VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK GALA a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALA a.s. Strana 1

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 9 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY...10 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA...12 ROZVAHA...14 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...18 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE...20 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH...45 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI...46 Strana 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Dámy a pánové, rádi Vám předkládáme Výroční zprávu společnosti Gala za rok 2014, v němž pokračoval velmi dynamicky její rozvoj. Významný růst tržeb (13 % y/y) na tis. Kč a zejména přidané hodnoty (21 % y/y) na tis. Kč vytvořily předpoklady jednak pro další snižování podinvestování areálu firmy, jednak pro zlepšení stavu výrobních prostředků a úrovně odměňování zejména výrobních dělníků. Klíčovým faktorem úspěchu roku 2014 bylo rozhodně zvládnutí projektu Přímých dodávek firmě Stihl, který přinesl řadu očekávaných i zcela nepředpokládaných problémů a komplikací. Vývoj prvních měsíců roku 2015 naznačuje, že růstový trend bude pokračovat a je reálné dosáhnout dalšího zvýšení výkonnosti akciové společnosti Gala. Naše poděkování patří nejen všem zaměstnancům společnosti, ale také našim obchodním partnerům, bez jejichž spolupráce bychom nebyli schopni těchto dobrých výsledků dosahovat. Mgr. Michal Preininger Předseda představenstva Strana 3

4 PROFIL SPOLEČNOSTI obchodní firma: GALA a.s. právní forma: akciová společnost datum vzniku: 1. ledna 1994 sídlo: Prostějov, Západní 1/75, PSČ IČ: základní kapitál: ,- Kč Strana 4

5 VRCHOLOVÉ ORGÁNY Představenstvo Mgr. Michal Preininger předseda Ing. Otakar Kukla člen Ing. Lenka Machová člen Dozorčí rada Eleonora Janoutová předseda Ing. Pavel Ogoun člen Vlastimila Bezděková člen Management Mgr. Michal Preininger předseda představenstva/generální ředitel Ing. Otakar Kukla člen představenstva/ekonomický ředitel Alena Grmelová manažer exportního prodeje Bohuslav Vičar manažer tuzemského prodeje Zuzana Lukešová manažer nákupu Ing. Hana Valoušková manažer kvality Martin Hejda manažer vývoje Ing. Marie Ženožičková / Kateřina Linhová manažer TPV Ing. Anna Hubálková manažer výroby Ing. Světlana Bernkopfová manažer výroby Miroslava Pospíšilová manažer výroby Strana 5

6 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Jestliže jsme na počátku minulé výroční zprávy konstatovali, že Gala a.s. dosáhla v předloňském roce rekordních výsledků, pak vývoj v roce 2014 tyto výsledky ještě významně vylepšil. Celkové tržby ve výši tis. Kč znamenají nejen další vrchol pomyslného historického grafu, ale také splnění desetiletého strategického cíle vedení společnosti, stanoveného v roce 2004 na 250 miliónů korun. Vyprodukovaná přidaná hodnota tis. Kč (+21 % y/y) bez problémů pokryla nejen jednorázový dopad vyrovnání s dlouholetým prostředníkem obchodu s firmou Stihl (který ale negativně ovlivnil úroveň EBITDA i provozního hospodářského výsledku), ale i ztráty z přecenění forwardových zajišťovacích operací vzniklých intervencí ČNB proti kurzu koruny. Hospodářský výsledek tis. Kč významně přesáhl jak skutečnost roku 2013, tak očekávání obchodně ekonomického plánu K tomuto výsledku napomohly i přidělené prostředky z dotačních titulů, zejména z programů Podnikání a inovace, Aktivní politika zaměstnanosti a Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Rozhodujícím faktorem úspěchu bylo bezesporu zvládnutí přechodu na přímé dodávky firmě Stihl po více než sedmnácti letech spolupráce prostřednictvím firmy J.&J. Kübler Lederwaren. Bylo třeba se přizpůsobit složitému a velmi často se měnícímu systému plánování zakázek, náročným logistickým podmínkám (zejména nutnosti naplnění a udržování vyrovnávacího skladu v hodnotě cca 10 mil. Kč), trvalému cenovému tlaku a samozřejmě nekompromisním požadavkům nejen na kvalitu výrobků, ale i na vyhovění extrémním nárokům na flexibilitu ve výrobě, v logistice, nákupu materiálů, vývoji a technické přípravě výroby. Kromě všeho výše uvedeného se Gala potýkala s neočekávaným významným nárůstem objednávek, který bylo třeba řešit kromě okamžitého zapojení kooperujících firem také zvýšením vlastních kapacitních možností. Proto byla znovuobnovena výroba v objektu bývalé školy v Rýmařově Janovicích, v němž před deseti lety rýmařovská provozovna Galy vznikla. Po urychleném zprovoznění budovy, jejím vybavení strojním parkem a náboru deseti pracovníků byla zahájena výroba. Pokračovala rovněž významná investiční aktivita, když celkové investiční výdaje společnosti (11,2 mil. Kč) dosáhly téměř dvojnásobku úrovně odpisů. Zejména byla dokončena 2. etapa projektu Energeticko-tepelné zhodnocení hlavní výrobní budovy a.s. Gala, která zahrnovala kompletní výměnu radiátorů a rozvodů tepla, rekonstrukci kotelny a instalaci elektronického řídícího systému v celkové hodnotě 6,1 mil. Kč. Další investice směřovaly do obnovy strojního parku šicí dílny (velký šicí automat, 5 ks šicích automatů a další vybavení pro znovuotevřenou dílnu v Janovicích). Pokračovaly rovněž opravy a rekonstrukce střech v areálu podniku a byla dokončena obnova sociálních zařízení v hlavní budově. Důležitými změnami prošla Gala a.s. v procesu aplikace Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. Došlo mj. k novelizaci Stanov společnosti a k ukončení souběhu funkcí členů představenstva s funkcemi generálního a ekonomického ředitele společnosti. Strana 6

7 Vývoj v nejdůležitějších obchodních segmentech 1. Nosné systémy pro firmu Stihl Dodávky nosných systémů a dalších výrobků pro firmu Stihl dosáhly v roce 2014 úrovně tis. Kč (+ 22 % y/y), což představuje 49% celkových tržeb. Kromě v úvodu uvedených problémů přechodu na přímé dodávky do jednotlivých výrobních závodů zákazníka v Německu, USA a Brazílii (plánování výroby, sklady, logistika, vývoj) musela Gala reagovat na tvrdý tlak na snižování cen nejdůležitějších produktů. Po sérii jednání projektového týmu a.s. Gala vznikl v srpnu 2014 Cost optimizing project, kterým byly společnosti Stihl předloženy návrhy na racionalizační změny výrobků s celkovou úsporou nákladů ve výši několika set tisíc ročně. V současné době stále probíhá vyhodnocování tohoto projektu zákazníkem. 2. Boxovací pytle Decathlon Setrvalý růst představují rovněž požadavky firmy Decathlon, která v roce 2014 odebrala 86 tisíc kusů boxovacích pytlů (+ 15 %) při celkových tržbách tis. Kč (+ 10 %). Také pro tohoto zákazníka jsme s ohledem na jeho silný cenový tlak připravili projekt na snížení nákladů, vycházející z důkladné analýzy konkurenčního prostředí. Logistická obsluha prošla zatěžkávací zkouškou po změně skladovacích prostor Decathlonu (omezení kapacity vykládky) a rostoucí množstevní požadavky vedou k dlouhodobému nasazení třetí směny v provozu plnění boxovacích pytlů. 3. Nosiče záchranné techniky Probíhající reorganizace firmy Scott (uzavření provozovny ve finské Vasse) a absence větších objednávek pro úspěšné tendry v arabských zemích, jako tomu bylo v předchozích dvou letech, vedly ke snížení tržeb v tomto obchodním segmentu prakticky na úroveň roku 2011 ( tis. Kč). Ke snížení tržeb přispěla rovněž částečná náhrada nosičů ACS nově vyvinutým systémem PROPACK, který je jednodušší a levnější. 4. Míče Segment míčů kriticky zasáhlo prudké zhoršení politické a ekonomické situace ve východní Evropě a v Rusku, které patří k tradičním a největším odbytištím Galy. Jediný zbývající distributor značky Gala na ruském trhu bojoval o přežití, v čemž se mu Gala snažila pomoci pružnou cenovou politikou. Další nepříjemnou zprávou bylo rozhodnutí Bulharské volejbalové federace neprodloužit smlouvu o dodávkách míčů na další období, což se promítlo do významného poklesu prodejů v této oblasti. Naproti tomu byl podepsán kontrakt s federacemi v Chorvatsku a Maďarsku a pokračoval růst dodávek volejbalových míčů do Řecka, což by mělo udržet pozice značky Gala na Balkáně. Strana 7

8 5. Dětská nosítka Tržní segment dětských nosítek byl i v roce 2014 nejdynamičtější oblastí prodeje, když se znovu více než zdvojnásobily tržby na 14,6 mil. Kč (230 % y/y). Tato dynamika je sice vykoupena nesmírnými nároky na organizaci všech procesů (jedná se téměř o zakázkovou výrobu), přináší však vynikající poměr nákladů a realizační ceny. Hlavní cíle společnosti pro rok 2015 a významné události jeho 1. čtvrtletí V roce 2015 pokračuje příznivý vývoj klíčových hospodářských ukazatelů. Tržby společnosti dosáhly za 1.Q mil. Kč (129 % skutečnosti 1.Q 2014), přidaná hodnota tis. Kč (129 %) a EBITDA tis. Kč (134 %). To umožňuje soustředit se jednak na pokračování investiční aktivity v oblasti stavební i strojní, ale rovněž na aktivní vyhledávání nových tržních příležitostí, které by zajistily snížení vysokého podílu produkce pro firmu Stihl na celkových tržbách ve střednědobém horizontu. Další rozšíření výrobní kapacity bude realizováno od května v rýmařovské provozovně. Chceme klást setrvalý důraz na kvalitu výrobních i nevýrobních činnosti, na inovativnost a na pokračování společného vytváření vnitrofiremní kultury. Jsme přesvědčeni, že nám to pomůže udržet výkonnost a konkurenceschopnost a.s. Gala ve stále složitějším světě. V Prostějově dne 15. dubna 2015 Mgr. Michal Preininger předseda představenstva Ing. Otakar Kukla člen představenstva Strana 8

9 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU Představenstvo společnosti projednalo účetní závěrku za rok 2014 a seznámilo se se Zprávou nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. prosince Výrok auditora ze dne 8. dubna 2015 zní: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti GALA a.s. k 3l. prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Společnost dosáhla za rok 2014 čistého zisku po zdanění ,60 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit dosažený čistý zisk za rok 2014 následovně: Zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 5 % Převod do nerozděleného zisku minulých let ,-- Kč ,60 Kč Vzhledem k nutnosti posílení vlastního kapitálu a snížení zadluženosti nenavrhuje představenstvo společnosti vyplatit dividendy akcionářům ani tantiémy statutárním a dozorčím orgánům. V Prostějově dne 15. dubna 2015 Mgr. Michal Preininger Předseda představenstva Strana 9

10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Vyjádření Dozorčí Rady společnosti Gala a.s., pro výroční zprávu společnosti Gala za rok 2014 Dozorčí rada společnosti GALA a.s. pracovala ve složení: Paní Eleonora Janoutová, předseda dozorčí rady Ing. Pavel Ogoun, člen dozorčí rady Paní Vlastimila Bezděková, členka dozorčí rady Dozorčí rada společnosti GALA a.s., v období od minulého jednání rozhodnutí jediného akcionáře (RJA), s působností řádné valné hromady společnosti Gala a.s., v roce 2014 prováděla kontrolní činnosti: 1. Při výkonu působnosti představenstva společnosti a při plnění cílů daných strategií společnosti. 2. Posuzovala organizační a řídící činnosti vedení společnosti Gala a.s., k naplnění cílů hospodaření společnosti. 3. Hodnotila organizační a řídící práci vedení společnosti při řízení výroby, obchodu, nákupu, služeb a udržování konkurenceschopnosti na evropských trzích. Hodnotila vývoj a inovace nových výrobků a jejich uvádění na trhy. 4. Hodnotila vedení společnosti z hlediska efektivního hospodaření a při správě majetku. Také hodnotila vedení společnosti při uskutečňování personálních záměrů - zvyšování úrovně lidských zdrojů. 5. Sledovala výsledky z realizace vývojových projektů a úkolů, výsledky z realizovaných investičních projektů. Dále sledovala výsledky jednání specializovaných komisí, které vedení společnosti řídí. Dozorčí rada, její členové, individuálně i na svých zasedáních, v úzké součinnosti s vedením společnosti, prováděla vlastní kontrolní činnost, při které namátkově prověřovala vybrané účetní zápisy roku V této souvislosti dozorčí rada konstatuje: účetní zápisy společnosti jsou vedeny řádně a v souladu s českými účetními předpisy, veškeré činnosti společnosti se uskutečňují v souladu s platnými zákony a legislativními předpisy, činnosti společnosti jsou v souladu se stanovami společnosti a rovněž v souladu s pokyny RJA s působností řádné valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala předloženou řádnou účetní uzávěrku společnosti GALA a.s., sestavenou k rozvahovému dni 31. prosinci 2014, Přehled o peněžních tocích (cash flow) společnosti od do a také Přílohu k účetní uzávěrce za rok 2014 a konstatuje, že neshledala žádné nedostatky. Svůj závěr dozorčí rada opírá o poznatky, zjištěné vlastní kontrolní činností a rovněž o výrok auditora ze dne 8. dubna 2015, který po ověření hospodaření společnosti a řádné účetní závěrky k neshledal žádné závady, které by uzavření hospodářského výsledku za rok 2014 bránily. Dozorčí rada konstatuje, že bere Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky k na vědomí. Dozorčí rada přezkoumala koncept Výroční zprávy společnosti GALA a.s. za rok 2014 a konstatuje, že k obsahu ani úplnosti Výroční zprávy nemá žádné výhrady. Strana 10

11 Dozorčí rada společnosti GALA a.s. rovněž přezkoumala návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2014, který představenstvo předkládá jednání RJA s působností řádné valné hromady. Společnost Gala a.s. dosáhla za rok 2014 čistého zisku po zdanění ,60 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit dosažený čistý zisk za rok 2014 následovně: zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 5% ,- Kč převod do nerozděleného zisku společnosti z minulých let ,60 Kč Dozorčí rada nemá k předloženému návrhu připomínky a doporučuje, aby byl jednáním RJA s působností řádné valné hromady schválen. Dozorčí rada dále přezkoumala předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, sestavenou ovládanou osobou statutárním orgánem společnosti GALA a.s. a konstatuje, že neshledala nedostatky v této zprávě a její úplnosti. Dozorčí rada vzala na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Dozorčí rada společnosti GALA a.s., po zvážení všech skutečností, doporučuje jednání RJA s působností řádné valné hromady společnosti, aby schválila: Řádnou účetní závěrku společnosti GALA a.s. k Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti GALA a.s. za rok Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. V Prostějově Strana 11

12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 8. dubna 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti GALA a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící , přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící a přehledu o peněžních tocích za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti GALA a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti GALA a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti GALA a.s. k 31. prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Strana 12

13 Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti GALA a.s. k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti GALA a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti GALA a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Olomouci dne 22. dubna 2015 Auditor: HZ Olomouc, spol. s r.o. Ing. Petr Vanský Husitská 157/4 Auditorské oprávnění č Olomouc Auditorské oprávnění č. 63 Strana 13

14 ROZVAHA Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:: GALA a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště:: Západní 1/75, Prostějov - Krasice, Označení řád. Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM AKTIVA (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Softw are Ocenitelná práva Goodw ill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 Běžné účetní období Strana 14

15 Označení AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 066 Strana 15

16 Označení a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. Období 5 Stav v minulém účet. Období 6 PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 4. korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079 A. III. Fondy ze zisku (ř. 81 až 82) A. III. 1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 až 86) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 91 až 94) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 105 Strana 16

17 Označení PASIVA řád. Stav v běžném účet. Období Stav v minulém účet. Období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládana nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasívní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř. 123 až 124) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Ověřeno auditorem: HZ Olomouc, spol. s r. o. Auditorské oprávnění č. 63 Husitská 157/ Olomouc Sestaveno dne: Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Otakar Kukla Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: výroba sportovních potřeb, brašnářského, sedlářského a textilního zboží Sestavil (jméno a podpis): Ing. Ivana Valentová Strana 17

18 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Období od do (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: GALA a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: Západní 1/75, Prostějov - Krasice, Číslo Skutečnost v účetním období Označení TEXT řádku sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01 až 02) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nálkadů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 [ř (-28)-(-29)] Strana 18

19 Číslo Skutečnost v účetním období Označení TEXT řádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlohodobého finančního majetku (ř ) 33 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách VII. 1. pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [ř (-46)-(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1. -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 1. -splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Sestaveno dne: Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Otakar Kukla Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: výroba sportovních potřeb, brašnářského, sedlářského a textilního zboží Sestavil (jméno a podpis): Ing. Ivana Valentová Strana 19

20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE Základní charakteristika společnosti Osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti Organizační struktura společnosti Představenstvo a dozorčí rada Účetní jednotky, ve kterých má společnost více než 20% podíl na základním kapitálu Zahraniční provozovna Osobní náklady a zaměstnanci ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek a rezerv Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek a finanční deriváty Zásoby Opravné položky Rezervy Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Zásoby Pohledávky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení aktiv Vlastní kapitál Kapitálové fondy Strana 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22 Obsah I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Zpráva představenstva 6 Orgány společnosti 7 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4...

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4... výroční zpráva 2014 Obsah 2....Charakteristika společnosti 2....Členové orgánů společnosti 2....Organizační struktura 3....Zpráva předsedy představenstva 4....Zpráva předsedy dozorčí rady 6....Nejlepší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více