Koncepce rozvoje podniku na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje podniku na období 2015-2019"

Transkript

1 KONCEPCE ROZVOJE Koncepce rozvoje podniku na období Schváleno: Dozorčí radou dne 4. prosince 2014 Prosinec 2014

2 OBSAH 1. ÚVOD Důvod zpracování Poslání podniku Nosné činnosti Vývoj postavení VÝCHOZÍ SITUACE Charakteristika podniku Struktura Vybavení Lidské zdroje Přehled spravovaného majetku Vazby a vztahy k dalším subjektům Finanční situace SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY Analýza vnitřního prostředí - silné a slabé stránky podniku Silné stránky Slabé stránky Analýza vnějšího prostředí - příležitosti a hrozby Příležitosti Hrozby STRATEGICKÉ CÍLE A KONCEPČNÍ ZÁMĚRY K JEJICH DOSAŽENÍ Správa vodních toků, děl a správa povodí Investiční aktivity Prevence před povodněmi Investiční výstavba Informační technologie Vodohospodářské služby Finanční strategie Personální rozvoj a péče o zaměstnance Počet zaměstnanců Fluktuace Věková struktura Kvalifikační struktura Další kvalifikační rozvoj Mzdový vývoj Sociální program Spolupráce s odborovými organizacemi Informatika Protikorupční opatření SOUHRN CÍLŮ A OPATŘENÍ K JEJICH DOSAŽENÍ Krátkodobé záměry (1 3 roky) Střednědobé záměry (3 a více let) Dlouhodobé záměry (trvalé) TABULKOVÉ PŘÍLOHY Údržba a opravy Investice Ekonomické vstupy Ekonomické výstupy Personální část Zdroje financování...45

3 1. ÚVOD 1.1 Důvod zpracování Koncepce rozvoje státního podniku Povodí Ohře je zpracována pro stanovení základních cílů a směrů vývoje podniku na období 2015 až Navazuje na již zpracovaný dokument Koncepce rozvoje podniku na období od 2010 do 2014, a bude sloužit jako vstup pro aktualizaci strategie rozvoje podniku na další období. Koncepce je zaměřena zejména do oblastí správy vodních toků, vodních děl a správy povodí, do oblastí plánování v oblasti vod, ochrany vod a vodohospodářských služeb, dále do oblastí investičních aktivit, finanční strategie, personálního rozvoje a péče o zaměstnance a do oblasti informatiky. Obsah dokumentu je zpracován a členěn dle osnovy schválené Ministerstvem zemědělství. 1.2 Poslání podniku Podnik je všem zainteresovaným stranám důvěryhodným, spolehlivým, odborným a otevřeným partnerem pro rozvoj jejich podnikatelských aktivit, výstavby a občanského života. Pro zaměstnance poskytuje stabilně dobré pracovní podmínky s jasnou perspektivou profesního rozvoje a uplatnění. Zainteresovanými stranami jsou orgány státní správy a samosprávy, podnikatelské subjekty, školy a další vzdělávací instituce, obyvatelstvo a zaměstnanci. Posláním podniku je: výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků v oblasti povodí Ohře a dolního Labe, výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodařit, hospodaření s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci územně příslušné vodohospodářské soustavy dle podmínek stanovených vodoprávními úřady, vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových vod, vodních toků a hmotného majetku, především pro účely: zásobování vodou, ochrany před havarijním znečištěním vod, ochranu před nepříznivými účinky vod včetně ochrany před povodněmi, 3

4 užívání vodních toků k plavbě, využívání vodní energie, rybářství, rekreace a sportovního využití. Legislativně je činnost podniku určena zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem č. 305/2000 Sb. o povodích a zákonem č. 77/1997 Sb. o státním podniku. 1.3 Nosné činnosti Ministerstvo zemědělství stanovilo v základních dokumentech podniku (Statut, Zakládací listina a Jednací řád dozorčí rady) jeho poslání, jímž je: výkon funkce správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků v oblasti povodí Ohře a dolního Labe, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, výkon práva hospodařit s nemovitým a movitým majetkem, který je ve vlastnictví státu a je státnímu podniku svěřen k plnění úkolů a k provozování podnikatelské činnosti, nakládání s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci soustavy vodních toků a vodních děl, vytváření předpokladů a podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod pro povolené nebo oprávněné účely. 1.4 Vývoj postavení Vznik podniku je datován do období poloviny 60. let. V té době byla v republice vytvořena koncepce řízení správy vodních toků, dosud vykonávané správními orgány. Cílem bylo naplnění záměru Evropské vodní charty ohledně udržování a ochrany sladkovodních zásob na zemi. Od roku 1966 podnik spravuje všechny vodohospodářsky významné vodní toky a důležitá vodní díla na území povodí Ohře, přítoky dolního Labe a hraniční vodní toky. Od svého založení až do roku 1994 působil podnik v podobě státního podniku a později státní příspěvkové organizace. Poté byl převeden na akciovou společnost a po přijetí zákona č. 305/2000 Sb. o povodích je od roku 2001 opět státním podnikem. Jeho zakladatelem je Ministerstvo zemědělství. 4

5 2. VÝCHOZÍ SITUACE Důležitým rámcem pro činnost podniku je platná vodoprávní legislativa. Klíčový zlom nastal přijetím nového vodního zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. Přijetím vodního zákona a příslušných prováděcích předpisů došlo k novým právním pojetím vod a vodních toků. Vymezil se i obsah správy vodních toků a nově i správy povodí. Nové úkoly při výkonu správy jsou akcentovány posílením plánování v oblasti vod, zkvalitněním systému zjišťování a hodnocení stavu podzemních a povrchových vod, důležitá je implementace předpisů Evropské unie do české legislativy. V budoucnu bude třeba se vyrovnat s dalšími novelami zákona o vodách připravovanými pro nejbližší období včetně možného zřízení institutu správy podzemních vod. Přijetím vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu i dalších zákonů, zejména těch, které regulují systém vodního hospodářství (zákon o cenách, zákon o ochraně veřejného zdraví a zákony z oblasti životního prostředí), byla uzavřena reforma zásadních právních norem vztahujících se k vodnímu hospodářství. Transpozicí požadavků Rámcové směrnice vodní politiky do vodního zákona byla založena soustavná koncepční činnost plánování v oblasti vod, která naplňuje vizi udržitelnosti vodních zdrojů. Implementace směrnice 2000/60 ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky je v současnosti hlavním nástrojem prosazování vodohospodářské politiky ke zlepšení ochrany vod z hlediska množství a jakosti, k podpoře udržitelného užívání vod, k řešení problémů na hraničních vodách a v povodích přesahujících hranice, k ochraně vodních a na vodu navazujících suchozemských ekosystémů a mokřadů. Základní povinnosti vyplývající ze směrnice jsou integrované plánování, analýza charakteristik povodí, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, ekonomická analýza užívání vody, vymezení chráněných území, stanovení environmentálních cílů, zpracování plánu oblasti povodí, programy opatření jako regulační mechanizmus, informování a konzultace s veřejností a monitoring. Vstupem do Evropské unie a dosažením plné slučitelnosti naší legislativy s předpisy Evropských společenství se posilují ekologické aspekty vodoprávní úpravy. Vstupem do EU se však mění i obecné podmínky pro činnost podniku. Stále častěji se na různých úrovních budeme setkávat s tzv. mezinárodním prvkem v právních vztazích. Je proto nutné na jednotlivých pracovištích podniku s tímto trendem počítat a průběžně reagovat na nové jevy plynoucí z nového evropského uspořádání, jehož jsme součástí. 5

6 2.1 Charakteristika podniku Nynější státní podnik vznikl na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích jako právní nástupce Povodí Ohře, a. s., zaniklé bez likvidace podle téhož zákona. V obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, byl zapsán v oddíle A, vložka jako obchodní firma: Povodí Ohře, státní podnik. Sídlem podniku je Chomutov, Bezručova 4219, PSČ Zákon č. 77/1997 Sb. upravuje postavení a právní poměry podniku. Podnik je právnickou osobou provozující veškeré činnosti vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Se svěřeným majetkem má podnik právo hospodařit. Zajišťuje správu povodí v oblasti povodí Ohře a dolního Labe na ploše asi km 2. Správní území zasahuje do 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností. Dále zajišťuje správu a provoz významných a určených drobných vodních toků včetně jejich přítoků, které nemají určeného správce a vodních děl v majetku státu, ke kterým má právo hospodařit. Celková délka spravovaných vodních toků činí km, délka umělých kanálů a trubních přivaděčů činí 183 km, dále se provozují 42 jezy, 22 velkých vodních nádrží s celkovým objemem 527,56 mil. m 3 a 21 malých vodních elektráren s celkovým instalovaným výkonem 16,819 MW. Důležitou službou veřejnosti je zajišťování dostatku vody v přiměřené kvalitě pro obyvatelstvo, průmysl, energetiku a zemědělství, dále ochrana vod před znečištěním a ochrana území před velkými vodami. Výše kmenového jmění podniku je 4 068,283 mil. Kč, minimální výše kmenového jmění, kterou je podnik povinen zachovávat, je 3 829,0 mil. Kč. Účetní hodnota určeného majetku (pozemky, stavby včetně vodních děl), k němuž má podnik právo hospodařit, je 4 335,725 mil. Kč. Celkový počet zaměstnanců, kteří v rámci podniku potřebné činnosti zabezpečují, se pohybuje okolo

7 2.1.1 Struktura Územního členění jednotlivých závodů Vnitřní členění podniku upravuje organizační řád, který vydává a mění generální ředitel. Na organizační řád navazují ostatní vnitřní normy podniku. Základní strukturu podniku tvoří podnikové ředitelství se sídlem v Chomutově a tři závody se sídly v Karlových Varech, Chomutově a Terezíně. Podnikové ředitelství je dále členěno na 3 úseky (technicko-provozní, investiční a ekonomický a správní), ve kterých fungují odborné útvary zajišťující výkon konkrétních činností v rozsahu své působnosti a také metodicky řídí dané oblasti činností za celý podnik. Základními složkami závodů jsou provozy a odborné úseky (technická skupina a ekonomický úsek). Závody nemají právní subjektivitu. Míra jejich samostatnosti je omezena prostorovým umístěním a rozložením svěřených objektů a především organizačním řádem a vnitřními normami podniku. Mezi organizačními jednotkami existují vztahy informační, dodávkové, spolupráce na společných úkolech a dále metodické, koordinační a kontrolní ve směru z organizačních jednotek podnikového ředitelství na příslušné jednotky závodů. V čele podniku je generální ředitel, který je statutárním orgánem podniku. Je jmenován a odvoláván ministrem zemědělství. Generální ředitel přímo řídí odborné ředitele (ekonomického a správního, technicko-provozního a investičního) a ředitele jednotlivých závodů. Dalším orgánem podniku je devítičlenná dozorčí rada, jejíž působnost je vymezena zákonem o státním podniku, statutem podniku a jednacím řádem dozorčí rady. 7

8 2.1.2 Vybavení Podnikové ředitelství i jednotlivé závody a provozy disponují přiměřenou kapacitou administrativních a provozních budov potřebných k zajištění veškeré své činnosti. Na některých vodních dílech jsou vedle provozních objektů i objekty určené pro trvalé bydlení obsluhy těchto vodních děl. Vývoj podniku probíhal již od svého vzniku se zaměřením na co nejlepší strojní a přístrojové vybavení, které by poskytovalo dostatečnou podporu pro naplnění všech nosných činností. Vybavení podniku v oblasti informační a telekomunikační techniky je na vysoké úrovni, včetně aplikovaných softwarových prostředků a produktů. V oblasti mechanizační, dopravní a manipulační techniky disponují podniková pracoviště stroji a zařízeními pro údržbu a opravy majetku ve správě státního podniku. Průběžně probíhá obnova tohoto parku za moderní, ekologické a spolehlivé stroje a zařízení. Strojní podpora hlavních zdrojů tržeb (výroba el. energie a čerpání vody) je udržována a rozvíjena v součinnosti s výrobci a provozovateli zařízení a s odbornými pracovišti (projekční kanceláře, výzkumné ústavy a vysoké školy). Obnova vybavení je zajišťována systémově Lidské zdroje Počet zaměstnanců podniku z dlouhodobého hlediska výrazně klesal. V roce 2010 dosáhl 51% stavu roku Ovšem vzhledem k převodu majetku, činností a zaměstnanců rušené příspěvkové organizace ZVHS (pracoviště Ústí n. L.) došlo v roce 2011 k jeho dílčímu nárůstu. Za rok 2013 podnik vykázal celkem 617 osob v průměrném přepočteném stavu. V roce 2010 to bylo 605 osob. K obsahovalo funkční schéma podniku celkem 623 funkčních míst (v roce 2010 to bylo 615 funkčních míst). Fluktuace zaměstnanců je na velmi nízké úrovni (4,5 %), je na poloviční úrovni oproti období před 5 lety a nedotýká se významně klíčových pozic a významných odborníků. Průměrná doba pracovního poměru zaměstnance v podniku je 14,8 roku (o 2 roky vyšší než před 5 lety). Průměrný věk zaměstnanců dosáhl 47 let a v dlouhodobém sledování vzrostl za 20 let o 3 roky. Věkové pásmo Do 30 let let let let 61 a více let Zastoupení 6 % 22 % 33 % 32 % 7 % 8

9 Kvalifikační struktura z hlediska stupně vzdělání odpovídá struktuře pracovních míst (343 THP, 280 D). Z hlediska oboru vzdělání jsou největším podílem zastoupeny stavební obory (25 %), dále strojírenství (13 %), elektrotechnika, zemědělství, chemie, ekonomika, ekologie (6 10 %). Obory související přímo s vodním hospodářstvím (vodař, vodní stavby a vodní hospodářství, meliorace, krajinné inženýrství apod.) ve všech stupních vzdělání má 102 zaměstnanců, tedy 16,4 %. Stupeň vzdělání Základní Vyučení a střední Úplné střední Vyšší odborné Vysokoškolské Zastoupení 5 % 37 % 32 % 2 % 24 % Odměňování v podniku se řídí ustanoveními části šesté zákoníku práce, platnými pro podnikatelské subjekty. Průměrná měsíční mzda dosáhla v roce 2013 částky Kč. Plán na rok 2014 předpokládá 1 % růst průměrných výdělků. Podnik má vybudován dlouhodobý sociální program jako součást motivačního programu k podpoře a stabilizaci zaměstnanců. 2.2 Přehled spravovaného majetku Objem spravovaného majetku státního podniku dosáhl k hodnoty mil. Kč, z toho hodnota určeného majetku, se kterým má podnik právo hospodařit, činí mil. Kč (v pořizovacích cenách). Převládající objem tvoří úpravy na tocích v hodnotě mil. Kč, vodní díla včetně technologie za mil. Kč, budovy a ostatní stavby za mil. Kč, dopravní a mechanizační prostředky, přístroje, výpočetní technika a speciální technická zařízení za 550 mil. Kč a pozemky v hodnotě 445 mil. Kč. Nepotřebný nemovitý majetek byl vyřešen v minulých letech odprodejem (bytové domy a rekreační zařízení). Výrazně se zvyšuje i objem dlouhodobého majetku pořízeného z dotace, který dosáhl hodnoty 969 mil. Kč. Tento majetek se neodpisuje a má vesměs charakter mimoprodukční, jedná se především o úpravy koryt po povodních, protipovodňová opatření a revitalizace říčních systémů. V případech, kdy je rozdílný vlastník pozemku pod vodním dílem ve správě státního podniku upřednostňujeme výkup pozemků s tím, že je nezbytné respektovat požadavky vlastníků pozemků, tzn. i možnost vyplácení náhrady dle 59 a) VZ. V souvislosti se zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi neočekáváme vydání žádného nemovitého majetku kromě 2 pozemkových parcel v k. ú. Bernov a Lesík, které byly vydány na základě dohody uzavřené s Náboženskou maticí (právní účinky vkladu do KN k ). V současné době lhůty na podání výzev k vydání církevního majetku dle 11 zákona č. 428/2012 Sb. vypršely. 9

10 Přehled významných vodohospodářských děl a zařízení a jejich hlavní charakteristiky Měrná Měrná veličina jednotka Skutečnost Délka vodních toků celkem km Délka vodních toků dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb. a určených dle 48 odst. 2 Vodního zákona km z toho - délka upravených toků km Délka vodních toků dle 48 odst. 4 Vodního zákona km Délka ochranných hrází km 6 Délka umělých kanálů a přivaděčů km 183 Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 7 Počet jezů celkem počet 42 Počet pevných jezů počet 31 Počet pohyblivých a smíšených jezů počet 11 Jezy s energetickým využitím ve vlastnictví POh počet 13 Instalovaný výkon MW 2,52 Počet velkých vodních nádrží počet 22 Počet velkých vodních nádrží s energetickým využitím počet 12 Počet ostatních vodních nádrží s energetickým využitím počet 0 Instalovaný výkon MW 14,299 Celkový objem nádrží tis.m Ovladatelný objem nádrží tis.m Retenční objem nádrží tis.m Zásobní objem nádrží tis.m Počet ostatních vodních nádrží počet 57 Celkový objem ostatních vodních nádrží tis.m Počet velkých vodních nádrží s vodárenským využitím počet 12 Počet ostatních vodních nádrží s vodárenským využitím počet 1 Celkový objem vodárenských nádrží tis.m Plocha nádrží km 2 37,9 Plocha stanovených záplavových území při Q100 km 2 267,3 Počet vlastních MVE počet 21 Instalovaný výkon MW 16,819 Počet soustrojí na našich MVE počet 37 Fotovoltaické elektrárny počet 5 Instalovaný výkon MW 0,196 Celkový instalovaný výkon MW 17,015 10

11 2.3 Vazby a vztahy k dalším subjektům Pro posouzení a popis souboru vazeb a vztahů s ostatními subjekty je zásadním určujícím momentem hlavní předmět činnosti podniku vymezený zákonem č. 305/2000 Sb. o povodích a rozvedený v zakládací listině podniku. Z tohoto pohledu jde především o správu významných vodních toků a vodních děl ve vlastnictví státu. Tím je tedy dán základní rámec pro vymezení okruhu subjektů, se kterými podnik vstupuje do kontaktu a navazuje vzájemné vztahy. V tomto smyslu pak lze rozlišit dvě základní skupiny těchto subjektů, a to jednak subjekty z oblasti veřejnoprávní sféry a dále subjekty ze sféry soukromoprávní. Do vztahů se subjekty působícími v rámci veřejné sféry vstupuje podnik právě v souvislosti se zajišťováním povinností vymezených, v návaznosti na hlavní předmět činnosti, hlavně v zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách a dalších souvisejících právních předpisů (z. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon atd.). Z uvedeného vyplývá, že v oblasti veřejné sféry má podnik zásadní vazbu především na státní orgány a instituce působící při naplňování příslušných ustanovení vodního zákona, což jsou zejména příslušné vodoprávní úřady. Dalšími orgány (subjekty), se kterými má podnik v této oblasti časté vazby jsou příslušné orgány ochrany přírody (AOPK, CHKO, obce, kraje, apod.). V návaznosti na hlavní předmět činnosti podniku a příslušná ustanovení vodního zákona nelze rovněž opomenout ani vazby na široké spektrum subjektů jak ze soukromoprávní, tak i veřejnoprávní sféry vznikající v souvislosti s vyjadřováním podniku jako správce významných a určených drobných vodních toků a jako správce povodí. Specifickou a základní vazbou je na základě ustanovení zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku vztah k zakladateli, kterým je Ministerstvo zemědělství ČR. Tento vztah vůči zakladateli je základním nosným prvkem soustavy všech vazeb a vztahů navazovaných podnikem při výkonu vymezeného předmětu činnosti. Bližší obsah těchto vztahů je definován v základních dokumentech vydávaných zakladatelem na základě zákona o státním podniku, a to v zakládací listině a statutu podniku. Ve vztahu k veřejnoprávním institucím existují časté a úzké vazby na další subjekty veřejné sféry dané prostým faktem, že jsme právnickou osobou, samostatným podnikatelským subjektem, s poměrně velkým počtem zaměstnanců a nakládající se svěřeným majetkem. V tomto smyslu jde o subjekty zahrnující celou škálu státních institucí a orgánů, se kterými musí prakticky každá právnická osoba vstupovat do vztahů v souvislosti se zajišťováním svého předmětu činnosti a plněním povinností uložených platnou právní úpravou ekonomicky činným subjektům (finanční úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, živnostenské úřady, katastrální úřady atd.). Pokud jde o oblast soukromoprávní, koncentruje se většina existujících a vznikajících vazeb a vztahů, v návaznosti na hlavní předmět činnosti, hlavně v rámci obchodních 11

12 vztahů, prostřednictvím kterých je z obecného pohledu zajišťována péče o spravované vodní toky, vodní díla a další svěřený majetek. Právním základem těchto vztahů jsou v drtivé většině smlouvy o dílo uzavírané se subjekty zajišťujícími požadované práce. Dále jde ve vztahu k těmto subjektům ze soukromoprávní sféry o vazby založené pestrou škálou smluvních ujednání sloužících rovněž k zajišťování předmětu činnosti podniku (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu práva hospodařit, smlouvy o zřízení věcného břemene atd.). V tomto smyslu jde především o dodavatele stavebních prací, služeb, médií, výrobků a zařízení, dále např. o subjekty vyžadující součinnost podniku při využívání určeného majetku spravovaného podnikem. Samostatnou a z pohledu hospodaření podniku naprosto zásadní je v oblasti vazeb k dalším subjektům soubor vztahů souvisejících s dodávkou (odběry) povrchové vody odběratelům. Právě s ohledem na ekonomický význam těchto vazeb jsou vztahy s odběrateli v centru pozornosti podniku a tvoří takto svébytný a významný pilíř systému vztahů a vazeb utvářených podnikem k dalším subjektům. 2.4 Finanční situace Podnik vykazuje dlouhodobě dobré finanční výsledky. Hospodaření je usměrňováno tak, aby běžné provozní i investiční potřeby byly pokryty vlastními výnosy. V rámci kladného výsledku hospodaření jsou tvořeny účetní rezervy na opravy majetku a zdroje pro investiční výstavbu. Rozhodující výnosy tvoří tržby za odběry povrchové vody a tržby za vyrobenou elektrickou energii v malých vodních elektrárnách, které jsou závislé na hydrologické situaci. Pohledávky jsou průběžně sledovány a vymáhány, proto podnik vykazuje nízké procento pohledávek po splatnosti nebo pohledávek nedobytných. Podnik nečerpá žádné úvěry. Náklady, resp. výdaje jsou vždy vynakládány tak, aby s maximální hospodárností pokryly všechny činnosti. Výsledkem hospodaření státního podniku byl vždy zisk, jehož výše je přiměřená specifickému poslání a jehož kolísání je závislé zejména na vývoji odběrů povrchové vody a na hydrologických podmínkách každého roku. 12

13 3. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY SWOT ANALÝZA je jednou ze základních pomůcek manažerů podniku a prakticky umožňuje získat znalosti okolního prostředí a interních možností firmy. Úkolem je hlubší poznání problematiky, a to jak zevnitř, ve vnitřních vazbách, tak z pohledu širších souvislostí. Je zaměřena na popis očekávaných budoucích úzkých míst rozvoje a na to, co ohrožuje silné stránky a příležitosti. 3.1 Analýza vnitřního prostředí - silné a slabé stránky podniku Silné stránky Historicky dobré jméno má firma zejména mezi dodavatelskými i odběratelskými subjekty (finanční stabilita podniku), velký kredit má podnik ve sféře vysokého školství, vědy a výzkumu. V regionu je podnik vnímán jako ekonomicky stabilní subjekt, mezi jehož silné stránky patří především stabilní organizační struktura a odborná personální vybavenost. Dlouhodobá finanční stabilita, kterou zajišťují a podporují zejména tyto faktory: prakticky monopolní postavení firmy na trhu v oblasti rozhodující činnosti, tj. zajištění dodávek vody, rozhodující odběratelé povrchové vody jsou finančně silní a stabilní, funkční formalizovaný systém vnitropodnikového řízení, významný a stabilní příjem z výroby elektřiny v MVE. Funkční formalizovaný systém vnitropodnikového řízení (organizační řád, organizační struktura, systém organizačních a řídících norem, systém ekonomického řízení). Vysoká odbornost zaměstnanců v důsledku systematické podpory dalšího vzdělávání zaměstnanců a dlouholeté zkušenosti, zejména ve vodohospodářských oborech a v poslední době také v oborech ekologických. Poměr těchto odborností k ostatním v posledním období roste. K přípravě podkladů propagačního materiálu je využíváno znalostí pracovníků podniku a jejich zkušeností z provozu, údržby a oprav vodních staveb a vodohospodářských zařízení. Podnik má právo hospodařit s vybavením k přípravě a tvorbě prezentačních materiálů pracovníci podniku, za účelem realizace jednotlivých úkolů v oblasti propagace, pracují v týmu. Stabilita zaměstnanců. Nízká fluktuace zaměstnanců je jistě ovlivňována výše uvedeným a dále stabilním fungujícím systémem odměňování. 13

14 Pozitivní vztahy a spolupráce s externími organizacemi. Jde o partnerské organizace, školské a vědecké organizace a zejména o příslušné orgány státní správy a samosprávy, kde se spolupráce orientuje také na pomoc v oblasti protipovodňové ochrany. Funkční informační systém. Systém je zdrojem informací nejen pro celostátní informační systémy, ale zejména pro management podniku. Stabilní, trvale inovovaná infrastruktura informačních a komunikačních technologií (IKT). Redundantní řešení klíčových komponent IKT. Sjednocené prostředí koncových uživatelů. Trvalý zájem vedení podniku o rozvoj IKT. Využívání IKT pro většinu činností podniku. Centralizovaná údržba a rozvoj IKT. Tým pracovníků s dobrou znalostí problematiky zajišťující provoz a rozvoj veškerých IKT. Operativnost řešení požadavků uživatelů i nestandardních situací (poruch). Zkušenosti ukázaly, že velkou výhodou je, že většina aplikací informačního systému byla vytvořena vlastními kapacitami. Nepřetržitý provoz pracoviště vodohospodářského dispečinku s možností okamžité reakce na nepředvídané provozní situace, havarijní nebo jiné nebezpečné situace. Akreditované vodohospodářské laboratoře působící v oblasti zlepšování kvality vod a při řešení čistotářských havárií. Činností pro externí odběratele mohou přispět i k vylepšení finanční situace podniku. Odborná pracoviště využitelná pro řešení krizových situací. V případě mimořádných situací s následným výrazným poškozením majetku ve správě podniku jsou schopna zajistit rychlé odstraňování vzniklých škod Slabé stránky Největší podíl na výnosech podniku tvoří tržby za odběry povrchové vody, její čerpání a dopravu, přičemž největší objem odebírají silné ekonomické subjekty v regionu. V návaznosti na jejich vnitřní úsporná opatření jejich odběry povrchové vody meziročně stále klesají. Podnik nemůže tento trend nijak ovlivnit. Cena povrchové vody nestačí na krytí všech nákladů na správu povodí a správu vodních toků. Druhým největším výnosem jsou tržby za vyrobenou elektrickou energii v malých vodních elektrárnách, které jsou z jedné strany ovlivněny výkupní cenou silové energie a výší zelených bonusů stanovených regulátorem trhu, na druhé 14

15 straně je množství vyrobené elektrické energie závislé na hydrologické situaci. Ani jeden z těchto faktorů nemá podnik možnost ovlivnit. I přes zvýšené úsilí při prezentaci výsledků práce našeho podniku přetrvává malá povědomost veřejnosti (a nejenom laické) o tom, jaké jsou hlavní činnosti našeho podniku a o tom, že i náš podnik se významně podílí na ochraně a tvorbě životního prostředí. Také o financování činnosti podniku existují mylné představy. Uplatňování specifických přístupů v adresování propagační činnosti. Nízká podpora státní správy a obecní samosprávy při naplňování činností vyplývajících nejen z vodního zákona. Absence norem pro některé hlavní procesy (např. vyjadřovací činnost). Majetek pořízený z dotace se neodepisuje, má mimoprodukční charakter, jeho opravy, obnova i náklady na jeho provoz hradí podnik z vlastních zdrojů. V oblasti IKT - duplicita číselníků a nízký podíl zástupnosti mezi pracovníky systémové podpory. 3.2 Analýza vnějšího prostředí - příležitosti a hrozby Příležitosti Optimálně a efektivně využívat a rozvíjet energetický potenciál vodních toků v naší správě a vodních děl, ke kterým máme právo hospodařit, výstavbou a modernizací malých vodních elektráren. Zčásti se tak podaří kompenzovat případné negativní kolísání množství odběrů. Využívat každé reálné příležitosti k prezentaci podniku zaměřené jak na laickou veřejnost (včetně dětí a studentů všech úrovní), tak na veřejnost odbornou a na správní orgány všech stupňů. Povědomí o činnosti podniku v regionu by zvýšila masivnější prezentace péče o vodní díla a toky. Je třeba rovněž usilovat o co nejširší povědomí o základních činnostech podniku, financování a aktivně vytvářet dobrou image podniku. Využívat vhodných dotačních programů k financování údržby a rozvoje majetku ve správě státního podniku. Prosazovat zájmy a potřeby státního podniku do legislativního procesu. Zájmy a potřeby státního podniku prosazovat také při realizaci opatření zařazených v dokumentech plánování v oblasti vod na spravovaném území. Dále prohlubovat 15

16 komunikaci s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními subjekty a organizacemi. Působit preventivně v oblasti protipovodňové ochrany a zvyšovat povědomost veřejnosti o rozsahu zaplavení území velkými vodami a o ochraně před účinky velkých vod obecně. Zajišťovat cílené vzdělávání, sledování nových technologií a nové poznatky implementovat do praxe podniku. V oblasti IKT implementace nové technologie pro centrální zálohu dat (diskové pole), centralizace aplikací, kterou umožní zvýšení rychlosti sítě WAN, výběr a implementace nového ekonomického informačního systému a spisové služby, hledání nových kvalitních pracovníků, zvyšování počítačové gramotnosti u všech zaměstnanců podniku Hrozby Nejasná právní úprava ohledně vlastnictví vodních děl v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Negativním vlivem je především klesající trend odběrů povrchové vody v souvislosti s růstem ceny povrchové vody a s obecným růstem efektivity technologií či úspornými opatřeními na straně odběratelů. Dalším potenciálním negativním faktorem jsou klesající výkupní ceny vyráběné elektrické energie z obnovitelných zdrojů a výše zeleného bonusu, která je stanovena regulátorem trhu. Rozšíření nebo zúžení hlavních činností zakladatelem bez odpovídající vazby na finanční zdroje, zejména: vnější úvahy a snahy o změně rozsahu a podmínek provozování MVE, dlouhodobá nevyjasněnost správcovství již existujícího, ale i do budoucna připravovaného majetku v rámci hydrické rekultivace zbytkových jam po těžbě nerostů v severozápadních Čechách ( jezera ) financovaného z dotačního titulu bez zajištění prostředků na jeho provoz a péči. Rostoucí objem majetku financovaného z dotačních zdrojů bez možnosti tvorby odpisů a bez odpovídajícího rozvoje a zajištění zdrojů financování péče o uvedený majetek a financování jeho provozu. Regulace mzdového vývoje. Snížení cen výkupu vyráběné elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 16

17 Nevyřešený nesoulad legislativy (zákona o vodách a zákona o ochraně přírody a krajiny), který mj. způsobuje nepřiměřený (jednostranný) postup orgánů v oblasti ochrany životního prostředí a ztížené podmínky při zajišťování základních činností podniku, tj. péče o majetek a hospodaření s vodou v nádržích a jejich vodohospodářských soustavách. Některé legislativní změny, zejména nesystémové nebo prosazené různými lobbistickými skupinami mohou mít negativní dopad na ekonomiku podniku. Tlak na převedení nově vybudovaných vodních děl jinými investory (protipovodňová opatření obcí, zbytkové jámy po těžbě) do správy podniku bez zajištění zdrojů financování jejich provozu. Přírodní vlivy. Velká část běžné činnosti podniku je závislá na stochastických přírodních podmínkách, s nimiž souvisí i další potenciální hrozba povodní a mimořádných nákladů na odstraňování povodňových škod. Nebezpečí rozsáhlých havarijních znečištění vod (hustá automobilová, zejména kamionová, doprava, produktovody, nebezpečí terorizmu apod.). Nedostatečný počet kvalitních absolventů v oboru vodního hospodářství v oblastech, kde podnik působí. Převzatý majetek od ZVHS, který vyžaduje nutné opravy. Možnost zneužití informací poskytnutých v rámci propagace negativním způsobem. V oblasti IKT odchod tvůrců klíčových aplikací do starobního důchodu, výrazná změna legislativy, omezení investic do inovace komponent IKT. 17

18 4. STRATEGICKÉ CÍLE A KONCEPČNÍ ZÁMĚRY K JEJICH DOSAŽENÍ 4.1 Správa vodních toků, děl a správa povodí Pro strategické cíle a koncepční záměry je zásadní určující hlavní předmět činnosti podniku vymezen zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích a rozvedený v zakládací listině podniku. V oblasti péče o dlouhodobý majetek bude činnost zaměřena přednostně na realizaci oprav a realizaci investic dle zpracovaných plánů a finančních možností podniku. Snahou bude maximální finanční soběstačnost při správě majetku vykonávané s péčí řádného hospodáře. Při péči o spravované vodní toky budeme i nadále řešit úkoly komplexně se zřetelem na vyvážení požadavků a potřeb vodohospodářských, občanských a životního prostředí. V případě drobných vodních toků bude dále naší snahou provádět ekologicky a ekonomicky únosnou péči s důrazem na intravilány obcí. Za předpokladu, že nebudou vznikat mimořádné povodňové škody, významná opatření z hlediska zvyšování bezpečnosti vodních děl a že nedojde k mimořádnému rozšíření rozsahu spravovaného majetku, budeme jiné zdroje financování považovat za doplňkové, ale přesto využívané v maximální možné míře. Ke zlepšení stavu vodních útvarů využijeme dostupné a efektivní dotační programy - např. program Prevence před povodněmi (Operační program životního prostředí a Program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji), dotační programy pro odstranění mimořádných povodňových škod a pro významná opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti vodních děl. Ve spolupráci s partnery z Bavorska a Saska budeme využívat programy přeshraniční spolupráce Cíl 3. K zajištění kvalitních podkladů pro realizace stavebních a technologických akcí budeme aktivně vyhledávat zdatné projektanty. Vzhledem k náročným úkolům, se kterými se neustále setkáváme, je úzká spolupráce s dalšími odborníky, výzkumnými ústavy a vysokými školami nevyhnutelná. Budeme dále pokračovat v účelovém rybném hospodářství na vodárenských nádržích v naší správě a k tomuto účelu provozovat rybí líheň Přísečnice. Prohlubování spolupráce s Českým rybářským svazem, Jihočeskou univerzitou, podniky Povodí a dalšími přispěje k dalšímu zkvalitňování činností v této oblasti. 18

19 Státní podnik hospodaří s vodními díly, které regulují odtokové poměry a jsou pro stabilizaci koryt i stav vodních toků zásadní. Pokládáme spravování tohoto majetku státem za veřejný zájem. Z tohoto důvodu stanovujeme tento majetek (především se jedná o jezy) neprodejným (nezcizitelným). Spravování MVE ve správě státního podniku považujeme za zásadní. Z tohoto důvodu jsou provozované MVE majetkem, který stanovujeme také neprodejným (nezcizitelným). I nadále budeme precizovat podklady pro rozhodování při řízení vodních děl a jejich soustav na základě dosavadních zkušeností a informací, z dnes již dostatečně dlouhých řad meteorologických, hydrologických a provozních údajů a na základě využití metod matematického modelování hydrologických jevů a chování vodohospodářských soustav. Výkon technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly je zajišťován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Subjekt vykonávající TBD musí disponovat příslušným pověřením Ministerstva zemědělství. Výkon TBD si tento subjekt nesmí zajišťovat sám na svých či sebou spravovaných vodních dílech I. a II. kategorie. Přístup státního podniku, správce 28 vodních děl I. až III. kategorie a 3 VD IV. kategorie (s odborným měřením a hodnocením), je jednoznačně dlouhodobě konzistentní. Požadujeme zajištění jednotného systému měření a hodnocení chování stavebních, strojních a energetických zařízení na vodních dílech, tedy kompaktní externí zajištění výkonu TBD. Pro odborný výkon TBD je vždy velmi přínosné až nenahraditelné mít názor od externího odborníka se širokou škálou odborných a praktických zkušeností jak pro vlastní rutinní výkon TBD, tak i pro oponentní posuzování projektových dokumentací, při realizaci staveb apod. Stávající zajištění výkonu TBD neovlivní zajištění potřebných činností při řešení rozsáhlé povodňové situace. Dnešní personální i materiální zázemí státního podniku neumožňuje provádět rutinní výkon TBD na 14 vodních dílech III. kategorie a 3 VD IV. kategorie. Zajištění výkonu TBD (dle výše uvedeného rozsahu) by představovalo zabezpečení několika specialistů a dalších doprovodných profesí, zejména inženýrů hydrotechniků s potřebnou praxí pro výkon hlavního pracovníka TBD. Jednorázový výdaj s následnou obměnou by se týkal i pořízení speciálního měřicího vybavení jak přímo pro TBD, tak i pro geodetické práce. Ve spolupráci s dalšími státními podniky Povodí budeme vyvíjet snahu o nezávislost a snížení nákladů v souvislosti s prováděním TBD. Při stávajícím personálním i materiálním zázemí bude využíváno pověření Ministerstva zemědělství pro výkon technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie v jednotlivých odůvodněných případech. S ohledem na možnost podání žádosti o pověření k provádění TBD nad vodními díly II. kategorie v roce 2017, bude státní podnik usilovat o získání tohoto pověření. 19

20 Budeme zajišťovat rozvoj efektivního využívání hydroenergetického potenciálu v lokalitách stávajících MVE provozovaných státním podnikem a prověřovat další možnosti racionálního využití ostatních dostupných a ekonomicky výhodných lokalit. V současné době jsou limitující výkonové parametry distribuční soustavy. Tato situace bude dle dostupných informací vyřešena nejdříve v roce 2018, po realizaci naplánovaných investičních záměrů správce distribuční soustavy na rozšíření trafostanic. Jednotlivé plánované akce využití hydroenergetického potenciálu včetně časového rámce jsou uvedeny v aktuálním plánu investiční výstavby. Pozornost zaměříme i na možnost využití dalších alternativních zdrojů energie v závislosti na podmínkách podpory obnovitelných zdrojů energie a ekonomické výhodnosti. Navržené záměry (např. instalace fotovoltaických článků, využití tepelných čerpadel či další, neustále se objevující a zdokonalující se, technologie) budou posuzovány. Další prioritou činnosti podniku bude plánování v oblasti vod. Hlavním cílem procesu plánování je dosáhnout dobrého stavu všech druhů vod. Strategie plánování vychází ze základního ustavení environmentálních cílů pro povrchové a podzemní vody a pro chráněná území. Při jejich realizaci se budou uplatňovat tzv. programy opatření pro první i další cykly plánování. Stav plnění opatření bude průběžně monitorován. Průběh a stav plnění závazných opatření bude čtvrtletně aktualizován a zveřejňován. Plnění opatření uložených jiným subjektům budeme zjišťovat formou dopisů a dotazníkových akcí. Každoročně bude vyhodnoceno plnění jednotlivých opatření. Realizací opatření dochází průběžně ke zlepšení stavu vodních útvarů a tím k naplnění hlavních cílů plánů povodí. K prosazování realizace opatření a k dosažení cílů plánování v oblasti vod, tj. ke zlepšení stavu všech vod, je dále významně využívána vyjadřovací činnost Povodí Ohře, s. p. V souladu s rekultivacemi území po povrchové těžbě uhlí (zatápění vyuhlených lomů) budeme koordinovat a stanovovat podmínky pro zatápění zbytkových jam. V případě požadavku budeme na základě smluvního vztahu zajišťovat dodávku povrchové vody prostřednictvím čerpacích zařízení, vodních toků a nádrží v naší správě. 4.2 Investiční aktivity Prevence před povodněmi Strategie prevence před velkými vodami se skládá z opatření organizačních, technických, legislativních a ekonomických. Základními činnostmi v této oblasti bude zvyšování ochrany osob a majetku za povodní. K tomuto budeme prohlubovat znalost chráněného území, to znamená, že i nadále budeme pokračovat ve vymezování záplavových území včetně vymezování aktivních zón a hledat nové možnosti ochrany před velkými vodami. Technická opatření budou sledovat 20

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

tní podnik Správce povodí Správce významných a určených drobných vodních toků RNDr. Petr KUBALA generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik

tní podnik Správce povodí Správce významných a určených drobných vodních toků RNDr. Petr KUBALA generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Vltavy, státn tní podnik Správce povodí Správce významných a určených drobných vodních toků RNDr. Petr KUBALA generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik Zápis v obchodním m rejstříku Obchodní

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Sluňákov 2016 Ing.

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení záměru předložení žádosti o finanční podporu prostřednictvím Operačního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství

Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Stavební zákon - 2 odst.

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Sekce vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství OECD Disponibilní zásoby vody v evropských zemích

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2011 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Rozvoj metod předpovědní povodňové služby přívalové povodně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 vyhlášky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více