Rozbor bankovního systému ve vybraném regionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor bankovního systému ve vybraném regionu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Finanční obchody Rozbor bankovního systému ve vybraném regionu Bakalářská práce Autor: Darina Pálková, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Blanka Dlouhá Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a na základě a s pouţitím uvedené literatury. V Litoměřicích dne 30. dubna 2010 Darina Pálková, DiS. 6

3 Poděkování: Děkuji své vedoucí bakalářské práce Ing. Blance Dlouhé za její odbornou pomoc a připomínky při vedení této práce. Zároveň chci také poděkovat společnosti BEC odpady, s.r.o. za poskytnutí odborných materiálů a cenných rad. V Litoměřicích dne 30. dubna 2010 Darina Pálková, DiS. 7

4 Anotace práce: Tato bakalářská práce hovoří a pojednává o bankovním postupu při poskytování úvěru podnikatelské osobě, která ţádá o dotaci z Evropské Unie. Práce se zde zaměřuje zejména na posouzení klienta bankou, zda je úvěruschopný a úvěruhodný a na celkové posouzení jeho investičního projektu. Obsahem je rozbor podnikatele a jeho podnikatelské činnosti v závislosti na banku. Především je zde rozebíráno projektové financování bankou, které je charakteristické tím, ţe je oddělené od ostatních činností podniku. Banka u takového financování hodnotí zejména ekonomickou efektivnost projektu na kterém postaví své investiční rozhodnutí. Jde tedy o rozbor hlavního kroku podnikatele k získání dotace z Evropské Unie na rozšíření své podnikatelské činnosti. Po závěrečném rozhodnutí banky, ale jde pouze o začátek běhu podnikatele na dlouhou trať k získání této dotace. Posouzení projektu bankou a poskytnutí úvěru je jen jedna část z mnoha úkolů podnikatele. Tato práce tedy udává určitý příklad případného postupu jak přijít k finančním prostředkům, aby podnikatel mohl vůbec zaţádat o dotace z Evropské Unie. Annotation of work: This bachelor thesis deals and talk of the bank loan procedure for the business person who applies for a grant from the European Union. The work here focuses primarily on assessing the client's bank, whether it is creditworthy and a client's ability to meet obligations under the loan relationship, and his overall assessment of the investment project. The content analysis of the entrepreneur and his business according to the bank. In particular, there is a dismantling project finance bank, which is characterized by being separated from other activities of the enterprise. Bank financing for such assessment, in particular the economic efficiency of the project on which to build their investment decisions. It is therefore a major step analysis of the entrepreneur to obtain funding from the European Union to expand its business activities. After the final decision of the bank, but it is just the beginning run businesses for the long haul to get this subsidy. Bank project appraisal, and credit is only one part of many business tasks. This work thus gives the example of a possible procedure to come to finance the business could ever ask for subsidies from the European Union. 8

5 Obsah: Úvod Dotace z evropských fondů Jednotlivé tematické programy Postup: 5 kroků k penězům z Evropy: Další kroky k získání dotace z EU Realizace projektu Monitorování přínosu podpořeného projektu Získání peněz z Evropské unie pomocí bankovního úvěru Poradenský servis banky pro oblast financování projektů s dotacemi ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů Jednotlivé bankovní operace - Obchodní bankovnictví Úvěry Úvěrové riziko a jeho význam pro banky Průběh poskytnutí a čerpání úvěru Příprava a hodnocení investičních podnikatelských projektů Studie proveditelnosti Finanční analýza a hodnocení podnikatelského projektu Ukazatele likvidity Ukazatele solventnosti Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Realizovatelnost projektu Čistá současná hodnota (NPV Net Present Value) Doba návratnosti investice Vnitřní výnosové procento (IRR Internal Return Rate)

6 3.5. Jednání o zajištění úvěru Jednání o splacení úvěru Uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí úvěru Seznam bank v České republice Případová studie Příprava investičního projektu Společnosti BEC odpady, s.r.o Lokalizace projektu Informace o společnosti A.S.A., spol. s r.o Informace o společnosti BEC odpady, s.r.o Finanční analýza podniku BEC odpady, s.r.o Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby projektu Popis předmětu, cílů a požadovaných výsledků projektu Analýza odvětví Marketingový výzkum Analýza SWOT společnosti BEC odpady, s.r.o Popis způsobu realizace projektu Odhad časového harmonogramu realizace Odhad rozpočtu projektu Odhad struktury financování projektu Finanční plán projektu ALTMANOVO Z-SCORE pro ostatní podniky: Závěr Seznam pouţité literatury Seznam příloh

7 Úvod Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením investičního podnikatelského projektu z pohledu banky. Hlavním cílem bakalářské práce je schopnost připravit společnost BEC odpady, s.r.o. na vyhodnocení jejich podnikatelských výsledků. Toto vyhodnocení je důleţité pro získání investičního úvěru od banky a později pro získání dotace z Evropské unie. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou. V teoretické části je zkrácená teorie v podobě bankovních poţadavků při poskytování bankovních úvěrů podnikatelským subjektům a dotacemi z Evropské unie. Praktická část se pak zabývá rozborem skutečných činností společnosti BEC odpady, s.r.o. a její záměrem o rozšíření její podnikatelské činnosti. Výsledkem je určitý plán jak postupovat pro získání investičních prostředků na podnikatelský záměr. Právě díky dnešní ekonomické krizi se banky předhánějí v nabízení široké škály produktů jak pro podnikatele tak občany. Není proto jednoduché si z takové nabídky vybrat. Proto se práce snaţí společnosti BEC odpady, s.r.o. poradit, zda je vůbec vhodným kandidátem o dotaci z Evropské unie. 11

8 1. Dotace z evropských fondů 1 Společnost BEC odpady na niţ je postavená celá tato bakalářská práce se rozhodla pro rozšíření své podnikatelské činnosti na základě získání dotace z Evropské unie. 1.května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie (dále jen EU). Kromě celé řady dalších změn, výhod a nových moţností, se podnikatelům otevřela i regionální politika EU. Jedná se o nástroj, který slouţí k tomu, aby bylo dosaţeno co moţná nejrovnoměrnějšího rozvoje regionů v rámci sjednocené Evropy. Cíle se EU snaţí docílit velmi široce pojatou politikou finančních podpor, v rámci které financuje celou řadu projektů od tzv. měkkých neboli neinvestičních akcí, které jsou zaměřeny především na veřejné sluţby a nevládní sektor, ale i podnikatele aţ po velmi rozsáhlé tvrdé investiční projekty financované v řádech milionů eur zaměřené na infrastrukturu, ţivotní prostředí a také především podporu malého a středního podnikání. V rozpočtu Evropské unie představuje kapitola regionální politiky druhou největší poloţku. Aby byly prostředky všech členských států vynaloţeny co nejúčelněji, přijala EU na první pohled poměrně sloţitý mechanismus implementace těchto prostředků. Dotace se uskutečňují v rámci tzv. operačních programů na úrovni jednotlivých států a jednotných programových dokumentů, které jsou jejich obdobou. Tyto dokumenty obsahují mimo jiné tzv. dotační tituly tj. důvody, které umoţňují čerpání dotací. Kaţdý program také určuje implementační agenturu, tedy orgán (nebo orgány), který bude daný operační program realizovat, přijímat ţádosti, schvalovat je a poté vyplácet dotace. Dotací z EU se získá aţ 60 % částky svého projektu. Projekt nejdříve musí být zaplacen z vlastních prostředků např. pomocí bankovního úvěru a dotace bude poskytnuta aţ dodatečně. Česká Republika patří mezi takzvané nedostatečně nerozvinuté regiony. Máme hrubý domácí produkt niţší neţ 75 % průměru v EU. Po roce 2014 uţ nejspíš pod průměrem nebudeme a podpora z Unie pro nás skončí

9 Nyní ale v období se České republice nabízí aţ 26,69 mld., přibliţně 752,70 mld. Kč, které můţe čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibliţně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikoţ Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. Tematické operační programy (dále jen OP): OP Podnikání a inovace OP Ţivotní prostředí OP Doprava OP Vzdělání pro konkurence schopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program OP Technická pomoc Regionální operační programy (dále jen ROP): ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Střední Morava Operační programy Praha (Praha má zvláštní podmínky a dva vlastní programy. Nyní ale není ani jeden z nich otevřený.) OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita Evropská územní spolupráce INTERACT II ESPON 2013 OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce 13

10 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR Slovensko 14

11 1.1. Jednotlivé tematické programy 2 OP Podnikání a inovace Podrobný popis Operačního programu Podnikání a inovace 3 Operační program Podnikání a inovace navazuje na Operační program Průmysl a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu České republiky (dále jen ČR) do Evropské unie pro zkrácené programovací období let Nový operační program byl vypracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na období v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Strategie regionálního rozvoje, Strategie udrţitelného rozvoje, Národní inovační politika, apod.). Je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období schválené usnesením vlády České republiky č. 392/2006. Operační program Podnikání a inovace byl schválen vládou 15. listopadu 2006 usnesením č. 1302/2006 a následně byl předloţen českou stranou Evropské komisi k oficiálnímu projednání spolu s Národním strategickým referenčním rámcem, jenţ zastřešuje všechny operační programy v ČR. Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a sluţeb a rozvoj podnikání, udrţení přitaţlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, komercializace výsledků výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství zaloţeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií. K dosaţení globálního cíle budou finanční prostředky v rámci operačního programu koncentrovány na vymezené prioritní osy, charakterizující jednotlivé specifické cíle tak, by se na hospodářském růstu České republiky v budoucnosti podílely všechny regiony a byly rovněţ potlačeny tendence sociálního vyčleňování určitých skupin obyvatelstva / /42386/, 15

12 Specifických cílů je dosahováno pomocí podpory určitých oblastí v rámci speciálně vytvořených programů podpory. Prostřednictvím těchto programů se realizuje konkrétní podpora podnikatelských subjektů. Tuto realizaci zajišťuje kromě agentury CzechInvest také Českomoravská záruční a rozvojová banka. Přehled prioritních os a navazujících programů je uveden v následující tabulce. 16

13 Tabulka č. 1 Rozdělení OP Podnikání a inovace Pramen: 17

14 OP Ţivotní prostředí Operační program Ţivotní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality ţivotního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Na tento OP je ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 4,92 mld. OP Doprava Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti ţelezniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace praţského metra. Na tento OP je ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 5,77 mld. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Na tento OP je ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 1,83 mld. OP Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. Na tento OP je ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 2070,68 mil.. 18

15 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na sniţování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Na tento OP je ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 1,84 mld. Integrovaný operační program Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné sluţby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních sluţeb, veřejného zdraví, sluţeb zaměstnanosti a sluţeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Na tento OP je ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 1 582,4 mil. EUR OP Technická pomoc Operační program Technická pomoc (OP TP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v ČR v letech Na tento OP je ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 0,29 mld.. 19

16 Kaţdý operační program má svého správce, tím obvykle bývá některé ministerstvo. Většinou však ministerstvo ještě spolupracuje s někým, kdo za něj s ţadateli o dotaci vyřizuje veškerou administrativu. V tomto případě je prostředníkem agentura CzechInvest. Regionální programy zase řídí i vyřizují tzv. Úřady regionálních rad, říká se jim implementační agentury. Regiony České republiky nomenklaturní územní jednotky NUTS II, s výjimkou hlavního města Prahy byly pro programovací období strukturálních fondů EU zařazeny pod Cíl Konvergence a budou moci v rámci tohoto cíle vyuţívat podpory ze strukturálních fondů (tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu) a Fondu soudrţnosti EU. 20

17 1.2. Postup: 5 kroků k penězům z Evropy: 4 1. Najít správnou dotaci - Ověření zda daný projekt opravdu můţe získat nějakou dotaci. 2. Rozhodnout se, zda společnost bude chtít agenturu - Pokud se nedaří vlastní silou najít odpovídající dotaci je nejlepší se rovnou obrátit na některou z poradenských agentur, které se v této oblasti pohybují. Za tyto sluţby se musí platit, ale agentura zase najde vhodný projekt a zároveň sepíše ţádost o peníze, která je pro získání peněz klíčová. Tyto sluţby nabízejí ale i banky, které poskytují např. vyhledání vhodného operačního programu zdarma, ale zpracování ţádostí uţ neprovádí. Většinou tuto část předá partnerské agentuře, které uţ se musí platit. Mnohdy mají banky vlastní poradenská centra. 3. Sehnat předem peníze - Při podpisu smlouvy o dotaci se musí prokázat i prostředky na to, aby projekt mohl být realizován. A to buď výpisem z účtu nebo úvěrovou smlouvou stačí i příslib úvěru. Peníze z Unie se totiţ nedostávají předem. Nejprve se vše zaplatí ze svého a aţ pak bude poslána dotace. Datace ale nikdy není na celou cenu projektu, maximum je aţ 60 procent podle velikosti firmy. Získání dotace by nemělo trvat déle neţ 3 aţ 4 měsíce od podání ţádosti. 4. Vypracovat projekt a včas podat ţádost - Projekt je potřeba napsat s ohledem na cíle dotačního programu a vyzdvihnout v něm bodovaná místa (ty jsou uvedeny v podmínkách programu). Projekt musí být napsán stručně, přesto konkrétně a věcně. Někde se podává ale jen ţádost, ale třeba v programu Podnikání a inovace jde o dvoukolový proces (nejdříve registrace a aţ po schválení zaslání podrobných informací o projektu). Ţádosti se nejčastěji podávají elektronicky. 5. Dodrţovat pravidla Unie - Vyplacením dotace celý tento proces nekončí. Daný projekt se nedá zrušit měsíc po obdrţení dotace, většinou musí fungovat alespoň 2, 2 nebo 5 let. A vše v něm musí být tak jak bylo sepsáno ve vypracovaném projektu. 4 MF Dnes Speciální příloha pro podnikatele, 2008, /viteze.asp?c=a080929_202635_viteze_hru 21

18 Zájem o dotace z fondů EU za období % 26% Firmy Obce Školy 68% Graf č. 1 - Zájem o dotace z fondů EU za období Pramen: Tisk Mladé Fronty Dnes 22

19 2. Další kroky k získání dotace z EU Podání Registrační ţádosti se skládá z následujících kroků: 1. Zaloţení projektu v aplikaci eaccount 2. Vyplnění Registrační ţádosti (RŢ) 3. Vyplnění Finančního výkazu (FV) 4. Naskenování a odeslání rozvahy a výkazu zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období prostřednictvím aplikace eaccount V příloze jsou uvedeny kopie Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát společnosti BEC odpady, s.r.o. Plná ţádost (PŢ) Obsah PŢ: - podrobnější informace o projektu místo realizace projektu, doba trvání projektu, rozpočet projektu - horizontální ukazatele - závazné ukazatele - monitorovací ukazatele - prohlášení a závazky ţadatele Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám vystavuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které zasílá ţadateli. Realizace projektu Povinnosti ţadatele pro realizaci projektu: Úspěšný ţadatel je povinen dodrţovat podmínky, k nimţ se zavázal při podpisu Podmínek poskytnutí dotace před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Mezi podmínky, ke kterým se ţadatel zavazuje patří zejména: - vedení účetnictví - výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního programu Podnikání a inovace, dle předem stanovených pravidel 23

20 - zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, formou plaket, štítků, billboardů apod. během a po realizaci projektu dle stanovených pravidel Monitorování přínosu podpořeného projektu Monitorování projektů probíhá v průběhu realizace projektu (tj. před proplacením dotace) i po ukončení realizace. Hlavním cílem monitorování je průběţné zjišťování pokroku v realizaci podpořených projektů a naplňování závazných ukazatelů, které jsou definovány programem a stanoveny přímo ţadatelem. Příjemce dotace musí CzechInvest informovat o svém projektu ve zprávách z realizace a poté v monitorovacích zprávách, které bude pravidelně předkládat prostřednictvím internetové aplikace eaccount. Ţádost o platbu Poţadované přílohy k ţádosti o platbu: - kopie smlouvy o bankovním účtu; - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě (viz Pravidla pro dokládání), kopie kupních smluv,objednávky; - kopie dodacího listu nebo protokolu o převzetí - kopie kolaudačního souhlasu (u stavebních úprav podléhající stavebnímu povolení) atd. 24

21 3. Získání peněz z Evropské unie pomocí bankovního úvěru 3.1. Poradenský servis banky pro oblast financování projektů s dotacemi ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů 5 Tým odborníků poskytuje aktuální a srozumitelné informace o finanční podpoře prostřednictvím dotačních programů EU a na míru šitém financování projektů. Hlavní výhody: - aktuální informace a servis - dotační průzkum - informace o dostupných dotacích a evropských strukturálních fondech - osobní konzultace s regionálními specialisty - moţnost konzultace vyuţívání dotací EU a financování projektu přímo ve Vaší společnosti - u náročných projektů moţnost vyuţít know-how analytického týmu banky - zajištění odborné asistence - pomoc s přípravou projektu, ţádostí o dotaci EU, udrţením dotace EU - pomoc s výběrem poradenské firmy dle typu projektu a dostupnosti strukturálních fondů EU - optimální financování projektu - pokrytí všech fází projektu - sladění podmínek úvěru a dotace EU 5 25

22 3.2. Jednotlivé bankovní operace - Obchodní bankovnictví 6 Obchodní banka provádí obchody s penězi třemi druhy bankovních operací. Všechny typy bankovních operací vedou k vytváření nabídky bankovních produktů. 1. Aktivní operace banka vystupuje jako věřitel. Jedná se o úvěry poskytované klientům banky. Úvěr je peněţní vztah mezi dluţníkem a věřitelem. Je to forma návratného přerozdělování dočasně uvolněných peněţních zdrojů. Za vyuţívání úvěru zaplatí dluţník věřiteli úrok. 2. Pasivní operace banka je v pozici dluţníka. Jde o přijímaní vkladů od klientů nebo o přijaté úvěry od jiných bank. Jednou z nejdůleţitějších pasivních operací jsou depozitní obchody. Klientské vklady můţeme rozdělit na : 3. Neutrální operace banka není ani dluţníkem ani věřitelem. Výsledek těchto operací ovlivní její výnosy a náklady (za provádění platebního styku klienti zaplatí určité poplatky, které jsou výnosem banky). Jedná se o platební styk. Tato bakalářská práce se zabývá výhradně aktivními operacemi banky Úvěry 7 Bankovní úvěr je časově omezené, úplatné přecházení peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému pouţití. Obvyklá hlediska členění úvěrů: - doba splatnosti: krátkodobý (do 1 roku), střednědobý (od 1 do 4 let), dlouhodobý (nad 4 roky) - zajištění úvěru: nekrytý (tj. bianko úvěr), krytý (osobním zajištěním nebo reálným zajištěním) - účel: (spotřební úvěr, oběţný úvěr, sezónní úvěr, investiční úvěr, překlenovací úvěr, úvěr na privatizaci, hypotéční úvěr, importní úvěr, exportní úvěr) 6 Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut, a.s., s. 34. ISBN Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut, a.s., s. 34. ISBN

23 - poskytovatel úvěru: (úvěr poskytnutý bankou obchodní nebo centrální, konsorciální úvěr, veřejný úvěr) - metoda úvěrování: na základě stavu objektu úvěru tj. jednorázové poskytnutí kontokorentní tj. variabilní čerpání revolvingový tj. poskytnutí v dílčích částkách, opakovaně - měna: (v domácí měně, v cizí měně) - odvětví, kde působí příjemce úvěru: (průmysl, zemědělství, stavebnictví, vnitřní obchod, zahraniční obchod atd.) - právní postavení příjemce úvěru: (soukromá fyzická osoba a domácnost, podnikatelský subjekt, veřejné instituce) pasivní: Úvěrové riziko a jeho význam pro banky 8 Rizika související s prováděním úvěrových obchodů lze rozdělit na aktivní a Aktivní úvěrové riziko vzniká z moţnosti, ţe poskytnuté úvěry nebudou buď vůbec splaceny, anebo nebudou splaceny včas. Aktivní úvěrové riziko lze pak dále členit do následujících dílčích rizik např.: - riziko bonity dluţníka splácení úvěru probíhá jen částečně, nebo úvěr není splácen vůbec - riziko zajištění klientem vystavené záruky nepostačují k pokrytí poskytnutého úvěru - riziko likvidity sjednané splátky se zpoţďují 8 Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut, a.s., s ISBN

24 Pasivní úvěrové riziko vyplývá z toho, ţe peníze, které banka dostala od klientů k dispozici ve formě depozit, budou vyčerpány dříve, neţ se očekává. Ze zmíněných rizik má největší význam sledování rizika bonity klienta. Opatření, která mají banky k dispozici, aby se pojistily před působením rizika bonity dluţníků, můţeme rozdělit na globální a jednotlivá Průběh poskytnutí a čerpání úvěru 9 Banka prozkoumá ţádost z hlediska: - úvěruschopnosti klienta tj. způsobilosti klienta uzavírat právoplatné úvěrové obchody, právně účinným způsobem se teda vůči bance zavázat. - úvěruhodnosti klienta tj. schopnosti klienta dostát závazkům z úvěrového vztahu (uhradit úroky a splátky úvěru dle podmínek sjednaných v úvěrové smlouvě). Součástí prozkoumání ţadatele bankou je i posouzení jeho podnikatelského projektu. 9 Kolektiv autorů. Bankovnictví. 6. vyd. Praha: Bankovní institut, a.s., s ISBN

25 3.3. Příprava a hodnocení investičních podnikatelských projektů 10 Pečlivá a kvalitní příprava podnikatelského projektu je jednou ze základních podmínek úspěchu podnikání v podmínkách trţní ekonomiky. Proces přípravy a realizace podnikatelského projektu se člení na 3 fáze: 1. Předinvestiční - identifikace projektu - předběţný výběr - zpracování technicko-ekonomické studie (studie proveditelnosti) 2. Investiční 3. Provozní Předmětem zájmu banky je fáze předinvestiční a to zejména fáze zpracování studie proveditelnosti Studie proveditelnosti - obsahuje systematicky uspořádané informace potřebné pro celkové vyhodnocení projektu, které vede k rozhodnutí o realizaci, či zamítnutí projektu. Náplní studie proveditelnosti jsou tyto součásti: - lokalizace projektu a zdůvodnění projektu, popis cílů - analýza odvětví - marketingová strategie - způsob realizace, výrobní program, určení technologií atd. - umístění výrobní jednotky a časový harmonogram projektu - stanovení počtu pracovních sil, rozpočet projektu - finanční analýza a hodnocení atd. 10 Sovová, H. a kolektiv. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, a.s., s ISBN

26 Na celou předinvestiční fázi by se nemělo zapomínat při hodnocení podnikatelských projektů pro účely ţádosti o úvěr případně o dotaci, neboť provedená analýza určuje vstupní podklady a rozhodují tak o reálnosti provedených výpočtů a rozhodnutí učiněných na jejich základě. Jednotlivé části studie proveditelnosti jsou popsány v praktické části. Poslední část studie proveditelnosti, finanční analýza, je níţe rozepsána i teoreticky Finanční analýza a hodnocení podnikatelského projektu Příprava podnikatelského projektu je spojena s tzv. finančním 11 a investičním 12 rozhodnutím. Význam finanční analýzy projektu pak spočívá v tom, ţe tvoří podklady pro tato rozhodnutí manaţerů, investorů a dalších zúčastněných subjektů. Finanční analýza : Jakékoli finanční rozhodování musí být podloţeno finanční analýzou, na jejíchţ výsledcích je zaloţeno řízení majetkové i finanční struktury podniku. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku. Tuto finanční analýzu provádí finanční manaţeři a vrcholové vedení firmy. Můţeme ji nazývat interní analýzou. Vychází z údajů interních, které nejsou běţně dostupné údaje z finančního a manaţerského účetnictví, vnitropodnikové evidence, kalkulací. Cílem finanční analýzy je zlepšení výkonností firmy. Základem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele; ty vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů. 11 Finanční rozhodnutí se provádí v případě, ţe je rozhodnuto do projektu investovat. Řeší, jakým způsobem daný projekt financovat tak, aby byl finančně průchodný. Je významné pro zajištění ţivotaschopnosti projektu. 12 Investiční rozhodnutí odpovídá na otázku, zda vůbec do projektu investovat, či nikoliv, tj. zda je posuzovaný projekt dostatečně efektivní. 30

27 Ukazatele likvidity Schopnost jednotlivých aktiv (majetkových sloţek podniku) přeměnit se rychle a bez větších ztrát na peněţní prostředky, označujeme jejich likvidnost. Z hlediska likvidnosti jsou peníze nejlikvidnějším majetkem, stroje a budovy nejméně likvidním. Finanční majetek Okamţitá likvidita = Krátkodobé závazky Vychází z neuţší definice likvidních aktiv, je tedy nejpřísnější. Finanční majetek krátkodobé pohledávky Pohotová likvidita = Krátkodobé závazky Tento ukazatel měří platební schopnost podniku po odečtení zásob z oběţných aktiv. Lépe proto vystihuje okamţitou platební schopnost. Oběţná aktiva Běţná likvidita = Krátkodobé závazky Finanční majetek (běţná aktiva) Krátkodobé závazky (běţná pasiva) Tento ukazatel měří platební schopnost podniku z hlediska kratšího období (obvykle měsíčně). Pracovní kapitál = Běţná aktiva Běţná pasiva Závisí na velikosti firmy. Není dána norma. (firma má o Kč víc, neţ potřebuje k úhradě krátkodobých závazků) 31

28 Ukazatele solventnosti Solventnost firma je solventní, jestliţe by se při případné likvidaci vyrovnala se závazky vůči okolí Jestliţe by její majetek vynesl při prodeji víc, neţ jsou jeho celkové dluhy. Vlastní kapitál Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu firmy = x 100 Celkový pasiva Cizí kapitál Ukazatel celkové zadluţenosti = x 100 Celková pasiva Ukazatele rentability Ukazatel měří čistý výsledek podnikového snaţení. Hrubý zisk Rentabilita úhrnných vloţených aktiv = x 100 (ROA return on assets) Celková aktiva Schopnost podniku vyuţívat celkový kapitál. Hrubý zisk Rentabilita vlastního kapitálu = x 100 (ROE - return on equity) Vlastní kapitál Zisk Rentabilita nákladů = Náklady Zisk Rentabilita trţeb (ROS return on sales) = Trţby 32

29 Ukazatele aktivity Zachycují relativní vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv 360 x pohledávky z obchodního styku Doba obratu pohledávek vyjádřená počtem dní = Roční trţby 360 x zásoby Doba obratu zásob vyjádřená počtem dní = Náklady Roční trţby Obrat celkových aktiv = Celková aktiva Další důleţitým krokem banky při posuzování ţadatele o úvěr je hodnocení finanční realizovatelnosti projektu. 33

30 3.4. Realizovatelnost projektu Součástí hodnocení projektu je rovněţ ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Skládá se z běţných metod hodnocení investičních projektu. Účelem hodnocení je na základe údajů z připravovaného projektu vypočítat moţnost realizace projektu. Finanční plán investičního projektu Základní údaje o projektu (celkové náklady, poţadovaná dotace aj.) V rámci finančního plánu projektu je zapotřebí také představit Cash flow projektu. V této části ţadatel vyplňuje projektované hodnoty výnosu, nákladu a oběţného kapitálu. Vstupní data musí být vyplněna pro jednotlivé roky, počínaje rokem plánovaného začátku realizace investice aţ do termínu plánovaného ukončení provozování investice (maximálně však na 10 let). Hodnota diskontní sazby (diskontního faktoru) Diskontní sazba je výnosová míra, kterou nabízejí z hlediska rizika srovnatelné investiční alternativy. Teoreticky vyjadřuje nejlepší moţný výnos alternativní investice k investici posuzované. Výpočet diskontního faktoru: kde: PVCFt je současná hodnota hotovostního toku v roce t, CFt je hotovostní tok v roce t (tedy diskontovaná veličina), r je diskontní sazba. Závislost disk. sazby na typu projektu kategorie projektu diskontní sazba obnova výrobního zařízení 8% snížení nákladů ověřenou technologií 10% rozšíření existujícího výr. programu 12% zavádění nových produktů 15% projekty vzdálené zaměření firmy 20% Zdroj: Ekonomická teorie 34

31 Výsledné hodnocení je zaloţeno na bodovém ohodnocení jednotlivých hodnotících ukazatelů: Čistá současná hodnota (NPV Net Present Value) NPV je definována jako součet diskontovaných peněţních toků projektů v průběhu sledovaného časového intervalu. Výpočet čisté současné hodnoty investičního projektu: Podle konkrétních vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů a porovnání je přiřazen kaţdému ukazateli zvlášť počet bodů následujícím způsobem. Uvádím následující příklad přiřazování bodů společnosti: - Kdyţ NPV>0, pak 3 body, Kdyţ NPV = 0, pak 1 bod, Kdyţ NPV <, pak 0 bodu - Kdyţ IRR>=DS, pak 3 body, Kdyţ (IRR>= 0 and IRR<DS), pak 1 bod, Kdyţ IRR<0, pak 0 bodu - Kdyţ DN<0,6*PDOI, pak 3 body, Kdyţ (DN>=0,6*PDOI and DN<=PDOI) pak 1 bod, Kdyţ DN<PDOI pak 0 bodu - Výsledný počet bodu je součet bodu za jednotlivé ukazatele. Podle celkové výsledné hodnoty bodu je projekt doporučen nebo nedoporučen nebo doporučen s výhradami. - Součet bodu > 3 DOPORUČENO - Součet bodu = 3 DOPORUČENO S VÝHRADAMI - Součet bodu < 3 NEDOPORUČENO 35

32 Doba návratnosti investice Doba návratnosti je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. Výpočet doby návratnosti investičního projektu: Vnitřní výnosové procento (IRR Internal Return Rate) Vnitřní výnosové procento je taková výše diskontní sazby při níţ bude čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule. Výpočet IRR investičního projektu: Uvedený matematický vztah nelze pouţít k přímému výpočtu IRR, neboť vzhledem k umocnění hledané veličiny na t-tou ho nejsme schopni z výrazu vyjádřit. Výpočet se provádí proto v podstatě iterativní metodou, kdy měníme ve vzorci tak dlouho zadávanou diskontní sazbu, aţ se nám NPV vyrovná nule. Tato metoda by se dala připodobnit k postupu prostřednictvím pokusů a omylů, nicméně kaţdý následující pokus by měl být přesnější. Pokud nám vychází při prvním pokusu NPV kladná, je to pro nás znamení, ţe je třeba diskontní sazbu ve jmenovateli zvýšit, abychom se IRR přibliţovali a nevzdalovali a naopak. Po prozkoumání všech těchto nezbytných ukazatelů zda je ţadatel vhodným kandidátem o úvěr nastává fáze jednání o zajištění a splácení úvěru a uzavření úvěrové smlouvy. 36

33 3.5. Jednání o zajištění úvěru K zajištění úvěru je pouţíváno: - Ručení - Avalovaná směnka - Zástavní právo k věci nemovité - Zástavní právo k věci movité - Zástavní právo k pohledávce - Zástavní právo k cenným papírům 3.6. Jednání o splacení úvěru Úvěr můţe být splacen jednorázovou splátkou či v několika splátkách, pravidelných či nepravidelných. Z hlediska úroku a splátky rozlišujeme: - běţné splácení splátky úvěru a splátky úroku jsou vyčísleny zvlášť; splácet se mohou buď samostatně nebo dohromady; výše úroků se vţdy mění, neboť je závislá na zůstatku úvěru v účtovacím období, - anuitní splácení ve splátce je zahrnut současně úrok i úmor úvěru, celková splátka je stále ve stejné výši a úhrada je prováděna na jeden účet. V průběhu času se ve splátce zvyšuje úmor (splátka úvěru) Uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí úvěru Po prozkoumání všech potřebných údajů vypracují banky návrh na poskytnutí úvěru, který je předkládán k posouzení úvěrovému výboru nebo úvěrové komisi příslušného místa např. pobočka nebo centrála. Pokud se banka rozhodne poskytnout klientovi úvěr, musí dle obchodního zákoníku uzavřít s klientem úvěrovou smlouvu. 37

34 Úvěrová smlouva musí obsahovat: - závazek banky poskytnout klientovi úvěr v určité výši, - závazek dluţníka poskytnuté peněţní prostředky splatit a zaplatit úroky ve sjednaných termínech (splátkový plán), - úrokovou sazbu, za níţ je úvěr poskytován, - podmínky čerpání úvěru, - eventuální sankční podmínky pro případy neplnění podmínek poskytnutí úvěru, - číslo účtu, na který je úvěr poskytnut, - způsob zajištění úvěru. Poskytováním úvěrů jako pro fyzické tak pro právnické osoby se zabývá většina bank v České republice. 38

35 3.8. Seznam bank v České republice 13 Tabulka č. 2 Banky v ČR Pramen: &p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=1 39

36 4. Případová studie Příprava investičního projektu Společnosti BEC odpady, s.r.o Lokalizace projektu - kdo bude ţadatelem projektu, kde bude projekt realizován (region) Představení společnosti BEC odpady, s.r.o. Provozovna, která působí v oboru nakládání s odpady a ochrany ţivotního prostředí, technických a ekologických sluţeb na Litoměřicku, Roudnicku, Mělnicku a přilehlých oblastech zajišťuje komplexní systém odpadového hospodářství pro města, obce, podnikatele a ţivnostníky, mobilní sběry nebezpečných odpadů, sběrné dvory a provozuje třídicí linku. Nejvýznamnější zákazníci: - Litoměřice, - Mělník, - Roudnice, - Lovosice, - Podnik TS Lovosice s.r.o.. Provozovna BEC odpady, s. r. o. spadá pod firmu.a.s.a., spol. s r.o. Firma.A.S.A. byla zaloţena v roce 1988 v Rakousku a v relativně krátkém období se stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních sluţeb. V České republice působí od roku 1992 a dnes je největší a nejperspektivnější firmou v odpadovém hospodářství. 40

37 Rozvoj společnosti historie zaloţení společnosti.a.s.a. Holding v Rakousku první vstup.a.s.a. na trhy střední a východní Evropy a zaloţení konzultační firmy v Brně na jiţní Moravě zaloţení firmy.a.b.a. Únanov, dnešní.a.s.a. ES Únanov; zaloţení.a.s.a. Brno zaloţení společnosti.a.s.a. Ţabičce; zahájení provozu skládky Praha Ďáblice; novým majitelem společností.a.s.a. Group se stala francouzská EDF zaloţení společnosti.a.s.a. Černošín; Zahájení provozu skládky v Ţabčicích; zaloţení společnosti.a.t.s. Znojmo, pozdější.a.s.a. EKO Znojmo; Zaloţení společnosti.a.s.a. Dačice; Zaloţení společnosti.a.s.a. Liberec Významný krok - v červenci se uskutečnila fúze 3 firem -.A.S.A. Praha,.A.S.A. Brno a.a.s.a. Industrieservis a vznikla nová společnost.a.s.a., spol. s r.o. se sídlem v Praze a aktivitami po celé ČR; koupě společnosti DRUSUR v Brně, pozdější.a.s.a. Drusur; zahájen provoz překládací stanice v Liberci; otevřeno logistické centrum v Ostravě zaloţení společnosti.a.s.a. České Budějovice; Sanační práce - zahájení projektu KORAMO Kolín (pozdější PARAMO) - přepracování odpadů na tuhé alternativní palivo KORMUL úspěšné zakončení procesu certifikace a získání certifikátů ISO 9001 a ISO koupě společnosti QUAIL Ingeniering; koupě společnosti Compag Batelov, pozdější.a.s.a. SOB Batelov; koupě společnosti JAVA -TS (pozdější.a.s.a. Sluţby Ţabovřesky); koupě společnosti REGIOS zahájení provozu TAP linky; zaloţení.a.s.a. Odpady Litovel otevření centra pro vyuţití odpadů v Brně zahájení provozu druhé TAP linky v Brně 41

38 koupě společnosti BECKER Posázaví a vznik nové firmy.a.s.a. Posázaví zaloţení nové společnosti REPAP jako společného podniku.a.s.a. a Eurowaste; zaloţení společnosti.a.s.a. TS Prostějov novým majitelem.a.s.a. Group se stala španělská společnost FCC; koupě společností EnviCon G, s.r.o., BEC odpady, s.r.o. a SaNo CB, s.r.o.; zaloţení provozovny v Lysé nad Labem A.S.A. majoritní vlastník společnosti PERGO a.s.; koupě společnosti REMAT Jihlava 42

39 Organizační struktura FCC je jedničkou na španělském trhu v oblasti nabídky komunálních sluţeb pro města a obce a získává stále větší postavení i na mezinárodním trhu. Má více neţ zaměstnanců po celém světě. Společnost FCC Sluţby pro ţivotní prostředí Sluţby Versia Solární a větrná energie Cementárny Realitní činnost.a.s.a. Abfall Service AG.A.S.A. Rakousko.A.S.A. International Environmental Services GmbH Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Rumunsko Další země Schéma č. 1 Organizační schéma hlavní společnosti FCC Pramen: Vlastní zdroje 43

40 Provozovny a dceřiné společnosti.a.s.a. v České republice.a.s.a. Abfall Service AG.A.S.A. International Environmental Services GmbH Provozovny Dceřiné společnosti Společné podniky Praha.A.S.A. s. r. o. Praha.A.S.A. Liberec, s. r. o. Brno.A.S.A. Hp, s. r. o. Praha.A.S.A. EkKO, Znojmo, s. r. o. Ostrava.A.S.A. Areal, s. r. o. Brno.A.S.A. Dačice s. r. o. Teplice A další A další A další Graf č. 2 Organizační schéma společnosti A.S.A., spol. s r.o. Pramen: Vlastní zdroje 44

41 Poskytované sluţby: pro města a obce - Komplexní řešení nakládání s odpady - Separace odpadů - Sběr a odstranění nebezpečného a velkoobjemového odpadu - Přistavování velkoobjemových kontejnerů - Úklidové práce na komunikacích (letní a zimní údrţba komunikací) - Čištění komunikací - Svoz odpadkových košů - Údrţba městské zeleně - Další činnosti dle potřeb města pro průmyslové podniky - Příprava a realizace projektů komplexního odpadového hospodářství - Sběr a přeprava odpadů specializovanou technikou - Třídění a zpracování odpadů - Odstranění nebezpečných odpadů - Pronájem vhodných typů kontejnerů - Periodická aktualizace cen - Kompletní personální servis pro obchodní společnosti - Tvorba a realizace projektů KOH - Sběr a přeprava odpadů, pronájem techniky - Systém separace přímo u zákazníka - Lisovací zařízení na pracovišti s cílem sníţit přepravní náklady - Legislativní servis - Kvalifikovaní pracovníci pro soukromníky - Pronájem různých druhů kontejnerů - Sběr, svoz a odstranění různých druhů odpadů 45

42 - Nakládání se stavebními odpady - Čištění jímek a septiků - Čištění a údrţba komunikací Největší konkurenti - KOUTECKÝ, s.r.o. - HLADÍK, s.r.o. - A.P.E. s. r. o. 46

43 Informace o společnosti A.S.A., spol. s r.o..a.s.a., spol. s r.o. IČO DIČ CZ Adresa Ďáblická 791/89, Datum vzniku Praha, 18200, ČR Web Registrovaný kapitál. Telefon Počet zaměstnanců 823 Právní forma Společnost s ručením omezeným Název firmy, jméno fyzické osoby Procentuelní podíl.a.s.a. International Environmental Services GmbH 100% Vybraná majetková účast Název firmy Procentuelní podíl OBSED a.s. 100% Management Jméno Kastner Arnošt, Ing. Lukášová Kamila, Ing. Morávek Petr, Ing. Tomášek Pavel, Ing. Kostřicová Alexandra Funkce Generální ředitel Finanční ředitel Obchodní ředitel Provozní ředitel Tiskový mluvčí Sloţení orgánů Jméno Funkce Datum od Vokřál Petr, Ing. Jednatel Kastner Arnošt, Ing. Jednatel

44 Finanční údaje Rok Aktiva celkem Kč Vlastní kapitál Cizí zdroje Trţby resp. výkony Kč Obrat resp. výnosy Kč Kč Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek za účetní období Kč Tabulka č. 3 Informace o společnost ASA, s.r.o.. Pramen: Vlastní zdroje 48

45 Informace o společnosti BEC odpady, s.r.o. BEC odpady s.r.o. IČO DIČ CZ Adresa Prosmycká 2/88, Lovosice, Datum vzniku , Česká republika Registrovaný kapitál Kč (provozovnaspojovatelka) Telefon (k datu ) Web Počet zaměstnanců 32 Společnost s ručením Právní forma omezeným Podnikatelské aktivity (obory dle OKEČ) Sběr a zpracování ostatních odpadů Úprava a rozvod pitné a uţitkové vody Pozemní a inţenýrské stavitelství Elektroinstalace Opravy a údrţba motorových vozidel (kromě motocyklů) Ostatní velkoobchod Kategorie podle počtu zaměstnanců Kategorie podle trţeb zaměstnanců Kč Kategorie podle počtu zaměstnanců Kategorie podle trţeb zaměstnanců Kč Vybraný vlastník Název firmy, jméno fyzické osoby Procentuelní podíl EnviCon G s.r.o. 100% 49

46 Sloţení orgánů Jméno Funkce Datum od Hinterholzinger Martin, Ing. Jednatel Kastner Arnošt, Ing. Jednatel Finanční údaje Rok Aktiva celkem Kč Kč Kč Kč Vlastní kapitál Kč Kč Kč Kč Cizí zdroje Kč Kč Kč Kč Trţby resp. výkony Kč Kč Kč Kč Obrat resp. výnosy Kč Kč Kč Kč Náklady Kč Kč Kč Kč Hospodářský výsledek za účetní období Kč Kč Kč Kč Tabulka č. 4. Informace o společnosti BEC odpady, s.r.o. Pramen: Vlastní zdroje 50

47 Finanční analýza podniku BEC odpady, s.r.o. Finanční situace podniku: Finanční analýza společnosti BEC odpady, s.r.o. Rok Likvidita Okamţitá likvidita 3,30 3,76 1,95 1,67 Pohotová likvidita 3,35 3,83 1,97 1,95 Běţná likvidita 1,90 2,24 1,09 0,001 Rentabilita ROA 18,77% 24,94% 16,89% 27,56% ROE 26,31% 31,78% 26,20% 39,79% Rentabilita nákladů 6,99% 11,86% 7,84% 11,45% ROS 6,63% 10,76% 7,33% 10,31% Solventnost Celková zadluţenost 28,43% 21,34% 35,39% 30,74% Podíl vlastního jmění a celkového kapitálu 39,85% 27,19% 54,89% 44,38% Aktivita Doba obratu pohledávek 48 dnů 43 dnů 44 dnů 59 dnů Doba obratu zásob 2 dny 2 dny 1 den 1 den Obrat celkových aktiv 2,83 obratů za rok 2,32 obratů za rok 2,31 obratů za rok 2,31 obratů za rok Tabulka č. 5 Finanční analýza společnosti BEC odpady, s.r.o. Pramen: Vlastní zdroje 51

48 Interpretace jednotlivých poměrových ukazatelů finanční analýzy: - Okamţitá likvidita Jak je podnik schopen uhradit své momentálně splatné závazky z krátkodobého finančního majetku. Ideální hodnota je 1, min. by neměla klesnout pod 0,2. - Pohotová likvidita Schopnost podniku spatit závazky z obchodního styku a vůči zaměstnancům. Ideální hodnota je 1, vyšší číslo značí vyšší zásoby neţ je potřeba, coţ váţe prostředky a sniţuje zisk. - Běţná likvidita Jak pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku, tedy popisují situace jak by byl podnikatel schopen pokrýt veškeré své závazky, kdyby okamţitě prodal všechna svá aktiva. Vyšší hodnota bývá spojena s lepší situací. Minimální hranici tvoří 1,5. - ROA Vyjadřuje míru zhodnocení aktiv společnosti financovaných vlastními nebo cizími zdroji. - ROE Z jedné vloţené koruny do podnikání získá podnikatel dané procento zisku. - Rentabilita nákladů Z jedné vynaloţené koruny má podnikatel dané procento zisku. - ROS Z jedné utrţené koruny podnikatel získá dané procento zisku. - Celková zadluţenost Ukazuje celkovou zadluţenost podniku. Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší a nebezpečnější je zadluţenost. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,3 0,6. - Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu firmy - Ukazuje zadluţenost podniku. Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší a nebezpečnější je zadluţenost. - Doba obratu pohledávek Jak dlouho trvá splacení pohledávek. Tento ukazatel by se měl drţet hodnot odpovídající průměrné době splatnosti fakturů. - Doba obratu zásob Říká, jaký je průměrný počet dnů, po které je majetek v podniku vázán aţ do fáze spotřeby nebo prodeje.kratší doba bývá pro podnikatele výhodnější. - Celkový obrat aktiv Vypovídá, za kolikrát se veškerá aktiva podniku obrátí za rok. V ideálnímj případě by se měl pohybovat kolem úrovně jedna. 52

49 Interpretace výsledků finanční analýzy společnosti BEC odpady, s.r.o.: Ukazatele likvidity Informují o schopnosti podniku splácet včas své krátkodobé závazky. Společnosti se tedy daří postupně eliminovat vliv zásob a pohledávek. Ukazatele rentability Informují o schopnosti podniku zhodnocovat kapitál a vytvářet zisk. Cílem je zvyšovat rentabilitu podniku, což se společnosti BEC odpday, s.r.o. opravdu daří. Ukazatele solventnosti Informují o finanční stabilitě podniku. Společnost se pohybuje v rozmezí dovolené zadluženosti. To je znak její dobré finanční stability jak dnes tak i do budoucna. Ukazatele aktivity Zachycují relativní vázanost kapitálu v jednotlivých formách aktiv. Vyjadřují dobu obratu ve dnech. Společnosti se daří tuto dobu obratu postupně zkracovat a to je také cílem aktivity. 53

50 4.2. Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby projektu Projekt společnosti BEC odpady, s.r.o. Projekt: 14 Vybudování recyklační linky na textilní odpad Tento projekt vychází tedy z určitého problému, který jsem se rozhodla tímto způsobem řešit. Problém : Nedostatek recyklačních linek na textilní odpad v Ústeckém kraji Analýza projektu Metoda stromu problému Textilní odpad končí na skládkách Nákup textilních materiálů z výrobních společností Nedostatek kontejnerů na textil Nedostatek místa Nevyuţití materiálu pro jiné provozovny Nedostatek recyklačních linek Nedostatečná kapacita pro odpadové společnosti Nedostatek financí Neznalost recyklace pro zákazníky Nástavba nových prostor Obrázek č. 1 Metoda stromu problému Pramen: Vlastní analýza 14 Projekt je jedinečná aktivita zaměřená na změnu, omezená časem, předem daným rozpočtem a lidskými zdroji. Je pokusem o změnu k lepšímu, o inovační činnost, zahrnuje zavádění nových postupů a metod (např. rekonstrukce učebny a vybavení počítači, zateplení budovy, stavba hřiště, inovace vzdělávacího programu, nový program pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, zavedení nových metod ve výuce cizího jazyka). 54

51 4.3. Popis předmětu, cílů a poţadovaných výsledků projektu Cíl projektu: Společnost BEC odpady, s.r.o. se rozhodla pro rozšíření své podnikatelské činnosti a to ve sběru a recyklaci textilního odpadu. Bude to tedy další sluţba pro města a obce v Ústeckém kraji které bude napomáhat k ochraně ţivotního prostředí i díky samotným spotřebitelům. Na textilní odpad budou poskytnuty speciální kontejnery a společnost BEC odpady, s.r.o. se postará o svoz těchto textilií a jejich recyklaci. Část zachovaného textilu bude poskytnut potřebným. Ostatní textilní odpad bude recyklován a prodán společnosti věnující se výrobě mycích a čistících hadrů a zbytek spálen. Společnost BEC odpady, s.r.o. se tuto činnost rozhodla financovat pomocí dotace z EU. Díky této finanční výpomoci bude moci realizovat nákup zejména potřebných technologií a strojů na svoz, třídění a recyklaci textilního odpadu. Celé toto nakládání s odpady se bude řídit podle zákona č. 185/2001 Sb., ve kterém jsou stanoveny jednotlivé pokyny jednání provozovatelů sběrných dvorů, třídíren odpadů atd., dále pravidla pro předcházení vzniku odpadů, dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje. Tato inovace bude nahlášena na příslušný obecný úřad, který podle zákona má se společností sepsanou smlouvu o nakládání odpadů obce. Vede si příslušnou evidenci odpadů a nakládání s nimi. Tato evidence slouţí ke kontrole pro jednotlivá ministerstva a kontrolní inspekci. Příslušný kraj pak sestaví plán odpadového hospodářství a tento plán musí schválit příslušné ministerstvo. Rozšíření své podnikatelské činnosti chce společnost BEC odpady, s.r.o. uskutečnit z důvodu posílení její pozice na trhu a oslabení konkurence v Ústeckém kraji. Také tím bude otevřena i moţnost na nová pracovní místa na pracovní úsek s textiliemi. Jak pracovníků na třídění tak i na svoz, ale i vedoucí pracovníky. 55

52 Plán prostorů: Dovozní rampa Recyklační linka Recyklovaný materiál Skladové prostory WC Obrázek č. 2 Plán prostorů pro recyklační linku Pramen: Vlastní návrh 56

53 4.4. Analýza odvětví Popis situace na trhu s odpady Třídění textilu Třídění textilu zatím není moc rozšířené. V Ústeckém kraji ho provozuje jen jedna společnost a to Koutecký s.r.o., která zajišťuje svoz a další zpracování textilního odpadu. Dle průzkumu a statistik jsme v relativně krátké době obsadili přední místo v třídění odpadu v Evropské unii. 57

54 Graf č. 2 - Způsob nakládání s komunálním odpadem v některých státech Pramen: Vlastní zdroje 58

55 Recyklace odpadu v České republice Míra recyklace odpadu se v České republice kaţdoročně pomalu zvyšuje. Přesto je ve srovnání s radou státu EU zatím niţší. Podle tvrzení agentury CENIA, vycházející z údajů firmy EKO-KOM zodpovědné za separaci obalu v Česku se však údajně úroveň recyklace PET lahví v Česku dostala na špičku evropských zemí. Celkově se v Česku recykluje asi polovina obalů. Tento graf (s údaji z roku 2006) znázorňuje, jak třídí odpad občané jednotlivých krajů. Modré sloupce ukazují mnoţství tříděného odpadu, které v průměru vytřídil jeden občan v daném kraji. Zelená linka s cílem 43,6 kg znázorňuje průměrné mnoţství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele ČR za rok. Graf č. 3 - Celková vytíženost tříděného sběru za rok 2006 podle krajů ČR Pramen: 59

56 4.5. Marketingový výzkum Chování obyvatel Jádrem srovnání jednotlivých krajů je analýza podobností a rozdílů ve vlastním chování obyvatel tedy v podílu populace zapojené do systému sběru tříděného komunálního odpadu a ve skutečně dosaţené výtěţnosti. Zajímavé výsledky přineslo srovnání jednotlivých krajů z hlediska podílu dospělé populace, která je zapojena v systému sběru tříděného komunálního odpadu. Z tohoto srovnání je patrný nejniţší podíl verifikovaných třídičů v Ústeckém kraji (54%) a dále v Karlovarském kraji (57%). Naopak nejvyšší podíl obyvatel, kteří třídí komunální odpad, mají kraje Pardubický (70%), Vysočina (67%) a Plzeňský (67%). Graf č. 4 - Segmentace domácností podle třídění komunálního odpadu Pramen: 60

57 Graf č. 5 - Třídění odpadů v procentech Pramen: Graf č. 6 - Složení směsného komunálního odpadu Pramen: Problematika nakládání s odpady je v posledních letech vnímána jiţ jako nutný faktor kaţdodenního ţivota, který byl v minulosti odsunut do pozadí. Úpravou zákonů, vyhlášek, nařízení, norem... se stává odpad obtíţným problémem. 61

58 Porovnání odpadového hospodářství ČR a EU Právní úprava nakládání s odpady byla na území našeho státu v podstatě vytvořena aţ po roce Prvním právním předpisem, který problematiku odpadů souhrnně upravoval, byl zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, který vykazoval z dnešního pohledu značné nedostatky, byl postupem času nahrazen v současné době platným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ani ten však, jak se ukázalo, není ideální, respektive nevyhovuje poţadavkům Evropské unie do které jsme vstoupily v roce Odvětví za posledních 15 let prošlo strukturálními změnami. Nicméně i kdyţ se situace výrazněji změnila, problémy environmentální infrastruktury v rámci odpadového hospodářství, které byly poprvé identifikovány v dokumentu Státní politiky životního prostředí v roce 1999, nadále přetrvávají. Jedná se zejména o: - relativně vysokou měrnou produkci odpadů se srovnání s EU, - převahu nevhodných způsobů nakládání s odpady, kdyţ jen malý podíl odpadů je recyklován nebo energeticky vyuţit - problémy spojené rovněţ se sanací a rekultivací černých skládek, apod. Hlavním důvodem pro vypracování zcela nového zákona o odpadech je nutnost harmonizovat právní předpisy ČR s předpisy EU v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Z předpisů EU se sice vycházelo jiţ při přípravě zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, avšak analýza jejich vzájemného souladu ukázala řadu závaţných rozdílů a nepřesností, které je nutné odstranit. Porovnání s legislativními předpisy Evropské unie Hlavním nástrojem legislativy EU v oblasti nakládání s odpady jsou směrnice, rozhodnutí a nařízení. Členské země jsou povinné do stanoveného data přijmout taková legislativní a administrativní opatření, aby bylo dosaţeno stanovených cílů a poţadavků směrnic a rozhodnutí vydaných na základě zmocnění těchto směrnic. 62

59 Společným rysem všech právních předpisů EU je důraz na: 1. Předcházení vzniku odpadů toto je klíčový faktor v kaţdé strategii nakládání s odpady. Předcházení vzniku odpadů je úzce spjata se zlepšováním výrobních metod a ovlivňování spotřebitelů v poptávce po ekologičtější výrobě. 2. Recyklace a opětovné pouţití cílem je sníţit celkový dopad specifických odpadů na ţivotní prostředí. Několik zemí EU se jiţ daří recyklovat více neţ 50% obalových odpadů. 3. Konečné odstranění a sledování odpadu odpady které nelze recyklovat ani pouţít je třeba bezpečně spálit. Společně s pouţitím skládek odpadů je to poslední moţnost nakládání s odpady. Tyto obě metody je třeba pečlivě sledovat v zhledem k jejich potenciálu k poškození ţivotního prostředí. V současné době se řeší návrh zákona o odpadech. Veřejnosti je znám díky dvěma nejvíce prezentovaným cílům a to: 1. Zpoplatněním odnosných (především plastových) tašek v obchodech 2. Zavedením nového poplatku pro občany, který má znevýhodnit ty, kteří odpady netřídí Návrh ale neřeší ani jeden ze skutečných problémů, které naše republika v oblasti odpadů má. To byl také jeden z mnoha důvodů nepřijetí toto zákona. Proto se tento návrh zákona stále projednává a novelizuje, měl by být ale předloţen EU nejpozději do 4 let. 63

60 Analýza SWOT společnosti BEC odpady, s.r.o. Analýza SWOT vychází z předpokladu, ţe podnik dosáhne strategického úspěchu maximalizací svých potřeb a příleţitostí a minimalizací svých nedostatků a hrozeb. S (Strengths) silné stránky W (Weaknesses) slabé stránky O (Opportunities) příleţitosti T (Treste) hrozby (rizika) S: W: O: T: silné postavení na trhu dobré jméno společnosti moderní vybavení velké prostory dobrá reklama firmy kvalita práce časové vytíţení neposkytují veškeré sluţby moţnost neustálého rozvoje moţnost dalšího vzdělávání zaměstnanců (školení) kontakty se starosty obcí konkurenční firmy nedostatek klientů finanční krize Doporučení pro tuto firmu spočívá v rozšíření nabízených sluţeb, čímţ se zvýší poptávka a oslábne konkurence. podnikání. Tohoto cíle by společnost byla schopna dosáhnout pomocí úvěru pro rozšíření 64

61 4.6. Popis způsobu realizace projektu Logický rámec přehledně zmapuje záměry projektu, jeho očekávání a uvádí je do souladu s konkrétními výstupy a činnostmi při realizaci projektu. Je to postup, s jehoţ pomocí jsme schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt na velmi malém prostoru. Logický rámec slouţí příjemci i jako nástroj průběţného sledování postupu realizace projektu. Logický rámec CO CHCI KOLIK ČEHO KDE TO NAJDU Zprovoznění recyklační linky Povolení stavebí povolení smlouva o dílo Získaní pracovníci Nakoupený materiál firmou a vybavení Provedení úprav Instalace linky Zprovoznění Sehnat povolení pro rekonstrukci Sehnání pracovníků nebo firmy na rekonstrukci Nákup materiálu a vybavení Rekonstrukce Instalace vybavení Zprovoznění 5 pracovníků jedno povolení od stavebního úřadu 5 pracovníků ze stavební firmy materiál je zaúčtován v práci pracovníků smlouva o dílo, faktura stavebí úřad ZA JAKÝCH PODMÍNEK riziko nepovolení rekonstrukce riziko nesehnání kvalifikovaných pracovníků riziko nesplnění poţadavků smlouvy riziko špatně provedené práce riziko nevyhovení vedení společnosti Obrázek č. 3 Logický rámec Pramen: Vlastní analýza 65

62 4.7. Odhad časového harmonogramu realizace Harmonogram projektu: Celý projekt by měl být zrealizován tak do jednoho roku (12 měsíců) od obdrţení finančních prostředků. Kde budou jednotlivé aktivity postupně plněny. Aktivita 1 Zajištění veškerého povolení, zajištění úvěru a podání ţádosti o dotaci Aktivita 2 Sehnání pracovníků na provedení rekonstrukce prostoru Aktivita 3 Montáţ a rekonstrukce prostor k uvedení do provozu Aktivita 4 Nákup vybavení Aktivita 5 Dovoz na místo Aktivita 6 - Instalace vybavení Projekt Akt. 1 x x Akt. 2 x Akt. 3 x x x x x x Akt. 4 x x Akt. 5 x Akt. 6 x x x Akt. řízení x x x x x x x x x x x x Tabulka č. 6 Harmonogram projektu Pramen: Vlastní analýza Udrţitelnost projektu: Projekt bude neustále pouţívaný po celou dobu provozu společnosti BEC odpady, s.r.o. Společnost se jen musí řídit podmínkami Evropské Unie. Většinou musí projekt fungovat alespoň 2,3 nebo 5 let a to v identických podmínkách, které jsou stanoveny ve smlouvě o projektu. Aţ po určité době společnost nemusí tyto podmínky zcela dodrţovat, jako např. přesný počet pracovních míst. 66

63 4.8. Odhad rozpočtu projektu Výpočet potřebného kapitálu Na uskutečnění rozšíření svého podnikání společnost BEC odpady, s.r.o. potřebuje: Poloţka Cena Počet kusů Celkem Velkoobjemový kontejner ,- Kč/ks 2 ks ,- Kč Třídící pás (stůl) ,- Kč/ks 1 ks ,- Kč Okruţní nůţ 1 200,- Kč/ks 1 ks 1 200,- Kč Pásová pila ,- Kč/ks 1 ks ,- Kč Mobilní zásobník ,- Kč/ks 1 ks ,- Kč Malá mechanická váha 5 000,- Kč/ks 1 ks 5 000,- Kč Skládací palety s víkem 1 300,- Kč/ks 10 ks ,- Kč Nákladní vozy ,- Kč/ks 2 ks ,- Kč Kontejner na odpad ,- Kč/ks 6 ks ,- Kč Montáţ a rekonstrukce prostor k uvedení do provozu ,- Kč 1 ks ,- Kč Potřebný kapitál celkem ,- Kč Tabulka č. 7 Rozpočet projektu Pramen: Vlastní zdroje Podle jednotlivých ukazatelů a propočtu nákladů a výnosů má společnost zájem o dotaci ve výši Kč formou proplácení jejich faktur, aby tak lépe mohla kontrolovat, zda jsou dané investice pouţity na konkrétní účel. I kdyby společnosti BEC odpady, s.r.o. dotace z EU nevyšla vyuţije úvěru od banky, který získá před dotací. Zajišťovacím instrumentem bude zástavní právo na nemovitost. Touto nemovitostí bude budova společnosti BEC odpady, s.r.o. Do zástavy dá společnost nemovitost celou, ale v katastru nemovitostí je zapsána zástava jen ve velikosti poskytnutého úvěru. Úvěr bude sjednán ve vybrané finanční instituci v Ústeckém kraji tedy v blízkosti podnikání společnosti BEC odpady, s.r.o. Pro výběr nejhodnější banky bude povedena analýza jejich produktů a sluţeb. 67

64 4.9. Odhad struktury financování projektu Vybraný operační program pro získání dotace z Evropské Unie: Společnosti BEC dopady, s.r.o. byl bankou doporučen Operační program Podnikání a inovace (OPPI) pro zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a sluţeb a rozvoje podnikání atd. Pro rozvoj podnikatelské činnosti jakého by chtěla dosáhnout společnost BEC odpady, s.r.o. bude financován Programem ROZVOJ v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Program ROZVOJ napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií, program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Dotace získaná tímto programem pokryje náklady na pořízení strojů a zařízení včetně řídících software. Programy v Česku převáţně koordinují příslušná ministerstva (u OPPI je to Ministerstvo průmyslu a obchodu) a CzechInvest. Především CzechInvest představuje hlavní kontaktní místo při ţádání o dotaci. S výběrem vhodného operačního programu společnosti BEC odpady, s.r.o. napomáhala její dosavadní banka. Pomoc se zpracováním podkladů pro dotační programy z Evropské unie nabízí téměř kaţdá banka. Podmínky, za nichţ banky pomoc nabízejí, jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. 68

65 Výběr vhodné banky v Ústeckém kraji pro poskytnutí veškerých informací a překlenovacího úvěru: Počet získaných dotací pomocí banky 6% Československá obchodní banka Česká spořitelna 19% 37% Komerční banka Raiffeisen 7% Wüstenrot 11% 20% Ostatní Graf č. 7 - Počet získaných dotací pomocí banky Pramen: Časopis Ekonom Nabídka jednotlivých úvěrů Jednotlivé druhy úvěrů pro získání dotace z Evropské Unie na pokrytí konkrétních záměrů společnosti BEC odpady, s.r.o. mi byly nabídnuty osobně v jednotlivých bankách po předloţení potřebných údajů pro poskytnutí úvěru. Název banky Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. UniCreditBank Czech Republic, a.s. GE Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s. Název úvěru Provozní úvěr ČSOB Účelový úvěr Euroúvěr Investiční úvěr Investiční úvěr Ponte II Poštovní spořitelna Účelový úvěr Raiffeisenbank Překlenovací úvěr Tabulka č. 8 Nabídka úvěrů jednotlivých bank Pramen: Vlastní průzkum 69

66 Důleţité informace pro výběr vhodné banky Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. UniCredit Bank, a.s. GE Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s. Poštovní spořitelna Raiffeisenbank, a.s. Doba splatnosti úvěru 7 let aţ 30 let 6 let aţ 10 let 10 let 8 let aţ 15 let Úroková míra 7,25% 11,50% 9,31% 10,4 % 8% 9,35% 9,50% Výše měsíční splátky úvěru Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Poplatek za zhotovení úvěru Min Kč Min Kč Min Kč Zdarma Doba zpracování úvěru 5 dnů 14 dnů 7 dnů 10 dnů Min Kč Kč Zdarma 6 dnů a více 10 dnů 12 dnů Tabulka č. 9 Informace o úvěrech Pramen: Vlastní zdroje Výše úrokové sazby a tím i splátky závisí na mnoha faktorech bonitě, historii klienta (banka jej zná, vede mu účet, klient si bere uţ několikátý úvěr), kvalitě podnikatelského záměru, míře zajištění a mnoha dalších. 70

67 Celkové náklady při měsíčních anuitních splátkách úvěrů: Nákladovost úvěrů v procentech % ČS ČSOB UCB GE KB PS RB Zkratky: ČS Česká spořitelna, a.s. ČSOB Československá obchodní banka, a.s. UCB UniCredit Bank Czech Republic, a.s. GE GE Money Bank, a.s. KB Komerční banka, a.s. PS Poštovní spořitelna RB Raiffeisenbank, a.s. Graf č. 8 Nákladovost úvěrů v procentech Pramen: Vlastní zdroje 71

68 4.10. Finanční plán projektu Odpisy recyklačního zařízení: Nákup recyklační linky v celkové hodnotě ,- Kč Postup výpočtu rovnoměrných odpisů: Recyklační zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 11 %, v dalších letech odpisování 22,25 %. Rok Roční odpis Zůstatková cena 1. rok x 11/100 = , = ,- 2. rok x 22,25/100 = , = ,- 3. rok x 22,25/100 = , = ,- 4. rok x 22,25/100 = , = ,- 5. rok x 22,25/100 = , = 0,- Tabulka č. 10 Odpisy Pramen: Vlastní výpočet Analýza nákladů a výnosů Výpočet rozhodujících ukazatelů Nyní se dostáváme do vyhodnocovací fáze. K výpočtu rozhodujícího ukazatele potřebujeme znát konstrukci konkrétního ukazatele a zajistit vstupní informace do jeho propočtu. 72

69 Plán výkazu zisků a ztrát v tis. Kč Plán výkazu zisků a ztrát Celkové trţby Materiál Energie Personální náklady Odpisy Provozní HV Úroky HV před zdaněním Daně Čistý HV Plán rozvahy v tis. Kč Plán rozvahy Hmotný majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek Oběţná aktiva AKTIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Zisk/ztráta min. období Zisk/ztráta běţ. období Dlouhodobý úvěr Závazky PASIVA CELKEM

70 Plán cash flow v tis. Kč Perioda Kladné peněţní toky Vlastní zdroje 0 Cizí zdroje - úvěr Odpisy Zisk Kladné peněţní toky celkem Záporné peněţní toky Investice Splátky úvěru Úroky Daň ze zisku 363,47 364,61 383,8 411,92 427,88 Záporné peněţní toky celkem ,47 843,61 863,8 891,92 906,88 Salda peněţních toků Čisté peněţní toky , , ,2 1779, ,12 Čisté peněţní toky kumulovaně , , , , ,2 Tabulka č. 11 Plán výkazu zisků a ztrát, rozvahy a cash flow Pramen: Vlastní výpočet Investiční záměr je relativně dobrý. Čisté peněţní toky jsou v dalších letech kladné, tudíţ jde o investici, která můţe napomoci podniku k jeho trvale udrţitelného rozvoji. 74

71 Popis rozhodujících ukazatelů: Čistá současná hodnota (NPV) Výpočet Čisté současné hodnoty projektu: NPV = = (1 + 0,12) 2 (1 + 0,12) 3 (1 + 0,12) 4 (1 + 0,12) 5 (1 + 0,12) = = 1,2544 1, , , , = , , , , ,99 = = , v 1. roce znamená záporné provozní cash flow Interpretace ukazatele NPV NPV je de facto velikost čistého výnosu plynoucího z projektu, která je vyjádřena v současných peněţních jednotkách. Velmi dobře lze na jejím základě nejen rozhodnout o přijatelnosti projektu, ale také projekty mezi sebou srovnávat. 75

72 Doba návratnosti investice Výpočet doby návratnosti investice: Předpokládané odpisy a čistý zisk (viz. tabulka č. 11): Kumulované odpisy = ,- Kumulovaný hospodářský výsledek = , = Tuto částku vydělíme šesti lety doby projektu / 6 = ,3 průměrný roční zisk a odpisy Doba návratnosti = = přibliţně 1,22 let ,3 Interpretace ukazatele 76

73 Vnitřní výnosové procento (IRR) Výpočet se provádí v podstatě iterativní metodou, kdy měníme ve vzorci tak dlouho zadávanou diskontní sazbu, aţ se nám NPV vyrovná nule. Tato metoda by se dala připodobnit k postupu prostřednictvím pokusů a omylů, nicméně kaţdý následující pokus by měl být přesnější. Pokud nám vychází při prvním pokusu NPV kladná, je to pro nás znamení, ţe je třeba diskontní sazbu ve jmenovateli zvýšit, abychom se IRR přibliţovali a nevzdalovali a naopak. Výpočet vnitřního výnosového procenta: Počáteční investice Roční odpisy Roční zisk Roční peněţní toky celkem Doba ţivotnosti (v letech) Rok Celkem ČSH (NPV) Současná hodnota budoucích výnosů -199,36 764,87 570,80 395,12 277,86 190, při vnitřním výnosovém procentu 50,48 20,00% -250, , ,58 977,04 861,63 740, , ,00% -230, ,85 885,30 709,36 577,44 458, , ,00% -214,29 883,67 708,82 527,38 398,64 293, , ,48% -199,36 764,87 570,80 395,12 277,86 190, , ,00% -187,50 676,56 474,85 309,14 204,47 131, ,

74 Čistá současná hodnota Rok Současná hodnota budoucích výnosů Roční peněžní toky 1. rok -199, rok 764, rok 570, rok 395, rok 277, rok 190, Celkem 1999,71 Výše investice 2000 IRR 50,48% Tabulka č. 12 Výpočet vnitřního výnosového procenta Pramen: Vlastní výpočet Vztah čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta ČSH (NPV) ,00% 30,00% 40,00% 50,48% 60,00% ČSH (NPV) Vnitřní výnosové procento Graf č. 9 Vztah čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta Pramen: Vlastní zdroje 78

75 Interpretace ukazatele IRR Výsledné procento vyjadřuje výnos (IRR = 50,48%, to znamená, ţe kapitál se během ţivotnosti investice nejen vrátí, ale vynese dalších 50,48%) 79

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST ZKUŠENOSTI Z PRAXE Eurovision, a. s. Veveří 102 602 00 Brno Czech Republic Tel.: 539 050 600 Fax: 543 235 709 E-mail: info@eurovision-eu.com URL: www.eurovision-eu.com

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha Financování a poradenství pro projekty dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha 10.6.2008 Obsah Co C mohu od banky vyžadovat? Jak sladit dotaci s úvěrem? Jak

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU Eurovision, a. s. Veveří 102 602 00 Brno Czech Republic Tel.: 539 050 600 Fax: 543 235 709 E-mail: info@eurovision-eu.com URL: www.eurovision-eu.com Karlovy

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více