Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů projektů) Tímto se ruší metodická pomůcka s názvem postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 588/1992 Sb. vydaná dne Zpracovala: Alena Adamcová (daňový správce a metodik) vn. linka 2320 st. linka Schválil: Mgr. Jiří Veselý kvestor Ústí nad Labem

2 Při realizaci projektů týkajících se vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti je třeba dodržovat povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Řešitel projektu může vstupovat do těchto vztahů 1 : 1. Nákup za hotové. 2. Nákup na fakturu (daňový doklad). 3. Uzavírání obchodních smluv. 4. Základní typy projektů řešených na UJEP. 5. Dovoz a vývoz zboží či služeb, pořízení zboží nebo dodání zboží či služeb v rámci EU. 6. Doplňující informace. ad 1) Nákup za hotové Nabízí se zde dvě varianty: a) Řešitel nakupuje od NEPLÁTCE (tzn. živnostník nebo právnická osoba NENÍ registrována jako plátce DPH): Řešitel obdrží buď paragon nebo fakturu, doklad obsahuje minimálně náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. b) Řešitel nakupuje od PLÁTCE (tzn.živnostník či právnická osoba JE registrovaná jako plátce DPH): Řešitel po zaplacení obdrží paragon (zjednodušený daňový doklad), který MUSÍ ze zákona č. 235/2004 Sb., 28, odst. 4, obsahovat tyto náležitosti: - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, - daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, - evidenční číslo daňového dokladu, - rozsah a předmět plnění, - datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve, - základní nebo sníženou sazbu daně, - částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované plnění celkem. ad 2) Nákup na fakturu (běžný daňový doklad) a) Nákup od NEPLÁTCE: Žádný zákon neřeší náležitosti faktury jako prodejního dokladu při bezhotovostní platbě, ale měl by obsahovat minimálně náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1 Upozorňujeme řešitele, že uvedený výčet není taxativní ani neměnný a při práci s projekty je třeba dbát aktuálních znění zákonů, kterých se týkají a aktuálních podmínek poskytovatele finančních prostředků. 2

3 b) Nákup od PLÁTCE: Řešitel obdrží daňový doklad, který ze zákona MUSÍ obsahovat tyto náležitosti: - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, - daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, - daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění plátcem, - evidenční číslo daňového dokladu, - rozsah a předmět plnění, - datum vystavení daňového dokladu, - datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, - jednotkovou cenu bez daně a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, - základ daně nebo výši platby, - základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru. ad 3) Uzavírání smluv při obchodně závazkových vztazích Zde se postupuje podle Obchodního zákoníku (jako nadřazené právní normy) tak, aby každá uzavřená smlouva obsahovala náležitosti dané tímto zákonem, zejména se jedná v záhlaví o přesný název UJEP, tzn.: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zřízená zákonem č. 314/1991 Sb. zastoupená: Hoření Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ a u smluvního partnera, jedná-li se o právnickou osobu: Název. zapsaná v obchodním rejstříku (či jiné evidenci) pod č.j (pokud by smluvním partnerem byla právnická osoba zřízená podle zvláštního zákona, uvede se číslo tohoto zákona). zastoupená jednatelem Sídlo či místo podnikání: IČ: DIČ: fyzickou osobu: Jméno sídlo či místo podnikání: číslo živnostenského listu, vydaného kým: (či údaj o jiné evidenci) 3

4 IČ: DIČ: Dále v návaznosti na zákon o DPH je třeba v údaji o ceně rozlišit, zda se jedná o cenu s daní, či bez daně a její sazbu. Jako přílohu smlouvy přiložit kopii osvědčení o registraci u Finančního úřadu. ad 4) Základní typy projektů na UJEP v návaznosti na DPH Při sestavování rozpočtů bude řešitel vycházet z informací uvedených v bodech 4.1 a 4.2 a z podmínek uvedených ve smlouvě týkající se projektu. 4.1 Realizované výhradně v rámci hlavní činnosti - GAČR - v rozpočtu uvede řešitel cenu včetně DPH - MŠMT - (projekty programů výzkumu a vývoje) - FRVŠ - v rozpočtu uvede řešitel kapitálové náklady v ceně bez DPH, běžné náklady v ceně s DPH - Projekty rozvojových programů 4.2 Ostatní typy projektů Při ostatních typech projektů zde neuvedených je nutné vždy tyto projekty konzultovat s p. Alenou Adamcovou (linka 2320) a určit, zda se projekt týká hlavní či doplňkové činnosti a z jakých finančních zdrojů je poskytnut. Identifikace typu činnosti je nezbytně nutná, každý projekt se musí jednotlivě posoudit nejen z pohledu zákona o DPH či podmínek poskytovatele finančních prostředků, ale také z hlediska předmětu projektu a na základě toho sestavit rozpočet v ceně s DPH či bez DPH. Také je nutné při sestavování rozpočtů v cenách bez DPH počítat s tím, že řešitel bude hradit různé sazby daně (5 % a 19 %) a nebo, že bude nakupovat od neplátců, tzn., že v rozpočtu se mu promítne jak cena včetně daně, tak i cena bez daně. Pro projekty financované z prostředků Evropské unie platí zvláštní specifika a je nutné posuzovat každý projekt podle jednotlivých programů. V přechodných ustanoveních v 111 odst. 22 zák. č. 235/2004 Sb. je řešen nárok na odpočet DPH u programů předvstupní pomoci, naopak 81 odst. 1 uvedeného zákona řeší nemožnost nároku na odpočet DPH u projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie. ad 5) Dovoz a vývoz zboží či služeb, pořízení nebo dodání zboží či služeb v rámci EU a) dovoz a vývoz zboží či služeb Vývoz zboží a služeb do třetích zemí je osvobozen od daně z přidané hodnoty za podmínek stanovených v 66 a 67 zák. č. 235/2004 Sb. Naopak 108 zákona o DPH řeší povinnost přiznat daň. Stejně i dovoz zboží ( 71) a služeb ( 108) má svá specifika. Konkrétní problematiku proto předem konzultujte s daňovým metodikem. b) pořízení zboží z EU Při pořízení zboží z jiné členské země, které je odesláno nebo přepraveno pro plátce od osoby registrované k dani v jiném členském státě neprobíhá žádné celní řízení. Pořizovatel získává zboží za cenu v úrovni bez daně z přidané hodnoty, ale jeho povinností je přiznat daň podle 25 zákona. 4

5 Při pořízení zboží z jiné členské země, které je odesláno nebo přepraveno pro plátce od osoby osvobozené od uplatňování daně (osoba povinná k dani, která není plátce nebo právnická osoba, která není založena za účelem podnikání, pokud celková hodnota pořízeného zboží nepřekročila nebo ekvivalentní částku v jiné měně přepočtenou na českou měnu a tato částka nebyla překročena ani v minulém roce) nevzniká povinnost přiznat daň, pokud celková hodnota pořízeného zboží nepřekročí částku c) dodání zboží do EU 1. Dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně. 2. Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely jeho podnikání podle 13 odst. 6 zákona je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě. 3. Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky. d) dodání či pořízení služeb v rámci EU Služby se zdaňují podle místa poskytnutí( 9 a 10 zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Konkrétní problematiku proto konzultujte s daňovým metodikem. ad 6) Doplňující informace Investice - podle zák. č. 563/1991Sb. o účetnictví a zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů se za hmotný majetek považují samostatné movité věci, případně soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok a u nehmotného majetku, jehož cena je vyšší než Kč. Technické zhodnocení nad Kč se eviduje jako navýšení hodnoty dlouhodobého majetku. 5

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Vystavování dokladů a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele O tom, co na který doklad

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Úvodní ustanovení Tato metodika k uznatelným nákladům OPPP nenahrazuje platné právní předpisy, ani jiné závazné dokumenty související

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.)

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.) Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš Havel KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Havel,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 488. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 2013

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE TERMÍNY PRO PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE DO 5.V MĚSÍCI DO 10.V MĚSÍCI ZMĚNY TERMÍNŮ PŘEDÁNÍ DOKLADŮ Z důvodů změny platebních podmínek

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE 14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 90314/2012-MZE 14112 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31.8.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31.8.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31.8.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Neuzavřený příspěvek z KV

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání pracovní verze

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 45027/2008 10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více