ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9 Číslo 3, ročník VII, VODOHOŠ o.s. 10 kanalizace Vánoce v umění pozvánka turnaj 16 S l o v o s t a r o s t y Vážení občané, po dlouhých tahanicích byla dokončena komunikace Středočeského kraje silnice č.iii/2427 z Klíčan do Hoštic, sice ne ideální, ale nová. Dne započala největší investice, kterou Vodochody a Hoštice zažívají od svého vzniku, komplexní stavba Kanalizace Vodochody Hoštice včetně nové čistírny odpadních vod.sice je to podobná akce jako již v minulosti vodovod nebo plyn, ale hodnotově 10 a více násobná a především podstatně dlouhodobější, protože bude pravděpodobně uvedena do provozu koncem roku Veškeré informace budete dostávat prostřednictvím letáků, zpravodaje, v hlášeních obecního rozhlasu, na a informací stavební firmy. Telefonní kontakty na jejich zaměstnance a projektanty jste dostali do Vašich schránek, ale pro jistotu je ještě uvádím na 4. stránce tohoto zpravodaje. Podle současného počasí, pokud nebude výrazně mrznout, bude stavba pokračovat průběžně přes celý rok. Kanalizace v hlavních komunikacích se mohou kopat pouze od 1.4. do Další informace se dočtete na stránkách kanalizace nebo stavební komise. Vážení občané, na závěr bych Vám chtěl popřát hezké, i když trochu blátivé svátky, mnoho úspěchů a štěstí do nového roku a především mnoho trpělivosti při výstavbě kanalizace. JUDr. Vladimír Palák, starosta ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Jsme na webu, Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.V. Palák, F. Stojec Ing. J.Holoubková RNDr. A.Vinšů, Mgr. M. Tichý Ing. D. Adamová, E. Drdová, K. Adamová, Ing. P. Lomnický (příspěvky redakčně upraveny) Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Red. uzávěrka:

2 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e Zastupitelstvo obce Vodochody schválilo: 1.Dodatek č.3 ke smlouvě o spolupráci na technickém zabezpečení toku proti povodňovým stavům při povodňových situacích na Hoštickém a Máslovickém potoku mezi Nortpoint Management s.r.o., člen koncernu a obcí Vodochody včetně splátkového kalendáře příspěvku. 2. Smlouvu o věcném břemeni mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Vodochody na pozemkových parc. č. 319/28 a 319/24, zapsané na LV 10001, k.ú. Vodochody u Prahy umístění, provozování a údržba kabelové přípojky NN. 3. Nové znění zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se závaznými pokyny pro zadavatele a příjemce podpory dle Operačního programu Životní prostředí a neřídí se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách technický dozor investora, bezpečnost práce, autorský dozor a investiční úvěr k hlavní stavbě Kanalizace a ČOV. 4.Servisní smlouvu mezi JD ROZHLASY s.r.o. a obcí Vodochody pro zajištění trvalého servisu obecního rozhlasu. 5.Záměr na odkoupení soukromého pozemku komunikace nad školou. 6.Záměr na odkoupení soukromého pozemku pro možnost vybudování obecní školky. 7.Příspěvek na společenskou akci pořádanou TJ Sokol Vodochody oddíl kopané dne ve výši ,- Kč bez vybírání vstupného. 8.Smlouvu na stavební práce na akci Kanalizace a ČOV dle výsledků výběrového řízení firmou MAO, a.s., IČO Návrh Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 10.Rozpočtové opatření č Finančního příspěvku investorů na rozvoj technické a dopravní infrastruktury v obci Vodochody v případech nové výstavby. 12.Odvolání předsedkyně sociální komise a členku sportovní a kulturní komise pí. Holoubkovou pro dlouhodobé neplnění si základních povinností s účinností od , do funkce předsedy Sociální komise navrhuje dočasně pověřit pí. Staňkovou. 13.Smlouvu na technický dozor investora na akci Kanalizace a ČOV dle výsledků VŘ s firmou STAVIS s.r.o., IČO Návrh na změnu projektové dokumentace rybník Amerika - vzhledem zápornému stanovisku Pozemkového fondu ČR. 15.Zrušení VŘ investiční úvěr. 16.Upravený návrh výzvy a zadávací dokumentace investiční úvěr k akci Kanalizace a ČOV. 17.Výpověď smlouvy s firmou Gordion s.r.o. na VŘ investiční úvěr, po dokončení VŘ TDI a BOZP. 18.Smlouvu o smlouvě budoucí Kupní smlouvy (vybudování kanalizačního a vodovodního řádu) z části na pozemcích obce a z části na pozemcích parc. č. 440/10 k.ú Hoštice u Vodochod. 19.Záměr směny části obecní cesty za jiné pozemky v lokalitě Vinice pozemky S T R Á N K A 2

3 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e QVD reality s.r.o. parc. č. 473/6 za pozemky obce Vodochody parc. č. 440/ Návrh MěÚ Brandýs/L. na řešení zpracování SEA včetně projednání na KÚ Středočeského kraje odbor rozvoje a výběr zpracovatele SEA změny ÚP č. 4 4/1 Ekola group, spol. s r.o.. 21.Kupní smlouvu mezi paní Lysou a obcí Vodochody na prodej pozemku parc. č. 306/2 o výměře 1142 m 2, odděleného dle GP /2011 v celkové ceně ,- Kč uhrazené ve čtyřech splátkách. 22.Smlouvy na zabezpečení požární ochrany v obci s Letištěm Vodochody a.s.. 23.Dotaci na rok 2012 TJ Sokol Vodochody, oddíl kopané ve výši ,- Kč a další příspěvek ,- Kč se podmiňuje uspořádáním společenských akcí pro občany Vodochod. 24.Záměr na vytvoření víceúčelového hřiště za fotbalovým hřištěm na pozemcích obce Vodochody. 25.Výsledky výběrového řízení Autorský dozor u stavby Kanalizace a ČOV Vodochody Hoštice se společností MILOTA Kladno, spol.s r.o., IČO Výsledky výběrového řízení Bezpečnost práce u stavby Kanalizace a ČOV Vodochody Hoštice se společností TARGETON s..r.o., IČO Zrušení VŘ na investiční úvěr. 28.Rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, v paragrafovém znění. 29.Rozpočtové opatření č V souladu s 47 odst. 4 a 5 zák. č.183/2006 Sb stavební zákon Zadání změny č.5 ÚP. 31.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. přívod VN lokalita Vinice parc. č. 440/9 k.ú. Hoštice u Vodochod. 32.Přílohu k dodatku č. 2 smlouvy s IPODEC komunální odpad s datem podpisu Smlouvu s městem Brandýs /L. Stará Boleslav o poskytování služby technologického centra a hostované spisové služby v navrhovaném znění. 34.Dar Knihovně městu Mladá Boleslav ve výši 1500,- Kč. 35.Smlouvu směnnou mezi QVD reality, spol. s r.o., IČO a obcí Vodochody - QVD - pozemky parc.č. 473/6 o výměře 178m 2 a část pozemku parc. č. 473/5 o výměře 16m 2 za pozemky obce Vodochody 440/24 o výměře 62m 2, 440/26 o výměře 69m 2 a 440/27 o výměře 63m Smlouvu s AD auditoři a daňoví poradci, a.s., IČO o právní pomoci při vymáhání daně z nemovitosti. Zastupitelstvo obce Vodochody neschválilo: 1.Návrh Úřadu pro ZS ČR, SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ, aby pozemky parc. č. 312/1,2, 313/1, 315/2,3,5,6 k.ú. Vodochody u Prahy přešly zpět do vlastnictví státu. 2.Tři návrhy na kupní cenu pozemků parc.č. 48/1, 48/3, 330/11 ve vlastnictví paní Lysé, jako cenově nepřijatelný. S T R Á N K A 3

4 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e Zastupitelstvo obce Vodochody uložilo: 1.Vyvěsit rozpočet na r na úřední desce obce Vodochody k připomínkám. 2.Zapisovateli zpracovat zápis z jednání zastupitelstva do 5 pracovních dnů s předložením ověřovatelům ke kontrole Zastupitelstvo obce Vodochody vzalo na vědomí: 1.Zápis finančního výboru. 2.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vodochody bez opatření, Krajským úřadem. 3.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ bez opatření, Krajským úřadem. 4.Žádosti p. Petra Tichého (k ) a pí. Novákové (k ) na uvolnění z Komise pro sport a kulturu a ukládá p.mgr. Tichému doplnění SaKK do počtu 3 nebo zpracovat návrh na sloučení komisí. 5.Zprávu z kontroly požární ochrany HZS Středočeského kraje a ukládá místostaros tovi zabezpečit stanovené závěry v určených termínech. 6.Uspořádání veřejného shromáždění pořádané o.s. Vodohošt lampiónový průvod. 7.Podanou žádost obcí Vodochody o dotaci k projektu Čisté ovzduší v obci Vodocho dy, OPŽP komunální technika. 8.Žádost pí.tejklové na uvolnění ze sociální komise. Zastupitelstvo obce Vodochody doporučuje 1.Starostovi, aby k zrušil na návrh pana Mgr. Michala Tichého Komisi pro kulturu a sport, do funkce předsedy Sociální komise od navrhuje p. Mgr. Michala Tichého, pí. Staňkovou od členem komise. vp K o n takty kanalizace M. Souček, stavbyvedoucí, M. Vodrážka, stavební technik, M. Vovsová, zákaznický servis, S T R Á N K A 4

5 Z o b c e Vážení spoluobčané, dne byla zahájena stavba kanalizace a to v ulicích U Pošty, Luční a ve Vyšehradské. Z tohoto důvodu žádám majitele automobilů, aby parkovali především na svých pozemcích, pokud tuto možnost mají. Kanalizace bude trvat několik měsíců, proto Vás žádám o vzájemnou trpělivost a ohleduplnost. Jistě nám nastanou nějaké problémy,které budeme spolu a s firmou MAO řešit. Dále bude problém s odpady, svozový vůz se nemusí k Vaší nemovitosti dostat, proto je nutné a to podle situace, dostat Vaše nádoby do míst, kam vůz zajede. Místa po Novém roce budou označena, to ještě budeme řešit s firmou IPODEC. Začátkem nového roku od se začne s kanalizací v Hošticích, proto zveme občany Hoštic na schůzku do Hoštické hospody a to v sobotu fs S p olečenská r u brika V období od konce července 2011 do konce poloviny prosince 2011 nás navždy opustily tyto naše spoluobčanky : Paní Božena Dobešová, Hoštice , Paní Blažena Mostková, Vodochody Rodinám zemřelých vyslovujeme upřímnou soustrast. Vítání občánků - dne pozvala sociální komise obecní úřadu 9 nově narozených malých občánků: Filipa Matyáše, Lenku Doležalovou, Vojtěcha Višňovského, Lauru Haluškovou, Lukáše Davida, Matyáše Macha, Natálii Načeradcovou a Benedikta Tejkla. Vedení radnice jim popřálo šťastné dětství, každý obdržel pamětní list a malý dárek. V období od konce května 2011do poloviny prosince 2011 se narodili tito noví občánci : Lukáš David, , Vodochody Matyáš Mach, , Vodochody Benedikt Tejkl, , Vodochody Dorota Vodičková, , Hoštice Natálie Načeradcová, , Hoštice Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. S T R Á N K A 5

6 S t a l o s e Drakiáda V říjnu proběhla drakiáda. Bohužel nám nepřálo počasí, bylo naprosté bezvětří. A tak se nás sešlo velmi málo. Jediný komu se podařilo dostat draka do vzduchu byl Honzík Klus z Vodochod. Zájezd do divadla Začátkem prosince proběhl zájezd do divadla Bez zábradlí v Praze, na brilantní komedii Každý rok ve stejnou dobu. Hráli Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. Po předchozí zkušenosti jsme koupili méně vstupenek (30 kusů), které byly během pár dnů prodány. Na jaře vám opět nabídneme další zájezd na divadelní představení Vyhodnocení soutěže v knihovně Milí čtenáři, v obecní knihovně se uskutečnila soutěž pro mladší a starší děti. Mladší děti měly za úkol nakreslit svou oblíbenou pohádkovou postavu a pro starší děti byl určen kvíz o Karlu Čapkovi. Správné odpovědi byly: 1. otázka - Karel Čapek zemřel v roce 1938; 2. otázka nově vymyšlené slovo bylo robot; 3. otázka slovo robot použil v románu R.U.R. Poslední doplňující otázka se týkala tvorby Karla Čapka pro děti. Zde jste mohli zmínit třeba knížku Dášenka čili Život štěněte, či Devatero pohádek. A kdo je výhercem? Z obrázků se nejvíce líbil ten od Petra Podskalského z Vodochod, který získal knížku. Ze správně vyplněných kvízů byl vylosován František Smrčka z Vodochod, který obdržel MP3 přehrávač. Tuto cenu se nám podařilo získat od sponzora. Výhercům blahopřejeme a doufáme, že se zúčastníte naší příští soutěže, která bude opět zveřejněna v místním zpravodaji. ed. S T R Á N K A 6

7 S t a l o s e Podzimní tvoření na Odolce V sobotu 22. října 2011 se v ZK Aero Odolena Voda uskutečnilo již druhé tvoření, tentokrát s přívlastkem podzimní. Na místo se začali sjíždět regionální tvůrci a umělci kolem poledne, aby si připravili svoje dílny a vystavili svoje výrobky. Co všechno na návštěvníky čekalo? Začněme novinkou - k dispozici byl pro děti dětský koutek, ve kterém si děti mohly pod dozorem hrát a vytvářet různé výrobky z modelíny. V dětském koutku také cca pro 50 dětí vystoupilo Divadlo Hračka se svým představením Domek plný pohádek. Podzimního tvoření se zúčastnila i společnost BONA, obecně prospěšná společnost zabývající se opětovným začleněním lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života. Klienti této společnosti učili návštěvníky akce, jak si vyrobit vitráž šperk nebo dekoraci na stěnu. Návštěvníci si rovněž mohli zakoupit věnce připravené k Dušičkám nebo si vyrobit podzimní aranžmá do květináče z rostlin a přírodnin. Zejména děti ocenily možnost namalovat nebo natisknout si vlastní originální tričko nebo tašku. Děti se mohly dále zúčastnit dětské korálkové dílny nebo si mohly namalovat vlastní sádrový odlitek u paní učitelek z mateřské školky z Odolena Vody. Mimochodem, paní učitelky z MŠ Odolena Voda prodávaly moc hezké podzimní věcičky pro radost náušnice a přívěšky ve tvaru listů, jehelníčky s keramickými zvířátky a mnoho dalšího. Návštěvníci obdivovali také umění patchworkářek, krajkářky a košíkářů; mnohé z těchto dovedností si mohli také sami vyzkoušet. Zapomenout nesmíme na fimo a plotýnkový smalt, tyto techniky určitě udělaly plno radosti zejména dívkám a ženám, které se chtějí líbit. Vytvořeno bylo mnoho originálních šperků. Velmi oblíbená je tradiční perníková dílna, kde bylo ke koupení i perníkové vajíčko s překvapením. Aby byl výčet tvůrců kompletní, nesmí v něm chybět také zdobení věnců a prodej krásných věcí z keramiky. Snad jsme na nikoho nezapomněli. Velké poděkování patří umělcům, tvůrcům, šikovným lidem, kteří si udělali čas a předvedli svoje umění návštěvníkům. Rády bychom také poděkovaly Kulturní komisi města Odolena Voda, která nám pomohla s přípravou i úklidem prostor ZK Aero Odolena Voda. Poděkovat musíme také všem dobrovolníkům, kteří pomohli s organizací, s přípravou, v době akce. Děkujeme a těšíme se na jarní tvoření, které se uskuteční v březnu příštího roku. S T R Á N K A 7

8 N e b ojme se podnikat d d o končení Podnikání a elektronický podpis Nejen pro účely podnikání je užitečný elektronický podpis. Jedna z největších výhod je možnost podávání daňových přiznání elektronickou cestou a také přístup k daňové schránce. Tam se můžete online přesvědčit, kolik máte zaplaceno či přeplaceno na svém účtu na jednotlivých typech daní. Dále se dá elektronický podpis používat při komunikaci se zdravotními pojišťovnami, podepisování PDF dokumentů, komunikaci s veřejnou správou, Nejprve si vysvětlíme, co to elektronický podpis vlastně je. V případě papíru si lidé sami dobře uvědomují, že je to věc, na kterou skutečně kdokoli může napsat cokoli, a mají již vypracovány určité metody pro posuzování věrohodnosti toho, co je na papíře napsáno. Jde zejména o vlastnoruční podpis, který má za úkol vyjádřit a současně stvrdit identitu autora i jeho vztah k napsanému textu. Lidé již měli také dost času na to, aby si ujasnili, kdy, v jaké situaci a pro jaké účely stačí "obyčejný" vlastnoruční podpis, a kdy jsou zapotřebí jeho "silnější" formy (notářsky ověřený podpis, podpis před svědky apod.). Takto odstupňované požadavky jsou přitom pevně zakotveny v zákonech. Stejně tak je již dostatečně "zažité", kdo, kdy a jak ověřuje pravost podpisu - každý sám za sebe si kdykoli může udělat jakési letmé porovnání podpisu s podpisovým vzorem, má-li jej k dispozici. Důkladnější porovnání s podpisovým vzorem dělají například v bance, když svým podpisem stvrzujete svůj požadavek na bankovní transakci. Ovšem skutečně věrohodné posouzení pravosti vlastnoručního podpisu musí dělat až soud, resp. soudní znalci (grafologové). Zaručený elektronický podpis je takový elektronický podpis, který zajišťuje integritu dokumentu a autentizaci autora. Také může obsahovat časové razítko, které prokazuje datum a čas podepsání dokumentu srovnatelným s rozdílem mezi klasickým podpisem a notářsky ověřeným vlastnoručním podpisem. Rozlišujeme mezi elektronickým podpisem a elektronickou značkou. Zatímco podpis označuje fyzickou osobu, která jedná svým jménem, elektronická značka může označovat i právnickou osobu nebo organizační složku státu. Elektronický podpis je tedy mnohem silnější než klasický podpis. Prokazuje autorství a také zaručuje, že se podepsaný dokument nezměnil. Podpis je vlastně jen jednou z mnoha aplikací asymetrické kryptografie, a základem je tedy zašifrování dokumentu osobním klíčem a jeho pozdější dešifrování veřejným klíčem. Tajný klíč a veřejný klíč si lze představit jako dvě velmi dlouhé řady textových znaků. Používání elektronického podpisu je právně upraveno zákonem č. 227/2000 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami. Další informace najdete například ve na nebo na stránkách vynikajícího odborníka a popularizátora informačních technologií Jiřího Peterky. S T R Á N K A 8

9 N e b ojme se podnikat d d o končení Jak ale postupovat prakticky a co to stojí? Na stránkách České posty najdete přesný návod, navštivte stránku což jsou stránky České pošty, resp. certifikační autority této organizace. Elektronický podpis vždy musí vydávat nějaká certifikační autorita, která má toto oprávnění. Je to podobné jako u ověřování dokumentů, také to mohou provádět pouze určité organizace (místní úřady, notáři, ). Vlastní postup se dá shrnout do několika kroků. Nejprve si na stránkách certifikační autority připravíte dokumenty (smlouvy), které si sami vytisknete a vezmete si je s sebou na poštu. Dále si ve speciálním programu (najdete ho na stránkách vygenerujete žádost o certifikát a nahrajete si ji například na flash disk. Budete ho potřebovat na poště. Dejte pozor, kde generujete žádost o certifikát, protože na tom počítači pak budete moci podpis aktivovat. Potom se vydejte na poštu, kde je pracoviště Czech Point. Pokud něčemu ve smlouvách nerozumíte, nechte to nevyplněné, na poště to s vámi ochotně doplní po vysvětlení. Na váš flash disk na poště pak nahrají certifikát, který si poté na svém počítači aktivujete a můžete ho začít používat. Celkem to stojí několik stokorun, záleží na rozsahu služby., Ta zpráva mi vehnala slzy do očí, přestože jsem ji očekávala Dne 18. prosince 2011 zemřel exprezident Václav Havel, který hájil názory, co se nenosí, který nás vrátil do Evropy, který uměl výstižně pojmenovat problémy nejen české společnosti. Tleskal mu celý svět a my se ho (snad) naučíme postupem času také ocenit. S T R Á N K A 9

10 V O DOHOŠ, o. s. VODOHOŠ, o.s. informace o nově vzniklém občanském sdružení Dne 10. listopadu 2011 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno naše občanské sdružení VODOHOŠ, o.s. Cílem sdružení je zachovávání tradic a celkový rozvoj kulturního dění v obcích Vodochody a Hoštice. Hlavní činností bude organizování různých akcí pro všechny věkové kategorie občanů naší obce. Budeme spolupracovat s dalšími občanskými sdruženími z našeho regionu. Rády bychom také získaly prostor pro setkávání občanů při různých tvůrčích činnostech, přednáškách apod. Naší první akcí byl lampiónový průvod, který jsme uspořádaly v pátek 11.listopadu U knihovny se sešlo 9 dětí s krásnými, mnohdy vlastnoručně vyráběnými, lampiony. Paní Eva Drdová pro děti připravila 6 zastavení s otázkami týkajícími se adventního období. Pro děti byly za správné odpovědi přichystány martinské šátečky, které s láskou upekla paní Ivana Fialová, za což jí moc děkujeme. S dětmi jsme obešly malý okruh od knihovny Školskou ulicí a poté ulicí U Pošty zase zpátky ke knihovně. Šly s námi i malé děti, takže ujití okruhu a otázky nám zabraly skoro hodinu. Na závěr děti ještě dostaly svítící tyčinky a martinské šátečky na cestu. Protože byla dost zima, všichni jsme spěchali domů na teplý čaj. Myslím, že se lampionový průvod vydařil, protože po celou dobu při něm - i přes mrazivé počasí - vládla pohoda a dobrá nálada. V letošním roce plánujeme ještě uspořádat PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU. Pozvánku najdete na jiném místě tohoto zpravodaje. Na rok 2012 máme v plánu uspořádat tyto akce nebo se na nich organizačně podílet: 1) MASOPUST maškarní pro děti i dospělé 2) JARNÍ TVOŘENÍ NA ODOLCE - ve spolupráci s občanským sdružením Pravý Hradec, o.s. z Klecan 3) VELIKONOCE 4) ČARODĚJNICE 5) DĚTSKÝ DEN 6) PODZIMNÍ AKCE DRAKIÁDA, LAMPIONOVÝ PRŮVOD 7) PODZIMNÍ TVOŘENÍ NA ODOLCE ve spolupráci s občanským sdružením Pravý Hradec, o.s. z Klecan 8) MIKULÁŠ 9) PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU Budeme také rády, pokud se k nám rozhodnete přidat, popř. nás podpoříte jakýmkoliv způsobem. Více informací vám chceme také poskytnout na webových stránkách stránky jsou momentálně ve výstavbě. Na všechny naše akce vás všechny srdečně zve výbor občanského sdružení

11 F o t o galerie z vítání občánků S T R Á N K A 1 1

12 svedeny či odkládány: odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin, tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) veškeré (nejen dámské) hygienické potřeby barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje koncentrované zbytky čistících prostředků domácí a zahradní chemie obsah baterií, ropné látky radioaktivní látky, infekční a karcinogenní látky O k a n a l i z a c i Po dlouholeté práci, volebních komplikacích a byrokratickém martýriu s úřady tohoto státu jsme dne 12. prosince roku 2011 zahájili výstavbu splaškové kanalizace. Kanalizace je navržená jako oddílná splašková kanalizace. To znamená, že do ní musí být napojeny pouze splaškové odpadní vody. Do obecní kanalizace nesmí být Dále nesmí být do splaškové kanalizace svedeny dešťové vody. Nakládaní s těmito vodami je každý povinen vyřešit na svém pozemku. Srážkové vody komplexně podléhají ochraně dle Vodního zákona č. 254/2001 Sb. a při jejich odtoku Zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Nakládání se srážkovou vodou je dále upravováno různými vyhláškami.v případě nerespektování výše zmíněných zákazů může dojít k nesplnění čistících limitů na čistírně odpadní vody. Pokud obec nebude plnit limity předepsané vodoprávním úřadem, přijde o přidělenou dotaci, a tato skutečnost by ochromila činnost obce na desítky let. Proto apeluji na dodržování předpisů. Přípojky Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), je vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která S T R Á N K A 1 2

13 O k a n a l i z a c i Kanalizační přípojka se skládá z veřejné a soukromé části. Veřejnou část přípojky bude zhotovovat Obec Vodochody. Bude ukončena na hranici pozemku revizní šachtou -umístěnou na soukromých pozemcích. Za revizní šachtu bude stanoven poplatek cca 2,5 4 tisíce Kč. Do revizní šachty se napojí vnitřní kanalizace z domů. Vnitřní kanalizace musí být vedena mimo stávající žumpy, tj. žumpy musí být odpojeny od sítě žádné přepady! Opět hrozí neplnění limitů a ztráta dotace z důvodu zhoršení kvality odpadní vody zdržením a vyhníváním splašků v žumpě. Minimální sklon přípojky musí být 2% (2 cm na 1 m délky), aby nedocházelo k zanášení. Maximální sklon pak 40 % (40 cm na 1 m délky). Minimální výška zásypu nad vrcholem trouby vychází z nezámrzné hloubky tj. 80 cm. Čistírna odpadních vod (ČOV) ČOV je umístěna pod obcí v ulici K Vltavě. Čistírna pracuje na principu biologického čištění pomocí aerobních (milujících vzduch) bakterií. Vzduch je dodáván v aktivační nádrži s využitím jemnobublinné aerace (provzdušňování). Aktivace je navržena jako nízkozatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Základ čistírny tvoří biologický reaktor. Hlavní technologické celky ČOV jsou propojeny do uzavřeného okruhu. Interní propojení a funkce jednotlivých technologických prvků procesů čištění jsou zabezpečeny pneumatickými zařízeními bez pohyblivých součástí, čímž je zvýšena provozní spolehlivost celého zařízení.jedná se o nízkozatěžovanou aktivaci s úplnou stabilizací kalu, čistící účinek ČOV se bude pohybovat v rozmezí od 90 do 97 %. Obsluhovat ČOV bude jeden pracovník v rozsahu 2-4 hodiny týdně. Po dokončení stavby bude provozovatelem kanalizace obec Vodochody. Systém výstavby Stavba bude probíhat přímo na místních pozemních komunikacích a cestách popřípadě zatravněných plochách. Přístup na staveniště bude tedy přímo z komunikací, na kterých bude stavba probíhat. Dopravní řešení bude upravováno dle potřeby. Výstavba bude probíhat v obou částech obce najednou tj. jak ve Vodochodech, tak v Hošticích. Navrhované technické parametry V rámci realizace projektu bude realizována výstavba kanalizace a ČOV. Celková délka gravitační kanalizace je 7569,3m. Délka výtlačného řádu je pak 146,7m. Nová ČOV je navržena pro cílových 800 ekvivalentních osob. V okamžiku dokončení bude napojeno 550 EO. Díky této realizaci bude sníženo znečištění v ukazateli CHSKCr v celkovém objemu 21,68 t/rok. Nerozpuštěné látky ve vypouštěných vodách budou sníženy o 10,29 t/rok. Pro zajímavost srovnání s pražskou kanalizací: Počet obyvatel EO: cca , km stokové sítě, 930 km kanalizačních přípojek, ks kanalizačních přípojek, 281 ks čerpacích stanic, celkem 1 ústřední ČOV + 21 pobočných čistíren S T R Á N K A 1 3

14 V á n o c e v u m ě n í Vánoční svátky patří mezi významné svátky křesťanského liturgického roku, během kterých si připomínáme narození Ježíše Krista. Samotným svátečním dnům předchází doba adventní (z lat. adventus- příchod), tedy čas příprav a očekávání svátečních dní. Advent začíná první adventní nedělí, tedy obdobím mezi 27. listopadem a 3. prosincem a končí se západem slunce na Štědrý den. Symbolem adventního času je věnec se čtyřmi svícemi, z nichž každá svíce symbolizuje jednu adventní neděli. Stejný počet čtyř mívají zpravidla také liturgické zpěvy nazývané roráty, které v této době můžeme v kostelích slyšet v brzkých ranních hodinách. Od Štědrého dne se zpívají koledy. Během staletí byla tato radostná událost velmi často zobrazována ve výtvarném umění. Na nástěnných malbách a oltářích v kostelech můžeme vidět obrazy s náměty Narození Ježíška v Betlémě, Klanění pastýřů či Klanění tří králů. Hlavním literárním zdrojem malířům byly biblické novozákonní texty, tedy evangelia sv. Lukáše, Matouše, Marka a Jana. Mistr vyšebrodského oltáře, Narození Krista, kolem roku 1350, NG v Praze Na gotickém oltářním obraze vidíme vyobrazení narození malého Ježíška, kterého si Panna Marie tiskne tváří ke své. V dolní části obrazu připravuje sv. Josef (také nazývaný Pěstoun Páně) společně s porodní bábou koupel pro malého Ježíška. V pozadí vpravo vidíme anděla, který zvěstuje radostnou novinu o narození pastýři. V popředí vpravo dole klečí Petr I. z Rožmberka, který tento oltář nechal zhotovit pro klášter řádu cisterciáků ve S T R Á N K A 1 4

15 V á n o c e v u m ě n í Lorenzo di Credi,Klanění pastýřů, kolem 1526, Itálie Anděl radostnou novinu o narození Ježíška v Betlémě nejdříve zvěstoval pastýřům. Ti právě pásli ovečky na kopcích. Pastýři po této novině spěchali do Betléma, aby se poklonili narozenému Ježíškovi, byť byli ti nejchudší. Přišli se svými ovečkami, aby malého Ježíška zahřály. Na obraze od renesančního malíře Lorenza di Credi vidíme uprostřed na zemi ležícího malého Ježíška, kolem něho klečí Pannu Marii a pastýře. Pastýř vlevo přináší i malou ovečku. Gentille da Fabriano, Klanění tří králů, Florencie, 14. století, Itálie Matoušovo evangelium popisuje příchod králů z východu do Betléma, kteří následovali nebeské znamení v podobě betlémské hvězdy, která svítila nad místem narození Ježíška. Počet králů je odvozen od počtu tří darů, které přinesli Ježíškovi. Tedy zlato, myrhu a kadidlo. Ve sředověku se setkáváme s jejich jmény Kašpar, Melichar a Baltazar. Ti v této době představovali tři známé světadíly: Evropu, Asii a Afriku. Proto jeden z králů bývá často tmavé pleti STRÁNKA 15

16 T r a d i č n í t u r n a j S T R Á N K A 1 6

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 25. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.11.2011 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Uhlíř J., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 60. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.11. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Realizace projektu setkání s občany 13.6.2011 1 2 3 Cíl jednání Poskytnutí průběžné informace o realizaci projektu Podání rámcových informací o

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 234/2007 ze dne

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

PŘÍLOHA č. 5 b. smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky:

PŘÍLOHA č. 5 b. smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky: PŘÍLOHA č. 5 b Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci kanalizační přípojky Město Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163 IČ 00298077 bankovní spojení... zastoupené starostou

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486 VY_32_INOVACE_PRV_486 Tři králové S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 27. 12. 2012 Datum pilotáže:8. 1. 2013 Metodika: Žáci sledují obrázky, čtou doplňující text a na závěr

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjádření souhlasu s hospodařením obce bez výhrad 2.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010.

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010. Přílohy X Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce

Více