ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2-4 z obce 5 stalo se 6-7 nebojme se podnikat 8-9 Číslo 3, ročník VII, VODOHOŠ o.s. 10 kanalizace Vánoce v umění pozvánka turnaj 16 S l o v o s t a r o s t y Vážení občané, po dlouhých tahanicích byla dokončena komunikace Středočeského kraje silnice č.iii/2427 z Klíčan do Hoštic, sice ne ideální, ale nová. Dne započala největší investice, kterou Vodochody a Hoštice zažívají od svého vzniku, komplexní stavba Kanalizace Vodochody Hoštice včetně nové čistírny odpadních vod.sice je to podobná akce jako již v minulosti vodovod nebo plyn, ale hodnotově 10 a více násobná a především podstatně dlouhodobější, protože bude pravděpodobně uvedena do provozu koncem roku Veškeré informace budete dostávat prostřednictvím letáků, zpravodaje, v hlášeních obecního rozhlasu, na a informací stavební firmy. Telefonní kontakty na jejich zaměstnance a projektanty jste dostali do Vašich schránek, ale pro jistotu je ještě uvádím na 4. stránce tohoto zpravodaje. Podle současného počasí, pokud nebude výrazně mrznout, bude stavba pokračovat průběžně přes celý rok. Kanalizace v hlavních komunikacích se mohou kopat pouze od 1.4. do Další informace se dočtete na stránkách kanalizace nebo stavební komise. Vážení občané, na závěr bych Vám chtěl popřát hezké, i když trochu blátivé svátky, mnoho úspěchů a štěstí do nového roku a především mnoho trpělivosti při výstavbě kanalizace. JUDr. Vladimír Palák, starosta ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Jsme na webu, Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.V. Palák, F. Stojec Ing. J.Holoubková RNDr. A.Vinšů, Mgr. M. Tichý Ing. D. Adamová, E. Drdová, K. Adamová, Ing. P. Lomnický (příspěvky redakčně upraveny) Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Red. uzávěrka:

2 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e Zastupitelstvo obce Vodochody schválilo: 1.Dodatek č.3 ke smlouvě o spolupráci na technickém zabezpečení toku proti povodňovým stavům při povodňových situacích na Hoštickém a Máslovickém potoku mezi Nortpoint Management s.r.o., člen koncernu a obcí Vodochody včetně splátkového kalendáře příspěvku. 2. Smlouvu o věcném břemeni mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Vodochody na pozemkových parc. č. 319/28 a 319/24, zapsané na LV 10001, k.ú. Vodochody u Prahy umístění, provozování a údržba kabelové přípojky NN. 3. Nové znění zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se závaznými pokyny pro zadavatele a příjemce podpory dle Operačního programu Životní prostředí a neřídí se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách technický dozor investora, bezpečnost práce, autorský dozor a investiční úvěr k hlavní stavbě Kanalizace a ČOV. 4.Servisní smlouvu mezi JD ROZHLASY s.r.o. a obcí Vodochody pro zajištění trvalého servisu obecního rozhlasu. 5.Záměr na odkoupení soukromého pozemku komunikace nad školou. 6.Záměr na odkoupení soukromého pozemku pro možnost vybudování obecní školky. 7.Příspěvek na společenskou akci pořádanou TJ Sokol Vodochody oddíl kopané dne ve výši ,- Kč bez vybírání vstupného. 8.Smlouvu na stavební práce na akci Kanalizace a ČOV dle výsledků výběrového řízení firmou MAO, a.s., IČO Návrh Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 10.Rozpočtové opatření č Finančního příspěvku investorů na rozvoj technické a dopravní infrastruktury v obci Vodochody v případech nové výstavby. 12.Odvolání předsedkyně sociální komise a členku sportovní a kulturní komise pí. Holoubkovou pro dlouhodobé neplnění si základních povinností s účinností od , do funkce předsedy Sociální komise navrhuje dočasně pověřit pí. Staňkovou. 13.Smlouvu na technický dozor investora na akci Kanalizace a ČOV dle výsledků VŘ s firmou STAVIS s.r.o., IČO Návrh na změnu projektové dokumentace rybník Amerika - vzhledem zápornému stanovisku Pozemkového fondu ČR. 15.Zrušení VŘ investiční úvěr. 16.Upravený návrh výzvy a zadávací dokumentace investiční úvěr k akci Kanalizace a ČOV. 17.Výpověď smlouvy s firmou Gordion s.r.o. na VŘ investiční úvěr, po dokončení VŘ TDI a BOZP. 18.Smlouvu o smlouvě budoucí Kupní smlouvy (vybudování kanalizačního a vodovodního řádu) z části na pozemcích obce a z části na pozemcích parc. č. 440/10 k.ú Hoštice u Vodochod. 19.Záměr směny části obecní cesty za jiné pozemky v lokalitě Vinice pozemky S T R Á N K A 2

3 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e QVD reality s.r.o. parc. č. 473/6 za pozemky obce Vodochody parc. č. 440/ Návrh MěÚ Brandýs/L. na řešení zpracování SEA včetně projednání na KÚ Středočeského kraje odbor rozvoje a výběr zpracovatele SEA změny ÚP č. 4 4/1 Ekola group, spol. s r.o.. 21.Kupní smlouvu mezi paní Lysou a obcí Vodochody na prodej pozemku parc. č. 306/2 o výměře 1142 m 2, odděleného dle GP /2011 v celkové ceně ,- Kč uhrazené ve čtyřech splátkách. 22.Smlouvy na zabezpečení požární ochrany v obci s Letištěm Vodochody a.s.. 23.Dotaci na rok 2012 TJ Sokol Vodochody, oddíl kopané ve výši ,- Kč a další příspěvek ,- Kč se podmiňuje uspořádáním společenských akcí pro občany Vodochod. 24.Záměr na vytvoření víceúčelového hřiště za fotbalovým hřištěm na pozemcích obce Vodochody. 25.Výsledky výběrového řízení Autorský dozor u stavby Kanalizace a ČOV Vodochody Hoštice se společností MILOTA Kladno, spol.s r.o., IČO Výsledky výběrového řízení Bezpečnost práce u stavby Kanalizace a ČOV Vodochody Hoštice se společností TARGETON s..r.o., IČO Zrušení VŘ na investiční úvěr. 28.Rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, v paragrafovém znění. 29.Rozpočtové opatření č V souladu s 47 odst. 4 a 5 zák. č.183/2006 Sb stavební zákon Zadání změny č.5 ÚP. 31.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. přívod VN lokalita Vinice parc. č. 440/9 k.ú. Hoštice u Vodochod. 32.Přílohu k dodatku č. 2 smlouvy s IPODEC komunální odpad s datem podpisu Smlouvu s městem Brandýs /L. Stará Boleslav o poskytování služby technologického centra a hostované spisové služby v navrhovaném znění. 34.Dar Knihovně městu Mladá Boleslav ve výši 1500,- Kč. 35.Smlouvu směnnou mezi QVD reality, spol. s r.o., IČO a obcí Vodochody - QVD - pozemky parc.č. 473/6 o výměře 178m 2 a část pozemku parc. č. 473/5 o výměře 16m 2 za pozemky obce Vodochody 440/24 o výměře 62m 2, 440/26 o výměře 69m 2 a 440/27 o výměře 63m Smlouvu s AD auditoři a daňoví poradci, a.s., IČO o právní pomoci při vymáhání daně z nemovitosti. Zastupitelstvo obce Vodochody neschválilo: 1.Návrh Úřadu pro ZS ČR, SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ, aby pozemky parc. č. 312/1,2, 313/1, 315/2,3,5,6 k.ú. Vodochody u Prahy přešly zpět do vlastnictví státu. 2.Tři návrhy na kupní cenu pozemků parc.č. 48/1, 48/3, 330/11 ve vlastnictví paní Lysé, jako cenově nepřijatelný. S T R Á N K A 3

4 Z e z a s t u p i t e l s t v a - o d p o s l e d n í h o v y d á n í z p r a v o d a j e Zastupitelstvo obce Vodochody uložilo: 1.Vyvěsit rozpočet na r na úřední desce obce Vodochody k připomínkám. 2.Zapisovateli zpracovat zápis z jednání zastupitelstva do 5 pracovních dnů s předložením ověřovatelům ke kontrole Zastupitelstvo obce Vodochody vzalo na vědomí: 1.Zápis finančního výboru. 2.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vodochody bez opatření, Krajským úřadem. 3.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ bez opatření, Krajským úřadem. 4.Žádosti p. Petra Tichého (k ) a pí. Novákové (k ) na uvolnění z Komise pro sport a kulturu a ukládá p.mgr. Tichému doplnění SaKK do počtu 3 nebo zpracovat návrh na sloučení komisí. 5.Zprávu z kontroly požární ochrany HZS Středočeského kraje a ukládá místostaros tovi zabezpečit stanovené závěry v určených termínech. 6.Uspořádání veřejného shromáždění pořádané o.s. Vodohošt lampiónový průvod. 7.Podanou žádost obcí Vodochody o dotaci k projektu Čisté ovzduší v obci Vodocho dy, OPŽP komunální technika. 8.Žádost pí.tejklové na uvolnění ze sociální komise. Zastupitelstvo obce Vodochody doporučuje 1.Starostovi, aby k zrušil na návrh pana Mgr. Michala Tichého Komisi pro kulturu a sport, do funkce předsedy Sociální komise od navrhuje p. Mgr. Michala Tichého, pí. Staňkovou od členem komise. vp K o n takty kanalizace M. Souček, stavbyvedoucí, M. Vodrážka, stavební technik, M. Vovsová, zákaznický servis, S T R Á N K A 4

5 Z o b c e Vážení spoluobčané, dne byla zahájena stavba kanalizace a to v ulicích U Pošty, Luční a ve Vyšehradské. Z tohoto důvodu žádám majitele automobilů, aby parkovali především na svých pozemcích, pokud tuto možnost mají. Kanalizace bude trvat několik měsíců, proto Vás žádám o vzájemnou trpělivost a ohleduplnost. Jistě nám nastanou nějaké problémy,které budeme spolu a s firmou MAO řešit. Dále bude problém s odpady, svozový vůz se nemusí k Vaší nemovitosti dostat, proto je nutné a to podle situace, dostat Vaše nádoby do míst, kam vůz zajede. Místa po Novém roce budou označena, to ještě budeme řešit s firmou IPODEC. Začátkem nového roku od se začne s kanalizací v Hošticích, proto zveme občany Hoštic na schůzku do Hoštické hospody a to v sobotu fs S p olečenská r u brika V období od konce července 2011 do konce poloviny prosince 2011 nás navždy opustily tyto naše spoluobčanky : Paní Božena Dobešová, Hoštice , Paní Blažena Mostková, Vodochody Rodinám zemřelých vyslovujeme upřímnou soustrast. Vítání občánků - dne pozvala sociální komise obecní úřadu 9 nově narozených malých občánků: Filipa Matyáše, Lenku Doležalovou, Vojtěcha Višňovského, Lauru Haluškovou, Lukáše Davida, Matyáše Macha, Natálii Načeradcovou a Benedikta Tejkla. Vedení radnice jim popřálo šťastné dětství, každý obdržel pamětní list a malý dárek. V období od konce května 2011do poloviny prosince 2011 se narodili tito noví občánci : Lukáš David, , Vodochody Matyáš Mach, , Vodochody Benedikt Tejkl, , Vodochody Dorota Vodičková, , Hoštice Natálie Načeradcová, , Hoštice Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě. S T R Á N K A 5

6 S t a l o s e Drakiáda V říjnu proběhla drakiáda. Bohužel nám nepřálo počasí, bylo naprosté bezvětří. A tak se nás sešlo velmi málo. Jediný komu se podařilo dostat draka do vzduchu byl Honzík Klus z Vodochod. Zájezd do divadla Začátkem prosince proběhl zájezd do divadla Bez zábradlí v Praze, na brilantní komedii Každý rok ve stejnou dobu. Hráli Veronika Freimanová a Zdeněk Žák. Po předchozí zkušenosti jsme koupili méně vstupenek (30 kusů), které byly během pár dnů prodány. Na jaře vám opět nabídneme další zájezd na divadelní představení Vyhodnocení soutěže v knihovně Milí čtenáři, v obecní knihovně se uskutečnila soutěž pro mladší a starší děti. Mladší děti měly za úkol nakreslit svou oblíbenou pohádkovou postavu a pro starší děti byl určen kvíz o Karlu Čapkovi. Správné odpovědi byly: 1. otázka - Karel Čapek zemřel v roce 1938; 2. otázka nově vymyšlené slovo bylo robot; 3. otázka slovo robot použil v románu R.U.R. Poslední doplňující otázka se týkala tvorby Karla Čapka pro děti. Zde jste mohli zmínit třeba knížku Dášenka čili Život štěněte, či Devatero pohádek. A kdo je výhercem? Z obrázků se nejvíce líbil ten od Petra Podskalského z Vodochod, který získal knížku. Ze správně vyplněných kvízů byl vylosován František Smrčka z Vodochod, který obdržel MP3 přehrávač. Tuto cenu se nám podařilo získat od sponzora. Výhercům blahopřejeme a doufáme, že se zúčastníte naší příští soutěže, která bude opět zveřejněna v místním zpravodaji. ed. S T R Á N K A 6

7 S t a l o s e Podzimní tvoření na Odolce V sobotu 22. října 2011 se v ZK Aero Odolena Voda uskutečnilo již druhé tvoření, tentokrát s přívlastkem podzimní. Na místo se začali sjíždět regionální tvůrci a umělci kolem poledne, aby si připravili svoje dílny a vystavili svoje výrobky. Co všechno na návštěvníky čekalo? Začněme novinkou - k dispozici byl pro děti dětský koutek, ve kterém si děti mohly pod dozorem hrát a vytvářet různé výrobky z modelíny. V dětském koutku také cca pro 50 dětí vystoupilo Divadlo Hračka se svým představením Domek plný pohádek. Podzimního tvoření se zúčastnila i společnost BONA, obecně prospěšná společnost zabývající se opětovným začleněním lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života. Klienti této společnosti učili návštěvníky akce, jak si vyrobit vitráž šperk nebo dekoraci na stěnu. Návštěvníci si rovněž mohli zakoupit věnce připravené k Dušičkám nebo si vyrobit podzimní aranžmá do květináče z rostlin a přírodnin. Zejména děti ocenily možnost namalovat nebo natisknout si vlastní originální tričko nebo tašku. Děti se mohly dále zúčastnit dětské korálkové dílny nebo si mohly namalovat vlastní sádrový odlitek u paní učitelek z mateřské školky z Odolena Vody. Mimochodem, paní učitelky z MŠ Odolena Voda prodávaly moc hezké podzimní věcičky pro radost náušnice a přívěšky ve tvaru listů, jehelníčky s keramickými zvířátky a mnoho dalšího. Návštěvníci obdivovali také umění patchworkářek, krajkářky a košíkářů; mnohé z těchto dovedností si mohli také sami vyzkoušet. Zapomenout nesmíme na fimo a plotýnkový smalt, tyto techniky určitě udělaly plno radosti zejména dívkám a ženám, které se chtějí líbit. Vytvořeno bylo mnoho originálních šperků. Velmi oblíbená je tradiční perníková dílna, kde bylo ke koupení i perníkové vajíčko s překvapením. Aby byl výčet tvůrců kompletní, nesmí v něm chybět také zdobení věnců a prodej krásných věcí z keramiky. Snad jsme na nikoho nezapomněli. Velké poděkování patří umělcům, tvůrcům, šikovným lidem, kteří si udělali čas a předvedli svoje umění návštěvníkům. Rády bychom také poděkovaly Kulturní komisi města Odolena Voda, která nám pomohla s přípravou i úklidem prostor ZK Aero Odolena Voda. Poděkovat musíme také všem dobrovolníkům, kteří pomohli s organizací, s přípravou, v době akce. Děkujeme a těšíme se na jarní tvoření, které se uskuteční v březnu příštího roku. S T R Á N K A 7

8 N e b ojme se podnikat d d o končení Podnikání a elektronický podpis Nejen pro účely podnikání je užitečný elektronický podpis. Jedna z největších výhod je možnost podávání daňových přiznání elektronickou cestou a také přístup k daňové schránce. Tam se můžete online přesvědčit, kolik máte zaplaceno či přeplaceno na svém účtu na jednotlivých typech daní. Dále se dá elektronický podpis používat při komunikaci se zdravotními pojišťovnami, podepisování PDF dokumentů, komunikaci s veřejnou správou, Nejprve si vysvětlíme, co to elektronický podpis vlastně je. V případě papíru si lidé sami dobře uvědomují, že je to věc, na kterou skutečně kdokoli může napsat cokoli, a mají již vypracovány určité metody pro posuzování věrohodnosti toho, co je na papíře napsáno. Jde zejména o vlastnoruční podpis, který má za úkol vyjádřit a současně stvrdit identitu autora i jeho vztah k napsanému textu. Lidé již měli také dost času na to, aby si ujasnili, kdy, v jaké situaci a pro jaké účely stačí "obyčejný" vlastnoruční podpis, a kdy jsou zapotřebí jeho "silnější" formy (notářsky ověřený podpis, podpis před svědky apod.). Takto odstupňované požadavky jsou přitom pevně zakotveny v zákonech. Stejně tak je již dostatečně "zažité", kdo, kdy a jak ověřuje pravost podpisu - každý sám za sebe si kdykoli může udělat jakési letmé porovnání podpisu s podpisovým vzorem, má-li jej k dispozici. Důkladnější porovnání s podpisovým vzorem dělají například v bance, když svým podpisem stvrzujete svůj požadavek na bankovní transakci. Ovšem skutečně věrohodné posouzení pravosti vlastnoručního podpisu musí dělat až soud, resp. soudní znalci (grafologové). Zaručený elektronický podpis je takový elektronický podpis, který zajišťuje integritu dokumentu a autentizaci autora. Také může obsahovat časové razítko, které prokazuje datum a čas podepsání dokumentu srovnatelným s rozdílem mezi klasickým podpisem a notářsky ověřeným vlastnoručním podpisem. Rozlišujeme mezi elektronickým podpisem a elektronickou značkou. Zatímco podpis označuje fyzickou osobu, která jedná svým jménem, elektronická značka může označovat i právnickou osobu nebo organizační složku státu. Elektronický podpis je tedy mnohem silnější než klasický podpis. Prokazuje autorství a také zaručuje, že se podepsaný dokument nezměnil. Podpis je vlastně jen jednou z mnoha aplikací asymetrické kryptografie, a základem je tedy zašifrování dokumentu osobním klíčem a jeho pozdější dešifrování veřejným klíčem. Tajný klíč a veřejný klíč si lze představit jako dvě velmi dlouhé řady textových znaků. Používání elektronického podpisu je právně upraveno zákonem č. 227/2000 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami. Další informace najdete například ve na nebo na stránkách vynikajícího odborníka a popularizátora informačních technologií Jiřího Peterky. S T R Á N K A 8

9 N e b ojme se podnikat d d o končení Jak ale postupovat prakticky a co to stojí? Na stránkách České posty najdete přesný návod, navštivte stránku což jsou stránky České pošty, resp. certifikační autority této organizace. Elektronický podpis vždy musí vydávat nějaká certifikační autorita, která má toto oprávnění. Je to podobné jako u ověřování dokumentů, také to mohou provádět pouze určité organizace (místní úřady, notáři, ). Vlastní postup se dá shrnout do několika kroků. Nejprve si na stránkách certifikační autority připravíte dokumenty (smlouvy), které si sami vytisknete a vezmete si je s sebou na poštu. Dále si ve speciálním programu (najdete ho na stránkách vygenerujete žádost o certifikát a nahrajete si ji například na flash disk. Budete ho potřebovat na poště. Dejte pozor, kde generujete žádost o certifikát, protože na tom počítači pak budete moci podpis aktivovat. Potom se vydejte na poštu, kde je pracoviště Czech Point. Pokud něčemu ve smlouvách nerozumíte, nechte to nevyplněné, na poště to s vámi ochotně doplní po vysvětlení. Na váš flash disk na poště pak nahrají certifikát, který si poté na svém počítači aktivujete a můžete ho začít používat. Celkem to stojí několik stokorun, záleží na rozsahu služby., Ta zpráva mi vehnala slzy do očí, přestože jsem ji očekávala Dne 18. prosince 2011 zemřel exprezident Václav Havel, který hájil názory, co se nenosí, který nás vrátil do Evropy, který uměl výstižně pojmenovat problémy nejen české společnosti. Tleskal mu celý svět a my se ho (snad) naučíme postupem času také ocenit. S T R Á N K A 9

10 V O DOHOŠ, o. s. VODOHOŠ, o.s. informace o nově vzniklém občanském sdružení Dne 10. listopadu 2011 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno naše občanské sdružení VODOHOŠ, o.s. Cílem sdružení je zachovávání tradic a celkový rozvoj kulturního dění v obcích Vodochody a Hoštice. Hlavní činností bude organizování různých akcí pro všechny věkové kategorie občanů naší obce. Budeme spolupracovat s dalšími občanskými sdruženími z našeho regionu. Rády bychom také získaly prostor pro setkávání občanů při různých tvůrčích činnostech, přednáškách apod. Naší první akcí byl lampiónový průvod, který jsme uspořádaly v pátek 11.listopadu U knihovny se sešlo 9 dětí s krásnými, mnohdy vlastnoručně vyráběnými, lampiony. Paní Eva Drdová pro děti připravila 6 zastavení s otázkami týkajícími se adventního období. Pro děti byly za správné odpovědi přichystány martinské šátečky, které s láskou upekla paní Ivana Fialová, za což jí moc děkujeme. S dětmi jsme obešly malý okruh od knihovny Školskou ulicí a poté ulicí U Pošty zase zpátky ke knihovně. Šly s námi i malé děti, takže ujití okruhu a otázky nám zabraly skoro hodinu. Na závěr děti ještě dostaly svítící tyčinky a martinské šátečky na cestu. Protože byla dost zima, všichni jsme spěchali domů na teplý čaj. Myslím, že se lampionový průvod vydařil, protože po celou dobu při něm - i přes mrazivé počasí - vládla pohoda a dobrá nálada. V letošním roce plánujeme ještě uspořádat PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU. Pozvánku najdete na jiném místě tohoto zpravodaje. Na rok 2012 máme v plánu uspořádat tyto akce nebo se na nich organizačně podílet: 1) MASOPUST maškarní pro děti i dospělé 2) JARNÍ TVOŘENÍ NA ODOLCE - ve spolupráci s občanským sdružením Pravý Hradec, o.s. z Klecan 3) VELIKONOCE 4) ČARODĚJNICE 5) DĚTSKÝ DEN 6) PODZIMNÍ AKCE DRAKIÁDA, LAMPIONOVÝ PRŮVOD 7) PODZIMNÍ TVOŘENÍ NA ODOLCE ve spolupráci s občanským sdružením Pravý Hradec, o.s. z Klecan 8) MIKULÁŠ 9) PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU Budeme také rády, pokud se k nám rozhodnete přidat, popř. nás podpoříte jakýmkoliv způsobem. Více informací vám chceme také poskytnout na webových stránkách stránky jsou momentálně ve výstavbě. Na všechny naše akce vás všechny srdečně zve výbor občanského sdružení

11 F o t o galerie z vítání občánků S T R Á N K A 1 1

12 svedeny či odkládány: odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin, tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) veškeré (nejen dámské) hygienické potřeby barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje koncentrované zbytky čistících prostředků domácí a zahradní chemie obsah baterií, ropné látky radioaktivní látky, infekční a karcinogenní látky O k a n a l i z a c i Po dlouholeté práci, volebních komplikacích a byrokratickém martýriu s úřady tohoto státu jsme dne 12. prosince roku 2011 zahájili výstavbu splaškové kanalizace. Kanalizace je navržená jako oddílná splašková kanalizace. To znamená, že do ní musí být napojeny pouze splaškové odpadní vody. Do obecní kanalizace nesmí být Dále nesmí být do splaškové kanalizace svedeny dešťové vody. Nakládaní s těmito vodami je každý povinen vyřešit na svém pozemku. Srážkové vody komplexně podléhají ochraně dle Vodního zákona č. 254/2001 Sb. a při jejich odtoku Zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Nakládání se srážkovou vodou je dále upravováno různými vyhláškami.v případě nerespektování výše zmíněných zákazů může dojít k nesplnění čistících limitů na čistírně odpadní vody. Pokud obec nebude plnit limity předepsané vodoprávním úřadem, přijde o přidělenou dotaci, a tato skutečnost by ochromila činnost obce na desítky let. Proto apeluji na dodržování předpisů. Přípojky Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), je vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která S T R Á N K A 1 2

13 O k a n a l i z a c i Kanalizační přípojka se skládá z veřejné a soukromé části. Veřejnou část přípojky bude zhotovovat Obec Vodochody. Bude ukončena na hranici pozemku revizní šachtou -umístěnou na soukromých pozemcích. Za revizní šachtu bude stanoven poplatek cca 2,5 4 tisíce Kč. Do revizní šachty se napojí vnitřní kanalizace z domů. Vnitřní kanalizace musí být vedena mimo stávající žumpy, tj. žumpy musí být odpojeny od sítě žádné přepady! Opět hrozí neplnění limitů a ztráta dotace z důvodu zhoršení kvality odpadní vody zdržením a vyhníváním splašků v žumpě. Minimální sklon přípojky musí být 2% (2 cm na 1 m délky), aby nedocházelo k zanášení. Maximální sklon pak 40 % (40 cm na 1 m délky). Minimální výška zásypu nad vrcholem trouby vychází z nezámrzné hloubky tj. 80 cm. Čistírna odpadních vod (ČOV) ČOV je umístěna pod obcí v ulici K Vltavě. Čistírna pracuje na principu biologického čištění pomocí aerobních (milujících vzduch) bakterií. Vzduch je dodáván v aktivační nádrži s využitím jemnobublinné aerace (provzdušňování). Aktivace je navržena jako nízkozatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Základ čistírny tvoří biologický reaktor. Hlavní technologické celky ČOV jsou propojeny do uzavřeného okruhu. Interní propojení a funkce jednotlivých technologických prvků procesů čištění jsou zabezpečeny pneumatickými zařízeními bez pohyblivých součástí, čímž je zvýšena provozní spolehlivost celého zařízení.jedná se o nízkozatěžovanou aktivaci s úplnou stabilizací kalu, čistící účinek ČOV se bude pohybovat v rozmezí od 90 do 97 %. Obsluhovat ČOV bude jeden pracovník v rozsahu 2-4 hodiny týdně. Po dokončení stavby bude provozovatelem kanalizace obec Vodochody. Systém výstavby Stavba bude probíhat přímo na místních pozemních komunikacích a cestách popřípadě zatravněných plochách. Přístup na staveniště bude tedy přímo z komunikací, na kterých bude stavba probíhat. Dopravní řešení bude upravováno dle potřeby. Výstavba bude probíhat v obou částech obce najednou tj. jak ve Vodochodech, tak v Hošticích. Navrhované technické parametry V rámci realizace projektu bude realizována výstavba kanalizace a ČOV. Celková délka gravitační kanalizace je 7569,3m. Délka výtlačného řádu je pak 146,7m. Nová ČOV je navržena pro cílových 800 ekvivalentních osob. V okamžiku dokončení bude napojeno 550 EO. Díky této realizaci bude sníženo znečištění v ukazateli CHSKCr v celkovém objemu 21,68 t/rok. Nerozpuštěné látky ve vypouštěných vodách budou sníženy o 10,29 t/rok. Pro zajímavost srovnání s pražskou kanalizací: Počet obyvatel EO: cca , km stokové sítě, 930 km kanalizačních přípojek, ks kanalizačních přípojek, 281 ks čerpacích stanic, celkem 1 ústřední ČOV + 21 pobočných čistíren S T R Á N K A 1 3

14 V á n o c e v u m ě n í Vánoční svátky patří mezi významné svátky křesťanského liturgického roku, během kterých si připomínáme narození Ježíše Krista. Samotným svátečním dnům předchází doba adventní (z lat. adventus- příchod), tedy čas příprav a očekávání svátečních dní. Advent začíná první adventní nedělí, tedy obdobím mezi 27. listopadem a 3. prosincem a končí se západem slunce na Štědrý den. Symbolem adventního času je věnec se čtyřmi svícemi, z nichž každá svíce symbolizuje jednu adventní neděli. Stejný počet čtyř mívají zpravidla také liturgické zpěvy nazývané roráty, které v této době můžeme v kostelích slyšet v brzkých ranních hodinách. Od Štědrého dne se zpívají koledy. Během staletí byla tato radostná událost velmi často zobrazována ve výtvarném umění. Na nástěnných malbách a oltářích v kostelech můžeme vidět obrazy s náměty Narození Ježíška v Betlémě, Klanění pastýřů či Klanění tří králů. Hlavním literárním zdrojem malířům byly biblické novozákonní texty, tedy evangelia sv. Lukáše, Matouše, Marka a Jana. Mistr vyšebrodského oltáře, Narození Krista, kolem roku 1350, NG v Praze Na gotickém oltářním obraze vidíme vyobrazení narození malého Ježíška, kterého si Panna Marie tiskne tváří ke své. V dolní části obrazu připravuje sv. Josef (také nazývaný Pěstoun Páně) společně s porodní bábou koupel pro malého Ježíška. V pozadí vpravo vidíme anděla, který zvěstuje radostnou novinu o narození pastýři. V popředí vpravo dole klečí Petr I. z Rožmberka, který tento oltář nechal zhotovit pro klášter řádu cisterciáků ve S T R Á N K A 1 4

15 V á n o c e v u m ě n í Lorenzo di Credi,Klanění pastýřů, kolem 1526, Itálie Anděl radostnou novinu o narození Ježíška v Betlémě nejdříve zvěstoval pastýřům. Ti právě pásli ovečky na kopcích. Pastýři po této novině spěchali do Betléma, aby se poklonili narozenému Ježíškovi, byť byli ti nejchudší. Přišli se svými ovečkami, aby malého Ježíška zahřály. Na obraze od renesančního malíře Lorenza di Credi vidíme uprostřed na zemi ležícího malého Ježíška, kolem něho klečí Pannu Marii a pastýře. Pastýř vlevo přináší i malou ovečku. Gentille da Fabriano, Klanění tří králů, Florencie, 14. století, Itálie Matoušovo evangelium popisuje příchod králů z východu do Betléma, kteří následovali nebeské znamení v podobě betlémské hvězdy, která svítila nad místem narození Ježíška. Počet králů je odvozen od počtu tří darů, které přinesli Ježíškovi. Tedy zlato, myrhu a kadidlo. Ve sředověku se setkáváme s jejich jmény Kašpar, Melichar a Baltazar. Ti v této době představovali tři známé světadíly: Evropu, Asii a Afriku. Proto jeden z králů bývá často tmavé pleti STRÁNKA 15

16 T r a d i č n í t u r n a j S T R Á N K A 1 6

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Omluveni: Anna Dufková, členka zastupitelstva Tomáš Froněk, člen zastupitelstva Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 60. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.11. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 25. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.11.2011 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Uhlíř J., Havránek V., Kotrba

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Spis. zn.: ŽP/S MEUC /2008/V/Dvo Č. j.: ŽP/MEUC /2008/V/Dvo-R Praha dne:

Spis. zn.: ŽP/S MEUC /2008/V/Dvo Č. j.: ŽP/MEUC /2008/V/Dvo-R Praha dne: Městský úřad Černošice Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2 oprávněná úřední osoba: Marcela Dvořáčková telefon: 221 982 377, fax: 221 982 299

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Z áp i s. Přítornni: Staněk Josef, Kornherr Václav, Čamra Václav, Boháč Jan - Doubí, Kubů Milan, Pospíšil Jan, Valek Roman, Černý Jaromír.

Z áp i s. Přítornni: Staněk Josef, Kornherr Václav, Čamra Václav, Boháč Jan - Doubí, Kubů Milan, Pospíšil Jan, Valek Roman, Černý Jaromír. Z áp i s ze zasedání zastupitelstva místnosti OÚ Košice obce Košice, konaného dne 21.12.2012 od 18.00 hodin v zasedací Přítornni: Staněk Josef, Kornherr Václav, Čamra Václav, Boháč Jan - Doubí, Kubů Milan,

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu

Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu uzavřená podle 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen ZVAK) I. Smluvní strany: Vlastník: Obec Žďár

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného dne 03.

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 2.5.2013 od 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 8. 11. 2016 od 18.00 hod. v sále KD Doubravčice Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, Martin Kubica Omluveni:

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Usnesení č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne na obecním úřadě

Usnesení č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne na obecním úřadě Usnesení č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 10. 12. 2015 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) rozpočtové opatření č. 5 2) Obecně

Více

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMÁCNOSTÍ Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.3 Zázemí pro činnost SDH + vybudování služebního bytu ve zdravotním středisku P. Dongres Mgr. Vodičková 10.3.2011 12.9.2011 31.8.2012

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 4. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš Zápis č 12-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 7 12 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr Martina Vedralová Ing Pavel Churáček Zdeňka

Více

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 28.3.2011 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: 127/2011 Celkem přítomno: 10 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázka č. : 2015-V02 Zhotovitel Odp. projektant Objednatel Arch. č. : Mgr. Václav Jaroš Ve Dvoře 14,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací 1. Pojmenování (název) životní situace: Povolení ke stavbě, ke změně stavby, ke změně užívání či k zrušení a odstranění stavby vodního díla 2. Základní

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem A. OBEC Dobronín Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 171 Kód obce PRVKUK 0612.005.171.00 Kód obce (IČOB) 02740 (587028) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486 VY_32_INOVACE_PRV_486 Tři králové S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 27. 12. 2012 Datum pilotáže:8. 1. 2013 Metodika: Žáci sledují obrázky, čtou doplňující text a na závěr

Více

Horní Rápotice. Název části obce

Horní Rápotice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Horní Rápotice Číslo obce PRVKUK 107 Kód obce PRVKUK 0613.003.107.00 Kód obce (IČOB) 04396 (551589) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E USNESENÍ Zastupitelstvo městské části 5. jednání datum konání: 27.04.2015 čís. 0086/2015/ - 0104/2015/...... Ing. Marcela

Více