EU-Deklara. Deklarace. majitele lodi!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU-Deklara. Deklarace. majitele lodi!"

Transkript

1 EU-Deklara Deklarace Téma pro každého majitele lodi!

2 Informace o celních ch předpisech Každý turista si smí dovézt zboží pro svou potřebu během b dovolené,, musí je však v opět všechny vyvézt Pro velké předměty, jako jsou lodě, jachty, karavany,. tedy takové,, které se domů s sebou pokaždé nevozí existuje možnost jejich uložen ení v celním m skladu 2

3 Celní úmluvy & Chorvatsko Chorvatsko přijalo p mezinárodn rodní celní úmluvy v r a zřídilo pro turisty celní sklady Mnohé maríny a campingy jsou celními sklady 3

4 Celní sklad S každou smlouvou o pronájmu kotevního místa m musela marína nahlásit celnici dočasný dovoz lodě Doklad o tom je celní prohláš ášení tzv.: KZ Broj Každý majitel můžm ůže e svou loď v zemi užívat u pokud je sám s m přítomen p na palubě Jestliže e majitel opustí zemi, je povinen loď umístit do celního skladu 4

5 Celní lhůta Loď může e na území státu tu být nepřetr etržitě 18 měsíců. Pokud je tato lhůta překrop ekročena, ena, je majitel automaticky povinen zaplatit dotyčnému státu, tu, kde se loď nachází,, clo a DPH Vývoz a zpětný dovoz lodě stačil do na to, aby se tato lhůta automaticky znovu obnovila 5

6 Celní úřady Příslušný celní úřad disponuje následujn sledujícími doklady o lodích a jejich vlastnících, ch, které mu byly dodány marínami a mám tak zcela přesný p přehled p o lodích nacházej zejících ch se v Chorvatsku a o jejich majitelích ch: - Smlouvu s marínou - Kopii pasu - Registraci lodě - Vinětu / Prijavu nou (Jméno,, AdresuA dresu,, Mail, Telefonní číslo,.) 6

7 Celní řízení U lodí,, které měly smlouvu na kotviště před , probíhá celní řízení,, které musí být uzavřeno nejpozději ji do Loď musí být propuštěna do volného oběhu v rámci r EU 7

8 100 % Kontrola Složky aktualně probíhaj hajících ch celních ch řízení Složky již uzavřených celních ch řízení cca (Sta (Stav k ). 2013) cca (Sta Zdanění provedeno ke květnu 2013! (Stav v k ) majitelé musí jednat aktivně,, aby se jejich složky přemp emístily zleva doprava. Majitelé,, jejichž složky budou stále ještě nalevo, musí počítat s 25 % DPH & 1,7 % cla a pokutou od celníků! 8

9 Lhůta pro celní řízení Nejzazší termín n je (Lhůta Evropské komise) Pro majitele, kteří mají poslední vstup před p listopadem 2012 končí tato lhůta po uplynutí 18 měsíců Celní úřady mají dobré informace o tom, u kterých lodí bylo celní řízení ukončeno a u kterých ne! 9

10 Předpoklady pro vyřízen zení EU- Deklarace v HR Loď je v režimu dočasn asného dovozu (probíhající Celní řízení a Celní prohláš ášení KZ Broj ) Loď je ještě v Chorvatsku Loď je pod vlajkou země EU (NE Švýcarsko, USA,.) 10

11 Varianty EU Deklarace Zdanění v EU je průkazn kazně doložiteln itelné (žádná daň ani clo) V EU nezdaněno, no, ale první uvedení do provozu před (bez DPH ale s le s 1,7 % cla) V EU nezdaněno no a neexistuje doklad o uvedení do provozu předp (25 % DPH & 1,7 % clo) 11

12 Jak doložit zdanění v EU Faktura s odpočítaným DPH T2L Formulář (Potvrzen Potvrzení vydá domácí celní úřad) Majitel musí ve své zemi navštívit vit spedici a zařídit si formulář T2L, v Chorvatsku pak odpadnou vešker keré pochybnosti o zdanění v EU! 36-ti měsíční lhůta pro zboží EU Je-li zboží zdaněné v EU po dobu delší než 36 Měsíců mimo území EU,ztr ztrácí toto svůj j statut zboží EU a toto zboží musí být znovu zdaněno. no. 12

13 Celní úmluva EU Lodě/Jachty jsou osvobozeny od dovozní daně jestliže byly uvedeny do provozu předp Ve článku 138. zákona o DPH je uvedeno, že dani nepodléhaj hají lodě,, u nichž je datum prvního uvedení do provozu před p více v než 8 lety před p datem vstupu Chorvatska do EU. Majitelé lodí,, kteří se po dni vstupu Chorvatska do EU nacházej zejí ještě ve statutu dočasn asného dovozu a rozhodli se loď dát t do volného oběhu zboží v rámci EU podle platných evropských předpisp edpisů jsou povinni podat celní deklaraci a projít t celním řízením m v souladu s Chorvatským a Evropským právem vem. Závěsné motory nespadají do úmluvy Lodě se závěsnými z motory u nichž je datum jejich prvního uvedení do provozu před p , musm usí majitelé za závěsnz sné motory zaplatit 25 % dovozní daň zatímco na loď se daňov ová povinnost nevztahuje. V tabulkách Eurotax jsou tyto lodě uvedené bez závěsných z motorů.závěsn sné motory musí být kalkulovány zvláš ášť. 13

14 Jak prokázat datum prvního uvedení do provozu Kopie registrace vystavenou předp Jako doklad jsou uznávány ny: : Kopie registrace lodě, Viněta/ ta/prijava, potvrzení od úřadů. Registrace z jachtklubů apod, nejsou uznávány ny. Údaje o lodi musí být kompletní (délka podle certifikátu tu, rok výroby, model, výrobní číslo, výrobní číslo motoru(ů) 14

15 Osvobození od cla Jachty y s délkou d přes p 12m určen ené pro plavbu na volném m moři i neplatí clo CE Certifikat A Délka je brána podle registrace nebo z CE certifikátu. 15

16 Požadovan adované dokumenty Kopie pasu Smlouva s marínou nou & Inventarní seznam & Celní prohláš ášení KZ Broj Doklad o probíhaj hajícím m celním řízení Kopie registrace před Kopie aktuáln lní registrace a CE-Certifikat (od r. 1998) Kopie Prijavy/Vin Viněty Crewlist s razítkem Policie jako doklad posledního vstupu do země (18 měsíční lhůta ta) Kupní smlouva nebo faktura Doklad o zaplacení DPH v EU nebo formulář T2L 16

17 Požadovan adované dokumenty Fotografie výr. čísla trupu, motoru a loď zvenku Fotografie lodě (číslo trupu, motoru, lodě zvenku s viditelným jménem a reg. číslem) jsou zvláš ášť důležité.. Celní orgány je zkoumají se zvláš áštní pozorností a porovnávaj vají je se svými podklady. Rozostřen ené snímky a jiné odlišnosti (např.. chybně uvedené v.č. motoru či i trupu) vedou k odložen ení věci resp. k osobní návštěvě orgánu na lodi, což vede k dodatečným nákladn kladům. 17

18 Kontrola údajů majitelem je důled ležitá Ve 40 % všech případp padů nesouhlasí čísla trupu nebo motoru s údaji v registraci Registraci musí opravit ten úřad, který ji vydal 18

19 Doplnění registrace Registrační osvědčen ení bez čísla trupu nebo motoru nejsou akceptována Pokud loď nemá výr. číslo trupu, musí být toto dodatečně vystaveno Lodě vyrobené před r mají uvedeno výrobní číslo jen vyjíme mečně,, příp. p p. často bývá nečiteln itelné díky antifoulingu či i následkem n leštění Řešení je výrobní číslo vyrazit na kovový štítek tek a ten přilepit p resp. Přišroubovat na záď. z. Identifikační číslo je bezpodmíne nečně vyžadov adováno 19

20 Průběh Registrace do databanky SeaHelp vyplňte osobní údaje, údaje o lodi, dokumenty, fotografie čísla trupu a motoru a registračního čísla lodě Kontrola údajů a dokumentů zaměstnanci SeaHelp, určen ení časové ceny pomocí tabulek Eurotax resp. po dohodě se spedicí a celním úřadem 20

21 Průběh SeaHelp předá nabídku spolu s časovou cenou a plnou mocí klientům Nabídka musí být klientem akceptována a zaslána zpět SeaHelp Plná moc musí být ověř ěřena u notáře e a v originále předána SeaHelp Převod úhrady za vyřízen zení prostřednictv ednictvím SeaHelp a na clo podle spedis pedice podle nabídky v kunách 21

22 Průběh Zaslání EU celní deklarace Od října 2013 v elektronick cké podobě s čárovým kódemk 22

23 Náklady na vyřízen zení Náklady 480, 480,- (vč. DPH) SeaHelp, spedice, překlady v případp padě potřeby a ověř ěřování kopií v HR Dodatečné náklady 100, Cestovné (kvůli pořízen zení snímk mků čísel trupu a motorů, ) pokud tyto nebudou dodány majitelem 100,- (vč. DPH) Dovozní daň & Clo???,- Bude stanoveno celním úřadem 23

24 Další otázky?

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s. I. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze strany společnosti ČKD Blansko Holding

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Interpretační sdělení Komise o postupech registrace motorových vozidel pocházejících z jiného členského státu (2007/C 68/04)

Interpretační sdělení Komise o postupech registrace motorových vozidel pocházejících z jiného členského státu (2007/C 68/04) 24.3.2007 CS C 68/15 Interpretační sdělení Komise o postupech registrace motorových vozidel pocházejících z jiného členského státu (Text s významem pro EHP) (2007/C 68/04) 1. ÚVOD Zakoupení motorového

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spol. ESTELAR s. r. o., se sídlem Palackého 744/1, 769 01 Holešov, IČ 26932962, DIČ CZ26932962, zapsané v obchodním rejstříku v Brně pod sp. zn. C 45924, jednající Martinem

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Pracovní režim řidičů vsilniční

Pracovní režim řidičů vsilniční Pracovní režim řidičů vsilniční dopravě Evropská dohoda AETR a Nařízení ES č. 561/2006 Osádka, doba řízenía odpočinku, záznamovázařízení I. Přehled předpisůtýkajícíse sociálníoblasti vsilničnídopravě.

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují zadávané

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ 49900820, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 353/2003 Sb. - zákon o spotřebních daních - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRŮVODCE ŘÍZENÍM VĚDECKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Employment of Foreigners in the Area of Research and Technological Development Jana Mittnerová, Anna Mittnerová,

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více