulturního dění v obcích Vodochody a Hoštice. Hlavní činností bude organizování různých akcí pro všechny věkové kategorie občanů naší obce. Budeme spolupracovat s dalšími občanskými sdruženími z našeho regionu. Rády bychom také získaly prostor pro setkávání občanů při různých tvůrčích činnostech, přednáškách apod. Naší první akcí byl lampiónový průvod, který jsme uspořádaly v pátek 11.listopadu U knihovny se sešlo 9 dětí s krásnými, mnohdy vlastnoručně vyráběnými, lampiony. Paní Eva Drdová pro děti připravila 6 zastavení s otázkami týkajícími se adventního období. Pro děti byly za správné odpovědi přichystány martinské šátečky, které s láskou upekla paní Ivana Fialová, za což jí moc děkujeme. S dětmi jsme obešly malý okruh od knihovny Školskou ulicí a poté ulicí U Pošty zase zpátky ke knihovně. Šly s námi i malé děti, takže ujití okruhu a otázky nám zabraly skoro hodinu. Na závěr děti ještě dostaly svítící tyčinky a martinské šátečky na cestu. Protože byla dost zima, všichni jsme spěchali domů na teplý čaj. Myslím, že se lampionový průvod vydařil, protože po celou dobu při něm - i přes mrazivé počasí - vládla pohoda a dobrá nálada. V letošním roce plánujeme ještě uspořádat PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU. Pozvánku najdete na jiném místě tohoto zpravodaje. Na rok 2012 máme v plánu uspořádat tyto akce nebo se na nich organizačně podílet: 1) MASOPUST maškarní pro děti i dospělé 2) JARNÍ TVOŘENÍ NA ODOLCE - ve spolupráci s občanským sdružením Pravý Hradec, o.s. z Klecan 3) VELIKONOCE 4) ČARODĚJNICE 5) DĚTSKÝ DEN 6) PODZIMNÍ AKCE DRAKIÁDA, LAMPIONOVÝ PRŮVOD 7) PODZIMNÍ TVOŘENÍ NA ODOLCE ve spolupráci s občanským sdružením Pravý Hradec, o.s. z Klecan 8) MIKULÁŠ 9) PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU Budeme také rády, pokud se k nám rozhodnete přidat, popř. nás podpoříte jakýmkoliv způsobem. Více informací vám chceme také poskytnout na webových stránkách stránky jsou momentálně ve výstavbě. Na všechny naše akce vás všechny srdečně zve výbor občanského sdružení

11 F o t o galerie z vítání občánků S T R Á N K A 1 1

12 svedeny či odkládány: odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin, tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) veškeré (nejen dámské) hygienické potřeby barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje koncentrované zbytky čistících prostředků domácí a zahradní chemie obsah baterií, ropné látky radioaktivní látky, infekční a karcinogenní látky O k a n a l i z a c i Po dlouholeté práci, volebních komplikacích a byrokratickém martýriu s úřady tohoto státu jsme dne 12. prosince roku 2011 zahájili výstavbu splaškové kanalizace. Kanalizace je navržená jako oddílná splašková kanalizace. To znamená, že do ní musí být napojeny pouze splaškové odpadní vody. Do obecní kanalizace nesmí být Dále nesmí být do splaškové kanalizace svedeny dešťové vody. Nakládaní s těmito vodami je každý povinen vyřešit na svém pozemku. Srážkové vody komplexně podléhají ochraně dle Vodního zákona č. 254/2001 Sb. a při jejich odtoku Zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Nakládání se srážkovou vodou je dále upravováno různými vyhláškami.v případě nerespektování výše zmíněných zákazů může dojít k nesplnění čistících limitů na čistírně odpadní vody. Pokud obec nebude plnit limity předepsané vodoprávním úřadem, přijde o přidělenou dotaci, a tato skutečnost by ochromila činnost obce na desítky let. Proto apeluji na dodržování předpisů. Přípojky Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), je vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která S T R Á N K A 1 2

13 O k a n a l i z a c i Kanalizační přípojka se skládá z veřejné a soukromé části. Veřejnou část přípojky bude zhotovovat Obec Vodochody. Bude ukončena na hranici pozemku revizní šachtou -umístěnou na soukromých pozemcích. Za revizní šachtu bude stanoven poplatek cca 2,5 4 tisíce Kč. Do revizní šachty se napojí vnitřní kanalizace z domů. Vnitřní kanalizace musí být vedena mimo stávající žumpy, tj. žumpy musí být odpojeny od sítě žádné přepady! Opět hrozí neplnění limitů a ztráta dotace z důvodu zhoršení kvality odpadní vody zdržením a vyhníváním splašků v žumpě. Minimální sklon přípojky musí být 2% (2 cm na 1 m délky), aby nedocházelo k zanášení. Maximální sklon pak 40 % (40 cm na 1 m délky). Minimální výška zásypu nad vrcholem trouby vychází z nezámrzné hloubky tj. 80 cm. Čistírna odpadních vod (ČOV) ČOV je umístěna pod obcí v ulici K Vltavě. Čistírna pracuje na principu biologického čištění pomocí aerobních (milujících vzduch) bakterií. Vzduch je dodáván v aktivační nádrži s využitím jemnobublinné aerace (provzdušňování). Aktivace je navržena jako nízkozatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Základ čistírny tvoří biologický reaktor. Hlavní technologické celky ČOV jsou propojeny do uzavřeného okruhu. Interní propojení a funkce jednotlivých technologických prvků procesů čištění jsou zabezpečeny pneumatickými zařízeními bez pohyblivých součástí, čímž je zvýšena provozní spolehlivost celého zařízení.jedná se o nízkozatěžovanou aktivaci s úplnou stabilizací kalu, čistící účinek ČOV se bude pohybovat v rozmezí od 90 do 97 %. Obsluhovat ČOV bude jeden pracovník v rozsahu 2-4 hodiny týdně. Po dokončení stavby bude provozovatelem kanalizace obec Vodochody. Systém výstavby Stavba bude probíhat přímo na místních pozemních komunikacích a cestách popřípadě zatravněných plochách. Přístup na staveniště bude tedy přímo z komunikací, na kterých bude stavba probíhat. Dopravní řešení bude upravováno dle potřeby. Výstavba bude probíhat v obou částech obce najednou tj. jak ve Vodochodech, tak v Hošticích. Navrhované technické parametry V rámci realizace projektu bude realizována výstavba kanalizace a ČOV. Celková délka gravitační kanalizace je 7569,3m. Délka výtlačného řádu je pak 146,7m. Nová ČOV je navržena pro cílových 800 ekvivalentních osob. V okamžiku dokončení bude napojeno 550 EO. Díky této realizaci bude sníženo znečištění v ukazateli CHSKCr v celkovém objemu 21,68 t/rok. Nerozpuštěné látky ve vypouštěných vodách budou sníženy o 10,29 t/rok. Pro zajímavost srovnání s pražskou kanalizací: Počet obyvatel EO: cca , km stokové sítě, 930 km kanalizačních přípojek, ks kanalizačních přípojek, 281 ks čerpacích stanic, celkem 1 ústřední ČOV + 21 pobočných čistíren S T R Á N K A 1 3

14 V á n o c e v u m ě n í Vánoční svátky patří mezi významné svátky křesťanského liturgického roku, během kterých si připomínáme narození Ježíše Krista. Samotným svátečním dnům předchází doba adventní (z lat. adventus- příchod), tedy čas příprav a očekávání svátečních dní. Advent začíná první adventní nedělí, tedy obdobím mezi 27. listopadem a 3. prosincem a končí se západem slunce na Štědrý den. Symbolem adventního času je věnec se čtyřmi svícemi, z nichž každá svíce symbolizuje jednu adventní neděli. Stejný počet čtyř mívají zpravidla také liturgické zpěvy nazývané roráty, které v této době můžeme v kostelích slyšet v brzkých ranních hodinách. Od Štědrého dne se zpívají koledy. Během staletí byla tato radostná událost velmi často zobrazována ve výtvarném umění. Na nástěnných malbách a oltářích v kostelech můžeme vidět obrazy s náměty Narození Ježíška v Betlémě, Klanění pastýřů či Klanění tří králů. Hlavním literárním zdrojem malířům byly biblické novozákonní texty, tedy evangelia sv. Lukáše, Matouše, Marka a Jana. Mistr vyšebrodského oltáře, Narození Krista, kolem roku 1350, NG v Praze Na gotickém oltářním obraze vidíme vyobrazení narození malého Ježíška, kterého si Panna Marie tiskne tváří ke své. V dolní části obrazu připravuje sv. Josef (také nazývaný Pěstoun Páně) společně s porodní bábou koupel pro malého Ježíška. V pozadí vpravo vidíme anděla, který zvěstuje radostnou novinu o narození pastýři. V popředí vpravo dole klečí Petr I. z Rožmberka, který tento oltář nechal zhotovit pro klášter řádu cisterciáků ve S T R Á N K A 1 4

15 V á n o c e v u m ě n í Lorenzo di Credi,Klanění pastýřů, kolem 1526, Itálie Anděl radostnou novinu o narození Ježíška v Betlémě nejdříve zvěstoval pastýřům. Ti právě pásli ovečky na kopcích. Pastýři po této novině spěchali do Betléma, aby se poklonili narozenému Ježíškovi, byť byli ti nejchudší. Přišli se svými ovečkami, aby malého Ježíška zahřály. Na obraze od renesančního malíře Lorenza di Credi vidíme uprostřed na zemi ležícího malého Ježíška, kolem něho klečí Pannu Marii a pastýře. Pastýř vlevo přináší i malou ovečku. Gentille da Fabriano, Klanění tří králů, Florencie, 14. století, Itálie Matoušovo evangelium popisuje příchod králů z východu do Betléma, kteří následovali nebeské znamení v podobě betlémské hvězdy, která svítila nad místem narození Ježíška. Počet králů je odvozen od počtu tří darů, které přinesli Ježíškovi. Tedy zlato, myrhu a kadidlo. Ve sředověku se setkáváme s jejich jmény Kašpar, Melichar a Baltazar. Ti v této době představovali tři známé světadíly: Evropu, Asii a Afriku. Proto jeden z králů bývá často tmavé pleti STRÁNKA 15

16 T r a d i č n í t u r n a j S T R Á N K A 1 6

ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obecního úřadu 5 spol. rubrika 6 nebojme se podnikat 7-8

ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obecního úřadu 5 spol. rubrika 6 nebojme se podnikat 7-8 ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2-4 z obecního úřadu 5 spol. rubrika 6 nebojme se podnikat 7-8 Číslo 2, ročník VII, 28.7.2011 knihovna, historie 9

Více

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2015 Foto: RUDOLF ZDĚNEK Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA Jedním z adventních

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Staročeský advent PROSINEC 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6. Čtyři roky práce před námi 14. Více na str.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Staročeský advent PROSINEC 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6. Čtyři roky práce před námi 14. Více na str. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6 Staročeský advent Více na str. 26 Rekonstrukce 12 Čtyři roky práce před námi 14 Vítání občánků 23 Krásné prožití vánočních svátků

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2012 Vážení spoluobčané, jako každým rokem, tak i letos se nyní dostáváme

Více

P o 100 dnech - slovo místostarosty

P o 100 dnech - slovo místostarosty ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 1, ročník VII, 1.4.2011 uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2 společenská rubrika 3 důležité kontakty 4 soc. komise informuje 5 maškarní den 6 pozvánka

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva

Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva 3/14 Struhařovské Obecní úřad Struhařov Mnichovická 179 www.struharov.cz Informace V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva Odpady

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem Páteční odpoledne 21. října

Více

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi Život 3/2010 3/2010 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník LI OBSAH Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi 1. Úvod cena panu Antonínu Marečkovi...1 2. Slovo redakce...3 3. Koncert

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová 10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH foto Světla Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, v závěru roku bychom měli bilancovat, avšak s Vaším dovolením, se ohlédnutím za rokem

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 2 Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 Informace občanům 4 Masopust 22 Dětské hřiště 24 Dokončení do 3 měsíců

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2008 1 Masopustní průvod prošel 26. ledna 2008 Přerovem. Slunečné, ale chladné počasí, vylákalo do ulic naší obce několik

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4 Vážení a milí spoluobčané, vážím si toho, že mohu Vám všem, jako starosta města, popřát v právě začínajícím roce 2015 pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a celkovou spokojenost. Přeji Vám, ať se Vám

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014

Zpravodaj SOBOTA 12. DUBNA 2014 Zpravodaj Ročník XXV., číslo 1 únor 2014 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, první číslo Zpravodaje v roce 2014 je příležitostí ke krátkému ohlédnutí za rokem 2013. Nejvýznamnější akcí byla oprava krovu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více