Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014"

Transkript

1 Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

2 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah A. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU... 3 B. ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK C. TEXTOVÁ ČÁST D. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K , ZPRÁVY O VZTAZÍCH ZA ROK 2014 A VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK E. PŘÍLOHA - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KE DNI (ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE, PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH) Strana 2

3 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 A. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku podle ustanovení 436, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Vážení akcionáři, hospodaření společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v účetním období roku 2014 bylo pozitivně ovlivněno zejména nárůstem tržeb za pacienty od zdravotních pojišťoven, který byl způsoben pozitivním přístupem zdravotních pojišťoven k oblasti lázeňství. Vlivem uvedených skutečností došlo k meziročnímu nárůstu tržeb za pacienty o 40 mil. Kč (nárůst o 42 %). Tento nárůst byl doprovázen poklesem tržeb za regulační poplatky za pobyt ve zdravotnickém zařízení o 7,3 mil. Kč, které byly vlivem legislativních změn zrušeny. Díky intenzivní práci obchodního oddělení, podpoře marketingových činností, využívání zrekonstruovaného 4* hotelu Zámeček a zahraničním služebním cestám se podařilo udržet trend zvyšování tržeb komerční (samoplátecké) klientely, kde se podařilo dosáhnout nárůstu 6,4 mil. Kč (nárůst o 13 %). Celkové výnosy společnosti oproti roku 2013 vzrostly o 19 %, což činí 39 mil. Kč. Náklady se podařilo udržet v mírném nárůstu, vzrostly o 2 %, tj. o 3,2 mil. Kč, došlo k nárůstu osobních nákladů a nákladů na služby a k poklesu materiálových, energetických a provozně-finančních nákladů. Celkově se podařilo dosáhnout hospodářského výsledku ve výši tis. Kč před zdaněním (pokles o nárůst o 278 %). V roce 2014 společnost nedokončila ani nezačala žádnou významnou investiční akci, akumulovali se zdroje a prováděla se příprava na významnou rekonstrukci hotelu Libenský, která započala začátkem roku V roce 2014 byla věnována velká pozornost opravě a údržbě majetku společnosti, přičemž za opravy a údržbu bylo v průběhu roku 2013 vydáno tis. Kč. Strana 3

4 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Představenstvo Od poslední valné hromady společnosti konané dne pracovalo představenstvo společnosti v následujícím složení: předseda představenstva: Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D. místopředseda představenstva: Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. člen představenstva: Mgr. Marek Novinský V roce 2014 se uskutečnilo celkem 12 zasedání, na kterých se projednávaly zejména následující body: rozbory výsledků hospodaření a jejich hodnocení v porovnání s obchodně finančním plánem a skutečností minulých období plnění plánu středisek klouzavé průměry vybraných ekonomických ukazatelů uskutečněné aktivity v oblasti marketingu, akvizic a public relations obchodní aktivity projednání a schválení účetních závěrek, zprávy představenstva o propojených osobách a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku projednání zprávy auditora o účetní závěrce, o výroční zprávě a zprávě mezi propojenými osobami vyhodnocení dotazníků spokojenosti pohledávky po splatnosti návrhy ke zvyšování tržeb gastronomických provozů projekt výstavby pavilonu rehabilitace v proluce Zimních lázní možnosti rozvoje segmentu KLP výhled hospodaření do konce roku 2014 obchodně finanční plán na rok 2015 analýza možností rozvoje objektů struktura tržeb v lékárně struktura tržeb za komerční pobyty návrh vyhodnocení účinnosti propagace rekonstrukce hotelu Libenský zprávy ze služebních cest do zahraničí Strana 4

5 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Hospodaření společnosti za rok 2014 Majetek společnosti k byl vyčíslen ve výši tis. Kč, z toho dlouhodobý majetek činí tis. Kč, oběžná aktiva tis. Kč a ostatní aktiva tis. Kč. Společnost vlastní software v hodnotě 507 tis. Kč. Zbylá většinová část dlouhodobého majetku je tvořena dlouhodobým hmotným majetkem, který měl k následující složení: pozemky tis. Kč stavby tis. Kč samostatné movité věci a soubory movitých věcí tis. Kč jiný dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč nedokončený dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč Další významná část majetku je tvořena oběžnými aktivy, která tvoří 14,7 % majetku společnosti. Složení oběžných aktiv k bylo následující: materiál tis. Kč zboží 494 tis. Kč krátkodobé pohledávky tis. Kč krátkodobý finanční majetek tis. Kč Majetek společnosti je ze 87,8% kryt vlastními zdroji ve výši tis. Kč, cizími zdroji z 11,6% ve výši tis. Kč a přechodnými pasivy z 0,6% ve výši tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti měl k následující složení: základní kapitál tis. Kč ostatní kapitálové fondy 146 tis. Kč rezervní fondy a ostatní fondy tis. Kč nerozdělený zisk minulých let tis. Kč výsledek hospodaření běžného účetního období tis. Kč Cizí zdroje byly využity ke krytí majetku v následujícím složení: rezervy tis. Kč dlouhodobé závazky tis. Kč krátkodobé závazky tis. Kč bankovní úvěry tis. Kč Společnost v roce 2014 splácela jediný investiční úvěr na rekonstrukci hotelu Zámeček. Zůstatek úvěru k rozvahovému dni činí tis. Kč, přičemž splátky úvěru i úroky plynoucí z jeho čerpání byly hrazeny dle splátkového kalendáře a smlouvy o poskytnutí úvěru. Kontokorentní úvěr nebyl ke konci účetního období čerpán. Strana 5

6 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Činnost léčebného úseku V roce 2014 tvořila péče o pacienty tradičně majoritní část činnosti společnosti. Byla věnována pozornost rozvoji zavedených programů, zejména programu Časné rehabilitace po operacích srdce, Rehabilitačního centra po ortopedických operacích v objektu Máj a rovněž rozvoji diabetologických programů. Program Časné rehabilitace po operaci srdce se vyvíjel pozitivně, přičemž bylo v tomto programu odléčeno celkem pacientů (pokles o 110 pacientů oproti roku 2013). Pacienti do tohoto programu byli přijímáni zejména ze sedmi kardiocenter v České republice (IKEM Praha, FN Motol, NsP Na Homolce, FN Královské Vinohrady, Všeobecná FN Karlovo nám., FN Hradec Králové, FN Plzeň). Program významně urychluje rekonvalescenci a tím návrat k soběstačnosti pacienta. Jeho blahodárné účinky se projevují i ve zvyšujícím se zájmu o tento program v průběhu minulých let. Zároveň se společnosti podařilo úspěšně rozvíjet program Časné rehabilitace po ortopedických operacích v Rehabilitačním centru Máj, kde bylo za rok 2014 odléčeno celkem 667 pacientů (nárůst o 453 pacientů oproti roku 2013). Program se i nadále vyvíjí velice úspěšně. Strana 6

7 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Návrh představenstva valné hromadě na rozdělení zisku Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a.s. projednalo a schválilo účetní závěrku k a navrhuje valné hromadě rozdělit výsledek hospodaření vyplývající z této účetní závěrky takto: Výsledek hospodaření před zdaněním ,68 Kč Daň z příjmu splatná ,00 Kč Daň z příjmu odložená ,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění ,68 Kč Rozdělení výsledku hospodaření: příděl do rezervního fondu ,00 Kč příděl do sociálního fondu ,00 Kč tantiémy 0,00 Kč dividendy 0,00 Kč nerozdělený zisk ,68 Kč Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D. předseda představenstva Strana 7

8 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 B. Zpráva o vztazích za rok 2014 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích podle ustanovení 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Identifikace propojených osob Společnost Lázně Poděbrady, a.s. je společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osobou je: Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D., Čechova 1701, Lysá nad Labem, Společnost Lázně Poděbrady, a.s. je součástí koncernu ve smyslu ustanovení 79 zákona o obchodních korporacích. Dalšími propojenými osobami jsou: Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., se sídlem Masarykova 1727, Lysá nad Labem, IČ: Ing. Jiří Odcházel JOLY, se sídlem Čechova 1701/38, Lysá nad Labem, IČ: Vztahy mezi propojenými osobami Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., se sídlem Masarykova 1727, Lysá nad Labem, IČ , pronajímá společnosti Lázně Poděbrady, a.s., Jiřího náměstí 39, Poděbrady, IČ stánky, výstavní prostory a reklamní plochy na pořádaných akcích na Výstavišti v Lysé nad Labem. Lázně Poděbrady, a.s., se sídlem Jiřího náměstí 39, Poděbrady, IČ , zabezpečuje pro Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. dodávku potravin, nápojů a doplňkových služeb pro zajištění výstavních akcí. Ceny za plnění poskytnutá Výstavištěm Lysá nad Labem (pronájem výstavní plochy a technické zajištění) jsou smluvní a v místě obvyklé a jsou stanoveny na základě konkrétních objednávek Lázní Poděbrady, a.s. a řídí se platným ceníkem Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. Ceny za plnění poskytnutá Lázněmi Poděbrady, a.s. jsou smluvní a v místě obvyklé a jsou stanoveny na základě konkrétních objednávek Výstavištěm Lysá nad Labem spol. s r. o. Mezi společností Lázně Poděbrady, a.s. a společností Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. byla uzavřena v roce 2014 smlouva o pronájmu reklamní plochy za podmínek obvyklých v místě i čase. Mezi společností Lázně Poděbrady, a.s. a společností Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. byl uzavřen v roce 2014 dodatek ke smlouvě o krátkodobém úvěru splatném do 1 roku za podmínek obvyklých v místě a čase. Strana 8

9 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Společnost Ing. Jiří Odcházel JOLY, se sídlem Čechova 1701/38, Lysá nad Labem, IČ: , zprostředkovává pro společnost Lázně Poděbrady, a.s. inzerci. Ceny plnění poskytnutá Ing. Jiří Odcházel JOLY jsou smluvní a v místě obvyklé a jsou stanoveny na základě konkrétních objednávek Lázní Poděbrady, a.s. Mezi výše uvedenými propojenými osobami nebyly v roce 2014 uzavřeny žádné další smlouvy. Obchodování probíhá za podmínek obvyklých v místě i čase. Mezi akciovou společností Lázně Poděbrady a výše uvedenými společnostmi nebyly učiněny ani jiné právní úkony. Lázně Poděbrady, a.s. nepřijaly a ani neuskutečnily žádná opatření. Objednávky v roce 2014 byly založeny na běžných obchodních vztazích, při respektování obvyklých cen v místě a čase. Poskytnutím plnění a proti plnění nevznikla společnosti Lázně Poděbrady, a.s. žádná újma. Závěr V posledním účetním období nebyla učiněna jednání, jež by se týkala majetku o hodnotě přesahující deset procent vlastního kapitálu a jež by byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby (nebo jí ovládaných osob). Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Lázně Poděbrady, a.s., a předložena k ověření auditorovi, který provádí ověření účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Zpráva bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze. V Poděbradech dne Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D. předseda představenstva Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. místopředseda představenstva Strana 9

10 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 C. Textová část 1 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy V Lázních Poděbrady, a.s. nedošlo k zásadním skutečnostem, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy. 2 Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky Hlavní činností Lázně Poděbrady, a.s. bude i nadále lázeňství s nabídkou stávajících a nových doplňkových pobytů a programů reflektujících aktuální vývoj na trhu. Kromě lázeňských aktivit budou rozšířeny i aktivity komerční, a to především akce kongresového a konferenčního charakteru se zaměřením na medicínskou problematiku, dále komerční gastronomie, hotelnictví apod. Očekává se pokračující nárůst tržeb Centra časných rehabilitací, kde jsou hospitalizování klienti po kardiochirurgických výkonech. Očekává se další pozitivní růst klientely Rehabilitačního centra po ortopedických operacích, kde jsou hospitalizováni klienti po kloubních náhradách. Uvedené růsty tržeb od zdravotních pojišťoven jsou předpokládány zejména s ohledem na prodloužení proplácených lázeňských pobytů ze zdravotního pojištění z 3 na 4 týdny. Lázně Poděbrady, a.s. budou i nadále pokračovat v údržbě a rozvoji svých základních fondů, mezi které patří zejména lázeňské objekty. V současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce hotelu Libenský, kde se předpokládá dokončení do konce května Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu V daném období nebyly vynaloženy žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 4 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích V daném období nebyly vynaloženy žádné zásadní aktivity v oblasti životního prostředí. V oblasti pracovněprávních vztahů společnost postupovala v souladu se zákonnými předpisy. 5 Organizační složky účetní jednotky v zahraničí Lázně Poděbrady, a.s. nemá organizační složku v zahraničí. 6 Doplňující údaje Cenné papíry společnosti Lázně Poděbrady, a.s. byly na základě rozhodnutí RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. ze dne vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. Na základě této skutečnosti společnosti Strana 10

11 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Lázně Poděbrady, a.s. zanikla povinnost vykazovat účetní závěrku a výroční zprávu dle Mezinárodních účetních standardů a veškeré informace uvedené v této výroční zprávě jsou vykazovány dle Českých účetních standardů. 7 Osoby odpovědné za výroční zprávu Lázně Poděbrady, a.s., se sídlem Jiřího náměstí 39, Poděbrady, prohlašuje, že údaje uvedené ve Výroční zprávě za rok 2014 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Sestaveno dne: Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D. předseda představenstva JUDr. Josef Rambousek generální ředitel Ing. Petr Valenta ekonomický ředitel Strana 11

12

13

14 Lázně Poděbrady, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 E. Příloha - Účetní závěrka ke dni (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, Přehled o peněžních tocích) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k rozvahovému dni Strana 14

15 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I Název a sídlo ú etní jednotky Lazne ˇ Podebrady, ˇ a.s. Jirího ˇ namestí ˇ 39 Podebrady ˇ Ozna ení AKTIVA íslo ádku B žné ú etní období Minulé ú. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I. 1. až B.I.8.) B. I. 1. Z izovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.1. až B.II.9.) 013 B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Dosp lá zví ata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.1. až B.III.7.) 023 B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 030

16 IC: ˇ Ozna ení AKTIVA íslo ádku a b c C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 031 C. I. Zásoby (sou et C. I.1. až C.I.6.) 032 C. I. 1. Materiál 033 Brutto 1 B žné ú etní období Korekce 2 Netto 3 Minulé ú. období Netto Nedokon ená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II. 1. až C.II.8.) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka 047 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.1. až C.III.9.) 048 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky 057 C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV.1 až C.IV.4) 058 C.IV.1. Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 062 D. I. asové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.) 063 D. I. 1. Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období

17 IC: ˇ Ozna ení PASIVA íslo ádku Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 067 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) 068 A. I. Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 069 A. I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I.1 až A. I I.5) A. II.1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací Rozdíly z p em n obchodních korporací Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací 079 A. III. Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) 080 A. III.1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy 082 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.) 083 A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospoda ení minulých let 086 A. V. 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 088 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 089 B. I. Rezervy (sou et B.I.1. až B.I.4.) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis Rezerva na d chody a podobné závazky Rezerva na da z p íjm Ostatní rezervy 094 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II. 1. až B.II.10.) B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m Dlouhodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé sm nky k úhrad Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky Odložený da ový závazek

18 IC: ˇ Ozna ení PASIVA íslo ádku Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.1. až B.III.11.) 106 B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky 117 B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.1. až B.IV.3.) 118 B.IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úv ry Krátkodobé finan ní výpomoci 121 C. I. asové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.) 122 C. I. 1. Výdaje p íštích období Výnosy p íštích období Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: Akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: lazenska ˇ pece ˇ Podpisový záznam:

19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni (v celych tisících Kc) ˇ I Název a sídlo ú etní jednotky Lazne ˇ Podebrady, ˇ a.s. Jirího ˇ namestí ˇ 39 Podebrady ˇ Ozna ení TEXT a b c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (I. - A.) 03 II. Výkony (II.1. až II.3.) 04 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 05 íslo ádku b žném 1 Skute nost v ú etním období minulém Zm na stavu zásob vlastní innosti Aktivace 07 B. Výkonová spot eba (B.1. + B.2.) 08 B. 1. Spot eba materiálu a energie Služby 10 + P idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) 11 C. Osobní náklady (sou et C.1. až C.4.) 12 C. 1. Mzdové náklady Odm ny len m orgán obchodní korporace Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady 16 D. Dan a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.) 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.) 22 F. 1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 G. 2. Prodaný materiál 24 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. P evod provozních výnos 28 I. P evod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.)

20 IC: ˇ Ozna ení TEXT íslo ádku Skute nost v ú etním období a b c b žném 1 minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.1. až VII.3.) 33 VII.1. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 40 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 O. Ostatní finan ní náklady 45 XII. P evod finan ních výnos 46 P. P evod finan ních náklad 47 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 48 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.1. + Q.2.) 49 Q splatná 50 ** 2. - odložená 51 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 54 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S.1 + S.2) 55 S splatná odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) 60 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) Sestaveno dne: Právní forma ú etní jednotky: Akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: lazenska ˇ pece ˇ Podpisový záznam:

21 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) Příloha k účetní závěrce k rozvahovému dni Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 472/2003 Sb., č. 397/2005 Sb., č. 349/2007 Sb., č. 469/2008 Sb., č. 419/2010 Sb., č. 413/2011 Sb. a č. 467/2013 Sb. s přihlédnutím k Českým účetním standardům pro podnikatele č. 001 až 023. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Strana 1 / 16

22 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) Obsah přílohy 1. OBECNÉ ÚDAJE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY OSOBY S PODSTATNÝM A ROZHODUJÍCÍM VLIVEM: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU: STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁN: MAJETKOVÁ ÚČAST ÚČETNÍ JEDNOTKY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH OSOBNÍ NÁKLADY ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A JINÝM POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Pohledávky a opravné položky PŘEPOČET CIZÍCH MĚN ZMĚNY OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ, ODEPISOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK ROZPIS SKUPINY 013, PŘÍRŮSTKY DLOUHODOBÉHO MAJETKU ÚBYTKY DLOUHODOBÉHO MAJETKU STAV DLOUHODOBÉHO MAJETKU K POČÁTKU A KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ROK STAV DLOUHODOBÉHO MAJETKU K POČÁTKU A KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ROK MAJETEK VEDENÝ NA PODROZVAHOVÝCH ÚČTECH HMOTNÝ MAJETEK ZATÍŽEN ZÁSTAVNÍM PRÁVEM OBCHODOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY SE NEVYSKYTUJÍ DLOUHODOBÉ MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI V TUZEMSKU A V ZAHRANIČÍ SE NEVYSKYTUJÍ POHLEDÁVKY POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI POHLEDÁVKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ SE NEVYSKYTUJÍ POHLEDÁVKY PODLE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA SE NEVYSKYTUJÍ DOTACE ZÁVAZKY ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI ZÁVAZKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ SE NEVYSKYTUJÍ ZÁVAZKY KRYTÉ PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA SE NEVYSKYTUJÍ ZÁVAZKY NEVYÚČTOVANÉ V ÚČETNICTVÍ A NEUVEDENÉ V ROZVAZE SE NEVYSKYTUJÍ ODLOŽENÁ DAŇ BANKOVNÍ ÚVĚRY REZERVY Strana 2 / 16

23 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) 11. MANKA A ŠKODY FINANČNÍ PRONÁJEM DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ROZDĚLENÍ ZISKU ZÁKLADNÍ KAPITÁL VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI ODMĚNA STATUTÁRNÍHO AUDITORA VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA Č. 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Strana 3 / 16

24 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) 1. Obecné údaje 1.1. Popis účetní jednotky obchodní jméno: sídlo: Lázně Poděbrady, a.s. Jiřího náměstí 39, Poděbrady IČ: právní forma: akciová společnost datum vzniku: zapsáno: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1471 předmět činnosti: - Poskytování zdravotních služeb (poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) ve stanovených indikacích, správa a využití přírodních léčebných zdrojů v součinnosti s ČIL a Z, provozování ambulantní činnosti v oboru fyziatrie, balneologie, léčebné rehabilitace, provozování ambulantní péče kardiologie a diabetologie) - pedikúra, manikúra rozvahový den: čištění a praní textilu a oděvů - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 1.2. Osoby s podstatným a rozhodujícím vlivem: Na základě výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. ke dni byl akcionář s více jak 20% základního kapitálu společnosti: Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D., Čechova 1701, Lysá nad Labem, akcionář s ks akcií, tj. 77,1 % základního kapitálu. Další majitel s výrazným podílem: Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20, Poděbrady s ks akcií, 5,0 % základního kapitálu. Nepředpokládáme zásadní změny ve struktuře akcionářů k Organizační struktura podniku: K zásadním změnám nedošlo, viz Příloha č. 1. Strana 4 / 16

25 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) 1.4. Statutární a dozorčí orgán: Název funkce Jméno a příjmení k k Představenstvo Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D. Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D. Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. Mgr. Marek Novinský Mgr. Marek Novinský Dozorčí rada Prof. Ing. Jaromír Veber CSc. Ing. Jaroslav Čepek Ing. Jaroslav Čepek Petr Bareš V roce 2014 došlo ke změně ve složení členů dozorčí rady. Valná hromada dne zvolila za jediného člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Čepka. V roce 2014 nedošlo ke změně ve složení členů představenstva společnosti. Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku neexistují 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech Společnost nemá majetkovou účast v jiných společnostech. 3. Osobní náklady 3.1. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: Skupina Počet Osobní náklady v tis. Kč zaměstnanci celkem z toho řídící pracovníci členové představenstva členové dozorčí rady 3 1 (3) Poskytnutá plnění členům statutárních orgánů a jiným Nepeněžní příjmy generální ředitel 104 tis. Kč používání služebního automobilu podle Zákona č. 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Společnosti, jejíž statutární orgán je shodný s členem představenstva společnosti Lázně Poděbrady, a.s., byl v roce 2014 poskytnut úvěr za obvyklých obchodních podmínek se splatností do jednoho roku. Strana 5 / 16

26 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) 5. Použité účetní metody, obecné účetní zásady a způsob oceňování 5.1. Způsob oceňování majetku Nakupované složky majetku a závazků se oceňují pořizovací cenou, za kterou byl majetek pořízen a náklady s ním spojené (dopravné, poštovné, atd.). Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Cenné papíry a deriváty se nevyskytují Dlouhodobý hmotný majetek Jako dlouhodobý majetek byl klasifikován majetek, jehož vstupní cena převyšuje Kč od roku 1998 ( Kč od roku 1996, Kč od roku 1993) za položku mající provozně-technické funkce delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti podle směrnice vydané generálním ředitelem. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje Kč je účtován do nákladů, při řádné účetní závěrce se porovná zaúčtovaná hodnota na účtech s hranicí významnosti, která ve společnosti je stanovena na max. 3 % obratu dosaženého za účetní období. V případě překročení uvedené hranice významnosti společnost rozdílnou část časově rozliší. Náklady na opravy a údržbu majetku se účtují do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku přesahující Kč za rok je aktivováno Dlouhodobý nehmotný majetek Jako dlouhodobý nehmotný majetek je klasifikován nehmotný majetek, jehož vstupní cena převyšuje Kč od roku 1999 ( Kč od roku 1996, Kč od roku 1993) za položku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti podle směrnice vydané generálním ředitelem. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje Kč, je účtován při výdeji do nákladů, v případě překročení výše uvedené hranice významnosti společnost rozdílnou část časově rozliší Pohledávky a opravné položky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Dle Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu se tvoří zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám a na základě rozhodnutí představenstva společnosti, vydané směrnicí generálního ředitele, účetní opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, pokud od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 12 měsíců až do výše 100% hodnoty pohledávky. Přehled o odepsaných pohledávkách poskytuje podrozvahová evidence. Strana 6 / 16

27 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) 5.2. Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky. Kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány výsledkově Změny oceňování, postupů účtování, odepisování a vykazování Výkazy jsou sestaveny v metodice roku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 6.1. Rozpis skupiny 013, 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: Název Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena dr. dl. hm. maj nástroje, zaříz stroje, přístr dopr. prostř inventář účet software účet Přírůstky dlouhodobého majetku Způsob pořízení Technické zhodnocení Nákup software stavby budovy drob. dl. hm. maj dopr. prostředky stroje, přístroje stroje, přístroje inventář pozemky uměl. díla účet Strana 7 / 16

28 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) 6.3. Úbytky dlouhodobého majetku Způsob vyřazení Odpisy Likvidace Dotace Manka škody Prodej software budovy, stavby drob. dl. hm. maj stroje, přístroje konstruk, nádrže dopr. prostř inventář pozemky uměl. díla poř. hmot. maj Celkem Stav dlouhodobého majetku k počátku a konci účetního období rok 2013 PC k Přírůstky Úbytky Dotace PC k Oprávky ZC k nehmotný dl. majetek budovy, stavby, haly samost. movité věci a soubory movitých věcí 031 pozemky umělecká díla pořízení nehmot. maj pořízení hmot.majetku obchodní podíl Celkem Stav dlouhodobého majetku k počátku a konci účetního období rok 2014 PC k Přírůstky Úbytky Dotace PC k Oprávky ZC k nehmotný dl. majetek budovy, stavby, haly samost. movité věci a soubory movitých věcí 031 pozemky umělecká díla pořízení nehmot. maj pořízení hmot.majetku obchodní podíl Celkem Strana 8 / 16

29 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) 6.6. Majetek vedený na podrozvahových účtech Účetní jednotka eviduje na podrozvahových účtech drobný hmotný a nehmotný majetek, zapůjčený majetek, majetek nabytý formou leasingu (cena dle splátkového kalendáře) a přísně zúčtovatelné tiskopisy. Předměty dlouhodobé spotřeby v pořizovacích cenách do ,- Kč se evidují v operativní evidenci. Předměty dlouhodobé spotřeby v pořizovacích cenách od 5 000,- Kč do ,- Kč představují hodnotu tis. Kč Hmotný majetek zatížen zástavním právem Popis majetku Zůstatková cena k Výše poskytnutých úvěrů Pozemek parc. č. st Budova č.p. 464 Poděbrady tis. Kč - ČSOB, a.s. Pozemek parc. č. st Pozemek parc. č. st Pozemek parc. č. st Pozemek parc. č. st Pozemek parc. č. st Pozemek parc. č. st Pozemek parc. č. st tis. Kč - ČSOB a.s. Pozemek parc. č. st Pozemek parc. č. st. 88/ Pozemek parc. č. st Budova č.p. 234 Poděbrady Budova č.p. 333 Poděbrady Celková hodnota majetku v zástavě činí tis. Kč, tj. 11,7% dlouhodobého hmotného majetku Obchodovatelné cenné papíry se nevyskytují 6.9. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti v tuzemsku a v zahraničí se nevyskytují 7. Pohledávky 7.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Celkem po lhůtě splatnosti do 90 dnů nad 90 dnů Pohledávky po splatnosti jsou zejména za cestovními kancelářemi (převážně zahraničními). Strana 9 / 16

30 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) 7.2. Pohledávky k podnikům ve skupině se nevyskytují 7.3. Pohledávky podle zástavního práva se nevyskytují 8. Dotace Společnost Lázně Poděbrady, a.s. obdržela v roce 2012 dotaci na investiční akci Modernizace centrálního systému vytápění a další opatření v rámci programu Eko-energie Dotace Výzva II v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Číslo projektu 3.1 EED02/251. Výše dotace je tis. Kč. Investiční akce byla započata v roce 2011 a dokončena začátkem roku Společnost Lázně Poděbrady, a.s. obdržela v roce 2013 dotaci na investiční akci Zateplení pavilonů Máj a Kongresové centrum a zvýšení účinnosti systému vytápění pavilonu Máj v rámci programu Eko-energie Dotace Výzva III v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Číslo projektu 3.1 EED03/469. Výše dotace je tis. Kč. Investiční akce byla započata na konci roku 2012 a byla dokončena v první polovině roku V roce 2014 společnost nečerpala žádnou dotaci. 9. Závazky 9.1. Závazky po lhůtě splatnosti Celkem po lhůtě splatnosti do 90 dnů nad 90 dnů - - Společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti, jak z obchodních vztahů tak i splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů Závazky k podnikům ve skupině se nevyskytují 9.3. Závazky kryté podle obchodního práva se nevyskytují 9.4. Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze se nevyskytují 9.5. Odložená daň Odložená daň byla zjištěna z přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, tj. účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku, opravné položky k pohledávkám a vytvořenou rezervu na obchodní spory. Strana 10 / 16

31 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) Odložený daňový závazek je vypočten jako součin výsledného přechodného rozdílu a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro další zdaňovací období. Odložená daň: Stav k Stav k ZC účetní ZC daňová ZC účetní ZC daňová Dlouhodobý maj Celkem Rozdíl Účetní opravné položky k pohledávkám Rezervy Rozdíl X 19 % X 19 % Odložený daňový závazek 9.6. Bankovní úvěry Úvěr výše úvěru max. čerpání splátky stav k čerpání splátky stav k KTK-ČSOB ČSOB Celkem Úvěry jsou spláceny v režimu úvěrových smluv. Na splátky v roce 2015 zbývá uhradit tis. Kč. V roce 2009 byl bankou poskytnut účelový investiční úvěr ve výši tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci objektů hotelu Zámeček, penzionu Mír a přilehlého balneoprovozu. Tato rozsáhlá investiční akce byla započata na sklonku roku 2008 a dokončena v červnu roku Rezervy V roce 2014 byla povýšena účetní rezerva o 1978 tis. Kč na probíhající soudní spory. Celková výše rezerv na soudní spory činí tis. Kč. 11. Manka a škody V průběhu roku 2014 vznikly společnosti Lázně Poděbrady, a.s. manka a škody v celkové výši 26 tis. Kč. Náhrada škod na majetku třetích osob činila 11 tis. Kč. Ve výši 7 tis. Kč vznikly škody na vlastním majetku společnosti v důsledku krádeže 4 obrazů a okopu. Za 10 tis. Kč bylo odepsáno na mankách a škodách plastové nádoby poškozené vyplavením. Za 2 tis. Kč vznikla škoda na znehodnocených potravinách. Za 7 tis. Kč vnikla škoda v inventárních rozdílech potravin. Strana 11 / 16

32 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) Všechny škodní případy projednávala škodní komise jmenovaná generálním ředitelem a rozhodnutí vykázání škod a mank schválil generální ředitel společnosti. 12. Finanční pronájem Text Kotelna Mír Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu ke dni účetní závěrky Částky budoucích plateb z titulu pronájmu splatné do 1 roku splatné po 1 roce Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty V roce 2014 došlo ke zvýšení majetkové podstaty společnosti o tis. Kč. Nárůst aktiv je způsoben zejména navýšením finančních prostředků na bankovním účtu o tis. Kč. Meziročně klesla zůstatková cena odepisovaného majetku o tis. Kč. Došlo k nárůstu vlastního kapitálu díky dosažení zisku ve výši tis. Kč po zdanění. Meziročně klesly cizí zdroje z tis. Kč na tis. Kč, z toho splátka úvěrů činila Kč, zůstatek investičního úvěru je ve výši tis. Kč, kontokorentní úvěr je zcela splacen. V rámci výnosů společnosti došlo k meziročnímu opětovnému nárůstu tržeb o tis. Kč (21,8 %) zejména vlivem vyšších rehabilitačních výkonů v rekonstruovaných prostorách, přijatých náhrad od zdravotních pojišťoven jako kompenzace za zrušený stokorunový poplatek za den léčebného pobytu. Výsledkem je zisk před zdaněním ve výši tis. Kč, tj. meziroční nárůst zisku je téměř čtyřnásobný Přehled o změnách vlastního kapitálu Vlastní kapitál základní kapitál kapitálové fondy rezervní fond sociální fond neuhrazená ztráta min. let nerozdělený zisk min. let výsledek hospodaření po zdanění Strana 12 / 16

33 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) Rozdělení zisku rozdělení HV za rok 2013 návrh rozdělení HV za rok 2014 Výnosy Náklady HV před zdaněním Daň splatná Daň odložená HV k rozdělení Příděly do: Rezer. fond dle čl. 35 Stanov Sociál. fond Úhrada ztráty z min. let 0 0 Tantiém 0 0 Dividenda 0 0 Nerozdělený zisk Zúčtování výsledku hospodaření za rok 2013 bylo provedeno na základě rozhodnutí valné hromady konané dne Základní kapitál U Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. bylo k zapsáno pro Lázně Poděbrady, a.s.: ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč / akcie v celkové hodnotě ,- Kč 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč / akcie v celkové hodnotě 1 000,- Kč Celkový základní kapitál a.s. Lázně Poděbrady byl zapsán ve výši ,- Kč. Strana 13 / 16

34 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) 14. Výnosy z běžné činnosti Druh činnosti Výnosy celkem tržby za pacienty tuzemce tržby za pacienty cizince tržby za ozdr., relax., rekon. pobyty tržby - kavárny a restaurace tržby - zaměstnanecké stravování tržby z pronájmů tržby z prodeje zboží tržby z ostatní činnosti ostatní výnosy Odměna statutárního auditora povinný audit účetní závěrky ,00 Kč bez DPH jiné ověřovací služby 0,00 Kč bez DPH daňové poradenství 0,00 Kč bez DPH jiné neauditorské služby 0,00 Kč bez DPH 16. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj Nevyskytují se. 17. Přehled o peněžních tocích Viz Příloha č Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události. Sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárního zástupce: Ing. Petr Valenta ekonomický ředitel Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D. předseda představenstva Strana 14 / 16

35 Lázně Poděbrady, a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (ČÚS) Příloha č. 1 Organizační struktura společnosti Strana 15 / 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Úvodní slovo 4 Údaje o společnosti 5 Služby D.S.Leasing 7 Statutární orgány 9 Zpráva představenstva 11 Zpráva dozorčí rady 14 Finanční skupina Dimension 16 Vztahy s propojenými

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Výrok nezávislého auditora 1 2. Úvodní slovo 3 5. Profil a historie společnosti 6. Hodnocení roku 2013 7 8. Produkty a služby 9

Výrok nezávislého auditora 1 2. Úvodní slovo 3 5. Profil a historie společnosti 6. Hodnocení roku 2013 7 8. Produkty a služby 9 VÝROČNÍ ZPR ÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výrok nezávislého auditora 1 2 Úvodní slovo 3 5 Profil a historie společnosti 6 Hodnocení roku 213 7 8 Produkty a služby 9 Portfolio vlastních produktů 1 12 Rozvaha

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Základní údaje akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Zpráva dozorčí rady 14 Doplňující informace o společnosti 16 Zpráva o vztazích mezi

Více

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 Výroční zpráva za rok 2002 společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7 Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více